Ćwiczenie 32. Jacek Kłos. Aktywności i stężenia jonów wodorowych.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ćwiczenie 32. Jacek Kłos. Aktywności i stężenia jonów wodorowych."

Transkrypt

1 Ćwiczenie 32 Jacek Kłos Aktywności i stężenia jonów wodorowych. Zagadnienia: pojęcie ph, pomiar ph, budowa elektrody szklanej, wskaźniki ph, oddziaływania międzycząsteczkowe, miareczkowanie alkacymetryczne, aktywność jonów, graniczne równanie Debye'a i równanie Debye'a-Hückela określające zależność między średnim współczynnikiem aktywności elektrolitu i siłą jonową roztworu. Teoria W praktyce laboratoryjnej często korzysta się z pomiarów wartości ph oraz ogólnie pomiarów elektrodami jonoselektywnymi. Jednocześnie często spotyka się w podręcznikach akademickich przybliżoną, nie do końca ścisłą definicję ph, wyrażaną wzorem: Poprawna definicja ph ma postać: ph = -log[h + ]. (1) ph = -log a H +. (2) W powyższych wzorach: [H + ] to stężenie molowe jonów wodorowych, a wielkość a H + to aktywność jonów wodorowych. Oczywiście w przypadku małych stężeń obie wielkości posiadają zbliżone wartości. Zawsze są jednak ze sobą związane wielkością określaną jako współczynnik aktywności γ. W przypadku jonów wodorowych zależność ta wyraża się wzorem: a H + = γ [H + ]. (3) Ważne jest rozróżnienie tych dwóch wielkości. Stężenie [H + ] określa rzeczywistą zawartość jonów wodorowych w danym, badanym roztworze. Jego wartość wyznacza się w najprostszy sposób za pomocą metody miareczkowania. Natomiast aktywność a H + można traktować jako efektywne stężenie bądź praktyczne stężenie, które jest związane z reaktywnością jonów wodorowych. Reaktywność ta przejawia się również podczas pomiaru ph za pomocą elektrody szklanej. Dlatego też dokonując pomiaru elektrodą szklaną uzyskuje się wartość zależną od aktywności, a nie od stężenia. Aktywności decydują również o położeniu punktu równowagi, w którym znajduje się dana reakcja i co z tym związane decydują o wartości stałej równowagi K a. Poniżej opisane zadania eksperymentalne mają na celu pokazać bezpośrednio tę właśnie różnicę między dwoma wielkościami stężenia i aktywności. Za każdym razem będziemy zaczynać od pewnej określonej objętości czystego roztworu kwasu solnego HCl o znanym wyjściowym stężeniu, następnie będziemy dodawać do niego pewną (podaną w opisie) objętość 5 M roztworu CaCl 2. Takie postępowanie powoduje w każdym przypadku, co oczywiste, rozcieńczenie wyjściowego roztworu HCl. W tym miejscu można się zastanowić nad związkiem między niepoprawną definicją ph (wzór 1), a wynikami, które będziemy uzyskiwać w trakcie prowadzenia ćwiczenia. Gdyby prawdziwą definicją ph była ta wyrażona wzorem (1) to zmierzona wartość ph powinna w każdym przypadku rozcieńczenia, wzrosnąć w stosunku do wartości ph zmierzonej

2 przed rozcieńczeniem. Rozważmy to na przykładzie. Powiedzmy, że mamy roztwór HCl o stężeniu0,1 M. Ujemny logarytm z tej wartości wynosi: -log(0,1) = 1, czyli ph zgodnie z definicją (1) powinno mieć wartość ph = 1 (zmierzona wartość to ph = 1,09). Po dwukrotnym rozcieńczeniu 5 M roztworem CaCl 2 stężenie HCl zmniejszy się do wartości 0,05 M. Wyliczona wg wzoru (1) wartość ph powinna w takim razie wzrosnąć do około 1,3, gdyż log(0,05) 1,3. Jednak jak się okazuje, zmierzona, czyli rzeczywista wartość ph wynosi 0,52. Widać w tym miejscu pewnego rodzaju paradoks, który pojawia się tylko w przypadku przyjęcia błędnej definicji ph opisanej wzorem (1) zamiast zawsze prawdziwej definicji wyrażonej wzorem (2). Dolewamy roztwór obojętnego związku CaCl 2.Jednak jak się okazuje, wynik pomiaru ph sugeruje wzrost liczby jonów H +, co przecież w rzeczywistości nie ma miejsca. Wyjaśnieniem tej sytuacji jest to, że pomimo rozcieńczenia obojętnym, bardzo stężonym, roztworem CaCl 2, aktywność jonów wodorowych wyraźnie wzrasta. Ten fakt należy łączyć ze wzrostem wartości współczynnika aktywności γ. Wzrost wartości współczynnika γ jest na tyle duży, że rekompensuje z nadmiarem spadek wartości stężenia [H + + ] tak, że aktywność a H po rozcieńczeniu jest większa niż wyjściowe stężenie jonów H + (w naszym przypadku 0,1 M). Za ten wzrost aktywności a + H odpowiedzialne są oddziaływania międzycząsteczkowe, których sumaryczny efekt zawiera w sobie współczynnik aktywności γ. Aby zbadać przyczynę obserwowanego, nienaturalnego wydawałoby się, spadku poziomu ph, należy rozważyć trzy potencjalne czynniki: - własną kwasowość roztworu, teoretycznie obojętnej soli CaCl 2, - bezpośredni wpływ stężonego roztworu CaCl 2 na elektrodę ph-metru w naszym przypadku jest to elektroda szklana oraz - wpływ stężonego roztworu CaCl 2 na oddziaływania międzycząsteczkowe, a przez to wpływ na zmianę aktywności składników roztworu. Jeśli chodzi o pierwszy czynnik, to roztwory zawierające jony dodatnie rzeczywiście posiadają kwaśne odczyny. Dodatni ładunek jonu, jak np. Ca 2+, przyciąga chmurę elektronową otaczającej go wody, w wyniku czego ustala się następująca równowaga: Ca 2+ (H 2 O) 8 + H 2 O CaOH + (H 2 O) 7 + H 3 O +. Tę równowagę można wyrazić w postaci stałej K a, która w przypadku jonu Ca 2+ ma wartość K a = Z powyższego można wywnioskować, że wytwarza się pewna niewielka ilość jonów H +. Ta ilość nie ma jednak dużego wpływu na mierzone przez nas efekty, bo:. Jeśli chodzi o bezpośredni wpływ stężonego roztworu CaCl 2 na elektrodę szklaną (drugi czynnik) to również jest on nieistotny na uzyskiwane przez nas wyniki pomiarów. Jony Ca 2+ nie wbudowują się w szkło elektrody i nie modyfikują w ten sposób wskazań ph-metru. Taki problem istnieje np. w przypadku stężonych alkalicznych roztworów z jonami Na +, a zniekształcone wskazania elektrody obarczone są tzw. błędem sodowym. Należy jeszcze wspomnieć o pojawiającym się odchyleniu od liniowości (siła elektromotoryczna / ph) w przypadku niskich wartości ph podczas pomiarów elektrodą szklaną. Gdyby porównać wskazania ph zmierzone elektrodą szklaną oraz elektrodą wodorową (jest ona elektrodą wzorcową), to okazałoby się, że wyniki uzyskane dla elektrody szklanej są nieco większe niż te dla elektrody wodorowej. Jest to tzw. błąd kwasowy elektrody szklanej. On z pewnością nie jest odpowiedzialny za obserwowany w ćwiczeniu spadek ph roztworu. Wręcz przeciwnie, błąd ten w pewnym stopniu maskuje obserwowany przez nas efekt. Jak widać z wymienionych i omówionych wyżej możliwych przyczyn zmniejszenia się wartości ph roztworu HCl po dodaniu stężonego roztworu CaCl 2, pozostaje ostatnia możliwość

3 zmiana oddziaływań międzycząsteczkowych przejawiająca się w zmianie wartości współczynnika aktywności γ. Jak wiadomo z kursu chemii fizycznej, współczynnik aktywności jest funkcją oddziaływań międzycząsteczkowych w roztworze, gdyż zależy między innymi od siły jonowej roztworu. Współczynnik aktywności uwzględnia odchylenia wynikające z niedoskonałości roztworu. Wartość współczynnika aktywności substancji rozpuszczonej definiuje się następująco: zakłada się, że gdy [H + ] 0, to γ 1 i w związku z tym automatycznie a H + [H + ]. Tak zdefiniowany współczynnik aktywności dotyczy roztworu idealnego rozcieńczonego, gdzie substancja rozpuszczona spełnia prawo Henryego, a rozpuszczalnik prawo Raoulta. Wartość współczynnika aktywności zmienia się wraz ze zmianą stężenia roztworu. W miarę wzrostu stężenia substancji rozpuszczonej, od wartości bliskich zeru, jego wartość najpierw maleje, a następnie zaczyna rosnąć. Zostało to zaprezentowane schematycznie na rysunku nr 1.Ogólnie można powiedzieć, że w przypadku niskich stężeń dominują oddziaływania międzyjonowe, a w przypadku wyższych dominuje efekt hydratacji. Rys. 1. Zależność wartości średniego współczynnika aktywności jonu H + od stężenia molowego kwasu HCl. Każdy roztwór w ćwiczeniu składa się z rozpuszczalnika H 2 O i substancji rozpuszczonych HCl oraz CaCl 2. W pierwszym przybliżeniu obie części składowe roztworu możemy traktować jako nie wywierające na siebie wpływu. Jednak w przypadku rzeczywistych stężonych roztworów tak nie jest, co uzasadnia konieczność stosowania aktywności zamiast stężeń. Po pierwsze na skutek przyciągania i odpychania elektrostatycznego między jonami, pewna liczba jonów gromadzi się wokół wybranego jonu(jon centralny)obdarzonego znakiem ujemnym bądź dodatnim. Powstaje tzw. chmura jonowa. Po drugie, cząsteczki rozpuszczalnika wody, mogą one również oddziaływać na zasadzie przyciągania elektrostatycznego z jonami obecnymi w roztworze, ponieważ posiadają trwały moment dipolowy. Cząsteczki wody tworzą otoczki solwatacyjne rozpuszczonych jonów, w przypadku ćwiczenia są to głównie: H + (w otoczce 7 cząsteczek wody) oraz Ca 2+ (w otoczce 9 cząsteczek wody). Jeśli chodzi o jon Cl -, to jak się okazuje, do otoczki solwatacyjnej wchodzi nie więcej niż jedna cząsteczka wody. Dlatego z pewnym przybliżeniem jon ten można traktować jako praktycznie niezsolwatowany. Ostatecznie można stwierdzić, że rezultat pochodzący od: oddziaływań międzyjonowych odpowiedzialnych za powstanie chmury jonowej oraz zjawisko solwatowania jonów, ma wpływ na zmiany wartości współczynnika aktywności. Wpływ oddziaływań elektrostatycznych(chmury jonowej) na wartość współczynnika aktywności opisuje teoria Debeye a Hückela i wyraża się poniższym równaniem:

4 , (4) gdzie: γ ± to średni współczynnik aktywności, a to najmniejsza odległość na jaką mogą zbliżyć się jony, B to stała zawierająca w sobie różne stałe fizyczne, a Ito siła jonowa (w pomiarach wyznaczamy średnie współczynniki aktywności γ ±, indywidualne współczynniki γ dla poszczególnych składników są pomiarowo niedostępne). Dla niskich stężeń, do wartości około ~ 0,02 M równanie (4) dobrze odtwarza mierzone wartości średnich współczynników aktywności. W tym zakresie stężeń wartość współczynnika aktywności maleje ze wzrostem stężenia. Powyżej tej wartości stężenia równanie Debeye a Hückela traci swoją ważność, gdyż od tego momentu zaczyna grać rolę efekt solwatacji jonów. Aby wyjaśnić wpływ solwatacji, należy zauważyć, że rozpuszczalnik, tj. wodę obecną w roztworze można podzielić na dwie grupy. Jedną część stanowi woda wchodząca w skład otoczek solwatacyjnych, Cząsteczki wody z tej grupy można traktować jako związane przez jony i nie posiadające przez to możliwości rozpuszczania. Choć te cząsteczki H 2 O fizycznie istnieją w roztworze, tak naprawdę nie pełnią roli rozpuszczalnika. Drugą grupę stanowią wolne, nie wchodzące w skład otoczek solwatacyjnych, cząsteczki wody. Te posiadają zdolność do rozpuszczania, więc to one w istocie pełnią rolę efektywnego rozpuszczalnika. To rozróżnienie zostało schematycznie pokazane na rysunku numer 2. Rys.2. Podział wody w roztworze na dwie grupy związaną i wolną W przypadku małych stężeń, ubytek wolnych cząsteczek wody, z tytułu solwatacji, jest niewielki i praktycznie nie wywiera wpływu na wartość aktywności, współczynnika aktywności. Jednak w przypadku stężeń, powyżej wartości 0,02 M, efekt ten staje się już zauważalny. Można go zilustrować poniższym rozważaniem, dla przypadku roztworu soli CaCl 2. Jak wspomniano wyżej liczba hydratacyjna n h jonu Ca 2+, wynosi około n h 9. W czystym rozpuszczalniku, wodzie znajduje się 1000(g)/18(g/mol) = 55,555 moli cząsteczek wody. Gdy mamy np. 0,001 M roztwór, to przy liczbie hydratacyjnej 9, mamy 0,009 moli zablokowanych cząsteczek wody, wolnych cząsteczek wody pozostaje 55,546 moli. Jak na razie efekt ubytku wody jest niewielki. W przypadku 1 M roztworu, zablokowanych cząsteczek wody jest już 9 moli, wolnych cząsteczek jest natomiast 46,555 mola. W ćwiczeniu korzystamy z 5 M roztworu CaCl 2, i w tym przypadku do jonów Ca 2+ przyłączonych jest już 45 moli cząsteczek wody, natomiast wolnych cząsteczek wody pozostaje zaledwie 10,555 mola. Jak widać, efektywne stężenie (aktywność) soli, spowodowane hydratacją, jest większe niż formalne stężenie (5 M), gdyż 5 moli rozpuszczonej soli otoczone jest w przybliżeniu 10 molami wolnej, niezhydratowanej wody. W każdym kolejnym przypadku

5 wzrostu stężenia CaCl 2, stężenie wolnych cząsteczek wody maleje. Jednocześnie efektywne stężenie aktywność wody jako rozpuszczalnika również maleje. Dla podanych wyżej stężeń, ilości moli niezhydratowanej wody zmniejszają się następująco: 55,546, 46,555 i 10,555. Powyższe rozważania można podsumować następująco w przypadku wzrostu stężeń w roztworze, aktywności substancji rozpuszczonej powinny rosnąć, natomiast rozpuszczalnika maleć. Jeśli chodzi o teoretyczne obliczenia ilościowe, zmodyfikowany wzór Debeye a Hückela służący do obliczania wartości średniego współczynnika aktywności, uwzględniający dwa efekty, wzrostu efektywnego stężenia substancji rozpuszczonej i spadku efektywnego stężenia rozpuszczalnika ma postać:, (5) gdzie: a wyraża teraz promień solwatowanego jonu, n to liczba moli rozpuszczonej substancji, n w to liczba moli wody w roztworze, n h to liczba moli wody, która znajduje się w otoczkach solwatacyjnych jonów, a a w jest aktywnością wody. Należy dodać, że równanie (5) bazuje na dwóch założeniach: - woda wchodząca w skład otoczek solwatacyjnych nie jest traktowana jako rozpuszczalnik, - równanie Debeye a Hückela poprawnie opisuje współczynniki aktywności jonów w formie zsolwatowanej. Mając powyższą wiedzę można wyjaśnić pojawiający się w ćwiczeniu paradoks spadku ph roztworu HCl podczas jego rozcieńczania stężonym roztworem CaCl 2. Dla przypomnienia, w ćwiczeniu dysponujemy roztworami o stężeniach 0,1 M HCl oraz 5 M CaCl 2. Jon Ca 2+ otoczony jest 9 cząsteczkami wody, a jeśli chodzi o jon Cl - to dla uproszczenia rozważań pomijamy jego hydratację. W przypadku dwukrotnego rozcieńczenia roztworu 0,1 M HCl, pojawiają się następujące wartości stężeń: - 0,05 M HCl oraz 2,5 M CaCl 2, - 22,5 mola cząsteczek H 2 O pochłoniętych jest przez otoczki solwatacyjne jonu Ca 2+, w przeliczeniu na 1 dm 3 roztworu, oraz - pozostają 33 mole niezwiązanego rozpuszczalnika H 2 O. Liczba hydratacyjna jonu H + wynosi około 7. Jony te wiążą około 0,35 mola cząsteczek H 2 O, co jest liczbą nieznaczną z w porównaniu 22,5 molami wiązanymi przez kation Ca 2+ (również różnica stężeń formalnych wynosi 2, 3 rzędy wielkości). Dlatego z punktu widzenia fizycznych oddziaływań międzycząsteczkowych, roztwór można potraktować w przybliżeniu jako składający się tylko z H 2 O oraz CaCl 2. Jak wiadomo z równania Gibbsa Duhema (oraz powyższych rozważań) aktywności substancji rozpuszczonej i rozpuszczalnika są ze sobą związane, tj. gdy np. rośnie aktywność substancji rozpuszczonej (w naszym przypadku CaCl 2 ) to jednocześnie maleje aktywność rozpuszczalnika (w naszym przypadku H 2 O):. (6) Wobec dużej aktywności CaCl 2 aktywność H 2 O jest mała. Ponieważ a H2O jest mała oraz n h = 9 dla jonu Ca 2+ (głównego składnika roztworu), to oba ostanie człony równania (5) przyjmują wartość dodatnią. Wobec tego wartość średniego współczynnika aktywności γ ± (5) rośnie względem wartości wyliczonej tylko w oparciu o równanie Debeye a Hückela (4). Z równania (5) można oczywiście również wyliczyć współczynnik aktywności i dla jonu H +. W równaniu Gibbsa (7)

6 Duhema wkład HCl został pominięty, by pokazać, że główny udział w obniżeniu a H2O ma rozpuszczona w dużej ilości sól CaCl 2. W związku z tym można stwierdzić, że to właśnie głównie dzięki obniżonej aktywności rozpuszczalnika H 2 O, rośnie aktywność jonów H +, a co z tym związane maleje mierzone przez nas w ćwiczeniu ph. Wykonanie ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zaobserwowanie różnicy pomiędzy wielkościami aktywności oraz stężenia. Pomiary będą dotyczyć jonów wodorowych H 3 O +. Wykonanie 1. Przed przystąpieniem do pomiarów, należy umyć sprzęt szklany korzystając z wody destylowanej, a następnie przepłukać w wodzie podwójnie destylowanej. 2. Następnie należy dokonać kalibracji ph-metru, korzystając z roztworów buforowych o ph 1 i 2 oraz instrukcji zamieszczonej przy ćwiczeniu. Przed zanurzeniem w buforze, elektrodę szklaną należy obficie opłukać woda destylowaną oraz wytrzeć bibułą. 3. Do zlewki, ustawionej na mieszadle magnetycznym, nalać 25 cm 3 0,01 M HCl, wrzucić mieszadełko i zmierzyć ph (poczekać ok. 4 min na ustalenie się wskazania). Następnie, korzystając z pipety automatycznej dodawać 5 razy, po 5 cm 3 5M roztworu CaCl 2. Po dodaniu porcji roztworu CaCl 2 włączyć mieszadełko na okres 2 min, następnie zanurzyć elektrodę i po ustaleniu się (ok 4 min) wskazania odczytać i zapisać wartość do protokołu. 4. Należy nalać: - do pierwszej zlewki 20 cm 3 0,1 M roztworu HCl; - do drugiej 20 cm 3 0,1 M roztworu HCl i dodać 10 cm 3 5 M roztworu CaCl 2, następnie dobrze wymieszać mieszadełkiem magnetycznym. Trzykrotnie zmierzyć i zapisać wartość ph w pierwszej oraz drugiej zlewce. Następnie należy miareczkować 0.1 M roztworem NaOH, trzykrotnie próbki (z każdej ze zlewek) po 7 cm 3, za pomocą 0,1 M NaOH. Zapisać wyniki miareczkowania w tabeli 2. Opracowanie wyników 1. W punkcie 3 mierzona była wartość ph roztworu. Korzystając ze znanego wyjściowego stężenia i kolejnych rozcieńczeń roztworu HCl (wartości stężeń przeliczyć wg wzoru nr 1 na log[h + ]) oraz zmierzonych wartości ph należy wykonać wykres, gdzie odciętą (oś x) jest objętość dodanego roztworu CaCl 2 w cm 3, a rzędną (oś y) wartości ph oraz -log[h + ]. Wyniki zestawić w tabeli. Tabela ml 0,1 M HCl 25 ml 0,1 M HCl + 5 ml CaCl 2 25 ml 0,1 M HCl + 10 ml CaCl 2 25 ml 0,1 M HCl + 15 ml CaCl 2 25 ml 0,1 M HCl + 20 ml CaCl 2 25 ml 0,1 M HCl + 25 ml CaCl 2 zmierzone ph stężenie H + -log[h + ]

7 2. W punkcie 4 mierzono wartości phoraz miareczkowano. Punkt stechiometryczny (końcowy) miareczkowania należy wyznaczyć metoda graficzną. Opis wyznaczania znajduje się w opisie ćwiczenia nr 19. Uzyskane wartości ph oraz objętości miareczkowania należy uśrednić. Z wartości ph obliczyć aktywności jonów wodorowych a H +. Z danych pochodzących z miareczkowania obliczyć stężenie jonów wodorowych [H + ]. Uzyskane wartości zestawić w tabeli. Dla obu badanych roztworów obliczyć wartość współczynnika aktywności, dzieląc uzyskaną wartość aktywności przez znalezione stężenie: Tabela 2. γ = a H + / [H + ]. 20 ml 0,1 M HCl 20 ml 0,1 M HCl + 10 ml 5 M CaCl 2 ph = V = ph = V = ph = V = ph = V = ph = V = ph = V = ph śr = V śr = ph śr = V śr = a H + = [H + ] = a H + = [H + ] = γ = γ = 3.Skomentować różnice: - pomiędzy stężeniem, a aktywnością (jak się one przejawiają), - pomiędzy metodami wyznaczania aktywności, a stężenia.

POLITECHNIKA POZNAŃSKA ZAKŁAD CHEMII FIZYCZNEJ ĆWICZENIA PRACOWNI CHEMII FIZYCZNEJ

POLITECHNIKA POZNAŃSKA ZAKŁAD CHEMII FIZYCZNEJ ĆWICZENIA PRACOWNI CHEMII FIZYCZNEJ WARTOŚĆ ph ROZTWORÓW WODNYCH WSTĘP 1. Wartość ph wody i roztworów Woda dysocjuje na jon wodorowy i wodorotlenowy: H 2 O H + + OH (1) Stała równowagi tej reakcji, K D : wyraża się wzorem: K D = + [ Η ][

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 2 KONDUKTOMETRIA

ĆWICZENIE 2 KONDUKTOMETRIA ĆWICZENIE 2 KONDUKTOMETRIA 1. Oznaczanie słabych kwasów w sokach i syropach owocowych metodą miareczkowania konduktometrycznego Celem ćwiczenia jest ilościowe oznaczenie zawartości słabych kwasów w sokach

Bardziej szczegółowo

A4.05 Instrukcja wykonania ćwiczenia

A4.05 Instrukcja wykonania ćwiczenia Katedra Chemii Fizycznej Uniwersytetu Łódzkiego A4.05 nstrukcja wykonania ćwiczenia Wyznaczanie współczynników aktywności soli trudno rozpuszczalnej metodą pomiaru rozpuszczalności Zakres zagadnień obowiązujących

Bardziej szczegółowo

Sporządzanie roztworów buforowych i badanie ich właściwości

Sporządzanie roztworów buforowych i badanie ich właściwości Sporządzanie roztworów buforowych i badanie ich właściwości (opracowanie: Barbara Krajewska) Celem ćwiczenia jest zbadanie właściwości roztworów buforowych. Przygotujemy dwa roztwory buforowe: octanowy

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Środowiska

Inżynieria Środowiska ROZTWORY BUFOROWE Roztworami buforowymi nazywamy takie roztwory, w których stężenie jonów wodorowych nie ulega większym zmianom ani pod wpływem rozcieńczania wodą, ani pod wpływem dodatku nieznacznych

Bardziej szczegółowo

dla której jest spełniony warunek równowagi: [H + ] [X ] / [HX] = K

dla której jest spełniony warunek równowagi: [H + ] [X ] / [HX] = K RÓWNOWAGI W ROZTWORACH Szwedzki chemik Svante Arrhenius w 1887 roku jako pierwszy wykazał, że procesowi rozpuszczania wielu substancji towarzyszy dysocjacja, czyli rozpad cząsteczek na jony naładowane

Bardziej szczegółowo

Obliczenia chemiczne. Zakład Chemii Medycznej Pomorski Uniwersytet Medyczny

Obliczenia chemiczne. Zakład Chemii Medycznej Pomorski Uniwersytet Medyczny Obliczenia chemiczne Zakład Chemii Medycznej Pomorski Uniwersytet Medyczny 1 STĘŻENIA ROZTWORÓW Stężenia procentowe Procent masowo-masowy (wagowo-wagowy) (% m/m) (% w/w) liczba gramów substancji rozpuszczonej

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE STAŁEJ DYSOCJACJI SŁABEGO KWASU ORGANICZNEGO

WYZNACZANIE STAŁEJ DYSOCJACJI SŁABEGO KWASU ORGANICZNEGO 10 WYZNACZANIE STAŁEJ DYSOCJACJI SŁABEGO KWASU ORGANICZNEGO CEL ĆWICZENIA Poznanie podstawowych zagadnień teorii dysocjacji elektrolitycznej i problemów związanych z właściwościami kwasów i zasad oraz

Bardziej szczegółowo

PEHAMETRIA I ROZTWORY BUFOROWE

PEHAMETRIA I ROZTWORY BUFOROWE 4. PEHAMETRIA I ROZTWORY BUFOROWE 1. Sporządzanie i oznaczanie buforu octanowego Pehametria jest analizą instrumentalną, słuŝącą do potencjometrycznego bezpośredniego pomiaru wskaźnika stęŝenia jonów H

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 3 CIEPŁO ROZPUSZCZANIA I NEUTRALIZACJI

ĆWICZENIE 3 CIEPŁO ROZPUSZCZANIA I NEUTRALIZACJI ĆWICZENIE 3 CIEPŁO ROZPUSZCZANIA I NEUTRALIZACJI Przybory i odczynniki Kalorymetr NaOH w granulkach Mieszadło KOH w granulkach Cylinder miarowy 50 ml 4n HCl 4 Szkiełka zegarowe 4N HNO 3 Termometr (dokładność

Bardziej szczegółowo

1. Stechiometria 1.1. Obliczenia składu substancji na podstawie wzoru

1. Stechiometria 1.1. Obliczenia składu substancji na podstawie wzoru 1. Stechiometria 1.1. Obliczenia składu substancji na podstawie wzoru Wzór związku chemicznego podaje jakościowy jego skład z jakich pierwiastków jest zbudowany oraz liczbę atomów poszczególnych pierwiastków

Bardziej szczegółowo

TWARDOŚĆ WODY. Ca(HCO 3 ) HCl = CaCl 2 + 2H 2 O + 2CO 2. Mg(HCO 3 ) 2 + 2HCl = MgCl 2 + 2H 2 O + 2CO 2

TWARDOŚĆ WODY. Ca(HCO 3 ) HCl = CaCl 2 + 2H 2 O + 2CO 2. Mg(HCO 3 ) 2 + 2HCl = MgCl 2 + 2H 2 O + 2CO 2 TWARDOŚĆ WODY Ćwiczenie 1. Oznaczanie twardości przemijającej wody wodociągowej Oznaczenie twardości przemijającej wody polega na miareczkowaniu określonej ilości badanej wody roztworem kwasu solnego o

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY CHEMII INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA. Wykład 2

PODSTAWY CHEMII INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA. Wykład 2 PODSTAWY CEMII INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA Wykład Plan wykładu II,III Woda jako rozpuszczalnik Zjawisko dysocjacji Równowaga w roztworach elektrolitów i co z tego wynika Bufory ydroliza soli Roztwory (wodne)-

Bardziej szczegółowo

HYDROLIZA SOLI. ROZTWORY BUFOROWE

HYDROLIZA SOLI. ROZTWORY BUFOROWE Ćwiczenie 9 semestr 2 HYDROLIZA SOLI. ROZTWORY BUFOROWE Obowiązujące zagadnienia: Hydroliza soli-anionowa, kationowa, teoria jonowa Arrheniusa, moc kwasów i zasad, równania hydrolizy soli, hydroliza wieloetapowa,

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie stałej dysocjacji pk a słabego kwasu metodą konduktometryczną CZĘŚĆ DOŚWIADCZALNA. Tabela wyników pomiaru

Wyznaczanie stałej dysocjacji pk a słabego kwasu metodą konduktometryczną CZĘŚĆ DOŚWIADCZALNA. Tabela wyników pomiaru Wyznaczanie stałej dysocjacji pk a słabego kwasu metodą konduktometryczną Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest wyznaczenie stałej dysocjacji pk a słabego kwasu metodą konduktometryczną. Zakres wymaganych

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 8 (studenci biotechnologii) Potencjometria Potencjometryczne wyznaczanie PK miareczkowania słabego kwasu

Ćwiczenie 8 (studenci biotechnologii) Potencjometria Potencjometryczne wyznaczanie PK miareczkowania słabego kwasu Ćwiczenie 8 (studenci biotechnologii) Potencjometria Potencjometryczne wyznaczanie PK miareczkowania słabego kwasu Potencjometria Klasyczne miareczkowanie od miareczkowania potencjometrycznego różni się

Bardziej szczegółowo

Roztwory rzeczywiste (1)

Roztwory rzeczywiste (1) Roztwory rzeczywiste (1) Również w temp. 298,15K, ale dla CCl 4 () i CH 3 OH (). 2 15 1 5-5 -1-15 Τ S H,2,4,6,8 1 G -2 Chem. Fiz. TCH II/12 1 rzyczyny dodatnich i ujemnych odchyleń od prawa Raoulta konsekwencja

Bardziej szczegółowo

Bufory ph. Pojemność buforowa i zakres buforowania

Bufory ph. Pojemność buforowa i zakres buforowania Bufory ph. Pojemność buforowa i zakres buforowania 1. Wstęp Roztworami buforowymi nazywane są roztwory wodne, składające się z mieszaniny słabego kwasu i sprzężonej z nim zasady (protonodawca protonobiorca),

Bardziej szczegółowo

Temat 7. Równowagi jonowe w roztworach słabych elektrolitów, stała dysocjacji, ph

Temat 7. Równowagi jonowe w roztworach słabych elektrolitów, stała dysocjacji, ph Temat 7. Równowagi jonowe w roztworach słabych elektrolitów, stała dysocjacji, ph Dysocjacja elektrolitów W drugiej połowie XIX wieku szwedzki chemik S.A. Arrhenius doświadczalnie udowodnił, że substancje

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM Z PODSTAW BIOFIZYKI ĆWICZENIE NR 4 1. CEL ĆWICZENIA

LABORATORIUM Z PODSTAW BIOFIZYKI ĆWICZENIE NR 4 1. CEL ĆWICZENIA 1. CEL ĆWICZENIA Pomiar potencjału dyfuzyjnego roztworów o różnych stężeniach jonów oddzielonych membranami: półprzepuszczalną i jonoselektywną w funkcji ich stężenia. Wykorzystanie równania Nernsta do

Bardziej szczegółowo

Katedra Chemii Fizycznej Uniwersytetu Łódzkiego. Adsorpcja kwasu octowego na węglu aktywnym. opracowała dr hab. Małgorzata Jóźwiak

Katedra Chemii Fizycznej Uniwersytetu Łódzkiego. Adsorpcja kwasu octowego na węglu aktywnym. opracowała dr hab. Małgorzata Jóźwiak Katedra Chemii Fizycznej Uniwersytetu Łódzkiego Adsorpcja kwasu octowego na węglu aktywnym opracowała dr hab. Małgorzata Jóźwiak ćwiczenie nr Zakres zagadnień obowiązujących do ćwiczenia 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

1 Kinetyka reakcji chemicznych

1 Kinetyka reakcji chemicznych Podstawy obliczeń chemicznych 1 1 Kinetyka reakcji chemicznych Szybkość reakcji chemicznej definiuje się jako ubytek stężenia substratu lub wzrost stężenia produktu w jednostce czasu. ν = c [ ] 2 c 1 mol

Bardziej szczegółowo

Kwas HA i odpowiadająca mu zasada A stanowią sprzężoną parę (podobnie zasada B i kwas BH + ):

Kwas HA i odpowiadająca mu zasada A stanowią sprzężoną parę (podobnie zasada B i kwas BH + ): Spis treści 1 Kwasy i zasady 2 Rola rozpuszczalnika 3 Dysocjacja wody 4 Słabe kwasy i zasady 5 Skala ph 6 Oblicznie ph słabego kwasu 7 Obliczanie ph słabej zasady 8 Przykłady obliczeń 81 Zadanie 1 811

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie stałej dysocjacji i masy molowej słabego kwasu metodą potencjometryczną

Wyznaczanie stałej dysocjacji i masy molowej słabego kwasu metodą potencjometryczną 1. Wprowadzenie Wyznaczanie stałej dysocjacji i masy molowej słabego kwasu metodą potencjometryczną W wodzie, kwasy ulegają dysocjacji zgodnie z poniższym (uproszczonym) równaniem: Stałą równowagi tej

Bardziej szczegółowo

Porównanie precyzji i dokładności dwóch metod oznaczania stężenia HCl

Porównanie precyzji i dokładności dwóch metod oznaczania stężenia HCl Porównanie precyzji i dokładności dwóch metod oznaczania stężenia HCl Metoda 1: Oznaczanie stężenia HCl metodą miareczkowania potencjometrycznego (strąceniowe) Wyposażenie: - miernik potencjału 1 szt.

Bardziej szczegółowo

Kinetyka chemiczna jest działem fizykochemii zajmującym się szybkością i mechanizmem reakcji chemicznych w różnych warunkach. a RT.

Kinetyka chemiczna jest działem fizykochemii zajmującym się szybkością i mechanizmem reakcji chemicznych w różnych warunkach. a RT. Ćwiczenie 12, 13. Kinetyka chemiczna. Kinetyka chemiczna jest działem fizykochemii zajmującym się szybkością i mechanizmem reakcji chemicznych w różnych warunkach. Szybkość reakcji chemicznej jest związana

Bardziej szczegółowo

Równowagi jonowe - ph roztworu

Równowagi jonowe - ph roztworu Równowagi jonowe - ph roztworu Kwasy, zasady i sole nazywa się elektrolitami, ponieważ przewodzą prąd elektryczny, zarówno w wodnych roztworach, jak i w stanie stopionym (sole). Nie wszystkie wodne roztwory

Bardziej szczegółowo

Potencjometryczna metoda oznaczania chlorków w wodach i ściekach z zastosowaniem elektrody jonoselektywnej

Potencjometryczna metoda oznaczania chlorków w wodach i ściekach z zastosowaniem elektrody jonoselektywnej Potencjometryczna metoda oznaczania chlorków w wodach i ściekach z zastosowaniem elektrody jonoselektywnej opracowanie: dr Jadwiga Zawada Cel ćwiczenia: poznanie podstaw teoretycznych i praktycznych metody

Bardziej szczegółowo

Roztwory buforowe (bufory) (opracowanie: dr Katarzyna Makyła-Juzak)

Roztwory buforowe (bufory) (opracowanie: dr Katarzyna Makyła-Juzak) Roztwory buforowe (bufory) (opracowanie: dr Katarzyna Makyła-Juzak) 1. Właściwości roztworów buforowych Dodatek nieznacznej ilości mocnego kwasu lub mocnej zasady do czystej wody powoduje stosunkowo dużą

Bardziej szczegółowo

OCENA CZYSTOŚCI WODY NA PODSTAWIE POMIARÓW PRZEWODNICTWA. OZNACZANIE STĘŻENIA WODOROTLENKU SODU METODĄ MIARECZKOWANIA KONDUKTOMETRYCZNEGO

OCENA CZYSTOŚCI WODY NA PODSTAWIE POMIARÓW PRZEWODNICTWA. OZNACZANIE STĘŻENIA WODOROTLENKU SODU METODĄ MIARECZKOWANIA KONDUKTOMETRYCZNEGO OCENA CZYSTOŚCI WODY NA PODSTAWIE POMIAÓW PZEWODNICTWA. OZNACZANIE STĘŻENIA WODOOTLENKU SODU METODĄ MIAECZKOWANIA KONDUKTOMETYCZNEGO Instrukcja do ćwiczeń opracowana w Katedrze Chemii Środowiska Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

EFEKT SOLNY BRÖNSTEDA

EFEKT SOLNY BRÖNSTEDA EFEKT SLNY RÖNSTED Pojęcie eektu solnego zostało wprowadzone przez rönsteda w celu wytłumaczenia wpływu obojętnego elektrolitu na szybkość reakcji zachodzących między jonami. Założył on, że reakcja pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: Chemia budowlana Zakład Materiałoznawstwa i Technologii Betonu

Przedmiot: Chemia budowlana Zakład Materiałoznawstwa i Technologii Betonu Przedmiot: Chemia budowlana Zakład Materiałoznawstwa i Technologii Betonu Ćw. 4 Kinetyka reakcji chemicznych Zagadnienia do przygotowania: Szybkość reakcji chemicznej, zależność szybkości reakcji chemicznej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp. Roztwory elektrolitów

Spis treści. Wstęp. Roztwory elektrolitów Spis treści 1 Wstęp 1.1 Roztwory elektrolitów 1.2 Aktywność elektrolitów 1.3 Teorie kwasów i zasad 1.3.1 Teoria Arrheniusa 1.3.2 Teoria Lowry ego-brönsteda 1.3.3 Teoria Lewisa 1.4 Roztwory buforowe 1.5

Bardziej szczegółowo

Spektroskopia molekularna. Ćwiczenie nr 1. Widma absorpcyjne błękitu tymolowego

Spektroskopia molekularna. Ćwiczenie nr 1. Widma absorpcyjne błękitu tymolowego Spektroskopia molekularna Ćwiczenie nr 1 Widma absorpcyjne błękitu tymolowego Doświadczenie to ma na celu zaznajomienie uczestników ćwiczeń ze sposobem wykonywania pomiarów metodą spektrofotometryczną

Bardziej szczegółowo

Miareczkowanie potencjometryczne

Miareczkowanie potencjometryczne Miareczkowanie potencjometryczne Miareczkowanie potencjometryczne polega na mierzeniu za pomocą pehametru zmian ph zachodzących w badanym roztworze pod wpływem dodawania do niego mol ściśle odmierzonych

Bardziej szczegółowo

Roztwory rzeczywiste (1)

Roztwory rzeczywiste (1) Roztwory rzeczywiste (1) Również w temp. 298,15K, ale dla CCl 4 () i CH 3 OH (). 2 15 1 5-5 -1-15 Τ S H,2,4,6,8 1 G -2 Chem. Fiz. TCH II/12 1 Roztwory rzeczywiste (2) Tym razem dla (CH 3 ) 2 CO () i CHCl

Bardziej szczegółowo

- w nawiasach kwadratowych stężenia molowe.

- w nawiasach kwadratowych stężenia molowe. Cz. VII Dysocjacja jonowa, moc elektrolitów, prawo rozcieńczeń Ostwalda i ph roztworów. 1. Pojęcia i definicja. Dysocjacja elektroniczna (jonowa) to samorzutny rozpad substancji na jony w wodzie lub innych

Bardziej szczegółowo

BADANIE DRGAŃ TŁUMIONYCH WAHADŁA FIZYCZNEGO

BADANIE DRGAŃ TŁUMIONYCH WAHADŁA FIZYCZNEGO ĆWICZENIE 36 BADANIE DRGAŃ TŁUMIONYCH WAHADŁA FIZYCZNEGO Cel ćwiczenia: Wyznaczenie podstawowych parametrów drgań tłumionych: okresu (T), częstotliwości (f), częstotliwości kołowej (ω), współczynnika tłumienia

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR 4 PEHAMETRIA. Poznanie metod pomiaru odczynu roztworów wodnych kwasów, zasad i soli.

ĆWICZENIE NR 4 PEHAMETRIA. Poznanie metod pomiaru odczynu roztworów wodnych kwasów, zasad i soli. ĆWICZENIE NR 4 PEHAMETRIA Cel ćwiczenia Poznanie metod pomiaru odczynu roztworów wodnych kwasów, zasad i soli. Zakres wymaganych wiadomości 1. Dysocjacja elektrolityczna.. Iloczyn jonowy wody.. Pojęcie

Bardziej szczegółowo

Oznaczanie zawartości fluorków w naparze herbacianym z wykorzystaniem potencjometrii bezpośredniej

Oznaczanie zawartości fluorków w naparze herbacianym z wykorzystaniem potencjometrii bezpośredniej Oznaczanie zawartości fluorków w naparze herbacianym z wykorzystaniem potencjometrii bezpośredniej Celem tego ćwiczenia laboratoryjnego jest zbadanie zawartości jonów fluorkowych w naparach herbacianych

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT NIEELEKTROLITÓW PRZEZ BŁONY WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA PRZEPUSZCZALNOŚCI

TRANSPORT NIEELEKTROLITÓW PRZEZ BŁONY WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA PRZEPUSZCZALNOŚCI Ćwiczenie nr 7 TRANSPORT NIEELEKTROLITÓW PRZEZ BŁONY WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA PRZEPUSZCZALNOŚCI Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawami teorii procesów transportu nieelektrolitów przez błony.

Bardziej szczegółowo

RÓWNOWAGI W ROZTWORACH ELEKTROLITÓW

RÓWNOWAGI W ROZTWORACH ELEKTROLITÓW RÓWNOWAGI W ROZTWORACH ELETROLITÓW Opracowanie: dr Jadwiga Zawada, dr inż. rystyna Moskwa, mgr Magdalena Bisztyga 1. Dysocjacja elektrolityczna Substancje, które podczas rozpuszczania w wodzie (lub innych

Bardziej szczegółowo

Procentowa zawartość sodu (w molu tej soli są dwa mole sodu) wynosi:

Procentowa zawartość sodu (w molu tej soli są dwa mole sodu) wynosi: Stechiometria Każdą reakcję chemiczną można zapisać równaniem, które jest jakościową i ilościową charakterystyką tej reakcji. Określa ono bowiem, jakie pierwiastki lub związki biorą udział w danej reakcji

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: dr Jadwiga Zawada, dr inż. Krystyna Moskwa

Opracowanie: dr Jadwiga Zawada, dr inż. Krystyna Moskwa RÓWNOWAGI W ROZTWORACH ELEKTROLITÓW Opracowanie: dr Jadwiga Zawada, dr inż. Krystyna Moskwa CZĘŚĆ TEORETYCZNA 1. Dysocjacja elektrolityczna Substancje, które podczas rozpuszczania w wodzie (lub innych

Bardziej szczegółowo

Mechanizm działania buforów *

Mechanizm działania buforów * Mechanizm działania buforów * UNIWERSYTET PRZYRODNICZY Z doświadczenia nabytego w laboratorium wiemy, że dodanie kropli stężonego kwasu do 10 ml wody powoduje gwałtowny spadek ph o kilka jednostek. Tymczasem

Bardziej szczegółowo

CHEMIA BUDOWLANA ĆWICZENIE NR 3

CHEMIA BUDOWLANA ĆWICZENIE NR 3 CHEMIA BUDOWLANA ĆWICZENIE NR 3 HYDROLIZA SOLI I WYZNACZANIE ph ROZTWORÓW WSTĘP TEORETYCZNY Kwasy są to substancje zdolne do oddawania protonów. Zasady są zdolne do wiązania protonów. Definicję kwasów

Bardziej szczegółowo

Wykład 11 Równowaga kwasowo-zasadowa

Wykład 11 Równowaga kwasowo-zasadowa Wykład 11 Równowaga kwasowo-zasadowa JS Skala ph Skala ph ilościowa skala kwasowości i zasadowości roztworów wodnych związków chemicznych. Skala ta jest oparta na aktywności jonów hydroniowych [H3O+] w

Bardziej szczegółowo

K05 Instrukcja wykonania ćwiczenia

K05 Instrukcja wykonania ćwiczenia Katedra Chemii Fizycznej Uniwersytetu Łódzkiego K05 Instrukcja wykonania ćwiczenia Wyznaczanie punktu izoelektrycznego żelatyny metodą wiskozymetryczną Zakres zagadnień obowiązujących do ćwiczenia 1. Układy

Bardziej szczegółowo

1. PRZYGOTOWANIE ROZTWORÓW KOMPLEKSUJĄCYCH

1. PRZYGOTOWANIE ROZTWORÓW KOMPLEKSUJĄCYCH 1. PRZYGOTOWANIE ROZTWORÓW KOMPLEKSUJĄCYCH 1.1. przygotowanie 20 g 20% roztworu KSCN w wodzie destylowanej 1.1.1. odważenie 4 g stałego KSCN w stożkowej kolbie ze szlifem 1.1.2. odważenie 16 g wody destylowanej

Bardziej szczegółowo

1 Hydroliza soli. Hydroliza soli 1

1 Hydroliza soli. Hydroliza soli 1 Hydroliza soli 1 1 Hydroliza soli Niektóre sole, rozpuszczone w wodzie, reagują z cząsteczkami rozpuszczalnika. Reakcja ta nosi miano hydrolizy. Reakcję hydrolizy soli o wzorze BA, można schematycznie

Bardziej szczegółowo

Równowagi w roztworach elektrolitów

Równowagi w roztworach elektrolitów Do doświadczeń stosować suche szkło i sprzęt laboratoryjny. Po użyciu szkło i sprzęt laboratoryjny należy wstępnie opłukać, a po zakończonych eksperymentach dokładnie umyć (przy użyciu detergentów) i pozostawić

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNOŚĆ ROZTWORÓW ELEKTROLITÓW

PRZEWODNOŚĆ ROZTWORÓW ELEKTROLITÓW PRZEWODNOŚĆ ROZTWORÓW ELEKTROLITÓW Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest wyznaczenie przewodności elektrolitycznej κ i molowej elektrolitu mocnego (HCl) i słabego (CH3COOH), graficzne wyznaczenie wartości

Bardziej szczegółowo

Miareczkowanie potencjometryczne Na 2 CO 3 roztworem HCl

Miareczkowanie potencjometryczne Na 2 CO 3 roztworem HCl Miareczkowanie potencjometryczne Na 2 CO 3 roztworem HCl (opracowanie: Barbara Krajewska) Celem ćwiczenia jest oznaczenie zawartości Na 2 CO 3 w próbce (w gramach) drogą potencjometrycznego otrzymanej

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Podstaw Biofizyki Pomiar potencjału dyfuzyjnego i błonowego 4

Laboratorium Podstaw Biofizyki Pomiar potencjału dyfuzyjnego i błonowego 4 CEL ĆWICZENIA Pomiar potencjału dyfuzyjnego roztworów o różnych stężeniach jonów oddzielonych membranami: półprzepuszczalną i jonoselektywną w funkcji ich stężenia. Wykorzystanie równania Nernsta do wyznaczenia

Bardziej szczegółowo

KONDUKTOMETRIA. Konduktometria. Przewodnictwo elektrolityczne. Przewodnictwo elektrolityczne zaleŝy od:

KONDUKTOMETRIA. Konduktometria. Przewodnictwo elektrolityczne. Przewodnictwo elektrolityczne zaleŝy od: KONDUKTOMETRIA Konduktometria Metoda elektroanalityczna oparta na pomiarze przewodnictwa elektrolitycznego, którego wartość ulega zmianie wraz ze zmianą stęŝenia jonów zawartych w roztworze. Przewodnictwo

Bardziej szczegółowo

RÓWNOWAŻNIKI W REAKCJACH UTLENIAJĄCO- REDUKCYJNYCH

RÓWNOWAŻNIKI W REAKCJACH UTLENIAJĄCO- REDUKCYJNYCH 8 RÓWNOWAŻNIKI W REAKCJACH UTLENIAJĄCO- REDUKCYJNYCH CEL ĆWICZENIA Wyznaczenie gramorównoważników chemicznych w procesach redoks na przykładzie KMnO 4 w środowisku kwaśnym, obojętnym i zasadowym z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Podstaw Biofizyki

Laboratorium Podstaw Biofizyki CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest zbadanie procesu adsorpcji barwnika z roztworu oraz wyznaczenie równania izotermy Freundlicha. ZAKRES WYMAGANYCH WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI: widmo absorpcyjne, prawo Lamberta-Beera,

Bardziej szczegółowo

WPŁYW SUBSTANCJI TOWARZYSZĄCYCH NA ROZPUSZCZALNOŚĆ OSADÓW

WPŁYW SUBSTANCJI TOWARZYSZĄCYCH NA ROZPUSZCZALNOŚĆ OSADÓW WPŁYW SUBSTANCJI TOWARZYSZĄCYCH NA ROZPUSZCZALNOŚĆ OSADÓW Wstęp W przypadku trudno rozpuszczalnej soli, mimo osiągnięcia stanu nasycenia, jej stężenie w roztworze jest bardzo małe i przyjmuje się, że ta

Bardziej szczegółowo

WPŁYW SUBSTANCJI TOWARZYSZĄCYCH NA ROZPUSZCZALNOŚĆ OSADÓW

WPŁYW SUBSTANCJI TOWARZYSZĄCYCH NA ROZPUSZCZALNOŚĆ OSADÓW WPŁYW SUBSTANCJI TOWARZYSZĄCYCH NA ROZPUSZCZALNOŚĆ OSADÓW Wstęp Mianem rozpuszczalności określamy maksymalną ilość danej substancji (w gramach lub molach), jaką w danej temperaturze można rozpuścić w określonej

Bardziej szczegółowo

RÓWNOWAGI REAKCJI KOMPLEKSOWANIA

RÓWNOWAGI REAKCJI KOMPLEKSOWANIA POLITECHNIK POZNŃSK ZKŁD CHEMII FIZYCZNEJ ĆWICZENI PRCOWNI CHEMII FIZYCZNEJ RÓWNOWGI REKCJI KOMPLEKSOWNI WSTĘP Ważną grupę reakcji chemicznych wykorzystywanych w chemii fizycznej i analitycznej stanowią

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 2 WSPÓŁOZNACZANIE WODOROTLENKU I WĘGLANÓW METODĄ WARDERA. DZIAŁ: Alkacymetria

ĆWICZENIE 2 WSPÓŁOZNACZANIE WODOROTLENKU I WĘGLANÓW METODĄ WARDERA. DZIAŁ: Alkacymetria ĆWICZENIE 2 WSPÓŁOZNACZANIE WODOROTLENKU I WĘGLANÓW METODĄ WARDERA DZIAŁ: Alkacymetria ZAGADNIENIA Prawo zachowania masy i prawo działania mas. Stała równowagi reakcji. Stała dysocjacji, stopień dysocjacji

Bardziej szczegółowo

Adsorpcja błękitu metylenowego na węglu aktywnym w obecności acetonu

Adsorpcja błękitu metylenowego na węglu aktywnym w obecności acetonu Adsorpcja błękitu metylenowego na węglu aktywnym w obecności acetonu Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zbadanie procesu adsorpcji barwnika z roztworu, wyznaczenie równania izotermy Freundlicha oraz wpływu

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA ZADAŃ

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA ZADAŃ PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA ZADAŃ 1. Odważono 1.0 g mieszaniny zawierającej NaOH, Na 2 CO 3 oraz substancje obojętną i rozpuszczono w kolbie miarowej o pojemności 250 ml. Na zmiareczkowanie próbki o objętości

Bardziej szczegółowo

Oznaczanie kwasu fosforowego w Coca-Coli

Oznaczanie kwasu fosforowego w Coca-Coli Oznaczanie kwasu fosforowego w Coca-Coli Instrukcja do ćwiczeń opracowana w Katedrze Chemii Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Miareczkowanie jest jedną z podstawowych czynności laboratoryjnych. Polega

Bardziej szczegółowo

RÓWNOWAGI KWASOWO-ZASADOWE W ROZTWORACH WODNYCH

RÓWNOWAGI KWASOWO-ZASADOWE W ROZTWORACH WODNYCH RÓWNOWAGI KWASOWO-ZASADOWE W ROZTWORACH WODNYCH Większość reakcji chemicznych (w tym również procesy zachodzące w środowisku naturalnym) przebiegają w roztworach wodnych. Jednym z ważnych typów reakcji

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1: Podstawowe parametry stanu.

Ćwiczenie 1: Podstawowe parametry stanu. Gęstość 1. Część teoretyczna Gęstość () cieczy w danej temperaturze definiowana jest jako iloraz jej masy (m) do objętości (V) jaką zajmuje: m V kg Gęstość wyrażana jest w jednostkach układu SI Gęstość

Bardziej szczegółowo

wykład 6 elektorochemia

wykład 6 elektorochemia elektorochemia Ogniwa elektrochemiczne Ogniwo elektrochemiczne składa się z dwóch elektrod będących w kontakcie z elektrolitem, który może być roztworem, cieczą lub ciałem stałym. Elektrolit wraz z zanurzona

Bardziej szczegółowo

Maria Bełtowska-Brzezinska, Tomasz Węsierski

Maria Bełtowska-Brzezinska, Tomasz Węsierski Ćwiczenie 28 Maria Bełtowska-Brzezinska, Tomasz Węsierski BADANIE ELEKTRONODONOROWYCH I ELEKTRONOAKCEPTOROWYCH WŁAŚCIWOŚCI PODSTAWNIKÓW W OPARCIU O RÓWNANIE HAMMETTA Zagadnienia: Korelacja Hammetta, korelacja

Bardziej szczegółowo

ODCZYN WODY BADANIE ph METODĄ POTENCJOMETRYCZNĄ

ODCZYN WODY BADANIE ph METODĄ POTENCJOMETRYCZNĄ ODCZYN WODY BADANIE ph METODĄ POTENCJOMETRYCZNĄ Instrukcja do ćwiczeń opracowana w Katedrze Chemii Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. 1. Wprowadzenie 1.1. Odczyn wody Odczyn roztworu określa stężenie,

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA ZAKŁAD CHEMII FIZYCZNEJ ĆWICZENIA PRACOWNI CHEMII FIZYCZNEJ

POLITECHNIKA POZNAŃSKA ZAKŁAD CHEMII FIZYCZNEJ ĆWICZENIA PRACOWNI CHEMII FIZYCZNEJ KALORYMETRIA - CIEPŁO ZOBOJĘTNIANIA WSTĘP Według pierwszej zasady termodynamiki, w dowolnym procesie zmiana energii wewnętrznej, U układu, równa się sumie ciepła wymienionego z otoczeniem, Q, oraz pracy,

Bardziej szczegółowo

Opracował dr inż. Tadeusz Janiak

Opracował dr inż. Tadeusz Janiak Opracował dr inż. Tadeusz Janiak 1 Uwagi dla wykonujących ilościowe oznaczanie metodami spektrofotometrycznymi 3. 3.1. Ilościowe oznaczanie w metodach spektrofotometrycznych Ilościowe określenie zawartości

Bardziej szczegółowo

Rozcieńczanie, zatężanie i mieszanie roztworów, przeliczanie stężeń

Rozcieńczanie, zatężanie i mieszanie roztworów, przeliczanie stężeń Rozcieńczanie, zatężanie i mieszanie roztworów, przeliczanie stężeń Materiały pomocnicze do zajęć wspomagających z chemii opracował: dr Błażej Gierczyk Wydział Chemii UAM Rozcieńczanie i zatężanie roztworów

Bardziej szczegółowo

6. ph i ELEKTROLITY. 6. ph i elektrolity

6. ph i ELEKTROLITY. 6. ph i elektrolity 6. ph i ELEKTROLITY 31 6. ph i elektrolity 6.1. Oblicz ph roztworu zawierającego 0,365 g HCl w 1,0 dm 3 roztworu. Odp 2,00 6.2. Oblicz ph 0,0050 molowego roztworu wodorotlenku baru (α = 1,00). Odp. 12,00

Bardziej szczegółowo

Przeliczanie zadań, jednostek, rozcieńczanie roztworów, zaokrąglanie wyników.

Przeliczanie zadań, jednostek, rozcieńczanie roztworów, zaokrąglanie wyników. Przeliczanie zadań, jednostek, rozcieńczanie roztworów, zaokrąglanie wyników. Stężenie procentowe wyrażone w jednostkach wagowych określa liczbę gramów substancji rozpuszczonej znajdującej się w 0 gramach

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY WYZNACZANIE STAŁEJ DYSOCJACJI SŁABEGO KWASU METODĄ KONDUKTOMETRYCZNĄ I POTENCJOMETRYCZNĄ

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY WYZNACZANIE STAŁEJ DYSOCJACJI SŁABEGO KWASU METODĄ KONDUKTOMETRYCZNĄ I POTENCJOMETRYCZNĄ POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY KATEDRA FIZYKOCHEMII I TECHNOLOGII POLIMERÓW WYZNACZANIE STAŁEJ DYSOCJACJI SŁABEGO KWASU METODĄ KONDUKTOMETRYCZNĄ I POTENCJOMETRYCZNĄ Opiekun ćwiczenia: Tomasz Jarosz

Bardziej szczegółowo

Roztwory mocnych elektrolitów ćwiczenia 1

Roztwory mocnych elektrolitów ćwiczenia 1 Roztwory mocnych elektrolitów ćwiczenia 1 1 Stała dysocjacji Słabe kwasy i zasady nie ulegają całkowicie reakcji dysocjacji elektrolitycznej. Oznacza to, że są słabymi elektrolitami. Najczęściej używanym

Bardziej szczegółowo

Chemia - B udownictwo WS TiP

Chemia - B udownictwo WS TiP Chemia - B udownictwo WS TiP dysocjacja elektrolityczna, reakcje w roztworach wodnych, ph wykład nr 2b Teoria dys ocjacji jonowej Elektrolity i nieelektrolity Wpływ polarnej budowy cząsteczki wody na proces

Bardziej szczegółowo

Katedra Chemii Fizycznej Uniwersytetu Łódzkiego. Wpływ stężenia kwasu na szybkość hydrolizy estru

Katedra Chemii Fizycznej Uniwersytetu Łódzkiego. Wpływ stężenia kwasu na szybkość hydrolizy estru Katedra Chemii Fizycznej Uniwersytetu Łódzkiego Wpływ stężenia kwasu na szybkość hydrolizy estru ćwiczenie nr 25 opracowała dr B. Nowicka, aktualizacja D. Waliszewski Zakres zagadnień obowiązujących do

Bardziej szczegółowo

KATALITYCZNE OZNACZANIE ŚLADÓW MIEDZI

KATALITYCZNE OZNACZANIE ŚLADÓW MIEDZI 6 KATALITYCZNE OZNACZANIE ŚLADÓW MIEDZI CEL ĆWICZENIA Zapoznanie studenta z zagadnieniami katalizy homogenicznej i wykorzystanie reakcji tego typu do oznaczania śladowych ilości jonów Cu 2+. Zakres obowiązującego

Bardziej szczegółowo

Metody Badań Składu Chemicznego

Metody Badań Składu Chemicznego Metody Badań Składu Chemicznego Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Kierunek: Inżynieria Materiałowa (NIESTACJONARNE) Ćwiczenie 5: Pomiary SEM ogniwa - miareczkowanie potencjometryczne. Pomiary

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 8 Wyznaczanie stałej szybkości reakcji utleniania jonów tiosiarczanowych

Ćwiczenie 8 Wyznaczanie stałej szybkości reakcji utleniania jonów tiosiarczanowych CHEMI FIZYCZN Ćwiczenie 8 Wyznaczanie stałej szybkości reakcji utleniania jonów tiosiarczanowych W ćwiczeniu przeprowadzana jest reakcja utleniania jonów tiosiarczanowych za pomocą jonów żelaza(iii). Przebieg

Bardziej szczegółowo

Roztwory elekreolitów

Roztwory elekreolitów Imię i nazwisko:... Roztwory elekreolitów Zadanie 1. (2pkt) W teorii Brönsteda sprzężoną parą kwas-zasada nazywa się układ złożony z kwasu oraz zasady, która powstaje z tego kwasu przez odłączenie protonu.

Bardziej szczegółowo

Równowaga kwasowo-zasadowa

Równowaga kwasowo-zasadowa Równowaga kwasowo-zasadowa Elektrolity - substancje, które rozpuszczając się w wodzie lub innych rozpuszczalnikach rozpadają się na jony dodatnie i ujemne, czyli ulegają dysocjacji elektrolitycznej Stopień

Bardziej szczegółowo

Podstawy joniki. Elektrolit - przypomnienie. Elektrochemia Wydział SiMR, kierunek IPEiH II rok I stopnia studiów, semestr IV

Podstawy joniki. Elektrolit - przypomnienie. Elektrochemia Wydział SiMR, kierunek IPEiH II rok I stopnia studiów, semestr IV Elektrochemia Wydział SiMR, kierunek IPEiH II rok I stopnia studiów, semestr IV dr inż. Leszek Niedzicki Podstawy joniki Elektrolit - przypomnienie Ciecz lub ciało stałe przewodzące prąd za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

OZNACZANIE ŻELAZA METODĄ SPEKTROFOTOMETRII UV/VIS

OZNACZANIE ŻELAZA METODĄ SPEKTROFOTOMETRII UV/VIS OZNACZANIE ŻELAZA METODĄ SPEKTROFOTOMETRII UV/VIS Zagadnienia teoretyczne. Spektrofotometria jest techniką instrumentalną, w której do celów analitycznych wykorzystuje się przejścia energetyczne zachodzące

Bardziej szczegółowo

relacje ilościowe ( masowe,objętościowe i molowe ) dotyczące połączeń 1. pierwiastków w związkach chemicznych 2. związków chemicznych w reakcjach

relacje ilościowe ( masowe,objętościowe i molowe ) dotyczące połączeń 1. pierwiastków w związkach chemicznych 2. związków chemicznych w reakcjach 1 STECHIOMETRIA INTERPRETACJA ILOŚCIOWA ZJAWISK CHEMICZNYCH relacje ilościowe ( masowe,objętościowe i molowe ) dotyczące połączeń 1. pierwiastków w związkach chemicznych 2. związków chemicznych w reakcjach

Bardziej szczegółowo

XXIII KONKURS CHEMICZNY DLA GIMNAZJALISTÓW ROK SZKOLNY 2015/2016

XXIII KONKURS CHEMICZNY DLA GIMNAZJALISTÓW ROK SZKOLNY 2015/2016 IMIĘ I NAZWISKO PUNKTACJA SZKOŁA KLASA NAZWISKO NAUCZYCIELA CHEMII I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Inowrocław 21 maja 2016 Im. Jana Kasprowicza INOWROCŁAW XXIII KONKURS CHEMICZNY DLA GIMNAZJALISTÓW ROK SZKOLNY

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie stałej i stopnia dysocjacji kwasu octowego i chlorooctowego

Wyznaczanie stałej i stopnia dysocjacji kwasu octowego i chlorooctowego Wyznaczanie stałej i stopnia dysocjacji kwasu octowego i chlorooctowego (opracowanie: Barbara Krajewska) Celem ćwiczenia jest: 1) wyznaczenie stałych dysocjacji K a dwóch słabych kwasów: octowego CH 3

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 2. Usuwanie chromu (VI) z zastosowaniem wymieniaczy jonowych

ĆWICZENIE 2. Usuwanie chromu (VI) z zastosowaniem wymieniaczy jonowych ĆWICZENIE 2 Usuwanie chromu (VI) z zastosowaniem wymieniaczy jonowych Część doświadczalna 1. Metody jonowymienne Do usuwania chromu (VI) można stosować między innymi wymieniacze jonowe. W wyniku przepuszczania

Bardziej szczegółowo

HYDROLIZA SOLI. 1. Hydroliza soli mocnej zasady i słabego kwasu. Przykładem jest octan sodu, dla którego reakcja hydrolizy przebiega następująco:

HYDROLIZA SOLI. 1. Hydroliza soli mocnej zasady i słabego kwasu. Przykładem jest octan sodu, dla którego reakcja hydrolizy przebiega następująco: HYDROLIZA SOLI Hydroliza to reakcja chemiczna zachodząca między jonami słabo zdysocjowanej wody i jonami dobrze zdysocjowanej soli słabego kwasu lub słabej zasady. Reakcji hydrolizy mogą ulegać następujące

Bardziej szczegółowo

Repetytorium z wybranych zagadnień z chemii

Repetytorium z wybranych zagadnień z chemii Repetytorium z wybranych zagadnień z chemii Mol jest to liczebność materii występująca, gdy liczba cząstek (elementów) układu jest równa liczbie atomów zawartych w masie 12 g węgla 12 C (równa liczbie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ CHEMII Pracownia studencka Katedry Analizy Środowiska Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Ćwiczenie nr 3 Oznaczanie chlorków metodą spektrofotometryczną z tiocyjanianem rtęci(ii)

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE STAŁEJ DYSOCJACJI p-nitrofenolu METODĄ SPEKTROFOTOMETRII ABSORPCYJNEJ

WYZNACZANIE STAŁEJ DYSOCJACJI p-nitrofenolu METODĄ SPEKTROFOTOMETRII ABSORPCYJNEJ Ćwiczenie nr 13 WYZNCZNIE STŁEJ DYSOCJCJI p-nitrofenolu METODĄ SPEKTROFOTOMETRII BSORPCYJNEJ I. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest wyznaczenie metodą spektrofotometryczną stałej dysocjacji słabego kwasu,

Bardziej szczegółowo

LICEALIŚCI LICZĄ PRZYKŁADOWE ZADANIA Z ROZWIĄZANIAMI

LICEALIŚCI LICZĄ PRZYKŁADOWE ZADANIA Z ROZWIĄZANIAMI Zadanie 1: Słaby kwas HA o stężeniu 0,1 mol/litr jest zdysocjowany w 1,3 %. Oblicz stałą dysocjacji tego kwasu. Jeżeli jest to słaby kwas, można użyć wzoru uproszczonego: K = α C = (0,013) 0,1 = 1,74 10-5

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE TECHNIKI PRACY LABORATORYJNEJ: WAŻENIE, SUSZENIE, STRĄCANIE OSADÓW, SĄCZENIE

PODSTAWOWE TECHNIKI PRACY LABORATORYJNEJ: WAŻENIE, SUSZENIE, STRĄCANIE OSADÓW, SĄCZENIE PODSTAWOWE TECHNIKI PRACY LABORATORYJNEJ: WAŻENIE, SUSZENIE, STRĄCANIE OSADÓW, SĄCZENIE CEL ĆWICZENIA Zapoznanie studenta z podstawowymi technikami pracy laboratoryjnej: ważeniem, strącaniem osadu, sączeniem

Bardziej szczegółowo

ANALIZA MIARECZKOWA. ALKACYMERIA

ANALIZA MIARECZKOWA. ALKACYMERIA Grażyna Gryglewicz ANALIZA MIARECZKOWA. ALKACYMERIA l. Wiadomości ogólne Analiza miareczkowa jest jedną z ważniejszych metod analizy ilościowej. Metody analizy miareczkowej polegają na oznaczeniu ilości

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 2. Charakteryzacja niskotemperaturowego czujnika tlenu. (na prawach rękopisu)

Ćwiczenie 2. Charakteryzacja niskotemperaturowego czujnika tlenu. (na prawach rękopisu) Ćwiczenie 2. Charakteryzacja niskotemperaturowego czujnika tlenu (na prawach rękopisu) W analityce procesowej istotne jest określenie stężeń rozpuszczonych w cieczach gazów. Gazy rozpuszczają się w cieczach

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 25. Piotr Skołuda OGNIWA STĘŻENIOWE

Ćwiczenie 25. Piotr Skołuda OGNIWA STĘŻENIOWE Ćwiczenie 25 Piotr Skołuda OGNIWA STĘŻENIOWE Zagadnienia: Ogniwa stężeniowe z przenoszeniem i bez przenoszenia jonów. Ogniwa chemiczne, ze szczególnym uwzględnieniem ogniw wykorzystywanych w praktyce jako

Bardziej szczegółowo

Zad: 5 Oblicz stężenie niezdysocjowanego kwasu octowego w wodnym roztworze o stężeniu 0,1 mol/dm 3, jeśli ph tego roztworu wynosi 3.

Zad: 5 Oblicz stężenie niezdysocjowanego kwasu octowego w wodnym roztworze o stężeniu 0,1 mol/dm 3, jeśli ph tego roztworu wynosi 3. Zad: 1 Oblicz wartość ph dla 0,001 molowego roztworu HCl Zad: 2 Oblicz stężenie jonów wodorowych jeżeli wartość ph wynosi 5 Zad: 3 Oblicz stężenie jonów wodorotlenkowych w 0,05 molowym roztworze H 2 SO

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE na poszczególne oceny śródroczne i roczne Z CHEMII W KLASIE II gimnazjum

WYMAGANIA EDUKACYJNE na poszczególne oceny śródroczne i roczne Z CHEMII W KLASIE II gimnazjum WYMAGANIA EDUKACYJNE na poszczególne oceny śródroczne i roczne Z CHEMII W KLASIE II gimnazjum Program nauczania chemii w gimnazjum autorzy: Teresa Kulawik, Maria Litwin Program realizowany przy pomocy

Bardziej szczegółowo