Wymagania edukacyjne język angielski, klasa IV rok szkolny 2018/2019

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wymagania edukacyjne język angielski, klasa IV rok szkolny 2018/2019"

Transkrypt

1 Wymagania edukacyjne język angielski, klasa IV rok szkolny 2018/2019 Ocena Wymagania edukacyjne Wymagania edukacyjne dostosowanie do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia z: Wymagania edukacyjne dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia z: Niedostateczna (1) Uczeń nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać ocenę dopuszczającą, tj. nie opanował podstawowej wiedzy i nie potrafi wykonać zadań o elementarnym stopniu trudności nawet z pomocą nauczyciela. Uczeń nie rozumie dosłownego znaczenia wielu wyrazów w tekstach, zadaniach i wypowiedziach dostosowanych do poziomu edukacyjnego. Wypowiedzi i rozwiązywane zadania nie są logiczne i poprawne pod ryzykiem dysleksji dysleksją rozwojową Uczeń nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać ocenę dopuszczającą, tj. nie opanował podstawowej wiedzy i nie potrafi wykonać zadań o elementarnym stopniu trudności nawet z pomocą nauczyciela. Uczeń nie rozumie dosłownego znaczenia wielu wyrazów w tekstach, zadaniach i wypowiedziach dostosowanych do poziomu edukacyjnego. Wypowiedzi i rozwiązywane zadania nie są logiczne i poprawne pod zaburzeniami zachowania zaburzeniami w relacjach społecznych zaburzeniami ogólnorozwojowymi ( w tym mutyzm i lęk separacyjny) Uczeń nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać ocenę dopuszczającą, tj. nie opanował podstawowej wiedzy i nie potrafi wykonać zadań o elementarnym stopniu trudności nawet z pomocą nauczyciela. Uczeń nie rozumie dosłownego znaczenia wielu wyrazów w tekstach, zadaniach i wypowiedziach dostosowanych do poziomu edukacyjnego. Wypowiedzi i rozwiązywane zadania nie są logiczne i poprawne pod względem językowym i rzeczowym. Nie wykonuje zadań i poleceń nauczyciela. 1

2 względem językowym i rzeczowym. Uczeń nie opanował techniki głośnego i cichego czytania. Nie wykonuje zadań i poleceń nauczyciela oraz bardzo często lub prawie wcale nie odrabia prac domowych. Braki w wiadomościach i umiejętnościach są na tyle rozległe, że uniemożliwiają mu naukę na kolejnych etapach. względem językowym i rzeczowym. Nie wykonuje zadań i poleceń nauczyciela. Bardzo często lub prawie wcale nie odrabia prac domowych. Braki w wiadomościach i umiejętnościach są na tyle rozległe, że uniemożliwiają mu naukę na kolejnych etapach. Bardzo często lub prawie wcale nie odrabia prac domowych. Braki w wiadomościach i umiejętnościach są na tyle rozległe, że uniemożliwiają mu naukę na kolejnych etapach. Dopuszczająca (2) Uczeń zna i stosuje bardzo ograniczony zakres środków językowych w znacznym stopniu uniemożliwiający realizację poleceń bez pomocy nauczyciela. Uczeń w niewielkim stopniu stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach i wypowiedziach językowych. Popełnia liczne błędy. Zadania na rozumienie ze słuchu sprawiają mu trudność. Uczeń popełniając liczne błędy i często korzystając z pomocy nauczyciela: Uczeń zna i stosuje bardzo ograniczony zakres środków językowych w znacznym stopniu uniemożliwiający realizację poleceń bez pomocy nauczyciela. Uczeń w niewielkim stopniu stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach i wypowiedziach językowych. Popełnia liczne błędy. Zadania na rozumienie ze słuchu sprawiają mu trudność. Ma ubogie słownictwo i trudności z formułowaniem zdań. Z pomocą nauczyciela dokonuje poprawy najważniejszych popełnionych błędów. Uczeń popełniając liczne błędy i Uczeń zna i stosuje bardzo ograniczony zakres środków językowych w znacznym stopniu uniemożliwiający realizację poleceń bez pomocy nauczyciela. Uczeń w niewielkim stopniu stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach i wypowiedziach językowych. Popełnia liczne błędy. Zadania na rozumienie ze słuchu sprawiają mu trudność. Uczeń popełniając liczne błędy i często korzystając z pomocy nauczyciela: 2

3 domowych i dzikich, potrafi je umie pogodę i zjawiska zna nazwy sportów i odpowiedniego sprzętu sportowego umie posługiwać się czasem posługuje się czasownikiem posługuje się podstawowymi zwrotami grzecznościowymi często korzystając z pomocy nauczyciela: domowych i dzikich, potrafi je umie pogodę i zjawiska zna nazwy sportów i odpowiedniego sprzętu sportowego umie posługiwać się czasem gadżety, przedmioty w pokoju) podaje cechy charakteru danej domowych i dzikich, potrafi je umie pogodę i zjawiska zna nazwy sportów i odpowiedniego sprzętu sportowego umie posługiwać się czasem Present Simple (twierdzenia, pytania, przeczenia) posługuje się czasownikiem posługuje się podstawowymi zwrotami grzecznościowymi posługuje się czasownikiem to be, konstrukcją there is/there are oraz zaimkami wskazującymi 3

4 posługuje się czasownikiem to posługuje się czasownikiem posługuje się podstawowymi zwrotami grzecznościowymi posługuje się czasownikiem to Dostateczna (3) Uczeń zna i stosuje ograniczony zakres środków językowych i struktur gramatycznych, posługuje się prostymi słowami, zdaniami, konstrukcjami. Częściowo poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach. Popełniane błędy mogą zakłócać komunikację. Uczeń zna i stosuje ograniczony zakres środków językowych i struktur gramatycznych, posługuje się prostymi słowami, zdaniami, konstrukcjami. Częściowo poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach. Popełniane błędy mogą zakłócać komunikację. Uczeń zna i stosuje ograniczony zakres środków językowych i struktur gramatycznych, posługuje się prostymi słowami, zdaniami, konstrukcjami. Częściowo poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach. Popełniane błędy mogą zakłócać komunikację. Uczeń częściowo poprawnie: Uczeń z pomocą nauczyciela pracuje we własnym tempie, dzieli materiał na części. Uczeń częściowo poprawnie i z dodatkową asystą nauczyciela: Uczeń z pomocą nauczyciela pracuje we własnym tempie, dzieli materiał na części. Uczeń częściowo poprawnie i z dodatkową asystą nauczyciela: 4

5 domowych i dzikich, potrafi je umie pogodę i zjawiska zna nazwy sportów i odpowiedniego sprzętu sportowego umie posługiwać się czasem posługuje się czasownikiem posługuje się podstawowymi zwrotami grzecznościowymi posługuje się czasownikiem to posiada podstawowe informacje o domowych i dzikich, potrafi je umie pogodę i zjawiska zna nazwy sportów i odpowiedniego sprzętu sportowego umie posługiwać się czasem posługuje się czasownikiem posługuje się podstawowymi zwrotami grzecznościowymi gadżety, przedmioty w pokoju) podaje cechy charakteru danej domowych i dzikich, potrafi je umie pogodę i zjawiska zna nazwy sportów i odpowiedniego sprzętu sportowego umie posługiwać się czasem Present Simple (twierdzenia, pytania, przeczenia) posługuje się czasownikiem posługuje się podstawowymi zwrotami grzecznościowymi posługuje się czasownikiem to be, konstrukcją there is/there are oraz zaimkami wskazującymi posiada podstawowe informacje o 5

6 krótko i w prosty sposób odpowiada na pytania lub je zadaje (pisemnie i ustnie), odpowiednio reaguje językowo (pisemnie i ustnie), rozwiązuje zadania na słuchanie potrafi napisać krótką notatkę, e- mail, kartkę okolicznościową wg opracowanego wzoru potrafi przeczytać głośno tekst lub polecenie korzysta z gotowych wyrażeń, zdań z podręcznika, potrafi je powtórzyć, przeczytać,zapisać posługuje się czasownikiem to posiada podstawowe informacje o krótko i w prosty sposób odpowiada na pytania lub je zadaje ( ustnie), odpowiednio reaguje językowo (ustnie) rozwiązuje zadania na słuchanie potrafi napisać krótką notatkę, e- mail, kartkę okolicznościową wg opracowanego wzoru korzysta z gotowych wyrażeń, zdań z podręcznika, potrafi je powtórzyć krótko i w prosty sposób odpowiada na pytania lub je zadaje ( pisemnie lub ustnie), odpowiednio reaguje językowo (pisemnie lub ustnie) rozwiązuje zadania na słuchanie potrafi napisać krótką notatkę, , kartkę okolicznościową wg opracowanego wzoru korzysta z gotowych wyrażeń, zdań z podręcznika, potrafi je powtórzyć, przeczytać, zapisać Dobra (4) Uczeń zna większość wprowadzonych słów i wyrażeń, poprawnie je zapisuje i wymawia, zna wszystkie wprowadzone struktury gramatyczne. Popełnia nieliczne błędy leksykalnogramatyczne. Rozumie polecenia nauczyciela. Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie, słuchanie, zadania z zeszytu ćwiczeń lub podręcznika. Wypowiedzi ustne i/lub prace pisemne są dość płynne i mają odpowiednią długość. Uczeń przekazuje i uzyskuje Uczeń zna większość wprowadzonych słów i wyrażeń, zwykle poprawnie je zapisuje i wymawia, zna wszystkie wprowadzone struktury gramatyczne. Popełnia nieliczne błędy leksykalnogramatyczne. Rozumie polecenia nauczyciela. Zazwyczaj poprawnie i z pomocą nauczyciela rozwiązuje zadania na czytanie, słuchanie, zadania z zeszytu ćwiczeń lub podręcznika. Wypowiedzi ustne są dość płynne i mają odpowiednią długość. W Uczeń zna większość wprowadzonych słów i wyrażeń, zwykle poprawnie je zapisuje i wymawia, zna wszystkie wprowadzone struktury gramatyczne. Popełnia nieliczne błędy leksykalnogramatyczne. Rozumie polecenia nauczyciela. Zazwyczaj poprawnie i z pomocą nauczyciela rozwiązuje zadania na czytanie, słuchanie, zadania z zeszytu ćwiczeń lub podręcznika. Wypowiedzi ustne i/lub prace pisemne są dość płynne i mają odpowiednią długość. W wypowiedziach tych popełnia niewiele 6

7 wszystkie istotne informacje. Stosuje odpowiednią formę i styl. Zachowuje poprawność językową na poziomie umożliwiającym dobrą komunikację. Uczeń poprawnie: domowych i dzikich, potrafi je umie pogodę i zjawiska zna nazwy sportów i odpowiedniego sprzętu sportowego wypowiedziach tych popełnia niewiele błędów językowych. Uczeń w większości przekazuje i uzyskuje wszystkie istotne informacje. Najczęściej poprawnie stosuje odpowiednią formę i styl. Zachowuje poprawność językową na poziomie umożliwiającym dobrą komunikację. Z dodatkową pomocą nauczyciela uczeń poprawnie: domowych i dzikich, potrafi je 7 błędów językowych. Uczeń w większości przekazuje i uzyskuje wszystkie istotne informacje. Najczęściej poprawnie stosuje odpowiednią formę i styl. Zachowuje poprawność językową na poziomie umożliwiającym dobrą komunikację. Z dodatkową pomocą nauczyciela uczeń poprawnie: gadżety, przedmioty w pokoju) podaje cechy charakteru danej domowych i dzikich, potrafi je umie pogodę i zjawiska zna nazwy sportów i odpowiedniego sprzętu sportowego

8 umie posługiwać się czasem posługuje się czasownikiem posługuje się podstawowymi zwrotami grzecznościowymi posługuje się czasownikiem to posiada podstawowe informacje o krótko i w prosty sposób odpowiada na pytania lub je zadaje (pisemnie i ustnie), odpowiednio reaguje językowo (pisemnie i ustnie), rozwiązuje zadania na słuchanie potrafi napisać krótką notatkę, e- mail, kartkę okolicznościową, opis potrafi przeczytać głośno tekst lub polecenie korzysta z gotowych wyrażeń, zdań i zwrotów z podręcznika, potrafi ich użyć w odpowiednim kontekście umie pogodę i zjawiska zna nazwy sportów i odpowiedniego sprzętu sportowego umie posługiwać się czasem posługuje się czasownikiem posługuje się podstawowymi zwrotami grzecznościowymi posługuje się czasownikiem to posiada podstawowe informacje o krótko i w prosty sposób odpowiada na pytania lub je zadaje ( ustnie), odpowiednio reaguje językowo (ustnie) rozwiązuje zadania na słuchanie potrafi napisać krótką notatkę, e- mail, kartkę okolicznościową, opis korzysta z gotowych wyrażeń, zdań i zwrotów z podręcznika, potrafi ich, użyć w odpowiednim umie posługiwać się czasem Present Simple (twierdzenia, pytania, przeczenia) posługuje się czasownikiem posługuje się podstawowymi zwrotami grzecznościowymi posługuje się czasownikiem to be, konstrukcją there is/there are oraz zaimkami wskazującymi posiada podstawowe informacje o krótko i w prosty sposób odpowiada na pytania lub je zadaje (pisemnie lub ustnie), odpowiednio reaguje językowo ( pisemnie lub ustnie) rozwiązuje zadania na słuchanie potrafi napisać krótką notatkę, , kartkę okolicznościową,opis korzysta z gotowych wyrażeń, zdań i zwrotów z podręcznika, potrafi ich użyć w odpowiednim kontekście 8

9 Bardzo dobra (5) Bezbłędnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach. Rozumie szczegółowo teksty i komunikaty słowne w zakresie omawianych tematów. Bezbłędnie rozwiązuje zadania na czytanie, słuchanie, zadania językowe z ćwiczeń i podręcznika. Wypowiedzi i prace pisemne są płynne i mają odpowiednią długość, są logiczne i spójne. Uczeń stosuje bogate słownictwo i struktury gramatyczne. Uczeń bezbłędnie: szczegółowo i samodzielnie przedstawia się, swobodnie i wyczerpująco podaje informacje o sobie przyjaciół i podać szczegółowe nazywa przedmioty w jego nazywa pomieszczenia w domu, meble, akcesoria kontekście Prawie bezbłędnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach. Rozumie teksty i komunikaty słowne w zakresie omawianych tematów. W większości bezbłędnie rozwiązuje zadania na czytanie, słuchanie, zadania językowe z ćwiczeń i podręcznika. Wypowiedzi lub prace pisemne są w większości płynne i mają odpowiednią długość, są logiczne i spójne. Uczeń stosuje bogate słownictwo i struktury gramatyczne (ustnie) Uczeń w większości, w swoim tempie i z dodatkową asystą nauczyciela bezbłędnie: szczegółowo i samodzielnie przedstawia się, swobodnie i wyczerpująco podaje informacje o sobie przyjaciół i podać szczegółowe nazywa przedmioty w jego Prawie bezbłędnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach. Rozumie szczegółowo teksty i komunikaty słowne w zakresie omawianych tematów. W większości bezbłędnie rozwiązuje zadania na czytanie, słuchanie, zadania językowe z ćwiczeń i podręcznika. Wypowiedzi i prace pisemne są w większości płynne i mają odpowiednią długość, są logiczne i spójne. Uczeń stosuje bogate słownictwo i struktury gramatyczne (ustnie lub pisemnie). Uczeń w większości i z dodatkową asystą nauczyciela bezbłędnie: szczegółowo i samodzielnie przedstawia się, swobodnie i wyczerpująco podaje informacje o sobie przyjaciół i podać szczegółowe nazywa przedmioty w jego otoczeniu (przybory szkolne, gadżety, przedmioty w pokoju) nazywa pomieszczenia w domu, meble, akcesoria podaje cechy charakteru danej 9

10 udziela szczegółowych informacji na temat swojego kraju opisuje weekend, wycieczkę, wakacje swoich marzeń nazywa przedmioty szkolne i opisuje, co na nich robi i czego się na nich uczy nazywa zwierzęta domowe i dzikie, potrafi je szczegółowo umie pogodę i zjawiska, nazywa sporty i odpowiedni sprzęt sportowy, miejsca do uprawiania sportu, opisuje czynności związane z różnymi dyscyplinami sportowymi umie posługiwać się czasem posługuje się czasownikiem posługuje się zwrotami grzecznościowymi, popularnymi wyrażeniami, zwrotami, jak również sam nazywa pomieszczenia w domu, meble, akcesoria udziela szczegółowych informacji na temat swojego kraju opisuje weekend, wycieczkę, wakacje swoich marzeń nazywa przedmioty szkolne i opisuje, co na nich robi i czego się na nich uczy nazywa zwierzęta domowe i dzikie, potrafi je szczegółowo umie pogodę i zjawiska, nazywa sporty i odpowiedni sprzęt sportowy, miejsca do uprawiania sportu, opisuje czynności związane z różnymi dyscyplinami sportowymi umie posługiwać się czasem posługuje się czasownikiem udziela szczegółowych informacji na temat swojego kraju opisuje weekend, wycieczkę, wakacje swoich marzeń nazywa przedmioty szkolne i opisuje, co na nich robi i czego się na nich uczy nazywa zwierzęta domowe i dzikie, potrafi je szczegółowo umie pogodę i zjawiska, nazywa sporty i odpowiedni sprzęt sportowy, miejsca do uprawiania sportu, opisuje czynności związane z różnymi dyscyplinami sportowymi umie posługiwać się czasem Present Simple (twierdzenia, pytania, przeczenia) posługuje się czasownikiem posługuje się zwrotami grzecznościowymi, popularnymi wyrażeniami, zwrotami, jak również w swoim tempie sam potrafi takowe formułować posługuje się czasownikiem to be, konstrukcją there is/there are oraz 10

11 potrafi takowe formułować posługuje się czasownikiem to posiada wyczerpujące informacje o wyczerpująco i szczegółowo odpowiada na pytania lub je zadaje udziela wypowiedzi o odpowiedniej długości i właściwym stylu na dany temat rozwiązuje zadania na słuchanie potrafi napisać notatkę, , kartkę okolicznościową, opis używając bogatego słownictwa potrafi przeczytać głośno dłuższy tekst lub polecenie korzysta z gotowych wyrażeń, zdań i zwrotów z podręcznika, samodzielnie potrafi ich użyć w odpowiednim kontekście wyraża swoje uczucia, emocje, opinie, upodobania tłumaczy tekst lub polecenie używa reguł ortograficznych i interpunkcji poprawnie tworzy regularnie i nieregularnie liczbę mnogą rzeczowników stosuje środki leksykalnogramatyczne poznane w danym posługuje się zwrotami grzecznościowymi, popularnymi wyrażeniami, zwrotami, jak również w swoim tempie sam potrafi takowe formułować posługuje się czasownikiem to posiada wyczerpujące informacje o wyczerpująco i szczegółowo odpowiada na pytania lub je zadaje udziela wypowiedzi o odpowiedniej długości i właściwym stylu na dany temat rozwiązuje zadania na słuchanie potrafi napisać notatkę, , kartkę okolicznościową, opis korzysta z gotowych wyrażeń, zdań i zwrotów z podręcznika, samodzielnie potrafi ich użyć w odpowiednim kontekście wyraża swoje uczucia, emocje, opinie, upodobania tłumaczy tekst lub polecenie (ustnie) poprawnie tworzy regularnie i nieregularnie liczbę mnogą rzeczowników zaimkami wskazującymi posiada wyczerpujące informacje o wyczerpująco i szczegółowo odpowiada na pytania lub je zadaje udziela wypowiedzi o odpowiedniej długości i właściwym stylu na dany temat rozwiązuje zadania na słuchanie potrafi napisać notatkę, , kartkę okolicznościową, opis korzysta z gotowych wyrażeń, zdań i zwrotów z podręcznika, samodzielnie potrafi ich użyć w odpowiednim kontekście wyraża swoje uczucia, emocje, opinie, upodobania tłumaczy tekst lub polecenie używa reguł ortograficznych i interpunkcji poprawnie tworzy regularnie i nieregularnie liczbę mnogą rzeczowników stosuje środki leksykalno-gramatyczne poznane w danym rozdziale 11

12 Celująca (6) rozdziale stosuje środki leksykalnogramatyczne poznane w danym rozdziale Uczeń spełnia kryteria na ocenę bardzo dobrą oraz wykazuje się wiedzą i umiejętnościami znacznie wykraczającymi ponad te kryteria. Samodzielnie rozwiązuje ćwiczenia i zadania o dużym stopniu trudności. Posługuje się bogatym i różnorodnym słownictwem oraz poprawnym językiem w mowie i piśmie. Jego praca cechuje się aktywnością, samodzielnością i kreatywnością. Twórczo i samodzielnie rozwija swoje zainteresowania. Swobodnie korzysta z wielu źródeł w docieraniu do informacji, wykorzystuje funkcjonalnie nowoczesne technologie informacyjno -komunikacyjne. Tworzy bezbłędne pod każdym względem wypowiedzi ustne i pisemne. Odnosi sukcesy w konkursach i olimpiadach języka angielskiego. Wzorowo wykonuje zadania dodatkowe. Uczeń spełnia kryteria na ocenę bardzo dobrą oraz wykazuje się wiedzą i umiejętnościami wykraczającymi ponad te kryteria. Samodzielnie rozwiązuje ćwiczenia i zadania o wyższym niż w przypadku oceny bardzo dobrej stopniu trudności. Posługuje się bogatym słownictwem oraz poprawnym językiem w mowie i piśmie. Jego praca cechuje się aktywnością, samodzielnością i kreatywnością. Twórczo i samodzielnie rozwija swoje zainteresowania. Swobodnie korzysta z wielu źródeł w docieraniu do informacji, wykorzystuje funkcjonalnie nowoczesne technologie informacyjno -komunikacyjne. Pracując we własnym tempie i z dodatkową asystą nauczyciela tworzy praktycznie bezbłędne pod każdym względem wypowiedzi ustne i pisemne. Bierze udział w konkursach i olimpiadach z języka angielskiego. Na miarę swoich możliwości wykonuje zadania dodatkowe. Uczeń spełnia kryteria na ocenę bardzo dobrą oraz wykazuje się wiedzą i umiejętnościami znacznie wykraczającymi ponad te kryteria. Samodzielnie rozwiązuje ćwiczenia i zadania o dużym stopniu trudności. Posługuje się bogatym i różnorodnym słownictwem oraz poprawnym językiem w mowie i piśmie. Jego praca cechuje się aktywnością, samodzielnością i kreatywnością. Twórczo i samodzielnie rozwija swoje zainteresowania. Swobodnie korzysta z wielu źródeł w docieraniu do informacji, wykorzystuje funkcjonalnie nowoczesne technologie informacyjno - komunikacyjne. Tworzy bezbłędne pod każdym względem wypowiedzi ustne i pisemne (z dodatkową asystą nauczyciela). Bierze udział w konkursach i olimpiadach języka angielskiego. Na miarę swoich możliwości wykonuje zadania dodatkowe. 12

13 DODATKOWE INFORMACJE I WYMAGANIA: 1. Prace klasowe i sprawdziany są oceniane według skali procentowej odniesionej do ogólnej liczby punktów przewidzianej dla danej pracy pisemnej i zakończone wystawieniem oceny cząstkowej wg poniższej skali MEN: 0% - 30% - niedostateczny powyżej 30% - 50% - dopuszczający powyżej 50% - 70% dostateczny powyżej 70% - 90% dobry powyżej 90% - 98% bardzo dobry powyżej 98% - 100% celujący 2. Kartkówki (sprawdzające podstawowe wiadomości i umiejętności) są oceniane według następującej skali: 0% - 30% - niedostateczny powyżej 30% - 50% - dopuszczający powyżej 50% - 70% - dostateczny powyżej 70% - 90% - dobry powyżej 90% - 100% -bardzo dobry 3. Za trzykrotne nieprzygotowanie do zajęć uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, Istnieje również możliwość nieprzygotowania ucznia do zajęć na podstawie pisemnej lub telefonicznej informacji rodziców uzasadniającej brak zadania domowego i nie podlega to ocenie. 4. Dłuższy sprawdzian (minimum 30 min) jest zapowiadany z tygodniowym wyprzedzeniem i sprawdzony najpóźniej w ciągu dwóch tygodni, natomiast kartkówki mogą zostać przeprowadzone bez zapowiedzi i mogą obejmować zakres do trzech lekcji wstecz. 5. Za pięciokrotne wykonanie dodatkowej pracy domowej lub aktywność na lekcji uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą. 6. Uczeń, którzy z powodu nieobecności w szkole lub innych przyczyn nie pisał sprawdzianu, musi go napisać w terminie dodatkowym uzgodnionym z nauczycielem. Wszelkie zaległości wynikające z nieobecności uczeń powinien nadrobić w ciągu tygodnia lub po ustaleniu indywidualnym z nauczycielem. W razie trudności uczeń może zwrócić się do nauczyciela z prośbą o pomoc. 13

14 7. Praca niesamodzielna podczas sprawdzianów, testów rozdziałowych, kartkówek czy odpowiedzi ustnych może być automatycznie oceniona na ocenę niedostateczną, bez możliwości poprawy. 14

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy /2019 English Class A1 Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy /2019 English Class A1 Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 4 2018/2019 English Class A1 Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen Poziom opanowania umiejętności CELUJĄCY -6 BARDZO DOBRY

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne język angielski klasa 1 na rok szkolny 2018/2019

Wymagania edukacyjne język angielski klasa 1 na rok szkolny 2018/2019 Wymagania edukacyjne język angielski klasa 1 na rok szkolny 2018/2019 I. Zasady ogólne 1. Wymagania edukacyjne są zgodne ze Statutem Szkoły. 2. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia, tj. stan

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne język angielski klasa 3 na rok szkolny 2018/2019

Wymagania edukacyjne język angielski klasa 3 na rok szkolny 2018/2019 Wymagania edukacyjne język angielski klasa 3 na rok szkolny 2018/2019 I. Zasady ogólne 1. Wymagania edukacyjne są zgodne ze Statutem Szkoły. 2. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia, tj. stan

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania ogólne klasa I, II, III gimnazjum język angielski

Kryteria oceniania ogólne klasa I, II, III gimnazjum język angielski Kryteria oceniania ogólne klasa I, II, III gimnazjum język angielski Wiadomości: środki językowe, fonetyka, ortografia, Umiejętności NIEDOSTATECZNA Uczeń nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać ocenę

Bardziej szczegółowo

1. Zasady oceniania na lekcji j. niemieckiego są zgodne z zasadami wewnątrzszkolnego oceniania zawartymi w Statucie Szkoły.

1. Zasady oceniania na lekcji j. niemieckiego są zgodne z zasadami wewnątrzszkolnego oceniania zawartymi w Statucie Szkoły. Zasady oceniania na lekcji języka niemieckiego. 1. Zasady oceniania na lekcji j. niemieckiego są zgodne z zasadami wewnątrzszkolnego oceniania zawartymi w Statucie Szkoły. 2. Ocenianiu podlegają osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla uczniów klas IV-VIII

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla uczniów klas IV-VIII Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla uczniów klas IV-VIII Każdy uczeń chcący otrzymać ocenę klasyfikacyjną pozytywną jest obowiązany do systematycznego prowadzenia zeszytu ucznia, zeszytu ćwiczeń

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie IV. English Class (A1)

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie IV. English Class (A1) Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie IV English Class (A1) Rozdział : Get started! OCENA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA WIEDZA: Znajomość środków językowych Uczeń zna i stosuje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Zdobywane umiejętności i poznane wiadomości będą podlegały ocenie. Oceniane będą następujące umiejętności językowe: I. SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW 1.Uczniowie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego w klasach IV VI :

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego w klasach IV VI : Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego w klasach IV VI : Kryteria oceniania ogólne Wiadomości: środki językowe, fonetyka, ortografia Umiejętności NIEDOSTATECZNA

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania ogólne

Kryteria oceniania ogólne Kryteria oceniania ogólne Wiadomości: środki językowe fonetyka ortografia Umiejętności OCENA NIEDOSTATECZNA Uczeń nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać ocenę dopuszczającą, tj. nie opanował podstawowej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 4 szkoły podstawowej oparte na programie podręcznika English Class A1

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 4 szkoły podstawowej oparte na programie podręcznika English Class A1 Wiadomości: środki językowe fonetyka ortografia Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 4 szkoły podstawowej oparte na programie podręcznika English Class A1 OCENA NIEDOSTATECZNA Uczeń nie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania. z języka angielskiego obowiązujące w SP im. Marii Konopnickiej. w Rogowie Sobóckim

Przedmiotowe Zasady Oceniania. z języka angielskiego obowiązujące w SP im. Marii Konopnickiej. w Rogowie Sobóckim Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego obowiązujące w SP im. Marii Konopnickiej w Rogowie Sobóckim Rok szkolny 2015/16; Klasy: IV, V, VI I. Zasady ogólne 1. Przedmiotowe Zasady Oceniania (PZO)

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania ogólne

Kryteria oceniania ogólne Wiadomości: środki językowe fonetyka ortografia OCENA NIEDOSTATECZNA Uczeń nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać ocenę dopuszczającą, tj. nie opanował podstawowej wiedzy i nie potrafi wykonać POZIOM

Bardziej szczegółowo

Kryteria i wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie 2 szkoły podstawowej

Kryteria i wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie 2 szkoły podstawowej Kryteria i wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie 2 szkoły podstawowej Ocena 6 ( celujący) 1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który opanował treści i umiejętności wykraczające poza program

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języków obcych: angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego dla poziomu liceum

Przedmiotowy System Oceniania z języków obcych: angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego dla poziomu liceum Przedmiotowy System Oceniania z języków obcych: angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego dla poziomu liceum 1. CELE KSZTAŁCENIA OGÓLNE: ZAKRES PODSTAWOWY ZAKRES ROZSZERZONY Uczeń posługuje się w miarę

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na śródroczne i roczne oceny z języka angielskiego Podręcznik New English Adventure 1 Klasa I

Wymagania edukacyjne na śródroczne i roczne oceny z języka angielskiego Podręcznik New English Adventure 1 Klasa I Wymagania edukacyjne na śródroczne i roczne oceny z języka angielskiego Podręcznik New English Adventure 1 Klasa I 1. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych: W ciągu roku szkolnego uczeń jest oceniany

Bardziej szczegółowo

kl. IV English Class A1 2017/2018 Kryteria oceniania

kl. IV English Class A1 2017/2018 Kryteria oceniania kl. IV English Class A1 2017/2018 Kryteria oceniania Wiadomości: środki językowe fonetyka ortografia Umiejętności OCENA NIEDOSTATECZNA Uczeń nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać ocenę dopuszczającą,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego w klasie IV:

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego w klasie IV: Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego w klasie IV: Kryteria oceniania ogólne POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY OCENA (1) NIEDOSTATECZNA OCENA (2)

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 1 ZGODNIE Z NOWĄ PODSTAWĄ ROGRAMOWĄ Z 14 LUTEGO 2017

WYMAGANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 1 ZGODNIE Z NOWĄ PODSTAWĄ ROGRAMOWĄ Z 14 LUTEGO 2017 WYMAGANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 1 ZGODNIE Z NOWĄ PODSTAWĄ ROGRAMOWĄ Z 14 LUTEGO 2017 Ocena osiągnięć ucznia Na podstawie obserwacji aktywności ucznia i realizacji przez niego zadań ocenia się

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka angielskiego dla klasy IV w PSP nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi Im. Ignacego Daszyńskiego

Kryteria oceniania z języka angielskiego dla klasy IV w PSP nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi Im. Ignacego Daszyńskiego Kryteria oceniania z języka angielskiego dla klasy IV w PSP nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi Im. Ignacego Daszyńskiego Wiadomości: środki językowe fonetyka ortografia Umiejętności OCENA NIEDOSTATECZNA

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS - SZKOŁY PODSTAWOWEJ W klasach - ie będą podlegać następujące formy wypowiedzi: a) odpowiedzi ustne (z zakresu trzech ostatnich lekcji) b) odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Język angielski. Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika: English Class A1

Język angielski. Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika: English Class A1 Język angielski Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika: English Class A1 1 Wiadomości: środki językowe fonetyka ortografia OCENA NIEDOSTATECZNA Uczeń nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne JĘZYK ANGIELSKI KLASY IV-VI I. Postanowienia ogólne 1. Uczniowie oceniani są na zasadach sprawiedliwości, według ustalonych reguł, które są im znane oraz przez nich akceptowane. 2. Ocenę ustala nauczyciel

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego w klasach II - III:

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego w klasach II - III: Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego w klasach II - III: Kryteria oceniania ogólne POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY OCENA 1 OCENA 2 OCENA 3 OCENA

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne język angielski klasa 2 na rok szkolny 2018/2019

Wymagania edukacyjne język angielski klasa 2 na rok szkolny 2018/2019 Wymagania edukacyjne język angielski klasa 2 na rok szkolny 2018/2019 I. Zasady ogólne 1. Wymagania edukacyjne są zgodne ze Statutem Szkoły. 2. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia, tj. stan

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języków obcych (angielskiego, niemieckiego) w klasach IV VI szkoły podstawowej oraz w klasach I III gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania z języków obcych (angielskiego, niemieckiego) w klasach IV VI szkoły podstawowej oraz w klasach I III gimnazjum Przedmiotowy system oceniania z języków obcych (angielskiego, niemieckiego) w klasach IV VI szkoły podstawowej oraz w klasach I III gimnazjum 1. Uczeń w trakcie nauki języka angielskiego otrzymuje oceny:

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języków obcych: angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego.

Przedmiotowy System Oceniania z języków obcych: angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego. Przedmiotowy System Oceniania z języków obcych: angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego. 1. CELE KSZTAŁCENIA OGÓLNE: ZAKRES PODSTAWOWY ZAKRES ROZSZERZONY Uczeń posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego w klasach I - III:

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego w klasach I - III: Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego w klasach I - III: Kryteria oceniania ogólne Wiadomości: środki językowe, fonetyka, ortografia Umiejętności PRACUJ

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 1 KLASA I

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 1 KLASA I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 1 KLASA I Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen Kryteria oceniania ogólne POZIOM PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

OCENA DOBRA OCENA CELUJĄCA NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

OCENA DOBRA OCENA CELUJĄCA NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Poziom podstawowy Wymagania edukacyjne - Język angielski klasa V poziom ponadpodstawowy DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA CELUJĄCA NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ PODSTAWOWY STOPIEŃ SPEŁNIENIA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. dla gimnazjum

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. dla gimnazjum PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla gimnazjum PSO opiera się na Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania, który stanowi załącznik do Statutu szkoły. W ramach oceniania przedmiotowego nauczyciel

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania i wymagania edukacyjne język angielski klasa IV

Kryteria oceniania i wymagania edukacyjne język angielski klasa IV Kryteria oceniania i wymagania edukacyjne język angielski klasa IV Kryteria oceniania zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe w zakresie : recepcji

Bardziej szczegółowo

DLA KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ nauczyciel: mgr Marcela Owczarek-Miedzińska

DLA KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ nauczyciel: mgr Marcela Owczarek-Miedzińska PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KRYTERIUM WYSTAWIENIA OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO: ŚRÓDROCZNEJ I KOŃCOWOROCZNEJ ORAZ FORMY KONTROLI DLA KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ nauczyciel: mgr Marcela Owczarek-Miedzińska

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania ogólne

Kryteria oceniania ogólne Kryteria oceniania ogólne Wiadomości: środki językowe, fonetyka, ortografia, Umiejętności OCENA NIEDOSTATECZNA Uczeń nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać ocenę dopuszczającą, tj. nie opanował

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie I, II i III w Szkole Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gliwicach

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie I, II i III w Szkole Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gliwicach Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie I, II i III w Szkole Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gliwicach Klasa I Wspaniale 6 pkt Uczeń spełnia kryteria na ocenę bardzo

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS VII-VIII

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS VII-VIII PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS VII-VIII I. Kontrakt z uczniami: 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Prace klasowe są obowiązkowe. 3. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych KLASA I szkoły podstawowej podręcznik NEW ENGLISH ADVENTURE 1 Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych Wiadomości: środki językowe, fonetyka,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 1

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 1 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 1 Kryteria oceniania ogólne Wiadomości: środki językowe, fonetyka, ortografia, Umiejętności NIEDOSTATECZNA Uczeń

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SSP 19

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SSP 19 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SSP 19 1. Narzędzia pomiaru osiągnięć uczniów: - sprawdziany - testy osiągnięć - kartkówki - odpowiedzi ustne - prace domowe, - prace długoterminowe - prezentacje

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JEZYKA ANGIELSKIEGO

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JEZYKA ANGIELSKIEGO PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JEZYKA ANGIELSKIEGO w roku szkolnym 2017/2018 w kl. 4, 5, 6, 7 Imię i nazwisko nauczyciela Marta Hanzlik, Barbara Woźniak, Elżbieta Paluch, Sylwia Klęczar, Przemysław Nycz

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen JĘZYK ANGIELSKI ZAWODOWY - BUDOWNICTWO KLASA 4. Podręcznik:

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen JĘZYK ANGIELSKI ZAWODOWY - BUDOWNICTWO KLASA 4. Podręcznik: Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen JĘZYK ANGIELSKI ZAWODOWY - BUDOWNICTWO KLASA 4 Podręcznik: English for Construction 1 (Pearson) Wymagania zgodne z podstawą programową kształcenia

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV. Na podstawie podręcznika ENGLISH CLASS A1, wydawnictwa Pearson POZIOM PODSTAWOWY

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV. Na podstawie podręcznika ENGLISH CLASS A1, wydawnictwa Pearson POZIOM PODSTAWOWY KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV Na podstawie podręcznika ENGLISH CLASS A1, wydawnictwa Pearson OCENA NIEDOSTATECZNA Uczeń nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać ocenę dopuszczającą,

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania ogólne

Kryteria oceniania ogólne Kryteria oceniania ogólne Wiadomości: środki językowe, fonetyka, ortografia, Umiejętności NIEDOSTATECZNA Uczeń nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać ocenę dopuszczającą, tj. nie opanował podstawowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

REGULAMIN OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO REGULAMIN OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Zasady ogólne Regulamin oceniania z języka niemieckiego jest zgodny z Regulaminem wewnątrzszkolnego oceniania i stanowi załącznik do Statutu Szkoły. W ramach oceniania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne język angielski klasa I (New English Adventure 1)

Wymagania edukacyjne język angielski klasa I (New English Adventure 1) Wymagania edukacyjne język angielski klasa I (New English Adventure 1) Wiadomości: środki językowe, fonetyka, ortografia, Umiejętności NIEDOSTATECZNA Uczeń nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie podstawowym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie podstawowym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie podstawowym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej Język angielski Poziom podstawowy Klasa pierwsza Podręcznik: Matura Focus 2 Kryteria oceniania

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA - WYMAGANIA OGÓLNE POZIOM BARDZO NISKI (1) POZIOM DOSTATECZNY (3) PODSTAWOWY STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYC H

KRYTERIA OCENIANIA - WYMAGANIA OGÓLNE POZIOM BARDZO NISKI (1) POZIOM DOSTATECZNY (3) PODSTAWOWY STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYC H WYMAGANIA EDUKACYJNE 2017/2018 Podręcznik: New English Adventure 1 Klasa: 1 Nauczyciel: Anna Nowakowska-Osuch Kryteria oceniania - wymagania szczegółowe zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy II gimnazjum. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: OSIĄGNIĘCIA

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy II gimnazjum. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: OSIĄGNIĘCIA Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy II gimnazjum Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: SŁOWNICTWO zna podstawowe informacje dotyczące użycia struktur gramatycznych z zakresu: konstrukcje:

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I. Zasady ogólne (wynikające z Rozporządzenia MEN) II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych III. Wymagania edukacyjne niezbędne do

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka niemieckiego (klasa VII) Słuchanie

Kryteria oceniania z języka niemieckiego (klasa VII) Słuchanie Kryteria oceniania z języka niemieckiego (klasa VII) Słuchanie spełnia wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobrą bez trudu rozumie wypowiedzi niemieckojęzyczne na podstawie kontekstu sytuacyjnego oraz związków

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bolesława Prusa w Górze. Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego Klasa IV

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bolesława Prusa w Górze. Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego Klasa IV Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bolesława Prusa w Górze Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego Klasa IV I. ZASADY OGÓLNE 1. Uczeń na lekcji ma obowiązek posiadać podręcznik, zeszyt przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY ŚRÓDROCZNE/ROCZNE KLASA 4 SZKOŁA PODSTAWOWA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY ŚRÓDROCZNE/ROCZNE KLASA 4 SZKOŁA PODSTAWOWA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY ŚRÓDROCZNE/ROCZNE KLASA 4 SZKOŁA PODSTAWOWA PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO ZGODNY Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ Z 24 LUTEGO 2017 ROKU; Typ

Bardziej szczegółowo

Język Angielski MÓWIENIE:

Język Angielski MÓWIENIE: Język Angielski Wymagania edukacyjne klas IV Język Angielski, Klasa IV, Podręcznik English Class A1 1. POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG ESOKJ A1, KTÓRA JEST MOŻLIWA DO OSIĄGNIĘCIA W WYNIKU REALIZACJI PODRĘCZNIKA

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania ogólne

Kryteria oceniania ogólne JĘZYK ANGIELSKI KLASA V SZKOŁA PODSTAWOWA Kryteria oceniania ogólne POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY OCENA NIEDOSTATECZNA OCENA DOPUSZCZAJĄCA OCENA DOSTATECZNA OCENA DOBRA OCENA BARDZO DOBRA OCENA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Klasy 1-3, rok szkolny 2018/2019 Nauczyciel prowadzący: Magdalena Gębska

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Klasy 1-3, rok szkolny 2018/2019 Nauczyciel prowadzący: Magdalena Gębska PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Klasy 1-3, rok szkolny 2018/2019 Nauczyciel prowadzący: Magdalena Gębska I. Zasady ogólne II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych III. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen JĘZYK ANGIELSKI ZAWODOWY - INFORMATYKA KLASA 2 LUB 4

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen JĘZYK ANGIELSKI ZAWODOWY - INFORMATYKA KLASA 2 LUB 4 Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen JĘZYK ANGIELSKI ZAWODOWY - INFORMATYKA KLASA 2 LUB 4 Rok szkolny 2015/2016 Podręcznik: English for Information Technology 1 (Wyd. PEARSON)

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KL. I ETAP EDUKACYJNY I POZIOM A1 NEW ENGLISH ADVENTURE 1

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KL. I ETAP EDUKACYJNY I POZIOM A1 NEW ENGLISH ADVENTURE 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KL. I ETAP EDUKACYJNY I POZIOM A1 NEW ENGLISH ADVENTURE 1 Wiadomości: środki językowe, fonetyka, ortografia, OCENA NIEDOSTATECZNA Uczeń nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania kl. I

Kryteria oceniania kl. I Kryteria oceniania kl. I Wiadomości: środki językowe, fonetyka, ortografia, Umiejętności NIEOPANOWAŁEŚ Uczeń nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać ocenę dopuszczającą, tj. nie opanował podstawowej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie podstawowym dla klasy drugiej szkoły ponadgimnazjalnej

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie podstawowym dla klasy drugiej szkoły ponadgimnazjalnej Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie podstawowym dla klasy drugiej szkoły ponadgimnazjalnej Język angielski Poziom podstawowy Klasa druga Podręcznik: Matura Focus 2 Kryteria oceniania

Bardziej szczegółowo

XIX Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Warszawy w Warszawie

XIX Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Warszawy w Warszawie 1 XIX Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Warszawy w Warszawie WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/17 1. Nauczyciele: mgr Iwona Kliber, mgr Joanna Perkowska-Whiley, mgr Sonia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klas IV - VI

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klas IV - VI Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klas IV - VI Założenia ogólne 1. Każdy uczeń jest oceniany sprawiedliwie. 2. Prace klasowe są obowiązkowe. 3. Prace klasowe są zapowiadane z co najmniej

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie 4 szkoły podstawowej

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie 4 szkoły podstawowej Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie 4 szkoły podstawowej I Kryteria ogólne System oceniania wiedzy i umiejętności uczniów jest dwojaki: formalny i nieformalny: system formalny: na podstawie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS 4, 5, 6

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS 4, 5, 6 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS 4, 5, 6 Ocenie podlegają 4 umiejętności (sprawności) językowe: (mówienie, pisanie, czytanie i słuchanie). 1. Stosuje się sześciostopniową skalę ocen: 6,5,4,3,2,1

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I - III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I - III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I - III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 46 W WARSZAWIE 1.Oceny bieżące, śródroczne i roczne ustalane są wg WSO Szkoły Podstawowej Nr 46 w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA Z JĘZYKA WŁOSKIEGO W VII KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA Z JĘZYKA WŁOSKIEGO W VII KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA Z JĘZYKA WŁOSKIEGO W VII KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1. Oceny są wystawiane za następujące formy aktywności: a) odpowiedź ustna obejmuje trzy ostatnie lekcje: odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU: JĘZYK POLSKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU: JĘZYK POLSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU: JĘZYK POLSKI Ocena końcowa (okresowa) jest wypadkową ocen cząstkowych, które uczeń otrzyma w ciągu roku szkolnego. Powinna uwzględniać również rozwój ucznia.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS TRZECICH ODDZIAŁÓW GIMNAZJALNYCH

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS TRZECICH ODDZIAŁÓW GIMNAZJALNYCH KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS TRZECICH ODDZIAŁÓW GIMNAZJALNYCH Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie kryteria oceny bardzo dobrej, a także wykazuje się dodatkowymi

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Podręcznik: English Class. Etap edukacyjny: II. Poziom: A1 TREŚCI NAUCZANIA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Podręcznik: English Class. Etap edukacyjny: II. Poziom: A1 TREŚCI NAUCZANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Podręcznik: English Class Etap edukacyjny: II Poziom: A1 TREŚCI NAUCZANIA ZAKRES LEKSYKALNY Dane personalne Kolory Liczby 1-100

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY 7 ROK SZKOLNY 2017/2018

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY 7 ROK SZKOLNY 2017/2018 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY 7 ROK SZKOLNY 2017/2018 WIEDZA Uczeń posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM MODEL OCENIANIA ORAZ WARUNKI UZYSKIWANIA OCENY KOŃCOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM MODEL OCENIANIA ORAZ WARUNKI UZYSKIWANIA OCENY KOŃCOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM MODEL OCENIANIA ORAZ WARUNKI UZYSKIWANIA OCENY KOŃCOWEJ Co będzie podlegało ocenie (waga ocen) Wypowiedzi pisemne (1) Kartkówka

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W LĘDZINACH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W LĘDZINACH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W LĘDZINACH Zadaniem PSO jest zapewnienie trafnego, rzetelnego, jawnego i obiektywnego oceniania wspierającego

Bardziej szczegółowo

I półrocze Roku szkolnego 2018/2019

I półrocze Roku szkolnego 2018/2019 English Class A1, rozdział 1: Family and friends I półrocze Roku szkolnego 2018/2019 Znajomość środków UMIEJĘTNO ŚCI Uczeń zna i stosuje bardzo ograniczony zakres środków w znacznym stopniu uniemożliwiający

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO GIMNAZJUM 1. Na lekcjach obowiązuje ucznia zeszyt przedmiotowy, podręcznik i ćwiczenia Das ist Deutsch Kompakt 2. Uczeń może otrzymać ocenę za: odpowiedź

Bardziej szczegółowo

Kryteria na poszczególne oceny klasa 4 (zgodnie z nową podstawą programową)

Kryteria na poszczególne oceny klasa 4 (zgodnie z nową podstawą programową) JĘZYK POLSKI Kryteria na poszczególne oceny klasa 4 (zgodnie z nową podstawą programową) Ocena celująca opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej, samodzielnie rozwiązuje problemy i ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z języka hiszpańskiego

Kryteria ocen z języka hiszpańskiego Kryteria ocen z języka hiszpańskiego Klasa I OCENA BARDZO DOBRA Uczeń opanował w stopniu bardzo dobrym materiał zarówno leksykalny jak i gramatyczny. Uczeń stosuje poprawny szyk wyrazów w zdaniu, formułuje

Bardziej szczegółowo

Kryteria wymagań na poszczególne oceny do podręcznika Meine Deutschtour do języka niemieckiego do klasy VII

Kryteria wymagań na poszczególne oceny do podręcznika Meine Deutschtour do języka niemieckiego do klasy VII Kryteria wymagań na poszczególne oceny do podręcznika Meine Deutschtour do języka niemieckiego do klasy VII uczeń w pełni rozumie wszystkie polecenia i wypowiedzi nauczyciela formułowane w języku niemieckim

Bardziej szczegółowo

English Class A1 MÓWIENIE: PISANIE:

English Class A1 MÓWIENIE: PISANIE: WYMAGANIA PROGRAMOWE / II ETAP EDUKACYJNY JĘZYK ANGIELSKI klasa IV English Class A1 WIEDZA RECEPCJA UMIEJĘTNOŚCI PRODUKCJA INTERAKCJA Uczeń posługuje się zakresem środków językowych pozwalających mu na

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY 3 SP

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY 3 SP PODRĘCZNIK New English Adventure 3 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY 3 SP Nadrzędnym celem nauczania języka obcego jest wytworzenie kompetencji językowej i komunikacyjnej, umożliwiającej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. IV

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. IV PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. IV Lp. PRZEDMIOT OCENY ZAKRES OCENY I SPOSÓB OCENIANIA 1 1. Ocenianie Oceny wystawiane są zgodnie z wymaganiami edukacyjnymi na poszczególne oceny.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 1

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 1 POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY OCENA NIEDOSTATECZNA OCENA DOPUSZCZAJĄCA OCENA DOSTATECZNA OCENA DOBRA OCENA BARDZO

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W GIMNAZJUM W DĄBRÓWCE I. ZASADY OGÓLNE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W GIMNAZJUM W DĄBRÓWCE I. ZASADY OGÓLNE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W GIMNAZJUM W DĄBRÓWCE I. ZASADY OGÓLNE 1. Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania (WSO),

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 3

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 3 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 3 I. Zasady ogólne II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych III. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego. w Szkole Podstawowej dla klasy 1-3

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego. w Szkole Podstawowej dla klasy 1-3 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w Szkole Podstawowej dla klasy 1-3 Przedmiotowy system oceniania jest zgodny z wymaganiami stawianymi przez: Nową Podstawę Programową, Wewnątrzszkolny System

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43 w BIAŁYMSTOKU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43 w BIAŁYMSTOKU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43 w BIAŁYMSTOKU I. ZASADY OGÓLNE Przedmiotowy System Nauczania ma na celu: 1) bieżące i systematyczne obserwowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 W JAWORZNIE NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA MEINE DEUTSCHTOUR 3

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 W JAWORZNIE NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA MEINE DEUTSCHTOUR 3 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 W JAWORZNIE NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA MEINE DEUTSCHTOUR 3 ROZUMIENIE TEKSTU SŁUCHANEGO / CZYTANEGO uczeń w pełni rozumie wszystkie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZ. ANGIELSKIEGO DLA KL. V. Kryteria oceniania ogólne

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZ. ANGIELSKIEGO DLA KL. V. Kryteria oceniania ogólne Wiadomości: środki językowe fonetyka ortografia Umiejętności OCENA NIEDOSTATECZNA Uczeń nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać ocenę dopuszczającą, tj. nie opanował podstawowej wiedzy i nie potrafi

Bardziej szczegółowo

OCENA CELUJĄCA SPRAWNOŚĆ PISANIA

OCENA CELUJĄCA SPRAWNOŚĆ PISANIA ROZUMIENIE TEKSTU uczeń w pełni rozumie wszystkie polecenia i formułowane w języku angielskim i poprawnie na nie reaguje, pisane, których słownictwo i wykraczają poza program jego główną myśl, sprawnie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego (klasy IV - VI i klasy VII szkoły podstawowej)

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego (klasy IV - VI i klasy VII szkoły podstawowej) Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego (klasy IV - VI i klasy VII szkoły podstawowej) Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego został opracowany na podstawie Wewnątrzszkolnego Systemu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI. Kryteria oceniania w klasach II - III Gimnazjum (dla początkujących)

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI. Kryteria oceniania w klasach II - III Gimnazjum (dla początkujących) PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI Kryteria oceniania w klasach II - III Gimnazjum (dla początkujących) 1. Co podlega ocenianiu osiągnięć edukacyjnych uczniów odpowiedzi ustne kartkówki prace

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASIE VII PODRĘCZNIK MEINE DEUTSCHTOUR ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASIE VII PODRĘCZNIK MEINE DEUTSCHTOUR ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASIE VII PODRĘCZNIK MEINE DEUTSCHTOUR ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE Ocena bieżąca postępów ucznia uwzględnia wszystkie cztery

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE Ocena bieżąca postępów ucznia uwzględnia wszystkie cztery sprawności językowe, tj.: rozumienie ze słuchu, pisanie, czytanie, mówienie, oraz tzw.

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Opolu PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV - VI

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Opolu PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV - VI Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Opolu PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV - VI I. KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY: a) Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania - Język angielski i niemiecki

Przedmiotowy System Oceniania - Język angielski i niemiecki Przedmiotowy System Oceniania - Język angielski i niemiecki Na początku roku szkolnego uczniowie zostają poinformowani przez nauczyciela przedmiotu o zakresie wymagań na określoną ocenę oraz sposobie i

Bardziej szczegółowo

OCENA CELUJĄCA SPRAWNOŚĆ PISANIA

OCENA CELUJĄCA SPRAWNOŚĆ PISANIA OCENA CELUJĄCA uczeń w pełni rozumie wszystkie polecenia i wypowiedzi nauczyciela formułowane w języku niemieckim i prawidłowo na nie reaguje, i pisane, których słownictwo i struktury gramatyczne wykraczają

Bardziej szczegółowo

Język niemiecki PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA realizowanego w oparciu o podręcznik Das ist Deutsch

Język niemiecki PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA realizowanego w oparciu o podręcznik Das ist Deutsch KONTRAKT Z UCZNIEM Język niemiecki PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA realizowanego w oparciu o podręcznik Das ist Deutsch 1. Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego jest zgodny z wewnątrzszkolnym

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania i klasyfikowania z języka francuskiego p. A. Hiszpańska

Kryteria oceniania i klasyfikowania z języka francuskiego p. A. Hiszpańska Kryteria oceniania i klasyfikowania z języka francuskiego p. A. Hiszpańska Ocena semestralna lub końcoworoczna powinna odzwierciedlać w pełni umiejętności i wiedzę ucznia, powinna więc odnosić się do wszystkich

Bardziej szczegółowo