Wyniki finansowe ubezpieczycieli w okresie trzech kwartałów 2006 roku

Save this PDF as:
Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyniki finansowe ubezpieczycieli w okresie trzech kwartałów 2006 roku"

Transkrypt

1 Warszawa, 10 stycznia 2007 i finansowe ubezpieczycieli w okresie trzech kwartałów 2006 roku (Informacja zweryfikowana w stosunku do opublikowanej w dniu 20 grudnia 2006, stosownie do korekty danych przekazanych przez Komisję Nadzoru Finansowego) Sektor ubezpieczeniowy 1 w okresie trzech kwartałów br. wykazał 6 179,5 mln zł zysku brutto, tj. o 18,2% więcej niż w analogicznym okresie ub. roku (w dziale I ubezpieczenia na życie wzrost o 22,5%, a w dziale II ubezpieczenia majątkowe i pozostałe osobowe o 15,4%). Wskaźnik rentowności obrotu brutto ubezpieczycieli ogółem wyniósł 18,7%, a obrotu netto 16,1%, co oznacza spadek odpowiednio o 0,7 pkt i 0,4 pkt. Dynamika kosztów ogółem przekroczyła o 1,1 pkt dynamikę przychodów ogółem, przede wszystkim w efekcie zwiększonych o 46,6% zmian stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, w szczególności w dziale ubezpieczeń na życie. Wartość aktywów zakładów ubezpieczeniowych według stanu na dzień 30 września br. wyniosła ,8 mln zł i zwiększyła się o 14,9% w stosunku do stanu na 1 stycznia 2006 roku. Aktywa ubezpieczycieli na życie wyniosły ,5 mln zł (wzrost o 16,2%), a w ubezpieczeniach majątkowych i pozostałych osobowych ,3 mln zł (wzrost o 13,1%). W strukturze aktywów lokaty stanowiły 67,1% (przed rokiem 71,1%): w zakładach ubezpieczeń na życie 56,1% (przed rokiem 63,3%), natomiast w zakładach ubezpieczeń majątkowych 84,1% (82,7%). Wartość lokat ogółem wzrosła o 9,0%, z tego w dziale I o 6,1%, a w dziale II o 12,2%. Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe stanowiły 72,3% (podobnie jak po trzech kwartałach 2005 r.) wartości pasywów ubezpieczycieli ogółem. W dziale I udział ten zwiększył się z 81,0% do 83,3%, a w dziale II zmniejszył się z 59,2% do 55,3%. Rezerwy ubezpieczeń na życie, gdy ryzyko lokaty (inwestycyjne) ponosi ubezpieczający, wzrosły o 32,8% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Kapitały własne ogółu ubezpieczycieli na koniec września br. wyniosły ,6 mln zł i wzrosły o 8,0% w stosunku do stanu z 1 stycznia br. Kapitał podstawowy stanowił 20,5% kapitałów własnych (w ciągu trzech kwartałów 2005 r. - 22,3%). Udział kapitału zagranicznego w kapitale podstawowym pozostał na tym samym poziomie 76,1% w stosunku do stanu z 1 stycznia br. Spośród ubezpieczycieli prowadzących działalność ubezpieczeniową 46 podmiotów (podobnie jak przed rokiem) posiadało przewagę kapitału zagranicznego, w dziale I 25 zakładów, a w dziale II 21 zakładów (rok wcześniej odpowiednio 24 i 22). Składka przypisana brutto zebrana przez ubezpieczycieli ogółem wyniosła ,3 mln zł 1 Na koniec września 2006 r. zezwolenie Ministra Finansów lub Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w Polsce posiadało 69 ubezpieczycieli (wobec 71 przed rokiem) - 33 w dziale ubezpieczeń na życie (dział I) oraz 36 w dziale ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych (dział II), natomiast działalność operacyjną prowadziło 67 ubezpieczycieli (odpowiednio 32 i 35). Niniejszą informację opracowano na podstawie danych otrzymanych z Komisji Nadzoru Finansowego.

2 2 i w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku wzrosła o 24,7% (w dziale I o 41,4%, a w dziale II o 8,8%). W strukturze przypisu składki brutto sektora ubezpieczeń ogółem udział składki zebranej z ubezpieczeń na życie był większy (55,3%) niż składki z ubezpieczeń majątkowych 44,7% (w analogicznym okresie ubiegłego roku odpowiednio 48,8% i 51,2%). Udział składki zebranej w grupie 1 ubezpieczenia na życie zmniejszył się o 8,4 pkt, natomiast w grupie 3 ubezpieczenia na życie związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym zwiększył się o 11,7 pkt. Wartość składki brutto zebranej z tytułu polis życiowych opłaconych jednorazowo wzrosła z 3 170,2 mln zł do 6 582,8 mln zł, tj. o 107,6%. Składka brutto zebrana z tytułu obowiązkowych polis komunikacyjnych (OC) zwiększyła się o 4,3%, a z tytułu dobrowolnych polis komunikacyjnych (AC) zmniejszyła się o 3,4%. Łącznie składka AC+OC stanowiła 60,6% składki bezpośredniej działu ubezpieczeń majątkowych (przed rokiem 65,5%). Ubezpieczyciele z kapitałem zagranicznym zebrali łącznie 50,0% składki brutto sektora ubezpieczeń (przed rokiem 47,4%). W zakładach ubezpieczeń na życie nastąpił wzrost udziału składki brutto tych ubezpieczycieli z 54,1% do 57,2%, a w dziale II z 41,0% do 41,2%. Składka zarobiona na udziale własnym (pomniejszona o udział reasekuratorów w składce brutto oraz o zmiany stanu rezerw składek) wyniosła ,8 mln zł (wzrost w skali roku o 27,3%). W dziale I wzrosła ona o 41,0%, a w dziale II o 11,2%. Składka ta stanowiła 90,7% składki przypisanej brutto ubezpieczycieli ogółem (88,9% przed rokiem). Wartość odszkodowań i świadczeń brutto wypłaconych ogółem wzrosła do ,0 mln zł, tj. o 11,0% w stosunku do analogicznego okresu ub. roku (w dziale ubezpieczeń na życie wzrost o 17,6%, a w dziale ubezpieczeń majątkowych o 5,0%). Odszkodowania i świadczenia (po zmniejszeniu o udział reasekuratorów w odszkodowaniach i świadczeniach wypłaconych i uwzględnieniu zmiany stanu rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia) wyniosły ,6 mln zł, tj. o 11,7% więcej niż przed rokiem. W ubezpieczeniach na życie wyniosły one 6 279,3 mln zł (wzrost o 17,4%), a w ubezpieczeniach majątkowych 6 007,3 mln zł (wzrost o 6,4%). techniczny 2 wykazany przez ogół ubezpieczycieli ukształtował się na poziomie 3 491,4 mln zł wobec 2 587,6 mln zł przed rokiem. W ubezpieczeniach na życie wynik techniczny wyniósł 2 211,0 mln zł, a w ubezpieczeniach majątkowych 1 280,4 mln zł (wzrost odpowiednio o 25,4% i 55,3%). Na wynik ten złożył się zysk techniczny wykazany przez 41 ubezpieczycieli (w dziale I 21, a w dziale II 20) oraz strata techniczna wykazana przez 26 ubezpieczycieli (odpowiednio 11 i 15). finansowy netto wykazany przez ogół ubezpieczycieli wyniósł 5 313,1 mln zł i zwiększył się w skali roku o 19,2%: w dziale ubezpieczeń na życie wzrósł on o 23,2% do 2 082,7 mln zł, a w dziale ubezpieczeń majątkowych o 16,7% do 3 230,4 mln zł. Na wynik ten złożył się dodatni wynik wykazany przez 47 ubezpieczycieli (w dziale I 22, a w dziale II 25) oraz ujemny wynik wykazany przez 20 ubezpieczycieli (w obu działach po 10). 2 techniczny - wynik z podstawowej działalności ubezpieczeniowej. Jest on ustalany na formularzu Techniczny Rachunek Ubezpieczeń, z tym, że inny rachunek techniczny obowiązani są sporządzać ubezpieczyciele na życie, a inny pozostali. Różnica polega na zaliczeniu do Technicznego Rachunku Ubezpieczeń na Życie przychodów i kosztów z lokat środków funduszu ubezpieczeniowego.

