PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH"

Transkrypt

1 PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: ZARZĄDZANIA I EKONOMII NAZWA KIERUNKU: EUROPEISTYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszego stopnia (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia) PROFIL KSZTAŁCENIA: OGÓLNOAKADEMICKI (ogólnoakademicki, praktyczny) RODZAJ UZYSKIWANYCH KWALIFIKACJI: KWALIFIKACJE PIERWSZEGO STOPNIA (kwalifikacje pierwszego stopnia, kwalifikacje drugiego stopnia) I. OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 1. OBSZAR/OBSZARY KSZTAŁCENIA, w których umiejscowiony jest kierunek studiów: kierunek Europeistyka należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych.. DZIEDZINY NAUKI I DYSCYPLINY NAUKOWE, DO KTÓRYCH ODNOSZĄ SIĘ EFEKTY KSZTAŁCENIA: kierunek Europeistyka jest powiązany bezpośrednio z dyscyplinami naukowymi: naukami o polityce, prawem, ekonomią, historią, stosunkami międzynarodowymi, a pośrednio z takimi dyscyplinami jak: filozofia, socjologia, antropologia i administracja.. CELE KSZTAŁCENIA: Nabycie podstawowej, interdyscyplinarnej wiedzy oraz zdobycie elementarnych umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej w zakresie rozumienia, analizy i prognozy zjawisk, procesów oraz różnych struktur i instytucji politycznych, społecznych i ekonomicznych oraz ich kulturowych uwarunkowań dokonujących się w przestrzeni europejskiej na poziomie lokalnym, państwowym, regionalnym i w skali globalnej. W szczególności nabycie wiedzy i umiejętności obejmuje organizację i funkcjonowanie współczesnych społeczeństw, różnych elementów gospodarki narodowej i światowej, zwłaszcza Unii Europejskiej, a także umiejętności komunikacji w języku polskim i języku obcym oraz kompetencji społecznych niezbędnych w pracy zespołowej i indywidualnym rozwoju oraz rozwiązywania prostych problemów zawodowych w tym zakresie. Osoba posiadająca kwalifikacje pierwszego stopnia jest przygotowana do wykonywania podstawowych zadań w pracy zawodowej związanej z funkcjonowaniem administracji rządowej i samorządowej, instytucji i organizacji krajowych oraz międzynarodowych, instytucji UE, przedsiębiorstw działających na rynku krajowym i współpracujących z państwami Unii Europejskiej, instytucji i organizacji kulturalnych, wydawnictw i mass mediów, organizacji pozarządowych oraz szkolnictwa w zmieniającym się otoczeniu. Osoba posiadająca kwalifikacje pierwszego stopnia jest przygotowana do podjęcia studiów drugiego stopnia. 1

2 4. EFEKTY KSZTAŁCENIA: Symbol K_W01 K_W0 K_W0 K_W04 K_W05 K_W0 K_W07 K_W08 K_W09 K_W10 K_W11 OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku: Europeistyka WIEDZA Osoba posiadająca kwalifikacje pierwszego stopnia: posiada podstawową wiedzę o specyfice europeistyki oraz o jej powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi posiada podstawową wiedzę o Europie i jej roli w systemie stosunków międzynarodowych oraz zachodzących w jej obrębie procesach w świetle historycznych i współczesnych przemian ma podstawową wiedzę o procesach integracji gospodarczej w Europie, w szczególności dotyczących UE i jej różnych polityk oraz ich korelacji z politykami państw członkowskich ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji politycznych, gospodarczych, społecznych i kulturalnych oraz o zachodzących w nich zmianach w przestrzeni krajowej i międzynarodowej posiada podstawową wiedzę o relacjach zachodzących między strukturami i instytucjami politycznymi, gospodarczymi, społecznymi i kulturalnymi, w szczególności w ramach procesów integracji europejskiej i globalizacji ma podstawową wiedzę o instytucjach i procesach decyzyjnych w UE oraz ich wpływie na funkcjonowanie Wspólnoty i jej państw członkowskich zna podstawowe normy i reguły prawne, szczególnie w zakresie prawa europejskiego, a także normy i reguły organizacyjne, etyczne i ich kulturowe uwarunkowania oraz prawidłowości rządzące nimi określa w podstawowym zakresie pozycję Polski w Europie i jej determinanty oraz uwarunkowania realizacji interesów narodowych jako członka UE i innych struktur współpracy międzynarodowej ma podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych oraz rządzących nimi regułach w świetle różnych poglądów i historycznej ewolucji posiada elementarną wiedzę o roli człowieka jako twórcy kultury oraz struktur i instytucji społecznych, politycznych, ekonomicznych i kulturalnych, a także jako podmiotu działającego w tych strukturach i instytucjach w przestrzeni krajowej i europejskiej posiada wiedzę o podstawowych metodach i narzędziach, w tym technikach pozyskiwania danych, z zakresu nauk społecznych oraz dyscyplin pokrewnych stosowanych w opisie i analizie struktur i instytucji oraz procesów zmian Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia S1A_W01 S1A_W0 S1A_W0 S1A_W09 S1A_W0 S1A_W0 S1A_W09 S1A_W0 S1A_W0 S1A_W0 S1A_W0 S1A_W07 S1A_W0 S1A_W0 S1A_W04 S1A_W09 S1A_W05 S1A_W0 zachodzących w nich i między nimi w wymiarze krajowym i europejskim K_W1 zna podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej S1A_W10 K_W1 zna zasady i formy rozwoju indywidualnej i organizacyjnej przedsiębiorczości S1A_W11 Efekty dotyczące danej specjalności *) K_W14 1) K_W14 ) K_W14 ) posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu funkcjonowania instytucji i organizacji kultury, w tym zarządzania nimi, finansowania działalności z wykorzystaniem funduszy europejskich oraz komunikacji międzykulturowej posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu uwarunkowań i mechanizmów funkcjonowania przedsiębiorstw na jednolitym rynku europejskim i rynkach z nim powiązanych, w tym zarządzania przedsiębiorstwem i finansowania jego działalności z wykorzystaniem funduszy europejskich w zmieniającym się otoczeniu, zwłaszcza prawnym i finansowym, w tym bankowym posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu zadań administracji samorządowej w Polsce wynikających z prawa krajowego i europejskiego, finansów publicznych, w tym funduszy europejskich i współpracy transgranicznej *) specjalność: 1) Kultura i komunikacja społeczna w Europie, ) Biznes w krajach europejskich, ) Administracja samorządowa * symbol efektu kierunkowego oznaczony zgodnie z p. niniejszego zarządzenia S1A_W0 S1A_W0 S1A_W0 S1A_W0 S1A_W0 S1A_W0

3 OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku: Europeistyka Symbol UMIEJĘTNOŚCI Osoba posiadająca kwalifikacje pierwszego stopnia: K_U01 posługuje się podstawowymi pojęciami i teoriami stosowanymi w naukach społecznych i dyscyplinach pokrewnych w rozwiązywaniu niezłożonych problemów z zakresu europeistyki K_U0 wykorzystuje wiedzę teoretyczną i pozyskuje dane ze źródeł w języku polskim i obcym do analizowania przyczyn, przebiegu i skutków prostych zjawisk i procesów zachodzących w ramach integracji europejskiej i globalizacji, z uwzględnieniem wspólnych i różnych fundamentów cywilizacyjnych K_U0 analizuje w podstawowym zakresie funkcjonowanie różnych struktur i instytucji oraz relacji zachodzących w nich i między nimi w Europie i na świecie K_U04 analizuje w podstawowym zakresie funkcjonowanie poszczególnych instytucji UE oraz relacje między nimi i z narodowymi instytucjami, a także procesy podejmowania decyzji w UE i ich implementacji w systemie państwa narodowego K_U05 analizuje w podstawowym zakresie zjawiska i procesy społeczne, polityczne, ekonomiczne i kulturowe zachodzące w Europie, określa jej rolę w systemie stosunków międzynarodowych w kontekście historycznych i współczesnych uwarunkowań K_U0 analizuje w podstawowym zakresie różne aspekty procesu integracji gospodarczej w ramach UE, różne unijne polityki oraz ich wpływ na funkcjonowanie Wspólnoty i gospodarek państw członkowskich, zwłaszcza Polski K_U07 interpretuje w podstawowym zakresie zjawiska i procesy społeczne, polityczne, ekonomiczne i kulturowe, zwłaszcza związane z integracją europejską i globalizacją K_U08 prognozuje w podstawowym zakresie przemiany zachodzące w procesie integracji w ramach UE w sferze politycznej, gospodarczej i kulturowej przy użyciu podstawowych metod i narzędzi stosowanych w naukach społecznych K_U09 posługuje się w podstawowym zakresie normami i regułami prawnymi, szczególnie w zakresie europejskiego prawa, a także normami i regułami organizacyjnymi i etycznymi w rozwiązywaniu konkretnych zadań z obszaru europeistyki K_U10 opracowuje założenia działalności rozwojowej różnych podmiotów w różnych dziedzinach z wykorzystaniem finansowania z funduszy europejskich; przygotowuje dokumentację projektową i uzupełniającą K_U11 analizuje w podstawowym zakresie zachowania jednostek oraz społeczeństw, ocenia ich motywy z uwzględnieniem norm prawnych, etycznych i różnic kulturowych K_U1 analizuje i ocenia w podstawowym zakresie wybrane aspekty cywilizacyjnego dorobku człowieka w przestrzeni europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Polski K_U1 posługuje się podstawowymi metodami, technikami i narzędziami stosowanymi w naukach społecznych i dyscyplinach pokrewnych w rozwiązywaniu prostych problemów na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim K_U14 wykorzystuje zdobytą wiedzę do analizy i rozwiązywania prostych problemów zawodowych w pracy w administracji publicznej, instytucjach i organizacjach krajowych oraz międzynarodowych, instytucjach UE, przedsiębiorstwach, placówkach kulturalnych, edukacyjnych, mass mediach, organizacjach nonprofit w powiązaniu z politykami UE i Polski Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia S1A_U01 S1A_U0 S1A_U0 S1A_U0 S1A_U0 S1A_U0 S1A_U0 S1A_U0 S1A_U0 S1A_U0 S1A_U0 S1A_U01 S1A_U08 S1A_U04 S1A_U05 S1A_U0 S1A_U07 S1A_U05 S1A_U0 S1A_U0 S1A_U08 S1A_U0 S1A_U0 S1A_U0 S1A_U07

4 Symbol OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku: Europeistyka UMIEJĘTNOŚCI Osoba posiadająca kwalifikacje pierwszego stopnia: K_U15 przygotowuje prace pisemne i wystąpienia ustne w języku polskim i w języku obcym z użyciem argumentacji, podstawowych ujęć teoretycznych i różnych źródeł oraz z wykorzystaniem podstawowych metod, technik i narzędzi pozyskiwania, przetwarzania i prezentacji informacji, z poszanowaniem prawa własności intelektualnej K_U1 komunikuje się w języku obcym, w tym w języku angielskim na poziomie co najmniej B Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy Efekty dotyczące danej specjalności *) K_U17 1) wykorzystuje zdobytą wiedzę do analizy i rozwiązywania prostych problemów z zakresu funkcjonowania instytucji i organizacji kultury oraz zarządzania nimi, finansowania działalności, w tym z wykorzystaniem funduszy europejskich oraz komunikacji międzykulturowej, prognozuje zmiany w ich otoczeniu w kontekście procesów integracji europejskiej i globalizacji K_U17 ) wykorzystuje zdobytą wiedzę do analizy i rozwiązywania prostych problemów z zakresu uwarunkowań i mechanizmów funkcjonowania przedsiębiorstw na jednolitym rynku europejskim i rynkach z nim powiązanych, zarządzania przedsiębiorstwem i finansowania jego działalności z wykorzystaniem funduszy europejskich oraz przewiduje zmiany w otoczeniu, zwłaszcza prawnym i finansowym, i ich wpływ na działalność gospodarczą K_U17 ) wykorzystuje zdobytą wiedzę do analizy i rozwiązywania prostych problemów w zakresie realizacji zadań administracji w Polsce, zwłaszcza samorządowej, wynikających z prawa krajowego i europejskiego, finansów publicznych, w tym funduszy europejskich i współpracy trans granicznej oraz przewiduje zmiany w otoczeniu w warunkach członkostwa w UE i innych organizacji międzynarodowych, mające wpływ na realizację jej zadań *) specjalność: 1) Kultura i komunikacja społeczna w Europie ) Biznes w krajach europejskich ) Administracja samorządowa * symbol efektu kierunkowego oznaczony zgodnie z p. niniejszego zarządzenia Symbol OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku: Europeistyka KOMPETENCJE SPOŁECZNE Osoba posiadająca kwalifikacje pierwszego stopnia: Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia S1A_U09 S1A_U10 S1A_U11 S1A_U0 S1A_U0 S1A_U04 S1A_U0 S1A_U0 S1A_U04 S1A_U0 S1A_U0 S1A_U04 Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia K_K01 rozumie potrzebę uczenia się i otwartego podchodzenia do zmian S1A_K01 zachodzących w otoczeniu zawodowym oraz adaptacji do nich K_K0 potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności z S1A_K0 wykorzystaniem formalnych i nieformalnych form rozwoju K_K0 rozumie konieczność krytycznego podejścia do zasobów informacyjnych, teorii, metod, technik i narzędzi w pracy zawodowej S1A_K01 S1A_K04 K_K04 potrafi aktywnie współpracować w zespołach, również międzynarodowych, i S1A_K0 przyjmować różne role, z poszanowaniem norm społecznych, etycznych i prawnych K_K05 organizuje pracę małych zespołów, określa priorytety służące osiągnięciu określonego przez siebie lub innych celu i przyjmuje odpowiedzialność za S1A_K0 S1A_K0 rezultaty swojej pracy i zespołu K_K0 rozumie konieczność etycznego i profesjonalnego wykonywania S1A_K04 powierzonych zadań K_K07 rozumie potrzebę łączenia wiedzy z różnych dziedzin w identyfikowaniu i S1A_K04 rozwiązywaniu problemów zawodowych z zakresu europeistyki K_K08 umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych, politycznych, S1A_K05 ekonomicznych, kulturalnych, przestrzega obowiązującego prawa K_K9 potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy S1A_K07 4

5 II. PROGRAM STUDIÓW 1. FORMA STUDIÓW: STACJONARNE. LICZBA SEMESTRÓW:. LICZBA PUNKTÓW : MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć) wraz z przypisaniem zakładanych efektów kształcenia i liczby punktów : A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH Lp. SYMBOL** NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA* LICZBA GODZIN 1 MK_E_I_S_A01 Język angielski K_U0; K_U15; K_U1; K_K01; K_K /1+1/ MK_E_I_S_A0 Wychowanie fizyczne MK_E_I_S_A0 Technologie informacyjne K_W1; K_K04; K_K05; K_K09 0 0/0/0 K_W11; K_U1; K_U14; K_K01; K_K /5+/1 ŁĄCZNIE /17+14/79 * symbol efektu kierunkowego (oznaczony zgodnie z p. niniejszego zarządzenia) do którego odnosi się moduł / przedmiot z kategorii wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne ** symbol modułu/przedmiotu na kierunku i poziomie kształcenia *** z-zajęcia na sali/k konsultacje++e-zaliczenie w semestrze inna niż egzamin forma weryfikacji efektów kształcenia/egzaminy w sesji/pw-praca własna 18 1 B. GRUPA ZAJĘĆ OBOWIĄZKOWYCH Z ZAKRESU KIERUNKU STUDIÓW Lp. SYMBOL** NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA* LICZBA GODZIN 1 MK_E_I_S_A08 Mikroekonomia K_W04; K_W11; K_U01; K_U07; K_U1; K_U14; K_K09 45/9+/94 MK_E_I_S_A09 Makroekonomia K_W01; K_U01; K_U0; K_U04; K_K01; K_K09; 45/9+/94 MK_E_I_S_A10 Nauka o polityce K_W04; K_W05; K_U0; K_U0; K_K08 45/9+/94 4 MK_E_I_S_A11 Podstawy wiedzy o K_W04; K_W05; K_U0; K_K07; K_K08 państwie 45/9+/94 5 MK_E_I_S_A1 Antropologia K_W09; K_W11; K_U0; K_U07; K_U11; społeczna Europy K_K05 45/9+/94 MK_E_I_S_A1 Europejskie K_W0 K_U01; K_U05; K_U11; K_K07 dziedzictwo 45/9+/94 kulturowe 1 Przyjęto, że 1 to 0 godzin. W pozostałych przypadkach 1 to 5 godzin. 5

6 Lp. SYMBOL** NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA* LICZBA GODZIN 7 MK_E_I_S_A14 Dzieje tolerancji w K_W07; K_W09; K_U05; K_U07; K_K01; 50 Europie 15/5+1/9 8 MK_E_I_S_A15 Tradycje prawa K_W01; K_W0; K_U01; K_U0; K_K07 15 europejskiego 0/8+/85 9 MK_E_I_S_A1 Prawo europejskie K_W01; K_W0; K_W07; K_U04; K_U0; 175 K_U09; K_U14; K_K01 0/10+4/ MK_E_I_S_B17 Integracja gospodarcza w Europie 11 MK_E_I_S_B18 Międzynarodowe stosunki gospodarcze 1 MK_E_I_S_B19 Systemy polityczne państw europejskich 1 MK_E_I_S_B0 Instytucje i procesy decyzyjne w UE 14 MK_E_I_S_B1 Polityka monetarna UE 15 MK_E_I_S_B Polityka regionalna UE 1 MK_E_I_S_B Europa w stosunkach K_W0; K_W0; K_U0; K_U0; K_U0; K_K /9+/5 K_W0; K_W05; K_U0; K_U07; K_K /+/7 K_W04; K_W05; K_U0; K_U05; K_U07; K_U14, K_K01, K_K0, K_K07 0/9+/78 K_W0; K_W07; K_U04; K_U0; K_K /9+/5 K_W0; K_U0; K_U07; K_U08; K_U1; K_K07 K_W04; K_W05; K_U0; K_U10; K_U1; K_K07 K_W0; K_W04; K_W05; K_U0; K_U05; K_U07; K_K04; K_K05 międzynarodowych 17 MK_E_I_S_B4 Polska w Europie K_W04; K_W05; K_U0; K_U14; K_K0; K_K04; K_K05 18 MK_E_I_S_B5 Przedsiębiorczość w UE 100 0/7+/ /7+/1 0/9+/78 0/9+/78 K_W0; K_W07; K_U0; K_U14; K_K /+/7 ŁĄCZNIE /148+4/115 * symbol efektu kierunkowego (oznaczony zgodnie z p. niniejszego zarządzenia) do którego odnosi się moduł / przedmiot z kategorii wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne ** symbol modułu/przedmiotu na kierunku i poziomie kształcenia *** z-zajęcia na sali/k konsultacje++e-zaliczenie w semestrze inna niż egzamin forma weryfikacji efektów kształcenia/egzaminy w sesji/pw-praca własna

7 C. GRUPA ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH Lp. SYMBOL ** NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA* LICZBA GODZIN 1 MK_E_I_S_C58 Seminarium K_W11; K_U10; K_U11; K_U1; K_U15; K_K01; K_K0; K_K0; K_K0; K_K07 Przygotowanie pracy K_U01; K_U0; K_U10; K_U11; K_U1; MK_E_I_S_C59 dyplomowej K_U15; K_K01; K_K0; K_K0; K_K05; K_K0; K_K07 Przygotowanie do K_W01; K_W0; K_W0; K_W04; K_W05; egzaminu dyplomowego K_W0; K_W07; K_W08; K_W09; K_W10; MK_E_I_S_C0 K_W1; K_W14 1) ; K_W14 ) ; K_W14 ) ; K_U15; K_K01; K_K0 4 MK_E_I_S_C57 Praktyka studencka K_U10; K_U11; K_U1; K_U14; K_K01; K_K0; K_K04; K_K05; K_K0; K_K07; K_K08; K_K09 1) Kultura i komunikacja społeczna w Europie 1 MK_E_I_S_C Kulturowe aspekty integracji europejskiej MK_E_I_S_C7 Public relations w kulturze MK_E_I_S_C8 Finanse organizacji kultury 4 MK_E_I_S_C9 Komunikacja międzykulturowa 5 MK_E_I_S_C0 Zarządzanie międzykulturowe MK_E_I_S_C1 Podstawy prawne organizacji kultury Zajęcia specjalnościowe 50 0/11+1/10 5 0/15+1/09 5 0/+0/ 10 0/0+0/10 ŁĄCZNIE 4 0/8+/ K_W10; K_W14 1) ; K_U1; K_U17 1) ; 75 K_K0 0/+/7 K_W04, K_W14 1), K_U, K_U17 1), K_K01; 75 K_K0 0/+/7 K_W14 1) ; K_U10, K_U17 1) ; K_K /+/7 K_W14 1) ; K_U17 1) ; K_K /+/7 K_W14 1) ; K_U17 1) ; K_K /+/7 K_W14 1) ; K_U10, K_U17 1) ; K_K /+/7 ŁĄCZNIE /+1/ Przyjęto, że 1 to 0 godzin. 7

8 Lp. SYMBOL ** NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA* LICZBA GODZIN ) Biznes w krajach europejskich 1 MK_E_I_S_C Rynki finansowe UE K_W14 ) ; K_U17 ) ; K_K /+/7 MK_E_I_S_C Bankowość europejska K_W14 ) ; K_U17 ) ; K_K /+/7 MK_E_I_S_C4 Europejskie prawo K_W07, K_W14 ) ; K_U0, K_U07, K_U09, 75 gospodarcze K_U14, K_U17 ) ; K_K05; K_K09 0/+/7 4 MK_E_I_S_C5 Firma na rynku K_W14 ) ; K_U15; K_U17 ) ; K_K01 75 europejskim 0/+/7 5 MK_E_I_S_C Public relations w K_W04, K_W14 ) ; K_U, K_U17 ) ; 75 biznesie MK_E_I_S_C7 Fundusze europejskie w biznesie ) Administracja samorządowa 1 MK_E_I_S_C8 Samorząd terytorialny w Polsce Finanse publiczne w MK_E_I_S_C9 administracji samorządowej Prawo cywilne z MK_E_I_S_C40 umowami w administracji 4 MK_E_I_S_C41 Współpraca transgraniczna 5 MK_E_I_S_C4 Fundusze europejskie w administracji K_K01; K_K0 0/+/7 K_W14 ) ; K_U17 ) ; K_K04, K_K08, 75 0/+/7 ŁĄCZNIE /+1/ K_W14 ) ; K_U17 ) ; K_K0 75 0/+/7 K_W14 ) ; K_U17 ) ; K_K01; 75 0/+/7 K_W14 ) ; K_U17 ) ; K_K /+/7 K_W04, K_W05, K_W14 ) ; K_U0, K_U17 ) ; K_K0 75 0/+/7 K_W14 ), K_U17 ) ; K_K /+/7 MK_E_I_S_C4 Prawo administracyjne K_W14 ) ; K_U17 ) ; K_K01; K_K /+/7 ŁĄCZNIE /+1/

9 Lp. SYMBOL ** NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA* LICZBA GODZIN Zajęcia niezależne od specjalności**** 1 MK_E_I_S_C44 Język obcy II K_U0; K_U14; K_U15; K_U1; K_K01; 00 K_K04 180/1+/10 MK_E_I_S_C45 Podstawy zarządzania K_W11; K_U1; K_K /5+1/14 MK_E_I_S_C4 Podstawy marketingu K_W11; K_U1; K_K /5+1/14 4 MK_E_I_S_C47 Kino europejskie K_W10; K_U05; K_U1; K_K /5+1/14 5 MK_E_I_S_C48 Miasto w panoramie K_W0; K_U1; K_U15; K_K01 50 Europy 0/5+1/14 MK_E_I_S_C49 Tożsamość kulturowa K_W07; K_W09; K_U05; K_U07; K_K01 50 w Europie 0/5+1/14 7 MK_E_I_S_C50 Elementy kulturowe K_W07; K_W09; K_U11; K_K01 50 Azji 0/5+1/14 8 MK_E_I_S_C51 Prawo internetu K_W07; K_U09; K_K01; K_K0 50 0/5+1/14 9 MK_E_I_S_C5 E-administracja K_W04; K_W05; K_W11; K_U0; K_U1; Zarządzanie MK_E_I_S_C5 projektami europejskimi 11 Procedury MK_E_I_S_C54 pozyskiwania środków unijnych 1 MK_E_I_S_C55 Samorząd K_U14; K_K01; 0/5+1/14 K_W0; K_W07; K_U09; K_K /5+1/14 K_W0; K_W07; K_U09; K_U14; K_K07, K_K /5+1/14 K_W04; K_U0; K_K0 50 terytorialny w UE 0/5+1/14 1 MK_E_I_S_C5 Kultury narodowe w K_W07; K_W10; K_U11K_K01; K_K07 50 organizacji 0/5+1/14 ŁĄCZNIE 00 0/4+1/18 ŁĄCZNIE zajęcia specjalnościowe+niezależne od specjalności /78+4/408 ŁĄCZNIE Seminarium dyplomowe+ Praca dyplomowa+przygotowanie do egzaminu 4 dyplomowego+praktyka studencka 0/8+/ ŁĄCZNIE Z ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH /10+/770 * symbol efektu kierunkowego (oznaczony zgodnie z p. niniejszego zarządzenia) do którego odnosi się moduł / przedmiot z kategorii wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne ** symbol modułu/przedmiotu na kierunku i poziomie kształcenia *** z-zajęcia na sali/k konsultacje++e-zaliczenie w semestrze inna niż egzamin forma weryfikacji efektów kształcenia/egzaminy w sesji/pw-praca własna **** - Student wybiera Język obcy II i jeden inny przedmiot z do wyboru łącznie ,% 9

10 D. GRUPA ZAJĘĆ HUMANISTYCZNYCH Lp. SYMBOL** NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA* 1 MK_E_I_S_A0 Filozofia K_W01; K_W09; K_W10; K_U01; K_U05; K_K01; K_K0; K_K07 LICZBA GODZIN 50 0/5+/1 MK_E_I_S_A04 Psychologia K_W09; K_W11; K_U11; K_U14; K_K /5+/1 MK_E_I_S_A05 Socjologia K_W04; K_W05; K_W09; K_U07; K_U11; K_K /5+/1 ŁĄCZNIE 90/15+/9 * symbol efektu kierunkowego (oznaczony zgodnie z p. niniejszego zarządzenia) do którego odnosi się moduł / przedmiot z kategorii wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne ** symbol modułu/przedmiotu na kierunku i poziomie kształcenia *** z-zajęcia na sali/k konsultacje++e-zaliczenie w semestrze inna niż egzamin forma weryfikacji efektów kształcenia/egzaminy w sesji/pw-praca własna E. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA, EKONOMII I PRAWA Lp. SYMBOL** NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA* LICZBA GODZIN 1 MK_E_I_S_A07 Ochrona własności intelektualnej K_W1; K_U09; K_K01; K_K0 50 0/5+/1 ŁĄCZNIE 50 0/5+/1 * symbol efektu kierunkowego (oznaczony zgodnie z p. niniejszego zarządzenia) do którego odnosi się moduł / przedmiot z kategorii wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne ** symbol modułu/przedmiotu na kierunku i poziomie kształcenia *** z-zajęcia na sali/k konsultacje++e-zaliczenie w semestrze inna niż egzamin forma weryfikacji efektów kształcenia/egzaminy w sesji/pw-praca własna Liczba godzin Liczba punktów ŁĄCZNIE LICZBA GODZIN EGZAMINY W TRAKCIE SESJI +ZALICZENIA W SEMESTRZE (inna niż egzamin forma 90 weryfikacji efektów kształcenia) EGZAMIN DYPLOMOWY 1 ŁĄCZNIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Zajęcia z zarządzania, ekonomii i prawa- inne niż z zakresu ochrony własności intelektualnej - mają charakter zajęć kierunkowych i zostały wliczone do grupy B. 10

11 LICZBA GODZIN W BEZPOŚREDNIM KONTAKCIE Z NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM LICZBA GODZIN DYDAKTYCZNYCH OBJĘTYCH PLANEM STUDIÓW 195 LICZBA GODZIN KONSULTACJI 91 4 EGZAMINY W TRAKCIE SESJI +ZALICZENIA W SEMESTRZE (inna niż egzamin forma 90 weryfikacji efektów kształcenia EGZAMINDYPLOMOWY 1 ŁĄCZNIE 17 50,1% 5. ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW, którą student musi uzyskać NA ZAJĘCIACH WYMAGAJĄCYCH BEZPOŚREDNIEGO UDZIAŁU NAUCZYCIELI AKADEMICKICH I STUDENTÓW: 9. ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW, którą student musi uzyskać W RAMACH ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH: 7. ŁĄCZNA LICZBĘ PUNKTÓW, którą student musi uzyskać W RAMACH ZAJĘĆ O CHARAKTERZE PRAKTYCZNYM, w tym zajęć laboratoryjnych i projektowych: MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW, którą student musi uzyskać NA ZAJĘCIACH OGÓLNOUCZELNIANYCH LUB NA INNYM KIERUNKU STUDIÓW: 9. MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW, którą student musi uzyskać NA ZAJĘCIACH Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO: 10. WYMIAR, ZASADY I FORMA ODBYWANIA PRAKTYK, w przypadku gdy program kształcenia przewiduje praktyki: Program studiów przewiduje praktyki studenckie w wymiarze tygodni tj. 10 godzin - 4, realizowane zgodnie z Regulaminem odbywania praktyk zawodowych Politechniki Gdańskiej - Załącznik nr 1 do zarządzenia rektora PG nr /011 z 8 stycznia 011 r. 11. WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW I UZYSKANIA KWALIFIKACJI: Uzyskanie kwalifikacji pierwszego stopnia wymaga osiągnięcia określonych w programie efektów kształcenia i liczby 180 punktów, odbycia praktyk oraz dopuszczenia do obrony pracy dyplomowej, po sprawdzeniu w systemie antyplagiatowym, uzyskania pozytywnej oceny z pracy dyplomowej i jej obrony oraz z egzaminu dyplomowego. 1. PLAN STUDIÓW prowadzonych w formie stacjonarnej 4 Studia na kierunku europeistyka należą do obszaru nauk społecznych, wymagają od studentów pracy własnej polegającej na studiowaniu materiałów min., aktów prawnych, z koniecznością konsultowania treści. 5 Do zajęć o charakterze praktycznym włączono godziny z ćwiczeń, laboratoriów, lektoratów, seminarium, praktyki studenckiej, przygotowania pracy dyplomowej i przygotowania do egzaminu dyplomowego. Elementy praktyczne zawierają także: niektóre wykłady i konsultacje, co nie zostało tu uwzględnione potwierdzenie stanowią karty przedmiotów (sylabusy). 11

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Zarządzania i Ekonomii NAZWA KIERUNKU: Europeistyka POZIOM KSZTAŁCENIA: studia drugiego stopnia PROFIL KSZTAŁCENIA: ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Zarządzania i Ekonomii NAZWA KIERUNKU: Zarządzanie inżynierskie - niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszego stopnia (studia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 1/01 z 11 stycznia 01 PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Zarządzania i Ekonomii NAZWA KIERUNKU: Zarządzanie inżynierskie POZIOM

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 1/01 z 11 stycznia 01 r. PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Zarządzania i Ekonomii NAZWA KIERUNKU: Informatyka i Ekonometria POZIOM

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Efekty kształcenia dla kierunku MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE - studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki Forma Studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA TURYSTYCZNA

GOSPODARKA TURYSTYCZNA Efekty kształcenia dla kierunku GOSPODARKA TURYSTYCZNA - studia pierwszego stopnia - profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Opis zakładanych efektów kształcenia

Opis zakładanych efektów kształcenia Załącznik do uchwały nr 72 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 30 stycznia 2013 r. Opis zakładanych efektów kształcenia Nazwa kierunku studiów: Administracja Obszar kształcenia: obszar kształcenia

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku FINANSE I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA STUDIA I STOPNIA profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku FINANSE I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA STUDIA I STOPNIA profil ogólnoakademicki Efekty kształcenia dla kierunku FINANSE I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA STUDIA I STOPNIA profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarze: Kierunek finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia o

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 11/2014/2015 Senatu Akademickiego AIK z dnia 24 lutego 2015 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 11/2014/2015 Senatu Akademickiego AIK z dnia 24 lutego 2015 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA (opis zakładanych kierunkowych efektów kształcenia w odniesieniu do efektów kształcenia dla obszaru/obszarów, tzw. tabela pokrycia efektów obszarowych przez efekty kierunkowe) dla kierunku

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia na studiach I stopnia dla kierunku Finanse i Rachunkowość i ich odniesienie do efektów kształcenia w obszarze nauk społecznych

Efekty kształcenia na studiach I stopnia dla kierunku Finanse i Rachunkowość i ich odniesienie do efektów kształcenia w obszarze nauk społecznych Efekty na studiach I stopnia dla kierunku Finanse i Rachunkowość i ich odniesienie do efektów w obszarze nauk Objaśnienie oznaczeń w symbolach: S obszar w zakresie nauk 1 studia pierwszego stopnia A profil

Bardziej szczegółowo

Osoba posiadająca kwalifikacje I stopnia WIEDZA

Osoba posiadająca kwalifikacje I stopnia WIEDZA ZAMIERZONE KSZTAŁCENIA: Symbol K_W01 K_W0 K_W0 K_W0 K_W0 K_W0 K_W07 K_W08 K_W09 K_W10 K_W11 K_W1 K_W1 K_W1 Osoba posiadająca kwalifikacje I stopnia WIEDZA Ma podstawową wiedzę o charakterze nauk ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Efekty kształcenia dla kierunku MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE - studia pierwszego stopnia - profil ogólnoakademicki Forma Studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Gospodarki Międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Objaśnienie oznaczeń: S1A obszar

Bardziej szczegółowo

Symbol EKO S2A_W01 S2A_W02, S2A_W03, S2A_W03 S2A_W04 S2A_W05 S2A_W06 S2A_W07 S2A_W08, S2A_W09 S2A_W10

Symbol EKO S2A_W01 S2A_W02, S2A_W03, S2A_W03 S2A_W04 S2A_W05 S2A_W06 S2A_W07 S2A_W08, S2A_W09 S2A_W10 Załącznik do uchwały nr 73 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 30 stycznia 2013 r. Opis zakładanych efektów kształcenia Nazwa kierunku studiów: Administracja 1. Odniesień efektów kierunkowych do

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU FINANSE MENEDŻERSKIE obowiązuje od roku akad. 2017/18

EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU FINANSE MENEDŻERSKIE obowiązuje od roku akad. 2017/18 AD/ 13 RW w dniu 29.06.2017 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU FINANSE MENEDŻERSKIE obowiązuje od roku akad. 2017/18 STUDIA LICENCJACKIE -------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Zarządzania i Ekonomii NAZWA KIERUNKU: Zarządzanie w języku angielskim POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszego stopnia PROFIL KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

RAMOWY PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: RAMOWY PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: I i II SEMESTR STUDIÓW: Lp. Nazwa modułu kształcenia Forma zajęć O/F** Liczba godzin kontaktowych Liczba punktów ECTS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Prawo oświatowe, przedmiot

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 88/2017/2018. z dnia 24 kwietnia 2018 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 88/2017/2018. z dnia 24 kwietnia 2018 r. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 88/2017/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zmian w zakładanych efektach kształcenia dla kierunku studiów politologia - studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 18/01 z 1 czerwca 01 r. PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Zarządzania i Ekonomii NAZWA KIERUNKU: Europeistyka POZIOM KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE Opis efektów kształcenia dla kierunku bezpieczeństwo narodowe I stopnia przyjętych uchwałą Rady Wydziału Nauk Politycznych w dniu 27 lutego 2012 r., zmodyfikowanych 24 września 2012 r. Efekty kształcenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 18/01 z 1 czerwca 01 r. PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Zarządzania i Ekonomii NAZWA KIERUNKU: Zarządzanie inżynierskie

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku FINANSE i RACHUNKOWOŚĆ

Efekty kształcenia dla kierunku FINANSE i RACHUNKOWOŚĆ Efekty kształcenia dla kierunku FINANSE i RACHUNKOWOŚĆ studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK EKONOMIA

EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK EKONOMIA EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK EKONOMIA Kierunek Ekonomia Studia I stopnia Efekty kształcenia: Kierunek: Ekonomia Poziom kształcenia: Studia I stopnia Uczelnia: Uczelnia Łazarskiego w Warszawie Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Osoba posiadająca kwalifikacje II stopnia WIEDZA

Osoba posiadająca kwalifikacje II stopnia WIEDZA ZAMIERZONE KSZTAŁCENIA: Symbol K_W01 K_W0 K_W0 K_W0 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 K_W09 K_W10 K_W11 K_W1 K_W1 K_W1 K_W15 1 K_W15 Osoba posiadająca kwalifikacje II stopnia WIEDZA Ma pogłębioną wiedzę o charakterze

Bardziej szczegółowo

Opis zakładanych efektów kształcenia

Opis zakładanych efektów kształcenia Załącznik do uchwały nr 218 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 18 grudnia 2013 r Nazwa kierunku studiów: Psychologia Obszar kształcenia: Obszar nauk społecznych Poziom kształceni: jednolite studia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 1/201 z 1 czerwca 201 r. PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Zarządzania i Ekonomii NAZWA KIERUNKU: Zarządzanie inżynierskie

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych. 2. Profil kształcenia: ogólnoakademicki.

Bardziej szczegółowo

POLITOLOGIA Studia I stopnia. Profil ogólnoakademicki

POLITOLOGIA Studia I stopnia. Profil ogólnoakademicki Opis efektów kształcenia dla kierunku politologia I stopnia przyjętych uchwałą Rady Wydziału Nauk Politycznych w dniu 27 lutego 2012 r., zmodyfikowanych 24 września 2012 r. oraz 25 maja 2015 r. Efekty

Bardziej szczegółowo

Osoba posiadająca kwalifikacje II stopnia WIEDZA

Osoba posiadająca kwalifikacje II stopnia WIEDZA ZAMIERZONE KSZTAŁCENIA: Symbol K_W01 K_W0 K_W0 K_W0 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 K_W09 K_W10 K_W11 K_W1 K_W1 K_W1 K_W15 1 K_W15 Osoba posiadająca kwalifikacje II stopnia WIEDZA Ma pogłębioną wiedzę o charakterze

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów LOGISTYKA studia pierwszego stopnia profil praktyczny

Efekty kształcenia dla kierunku studiów LOGISTYKA studia pierwszego stopnia profil praktyczny Załącznik do uchwały Nr XXIII 5.5/13 Senatu UMCS z dnia 27 lutego 2013 r. Efekty kształcenia dla kierunku studiów LOGISTYKA studia pierwszego stopnia profil praktyczny Umiejscowienie kierunku w obszarze

Bardziej szczegółowo

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem:

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem: Załącznik nr 4 do uchwały nr 440/06/2012 Senatu UR z dnia 21 czerwca 2012 roku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW Europeistyka poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta studia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R - 0000 17/14. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR R - 0000 17/14. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 kwietnia 2014 r. UCHWAŁA NR R - 0000 17/14 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku studiów Logistyka (drugiego stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku finanse i rachunkowość prowadzonych na

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7/VI/2012 Senatu Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach z dnia 13 czerwca 2012 roku. Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Administracja. Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego

Efekty kształcenia dla kierunku Administracja. Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego Efekty kształcenia dla kierunku Administracja Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego II stopień Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów Administracja należy do obszaru

Bardziej szczegółowo

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW A D M I N I S T R A C J A STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW A D M I N I S T R A C J A STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW A D M I N I S T R A C J A STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia: kierunek administracja jest przypisany

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 18/01 z 1 czerwca 01 r. PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: ZARZĄDZANIA I EKONOMII NAZWA KIERUNKU: INFORMATYKA I EKONOMETRIA POZIOM

Bardziej szczegółowo

Odniesienie efektów kierunkowych kształcenia do efektów obszarowych

Odniesienie efektów kierunkowych kształcenia do efektów obszarowych Załącznik do uchwały nr 540 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 27 stycznia 2016 r. Odniesienie efektów kierunkowych kształcenia do efektów obszarowych Tabela odniesień efektów kierunkowych do

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH obowiązuje od roku akademickiego 2015/2016

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH obowiązuje od roku akademickiego 2015/2016 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 18/01 z 1 czerwca 01 r. PROGRAM NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH obowiązuje od roku akademickiego 01/016 NAZWA WYDZIAŁU: Zarządzania i Ekonomii NAZWA KIERUNKU: Analityka

Bardziej szczegółowo

Kierunek Zarządzanie I stopnia Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych

Kierunek Zarządzanie I stopnia Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych Kierunek Zarządzanie I stopnia Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych Objaśnienie oznaczeń: Z efekty kierunkowe W wiedza U umiejętności

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 89/2017/2018. z dnia 24 kwietnia 2018 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 89/2017/2018. z dnia 24 kwietnia 2018 r. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 89/2017/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zmian w zakładanych efektach kształcenia dla kierunku studiów politologia - studia drugiego

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych WIEDZA K_W01

Odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych WIEDZA K_W01 Efekty kształcenia dla kierunku EKONOMIA studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Umiejscowienie

Bardziej szczegółowo

GT1_W09 GT1_W03 GT1_W04 GT1_W05 GT1_W06 GT1_W07 GT1_W08 GT1_W11 GT1_W12

GT1_W09 GT1_W03 GT1_W04 GT1_W05 GT1_W06 GT1_W07 GT1_W08 GT1_W11 GT1_W12 EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU GOSPODARKA TURYSTYCZNA STUDIA LICENCJACKIE ------------------------------------------------------------------------------------------------- WIEDZA GT1_W01

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Efekty kształcenia dla kierunku studiów ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Towaroznawstwa Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Ogólnoakademicki. Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia (wraz z uzasadnieniem)

Ogólnoakademicki. Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia (wraz z uzasadnieniem) Efekty kształcenia dla kierunku STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE STUDIA II STOPNIA Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Kierunek studiów: Stosunki międzynarodowe Poziom

Bardziej szczegółowo

I. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA (profil absolwenta i cele kształcenia)

I. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA (profil absolwenta i cele kształcenia) Załącznik do Uchwały 151/2014/2015 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku Stosunki międzynarodowe studia stacjonarne I stopnia

Bardziej szczegółowo

zagranicznej wybranych państw oraz stosunków międzynarodowych w Europie Środkowo-Wschodniej

zagranicznej wybranych państw oraz stosunków międzynarodowych w Europie Środkowo-Wschodniej Załącznik nr 5 do Uchwały nr 64/2013 Senatu UKSW z dnia 21 maja 2013 r. Załącznik nr 5 do Uchwały nr 53/2012 Senatu UKSW z dnia 24 maja 2012 r. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu

Bardziej szczegółowo

NAUKI HUMANISTYCZNE WIEDZA

NAUKI HUMANISTYCZNE WIEDZA Nazwa kierunku studiów: PEDAGOGIKA Poziom kształcenia: studia I stopnia kierunkowy Efekt kształcenia dla kierunku NAUKI HUMANISTYCZNE profil kształcenia: praktyczny Odniesienie efektów kształcenia dla

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Efekty kształcenia dla kierunku studiów ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI studia drugiego stopnia (po studiach inżynierskich) profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział

Bardziej szczegółowo

Objaśnienie oznaczeń:

Objaśnienie oznaczeń: Efekty kształcenia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Objaśnienie oznaczeń: S1A symbol efektów

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW EUROPEISTYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW EUROPEISTYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW EUROPEISTYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów europeistyka naleŝy do obszarów kształcenia

Bardziej szczegółowo

7. Kierunkowe efekty kształcenia i ich odniesienie do efektów obszarowych. Kierunkowe efekty kształcenia

7. Kierunkowe efekty kształcenia i ich odniesienie do efektów obszarowych. Kierunkowe efekty kształcenia 1. Nazwa kierunku: SOCJOLOGIA 2. Stopień studiów: pierwszy 3. Profil: ogólnoakademicki 4. Obszar: nauki społeczne 5. Sylwetka absolwenta Absolwent posiada ogólną wiedzę o rodzajach struktur, więzi i instytucji

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku EKONOMIA

Efekty kształcenia dla kierunku EKONOMIA Efekty kształcenia dla kierunku EKONOMIA studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Umiejscowienie

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku ZARZĄDZANIE

Efekty kształcenia dla kierunku ZARZĄDZANIE Efekty kształcenia dla kierunku ZARZĄDZANIE studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Umiejscowienie

Bardziej szczegółowo

PRODUCT & PROCESS MANAGEMENT

PRODUCT & PROCESS MANAGEMENT Efekty kształcenia dla kierunku studiów PRODUCT & PROCESS MANAGEMENT studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Wydział Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Prawno-ekonomicznego

Efekty kształcenia dla kierunku Prawno-ekonomicznego II. Efekty kształcenia dla kierunku Prawno-ekonomicznego Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil: ogólnoakademicki Dyscyplina: prawo i ekonomia Forma studiów: stacjonarne Tytuł zawodowy uzyskiwany

Bardziej szczegółowo

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA (Przedmioty podstawowe)

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA (Przedmioty podstawowe) MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA (Przedmioty podstawowe) NAZWA PRZEDMIOTU SYMBOL KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA EFEKTY KSZTAŁCENIA Mikroekonomia 1 Mikroekonomia 2 Makroekonomia 1 Makroekonomia 2 Matematyka

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Ekonomia stopnia II

Efekty kształcenia dla kierunku Ekonomia stopnia II Efekty kształcenia dla kierunku Ekonomia stopnia II 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych. 2. Profil kształcenia: ogólnoakademicki.

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Jurij Stadnicki.

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Jurij Stadnicki. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-534 Nazwa modułu Internacjonalizacja przedsiębiorstw Nazwa modułu w języku angielskim Enterprise internationalization Obowiązuje od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-TECHNICZNY. Instytut Pracy Socjalnej EFEKTY KSZTAŁCENIA. Kierunek studiów PRACA SOCJALNA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-TECHNICZNY. Instytut Pracy Socjalnej EFEKTY KSZTAŁCENIA. Kierunek studiów PRACA SOCJALNA Zał. nr 9 do uchwały nr 163/V/V/2013 Senatu PWSZ w Koninie z dnia 14.05.2013 w sprawie efektów kształcenia dla kierunków studiów w PWSZ w Koninie PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM OBROTOWYM FIRMY

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM OBROTOWYM FIRMY 1.1.1 Zarządzanie kapitałem obrotowym firmy I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM OBROTOWYM FIRMY Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Wydział w Ostrowie Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek kształcenia prawno-ekonomiczny należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych.

Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek kształcenia prawno-ekonomiczny należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych. Efekty kształcenia dla kierunku PRAWNO-EKONOMICZNEGO studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Studia prowadzone wspólnie przez Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I EKONOMII ADMINISTRACJA II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I EKONOMII ADMINISTRACJA II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Nazwa kierunku Poziom Profil Symbol efektów na kierunku WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I EKONOMII ADMINISTRACJA II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Efekty - opis słowny. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi

Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Humanistyczny Studia wyższe na kierunku

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU SOCJOLOGIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU SOCJOLOGIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU SOCJOLOGIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Symbol efektu kierunkowego K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 K_W09 K_W10 Po ukończeniu studiów absolwent:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 6. Nazwa kierunku studiów: Europeistyka Poziom kształcenia: stopień II Profil kształcenia: ogólnoakademicki Symbol efektów kierunkowych

Załącznik Nr 6. Nazwa kierunku studiów: Europeistyka Poziom kształcenia: stopień II Profil kształcenia: ogólnoakademicki Symbol efektów kierunkowych Załącznik Nr 6. Odniesienie kierunkowych efektów kształcenia do obszarowych efektów kształcenia dla obszaru lub obszarów kształcenia przyporządkowanych temu kierunkowi Nazwa kierunku studiów: Europeistyka

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w. Politologia. Studia pierwszego stopnia. Poziom 6. Ogólnoakademicki. naukach społecznych (S) Studia stacjonarne

P r o g r a m s t u d i ó w. Politologia. Studia pierwszego stopnia. Poziom 6. Ogólnoakademicki. naukach społecznych (S) Studia stacjonarne Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 207 Senatu UMK z dnia 29 listopada 2016 r. P r o g r a m s t u d i ó w Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Stosunki międzynarodowe WP-SM-N-1, WP-SMZ -1 studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki stacjonarne/niestacjonarne licencjat

Stosunki międzynarodowe WP-SM-N-1, WP-SMZ -1 studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki stacjonarne/niestacjonarne licencjat Załącznik nr 4 do Uchwały nr 64/2013 Senatu UKSW z dnia 21 maja 2013 r. Załącznik nr 4 do Uchwały nr 53/2012 Senatu UKSW z dnia 24 maja 2012 r. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent :

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent : Załącznik nr 3 do uchwały nr 440/06/2012 Senatu UR z dnia 21 czerwca 2012 roku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW Europeistyka poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta studia

Bardziej szczegółowo

Protokołowała. Dr Julia Zygmunt

Protokołowała. Dr Julia Zygmunt Załącznik nr 15 UCHWAŁA nr 163/2012/2013 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 4 czerwca 2013 roku zmieniająca uchwałę nr 173/2011/2012 z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie ustalenia programu studiów

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I EKONOMII ADMINISTRACJA I STOPIEŃ PRAKTYCZNY

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I EKONOMII ADMINISTRACJA I STOPIEŃ PRAKTYCZNY Nazwa kierunku Poziom Profil Symbol efektów na kierunku WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I EKONOMII ADMINISTRACJA I STOPIEŃ PRAKTYCZNY Efekty - opis słowny. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku Administracja

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Bezpieczeństwo Wewnętrzne Efekty kształcenia dla kierunku studiów Bezpieczeństwo Wewnętrzne Jednostka prowadząca kierunek studiów: Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Kierunek studiów: Bezpieczeństwo wewnętrzne Poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH obowiązuje od roku akademickiego 2015/2016

EFEKTY KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH obowiązuje od roku akademickiego 2015/2016 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 18/013 z 1 czerwca 013 r. NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH obowiązuje od roku akademickiego 015/016 NAZWA WYDZIAŁU: Zarządzania i Ekonomii NAZWA KIERUNKU: Analityka

Bardziej szczegółowo

ZBIÓR EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA STUDIACH I STOPNIA DLA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

ZBIÓR EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA STUDIACH I STOPNIA DLA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE ZBIÓR EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA STUDIACH I STOPNIA DLA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE I. Efekty kształcenia 1. Ogólne efekty kształcenia - absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA 1.1.1 Rozwój przedsiębiorstwa i procesy inwestowania I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Administracja. Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego

Efekty kształcenia dla kierunku Administracja. Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego Efekty kształcenia dla kierunku Administracja Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego I stopień Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów Administracja należy do obszaru

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STACJONARNYCH STUDIÓW I STOPNIA (LICENCJACKICH) KIERUNEK EUROPEISTYKA

PROGRAM STACJONARNYCH STUDIÓW I STOPNIA (LICENCJACKICH) KIERUNEK EUROPEISTYKA na 1 Antropologia społeczna Europy dr P. Parszutowicz 2 Europejskie dziedzictwo kulturowe dr A. Lisak 3 Dzieje tolerancji w Europie dr hab. B. Michalski, prof. PG A Z 2 2 15 15 1 4 Makroekonomia dr M.

Bardziej szczegółowo

POLITOLOGIA Studia II stopnia. Profil ogólnoakademicki WIEDZA

POLITOLOGIA Studia II stopnia. Profil ogólnoakademicki WIEDZA Opis efektów kształcenia dla kierunku politologia II stopnia przyjętych uchwałą Rady Wydziału Nauk Politycznych w dniu 27 lutego 2012 r., zmodyfikowanych 24 września 2012 r. oraz 25 maja 2015 r. Efekty

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów TOWAROZNAWSTWO

Efekty kształcenia dla kierunku studiów TOWAROZNAWSTWO Efekty kształcenia dla kierunku studiów TOWAROZNAWSTWO - studia drugiego stopnia (po studiach licencjackich) - profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Towaroznawstwa

Bardziej szczegółowo

Kod KEK Status Kategoria Profil Kompetencja Kody OEK

Kod KEK Status Kategoria Profil Kompetencja Kody OEK Kierunkowe Efekty Kształcenia Wydział: Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Stopień: 1. (studia licencjackie) Kierunek: Europeistyka Rok semestr: 2012/13 zimowy Kod KEK Status Kategoria Profil

Bardziej szczegółowo

Opis kierunkowych efektów kształcenia

Opis kierunkowych efektów kształcenia Efekty kształcenia na kierunku Opis kierunkowych efektów kształcenia Odniesienie efektów kształcenia do obszaru wiedzy Filozofia bezpieczeństwa (W, Ćw, S, B) Geografia bezpieczeństwa (W, Ćw, S, B) Historia

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Seminarium dyplomowe Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Wykładowcy

Bardziej szczegółowo

Kierunek Zarządzanie II stopnia Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych

Kierunek Zarządzanie II stopnia Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych Kierunek Zarządzanie II stopnia Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych Objaśnienie oznaczeń: Z efekty kierunkowe dla Zarządzania W wiedza

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów Zarządzanie reprezentuje dziedzinę

Bardziej szczegółowo

Wydział Prawa i Administracji. Wydział prowadzący kierunek studiów:

Wydział Prawa i Administracji. Wydział prowadzący kierunek studiów: E f e k t y k s z t a ł c e n i a d l a k i e r u n k u i i c h r e l a c j e z e f e k t a m i k s z t a ł c e n i a d l a o b s z a r ó w k s z t a ł c e n i a Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek

Bardziej szczegółowo

Wniosek o utworzenie nowej specjalności. na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń

Wniosek o utworzenie nowej specjalności. na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń Wniosek o utworzenie nowej specjalności na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń 1. Proponowana specjalność w ramach prowadzonego kierunku studiów: Finanse i prawo zatrudnienia w biznesie 2. Prowadzony kierunek

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia - studia pierwszego stopnia na kierunku administracja :

Efekty kształcenia - studia pierwszego stopnia na kierunku administracja : Efekty kształcenia - studia pierwszego stopnia na administracja : Symbol Kr1_W01 Kr1_W02 Kr1_W03 WIEDZA Ma podstawową wiedzę o państwie, administracji i jej miejscu w obszarze nauk społecznych, w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: PEDAGOGIKA. I. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia wraz z uzasadnieniem

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: PEDAGOGIKA. I. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia wraz z uzasadnieniem EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: PEDAGOGIKA Poziom kształcenia Profil kształcenia Tytuł zawodowy absolwenta studia I stopnia ogólnoakademicki licencjat I. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Dz.U. z 2013 poz. 1273 Brzmienie od 31 października 2013 Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA dla studiów I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA dla studiów I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA dla studiów I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe KIERUNEK: Bezpieczeństwo Narodowe OBSZARY KSZTAŁCENIA: nauki społeczne SYLWETKA ABSOLWETA: Absolwent ma WIEDZĘ: dotyczącą

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia i ich powiązanie z efektami obszarowymi nauk społecznych

Kierunkowe efekty kształcenia i ich powiązanie z efektami obszarowymi nauk społecznych Załącznik nr 1 do uchwały Nr AR001 8 III/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmian efektów kształcenia na studiach I i II stopnia

Bardziej szczegółowo

Program studiów doktoranckich w zakresie prawa

Program studiów doktoranckich w zakresie prawa Program studiów doktoranckich w zakresie prawa Jednostka prowadząca studia doktoranckie: Nazwa studiów doktoranckich: Ogólna charakterystyka studiów doktoranckich Wydział Prawa i Administracji Studia doktoranckie

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP-169z Zarządzanie usługami Servieces Management. Stacjonarne Wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr Dorota Miłek

Z-ZIP-169z Zarządzanie usługami Servieces Management. Stacjonarne Wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr Dorota Miłek KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP-169z Zarządzanie usługami Servieces Management A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU SOCJOLOGIA STUDIA III STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU SOCJOLOGIA STUDIA III STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU SOCJOLOGIA STUDIA III STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2018-2022 Zatwierdzony przez Radę Instytutu Socjologii UR dnia... Zatwierdzony przez Radę Wydziału Socjologiczno-Historycznego

Bardziej szczegółowo

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia absolwent:

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia absolwent: Efekty kształcenia dla kierunku studiów ekonomia Studia pierwszego stopnia profil praktyczny 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze. Kierunek studiów ekonomia należy do dziedziny nauk ekonomicznych w ramach

Bardziej szczegółowo

2. Obszar kształcenia Administracja jako kierunek studiów lokuje się w obszarze kształcenia w zakresie nauk społecznych.

2. Obszar kształcenia Administracja jako kierunek studiów lokuje się w obszarze kształcenia w zakresie nauk społecznych. 1. Nazwa kierunku studiów: ADMINISTRACJA 2. Obszar kształcenia Administracja jako kierunek studiów lokuje się w obszarze kształcenia w zakresie nauk społecznych. 3. Sylwetka absolwenta Studenci na kierunku

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów TOWAROZNAWSTWO

Efekty kształcenia dla kierunku studiów TOWAROZNAWSTWO Efekty kształcenia dla kierunku studiów TOWAROZNAWSTWO - studia drugiego stopnia (po studiach licencjackich) - profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Towaroznawstwa

Bardziej szczegółowo

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów finanse należy do obszaru kształcenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 50 Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 28 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR 50 Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 28 maja 2012 r. UCHWAŁA NR 50 Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie określenia opisu efektów kształcenia dla kierunku studiów ekonomia pierwszego i drugiego

Bardziej szczegółowo