URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 10 lipca 2015 r.

Save this PDF as:
Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 10 lipca 2015 r."

Transkrypt

1 URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 10 lipca 2015 r.

2 SŁOWA KLUCZOWE: ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ, ZAKŁADY REASEKURACJI, WYPŁACALNOŚĆ, 2

3 SYNTEZA W raporcie zostały zaprezentowane podstawowe informacje dotyczące wyników finansowych sektora ubezpieczeń i reasekuracji zagregowane na podstawie sprawozdań finansowych i statystycznych za I kwartał 2015 rok. Przedstawiono także podstawowe tendencje zaobserwowane w sektorze ubezpieczeń w ciągu tego okresu i podjęto próbę wyjaśnienia i uzasadnienia zidentyfikowanych zmian. Sektor ubezpieczeń ogółem odnotował w I kwartale 2015 r. zysk techniczny równy 1,01 mld zł (niższy o 21,48% w porównaniu z I kwartałem 2014 r.) oraz zysk finansowy równy 1,07 mld zł (niższy o 9,29% w porównaniu z I kwartałem 2014 r.). W dziale ubezpieczeń na życie wypracowano zysk techniczny w wysokości 0,62 mld zł (niższy o 20,78% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego) oraz zysk finansowy w wysokości 0,67 mld zł (wyższy o 6,11% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego). Z punktu widzenia wyników poszczególnych grup ubezpieczeń, o pogorszeniu wyniku technicznego zadecydował przede wszystkim spadek wyniku w grupie 3 (ubezpieczenia z UFK) - o 0,08 mld zł oraz w grupie 1 (ubezpieczenia na życie) - o 0,06 mld zł. Spadek wyniku technicznego związany był przede wszystkim ze wzrostem wartości rezerw techniczno-ubezpieczeniowych brutto, w szczególności rezerwy dla ubezpieczeń na życie, gdy ryzyko lokaty (inwestycyjne) ponosi ubezpieczający (ubezpieczenia unit-link) oraz wzrostem kosztów działalności ubezpieczeniowej. W ubezpieczeniach pozostałych osobowych i majątkowych osiągnięto zysk techniczny równy 0,39 mld zł (niższy o 22,55% w porównaniu z I kwartałem 2014 r.) oraz zysk finansowy netto równy 0,40 mld zł (niższy o 27,02% w porównaniu z I kwartałem 2014 r.). Z punktu widzenia wyników poszczególnych grup ubezpieczeń, o pogorszeniu zysku technicznego zadecydował głównie spadek zysku w grupie 3 (ubezpieczenia autocasco) - o 0,10 mld zł oraz wyższe straty w grupach 10 (OC komunikacyjna) o 0,04 mld zł i 6 (ubezpieczenia żeglugi morskiej i śródlądowej) - o 0,03 mld zł. Pogorszenie wyników w ubezpieczeniach komunikacyjnych to skutek m.in. spadku wartości składki zarobionej w następstwie wzrostu rezerwy składek i na ryzyko niewygasłe, przy jednoczesnym wzroście wypłacanych świadczeń i wzroście kosztów działalności ubezpieczeniowej, a także efekt niższej składki zarobionej za sprawą niższych przychodów ze składki przypisanej brutto. Spadek przychodów z tytułu składki przypisanej brutto związany jest natomiast z utrzymującą się konkurencją cenową, zarówno ze strony krajowych zakładów ubezpieczeń, jak i ze strony działających na polskim rynku oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń. W ubezpieczeniach żeglugi morskiej i śródlądowej (grupa 6) spadek zysku technicznego to efekt wyższych odszkodowań i świadczeń. W portfelu ubezpieczeń bezpośrednich działu I dominowały ubezpieczenia grupy 3 (ubezpieczenia na życie związane z UFK) ze składką równą 3,55 mld zł i stanowiły one 49,43% łącznej składki przypisanej brutto z ubezpieczeń bezpośrednich zakładów działu I (wzrost o 5,29 pkt proc.). W grupie tej zanotowano zwiększenie składki przypisanej brutto o 0,49 mld zł. Spadek odnotowały zaś ubezpieczenia grupy 1, ze składką równą 2,25 mld zł (roczny spadek o 11,86%) i stanowiły 31,35% ubezpieczeń bezpośrednich działu I (zmniejszenie udziału o 5,54 pkt proc.). Na powyższe zmiany w portfelu ubezpieczeń działu I wpływ miał przede wszystkim ponowny wzrost zainteresowania ubezpieczeniami z UFK. W dziale II najwyższy bezwzględny wzrost składki przypisanej brutto zanotowano w grupie 1 (ubezpieczenia wypadku) o 0,14 mld zł oraz w grupie 3 (ubezpieczenia autocasco) o 0,03 mld zł. W dziale tym nadal dominują ubezpieczenia komunikacyjne (grupa 3 i grupa 10), które stanowią 48,67% portfela ubezpieczeń bezpośrednich. Udział tych ubezpieczeń w dziale II zwiększył się o 0,23 pkt proc. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wypłacalność sektora kształtuje się na bezpiecznym poziomie. 3

4 SPIS TREŚCI 1. ZMIANY PRAWNE MAJĄCE WPŁYW NA SEKTOR UBEZPIECZENIOWY ANALIZA DANYCH O SEKTORZE UBEZPIECZEŃ PODMIOTY RYNKU UBEZPIECZENIOWEGO PRZYCHODY ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ PRZYCHODY Z TYTUŁU SKŁADKI PRZYPISANEJ BRUTTO PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI LOKACYJNEJ KOSZTY ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ ODSZKODOWANIA I ŚWIADCZENIA WYPŁACONE KOSZTY DZIAŁALNOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ KOSZTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ LOKACYJNĄ WYNIKI ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ WYNIK TECHNICZNY WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI LOKACYJNEJ WYNIK FINANSOWY NETTO AKTYWA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ LOKATY ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ (LOKATY Z POZYCJI B AKTYWÓW) PASYWA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ KAPITAŁY WŁASNE ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ REZERWY TECHNICZNO-UBEZPIECZENIOWE BRUTTO WYPŁACALNOŚĆ ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ REALIZACJA WYBRANYCH POZYCJI PLANÓW FINANSOWYCH ZA I KWARTAŁ 2015 R SPIS TABEL SPIS WYKRESÓW

5 1. Zmiany prawne mające wpływ na sektor ubezpieczeniowy Odnosząc się do najważniejszych zmian prawnych dotyczących działalności ubezpieczeniowej w 2015 r. należy wskazać w szczególności na następujące przepisy: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych. Dz.U. z 2015 r. poz 276 Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 czerwca 2015 r. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej. Dz.U. z 2015 r. poz 275 Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 czerwca 2015 r. 5

6 2. Analiza danych o sektorze ubezpieczeń 2.1. Podmioty rynku ubezpieczeniowego Na koniec I kwartału 2015 r. zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w Polsce posiadało 59 krajowych zakładów ubezpieczeń - 28 zakładów ubezpieczeń działu I (ubezpieczenia na życie) i 30 zakładów ubezpieczeń działu II (pozostałe ubezpieczenia osobowe i ubezpieczenia majątkowe) oraz 1 zakład reasekuracji (PTR S.A.). Wśród krajowych zakładów ubezpieczeń działalność ubezpieczeniową prowadziło 26 zakładów ubezpieczeń na życie, 30 zakładów ubezpieczeń osobowych i majątkowych oraz 1 zakład reasekuracji. Różnica w liczbie zakładów posiadających zezwolenie do prowadzenia działalności wynika z faktu, iż w dniu 10 marca 2015 r. wydano zezwolenie na wykonywanie działalności przez PKO TU S.A., które jeszcze jej nie rozpoczęło. Na koniec I kwartału 2015 r. nie rozpoczęło wykonywania działalności ubezpieczeniowej również Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Ponadto, jeden zakład ubezpieczeń znajduje się w dobrowolnej likwidacji, tj. UNIVERSUM Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. w likwidacji. W I kwartale 2015 r. 5 zakładów ubezpieczeń z państw członkowskich Unii Europejskiej i innych państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego działu II notyfikowało zamiar prowadzenia działalności ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach swobody świadczenia usług, dodatkowo jeden zakład zarówno w dziale I i II. W tym samym okresie 3 zakłady ubezpieczeń z państw członkowskich Unii Europejskiej notyfikowały zmianę zakresu działalności ubezpieczeniowej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach swobody świadczenia usług. W I kwartale 2015 roku 2 zakłady ubezpieczeń zakończyły prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Na dzień 31 marca 2015 r. łączna liczba zagranicznych zakładów ubezpieczeń z państw członkowskich Unii Europejskiej i innych państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które notyfikowały zamiar prowadzenia działalności na terytorium Polski w ramach swobody świadczenia usług (w inny sposób niż przez oddział) wynosiła 614, natomiast łączna liczba zakładów ubezpieczeń, które notyfikowały zamiar utworzenia oddziału, wynosiła 25. Dodatkowo, jeden zakład reasekuracji z siedzibą w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej pozostawał uprawniony do wykonywania działalności ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez oddział Przychody zakładów ubezpieczeń 1 Zakłady ubezpieczeń uzyskały w I kwartale 2015 r. przychody w wysokości 19,42 mld zł. W strukturze przychodów zakładów ubezpieczeń dominuje składka przypisana brutto (74,05% przychodów ogółem), niezrealizowane zyski z lokat (9,84%) oraz przychody z lokat (9,22%). 1 Zakłady ubezpieczeń działu I i działu II oraz zakład reasekuracji działu II, dalej zwane zakładami ubezpieczeń. Wyniki zakładu reasekuracji PTR S.A. uwzględnione zostały w wynikach zakładów ubezpieczeń działu II. 6

7 Przychody z tytułu składki przypisanej brutto Po pierwszym kwartale 2015 roku składka przypisana brutto zakładów ubezpieczeń wyniosła 14,38 mld zł i była o 2,95% (0,41 mld zł) wyższa, niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Wpływ na to miał wzrost przypisu składki zarówno w dziale I jak i w dziale II. W obu działach wysokość składki osiągnęła niemal taką samą wartość po 7,19 mld zł. Składka przypisana sektora ubezpieczeń jest wyższa o 2,95% (o 412 mln zł) Wykres 1. Składka przypisana brutto w I kwartałach lat (w mld zł) Składka zakładów ubezpieczeń na życie (dział I) Na koniec pierwszego kwartału 2015 roku składka przypisana brutto zakładów ubezpieczeń na życie wyniosła 7,19 mld zł i była wyższa o 3,72% (o 0,26 mld zł) w porównaniu z I kwartałem 2014 r. Spośród grup ubezpieczeń działu I tylko w grupie 1 (ubezpieczenia na życie) zanotowano spadek składki przypisanej brutto o 11,86%, tj. z 2,55 mld zł w analogicznym okresie do 2,25 mld zł. Natomiast największy wzrost o 16,15% wystąpił w grupie 3 (ubezpieczenia na życie związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym), gdzie składka wyniosła 3,55 mld zł i wzrosła o 0,49 mln zł w stosunku rocznym. W grupie 4 (ubezpieczenia rentowe) nastąpiło zwiększenie składki o 14,65% do wartości 0,03 mld zł. Grupa 2 (ubezpieczenia posagowe) oraz grupa 5 (ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe) zanotowały wzrost składki odpowiednio po 5,78% i 4,85% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Koncentracja sektora ubezpieczeń działu I W dziale I udział 5 największych zakładów ubezpieczeń na koniec pierwszego kwartału 2015 roku wyniósł 56,79% i był niższy o 2,09 p.p w stosunku do I kwartału 2014 r. Tabela 1. Zakłady ubezpieczeń działu I o największych udziałach w rynku (mierzonych wielkością składki przypisanej brutto) w I kwartale 2014 i 2015 roku Lp. Zakład ubezpieczeń Zakład ubezpieczeń PZU ŻYCIE SA 30,63% PZU ŻYCIE SA 28,43% 2 OPEN LIFE TU ŻYCIE S.A. 9,05% AVIVA TUnŻ S.A. 7,78% 3 METLIFE TUnŻiR S.A. 7,14% OPEN LIFE TU ŻYCIE S.A. 7,49% Udział w rynku 5 największych zakładów działu I wynosi 56,79% 7