3 3 Tabl. 1. Zagregowany bilans aktywa ubezpieczycieli na życie i ubezpieczycieli majątkowych Na życie Majątkowi Poz A. Wartości niematerialne i prawne 158,8 214,9 391,0 371,4 1. Wartość firmy 43,6 41,6 265,4 250,9 2. Inne wartości niematerialne i prawne i zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych 115,2 173,3 125,6 120,5 B. Lokaty 32848, , , ,5 I. Nieruchomości 228,8 221,7 723,8 718,9 1. Grunty własne oraz prawo wieczystego użytkowania gruntu 76,8 75,3 124,7 128,0 2. Budynki i budowle oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu 142,6 137,5 565,3 564,0 3. Inwestycje budowlane i zaliczki na poczet tych inwestycji 9,4 8,9 33,8 26,9 II. Lokaty w jednostkach podporządkowanych 1381,0 1387,4 5059,1 5016,5 1. Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych 1186,8 1224,3 4974,0 4929,3 2. Pożyczki udzielone jednostkom podporządkowanych oraz dłużne papiery wartościowe emitowane przez te jednostki 189,6 158,6 82,8 84,0 3. Pozostałe lokaty 4,6 4,5 2,3 3,2 III. Inne lokaty finansowe 31238, , , ,5 1. Udziały, akcje, inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu oraz jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 2486,8 2434,9 3076,4 3342,3 2. Dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe o stałej kwocie dochodu 26056, , , ,9 3. Udziały we wspólnych przedsięwzięciach lokacyjnych Pożyczki zabezpieczone hipotecznie 0,3 0,2 4,5 4,8 5. Pozostałe pożyczki 591,2 2349,4 1726,7 2102,8 6. Lokaty terminowe w instytucjach kredytowych 2103,5 2735,6 1128,0 1677,1 7. Pozostałe lokaty 0,0 6,3 0,4 11,6 IV. Należności depozytowe od cedentów ,6 34,6 C. Aktywa netto ubezpieczeń na życie, gdzie ryzyko lokaty (inwestycyjne) ponosi ubezpieczający 18843, ,8 - - D. Należności 553,1 740,2 3147,6 4075,0 I. Należności z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich 295,0 357,9 2322,4 2527,4 1. Należności od ubezpieczających 284,1 340,9 2219,0 2422,9 a. od jednostek podporządkowanych 0,1 0,2 0,1 0,1 b. od pozostałych jednostek 284,0 340,7 2218,9 2422,8 2. Należności od pośredników ubezpieczeniowych 4,7 8,4 86,7 86,8 a. od jednostek podporządkowanych 0,0-1,1 0,3 b. od pozostałych jednostek 4,7 8,4 85,6 86,5 3. Inne należności 6,2 8,6 16,7 17,7 a. od jednostek podporządkowanych - - 0,1 0,1 b. od pozostałych jednostek 6,2 8,6 16,6 17,6 II. Należności z tytułu reasekuracji 100,4 119,3 510,2 685,2 1. od jednostek podporządkowanych 0,1 0,1 71,9 138,9 2. od pozostałych jednostek 100,3 119,2 438,3 546,3 III. Inne należności 157,7 263,0 315,0 862,4 1. Należności od budżetu 52,3 27,2 110,3 283,5 2. Pozostałe należności 105,4 235,8 204,7 578,9 a. od jednostek podporządkowanych 5,2 4,9 25,7 31,5 b. od pozostałych jednostek 100,2 230,9 179,0 547,4 E. Inne składniki aktywów 306,7 372,6 747,6 662,1 I. Rzeczowe składniki aktywów 113,1 99,5 401,4 348,9 II. Środki pieniężne 191,2 270,4 343,4 310,9 III. Pozostałe składniki aktywów 2,4 2,7 2,8 2,3 F. Rozliczenia międzyokresowe 761,0 965,6 1092,8 1251,3 I. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 69,3 84,5 142,8 147,2 II. Aktywowane koszty akwizycji 564,6 756,9 808,9 949,7 III. Zarachowane odsetki i czynsze 23,3 19,7 2,9 4,3 IV. Inne rozliczenia międzyokresowe 103,8 104,5 138,2 150,1 AKTYWA RAZEM 53471, , , ,3

4 Tabl. 2. Zagregowany bilans - pasywa ubezpieczycieli na życie i ubezpieczycieli majątkowych 4 Na życie Majątkowi Poz A. Kapitał własny 7729,3 7720, , ,7 I. Kapitał podstawowy 2211,7 2334,5 2415,1 2605,3 II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) 19,9 19,7 0,1 0,5 III. Akcje własne (wielkość ujemna) IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 3794,8 3852,9 6069,7 7743,7 V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 161,5 108,9 4130,5 3772,7 VI. Pozostałe kapitały rezerwowe 628,5 589,8 93,2 99,9 VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych 952,7-1228,3 1653,9-1320,8 VIII. Zysk (strata) netto ,8-3230,4 B. Zobowiązania podporządkowane 5,0 5,0 - - C. Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe 44075, , , ,6 I. Rezerwa składek i rezerwa na pokrycie ryzyka niewygasłego 389,4 557,6 7124,9 7986,7 II. Rezerwa ubezpieczeń na życie 23077, ,1 - - III. Rezerwy na nie wypłacone odszkodowania i świadczenia 793,8 840, , ,9 IV. Rezerwy na premie i rabaty dla ubezpieczonych 28,2 25,6 20,5 20,1 V. Rezerwy na wyrównanie szkodowości (ryzyka) ,8 881,8 VI. Rezerwy na zwrot składek dla członków - - 9,3 15,3 VII. Pozostałe rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe 1019,5 1059,6 555,8 439,8 VIII. Rezerwa ubezpieczeń na życie, gdy ryzyko lokaty (inwestycyjne) ponosi ubezpieczający 18767, ,2 - - D. Udział reasekuratorów w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych (wielkość ujemna) 576,5 616,5 3286,7 3271,0 I. Udział reasekuratorów w rezerwie składek i w rezerwie na pokrycie ryzyka niewygasłego 13,1 13,0 928,4 848,3 II. Udział reasekuratorów w rezerwie ubezpieczeń na życie 339,2 357,7 - - III. Udział reasekuratorów w rezerwie na nie wypłacone odszkodowania i świadczenia 17,8 17,7 2351,8 2415,8 IV. Udział reasekuratorów w rezerwie na premie i rabaty dla ubezpieczonych 1,2 0,7 6,5 6,9 V. Udział reasekuratorów w pozostałych rezerwach technicznoubezpieczeniowych określonych w statucie VI. Udział reasekuratorów w rezerwie ubezpieczeń na życie, gdy ryzyko lokaty (inwestycyjne) ponosi ubezpieczający 205,2 227,4 - - E. Oszacowane regresy i odzyski (wielkość ujemna) ,4 193,9 I. Oszacowane regresy i odzyski brutto ,2 211,9 II. Udział reasekuratorów w oszacowanych regresach i odzyskach ,8 18,0 F. Pozostałe rezerwy 728,1 769,2 585,9 601,3 I. Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników 56,6 58,8 257,2 242,8 II. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 625,1 671,0 288,7 319,6 III. Inne rezerwy 46,4 39,4 40,0 38,9 G. Zobowiązania z tytułu depozytów reasekuratorów 559,1 600,0 405,7 425,6 H. Pozostałe zobowiązania i fundusze specjalne 688,0 1594,1 1718,0 3180,2 I. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich 295,0 399,6 341,9 453,7 1. Zobowiązania wobec ubezpieczających 231,8 283,1 88,8 128,2 2. Zobowiązania wobec pośredników ubezpieczeniowych 54,6 84,4 164,2 176,9 3. Inne zobowiązania z tytułu ubezpieczeń 8,6 32,1 88,9 148,6 II. Zobowiązania z tytułu reasekuracji 122,1 177,2 717,8 916,4 1. wobec jednostek powiązanych 1,4 1,4 66,4 78,2 2. wobec pozostałych jednostek 120,7 175,8 651,4 838,2 III. Zobowiązania z tytułu emisji własnych dłużnych papierów wartościowych oraz pobranych pożyczek zobowiązania zamienne na akcje zakładu ubezpieczeń pozostałe IV. Zobowiązania wobec instytucji kredytowych 14,7 610,3 0,1 1,2 V. Inne zobowiązania 186,7 320,4 486,5 1599,5 1. Zobowiązania wobec budżetu 99,0 227,0 54,1 217,3 2. Pozostałe zobowiązania 87,7 93,4 432,4 1382,2 a. wobec jednostek powiązanych 1,7 1,6 29,3 33,9 b. wobec pozostałych jednostek 86,0 91,8 403,1 1348,3 VI. Fundusze specjalne 69,5 86,6 171,7 209,4 I. Rozliczenia międzyokresowe 262,9 291,4 1270,2 1017,8 1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów 194,1 212,1 917,7 738,4 2. Ujemna wartość firmy - - 0,9 0,8 3. Przychody przyszłych okresów 68,8 79,3 351,6 278,6 PASYWA RAZEM 53471, , , ,3

