WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYSTĄPIENIE POKONTROLNE"

Transkrypt

1 Warszawa, 26 lipca 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka Urząd Miasta Płocka pl. Stary Rynek Płock WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie 1 Hanna Makówka starszy inspektor oraz Mariola Wajszczak inspektor wojewódzki w Wydziale Kontroli Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, przeprowadziły w dniach od 28 grudnia 2016 r. do 5 stycznia 2017 r. kontrolę w Urzędzie Miasta Płocka, z siedzibą przy pl. Stary Rynek 1. Kontrola obejmowała realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących prowadzenia rejestrów przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów oraz ośrodki szkolenia kierowców. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2015 r. do 28 grudnia 2016 r. Nawiązując do projektu wystąpienia pokontrolnego oraz stanowiska wobec zastrzeżeń, przekazuję Panu Prezydentowi wystąpienie pokontrolne. 1 Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2015 r. poz. 525, z późn. zm.).

2 I. W zakresie prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów W okresie objętym kontrolą Prezydent Miasta Płocka na podstawie złożonych wniosków dokonał w rejestrze przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów trzech wpisów 2 oraz szesnastu zmian 3 danych objętych wpisem. W okresie kontrolowanym nie dokonano wykreśleń wpisu z rejestru, nie wydano decyzji w sprawie odmowy wpisu do rejestru działalności regulowanej oraz decyzji w sprawie zakazu wykonywania przez przedsiębiorcę działalności objętej wpisem. Badaniu poddano wszystkie ww. sprawy. Wpisy do rejestru oraz zmiany danych zostały dokonane zgodnie z właściwością miejscową i rzeczową organu rejestrowego. Wnioski stanowiące podstawę wpisów, zawierały wszystkie wymagane dane, o których mowa w art. 83a ust. 3 pkt 1 5 ustawy Prawo o ruchu drogowym 4 oraz były zgodne z wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie wzorów dokumentów wymaganych dla wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów 5. Za dokonanie wpisów pobrane zostały opłaty skarbowe w wysokościach zgodnych z określonymi w ustawie o opłacie skarbowej 6. Wpisy do rejestru działalności regulowanej oraz zmiany wpisów zostały dokonane z zachowaniem 7-dniowego terminu wynikającego z art. 67 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej 7. Zaświadczenia potwierdzające dokonanie wpisów oraz trzech 8 zmian wydano na formularzu zgodnym z wzorem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia w sprawie wzorów dokumentów wymaganych dla wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów, z zachowaniem 7-dniowego terminu, określonego w art. 67 ust. 1 w związku z art. 65 ust. 5 ww. ustawy. Wszystkie zaświadczenia zostały odebrane osobiście przez wnioskodawców lub przez pełnomocników. W rejestrze przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów wskazano wszystkie elementy, o których mowa w art. 83a ust. 6 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Dla przedsiębiorców Dotyczy stacji kontroli pojazdów o kodzie rozpoznawczym:.. Dotyczy stacji kontroli pojazdów o kodzie rozpoznawczym:.. (6 zmian), (1 zmiana),... (4 zmiany), (2 zmiany),. (1 zmiana), (2 zmiany). Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 128, z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów wymaganych dla wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów (Dz. U. Nr 223, poz. 2264). Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U z 2016 r. poz. 1827). Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1829, z późn. zm.). Zmiany dotyczące: w dwóch przypadkach zakresu badań dotyczy stacji kontroli pojazdów o kodzie rozpoznawczym i oraz w jednym przypadku adresu siedziby spółki dotyczy stacji kontroli pojazdów o kodzie rozpoznawczym.. 2

3 wpisanych do rejestru prowadzono akta rejestrowe, zgodnie z wymogiem art. 66 ust. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Informacje o przedsiębiorcach wpisanych do rejestru działalności regulowanej zostały przekazane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej CEIDG) w terminie określonym w art. 37 ust. 5 ww. ustawy. Przedstawiając powyższe informuję, że realizację zadania polegającego na prowadzeniu rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów, ocenia się pozytywnie. Wyniki kontroli wskazują, że w jednostce dokonywano wpisów w rejestrze oraz zmian we wpisach z zachowaniem właściwości miejscowej i rzeczowej organu. Prawidłowo realizowano zadania w zakresie weryfikacji kompletność wniosków o wpis do rejestru i zmianę danych objętych wpisem, terminowości dokonywania wpisów, zmian danych w rejestrze oraz wydawania zaświadczeń potwierdzających powyższe czynności i doręczenia ich wnioskodawcom. Ponadto opłaty skarbowe za dokonanie wpisu zostały pobrane we właściwej wysokości. Jednocześnie stwierdzono, że prowadzony rejestr działalności regulowanej zawierał wszystkie wymagane informacje, jak również terminowo przekazano do CEIDG informacje dotyczące wpisów przedsiębiorców do rejestru działalności regulowanej w związku z powyższym uzasadnione jest sformułowanie oceny pozytywnej. II. W zakresie prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców W okresie objętym kontrolą Prezydent Miasta Płocka na podstawie złożonych wniosków wpisał do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców dwóch przedsiębiorców oraz dokonał 80 zmian danych objętych wpisami. Ponadto wykreślił z rejestru sześciu przedsiębiorców, przy czym pięć wpisów zostało wykreślonych na wniosek przedsiębiorcy, zaś jeden wpis z urzędu, po zaistnieniu przesłanki wskazanej w art. 71 ust. 3 w związku ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej 9. W kontrolowanym okresie nie wydawano decyzji w sprawie odmowy wpisu do rejestru działalności regulowanej, ani decyzji w sprawie zakazu wykonywania działalności objętej wpisem. 9 Dotyczy wpisu figurującego w rejestrze pod poz. 29, o numerze ewidencyjnych... Decyzja o wykreśleniu przedsiębiorcy z rejestru działalności regulowanej, znak WSA.II.5440.ZU BK z 24 czerwca 2015 r. została wydana w związku z wydaniem przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy decyzji, znak AO-II KZA z 30 stycznia 2014 r. o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców. 3