8 Lp. Zakład ubezpieczeń Zakład ubezpieczeń AVIVA TUnŻ S.A. 6,89% METLIFE TUnŻiR S.A 7,39% 5 ING TUnŻ S.A. 5,17% TUnŻ WARTA S.A. 5,70% Razem 58,88% Razem 56,79% Struktura ubezpieczeń bezpośrednich działu I W strukturze ubezpieczeń bezpośrednich działu I w I kwartale 2015 roku dominowały ubezpieczenia na życie związane z UFK (grupa 3) stanowiące 49,43% łącznej składki, gdzie 11,90% aktywów UFK (6,69 mld zł) stanowią umowy ubezpieczenia na życie z UFK lokujące środki finansowe w instrumenty strukturyzowane lub instrumenty pochodne w związku z oferowaniem ubezpieczeniowych produktów o charakterze inwestycyjnym. Drugą pozycję zajmowały ubezpieczenia na życie (grupa 1) stanowiące 31,35% składki przypisanej brutto. Należy zaznaczyć, iż 5,51% składki przypisanej brutto (0,12 mld zł) w grupie 1 to składka przypisana brutto z ubezpieczeniowych produktów strukturyzowanych 2. Kolejną pozycję zajmowały uzupełniające ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe (grupa 5), stanowiące 18,36% składki. Udział ubezpieczeń rentowych (grupa 4) i posagowych (grupa 2) był nieznaczny i wynosił odpowiednio 0,47% i 0,39% składki przypisanej brutto działu I z ubezpieczeń bezpośrednich. W strukturze ubezpieczeń działu I przeważały ubezpieczenia z grupy 3, stanowiące prawie połowę składki działu Wykres 2. Struktura składki przypisanej brutto z ubezpieczeń bezpośrednich działu I w I kwartałach lat Analizując zmiany w strukturze składki przypisanej brutto w okresie pierwszego kwartału 2015 r. w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku można zauważyć spadek udziału ubezpieczeń na życie z grupy 1 (ubezpieczenia na życie) o 5,54 p.p., przy wzroście udziału w rynku ubezpieczeń z grupy 3 (ubezpieczenia na życie związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym) o 5,29 p.p. W grupie 5 (uzupełniające ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe) nastąpiło zwiększenie udziału o 0,20 p.p. Należy zauważyć także minimalny wzrost udziału w grupie 4 (ubezpieczenia rentowe) 2 Ubezpieczeniowe produkty strukturyzowane są oferowane najczęściej w formie połączenia ubezpieczenia na życie i dożycie lub ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Są to produkty z określonym poziomem gwarancji ochrony kapitału, w których zyski zależą od inwestycji w instrumenty pochodne. 8

9 o 0,04 p.p. Natomiast w grupie 2 (ubezpieczenia posagowe) udział w rynku jest taki sam jak rok temu. Zakłady ubezpieczeń na życie w I kwartale 2015 r. osiągnęły składkę przypisaną brutto z tytułu ubezpieczeń grupowych w wysokości 2,88 mld zł, a z tytułu ubezpieczeń indywidualnych 4,31 mld zł. W stosunku do I kwartału 2014 r. składka z tytułu ubezpieczeń grupowych zmniejszyła się o 0,12 mld zł, a składka z tytułu ubezpieczeń indywidualnych wzrosła o 0,38 mld zł. Spośród 26 zakładów działu I, 13 (14 w I kwartale 2014 r.) miało powyżej 50% udziału składki z ubezpieczeń grupowych w swoim portfelu. Składka przypisana brutto z tytułu wpłat jednorazowych w I kwartale 2015 r. osiągnęła poziom 2,96 mld zł i zwiększyła się w stosunku do poprzedniego okresu o 0,14 mld zł. Natomiast składka płacona okresowo wyniosła w badanym okresie 4,23 mld zł i wzrosła o 0,12 mld zł. 10 zakładów działu I (13 w I kwartale 2014) wykazało powyżej 50% udziału składek jednorazowych w całym portfelu. Składka zakładów ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych (dział II) Wysokość składki przypisanej brutto zakładów działu II po pierwszym kwartale 2015 r. wyniosła 7,19 mld zł i w porównywaniu ze składką w analogicznym okresie 2014 r. wzrosła o 2,19% (o 0,15 mld zł). Największy wzrost składki przypisanej brutto w dziale II w stosunku do analogicznego okresu 2014 r. odnotowano w następujących grupach ubezpieczeń: w grupie 1 (ubezpieczenia wypadku) wzrost o 0,14 mld zł (o 50,20%) do wartości 0,42 mld zł. w grupie 3 (auto-casco) wzrost o 0,03 mld zł (o 2,15%) do wartości 1,38 mld zł. Największy spadek przypisu składki brutto w dziale II w stosunku do analogicznego okresu 2014 r. wystąpił w następujących grupach ubezpieczeń: w grupie 10 (OC komunikacyjna), gdzie składka przypisana brutto była niższa w stosunku do roku poprzedniego o 0,05 mld zł (spadek o 2,35%) i wyniosła 1,94 mld zł. w grupie 13 (OC pozostała) - składka przypisana brutto była niższa w stosunku do roku poprzedniego o 0,05 mld zł (spadek o 8,37%) i wyniosła 0,60 mld zł. w grupie 16 (ubezpieczenia różnych ryzyk finansowych) spadek o 0,04 mld zł (o 16,05%) do wartości 0,21 mld zł. Wysokość składki w dziale II jest wyższa o 2,19% w stosunku do roku ubiegłego i wynosi 7,19 mld zł 9

10 Wykres 3. Zmiana składki przypisanej brutto w poszczególnych grupach działu II w I kwartale 2015 roku w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego Koncentracja sektora ubezpieczeń działu II W okresie I kwartału 2015 r. w dziale II udział w rynku 5 największych zakładów ubezpieczeń wyniósł 67,58%, co stanowi wzrost o 0,26 p.p. w porównaniu z poprzednim rokiem. Tabela 2. Zakłady ubezpieczeń działu II o największych udziałach w rynku (mierzonych wielkością składki przypisanej brutto) w I kwartałach 2014 i 2015 roku Lp. Zakład ubezpieczeń Zakład ubezpieczeń PZU SA 32,43% PZU SA 31,01% 2 TUiR WARTA S.A. 13,50% TUiR WARTA S.A. 13,62% 3 STU ERGO HESTIA SA 10,27% STU ERGO HESTIA SA* 12,47% 4 TUiR ALLIANZ POLSKA S.A. 6,72% TUiR ALLIANZ POLSKA S.A. 6,37% 5 UNIQA TU S.A. 4,40% UNIQA TU S.A. 4,11% Razem 67,32% Razem 67,58 % W dziale II nastąpił niewielki wzrost (o 0,26 p.p.) udziału w rynku 5 największych zakładów ubezpieczeń i wynosi 67,58% * STU ERGO HESTIA SA po połączeniu z MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Struktura ubezpieczeń bezpośrednich działu II W strukturze pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych bezpośrednich w I kwartale 2015 roku dominowały ubezpieczenia komunikacyjne (grupa 3 i 10) stanowiące łącznie 48,67% składki przypisanej brutto działu II z działalności bezpośredniej, przy czym udział ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów mechanicznych wynosił 28,44%, natomiast ubezpieczeń auto-casco 20,23%. Drugą pozycję zajmowały ubezpieczenia majątkowe (grupa 8 i 9), które stanowiły łącznie 24,33% składki. Na kolejnych miejscach znajdowały się pozostałe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (grupy 11-13) o udziale 9,20%, ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe (grupa 1 i 2) i ubezpieczenia finansowe (grupa 14-16) stanowiące odpowiednio 8,28% i 6% składki działu. W strukturze ubezpieczeń bezpośrednich działu II dominują ubezpieczenia komunikacyjne stanowiące łącznie 48,67% składki działu 10

11 Wykres 4. Struktura składki przypisanej brutto z ubezpieczeń bezpośrednich działu II w I kwartałach lat Porównując strukturę rynku ubezpieczeń bezpośrednich działu II po I kwartale 2015 roku z analogicznym okresem 2014 roku należy wskazać, że największy spadek udziału, o 0,71 p.p. zanotowały ubezpieczenia grupy 13 (OC pozostała), następnie 0,56 p.p. ubezpieczenia grupy 16 (ubezpieczenia różnych ryzyk finansowych). Natomiast największy wzrost o 2,09 p.p. (do 6,12%) dotyczył grupy 1 (ubezpieczenia wypadku) Przychody z działalności lokacyjnej Przychody z działalności lokacyjnej, z lokat na ryzyko zakładu ubezpieczeń oraz na ryzyko ubezpieczających, na koniec pierwszego kwartału 2015 r. wyniosły 3,70 mld zł, co stanowiło wzrost o 68,41% (tj. o 1,50 mld zł) w porównaniu z I kwartałem 2014 r. W dziale I przychody z działalności lokacyjnej zwiększyły się prawie dwukrotnie (wzrost o 85,87%, tj. o 1,44 mld zł). W dziale II przychody z działalności lokacyjnej wzrosły o 12,05%, tj. o 0,06 mld zł. Na przychody z działalności lokacyjnej ogółem na koniec I kwartału 2015 r. składają się przychody z lokat (48,37%) oraz niezrealizowane zyski z lokat (51,63%). W strukturze przychodów z lokat zakładów ubezpieczeń ogółem dominuje wynik dodatni z realizacji lokat (40,34%) oraz przychody z tytułu dłużnych papierów wartościowych oraz innych papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu (35,99%). Wzrost przychodów z działalności lokacyjnej sektora ubezpieczeń o 68,41% Tabela 3. Zestawienie przychodów z działalności lokacyjnej zakładów ubezpieczeń (w mln zł) w I kwartale 2014 i 2015 r. Dział I Dział II Wyszczególnienie Zmiana w % Zmiana Zmiana w % 11 Zmiana Razem 1 678, ,22 85,87% 1 441,09 519,95 582,62 12,05% 62,68 I. Przychody z lokat 905, ,78 50,96% 461,40 409,83 423,75 3,40% 13,93 1. Przychody z lokat w nieruchomości 0,44 0,67 52,91% 0,23 4,43 4,87 9,94% 0,44 2. Przychody z lokat w jednostkach 0,92 229, ,93% 228,76 1,55 0,60-61,34% -0,95 podporządkowanych 2.1. z udziałów i akcji 0,00 229,43 x 229,43 0,00 0,00 0,00% 0, z pożyczek i dłużnych papierów wartościowych 0,92 0,25-73,01% -0,67 1,55 0,60-61,34% -0,95

12 Dział I Dział II Wyszczególnienie Zmiana Zmiana Zmiana w % w % Zmiana 2.3. z pozostałych lokat 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 3. Przychody z innych lokat finansowych 636,78 598,54-6,00% -38,23 298,19 229,92-22,90% -68, z udziałów, akcji, innych papierów wartościowych o zmiennej kwocie dochodu oraz jednostek uczestnictwa 68,37 83,90 22,73% 15,54 5,28 4,63-12,40% -0,66 i certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych 3.2. z dłużnych papierów wartościowych oraz innych papierów wartościowych 426,33 423,54-0,65% -2,79 256,45 220,86-13,88% -35,59 o stałej kwocie dochodu 3.3. z lokat terminowych w instytucjach kredytowych 128,16 74,86-41,59% -53,30 12,22-10,10-182,66% -22, z pozostałych lokat 13,93 16,25 16,66% 2,32 24,24 14,54-40,02% -9,70 4. Wynik dodatni z rewaloryzacji lokat 3,89 0,19-95,09% -3,70 7,96 3,69-53,62% -4,27 5. Wynik dodatni z realizacji lokat 263,36 537,70 104,17% 274,34 97,69 184,67 89,03% 86,98 II. Niezrealizowane zyski z lokat 772, ,44 126,78% 979,69 110,12 158,87 44,27% 48, Koszty zakładów ubezpieczeń Łączne koszty zakładów ubezpieczeń w I kwartale 2015 r. wyniosły 18,35 mld zł. W strukturze kosztów zakładów ubezpieczeń dominują odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto (47,57% łącznych kosztów) oraz koszty akwizycji i koszty administracyjne (19,65% łącznych kosztów) Odszkodowania i świadczenia wypłacone Główną pozycję kosztów zakładów ubezpieczeń stanowiły koszty związane z wypłatą odszkodowań i świadczeń wynikających z umów ubezpieczenia. W okresie I kwartału 2015 r. zakłady ubezpieczeń wypłaciły w ujęciu brutto 8,73 mld zł odszkodowań i świadczeń wraz z kosztami likwidacji szkód i windykacji regresów. W porównaniu z analogicznym okresem 2014 r. wartość ta zmniejszyła się o 0,44 mld zł, czyli o 4,82%. 12

13 Wykres 5. Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto w I kwartałach lat (w mld zł) Odszkodowania i świadczenia wypłacone zakładów ubezpieczeń na życie W dziale I w ciągu I kwartału 2015 r. wypłacone zostały odszkodowania i świadczenia brutto w wysokości 5,17 mld zł (59,24% łącznych świadczeń brutto sektora ubezpieczeń), co stanowi kwotę o 0,63 mld zł (o 10,79%) niższą niż w analogicznym okresie 2014 r. Wartość wypłaconych świadczeń w dziale I spadła o 10,79% Z punktu widzenia poszczególnych grup ubezpieczeń spadek wartości odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto spowodowany był przede wszystkim niższymi wypłatami w ramach grupy 1 (ubezpieczenia na życie) - o 1,44 mld zł, tj. 40,47%, z poziomu 3,55 mld zł do poziomu 2,11 mld zł. Z drugiej strony nastąpił wzrost wartości odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto w grupie 3 (ubezpieczenia na życie z UFK) - o 0,75 mld zł, tj. 43,16%, z poziomu 1,75 mld zł do poziomu 2,50 mld zł. Najwyższe odszkodowania i świadczenia działu I w I kwartale 2015 r. wypłacono z tytułu ubezpieczeń grupy 3 (2,50 mld zł). Ich wartość zwiększyła się w stosunku do analogicznego okresu 2014 r. o 0,75 mld zł i była niższa od uzyskanej w tej grupie składki o 1,05 mld zł. 13

14 Wykres 6. Składka przypisana brutto i odszkodowania wypłacone brutto według grup ubezpieczeń działu I w I kwartale 2015 r. (w mld zł) Odszkodowania i świadczenia wypłacone zakładów ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych W dziale II w okresie I kwartału 2015 r. odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto wyniosły 3,56 mld zł i w porównaniu z analogicznym okresem 2014 r. ich wartość wzrosła o 5,44%, czyli o 0,18 mld zł. Z punktu widzenia poszczególnych grup ubezpieczeń wzrost wartości odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto spowodowany był przede wszystkim większymi wypłatami w grupie 10 (OC komunikacyjna) o 0,14 mld zł, tj. o 9,88%, z poziomu 1,46 mld zł do poziomu 1,61 mld zł oraz w grupie 3 (AC komunikacyjna) o 0,05 mld zł, tj. o 5,71%, z poziomu 0,90 mld zł do poziomu 0,95 mld zł. Największy spadek wartości wypłaconych odszkodowań i świadczeń w dziale II odnotowano w grupie 15 (gwarancja ubezpieczeniowa) o 0,07 mld zł, tj. o 70,70%, z poziomu 0,10 mld zł do poziomu 0,03 mld zł oraz w grupie 14 (ubezpieczenia kredytu) o 0,03 mld zł, tj. o 48,10%, z poziomu 0,07 mld zł do poziomu 0,03 mld zł. Najwyższe odszkodowania i świadczenia działu II w I kwartale 2015 r., podobnie jak w analogicznym okresie roku ubiegłego, wypłacono z tytułu ubezpieczeń komunikacyjnych (grupa 10 i 3). Nadal ich udział w odszkodowaniach i świadczeniach działu II jest bardzo duży (dla grupy 10 wyniósł 45,85%, a dla grupy 3 27,18%). Wartość wypłaconych odszkodowań i świadczeń w dziale II wzrosła o 5,44% 14

15 Wykres 7. Składka przypisana brutto i odszkodowania wypłacone brutto według grup ubezpieczeń działu II w I kwartale 2015 r. (w mld zł) Wskaźnik szkodowości na udziale własnym Wskaźnik szkodowości na udziale własnym wskazuje, jaką część składki zarobionej zakład ubezpieczeń przeznacza na wypłatę odszkodowań i świadczeń powiększonych o zmianę stanu rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia. Wskaźnik szkodowości na udziale własnym działu II w okresie czterech kwartałów 2014 r. wzrósł w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku z 57,57% do 58,63%, tj. o 1,06 p.p. Oznacza to, iż zakłady ubezpieczeń tego działu przeznaczyły na wypłatę odszkodowań i świadczeń powiększonych o zmianę stanu rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia 58,63% składki zarobionej na udziale własnym. Kształtowanie się wskaźnika szkodowości w poszczególnych grupach ubezpieczeń przedstawia poniższy wykres. Zakłady ubezpieczeń działu II na wypłatę odszkodowań i świadczeń przeznaczyły prawie 58,63% składki zarobionej Wykres 8. Kształtowanie się wskaźnika szkodowości na udziale własnym w poszczególnych grupach działu II w I kwartale 2014 i 2015 r. 15

16 Koszty działalności ubezpieczeniowej Znaczącą pozycję wśród wydatków zakładów ubezpieczeń zajmują koszty działalności ubezpieczeniowej, które obejmują saldo kosztów akwizycji, kosztów administracyjnych oraz prowizji reasekuracyjnych i udziałów w zyskach reasekuratorów. W okresie I kwartału 2015 r. koszty działalności ubezpieczeniowej, po uwzględnieniu otrzymanych prowizji reasekuracyjnych, osiągnęły wartość 3,39 mld zł, co stanowiło wzrost w stosunku do analogicznego okresu 2014 r. o 5,94%, tj. o 0,19 mld zł. Zakłady ubezpieczeń poniosły na swoją działalność koszty w wysokości blisko 27,24 zł z każdych 100 zł składki zarobionej na udziale własnym (ok. 26,30 zł w analogicznym okresie 2014 r.). W ubezpieczeniach na życie koszty wyniosły ok. 22,37 zł (ok. 21,65 zł w I kwartale 2014 r.), natomiast w ubezpieczeniach pozostałych osobowych i majątkowych ok. 33,52 zł (ok. 32,19 zł w I kwartale 2014 r.). Łącznie koszty administracyjne i akwizycji w I kwartale 2015 r. wyniosły 3,61 mld zł i w porównaniu z analogicznym kwartałem ubiegłego roku wzrosły o 5,95%, tj. o 0,20 mld zł. Koszty działalności ubezpieczeniowej wzrosły o 5,94% Zakłady ubezpieczeń poniosły na swoją działalność koszty w wysokości blisko 27,24 zł z każdych 100 zł składki Wykres 9. Koszty działalności ubezpieczeniowej w I kwartałach lat (w mld zł) Koszty akwizycji obejmują m.in. wszelkie koszty związane z zawieraniem i odnawianiem umów ubezpieczenia (np. prowizje agencyjne, koszty badań lekarskich, koszty ekspertyz). Obejmują one również płacone cedentom prowizje reasekuracyjne i udziały w zyskach. W trakcie I kwartału 2015 r. koszty akwizycji w zakładach ubezpieczeń ogółem osiągnęły kwotę 2,74 mld zł i były wyższe o 4,88% (tj. o 0,13 mld zł) w stosunku do I kwartału 2014 r. Koszty akwizycji łącznie stanowiły 19,04% składki przypisanej brutto sektora ubezpieczeń, co oznacza wzrost o 0,35 p.p. w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Koszty akwizycji w dziale I wyniosły 1,20 mld zł (wzrost o 7,14% w stosunku do I kwartału 2014 r.) i stanowiły 16,68% składki przypisanej brutto działu I (wzrost o 0,53 p.p.). Koszty akwizycji w dziale II wyniosły 1,54 mld zł (wzrost o 3,18% w stosunku do I kwartału 2014 r.) i stanowiły 21,40% składki przypisanej brutto działu II (wzrost o 0,20 p.p.). 16

17 Wykres 10. Kształtowanie się wskaźnika kosztów akwizycji w I kwartałach lat Koszty administracyjne obejmują koszty zarządu i administracji oraz ogólne koszty dotyczące działalności ubezpieczeniowej, takie jak: koszty utrzymania biur, koszty usług obcych, wynagrodzenia, koszty zużycia energii itp. Koszty administracyjne sektora ubezpieczeń w okresie I kwartału 2015 r. wyniosły 0,87 mld zł i w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego wzrosły o 9,47%. Koszty te ogółem stanowiły 6,03% składki przypisanej brutto sektora ubezpieczeń (5,68% w I kwartale 2014 r.) Koszty administracyjne w dziale I wyniosły 0,42 mld zł, a ich udział w składce przypisanej brutto w dziale I wyniósł 5,87% (5,62% w analogicznym okresie ubiegłego roku). Koszty administracyjne w dziale II wyniosły 0,45 mld zł, a ich udział w składce przypisanej brutto w dziale II wyniósł 6,20% (5,73% w analogicznym okresie ubiegłego roku). Wykres 11. Kształtowanie się wskaźnika kosztów administracyjnych w I kwartałach lat

18 Koszty związane z działalnością lokacyjną Koszty związane z działalnością lokacyjną wszystkich zakładów ubezpieczeń na koniec pierwszego kwartału 2015 r. wyniosły 1,13 mld zł, co stanowiło wzrost o 20,94% w porównaniu z I kwartałem 2014 r., kiedy to osiągnęły one wartość 0,94 mld zł. Nieznaczne zmniejszenie kosztów wystąpiło w dziale I, gdzie wyniosły one 0,69 mld zł (spadek o 0,04 mld zł), z czego 0,50 mld zł stanowiły niezrealizowane straty na lokatach (wzrost o 0,01 mld zł). Na spadek kosztów działu I wpływ miało zmniejszenie się wyniku ujemnego z realizacji lokat o 0,50 mld zł. W dziale II koszty działalności lokacyjnej wyniosły 0,44 mld zł i zwiększyły się w stosunku do poprzedniego okresu o 0,23 mld zł. W strukturze kosztów związanych z działalnością lokacyjną ogółem dominują niezrealizowane straty na lokatach, które stanowiły 70,80% kosztów oraz wynik ujemny z realizacji lokat, który stanowił 23,63%. Wzrost kosztów działalności lokacyjnej - o 20,94% Tabela 4. Zestawienie kosztów związanych z działalnością lokacyjną zakładów ubezpieczeń (w mln zł) w I kwartale 2014 i 2015 r. Dział I Dział II Wyszczególnienie Zmiana Zmiana Zmiana Zmiana w % w % Razem 725,25 690,20-4,83% -35,05 211,93 443,22 109,13% 231,28 I. Koszty działalności lokacyjnej 240,69 191,34-20,50% -49,35 124,93 139,61 11,76% 14,69 1. Koszty utrzymania nieruchomości 1,87 1,38-26,48% -0,50 5,18 5,69 10,03% 0,52 2. Pozostałe koszty działalności lokacyjnej 33,62 36,30 7,96% 2,68 13,44 15,73 17,04% 2,29 3. Wynik ujemny z rewaloryzacji lokat 0,69 1,89 173,46% 1,20 6,43 2,08-67,57% -4,34 4. Wynik ujemny z realizacji lokat 204,50 151,77-25,79% -52,73 99,89 116,10 16,24% 16,22 II. Niezrealizowane straty na lokatach 484,56 498,86 2,95% 14,31 87,01 303,60 248,94% 216, Wyniki zakładów ubezpieczeń Wynik techniczny W I kwartale 2015 r. zakłady ubezpieczeń odnotowały zysk techniczny na poziomie 1,01 mld zł, co stanowiło spadek o 21,48%, tj. o 0,28 mld zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Spadek zysku technicznego miał miejsce w obu działach ubezpieczeń. W dziale ubezpieczeń na życie zysk techniczny wyniósł 0,62 mld zł (spadek o 20,78%, tj. o 0,16 mld zł w stosunku do I kwartału 2014 r.). W dziale ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych zysk techniczny wyniósł 0,39 mld zł (spadek o 22,55%, tj. o 0,11 mld zł w stosunku do I kwartału 2014 r.). Zysk techniczny sektora ubezpieczeń był o 21,48% niższy niż rok wcześniej 18

19 Wykres 12. Wynik techniczny w I kwartałach lat (w mld zł) Wynik techniczny zakładów ubezpieczeń na życie W I kwartale 2015 r. nastąpił spadek zysku technicznego w dziale I o 20,78% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Z punktu widzenia wyników w poszczególnych grupach ubezpieczeń, o pogorszeniu zysku technicznego działu I zadecydowały przede wszystkim spadki w grupie 3 (ubezpieczenia na życie z UFK) - o 0,08 mld zł (z kwoty 0,16 mld zł do kwoty 0,08 mld zł), w grupie 1 (ubezpieczenia na życie) - o 0,06 mld zł (z kwoty 0,17 mld zł do kwoty 0,11 mld zł) oraz w grupie 5 (ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe) - o 0,02 mld zł (z kwoty 0,43 mld zł do kwoty 0,41 mld zł). Niewielki wzrost wielkości zysku technicznego (o 0,0017 mld) miał miejsce jedynie w grupie 4 (ubezpieczenia rentowe). Przyczyną spadków był przede wszystkim wzrost kosztów działalności ubezpieczeniowej. W dziale I nastąpił spadek wyniku technicznego o 20,78% w porównaniu z analogicznym okresem 2014 r. Wykres 13. Wynik techniczny wg grup ubezpieczeń działu I w I kwartałach lat (w mld zł) 19

20 Wynik techniczny zakładów ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych W okresie I kwartału 2015 r. nastąpił spadek zysku technicznego w dziale II o 22,55% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Z punktu widzenia wyników poszczególnych grup ubezpieczeń, o pogorszeniu zysku technicznego zadecydował przede wszystkim spadek zysku w grupie 3 (ubezpieczenia autocasco) - o 0,10 mld zł (z kwoty 0,11 mld zł do kwoty 0,01 mld zł) oraz w grupie 8 (ubezpieczenia szkód spowodowanych żywiołami) - o 0,02 mld zł, jak również większe straty techniczne w grupie 10 (OC komunikacyjna) - o 0,04 mld zł, w grupie 6 (ubezpieczenia żeglugi morskiej i śródlądowej) - o 0,03 mld zł. Pogorszenie wyników spowodowane było wzrostem odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto oraz kosztów działalności ubezpieczeniowej. Największa poprawa wyniku technicznego na przestrzeni roku nastąpiła w grupie 13 (OC ogólnej) - o 0,10 mld zł oraz w grupie 16 (ubezpieczenia różnych ryzyk finansowych) - o 0,02 mld zł. Na tę poprawę wpływ miało głównie zmniejszenie wypłaconych odszkodowań. W dziale II nastąpił spadek wyniku technicznego o 22,55% w porównaniu z analogicznym okresem 2014 r. Wykres 14. Wynik techniczny wg grup ubezpieczeń działu II w I kwartałach lat (w mld zł) Wynik z działalności lokacyjnej Należy zauważyć, że w przypadku zakładów ubezpieczeń na życie działalność lokacyjna jest ujęta w technicznym rachunku ubezpieczeń, więc omawiany powyżej wynik techniczny tego działu prezentuje zarówno wynik z działalności ubezpieczeniowej, jak i lokacyjnej. Wynik z działalności lokacyjnej ogółem wynosił na koniec pierwszego kwartału 2015 r. 2,71 mld zł (wzrost o 95,41%). Zakłady ubezpieczeń działu I oraz działu II wykazały zysk z działalności lokacyjnej wynoszący odpowiednio: 2,43 mld zł (wzrost o 1,48 mld zł) w dziale I oraz 0,28 mld zł (spadek o 0,15 mld zł) w dziale II. 20

21 Tabela 5. Zestawienie przychodów i kosztów z działalności lokacyjnej zakładów ubezpieczeń (w mln zł) w I kwartale 2014 i 2015 r. Dział I Dział II Wyszczególnienie Wynik z działalności lokacyjnej Przychody z działalności lokacyjnej Koszty związane z działalnością lokacyjną Zmiana w % Zmiana Zmiana w % Zmiana 952, ,01 154,91% 1 476,13 432,94 279,02-35,55% -153, , ,22 85,87% 1 441,09 519,95 582,62 12,05% 62,68 725,25 690,20-4,83% -35,05 87,01 303,60 248,94% 216, Wynik finansowy netto Wynik finansowy netto sektora ubezpieczeń w okresie I kwartału 2015 r. wyniósł 1,07 mld zł i spadł o 9,29%, tj. o 0,11 mld zł w porównaniu z analogicznym okresem 2014 r. Wynik finansowy netto działu I wyniósł 0,67 mld zł i w porównaniu z I kwartałem 2014 r. wzrósł o 6,11%. Wynik finansowy netto działu II osiągnął wartość 0,40 mld zł i w odniesieniu do I kwartału 2014 r. spadł o 27,02%. Wynik finansowy sektora ubezpieczeń spadł o 9,29% Wykres 15. Wynik finansowy netto w I kwartałach lat (w mld zł) Wskaźniki rentowności Wskaźniki rentowności obrazują relacje zachodzące pomiędzy wynikami finansowymi zakładu ubezpieczeń w odniesieniu do różnych kategorii ekonomicznych, mają więc za zadanie ocenę zysku osiągniętego z poniesionych nakładów. Wskaźniki rentowności określają wielkość wyniku finansowego (brutto lub netto) przypadającą na jednostkę zaangażowanych w zakładzie ubezpieczeń kapitałów własnych, aktywów ogółem czy składki przypisanej brutto. W przypadku odnotowanego zysku określają stopę zwrotu ze środków będących w dyspozycji zakładu ubezpieczeń bądź z działalności ubezpieczeniowej. 21

22 Tabela 6. Kształtowanie się wybranych wskaźników rentowności w I kwartale 2014 i 2015 r. Ogółem Dział I Dział II Nazwa wskaźnika Wskaźnik rentowności sprzedaży (ROS) 8,42% 7,42% 9,08% 9,29% 7,77% 5,55% Wskaźnik rentowności kapitałów własnych (ROE) 3,41% 3,01% 4,79% 5,03% 2,57% 1,80% Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) 0,70% 0,59% 0,62% 0,63% 0,81% 0,54% Wskaźniki rentowności sprzedaży i kapitałów własnych działu I wykazywały tendencję spadkową w I kwartałach lat , a od I kwartału 2014 obserwowany jest ich wzrost. Wskaźnik rentowności aktywów działu I w badanym okresie był na podobnym poziomie. Tymczasem w przypadku wskaźników rentowności działu II zaobserwowano odwrotny trend. Wskaźniki wzrastały do I kwartału 2013 r. a następnie od I kwartału 2014 r. rozpoczęły tendencję spadkową. Wykres 16. Wybrane wskaźniki rentowności zakładów ubezpieczeń działu I w I kwartałach lat Rentowność sprzedaży (ROS) - wskaźnik informuje o udziale wyniku finansowego netto w wartości składki przypisanej brutto. Rentowność kapitałów własnych (ROE) - wskaźnik będący relacją wyniku finansowego netto do średniej wartości kapitałów własnych. Rentowność aktywów (ROA) - wskaźnik stanowi relację wyniku finansowego netto do średniej wartości aktywów. 22

23 Wykres 17. Wybrane wskaźniki rentowności zakładów ubezpieczeń działu II w I kwartałach lat Aktywa zakładów ubezpieczeń Wartość aktywów zakładów ubezpieczeń na koniec pierwszego kwartału 2015 r. wyniosła 182,81 mld zł i wzrosła w porównaniu z okresem poprzednim o 7,48%, tj. o 12,73 mld zł. Aktywa zakładów ubezpieczeń na życie, równe 108,39 mld zł, wzrosły o 7,07% (tj. o 7,16 mld zł) w porównaniu z poprzednim okresem. W zakładach pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych wartość aktywów wyniosła 74,42 mld zł, co w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego stanowiło wzrost o 8,09% tj. o 5,57 mld zł. Aktywa zakładów ubezpieczeń obu działów ubezpieczeń zwiększyły się, ogółem o 7,48% Wykres 18. Suma bilansowa w I kwartałach lat (w mld zł) Główną pozycją aktywów zakładów ubezpieczeń działu I i działu II są lokaty (pozycja B aktywów), stanowiące 57,74% sumy bilansowej oraz aktywa netto ubezpieczeń na życie, gdy ryzyko lokaty (inwestycyjne) ponosi ubezpieczający, których udział w sumie bilansowej wynosi 30,77%. Główną pozycję aktywów zakładów ubezpieczeń stanowią lokaty 23

24 Tabela 7. Aktywa zakładów ubezpieczeń (w mld zł) w I kwartale 2014 i 2015 r. Wyszczególnienie Zmiana Zmiana Udział (w %) (w mld zł) w dziale Dział I 101,23 108,39 7,07 % 7,16 100,00 % wartości niematerialne i prawne 0,23 0,36 57,78 % 0,13 0,33 % lokaty B 44,44 45,47 2,31 % 1,03 41,95 % lokaty C 50,79 56,25 10,74 % 5,46 51,90 % należności 1,18 1,55 32,21 % 0,38 1,43 % inne składniki aktywów 0,47 0,47 0,49 % 0,00 0,43 % rozliczenia międzyokresowe 4,13 4,29 3,89 % 0,16 3,96 % Dział II 68,84 74,41 8,09 % 5,57 100,00 % wartości niematerialne i prawne 0,65 0,74 13,33 % 0,09 0,99 % lokaty B 56,09 60,08 7,12 % 3,99 80,74 % należności 6,37 6,90 8,24 % 0,52 9,27 % inne składniki aktywów 0,79 0,64-19,75 % -0,16 0,86 % rozliczenia międzyokresowe 4,94 6,06 22,76 % 1,12 8,14 % Lokaty zakładów ubezpieczeń (lokaty z pozycji B aktywów) Wartość lokat z pozycji B aktywów zakładów ubezpieczeń na koniec pierwszego kwartału 2015 r. wyniosła 105,55 mld zł, co w porównaniu z okresem poprzednim stanowiło wzrost o 4,99%, tj. o 5,02 mld zł. Główną pozycję w strukturze lokat stanowiły dłużne papiery wartościowe i akcje, udziały oraz jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych, których udział wyniósł odpowiednio: 55,37% oraz 22,38%. Zakłady ubezpieczeń na życie Na koniec pierwszego kwartału 2015 r., lokaty z pozycji B aktywów wynosiły 45,47 mld zł, co oznacza, że w stosunku do I kwartału 2014 r. zwiększyły się o 2,31%, tj. o 1,03 mld zł. Udział lokat B w strukturze aktywów zakładów ubezpieczeń działu I wyniósł 41,95%. Na koniec I kwartału 2015 r. największy udział w lokatach pozycji B działu I stanowiły dłużne papiery wartościowe (67,19%), udziały i akcje o zmiennej kwocie dochodu wraz z jednostkami uczestnictwa i certyfikatami inwestycyjnymi w funduszach inwestycyjnych (15,58%) oraz lokaty terminowe (7,96%). Na zwiększenie się lokat działu I w I kwartale 2015 r. największy wpływ miały dłużne papiery wartościowe (o 1,72 mld zł, tj. 5,98% w porównaniu z I kwartałem 2014 r.). W przypadku lokat z pozycji B aktywów działu I największy spadek na koniec I kwartału 2015 r. osiągnęły lokaty terminowe zakładów ubezpieczeń na życie (spadek o 1,29 mld zł, tj. o 26,22% w porównaniu z poprzednim okresem). Powyższe związane było z niższą wartością lokat terminowych związanych z tzw. polisolokatami. Łączna wartość lokat terminowych na koniec pierwszego kwartału 2015 r. wynosiła 3,62mld zł (wg stanu na koniec I kwartału 2014 r.: 4,91 mld zł), w tym: wartość lokat terminowych związanych z tzw. polisolokatami wynosiła 0,36 mld zł (wg stanu na koniec I kwartału 2014 r.: 1,18 mld zł). wartość lokat terminowych związanych z ubezpieczeniowym produktem strukturyzowanym wynosiła 1,30 mld zł (wg stanu na koniec I kwartału 2014 r.: 1,80 mld zł). 24

25 wartość pozostałych lokat terminowych wynosiła 1,96 mld zł (wg stanu na koniec I kwartału 2014 r.: 1,93 mld zł). Wykres 19. Struktura lokat z pozycji B bilansu działu I w I kwartałach lat Zakłady pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych Wartość lokat z pozycji B aktywów na koniec pierwszego kwartału 2015 r. wyniosła 60,08 mld zł, co stanowiło wzrost w porównaniu z poprzednim okresem o 7,12%, tj. o 3,99 mld zł. Udział lokat B w strukturze aktywów zakładów ubezpieczeń działu II wyniósł 80,74%. Największy udział w lokatach pozycji B stanowiły dłużne papiery wartościowe (46,43%), udziały i akcje o zmiennej kwocie dochodu wraz z jednostkami uczestnictwa i certyfikatami inwestycyjnymi w funduszach inwestycyjnych (27,53%) oraz udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych (14,68%). W przypadku lokat z pozycji B zakładów ubezpieczeń działu II w I kwartale 2015 r. największy wzrost ich wartości osiągnęły dłużne papiery wartościowe (o 2,06 mld zł, tj. 7,98% w porównaniu z I kwartałem 2014 r.). 25

26 Wykres 20. Struktura lokat z pozycji B bilansu działu II w I kwartałach lat Pasywa zakładów ubezpieczeń Główną pozycję pasywów zakładów ubezpieczeń stanowią rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe przeznaczone na pokrycie bieżących i przyszłych zobowiązań wynikających z zawartych umów ubezpieczenia oraz kapitały własne. Udział rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na udziale własnym w sumie bilansowej na koniec pierwszego kwartału 2015 r. wyniósł 70,32%, natomiast kapitały własne stanowiły 19,88% wartości sumy bilansowej. Tabela 8. Pasywa zakładów ubezpieczeń (w mld zł) w I kwartale 2014 i 2015 r. Zmiana Wyszczególnienie (w %) Zmiana (w mld zł) Udział w dziale Dział I 101,23 108,39 7,07 % 7,16 100,00 % kapitały własne 13,50 13,57 0,48 % 0,07 12,52 % zobowiązania podporządkowane 0,07 0,07-0,50 % 0,00 0,07 % rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe na udziale własnym 82,76 87,94 6,25 % 5,17 81,13 % oszacowane regresy i odzyski 0,00 0,00-0,00 0,00 % pozostałe rezerwy 1,34 1,57 16,91 % 0,23 1,45 % zobowiązania z tytułu depozytów reasekuratorów 0,37 0,17-53,24 % -0,20 0,16 % pozostałe zobowiązania i fundusze specjalne 2,36 4,20 77,72 % 1,84 3,88 % rozliczenia międzyokresowe 0,82 0,87 5,89 % 0,05 0,80 % Dział II 68,84 74,41 8,09 % 5,57 100,00 % kapitały własne 21,84 22,77 4,29 % 0,94 30,61 % zobowiązania podporządkowane 0,09 0,10 10,17 % 0,01 0,14 % rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe na udziale własnym 38,06 40,60 6,68 % 2,54 54,56 % oszacowane regresy i odzyski 0,36 0,36-1,09 % 0,00 0,48 % pozostałe rezerwy 0,96 1,21 25,99 % 0,25 1,62 % zobowiązania z tytułu depozytów reasekuratorów 1,45 1,38-5,47 % -0,08 1,85 % pozostałe zobowiązania i fundusze specjalne 5,57 7,39 32,66 % 1,82 9,94 % rozliczenia międzyokresowe 1,23 1,31 7,03 % 0,09 1,76 % Główną pozycję pasywów zakładów ubezpieczeń stanowią rezerwy technicznoubezpieczeniowe brutto oraz kapitały własne 26

27 Kapitały własne zakładów ubezpieczeń Wartość kapitałów własnych zakładów ubezpieczeń na koniec pierwszego kwartału 2015 r. wyniosła 36,34 mld zł i w odniesieniu do okresu poprzedniego zwiększyła się o 2,84%, tj. o 1,00 mld zł. Wartość kapitałów własnych zakładów ubezpieczeń na życie na koniec I kwartału 2015 r. wyniosła 13,57 mld zł i w odniesieniu do poprzedniego okresu ich wartość zwiększyła się o 0,48%, tj. o 0,06 mld zł. Poziom kapitałów własnych kształtował się na poziomie 12,52% sumy bilansowej. Wartość kapitałów własnych zakładów pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych na koniec I kwartału 2015 r. wyniosła 22,77 mld zł. Kapitały te wzrosły o 4,29%, tj. o 0,94 mld zł w stosunku do poprzedniego okresu. Wielkość kapitałów własnych stanowiła 30,61% wartości pasywów. Wartość kapitałów własnych ogółem zwiększyła się o 2,84% Wykres 21. Kapitały własne zakładów ubezpieczeń w I kwartałach lat (w mld zł) Bezpośrednie inwestycje zagraniczne Wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kapitale podstawowym zakładów ubezpieczeń na koniec pierwszego kwartału 2015 r. wyniosła 3,91 mld zł (1,73 mld zł w przypadku zakładów ubezpieczeń działu I oraz 2,18 mld zł w przypadku zakładów ubezpieczeń działu II), co stanowiło 69,31% łącznych kapitałów podstawowych sektora ubezpieczeń (odpowiednio: 57,95% w dziale I oraz 82,12% w dziale II). Wartość ta w stosunku do I kwartału 2014 zmniejszyła się o 0,40 mld zł, przy czym większy spadek bezpośrednich inwestycji zagranicznych zaobserwowano w dziale I o 0,36 mld zł. Ze względu na pochodzenie kapitału zagranicznego, wśród inwestorów z 12 krajów dominował kapitał austriacki (inwestycje w 10 zakładach ubezpieczeń o łącznej wartości 1,29 mld zł, co stanowiło 33,08% wartości inwestycji zagranicznych). Wysoki był również udział kapitału niemieckiego (inwestycje w 15 zakładach ubezpieczeń na kwotę 0,82 mld zł, co stanowiło 20,92% wartości inwestycji zagranicznych), francuskiego (inwestycje w 7 zakładach wynoszące 0,66 mld zł 16,91% inwestycji zagranicznych) i holenderskiego (inwestycje w 4 zakładach wynoszące 0,64 mld zł 16,43% inwestycji zagranicznych). W bezpośrednich inwestycjach zagranicznych dominuje kapitał austriacki oraz niemiecki 27

28 Wykres 22. Udział inwestorów zagranicznych w kapitale podstawowym zakładów ubezpieczeń w I kwartale 2015 r Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe brutto Wartość rezerw techniczno-ubezpieczeniowych brutto zakładów ubezpieczeń na koniec pierwszego kwartału 2015 r. wyniosła 136,01 mld zł i w porównaniu z okresem poprzednim wzrosła o 6,52%, tj. o 8,33 mld zł. Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe zakładów ubezpieczeń na życie Wartość rezerw techniczno-ubezpieczeniowych brutto zakładów ubezpieczeń na życie na koniec I kwartału 2015 r. wyniosła 88,56 mld zł. W porównaniu z I kwartałem 2014 r stanowiło to wzrost rezerw techniczno-ubezpieczeniowych brutto o 6,07%, tj. o 5,07 mld zł. Na koniec I kwartału 2015 r. w strukturze rezerw techniczno-ubezpieczeniowych zakładów ubezpieczeń działu I dominującą pozycję zajmowały rezerwy ubezpieczeń na życie, gdy ryzyko lokaty (inwestycyjne) ponosi ubezpieczający oraz rezerwy ubezpieczeń na życie, wynoszące odpowiednio 63,48% oraz 31,96% rezerw. Wzrost rezerw technicznoubezpieczeniowych brutto o 6,52% 28

29 Wykres 23. Struktura rezerw techniczno-ubezpieczeniowych brutto działu I w I kwartałach lat W dziale I na koniec pierwszego kwartału 2015 r. zarówno rezerwa składek i rezerwa na pokrycie ryzyka niewygasłego brutto jak i rezerwa na niewypłacone odszkodowania i świadczenia brutto odnotowały wzrost. Zmiana stanu rezerwy składek i rezerwy na pokrycie ryzyka niewygasłego brutto oraz zmiana stanu rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia w badanym okresie również uległy zwiększeniu. W przypadku rezerw na życie brutto można zaobserwować tendencję spadkową rezerwy ubezpieczeń na życie a wzrostową rezerwy ubezpieczeń na życie, gdy ryzyko lokaty ponosi ubezpieczający. Zmiana stanu rezerw w ubezpieczeniach na życie oraz zmiana stanu rezerw dla ubezpieczenia na życie, gdy ryzyko lokaty ponosi ubezpieczający brutto odnotowały wzrost na koniec I kwartału 2015 r. Wykres 24. Wybrane rezerwy brutto oraz zmiany stanu rezerw brutto działu I w I kwartałach lat (w mld zł) 29

30 Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe zakładów ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych W zakładach pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych wartość rezerw techniczno-ubezpieczeniowych brutto na koniec pierwszego kwartału 2015 r. wyniosła 47,45 mld zł. W porównaniu z poprzednim okresem roku 2014 nastąpił wzrost rezerw o 7,39%, tj. o 3,26 mld zł. W strukturze rezerw techniczno-ubezpieczeniowych brutto działu II dominującą pozycję zajmowały rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia oraz rezerwa składek łącznie z rezerwą na pokrycie ryzyka niewygasłego, wynoszące odpowiednio 59,36% oraz 38,11% rezerw. W dziale II w strukturze rezerw technicznoubezpieczeniowych najwyższy udział posiadała rezerwa na niewypłacone odszkodowania i świadczenia Wykres 25. Struktura rezerw techniczno - ubezpieczeniowych brutto działu II w I kwartałach lat W dziale II zarówno rezerwa składek i rezerwa na pokrycie ryzyka niewygasłego brutto jak i rezerwa na nie wypłacone odszkodowania i świadczenia brutto wykazuje w badanym okresie tendencję wzrostową. W I kwartale 2015 r. zmiana stanu rezerw składek i na pokrycie ryzyka niewygasłego wzrosła, natomiast zmiana stanu rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia brutto - zmniejszyła się. 30

31 Wykres 26. Wybrane rezerwy brutto oraz zmiany stanu rezerw brutto działu II w I kwartałach lat (w mld zł) 2.7. Wypłacalność zakładów ubezpieczeń Analizie poddane zostało kształtowanie się wskaźników wypłacalności zakładów ubezpieczeń określonych w ustawie o działalności ubezpieczeniowej. Zgodnie z art. 146 ust. 1 4 ustawy o działalności ubezpieczeniowej zakład ubezpieczeń zobowiązany jest do posiadania środków własnych w wysokości nie niższej niż margines wypłacalności i nie niższej niż kapitał gwarancyjny. Środki własne stanowią bufor bezpieczeństwa dla działalności zakładu ubezpieczeń. Odpowiadają one wysokości aktywów zakładu ubezpieczeń z wyłączeniem aktywów przeznaczonych na pokrycie wszelkich przewidywalnych zobowiązań, wartości niematerialnych i prawnych, aktywów z tytułu odroczonego podatku oraz aktywów finansujących inwestycje w ramach ubezpieczeniowej grupy kapitałowej i konglomeratu finansowego. Margines wypłacalności określa globalne dodatkowe ryzyko, na jakie narażony jest zakład ubezpieczeń ponad ponoszone ryzyko ubezpieczeniowe i ryzyko wynikające z prowadzonej działalności gospodarczej. Kapitał gwarancyjny równy jest jednej trzeciej marginesu wypłacalności, jednak nie mniej niż minimalna wysokość kapitału gwarancyjnego 5 (stanowi najczęściej wymóg kapitałowy w przypadku zakładów ubezpieczeń w początkowej fazie działalności). Zgodnie z art. 154 ust. 1 6 ustawy o działalności ubezpieczeniowej zakład ubezpieczeń obowiązany jest posiadać aktywa spełniające warunki określone w ustawie w wysokości nie niższej niż wartość rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w ujęciu brutto. W szczególności ustawa wskazuje, iż aktywa te powinny być w odpowiedni sposób zróżnicowane i rozproszone (zdywersyfikowane). Środki własne stanowią bufor bezpieczeństwa dla działalności zakładu ubezpieczeń 4 Dotyczy również zgodnie z art. 223 z ustawy o działalności ubezpieczeniowej zakładów reasekuracji. 5 Minimalna wysokość kapitału gwarancyjnego zakładów ubezpieczeń ustalana jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie sposobu wyliczenia wysokości marginesu wypłacalności oraz minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego dla działów i grup ubezpieczeń (Dz. U. Nr 211, poz. 2060, z późn. zm.). W przypadku zakładów reasekuracji zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 października 2009 r. w sprawie sposobu wyliczenia wysokości marginesu wypłacalności zakładów reasekuracji oraz minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego dla rodzajów reasekuracji (Dz.U. Nr 169, poz. 1330, z późn. zm.). 6 Dotyczy również zgodnie z art. 223 z ustawy o działalności ubezpieczeniowej zakładów reasekuracji. 31

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 07 kwietnia 2016 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 07 kwietnia 2016 r. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 07 kwietnia 2016 r. SŁOWA KLUCZOWE: ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ, ZAKŁADY REASEKURACJI, WYPŁACALNOŚĆ, 2 SYNTEZA W raporcie zostały zaprezentowane podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 11 lipca 2014 r. 1

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 11 lipca 2014 r. 1 URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 11 lipca 2014 r. 1 SŁOWA KLUCZOWE: ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ, ZAKŁADY REASEKURACJI, WYPŁACALNOŚĆ 2 SYNTEZA W raporcie zostały zaprezentowane podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 10 października 2014 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 10 października 2014 r. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 10 października 2014 r. SŁOWA KLUCZOWE: ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ, ZAKŁADY REASEKURACJI, WYPŁACALNOŚĆ 1 SYNTEZA W raporcie zostały zaprezentowane podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 13 października 2017 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 13 października 2017 r. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 13 października 2017 r. Słowa kluczowe: ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ, ZAKŁADY REASEKURACJI, WYPŁACALNOŚĆ Wstęp W raporcie zaprezentowano podstawowe informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 18 stycznia, 2018 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 18 stycznia, 2018 r. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 18 stycznia, 2018 r. Słowa kluczowe: ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ, ZAKŁADY REASEKURACJI, WYPŁACALNOŚĆ 1 Wstęp W raporcie zaprezentowano podstawowe informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 17 kwietnia 2014 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 17 kwietnia 2014 r. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 17 kwietnia 2014 r. SŁOWA KLUCZOWE: ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ, ZAKŁADY REASEKURACJI, WYPŁACALNOŚĆ 1 SYNTEZA W raporcie zostały zaprezentowane podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, lipiec 2013 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, lipiec 2013 r. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, lipiec 2013 r. Autorzy: Edwina Urbańska (Departament Nadzoru Ubezpieczeniowego) Tomasz Filak (Departament Nadzoru Ubezpieczeniowego) Iwona Majcher (Departament

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 29 stycznia 2013 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 29 stycznia 2013 r. RAPORT O STANIE SEKTORA UBEZPIECZEŃ PO III KWARTAŁACH 2012 ROKU URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 29 stycznia 2013 r. Autorzy: Edwina Urbańska (Departament Nadzoru Ubezpieczeniowego) Tomasz Filak

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, kwiecień 2013 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, kwiecień 2013 r. RAPORT O STANIE SEKTORA UBEZPIECZEŃ PO IV KWARTAŁACH 2012 ROKU URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, kwiecień 2013 r. Autorzy: Edwina Urbańska (Departament Nadzoru Ubezpieczeniowego) Tomasz Filak

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, październik 2013 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, październik 2013 r. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, październik 2013 r. Autorzy: Edwina Urbańska (Departament Nadzoru Ubezpieczeniowego) Tomasz Filak (Departament Nadzoru Ubezpieczeniowego) Magdalena Zielińska

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe ubezpieczycieli w okresie trzech kwartałów 2006 roku

Wyniki finansowe ubezpieczycieli w okresie trzech kwartałów 2006 roku Warszawa, 10 stycznia 2007 i finansowe ubezpieczycieli w okresie trzech kwartałów 2006 roku (Informacja zweryfikowana w stosunku do opublikowanej w dniu 20 grudnia 2006, stosownie do korekty danych przekazanych

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 19 października 2011 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 19 października 2011 r. RAPORT O STANIE SEKTORA UBEZPIECZEŃ PO II KWARTAŁACH 2011 ROKU URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 19 października 2011 r. 1 Autorzy: Małgorzata Pawlak-Kalemba (Departament Monitorowania Ryzyk)

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 17 kwietnia 2015 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 17 kwietnia 2015 r. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 17 kwietnia 2015 r. SŁOWA KLUCZOWE: ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ, ZAKŁADY REASEKURACJI, WYPŁACALNOŚĆ, 2 SYNTEZA W raporcie zostały zaprezentowane podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 10 maja 2011 r. DMR/A/K/201012/001

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 10 maja 2011 r. DMR/A/K/201012/001 RAPORT O STANIE SEKTORA UBEZPIECZEŃ PO IV KWARTALE 2010 ROKU URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 10 maja 2011 r. DMR/A/K/201012/001 Autorzy: Edwina Urbańska (Departament Ubezpieczeniowego Nadzoru

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 9 lutego 2011 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 9 lutego 2011 r. RAPORT O STANIE SEKTORA UBEZPIECZEŃ PO III KWARTALE 2010 ROKU URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 9 lutego 2011 r. Autorzy: Tomasz Filak (Departament Ubezpieczeniowego Nadzoru Finansowego) Mariusz

Bardziej szczegółowo

TU Allianz Życie Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych)

TU Allianz Życie Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) TU Allianz Życie Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Aktywa A Wartości niematerialne i prawne 8 303 11 436 1. Wartość

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe towarzystw ubezpieczeniowych w I półroczu 2009 roku 1

Wyniki finansowe towarzystw ubezpieczeniowych w I półroczu 2009 roku 1 Warszawa, 18.09.2009 Wyniki finansowe towarzystw ubezpieczeniowych w I półroczu 2009 roku 1 W dniu 30 czerwca 2009 r. zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w Polsce miało sześćdziesiąt

Bardziej szczegółowo

TU Allianz Życie Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych)

TU Allianz Życie Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) TU Allianz Życie Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku Aktywa A Wartości niematerialne i prawne 7 900 8 303 1. Wartość

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe towarzystw ubezpieczeniowych w okresie III kwartałów 2009 roku 1

Wyniki finansowe towarzystw ubezpieczeniowych w okresie III kwartałów 2009 roku 1 Warszawa, 18.12.2009 Wyniki finansowe towarzystw ubezpieczeniowych w okresie III kwartałów 2009 roku 1 W dniu 30 września 2009 r. zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w Polsce miało

Bardziej szczegółowo

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU Wyszczególnienie Aktywa (w złotych) Stan na 31.12.2013 Stan na 31.12.2014 A B C A. Wartości niematerialne i prawne 2 125 628 3 468 486 1. Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w I kwartale 2014 roku 1

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w I kwartale 2014 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna i finansowe zakładów ubezpieczeń w I kwartale 2014 roku 1 W dniu 31 marca 2014

Bardziej szczegółowo

3 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI

3 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI Załącznik nr 3 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI Wstęp obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych)

TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku Aktywa 31.12.2011 31.12.2012 A Wartości niematerialne i prawne 13

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, listopad 2010 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, listopad 2010 r. RAPORT O STANIE SEKTORA UBEZPIECZEŃ W I PÓŁROCZU 20010 ROKU URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, listopad 2010 r. Autorzy: Andrzej Kozak (Departament Ubezpieczeniowego Nadzoru Finansowego) Olga

Bardziej szczegółowo

Aktywa zakładu ubezpieczeń

Aktywa zakładu ubezpieczeń Aktywa zakładu ubezpieczeń BILANS NA 31.12.2016 r. Wyszczególnienie 31.12.2015 31.12.2016 A. Wartości niematerialne i prawne 265 232,21 209 100,33 1. Wartość firmy 2. Inne wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych)

TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Aktywa Nota 31.12.2012 31.12.2013 A Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe towarzystw ubezpieczeniowych w 2009 roku 1

Wyniki finansowe towarzystw ubezpieczeniowych w 2009 roku 1 Warszawa, 23.04.2010 Wyniki finansowe towarzystw ubezpieczeniowych w 2009 roku 1 uznać: W roku 2009 za najważniejsze zjawiska zaobserwowane na rynku ubezpieczeń można wycofywanie się klientów z ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

BILANS AKTYWA Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych "CUPRUM" według stanu na r

BILANS AKTYWA Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych CUPRUM według stanu na r BILANS AKTYWA Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych "CUPRUM" według stanu na 31.12.2011 r Wyszczególnienie początek okresu koniec okresu A B C A. Wartości niematerialne i prawne 225 175 1. Wartość firmy 2.

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE STAN NA STAN NA

WYSZCZEGÓLNIENIE STAN NA STAN NA Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "CUPRUM" ul. M. Skłodowskiej-Curie 82 59-301 Lubin Nr statystyczny REGON: 390294404 OGÓLNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT UBEZPIECZYCIELA sporządzony na dzień: 2014-12-31 Adresat:

Bardziej szczegółowo

I IV kw roku I IV kw roku WYNIK TECHNICZNY UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH I OSOBOWYCH , ,73

I IV kw roku I IV kw roku WYNIK TECHNICZNY UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH I OSOBOWYCH , ,73 aktywa wyszczególnienie początek okresu koniec okresu A. Wartości niematerialne i prawne 262 204,57 225 035,39 1. Wartość firmy 0,00 0,00 2. Inne wartości niematerialne i prawne i zaliczki na poczet wartości

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20.12.2013 r. Informacje bieżące WYNIKI WSTĘPNE Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w okresie trzech kwartałów 2013

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w okresie trzech kwartałów 2014 roku 1

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w okresie trzech kwartałów 2014 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna i finansowe zakładów ubezpieczeń w okresie trzech kwartałów 2014 roku 1 W dniu

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI.

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI. Aktywa A. Wartości niematerialne i prawne 1. Wartość firmy 2. Inne wartości niematerialne i prawne i zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych B. Lokaty I. Nieruchomości 1. Grunty własne oraz

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w I półroczu 2014 roku 1

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w I półroczu 2014 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 22 września 2014 r. Informacja sygnalna i finansowe zakładów ubezpieczeń w I półroczu 2014 roku 1 W dniu 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 21.06.2013 r. Informacje bieżące WYNIKI WSTĘPNE Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w I kwartale 2013 roku 1 W dniu

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w 2013 roku 1

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w 2013 roku 1 Warszawa, 01.04.2014 r. Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w 2013 roku 1 W dniu 31 grudnia 2013 r. zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w Polsce miało pięćdziesiąt osiem zakładów

Bardziej szczegółowo

BILANS AKTYWA Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych "CUPRUM" według stanu na r. Wyszczególnienie początek okresu koniec okresu

BILANS AKTYWA Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych CUPRUM według stanu na r. Wyszczególnienie początek okresu koniec okresu BILANS AKTYWA Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych "CUPRUM" według stanu na 31.12.2012 r Wyszczególnienie początek okresu koniec okresu A B C A. Wartości niematerialne i prawne 174 736,80 157 553,89 1. Wartość

Bardziej szczegółowo

RAPORT O SYTUACJI SEKTORA UBEZPIECZEŃ NA PODSTAWIE NIEZWERYFIKOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2002 R.

RAPORT O SYTUACJI SEKTORA UBEZPIECZEŃ NA PODSTAWIE NIEZWERYFIKOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2002 R. RAPORT O SYTUACJI SEKTORA UBEZPIECZEŃ NA PODSTAWIE NIEZWERYFIKOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2002 R. Analiza prezentuje wybrane pozycje finansowe zagregowane na

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "CUPRUM" ul. M. Skłodowskiej-Curie 82, 59-301 Lubin

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych CUPRUM ul. M. Skłodowskiej-Curie 82, 59-301 Lubin Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "CUPRUM" ul. M. Skłodowskiej-Curie 82, 59-301 Lubin Nr statystyczny REGON: 390294404 OGÓLNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT UBEZPIECZYCIELA sporządzony na dzień: 2013-12-31 Adresat:

Bardziej szczegółowo

Dobre wyniki w trudnych czasach

Dobre wyniki w trudnych czasach Warszawa, 10 marca 2009 roku Wyniki finansowe Grupy PZU w 2008 roku Dobre wyniki w trudnych czasach W 2008 roku Grupa PZU zebrała 21.515,4 mln złotych z tytułu składek ubezpieczeniowych, osiągając zysk

Bardziej szczegółowo

BILANS NA r

BILANS NA r BILANS NA 31.12.2015 r Aktywa zakładu ubezpieczeń Wyszczególnienie 31.12.2014 31.12.2015 A B C A. Wartości niematerialne i prawne 140 176,34 265 232,21 1. Wartość firmy 2. Inne wartości niematerialne i

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne

Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne Załącznik nr 4 Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne zakładu reasekuracji wykonującego działalność reasekuracyjną w zakresie reasekuracji ubezpieczeń, o których mowa w dziale II załącznika do ustawy

Bardziej szczegółowo

Komentarz Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych do informacji finansowych według stanu na dzień 30 września 2015 r.

Komentarz Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych do informacji finansowych według stanu na dzień 30 września 2015 r. Komentarz Zarządu do informacji finans według stanu na dzień 30 września 2015 r. W III kwartale 2015 r. ( Towarzystwo ) odnotowało zysk techniczny netto w wysokości 208 tys. PLN. Tymczasem wynik na działalności

Bardziej szczegółowo

aktywa wyszczególnienie początek okresu koniec okresu

aktywa wyszczególnienie początek okresu koniec okresu aktywa wyszczególnienie początek okresu koniec okresu A B C A. Wartości niematerialne i prawne 304 517,27 262 204,57 1. Wartość firmy 0,00 0,00 2. Inne wartości niematerialne i prawne i zaliczki na poczet

Bardziej szczegółowo

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU Wyszczególnienie Aktywa (w złotych) Stan na 31.12.2014 Stan na 31.12.2015 A B C A. Wartości niematerialne i prawne 3 468 486 4 262 889 1. Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne

Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne Załącznik nr 3 Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne zakładu reasekuracji wykonującego działalność reasekuracyjną w zakresie reasekuracji ubezpieczeń, o których mowa w dziale I załącznika do ustawy (reasekuracja

Bardziej szczegółowo

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA 2012 Raport roczny Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Raport roczny za 2012 rok zawiera skrócone

Bardziej szczegółowo

aktywa wyszczególnienie Początek okresu Koniec okresu

aktywa wyszczególnienie Początek okresu Koniec okresu aktywa wyszczególnienie Początek okresu Koniec okresu A. Wartości niematerialne i prawne 335 305 1. Wartość firmy 0 0 2. Inne wartości niematerialne i prawne i zaliczki na poczet wartości niematerialnych

Bardziej szczegółowo

1.1 Aktywa zakładu ubezpiecze

1.1 Aktywa zakładu ubezpiecze 1.1 Aktywa zakładu ubezpiecze 1.1 Aktywa zakładu ubezpieczeń początek okresu koniec okresu sprawozdawczego sprawozdawczego A. Wartości niematerialne i prawne 146 88 1. Wartość firmy 2. Inne wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

CU Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. CU Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych

CU Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. CU Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych 2008 Raport roczny CU Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. CU Powszechne Towarzystwo Emerytalne CU Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych CU Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych BZ WBK CU Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 grudnia 2014 r. Poz. 1899 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 8 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 24 grudnia 2014 r. Poz. 1899 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 8 grudnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 grudnia 2014 r. Poz. 1899 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie kwartalnych i dodatkowych rocznych sprawozdań

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia (konspekt 2) dr Małgorzata Mierzejewska

Ubezpieczenia (konspekt 2) dr Małgorzata Mierzejewska Ubezpieczenia (konspekt 2) dr Małgorzata Mierzejewska Podstawowe źródła prawa ubezpieczeniowego Umowa ubezpieczenia definicja Strony umowy ubezpieczenia Elementy umowy ubezpieczenia OWU Podstawowe źródła

Bardziej szczegółowo

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA 2009 Raport roczny Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

111,4 Dynamika składki przypisanej brutto w 2017 r.

111,4 Dynamika składki przypisanej brutto w 2017 r. INFORMACJE SYGNALNE i finansowe zakładów ubezpieczeń w 2017 roku 10.04.2018 r. 111,4 Dynamika składki przypisanej brutto w 2017 r. i finansowe zakładów ubezpieczeń ogółem w 2017 r. były lepsze niż przed

Bardziej szczegółowo

Marcin Z. Broda Casco na czerwonym Ubezpieczenia komunikacyjne w I kwartale 2010 r.

Marcin Z. Broda Casco na czerwonym Ubezpieczenia komunikacyjne w I kwartale 2010 r. Nr 132 (2533) 2010-07-12 Marcin Z. Broda Ubezpieczyciele komunikacyjni nie zaliczą I kwartału 2010 r. do udanych. Nie jest to jednak pierwszy nieudany kwartał tej linii ubezpieczeń. Rynek ubezpieczeń komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne / dodatkowe roczne

Sprawozdanie kwartalne / dodatkowe roczne Sprawozdanie kwartalne / dodatkowe roczne Załącznik nr 2 zakładu ubezpieczeń wykonującego działalność określoną w dziale II załącznika do ustawy (pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe)

Bardziej szczegółowo

Raport roczny CU Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie. CU Powszechne Towarzystwo Emerytalne. CU Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Raport roczny CU Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie. CU Powszechne Towarzystwo Emerytalne. CU Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Raport roczny 2007 Raport roczny 2007 CU Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie CU Powszechne Towarzystwo Emerytalne CU Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych CU Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych Aviva Litwa 2 CU

Bardziej szczegółowo

Raport o wypłacalności zakładów ubezpieczeń według stanu na dzień 30 czerwca 2008 r.

Raport o wypłacalności zakładów ubezpieczeń według stanu na dzień 30 czerwca 2008 r. Raport o wypłacalności zakładów ubezpieczeń według stanu na dzień 30 czerwca 2008 r. Komisja Nadzoru Finansowego 2008 Celem analizy było sprawdzenie spełniania przez zakłady ubezpieczeń wymogów kapitałowych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 grudnia 2014 r. Poz. 1913 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 11 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 29 grudnia 2014 r. Poz. 1913 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 11 grudnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 grudnia 2014 r. Poz. 1913 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie kwartalnych i dodatkowych rocznych sprawozdań

Bardziej szczegółowo

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku BANKSPÓŁDZIELCZY wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2013 roku Niedrzwica Duża, 2014 ` 1. Rozmiar działalności Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

dr Hubert Wiśniewski 1

dr Hubert Wiśniewski 1 dr Hubert Wiśniewski 1 Agenda: 1. Istota gospodarki finansowej. 2. Cechy charakterystyczne gospodarki finansowej zakładów ubezpieczeń. 3. Wybrane elementy sprawozdawczości finansowej zakładów ubezpieczeniowych:

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy PZU za I kwartał 2010 roku

Wyniki Grupy PZU za I kwartał 2010 roku Wyniki Grupy PZU za I kwartał 2010 roku 17 Maj 2010 Podsumowanie Znaczący wpływ na wyniki finansowe PZU w I kwartale 2010 roku miały czynniki i zdarzenia jednorazowe. Składki przypisane brutto spadły o

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 7 marca 2016 r.

Warszawa, 7 marca 2016 r. Warszawa, 7 marca 2016 r. Komentarz Zarządu MACIF Życie Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych do informacji finansowych według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. (przed zatwierdzeniem przez biegłego rewidenta)

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.211 roku Niedrzwica Duża, 212 ` 1. Rozmiar działalności Banku Spółdzielczego mierzony wartością sumy bilansowej,

Bardziej szczegółowo

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA. Towarzystwo

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA. Towarzystwo 2010 Raport roczny Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku BANKSPÓŁDZIELCZY wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2012 roku Niedrzwica Duża, 2013 ` 1. Rozmiar działalności Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku BANKSPÓŁDZIELCZY wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2011 roku Niedrzwica Duża, 2012 ` 1. Rozmiar działalności banku spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

S Składki, odszkodowania i świadczenia oraz koszty wg linii biznesowych

S Składki, odszkodowania i świadczenia oraz koszty wg linii biznesowych S.02.01.02 Bilans Wartość bilansowa wg Wypłacalność II Aktywa Wartości niematerialne i prawne R0030 0 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego R0040 0 Nadwyżka na funduszu świadczeń emerytalnych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe ubezpieczyciela i towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych. Anna Fialska Aneta Kulesza Kacper Żyła

Sprawozdanie finansowe ubezpieczyciela i towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych. Anna Fialska Aneta Kulesza Kacper Żyła Sprawozdanie finansowe ubezpieczyciela i towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych Anna Fialska Aneta Kulesza Kacper Żyła Pojęcie ubezpieczyciela w UoR Ustawa o rachunkowości w art. 2 ust. 1 pkt 3 odnosi się

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2009 roku ` Niedrzwica Duża, 2009 1. Rozmiar działalności

Bardziej szczegółowo

Sektor ubezpieczeń w Polsce w 2012 roku

Sektor ubezpieczeń w Polsce w 2012 roku ZNUV 2013;33;83-93 83 Aleksandra Wiktorow Akademia Finansów i Biznesu Vistula Warszawa Sektor ubezpieczeń w Polsce w 2012 roku Streszczenie W 2012 roku wzrosła składka przypisana brutto w prawie wszystkich

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku Niedrzwica Duża, 2011

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku Niedrzwica Duża, 2011 BANKSPÓŁDZIELCZY wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2010 roku ` Niedrzwica Duża, 2011 1. Rozmiar działalności banku spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 214 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, czerwiec 214 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski W

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Spis treści. str. 1 z 19

Spis treści. str. 1 z 19 Spis treści Bilans... 2 Składki, odszkodowania i świadczenia oraz koszty wg linii biznesowych... 6 Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe dla ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie... 9 Odszkodowania

Bardziej szczegółowo

Grupa PZU: rekordowa sprzedaż, ponad miliard zysku

Grupa PZU: rekordowa sprzedaż, ponad miliard zysku Komunikat prasowy Warszawa, 16 maja 2018 roku Grupa PZU: rekordowa sprzedaż, ponad miliard zysku Grupa PZU otworzyła 2018 rok rekordową sprzedażą ubezpieczeń. Składka przypisana brutto w pierwszym kwartale

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2 listopada 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2 listopada 2010 r. 1409 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym raporcie o stanie portfela ubezpieczeń i reasekuracji zakładu ubezpieczeń Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Informacja sygnalna Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE SPORZĄDZONE NA DZIEŃ ROKU DLA AKTYWA NETTO FUNDUSZU Aktywa netto funduszu (w zł) I. Aktywa 0,00 12 722,55 1. Lokaty 0,00 12 722,55 Środki pieniężne 0,00 0,00 3. Należności, w tym

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 Warszawa, 4 listopada 2011 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 W dniu 30 czerwca 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało

Bardziej szczegółowo

r a p o r t r o c z n y

r a p o r t r o c z n y r a p o r t r o c z n y CU RAPORT ROCZNY 2005 C U Ż Y C I E L i s t P r e z e s a 2005 rok przełomu Długo oczekiwany wzrost sprzedaży usług Grupy CU Polska daje podstawy do optymistycznych oczekiwań na

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ING Nationale - Nederlanden Polska S.A.

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ING Nationale - Nederlanden Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ING Nationale - Nederlanden Polska S.A. PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE SPORZĄDZONE NA DZIEŃ ROKU DLA ING Nationale-Nederlanden Międzynarodowy ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy

Bardziej szczegółowo

Grupa PZU: rekordowa sprzedaż i 2,4 mld zł zysku netto

Grupa PZU: rekordowa sprzedaż i 2,4 mld zł zysku netto Komunikat prasowy Warszawa, 30 sierpnia 2018 roku Grupa PZU: rekordowa sprzedaż i 2,4 mld zł zysku netto To był rekordowy kwartał w historii Grupy PZU pod względem sprzedaży. Składka przypisana brutto

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZY EMERYTALNYCH RYNEK UBEZPIECZEŃ 2005

URZĄD KOMISJI NADZORU UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZY EMERYTALNYCH RYNEK UBEZPIECZEŃ 2005 URZĄD KOMISJI NADZORU UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZY EMERYTALNYCH RYNEK UBEZPIECZEŃ 2005 Departament Komunikacji i Integracji Europejskiej Warszawa 2006 Spis treści: Liczba zakładów ubezpieczeń...5 Bilans zakładów

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Warszawa,16 października 2009 r. Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Dane te prezentują wyniki finansowe 42 domów i 7 biur maklerskich (przed rokiem 39 domów i 6 biur maklerskich)

Bardziej szczegółowo

Spis treści. str. 1 z 19

Spis treści. str. 1 z 19 Spis treści Bilans... 2 Składki, odszkodowania i świadczenia oraz koszty wg linii biznesowych... 6 Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe dla ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie... 9 Odszkodowania

Bardziej szczegółowo

Działalność brokerów ubezpieczeniowych w roku 2005

Działalność brokerów ubezpieczeniowych w roku 2005 Działalność brokerów ubezpieczeniowych w roku 2005 Departament Nadzoru Pośrednictwa Urzędu Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych Warszawa 2006 r. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2012 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2012 roku 1 Warszawa, 26 października 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2012 roku 1 W dniu 30 czerwca 2012 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 lutego 2018 r. Poz. 392

Warszawa, dnia 20 lutego 2018 r. Poz. 392 Warszawa, dnia 20 lutego 2018 r. Poz. 392 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dodatkowych sprawozdań

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień 31.12.2012 r.

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień 31.12.2012 r. NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU : I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 1. Lokaty 2. środki pieniężne 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego Raport z analizy półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych zakładów ubezpieczeń na życie, sporządzonych według stanu na dzień 30 czerwca 2008 r. Komisja Nadzoru Finansowego Celem analizy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz Rozporządzenie Ministra Finansów 1) z dnia 29 kwietnia 2016 r.

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz Rozporządzenie Ministra Finansów 1) z dnia 29 kwietnia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz. 634 Rozporządzenie Ministra Finansów 1) z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie dodatkowych sprawozdań finansowych i statystycznych

Bardziej szczegółowo

W I kwartale Grupa PZU zarobiła ponad 800 mln zł.

W I kwartale Grupa PZU zarobiła ponad 800 mln zł. Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie i Japonii. Komunikat prasowy Warszawa, 18 maja 2010 r. W I kwartale Grupa PZU zarobiła ponad 800 mln

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, wrzesień 2014 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz. 634

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz. 634 Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz. 634 Rozporządzenie Ministra Finansów 1) z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie dodatkowych sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji

Bardziej szczegółowo

!"#$%!&'!()$)*#%+,#-%#.

!#$%!&'!()$)*#%+,#-%#. Za okres sprawozdawczy Kod pocztowy Ulica Telefon E-mail Miasto Faks Nr Wyszczególnienie koniec okresu A B C niematerialnych i prawnych B. Lokaty 3. Inwestycje budowlane i zaliczki na poczet tych inwestycji

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU : I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU poprzedni bieżący I. Aktywa 0,00 1 057 563,74 1. Lokaty 2. środki pieniężne 0,00 1 057 563,74 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru,

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. WARSZAWA, 2011 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. WARSZAWA, 2011 r. RAPORT O STANIE RYNKU BROKERSKIEGO W 2010 ROKU URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2011 r. Autor: Zbigniew Kalisiewicz (Departament Pośredników Finansowych) SŁOWA KLUCZOWE: UBEZPIECZENIA, REJESTR

Bardziej szczegółowo