5 Tabl. 3. Ogólny rachunek zysków i strat ubezpieczyciele ogółem techniczny ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych i wynik techniczny ubezpieczeń na życie 2587,6 3491,4 Przychody z lokat 2355,5 2742,8 Przychody z lokat w nieruchomości 14,0 12,3 Przychody z lokat w jednostkach podporządkowanych 986,8 1416,1 z udziałów i akcji 981,8 1412,8 z pożyczek i dłużnych papierów wartościowych 5,0 3,3 z pozostałych lokat - - Przychody z innych lokat finansowych 959,9 985,7 z udziałów, akcji, innych papierów wartościowych o zmiennej kwocie dochodu oraz jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych 102,2 77,8 z dłużnych papierów wartościowych oraz innych papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu 804,7 807,2 z lokat terminowych w inwestycjach kredytowych 32,4 46,2 z pozostałych lokat 20,6 54,5 dodatni z rewaloryzacji lokat 20,4 16,6 dodatni z realizacji lokat 374,4 312,1 Nie zrealizowane zyski z lokat 429,9 263,7 Przychody z lokat netto po uwzględnieniu kosztów, przeniesione z technicznego rachunku ubezpieczeń na życie 264,9 276,3 Koszty działalności lokacyjnej 98,8 193,2 Koszty utrzymania nieruchomości 9,1 8,5 Pozostałe koszty działalności lokacyjnej 27,6 28,2 ujemny z rewaloryzacji lokat 15,2 8,7 ujemny z realizacji lokat 46,9 147,8 Nie zrealizowane straty na lokatach 95,0 190,9 Przychody z lokat netto po uwzględnieniu kosztów, przeniesione do technicznego rachunku ubezpieczeń majątkowych i osobowych 195,3 196,7 Pozostałe przychody operacyjne 178,4 203,5 Pozostałe koszty operacyjne 197,4 217,5 z działalności operacyjnej 5229,8 6179,4 Zyski nadzwyczajne 0,2 0,2 Straty nadzwyczajne 0,1 0,1 finansowy brutto 5229,9 6179,5 Podatek dochodowy 768,2 865,8 Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 2,7 0,6 finansowy netto 4459,0 5313,1

6 6 Tabl. 4. Ogólny rachunek zysków i strat ubezpieczyciele na życie techniczny ubezpieczeń na życie 1763,1 2211,0 Przychody z lokat netto po uwzględnieniu kosztów, przeniesione z technicznego rachunku ubezpieczeń na życie 264,9 276,3 Pozostałe przychody operacyjne 56,4 63,7 Pozostałe koszty operacyjne 52,0 60,6 z działalności operacyjnej 2032,4 2490,4 Zyski nadzwyczajne 0,1 0,0 Straty nadzwyczajne 0,0 - finansowy brutto 2032,5 2490,4 Podatek dochodowy 341,5 407,2 Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,3 0,5 finansowy netto 1690,7 2082,7 i finansowe ubezpieczycieli na życie I-III kw I-III kw techniczny finansowy brutto finansowy netto

7 7 Tabl. 5. Ogólny rachunek zysków i strat ubezpieczyciele majątkowi techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych 824,5 1280,4 Przychody z lokat 2355,5 2742,8 Przychody z lokat w nieruchomości 14,0 12,3 Przychody z lokat w jednostkach podporządkowanych 986,8 1416,1 z udziałów i akcji 981,8 1412,8 z pożyczek i dłużnych papierów wartościowych 5,0 3,3 z pozostałych lokat - - Przychody z innych lokat finansowych 959,9 985,7 z udziałów, akcji, innych papierów wartościowych o zmiennej kwocie dochodu oraz jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych 102,2 77,8 z dłużnych papierów wartościowych oraz innych papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu 804,7 807,2 z lokat terminowych w instytucjach kredytowych 32,4 46,2 z pozostałych lokat 20,6 54,5 dodatni z rewaloryzacji lokat 20,4 16,6 dodatni z realizacji lokat 374,4 312,1 Nie zrealizowane zyski z lokat 429,9 263,7 Koszty działalności lokacyjnej 98,8 193,2 Koszty utrzymania nieruchomości 9,1 8,5 Pozostałe koszty działalności lokacyjnej 27,6 28,2 ujemny z rewaloryzacji lokat 15,2 8,7 ujemny z realizacji lokat 46,9 147,8 Nie zrealizowane straty na lokatach 95,0 190,9 Przychody z lokat netto po uwzględnieniu kosztów, przeniesione do technicznego rachunku ubezpieczeń majątkowych i osobowych 195,3 196,7 Pozostałe przychody operacyjne 122,0 139,8 Pozostałe koszty operacyjne 145,4 156,9 z działalności operacyjnej 3197,4 3689,0 Zyski nadzwyczajne 0,1 0,2 Straty nadzwyczajne 0,1 0,1 finansowy brutto 3197,4 3689,1 Podatek dochodowy 426,7 458,6 Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 2,4 0,1 finansowy netto 2768,3 3230,4