4 Badaniu poddano dwa wpisy 10 do rejestru, 19 zmian danych objętych wpisem 11 oraz wszystkie wykreślenia wpisów 12. Wpisy do rejestru, zmiany danych oraz wykreślenia wpisów z rejestru zostały dokonane zgodnie z właściwością miejscową i rzeczową organu rejestrowego. Wpisy do rejestru działalności regulowanej oraz zmiany wpisów zostały dokonane z zachowaniem 7-dniowego terminu wynikającego z art. 67 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Wnioski, na podstawie których dokonano wpisów do rejestru zostały złożone na formularzu zgodnym z wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców 13. Za dokonanie wpisów do rejestru przedsiębiorców oraz zmian wpisów polegających na rozszerzeniu zakresu szkolenia prowadzonego przez ośrodek organ rejestrowy pobrał opłatę w wysokości 500 zł, zgodnie z wymogiem 6 pkt 1 rozporządzenia w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców. Organ wydał dwa zaświadczenia potwierdzające dokonanie wpisu oraz sześć zaświadczeń dotyczących zmian danych objętych wpisami Dotyczy przedsiębiorców wpisanych do rejestru pod numerami: 30 o numerze ewidencyjnym.. oraz 31 o numerze ewidencyjnym.. Dotyczy ośrodków szkolenia kierowców o numerach ewidencyjnych:. (2 zmiany dokonane na podstawie wniosków złożonych 12 marca 2015 r. i 18 czerwca 2015 r.);. (zmiana dokonana na podstawie wniosku złożonego 5 maja 2015 r.);. (2 zmiany dokonane na podstawie wniosków złożonych 5 lutego 2016 r. i 6 kwietnia 2016 r.);. (5 zmian dokonanych na podstawie wniosków złożonych 19 czerwca 2015 r., 4 lutego 2016 r., 9 lutego 2016, 7 czerwca 2016, 4 sierpnia 2016 r.); (2 zmiany dokonane na podstawie wniosków złożonych 28 stycznia 2015 r. i 14 lipca 2016 r.); (4 zmiany dokonane na podstawie wniosków złożonych 27 maja 2015 r., 6 października 2015 r., 27 września 2016 r., 7 października 2016 r.); (2 zmiany dokonane na podstawie wniosku z 24 czerwca 2015 r. oraz wniosku złożonego 29 sierpnia 2016 r.); (zmiana dokonana na podstawie wniosku złożonego 30 listopada 2016 r.). Dotyczy ośrodków szkolenia kierowców o numerach ewidencyjnych:,.. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie, wzorów dokumentów i pieczęci związanych z utworzeniem i działalnością ośrodka szkolenia kierowców oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców (Dz. U. z 2016 r. poz. 327), obowiązujące od 12 marca 2016 r. Do dnia 25 lutego 2016 r. obowiązywało Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu tworzenia i nadawania numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców (Dz. U. z 2013 r. poz. 31). Dwie zmiany dotyczyły, w szczególności zakresu szkolenia ośrodki szkolenia kierowców o numerach ewidencyjnych (wniosek z 12 marca 2015 r.) i (wniosek z 30 listopada 2016 r.), natomiast kolejne cztery zmiany, w szczególności: adresu siedziby firmy przedsiębiorcy, adresu biura ośrodka szkolenia kierowców lub/i zakresu prowadzonego szkolenia ośrodki szkolenia kierowców o numerach ewidencyjnych (wniosek z 18 czerwca 2015 r.),. (wniosek z 5 maja 2015 r.),.. (wniosek z 14 lipca 2016 r.) oraz. (wniosek z 27 września 2016 r.) 4

5 Zaświadczenia zostały wydane w 7-dniowym terminie oraz odebrane osobiście przez wnioskodawców lub uprawnionego pełnomocnika. Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców prowadzony był przez Prezydenta Miasta Płocka w formie elektronicznej w arkuszu kalkulacyjnym, zatytułowanym Rejestr Ośrodków Szkolenia Kierowców prowadzony przez Prezydenta Miasta Płocka oraz dodatkowo w systemie elektronicznym przy pomocy aplikacji Portal Starosty. Rejestr prowadzony w arkuszu kalkulacyjnym zawierał kolumny na wskazanie informacji, o których mowa w art. 28 ust 7 ustawy o kierujących pojazdami 15. Dla przedsiębiorców wpisanych do rejestru i wykreślonych prowadzone były akta rejestrowe, zgodnie z wymogiem art. 66 ust. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. W wyniku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości: 1. Nadanie dwóm przedsiębiorcom wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców numeru ewidencyjnego niezgodnego z wzorem określonym w 2 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców, tj. przedsiębiorców wpisano do rejestru pod pozycjami 30 i 31 nadając im, odpowiednio, numery ewidencyjne... oraz.... zamiast numery.. oraz... Wskazać należy, że cztery pierwsze cyfry numeru ewidencyjnego określają kolejny numer w rejestrze, zaś w przypadku nadawania numeru innego niż 4-cyfrowy puste pozycje uzupełnia się cyfrą 0. W związku z powyższym w sytuacji wpisania przedsiębiorców do rejestru działalności regulowanej pod poz. 30 i 31, pierwsze cztery cyfry numeru ewidencyjnego winny określać, odpowiednio 0030 oraz Niewskazanie we wszystkich wydanych zaświadczeniach potwierdzających wpis lub zmianę danych objętych wpisem numeru pod którym przedsiębiorca prowadzący ośrodek szkolenia kierowców został wpisany do rejestru, a także w załączniku do ww. zaświadczeń miejsc wykonywania działalności poza adresem ośrodka szkolenia, co jest niezgodne z wzorem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 627, z późn. zm.). Dyrektor Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich wyjaśniła ( ) W zaświadczeniach potwierdzających wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących Ośrodki Szkolenia Kierowców organ wskazuje główną siedzibę Ośrodka Szkolenia Kierowców. Miejsce prowadzenia części praktycznej szkolenia (plac manewrowy), wskazane jest we wniosku złożonym przez przedsiębiorcę i wpisane jest do rejestru działalności regulowanej w formie elektronicznej oraz w aplikacji Portal Starosty. Organ uznał, że wskazanie adresu siedziby firmy i ośrodka są wystarczające potwierdzenia dokonania wpisu ( ). 5

6 3. Wydanie zaświadczeń o dokonaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej oraz zmiany danych objętych wpisem, ze wskazaniem niewłaściwych informacji, a mianowicie w zaświadczeniu o dokonaniu: wpisu 17 do rejestru działalności regulowanej w miejscu przeznaczonym na wskazanie adresu siedziby przedsiębiorcy wskazano adres ośrodka szkolenia kierowców, tj. zamieszczono informację.., podczas gdy z CEIDG wynika adres siedziby przedsiębiorcy:..,. zmiany 18 danych objętych wpisem wskazano nazwę firmy przedsiębiorcy niezgodną z określoną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (dalej KRS), tj. wskazano. podczas gdy w KRS nazwa firmy, pod którą spółka działa brzmi. Wskazać należy, że ww. informacje zostały również błędnie wskazane w złożonych wnioskach przedsiębiorców. 4. Wydanie decyzji o wykreśleniu przedsiębiorcy z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców bez wskazania w jej treści daty wykreślenia wpisu 19. Decyzja o wykreśleniu wpisu z rejestru z uwagi na zaistnienie ustawowych przesłanek jest aktem deklaratoryjnym, potwierdzającym zaistnienie określonego zdarzenia, skutkującego wykreśleniem wpisu, zatem winna wskazywać jego datę. 5. Nieodnotowanie bądź błędne odnotowanie w rejestrze przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców 20 niektórych danych wynikających z wniosków przedsiębiorców, tj. w przypadku przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców o numerach ewidencyjnych: wpis w rejestrze zawiera błędny numer REGON, numer rejestracyjny pojazdu. został wpisany do rejestru z datą 11 marca 2015 r., podczas gdy wniosek o wpis ww. pojazdu wpłynął do urzędu 12 marca 2015 r., ponadto nie umieszczono zmian Dotyczy ośrodka szkolenia kierowców o numerze ewidencyjnym. Dotyczy ośrodka szkolenia kierowców o numerze ewidencyjnym... Dyrektor Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich wyjaśniła, że ( ) W decyzji nie wskazano terminu wykreślenia Przedsiębiorcy z rejestru ponieważ, Organ uznał iż postępowanie administracyjne zostało przeprowadzone zgodnie z Ustawą o swobodzie wykonywania działalności gospodarczej. Do Przedsiębiorcy w dniu r. wysłano pismo z informacją, w którym podano datę wykreślenia z rejestru Przedsiębiorców prowadzących Ośrodki Szkolenia Kierowców ( ). Odnosząc się do ww. wyjaśnień wskazać należy, że umieszczenie daty wykreślenia w piśmie, nie eliminuje uchybienia niewskazania jej w akcie administracyjnym. Dotyczy rejestru wygenerowanego w dniu 3 stycznia 2017 r. 6

