1. Szkolenie wstępne jest prowadzone w formie instruktaŝu, według programów opracowanych dla poszczególnych grup stanowisk i obejmuje:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Szkolenie wstępne jest prowadzone w formie instruktaŝu, według programów opracowanych dla poszczególnych grup stanowisk i obejmuje:"

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 6 /01r Nadleśniczego Nadleśnictwa Cewice z dnia 0 marca 01r w sprawie szkolenia, w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zn spr N /1 Na podstawie ust. 3 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowego, stawianego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 roku w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, w związku z art i art ustawy z dnia 6 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998r. Nr 1, poz. 94 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 lipca 004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 004 r. Nr 180, poz. 1860, z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 1 1. Pracownicy Nadleśnictwa Cewice zobowiązani są do uczestniczenia w szkoleniach z zakresu przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.. Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzone jest, jako szkolenie wstępne oraz szkolenie okresowe. 1. Szkolenie wstępne jest prowadzone w formie instruktaŝu, według programów opracowanych dla poszczególnych grup stanowisk i obejmuje: szkolenie wstępne ogólne, zwane dalej "instruktaŝem ogólnym", które zobowiązani są odbyć przed dopuszczeniem do wykonywania pracy: a) nowo zatrudnieni pracownicy, b) staŝyści, c) uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu oraz studenci odbywający praktyki studenckie. instruktaŝ ogólny prowadzi jednostka organizacyjna prowadząca działalność szkoleniową w dziedzinie bhp szkolenie wstępne na stanowisku pracy, zwane dalej "instruktaŝem stanowiskowym" które zobowiązani są odbyć przed dopuszczeniem do wykonywania pracy a) pracownicy zatrudniani na stanowisku, na którym występuje naraŝenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciąŝliwych lub niebezpiecznych; b) pracownicy przenoszeni na stanowisko, o którym mowa w ppkt. a; c) uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu oraz studenci odbywający praktykę studencką.

2 d) staŝyści InstruktaŜ stanowiskowy przeprowadza bezpośredni opiekun lub przełoŝony pracownika zatrudnianego na danym stanowisku.. Program szkolenie wstępnego (instruktaŝu ogólnego oraz stanowiskowego) stanowią załączniki od nr 1 do nr 4 niniejszego Zarządzenia 3. Odbycie instruktaŝu ogólnego oraz instruktaŝu stanowiskowego pracownik zobowiązany jest potwierdzić w karcie szkolenia wstępnego stanowiącej załączniki nr 5 która jest przechowywana w aktach osobowych pracownika Szkolenie okresowe ma na celu aktualizację i ugruntowanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaznajamianie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno organizacyjnymi w tym zakresie.. Szkolenia okresowe odbywają a/ pracownicy na stanowiskach kierowniczych b/ osoby kierujące pracownikami c/ pracownicy administracyjno biurowi d/ pracownicy na stanowiskach robotniczych 3. Ustala się następującą częstotliwość szkoleń okresowych dla poszczególnych grup pracowniczych w Nadleśnictwie Cewice a/ pracownicy stanowisk kierowniczych (zastępca nadleśniczego, inŝ. nadzoru, sekretarz nadleśnictwa, główny księgowy) raz na 5 lat b/ osoby kierujące pracownikami (leśniczowie, komendant posterunku straŝy leśnej ) raz na 5 lat c/ pracownicy administracyjno biurowi (pozostali pracownicy biura nadleśnictwa, podleśniczowie, straŝnik leśny) raz na 5 lat d/ pracownicy na stanowiskach robotniczych raz na 3 lata 4. Pierwsze szkolenie okresowe osób zatrudnionych na stanowiskach wymienionych w 3 pkt 3 litera a i b przeprowadza się w okresie do 6-ciu miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach, natomiast pozostałe osoby w okresie do 1 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach. 5. Osoby zatrudnione na stanowiskach kierowniczych wymienione w pkt 3a, szkolenie okresowe przechodzą na szczeblu centralnym organizowanym przez CODKK w Teresinie.St. referent ds. pracowniczych uzgadnia termin i miejsce odbycia szkolenia przed upływem wymaganego okresu. 6. Szkolenie okresowe dla pozostałych grup pracowniczych prowadzi jednostka organizacyjna prowadząca działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. 7. Ze szkolenia okresowego moŝe być zwolniona osoba, która: a/ przedłoŝy aktualne zaświadczenie o odbyciu w tym okresie u innego pracodawcy wymaganego szkolenia okresowego, b/ odbyła w tym okresie szkolenie okresowe wymagane dla osoby zatrudnionej na stanowisku naleŝącym do innej grupy stanowisk, jeŝeli jego program uwzględnia zakres tematyczny wymagany programem szkolenia obowiązującego na nowym stanowisku pracy.

3 8. Szkolenie okresowe kończy się egzaminem sprawdzającym przyswojenia przez uczestnika szkolenia wiedzy objetej programem szkolenia oraz umiejętności wykonywania lub organizowania pracy, zgodnie z przepisami i zasadami bhp. 9. Egzamin jest przeprowadzany przed Komisją składającą się z inŝyniera nadzoru oraz osób jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność szkoleniową w dziedzinie bhp. 10. Potwierdzeniem ukończenia z wynikiem pozytywnym szkolenia okresowego jest zaświadczenie wydane przez jednostkę organizacyjną prowadzącą działalność szkoleniową w dziedzinie bhp. Odpis zaświadczenia przechowywany jest w aktach osobowych 11. Programy szkolenia okresowego zawierają załączniki 6,7 i 8 4 Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. Załączniki: Zał. Nr 1 Program instruktaŝu ogólnego Zał. Nr Program instruktaŝu stanowiskowego dla pracowników zatrudnianych na stanowiska administracyjno- biurowe Zał. Nr 3 Program instruktaŝu stanowiskowego dla pracowników zatrudnianych w administracji terenowej Zał. Nr 4 Program instruktaŝu stanowiskowego dla pracowników zatrudnianych na stanowiskach robotniczych Zał. Nr 5 Karta kontrolna szkoleń wstępnych bhp, p.poŝ i ochrony danych osobowych oraz zapoznanie z obowiązującymi regulaminami Zał. Nr 6 Program szkolenia okresowego pracowników administracyjno-biurowych w tym, staŝyści i praktykanci (prowadzi jednostka organizacyjna prowadząca działalność szkoleniową w dziedzinie bhp ) Zał. Nr 7 Program szkolenia okresowego pracowników administracji terenowej, w tym staŝyści zatrudnieni w terenie (prowadzi jednostka prowadząca działalność szkoleniową w dziedzinie bhp ) Zał. Nr 8 Program szkolenia okresowego pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych (prowadzi jednostka organizacyjna prowadząca działalność w dziedzinie bhp) Otrzymują: 1.Zastępca Nadleśniczego.InŜynier Nadzoru 3.Główna Księgowa 4.Sekretarz 6.Leśniczowie - wszyscy 6.Komendant StraŜy Leśnej 7.Społeczny Inspektor Pracy 8.St. referent ds. pracowniczych 9.a/a

4 Załącznik nr 1 Program instruktaŝu ogólnego (przeprowadza jednostka organizacyjna prowadząca działalność szkoleniową w dziedzinie bhp ) 1. Cel szkolenia Celem szkolenia jest zaznajomienie pracownika z: podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie Pracy, w Ponadzakładowym Układzie Zbiorowym Pracy dla pracowników PGL LP oraz Regulaminie Pracy Nadleśnictwa Cewice, Regulaminem Organizacyjnym oraz Regulaminem Kontroli Wewnętrznej. przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w Nadleśnictwie Strzebielino zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.. Uczestnicy szkolenia Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich osób, które rozpoczynają pracę w Nadleśnictwie Strzebielino (w tym staŝyści i praktykanci) 1. Organizacja szkolenia Szkolenie naleŝy przeprowadzić w formie instruktaŝu. NaleŜy omówić zagadnienia wymienioną w poniŝszej tabeli. Podczas szkolenia naleŝy korzystać z dostępnych opracowań (kodeksy, regulaminy i układy pracy) oraz prezentacji multimedialnych i filmów.. Program szkolenia Lp. Temat szkolenia*) Liczba godzin**) Istota bezpieczeństwa i higieny pracy Zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy, pracowników oraz poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu pracy i organizacji społecznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 3 Odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy 4 Zasady poruszania się na terenie Nadleśnictwa Cewice 5 ZagroŜenia wypadkowe i zagroŝenia dla zdrowia występujące w Nadleśnictwie Cewice i podstawowe środki zapobiegawcze w tym zagroŝenie czynnikami biologicznymi 6 Rola koordynatora do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy 0, Zasady przydziału odzieŝy roboczej i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, w tym w odniesieniu do stanowiska pracy instruowanego Porządek i czystość w miejscu pracy - ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracownika Profilaktyczna opieka lekarska - zasady jej sprawowania w odniesieniu do stanowisk pracy w Nadleśnictwie Strzebielino 10 Podstawowe zasady ochrony przeciwpoŝarowej oraz postępowania w razie poŝaru 1 11 Postępowanie w razie wypadku, w tym organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy Razem: 3 0,6 0,5 0,5 *) Program szkolenia osób podejmujących po raz pierwszy pracę związaną z kierowaniem pracownikami powinien być poszerzony i dostosowany do obowiązków i odpowiedzialności tych osób w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. **) w godzinach lekcyjnych trwających 45 minut.

5

6 Załącznik Nr Program instruktaŝu stanowiskowego (dla pracowników administracyjno-biurowych ; w tym staŝyści i praktykanci prowadzi bezpośredni przełoŝony) 1. Cel szkolenia Celem szkolenia jest zapoznanie pracownika z: czynnikami środowiska pracy występującymi na danym stanowisku i w jego bezpośrednim otoczeniu oraz z ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą, sposobami ochrony przed zagroŝeniami wypadkowymi i zagroŝeniami dla zdrowia w warunkach normalnej pracy i w warunkach awaryjnych, nabycie praktycznych umiejętności z zakresu bezpiecznego wykonywania powierzonej pracy.. Uczestnicy szkolenia Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników nowo zatrudnianych na stanowiskach pracowników biurowych (w tym na stanowiskach przy pracy z komputerem) 3. Sposób organizacji szkolenia Szkolenie powinno być prowadzone w formie instruktaŝu na stanowisku, na którym będzie zatrudniony instruowany pracownik i powinno uwzględniać następujące etapy: rozmowę wstępną instruktora z instruowanym pracownikiem, pokaz i objaśnienie przez instruktora całego procesu pracy, który ma być realizowany przez pracownika, próbne wykonywanie pracy przez pracownika przy korygowaniu przez instruktora sposobów wykonywania pracy, samodzielną pracę instruowanego pracownika pod nadzorem instruktora, sprawdzenie i ocenę przez instruktora sposobu wykonywania pracy przez pracownika. JeŜeli pracownik wykonuje prace na róŝnych stanowiskach (p. komputer, ksero), szkolenie powinno uwzględniać wszystkie rodzaje prac, które będą naleŝały do zakresu obowiązków pracownika. Sposób realizacji szkolenia i czas trwania poszczególnych jego części powinny być dostosowane do przygotowania zawodowego i dotychczasowego staŝu pracy pracownika oraz zagroŝeń występujących przy przewidzianej do wykonywania przez niego pracy. 4. Program szkolenia Lp. Temat szkolenia Liczba godzin**) Przygotowanie pracownika do wykonywania określonej pracy, w tym w szczególności: a) omówienie warunków pracy z uwzględnieniem: - elementów pomieszczenia pracy, w którym ma pracować pracownik, mających wpływ na warunki pracy pracownika (p. oświetlenie ogólne, ogrzewanie, wentylacja, urządzenia techniczne, urządzenia ochronne), - elementów stanowiska roboczego mających wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy (p. pozycja przy pracy, oświetlenie miejscowe, wentylacja miejscowa, urządzenia zabezpieczające, ostrzegawcze i sygnalizacyjne, narzędzia, surowce i produkty), - przebiegu procesu pracy na stanowisku pracy w nawiązaniu do procesu produkcyjnego (działalności) w leśnictwie i nadleśnictwie b) omówienie czynników środowiska pracy występujących przy określonych czynnościach na stanowisku pracy oraz zagroŝeń, jakie mogą stwarzać te czynniki, wyników oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą i sposobów ochrony przed zagroŝeniami, a takŝe zasad postępowania w razie wypadku lub awarii, c) przygotowanie wyposaŝenia stanowiska roboczego do wykonywania określonego zadania. *) W godzinach lekcyjnych trwających 45 minut. Razem:

7 Załącznik nr 3 Program instruktaŝu stanowiskowego (dla pracowników administracji terenowej w tym staŝyści i praktykanci prowadzi bezpośredni przełoŝony) 1. Cel szkolenia Celem szkolenia jest zapoznanie pracownika z: czynnikami środowiska pracy występującymi na danym stanowisku i w jego bezpośrednim otoczeniu oraz z ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą, sposobami ochrony przed zagroŝeniami wypadkowymi i zagroŝeniami dla zdrowia w warunkach normalnej pracy i w warunkach awaryjnych, nabycie praktycznych umiejętności z zakresu bezpiecznego wykonywania powierzonej pracy.. Uczestnicy szkolenia Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników nowo zatrudnianych na stanowiskach pracowników administracji terenowej. 3. Sposób organizacji szkolenia Szkolenie powinno być prowadzone w formie instruktaŝu na stanowisku, na którym będzie zatrudniony instruowany pracownik i powinno uwzględniać następujące etapy: rozmowę wstępną instruktora z instruowanym pracownikiem, pokaz i objaśnienie przez instruktora całego procesu pracy, który ma być realizowany przez pracownika, próbne wykonywanie pracy przez pracownika przy korygowaniu przez instruktora sposobów wykonywania pracy, samodzielną pracę instruowanego pracownika pod nadzorem instruktora, sprawdzenie i ocenę przez instruktora sposobu wykonywania pracy przez pracownika. JeŜeli pracownik wykonuje prace na róŝnych stanowiskach (p. komputer, ksero), szkolenie powinno uwzględniać wszystkie rodzaje prac, które będą naleŝały do zakresu obowiązków pracownika. Sposób realizacji szkolenia i czas trwania poszczególnych jego części powinny być dostosowane do przygotowania zawodowego i dotychczasowego staŝu pracy pracownika oraz zagroŝeń występujących przy przewidzianej do wykonywania przez niego pracy. 4. Program szkolenia Lp. Temat szkolenia Liczba godzin**) Przygotowanie pracownika do wykonywania określonej pracy, w tym w szczególności: a) omówienie warunków pracy z uwzględnieniem: - elementów terenu, w którym ma pracować pracownik, mających wpływ na warunki pracy pracownika (p. gęsty młodnik, pozycja zrębowa itp.), - elementów stanowiska roboczego mających wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy (p. pracujące w sąsiedztwie maszyny, ścinka drzew itp), - przebiegu procesu pracy na stanowisku pracy w nawiązaniu do procesu produkcyjnego (działalności) w leśnictwie i nadleśnictwie, b) omówienie czynników środowiska pracy występujących przy określonych czynnościach na stanowisku pracy oraz zagroŝeń, jakie mogą stwarzać te czynniki, wyników oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą i sposobów ochrony przed zagroŝeniami, a takŝe zasad postępowania w razie wypadku lub awarii, c) przygotowanie wyposaŝenia stanowiska roboczego do wykonywania określonego zadania. *) W godzinach lekcyjnych trwających 45 minut. Razem:

8 Załącznik nr 4 Program instruktaŝu stanowiskowego (dla pracowników zatrudnianych na stanowiskach robotniczych prowadzi bezpośredni przełoŝony) 1. Cel szkolenia Celem szkolenia jest zapoznanie pracownika z: czynnikami środowiska pracy występującymi na danym stanowisku i w jego bezpośrednim otoczeniu oraz z ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą, sposobami ochrony przed zagroŝeniami wypadkowymi i zagroŝeniami dla zdrowia w warunkach normalnej pracy i w warunkach awaryjnych, nabycie praktycznych umiejętności z zakresu bezpiecznego wykonywania powierzonej pracy.. Uczestnicy szkolenia Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników nowo zatrudnianych na stanowiskach pracowników robotniczych. Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników nowo zatrudnianych na stanowiskach robotniczych i innych, na których występuje naraŝenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciąŝliwych lub niebezpiecznych, dla pracowników przenoszonych na takie stanowiska oraz w przypadku zmiany warunków techniczno organizacyjnych tj. w razie zmiany procesu technologicznego, zmiany organizacji stanowisk pracy, wprowadzenia do stosowania substancji odziałaniu szkodliwym dla zdrowia albo niebezpiecznym oraz nowych lub zmienianych narzędzi, maszyn i innych urządzeń. Szkolenie jest przeznaczone równieŝ dla studentów odbywających praktyki studenckie, oraz uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu. 3. Sposób organizacji szkolenia Szkolenie powinno być prowadzone w formie instruktaŝu na stanowisku, na którym będzie zatrudniony instruowany pracownik i powinno uwzględniać następujące etapy: rozmowę wstępną instruktora z instruowanym pracownikiem, pokaz i objaśnienie przez instruktora całego procesu pracy, który ma być realizowany przez pracownika, próbne wykonywanie pracy przez pracownika przy korygowaniu przez instruktora sposobów wykonywania pracy, samodzielną pracę instruowanego pracownika pod nadzorem instruktora, sprawdzenie i ocenę przez instruktora sposobu wykonywania pracy przez pracownika.

9 JeŜeli pracownik wykonuje prace na róŝnych stanowiskach (np. prace porządkowe ręczne i koszenie trawy kosiarką), szkolenie powinno uwzględniać wszystkie rodzaje prac, które będą naleŝały do zakresu obowiązków pracownika. Sposób realizacji szkolenia i czas trwania poszczególnych jego części powinny być dostosowane do przygotowania zawodowego i dotychczasowego staŝu pracy pracownika oraz zagroŝeń występujących przy przewidzianej do wykonywania przez niego pracy.

10 4. Program szkolenia Lp. Temat szkolenia Liczba godzin*) Przygotowanie pracownika do wykonywania określonej pracy, w tym w szczególności: omówienie warunków pracy z uwzględnieniem: elementów pomieszczenia lub terenu, na którym ma pracować pracownik, mających wpływ na warunki pracy pracownika elementów stanowiska roboczego mających wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy (p. pozycja przy pracy, narzędzia, surowce i produkty), przebiegu procesu pracy na stanowisku pracy w nawiązaniu do procesu produkcyjnego (działalności) w leśnictwie i nadleśnictwie omówienie czynników środowiska pracy występujących przy określonych czynnościach na stanowisku pracy omówienie zagroŝeń, jakie mogą stwarzać te czynniki, ocena ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą i sposobów ochrony przed zagroŝeniami, a takŝe zasad postępowania w razie wypadku lub awarii, przygotowanie wyposaŝenia stanowiska roboczego do wykonywania określonego zadania (DTR, Instrukcja) Pokaz przez instruktora sposobu wykonywania pracy na stanowisku pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem metod bezpiecznego wykonywania poszczególnych czynności i ze szczególnym zwróceniem uwagi na czynności trudne i niebezpieczne. 4 Próbne wykonanie zadania przez pracownika pod kontrolą instruktora 0,5 5 Samodzielna praca pracownika pod nadzorem instruktora 4 6 Omówienie i ocena przebiegu wykonywania pracy przez pracownika 1 Razem: 8 0,5 1 0,5 0,5 *) W godzinach lekcyjnych trwających 45 minut.

11 Załącznik nr 5... /nazwa pracodawcy (pieczęć) / KARTA SZKOLENIA WSTĘPNEGO W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 1. Imię i nazwisko osoby odbywającej szkolenie.... Nazwa komórki organizacyjnej InstruktaŜ ogólny InstruktaŜ ogólny przeprowadził w dniu (Imię i nazwisko przeprowadzającego instruktaŝ ) ( podpis osoby, której udzielono instruktaŝu*) 4. InstruktaŜ stanowiskowy 1) InstruktaŜ stanowiskowy na stanowisku pracy... Przeprowadził w dniach...r... (imię i nazwisko przeprowadzającego instruktaŝ) Po przeprowadzeniu sprawdzianu wiadomości i umiejętności z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy Pan(i)...został(a) dopuszczony(a) do Wykonywania pracy na stanowisku (podpis osoby, której udzielono instruktaŝu) * (data i podpis kierownika komórki organizacyjnej) )** InstruktaŜ stanowiskowy na stanowisku pracy... przeprowadził w dniach...r... Po przeprowadzeniu sprawdzianu wiadomości i umiejętności z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy Pan(i)...został(a) dopuszczony(a) do wykonywania pracy na stanowisku (podpis osoby, której udzielono instruktaŝu*) (data i podpis kierownika komórki organizacyjnej) *) Podpis stanowi potwierdzenie odbycia instruktaŝu i zapoznania się z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącymi wykonywanych prac. ** Wypełnić w przypadkach, o których mowa w 11 ust 1 pkt i ust i 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 lipca 004r w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

12 Załącznik nr 6 Program szkolenia okresowego pracowników administracyjno biurowych, w tym staŝyści i praktykanci ( prowadzi jednostka organizacyjna prowadząca działalność szkoleniową dziedzinie bhp ). 1. Cel szkolenia Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności, w szczególności z zakresu: a/ oceny zagroŝeń związanych z wykonywaną pracą, b/ metod ochrony przed zagroŝeniem dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, c/ kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, d/ postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.. Uczestnicy szkolenia Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników administracyjno biurowych, w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych, których charakter pracy wiąŝe się z naraŝeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciąŝliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bhp. 3. Sposób organizacji szkolenia Szkolenie prowadzi się w formie seminarium lub kursu. Podczas szkolenia konieczne jest stosowanie odpowiednich środków dydaktycznych w szczególności filmów, tablic, film do wyświetlania informacji. 5. Program szkolenia 1. Temat szkolenia Liczba godzin 1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem: a/ praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bhp oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp, b/ ochrony pracy kobiet i młodocianych, c/ wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych, d/ profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników. Postęp w zakresie oceny zagroŝeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagroŝeniem dla zdrowia i Ŝycia pracowników 3. Problemy związane z organizacja stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposaŝonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe 4. Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagroŝeń ( np. poŝaru, awarii) w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku Razem Minimum 8 * W godzinach lekcyjnych trwających 45 minut

13 Załącznik nr 7 Program szkolenia okresowego pracowników administracji terenowej, w tym staŝyści zatrudnieni w terenie ( prowadzi jednostka organizacyjna prowadząca działalność szkoleniową w dziedzinie bhp ) 1. Cel szkolenia Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności, w szczególności z zakresu: a/ oceny zagroŝeń związanych z wykonywaną pracą, b/ metod ochrony przed zagroŝeniem dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, c/ kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, d/ postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.. Uczestnicy szkolenia Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników administracji terenowej, straŝników leśnych oraz staŝystów zatrudnionych w terenie, których charakter pracy wiąŝe się z naraŝeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciąŝliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bhp. 3. Sposób organizacji szkolenia Szkolenia prowadzi się w formie seminarium lub kursu. Podczas szkolenia konieczne jest stosowanie odpowiednich środków dydaktycznych w szczególności filmów tablic, film do wyświetlania informacji. 4. Program szkolenia 1. Temat szkolenia Liczba godzin 1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem: a/ praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bhp oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp, b/ ochrony pracy kobiet i młodocianych, c/ wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych, d/ profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników. Postęp w zakresie oceny zagroŝeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagroŝeniem dla zdrowia i Ŝycia pracowników 3. Problemy związane z organizacja stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposaŝonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe 4. Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagroŝeń ( np. poŝaru, awarii) w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku 5. Regulacje prawne wynikające z Rozporządzenia Ministra Środowiska z 3 dnia 4 sierpnia 006r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz.U. Nr 161, poz 1141 Razem 11 * W godzinach lekcyjnych trwających 45 minut

14 Załącznik nr 8 Program szkolenia okresowego Pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych (kierowca, mechanik, robotnik leśny prowadzi jednostka organizacyjna prowadząca działalność w dziedzinie bhp) 1. Cel szkolenia Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności, w szczególności z zakresu: a/ przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny prcy związanych z wykonywana pracą, b/ zagroŝeń związanych z wykonywana pracą oraz metod ochrony przed tymi zagroŝeniami, c/ postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagroŝeń.. Uczestnicy szkolenia Szkolenie przeznaczone jest dla osób zatrudnionych na stanowiskach kierowcy, mechanika i robotnika leśnego. 3. Sposób organizacji szkolenia. Szkolenie jest realizowane przez instruktaŝ na stanowisku pracy a takŝe wykład, pogadanką, film, omówienie okroczności i przyczyn charakterystycznych ( dla prac wykonywanych przez uczestników szkolenia) wypadków przy pracy oraz wniosków profilaktycznych. 4. Program szkolenia dla kierowcy Lp. Temat szkolenia Liczba godzin 1. Regulacje prawne z zakresu bhp, warunki kwalifikacyjne 1,5 kierowców, bieŝące zmiany kodeksu drogowego.. ZagroŜenie czynnikami występującymi w pracy kierowcy, zasady i,5 metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania tych czynników, prawidłowa i ekonomiczna eksploatacja pojazdów samochodowych, stosowanie środków ochrony zbiorowej i indywidualnej. 3. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy w sytuacjach zagroŝeń (poŝaru, awarii) w tym udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. 4. Okoliczności i przyczyna charakterystyczne dla wykonywanej pracy kierowcy wypadków przy pracy oraz związane z nimi profilaktyka. Razem 8 * w godzinach lekcyjnych trwających 45 minut

15 5.Program szkolenia dla mechanika. Lp. Temat szkolenia Liczba godzin 1. Regulacje prawne z zakresu bhp, instrukcja obsługi narzędzi i 1 urządzeń będących na wyposaŝeniu warsztatu.. ZagroŜenie czynnikami występującymi w procesach pracy z 3 wykorzystaniem narzędzi, maszyn i urządzeń (frezarka, kosiarka, szlifierka, wiertarka, spawarka...)organizacja pracy, stosowanie środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, wprowadzenia nowych urządzeń, sprzętu i narzędzi pracy. 3. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagroŝeń ( poŝaru, awarii) w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. 4. Okoliczności i przyczyny charakterystyczne dla wykonywanej pracy z zastrzeŝeniem narzędzi, maszyn i urządzeń będących na wyposaŝeniu warsztatu, powodujące wypadki przy pracy oraz związane z nimi profilaktyka. Razem 8 * W godzinach lekcyjnych trwających 45 minut 6. Program szkolenia dla robotnika leśnego. Lp. Temat szkolenia Liczba godzin 1. Regulacje prawne z zakresu bhp z uwzględnieniem przepisów 1,5 związanych z wykonywaną pracą (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 sierpnia 006r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac w zakresie gospodarki leśnej (Dz.U. Nr 161 poz 1141). ZagroŜenie czynnikami występującymi w procesach pracy,5 (zagroŝenia ze strony owadów, wirusów, grzybów,...)zasady i metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania tych czynników na pracowników, organizacja pracy i stanowiska pracy przy uŝyciu narzędzi ręcznych (siekiera, kosa) stosowanie środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, wprowadzanie nowych narzedzi pracvy. 3. Zasady postępowania w razie wypadku w miejscu pracy i w sytuacjach zagroŝeń (poŝaru) w tym zasad udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

16 4. Okoliczności i przyczyny charakterystycznych dla wykonywanej pracy, wypadków podczas stosowania narzędzi pracy siekiera, kosa przy pracy oraz związana z nimi profilaktyka. Razem 8 * W godzinach lekcyjnych trwających 45 minut

PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Załącznik Nr do Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Stromiec PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY. Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzone jest jako: / szkolenie

Bardziej szczegółowo

z dnia 6 lutego 2009 r.

z dnia 6 lutego 2009 r. Pieczęć podłuŝna o treści Burmistrz Lądka Zdroju ZARZĄDZENIE NR 19 /09 Burmistrza Lądka Zdroju z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia programu przeprowadzania szkoleń pracowników Urzędu Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

1.5. Program szkolenia wstępnego. Lp. Temat szkolenia Liczba godzin

1.5. Program szkolenia wstępnego. Lp. Temat szkolenia Liczba godzin Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 101/2014 Burmistrza Ornety z dnia 26.08.2014 r. PROGRAM SZKOLENIA WSTĘPNEGO I INSTRUKTAśU STANOWISKOWEGO dla pracowników Urzędu Miejskiego w Ornecie opracowany na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY CZORSZTYN W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

PROGRAM PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY CZORSZTYN W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Załącznik do Zarządzenia Nr WG-0152-26/09 Wójta Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach z dnia 24.08.2009 r. PROGRAM PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY CZORSZTYN W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY

Bardziej szczegółowo

Zadbaj o to aby wszyscy pracownicy w Twojej firmie zostali odpowiednio przeszkoleni pod kątem BHP

Zadbaj o to aby wszyscy pracownicy w Twojej firmie zostali odpowiednio przeszkoleni pod kątem BHP Zadbaj o to aby wszyscy pracownicy w Twojej firmie zostali odpowiednio przeszkoleni pod kątem BHP, gdyż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r w sprawie szkolenia w

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13/2013 STAROSTY STAROGARDZKIEGO. z dnia 15 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 13/2013 STAROSTY STAROGARDZKIEGO. z dnia 15 kwietnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 13/2013 STAROSTY STAROGARDZKIEGO z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad prowadzenia szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Starogardzie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO. pracodawców i innych osób kierujących pracownikami. w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO. pracodawców i innych osób kierujących pracownikami. w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO pracodawców i innych osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 8 Obowiązki pracodawcy Podstawowy obowiązek

Bardziej szczegółowo

Prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie BHP

Prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie BHP Prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie BHP Cele wykładu Poznanie: - poznanie obowiązków pracodawcy w zakresie BHP i ich źródło. - poznanie praw i obowiązków pracownika w zakresie BHP i

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

001-007 Szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych

001-007 Szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych 001-007 Szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych Cena 40 zł 1.Cel szkolenia Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu: a) identyfikacji

Bardziej szczegółowo

Tychy, 17.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Tychy, 17.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Tychy, 17.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Miejskie Centrum Kultury w Tychach zaprasza do złożenia na sukcesywne świadczenie usług Inspektora Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej zgodnie

Bardziej szczegółowo

Szkolenie instruktorów nauki jazdy Postanowienia wstępne

Szkolenie instruktorów nauki jazdy Postanowienia wstępne Załącznik nr 6 do 217 str. 1/5 Brzmienia załącznika: 2009-06-09 Dz.U. 2009, Nr 78, poz. 653 1 2006-01-10 Załącznik 6. Program szkolenia kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy 1 1. Szkolenie

Bardziej szczegółowo

podmiotów zewnętrznych o zagrożeniach i warunkach wykonywania prac na terenie PKM S.A. oraz koordynacji tych prac. PKM/BHP - 01

podmiotów zewnętrznych o zagrożeniach i warunkach wykonywania prac na terenie PKM S.A. oraz koordynacji tych prac. PKM/BHP - 01 Strona: 1 z 5 i warunkach wykonywania prac - Gdańsk 25 rok Strona: 2 z 5 SPIS TREŚCI 1. Podstawa prawna 3 2. Cel instrukcji 3 3. Zakres obowiązywania 3 4. Wymagania bhp przed rozpoczęciem pracy 3 5. Szkolenie

Bardziej szczegółowo

Lp. Temat szkolenia *) Liczba godzin **)

Lp. Temat szkolenia *) Liczba godzin **) Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 13 /10 Burmistrza Moniek z dnia 15 marca 2010r. P R O G R A M S Z K O L E N I A W S T Ę P N E G O w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujący w Urzędzie Miejskim

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Warszawa, listopad 2011 r.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Warszawa, listopad 2011 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Warszawa, listopad 2011 r. Służba bezpieczeństwa i higieny pracy Zasady tworzenia służby bhp i powierzania wykonywania jej zadań Aktualne brzmienie przepisów art.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r.

Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

projekt budowlany Autorzy opracowania: Funkcja BranŜa Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis

projekt budowlany Autorzy opracowania: Funkcja BranŜa Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla robót realizowanych w oparciu o projekt budowlany Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzywystok Zbiornik ścieków z przyłączem

Bardziej szczegółowo

Pytanie: co ile lat musimy wykonywa szkolenie okresowe bhp pracownika.

Pytanie: co ile lat musimy wykonywa szkolenie okresowe bhp pracownika. Pytanie: co ile lat musimy wykonywa szkolenie okresowe bhp pracownika. W odpowiedzi na zadane pytanie informuj, e: Podstawowy przepis reguluj cy powy sze zagadnienie to: ROZPORZ DZENIE MINISTRA GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1 Dyrektora Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej- Curie w Kaliszu Pomorskim z dnia 25 stycznia 2016 roku

Zarządzenie Nr 1 Dyrektora Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej- Curie w Kaliszu Pomorskim z dnia 25 stycznia 2016 roku Zarządzenie Nr 1 Dyrektora Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej- Curie w Kaliszu Pomorskim w sprawie regulaminu okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników administracji zatrudnionych na stanowiskach urzędowych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 sierpnia 2015 r. Poz. 1253 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy

SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników Zakładu Ekonomiczno - Finansowej Obsługi Placówek Oświatowych w Piekarach Śląskich.

Regulamin wynagradzania pracowników Zakładu Ekonomiczno - Finansowej Obsługi Placówek Oświatowych w Piekarach Śląskich. Regulamin wynagradzania pracowników Zakładu Ekonomiczno - Finansowej Obsługi Placówek Oświatowych w Piekarach Śląskich. Podstawą regulaminu wynagradzania stanowią przepisy: 1. art. 39 ustawy z dnia 21

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) Dz.U.05.73.645 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z dnia 28 kwietnia 2005 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp 1. Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz o pracownikach wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 19 /2009 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 kwietnia 2009 r.

Zarządzenie Nr 19 /2009 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 kwietnia 2009 r. Zarządzenie Nr 19 /2009 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert Zapytanie ofertowe nr 1/P/2015. Zamawiający: Stowarzyszenie LGD Działaj z Nami. ul. Wałowa 1

Zaproszenie do składania ofert Zapytanie ofertowe nr 1/P/2015. Zamawiający: Stowarzyszenie LGD Działaj z Nami. ul. Wałowa 1 Świebodzin, dnia 02.01.2015r. Zaproszenie do składania ofert Zapytanie ofertowe nr 1/P/2015 Zamawiający: Stowarzyszenie LGD Działaj z Nami ul. Wałowa 1 Zaprasza do złożenia oferty/udziału w rozpoznaniu

Bardziej szczegółowo

WYMIARP RAKTYKI: 60 godzin ( 3 tygodnie ).

WYMIARP RAKTYKI: 60 godzin ( 3 tygodnie ). PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ ( śródrocznej ) w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla studentów III roku studiów pierwszego stopnia stacjonarnych specjalność: DORADZTWO ZAWODOWE I BHP Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 84/2015 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dn. 27.07.2015

Zarządzenie nr 84/2015 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dn. 27.07.2015 Zarządzenie nr 84/2015 z dn. 27.07.2015 w sprawie: przydziału pracownikom Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pom. środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej, obuwia roboczego oraz wypłaty ekwiwalentu pieniężnego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 30 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 11 lutego 2008 roku. zarządzam, co następuje:

Zarządzenie Nr 30 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 11 lutego 2008 roku. zarządzam, co następuje: Zarządzenie Nr 30 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 11 lutego 2008 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 114 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 11.08.2003 r. w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miasta

Bardziej szczegółowo

MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r.

MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. Zaproszenie do składania informacji dotyczących organizacji szkolenia Spawanie metodą 111 (ręczne spawanie łukowe) i spawanie metodą 311 (spawanie acetylenowo-tlenowe)

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie. I. Postanowienia ogólne

Regulamin wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie. I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 18/01/2016 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie z dnia 11 stycznia 2016 roku Regulamin wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Wniosek pracodawcy o refundację kosztów szkolenia osoby niepełnosprawnej

Wniosek pracodawcy o refundację kosztów szkolenia osoby niepełnosprawnej Wniosek pracodawcy o refundację kosztów szkolenia osoby niepełnosprawnej Podstawa prawna: Art. 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

REMONT POMIESZCZEŃ SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ STARE MIASTO PRZY UL. DOŻYNKOWEJ 9H W POZNANIU. IV. INFORMACJA BIOZ

REMONT POMIESZCZEŃ SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ STARE MIASTO PRZY UL. DOŻYNKOWEJ 9H W POZNANIU. IV. INFORMACJA BIOZ IV. INFORMACJA BIOZ Inwestor: SĄD REJONOWY POZNAŃ STARE MIASTO ul. Młyńska 1a 61-729 Poznań Projekt budowy dla inwestycji : REMONT POMIESZCZEŃ SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ STARE MIASTO PRZY UL. DOŻYNKOWEJ 9H

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. Przedmiot Regulaminu

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. Przedmiot Regulaminu Załącznik do Zarządzenia Nr 60 /15 Wójta Gminy Dębowa Kłoda z dnia 18 sierpnia 2015 r. REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 28/2009/2010 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 22 lutego 2010 roku.

Zarządzenie Nr 28/2009/2010 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 22 lutego 2010 roku. Zarządzenie Nr 28/2009/2010 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 22 lutego 2010 roku. w sprawie zasad postępowania z substancjami i preparatami chemicznymi, szkodliwymi czynnikami biologicznymi

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy w Kołczygłowach Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Dz.U.98.21.94 1998.09.01 zm. Dz.U.98.113.717 art. 5 1999.01.01 zm. Dz.U.98.106.668 art. 31 2000.01.01 zm. Dz.U.99.99.1152 art. 1 2000.04.06 zm. Dz.U.00.19.239 art. 2 2001.01.01 zm. Dz.U.00.43.489 art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 32/2011 Dyrektora Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie z dnia 17.03.2011 r.

Zarządzenie Nr 32/2011 Dyrektora Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie z dnia 17.03.2011 r. Zarządzenie Nr 32/2011 Dyrektora Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie z dnia 17.03.2011 r. w sprawie: Aneksu do Regulaminu Organizacyjno - Porządkowego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. prof.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 lutego 2016 r. Poz. 251 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1) z dnia 10 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych -...~.. TABELA ZGODNOŚCI Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOSCIĄ OCENY OKRESOWE PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOSCIĄ OCENY OKRESOWE PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH 1 / 10 OCENY OKRESOWE PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Andrzej Zając Data: 25.06.2009r. Obowiązuje od:15.07.2009r. Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis) Data: 25.06.2009r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 57 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 października 2008 roku

Zarządzenie nr 57 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 października 2008 roku UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI DO 0130/57/2008 Zarządzenie nr 57 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 października 2008 roku w sprawie: szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy studentów I roku

Bardziej szczegółowo

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu 1 1. Uczelnia organizuje studenckie praktyki zawodowe, zwane dalej "praktykami", przewidziane w planach studiów

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 341[05]/MEN/2008.02.07 Stara podstawa programowa. TRWANIA PRAKTYKI 12 TYGODNI x 5 dni = 60 dni

PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 341[05]/MEN/2008.02.07 Stara podstawa programowa. TRWANIA PRAKTYKI 12 TYGODNI x 5 dni = 60 dni PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 341[05]/MEN/2008.02.07 Stara podstawa programowa CZAS TRWANIA PRAKTYKI 12 TYGODNI x 5 dni = 60 dni Szczegółowe cele kształcenia: Po odbyciu praktyki słuchacz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 40 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 40 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenia dyrektora MP 40 nr 1/11 z dnia 01.07.2011 REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 40 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ Podstawa prawna: Art.33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH na kierunkach: administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, politologia, stosunki międzynarodowe w Instytucie Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 marca 2014 r. Poz. 257

Warszawa, dnia 3 marca 2014 r. Poz. 257 Warszawa, dnia 3 marca 2014 r. Poz. 257 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 25 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 30 kwietnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 30 kwietnia 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 87 7447 Poz. 562 562 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie zawierania kontraktów na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych

Bardziej szczegółowo

Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy ELEKTRYK. opracowanie: Henryk Batarowski pod red. Bogdana Rączkowskiego

Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy ELEKTRYK. opracowanie: Henryk Batarowski pod red. Bogdana Rączkowskiego Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy ELEKTRYK opracowanie: Henryk Batarowski pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BiOZ. MIASTO OSTROŁĘKA, ul. Plac Gen. J. Bema 1, 07-410 Ostrołęka

INFORMACJA BiOZ. MIASTO OSTROŁĘKA, ul. Plac Gen. J. Bema 1, 07-410 Ostrołęka TRAFFIC Pracownia Projektowa Dróg i Mostów mgr inż. Maciej Giers, 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Roweckiego Grota 9/1, tel. 510-168-863 NIP 758 210 24 68, Regon 141928879 INFORMACJA BiOZ Opracowanie: BUDOWA

Bardziej szczegółowo

3 4 5 Zasady udzielania urlopów 6 7 8

3 4 5 Zasady udzielania urlopów 6 7 8 Zarządzenie nr 143 z dnia 27 listopada 2012 Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w sprawie zasad wykorzystania urlopów wypoczynkowych przez nauczycieli akademickich Na podstawie 27 ust

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ dla studentów II roku studiów pierwszego stopnia niestacjonarnych specjalność: LOGOPEDIA

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ dla studentów II roku studiów pierwszego stopnia niestacjonarnych specjalność: LOGOPEDIA Kod przedmiotu: 100N-2P2LOGc PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ dla studentów II roku studiów pierwszego stopnia niestacjonarnych specjalność: LOGOPEDIA Praktyki organizowane są na podstawie Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 04.2016 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach z dnia 14 stycznia 2016

Zarządzenie Nr 04.2016 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach z dnia 14 stycznia 2016 GOPS.010.04.2016 Zarządzenie Nr 04.2016 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach z dnia 14 stycznia 2016 w sprawie Regulaminu okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ HOTELARSKO TURYSTYCZNYCH im. WŁADYSŁAWA ZAMOYSKIEGO w ZAKOPANEM ul. Partyzantów 1/5, 34-500 Zakopane Typ szkoły: TECHNIK INFORMATYK 312[01] (Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Technik hotelarstwa 422402 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9/11/12 dyrektora PCKZ w Jaworze z dnia 30 marca 2012 r. Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/2013 WÓJTA GMINY LIPUSZ z dnia 08.01.2013r.

ZARZĄDZENIE NR 5/2013 WÓJTA GMINY LIPUSZ z dnia 08.01.2013r. ZARZĄDZENIE NR 5/2013 WÓJTA GMINY LIPUSZ z dnia 08.01.2013r. w sprawie wprowadzenie w Urzędzie Gminy Lipusz regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 stycznia 2012 r. Pozycja 29. Rozporządzenie. z dnia 23 grudnia 2011 r.

Warszawa, dnia 11 stycznia 2012 r. Pozycja 29. Rozporządzenie. z dnia 23 grudnia 2011 r. 1491). DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 stycznia 2012 r. Pozycja 29 Nr 248, poz. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych 1) z dnia 23 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA WST PNEGO OGÓLNEGO (INSTRUKTA U OGÓLNEGO)

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA WST PNEGO OGÓLNEGO (INSTRUKTA U OGÓLNEGO) (piecz pracodawcy) RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA WST PNEGO OGÓLNEGO (INSTRUKTA U OGÓLNEGO) obowi zuj cy w zak adzie pracy Szkolenie wst pne ogólne (instrukta ogólny) ramowy program szkolenia I. Istota bezpiecze

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 58/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 lipca 2015 r.

Zarządzenie Nr 58/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 lipca 2015 r. Zarządzenie Nr 58/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie Regulaminu premiowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Uniwersytetu Kazimierza

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA ROBÓT REALIZOWANYCH W OPARCIU O

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA ROBÓT REALIZOWANYCH W OPARCIU O BIURO INśYNIERSKIE 7 matej & matej SPÓŁKA CYWILNA 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 17 tel./fax (0-84) 664-42-24 e-mail: bi@matej.pl INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA ROBÓT REALIZOWANYCH

Bardziej szczegółowo

p o s t a n a w i a m

p o s t a n a w i a m ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2447.2013.PS PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 7 CZERWCA 2013 R. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania karty Rodzina + oraz wzoru karty Rodzina

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz.U. 2012 poz. 184). Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH DO PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ

KRYTERIA WYBORU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH DO PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie KRYTERIA WYBORU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH DO PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ Rzeszów 2014 r. 1. Niniejsze kryteria opracowano w oparciu o: POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 - Ustawę dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 6/2009 WÓJTA GMINY LESZNOWOLA z dnia 28 kwietnia 2009r.

ZARZĄDZENIE NR 6/2009 WÓJTA GMINY LESZNOWOLA z dnia 28 kwietnia 2009r. ZARZĄDZENIE NR 6/2009 WÓJTA GMINY LESZNOWOLA z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Lesznowola. Na podstawie art. ust. ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK STAŻU. Nazwisko i imię ucznia... Klasa :... Specjalizacja... Rok szkolny... adres... nr telefonu.., email:.. Miejsce odbywania praktyki..

DZIENNICZEK STAŻU. Nazwisko i imię ucznia... Klasa :... Specjalizacja... Rok szkolny... adres... nr telefonu.., email:.. Miejsce odbywania praktyki.. Załącznik nr 1 do umowy DZIENNICZEK STAŻU I. DANE OSOBOWE STAŻYSTY Nazwisko i imię ucznia... Klasa :....... Specjalizacja... Rok szkolny......... adres..... nr telefonu.., email:.. Miejsce odbywania praktyki..

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego.

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO z dnia 28 października 2014 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrowi Mazowieckiej. w Urzędzie Skarbowym w Ostrowi Mazowieckiej;

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrowi Mazowieckiej. w Urzędzie Skarbowym w Ostrowi Mazowieckiej; Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 95/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2015 r. Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrowi Mazowieckiej

Bardziej szczegółowo

I-10.6-02 ZASADY BHP i OCHRONY ŚRODOWISKA W P. H. ELMAT SP. Z O. O.

I-10.6-02 ZASADY BHP i OCHRONY ŚRODOWISKA W P. H. ELMAT SP. Z O. O. SYSTEM ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO INSTRUKCJA Strona 1 Stron 8 Stanowisko Imię i nazwisko Podpis Data Sporządził: Pełnomocnik ds. SZŚ Joanna Hezner Sprawdził: Specjalista ds. BHP Justyna Kurek Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 11 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania

Bardziej szczegółowo

Statut Państwowej Inspekcji Pracy

Statut Państwowej Inspekcji Pracy Statut Państwowej Inspekcji Pracy z dnia 26 sierpnia 2011 r.. (Dz. U. Nr 89, poz. 589, z 2008 r. Nr 237, poz. 1656 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33), na wniosek Głównego Inspektora Pracy, zarządza się, co

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 14/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin z dnia 05 marca 2013 roku

Zarządzenie nr 14/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin z dnia 05 marca 2013 roku Zarządzenie nr 14/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin z dnia 05 marca 2013 roku w sprawie: wprowadzenia oceny ryzyka zawodowego oraz ramowych programów szkoleń pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Gąbinie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKRESOWYCH OCEN PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY LIMANOWA ORAZ KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY LIMANOWA

REGULAMIN OKRESOWYCH OCEN PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY LIMANOWA ORAZ KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY LIMANOWA Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Limanowa nr 78/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. REGULAMIN OKRESOWYCH OCEN PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY LIMANOWA ORAZ KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY LIMANOWA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 21 / 2010 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie z dnia 19 kwietnia 2010 roku

Uchwała Nr 21 / 2010 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie z dnia 19 kwietnia 2010 roku Uchwała Nr 21 / 2010 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie w sprawie ustalenia struktury indywidualnych wynagrodzeń zasadniczych pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie

Bardziej szczegółowo

STATUT DOMU DZIECKA NR 1 w KRAKOWIE ul. Krupnicza 38

STATUT DOMU DZIECKA NR 1 w KRAKOWIE ul. Krupnicza 38 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miasta Krakowa z dnia STATUT DOMU DZIECKA NR 1 w KRAKOWIE ul. Krupnicza 38 I. Postanowienia ogólne. Dom Dziecka Nr 1 w Krakowie, ul. Krupnicza 38, zwany dalej Domem Dziecka,

Bardziej szczegółowo

UMOWA TRÓJSTRONNA nr.. O ORGANIZACJĘ PRAKTYKI. a...... (nazwa podmiotu)... (adres)...... (adres)

UMOWA TRÓJSTRONNA nr.. O ORGANIZACJĘ PRAKTYKI. a...... (nazwa podmiotu)... (adres)...... (adres) UMOWA TRÓJSTRONNA nr.. O ORGANIZACJĘ PRAKTYKI Zawarta dnia.. w Kielcach pomiędzy Izbą Gospodarcza Grono Targowe Kielce z siedzibą przy ulicy Zakładowej 1, 25-672 Kielce, NIP: 959-18-24-179 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA ZAWODOWA. TECHNIK INFORMATYK 312 [01]/T, SP/MENiS/2004.06.14. Stara podstawa programowa. TRWANIA PRAKTYKI 4 TYGODNIE x 5 dni = 20 dni

PRAKTYKA ZAWODOWA. TECHNIK INFORMATYK 312 [01]/T, SP/MENiS/2004.06.14. Stara podstawa programowa. TRWANIA PRAKTYKI 4 TYGODNIE x 5 dni = 20 dni PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK INFORMATYK 312 [01]/T, SP/MENiS/2004.06.14 Stara podstawa programowa CZAS TRWANIA PRAKTYKI 4 TYGODNIE x 5 dni = 20 dni Szczegółowe cele kształcenia: W wyniku procesu kształcenia

Bardziej szczegółowo

Rekrutacją do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2015/2016 objęte są dzieci, które w roku 2015 ukończą:

Rekrutacją do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2015/2016 objęte są dzieci, które w roku 2015 ukończą: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Radzyniu Podlaskim z dnia 27 lutego 2015 r. Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Bohaterów

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej w Publicznym Przedszkolu Nr 5 w Kozienicach

Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej w Publicznym Przedszkolu Nr 5 w Kozienicach Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej w Publicznym Przedszkolu Nr 5 w Kozienicach Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm.),

Bardziej szczegółowo

Regulamin administrowania budynkami Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu

Regulamin administrowania budynkami Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu Załącznik do Zarządzenia nr 162/2007 Rektora AR z dnia 22.11.07 Regulamin administrowania budynkami Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu Niniejszy Regulamin wydano na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NABORU PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE DO URZĘDU MIEJSKIEGO W KOWARACH

PROCEDURA NABORU PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE DO URZĘDU MIEJSKIEGO W KOWARACH Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 76/ 2005 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 23. 09. 2005 PROCEDURA NABORU PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE DO URZĘDU MIEJSKIEGO W KOWARACH I. Cel procedury: Celem procedury

Bardziej szczegółowo

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Wolsztyn

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Wolsztyn .... pieczęć firmowa wnioskodawcy..., dnia... NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Wolsztyn WNIOSEK o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r.o promocji

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej ...... pieczęć firmowa wnioskodawcy (miejscowość i data) Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK PRACODAWCY O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

Bardziej szczegółowo

118 wzorcowych dokumentów

118 wzorcowych dokumentów 118 wzorcowych dokumentów Dział I AKTA OSOBOWE I.1. Zasady prowadzenia I.2. Obligatoryjna dokumentacja w sprawach pracowniczych Dział II DANE OSOBOWE II.1. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr4/2011 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku z dnia 20 maja 2011r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Dane dotyczące Wykonawcy :

Dane dotyczące Wykonawcy : Załącznik nr 1...., dn...2014 pieczęć adresowa wykonawcy miejscowość i data O F E R T A S Z K O L E N I O W A Dane dotyczące Wykonawcy : Nazwa...... Adres : miejscowość:.., ulica: kod:., poczta:., województwo:..

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego. Profile Zaufane epuap. w Urzędzie Gminy Kampinos

Procedura działania Punktu Potwierdzającego. Profile Zaufane epuap. w Urzędzie Gminy Kampinos Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.14.2-15 Wójta Gminy Kampinos z dnia 30 stycznia 2015 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Gminy Kampinos Spis treści 1. Użyte

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. z dnia 2006 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa

ROZPORZĄDZENIE. z dnia 2006 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa Projekt z dnia 14 kwietnia 2006 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU 1 z dnia 2006 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa Na podstawie art.53a ust.6 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej ( Dz.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH

DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH Z4c-WIMBiŚ/P-8/2015 (pieczęć dziekanatu) DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU-BIAŁEJ Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska (WIMBiŚ) Student... (imię

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY Imię i Nazwisko: Stanowisko: Placówka: Cel: Długość : Anna Laskowska Nauczyciel języka angielskiego Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Zofii Niedziałkowskiej w Ostrołęce

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego. Profile Zaufane epuap. w Urzędzie Miejskim w Miłakowie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego. Profile Zaufane epuap. w Urzędzie Miejskim w Miłakowie Załącznik do Zarządzenia Nr 6/2015 Burmistrza Miłakowa z dnia 20 stycznia 2015 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Miłakowie Spis treści 1. Użyte

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r.

Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r. Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r. w sprawie: ustalenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, ROZDZIAŁ 1

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, ROZDZIAŁ 1 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1217/2003 z dnia 4 lipca 2003 r. ustanawiające powszechne specyfikacje dla krajowych programów kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego (Tekst mający znaczenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Drużyny Harcerek ZHR

Regulamin Drużyny Harcerek ZHR Regulamin Drużyny Harcerek ZHR (jednolity tekst obowiązujący od dnia 19.01.98 zgodnie z Uchwałą Naczelnictwa ZHR nr 80/7 z dnia 18.01.98) 1. Drużyna jest podstawową jednostką organizacyjną ZHR i podstawowym

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Ułęż nr 21 z dnia 14 maja 2014r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Spis treści Użyte pojęcia i skróty...

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli ogłasza n a b ó r na stanowisko: S P E C J A L I S T Y ds. technik informacyjnych ( ½ et)

Dyrektor Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli ogłasza n a b ó r na stanowisko: S P E C J A L I S T Y ds. technik informacyjnych ( ½ et) Dyrektor Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli ogłasza n a b ó r na stanowisko: S P E C J A L I S T Y ds. technik informacyjnych ( ½ et) GŁÓWNE OBOWIĄZKI serwis oraz konserwacja komputerów i drukarek,

Bardziej szczegółowo

w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów

w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Projekt z dnia 9 grudnia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P O R T U I T U R Y S T Y K I 1) z dnia w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Na podstawie

Bardziej szczegółowo