P l a n d y d a k t y c z n o - w y c h o w a w c z y z e d u k a c j i d l a b e z p i e c z e ń s t w a k l a s a I I CELE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P l a n d y d a k t y c z n o - w y c h o w a w c z y z e d u k a c j i d l a b e z p i e c z e ń s t w a k l a s a I I CELE"

Transkrypt

1 P l a n d y d a k t y c z n o - w y c h o w a w c z y z e d u k a c j i d l a b e z p i e c z e ń s t w a k l a s a I I CELE. Znajomość powszechnej samoobrony i ochrony cywilnej. Uczeń rozumie znaczenie powszechnej samoobrony i ochrony cywilnej. 2. Przygotowanie do działania ratowniczego. Uczeń zna zasady prawidłowego działania w przypadku wystąpienia zagrożenia życia i zdrowia. 3. Nabycie umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Uczeń umie udzielać pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. 4. Przekazanie uczniom niezbędnej wiedzy w zakresie przygotowania instytucji państwa do działania w sytuacjach kryzysowych. 5. Wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do skutecznego działania w sytuacji zagrożenia oraz do działań zapobiegawczych. 6. Przygotowanie uczniów do udzielania poszkodowanym, możliwej w określonych warunkach, pierwszej pomocy; kształtowanie postaw ochrony życia i zdrowia własnego, a także innych osób. 7. Kształtowanie u uczniów postaw gotowości do niesienia pomocy potrzebującym, humanitaryzmu i altruizmu. 8. Rozwijanie u uczniów zdolności organizatorskich i komunikacyjnych oraz umiejętności przywódczych.

2 Miesiąc Dział Liczba godzin Tematy podstawowe Wymagania edukacyjne pełne Uwagi warsztatowe Uwagi o zespole Wrzesień Lekcje organizacyjne Przedstawienie zasad BHP oraz przedmiotowego systemu oceniania - zna zasady bezpieczeństwa na lekcji Edukacja dla bezpieczeństwa -samodzielnie przedstawia główne założenia przedmiotowego systemu oceniania - bierze aktywny udział w omówieniu poszczególnych działów przedmiotowego systemu oceniania Ost rzeg anie o zag roże niac h i alar mo wan ie Pow szec hna sam oob ron a i obr ona cyw ilna Ostrzeganie ludności o zagrożeniach, alarmowanie Zadania ochrony ludności i obrony cywilnej - definiuje i rozpoznaje rodzaje alarmów i sygnałów alarmowych - charakteryzuje zasady zachowania się ludności po ogłoszeniu alarmu; -umie zachować się w szkole po ogłoszeniu alarmu. -omawia podstawy prawne funkcjonowania ochrony ludności i obrony cywilnej w Rzeczypospolitej Polskiej; -wymienia podstawowe dokumenty ONZ regulujące funkcjonowanie obrony cywilnej w świecie; - omawia sposoby przeciwdziałania panice; - zna rejony zbiórki oraz działania w sytuacjach nieprzewidzianych - Zna praktyczne sposoby ogłaszania alarmu - wymienia ponadpodstawowe dokumenty ONZ regulujące działanie obrony cywilnej na świecie - wymienia terenowe organy obrony cywilnej - omawia cele i zadania obrony cywilnej identyfikuje znak rozpoznawczy OC

3 - charakteryzuje najczęstsze sytuacje stanowiące zagrożenie dla jednostki -wymienia zagrożenia dla grup społecznych; - uzasadnia konieczność istnienia zorganizowanej ochrony ludności; - podaje nazwę centralnego organu państwa odpowiedzialnego za obronę cywilną; Sprawdzian wiadomości rozdział I i II -- definiuje i rozpoznaje rodzaje alarmów i sygnałów alarmowych - charakteryzuje zasady zachowania się ludności po ogłoszeniu alarmu; -umie zachować się w szkole po ogłoszeniu alarmu. omawia podstawy prawne funkcjonowania ochrony ludności i obrony cywilnej w Rzeczypospolitej Polskiej; -wymienia podstawowe dokumenty ONZ regulujące funkcjonowanie obrony cywilnej w omawia cele i zadania obrony cywilnej rozpoznawczy OC identyfikuje znak świecie; opisuje centralne organy państwa odpowiedzialnego za obronę cywilną; - opisuje najczęstsze sytuacje stanowiące zagrożenie dla jednostki; - -uzasadnia konieczność istnienia zorganizowanej ochrony ludności; - opisuje system wykrywania skażeń i alarmowania; Zag roże nia bez piec Zagrożenia powodziowe Przedstawia typowe zagrożenia zdrowia i życia podczas powodzi - omawia przyczyny powodzi; - wymienia zadania organów państwa w zakresie ochrony przeciwpowodziowej; - wymienia i uzasadnia niezbędne działania przygotowujące do ewakuacji z terenów zagrożonych powodzią - zna warunki postępowania

4 zeńs twa i dzia łani a rato wni cze - uzasadnia potrzebę obserwacji stanu wód oraz urządzeń hydrotechnicznych; - wyjaśnia, jak należy się zachowywać w czasie powodzi i czego w czasie powodzi robić nie wolno - charakteryzuje zagrożenia pożarowe w domu, szkole i najbliższej okolicy; ludności podczas podnoszenia się stanu wody (zabezpieczenie ludzi, mienia i inwentarza) - wyjaśnia, jak należy gasić zarzewie ognia; - wyjaśnia, jak należy gasić odzież palącą się na człowieku - identyfikuje znaki ochrony Zagrożenia pożarowe wymienia najczęstsze przyczyny pożarów; wymienia podstawowe środki gaśnicze; - omawia przeznaczenie podręcznego sprzętu gaśniczego; wskazuje jego typowe rozmieszczenie w przeciwpożarowej; - umie scharakteryzować zagrożenia pożarowe w wybranych miejscach (dom, szkoła, sklep, świątynia, kino) obiektach publicznych (także w szkole); - wyjaśnia, jak należy się zachować w przypadku do; - strzeżenia pożaru - omawia zasady zachowania się podczas wypadków i katastrof komunikacyjnych, technicznych i innych - uzasadnia potrzebę przeciwdziałania panice Zasady zachowania się podczas wypadków i katastrof wyjaśnia znaczenie terminów wypadek i katastrofa ; - omawia przyczyny wypadków oraz katastrof komunikacyjnych i technicznych; - zna algorytm postępowania w sytuacji wystąpienia katastrofalnych zagrożeń Powtórzenie wiadomości. Film dokumentalny Katastrofy - omówienie Ewakuacja ludności i zwierząt z terenów zagrożonych - omawia przyczyny wypadków oraz katastrof komunikacyjnych i technicznych; - omawia zasady ewakuacji ludności i zwierząt z terenów zagrożonych; - zna algorytm postępowania w sytuacji wystąpienia katastrofalnych zagrożeń - kompletuje sprzęt i wyposażenie przydatne podczas ewakuacji; uzasadnia swój wybór; - zna zasady przeprowadzania ewakuacji z rejonów zagrożonych lub

5 - wyjaśnia zasady zaopatrzenia ludności ewakuowanej w wodę i żywność; - wyjaśnia znaczenie terminu ewakuacja ; - wymienia główne przesłanki do podjęcia ewakuacji spontanicznej; objętych zdarzeniem kryzysowym; - wie czym jest samoewakuacja (ewakuacja spontaniczna); - zna sposoby zabezpieczenia i magazynowania żywności i wody - charakteryzuje najistotniejsze zasady opuszczania miejsc zagrożonych Sprawdzian wiadomości z rozdziału III - opisuje zasady ewakuacji ludności i zwierząt z terenów zagrożonych; - opisuje znaczenie terminów wypadek i katastrofa ; - opisuje zagrożenia pożarowe w domu, szkole i najbliższej okolicy; - opisuje zasady przeprowadzania ewakuacji z rejonów zagrożonych lub objętych zdarzeniem kryzysowym; - opisuje znaki ochrony przeciwpożarowej; Pier wsz a po moc i resu scyt acja Łańcuch przeżycia System ratownictwa w Polsce Bezpieczeństwo osoby ratującej i ratowanego -uzasadnia znaczenie udzielania pierwszej pomocy -omawia zasady postępowania bezpiecznego i aseptycznego dla ratownika - wzywania odpowiednią pomocy ;wymienia numery alarmowe - rozpoznaje stopień zagrożenia osoby poszkodowanej i wyjaśnia zasady bezpiecznego postępowania w rejonie wypadku - omawia zasady bezpieczeństwa miejsca wypadku - omawia sposoby wynoszenia poszkodowanego ze strefy zagrożenia; - omawia sposoby wynoszenia poszkodowanego ze strefy zagrożenia; wymienia kolejne ogniwa łańcucha przeżycia; - omawia ich znaczenie - wyjaśnia, jak działa w Polsce system ratowniczy - omawia zasady postępowania aseptycznego i bezpiecznego dla ratownika - wie na czym polega koncepcja łańcucha przeżycia -zna organizację i działanie systemu ratownictwa w Polsce 5 Nagłe zatrzymanie krążenia Resuscytacja krążeniowo - oddechowa - rozpoznaje stan przytomności osoby poszkodowanej, bada oddech i tętno; prawidłowo bada jej oddech (na manekinie) - wymienia zagrożenia dla osoby nieprzytomnej; - układa osobę nieprzytomną w pozycji bezpiecznej; - wykonuje samodzielnie resuscytację krążeniowooddechową u dorosłych i dzieci (na manekinach) w odpowiednim czasie

6 - wykonuje samodzielnie resuscytację krążeniowooddechową (u dorosłych i dzieci -na manekinach) wyjaśnia, na czym polega resuscytacja krążeniowooddechowa; - wyjaśnia, do czego służy automatyczny defibrylator zewnętrzny, na czym polega jego działanie i gdzie powinien się znajdować - wyjaśnia, dlaczego duży krwotok i wstrząs pourazowy zagrażają życiu -tamuje krwotok za pomocą opatrunku uzasadnia znaczenie udzielania pierwszej pomocy; - omawia znaczenie czasu w udzielaniu - potrafi wykonać prostsze opatrunki tamujące krwawienia - wie jak istotne jest Wstrząs pourazowy Krwotok pierwszej pomocy; - wyjaśnia czym jest wstrząs pourazowy - wymienia rodzaje krwawień - udziela pomocy przy krwawieniu znaczenie czasu w pierwszej pomocy odpowiednio do rodzaju krwawienia; - udziela pomocy w przypadku krwawienia z nosa; Powtórzenie wiadomości. Film dokumentalny z zakresu Pierwszej Pomocy Złamania i zwichnięcia - omawia znaczenie czasu w udzielaniu pierwszej pomocy; - udziela pomocy przy złamaniach i zwichnięciach -rozróżnia rodzaje urazach kończyn - zna sposoby użycia chusty trójkątnej - zna główne przyczyny złamań, zwichnięć i skręceń - wie jak istotne jest znaczenie czasu w pierwszej pomocy - demonstruje sposoby użycia chusty trójkątnej - zna najprostsze sposoby udzielania pomocy w urazach kończyn Wpływ niskiej i wysokiej temperatury na organizm - omawia skutki działania niskiej i wysokiej temperatury na organizm ludzki; - potrafi udzielić pomocy w przypadku wychłodzenia organizmu bądź też odmrożenia

7 ludzki - wymienia części ciała najłatwiej ulegające odmrożeniom; - wyjaśnia, na czym polega pierwsza pomoc: o w wychłodzeniu o w odmrożeniu - wyjaśnia, od czego zależy temperatura odczuwalna - omawia zagrożenia wynikające z intensywnych opadów śniegu, porywistych wiatrów i bardzo niskich temperatur oraz prawidłowe zachowanie w takich sytuacjach Oparzenia termiczne i chemiczne - udziela pomocy osobie poszkodowanej przy oparzeniu termicznymi chemicznym. omawia skutki działania wysokiej temperatury na organizm ludzki; o skóry o przełyku i przewodu pokarmowego o oczu - wyjaśnia znaczenie terminów udar słoneczny i udar cieplny - wyjaśnia, jak można pomóc osobie, która - udziela pomocy osobie poszkodowanej na skutek oparzenia termicznego; - udziela pomocy osobie poszkodowanej na skutek oparzenia chemicznego: ucierpiała wskutek udaru - omawia prawidłowe postępowanie w czasie upałów - wyjaśnia jak udzielić pomocy osobie porażonej prądem Porażenie prądem - wyjaśnia, jakie skutki wywołują porażenia prądem elektrycznym i od czego zależy stopień - potrafi udzielić pomocy osobie porażonej prądem elektrycznym obrażeń; wyjaśnia, jakie skutki wywołują porażenia prądem elektrycznym i od czego zależy stopień obrażeń;

8 wyjaśnia, jak należy się zachowywać i czego należy unikać w czasie burzy z wyładowaniami atmosferycznymi - wyjaśnia, jak należy udzielić pomocy osobie tonącej podczas kąpieli Pomoc tonącym Zagrożenie załamaniem lodu wyjaśnia, jak należy postępować, by bezpiecznie udzielić pomocy osobom tonącym na skutek załamania lodu - Zna zasady udzielania pomocy tonącym załamanie lodu - wymienia najczęstsze przyczyny utonięć - udziela pomoc przy zatruciach: Zatrucia pokarmowe, lekami, gazami, środkami chemicznymi o pokarmowych o lekami o gazami o środkami chemicznymi - Zna typowe objawy i najczęstsze okoliczności zatruć - Potrafi udzielić pierwszej pomocy w przypadkach zatruć Wypadek drogowy - wyjaśnia jak należy udzielić pomocy w wypadku drogowym wymienia najczęstsze przyczyny wypadków drogowych - uzasadnia znaczenie udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach drogowych - Zna metody postępowania ratowniczego na miejscu wypadku drogowego Och ron a prz ed ska żeni ami Sprawdzian wiadomości z zakresu pierwszej pomocy Źródła promieniowania jądrowego i jego skutki Wpływ środków promieniotwórczych na ludzi, zwierzęta, żywność i wodę - omawia zasady zachowania się podczas udzielania pomocy poszkodowanym w wypadkach drogowych - opisuje najczęstsze przyczyny wypadków; - opisuje strategie postępowania pierwszej pomocy - omawia wpływ substancji promieniotwórczych na ludzi, zwierzęta, żywność i wodę; - wyjaśnia, na czym polegają zabiegi sanitarne i zabiegi specjalne. podaje wysokość dawki promieniowania, która - udziela pomocy osobie poszkodowanej - podaje przykłady wykorzystania promieniotwórczości w służbie ludzkości - podaje nazwy instytucji w Polsce, w ramach których działają służby monitorujące poziom radiacji; - wymienia reakcje organizmów żywych na napromieniowanie - wymienia jakie są reakcje

9 wywołuje typowe objawy choroby popromiennej - wyjaśnia znaczenie terminu promieniotwórczość organizmów żywych na napromieniowanie (choroba popromienna) - wyjaśnia znaczenie terminów odkażanie, dezaktywacja, dezynfekcja, deratyzacja ; - wymienia sposoby zabezpieczenia żywności i wody przed skażeniami Zabezpieczenie żywności i wody przed skażeniami - wyjaśnij na czym polegają zabiegi sanitarne i specjalne. uzasadnia konieczność stałej ochrony wody i żywności, zwłaszcza w czasie zdarzeń kryzysowych; - zna zasady bezpiecznego przechowywania żywności i wody - -wymienia możliwe źródła skażenia; - charakteryzuje walory ochronne różnych rodzajów opakowań; - omawia sposoby postępowania w przypadku zagrożenia skażeniami promieniotwórczymi - planuje wielkość zapasów wody i żywności na potrzeby swojej rodziny, na określony czas - wymienia rodzaje oznakowań substancji Za gro żen ia che mi czn e Oznakowanie substancji toksycznych toksycznych i miejsca ich eksponowania; - rozpoznaje znaki substancji toksycznych na pojazdach i budowlach; - wyjaśnia zasady postępowania w przypadku awarii instalacji chemicznej, środka transportu i rozszczelnienia zbiorników z substancjami toksycznymi - wykorzystuje różne materiały na zastępcze środki ochrony dróg oddechowych i skóry. - rozpoznaje znaki substancji toksycznych na pojazdach i budowlach - przedstawia zasady postępowania w okolicznościach nakazujących opuszczenie zagrożonego miejsca - zna zasady samopomocy i samoewakuacji - podaje przykłady zastępczych środków ochrony dróg oddechowych i skóry; - proponuje działania chroniące ludzi przed działaniem substancji szkodliwych

10 - opisuje zasady postępowania w przypadku awarii instalacji chemicznej, środka transportu i Sprawdzian wiadomości. rozszczelnienia zbiorników z substancjami toksycznymi - opisuje rodzaje oznakowań substancji toksycznych i miejsca ich eksponowania; - opisuje znaki substancji toksycznych na pojazdach i budowlach - opisuje zastępcze środki ochrony dróg oddechowych i skóry; - opisuje sposoby postępowania w przypadku zagrożenia Plan pracy dydaktyczno-wychowawczy zawiera wszystkie treści nauczania wymagania szczegółowe zawarte w podstawie programowej edukacja dla bezpieczeństwa dla gimnazjum. Dobczyce, dnia września 205r.. Podpis nauczyciela

11 Część IV Wymagania szczegółowe na poszczególne oceny szkolne DZIAŁ PROGRAMOWY I Przedstawienie zasad BHP oraz przedmiotowego systemu oceniania X X X X X - przedstawia zasady bezpieczeństwa obowiązujące na lekcji edukacji dla bezpieczeństwa X X X X X - samodzielnie wymienia główne założenia systemu oceniania X X X X X - zastosuje zasady bezpieczeństwa podczas wykonywania ćwiczeń X X X X X - bezpiecznie korzysta ze sprzętu i urządzeń podczas przeprowadzania ćwiczeń X X X - omówi sposoby postępowania w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia X X - prawidłowo ocenia poziom swojej aktywności DZIAŁ PROGRAMOWY II Ostrzeganie o zagrożeniach i alarmowanie System wykrywania skażeń i alarmowania X X X X X - wyjaśni czemu służy system wykrywania skażeń i alarmowania; X X X X X - wyjaśni na czym polegają działania systemu wykrywania skażeń i alarmowania; X X X X X - rozpozna rodzaje alarmów i sygnałów alarmowych; X X - samodzielnie wyjaśni, jak należy się zachować po usłyszeniu alarmu. X X - przedstawi zasady działania systemu wykrywania skażeń i alarmowania Zasady zachowania się po ogłoszeniu alarmu X X X X X - zachowuje się właściwie (zgodnie z instrukcją) po ogłoszeniu alarmu w szkole X X X X X - omawia zasady zachowania się ludności po ogłoszeniu alarmu; X X - samodzielnie omawia sposoby przeciwdziałania panice; X X - zna i potrafi samodzielnie wymianić rejony zbiórki oraz działania w sytuacjach nieprzewidzianych X X - Zna praktyczne sposoby ogłaszania alarmu DZIAŁ PROGRAMOWY III Powszechna samoobrona i obrona cywilna Zadania obrony cywilnej i ochrony ludności X X X X X - wymieni podstawowe dokumenty ONZ regulujące działanie obrony cywilnej na świecie; X X X X X - wymieni podstawy prawne działania ochrony ludności i obrony cywilnej w Rzeczypospolitej Polskiej; X X X X X - scharakteryzuje najczęstsze sytuacje stanowiące zagrożenie dla jednostki;

12 X X X -wymieni zagrożenia dla grup społecznych; X X X - uzasadni konieczność istnienia zorganizowanej ochrony ludności; X X X - poda nazwę centralnego organu państwa odpowiedzialnego za obronę cywilną; X X - samodzielnie wymieni ponadpodstawowe dokumenty ONZ regulujące działanie obrony cywilnej na świecie; X X - samodzielnie wymieni terenowe organy obrony cywilnej; X X - omówi cele i zadania obrony cywilnej identyfikuje znak rozpoznawczy OC Sytuacje kryzysowe X X X X X - wyjaśni znaczenie terminu sytuacja kryzysowa ; X X X X - wymieni i omówi najczęstsze zagrożenia zdrowia i życia na skutek powodzi, X X X X - wymieni i omówi najczęstsze zagrożenia zdrowia i życia na skutek pożaru, X X X X - wymieni i omówi najczęstsze zagrożenia zdrowia i życia na skutek huraganu; X X X X - wymieni i omówi najczęstsze zagrożenia zdrowia i życia na skutek innych sytuacji kryzysowych zagrażających lokalnej społeczności; X X X - wymieni instytucje zajmujące się zarządzaniem kryzysowym; X X - samodzielnie wymieni kilka instytucji zajmujące się zarządzaniem kryzysowym; - samodzielnie wymieni rodzaje kryzysów i wynikające z nich zagrożenia dla pojedynczych osób i większych X X zbiorowości; X X - samodzielnie wymieni sytuacje kryzysowe wywołane przez człowieka DZIAŁ PROGRAMOWY IV Zagrożenia bezpieczeństwa i działania ratownicze Zagrożenia powodziowe X X X X X - omówi przyczyny powodzi; X X X X X - wymienia zadania organów państwa w zakresie ochrony przeciwpowodziowej; X X X X X - uzasadni potrzebę obserwacji stanu wód oraz urządzeń hydrotechnicznych; X X X X X - wyjaśni jak należy się zachowywać w czasie powodzi i czego w czasie powodzi robić nie wolno; X X - samodzielnie wymieni i uzasadni niezbędne działania przygotowujące do ewakuacji z terenów zagrożonych powodzią; X X - zna zasady postępowania ludności podczas podnoszenia się stanu wody (zabezpieczenie ludzi, mienia i inwentarza) Zagrożenia pożarowe X X X X X - wymieni najczęstsze przyczyny pożarów;

13 X X X X X - scharakteryzuje zagrożenia pożarowe w domu, szkole i najbliższej okolicy; X X X X X - wymieni podstawowe środki gaśnicze; X X X - omówi przeznaczenie podręcznego sprzętu gaśniczego; wskazuje jego typowe rozmieszczenie w obiektach publicznych (także w szkole); X X X - wyjaśni, jak należy się zachować w przypadku dostrzeżenia pożaru; X X X - wyjaśni, jak należy gasić zarzewie ognia; X X X - wyjaśni, jak należy gasić odzież palącą się na człowieku; X X - samodzielnie identyfikuje znaki ochrony przeciwpożarowej; X X - charakteryzuje zagrożenia pożarowe w wybranych miejscach (dom, szkoła, sklep, świątynia, kino) Wypadki i katastrofy X X X X X - wyjaśni znaczenie terminów wypadek i katastrofa ; X X X X X - omówi przyczyny wypadków oraz katastrof komunikacyjnych i technicznych; X X X - omówi zasady zachowania się podczas wypadków i katastrof (komunikacyjnych, innych); X X - samodzielnie omówi algorytm postępowania w sytuacji wystąpienia katastrofalnych zagrożeń Ewakuacja ludności i zwierząt z terenów zagrożonych X X X X X - wyjaśni znaczenie terminu ewakuacja ; X X X X X - omówi zasady ewakuacji ludności i zwierząt z terenów zagrożonych; X X X X X - wyjaśni zasady zaopatrzenia ludności ewakuowanej w wodę i żywność; X X X X - wymieni główne przesłanki do podjęcia ewakuacji spontanicznej; X X X - scharakteryzuje najistotniejsze zasady opuszczania miejsc zagrożonych X X -samodzielnie skompletuje sprzęt i wyposażenie przydatne podczas ewakuacji; uzasadnia swój wybór; X X - zna zasady przeprowadzania ewakuacji z rejonów zagrożonych lub objętych zdarzeniem kryzysowym; X X - rozumie pojęcie samoewakuacja (ewakuacja spontaniczna); X X - samodzielnie wymienia sposoby zabezpieczenia i magazynowania żywności i wody DZIAŁ PROGRAMOWY V Pierwsza pomoc i resuscytacja Układ oddechowy i układ krążenia człowieka X X X X X - omówi budowę i zasady funkcjonowania układu oddechowego człowieka; X X X X X - omówi budowę i zasady funkcjonowania układu krążenia człowieka; X X - wyjaśni zasady oceny układu oddechowego i krążenia (ABC); X X - zna znaczenie prawidłowego funkcjonowania układu

14 Łańcuch przeżycia. System ratownictwa w Polsce Bezpieczeństwo osoby ratującej i ratowanego X X X X X - wymieni kolejne ogniwa łańcucha przeżycia; X X X X X - omówi ich znaczenie; X X X X X - wymieni numery alarmowe i omawia właściwy sposób wzywania pomocy; X X X - omówi zasady postępowania bezpiecznego dla ratownika X X - wyjaśni, jak działa w Polsce system ratowniczy X X - omówi zasady postępowania aseptycznego i bezpiecznego dla ratownika X X - zna koncepcję łańcucha przeżycia X X -zna organizację i działanie systemu ratownictwa w Polsce Nagłe zatrzymanie krążenia. Resuscytacja. Zadławienia X X X X X - wyjaśni, na czym polega resuscytacja krążeniowo-oddechowa; X X X X X - rozpoznaje stan osoby poszkodowanej; X X X X X - prawidłowo bada jej oddech (na manekinie) X X X X - wymieni zagrożenia dla osoby nieprzytomnej; X X X - wykona samodzielnie resuscytację krążeniowo-oddechową u dorosłych i dzieci (na manekinach) X X X - wyjaśni, na czym polega pomoc ratownicza w zadławieniu X X X - układa poszkodowanego w pozycji bezpiecznej; X X - wykona samodzielnie resuscytację krążeniowo-oddechową u dorosłych i dzieci (na manekinach) w odpowiednim czasie X X - wyjaśni, do czego służy automatyczny defibrylator zewnętrzny, na czym polega jego działanie i gdzie powinien się znajdować Pierwsza pomoc. Apteczka pierwszej pomocy. Krwawienia. Krwotok z nosa. X X X X X - omówi znaczenie czasu w udzielaniu pierwszej pomocy; X X X X X - wymieni zawartość apteczki pierwszej pomocy; posługuje się apteczką pierwszej pomocy; X X X X X - wymienia rodzaje krwawień X X X X - udzieli pomocy przy krwawieniu odpowiednio do rodzaju krwawienia; X X X X - udzieli pomocy w przypadku krwawienia z nosa; X X X X - wyjaśni, dlaczego krwotok i wstrząs krwotoczny zagrażają życiu X X - potrafi wykonać prostsze opatrunki tamujące krwawienia X X - wie jakie znaczenie ma czas w pierwszej pomocy Urazy kończyn X X X X X - udzieli pomocy przy urazach kończyn

15 X X X X - zna sposoby użycia chusty trójkątnej X X X X - zna główne przyczyny złamań, zwichnięć i skręceń X X - samodzielnie demonstruje sposoby użycia chusty trójkątnej X X - zna najprostsze sposoby udzielania pomocy w urazach kończyn Zasłabnięcie. Ból w klatce piersiowej X X X X X - wyjaśni, czym jest zasłabnięcie i omawia zasady postępowania w zasłabnięciu; X X X X X - wyjaśni znaczenie bólu w klatce piersiowej jako objawu stanu zagrożenia życia X X X X - wyjaśnia zasady postępowania z poszkodowanym skarżącym się na ból w klatce piersiowej X X - potrafi samodzielnie pomóc poszkodowanemu skarżącemu się na ból w klatce piersiowej Wychłodzenie i odmrożenie Oparzenia termiczne i chemiczne X X X X X - omówi skutki działania niskiej temperatury na organizm ludzki; X X X X X - wymieni części ciała najłatwiej ulegające odmrożeniom; X X X X - wyjaśni, na czym polega pierwsza pomoc X X X X - wyjaśni, od czego zależy temperatura odczuwalna X X X - omówi zagrożenia wynikające z intensywnych opadów śniegu, porywistych wiatrów i bardzo niskich temperatur oraz prawidłowe zachowanie w takich sytuacjach X X X - omówi zagrożenia wynikające z porywistych wiatrów i bardzo niskich temperatur oraz prawidłowe zachowanie w takich sytuacjach X X X - omówi zagrożenia wynikające z bardzo niskich temperatur oraz prawidłowe zachowanie w takich sytuacjach X X - potrafi samodzielnie udzielić pomocy w przypadku wychłodzenia organizmu bądź też odmrożenia Oparzenia termiczne i chemiczne X X X X X - omówi skutki działania wysokiej temperatury na organizm ludzki; X X X X X - wyjaśni znaczenie terminów udar słoneczny i udar cieplny X X X X - wyjaśni, jak można pomóc osobie, która ucierpiała wskutek udaru X X X X - omówi prawidłowe postępowanie w czasie upałów X X - samodzielnie udzieli pomocy osobie poszkodowanej na skutek oparzenia termicznego; X X - samodzielnie udzieli pomocy osobie poszkodowanej na skutek oparzenia chemicznego: Porażenie prądem elektrycznym. Pioruny X X X X X - wyjaśni, jakie skutki wywołują porażenia prądem elektrycznym i od czego zależy stopień obrażeń; X X X X X - wyjaśni, jak udzielić pomocy osobie porażonej prądem elektrycznym; X X X - wyjaśni, jak należy się zachowywać i czego należy unikać w czasie burzy z wyładowaniami atmosferycznymi

16 X X - potrafi samodzielnie udzielić pomocy osobie porażonej prądem elektrycznym Pomoc tonącym. Zagrożenie załamaniem lodu X X X X X - wymieni najczęstsze przyczyny utonięć X X X X X - wyjaśni, jak należy postępować, by bezpiecznie udzielić pomocy osobom tonącym X X X X X - wyjaśni, jak należy postępować, by bezpiecznie udzielić pomocy osobom tonącym na skutek załamania lodu X X - Zna zasady udzielania pomocy tonącym załamanie lodu Zatrucia X X X X X - wyjaśni, na czym polega pierwsza pomoc przy zatruciach X X - Zna typowe objawy i najczęstsze okoliczności zatruć X X - Potrafi samodzielnie udzielić pierwszej pomocy w przypadkach zatruć Wypadek drogowy X X X X X - wymieni najczęstsze przyczyny wypadków drogowych X X X X X - uzasadni znaczenie udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach drogowych X X X X - omówi zasady zachowania się podczas udzielania pomocy poszkodowanym w wypadkach drogowych X X - Zna metody postępowania ratowniczego na miejscu wypadku drogowego DZIAŁ PROGRAMOWY VI Ochrona przed skażeniami Wpływ substancji. promieniotwórczych na ludzi, zwierzęta, żywność i wodę X X X X X - wyjaśni znaczenie terminu promieniotwórczość X X X X X - omówi wpływ substancji promieniotwórczych na ludzi, zwierzęta, żywność i wodę; X X X X X - poda wysokość dawki promieniowania, która wywołuje typowe objawy choroby popromiennej X X - wyjaśni, na czym polegają zabiegi sanitarne i zabiegi specjalne X X - poda przykłady wykorzystania promieniotwórczości w służbie ludzkości X X - poda nazwy instytucji w Polsce, w ramach których działają służby monitorujące poziom radiacji; X X - samodzielnie wymieni reakcje organizmów żywych na napromieniowanie X X - samodzielnie wymieni jakie są reakcje organizmów żywych na napromieniowanie (choroba popromienna) Zabezpieczenie żywności i wody przed skażeniami X X X X X - wyjaśni znaczenie terminów :skażenie i zakażenie X X X X X - Wymieni możliwe źródła skażenia; X X X X X - wymieni sposoby zabezpieczenia żywności i wody przed skażeniami

17 X X X X X - uzasadni konieczność stałej ochrony wody i żywności, zwłaszcza w czasie zdarzeń kryzysowych; X X X X - zna zasady bezpiecznego przechowywania żywności i wody X X - samodzielnie i prawidłowo charakteryzuje walory ochronne różnych rodzajów opakowań; X X - omówi sposoby postępowania w przypadku zagrożenia skażeniami promieniotwórczymi X X - planuje wielkość zapasów wody i żywności na potrzeby swojej rodziny, na określony czas Postępowanie ze skażoną żywnością i wodą X X X X X - wyjaśni, na czym polega uzdatnianie skażonej żywności i wody; X X X X X - wyjaśni znaczenie terminu: odkażanie, X X X X X - wyjaśni znaczenie terminu: dezaktywacja X X - wyjaśni pojęcie dezynfekcja, X X - wyjaśni pojęcie dezynsekcja, X X - wyjaśni pojęcie deratyzacja DZIAŁ PROGRAMOWY VII Zagrożenia chemiczne Oznakowanie substancji toksycznych X X X X X - wyjaśni znaczenie terminu piktogram ; X X X X - wymieni rodzaje oznakowań substancji toksycznych i miejsca ich eksponowania; X X X X - zaproponuje działania chroniące ludzi przed działaniem substancji szkodliwych X X - rozpozna znaki substancji toksycznych na pojazdach i budowlach X X - przedstawi zasady postępowania w okolicznościach nakazujących opuszczenie zagrożonego miejsca X X - zna zasady samopomocy i samoewakuacji Postępowanie w wypadku awarii X X X X X - wyjaśni zasady postępowania w przypadku awarii instalacji chemicznej, środka transportu i rozszczelnienia zbiorników z substancjami toksycznymi X X X X X - wymieni zagrożenia lokalne stwarzane przez przemysł i transport X X - poda przykłady zastępczych środków ochrony dróg oddechowych i skóry; X X - zna zasady ratowania ofiar zdarzenia

18

Edukacja dla bezpieczeństwa Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie

Edukacja dla bezpieczeństwa Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie Edukacja dla bezpieczeństwa Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie 1. OSTRZEGANIE O ZAGROŻENIACH I ALARMOWANIE Uczeń : opisuje sposoby ogłoszenia komunikatów alarmowych, wyjaśnia na czym polegają

Bardziej szczegółowo

Ocena dobra. Ocena dobra

Ocena dobra. Ocena dobra dopuszczającą dobrą ROZDZIAŁ 1. OSTRZEGANIE O ZAGROŻENIACH I ALARMOWANIE - wymienia przykłady środków alarmowych - wymienia negatywne skutki nieuzasadnionego wszczęcia alarmu pożarowego zachować po usłyszeniu

Bardziej szczegółowo

Przedstawienie zasad BHP oraz przedmiotowego systemu oceniania. Zadania obrony cywilnej i ochrony ludności

Przedstawienie zasad BHP oraz przedmiotowego systemu oceniania. Zadania obrony cywilnej i ochrony ludności Przedmiotowy system oceniania z Edukacji dla Bezpieczeństwa dla klas 2 DZIAŁ PROGRAMOWY I Przedstawienie zasad BHP oraz przedmiotowego systemu oceniania 6 5 4 3 2 X X X X X - przedstawia zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

0Wymagania edukacyjne z przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa klasa VIII ŻYJĘ I DZIAŁAM BEZPIECZNIE

0Wymagania edukacyjne z przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa klasa VIII ŻYJĘ I DZIAŁAM BEZPIECZNIE 0Wymagania edukacyjne z przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa klasa VIII Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej wydawnictwa Nowa Era ŻYJĘ I DZIAŁAM BEZPIECZNIE Dział Wymagania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA DLA KLAS I, II i III GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA DLA KLAS I, II i III GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA DLA KLAS I, II i III GIMNAZJUM TEMAT LEKCJI 1.System wykrywania skażeń i alarmowania. 2. Zasady zachowania się po ogłoszeniu alarmu. 3. Zadania obrony

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ KRYTERIA OCENIANIA. Wymagania rozszerzające (ocena dobra)

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ KRYTERIA OCENIANIA. Wymagania rozszerzające (ocena dobra) EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ KRYTERIA OCENIANIA rozszerzające ROZDZIAŁ 1. OSTRZEGANIE O ZAGROŻENIACH I ALARMOWANIE wymienia przykłady środków alarmowych wymienia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA W KLASIE III GIMNAZJUM, DO PROGRAMU ŻYJĘ I DZIAŁAM BEZPIECZNIE, WYD.

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA W KLASIE III GIMNAZJUM, DO PROGRAMU ŻYJĘ I DZIAŁAM BEZPIECZNIE, WYD. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA W KLASIE III GIMNAZJUM, DO PROGRAMU ŻYJĘ I DZIAŁAM BEZPIECZNIE, WYD. NOWA ERA DZIAŁ WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Celujący Bardzo dobry Dobry

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa Wymagania edukacyjne z przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa OSTRZEGANIE O ZAGROŻENIACH I ALARMOWANIE rozpoznaje rodzaje alarmów i sygnałów alarmowych wyjaśnia, jak należy się zachować po usłyszeniu alarmu

Bardziej szczegółowo

1. OSTRZEGANIE O ZAGROŻENIACH I ALARMOWANIE UWAGI Uczeń potrafi:

1. OSTRZEGANIE O ZAGROŻENIACH I ALARMOWANIE UWAGI Uczeń potrafi: Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z edukacji dla bezpieczeństwa Klasa III (oddział gimnazjalny) 1. OSTRZEGANIE O ZAGROŻENIACH I ALARMOWANIE 2

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m d y d a k t y c z n o - w y c h o w a w c z y z e d u k a c j i d l a b e z p i e c z e ń s t w a w g i m n a z j u m - k l a s a I I

P r o g r a m d y d a k t y c z n o - w y c h o w a w c z y z e d u k a c j i d l a b e z p i e c z e ń s t w a w g i m n a z j u m - k l a s a I I P r o g r a m d y d a k t y c z n o - w y c h o w a w c z y z e d u k a c j i d l a b e z p i e c z e ń s t w a w g i m n a z j u m - k l a s a I I CELE. Znajomość powszechnej samoobrony i ochrony cywilnej.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA z edukacji dla bezpieczeństwa

Załącznik do PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA z edukacji dla bezpieczeństwa Załącznik do PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA z edukacji dla bezpieczeństwa Dział 1.OSTRZEGANIE O ZAGROŻANIACH I ALARMOWANIE System wykrywania skażeń alarmowania wyjaśnia, jak należy się zachowaćpo usłyszeniu

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny. Uczeń: Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo Dobry Celujący - wyjaśnia jak. - potrafi

Wymagania na poszczególne oceny. Uczeń: Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo Dobry Celujący - wyjaśnia jak. - potrafi Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych rocznych ocen klasyfikacyjnych z przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa w klasie III W roku szkolnym 2018/2019 Dział 1. OSTRZEGANIE O ZAGROŻENIACH

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na stopnie szkolne z Edukacji dla bezpieczeństwa w klasie III Gimnazjum

Wymagania edukacyjne na stopnie szkolne z Edukacji dla bezpieczeństwa w klasie III Gimnazjum Szczegółowe wymagania na poszczególne stopnie (oceny) edukacyjne na stopnie szkolne z Edukacji dla bezpieczeństwa w klasie III Gimnazjum opracował mgr inż. Grzegorz Krystian Bogusz I półrocze konieczne

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z edukacji dla bezpieczeństwa w klasie III gimnazjum

Wymagania na poszczególne oceny z edukacji dla bezpieczeństwa w klasie III gimnazjum Wymagania na poszczególne oceny z edukacji dla bezpieczeństwa w klasie III gimnazjum Rozdział 1.OSTRZEGANIE O ZAGROŻENIACH I ALARMOWANIE L.p. Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla III klasy gimnazjum z edukacji dla bezpieczeństwa Rok szkolny 2018/2019.

Wymagania edukacyjne dla III klasy gimnazjum z edukacji dla bezpieczeństwa Rok szkolny 2018/2019. Wymagania edukacyjne dla III klasy gimnazjum z edukacji dla bezpieczeństwa Rok szkolny 2018/2019. Nauczyciel prowadzący zajęcia Tomasz Łyszczyński (Wśród wymagań podkreślono treści dla uczniów z obniżonymi

Bardziej szczegółowo

NaCoBeZu Edukacja dla bezpieczeństwa

NaCoBeZu Edukacja dla bezpieczeństwa Ochrona przed skutkami różnorodnych zagrożeń Ostrzeganie ludności o zagrożeniach, alarmowanie. Główne zadania ochrony ludności i obrony cywilnej Ostrzeganie ludności o zagrożeniach, alarmowanie. NaCoBeZu

Bardziej szczegółowo

Edukacja dla bezpieczeństwa. Wymagania dla uczniów

Edukacja dla bezpieczeństwa. Wymagania dla uczniów Edukacja dla bezpieczeństwa Wymagania dla uczniów Nauczyciel: Dorota Doskocz Nr lekcji Temat Zagadnienia/ Materiał nauczania Rozdział 1, Ostrzeganie o zagrożeniach i alarmowanie 1. System wykrywania działanie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA

KRYTERIA OCEN NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA KRYTERIA OCEN NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA Dział IOstrzeganie o zagrożeniach i alarmowanie Ocena dopuszczająca -rozpoznaje rodzaje alarmów i sygnałów alarmowych -wyjaśnia jak się

Bardziej szczegółowo

Edukacja dla bezpieczeństwa

Edukacja dla bezpieczeństwa Edukacja dla bezpieczeństwa Nauczyciel: Dorota Doskocz, Marek Andrzejewski, Nr Temat Zagadnienia/materiał nauczania Wymagania lekcji Rozdział 1, Ostrzeganie o zagrożeniach i alarmowanie Podstawa programowa

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA. Dział I Ostrzeganie o zagrożeniach i alarmowanie

KRYTERIA OCEN NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA. Dział I Ostrzeganie o zagrożeniach i alarmowanie KRYTERIA OCEN NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA Dział I Ostrzeganie o zagrożeniach i alarmowanie Ocena dopuszczająca - rozpoznaje rodzaje alarmów i sygnałów alarmowych - wyjaśnia jak

Bardziej szczegółowo

Treści kształcenia i wychowania V.3. Dla gimnazjum. zagadnienia związane z realizacją programu. przewidywane osiągnięcia uczniów

Treści kształcenia i wychowania V.3. Dla gimnazjum. zagadnienia związane z realizacją programu. przewidywane osiągnięcia uczniów temat zagadnienia związane z realizacją programu przewidywane osiągnięcia uczniów uwagi System wykrywania skażeń i alarmowania Zasady zachowania się po ogłoszeniu alarmu działanie systemu wykrywania skażeń

Bardziej szczegółowo

wyjaśnia, czemu służy system wykrywania skażeń i alarmowania - omawia zasady zachowania się ludności po ogłoszeniu alarmu lub uprzedzeniu o

wyjaśnia, czemu służy system wykrywania skażeń i alarmowania - omawia zasady zachowania się ludności po ogłoszeniu alarmu lub uprzedzeniu o ROZDZIAŁ 1. OSTRZEGANIE O ZAGROŻENIACH I ALARMOWANIE WYMAGANIA sformułowane w języku ucznia NACOBEZU KONIECZNE PODSTAWOWE ROZSZERZAJĄCE DOPEŁNIAJĄCE WYKRACZAJĄCE rozpoznaje rodzaje alarmów i sygnałów alarmowych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA. Dział I Ostrzeganie o zagrożeniach i alarmowanie

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA. Dział I Ostrzeganie o zagrożeniach i alarmowanie WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA Dział I Ostrzeganie o zagrożeniach i alarmowanie Ocena dopuszczająca - rozpoznaje rodzaje alarmów i sygnałów alarmowych - wyjaśnia

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY NAUCZANIA EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

PLAN PRACY NAUCZANIA EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Lublińcu PLAN PRACY NAUCZANIA EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA na rok szkolny 2017/2018 mgr Joanna Brodowy mgr Aleksander Brzezina Cele kształcenia wymagania ogólne I. Znajomość

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY NAUCZANIA EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

PLAN PRACY NAUCZANIA EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Lublińcu PLAN PRACY NAUCZANIA EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA na rok szkolny 2013/2014 mgr Joanna Brodowy mgr Aleksander Brzezina Cele kształcenia wymagania ogólne I. Znajomość

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu: Edukacja dla Bezpieczeństwa Gimnazjum w Zielonkach Rok szkolny 2016/2017 Klasy: III A, III B

Wymagania edukacyjne z przedmiotu: Edukacja dla Bezpieczeństwa Gimnazjum w Zielonkach Rok szkolny 2016/2017 Klasy: III A, III B edukacyjne z przedmiotu: Edukacja dla Bezpieczeństwa Gimnazjum w Zielonkach Rok szkolny 2016/2017 Klasy: III A, III B (ocena dobra) ROZDZIAŁ 1. OSTRZEGANIE O ZAGROŻENIACH I ALARMOWANIE wymienia przykłady

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa w klasie VIII

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa w klasie VIII Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa w klasie VIII Ocena dopuszczająca: - zna i rozróżnia sygnały alarmowe; - wie jak rozpoznać urazy; - zna czynności przy

Bardziej szczegółowo

EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA W GIMNAZJUM

EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA W GIMNAZJUM EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA W GIMNAZJUM WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY GRZEGORZ KOPERNIAK Temat lekcji 1. System wykrywania skażeń alarmowania 2. Zasady zachowania się po ogłoszeniu alarmu 3. Zadania

Bardziej szczegółowo

Edukacja dla bezpieczeństwa

Edukacja dla bezpieczeństwa Strona1 Wyciąg z: Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego (str. 195

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU EDUKACJA DLA BEZEPIECZEŃSTWA KLASA III GIMNAZJUM

ROZKŁAD MATERIAŁU EDUKACJA DLA BEZEPIECZEŃSTWA KLASA III GIMNAZJUM ROZKŁAD MATERIAŁU EDUKACJA DLA BEZEPIECZEŃSTWA KLASA III GIMNAZJUM I. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach Nr lekcji. Temat lekcji 1. O czym będziemy się uczyć na lekcjach zasady bezpieczeństwa Kryteria

Bardziej szczegółowo

PG im. Tadeusza Kościuszki w Kościerzycach Przedmiot

PG im. Tadeusza Kościuszki w Kościerzycach Przedmiot KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO III etap edukacyjny PG im. Tadeusza Kościuszki w Kościerzycach Przedmiot edukacja dla bezpieczeństwa Klasa......... Rok szkolny Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne, przedmiot: Edukacja dla Bezpieczeństwa

Wymagania edukacyjne, przedmiot: Edukacja dla Bezpieczeństwa edukacyjne, przedmiot: Edukacja dla Bezpieczeństwa rozszerzające ROZDZIAŁ 1. OSTRZEGANIE O ZAGROŻENIACH I ALARMOWANIE wymienia przykłady środków alarmowych wymienia negatywne skutki nieuzasadnionego wszczęcia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

Przedmiotowy System Oceniania EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA rzedmiotowy System Oceniania EDUKACJA DLA BEZIECZEŃSTWA Nr oziom ROZDZIAŁ 1. OSTRZEGANIE O ZAGROŻENIACH I ALARMOWANIE 1 System wykrywania skażeń alarmowania działanie systemu wykrywania skażeń i alarmowania

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału wraz z planem wynikowym

Rozkład materiału wraz z planem wynikowym Rozkład materiału wraz z planem wynikowym Uwaga. Jeden temat odpowiada jednej godzinie lekcyjnej. Wyjątkiem jest temat Nagłe zatrzymanie krążenia. Resuscytacja. Zadławienia, na który trzeba przeznaczyć

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA (EDB)

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA (EDB) EDUKACJA DLA BEZIECZEŃSTWA (EDB) Ocenione prace pisemne (kartkówki, sprawdziany, referaty) są przekazywane uczniowi. W celu pomocy uczniowi w nauce, nauczyciel może udzielić ustnej informacji o tym co

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

WYMAGANIA EDUKACYJNE EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA WYMAGANIA EDUKACYJNE z przedmiotu EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA dla Liceum Ogólnokształcącego Rok szkolny 2017/2018 Wymagania edukacyjne, przedmiot: Edukacja dla Bezpieczeństwa ocena dopuszczająca ocena

Bardziej szczegółowo

E DUKACJA DLA BEZPIECZE Ń S T W A Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne

E DUKACJA DLA BEZPIECZE Ń S T W A Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne E DUKACJA DLA BEZPIECZE Ń S T W A Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca) Wymagania podstawowe (ocena dostateczna) Wymagania

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału wraz z kryteriami oceniania ROZDZIAŁ 1. OSTRZEGANIE O ZAGROŻENIACH I ALARMOWANIE

Rozkład materiału wraz z kryteriami oceniania ROZDZIAŁ 1. OSTRZEGANIE O ZAGROŻENIACH I ALARMOWANIE Rozkład materiału wraz z kryteriami oceniania Nr ROZDZIAŁ 1. OSTRZEGANIE O ZAGROŻENIACH I ALARMOWANIE 1 System wykrywania skażeń alarmowania działanie systemu wykrywania skażeń i alarmowania sygnały alarmowe,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z edb. w 8 PG w Białymstoku.

Przedmiotowy system oceniania z edb. w 8 PG w Białymstoku. Przedmiotowy system oceniania z edb w 8 PG w Białymstoku. System oceniania jest zgodny z rozporządzeniem MEN z dnia 30.04.2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania i klasyfikowania uczniów w szkołach

Bardziej szczegółowo

E DUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny klasyfikacyjne

E DUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny klasyfikacyjne Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca) E DUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny klasyfikacyjne Wymagania Wymagania Wymagania rozszerzające dopełniające podstawowe (ocena

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z edukacji dla bezpieczeństwa

Wymagania edukacyjne z edukacji dla bezpieczeństwa Wymagania edukacyjne z edukacji dla bezpieczeństwa Na ocenę celującą uczeń: - spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą, dobrą, dostateczną i dopuszczającą - zdobył wiedzę wykraczającą poza zakres materiału

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z edukacji dla bezpieczeństwa

Wymagania edukacyjne z edukacji dla bezpieczeństwa Wymagania edukacyjne z edukacji dla bezpieczeństwa Na ocenę celującą uczeń: - spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą, dobrą, dostateczną i dopuszczającą - zdobył wiedzę znacznie wykraczającą poza zakres

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania osiągnięć ucznia z edukacji dla bezpieczeństwa w Gimnazjum w Łobodnie

Przedmiotowy System Oceniania osiągnięć ucznia z edukacji dla bezpieczeństwa w Gimnazjum w Łobodnie Przedmiotowy System Oceniania osiągnięć ucznia z edukacji dla bezpieczeństwa w Gimnazjum w Łobodnie Ogólne cele kształcenia: 1. Znajomość powszechnej samoobrony i ochrony cywilnej. Uczeń rozumie znaczenie

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału wraz z planem wynikowym Uwaga.

Rozkład materiału wraz z planem wynikowym Uwaga. Rozkład materiału wraz z planem wynikowym Uwaga. Jeden temat odpowiada jednej godzinie lekcyjnej. Wyjątkiem jest temat Nagłe zatrzymanie krążenia. Resuscytacja. Zadławienia, na który trzeba przeznaczyć

Bardziej szczegółowo

Propozycje wymagań edukacyjnych na poszczególne stopnie z przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa na III etapie edukacyjnym

Propozycje wymagań edukacyjnych na poszczególne stopnie z przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa na III etapie edukacyjnym Propozycje wymagań edukacyjnych na poszczególne stopnie z przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa na III etapie edukacyjnym Opracowane na podstawie: J. Słoma, Żyje i działam bezpiecznie. Książka nauczyciela,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA 1. Wymagania edukacyjne obejmują ocenę wiadomości, umiejętności i postawy uczniów. 2. Ocenianiu podlegać będą: o odpowiedzi ustne - przy odpowiedzi ustnej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z edukacji dla bezpieczeństwa w klasie III gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z edukacji dla bezpieczeństwa w klasie III gimnazjum Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z edukacji dla bezpieczeństwa w klasie III gimnazjum Temat lekcji 1. Jak będziemy pracować na lekcjach edukacji dla bezpieczeństwa? Treści nauczania, wymagania

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2. POWSZECHNA SAMOOBRONA I OBRONA CYWILNA

ROZDZIAŁ 2. POWSZECHNA SAMOOBRONA I OBRONA CYWILNA rzedmiotowy system oceniania z Edukacji dla bezpieczeństwa dla klasy 3 gimnazjum - podstawowe (dopuszczający, dostateczny), - onadpodstawowe (dobry, bardzo dobry, celujący) Oczekiwane wiadomości ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA Przedmiotowe zasady oceniania i wymagania edukacyjne

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA Przedmiotowe zasady oceniania i wymagania edukacyjne 1 EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA Przedmiotowe zasady oceniania i wymagania edukacyjne 1. Kontrola i ocena osiągnięć uczniów Systematycznej, planowej kontroli i ocenie podlegają wszystkie formy aktywności

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie z przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa na III etapie edukacyjnym

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie z przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa na III etapie edukacyjnym Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie z przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa na III etapie edukacyjnym Opracowane na podstawie: J. Słoma, Żyje i działam bezpiecznie. Książka nauczyciela, Wyd.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne z edukacji dla bezpieczeństwa w klasie III gimnazjum Wymagania podstawowe (ocena dostateczna)

Szczegółowe wymagania edukacyjne z edukacji dla bezpieczeństwa w klasie III gimnazjum Wymagania podstawowe (ocena dostateczna) Wymagania konieczne Szczegółowe wymagania edukacyjne z edukacji dla bezpieczeństwa w klasie III gimnazjum Wymagania podstawowe Wymagania rozszerzające Wymagania dopełniające ROZDZIAŁ 1. OSTRZEGANIE O ZAGROŻENIACH

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Edukacji dla bezpieczeństwa.

Przedmiotowy System Oceniania z Edukacji dla bezpieczeństwa. Przedmiotowy System Oceniania z Edukacji dla bezpieczeństwa. opracowany został na podstawie: 1. Rozporządzenia MEN i S z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne edukacja dla bezpieczeństwa

Szczegółowe wymagania edukacyjne edukacja dla bezpieczeństwa Szczegółowe wymagania edukacyjne edukacja dla bezpieczeństwa I. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach Temat lekcji podstawowe Wymagania programowe Uczeń: ponadpodstawowe Metody i formy pracy Istota udzielania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA 1. Wymagania edukacyjne obejmują ocenę wiadomości, umiejętności i postawy uczniów. 2. Ocenianiu podlegać będą: o odpowiedzi ustne - przy odpowiedzi ustnej

Bardziej szczegółowo

Wynikowy plan pracy z edukacji dla bezpieczeństwa

Wynikowy plan pracy z edukacji dla bezpieczeństwa Wynikowy plan pracy z edukacji dla bezpieczeństwa I. Zagrożenia życia i zapobieganie im Temat lekcji O czym będziemy się uczyć na lekcjach zasady bezpieczeństwa Zagrożenia powodziowe Zagrożenia pożarowe

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z edukacji dla bezpieczeństwa klasa 3 gimnazjum

Wymagania edukacyjne z edukacji dla bezpieczeństwa klasa 3 gimnazjum Wymagania edukacyjne z edukacji dla bezpieczeństwa klasa 3 gimnazjum I. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach Lp. Temat lekcji 1. O czym będziemy się uczyć na lekcjach zasady bezpieczeństwa 2. Istota udzielania

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

KRYTERIA OCENIANIA EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA Bogusława Lubszczyk KRYTERIA OCENIANIA EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA 1. Osiągnięcia ucznia będą oceniane poprzez kontrolę ustną i pisemną. Kontrola zakłada sprawdzanie wiadomości, umiejętności, postawy i

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

KRYTERIA OCENIANIA EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA Bogusława Lubszczyk Piotr Bartosik KRYTERIA OCENIANIA EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA 1. Osiągnięcia ucznia będą oceniane poprzez kontrolę ustną i pisemną. Kontrola zakłada sprawdzanie wiadomości, umiejętności,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne do programu Edukacja dla bezpieczeństwa Autorzy programu: Bogusław Breitkopf, Dariusz Czyżow. Modyfikacja: Stanisław Domaradzki

Wymagania edukacyjne do programu Edukacja dla bezpieczeństwa Autorzy programu: Bogusław Breitkopf, Dariusz Czyżow. Modyfikacja: Stanisław Domaradzki Wymagania edukacyjne do programu Edukacja dla bezpieczeństwa Autorzy programu: Bogusław Breitkopf, Dariusz Czyżow. Modyfikacja: Stanisław Domaradzki Gimnazjum klasa 3 I. Ochrona ludności Lp. Temat lekcji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Wymagania edukacyjne z przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa klasa III Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w gimnazjum wydawnictwa Nowa Era ŻYJĘ I DZIAŁAM BEZPIECZNIE

Bardziej szczegółowo

Edukacja dla bezpieczeństwa Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie

Edukacja dla bezpieczeństwa Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie Edukacja dla bezpieczeństwa Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie Przedmiotowy system oceniania osiągnięć ucznia 1. Kontrola i ocena osiągnięć uczniów Systematycznej, planowej kontroli i ocenie

Bardziej szczegółowo

Kryteria przyznawania ocen z przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa

Kryteria przyznawania ocen z przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa Kryteria przyznawania ocen z przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa Na ocenę dopuszczającą uczeń: przedstawia zasady bezpieczeństwa obowiązujące na lekcji edukacji dla bezpieczeństwa (EdB) stosuje zasady

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu: Edukacja dla Bezpieczeństwa w Gimnazjum Nr 1 w Miechowie

Wymagania edukacyjne z przedmiotu: Edukacja dla Bezpieczeństwa w Gimnazjum Nr 1 w Miechowie Wymagania edukacyjne z przedmiotu: Edukacja dla Bezpieczeństwa w Gimnazjum Nr 1 w Miechowie Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca) OSTRZEGANIE O ZAGROŻENIACH I ALARMOWANIE wymienia przykłady środków

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z edukacji dla bezpieczeństwa kl. III. I półrocze

Wymagania edukacyjne z edukacji dla bezpieczeństwa kl. III. I półrocze Wymagania edukacyjne z edukacji dla bezpieczeństwa kl. III Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę dopuszczającą. I półrocze Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA Dla klas 3 a, 3 b, 3 e, 3 f, 3 g Rok szkolny 2015/2016

ROZKŁAD MATERIAŁU Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA Dla klas 3 a, 3 b, 3 e, 3 f, 3 g Rok szkolny 2015/2016 Renata Żółtowłos ROZKŁAD MATERIAŁU Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA Dla klas 3 a, 3 b, 3 e, 3 f, 3 g Rok szkolny 2015/2016 Lp. NR TEMATU I TEMAT Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ TEMAT LEKCJI ZAGADNIENIA PRZEWIDYWANE

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z Edukacji dla bezpieczeństwa dla klas gimnazjalnych w Sławęcinie.

Wymagania edukacyjne z Edukacji dla bezpieczeństwa dla klas gimnazjalnych w Sławęcinie. Wymagania edukacyjne z Edukacji dla bezpieczeństwa dla klas gimnazjalnych w Sławęcinie. Ogólne zasady ocenianiawszystkie oceny ucznia należy opierać na czytelnych kryteriach i powszechnie obowiązujących

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA DLA PRZEDMIOTU EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA - III etap edukacyjny

PODSTAWA PROGRAMOWA DLA PRZEDMIOTU EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA - III etap edukacyjny PODSTAWA PROGRAMOWA DLA PRZEDMIOTU EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA - III etap edukacyjny Cele kształcenia wymagania ogólne I. Znajomość powszechnej samoobrony i ochrony cywilnej. Uczeń rozumie znaczenie powszechnej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Edukacja dla bezpieczeństwa

Wymagania edukacyjne Edukacja dla bezpieczeństwa Wymagania edukacyjne do programu Edukacja dla bezpieczeństwa Autorzy programu: Bogusław Breitkopf, Dariusz Czyżow. Zmodyfikowany przez Stanisława Domaradzkiego Gimnazjum klasa 3 I. Ochrona ludności Lp.

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA klasa 3 gimnazjum ROZKŁAD MATERIAŁU I WYMAGANIA

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA klasa 3 gimnazjum ROZKŁAD MATERIAŁU I WYMAGANIA EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA klasa 3 gimnazjum ROZKŁAD MATERIAŁU I WYMAGANIA Lp. NR TEMATU I TEMAT Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ TEMAT LEKCJI ZAGADNIENIA WYMAGANIA - PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA I DZIAŁANIA UCZNIA

Bardziej szczegółowo

celującą bardzo dobrą dobrą dostateczną dopuszczającą Wymagania edukacyjne. PZO. wymagania edukacyjne

celującą bardzo dobrą dobrą dostateczną dopuszczającą Wymagania edukacyjne. PZO. wymagania edukacyjne Lp. NR TEMATU I ZAGADNIENIE Z PODSTAWY PROGRA- MOWEJ TEMAT LEKCJI. ZAGADNIENIA WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEWIDZIANE NA OCENĘ: celującą bardzo dobrą dobrą dostateczną dopuszczającą 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Wymagania

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA DLA PRZEDMIOTU EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA - III etap edukacyjny

PODSTAWA PROGRAMOWA DLA PRZEDMIOTU EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA - III etap edukacyjny PODSTAWA PROGRAMOWA DLA PRZEDMIOTU EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA - III etap edukacyjny Cele kształcenia wymagania ogólne I. Znajomość powszechnej samoobrony i ochrony cywilnej. Uczeń rozumie znaczenie powszechnej

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z edukacji dla bezpieczeństwa

Przedmiotowy system oceniania z edukacji dla bezpieczeństwa Przedmiotowy system oceniania z edukacji dla bezpieczeństwa 1. Dokumenty prawne stanowiące podstawę PSO Przedmiotowy system oceniania opracowany został po przeprowadzonej analizie i uwzględnieniu następujących

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału z edukacji dla bezpieczeństwa

Rozkład materiału z edukacji dla bezpieczeństwa Rozkład materiału z edukacji dla bezpieczeństwa Rozkład materiału nauczania z edukacji dla bezpieczeństwa UWAGA: Osiągnięcia i umiejętności ponadpodstawowe ucznia zostały oznaczone boldem Lp. NR TEMATU

Bardziej szczegółowo

Uczeń: wyjaśnia jak należy się zachować po usłyszeniu alarmu rozpoznaje rodzaje alarmów i sygnałów alarmowych

Uczeń: wyjaśnia jak należy się zachować po usłyszeniu alarmu rozpoznaje rodzaje alarmów i sygnałów alarmowych Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA Klasa III Gimnazjum SEMESTR I 1. OSTRZEGANIE O ZAGROŻENIACH I ALARMOWANIE

Bardziej szczegółowo

Edukacja dla bezpieczeństwa PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. Rok szkolny 2015/2016. - Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania w Zespole Szkół w Osiecznej.

Edukacja dla bezpieczeństwa PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. Rok szkolny 2015/2016. - Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania w Zespole Szkół w Osiecznej. opracowany na podstawie: Edukacja dla bezpieczeństwa PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Rok szkolny 2015/2016 - Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania w Zespole Szkół w Osiecznej. Nauczanie przedmiotu w gimnazjum

Bardziej szczegółowo

2. Wynikowy plan pracy

2. Wynikowy plan pracy . Wynikowy plan pracy I. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach ponad O czym będziemy się uczyć na lekcjach zasady bezpieczeństwa wymienia główne założenia programowe przedmiotu wypowiada się na temat swoich

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu: edukacja dla bezpieczeństwa. Obowiązuje od dn r. do odwołania Nauczyciel: Agnieszka Bornus

Wymagania edukacyjne z przedmiotu: edukacja dla bezpieczeństwa. Obowiązuje od dn r. do odwołania Nauczyciel: Agnieszka Bornus Wymagania edukacyjne z przedmiotu: edukacja dla bezpieczeństwa Obowiązuje od dn. 01.09.2017 r. do odwołania Nauczyciel: Agnieszka Bornus Zgodnie z podstawą programową przedmiot edukacja dla bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów. Edukacja dla bezpieczeństwa. III etap edukacyjny gimnazjum

Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów. Edukacja dla bezpieczeństwa. III etap edukacyjny gimnazjum Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów Cele kształcenia wymagania ogólne Edukacja dla bezpieczeństwa III etap edukacyjny gimnazjum I. Znajomość powszechnej samoobrony i obrony cywilnej.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania z Edukacji dla Bezpieczeństwa. w Szkole Podstawowej nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie

Przedmiotowe Zasady Oceniania z Edukacji dla Bezpieczeństwa. w Szkole Podstawowej nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie Przedmiotowe Zasady Oceniania z Edukacji dla Bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie Przedmiotowe zasady oceniania został opracowany na podstawie: 1. Podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA PG NR 4 STAROGARD GD. KLASY: III NAUCZYCIEL: ANDRZEJ SZARMACH Wynikowy plan pracy I. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach Lp. Temat lekcji 1. O czym będziemy się uczyć na lekcjach

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA ROK SZKOLNY 2018/2019 PSP NR 6 STAROGARD GD. KLASY: III A, III B, III C. gim. NAUCZYCIEL: ANDRZEJ SZARMACH Wynikowy plan pracy I. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach Lp. Temat

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z edukacji dla bezpieczeństwa Gimnazjum w Złotoryi

Przedmiotowy system oceniania z edukacji dla bezpieczeństwa Gimnazjum w Złotoryi Przedmiotowy system oceniania z edukacji dla bezpieczeństwa Gimnazjum w Złotoryi Przedmiotowy system oceniania został opracowany na podstawie: 1. Podstawy programowej dla gimnazjum z edukacji dla bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA ZAJĘĆ ORAZ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

ORGANIZACJA ZAJĘĆ ORAZ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA ORGANIZACJA ZAJĘĆ ORAZ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA Poniższe obszary aktywności ucznia: 1. Ocenieniu podlegają: Poruszanie się w języku przedmiotu Aktywność na lekcjach

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Wymagania edukacyjne z przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa klasa VIII Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa dla szkoły podstawowej wydawnictwa Nowa Era ŻYJĘ I DZIAŁAM

Bardziej szczegółowo

Ocena uczniów z zaleceniami PPP:

Ocena uczniów z zaleceniami PPP: Przedmiotowe Zasady Oceniania z przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa w klasie III gimnazjum w Zespole Szkół w Szubinie Nauczyciel prowadzący: Dorota Skupiewska Przedmiotowe zasady oceniania z przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne.

Wymagania edukacyjne. Przedmiotowe Zasady Oceniania z przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa w klasie III gimnazjum w Zespole Szkół w Szubinie Nauczyciel prowadzący: Dorota Skupiewska Przedmiotowe zasady oceniania z przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa w Gimnazjum nr 8 w Lesznie

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa w Gimnazjum nr 8 w Lesznie Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa w Gimnazjum nr 8 w Lesznie Przedmiotowy system oceniania został opracowany na podstawie: 1. Podstawy programowej dla gimnazjum z edukacji

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA KLASA III GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA KLASA III GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA KLASA III GIMNAZJUM Program nauczania przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa Mieczysław Borowiecki Podręcznik: Mieczysław Borowiecki, Zbigniew Pytasz,

Bardziej szczegółowo

1. Kontrola i ocena osiągnięć uczniów

1. Kontrola i ocena osiągnięć uczniów Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu Edukacja dla Bezpieczeństwa w Publicznym Gimnazjum Sióstr Urszulanek UR we Wrocławiu, w roku szkolnym 2016/2017 1. Kontrola i ocena osiągnięć uczniów Systematycznej,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA KLASA III GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA KLASA III GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA KLASA III GIMNAZJUM Program nauczania przedmiotu Edukacja dla Mieczysław Borowiecki Podręcznik: Mieczysław Borowiecki, Zbigniew Pytasz, Edward Rygała

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA kl. III Gimnazjum

KRYTERIA OCENIANIA EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA kl. III Gimnazjum KRYTERIA OCENIANIA EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA kl. III Gimnazjum I. KONTROLA I OCENA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA. Planowane są krótkie (15 minut) sprawdziany pisemne i praktyczne obejmujące zakres materiału z trzech

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z edukacji dla bezpieczeństwa w gimnazjum, ocena śródroczna, roczna

Wymagania edukacyjne z edukacji dla bezpieczeństwa w gimnazjum, ocena śródroczna, roczna Wymagania edukacyjne z edukacji dla bezpieczeństwa w gimnazjum, ocena śródroczna, roczna Nr i nazwa tematu Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra Celująca 1. Alarmowanie zna rodzaje alarmów wie jakie

Bardziej szczegółowo

Planowaniepracynauczyciela

Planowaniepracynauczyciela Planowaniepracynauczyciela PLANOWANIE WYNIKOWE Planowanie własnej pracy stanowi podstawę ewaluacji. Zgodnie z zasadami dydaktyki wyróżnia się trzy rodzaje planów: plany kierunkowe, plany wynikowe (etapowe)

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania Edukacja dla bezpieczeństwa

Przedmiotowy System Oceniania Edukacja dla bezpieczeństwa Przedmiotowy System Oceniania Edukacja dla Lp. Nr i nazwa tematu: dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca 1. 1.Ostrzeganie ludności o ch, alarmowanie. 2. 2. Pierwsza pomoc życia lub zdrowia

Bardziej szczegółowo

I SEMESTR. I. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach. Cel/ wymagania szczegółowe

I SEMESTR. I. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach. Cel/ wymagania szczegółowe Wymagania programowe na poszczególne oceny śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z Edukacji dla bezpieczeństwa w klasie III b gimnazjum Zespołu Szkół w Olecku w roku szkolnym 2011/2012 POZIOMY WYMAGAŃ

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na ocenę z edukacji dla bezpieczeństwa

Wymagania edukacyjne na ocenę z edukacji dla bezpieczeństwa Wymagania edukacyjne na ocenę z edukacji dla bezpieczeństwa Lp. Temat lekcji 1. O czym będziemy się uczyć na lekcjach zasady bezpieczeństwa I. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach 2. Nasz klasowy kontrakt.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania. z Edukacji dla bezpieczeństwa. Gimnazjum nr 1 w Opocznie. Przedmiotowy system oceniania został opracowany na podstawie:

Przedmiotowy system oceniania. z Edukacji dla bezpieczeństwa. Gimnazjum nr 1 w Opocznie. Przedmiotowy system oceniania został opracowany na podstawie: Przedmiotowy system oceniania z Edukacji dla bezpieczeństwa Gimnazjum nr 1 w Opocznie. Przedmiotowy system oceniania został opracowany na podstawie: 1. Podstawy programowej dla gimnazjum z Edukacji dla

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA KL. III. Ocena dostateczna Uczeń potrafi: Zna i rozumie znaczenie sygnałów alarmowych

WYMAGANIA EDUKACYJNE EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA KL. III. Ocena dostateczna Uczeń potrafi: Zna i rozumie znaczenie sygnałów alarmowych WYMAGANIA EDUKACYJNE EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA KL. III lp. Temat lekcji Ocena dopuszczająca 1. Zapoznanie z materiałem nauczania. Zasady oceniania i wymagania edukacyjne 2. Alarmowanie -wymienić sposoby

Bardziej szczegółowo

Specyfika pedagogiczna nauczania dla bezpieczeństwa. mgr Henryka Skarżyńska-Judkowiak

Specyfika pedagogiczna nauczania dla bezpieczeństwa. mgr Henryka Skarżyńska-Judkowiak Specyfika pedagogiczna nauczania dla bezpieczeństwa mgr Henryka Skarżyńska-Judkowiak Edukacja dla bezpieczeństwa zastąpiła przedmiot przysposobienie obronne zgodnie ze zmianą ustawy o powszechnym obowiązku

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA KLASA III

WYMAGANIA EDUKACYJNE EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA KLASA III WYMAGANIA EDUKACYJNE EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA KLASA III A zapamiętywanie wiadomości oznacza gotowość ucznia do przypomnienia pewnych terminów, faktów, praw, zasad działania, B zrozumienie wiadomości

Bardziej szczegółowo