8 8 Tabl. 6. Techniczny rachunek ubezpieczeń ubezpieczyciele na życie Składki 10654, ,3 Składki przypisane brutto 10852, ,2 Udział reasekuratorów w składce przypisanej brutto 150,0 155,6 Zmiany stanu rezerw składek i na ryzyko niewygasłe brutto 49,2 168,2 Udział reasekuratorów w zmianie stanu rezerw składek 0,5-0,1 Przychody z lokat 2587,7 3168,4 Przychody z lokat w nieruchomości 2,2 1,3 Przychody z lokat w jednostkach powiązanych 96,1 173,4 z udziałów i akcji 87,2 166,4 z pożyczek i dłużnych papierów wartościowych 8,9 7,0 z pozostałych lokat - - Przychody z innych lokat finansowych 1857,6 1844,5 z udziałów, akcji, innych papierów wartościowych o zmiennej kwocie dochodu oraz jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych w funduszach 91,6 168,8 inwestycyjnych z dłużnych papierów wartościowych oraz innych papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu 1662,8 1569,1 z lokat terminowych w instytucjach kredytowych 55,4 81,8 z pozostałych lokat 47,8 24,8 dodatni z rewaloryzacji lokat 30,7 7,1 dodatni z realizacji lokat 601,1 1142,1 Nie zrealizowane zyski z lokat 1533,1 1327,4 Pozostałe przychody techniczne na udziale własnym 69,9 131,4 Odszkodowania i świadczenia 5348,9 6279,3 Odszkodowania i świadczenia wypłacone na udziale własnym 5302,2 6232,7 odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto 5356,7 6297,0 udział reasekuratorów w odszkodowaniach i świadczeniach wypłaconych 54,5 64,3 Zmiana stanu rezerw na nie wypłacone odszkodowania i świadczenia na udziale własnym 46,7 46,6 rezerwy brutto 47,9 46,5 udział reasekuratorów 1,2-0,1 Zmiany stanu innych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na udziale własnym 5041,1 7421,2 Zmiana stanu rezerw w ubezpieczeniach na życie na udziale własnym 1778,3 1248,4 rezerwy brutto 1800,8 1266,9 udział reasekuratorów 22,5 18,5 Zmiana stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na udziale własnym dla ubezpieczeń na życie, jeżeli ryzyko lokaty (inwestycyjne) ponosi ubezpieczający 3132,5 6132,7 rezerwy brutto 3156,6 6154,9 udział reasekuratorów 24,1 22,2 Zmiana stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych przewidzianych w statucie na udziale własnym 130,3 40,1 rezerwy brutto 130,3 40,1 udział reasekuratorów - - Premie i rabaty łącznie ze zmianą stanu rezerw na udziale własnym 22,3 42,2 Koszty działalności ubezpieczeniowej 1951,2 2428,1 Koszty akwizycji 1013,1 1466,6 Koszty administracyjne 946,9 979,5 Prowizje reasekuracyjne i udziały w zyskach 8,8 18,0 Koszty działalności lokacyjnej 159,4 287,6 Koszty utrzymania nieruchomości 2,0 1,1 Pozostałe koszty działalności lokacyjnej 36,9 49,3 ujemny z rewaloryzacji lokat 0,9 1,5 ujemny z realizacji lokat 119,6 235,7 Nie zrealizowane straty na lokatach 188,6 570,5 Pozostałe koszty techniczne na udziale własnym 105,4 133,3 Przychody z lokat netto po uwzględnieniu kosztów przeniesione do ogólnego rachunku zysków i strat 264,9 276,3 techniczny ubezpieczeń na życie 1763,1 2211,0

9 9 Tabl. 7. Techniczny rachunek ubezpieczeń ubezpieczyciele majątkowi Składki 9130, ,5 Składki przypisane brutto 11404, ,1 Udział reasekuratorów w składce przypisanej 1706,5 1573,6 Zmiana stanu rezerw składek i rezerwy na ryzyko niewygasłe brutto 622,6 594,2 Udział reasekuratorów w zmianie stanu rezerw składek 54,2-82,8 Przychody z lokat netto po uwzględnieniu kosztów, przeniesione z ogólnego rachunku zysków i strat 195,3 196,7 Pozostałe przychody techniczne na udziale własnym 86,8 71,5 Odszkodowania i świadczenia 5647,8 6007,3 Odszkodowania i świadczenia wypłacone na udziale własnym 5120,3 5447,2 odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto 5955,6 6254,0 udział reasekuratorów w odszkodowaniach i świadczeniach wypłaconych 835,3 806,8 Zmiana stanu rezerw na nie wypłacone odszkodowania i świadczenia na udziale własnym 527,5 560,1 zmiana stanu rezerw na nie wypłacone odszkodowania i świadczenia brutto 312,3 540,4 udział reasekuratorów w zmianie stanu rezerw na nie wypłacone odszkodowania i świadczenia -215,2-19,7 Zmiana stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na udziale własnym -53,8-110,0 zmiana stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych brutto -53,8-110,0 udział reasekuratorów w zmianie stanu pozostałych rezerw technicznoubezpieczeniowych - - Premie i rabaty na udziale własnym łącznie ze zmianą stanu rezerw na premie i rabaty 35,1 31,8 Koszty działalności ubezpieczeniowej 2613,7 2878,1 Koszty akwizycji 1698,0 1921,3 Koszty administracyjne 1330,0 1403,6 Prowizje reasekuracyjne i udział w zyskach reasekuratorów 414,3 446,8 Pozostałe koszty techniczne na udziale własnym 344,8 345,0 Zmiany stanu rezerw na wyrównanie szkodowości (ryzyka) - -7,9 techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych 824,5 1280,4 i finansowe ubezpieczycieli majątkowych I-III kw I-III kw techniczny finansowy brutto finansowy netto

10 10 Tabl. 8. i finansowe ubezpieczycieli ogółem oraz według działów Ogółem Na życie Majątkowi techniczny ,6 3491,4 1763,1 2211,0 824,5 1280,4 na działalności operacyjnej 5229,8 6179,4 2032,4 2490,4 3197,4 3689,0 finansowy brutto 5229,9 6179,5 2032,5 2490,4 3197,4 3689,1 Obciążenie wyniku finansowego 770,9 866,4 341,8 407,7 429,1 458,7 finansowy netto 4459,0 5313,1 1690,7 2082,7 2768,3 3230,4 2 techniczny - wynik z podstawowej działalności ubezpieczeniowej, ustalany na formularzu Techniczny Rachunek Ubezpieczeń, z tym, że inny rachunek techniczny obowiązani są sporządzać ubezpieczyciele na życie, a inny pozostali. Różnica polega na zaliczeniu do Technicznego Rachunku Ubezpieczeń na Życie przychodów i kosztów z lokat środków funduszu ubezpieczeniowego. Tabl. 9. Zagregowane wskaźniki ekonomiczne ubezpieczycieli ogółem oraz według działów Ogółem Na życie Majątkowi % Wskaźnik rentowności obrotu brutto a 19,4 18,7 13,6 12,6 26,4 27,6 Wskaźnik rentowności obrotu netto b 16,5 16,1 11,3 10,6 22,8 24,2 Wskaźnik rentowności sprzedaży c 20,0 19,1 15,6 13,6 24,3 26,0 Wskaźnik rentowności kapitałów własnych d 22,7 23,1 24,4 27,0 21,8 21,1 Wskaźnik rentowności operacyjnej e 6,3 6,4 4,1 4,3 9,5 9,7 Wskaźnik rentowności majątku f 5,4 5,5 3,4 3,6 8,3 8,5 Wskaźnik rentowności działalności technicznej g 13,1 13,9 16,5 14,7 9,0 12,6 Współczynnik szkodowości brutto h 54,1 48,7 50,0 41,8 58,1 57,5 Współczynnik szkodowości na udziale własnym i 55,6 48,8 50,2 41,8 61,9 59,1 Wskaźnik kosztów administracyjnych j 10,2 8,6 8,7 6,4 11,7 11,3 Wskaźnik kosztów akwizycji k 12,2 12,2 9,3 9,6 14,9 15,5 a b c d e f relacja wyniku finansowego brutto do przychodów relacja wyniku finansowego netto do przychodów relacja wyniku finansowego netto do składki przypisanej brutto relacja wyniku finansowego netto do wartości kapitałów własnych (ROE) relacja wyniku na działalności operacyjnej do wartości aktywów relacja wyniku finansowego netto do wartości aktywów (ROA) g relacja wyniku technicznego do składki zarobionej na udziale własnym h relacja sumy odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto oraz zmian stanu rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia brutto do składki zarobionej brutto i relacja odszkodowań i świadczeń do składki zarobionej na udziale własnym j relacja kosztów administracyjnych do składki przypisanej brutto k relacja kosztów akwizycji do składki przypisanej brutto

11 11 Tabl. 10. Składki i świadczenia według rodzajów ubezpieczeń w dziale I Składki przypisane brutto Świadczenia wypłacone brutto = 2005= mln zł 100 mln zł 100 OGÓŁEM BEZPOŚREDNIE 10762, ,4 142,0 5320,8 6270,9 117,9 na życie 5008,2 5792,3 115,7 3023,5 3662,5 121,1 posagowe, zaopatrzenia dzieci 111,5 109,2 98,0 107,6 124,1 115,3 na życie związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym 3768,1 7124,8 189,1 1438,5 1686,7 117,3 rentowe 20,5 25,0 122,5 45,6 42,9 94,3 wypadki i choroby 1854,1 2236,1 120,6 705,6 754,7 107,0 Tabl. 11. Składki i odszkodowania według grup i rodzajów ubezpieczeń w dziale II Składki przypisane brutto Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto = mln zł mln zł 2005= 100 OGÓŁEM BEZPOŚREDNIE 11169, ,0 108,9 5799,4 6130,0 105,7 Osobowe 584,8 682,4 116,7 212,4 206,8 97,4 z tego: Grupa 1. wypadki i choroby zawodowe 466,5 550,7 118,0 167,8 159,9 95,3 Grupa 2. choroby 118,3 131,7 111,3 44,6 46,9 105,2 Majątkowe 10584, ,6 108,5 5587,0 5923,2 106,0 w tym: Grupa 3. casco pojazdów lądowych 3269,1 3157,3 96,6 2298,1 2204,7 95,9 Grupy 4,5,6. casco statków powietrznych, pojazdów szynowych, statków żeglugi morskiej i śródlądowej 96,7 115,1 119,0 47,5 62,2 130,8 Grupa 7. przedmiotów w transporcie 92,8 93,7 101,0 22,5 20,7 91,8 Grupa 8. szkody spowodowane żywiołami 1367,3 1465,0 107,1 426,9 498,7 116,8 w tym: ubezpieczenie budynków w gospod. rolnych (obowiązkowe) 280,0 281,3 100,5 76,6 98,5 128,6 Grupa 9. pozostałe szkody rzeczowe 793,6 860,3 108,4 265,7 240,3 90,4 Grupa 10. odpowiedzialność cywilna z tytułu posiadania i użytkowania pojazdów lądowych 3802,3 4317,5 113,5 2211,6 2526,7 114,2 w tym: OC komunikacyjne (obowiązkowe) 4045,8 4220,6 104,3 2180,2 2392,7 109,7 Grupa 13. odpowiedzialność cywilna ogólna 553,8 662,6 119,7 136,6 189,7 138,9 w tym: OC rolników (obowiązkowe) 34,2 35,2 102,7 11,2 11,6 103,2 OC pozostałe (obowiązkowe) 64,7 68,5 105,8 4,3 10,1 235,7 Grupy 14,15. finansowe (kredytu, gwarancji) 319,2 434,6 136,2 85,9 88,8 103,3 Grupa 16. różne ryzyka finansowe 180,0 217,1 120,7 44,9 31,1 69,1 Grupa 17. ochrony prawnej 7,8 12,4 159,5 1,8 2,3 128,0 Grupa 18. świadczenia pomocy 73,6 119,0 161,7 38,4 51,4 134,0

WYSZCZEGÓLNIENIE STAN NA STAN NA

WYSZCZEGÓLNIENIE STAN NA STAN NA Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "CUPRUM" ul. M. Skłodowskiej-Curie 82 59-301 Lubin Nr statystyczny REGON: 390294404 OGÓLNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT UBEZPIECZYCIELA sporządzony na dzień: 2014-12-31 Adresat:

Bardziej szczegółowo

TU Allianz Życie Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych)

TU Allianz Życie Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) TU Allianz Życie Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku Aktywa A Wartości niematerialne i prawne 7 900 8 303 1. Wartość

Bardziej szczegółowo

BILANS AKTYWA Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych "CUPRUM" według stanu na r. Wyszczególnienie początek okresu koniec okresu

BILANS AKTYWA Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych CUPRUM według stanu na r. Wyszczególnienie początek okresu koniec okresu BILANS AKTYWA Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych "CUPRUM" według stanu na 31.12.2012 r Wyszczególnienie początek okresu koniec okresu A B C A. Wartości niematerialne i prawne 174 736,80 157 553,89 1. Wartość

Bardziej szczegółowo

Aktywa zakładu ubezpieczeń

Aktywa zakładu ubezpieczeń Aktywa zakładu ubezpieczeń BILANS NA 31.12.2016 r. Wyszczególnienie 31.12.2015 31.12.2016 A. Wartości niematerialne i prawne 265 232,21 209 100,33 1. Wartość firmy 2. Inne wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

TU Allianz Życie Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych)

TU Allianz Życie Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) TU Allianz Życie Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Aktywa A Wartości niematerialne i prawne 8 303 11 436 1. Wartość

Bardziej szczegółowo

I IV kw roku I IV kw roku WYNIK TECHNICZNY UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH I OSOBOWYCH , ,73

I IV kw roku I IV kw roku WYNIK TECHNICZNY UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH I OSOBOWYCH , ,73 aktywa wyszczególnienie początek okresu koniec okresu A. Wartości niematerialne i prawne 262 204,57 225 035,39 1. Wartość firmy 0,00 0,00 2. Inne wartości niematerialne i prawne i zaliczki na poczet wartości

Bardziej szczegółowo

BILANS NA r

BILANS NA r BILANS NA 31.12.2015 r Aktywa zakładu ubezpieczeń Wyszczególnienie 31.12.2014 31.12.2015 A B C A. Wartości niematerialne i prawne 140 176,34 265 232,21 1. Wartość firmy 2. Inne wartości niematerialne i

Bardziej szczegółowo

TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych)

TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku Aktywa 31.12.2011 31.12.2012 A Wartości niematerialne i prawne 13

Bardziej szczegółowo

BILANS AKTYWA Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych "CUPRUM" według stanu na r

BILANS AKTYWA Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych CUPRUM według stanu na r BILANS AKTYWA Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych "CUPRUM" według stanu na 31.12.2011 r Wyszczególnienie początek okresu koniec okresu A B C A. Wartości niematerialne i prawne 225 175 1. Wartość firmy 2.

