PROCEDURA NR 9 System oceniania osiągnięć w zakresie efektów kształcenia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROCEDURA NR 9 System oceniania osiągnięć w zakresie efektów kształcenia"

Transkrypt

1 Strona 1/10 Spis treści 1. Cel, przedmiot i zakres działań Wykaz pojęć stosowanych w procedurze Odpowiedzialność za wykonanie działań objętych procedurą System oceny osiągnięć w zakresie efektów...3. Opis postępowania w ramach procedury Przykłady dobrych praktyk Tabela zmian wprowadzanych w procedurze nr Cel, przedmiot i zakres działań 1.1. Celem procedury jest opisanie systemu oceniania osiągnięć studenta studiów wyższych lub innej osoby uczącej się na Politechnice Gdańskiej w zakresie efektów określonych dla danego programu studiów lub innej formy realizowanej na PG Przedmiotem procedury jest system umożliwiający indywidualną ocenę osiągnięć w zakresie efektów, dotyczących kryteriów jakościowych i ilościowych oceny uzyskanych efektów, a także osiągnięć studentów studiów wyższych lub innej osoby uczącej się na Politechnice Gdańskiej w zakresie przedmiotu/modułu Zakres procedury obejmuje etapy od opracowania kryteriów oceniania osiągnięć studentów w zakresie efektów oraz zasad zaliczania przedmiotu/modułu do właściwej oceny osiągnięć w zakresie wszystkich efektów, zdobywanych przez studenta studiów wyższych lub inną osobę uczącą się na PG, na poszczególnych poziomach Procedura określa sposób oceniania osiągnięć studenta studiów wyższych lub innej osoby uczącej się na Politechnice Gdańskiej: dla danego przedmiotu na podstawie osiągnięć uzyskanych we wszystkich formach zajęć dydaktycznych tego przedmiotu, dla danego modułu na podstawie osiągnięć uzyskanych we wszystkich przedmiotach tego modułu. 1.. Procedura dotyczy wszystkich prowadzących zajęcia dydaktyczne, odpowiedzialnych za przedmiot/moduł, pracowników administracyjnych dziekanatu oraz wszystkich studentów studiów wyższych i innych osób uczących się na Politechnice Gdańskiej Zaleca się stosowanie procedury oceny osiągnięć w zakresie efektów również na studiach doktoranckich i podyplomowych oraz o ile zostały określone na innych formach na PG Zaleca się sukcesywne wprowadzanie wymogów procedury na studiach wyższych, doktoranckich i podyplomowych oraz o ile zostały określone na innych formach na PG. Termin wprowadzenia procedury w gestii wydziałów. 2. Wykaz pojęć stosowanych w procedurze 2.1. Student student studiów wyższych lub inna osoba ucząca się na Politechnice Gdańskiej. 1

2 Strona 2/ Nauczyciel (NA) nauczyciel akademicki lub inna osoba niebędąca nauczycielem, odpowiedzialna za przedmiot/moduł i/lub prowadząca zajęcia dydaktyczne Efekty zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskanych w procesie przez studenta. 1 Efekty w kategorii wiedza są nabywane przez studenta przede wszystkim na zajęciach w formie wykładów i przez samodzielne studiowanie oraz w mniejszej części na innych formach zajęć. Efekty w kategoriach umiejętności i kompetencje społeczne są nabywane przez studenta przede wszystkim na zajęciach w formie seminariów, laboratoriów, ćwiczeń i projektowania oraz praktyk Kierunkowe efekty efekty określone przez Senat Politechniki Gdańskiej dla programu na danym kierunku studiów z uwzględnieniem poziomu i profilu. 2.. Przedmiotowe/modułowe efekty efekty dla przedmiotu/modułu określone przez nauczyciela odpowiedzialnego za przedmiot/moduł Ocena osiągnięć potwierdzenie w postaci oceny z przedmiotu/modułu efektów zdobytych przez studenta Program program dla określonego kierunku i poziomu oraz dla określonego profilu na tym kierunku opis określonych przez Politechnikę Gdańską spójnych efektów, zgodny z Polską Ramą Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego i program studiów, stanowiący opis procesu prowadzącego do uzyskania tych efektów wraz z przypisanymi do poszczególnych przedmiotów/modułów tego procesu punktami ECTS Forma zajęć zajęcia dydaktyczne prowadzone jako wykład, ćwiczenia, laboratorium, projekt, seminarium Przedmiot podstawowy element programu studiów, obejmujący formy zajęć, któremu przypisane są zakładane efekty oraz liczba punktów ECTS Moduł element programu studiów, obejmujący przedmioty Karta przedmiotu sylabus zawierający opisy metod i form zajęć, które zapewniają możliwość uzyskania określonych efektów, opis metod i kryteriów oceniania w odniesieniu do opisanych efektów oraz liczby przypisanych punktów ECTS w formie nakładu pracy studenta (wyszczególnienie liczby godzin) związanego z poszczególnymi czynnościami zapewniającymi osiągnięcie założonych efektów. 3. Odpowiedzialność za wykonanie działań objętych procedurą 3.1. Nauczyciel odpowiedzialny za przedmiot/moduł jest zobowiązany do: opracowania kryteriów jakościowych i ilościowych umożliwiających ocenę osiągnięć studentów w zakresie efektów, zgodnie z zaleceniami niniejszej procedury, opracowania zasad zaliczania: przedmiotu dla poszczególnych form zajęć dydaktycznych, modułu dla poszczególnych przedmiotów, wchodzących w skład modułu, 1 Dz.U poz. 138, z późn. zm., Ustawa z dnia 27 lipca 200 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, art. 2 ust. 1 pkt 18 c 2 Dz.U poz. 138, z późn. zm., Ustawa z dnia 27 lipca 200 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, art. 2 ust. 1 pkt 14 b. 3 Regulamin stacjonarnych i niestacjonarnych studiów wyższych na Politechnice Gdańskiej obowiązujący w danym roku akademickim (wprowadzony Uchwałą Senatu PG w tejże sprawie). 4 Dz. U poz. 196, Rozporządzenie MNiSW z dnia 26 września 2016 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów. 2