7 w adresie ośrodka szkolenia kierowców, pomieszczeń biurowych i sal wykładowych, zgłoszonych przez przedsiębiorcę wnioskiem z 18 czerwca 2015 r. 21, w rejestrze nie wskazano numeru z rejestru przedsiębiorców KRS, ponadto dopisano dwa numery rejestracyjne pojazdów, którymi prowadzona jest nauka jazdy (. i ) oraz wykreślono jeden numer rejestracyjny pojazdu ( ) z datą 2 lipca 2015 r., podczas gdy z wniosku z 5 maja 2015 r. wynikają powyższe zamiany pojazdów;. w rejestrze wskazano błędny numer rejestracyjny pojazdu oraz datę jego wpisania, tj. wpisano nr rej. oraz datę 26 listopada 2011 r., podczas gdy przedsiębiorca wnioskiem z 5 lutego 2016 r. poinformował ( ) o wdrożeniu do szkolenia pojazdu ( ) o numerze rejestracyjnym.., ww. wnioskiem zawiadomił również o wycofaniu z użytkowania pojazdu o numerze rejestracyjnym.., który nie został wskazany w rejestrze, jednocześnie z rejestru wynika, że 5 lutego 2016 r. wpisano pojazd o numerze rejestracyjnym., podczas gdy przedsiębiorca wnioskiem z ww. datą nie wnioskował o ww. zmianę 22 ;. w rejestrze wpisano imię i nazwisko instruktorów:, podczas gdy przedsiębiorca we wnioskach z 28 stycznia 2015 r. i 14 lipca 2016 r. wskazał..., ponadto w rejestrze nie wskazano dat wpisów i wykreśleń numerów rejestracyjnych pojazdów, którymi prowadzona jest nauka jazdy. Powyższe powoduje, że w rejestrze wpisanych jest jedenaście pojazdów, natomiast z wniosku 14 lipca 2016 r. z wynika, że przedsiębiorca użytkuje dziewięć pojazdów 23.. w rejestrze odnotowano błędną datę wykreślenia numeru rejestracyjnego pojazdu, wskazano 24 czerwca 2015 r. zamiast 28 maja 2015 r., nie odnotowano wpisu pojazdu o numerze rejestracyjnym., o użytkowaniu którego przedsiębiorca poinformował wnioskiem z 6 października 2015 r., a tym samym wykreślenia ww. pojazdu na postawie wniosku z 7 października 2016 r. 22, ponadto w przypadku trzech instruktorów nie wskazano daty ich wpisu do rejestru,. w rejestrze nie wskazano adresu, tytułu prawnego oraz dat określających okres, na jaki przedsiębiorca posiada tytuł prawny do drugiego placu manewrowego, We wpisie figuruje stan przed wnioskowaną zmianą. W rejestrze działalności regulowanej wygenerowanym w dniu 17 stycznia 2017 r. przedmiotowe rozbieżności zostały wyeliminowane. W rejestrze działalności regulowanej wygenerowanym w dniu 17 stycznia 2017 r. daty wpisów i wykreśleń pojazdów zostały wskazane. 7

8 usytuowanego w. w gminie.. oraz numeru rejestracyjnego pojazdu., powyższe informacje wynikają z wniosku z 30 listopada 2016 r. 22,. w rejestrze nie wskazano adresu ośrodka szkolenia kierowców, pomieszczeń biurowych, sal wykładowych i placów manewrowych wraz z określeniem tytułu prawnego oraz dat określających okres, na jaki przedsiębiorca posiada tytuł prawny do tych obiektów. Zgodnie z wyjaśnieniem pracownika dane adresowe ośrodka usunięto w związku z wykreśleniem wpisu przedsiębiorcy 22,.. w rejestrze nie wskazano pełnego numeru ewidencyjnego jednego instruktora prowadzącego szkolenie, wpisano tylko dwie pierwsze litery numeru ewidencyjnego... w rejestrze nie wskazano tytułu prawnego do pomieszczeń biurowych/sal wykładowych ośrodka szkolenia kierowców oraz okresu posiadania tego tytułu 24,.. w rejestrze wpisano błędny numer rejestracyjny pojazdu, którym prowadzona jest nauka jazdy, tj., zamiast. 22. Obowiązek wskazania ww. informacji w rejestrze działalności regulowanej wynika z art. 28 ust. 7 w związku z ust. 4 pkt 2, 4, 5, 6, 8, 9 ustawy o kierujących pojazdami, w związku z powyższym ww. rejestr winien zawierać rzetelne informacje. 6. Nieterminowe przekazanie do CEIDG informacji o wpisie przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców 25 oraz o wykreśleniu wpisu 26 z tego rejestru. Informację o wpisie przedsiębiorcy do rejestru organ wprowadził drugiego dnia roboczego od dnia wpisu, zaś informacja o wykreśleniu została przekazana do CEIDG po upływie 10 miesięcy od dnia wykreślenia wpisu z rejestru 27. Ponadto informację o wydaniu decyzji stwierdzającej wykreślenie wpisu z urzędu przekazano do CEIDG przed terminem, w którym W rejestrze działalności regulowanej wygenerowanym w dniu 17 stycznia 2017 r. wskazano przedmiotowe informacje, przy czym w przypadku przedsiębiorcy o numerze ewidencyjnym niewskazano adresu, a także tytułu prawnego sali wykładowej należącej do ośrodka szkolenia kierowców (wskazano adres biura i placu manewrowego). Dotyczy wpisu przedsiębiorcy o numerze ewidencyjnym.., wpisanego pod nr 31 w rejestrze. Dotyczy przedsiębiorcy o numerze ewidencyjnym. wykreślonego na podstawie zgłoszenia przedsiębiorcy o zaprzestaniu wykonywania działalności w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców, którego dokonano 15 lutego 2016 r. W złożonych wyjaśnieniach 18 stycznia 2017 r. Dyrektor Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich wskazała, odniesieniu do wykreślenia przedsiębiorcy o numerze ewidencyjnym., wykreślonego z rejestru po zakończeniu czynności kontrolnych, tj. 9 stycznia 2017 r., że ( ) Organ wykreślił Przedsiębiorcę z rejestru działalności regulowanej, natomiast nie wykreślił z CEIDG, sugerując się faktem, że.. jako organizacja jest wpisana w rejestrze stowarzyszeń. W dniu r. wprowadzono informację o wykreśleniu do KRS ( ). 8