Bardziej szczegółowo

TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych)

TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Aktywa Nota 31.12.2012 31.12.2013 A Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "CUPRUM" ul. M. Skłodowskiej-Curie 82, 59-301 Lubin

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych CUPRUM ul. M. Skłodowskiej-Curie 82, 59-301 Lubin Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "CUPRUM" ul. M. Skłodowskiej-Curie 82, 59-301 Lubin Nr statystyczny REGON: 390294404 OGÓLNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT UBEZPIECZYCIELA sporządzony na dzień: 2013-12-31 Adresat:

Bardziej szczegółowo

3 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI

3 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI Załącznik nr 3 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI Wstęp obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU Wyszczególnienie Aktywa (w złotych) Stan na 31.12.2013 Stan na 31.12.2014 A B C A. Wartości niematerialne i prawne 2 125 628 3 468 486 1. Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

1.1 Aktywa zakładu ubezpiecze

1.1 Aktywa zakładu ubezpiecze 1.1 Aktywa zakładu ubezpiecze 1.1 Aktywa zakładu ubezpieczeń początek okresu koniec okresu sprawozdawczego sprawozdawczego A. Wartości niematerialne i prawne 146 88 1. Wartość firmy 2. Inne wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

aktywa wyszczególnienie początek okresu koniec okresu

aktywa wyszczególnienie początek okresu koniec okresu aktywa wyszczególnienie początek okresu koniec okresu A B C A. Wartości niematerialne i prawne 304 517,27 262 204,57 1. Wartość firmy 0,00 0,00 2. Inne wartości niematerialne i prawne i zaliczki na poczet

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI.

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI. Aktywa A. Wartości niematerialne i prawne 1. Wartość firmy 2. Inne wartości niematerialne i prawne i zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych B. Lokaty I. Nieruchomości 1. Grunty własne oraz

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne

Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne Załącznik nr 3 Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne zakładu reasekuracji wykonującego działalność reasekuracyjną w zakresie reasekuracji ubezpieczeń, o których mowa w dziale I załącznika do ustawy (reasekuracja

Bardziej szczegółowo

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA 2012 Raport roczny Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Raport roczny za 2012 rok zawiera skrócone

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe towarzystw ubezpieczeniowych w I półroczu 2009 roku 1

Wyniki finansowe towarzystw ubezpieczeniowych w I półroczu 2009 roku 1 Warszawa, 18.09.2009 Wyniki finansowe towarzystw ubezpieczeniowych w I półroczu 2009 roku 1 W dniu 30 czerwca 2009 r. zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w Polsce miało sześćdziesiąt

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne

Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne Załącznik nr 4 Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne zakładu reasekuracji wykonującego działalność reasekuracyjną w zakresie reasekuracji ubezpieczeń, o których mowa w dziale II załącznika do ustawy

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe towarzystw ubezpieczeniowych w okresie III kwartałów 2009 roku 1

Wyniki finansowe towarzystw ubezpieczeniowych w okresie III kwartałów 2009 roku 1 Warszawa, 18.12.2009 Wyniki finansowe towarzystw ubezpieczeniowych w okresie III kwartałów 2009 roku 1 W dniu 30 września 2009 r. zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w Polsce miało

Bardziej szczegółowo

Raport roczny CU Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie. CU Powszechne Towarzystwo Emerytalne. CU Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Raport roczny CU Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie. CU Powszechne Towarzystwo Emerytalne. CU Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Raport roczny 2007 Raport roczny 2007 CU Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie CU Powszechne Towarzystwo Emerytalne CU Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych CU Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych Aviva Litwa 2 CU

Bardziej szczegółowo

aktywa wyszczególnienie Początek okresu Koniec okresu

aktywa wyszczególnienie Początek okresu Koniec okresu aktywa wyszczególnienie Początek okresu Koniec okresu A. Wartości niematerialne i prawne 335 305 1. Wartość firmy 0 0 2. Inne wartości niematerialne i prawne i zaliczki na poczet wartości niematerialnych

Bardziej szczegółowo

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU Wyszczególnienie Aktywa (w złotych) Stan na 31.12.2014 Stan na 31.12.2015 A B C A. Wartości niematerialne i prawne 3 468 486 4 262 889 1. Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe towarzystw ubezpieczeniowych w 2009 roku 1

Wyniki finansowe towarzystw ubezpieczeniowych w 2009 roku 1 Warszawa, 23.04.2010 Wyniki finansowe towarzystw ubezpieczeniowych w 2009 roku 1 uznać: W roku 2009 za najważniejsze zjawiska zaobserwowane na rynku ubezpieczeń można wycofywanie się klientów z ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

CU Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. CU Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych

CU Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. CU Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych 2008 Raport roczny CU Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. CU Powszechne Towarzystwo Emerytalne CU Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych CU Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych BZ WBK CU Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA 2009 Raport roczny Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA. Towarzystwo

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA. Towarzystwo 2010 Raport roczny Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Komentarz Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych do informacji finansowych według stanu na dzień 30 września 2015 r.

Komentarz Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych do informacji finansowych według stanu na dzień 30 września 2015 r. Komentarz Zarządu do informacji finans według stanu na dzień 30 września 2015 r. W III kwartale 2015 r. ( Towarzystwo ) odnotowało zysk techniczny netto w wysokości 208 tys. PLN. Tymczasem wynik na działalności

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne / dodatkowe roczne

Sprawozdanie kwartalne / dodatkowe roczne Sprawozdanie kwartalne / dodatkowe roczne Załącznik nr 2 zakładu ubezpieczeń wykonującego działalność określoną w dziale II załącznika do ustawy (pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe)

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w okresie trzech kwartałów 2014 roku 1

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w okresie trzech kwartałów 2014 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna i finansowe zakładów ubezpieczeń w okresie trzech kwartałów 2014 roku 1 W dniu

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20.12.2013 r. Informacje bieżące WYNIKI WSTĘPNE Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w okresie trzech kwartałów 2013

Bardziej szczegółowo

dr Hubert Wiśniewski 1

dr Hubert Wiśniewski 1 dr Hubert Wiśniewski 1 Agenda: 1. Istota gospodarki finansowej. 2. Cechy charakterystyczne gospodarki finansowej zakładów ubezpieczeń. 3. Wybrane elementy sprawozdawczości finansowej zakładów ubezpieczeniowych:

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w I kwartale 2014 roku 1

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w I kwartale 2014 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna i finansowe zakładów ubezpieczeń w I kwartale 2014 roku 1 W dniu 31 marca 2014

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w I półroczu 2014 roku 1

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w I półroczu 2014 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 22 września 2014 r. Informacja sygnalna i finansowe zakładów ubezpieczeń w I półroczu 2014 roku 1 W dniu 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 21.06.2013 r. Informacje bieżące WYNIKI WSTĘPNE Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w I kwartale 2013 roku 1 W dniu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe ubezpieczyciela i towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych. Anna Fialska Aneta Kulesza Kacper Żyła

Sprawozdanie finansowe ubezpieczyciela i towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych. Anna Fialska Aneta Kulesza Kacper Żyła Sprawozdanie finansowe ubezpieczyciela i towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych Anna Fialska Aneta Kulesza Kacper Żyła Pojęcie ubezpieczyciela w UoR Ustawa o rachunkowości w art. 2 ust. 1 pkt 3 odnosi się

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 13 października 2017 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 13 października 2017 r. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 13 października 2017 r. Słowa kluczowe: ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ, ZAKŁADY REASEKURACJI, WYPŁACALNOŚĆ Wstęp W raporcie zaprezentowano podstawowe informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 18 stycznia, 2018 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 18 stycznia, 2018 r. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 18 stycznia, 2018 r. Słowa kluczowe: ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ, ZAKŁADY REASEKURACJI, WYPŁACALNOŚĆ 1 Wstęp W raporcie zaprezentowano podstawowe informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w 2013 roku 1

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w 2013 roku 1 Warszawa, 01.04.2014 r. Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w 2013 roku 1 W dniu 31 grudnia 2013 r. zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w Polsce miało pięćdziesiąt osiem zakładów

Bardziej szczegółowo

r a p o r t r o c z n y

r a p o r t r o c z n y r a p o r t r o c z n y CU RAPORT ROCZNY 2005 C U Ż Y C I E L i s t P r e z e s a 2005 rok przełomu Długo oczekiwany wzrost sprzedaży usług Grupy CU Polska daje podstawy do optymistycznych oczekiwań na

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 7 marca 2016 r.

Warszawa, 7 marca 2016 r. Warszawa, 7 marca 2016 r. Komentarz Zarządu MACIF Życie Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych do informacji finansowych według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. (przed zatwierdzeniem przez biegłego rewidenta)

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 11 lipca 2014 r. 1

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 11 lipca 2014 r. 1 URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 11 lipca 2014 r. 1 SŁOWA KLUCZOWE: ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ, ZAKŁADY REASEKURACJI, WYPŁACALNOŚĆ 2 SYNTEZA W raporcie zostały zaprezentowane podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 07 kwietnia 2016 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 07 kwietnia 2016 r. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 07 kwietnia 2016 r. SŁOWA KLUCZOWE: ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ, ZAKŁADY REASEKURACJI, WYPŁACALNOŚĆ, 2 SYNTEZA W raporcie zostały zaprezentowane podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 grudnia 2014 r. Poz. 1899 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 8 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 24 grudnia 2014 r. Poz. 1899 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 8 grudnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 grudnia 2014 r. Poz. 1899 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie kwartalnych i dodatkowych rocznych sprawozdań

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 10 października 2014 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 10 października 2014 r. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 10 października 2014 r. SŁOWA KLUCZOWE: ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ, ZAKŁADY REASEKURACJI, WYPŁACALNOŚĆ 1 SYNTEZA W raporcie zostały zaprezentowane podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 10 lipca 2015 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 10 lipca 2015 r. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 10 lipca 2015 r. SŁOWA KLUCZOWE: ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ, ZAKŁADY REASEKURACJI, WYPŁACALNOŚĆ, 2 SYNTEZA W raporcie zostały zaprezentowane podstawowe informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku w tysiącach złotych Nagłówek

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku w tysiącach złotych Nagłówek Sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku w tysiącach złotych Nagłówek Nazwa OkresOd 2018-01-01 OkresDo 2018-12-31 DataSporzadzenia 2019-03-12 Dane techniczne Kod systemowy SFZURT (1)

Bardziej szczegółowo

111,4 Dynamika składki przypisanej brutto w 2017 r.

111,4 Dynamika składki przypisanej brutto w 2017 r. INFORMACJE SYGNALNE i finansowe zakładów ubezpieczeń w 2017 roku 10.04.2018 r. 111,4 Dynamika składki przypisanej brutto w 2017 r. i finansowe zakładów ubezpieczeń ogółem w 2017 r. były lepsze niż przed

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 grudnia 2014 r. Poz. 1913 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 11 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 29 grudnia 2014 r. Poz. 1913 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 11 grudnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 grudnia 2014 r. Poz. 1913 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie kwartalnych i dodatkowych rocznych sprawozdań

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia (konspekt 2) dr Małgorzata Mierzejewska

Ubezpieczenia (konspekt 2) dr Małgorzata Mierzejewska Ubezpieczenia (konspekt 2) dr Małgorzata Mierzejewska Podstawowe źródła prawa ubezpieczeniowego Umowa ubezpieczenia definicja Strony umowy ubezpieczenia Elementy umowy ubezpieczenia OWU Podstawowe źródła

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 17 kwietnia 2014 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 17 kwietnia 2014 r. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 17 kwietnia 2014 r. SŁOWA KLUCZOWE: ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ, ZAKŁADY REASEKURACJI, WYPŁACALNOŚĆ 1 SYNTEZA W raporcie zostały zaprezentowane podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 lutego 2018 r. Poz. 392

Warszawa, dnia 20 lutego 2018 r. Poz. 392 Warszawa, dnia 20 lutego 2018 r. Poz. 392 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dodatkowych sprawozdań

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz Rozporządzenie Ministra Finansów 1) z dnia 29 kwietnia 2016 r.

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz Rozporządzenie Ministra Finansów 1) z dnia 29 kwietnia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz. 634 Rozporządzenie Ministra Finansów 1) z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie dodatkowych sprawozdań finansowych i statystycznych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz. 634

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz. 634 Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz. 634 Rozporządzenie Ministra Finansów 1) z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie dodatkowych sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, lipiec 2013 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, lipiec 2013 r. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, lipiec 2013 r. Autorzy: Edwina Urbańska (Departament Nadzoru Ubezpieczeniowego) Tomasz Filak (Departament Nadzoru Ubezpieczeniowego) Iwona Majcher (Departament

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA

GRUPA KAPITAŁOWA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA GRUPA KAPITAŁOWA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA WYBRANE DANE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, październik 2013 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, październik 2013 r. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, październik 2013 r. Autorzy: Edwina Urbańska (Departament Nadzoru Ubezpieczeniowego) Tomasz Filak (Departament Nadzoru Ubezpieczeniowego) Magdalena Zielińska

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie 1. Bilans BILANS - AKTYWA A. Aktywa trwałe 3 114 358,29 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne 26 392,68 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i

Bardziej szczegółowo

BILANS BANKU sporządzony na dzień

BILANS BANKU sporządzony na dzień I Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 7 691 631.76 8 996 672.07 1. W rachunku bieżącym 7 691 631.76 8 996 636.07 2. Rezerwa obowiązkowa 3. Inne środki 0.00 36.00 Dłużne papiery wartościowe uprawnione do

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 Warszawa, 4 listopada 2011 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 W dniu 30 czerwca 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało

Bardziej szczegółowo

STAN NA r ,62 KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY , , , ,93

STAN NA r ,62 KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY , , , ,93 BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12. 2010 ROKU AKTYWA 31.12.2009 r. 31.12.2010 r. PASYWA 31.12.2009 r 31.12.2010 r. 1 2 3 4 5 6 A. AKTYWA TRWAŁE 20.429.897,55 A. 18.060.115,62 KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY 21.231.955,93

Bardziej szczegółowo

!"#$%!&'!()$*#!+#&)*!,-.

!#$%!&'!()$*#!+#&)*!,-. Za okres sprawozdawczy Kod pocztowy Ulica Telefon E-mail Miasto Faks Nr Wyszczególnienie koniec okresu A B C niematerialnych i prawnych B. Lokaty 3. Inwestycje budowlane i zaliczki na poczet tych inwestycji

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Warszawa, dnia 23 września 2009 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Badaniem objęte zostały 63 spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

Bardziej szczegółowo

!"#$%!&'!()$)*#%+,#-%#.

!#$%!&'!()$)*#%+,#-%#. Za okres sprawozdawczy Kod pocztowy Ulica Telefon E-mail Miasto Faks Nr Wyszczególnienie koniec okresu A B C niematerialnych i prawnych B. Lokaty 3. Inwestycje budowlane i zaliczki na poczet tych inwestycji

Bardziej szczegółowo

... (pieczęć i podpis)

... (pieczęć i podpis) BILANS BANKU poz. AKTYWA Stan na: 31.12.2015 r. Stan na: 31.12.2014 r. I. Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 3 450 510,05 4 112 673,09 1. W rachunku bieżącym 2 260 510,05 4 112 673,09 2. Rezerwa obowiązkowa

Bardziej szczegółowo

Bilans. AKTYWA stan na dzień stan na dzień A. AKTYWA TRWAŁE , ,61. sporządzony na dzień:

Bilans. AKTYWA stan na dzień stan na dzień A. AKTYWA TRWAŁE , ,61. sporządzony na dzień: Bilans sporządzony na dzień: 31.12.2014 jednostka obliczeniowa: zł AKTYWA stan na dzień 31.12.2014 stan na dzień 31.12.2013 A. AKTYWA TRWAŁE 6 041 828,49 6 598 773,61 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 19 października 2011 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 19 października 2011 r. RAPORT O STANIE SEKTORA UBEZPIECZEŃ PO II KWARTAŁACH 2011 ROKU URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 19 października 2011 r. 1 Autorzy: Małgorzata Pawlak-Kalemba (Departament Monitorowania Ryzyk)

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Raport roczny 2002 Aktywa Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 72 836 Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym Należności od sektora finansowego 103 085 W rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł.

BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł. BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, 55-040 Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł. AKTYWA stan na 2008-10-01 Aktywa trwałe 27,553 Wartości niematerialne i prawne Koszty zakończonych prac

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy Bilans - Aktywa

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy Bilans - Aktywa Bilans - Aktywa Treść A. Aktywa trwałe 3 539 629,82 8 343 082,07 Wartości niematerialne i prawne 94 05,23 V.. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT BILANSU AKTYWA

SCHEMAT BILANSU AKTYWA Nazwa Kredytobiorcy: SCHEMAT BILANSU AKTYWA Okres poprzedzający złożenie wniosku Okres bieżący Prognoza na okres kredytowania Analizowane okresy ( dane w tys. zł ) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Raport roczny 2013 rok III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 R.

Raport roczny 2013 rok III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 R. III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 R. 5 FORPOSTA S.A. na dzień: 31.12.2013 r. AKTYWA (w PLN) BILANS Stan na (wyszczególnienie) 31.12.2012r. 31.12.2013r. A. Aktywa trwałe 73 443,06 142 126,40 I. Wartości

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Raport roczny 2001 Aktywa Kasa, operacje z bankiem centralnym 52 414 Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w banku centralnym Należności od sektora finansowego 117 860 W rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group

Raport Roczny Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group Raport Roczny 2009 Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group Spis treści List od Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

BILANS BANKU na dzień r

BILANS BANKU na dzień r nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Raszynie nr kodu bankowego- 80040002 BILANS BANKU na dzień 31.12.2008r poz. AKTYWA Stan na koniec okresu Stan na początek okresu I. Kasa, operacje z Bankiem Centralnym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I półrocze 2016r.

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I półrocze 2016r. BILANS AKTYWA 30.06.2016 31.12.2015 30.06.2015 I. Aktywa trwałe 69 505 059,62 65 868 098,99 37 268 224,37 1. Wartości niematerialne i prawne 1 456 252,28 1 682 853,50 1 909 454,60 2. Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2005 r.

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2005 r. Warszawa, dnia 26 października 2006 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2005 r. W 2005 r. wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych 1 były znacznie

Bardziej szczegółowo

BILANS BANKU na dzień r

BILANS BANKU na dzień r nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Raszynie nr kodu bankowego- 80040002 BILANS BANKU na dzień 31.12.2010r poz. AKTYWA Stan na koniec okresu Stan na początek okresu I. Kasa, operacje z Bankiem Centralnym

Bardziej szczegółowo

Główny Księgowy : Katarzyna Dunowska. Zarząd Banku : ... (pieczęć i podpis)

Główny Księgowy : Katarzyna Dunowska. Zarząd Banku : ... (pieczęć i podpis) Nazwa banku LubuskoWielkopolski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Drezdenku Adres siedziby Banku ul.chrobrego 7 66530 Drezdenko Nr kodu bankowego 83620005 BILANS poz. AKTYWA Stan na 31122016 r. Stan na 31122015

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. A. Aktywa trwałe 396.473,51 398.661,22 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Łosicach nr kodu bankowego

Bank Spółdzielczy w Łosicach nr kodu bankowego BILANS BANKU poz. AKTYWA Stan na - 31.12.2013 r. Stan na - 31.12.2012 r. I. Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 5 345 445,81 4 369 616,20 1. W rachunku bieżącym 5 345 445,81 4 369 616,20 2. Rezerwa obowiązkowa

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 2000 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 84 775 Przychody z tytułu prowizji - 8 648 Wynik na działalności bankowej - 41 054 Zysk (strata) brutto - 4 483 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 1999 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 62 211 Przychody z tytułu prowizji - 8 432 Wynik na działalności bankowej - 32 517 Zysk (strata) brutto - 13 481 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych za 2008 r. i I półrocze 2009 r. (wersja rozszerzona)

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych za 2008 r. i I półrocze 2009 r. (wersja rozszerzona) Warszawa, dnia 30 października 2009 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych za 2008 r. i I półrocze 2009 r. (wersja rozszerzona) W końcu grudnia 2008 r. funkcjonowały 62 kasy

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1 Warszawa, dnia 25 października r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze r. 1 W końcu grudnia 2009 r. funkcjonowały 62 spółdzielcze kasy oszczędnościowokredytowe.

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony roku Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6

Bardziej szczegółowo

Zarząd Banku : ... (pieczęć i podpis) Pszczółki, r.

Zarząd Banku : ... (pieczęć i podpis) Pszczółki, r. BILANS poz. AKTYWA Stan na 31.12.2018r. Stan na 31.12.2017 r. I. Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 1 195 161,84 1 287 731,07 1. W rachunku bieżącym 1 195 161,84 1 287 731,07 2. Rezerwa obowiązkowa 3.

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa firmy: Bank Spółdzielczy w Ustce Załącznik nr 7 do Instrukcji udzielania kredytów dla klientów instytucjonalnych Z/PK RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O KREDYT NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2015

Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2015 BILANS AKTYWA 30.06.2015 31.12.2014 I. Aktywa trwałe 34 902 563,43 37 268 224,37 32 991 746,31 32 116 270,36 1. Wartości niematerialne i prawne 1 796 153,99 1 909 454,60 2 136 055,82 2 294 197,82 2. Rzeczowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2014

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2014 AKTYWA 31.03.2015 31.03.2014 I. Aktywa trwałe 32 579 151,10 27 651 258,50 1. Wartości niematerialne i prawne 2 022 755,21 2 315 133,76 2. Rzeczowe aktywa trwałe 15 913 980,14 14 253 611,32 3. Należności

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2014

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2014 AKTYWA 31.03.2014 31.03.2013 I. Aktywa trwałe 27 651 258,50 17 655 200,31 1. Wartości niematerialne i prawne 2 315 133,76 986 697,05 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 253 611,32 12 735 312,56 3. Należności

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych)

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ WOJEWÓDZKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNO-REHABILITACYJNY BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) AKTYWA Stan na Stan na PASYWA 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Skawinie Adres siedziby Banku - Rynek 19; Skawina Nr kodu bankowego

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Skawinie Adres siedziby Banku - Rynek 19; Skawina Nr kodu bankowego BILANS poz. AKTYWA Stan na 31.12.2018r. Stan na 31.12.2017 r. I. Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 4 084 536,45 4 669 173,59 1. W rachunku bieżącym 4 084 536,45 4 669 173,59 2. Rezerwa obowiązkowa 3.

Bardziej szczegółowo