3 Strona 3/ opracowania karty przedmiotu zgodnie z obowiązującym na PG wzorem, dokonania oceny osiągnięć studenta w ramach przedmiotu/modułu zgodnie z opracowanymi zasadami ich zaliczania, wprowadzenia ocen końcowych studentów z przedmiotu/modułu do portalu Moja PG, przekazania dokumentacji osiągnięć studenta do dziekanatu Nauczyciel realizujący zajęcia dydaktyczne w formie wykładu, ćwiczeń, laboratorium, projektu, seminarium, jest zobowiązany do: przekazania studentom na początku semestru, zgodnie z Regulaminem stacjonarnych i niestacjonarnych studiów wyższych na Politechnice Gdańskiej, informacji o zasadach zaliczenia, kryteriach jakościowych i ilościowych oceny osiągnieć studentów w zakresie efektów, oceny osiągnięć w zakresie danej formy zajęć, realizacji treści niezbędnych do uzyskania przez studenta zamierzonych efektów, ocenienia indywidualnych osiągnięć studenta w zakresie efektów oraz osiągnięć studenta w ramach danej formy zajęć, dokumentowania ocen z indywidualnych osiągnięć w zakresie efektów oraz osiągnięć studenta dla danej formy zajęć, a także przechowywania dokumentacji, zgodnie z zasadami Regulaminu stacjonarnych i niestacjonarnych studiów wyższych na Politechnice Gdańskiej, przekazania, nauczycielowi odpowiedzianemu za: przedmiot, osiągnięć studenta z danej formy zajęć, moduł, osiągnięć studenta z przedmiotu Student jest zobowiązany do zdobywania efektów określonych w programie i uzyskania oceny co najmniej dostateczny z każdego efektu Pracownik dziekanatu jest odpowiedzialny za prowadzenie i archiwizację dokumentacji osiągnięć studenta. 4. System oceny osiągnięć w zakresie efektów 4.1. Program na danym kierunku może zawierać moduły i przyporządkowane im przedmioty, oraz przedmioty, które nie są elementami modułu, i przyporządkowane przedmiotom poszczególne formy zajęć. W procedurze przyjęto, że: nauczyciel odpowiedzialny za dany moduł określa efekty dla modułu i przyporządkowuje je do poszczególnych przedmiotów, a w zakresie przedmiotów do poszczególnych form zajęć, nauczyciel odpowiedzialny za dany przedmiot, który nie jest elementem modułu, określa efekty dla przedmiotu i przyporządkowuje je do poszczególnych form zajęć, nauczyciel odpowiedzialny za dany moduł zapisuje w karcie modułu wymagania określające kryteria jakościowe i ilościowe umożliwiające ocenę osiągnięć studenta w zakresie efektów, oraz w zakresie wszystkich przewidzianych form zajęć, przedmiotów i modułu, nauczyciel odpowiedzialny za dany przedmiot, który nie jest elementem modułu, zapisuje w karcie przedmiotu wymagania określające kryteria jakościowe i ilościowe umożliwiające ocenę osiągnięć studenta w zakresie efektów, oraz w zakresie wszystkich form zajęć i przedmiotu, 3

4 Strona 4/10 efekty w kategoriach wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne będą oznaczane odpowiednio, symbolami: W, U, K, zalecane kryteria jakościowe i ilościowe mają na celu wprowadzenie uczelnianych standardów ocen osiągnięć studenta w zakresie wszystkich przypisanych do programu efektów ; ocen, które uwzględniają pracę studenta na zajęciach oraz pracę własną Kryteria jakościowe dotyczące zasad oceny osiągnięć w zakresie efektów Zalecenia: w kategorii wiedza zaleca się stosowanie głównie oceny podsumowującej (kolokwia i egzaminy, sprawozdania końcowe); ocena podsumowująca umożliwia sprawdzenie poziomu nabytej wiedzy na zajęciach i w wyniku pracy własnej studenta, w kategoriach umiejętności i kompetencje społeczne zaleca się stosowanie oceny podsumowującej oraz oceny formującej; ocenę formującą należy stosować do efektów związanych z realizacją zadań, rozwiązywaniem problemów, określaniem postępów pracy, pracą w zespole, prezentacją efektów pracy; powinna odbywać się w trakcie zajęć, np. w postaci przeglądów postępu prac projektowych oraz stanowić czytelną informację zwrotną dla studenta, pomocną w planowaniu i organizacji pracy, wskazującą na potrzebę uzupełniania wiedzy lub stosowania określonych metod i narzędzi, stymulującą do doskonalenia efektów pracy Metody jakościowe oceny efektów (sposób oceny efektu, zdefiniowany w karcie przedmiotu przez nauczyciela odpowiedzialnego za dany przedmiot): w kategorii wiedza (rys. 1): ocena wiedzy faktograficznej, tj. ocena wiedzy wykazanej w trakcie egzaminu, kolokwium i wiedzy w trakcie zajęć (aktywność w seminarium, na wykładzie prowadzonym w formie konwersatorium), ocena prezentacji, czyli wiedzy zawartej w prezentacji (prezentacje indywidualne, prezentacje grupowe, w formie ustnej, audiowizualnej i elektronicznej), ocena opracowania tekstowego, tj. ocena wiedzy w opracowaniu tekstowym (raporty z badań, sprawozdania, esej, artykuł naukowy) i w opracowaniu projektowym (projekty indywidualne i grupowe). Rys Przykład wyboru sposobu oceniania efektu w kategorii wiedzy w karcie przedmiotu w portalu Moja PG przez NA. 4

5 Strona / w kategorii umiejętności: ocena realizacji zadania, ocena umiejętności analizy informacji, ocena umiejętności wykorzystania wiedzy uzyskanej w ramach różnych modułów, tj. nabytej w ramach innych przedmiotów/modułów, ocena umiejętności korzystania z metod i narzędzi, ocena prezentacji, tj. umiejętności zaprezentowania wyników realizacji zadania w kategorii kompetencje społeczne: ocena umiejętności pracy w grupie, ocena postępów pracy, ocena umiejętności organizacji pracy, ocena umiejętności komunikacji, ocena umiejętności rozwiązywania problemów związanych z zawodem Typowe kryteria jakościowe oceny osiągnięć studenta w zależności od rodzaju efektów Przy planowaniu kryteriów jakościowych umożliwiających ocenę osiągnięć studenta w zakresie określonego efektu, zaleca się sporządzenie tabeli zawierającej wymagania, dla każdego efektu. Poniżej, w Tabeli 4.3.1, przedstawiono przykładowe wymagania określające kryteria jakościowe uzyskania poszczególnych ocen, sformułowano również wystandaryzowane wymagania przyporządkowane do kategorii: wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne. Tabela Wymagania określające kryteria jakościowe uzyskania przez studenta oceny dla poszczególnych kategorii efektów Kategoria W U Wymagania określające kryteria jakościowe uzyskania oceny w danej kategorii dostateczny dostateczny plus 3/3,* Opanował wiedzę przekazaną w trakcie zajęć oraz pochodzącą z literatury podstawowej. Realizuje powierzone zadanie popełniając nieznaczne błędy. Korzysta z właściwych metod i narzędzi ale rezultat jego pracy posiada nieznaczne, nieistotne błędy. Nie poszukuje samodzielnie dodatkowych informacji. Ocena efektu dobry dobry plus 4/4,* Opanował wiedzę przekazaną w trakcie zajęć oraz pochodzącą z literatury podstawowej co pozwala mu na rozpoznawanie problemów i wskazywanie ich rozwiązań. Realizuje powierzone zadanie popełniając minimalne błędy, które nie wpływają na rezultat jego pracy. Poprawnie korzysta z metod i narzędzi. Samodzielnie poszukuje dodatkowe informację ale wykorzystuje je w swojej pracy w niewielkim stopniu. bardzo dobry Opanował wiedzę przekazaną w trakcie zajęć oraz pochodzącą z literatury podstawowej co pozwala mu na rozpoznawanie problemów i ich rozwiązywanie. Ma poszerzoną wiedzę związaną z obszarem problemowym. Wykazuje się wiedzą pochodzącą z literatury uzupełniającej. Realizuje powierzone zadanie bezbłędnie. Poprawnie korzysta z metod i narzędzi. Samodzielnie poszukuje informacji i je wykorzystuje w swojej pracy.

6 Strona 6/10 Wymagania określające kryteria jakościowe uzyskania oceny w danej kategorii Ocena efektu Kategoria dostateczny dobry dostateczny plus dobry plus 3/3,* 4/4,* K Realizuje (również w grupie) Realizując (również w grupie) powierzone zadania. powierzone zadania wykazuje się Rozwiązując postawiony problem samodzielnością w poszukiwaniu ma świadomość pozatechnicznych rozwiązań. (etycznych, naukowych Rozwiązując postawiony problem i społecznych) konsekwencji ma świadomość pozatechnicznych proponowanych rozwiązań. ale nie (etycznych, naukowych odnosi się do nich w realizowanym i społecznych) konsekwencji zadaniu. proponowanych rozwiązań i odnosi Prezentuje wyniki swojej pracy. się do nich w niewielkim stopniu. Prosto i czytelnie prezentuje wyniki swojej pracy. *Nauczyciel akademicki powinien zdefiniować zróżnicowanie ocen 3, 3, oraz 4, 4, Wymagania dotyczące zasad zaliczania przedmiotów oraz modułów bardzo dobry Realizując (również w grupie) powierzone zadania w pełni samodzielnie poszukuje rozwiązań. Rozwiązując postawiony problem ma świadomość pozatechnicznych (etycznych, naukowych i społecznych) konsekwencji proponowanych rozwiązań i odnosi się do najważniejszych z nich. Prosto i czytelnie prezentuje wyniki swojej pracy i podejmuje o nich dyskusje Wymagania dotyczące zasad zaliczeń z przedmiotów, które kończą się egzaminem Egzamin może mieć formę pisemną lub ustną, określoną w sylabusie. W przypadku egzaminu pisemnego prowadzący ma obowiązek przedstawić studentowi do wglądu ocenioną pracę. Zarówno prace pisemne, jak i dokumentacja z egzaminu ustnego, podlegają archiwizacji, zgodnie z wytycznymi Regulaminu stacjonarnych i niestacjonarnych studiów wyższych na Politechnice Gdańskiej. Do uzyskania oceny pozytywnej konieczne jest osiągnięcie przynajmniej w stopniu dostatecznym wszystkich efektów, we wszystkich kategoriach występujących w sylabusie określonych dla przedmiotu. Sposób uwzględniania ocen uzyskanych z zaliczeń różnych form zajęć w ocenie końcowej z przedmiotu określa nauczyciel odpowiedzialny za przedmiot i podaje w sylabusie przedmiotu Wymagania dotyczące formy zaliczeń z przedmiotów, które nie kończą się egzaminem Podstawą zaliczenia może być kontrolna praca pisemna (np. test, projekt, referat, itp.) lub odpowiedź ustna. Do uzyskania oceny pozytywnej konieczne jest osiągnięcie przynajmniej w stopniu dostatecznym wszystkich efektów występujących w sylabusie określonych dla przedmiotu. Sposób uwzględniania ocen z zaliczeń różnych form zajęć w ocenie z przedmiotu określa nauczyciel odpowiedzialny za przedmiot i podaje w sylabusie przedmiotu Wymagania dotyczące zasad zaliczeń modułu ustala wydział. 4.. Kryteria ilościowe umożliwiające oszacowanie indywidualnej oceny z każdego efektu W procedurze przyjęto, że: każdy efekt przypisany jest do konkretnej formy zajęć, zaliczenie wszystkich efektów przyporządkowanych do danej formy zajęć jest tożsame z zaliczeniem tej formy, 6

7 Strona 7/10 do każdego efektu, przyporządkowanego do danej formy zajęć, nauczyciel odpowiedzialny za przedmiot przyporządkowuje wagi e i gdzie i = 1, 2,, m, które w sumie, m dla danej formy zajęć, są równe 1, czyli i=1 e i = 1, oceny z danego efektu O i, gdzie i = 1, 2,, m, są określane zgodnie z tabelą 4.3.1, przy czym dla każdego efektu, przyporządkowanego do danej formy zajęć, student może uzyskać oceny pozytywne z zakresu 3- lub ocenę negatywną 2, możliwe jest również stosowanie dowolnej skali punktowej, np , na pośrednim etapie ustalania oceny końcowej, jeżeli student uzyskał pozytywne oceny ze wszystkich efektów z danego przedmiotu (O i 3) to ocena końcowa z przedmiotu O jest obliczana jako suma iloczynów ocen O i i wag e i, dla i = 1, 2,, m, a następnie zaokrąglona do wielokrotności 0,: zgodnie z tabelą m ocena wstępna = e i i=1 O i, ocena końcowa: O = {3,0; 3,; 4,0; 4,;,0} Tabela Ocena końcowa z przedmiotu w zależności od obliczonej wartości oceny wstępnej. Ocena wstępna Ocena końcowa 3,00 O<3,2 3,2 O<3,7 3,7 O<4,2 4,2 O<4,7 4,7 O,00 dostateczny 3 dostateczny plus 3, dobry 4 dobry plus 4, bardzo dobry. Opis postępowania w ramach procedury.1. Nauczyciel, odpowiedzialny za przedmiot/moduł opracowuje kryteria jakościowe i ilościowe umożliwiające ocenę osiągnięć studentów w zakresie efektów, opracowuje zasady zaliczania przedmiotu/modułu (oraz opracowuje kartę przedmiotu zgodnie z obowiązującym na Politechnice Gdańskiej wzorem)..2. Nauczyciel prowadzący zajęcia dydaktyczne przekazuje studentom na początku semestru informacje o zasadach zaliczenia, kryteriach jakościowych i ilościowych oceny osiągnieć studentów w zakresie efektów, oceny osiągnięć w zakresie danej formy zajęć..3. Nauczyciel prowadzący zajęcia dydaktyczne realizuje treści niezbędne do uzyskania przez studenta zamierzonych efektów..4. Nauczyciel prowadzący zajęcia ocenia osiągnięcia studenta w zakresie efektów, uzyskane na zajęciach i w wyniku pracy własnej, dokumentuje oraz przechowuje te osiągnięcia zgodnie z zasadami Regulaminu stacjonarnych i niestacjonarnych studiów wyższych na Politechnice Gdańskiej... Nauczyciel prowadzący zajęcia przekazuje protokoły zawierające osiągnięcia studentów nauczycielowi, odpowiedzianemu za przedmiot..6. Nauczyciel odpowiedzialny za przedmiot przekazuje protokoły zawierające osiągnięcia studentów nauczycielowi, odpowiedzianemu za moduł..7. Nauczyciel odpowiedzialny za przedmiot ocenia osiągniecia studenta, uzyskane na zajęciach z przedmiotu. 7

8 Strona 8/10.8. Nauczyciel odpowiedzialny za moduł ocenia osiągniecia studenta, uzyskane na zajęciach z modułu..9. Nauczyciel odpowiedzialny za przedmiot/moduł wprowadza oceny końcowe studentów z przedmiotu/modułu do portalu Moja PG..10. Nauczyciel odpowiedzialny za przedmiot/moduł przekazuje do dziekanatu dokumentację osiągnięć studentów w formie protokołu..11. Pracownik dziekanatu prowadzi i archiwizuje dokumentację osiągnięć studenta. 6. Przykłady dobrych praktyk 6.1. Założenia w przykładzie Nazwa przedmiotu: Przedmiot teoretyczny. Efekty : W1, W2, W3, U1, K1. Przedmiot realizowany w formie zajęć: wykład, laboratorium System oceny osiągnięć studenta Przyjęto, że nauczyciel odpowiedzialny za przedmiot, w skład którego wchodzą wykład i laboratorium, przyporządkował poszczególne efekty do form zajęć: wykład: W1, W2, W3, laboratorium: U1, K1. Wymagania określające kryteria jakościowe uzyskania oceny O i dla każdego efektu nauczyciel przedstawił w tabeli Tabela Wymagania określające kryteria jakościowe uzyskania oceny O i dla każdego efektu Efekt (nr efektu) W1 (i=1) W2 (i=2) Wymagania określające kryteria jakościowe uzyskania oceny w danym efekcie dostateczny 3 ma podstawową wiedzę o właściwą dla dyscypliny inżynierskiej zna wybrane wymagane podstawowe terminy niezbędne do Ocena efektu (Oi) dostateczny plus dobry dobry plus 3, 4 4, ma poszerzoną ma wiedzę o ma podstawową wiedzę właściwą dla rozbudowaną o właściwą dla dyscypliny wiedzę o dyscypliny inżynierskiej właściwą dla inżynierskiej dyscypliny inżynierskiej zna większość wymaganych podstawowych terminów niezbędnych do zna wszystkie wymagane podstawowe terminy niezbędne do zna większość wymaganych terminów niezbędnych do bardzo dobry ma rozbudowana i pogłębioną wiedzę o właściwą dla dyscypliny inżynierskiej zna wszystkie wymagane terminy niezbędne do 8

9 Strona 9/10 Efekt (nr efektu) W3 (i=3) U1 (i=4) K1 (i=) Wymagania określające kryteria jakościowe uzyskania oceny w danym efekcie dostateczny 3 zna wybrane, wymagane, podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy Stosuje wybrane podstawowe terminy dotyczące ma świadomość istnienia pozatechnicznych aspektów pracy, ale nie potrafi się do nich odnieść. Ocena efektu (Oi) dostateczny plus dobry dobry plus 3, 4 4, zna większość, zna wszystkie, zna większość, wymaganych, wymagane, wymaganych, podstawowych podstawowe istotnych metod, metod, technik, metody, techniki, technik, narzędzi narzędzi i narzędzia i i materiałów materiałów materiały stosowanych stosowanych przy stosowane przy przy Stosuje większość podstawowych terminów dotyczących... ma świadomość istnienia pozatechnicznych aspektów pracy, ale nie potrafi się do nich odnieść. Stosuje wszystkie podstawowe terminy dotyczące ma świadomość istnienia pozatechnicznych aspektów pracy i odnosi się do nich w niewielkim stopniu. Stosuje większość terminów dotyczących ma świadomość istnienia pozatechnicznych aspektów pracy i odnosi się do nich. bardzo dobry zna wszystkie wymagane, istotne, metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy Stosuje wszystkie terminy dotyczące odnosi się do poza-technicznych aspektów pracy integrując kompleksowo wszystkie uwarunkowania. Student musi uzyskać dla każdego z efektów co najmniej ocenę dostateczny (3,0). W celu określenia oceny końcowej z przedmiotu O nauczyciel przyjął wagi przypisane poszczególnym efektom e i i obliczył sumę iloczynów wag i ocen dla każdego efektu, czyli i=1 e i O i, a następnie zaokrąglił uzyskany wynik do wielokrotności oceny 0,. Wyniki obliczeń zestawiono w tabeli Tabela Oceny uzyskane z efektów O i, odpowiadające im wagi e i oraz ocena końcowa z przedmiotu O Dla studenta 1 Oceny O i z poszczególnych efektów i wagi e i, dla i = 1, 2,, W1 W2 W3 U1 K1 O 1 e 1 O 2 e 2 O 3 e 3 O 4 e 4 O e i=1 e i O i Ocena końcowa z przedmiotu 3, 0,2 4 0,3 3. 0,3 4 0,1 0,1 3,8 4.0 Dla studenta 2 Oceny O i z poszczególnych efektów i wagi e i, dla i = 1, 2,, W1 W2 W3 U1 K1 O 1 e 1 O 2 e 2 O 3 e 3 O 4 e 4 O e i=1 e i O i Ocena końcowa z przedmiotu 3, 0,2 3, 0,3 3. 0,3 4 0,1 4, 0,1 3,6 3, Student 1 ukończył przedmiot z oceną: dobry (4,0), a student 2 z oceną: dostateczny plus (3,), zaliczając wszystkie efekty przypisane do przedmiotu. 9

10 Strona 10/10 7. Tabela zmian wprowadzanych w procedurze nr 9 Lp. Lokalizacja poprawki 1. Nazwa procedury 2. Całość procedury 3. Zapis poprzedzający pkt 1 Dotychczasowy zapis System oceny osiągnięć w zakresie efektów Zmieniony zapis/ Nowy zapis System oceniania osiągnięć w zakresie efektów Data zmiany Wprowadzający zmianę r. A. Lendzion, DZJ Wg wersji nr 1 Wg nowego zapisu r. Zespół roboczy w ramach UKZJK nr 1/2017 ds. aktualizacji procedury nr 9 i 12 pod przewodnictwem J. Kropiwnickiego, WM Brak Spis treści r. T. Ilczyszyn, DZJ 10

Kompetencje społeczne (EPK )

Kompetencje społeczne (EPK ) Pozycja w planie studiów (lub kod przedmiotu) A - Informacje ogólne PROGRAM PRZEDMIOTU/MODUŁU 1. Nazwa przedmiotu Seminarium dyplomowe. Punkty ECTS 6 3. Rodzaj przedmiotu Obieralny 4. Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Wydział Kierunek Poziom studiów Forma studiów Profil kształcenia

Wydział Kierunek Poziom studiów Forma studiów Profil kształcenia Pozycja w planie studiów (lub kod przedmiotu) A - Informacje ogólne Wydział Kierunek Poziom studiów Forma studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Zarządzanie Drugiego stopnia Niestacjonarne Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Wydział Kierunek Poziom studiów Forma studiów Profil kształcenia

Wydział Kierunek Poziom studiów Forma studiów Profil kształcenia Pozycja w planie studiów (lub kod przedmiotu) A - Informacje ogólne Wydział Kierunek Poziom studiów Forma studiów Profil Ekonomiczny logistyka I stopnia stacjonarne/ niestacjonarne praktyczny P RO G R

Bardziej szczegółowo

Wydział Kierunek Poziom studiów Forma studiów Profil kształcenia

Wydział Kierunek Poziom studiów Forma studiów Profil kształcenia Pozycja w planie studiów (lub kod przedmiotu) A - Informacje ogólne Wydział Kierunek Poziom studiów Forma studiów Profil kształcenia Ekonomiczny finanse i rachunkowość I stopnia stacjonarne/ niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Wydział Kierunek Poziom studiów Forma studiów Profil kształcenia

Wydział Kierunek Poziom studiów Forma studiów Profil kształcenia Pozycja w planie studiów (lub kod przedmiotu) A - Informacje ogólne Wydział Kierunek Poziom studiów Forma studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Finanse i Rachunkowość Pierwszego stopnia Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Wydział Kierunek Poziom studiów Forma studiów Profil kształcenia

Wydział Kierunek Poziom studiów Forma studiów Profil kształcenia Pozycja w planie studiów (lub kod przedmiotu) A - Informacje ogólne Wydział Kierunek Poziom studiów Forma studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Zarządzanie Pierwszego stopnia Niestacjonarne Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Procedura weryfikowania efektów kształcenia w Instytucie Matematyki Akademii Pomorskiej w Słupsku

Procedura weryfikowania efektów kształcenia w Instytucie Matematyki Akademii Pomorskiej w Słupsku Załącznik nr 3 do Zasad funkcjonowania WSZJK w Instytucie Matematyki Akademii Pomorskiej w Słupsku Procedura weryfikowania efektów kształcenia w Instytucie Matematyki Akademii Pomorskiej w Słupsku 1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Ocena i monitorowanie efektów kształcenia na Wydziale Nauk Społecznych

Ocena i monitorowanie efektów kształcenia na Wydziale Nauk Społecznych Zatwierdzona Radą Wydziału w dniu 15 października 2014r Ocena i monitorowanie efektów kształcenia na Wydziale Nauk Społecznych 1. Zakres procedury Procedura ma zastosowanie do wszystkich form i poziomów

Bardziej szczegółowo

OCENA I MONITOROWANIE EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

OCENA I MONITOROWANIE EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 1/5 1. ZAKRES PROCEDURY Procedura ma zastosowanie do wszystkich form i rodzajów kształcenia. 2. TERMINOLOGIA 2/5 Podstawowa jednostka organizacyjna wydział lub inna jednostka organizacyjna uczelni określona

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WERYFIKACJI OSIĄGNIĘCIA ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM

PROCEDURA WERYFIKACJI OSIĄGNIĘCIA ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM Załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 50/R/15 PROCEDURA WERYFIKACJI OSIĄGNIĘCIA ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM Zapewnianie jakości kształcenia wymaga, by weryfikacja osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 30/d/04/2017 z 26 kwietnia 2017 r.

Załącznik do uchwały nr 30/d/04/2017 z 26 kwietnia 2017 r. Załącznik do uchwały nr 30/d/04/2017 z 26 kwietnia 2017 r. Wytyczne dla rad wydziałów w zakresie zasad opracowywania programów kształcenia pierwszego i drugiego stopnia 1 Przepisy ogólne 1. Studia na Politechnice

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-36/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 11 lipca 2014 r.

Zarządzenie Nr R-36/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 11 lipca 2014 r. Zarządzenie Nr R-36/2014 w sprawie systemu weryfikacji efektów w Politechnice Lubelskiej Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt. 3a Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Ocena i monitorowanie efektów kształcenia PU11 OCENA I MONITOROWANIE EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

PROCEDURA. Ocena i monitorowanie efektów kształcenia PU11 OCENA I MONITOROWANIE EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Załącznik do Zarządzenia Nr 27/12/13 PROCEDURA 1 / 1 OCENA I MONITOROWANIE EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Kopiowanie i rozpowszechnianie jedynie za zgodą Rektora 1. Zakres procedury PROCEDURA 2 / 5 Procedura ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Liczba punktów ECTS 8 (w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe: 1)

Liczba punktów ECTS 8 (w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe: 1) Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Praktyka zawodowa polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

System weryfikacji efektów kształcenia

System weryfikacji efektów kształcenia Strona 1/11 Spis treści 1. Cel, przedmiot i zakres działań... 1 2. Wykaz pojęć stosowanych w procedurze... 2 3. Odpowiedzialność za wykonanie działań objętych procedurą... 3 4.... 4 5. Opis postępowania

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A. uzupełnienia formularza programu przedmiotu/modułu

I N S T R U K C J A. uzupełnienia formularza programu przedmiotu/modułu I N S T R U K C J A uzupełnienia formularza programu przedmiotu/modułu Główka 1. W pierwszej części karty programu przedmiotu należy wprowadzić pozycję danego przedmiotu w planie studiów (z pliku EXEL)

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Wykład 10 Seminarium - Ćwiczenia - Samokształcenie - Laboratorium - E-learning - Zajęcia praktyczne - Praktyki zawodowe -

Liczba godzin Wykład 10 Seminarium - Ćwiczenia - Samokształcenie - Laboratorium - E-learning - Zajęcia praktyczne - Praktyki zawodowe - Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna za przedmiot: Osoba(y) prowadząca(e) Przedmioty wprowadzające wraz z wymaganiami wstępnymi

Bardziej szczegółowo

I. Opracowanie kierunkowych efektów uczenia się dla nowych kierunków studiów

I. Opracowanie kierunkowych efektów uczenia się dla nowych kierunków studiów PROCEDURA OPRACOWANIA I WERYFIKOWANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ NA WYDZIALE NAUK O ZIEMI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I. Opracowanie kierunkowych efektów uczenia się dla nowych kierunków studiów 1.1. Zasady ogólne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 9/2012 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 27 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA nr 9/2012 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 27 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA nr 9/2012 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie wytycznych dotyczących projektowania i dokumentowania programów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. rok akad. 2017/2018. KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu ZDROWIE PUBLICZNE. Zakład Zdrowia Publicznego

Liczba godzin. rok akad. 2017/2018. KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu ZDROWIE PUBLICZNE. Zakład Zdrowia Publicznego rok akad. 2017/2018 Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna za przedmiot: Osoba(y) prowadząca(e) Przedmioty wprowadzające wraz

Bardziej szczegółowo

Krajowe Ramy Kwalifikacji

Krajowe Ramy Kwalifikacji Krajowe Ramy Kwalifikacji wdrażanie problemy - interpretacje Elżbieta Kołodziejska Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia Regulacje prawne Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z 27 lipca 2005 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU

METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU 1.1.1 Metody ilościowe w zarządzaniu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: RiAF_PS5 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

D y p l o m o w a n i e i p r a k t y k a

D y p l o m o w a n i e i p r a k t y k a Wydział Kierunek Poziom studiów Forma studiów Profil Techniczny inżynieria bezpieczeństwa I stopnia studia niestacjonarne praktyczny P R O G R A M G R U P Y P R Z E D M I O T Ó W / M O D U Ł U D y p l

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 57/2018 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 21 grudnia 2018 r.

UCHWAŁA nr 57/2018 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 21 grudnia 2018 r. UCHWAŁA nr 57/2018 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wytycznych dotyczących opracowywania programów studiów, w tym zasad

Bardziej szczegółowo

System weryfikacji efektów kształcenia

System weryfikacji efektów kształcenia Strona 1/9 1. Cel, przedmiot i zakres działań 1.1. Celem procedury jest stworzenie powszechnie dostępnego, przejrzystego systemu weryfikacji efektów określonych i zdefiniowanych w kategoriach: wiedza,

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Doradztwo podatkowe polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 10/2012/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 marca 2012 r.

Uchwała Nr 10/2012/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 marca 2012 r. Projekt Uchwała Nr 10/2012/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wytycznych dla rad wydziałów w zakresie projektowania planów studiów i programów kształcenia dla studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18. Liczba punktów ECTS 4 (w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe: 2)

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18. Liczba punktów ECTS 4 (w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe: 2) Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Techniki legislacyjne polski

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 108 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 23 kwietnia 2013 r.

Załącznik do uchwały nr 108 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 23 kwietnia 2013 r. Załącznik do uchwały nr 108 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 23 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 107 Senatu Uniwersytetu Śląskiego z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych

Bardziej szczegółowo

Zasady monitorowania i weryfikacji osiągania zamierzonych efektów kształcenia

Zasady monitorowania i weryfikacji osiągania zamierzonych efektów kształcenia Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 72/2017 Zasady monitorowania i weryfikacji osiągania zamierzonych efektów kształcenia Zasady monitorowania i weryfikacji osiągania zamierzonych efektów kształcenia określają:

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY

POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY PROCEDURA OCENY REALIZACJI ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 1. Cel i zakres procedury Celem procedury jest określenie zasad realizacji zakładanych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. Wytyczne do opracowania planów studiów i programów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich

Bardziej szczegółowo

Uchwała Filialnej Komisji ds. Jakości Kształcenia w Filii Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim

Uchwała Filialnej Komisji ds. Jakości Kształcenia w Filii Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim OMIWERSYTET ŁÓDIICI ul KonstYtucjł 3 Maja 65/67 Q7 900 Tomaszów Mazowiecki tsfaks (0-48-44) 724-97-20 Tomaszów Mazowiecki, dnia 21.06.2013r. Uchwała Filialnej Komisji ds. Jakości Kształcenia w Filii Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

ZARZĄDZENIE NR 4 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 7 ZARZĄDZENIE NR 4 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu projektowania programów Na podstawie 2 ust. 1 uchwały nr 36 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Finanse publiczne polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M P R Z E D M I O T U

P R O G R A M P R Z E D M I O T U Pozycja w planie studiów (lub kod przedmiotu) E.1 A - Informacje ogólne P R O G R A M P R Z E D M I O T U 1. Nazwa przedmiotu Seminarium dyplomowe 2. Punkty ECTS 6 3. Rodzaj przedmiotu Obowiązkowy 4. Język

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NR 13 Uczelniane fakultatywne przedmioty humanistyczne i społeczne

PROCEDURA NR 13 Uczelniane fakultatywne przedmioty humanistyczne i społeczne Strona 1/7 1. Cel, przedmiot i zakres działań 1.1. Celem procedury jest usystematyzowanie i ujednolicenie działań, pojęć, wzorów dokumentów oraz odpowiedzialności osób zaangażowanych w zakresie postępowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 23/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 23 grudnia 2011 roku

Zarządzenie Nr 23/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 23 grudnia 2011 roku Zarządzenie Nr 23/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 23 grudnia 2011 roku w sprawie wdrożenia wytycznych dla rad wydziałów w zakresie wykonywania podstawowych zadań uczelni Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Przyrodnicze wykorzystanie odpadów. Zakład Chemii Rolniczej - Wydział Rolnictwa i Biologii, Katedra Nauk o Środowisku Glebowym,

Przyrodnicze wykorzystanie odpadów. Zakład Chemii Rolniczej - Wydział Rolnictwa i Biologii, Katedra Nauk o Środowisku Glebowym, Rok akademicki: Grupa przedmiotów: Numer katalogowy: Nazwa przedmiotu 1) : Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski 3) : Kierunek studiów 4) : Koordynator przedmiotu 5) : Prowadzący zajęcia 6) : Jednostka realizująca

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 51 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z dnia 29 czerwca 2017 r.

Zarządzenie nr 51 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z dnia 29 czerwca 2017 r. Znak sprawy: SD-510-3/2017 Zarządzenie nr 51 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wzorów dokumentacji związanej z prowadzeniem studiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M P R Z E D M I O T U

P R O G R A M P R Z E D M I O T U Pozycja w planie studiów (lub kod przedmiotu) E.1 A - Informacje ogólne P R O G R A M P R Z E D M I O T U 1. Nazwa przedmiotu Seminarium dyplomowe 2. Punkty ECTS 6 3. Rodzaj przedmiotu Obowiązkowy 4. Język

Bardziej szczegółowo

OPIS STUDIÓW DOKTORANCKICH

OPIS STUDIÓW DOKTORANCKICH 1. PROGRAM STUDIÓW 1.1. Dane podstawowe NAZWA STUDIÓW: 1 Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 35 z 18.06.2015 OPIS STUDIÓW DOKTORANCKICH POZIOM KSZTAŁCENIA: STUDIA TRZECIEGO STOPNIA ŚRODOWISKOWE STUDIA DOKTORANCKIE

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 9

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 9 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Prawo podatkowe ogólne polski

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: (w tym liczba punktów ECTS wynikająca z godzin kontaktowych 2)

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: (w tym liczba punktów ECTS wynikająca z godzin kontaktowych 2) Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Prawo

Bardziej szczegółowo

Wydział Technologii Żywności, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie PROCEDURA WERYFIKACJI OSIĄGANIA ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Wydział Technologii Żywności, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie PROCEDURA WERYFIKACJI OSIĄGANIA ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PROCEDURA weryfikacji osiągania zakładanych efektów kształcenia na Wydziale Technologii Żywności (WTŻ) Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r.

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia programów kształcenia na studiach

Bardziej szczegółowo

OPIS KIERUNKU STUDIÓW

OPIS KIERUNKU STUDIÓW Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 25 Rektora ASP z dnia 28 lutego 2017 r. I. DANE PODSTAWOWE: NAZWA KIERUNKU STUDIÓW: 1 KLASYFIKACJA ISCED: OPIS KIERUNKU STUDIÓW POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszego stopnia/studia

Bardziej szczegółowo

Planowanie infrastruktury technicznej. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 18

Planowanie infrastruktury technicznej. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Planowanie infrastruktury technicznej Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Wydział Kierunek Poziom studiów Forma studiów Profil kształcenia

Wydział Kierunek Poziom studiów Forma studiów Profil kształcenia Pozycja w planie studiów (lub kod przedmiotu) D 19 A - Informacje ogólne Wydział Kierunek Poziom studiów Forma studiów Profil Techniczny Mechanika i budowa maszyn II stopnia Studia stacjonarne praktyczny

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-58/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 8 grudnia 2017 r.

Zarządzenie Nr R-58/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. Zarządzenie Nr R-58/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie systemu weryfikacji efektów kształcenia w Politechnice Lubelskiej Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt. 3a Ustawy

Bardziej szczegółowo

Zasady dokumentacji i weryfikacji realizacji efektów kształcenia na Wydziale Humanistycznym UKW

Zasady dokumentacji i weryfikacji realizacji efektów kształcenia na Wydziale Humanistycznym UKW Zasady dokumentacji i weryfikacji realizacji efektów kształcenia na Wydziale Humanistycznym UKW 1 PODSTAWY PRAWNE 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WERYFIKACJI OSIĄGANIA ZAKŁADANYCH EFEKTÓW UCZENIA ORAZ OCENIANIA STUDENTÓW, DOKTORANTÓW I SŁUCHACZY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

PROCEDURA WERYFIKACJI OSIĄGANIA ZAKŁADANYCH EFEKTÓW UCZENIA ORAZ OCENIANIA STUDENTÓW, DOKTORANTÓW I SŁUCHACZY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH UCZELNIANA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Symbol SDJK -O-U5 PROCEDURA WERYFIKACJI OSIĄGANIA ZAKŁADANYCH EFEKTÓW UCZENIA ORAZ OCENIANIA STUDENTÓW, DOKTORANTÓW I SŁUCHACZY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wydanie 1 2018/2019

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 13 A Rektora. Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie. z dnia 27 maja 2015 roku

Zarządzenie Nr 13 A Rektora. Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie. z dnia 27 maja 2015 roku Zarządzenie Nr 13 A Rektora Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie : projektowania, zatwierdzania dokumentacji i monitorowania programu kształcenia 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do tworzenia programów kształcenia, w tym programów i planów studiów, o profilu praktycznym w Politechnice Wrocławskiej

Wytyczne do tworzenia programów kształcenia, w tym programów i planów studiów, o profilu praktycznym w Politechnice Wrocławskiej Wytyczne do tworzenia programów kształcenia, w tym programów i planów studiów, o profilu praktycznym w Politechnice Wrocławskiej 1. Postanowienia ogólne 1. Poniższe postanowienia dotyczą programów kształcenia,

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18. Liczba punktów ECTS 4 (w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe: 2)

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18. Liczba punktów ECTS 4 (w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe: 2) Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Finanse polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 9

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 9 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Prawo karne skarbowe Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów polski

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Wydziałowej Rady ds. Jakości Kształcenia na. Wydziale Turystyki i Rekreacji

Wytyczne Wydziałowej Rady ds. Jakości Kształcenia na. Wydziale Turystyki i Rekreacji Wytyczne Wydziałowej Rady ds. Jakości Kształcenia na Wydziale Turystyki i Rekreacji w sprawie dostosowania programów kształcenia dla kierunku studiów, poziomów i profili kształcenia prowadzonych w uczelni

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Wydział Chemii

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Wydział Chemii UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Wydział Chemii Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia PROCEDURA - PROGRAM KSZTAŁCENIA WZDJK _2 Data ostatniej zmiany: 28.10.2014, 5.05.2015, 29.06.2015,

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu. I. Informacje podstawowe. Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna. Nazwa przedmiotu w j. ang.

Nazwa przedmiotu. I. Informacje podstawowe. Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna. Nazwa przedmiotu w j. ang. Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Zarządzanie strategiczne regionem Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy 1.1.1 Statystyka opisowa I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE STATYSTYKA OPISOWA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P6 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM OBROTOWYM FIRMY

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM OBROTOWYM FIRMY 1.1.1 Zarządzanie kapitałem obrotowym firmy I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM OBROTOWYM FIRMY Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Wydział w Ostrowie Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 412 Senatu SGH z dnia 16 marca 2016 r.

Uchwała nr 412 Senatu SGH z dnia 16 marca 2016 r. Uchwała nr 412 Senatu SGH z dnia 16 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę nr 217 Senatu SGH z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie wytycznych tworzenia programów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego

Bardziej szczegółowo

System ECTS. I. Informacje ogólne

System ECTS. I. Informacje ogólne System ECTS I. Informacje ogólne System ECTS to zorientowany na studenta system transferu i akumulacji punktów zaliczeniowych oparty na przejrzystości procesu i efektów kształcenia/uczenia się. Jego celem

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Postępowanie karne polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Prawo administracyjne część

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji efektów kształcenia na kierunku Informatyka w roku akademickim 2012/2013

Sprawozdanie z realizacji efektów kształcenia na kierunku Informatyka w roku akademickim 2012/2013 Uniwersytet Śląski Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach KIERUNKOWY ZESPÓŁ ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Sprawozdanie z realizacji efektów kształcenia na kierunku Informatyka w roku akademickim 01/01

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Ratownictwo Medyczne Profil kształcenia ogólnoakademicki praktyczny inny jaki. Nazwa jednostki realizującej

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁOWY SYSTEM ZAPEWNIENIA I OCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

WYDZIAŁOWY SYSTEM ZAPEWNIENIA I OCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytet Rolniczy w Krakowie WYDZIAŁOWY SYSTEM ZAPEWNIENIA I OCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Numer WSZiOJK/WBiO/1 Wydanie: 4/2018 PROCEDURA WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU. UCHWAŁA Nr 123. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 24 września 2013 r.

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU. UCHWAŁA Nr 123. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 24 września 2013 r. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU UCHWAŁA Nr 123 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 września 2013 r. w sprawie wytycznych tworzenia planów i programów studiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek. ZDROWIE PUBLICZNE Profil kształcenia ogólnoakademicki praktyczny inny jaki.

Liczba godzin. KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek. ZDROWIE PUBLICZNE Profil kształcenia ogólnoakademicki praktyczny inny jaki. Załącznik nr 5b do Uchwały senatu UMB nr 61/2016 z dnia 30.05.2016 KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek ZDROWIE PUBLICZNE Profil kształcenia ogólnoakademicki praktyczny inny jaki.

Bardziej szczegółowo

I. Instrukcja uzupełnienia. Główka: Wydział, kierunek, poziom studiów, profil kształcenia: uzupełnia Wydział A Informacje ogólne:

I. Instrukcja uzupełnienia. Główka: Wydział, kierunek, poziom studiów, profil kształcenia: uzupełnia Wydział A Informacje ogólne: I. Instrukcja uzupełnienia formularza programu nauczania przedmiotu Główka: Załącznik nr 5 Wydział, kierunek, poziom studiów, profil kształcenia: uzupełnia Wydział A Informacje ogólne: 1. Przedmiot: dokładna

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 48/2018/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 19 grudnia 2018 r.

Uchwała Nr 48/2018/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 19 grudnia 2018 r. Uchwała Nr 48/2018/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zmiany programów stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych w Politechnice

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 60. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 25 kwietnia 2017 r.

UCHWAŁA Nr 60. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 25 kwietnia 2017 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2017; poz. 136 UCHWAŁA Nr 60 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie wytycznych tworzenia planów

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu. I. Informacje podstawowe. Wydział: Wydział Zarządzania Kierunek: Rachunkowość i Controlling. Nazwa przedmiotu w j. ang.

Nazwa przedmiotu. I. Informacje podstawowe. Wydział: Wydział Zarządzania Kierunek: Rachunkowość i Controlling. Nazwa przedmiotu w j. ang. Karta przedmiotu Wydział: Wydział Zarządzania Kierunek: Rachunkowość i Controlling I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Programy komputerowe w rachunkowości Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 45. niestacjonarne: Wykłady: 27

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 45. niestacjonarne: Wykłady: 27 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Etyka dla prawników polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Mediacje oraz alternatywne sposoby

Bardziej szczegółowo

Ekonomia w działalności fizjoterapeutycznej

Ekonomia w działalności fizjoterapeutycznej KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS ydział Nauk o Zdrowiu FIZJOTERAPIA Kierunek Profil kształcenia ogólnoakademicki X praktyczny inny jaki. Nazwa jednostki realizującej Zakład Zdrowia Publicznego moduł/przedmiot:

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA w Instytucie Fizyki Akademii Pomorskiej w Słupsku. 1. Uwagi wstępne

SYSTEM WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA w Instytucie Fizyki Akademii Pomorskiej w Słupsku. 1. Uwagi wstępne SYSTEM WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA w Instytucie Fizyki Akademii Pomorskiej w Słupsku 1. Uwagi wstępne 1. Weryfikacja efektów kształcenia prowadzona jest na różnych etapach kształcenia: 1) poprzez zaliczenia

Bardziej szczegółowo

1. Wytyczne dotyczące wymagań formalnych

1. Wytyczne dotyczące wymagań formalnych Załączniki 1-4 do uchwały nr 64/d/11/2011 Załącznik 1 do uchwały nr 64/d/11/2011 Wytyczne dla rad wydziałów, dotyczące przygotowania dokumentu określającego efekty kształcenia dla uruchomionych i planowanych

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Zasady stosowania prawa polski

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WALIDACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA KIERUNKACH PROWADZONYCH NA WYDZIALE LEŚNYM UNIWERSYTETU ROLNICZEGO IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE

PROCEDURA WALIDACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA KIERUNKACH PROWADZONYCH NA WYDZIALE LEŚNYM UNIWERSYTETU ROLNICZEGO IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE Zatwierdzona na RWL 25.06.2014r. 1.PODSTAWA PRAWNA: Statut Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Regulamin Studiów wprowadzony w życie Zarządzeniem 22/2012 roku Rektora Uniwersytetu Rolniczego

Bardziej szczegółowo

Zasady konstruowania dokumentacji programów kształcenia. w Akademii Pomorskiej w Słupsku

Zasady konstruowania dokumentacji programów kształcenia. w Akademii Pomorskiej w Słupsku Załącznik do Zarządzenia nr R.021.103.16 Podstawy prawne: Zasady konstruowania dokumentacji programów kształcenia w Akademii Pomorskiej w Słupsku Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OKREŚLAJĄCA ZASADY

PROCEDURA OKREŚLAJĄCA ZASADY Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia UWM w Olsztynie Symbol: Data: WSZJK-O-BZ-1 2013-04-12 Wydanie: Wydział Bioinżynierii Zwierząt 1/2013 9 PROCEDURA OKREŚLAJĄCA ZASADY DOKUMENTOWANIA PROCESU

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 21/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 marca 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 21/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 marca 2019 r. ZARZĄDZENIE Nr 21/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 31/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 marca 2017 roku w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI 1.1.1 Zarządzanie zasobami ludzkimi I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P11 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

Rodzaj modułu/ przedmiotu: Kształcenia ogólnego podstawowy kierunkowy/profilowy inny Język wykładowy: polski obcy

Rodzaj modułu/ przedmiotu: Kształcenia ogólnego podstawowy kierunkowy/profilowy inny Język wykładowy: polski obcy Załącznik do Uchwały RWNZ nr z dnia 30.01.2018 KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu ZDROWIE PUBLICZNE Kierunek Profil kształcenia ogólnoakademicki praktyczny inny jaki. Nazwa jednostki realizującej

Bardziej szczegółowo

Poznań, 23 sierpnia 2013 roku DOP /13

Poznań, 23 sierpnia 2013 roku DOP /13 DOP-0212-128/13 Poznań, 23 sierpnia 2013 roku Zarządzenie nr 128/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 23 sierpnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia procedury weryfikacji osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA... (skrajne daty)

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA... (skrajne daty) Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA... (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Higiena żywności i żywienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 149/2016 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 21 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 149/2016 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 21 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR 149/2016 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia programów kształcenia na studiach

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące projektowania programów kształcenia i planów studiów, ich realizacji i oceny rezultatów.

Wytyczne dotyczące projektowania programów kształcenia i planów studiów, ich realizacji i oceny rezultatów. Załącznik do Uchwały nr 3/I/12 Senatu PWSTE im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu z dnia 18 stycznia 2012r. Wytyczne dotyczące projektowania programów kształcenia i planów studiów, ich realizacji

Bardziej szczegółowo

Prawo administracyjne część szczegółowa. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18

Prawo administracyjne część szczegółowa. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Prawo administracyjne część

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA PROCEDURA 30 WERYFIKACJA OSIĄGANIA ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEZ STUDENTÓW

WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA PROCEDURA 30 WERYFIKACJA OSIĄGANIA ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEZ STUDENTÓW PROCEDURA 30 WERYFIKACJA OSIĄGANIA ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEZ STUDENTÓW 1 1. ZAKRES PROCEDURY Wydział Nauk o Zdrowiu (WNoZ) 2. TERMINOLOGIA Efekty kształcenia zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 9

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 9 Prawo konstytucyjne Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Prawo konstytucyjne

Bardziej szczegółowo

Podstawy projektowania infrastruktury technicznej WF-ST1-GI--12/13Z-PWYP. Liczba godzin Wykłady: 15 Zajęcia terenowe: 10 Zajęcia projektowe: 30

Podstawy projektowania infrastruktury technicznej WF-ST1-GI--12/13Z-PWYP. Liczba godzin Wykłady: 15 Zajęcia terenowe: 10 Zajęcia projektowe: 30 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Podstawy projektowania infrastruktury technicznej Nazwa przedmiotu w j. ang. Język

Bardziej szczegółowo

WYNIK FINANSOWY W UJĘCIU BILANSOWYM I PODATKOWYM

WYNIK FINANSOWY W UJĘCIU BILANSOWYM I PODATKOWYM 1.1.1 Wynik finansowy w ujęciu bilansowym i podatkowym I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE) WYNIK FINANSOWY W UJĘCIU BILANSOWYM I PODATKOWYM Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA W LOGISTYCE

INFRASTRUKTURA W LOGISTYCE 1.1.1 Infrastruktura w logistyce I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE INFRASTRUKTURA W LOGISTYCE Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: ZL_PS8 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

Insolvency Law. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 0. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 0

Insolvency Law. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 0. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 0 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów PRAWO

Bardziej szczegółowo