PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 1/01 z 11 stycznia 01 PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Zarządzania i Ekonomii NAZWA KIERUNKU: Zarządzanie inżynierskie POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszego stopnia (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia) PROFIL KSZTAŁCENIA: ogólnoakademicki (ogólnoakademicki, praktyczny) RODZAJ UZYSKIWANYCH KWALIFIKACJI: kwalifikacje pierwszego stopnia (kwalifikacje pierwszego stopnia, kwalifikacje drugiego stopnia) I. OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 1. OBSZAR/OBSZARY KSZTAŁCENIA, w których umiejscowiony jest kierunek studiów: Kierunek studiów zarządzanie inżynierskie należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych prowadząc jednocześnie do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera.. DZIEDZINY NAUKI I DYSCYPLINY NAUKOWE, DO KTÓRYCH ODNOSZĄ SIĘ EFEKTY KSZTAŁCENIA: Unikatowość tego kierunku wynika z bezpośredniego związku z dyscyplinami naukowymi nauki o zarządzaniu oraz nauki techniczne, a pośredniego z takimi dyscyplinami jak ekonomia, zarządzanie, informatyka i inżynieria produkcji.. CELE KSZTAŁCENIA: Nabycie przez studenta podstawowej wiedzy w zakresie nauk ekonomicznych i nauk o zarządzaniu a także z dyscyplin komplementarnych w zakresie istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania współczesnej organizacji uzupełnionej wiedzą z obszaru inżynierskiego związaną z funkcjonowaniem systemów produkcyjnych oraz zastosowaniami technik informacyjnych. Osoba posiadająca kwalifikacje I stopnia jest przygotowana do wykonywania podstawowych zadań związanych z pracą na stanowiskach operacyjnych, analitycznych i menadżerskich na wszystkich szczeblach zarządzania w przedsiębiorstwach, firmach konsultingowych oraz organizacjach niekomercyjnych. Jest przygotowana do podjęcia studiów II stopnia. 1

2 . EFEKTY KSZTAŁCENIA: Symbol K_W01 K_W0 K_W0 K_W0 OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku: Zarządzanie inżynierskie WIEDZA Osoba posiadająca kwalifikacje pierwszego stopnia: ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych potrzebną do definiowania podstawowych pojęć z zakresu ekonomii i zarządzania ma podstawową wiedzę o różnych typach działów organizacji ze szczególnym uwzględnieniem struktur o charakterze inżynierskim ma podstawową wiedzę w zakresie relacji zarówno wewnątrz organizacji jak i między organizacją a otoczeniem zna w podstawowym zakresie rodzaje więzi społecznych w organizacji oraz rządzące nimi prawidłowości, szczególnie w zakresie więzi wynikających z podziału pracy w organizacji Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia S1A_W01 S1A_W0 S1A_W0 S1A_W09 S1A_W0 InzA_W0 K_W0 ma podstawową wiedzę o funkcjonowaniu człowieka w organizacjach oraz kierowaniu ludźmi w zespole K_W0 zna metody i narzędzia statystyczne oraz informatyczne pozwalające na pozyskiwanie i prezentację danych dotyczących zasobów organizacji, w tym zasobów technicznych S1A_W0 S1A_W0 InzA_W0 K_W07 ma podstawową wiedzę na temat metod i narzędzi prowadzenia badań związanych z poszczególnymi obszarami funkcjonowania przedsiębiorstwa S1A_W0 K_W08 zna podstawowe metody prowadzenia analiz dotyczących przedsiębiorstwa i jego otoczenia S1A_W0 K_W09 zna podstawowe uwarunkowania dotyczące norm i standardów obejmujących poszczególne obszary funkcjonowania organizacji, w tym szczególnie dotyczące zasobów i procesów technicznych S1A_W07 InzA_W0 K_W10 ma podstawową wiedzę na temat zmian zachodzących w organizacji i jej otoczeniu z uwzględnieniem problemów ekologicznych S1A_W08 K_W11 zna podstawowe pojęcia i zasady z zakresu prawnych i etycznych aspektów zarządzania oraz ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego S1A_W10 InzA_W0

3 Symbol K_W1 OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku: Zarządzanie inżynierskie WIEDZA Osoba posiadająca kwalifikacje pierwszego stopnia: ma podstawową wiedzę na temat rozwoju form przedsiębiorczości wewnątrzorganizacyjnej Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia S1A_W11 InzA_W0 K_W1 ma wiedzę o cyklu życia systemu produkcyjnego oraz produktu InzA_W01 K_W1 K_W1 ma podstawową wiedzę z zakresu matematyki, fizyki oraz chemii niezbędną do rozwiązywania problemów Technicznych zna podstawowe metody i techniki pomiaru i doskonalenia procesów wraz z umiejętnością ich modelowania InzA_W0 InzA_W0 K_W1 ma podstawową wiedzę z zakresu zarządzania produkcją z uwzględnieniem typowych technologii produkcyjnych K_W17 zna podstawowe technologie informatyczne niezbędne w zarządzaniu inżynierskim K_W18 ma podstawową wiedzę związaną z zarządzaniem bezpieczeństwem pracy i ergonomią InzA_W0 InzA_W0 InzA_W0 InzA_W0 K_W19 1) K_W0 ) K_W1 ) Efekty dotyczące danej specjalności *) ma podstawową wiedzę z zakresu projektowania, modelowania i optymalizacji procesów i systemów produkcyjnych i jakościowych ma podstawową wiedzę z zakresu projektowania, modelowania i optymalizacji procesów i systemów ergonomii i bezpieczeństwa pracy ma podstawową wiedzę z zakresu projektowania, modelowania i optymalizacji procesów i systemów informacyjnych InzA_W0 InzA_W0 InzA_W0 * ) specjalność: 1) Inżynieria Systemów Produkcji; ) Inżynieria Środowiska Pracy; ) Technologie Informatyczne w Zarządzaniu

4 Symbol OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku: Zarządzanie inżynierskie UMIEJĘTNOŚCI Osoba posiadająca kwalifikacje pierwszego stopnia: Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia K_U01 interpretuje i analizuje zjawiska i procesy w organizacji wykorzystując podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu ekonomii i zarządzania S1A_U01 S1A_U0 K_U0 interpretuje i analizuje procesy w organizacji wykorzystując do tego wiedzę teoretyczną z zakresu nauk ścisłych i pozyskując niezbędne informacje S1A_U01 S1A_U0 K_U0 analizuje problemy finansowe w różnych obszarach funkcjonowania organizacji S1A_U0 InzA_U0 K_U0 K_U0 K_U0 K_U07 K_U08 używa podstawowych metod i narzędzi do opisu i analizy otoczenia organizacji prognozuje zjawiska i procesy w organizacji w tym procesy techniczne i innowacyjne przestrzega zasad etyki inżynierskiej do podejmowanych działań menedżerskich posługuje się odpowiednimi przepisami i regułami prawnymi oraz systemami normatywnymi wykorzystuje podstawową wiedzę teoretyczną do rozwiązywania wybranych problemów organizacyjnych i zarządzania projektami, również inżynierskimi S1A_U0 S1A_U0 S1A_U0 S1A_U0 S1A_U0 S1A_U0 K_U09 projektuje rozwiązania techniczne z zakresu zarządzania inżynierskiego w oparciu o wiedzę teoretyczną S1A_U0 InzA_U0 K_U10 K_U11 K_U1 wykorzystuje zdobytą wiedzę do pracy w zespole w oparciu o podstawowe techniki pracy zespołowej stosuje metody i narzędzia analityczne w kształtowaniu środowiska i bezpieczeństwa procesów pracy analizuje rozwiązania inżynierskie i menedżerskie w procesach podejmowania decyzji z uwzględnieniem aspektów projakościowych i prośrodowiskowych S1A_U0 S1A_U08 S1A_U07 InzA_U0 S1A_U07 InzA_U0

5 Symbol K_U1 OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku: Zarządzanie inżynierskie UMIEJĘTNOŚCI Osoba posiadająca kwalifikacje pierwszego stopnia: przygotowuje prace pisemne oraz wystąpienia ustne w języku polskim i obcym z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych oraz różnorodnych źródeł literaturowych Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia S1A_U09 S1A_U10 K_U1 wykorzystuje technologie informacyjne do przygotowania i przedstawienia prezentacji multimedialnych S1A_U10 K_U1 posługuje się językiem angielskim na poziomie B Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, wykorzystuje również słownictwo specjalistyczne z zakresu ekonomii i zarządzania inżynierskiego S1A_U11 K_U1 pozyskuje dane do analizy i interpretacji wyników z wykorzystaniem technologii informatycznych InzA_U01 K_U17 K_U18 K_U19 dostrzega przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich aspekty ekonomiczne ze szczególnym uwzględnieniem analiz finansowych wykorzystuje narzędzia do pomiaru i doskonalenia rozwiązań technicznych (urządzeń, obiektów, systemów, procesów, wyrobów oraz usług) potrafi planować i sterować produkcją oraz jakością wraz z identyfikacją oraz formułowaniem specyfikacji prostych zadań inżynierskich InzA_U0 InzA_U0 InzA_U0 InzA_U07 InzA_U0 K_U0 potrafi zaprojektować proces eksploatacji infrastruktury produkcyjnej i informatycznej z wykorzystaniem właściwych metod technik i narzędzi Efekty dotyczące danej specjalności *) K_U1 1) potrafi zaprojektować proces oraz system produkcyjny z uwzględnieniem aspektów projakościowych S1A_U07 InzA_U08 InzA_U0 InzA_U07 K_U ) potrafi zaprojektować bezpieczne i ergonomiczne stanowiska pracy InzA_U0 InzA_U07 K_U ) potrafi wykorzystywać technologie informatyczne w zarządzaniu InzA_U0 InzA_U07 * ) specjalność: 1) Inżynieria Systemów Produkcji; ) Inżynieria Środowiska Pracy; ) Technologie Informatyczne w Zarządzaniu

6 Symbol K_K01 K_K0 K_K0 K_K0 K_K0 OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku: Zarządzanie inżynierskie KOMPETENCJE SPOŁECZNE Osoba posiadająca kwalifikacje pierwszego stopnia: rozumie potrzebę aktualizowania wiedzy i umiejętności, potrafi samodzielnie je rozwijać potrafi współdziałać i pracować w zespołach przyjmując w nich różne role potrafi określić priorytety związane z realizacją zadań zespołu jak również zadań indywidualnych identyfikuje problemy z podejmowaniem różnych zadań, w tym inżynierskich w zmieniających się warunkach funkcjonowania organizacji uczestniczy w przygotowaniu i realizacji projektów inżynierskich i organizacyjnych Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia S1A_K01 S1A_K0 S1A_K0 S1A_K0 S1A_K0 S1A_K0 K_K0 inicjuje twórcze i przedsiębiorcze działania w organizacji z wykorzystaniem wiedzy zarządzania inżynierskiego S1A_K07 InzA_K0 K_K07 K_K08 ma świadomość ważności pozatechnicznych skutków działalności inżynierskiej w tym wpływu na środowisko ma świadomość postępowania etycznego w ramach realizacji zadań organizacji. InzA_K01 InzA_K01 S1A_K0

7 II. PROGRAM STUDIÓW 1. FORMA STUDIÓW: stacjonarne (studia stacjonarne, studia niestacjonarne). LICZBA SEMESTRÓW: VII. LICZBA PUNKTÓW : 10. MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć) wraz z przypisaniem zakładanych efektów kształcenia i liczby punktów : A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH Lp. SYMBOL** NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY (z/k+e/pw) 1 1 MK_ZI_A01 ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z MATEMATYKI K_W1, K_U0 (nie wlicza się w liczbę godzin) MK_ZI_A0 MATEMATYKA I K_W1, K_U0 0/+/8 MK_ZI_A0 MATEMATYKA II K_W1, K_U0 0/+/8 MK_ZI_A0 JĘZYK ANGIELSKI K_U1, 00 10/0+0/80 MK_ZI_A0 WYCHOWANIE K_K0, 0 FIZYCZNE 0/0+0/0 8 MK_ZI_A0 PODSTAWY INFORMATYKI K_W0, K_U1, K_U1, /+0/7 7 MK_ZI_A07 FIZYKA TECHNICZNA K_W1, K_U0, 1 0/+/0 ŁĄCZNIE 70 0/1+/ 0 * symbol efektu kierunkowego (oznaczony zgodnie z p. niniejszego zarządzenia) do którego odnosi się moduł / przedmiot z kategorii wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne ** symbol modułu/przedmiotu na kierunku i poziomie kształcenia 1 Odstępstwo od Uchwały Senatu nr 8/011 z w sprawie ustalenia wytycznych dla Rad Wydziału dotyczących ustalania planów studiów i programu kształcenia zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji Szkolnictwa Wyższego wynika ze specyfiki kierunku unikatowego prowadzonego według zatwierdzonego przez MNiSW standardu, opracowanego na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Nadawanie absolwentom tytułu zawodowego inżyniera wymaga ujęcia w programie kształcenia 0% godzin zajęć o charakter technicznym. Zarządzanie inżynierskie należy do grupy kierunków ekonomicznych i przedmiot fizyka techniczna nie jest traktowany jako przedmiot podstawowy, lecz techniczny. Z tego względu przypisano mu punktów. 7

8 B. GRUPA ZAJĘĆ OBOWIĄZKOWYCH Z ZAKRESU KIERUNKU STUDIÓW Lp. SYMBOL** NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY (z/k+e/pw) 1 MK_ZI_B08 PODSTAWY ZARZĄDZANIA K_W0, K_W07, K_U01, K_K0 1 0/+/9 MK_ZI_B11 WPROWADZENIE DO MIKRO I MAKROEKONOMII MK_ZI_B1 MIKROEKONOMIA K_W01, K_W0, K_U01, K_U17, MK_ZI_B1 NAUKI O ORGANIZACJI K_W0, K_U0, K_U08, K_W01, 0/+0/ 1 0/+/9 /+/ MK_ZI_B1 MATEMATYKA FINANSOWA K_W08, K_U0, K_U17, K_K01 0/+0/ MK_ZI_B1 PODSTAWY STATYSTYKI K_W0, K_W07, K_W08, K_U /+/ 7 MK_ZI_B1 ELEMENTY PRAWA K_W11, K_W1, K_U07, K_K0, K_K07 8 MK_ZI_B17 FINANSE ORGANIZACJI GOSPODARCZYCH 9 MK_ZI_B18 PODSTAWY MARKETINGU K_W08, K_U0, K_U17, K_K01 0 0/+0/18 0 0/+0/18 K_W0, K_U0, 100 0/+/ 10 MK_ZI_B19 INFORMATYKA W ZARZĄDZANIU K_W0, K_W17 0 0/+0/18 11 MK_ZI_B0 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA K_W07, K_U0, K_U17, /+/ 1 MK_ZI_B1 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI K_W0, K_U08, K_K0, K_K0, /7+0/ 8

9 Lp. SYMBOL** NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY (z/k+e/pw) 1 MK_ZI_B BADANIA MARKETINGOWE K_W07, K_U0, K_K0 1 0/7+/ 1 MK_ZI_B ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ PRODUKCJI 1 MK_ZI_B ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW K_W09, K_U1, K_U18, K_U19, K_K0 K_W08, K_U0, K_U17, K_K01 /+/ 0/+0/ 1 MK_ZI_B ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE K_W0, K_U08, K_K0, 0/+0/ 17 MK_ZI_B ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI K_W0, K_U10, K_K0, K_K0, K_K0 0/+0/ 18 MK_ZI_B7 JĘZYK BIZNESU K_U1 0 0/0+0/0 19 MK_ZI_B8 ETYKA INŻYNIERA K_W11, K_U07, K_K08 1/0+0/ MK_ZI_B9 PODSTAWY PROJEKTOWANIA I GRAFIKA INŻYNIERSKA K_W0, K_U09, 0/9+0/ Odstępstwo od Uchwały Senatu nr 8/011 z w sprawie ustalenia wytycznych dla Rad Wydziału dotyczących ustalania planów studiów i programu kształcenia zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji Szkolnictwa Wyższego wynika ze specyfiki kierunku unikatowego prowadzonego według zatwierdzonego przez MNiSW standardu, opracowanego na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. 9

10 Lp. SYMBOL** NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY (z/k+e/pw) 1 MK_ZI_B0 KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA K_W0, K_U09, K_U1, 100 /+0/0 MK_ZI_B1 ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ K_W0, K_W1, K_U19, K_K /7+/1 MK_ZI_B ORGANIZACJA PROCESÓW PRACY K_W0, K_W18, K_U11, K_K0 /+/ MK_ZI_B PROCESY INNOWACYJNE K_W08, K_U0, K_K0 // MK_ZI_B ERGONOMIA I OCHRONA PRACY K_W09, K_W18, K_U0, K_U11, 100 /+/9 MK_ZI_B MODELOWANIE SYMULACYJNE PROCESÓW K_W1, K_U0, K_U1, 1 0/7+0/8 7 MK_ZI_B PLANOWANIE PRODUKTU K_W1, K_U08, K_U09, 1 0/9+0/ 8 MK_ZI_B7 WPROWADZENIE DO TECHNIKI SYSTEMÓW K_W1, K_U09, K_U18, K_K0, 0 0/+0/18 9 MK_ZI_B8 CHEMIA STOSOWANA K_W1, K_U0, K_K0 0 MK_ZI_B9 METODY K_W1, K_W17, MODELOWANIA K_U0, K_U1, PROCESÓW /+0/8 0/+/1 10

11 Lp. SYMBOL** NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY (z/k+e/pw) 7 1 MK_ZI_B0 EKOLOGIA I OCHRONA ŚRODOWISKA MK_ZI_B1 TOWAROZNAWSTWO MK_ZI_B INŻYNIERIA PRODUKCJI K_W0, K_W10, K_U07, K_U1, K_K07, K_W09, K_W1, K_U07, K_U1, 0 0/+0/18 0/+0/1 K_K0 K_U1, K_U /+/ MK_ZI_B SYSTEMY INFORMATYCZNE PRZEDSIĘBIORSTW K_W17, K_U1, K_U0, 1 0/+/9 MK_ZI_B ZARZĄDZANIE EKSPLOATACJĄ SYSTEMÓW TECHNICZNYCH K_U /+/ ŁĄCZNIE /18+0/11 11 * symbol efektu kierunkowego (oznaczony zgodnie z p. niniejszego zarządzenia) do którego odnosi się moduł / przedmiot z kategorii wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne ** symbol modułu/przedmiotu na kierunku i poziomie kształcenia 7 11

12 C. GRUPA ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH Lp. SYMBOL** NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY 1 BLOK PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH DO WYBORU I (z/k+e/pw) 8 0/0+0/ 1a MK_ZI_C FILOZOFIA K_W01, K_W0, K_U1, K_K01 1b MK_ZI_C HISTORIA FILOZOFII K_W0, K_U1, K_K01 BLOK PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH DO WYBORU II a MK_ZI_C7 SOCJOLOGIA OGÓLNA KW_0, K_W0, K_U10, K_K0 0/0+0/ 0/0+0/ 0/0+0/ 0/0+0/ b MK_ZI_C8 SOCJOLOGIA ORGANIZACJI KW_0, K_W0, K_U10, K_K0 0/0+0/ BLOK PRZEDMIOTÓW TECHNICZNYCH DO WYBORU I 100 0/+0/ a MK_ZI_C9 MARKETING PRZEMYSŁOWY K_W0, K_W1, K_U /+0/ b MK_ZI_C0 TECHNOLOGIA PRODUKTU K_W09, K_W1, K_U19, K_K0, K_K /+0/ 8 1

13 Lp. SYMBOL** NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY BLOK PRZEDMIOTÓW TECHNICZNYCH DO WYBORU II (z/k+e/pw) 9 0/7+0/8 a MK_ZI_C1 LOGISTYKA PRZEMYSŁOWA K_W0, K_U18, K_K0 0/7+0/8 b MK_ZI_C PLANOWANIE PRODUKCJI K_W10, K_W1, K_U1, K_U19, 0/7+0/8 BLOK PRZEDMIOTÓW TECHNICZNYCH DO WYBORU III 0/9+0/81 a MK_ZI_C TECHNOLOGIE MULTIMEDIALNE I INTERNETOWE K_W0, K_W17, K_U1, K_U1 0/9+0/81 b MK_ZI_C ZARZĄDZANIE INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ K_U0 0/9+0/81 ŁĄCZNIE Bloki przedmiotów do wyboru 0 10/1+0/19 9 1

14 Lp. SYMBOL** NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY (z/k+e/pw) 10 MK_ZI_C PROFIL INŻYNIERIA SYSTEMÓW PRODUKCJI K_W19, K_U1, INŻYNIERIA JAKOŚCI K_K0 0/+/8 7 MK_ZI_C PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH 8 MK_ZI_C7 PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH K_W19, K_U1 0/+/8 K_W19, K_U1 1 0/+/ MK_ZI_C8 ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE INZYNIERIA ŚRODOWISKA PRACY K_W0, K_U 0/+/8 10 MK_ZI_C9 ERGONOMIA PROCESÓW INFORMACYJNYCH K_W0, K_U 0/+/8 11 MK_ZI_C0 ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ, ŚRODOWISKIEM I BEZPIECZEŃSTWEM K_W0, K_U 1 0/+/

15 Lp. SYMBOL** NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY (z/k+e/pw) 11 1 MK_ZI_C1 ŚRODOWISKA BAZ DANYCH TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE W ZARZADZANIU K_W1, K_U, K_K0 0/+/8 1 MK_ZI_C TECHNOLOGIE ZESPOŁÓW IT K_W1, K_U 0/+/8 1 MK_ZI_C INFRASTRUKTURA IT PRZEDSIĘBIORSTW K_W1, K_U, K_K0 1 0/+/107 7 ŁĄCZNIE bloki przedmiotów profilowych do wyboru - jeden profil 1 MK_ZI_C PROJEKT DYPLOMOWY - SEMINARIUM K_U08,K_U1, K_K01, 180/18+/71 0/+0/ MK_ZI_C PRAKTYKI K_U08, K_K01, K_K0, K_K0, K_K0, K_K0 0/0+0/ 17 MK_ZI_C PRACA DYPLOMOWA K_U1, K_K /+0/19 18 MK_ZI_C7 PRZYGOTOWANIE DO K_W01, K_U1, 0 EGZAMINU K_U1, K_K01, 0/0+0/0 DYPLOMOWEGO 8 Łącznie zajęcia wybierane zgodnie z profilem 0 0/10+0/10 ŁĄCZNIE PRZEMIOTY FAKULTATYWNE 1 0/9+/1100 * symbol efektu kierunkowego (oznaczony zgodnie z p. niniejszego zarządzenia) do którego odnosi się moduł / przedmiot z kategorii wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne ** symbol modułu/przedmiotu na kierunku i poziomie kształcenia 11 1

16 D. GRUPA ZAJĘĆ HUMANISTYCZNYCH 1 Lp. SYMBOL** NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY (z/k+e/pw) 1 1 MK_ZI_C FILOZOFIA K_W01, K_W0, K_U1, K_K01 MK_ZI_C HISTORIA FILOZOFII K_W0, K_U1, K_K01 MK_ZI_C7 SOCJOLOGIA OGÓLNA KW_0, K_W0, K_U10, K_K0 MK_ZI_C8 SOCJOLOGIA KW_0, K_W0, ORGANIZACJI K_U10, K_K0 ŁĄCZNIE Przedmioty wliczone wcześniej w liczbę godzin i punkty w grupie zajęć fakultatywnych grupa C 0/0+0/ 0/0+0/ 0/0+0/ 0/0+0/ 00 10/0+0/180 * symbol efektu kierunkowego (oznaczony zgodnie z p. niniejszego zarządzenia) do którego odnosi się moduł / przedmiot z kategorii wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne ** symbol modułu/przedmiotu na kierunku i poziomie kształcenia 1 E. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA, EKONOMII I PRAWA 1 Lp. SYMBOL** NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY (z/k+e/pw) 1 1 MK_ZI_E8 OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ K_W11, K_U07, K_K08 1/0+0/10 ŁĄCZNIE 1/0+0/10 * symbol efektu kierunkowego (oznaczony zgodnie z p. niniejszego zarządzenia) do którego odnosi się moduł / przedmiot z kategorii wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne ** symbol modułu/przedmiotu na kierunku i poziomie kształcenia Odstępstwo od Uchwały Senatu nr 8/011 z w sprawie ustalenia wytycznych dla Rad Wydziału dotyczących ustalania planów studiów i programu kształcenia zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji Szkolnictwa Wyższego wynika ze specyfiki kierunku unikatowego prowadzonego według zatwierdzonego przez MNiSW standardu, opracowanego na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. 1 z zajęcia wynikające z siatki godzin, k- konsultacje, e egzaminy, pw praca własna 1 Odstępstwo od Uchwały Senatu nr 8/011 z w sprawie ustalenia wytycznych dla Rad Wydziału dotyczących ustalania planów studiów i programu kształcenia zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji Szkolnictwa Wyższego wynika ze specyfiki kierunku unikatowego prowadzonego według zatwierdzonego przez MNiSW standardu, opracowanego na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. 1 1

17 Liczba godzin Liczba punktów ŁĄCZNIE 8 10 EGZAMINY W TRAKCIE SESJI 1 x godz. - EGZAMIN DYPLOMOWY 1 - ŁĄCZNIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA W BEZPOŚREDNIM KONTAKCIE Z NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM DYDAKTYCZNYCH OBJĘTYCH PLANEM 0 STUDIÓW KONSULTACJI 191 EGZAMINY W TRAKCIE SESJI EGZAMIN DYPLOMOWY ŁĄCZNIE (0,%). ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW, którą student musi uzyskać NA ZAJĘCIACH WYMAGAJĄCYCH BEZPOŚREDNIEGO UDZIAŁU NAUCZYCIELI AKADEMICKICH I STUDENTÓW: 10 punktów. ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW, którą student musi uzyskać W RAMACH ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH: 0 punkty 7. ŁĄCZNA LICZBĘ PUNKTÓW, którą student musi uzyskać W RAMACH ZAJĘĆ O CHARAKTERZE PRAKTYCZNYM, w tym zajęć laboratoryjnych i projektowych: 1 punktów 8. MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW, którą student musi uzyskać NA ZAJĘCIACH OGÓLNOUCZELNIANYCH LUB NA INNYM KIERUNKU STUDIÓW: 0 punktów 9. MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW, którą student musi uzyskać NA ZAJĘCIACH Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO: punkty 10. WYMIAR, ZASADY I FORMA ODBYWANIA PRAKTYK: Praktyki w wymiarze 10 godzin zgodnie z zasadami określonymi przez Regulamin Praktyk 11. WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW I UZYSKANIA KWALIFIKACJI: Uzyskanie kwalifikacji pierwszego stopnia wymaga osiągnięcia określonych w programie efektów kształcenia i liczby 10 punktów, odbycia praktyk oraz dopuszczenia do obrony pracy dyplomowej po sprawdzeniu w systemie antyplagiatowym, uzyskania pozytywnej oceny z pracy dyplomowej i jej obrony oraz z egzaminu dyplomowego. 1. PLAN STUDIÓW prowadzonych w formie stacjonarnej 17

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Zarządzania i Ekonomii NAZWA KIERUNKU: Zarządzanie inżynierskie - niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszego stopnia (studia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 18/01 z 1 czerwca 01 r. PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Zarządzania i Ekonomii NAZWA KIERUNKU: Zarządzanie inżynierskie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 1/201 z 1 czerwca 201 r. PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Zarządzania i Ekonomii NAZWA KIERUNKU: Zarządzanie inżynierskie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 1/01 z 11 stycznia 01 r. PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Zarządzania i Ekonomii NAZWA KIERUNKU: Informatyka i Ekonometria POZIOM

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Zarządzania i Ekonomii NAZWA KIERUNKU: Zarządzanie w języku angielskim POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszego stopnia PROFIL KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: ZARZĄDZANIA I EKONOMII NAZWA KIERUNKU: EUROPEISTYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszego stopnia (studia pierwszego stopnia, studia drugiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STACJONARNYCH STUDIÓW I STOPNIA (INŻYNIERSKICH) KIERUNEK ZARZĄDZANIE

PROGRAM STACJONARNYCH STUDIÓW I STOPNIA (INŻYNIERSKICH) KIERUNEK ZARZĄDZANIE 1 ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z MATEMATYKI A Z 30 30 2 2 MATEMATYKA I A E 6 60 30 30 2 2 3 PODSTAWY ZARZĄDZANIA A E 5 60 45 15 3 1 4 WPROWADZENIE DO MIKRO I MAKROEKONOMII A Z 3 30 30 2 5 MATEMATYKA II A E 6 60

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NIESTACJONARNYCH STUDIÓW I STOPNIA (INŻYNIERSKICH) KIERUNEK ZARZĄDZANIE INŻYNIERSKIE

PROGRAM NIESTACJONARNYCH STUDIÓW I STOPNIA (INŻYNIERSKICH) KIERUNEK ZARZĄDZANIE INŻYNIERSKIE 1 MATEMATYKA I A E 6 6 32 16 16 2 2 2 PODSTAWY ZARZĄDZANIA I A E 4 4 32 16 16 2 2 3 PODSTAWY ZARZĄDZANIA II A E 4 4 32 16 16 2 2 4 WPROWADZENIE DO MIKRO I MAKROEKONOMII A Z 3 3 16 16 2 5 MATEMATYKA II

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NIESTACJONARNYCH STUDIÓW I STOPNIA (INŻYNIERSKICH) KIERUNEK ZARZĄDZANIE INŻYNIERSKIE

PROGRAM NIESTACJONARNYCH STUDIÓW I STOPNIA (INŻYNIERSKICH) KIERUNEK ZARZĄDZANIE INŻYNIERSKIE 1 MATEMATYKA I A E 6 32 16 16 2 2 2 PODSTAWY ZARZĄDZANIA I A E 2 32 16 16 2 2 3 PODSTAWY ZARZĄDZANIA II A E 3 32 16 16 2 2 4 WPROWADZENIE DO MIKRO I MAKROEKONOMII A Z 3 16 16 2 5 MATEMATYKA II A E 6 32

Bardziej szczegółowo

Osoba posiadająca kwalifikacje I stopnia WIEDZA

Osoba posiadająca kwalifikacje I stopnia WIEDZA ZAMIERZONE KSZTAŁCENIA: Symbol K_W01 K_W0 K_W0 K_W0 K_W0 K_W0 K_W07 K_W08 K_W09 K_W10 K_W11 K_W1 K_W1 K_W1 Osoba posiadająca kwalifikacje I stopnia WIEDZA Ma podstawową wiedzę o charakterze nauk ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów towaroznawstwo. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku towaroznawstwo absolwent:

Efekty kształcenia dla kierunku studiów towaroznawstwo. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku towaroznawstwo absolwent: Efekty kształcenia dla kierunku TOWAROZNAWSTWO studia licencjackie pierwszego stopnia - profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Efekty kształcenia dla kierunku studiów ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Towaroznawstwa Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Osoba posiadająca kwalifikacje II stopnia WIEDZA

Osoba posiadająca kwalifikacje II stopnia WIEDZA ZAMIERZONE KSZTAŁCENIA: Symbol K_W01 K_W0 K_W0 K_W0 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 K_W09 K_W10 K_W11 K_W1 K_W1 K_W1 K_W15 1 K_W15 Osoba posiadająca kwalifikacje II stopnia WIEDZA Ma pogłębioną wiedzę o charakterze

Bardziej szczegółowo

PRODUCT & PROCESS MANAGEMENT

PRODUCT & PROCESS MANAGEMENT Efekty kształcenia dla kierunku studiów PRODUCT & PROCESS MANAGEMENT studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Wydział Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Osoba posiadająca kwalifikacje II stopnia WIEDZA

Osoba posiadająca kwalifikacje II stopnia WIEDZA ZAMIERZONE KSZTAŁCENIA: Symbol K_W01 K_W0 K_W0 K_W0 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 K_W09 K_W10 K_W11 K_W1 K_W1 K_W1 K_W15 1 K_W15 Osoba posiadająca kwalifikacje II stopnia WIEDZA Ma pogłębioną wiedzę o charakterze

Bardziej szczegółowo

a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych, technicznych i inżynierskich

a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych, technicznych i inżynierskich 1. PROGRAM KSZTAŁCENIA 1) OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA a) Szczegółowe efekty i ich odniesienie do opisu dla obszaru nauk społecznych, technicznych i inżynierskich Objaśnienie oznaczeń: I efekty kierunkowe

Bardziej szczegółowo

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Efekty kształcenia dla kierunku studiów Inżynieria bezpieczeństwa 1 studia pierwszego stopnia A profil ogólnoakademicki specjalność Inżynieria Ochrony i Zarządzanie Kryzysowe (IOZK) Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunków studiów

Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunków studiów Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunków studiów Kierunek studiów: LOGISTYKA Obszar kształcenia: obszar nauk technicznych i społecznych Dziedzina kształcenia: nauk technicznych i ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 18/01 z 1 czerwca 01 r. PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: ZARZĄDZANIA I EKONOMII NAZWA KIERUNKU: INFORMATYKA I EKONOMETRIA POZIOM

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA TURYSTYCZNA

GOSPODARKA TURYSTYCZNA Efekty kształcenia dla kierunku GOSPODARKA TURYSTYCZNA - studia pierwszego stopnia - profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R - 0000 17/14. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR R - 0000 17/14. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 kwietnia 2014 r. UCHWAŁA NR R - 0000 17/14 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku studiów Logistyka (drugiego stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Efekty kształcenia dla kierunku MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE - studia pierwszego stopnia - profil ogólnoakademicki Forma Studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Gospodarki Międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

Efekty uczenia się na kierunku. Logistyka (studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym)

Efekty uczenia się na kierunku. Logistyka (studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym) Efekty uczenia się na kierunku Załącznik nr 2 do uchwały nr 412 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 29 maja 2019 r. Logistyka (studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym) Tabela 1. Kierunkowe

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTŁACENIA dla kierunku logistyka pierwszego stopnia

EFEKTY KSZTŁACENIA dla kierunku logistyka pierwszego stopnia Załącznik do uchwały nr 71 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 30 stycznia 2013 r. EFEKTY KSZTŁACENIA dla kierunku logistyka pierwszego stopnia I. EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek studiów Logistyka

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Efekty dla programu : Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji Specjalności: Inżynieria produkcji surowcowej, Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

Bardziej szczegółowo

WIEDZA T1P_W06. K_W01 ma podstawową wiedzę o zarządzaniu jako nauce, jej miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk;

WIEDZA T1P_W06. K_W01 ma podstawową wiedzę o zarządzaniu jako nauce, jej miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk; SYMBOL Efekty kształcenia dla kierunku studiów: inżynieria zarządzania; Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku inżynieria zarządzania, absolwent: Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Efekty kształcenia dla kierunku studiów ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI studia drugiego stopnia (po studiach inżynierskich) profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku FINANSE I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA STUDIA I STOPNIA profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku FINANSE I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA STUDIA I STOPNIA profil ogólnoakademicki Efekty kształcenia dla kierunku FINANSE I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA STUDIA I STOPNIA profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarze: Kierunek finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia o

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Załącznik nr 2 Odniesienie efektów kierunkowych do efektów obszarowych i odwrotnie Załącznik nr 2a - Tabela odniesienia

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku ZARZĄDZANIE

Efekty kształcenia dla kierunku ZARZĄDZANIE Efekty kształcenia dla kierunku ZARZĄDZANIE studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Umiejscowienie

Bardziej szczegółowo

1 TSD001 Matematyka stosowana K_W01, K_U06, K_U08, B. GRUPA ZAJĘĆ OBOWIĄZKOWYCH Z ZAKRESU KIERUNKU STUDIÓW

1 TSD001 Matematyka stosowana K_W01, K_U06, K_U08, B. GRUPA ZAJĘĆ OBOWIĄZKOWYCH Z ZAKRESU KIERUNKU STUDIÓW II. PROGRAM STUDIÓW (obowiązuje od roku akademickiego 01/01 na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska) 1. FORMA STUDIÓW: stacjonarne. SEMESTRÓW:. PUNKTÓW : 90. MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć)

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów TOWAROZNAWSTWO

Efekty kształcenia dla kierunku studiów TOWAROZNAWSTWO Efekty kształcenia dla kierunku studiów TOWAROZNAWSTWO - studia drugiego stopnia (po studiach licencjackich) - profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Towaroznawstwa

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Efekty kształcenia dla kierunku MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE - studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki Forma Studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Efekty kształcenia dla kierunku studiów Inżynieria 2 studia drugiego stopnia A profil ogólnoakademicki specjalność Technika i Organizacja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (TOBHP) Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH. studia drugiego stopnia 4-semestralne dla absolwentów zarządzania po licencjacie

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH. studia drugiego stopnia 4-semestralne dla absolwentów zarządzania po licencjacie PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Zarządzania i Ekonomii NAZWA KIERUNKU: Zarządzanie POZIOM KSZTAŁCENIA: I. studia drugiego stopnia -semestralne II. III. studia drugiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 000-2/6/2013 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 21 marca 2013 r.

Uchwała Nr 000-2/6/2013 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 21 marca 2013 r. Uchwała Nr 000-2/6/2013 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie: 1) określenia przez Senat efektów kształcenia dla programu

Bardziej szczegółowo

profil ogólnoakademicki studia I stopnia specjalność: - towaroznawstwo artykułów spożywczych Efekty kształcenia dla kierunku Towaroznawstwo

profil ogólnoakademicki studia I stopnia specjalność: - towaroznawstwo artykułów spożywczych Efekty kształcenia dla kierunku Towaroznawstwo Opis na kierunku TOWAROZNAWSTWO z odniesieniem do, nauk oraz kształcenia prowadzących do specjalność: - towaroznawstwo artykułów spożywczych profil ogólnoakademicki studia I stopnia NTW1_W01 NTW1_W02 NTW1_W03

Bardziej szczegółowo

Do uzyskania kwalifikacji pierwszego stopnia (studia inżynierskie) na kierunku BIOTECHNOLOGIA wymagane są wszystkie poniższe efekty kształcenia

Do uzyskania kwalifikacji pierwszego stopnia (studia inżynierskie) na kierunku BIOTECHNOLOGIA wymagane są wszystkie poniższe efekty kształcenia Kierunek studiów: BIOTECHNOLOGIA Forma studiów: stacjonarne Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia - inżynierskie Czas trwania studiów: 3,5 roku (7 semestrów, 1 semestr - 15 tygodni) Liczba uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Towaroznawstwo

Efekty kształcenia dla kierunku Towaroznawstwo Efekty kształcenia dla kierunku Towaroznawstwo Załącznik nr 28 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych WIEDZA K_W01

Odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych WIEDZA K_W01 Efekty kształcenia dla kierunku EKONOMIA studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Umiejscowienie

Bardziej szczegółowo

Opis zakładanych efektów kształcenia

Opis zakładanych efektów kształcenia Załącznik do uchwały nr 218 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 18 grudnia 2013 r Nazwa kierunku studiów: Psychologia Obszar kształcenia: Obszar nauk społecznych Poziom kształceni: jednolite studia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Efekty kształcenia dla kierunku studiów ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI studia drugiego stopnia (po studiach inżynierskich) profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział

Bardziej szczegółowo

Lp. SYMBOL NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA TSD001 Matematyka stosowana B. GRUPA ZAJĘĆ OBOWIĄZKOWYCH Z ZAKRESU KIERUNKU STUDIÓW

Lp. SYMBOL NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA TSD001 Matematyka stosowana B. GRUPA ZAJĘĆ OBOWIĄZKOWYCH Z ZAKRESU KIERUNKU STUDIÓW I. PROGRAM STUDIÓW 1. FORMA STUDIÓW: stacjonarne 2. LICZBA SEMESTRÓW:. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 90 4. MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć) wraz z przypisaniem zakładanych efektów kształcenia i liczby

Bardziej szczegółowo

4. PROGRAM KSZTAŁCENIA INŻYNIERII MEBLARSTWA (OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA)

4. PROGRAM KSZTAŁCENIA INŻYNIERII MEBLARSTWA (OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA) 4. PROGRAM KSZTAŁCENIA INŻYNIERII MEBLARSTWA (OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA) 4.1. Opis efektów kształcenia na kierunku Inżynieria meblarstwa, studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne, inżynierskie,

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Towaroznawstwo

Efekty kształcenia dla kierunku Towaroznawstwo Efekty kształcenia dla kierunku Towaroznawstwo Załącznik nr 27 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013

Bardziej szczegółowo

a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów

a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów 1. PROGRAM KSZTAŁCENIA 1) OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych i technicznych Objaśnienie oznaczeń: I efekty

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 88/2017/2018. z dnia 24 kwietnia 2018 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 88/2017/2018. z dnia 24 kwietnia 2018 r. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 88/2017/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zmian w zakładanych efektach kształcenia dla kierunku studiów politologia - studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH obowiązuje od roku akademickiego 2015/2016

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH obowiązuje od roku akademickiego 2015/2016 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 18/01 z 1 czerwca 01 r. PROGRAM NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH obowiązuje od roku akademickiego 01/016 NAZWA WYDZIAŁU: Zarządzania i Ekonomii NAZWA KIERUNKU: Analityka

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszarów kształcenia w zakresie: nauk społecznych i nauk technicznych.

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku FINANSE i RACHUNKOWOŚĆ

Efekty kształcenia dla kierunku FINANSE i RACHUNKOWOŚĆ Efekty kształcenia dla kierunku FINANSE i RACHUNKOWOŚĆ studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia Dla kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa

Efekty kształcenia Dla kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa Efekty kształcenia Dla kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa, studia II stopnia profil ogólnoakademicki Specjalność studiowania Gospodarka Wodna i Zagrożenia Powodziowe Umiejscowienie kierunku w obszarze

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ TECHNICZNY EFEKTY KSZTAŁCENIA. Kierunek studiów INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ TECHNICZNY EFEKTY KSZTAŁCENIA. Kierunek studiów INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Zał. nr 2 do uchwały nr 321/V/V/2015Senatu PWSZ w Koninie z dnia 19 maja w sprawie efektów kształcenia dla kierunków studiów w PWSZ w Koninie PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów TOWAROZNAWSTWO

Efekty kształcenia dla kierunku studiów TOWAROZNAWSTWO Efekty kształcenia dla kierunku studiów TOWAROZNAWSTWO - studia drugiego stopnia (po studiach licencjackich) - profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Towaroznawstwa

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU FINANSE MENEDŻERSKIE obowiązuje od roku akad. 2017/18

EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU FINANSE MENEDŻERSKIE obowiązuje od roku akad. 2017/18 AD/ 13 RW w dniu 29.06.2017 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU FINANSE MENEDŻERSKIE obowiązuje od roku akad. 2017/18 STUDIA LICENCJACKIE -------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Symbol EKO S2A_W01 S2A_W02, S2A_W03, S2A_W03 S2A_W04 S2A_W05 S2A_W06 S2A_W07 S2A_W08, S2A_W09 S2A_W10

Symbol EKO S2A_W01 S2A_W02, S2A_W03, S2A_W03 S2A_W04 S2A_W05 S2A_W06 S2A_W07 S2A_W08, S2A_W09 S2A_W10 Załącznik do uchwały nr 73 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 30 stycznia 2013 r. Opis zakładanych efektów kształcenia Nazwa kierunku studiów: Administracja 1. Odniesień efektów kierunkowych do

Bardziej szczegółowo

II. PROGRAM STUDIÓW A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH 1060 570/31/459 ŁĄCZNIE

II. PROGRAM STUDIÓW A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH 1060 570/31/459 ŁĄCZNIE II. PROGRAM STUDIÓW 1. FORMA STUDIÓW: stacjonarne. LICZBA SEMESTRÓW: 7. LICZBA PUNKTÓW : 10. MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć) wraz z przypisaniem zakładanych efektów kształcenia i liczby punktów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU SOCJOLOGIA STUDIA III STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU SOCJOLOGIA STUDIA III STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU SOCJOLOGIA STUDIA III STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2018-2022 Zatwierdzony przez Radę Instytutu Socjologii UR dnia... Zatwierdzony przez Radę Wydziału Socjologiczno-Historycznego

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku EKONOMIA

Efekty kształcenia dla kierunku EKONOMIA Efekty kształcenia dla kierunku EKONOMIA studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Umiejscowienie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Zarządzania i Ekonomii NAZWA KIERUNKU: Zarządzanie POZIOM KSZTAŁCENIA: I. studia drugiego stopnia -semestralne, niestacjonarne II.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 152/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 23 kwietnia 2014 r.

Uchwała nr 152/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 23 kwietnia 2014 r. Uchwała nr 152/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie: utworzenia na Wydziale Technologii Drewna kierunku studiów inżynieria oraz określenia dla niego efektów

Bardziej szczegółowo

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych. bezpieczeństwo i higiena pracy studia pierwszego stopnia

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych. bezpieczeństwo i higiena pracy studia pierwszego stopnia Załącznik do uchwały nr 56/2015-2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych bezpieczeństwo i higiena pracy studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 50 Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 28 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR 50 Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 28 maja 2012 r. UCHWAŁA NR 50 Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie określenia opisu efektów kształcenia dla kierunku studiów ekonomia pierwszego i drugiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1a. TABELA ODNIESIEŃ EFEKTÓW KIERUNKOWYCH DO EFEKTÓW OBSZAROWYCH

Załącznik 1a. TABELA ODNIESIEŃ EFEKTÓW KIERUNKOWYCH DO EFEKTÓW OBSZAROWYCH Załącznik 1a. TABELA ODNIESIEŃ EFEKTÓW KIERUNKOWYCH DO EFEKTÓW OBSZAROWYCH Efekty kształcenia dla kierunku studiów PRODUCT & PROCESS MANAGEMENT studia drugiego stopnia (po studiach licencjackich) poziom

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK EKONOMIA

EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK EKONOMIA EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK EKONOMIA Kierunek Ekonomia Studia I stopnia Efekty kształcenia: Kierunek: Ekonomia Poziom kształcenia: Studia I stopnia Uczelnia: Uczelnia Łazarskiego w Warszawie Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA NAUKI TECHNICZNE. Opis kierunkowych efektów kształcenia WIEDZA

EFEKTY KSZTAŁCENIA NAUKI TECHNICZNE. Opis kierunkowych efektów kształcenia WIEDZA EFEKTY KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku: LOGISTYKA Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma kształcenia: studia stacjonarne i niestacjonarne Tytuł zawodowy uzyskiwany

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Efekty kształcenia na kierunku zarządzanie i inżynieria usług, studia I stopnia, inżynierskie

Tabela 1. Efekty kształcenia na kierunku zarządzanie i inżynieria usług, studia I stopnia, inżynierskie Tabela 1. Efekty na kierunku zarządzanie i inżynieria usług, studia I stopnia, inżynierskie Symbol efektów na kierunku ZI_W01 ZI_W02 ZI_W03 ZI_W04 ZI_W05 ZI_W06 ZI_W07 ZI_W08 ZI_W09 ZI_W10 ZI_W11 ZI_W12

Bardziej szczegółowo

Opis zakładanych efektów kształcenia

Opis zakładanych efektów kształcenia Załącznik do uchwały nr 72 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 30 stycznia 2013 r. Opis zakładanych efektów kształcenia Nazwa kierunku studiów: Administracja Obszar kształcenia: obszar kształcenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 11/2014/2015 Senatu Akademickiego AIK z dnia 24 lutego 2015 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 11/2014/2015 Senatu Akademickiego AIK z dnia 24 lutego 2015 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA (opis zakładanych kierunkowych efektów kształcenia w odniesieniu do efektów kształcenia dla obszaru/obszarów, tzw. tabela pokrycia efektów obszarowych przez efekty kierunkowe) dla kierunku

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Biotechnologia

Efekty kształcenia dla kierunku Biotechnologia Efekty kształcenia dla kierunku Biotechnologia Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 671 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku zmieniającej Uchwałę Nr 907 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012

Bardziej szczegółowo

Kierunek Zarządzanie I stopnia Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych

Kierunek Zarządzanie I stopnia Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych Kierunek Zarządzanie I stopnia Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych Objaśnienie oznaczeń: Z efekty kierunkowe W wiedza U umiejętności

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 22 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA NR R SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 22 czerwca 2017 r. UCHWAŁA NR R.0000.44.2017 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku studiów Logistyka studia pierwszego i drugiego

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa

Efekty kształcenia dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa Załącznik nr 15 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-HUMANISTYCZNY EFEKTY KSZTAŁCENIA. Kierunek studiów LOGISTYKA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-HUMANISTYCZNY EFEKTY KSZTAŁCENIA. Kierunek studiów LOGISTYKA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-HUMANISTYCZNY EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek studiów LOGISTYKA Poziom i profil kształcenia STUDIA I STOPNIA, PROFIL PRAKTYCZNY Forma studiów STUDIA

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria Szkoła wyższa prowadząca kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia w zakresie:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Zarządzania i Ekonomii NAZWA KIERUNKU: Europeistyka POZIOM KSZTAŁCENIA: studia drugiego stopnia PROFIL KSZTAŁCENIA: ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 1/01 z 1 czerwca 01 r. PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Zarządzania i Ekonomii NAZWA KIERUNKU: Zarządzanie w języku angielskim

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH ROK AKADEMICKI 2014/2015

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH ROK AKADEMICKI 2014/2015 PROGRAM NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH ROK AKADEMICKI 04/0 NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej NAZWA KIERUNKU: Podstawy nauk technicznych POZIOM : studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku finanse i rachunkowość prowadzonych na

Bardziej szczegółowo

A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH

A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH PROGRAM STUDIÓW 1. FORMA STUDIÓW: studia stacjonarne I stopnia 2. LICZBA SEMESTRÓW: 7 3. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 210 4. MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć) wraz z przypisaniem zakładanych efektów

Bardziej szczegółowo

Opis zakładanych efektów kształcenia

Opis zakładanych efektów kształcenia Załącznik nr.. Opis zakładanych efektów kształcenia Kierunek studiów: zarządzanie i inżynieria produkcji Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Tytuł zawodowy: inżynier Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów Zarządzanie reprezentuje dziedzinę

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 17/2013 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 lutego 2013 r.

UCHWAŁA Nr 17/2013 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 lutego 2013 r. UCHWAŁA Nr 17/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych w Uniwersytecie Wrocławskim Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA OBSZAR NAUK HUMANISTYCZNYCH/SPOŁECZNYCH

EFEKTY KSZTAŁCENIA OBSZAR NAUK HUMANISTYCZNYCH/SPOŁECZNYCH Załącznik nr 4 do Uchwały nr 492/05/2015 Senatu UR z dnia 28 maja 2015 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek studiów Poziom kształcenia PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA studia stacjonarne i niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów LOGISTYKA studia pierwszego stopnia profil praktyczny

Efekty kształcenia dla kierunku studiów LOGISTYKA studia pierwszego stopnia profil praktyczny Załącznik do uchwały Nr XXIII 5.5/13 Senatu UMCS z dnia 27 lutego 2013 r. Efekty kształcenia dla kierunku studiów LOGISTYKA studia pierwszego stopnia profil praktyczny Umiejscowienie kierunku w obszarze

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia na studiach I stopnia dla kierunku Finanse i Rachunkowość i ich odniesienie do efektów kształcenia w obszarze nauk społecznych

Efekty kształcenia na studiach I stopnia dla kierunku Finanse i Rachunkowość i ich odniesienie do efektów kształcenia w obszarze nauk społecznych Efekty na studiach I stopnia dla kierunku Finanse i Rachunkowość i ich odniesienie do efektów w obszarze nauk Objaśnienie oznaczeń w symbolach: S obszar w zakresie nauk 1 studia pierwszego stopnia A profil

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Biotechnologia

Efekty kształcenia dla kierunku Biotechnologia P R O J E K T Załącznik 1 do Uchwały Nr 496 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: biotechnologia, broker

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W)

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W) EFEKTY KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU "MECHATRONIKA" nazwa kierunku studiów: Mechatronika poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil kształcenia: ogólnoakademicki symbol kierunkowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Objaśnienie oznaczeń:

Objaśnienie oznaczeń: Efekty kształcenia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Objaśnienie oznaczeń: S1A symbol efektów

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Macierz pokrycia kierunkowych efektów kształcenia przez efekty przedmiotowe Strona 1

Załącznik 2. Macierz pokrycia kierunkowych efektów kształcenia przez efekty przedmiotowe Strona 1 Język obcy I, II, III, IV, V, VI Wychowanie fizyczne I, II, III, IV Fizyka Matematyka Chemia I Bezpieczeństwo i higiena pracy Ekonomia Podstawy zarządzania Statystyka Informatyka Chemia II Biochemia Mikrobiologia

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych. 2. Profil kształcenia: ogólnoakademicki.

Bardziej szczegółowo

Odniesienie efektów kierunkowych kształcenia do efektów obszarowych

Odniesienie efektów kierunkowych kształcenia do efektów obszarowych Załącznik do uchwały nr 540 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 27 stycznia 2016 r. Odniesienie efektów kierunkowych kształcenia do efektów obszarowych Tabela odniesień efektów kierunkowych do

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn Załącznik nr 18 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku POLITYKA SPOŁECZNA

Efekty kształcenia dla kierunku POLITYKA SPOŁECZNA Efekty kształcenia dla kierunku POLITYKA SPOŁECZNA studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Umiejscowienie

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn Załącznik nr 17 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

Kierunek Zarządzanie II stopnia Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych

Kierunek Zarządzanie II stopnia Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych Kierunek Zarządzanie II stopnia Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych Objaśnienie oznaczeń: Z efekty kierunkowe dla Zarządzania W wiedza

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DLA RAD PODSTAWOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH DOTYCZĄCE WARUNKÓW, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ PROGRAMY KSZTAŁCENIA NA STUDIACH I i II STOPNIA

WYTYCZNE DLA RAD PODSTAWOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH DOTYCZĄCE WARUNKÓW, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ PROGRAMY KSZTAŁCENIA NA STUDIACH I i II STOPNIA Załącznik do Uchwały Nr XXVI/210/14/15 WYTYCZNE DLA RAD PODSTAWOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH DOTYCZĄCE WARUNKÓW, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ PROGRAMY KSZTAŁCENIA NA STUDIACH I i II STOPNIA 1 1. Kształcenie

Bardziej szczegółowo