9 decyzja stała się ostateczna 28. Działaniem takim naruszono wymóg określony w art. 37 ust. 5 w związku z ust. 2 pkt 3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, zgodnie z którym informacje o wpisie do rejestru działalności regulowanej oraz wykreśleniu z rejestru są ( ) przekazywane do CEIDG przez odpowiednie ( ) organy prowadzące rejestry działalności regulowanej ( ), niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego po uzyskaniu informacji o prawomocnym rozstrzygnięciu sprawy, której dotyczą, wraz z podaniem daty uprawomocnienia i znaku sprawy ( ). Ponadto w wyniku kontroli stwierdzono, że informacje o dokonaniu zmiany wpisu przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców 29, polegającej m.in. na wpisaniu dodatkowego placu manewrowego zlokalizowanego na terenie powiatu płockiego, przekazano Staroście Powiatu Płockiego po upływie 1 miesiąca. Wskazać należy, że zgodnie z art. 28 ust. 10 ustawy o kierujących pojazdami, starosta przekazuje ww. informacje dokonując wpisu do rejestru działalności regulowanej, w związku powyższym winny zostać one przekazane niezwłocznie po jego dokonaniu. Przedstawiając powyższe informuję, że realizację zadania polegającego na prowadzeniu rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców ocenia się pozytywnie pomimo nieprawidłowości. Wyniki kontroli wskazują, że w jednostce dokonywano wpisów w rejestrze, zmian we wpisach oraz wykreśleń wpisów z zachowaniem właściwości rzeczowej i miejscowej organu. Ponadto prawidłowo realizowano zadania w zakresie: terminowości dokonania wpisów i zmian danych w rejestrze oraz wydania zaświadczeń potwierdzających powyższe czynności, obowiązku pobrania opłaty za dokonanie wpisu lub rozszerzenie zakresu szkolenia, doręczania zaświadczeń o dokonaniu wpisu i zmiany we wpisie. Wykreślania wpisów z rejestru dokonano po zaistnieniu przesłanek uzasadniających takie działanie. Mając natomiast na uwadze, że w wyniku kontroli stwierdzono przypadki nadania przedsiębiorcom niewłaściwego numeru ewidencyjnego, wydania zaświadczeń zawierających niewłaściwe informacje wynikające z błędnie wypełnionych wniosków o wpis i zmianę danych, niewskazania w zaświadczeniach numeru pod którym przedsiębiorca prowadzący ośrodek szkolenia kierowców został wpisany do rejestru oraz w załączniku Dotyczy decyzji oznaczonej WSA.II.5440.ZU BK z 24 czerwca 2015 r. o wykreśleniu wpisu przedsiębiorcy o numerze ewidencyjnym. (wpis w rejestrze pod poz. 29). Decyzja została doręczona 2 lipca 2015 r., a dane do CEIDG wprowadzono 25 czerwca 2015 r. Dotyczy przedsiębiorcy o numerze ewidencyjnym... Zmiana zakresu wpisu dokonana została 1 grudnia 2016 r., zaś pismo wysłano 5 stycznia 2017 r. Plac manewrowy zlokalizowany był w. 9

10 do ww. zaświadczeń miejsc wykonywania działalności poza adresem ośrodka szkolenia, nieodnotowania w rejestrze przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców wszystkich danych wynikających z wniosków przedsiębiorców, a także nieterminowe przekazanie do CEIDG informacji o wpisie oraz o wykreśleniu wpisów z rejestru działalności regulowanej, uzasadnione jest sformułowanie oceny pozytywnej pomimo nieprawidłowości. Przedstawiając powyższe ustalenia, zobowiązuję Pana Prezydenta do podjęcia działań w celu wyeliminowania ustalonych nieprawidłowości, a w szczególności do: 1. Nadawania przedsiębiorcom wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców numeru ewidencyjnego zgodnego ze wzorem określonym w 2 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców. 2. Wskazywania w wydanych decyzjach o wykreśleniu przedsiębiorcy z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców daty wykreślenia wpisu. 3. Rzetelnego prowadzenia rejestru działalności regulowanej, w szczególności w zakresie wskazywania prawidłowych danych wynikających z wniosków przedsiębiorców oraz dokonania weryfikacji wpisów przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców o numerach ewidencyjnych: - w zakresie daty wpisania dwóch numerów rejestracyjnych (. i ) oraz wykreślenia jednego numeru rejestracyjnego (..); -.. w zakresie wskazania imion i nazwisk dwóch instruktorów; -... w zakresie wskazania pełnego numeru ewidencyjnego jednego instruktora prowadzącego szkolenie. 4. Terminowego przekazywania do CEIDG informacji o wpisie przedsiębiorcy do rejestru działalności regulowanej oraz o wykreśleniu z rejestru, zgodnie z art. 37 ust. 5 w związku z ust. 2 pkt 3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Jednocześnie informuję, że w związku z wpływem pisma z 19 maja 2017 r., znak WSA-II KM, informującego o usunięciu pozostałych nieprawidłowości i uchybienia odstąpiono od formułowania zaleceń i wniosku pokontrolnego w przedmiotowym zakresie. 10

11 Przedstawiając powyższe informuję, że zgodnie z art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej 30 od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze oraz na podstawie art. 49 ww. ustawy zobowiązuję Pana Prezydenta do przekazania, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, pisemnej informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych. z up. Wojewody Mazowieckiego Daniel Zaprzała Zastępca Dyrektora Wydziału Kontroli 30 Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092). 11

Urząd Miasta Siedlce Skwer Niepodległości Siedlce

Urząd Miasta Siedlce Skwer Niepodległości Siedlce Warszawa, 31 marca 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.22.2016 Pan Wojciech Kudelski Prezydent Miasta Siedlce Urząd Miasta Siedlce Skwer Niepodległości 2 08-110 Siedlce WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 9 marca 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.32.2016 Pan Marek Chciałowski Starosta Powiatu Garwolińskiego Starostwo Powiatowe w Garwolinie ul. Staszica 15 08-400 Garwolin WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Pan Tomasz Matuszewski Starosta Powiatu Gostynińskiego Starostwo Powiatowe w Gostyninie ul. Dmowskiego Gostynin

Pan Tomasz Matuszewski Starosta Powiatu Gostynińskiego Starostwo Powiatowe w Gostyninie ul. Dmowskiego Gostynin Warszawa, 18 maja 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.37.2017 Pan Tomasz Matuszewski Starosta Powiatu Gostynińskiego Starostwo Powiatowe w Gostyninie ul. Dmowskiego 13 09-500 Gostynin WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Pan Arnold Maciej Grossmann Wójt Gminy Szelków Urząd Gminy w Szelkowie Stary Szelków Stary Szelków

Pan Arnold Maciej Grossmann Wójt Gminy Szelków Urząd Gminy w Szelkowie Stary Szelków Stary Szelków Warszawa, 30 września 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-O.431.4.1.2015 Pan Arnold Maciej Grossmann Wójt Gminy Szelków Urząd Gminy w Szelkowie Stary Szelków 39 06-220 Stary Szelków WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 31 maja 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.24.2016 Pan Zbigniew Roman Deptuła Starosta Makowski Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim ul. Rynek 1 06-200 Maków Mazowiecki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Pan Grzegorz Waldemar Szuplewski Burmistrz Miasta Piastowa Urząd Miejski w Piastowie ul. 11 Listopada Piastów

Pan Grzegorz Waldemar Szuplewski Burmistrz Miasta Piastowa Urząd Miejski w Piastowie ul. 11 Listopada Piastów Warszawa, 24 grudnia 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.4.2.2015 Pan Grzegorz Waldemar Szuplewski Burmistrz Miasta Piastowa Urząd Miejski w Piastowie ul. 11 Listopada 2 05-820 Piastów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Pan Michał Rutkowski Wójt Gminy Andrzejewo

Pan Michał Rutkowski Wójt Gminy Andrzejewo Warszawa, 31 marca 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.20.2016 Pan Michał Rutkowski Wójt Gminy Andrzejewo WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o wojewodzie i administracji

Bardziej szczegółowo

Pan Krzysztof Woźniak Wójt Gminy Pacyna Urząd Gminy Pacyna ul. Wyzwolenia Pacyna

Pan Krzysztof Woźniak Wójt Gminy Pacyna Urząd Gminy Pacyna ul. Wyzwolenia Pacyna Warszawa, 7 lipca 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-P.431.4.1.2015 Pan Krzysztof Woźniak Wójt Gminy Pacyna Urząd Gminy Pacyna ul. Wyzwolenia 7 09-541 Pacyna WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 27 kwietnia 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.7.2016 Pan Piotr Andrzej Szymański Wójt Gminy Brochów Urząd Gminy w Brochowie Brochów 125 05-088 Brochów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Pani Dorota Dmowska Paczuska Wójt Gminy Mokobody Urząd Gminy w Mokobodach pl. Chreptowicza Mokobody

Pani Dorota Dmowska Paczuska Wójt Gminy Mokobody Urząd Gminy w Mokobodach pl. Chreptowicza Mokobody Warszawa, 25 stycznia 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-S.431.4.2.2015 Pani Dorota Dmowska Paczuska Wójt Gminy Mokobody Urząd Gminy w Mokobodach pl. Chreptowicza 25 08 124 Mokobody WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 9 marca 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.5.2016 Pan Michał Staniak Wójt Gminy Puszcza Mariańska Urząd Gminy w Puszczy Mariańskiej ul. Stanisława Papczyńskiego 1 96-330 Puszcza Mariańska

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 9 kwietnia 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.39.2017 Pan Starosta Radomski Starostwo Powiatowe w Radomiu ul. Tadeusza Mazowieckiego 7 26-600 Radom WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Pani Barbara Polańska Wójt Gminy Gzy Urząd Gminy Gzy Gzy Gzy

Pani Barbara Polańska Wójt Gminy Gzy Urząd Gminy Gzy Gzy Gzy Warszawa, 19 stycznia 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-C.431.1.3.2015 Pani Barbara Polańska Wójt Gminy Gzy Urząd Gminy Gzy Gzy 9 06-126 Gzy WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 10 marca 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.9.2016 Pan Dariusz Jaszczuk Burmistrz Mrozów Urząd Miasta i Gminy Mrozy ul. Adama Mickiewicza 35 05-320 Mrozy WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Pan Tadeusz Tomasik Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha Urząd Gminy i Miasta w Przysusze Plac Kolberga Przysucha

Pan Tadeusz Tomasik Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha Urząd Gminy i Miasta w Przysusze Plac Kolberga Przysucha Warszawa, 30 września 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-R.431.4.2.2015 Pan Tadeusz Tomasik Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha Urząd Gminy i Miasta w Przysusze Plac Kolberga 11 26 400 Przysucha WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 30 września 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.11.2015 Pani Hanna Wocial Wójt Gminy Jakubów Urząd Gminy Jakubów ul. Mińska 15 05-306 Jakubów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, 10 lipca 2015 r. WK-S.431.1.3.2015 Pan Bogusław Karakula Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski Urząd Miasta Sokołów Podlaski ul. Wolności 21 08-300 Sokołów Podlaski WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Pan Krzysztof Kalinowski Wójt Gminy Dębe Wielkie Urząd Gminy Dębe Wielkie ul. Strażacka Dębe Wielkie

Pan Krzysztof Kalinowski Wójt Gminy Dębe Wielkie Urząd Gminy Dębe Wielkie ul. Strażacka Dębe Wielkie Warszawa, 29 lutego 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.18.2015 Pan Krzysztof Kalinowski Wójt Gminy Dębe Wielkie Urząd Gminy Dębe Wielkie ul. Strażacka 3 05-311 Dębe Wielkie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 14 kwietnia 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.3.6.2016 Pan Marian Kmieciak Wójt Gminy Odrzywół Urząd Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53 26-425 Odrzywół WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 2 grudnia 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.14.2015 Pan Artur Ciecierski Burmistrz Gminy Zakroczym Urząd Gminy Zakroczym ul. Warszawska 7 05-170 Zakroczym WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 19 stycznia 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-O.431.4.3.2015 Pan Jarosław Napiórkowski Wójt Gminy Sypniewo Urząd Gminy Sypniewo ul. Ostrołęcka 27 06-216 Sypniewo WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 31 sierpnia 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-C.431.4.1.2016 Pan Wiesław Zalewski Wójt Gminy Strzegowo Urząd Gminy w Strzegowie Plac Wolności 32 06-445 Strzegowo WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

^m:..^'^ WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

^m:..^'^ WYSTĄPIENIE POKONTROLNE (^'^^ ^^'arszawa, i?^' 2 kwietnia 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.19.2015 ^VV ;^>:A łfc- KANpodp zii-.łk spr.-- A-y. - Mość aałaczników:^ C3 OGÓ-LNA 01 05. 2016 ^m:..^'^ Pan Antoni Janusz Piechoski

Bardziej szczegółowo

Pan Wojciech Rychlik Starosta Zduńskowolski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan Wojciech Rychlik Starosta Zduńskowolski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI IA-III.431.10.2014 Łódź, dnia 23 października 2014 r. Pan Wojciech Rychlik Starosta Zduńskowolski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W związku z pełnieniem przez Wojewodę Łódzkiego nadzoru nad wykonywaniem

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 6 sierpnia 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-R.431.4.1.2015 Pan Andrzej Oziębło Starosta Powiatu Białobrzeskiego Starostwo Powiatowe w Białobrzegach Pl. Zygmunta Starego 9 26 800 Białobrzegi WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185 poz. 1092). 2

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185 poz. 1092). 2 Warszawa, 22 sierpnia 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.4.42.2018 (WK-I.431.1.18.2018) Pan Zbigniew Białecki Wójt Gminy Łąck Urząd Gminy w Łącku ul. Gostynińska 2 09-520 Łąck WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka Urząd Miasta w Płocku pl. Stary Rynek Płock

Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka Urząd Miasta w Płocku pl. Stary Rynek Płock Warszawa, 2 września 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-P.431.1.6.2014 Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka Urząd Miasta w Płocku pl. Stary Rynek 1 09-400 Płock WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 19 stycznia 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.15.2015 Pan Stanisław Wirtek Wójt Gminy Sobienie-Jeziory Urząd Gminy Sobienie-Jeziory ul. Garwolińska 16 08-443 Sobienie-Jeziory WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 6 sierpnia 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-P.431.4.3.2014 Pan Sławomir Wawrzyński Wójt Gminy Stara Biała Urząd Gminy w Starej Białej ul. Jana Kazimierza 1 08-411 Biała WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Pan Grzegorz Zieliński Wójt Gminy Siennica Urząd Gminy Siennica ul. Kołbielska Siennica

Pan Grzegorz Zieliński Wójt Gminy Siennica Urząd Gminy Siennica ul. Kołbielska Siennica WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, 30 grudnia 2016 r. WK-I.431.4.5.2016 Pan Grzegorz Zieliński Wójt Gminy Siennica Urząd Gminy Siennica ul. Kołbielska 1 05-332 Siennica WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Pan Stanisław Kubeł Starosta Ostrołęcki

Pan Stanisław Kubeł Starosta Ostrołęcki Warszawa, 31 marca 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.4.14.2016 Pan Stanisław Kubeł Starosta Ostrołęcki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o wojewodzie i administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

Pan Jan Laskowski Starosta Sierpecki Starostwo Powiatowe w Sierpcu ul. Świętokrzyska 2 a Sierpc

Pan Jan Laskowski Starosta Sierpecki Starostwo Powiatowe w Sierpcu ul. Świętokrzyska 2 a Sierpc Warszawa, 14 kwietnia 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.34.2016 Pan Jan Laskowski Starosta Sierpecki Starostwo Powiatowe w Sierpcu ul. Świętokrzyska 2 a 09-200 Sierpc WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI IA.III Łódź, dnia 25 listopada 2013 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI IA.III Łódź, dnia 25 listopada 2013 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI IA.III 431.37.2013 Łódź, dnia 25 listopada 2013 r. Pan Ryszard Rytter Starosta Poddębicki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 5 lutego 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.11.2014 Pan Jarosław Chodorski Wójt Gminy Jabłonna Urząd Gminy Jabłonna ul. Modlińska 152 05-110 Jabłonna WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092). 2

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092). 2 Warszawa, 18 maja 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.3.1.2017 Pan Roman Kujawa Wójt Gminy Iłów Urząd Gminy Iłów ul. Płocka 2 96-520 Iłów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 7 lipca 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.2.2015 Pan Stanisław Jastrzębski Wójt Gminy Długosiodło Urząd Gminy Długosiodło ul. Kościuszki 2 07-210 Długosiodło WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 29 kwietnia 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.2.2016 Pan Tadeusz Michalik Wójt Gminy Zabrodzie Urząd Gminy w Zabrodziu ul. Wł. St. Reymonta 51 07-230 Zabrodzie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 21 maja 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-O.431.5.3.2014 Pan Roman Napiórkowski Wójt Gminy Rzewnie Urząd Gminy w Rzewniu Rzewnie 19 06-225 Rzewnie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 31 maja 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.6.2016 Pan Wojciech Szustakiewicz Starosta Powiatu Żyrardowskiego Starostwo Powiatowe w Żyrardowie ul. Limanowskiego 45 96-300 Żyrardów WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

IA.III Pan Edmund Kotecki Starosta Brzeziński WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

IA.III Pan Edmund Kotecki Starosta Brzeziński WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Łódź, 18 października 2013 r. WOJEWODA ŁÓDZKI IA.III 431.29.2013 Pan Edmund Kotecki Starosta Brzeziński WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 7 stycznia 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-P.431.4.4.2014 Pan Marcin Zawadka Wójt Gminy Słupno Urząd Gminy w Słupnie ul. Miszewska 8a 09 472 Słupno WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 24 lipca 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.42.2016 Pan Mariusz Bieniek Starosta Płocki Starostwo Powiatowe w Płocku ul. Bielska 59 09-400 Płock WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Pan Artur Michał Tusiński Burmistrz Miasta Podkowa Leśna Urząd Miasta Podkowa Leśna ul. Akacjowa 39/ Podkowa Leśna

Pan Artur Michał Tusiński Burmistrz Miasta Podkowa Leśna Urząd Miasta Podkowa Leśna ul. Akacjowa 39/ Podkowa Leśna Warszawa, 20 czerwca 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.4.1.2016 Pan Artur Michał Tusiński Burmistrz Miasta Podkowa Leśna Urząd Miasta Podkowa Leśna ul. Akacjowa 39/41 05-807 Podkowa Leśna WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 21 marca 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.4.12.2016 Pan Krzysztof Fedorczyk Starosta Węgrowski Starostwo Powiatowe w Węgrowie ul. Przemysłowa 5 07-100 Węgrów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa,14 kwietnia 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.40.2016 Pan Andrzej Kolek Wójt Gminy Baranów Urząd Gminy w Baranowie ul. Armii Krajowej 87 96-314 Baranów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 17 lipca 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-R.431.1.6.2014 Pan Marek Mikołajewski Wójt Gminy Błędów Urząd Gminy w Błędowie ul. Sadurkowska 13 05-620 Błędów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 25 maja 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-C.431.4.2.2015 Pan Jan Zalewski Starosta Pułtuski Starostwo Powiatowe w Pułtusku ul. Białowiejska 5 06 100 Pułtusk WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 21 maja 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-S.431.1.4.2014 Pan Marek Chciałowski Starosta Powiatu Garwolińskiego Starostwo Powiatowe w Garwolinie ul. Staszica 15 08-400 Garwolin WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Urząd Gminy Rzekuń ul. Kościuszki Rzekuń

Urząd Gminy Rzekuń ul. Kościuszki Rzekuń WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, 29 marca 2017 r. WK-I.431.4.13.2016 Pan Stanisław Godzina Wójt Gminy Rzekuń Urząd Gminy Rzekuń ul. Kościuszki 33 07-411 Rzekuń WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28

Bardziej szczegółowo

Pan Dariusz Tomasz Bielecki Wójt Gminy Pomiechówek Urząd Gminy Pomiechówek ul. Szkolna 1a Pomiechówek

Pan Dariusz Tomasz Bielecki Wójt Gminy Pomiechówek Urząd Gminy Pomiechówek ul. Szkolna 1a Pomiechówek WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, 09 marca 2017 r. WK-I.431.4.4.2016 Pan Dariusz Tomasz Bielecki Wójt Gminy Pomiechówek Urząd Gminy Pomiechówek ul. Szkolna 1a 05-180 Pomiechówek WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, 31 lipca 2013 r. WK I.431.5.5.2012 Pan Tadeusz Bulik Wójt Gminy Dąbrówka Urząd Gminy w Dąbrówce ul. Kościuszki 14 05 252 Dąbrówka WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 14 kwietnia 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.10.2016 Pan Rafał Mathiak Wójt Gminy Klembów Urząd Gminy w Klembowie ul. Gen. F. Żymirskiego 38 05 205 Klembów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 29 marca 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.4.25.2016 Pan Tomasz Matuszewski Starosta Gostyniński Starostwo Powiatowe w Gostyninie ul. Dmowskiego 13 09-500 Gostynin WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI IA.III /10

WOJEWODA ŁÓDZKI IA.III /10 WOJEWODA ŁÓDZKI IA.III.0932-1/10 Łódź, 24 września 2010 roku Pan Janusz Michalak Starosta Powiatu Łowickiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Pan Marian Dzięcioł Burmistrz Łochowa Urząd Miejski w Łochowie Alei Pokoju Łochów

Pan Marian Dzięcioł Burmistrz Łochowa Urząd Miejski w Łochowie Alei Pokoju Łochów Warszawa, 21 maja 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-S.431.4.5.2014 Pan Marian Dzięcioł Burmistrz Łochowa Urząd Miejski w Łochowie Alei Pokoju 75 07-130 Łochów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 28 kwietnia 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.10.4.2016 Pan Edmund Zieliński Wójt Gminy Gostynin Urząd Gminy Gostynin ul. Rynek 26 09-500 Gostynin WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 28 kwietnia 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.26.2016 Pan Sławomir Morawski Starosta Ciechanowski Starostwo Powiatowe w Ciechanowie ul. 17 Stycznia 7 06-400 Ciechanów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 10 marca 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.4.7.2016 Pan Radosław Korzeniewski Wójt Gminy Dąbrówka Urząd Gminy Dąbrówka ul. Kościuszki 14 05-252 Dąbrówka WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 5 lutego 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-C.431.1.1.2014 Pan Ryszard Gałka Wójt Gminy Lutocin Urząd Gminy w Lutocinie ul. Poniatowskiego 1 09-317 Lutocin WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 9 maja 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I. 431.1.43.2016 Pan Jan Zalewski Starosta Pułtuski Starostwo Powiatu w Pułtusku ul. Białowiejska 5 06-100 Pułtusk WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Pan Piotr Matysiak PIOTR MATYSIAK EL-TRANS ul. Garbarska 10A Iłża

Pan Piotr Matysiak PIOTR MATYSIAK EL-TRANS ul. Garbarska 10A Iłża Warszawa, 26 listopada 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-II.431.7.2015 Pan Piotr Matysiak PIOTR MATYSIAK EL-TRANS ul. Garbarska 10A 27-100 Iłża WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 39h ust. 2 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 10 listopada 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.10.2.2016 Pan Marek Kiwit Wójt Gminy Ciechanów Urząd Gminy Ciechanów ul. Fabryczna 8 06-400 Ciechanów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 2 lipca 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.15.2018 Pan Wójt Gminy Zakrzew Urząd Gminy w Zakrzewie Zakrzew 51 26-652 Zakrzew WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 27 lutego 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-S.431.4.7.2014 Pani Bożena Kwiatkowska Wójt Gminy Parysów Urząd Gminy w Parysowie ul. Kościuszki 28 08-441 Parysów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 16 listopada 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-P.431.11.1.2015 Pan Krzysztof Stanisław Dylicki Wójt Gminy Słubice Urząd Gminy Słubice ul. Płocka 32 09-533 Słubice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Pan Robert Wróbel Starosta Powiatu Legionowskiego Starostwo Powiatowe w Legionowie ul. gen. Władysława Sikorskiego Legionowo

Pan Robert Wróbel Starosta Powiatu Legionowskiego Starostwo Powiatowe w Legionowie ul. gen. Władysława Sikorskiego Legionowo Warszawa, 31 maja 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.4.2016 Pan Robert Wróbel Starosta Powiatu Legionowskiego Starostwo Powiatowe w Legionowie ul. gen. Władysława Sikorskiego 11 05-119 Legionowo WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI IA.III.0932-21/10

WOJEWODA ŁÓDZKI IA.III.0932-21/10 WOJEWODA ŁÓDZKI IA.III.0932-21/10 Łódź, 21 stycznia 2011 r. Pan Robert Zakrzewski Starosta Powiatu Radomszczańskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI IA.III

WOJEWODA ŁÓDZKI IA.III WOJEWODA ŁÓDZKI IA.III.431.16.2011 Łódź, 24 czerwca 2011 r. Pan Leszek Trębski Prezydent Miasta Skierniewice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 25 maja 2010 roku PNK IV.0932-2/ 33 /10 Pan Piotr Busiakiewicz Starosta Łódzki Wschodni WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 11 stycznia 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.11.3.2016 WK-I.431.1.13.2016 Pan Marek Wieżbicki Starosta Powiatu Grodziskiego Starostwo Powiatowe w Grodzisku Mazowieckim ul. Kościuszki 30 05-825

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 9 marca 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.32.2016 Pan Jerzy Garucki Wójt Gminy Platerów Urząd Gminy w Platerowie ul. 3 Maja 5 08-210 Platerów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, 25 kwietnia 2017 r. WK-I.431.9.1.2017 Pan Stanisław Pyśk Wójt Gminy Czarnia Urząd Gminy Czarnia Czarnia 41 07-431 Czarnia WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 21 października 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-P.431.6.1.2014 Pan Mariusz Bieniek Starosta Płocki Starostwo Powiatowe w Płocku ul. Bielska 59 09-400 Płock WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Pan Bogdan Mirosław Pągowski Starosta Wyszkowski Starostwo Powiatowe w Wyszkowie Aleja Róż Wyszków

Pan Bogdan Mirosław Pągowski Starosta Wyszkowski Starostwo Powiatowe w Wyszkowie Aleja Róż Wyszków Warszawa, 4 kwietnia 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.4.9.2016 Pan Bogdan Mirosław Pągowski Starosta Wyszkowski Starostwo Powiatowe w Wyszkowie Aleja Róż 2 07-200 Wyszków WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 25 listopada 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-O.431.1.1.2015 Pan Zbigniew Roman Deptuła Starosta Makowski Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim ul. Rynek 1 06-200 Maków Mazowiecki WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Pan Jerzy Staniszewski Wójt Gminy Bodzanów Urząd Gminy Bodzanów ul. Bankowa Bodzanów

Pan Jerzy Staniszewski Wójt Gminy Bodzanów Urząd Gminy Bodzanów ul. Bankowa Bodzanów Warszawa, 29 marca 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.36.2016 Pan Jerzy Staniszewski Wójt Gminy Bodzanów Urząd Gminy Bodzanów ul. Bankowa 7 09-470 Bodzanów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Pani Beata Mateusiak - Pielucha Starosta Powiatu Pajęczańskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pani Beata Mateusiak - Pielucha Starosta Powiatu Pajęczańskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 05 sierpnia 2010 r. PNK.IV.0932-2 - 71 /10 Pani Beata Mateusiak - Pielucha Starosta Powiatu Pajęczańskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2009

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185 poz. 1092). 2

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185 poz. 1092). 2 WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, 3 lipca 2018 r. WK-I.431.3.1.2018 Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz Prezydent m.st. Warszawy Urząd m.st. Warszawy Pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, dnia 15 marca 2019 r. WK-I.431.4.62.2018 Pan Włodzimierz Górlicki Starosta Szydłowiecki Starostwo Powiatowe w Szydłowcu Pl. Marii Konopnickiej 7 26-500 Szydłowiec WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 2 marca 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-C.431.11.1.2015 Pan Krzysztof Kosiński Prezydent Miasta Ciechanów Urząd Miasta Ciechanów Plac Jana Pawła II 6 06-400 Ciechanów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 29 maja 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I. 431.1.19.2016 Pan Dariusz Stopa Starosta Siedlecki Starostwo Powiatowe w Siedlcach ul. Piłsudskiego 40 08-110 Siedlce WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 30 września 2014 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.6.3.2013 Pani Hanna Gronkiewicz Waltz Prezydent m.st. Warszawy Urząd Miasta Stołecznego Warszawy pl. Bankowy 3/5 00 950 Warszawa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 16 listopada 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.1.2015 Pan Antoni Jan Tarczyński Starosta Miński Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim ul. Kościuszki 3 05-300 Mińsk Mazowiecki WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI IA.III Łódź, 9 stycznia 2012 r. Pan Piotr Kagankiewicz Starosta Powiatu Tomaszowskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI IA.III Łódź, 9 stycznia 2012 r. Pan Piotr Kagankiewicz Starosta Powiatu Tomaszowskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI IA.III.431.54. 2011 Łódź, 9 stycznia 2012 r. Pan Piotr Kagankiewicz Starosta Powiatu Tomaszowskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 20 kwietnia 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.5.1.2014 Pan Janusz Grzyb Wójt Gminy Nadarzyn Urząd Gminy w Nadarzynie ul. Mszczonowska 24 05 830 Nadarzyn WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Pan Włodzimierz Adam Wojnarowski Starosta Mławski Starostwo Powiatowe w Mławie ul. Reymonta Mława

Pan Włodzimierz Adam Wojnarowski Starosta Mławski Starostwo Powiatowe w Mławie ul. Reymonta Mława Warszawa, 24 grudnia 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-C.431.1.1.2015 Pan Włodzimierz Adam Wojnarowski Starosta Mławski Starostwo Powiatowe w Mławie ul. Reymonta 6 06-500 Mława WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 25 maja 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.3.2017 Pan Edmund Zieliński Wójt Gminy Gostynin Urząd Gminy Gostynin ul. Rynek 26 09-500 Gostynin WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust.

Bardziej szczegółowo

Pan Jarosław Brózda Starosta Powiatu Bełchatowskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan Jarosław Brózda Starosta Powiatu Bełchatowskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 05 sierpnia 2010 roku PNK IV.0932-2 - 64 /10 Pan Jarosław Brózda Starosta Powiatu Bełchatowskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI IR-III.431.2.2017 Łódź, 6 marca 2017r. Pan Mirosław Kukliński Starosta Tomaszowski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W związku z pełnieniem przez Wojewodę Łódzkiego nadzoru nad wykonywaniem zadań

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI IA-III.431.8.2016 Łódź, 21 czerwca 2016 r. Pan Mirosław Belina Starosta Skierniewicki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 11 marca 2019 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.4.65.2018 Rada Miejska w Szydłowcu Urząd Miejski w Szydłowcu ul. Plac Rynek Wielki 1 26-500 Szydłowiec WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Pan Tomasz Smółka Henryk Majewski Ośrodek Szkolenia Kandydatów na Kierowców MAJEWSCY S.C. ul. Radosna Otwock

Pan Tomasz Smółka Henryk Majewski Ośrodek Szkolenia Kandydatów na Kierowców MAJEWSCY S.C. ul. Radosna Otwock Warszawa, 15 grudnia 2014 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-II.431.8.2014 Pan Tomasz Smółka Henryk Majewski Ośrodek Szkolenia Kandydatów na Kierowców MAJEWSCY S.C. ul. Radosna 16 05-400 Otwock WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, 22 sierpnia 2013 r. WK-I.431.6.1.2013 Pan Krzysztof Kapusta Starosta Powiatu Nowodworskiego Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Ignacego Paderewskiego 1B 05

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI IR-III.431.24.2018 Łódź, 26 października 2018 r. Pan Andrzej Opala Starosta Łódzki Wschodni WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W związku z pełnieniem przez Wojewodę Łódzkiego nadzoru nad wykonywaniem

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185 poz. 1092). 2

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185 poz. 1092). 2 WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.4.32.2018 (WK-I.431.1.7.2018) Warszawa, 9 października 2018 r. Pani Bogusława Jaworska Burmistrz Zwolenia Urząd Miejski w Zwoleniu Plac Kochanowskiego 1 26-700 Zwoleń WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 17 maja 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.53.2017 Pan Aleksander Jarosławski Wójt Gminy Płońsk Urząd Gminy Płońsk ul. 19 Stycznia 39 09-100 Płońsk WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 16 czerwca 2010 roku PNK IV.0932-2/ 49 /10 Pani Dorota Dąbrowska Starosta Powiatu Kutnowskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI IA.III.431.26. 2011. Łódź, 5 sierpnia 2011 r. Pan Wojciech Rychlik Starosta Powiatu Zduńskowolskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI IA.III.431.26. 2011. Łódź, 5 sierpnia 2011 r. Pan Wojciech Rychlik Starosta Powiatu Zduńskowolskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 5 sierpnia 2011 r. IA.III.431.26. 2011 Pan Wojciech Rychlik Starosta Powiatu Zduńskowolskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 28 kwietnia 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.4.2017 Pan Stefan Prusik Wójt Gminy Lelis Urząd Gminy Lelis ul. Szkolna 37 07-402 Lelis WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 31 października 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.27.2017 Pan Mirosław Krysiak Wójt Gminy Nowy Duninów Urząd Gminy w Nowym Duninowie ul. Osiedlowa 1 09-505 Nowy Duninów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo