ZARZĄDZENIE NR 5/2009

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE NR 5/2009"

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 5/2009 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Lublinie z dnia 27 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Lublinie Na podstawie: - art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 1996r. Nr 70, poz. 335, z późn.zm.), - 8 ust.7 regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Lublinie, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 227/2008 Prezydenta Miasta Lublin z dnia r. w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Lublinie, zarządzam, co następuje: & 1 Niniejszym zarządzeniem wprowadzam w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Lublinie Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. & 2 Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2009r. & 3 Z dniem wejścia w życie niniejszego regulaminu traci moc poprzednio obowiązujący regulamin korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, wprowadzony zarządzeniem Dyrektora Domu z dnia r. & 4 Wykonanie zarządzenia powierzam gł. specjaliście ds. organizacyjnych i pracowniczych. Otrzymują: 1 Dział O-T Dział Piel Dział F-K Dział A-G Kadry...

2 R E G U L A M I N korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Lublinie Na podstawie: - ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 1996r. Nr 70, poz.335, z późn.zm.), - rozporządzenia MPiPS z dnia 9 marca 2009r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz.U. Nr 43 poz.349) ustala się co następuje: & 1 1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zwany dalej Funduszem tworzy się z corocznego odpisu podstawowego naliczonego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych oraz obciążającego koszty działalności Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Lublinie, zwanego dalej Domem. 2. Wysokość odpisu podstawowego, o którym mowa w ust. 1 (na jednego zatrudnionego) wynosi 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w II półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowi kwotę wyższą. 3. Wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za rok poprzedni ogłoszona jest przez prezesa GUS w Monitorze Polskim najpóźniej do dnia 20 lutego każdego roku. 4. Środki funduszu zwiększa się o: 1) odsetki od środków tego funduszu, 2) wpływy z oprocentowania pożyczek udzielanych na cele mieszkaniowe, 3) darowizny oraz zapisy osób fizycznych i prawnych, 4) wpływy z opłat pobieranych od osób i jednostek organizacyjnych korzystających z działalności socjalnej, 5) inne środki określone w odrębnych przepisach. 5. Niewykorzystane w danym roku kalendarzowym środki funduszu przechodzą na rok następny. 6. Dom gromadzi środki funduszu na odrębnym oprocentowanym rachunku bankowym. 7. Równowartość odpisu na fundusz naliczona na dany rok kalendarzowy zostaje przekazana na rachunek bankowy funduszu w

3 terminie do dnia 30 września danego roku, z tym, że w terminie do dnia 31 maja przekazuje się kwotę stanowiącą co najmniej 75% równowartości odpisu. & 2 Funduszem administruje Dyrektor Domu. & 3 1. Ze świadczeń i usług finansowanych z funduszu mogą korzystać (na zasadach określonych w zał. Nr 1 do regulaminu): b) pracownicy, c) emeryci i renciści byli pracownicy Domu, d) pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych, e) członkowie rodzin osób wymienionych w pkt a-c. 2. Użyte w regulaminie pojęcie pracownik ma odpowiednie zastosowanie do emeryta (rencisty) Domu. & 4 1. Środki funduszu przeznaczone są na finansowanie działalności socjalnej prowadzonej przez Dom, a w szczególności: a) wypoczynku organizowanego przez pracownika we własnym zakresie, b) pomocy rzeczowej dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub zapomóg pieniężnych udzielanych w wypadkach losowych, c) imprez i upominków okolicznościowych, d) pożyczek oprocentowanych w wysokości 1% od całej kwoty przeznaczonych na cele mieszkaniowe. e) zorganizowanego wypoczynku dla dzieci pracownika. 2. Formy działalności socjalnej oraz % podziału funduszu na dany rok kalendarzowy określa plan wykorzystania tego funduszu uzgodniony z pracownikiem reprezentującym załogę. 3. Plan sporządza się w terminie do dnia 31 marca każdego roku i podaje do wiadomości pracownikom na tablicy ogłoszeń. 4. Informacja o rozliczeniu świadczeń z funduszu zostaje podana do wiadomości pracownikom na tablicy ogłoszeń nie później jak do 31 stycznia następnego roku. 5. Szczegółowe zasady finansowania poszczególnych form działalności socjalnej, kryteria ich przyznawania wzory wniosków i oświadczeń określają załączniki do niniejszego regulaminu (Nr 1,2,3,4,5,6 ). & 5

4 Przyznanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z funduszu, w szczególności pomocy rzeczowej lub zapomogi pieniężnej uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z funduszu. & 6 1. Organizacja działalności socjalnej jak również prowadzenie ewidencji wysokości i rodzajów świadczeń udzielonych poszczególnym osobom znajduje się w gestii stanowiska do spraw pracowniczych. 2. Świadczenia z funduszu przyznawane są na podstawie wniosku lub oświadczenia złożonego przez osobę uprawnioną do świadczeń wg kolejności ich złożenia. 3. Świadczenia z funduszu przyznaje Dyrektor Domu. 4. Świadczenia z funduszu mają charakter uznaniowy. & 7 Ustalenie treści niniejszego regulaminu lub jego zmiany należą do kompetencji Dyrektora Domu. & 8 W sprawach nie uregulowanych regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa wskazane na wstępie. & 9 Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2009r. & 10 Z dniem wejścia w życie niniejszego regulaminu traci moc poprzednio obowiązujący regulamin korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, wprowadzony zarządzeniem Dyrektora Domu z dnia r. Zał. Nr 1 Zasady finansowania i kryteria przyznawania poszczególnych świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Zał. Nr 2 Wzór oświadczenia pracownika o korzystaniu z wczasów turystycznych. Zał. Nr 3 Wzór oświadczenia emeryta (rencisty) o korzystaniu z wczasów turystycznych Zał. Nr 4 - Wzór wniosku o pożyczkę z funduszu świadczeń socjalnych. Zał. Nr 5 Wzór umowy pożyczki z funduszu na cele mieszkaniowe.

5 Zał. Nr 6 - Wzór oświadczenia o korzystaniu dzieci pracownika z zorganizowanego wypoczynku

6 załącznik nr 1 do regulaminu korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Zasady finansowania i kryteria przyznawania poszczególnych świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 1. Z dofinansowania do wypoczynku organizowanego przez pracownika we własnym zakresie, mają prawo korzystać raz w roku: a) pracownicy Domu, b) emeryci i renciści Domu. 2. Dofinansowanie, o którym mowa w pkt. 1, następuje na podstawie pisemnego oświadczenia o przebywaniu na wypoczynku w ramach urlopu wypoczynkowego jednorazowo co najmniej przez 14 kolejnych dni kalendarzowych. Oświadczenie wg załączonego wzoru powinno być złożone po wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego, najpóźniej do 31 grudnia danego roku. Prawidłowość złożonych oświadczeń kontroluje pracownik ds. pracowniczych. 3. Wypłata dofinansowania realizowana jest sukcesywnie w miarę posiadanych środków finansowych 4. Dofinansowanie wypłacane jest w formie ryczałtu zróżnicowanego wg wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie pracownika lub emeryta bądź rencisty w sposób następujący: a) dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę minimalnego wynagrodzenia pracowniczego zł, b) dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty minimalnego wynagrodzenia pracowniczego 700.-zł. Przez pojęcie dochodu dla celów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych rozumie się wszystkie dochody rodziny pomniejszone o obowiązkowe odpisy (składki ubezpieczeniowe, zaliczka na podatek dochodowy) liczone z trzech miesięcy poprzedzających złożenie oświadczenia o dochodach. W przypadkach budzących wątpliwości Dom przed wypłatą świadczeń ma prawo żądania od osoby ubiegającej się przedłożenia stosownych zaświadczeń. Z dofinansowania do zorganizowanego wypoczynku krajowego mają prawo korzystać raz w roku dzieci pracownika. Przez pojęcie dzieci rozumie się dzieci własne, przysposobione lub przebywające w rodzinie zastępczej do ukończenia 18 lat. Dofinansowanie następuje na podstawie zaświadczenia organizatora wypoczynku o uczestnictwie (pobycie) dziecka w zorganizowanym wypoczynku krajowym lub po przedstawieniu rachunku i dowodu wpłaty.

7 Dofinansowanie wypłacane jest w formie ryczałtu zróżnicowanego wg wysokości wg wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie pracownika w sposób następujący: a) dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę minimalnego wynagrodzenia pracowniczego 250.-zł.- b) dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwotę minimalnego wynagrodzenia pracowniczego 300.-zł.- 5. Pomoc rzeczowa może być udzielona w postaci zakupu odzieży, lekarstw lub innych środków niezbędnych pracownikowi znajdującemu się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej. Możliwe jest także osobiste zakupienie przez zainteresowanego w/w rzeczy na rachunek wystawiony na Dom do uzgodnionej wysokości. 6. Zapomogi pieniężnej można udzielić w przypadkach losowych, takich jak: np. długotrwała choroba, śmierć członka rodziny, klęska żywiołowa oraz w szczególnie trudnych sytuacjach finansowych. 7. Każdorazowe udzielenie pomocy określonej w pkt 5 i 6 wymaga udokumentowania wniosku i indywidualnego zbadania sprawy. 8. Organizacja imprez i upominków okolicznościowych może dotyczyć prowadzenia działalności kulturalno oświatowej i sportowo rekreacyjnej na rzecz pracowników w tym: zakupu biletów na imprezy artystyczne, rozrywkowe, sportowe, zakupu talonów pieniężnych, paczek okolicznościowych, organizacji imprez kulturalno oświatowych lub sportowych z zachowaniem zasady uzależnienia dopłat z Funduszu od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osób uprawnionych. Dopłata lub finansowanie w/w formy szczególnie w przypadku paczek lub talonów następuje na podstawie posiadanego przez pracodawcę oświadczenia pracownika złożonego do celów wczasów turystycznych. W przypadku zmiany dochodów rodziny pracownik zobowiązany jest zaktualizować złożone wcześniej oświadczenie. 9. Pomoc finansowa w uzyskiwaniu i użytkowaniu mieszkań udzielana jest w formie pożyczek oprocentowanych w wysokości 1% od całej kwoty na: a) uzupełnienie kosztów uzyskania mieszkania lub budowy domu jednorodzinnego do kwoty zł. W przypadku, gdy pracownik nie jest inwestorem pożyczkę przelewa się na konto inwestora. Podstawą do ubiegania się o pożyczkę jest przedstawienie pozwolenia na budowę wydanego na pracownika lub jego współmałżonka, lub zaświadczenie inwestora o kosztach i terminie uzyskania mieszkania ewentualnie akt notarialny nabycia mieszkania sporządzony na rzecz pracownika lub oboje małżonków. W przypadku gdy pozwolenie na budowę domu lub zaświadczenie inwestora wydane jest na współmałżonka pracownika konieczne jest przed udzieleniem pożyczki dołączenie oświadczenia pracownika o istnieniu wspólności

8 ustawowej małżeńskiej. Pożyczka na w/w cele może być udzielana 1 raz w ciągu 10 lat pracy w Domu. b) Adaptację pomieszczeń na cele mieszkaniowe do kwoty zł. Podstawą do ubiegania się o pożyczkę jest przedstawienie pozwolenia na adaptację wydane na pracownika lub współmałżonka, z którym pracownik pozostaje we wspólności ustawowej oraz zaświadczenia o wartości kosztorysowej adaptacji. c) Kaucję i opłaty wymagane przy zamianie mieszkania do 600.zł. Podstawą do ubiegania się o pożyczkę jest odpowiednie zaświadczenie. d) Remonty i modernizację mieszkań i domów jednorodzinnych do kwoty zł. Podstawą do ubiegania się o pożyczkę jest zawarte we wniosku o pożyczkę oświadczenie pracownika (współmałżonka o tytule własności, posiadaniu przydziału na mieszkanie, członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej lub innym tytule prawnym do użytkowanego mieszkania). 10. Wysokość pomocy na cele mieszkaniowe, cel pomocy, warunki umorzenia pożyczki oraz jej spłaty ustalone są w umowie zawartej ze świadczeniobiorcą, której wzór stanowi Zał. Nr 5 do regulaminu. 11. Okres spłaty pożyczek ustala się od 6 miesięcy do dwóch lat, w zależności od ilości rat miesięcznych: 6, 12, 18, 24 rat wybranych przez pożyczkobiorcę w umowie o pożyczkę. Spłata pożyczki rozpoczyna się najpóźniej od następnego miesiąca po jej udzieleniu 12. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się (na udokumentowany wniosek pracownika) przedłużenie okresu spłaty pożyczki do trzech lat (36 rat). 13. Spłata pożyczki w terminie krótszym niż określony w umowie z pożyczkobiorcą nie gwarantuje możliwości wcześniejszego uzyskania nowej pożyczki nawet na inny cel mieszkaniowy. 14. W razie ustania członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej lub rezygnacji z uzyskania mieszkania u innego inwestora przed zasiedleniem przydzielonego lokalu, pożyczkobiorca jest obowiązany do jednorazowego zwrotu Domowi kwoty pożyczki przelanej z funduszu na konto spółdzielni, chyba że pożyczka została wcześniej spłacona. 15. Z chwilą rozwiązania stosunku pracy nie spłacona pożyczka staje się natychmiast wymagalna tj. podlega spłacie w całości. 16. W wyjątkowo uzasadnionych okolicznościach dopuszcza się rozłożenie spłaty pożyczki wymienionej w pkt 15 i 16 na dwie raty w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące.

9 ... imię i nazwisko pracownika załącznik nr 2 do regulaminu korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych O Ś W I A D C Z E N I E o korzystaniu z wczasów turystycznych w roku I Proszę o dofinansowanie wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie, na którym przebywałam/em w okresie... w ramach urlopu wypoczynkowego. II Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych - oświadczam, że: dochód na osobę w mojej rodzinie (wspólnie zamieszkującej) przekracza - nie przekracza* kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę. III Uwaga zobowiązuję się na każdorazowe żądanie zakładu pracy przedstawić dokumenty potwierdzające podane informacje. *- niepotrzebne skreślić... podpis pracownika IV Potwierdzam wykorzystanie urlopu wypoczynkowego w okresie... tj... dni oraz ustalam dofinansowanie w wysokości data i podpis pracownika kadr... podpis głównego księgowego ZATWIERDZAM... podpis Dyrektora

10 załącznik nr 4 do regulaminu korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych... imię i nazwisko pracownika, emeryta, rencisty... adres zamieszkania Lublin,dn... W N I O S E K o pożyczkę z funduszu świadczeń socjalnych na uzupełnienie wkładu mieszkaniowego na budowę domu na remont (modernizację) 1. mieszkania 2. domu jednorodzinnego Zwracam się z prośbą o udzielenie mi pożyczki na:* - uzupełnienie wkładu mieszkaniowego - budowę domu - remont (modernizację) mieszkania domu jednorodzinnego w wysokości... w/w pożyczkę zobowiązuję się spłacić w:* 24 ratach, 18 ratach, 12 ratach, 6 ratach Oświadczam, że jestem lub mój małżonek jest:* - właścicielem domu jednorodzinnego, - członkiem spółdzielni mieszkaniowej - posiadam decyzję przydziału lokalu przyznaną przez organ administracji, - inne... w/w lokal położony jest... Oświadczam, także, że w/w pożyczka jest mi niezbędna na uzupełnienie wkładu mieszkaniowego, budowę domu, przeprowadzenie modernizacji, remontu domu/mieszkania*... * - niepotrzebne skreślić podpis pracownika, emeryta, rencisty

11 ... imię i nazwisko emeryta/rencisty załącznik nr 3 do regulaminu korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych O Ś W I A D C Z E N I E o korzystaniu z wczasów turystycznych w roku I Proszę o dofinansowanie krajowego wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie, na którym przebywałam/em w okresie... w miejscowości II Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych - oświadczam, że: dochód na osobę w mojej rodzinie (wspólnie zamieszkującej) (wymienić członków rodziny imię, nazwisko, stopień pokrewieństwa) przekracza - nie przekracza* kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę. III Zobowiązuję się na każdorazowe żądanie zakładu pracy przedstawić dokumenty potwierdzające podane informacje.... podpis pracownika *- niepotrzebne skreślić zatwierdzenie do wypłaty Ustalam dofinansowanie w wysokości podpis głównego księgowego... data i podpis pracownika kadr ZATWIERDZAM:... podpis Dyrektora

12 załącznik nr 5 do regulaminu korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych UMOWA w sprawie pożyczki na cele mieszkaniowe z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych W dniu... pomiędzy Domem Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Lublinie, ul. Kosmonautów 78 zwanym dalej Pracodawcą w imieniu, którego działa... a... zwaną/ym dalej Pożyczkobiorcą zamieszkałą/ym... została zawarta umowa następującej treści: & 1 Na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tj. Dz.U. z 1996r. nr 70 poz.335 z późn.zm.) oraz na podstawie regulaminu korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Lublinie - została Pani/Panu przyznana pożyczka w wysokości...-zł. (słownie:... zł) z przeznaczeniem na... Wysokość oprocentowania pożyczki wynosi 1% od całej kwoty. &2 Przyznana pożyczka podlega spłacie w całości. Okres jej spłaty wynosi do 2 lat, w zależności od liczby rat miesięcznych wybranych przez pożyczkobiorcę. Rozpoczęcie spłaty pożyczki następuje od następnego miesiąca po otrzymaniu pożyczki w ratach:... W wyjątkowych uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wydłużenie okresu spłaty do 3 lat. &3 1. Pożyczkobiorca upoważnia pracodawcę do potrącenia miesięcznie należnych rat pożyczki wraz z odsetkami w wysokości:... z przysługującego wynagrodzenia za pracę począwszy od następnego miesiąca po otrzymaniu pożyczki. 2. Emeryt, rencista zobowiązuje się do regularnej spłaty rat pożyczki w terminie do końca każdego miesiąca w kasie Domu lub na konto bankowe Domu pod rygorem żądania natychmiastowego zwrotu udzielonej pożyczki &4 1. Nie spłacona kwota pożyczki wraz z odsetkami staje się natychmiast wymagalna w przypadku: a). Rozwiązania stosunku pracy (dotyczy pracownika). b). Ustania członkostwa pożyczkobiorcy w spółdzielni mieszkaniowej lub rezygnacja z uzyskania mieszkania u innego inwestora przed zasiedleniem przydzielonego lokalu. W tym przypadku pożyczkobiorca zobowiązuje się do zwrotu Domowi kwoty przelanej z funduszu świadczeń socjalnych na konto spółdzielni mieszkaniowej lub innego inwestora. 2. W wyjątkowo uzasadnionych okolicznościach dopuszcza się rozłożenia spłaty pożyczki na dwie raty w okresie nie dłuższym, niż 3-miesiące. &5 Zmiana warunków określonych w niniejszej umowie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. &6 W przypadku nie uregulowanym niniejszą umową mają zastosowanie przepisy wymienione na wstępie umowy i przepisy kodeksu cywilnego. &7

13 Umowa niniejsza została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje pracodawca a jeden pożyczkobiorca. Na poręczycieli proponuję: 1... zam.... nr dowodu osobistego zam.... nr dowodu osobistego... Poręczyciele oświadczają, że w razie nie uregulowania we właściwym terminie pożyczki zaciągniętej przez wyżej wymienionego ze środków funduszu, wyrażają zgodę jako solidarnie odpowiedzialni za pokrycie niniejszej kwoty wraz z odsetkami z ich wynagrodzeń, względnie zobowiązują się uregulować należną kwotę z własnych środków pieniężnych podpis poręczyciela podpis poręczyciela... podpis pożyczkobiorcy Oświadczenie pożyczkobiorcy Wyrażam zgodę na potrącenie z przysługujących mi wszelkich należności pracowniczych kwoty niespłaconej pożyczki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych imię i nazwisko pożyczkobiorcy data i podpis pożyczkobiorcy Stwierdzam własnoręczność podpisów poręczycieli wymienionych pod pozycją 1 i podpis pracownika kadr ZATWIERDZAM:... podpis Dyrektora

14 ... imię i nazwisko pracownika załącznik nr 6 do regulaminu korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych O Ś W I A D C Z E N I E o korzystaniu dzieci pracownika w zorganizowanym wypoczynku w roku I Proszę o dofinansowanie zorganizowanego wypoczynku dla dzieci: imię i nazwisko dziecka data urodzenia... imię i nazwisko dziecka data urodzenia... imię i nazwisko dziecka data urodzenia... W załączeniu przedkładam: - zaświadczenia organizatora wypoczynku o uczestnictwie dziecka zorganizowanym wypoczynku, - rachunek i dowód wpłaty* Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych oświadczam, że: dochód na osobę w mojej rodzinie (wspólnie zamieszkującej) przekracza - nie przekracza* kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę. II III Zobowiązuję się na każdorazowe żądanie zakładu pracy przedstawić dokumenty potwierdzające podane informacje.... podpis pracownika *- niepotrzebne skreślić zatwierdzenie do wypłaty Na podstawie posiadanej dokumentacji pracownika potwierdzam informacje zawarte w pkt I oraz ustalam dofinansowanie w wysokości podpis głównego księgowego... data i podpis pracownika kadr ZATWIERDZAM:... podpis Dyrektora

ZARZĄDZENIE NR 1/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK Z DNIA 2 STYCZNIA 2014 ROKU

ZARZĄDZENIE NR 1/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK Z DNIA 2 STYCZNIA 2014 ROKU ZARZĄDZENIE NR 1/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK Z DNIA 2 STYCZNIA 2014 ROKU w sprawie przyjęcia Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE Tekst jednolity z dnia 22.06.2010r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin ustala zasady gospodarowania

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie świadczenia z ZFŚS

WNIOSEK o przyznanie świadczenia z ZFŚS Zespół Szkół nr 7 w Poznaniu Załacznik nr 1 os. Zwycięstwa 101 61-643 Poznań Poznań,... WNIOSEK o przyznanie świadczenia z ZFŚS Proszę o przyznanie (właściwe podkreślić) : dofinansowania do wypoczynku

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem I. Postanowienia ogólne 1 1. Zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH obowiązujący w Szkole Podstawowej Nr 1 w Lubaniu Przepisy wstępne. 1 Regulamin został opracowany na podstawie: 1. Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12/2011 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach z dnia 27 kwietnia 2011 roku

Zarządzenie Nr 12/2011 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach z dnia 27 kwietnia 2011 roku Zarządzenie Nr 12/2011 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie art. 29 ust.

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Przedszkola Publicznego Nr 2 z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Edukacyjnego Nr 8 w Zielonej Górze

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Edukacyjnego Nr 8 w Zielonej Górze Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 04/16 Dyrektora Zespołu Edukacyjnego Nr 8 w Zielonej Górze z dnia 29.09.2016.r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Edukacyjnego Nr 8 w Zielonej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 08 stycznia 2009.r REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

PRELIMINARZ PRZYCHÓDOW I WYDATKÓW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH na...rok PLAN

PRELIMINARZ PRZYCHÓDOW I WYDATKÓW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH na...rok PLAN Załącznik nr 1 do Regulaminu Funduszu PRELIMINARZ PRZYCHÓDOW I WYDATKÓW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH na...rok PLAN I WYNIK FINANSOWY ZFŚS ZA ROK:... (rachunek bieżący ZFŚS - stan na 31.12

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 DO REGULAMINU ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU

ANEKS NR 1 DO REGULAMINU ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ANEKS NR 1 DO REGULAMINU ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wprowadza się następujące zmiany: 1 I Rozdział 2 8. [osoby uprawnione] otrzymuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU NR 50 W RYBNIKU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU NR 50 W RYBNIKU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU NR 50 W RYBNIKU Spis treści: I. Postanowienia ogólne ( 1-5 ) II. Osoby uprawnione do korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 133/2013 BURMISTRZA SZYDŁOWCA z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie: zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

ZARZĄDZENIE Nr 133/2013 BURMISTRZA SZYDŁOWCA z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie: zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZARZĄDZENIE Nr 133/2013 BURMISTRZA SZYDŁOWCA w sprawie: zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Tychach

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Tychach Podstawa prawna: REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Tychach 1. Ustawa z dnia 04.03.1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych ( Dz. II. z 1996

Bardziej szczegółowo

Regulamin gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Rozdział I POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Regulamin gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Rozdział I POSTANOWIENIA WSTĘPNE Załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 13/2016 Starosty Średzkiego z dnia 29 grudnia 2016r. Regulamin gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Starostwie Powiatowym w Środzie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (tekst jednolity)

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (tekst jednolity) Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (tekst jednolity) Podstawa prawna: - na podstawie art.8 ust.1 i 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowych funduszu świadczeń socjalnych( Dz.U. Nr

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Manowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Manowo Załącznik do Zarządzenia Nr 33/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 1 kwietnia 2015 roku Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Manowo Rozdział I Podstawa prawna wydania regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W URZĘDZIE GMINY W ŁAMBINOWICACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W URZĘDZIE GMINY W ŁAMBINOWICACH Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Łambinowice Nr 6/2007 z dnia 30.05.2007r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W URZĘDZIE GMINY W ŁAMBINOWICACH I. PRZEPISY

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 16/2006 Starosty Oławskiego z dnia 6 marca 2006 r.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 16/2006 Starosty Oławskiego z dnia 6 marca 2006 r. Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 16/2006 Starosty Oławskiego z dnia 6 marca 2006 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Oławie. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 14 kwietnia 2014 roku

Zarządzenie Nr 16 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 14 kwietnia 2014 roku Zarządzenie Nr 16 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 14 kwietnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Czemierniki Na podstawie art. 8 ust. 2 oraz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 68 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 27 marca 2007 roku

ZARZĄDZENIE Nr 68 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 27 marca 2007 roku ZARZĄDZENIE Nr 68 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Na podstawie art. 8 ust. 2 i art. 10 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr Or.0050.95.2013 Wójta Gminy Damasławek z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY ZFŚS NA r.

PLAN FINANSOWY ZFŚS NA r. Załącznik nr 1 PLAN FINANSOWY ZFŚS NA r. Lp. Tytuł wpłaty zwiększenie funduszu Kwota w zł 1. Odpis podstawowy (na pracowników PWSZ w Nysie) 2. Odpis podstawowy (na byłych pracowników PWSZ w Nysie będących

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 13/2009 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 23 marca 2009 r.

Zarządzenie Nr 13/2009 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 23 marca 2009 r. Zarządzenie Nr 13/2009 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie: wprowadzenia do stosowania Regulaminu korzystania ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W BRZESZCZACH

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W BRZESZCZACH REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W BRZESZCZACH I. Przepisy wstępne. 1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Dębowa Kłoda

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Dębowa Kłoda Załącznik do zarządzenia Nr 2/16 Wójta Gminy Dębowa Kłoda z dnia 18 stycznia 2016 r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Dębowa Kłoda I. Podstawy prawne oraz zakres 1 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 28/2010 Wójta Gminy Celestynów z dnia 26 kwietnia 2010 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 28/2010 Wójta Gminy Celestynów z dnia 26 kwietnia 2010 roku Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 28/2010 Wójta Gminy Celestynów z dnia 26 kwietnia 2010 roku w sprawie ustanowienia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Celestynów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 6/2011 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KIELCACH

ZARZĄDZENIE NR 6/2011 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KIELCACH ZARZĄDZENIE NR 6/2011 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KIELCACH z dnia 01.03.2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Wojewódzkim Inspektoracie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE PODSTAWY OPRACOWANIA REGULAMINU 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2/2013. Wójta Gminy Chynów. z dnia 8 stycznia 2013 roku

Zarządzenie Nr 2/2013. Wójta Gminy Chynów. z dnia 8 stycznia 2013 roku Zarządzenie Nr 2/2013 Wójta Gminy Chynów z dnia 8 stycznia 2013 roku w sprawie: wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Chynowie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie art. 33 ust. 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH CHEŁMSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. MARII PAULINY ORSETTI W CHEŁMIE

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH CHEŁMSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. MARII PAULINY ORSETTI W CHEŁMIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 24 /2010 Dyrektora Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH CHEŁMSKIEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ŚNIADOWO

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ŚNIADOWO Załącznik do Zarządzenia nr 41/10 Wójta Gminy Śniadowo z dnia 5 lipca 2010 r. REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ŚNIADOWO I. Przepisy

Bardziej szczegółowo

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. na.. rok

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. na.. rok Załącznik nr 1 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworze (pieczątka placówki) PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W URZĘDZIE GMINY W KOWALU

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W URZĘDZIE GMINY W KOWALU Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 25/10 Wójta Gminy Kowal z dnia 19 sierpnia 2010r. REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W URZĘDZIE GMINY W KOWALU I. Przepisy wstępne.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązujący w Gimnazjum Nr 1 w Zielonej Górze

REGULAMIN gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązujący w Gimnazjum Nr 1 w Zielonej Górze REGULAMIN gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązujący w Gimnazjum Nr 1 w Zielonej Górze Działając na podstawie art. 8 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O SYTUACJI MATERIALNEJ, ŻYCIOWEJ I RODZINNEJ OSOBY UPRAWNIONEJ DO KORZYSTANIA Z FUNDUSZU

OŚWIADCZENIE O SYTUACJI MATERIALNEJ, ŻYCIOWEJ I RODZINNEJ OSOBY UPRAWNIONEJ DO KORZYSTANIA Z FUNDUSZU l Załącznik Nr I do Regulaminu Trzebiechów. /imię i nazwisko, adres zamieszkania/referat, stanowisko/ OŚWIADCZENIE O SYTUACJI MATERIALNEJ, ŻYCIOWEJ I RODZINNEJ OSOBY UPRAWNIONEJ DO KORZYSTANIA Z FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr II/6/2011 Wójta Gminy Dobre z dnia 1 sierpnia 2011 r.

Zarządzenie Nr II/6/2011 Wójta Gminy Dobre z dnia 1 sierpnia 2011 r. Zarządzenie Nr II/6/2011 Wójta Gminy Dobre z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 126/2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 22 marca 2013 roku

Zarządzenie nr 126/2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 22 marca 2013 roku Zarządzenie nr 126/2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Aleksandrowie Łódzkim Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR GKG.GO DYREKOTRA POWIATOWEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W POZNANIU z dnia 29 czerwca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR GKG.GO DYREKOTRA POWIATOWEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W POZNANIU z dnia 29 czerwca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR GKG.GO.0200.22.2017 DYREKOTRA POWIATOWEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W POZNANIU w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Powiatowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W LESZNIE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W LESZNIE 1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W LESZNIE Regulamin określa zasady przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie. Rozdział I Postanowienia wstępne

REGULAMIN. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie. Rozdział I Postanowienia wstępne REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie Rozdział I Postanowienia wstępne 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwanego dalej Funduszem,

Bardziej szczegółowo

2. Adres zamieszkania:... 3. Miejsce pracy, stanowisko:...

2. Adres zamieszkania:... 3. Miejsce pracy, stanowisko:... Data wpływu W N I O S E K 1. Imię i nazwisko wnioskodawcy:..... 2. Adres zamieszkania:... 3. Miejsce pracy, stanowisko:.... Proszę o przyznanie mi ze środków ZFŚS pożyczki w wysokości... Słownie......

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W DPS GORZYCE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W DPS GORZYCE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W DPS GORZYCE I.POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin opracowano na podstawie: 1. Ustawy z dnia 4 marca 1994r., o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/11 WÓJTA GMINY GNOJNO. z dnia 8 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/11 WÓJTA GMINY GNOJNO. z dnia 8 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 15/11 WÓJTA GMINY GNOJNO z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Gnojnie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Gminnej Jednostce Usług Komunalnych w Bobowej.

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Gminnej Jednostce Usług Komunalnych w Bobowej. Załącznik do Zarządzenia Nr 8/2015 z dnia 27 lutego 2015 r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 1 Zasady tworzenia i zasady gospodarowania jego środkami określają przepisy: Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 26 W OPOLU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 26 W OPOLU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 26 W OPOLU I. Podstawy prawne: Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ( Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO w STRZAŁKOWIE R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO w STRZAŁKOWIE R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO w STRZAŁKOWIE R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Strzałkowo 2014 1 Spis treści I. Podstawy prawne i postanowienia wstępne 3 II. Naliczanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. 1. Podstawę prawną Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

Załączniki do Regulaminu ZFŚS:

Załączniki do Regulaminu ZFŚS: Załącznik nr do Zarządzenia nr Załączniki do Regulaminu ZFŚS: Załącznik Nr 1: TABELA DOFINANSOWANIA WYPOCZYNKU DLA OSÓB UPRAWNIONYCH I ICH DZIECI dofinansowanie wypoczynku dofinansowanie średni dochód

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU Z OODZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 39 W RYBNIKU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU Z OODZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 39 W RYBNIKU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU Z OODZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 39 W RYBNIKU Spis treści: I. Postanowienia ogólne ( 1-5 ) II. Osoby uprawnione do korzystania z Zakładowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OJRZANOWIE. 1. Podstawy prawne

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OJRZANOWIE. 1. Podstawy prawne Ojrzanów, dnia 01.09.1998 r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OJRZANOWIE 1. Podstawy prawne Niniejszy regulamin opracowano na podstawie: 1. ustawy z dnia 4 marca

Bardziej szczegółowo

Regulamin ================= gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.

Regulamin ================= gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. Załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 12./2009 Starosty Średzkiego z dnia 11.09.2009 r. Regulamin ================= gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH

REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH I. PODSTAWA PRAWNA 1 Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W URZĘDZIE MIASTA JELENIA GÓRA

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W URZĘDZIE MIASTA JELENIA GÓRA Załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Jeleniej Góry Nr 0050.1159.2017.VII z dnia 20 września 2017 r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W URZĘDZIE MIASTA JELENIA GÓRA Zakładowy Fundusz

Bardziej szczegółowo

Tabele uwzględniające kwoty dofinansowania w. 2. Dofinansowanie imprez turystycznych i kulturalnych.

Tabele uwzględniające kwoty dofinansowania w. 2. Dofinansowanie imprez turystycznych i kulturalnych. Załącznik nr 1 Tabele uwzględniające kwoty dofinansowania w 2014 roku 1. Tabela wysokości dopłat do różnych form wypoczynku. Wysokość dochodu brutto w rodzinie na 1 osobę do 600 zł 601 1 500 zł 1 501 2

Bardziej szczegółowo

Podstawę prawną opracowania niniejszego regulaminu stanowią:

Podstawę prawną opracowania niniejszego regulaminu stanowią: załącznik nr 2 do Umowy o prowadzeniu wspólnej działalności przeznaczonej na fundusz mieszkaniowy REGULAMIN gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w części przeznaczonej na pomoc

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH dla V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH dla V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH dla V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej I. Postanowienia ogólne 1 Podstawy prawne działalności socjalnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze ZABÓR 2012 1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU SOCJOTERAPII W ZABORZE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 37/2008

ZARZĄDZENIE NR 37/2008 ZARZĄDZENIE NR 37/2008 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz powołania Komisji Socjalnej

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o dochodach za 201..r.

Oświadczenie o dochodach za 201..r. Zał. nr 1. Oświadczenie o dochodach za 201..r. Oświadczam ze, mój dochód brutto na osobę za 201..r. wynosi: ( słownie:.) We wspólnym gospodarstwie domowym razem ze mną pozostają następujący członkowie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R 19/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 18 maja 2012 r.

Zarządzenie Nr R 19/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 18 maja 2012 r. Zarządzenie Nr R 19/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu podziału i wykorzystania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Politechnice Lubelskiej

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O DOCHODACH nr I rodziny osoby uprawnionej

OŚWIADCZENIE O DOCHODACH nr I rodziny osoby uprawnionej Załącznik nr 1 OŚWIADCZENIE O DOCHODACH nr I rodziny osoby uprawnionej...za rok 20... imię i nazwisko Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z następujących osób: lp Imię i nazwisko Pokrewieństwo

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów i wydatków działalności socjalnej na rok 2012

Plan dochodów i wydatków działalności socjalnej na rok 2012 Załącznik nr 1 Miejskiego Przedszkola Nr 40 w Katowicach. Plan dochodów i wydatków działalności socjalnej na rok 2012. Wyszczególnienie wpływów/wydatków 4440 Stan środków na początku roku 2011 zgodnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ MIEJSKICH NR 4 W KĘDZIERZYNIE - KOŹLU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ MIEJSKICH NR 4 W KĘDZIERZYNIE - KOŹLU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ MIEJSKICH NR 4 W KĘDZIERZYNIE - KOŹLU Opracowany na podstawie: 1) ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH I Liceum Ogólnokształcący im. E. Dembowskiego w Zielonej Górze Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

Zwracam się z uprzejmą prośbą o objęcie opieką socjalną mojego /moich dzieci: 1).. urodzonej/nego w dniu.. r., (Imię i nazwisko)

Zwracam się z uprzejmą prośbą o objęcie opieką socjalną mojego /moich dzieci: 1).. urodzonej/nego w dniu.. r., (Imię i nazwisko) Załącznik nr 1 do regulaminu ZFŚS Warszawa, dnia... r.. (Imię i nazwiska pracownika ChAT) Do Komisji Socjalnej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w miejscu Zwracam się z uprzejmą prośbą o objęcie opieką

Bardziej szczegółowo

PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 IM. ARMII KRAJOWEJ W GLIWICACH 1 maja 2014 r. 1 ROZDZIAŁ I PODSTAWA PRAWNA Zakładowy

Bardziej szczegółowo

im, Jana Kochanowskiego

im, Jana Kochanowskiego Szkoła Podstawowa Nr 2 im, Jana Kochanowskiego N,P «. «- «. 7 0 9 Zar2ądzenie nr 2/4/2016 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie z dnia 15 kwietnia 2016 r. zmieniające zarządzenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2/2014 Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Fromborku z dnia r.

ZARZĄDZENIE NR 2/2014 Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Fromborku z dnia r. ZARZĄDZENIE NR 2/2014 Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Fromborku z dnia 12.02.2014 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 672/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2014 r.

Zarządzenie Nr 672/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2014 r. Zarządzenie Nr 672/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2014 r. zmieniające zarządzenie wprowadzające Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Kaliszu. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 29 W OPOLU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 29 W OPOLU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 29 W OPOLU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 29 W OPOLU Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9/2012 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY. z dnia 24 lutego 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 9/2012 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY. z dnia 24 lutego 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 9/2012 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY w sprawie ustalenia regulaminu gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych. Na podstawie art.10 ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu

Bardziej szczegółowo

w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu

w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu Zarządzenie Nr 41/2013 Starosty Krośnieńskiego z dnia 15 kwietnia 2013 roku w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Starostwie Powiatowym w Krośnie

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W URZĘDZIE GMINY I MIASTA W JASTROWIU I. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zwany dalej Regulaminem, wprowadzony

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE POŻYCZKI Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

WNIOSEK O PRZYZNANIE POŻYCZKI Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Załącznik Nr 1 Do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych WNIOSEK O PRZYZNANIE POŻYCZKI Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH... imię i nazwisko...... miejsce pracy...... stanowisko......

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Zakładowej Działalności Socjalnej dla pracowników. Zespołu Szkół Świlczy. Rozdział I

R E G U L A M I N. Zakładowej Działalności Socjalnej dla pracowników. Zespołu Szkół Świlczy. Rozdział I R E G U L A M I N Zakładowej Działalności Socjalnej dla pracowników Zespołu Szkół Świlczy. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE --------------------------------------- 1 1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Radomiu

Regulamin gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Radomiu Załącznik do Zarządzenia Nr 1913/2016 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 30 grudnia 2016 r.. Regulamin gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Radomiu I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Secemin

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Secemin Załącznik do Zarządzenia Nr 11/2012 Wójta Gminy Secemin z dnia 9 marca 2012 r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Secemin Rozdział I Postanowienia wstępne 1 Zakładowy Fundusz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY W OTWOCKU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY W OTWOCKU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY W OTWOCKU I. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994

Bardziej szczegółowo

Informuję, że w skład mojej rodziny, poza mną, wchodzą następujące osoby, uprawnione zgodnie z Regulaminem do korzystania z ZFŚS: 1...

Informuję, że w skład mojej rodziny, poza mną, wchodzą następujące osoby, uprawnione zgodnie z Regulaminem do korzystania z ZFŚS: 1... Załącznik nr 1.. (imię i nazwisko).. (adres zamieszkania).. (miejsce pracy).. (stanowisko, rodzaj umowy i wymiar zatrudnienia lub nr emerytury renty w przypadku emerytów i rencistów).. (inne dane: np.:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania świadczeń socjalnych opracowany dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Rybniku

REGULAMIN przyznawania świadczeń socjalnych opracowany dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Rybniku REGULAMIN przyznawania świadczeń socjalnych opracowany dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Rybniku czerwiec 2010 rok Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994r o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. o przyznanie ze środków ZFŚS pożyczki w wysokości

W N I O S E K. o przyznanie ze środków ZFŚS pożyczki w wysokości /Imię i Nazwisko/ /Adres zamieszkania/ /Placówka/ /Stanowisko/ Dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty Komisja Socjalna ds. pożyczek W N I O S E K o przyznanie ze środków ZFŚS pożyczki w wysokości z przeznaczeniem

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 25/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia r.

Zarządzenie nr 25/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia r. Zarządzenie nr 25/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 16.03.2015 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz powołania Komisji Socjalnej. Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 IM. UNICEF W BYTOMIU. I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 IM. UNICEF W BYTOMIU. I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 IM. UNICEF W BYTOMIU I. Postanowienia ogólne. 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają: 1) ustawa z dnia 4 marca

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

WNIOSEK o przyznanie pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Załącznik Nr 1 do Regulaminu ZFŚS Malbork, dn. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 Aleja Wojska Polskiego 502 82-200 Malbork WNIOSEK o przyznanie pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Nazwisko

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 8/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie z dnia 6 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 8/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie z dnia 6 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 8/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy

Bardziej szczegółowo

WZÓR REGULAMINU zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

WZÓR REGULAMINU zakładowego funduszu świadczeń socjalnych WZÓR REGULAMINU zakładowego funduszu świadczeń socjalnych I. Postanowienia ogólne. 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają: 1) ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE PODSTAWY OPRACOWANIA REGULAMINU 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Bardziej szczegółowo

2. Traci moc Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wprowadzony

2. Traci moc Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wprowadzony ZARZĄDZENIE NR 11/11/2010 BURMISTRZA MIASTA JASŁA Z dnia 20 stycznia 2010 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Katowice dn...20. r. (nazwisko i imię) ZOBOWIĄZANIE

Katowice dn...20. r. (nazwisko i imię) ZOBOWIĄZANIE Załącznik nr 1 Katowice dn.....20. r.. ZOBOWIĄZANIE Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych: Ustawa z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dziennik Ustaw z 2002 r. nr 101 poz. 926

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. o przyznanie ze środków ZFŚS pożyczki w wysokości

W N I O S E K. o przyznanie ze środków ZFŚS pożyczki w wysokości /Imię i Nazwisko/ /Adres zamieszkania/ /Placówka/ /Stanowisko/ Dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty Komisja Socjalna ds. pożyczek W N I O S E K o przyznanie ze środków ZFŚS pożyczki w wysokości z przeznaczeniem

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. pracownika Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie o średnich miesięcznych dochodach brutto na członka rodziny

OŚWIADCZENIE. pracownika Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie o średnich miesięcznych dochodach brutto na członka rodziny Załącznik Nr 1 OŚWIADCZENIE pracownika Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie o średnich miesięcznych dochodach brutto na członka rodziny Ja niżej podpisany(a).uprzedzony (a) o odpowiedzialności karnej za składanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. I. Podstawy prawne wydania regulaminu

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. I. Podstawy prawne wydania regulaminu REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH I. Podstawy prawne wydania regulaminu Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn. Dz.U. z 1996r. Nr 70, poz.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Lublińcu

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Lublińcu R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Lublińcu 1 załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 10 Dyrektora SOSW w Lublińcu z dnia 12 października 2012

Bardziej szczegółowo

1. imię i nazwisko... zamieszkania stanowisko i wymiar zatrudnienia nr emerytury-renty w przypadku emerytów i rencistów...

1. imię i nazwisko... zamieszkania stanowisko i wymiar zatrudnienia nr emerytury-renty w przypadku emerytów i rencistów... Oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej skorzystać w roku kalendarzowym z ulgowych świadczeń finansowanych z ZFŚS 1. imię i nazwisko... Załącznik nr 1 2. adres zamieszkania...

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie

R E G U L A M I N Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr 5/2016 Dyrektora PUP w Augustowie z dnia 25 stycznia 2016r w sprawie wprowadzenia Regulaminu ZFŚS Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie R E G U L A M I N Zakładowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Urzędzie Gminy Czemierniki

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Urzędzie Gminy Czemierniki Załącznik do Zarządzenia Nr 16 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 14 kwietnia 2014 r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH I. Przepisy wstępne 1 1. Regulamin Zakładowego Funduszu tworzy się

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu Poniższy regulamin gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych opracowany został

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do umowy o prowadzeniu wspólnej działalności socjalnej z dnia 08.02.2010r.

Załącznik Nr 1 do umowy o prowadzeniu wspólnej działalności socjalnej z dnia 08.02.2010r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA POŻYCZEK NA CELE MIESZKANIOWE ZE SCENTRALIZOWANEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZY MIEJSKO-GMINNYM ZESPOLE EDUKACJI W KORONOWIE. 1 1. Fundusz na cele mieszkaniowe tworzy się z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 101 IM. JANA BRZECHWY W POZNANIU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 101 IM. JANA BRZECHWY W POZNANIU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 101 IM. JANA BRZECHWY W POZNANIU Podstawy prawne: 1. W Zespole Szkół Specjalnych nr 101 im. Jana Brzechwy w Poznaniu funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo