WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYSTĄPIENIE POKONTROLNE"

Transkrypt

1 Warszawa, 24 lipca 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I Pan Mariusz Bieniek Starosta Płocki Starostwo Powiatowe w Płocku ul. Bielska Płock WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie 1 Hanna Makówka starszy inspektor oraz Mariola Wajszczak inspektor wojewódzki w Wydziale Kontroli Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, przeprowadziły kontrolę w Starostwie Powiatowym w Płocku, z siedzibą przy ul. Bielskiej 59. Kontrola obejmowała realizację zadań z zakresu administracji rządowej polegających na wydawaniu, odmowie wydania, cofaniu oraz stwierdzaniu wygaśnięcia zezwoleń na zbieranie lub przetwarzanie odpadów oraz na prowadzeniu rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2015 r. do 1 grudnia 2016 r. Nawiązując do projektu wystąpienia pokontrolnego z 31 maja 2017 r., do którego nie wniesiono zastrzeżeń, przekazuję Panu Staroście wystąpienie pokontrolne. 1 Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2015 r. poz. 525, z późn. zm.).

2 I Wydawanie, odmowa wydania, cofanie oraz stwierdzanie wygaśnięcia zezwoleń na zbieranie lub przetwarzanie odpadów W okresie objętym kontrolą Starosta Płocki wydał szesnaście zezwoleń na zbieranie odpadów, osiem zezwoleń na przetwarzanie odpadów, pięć decyzji zmieniających zezwolenia na przetwarzanie odpadów, pięć decyzji stwierdzających wygaśnięcie zezwoleń na zbieranie i/lub przetwarzanie odpadów oraz jedną decyzję cofającą zezwolenie na przetwarzanie odpadów 2. Nie wydawano decyzji w sprawie odmowy wydania zezwoleń w zakresie objętym kontrolą. Badaniu poddano siedem zezwoleń na zbieranie odpadów 3, sześć zezwoleń na przetwarzanie odpadów 4, dwie decyzje zmieniające zezwolenia na przetwarzanie odpadów 5 oraz dwie decyzje stwierdzające wygaśnięcie zezwolenia 6. Zezwolenia wydawano na podstawie kompletnych wniosków przedsiębiorców, zgodnie z art. 42 ust. 1 i 2 ustawy o odpadach, wraz z załącznikami. Zezwolenia udzielone zostały zgodnie z właściwością miejscową i rzeczową organu określoną w art. 41 ust. 3 pkt 2 ustawy o odpadach 7 na czas określony nie dłuższy niż 10 lat, zgodnie z wymogiem art. 44 ww. ustawy, z zachowaniem terminów określonych w art. 35 w związku z art. 36 kpa 8. Za wydanie zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów pobrane zostały opłaty skarbowe w wysokości określonej w części III poz. 43c załącznika do ustawy o opłacie skarbowej 9. Poddane badaniu decyzje zezwalające na zbieranie lub przetwarzanie odpadów oraz decyzje stwierdzające wygaśnięcie zezwoleń zawierały elementy określone w art. 107 kpa, a zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami wymagane elementy określone w art. 43 ust. 1 i 2 ustawy o odpadach. Zmian zezwoleń na przetwarzanie odpadów dokonano zgodnie z art. 155 kpa w związku z art. 43 ust. 2 pkt 2 ustawy o odpadach, a wygaszeń zgodnie z art pkt 1 kpa w związku z art. 48 pkt 3 ustawy o odpadach. Akta sprawy dotyczącej zezwolenia na przetwarzanie odpadów, 2 Decyzja zweryfikowana w toku instancji. 3 Dotyczy decyzji oznaczonych:.,.,.,.,.,.,., 4 Dotyczy decyzji oznaczonych:.,.,.,.,.,., Ponadto w przypadku decyzji oznaczonej ŚR-II w przedmiocie zezwolenia na przetwarzanie odpadów, podlegającej ocenie organu II instancji i uchylonej decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku decyzją Nr KO-1120/4170/12/15, odstąpiono od badania prawidłowości formalnoprawnej aktu; dokonano natomiast kontroli terminowości przekazania odwołania. 5 Dotyczy decyzji oznaczonych:.,., 6 Dotyczy decyzji oznaczonych:.,., 7 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987, z późn. zm.). 8 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.). 9 Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827). 2

3 w stosunku do którego wpłynęło odwołanie, zostały przekazane organowi odwoławczemu w terminie 7 dni od daty wpływu odwołania do organu, zgodnie z wymogiem art. 133 kpa. W wyniku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości: 1. Niezawiadomienie właścicieli/współwłaścicieli nieruchomości o wszczęciu trzech postępowań w sprawie wydania zezwolenia na zbieranie 10 i jednego postępowania w sprawie wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów 11 oraz o możliwości zapoznania się z całością zgromadzonego materiału dowodowego przed wydaniem decyzji w przypadku trzech postępowań 12. Zaniechaniem takim naruszono wymogi art kpa, zgodnie z którym o wszczęciu postępowania na żądanie jednej ze stron należy zawiadomić wszystkie osoby będące stronami w sprawie. Powyższe stoi również w sprzeczności z wyrażoną w art kpa zasadą czynnego udziału stron w postępowaniu w szczególności na etapie poprzedzającym wydanie decyzji w świetle zebranego materiału dowodowego. 2. Pobranie opłaty skarbowej w wysokości 308 zł, tj. 50% stawki określonej dla zezwolenia w dwóch sprawach oznaczonych i dotyczących zmiany zezwolenia na przetwarzanie odpadów w zakresie dotyczącym zwiększenia masy jednego rodzaju odpadów z jednoczesnym zmniejszeniem masy innego rodzaju odpadów przewidzianych do przetworzenia i powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku przy niezmienionym katalogu odpadów. Działaniem takim naruszono wymogi określone w poz. 46 części III załącznika do ustawy o opłacie skarbowej, zgodnie z którym opłacie skarbowej podlega zmiana zezwolenia dotycząca jedynie przedłużenia terminu ważności lub rozszerzenia zakresu działalności. 3. Niewskazanie uzasadnienia prawnego w dwóch decyzjach zmieniających zezwolenia na przetwarzanie odpadów 13. Zaniechaniem powyższym naruszono wymogi określone w art i 3 kpa, zgodnie z którymi decyzja powinna zawierać uzasadnienie prawne, w szczególności obejmujące wyjaśnienie podstawy prawnej decyzji, z przytoczeniem przepisów prawa. W ww. decyzji nie zastsowano art kpa, zgodnie z którym można odstąpić od uzasadnienia decyzji, gdy uwzględnia ona w całości żądanie strony. 4. Doręczenie decyzji zezwalającej na zbieranie odpadów oznaczonej osobie do tego nieumocowanej w aktach sprawy znajdowało się jedynie upoważnienie udzielone pracownikowi do reprezentowania przedsiębiorcy podczas oględzin. Wskazać należy, 10 Dotyczy decyzji oznaczonych:.,.,. 11 Dotyczy decyzji oznaczonej.. 12 Dotyczy postępowań zakończonych wydaniem decyzji oznaczonych:.,.,.. 13 Dotyczy decyzji oznaczonych:.,.. 3

4 że pełnomocnictwo udzielone przez stronę w postępowaniu administracyjnym może obejmować upoważnienie do prowadzenia wszelkich spraw w imieniu strony lub do prowadzenia poszczególnych spraw albo też ich części bądź tylko niektórych czynności procesowych. Dla wykazania, że pełnomocnik został dla strony ustanowiony, niezbędne jest okazanie dokumentu stwierdzającego ustanowienie takiego pełnomocnictwa 14. Zgodnie z art i 3 kpa pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Ponadto w wyniku kontroli stwierdzono, że: a) w sprawach oznaczonych:,, oraz organ jedną decyzją rozstrzygnął o wygaszeniu poprzednio wydanej decyzji w zakresie gospodarowania odpadami oraz o udzieleniu przedsiębiorcy zezwolenia 15. Należy wskazać, że jedna decyzja powinna kończyć postępowanie dotyczące jednej sprawy administracyjnej. Jakkolwiek możliwość połączenia kilku spraw do łącznego rozpoznania przewiduje art. 62 kpa, zgodnie z którym W sprawach, w których prawa lub obowiązki stron wynikają z tego samego stanu faktycznego oraz z tej samej podstawy prawnej i w których właściwy jest ten sam organ administracji publicznej, można wszcząć i prowadzić jedno postępowanie dotyczące więcej niż jednej strony, to jednak postępowanie takie powinno zakończyć się wydaniem rozstrzygnięcia w każdej ze spraw. W omawianych przypadkach występował różny stan faktyczny oraz odmienne przesłanki do wydania decyzji wygaszającej i decyzji zezwalającej. Tym samym nie został spełniony wymóg tożsamości podstawy prawnej 14 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 stycznia 2009 r., II GSK 599/08, LEX nr Dyrektor Wydziału Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich wyjaśniła, że ( ) W sprawie oznaczonej. o udzielenie zezwolenia na zbieranie odpadów, jak i wygaszenie poprzedniego zezwolenia na zbieranie odpadów oraz w sprawach oznaczonych:..,. o udzielenie zezwolenia na przetwarzanie odpadów, jak i wygaszenie poprzednich zezwoleń rozstrzygnięcia w zakresie decyzji zezwalających oraz wygaszających wydano w jednej decyzji, gdyż organ prowadził postępowanie administracyjne zgodnie z żądaniem wnioskodawcy. Należy podkreślić, że organ nie posiada żadnych uprawnień do ingerencji w treść złożonego wniosku. Nie znajduje także żadnego przepisu prawa, który uniemożliwiałby prowadzenie jednego postępowania w sprawie o stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia i wydanie nowego. Ustawodawca w przepisach przejściowych ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach w art. 232 ust. 2 wskazał, że zezwolenia na zbieranie, odzysk lub unieszkodliwianie odpadów wydane na podstawie poprzednio obowiązującej ustawy o odpadach zachowują ważność na czas, na jaki zostały wydane nie dłużej jednak niż przez trzy lata od wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. do 23 stycznia 2016 r.). Przedsiębiorcy zatem zostali zobowiązani przez ustawodawcę do posiadania po tej dacie nowych zezwoleń. Starosta Płocki jest jednocześnie organem właściwym do stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia, jak i do wydania nowego zezwolenia. Należy przy tym zauważyć, że stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia ma wyłącznie charakter deklaratoryjny. Zatem połączenie w jednej decyzji administracyjnej orzeczenia deklaratoryjnego z rozstrzygnięciem konstytutywnym, zgodnie z żądaniem przedsiębiorcy, nie narusza przepisów prawa, natomiast zabezpiecza jego ważny interes prawny i faktyczny, umożliwiając mu zachowanie ciągłości wykonywania działalności gospodarczej w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów na podstawie ważnego zezwolenia. Wydając jedną decyzję, organ bierze pod uwagę fakt, iż w przeciwnym razie przedsiębiorca byłby narażony na administracyjną karę pieniężną za zbieranie lub przetwarzanie odpadów bez wymaganego zezwolenia - art. 194 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( ). 4

5 i faktycznej, a zatem nie zachodziły podstawy do wszczęcia i prowadzenia wspólnego postępowania oraz wydania jednej decyzji rozstrzygającej. Rozpatrzenie złożonego przez przedsiębiorcę wniosku powinno nastąpić poprzez wydanie odrębnych rozstrzygnięć; b) organ w postępowaniu zakończonym wydaniem zezwolenia na zbieranie odpadów oznaczonym, w którym nie wniesiono opłaty skarbowej w terminie wskazanym w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o opłacie skarbowej, tj. z chwilą złożenia wniosku, nie zastosował trybu określonego w art i 2 w związku z art. 14 kpa; jak wynika z notatki służbowej znajdującej się w aktach sprawy dopiero po upływie dwóch tygodni od daty wpływu wniosku telefonicznie wezwano stronę do wniesienia opłaty; c) w podstawie prawnej zezwolenia na przetwarzanie odpadów oznaczonego wskazano niemający zastosowania art pkt 1 i 3 kpa dotyczący wygaszenia decyzji; d) omyłki pisarskie w dwóch zezwoleniach na zbieranie odpadów, a mianowicie: w zezwoleniu na zbieranie odpadów oznaczonym, jednocześnie wygaszającym uprzednio wydane zezwolenie, w rozstrzygnięciu i uzasadnieniu decyzji wpisano błędne oznaczenie decyzji, która została wygaszona, tj.... zamiast. ; w zakresie odpadów zbieranych i magazynowanych w zezwoleniu na zbieranie odpadów oznaczonym. określono kod odpadu kable zamiast kable inne niż wymienione w Przedstawiając powyższe informuję, że realizację zadania polegającego na wydawaniu, odmowie wydania, cofaniu oraz stwierdzaniu wygaśnięcia zezwoleń na zbieranie lub przetwarzanie odpadów ocenia się pozytywnie pomimo nieprawidłowości. Zasadniczy wpływ na powyższą ocenę miał fakt zachowania właściwości miejscowej i rzeczowej organu zezwalającego, weryfikacji kompletności wniosków o wydanie zezwoleń i ich załączników, przestrzegania okresu, na jaki zezwolenie może być wydane, weryfikacji przesłanek uzasadniających zmianę i wygaszenie zezwoleń, terminowości wydawania decyzji oraz kompletności wydawanych decyzji zezwalających, jak również pobierania opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia we właściwej wysokości. Mając natomiast na uwadze, że w wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowości w zakresie zapewnienia stronom czynnego udziału w toczących się postępowaniach, przypadki pobrania opłaty skarbowej za wydanie decyzji zmieniających zezwolenie niezgodnie z ustawą o opłacie skarbowej, niekompletność decyzji zmieniających zezwolenia oraz nieprawidłowe doręczenie jednej z decyzji, a także inne wyżej opisane uchybienia uzasadnione jest sformułowanie oceny pozytywnej pomimo nieprawidłowości. 5

6 II Prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów W okresie objętym kontrolą Starosta Płocki na podstawie złożonych wniosków dokonał w rejestrze przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów sześciu wpisów 16, dwudziestu zmian 17 w zakresie danych objętych wpisem oraz czterech wykreśleń, z czego trzy wpisy zostały wykreślone na podstawie wniosku lub pisma przedsiębiorcy 18, natomiast jeden z urzędu, po wydaniu decyzji o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę stacji kontroli pojazdów 19. W kontrolowanym okresie nie wydano decyzji w sprawie odmowy dokonania wpisu do rejestru działalności regulowanej. Badaniu poddano wszystkie dokonane przez organ czynności. Poddane kontroli wpisy do rejestru działalności regulowanej, zmiany danych zawartych w rejestrze oraz wykreślenia wpisów z rejestru dokonane zostały zgodnie z właściwością miejscową organu rejestrowego. Wnioski, na podstawie których dokonano wpisów, zawierały wymagane dane, o których mowa w art. 83a ust. 3 pkt ustawy Prawo o ruchu drogowym 20 oraz załączniki zgodne z art. 83 a ust. 4-5 ww. ustawy. Za dokonanie wpisów pobrane zostały opłaty skarbowe w wysokościach zgodnych z określonymi w ustawie o opłacie skarbowej. 21 Wpisów dokonano z zachowaniem 7-dniowego terminu, wynikającego z art. 67 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej 22. Zaświadczenia potwierdzające dokonanie wpisów do rejestru 23 oraz siedmiu zmian 24 wydano na formularzu zgodnym z wzorem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia w sprawie wzorów dokumentów wymaganych dla wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów 25, z zachowaniem 7-dniowego terminu na ich wydanie, określonego w art kpa. W pozostałych przypadkach, związanych 16 Dotyczy wpisów figurujących w rejestrze pod poz. 026, 027, 028, 029, 030, Sześć wniosków związanych było ze zmianą zakresu badań dotyczy wpisów figurujących w rejestrze pod poz. 001, 006, 018, 010, 011, 013; jeden wniosek związany było ze zmianą adresu SKP dotyczy wpisu figurującego w rejestrze pod poz. 011; w pozostałych przypadkach zmiany związane były dopisaniem lub wykreśleniem diagnostów dotyczy wpisów figurujących w rejestrze pod poz. 013, 018 (3 zmiany), 024 (2 zmiany), 026 (3 zmiany), 029, 030 (3 zmiany). 18 Dotyczy wpisów figurujących w rejestrze pod poz. 010, 015, Dotyczy wpisu figurującego w rejestrze pod poz Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 128, z późń zm.). 21 Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827). 22 Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, z późn. zm.). 23 Dotyczy wpisów figurujących w rejestrze pod poz. 026, 027, 028, 029, 030, Dotyczy sześciu wpisów figurujących w rejestrze pod poz. 001, 006, 010, 011, 013, 018 dokonanych w związku ze zmianą zakresu badań oraz jednego wpisu figurującego w rejestrze pod poz. 011 dokonanego w związku ze zmianą adresu stacji kontroli pojazdów. 25 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów wymaganych dla wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów (Dz. U. Nr 223, poz. 2264). 6

7 dopisaniem lub wykreśleniem diagnostów, wydawano pisma informujące o dokonanych zmianach. Ww. dokumenty doręczano za pokwitowaniem. W okresie kontrolowanym wydano jedną decyzję 26 o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę stacji kontroli pojazdów na podstawie art. 71 ust. 1 pkt 3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, dotyczącego rażącego naruszenia warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej przez przedsiębiorcę. Dla przedsiębiorców wpisanych do rejestru prowadzono akta rejestrowe, zgodnie z wymogiem art. 66 ust. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. W rejestrze przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów wskazano wszystkie elementy, o których mowa w art. 83a ust. 6 ustawy Prawo o ruchu drogowym. W wyniku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości: 1. Niewskazanie w decyzji orzekającej o zakazie prowadzenia działalności i wykreśleniu przedsiębiorcy z rejestru rygoru natychmiastowej wykonalności. Zaniechaniem powyższym naruszono art. 71 ust. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, zgodnie z którym przedmiotowa decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu. 2. Nieprzekazanie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej CEIDG) jednej informacji o wykreśleniu stacji kontroli pojazdów z rejestru 27, a także nieterminowe przekazanie do CEIDG informacji wszystkich wpisach przedsiębiorców do rejestru działalności regulowanej oraz o trzech wykreśleniach przedsiębiorców 28 z rejestru, w tym informacji o wydaniu decyzji o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę stacji kontroli pojazdów. Informację o wpisach przedsiębiorców oraz dwóch wykreśleniach wpisów 29 przekazano do CEIDG podczas prowadzonej kontroli, tj. 1 i 2 grudnia 2016 r., a informację o wykreśleniu jednego przedsiębiorcy 30 przekazano do CEIDG 16 stycznia 2017 r. Zaniechaniem takim naruszono art. 37 ust. 2 pkt 3 w związku z ust. 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, zgodnie z którymi informacje do CEIDG przekazywane są przez odpowiednie organy prowadzące rejestry działalności regulowanej niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego po uzyskaniu informacji o prawomocnym rozstrzygnięciu sprawy, której dotyczą. 26 Dotyczy decyzji oznaczonej. z 22 stycznia 2015 r. 27 Dotyczy decyzji oznaczonej. (wpisu figurującego w rejestrze pod poz. 015). 28 Dotyczy dwóch decyzji orzekających o wykreśleniu wpisu z rejestru oznaczonych:.,... oraz decyzji wydanej z urzędu oznaczonej orzekającej o zakazie prowadzenia działalności i wykreśleniu przedsiębiorcy z rejestru (wpisy figurujące w rejestrze pod poz. 010, 016, 022). 29 Dotyczy decyzji oznaczonych...,... (wpisów figurujących w rejestrze pod poz. 016, 010). 30 Dotyczy decyzji oznaczonej... (wpisu figurującego w rejestrze pod poz. 022). 7

8 Ponadto ustalono, że w decyzji orzekającej o zakazie prowadzenia działalności i wykreśleniu przedsiębiorcy z rejestru nie wskazano informacji, o której mowa w art. 72 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, tj.: Przedsiębiorca, którego wykreślono z rejestru działalności regulowanej, może uzyskać ponowny wpis do rejestru w tym samym zakresie działalności gospodarczej nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji ( ). Wskazane działanie jest celowe ze względu na art. 9 kpa, wyrażający zasadę informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego. Ponadto w ww. decyzji nie wskazano jakiej ustawy dotyczy określony w pouczeniu decyzji art umożliwiający wniesienie odwołania. Stwierdzono również, że wykreślenia trzech wpisów z rejestru działalności regulowanej na podstawie wniosków lub pisma przedsiębiorców dokonano w formie decyzji administracyjnych. Podkreślić należy, że art. 73 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej stanowiący, że Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej wykreśla wpis przedsiębiorcy w rejestrze na jego wniosek nie wskazuje formy, w jakiej należy dokonać przedmiotowej czynności. Mając jednak na uwadze treść cytowanego powyżej przepisu, zobowiązującego organ do wykreślenia wpisu przedsiębiorcy z rejestru działalności regulowanej na jego wniosek, a także treść art kpa, zgodnie z którym W przypadkach, o których mowa w art pkt.2, organ administracji publicznej obowiązany jest wydać zaświadczenia, gdy chodzi o potwierdzenie faktów albo stanu prawnego, wynikających z prowadzonej przez ten organ ewidencji, rejestrów bądź z innych danych znajdujących się w jego posiadaniu należy uznać, że potwierdzenie dokonania wnioskowanej czynności przez organ administracji publicznej powinno nastąpić bądź w formie zaświadczenia, bądź zwykłego pisma. Przedstawiając powyższe informuję, że realizację zadania polegającego na prowadzeniu rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów ocenia się pozytywnie pomimo nieprawidłowości. Wyniki kontroli wskazują, że w jednostce przestrzegano właściwości miejscowej organu rejestrowego, weryfikowano kompletność wniosków o wpis oraz ich załączników, pobierano opłatę skarbową za dokonanie wpisu w rejestrze w prawidłowej wysokości, terminowo dokonywano wpisów i zmian danych we wpisach oraz terminowo wydawano zaświadczenia na ich potwierdzenie, a także w terminie wydano decyzję o zakazie prowadzenia działalności; weryfikowano także przesłanki uzasadniające wykreślenie wpisu z rejestru oraz wydanie decyzji 8

9 o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę stacji kontroli pojazdów, a prowadzony rejestr zawierał kompletne dane. Mając natomiast na uwadze, że w wyniku kontroli stwierdzono brak nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę stacji kontroli pojazdów oraz przypadki nieprzekazania lub nieterminowego przekazania do CEIDG informacji o wpisach lub wykreśleniach przedsiębiorców z rejestru działalności regulowanej, a także inne opisane wyżej uchybienia uzasadnione jest sformułowanie oceny pozytywnej pomimo nieprawidłowości. Przedstawiając powyższe ustalenia, zobowiązuję Pana Starostę do podjęcia działań w celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości, a w szczególności do: 1. Zawiadamiania wszystkich stron postępowań w sprawie wydania zezwoleń na zbieranie lub przetwarzanie odpadów, tj. współwłaścicieli lub właścicieli nieruchomości, na których ma być prowadzona działalność gospodarcza w zakresie gospodarki odpadami o wszczęciu postępowania oraz o możliwości zapoznania się z całością zgromadzonego materiału dowodowego przed wydaniem zezwolenia, zgodnie z wymogami art kpa oraz zasadą czynnego udziału stron w postępowaniu wyrażoną w art kpa. 2. Zaprzestania pobierania opłaty skarbowej za zmianę zezwolenia na przetwarzanie odpadów, w przypadku gdy zakres zmiany zezwolenia nie dotyczy przedłużenia terminu ważności lub rozszerzenia zakresu działalności, stosownie do poz. 46 części III załącznika do ustawy o opłacie skarbowej. 3. Wskazywania w decyzjach zmieniających zezwolenia na przetwarzanie odpadów uzasadnienia prawnego, stosownie do wymogów określonych w art i 3 kpa lub informacji o odstąpieniu od uzasadnienia decyzji w przypadkach określonych w art kpa. 4. Doręczania decyzji zezwalających na zbieranie odpadów osobom uprawionym do ich odbioru, stosownie do art kpa w związku z art i 3 kpa. 5. Wskazywanie w decyzjach orzekających o zakazie prowadzenia działalności i wykreśleniu przedsiębiorcy z rejestru rygoru natychmiastowej wykonalności, zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. 6. Terminowego przekazywania do CEIDG informacji o wpisach i wykreśleniach z rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów, w tym informacji o wydaniu decyzji o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę stacji kontroli pojazdów, zgodnie z wymogami określonymi w art. 37 ust. 2 pkt 3 w związku z ust. 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. 9

10 Ponadto zwracam uwagę na konieczność: a) rozstrzygania spraw związanych z udzielaniem i wygaszaniem zezwoleń w zakresie gospodarowania odpadami zgodnie z zasadami postępowania administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem art. 62 kpa, określającego przesłanki połączenia wielu spraw do wspólnego rozpoznania; b) wzywania przedsiębiorców w prowadzonych postępowaniach o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów do uiszczenia opłaty skarbowej na podstawie art i 2 kpa w związku z art. 14 kpa; c) wskazywania w podstawie prawnej zezwoleń na przetwarzanie odpadów właściwych przepisów prawa stanowiących podstawę ich wydania; d) rzetelnego sporządzania decyzji zezwalających na zbieranie odpadów i wygaszających wydane zezwolenia, w szczególności w zakresie oznaczenia decyzji, która została wygaszona oraz rodzajów zbieranych odpadów, a w przypadku zaistnienia oczywistych omyłek pisarskich stosowania art kpa. Wskazuję również na celowość zamieszczania w decyzjach o zakazie prowadzenia działalności i wykreśleniu przedsiębiorcy z rejestru działalności regulowanej informacji, o której mowa w art. 72 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz przywoływania w pouczeniu ww. decyzji podstawy prawnej do wniesienia odwołania, jak również potwierdzania wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru działalności regulowanej dokonywanego na wniosek przedsiębiorcy w formie zwykłego pisma. Przedstawiając powyższe informuję, że zgodnie z art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej 31 od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze oraz zobowiązuję Pana Starostę na podstawie art. 49 ww. ustawy do przekazania, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, pisemnej informacji o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystaniu wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Z wyrazami szacunku z up. Wojewody Mazowieckiego Daniel Zaprzała Zastępca Dyrektora Wydziału Kontroli 31 Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092). 10

Pan Stanisław Kubeł Starosta Ostrołęcki

Pan Stanisław Kubeł Starosta Ostrołęcki Warszawa, 31 marca 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.4.14.2016 Pan Stanisław Kubeł Starosta Ostrołęcki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o wojewodzie i administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka Urząd Miasta w Płocku pl. Stary Rynek Płock

Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka Urząd Miasta w Płocku pl. Stary Rynek Płock Warszawa, 2 września 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-P.431.1.6.2014 Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka Urząd Miasta w Płocku pl. Stary Rynek 1 09-400 Płock WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Siedlce Skwer Niepodległości Siedlce

Urząd Miasta Siedlce Skwer Niepodległości Siedlce Warszawa, 31 marca 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.22.2016 Pan Wojciech Kudelski Prezydent Miasta Siedlce Urząd Miasta Siedlce Skwer Niepodległości 2 08-110 Siedlce WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 31 maja 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.6.2016 Pan Wojciech Szustakiewicz Starosta Powiatu Żyrardowskiego Starostwo Powiatowe w Żyrardowie ul. Limanowskiego 45 96-300 Żyrardów WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 27 kwietnia 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.7.2016 Pan Piotr Andrzej Szymański Wójt Gminy Brochów Urząd Gminy w Brochowie Brochów 125 05-088 Brochów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 31 maja 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.24.2016 Pan Zbigniew Roman Deptuła Starosta Makowski Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim ul. Rynek 1 06-200 Maków Mazowiecki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Pan Michał Rutkowski Wójt Gminy Andrzejewo

Pan Michał Rutkowski Wójt Gminy Andrzejewo Warszawa, 31 marca 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.20.2016 Pan Michał Rutkowski Wójt Gminy Andrzejewo WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o wojewodzie i administracji

Bardziej szczegółowo

Pan Robert Wróbel Starosta Powiatu Legionowskiego Starostwo Powiatowe w Legionowie ul. gen. Władysława Sikorskiego Legionowo

Pan Robert Wróbel Starosta Powiatu Legionowskiego Starostwo Powiatowe w Legionowie ul. gen. Władysława Sikorskiego Legionowo Warszawa, 31 maja 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.4.2016 Pan Robert Wróbel Starosta Powiatu Legionowskiego Starostwo Powiatowe w Legionowie ul. gen. Władysława Sikorskiego 11 05-119 Legionowo WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Pan Grzegorz Waldemar Szuplewski Burmistrz Miasta Piastowa Urząd Miejski w Piastowie ul. 11 Listopada Piastów

Pan Grzegorz Waldemar Szuplewski Burmistrz Miasta Piastowa Urząd Miejski w Piastowie ul. 11 Listopada Piastów Warszawa, 24 grudnia 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.4.2.2015 Pan Grzegorz Waldemar Szuplewski Burmistrz Miasta Piastowa Urząd Miejski w Piastowie ul. 11 Listopada 2 05-820 Piastów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Pan Bogdan Mirosław Pągowski Starosta Wyszkowski Starostwo Powiatowe w Wyszkowie Aleja Róż Wyszków

Pan Bogdan Mirosław Pągowski Starosta Wyszkowski Starostwo Powiatowe w Wyszkowie Aleja Róż Wyszków Warszawa, 4 kwietnia 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.4.9.2016 Pan Bogdan Mirosław Pągowski Starosta Wyszkowski Starostwo Powiatowe w Wyszkowie Aleja Róż 2 07-200 Wyszków WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 9 marca 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.5.2016 Pan Michał Staniak Wójt Gminy Puszcza Mariańska Urząd Gminy w Puszczy Mariańskiej ul. Stanisława Papczyńskiego 1 96-330 Puszcza Mariańska

Bardziej szczegółowo

Pan Tomasz Matuszewski Starosta Powiatu Gostynińskiego Starostwo Powiatowe w Gostyninie ul. Dmowskiego Gostynin

Pan Tomasz Matuszewski Starosta Powiatu Gostynińskiego Starostwo Powiatowe w Gostyninie ul. Dmowskiego Gostynin Warszawa, 18 maja 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.37.2017 Pan Tomasz Matuszewski Starosta Powiatu Gostynińskiego Starostwo Powiatowe w Gostyninie ul. Dmowskiego 13 09-500 Gostynin WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 19 stycznia 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-O.431.4.3.2015 Pan Jarosław Napiórkowski Wójt Gminy Sypniewo Urząd Gminy Sypniewo ul. Ostrołęcka 27 06-216 Sypniewo WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Pan Krzysztof Woźniak Wójt Gminy Pacyna Urząd Gminy Pacyna ul. Wyzwolenia Pacyna

Pan Krzysztof Woźniak Wójt Gminy Pacyna Urząd Gminy Pacyna ul. Wyzwolenia Pacyna Warszawa, 7 lipca 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-P.431.4.1.2015 Pan Krzysztof Woźniak Wójt Gminy Pacyna Urząd Gminy Pacyna ul. Wyzwolenia 7 09-541 Pacyna WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 10 marca 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.9.2016 Pan Dariusz Jaszczuk Burmistrz Mrozów Urząd Miasta i Gminy Mrozy ul. Adama Mickiewicza 35 05-320 Mrozy WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Pan Arnold Maciej Grossmann Wójt Gminy Szelków Urząd Gminy w Szelkowie Stary Szelków Stary Szelków

Pan Arnold Maciej Grossmann Wójt Gminy Szelków Urząd Gminy w Szelkowie Stary Szelków Stary Szelków Warszawa, 30 września 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-O.431.4.1.2015 Pan Arnold Maciej Grossmann Wójt Gminy Szelków Urząd Gminy w Szelkowie Stary Szelków 39 06-220 Stary Szelków WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Pan Tadeusz Tomasik Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha Urząd Gminy i Miasta w Przysusze Plac Kolberga Przysucha

Pan Tadeusz Tomasik Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha Urząd Gminy i Miasta w Przysusze Plac Kolberga Przysucha Warszawa, 30 września 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-R.431.4.2.2015 Pan Tadeusz Tomasik Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha Urząd Gminy i Miasta w Przysusze Plac Kolberga 11 26 400 Przysucha WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Pani Dorota Dmowska Paczuska Wójt Gminy Mokobody Urząd Gminy w Mokobodach pl. Chreptowicza Mokobody

Pani Dorota Dmowska Paczuska Wójt Gminy Mokobody Urząd Gminy w Mokobodach pl. Chreptowicza Mokobody Warszawa, 25 stycznia 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-S.431.4.2.2015 Pani Dorota Dmowska Paczuska Wójt Gminy Mokobody Urząd Gminy w Mokobodach pl. Chreptowicza 25 08 124 Mokobody WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 9 kwietnia 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.39.2017 Pan Starosta Radomski Starostwo Powiatowe w Radomiu ul. Tadeusza Mazowieckiego 7 26-600 Radom WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 6 sierpnia 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-P.431.4.3.2014 Pan Sławomir Wawrzyński Wójt Gminy Stara Biała Urząd Gminy w Starej Białej ul. Jana Kazimierza 1 08-411 Biała WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Pani Barbara Polańska Wójt Gminy Gzy Urząd Gminy Gzy Gzy Gzy

Pani Barbara Polańska Wójt Gminy Gzy Urząd Gminy Gzy Gzy Gzy Warszawa, 19 stycznia 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-C.431.1.3.2015 Pani Barbara Polańska Wójt Gminy Gzy Urząd Gminy Gzy Gzy 9 06-126 Gzy WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Pan Krzysztof Kalinowski Wójt Gminy Dębe Wielkie Urząd Gminy Dębe Wielkie ul. Strażacka Dębe Wielkie

Pan Krzysztof Kalinowski Wójt Gminy Dębe Wielkie Urząd Gminy Dębe Wielkie ul. Strażacka Dębe Wielkie Warszawa, 29 lutego 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.18.2015 Pan Krzysztof Kalinowski Wójt Gminy Dębe Wielkie Urząd Gminy Dębe Wielkie ul. Strażacka 3 05-311 Dębe Wielkie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 26 lipca 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.4.26.2016 Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka Urząd Miasta Płocka pl. Stary Rynek 1 09-400 Płock WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 30 września 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.11.2015 Pani Hanna Wocial Wójt Gminy Jakubów Urząd Gminy Jakubów ul. Mińska 15 05-306 Jakubów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust.

Bardziej szczegółowo

Pan Grzegorz Zieliński Wójt Gminy Siennica Urząd Gminy Siennica ul. Kołbielska Siennica

Pan Grzegorz Zieliński Wójt Gminy Siennica Urząd Gminy Siennica ul. Kołbielska Siennica WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, 30 grudnia 2016 r. WK-I.431.4.5.2016 Pan Grzegorz Zieliński Wójt Gminy Siennica Urząd Gminy Siennica ul. Kołbielska 1 05-332 Siennica WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa,14 kwietnia 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.40.2016 Pan Andrzej Kolek Wójt Gminy Baranów Urząd Gminy w Baranowie ul. Armii Krajowej 87 96-314 Baranów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 25 maja 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-C.431.4.2.2015 Pan Jan Zalewski Starosta Pułtuski Starostwo Powiatowe w Pułtusku ul. Białowiejska 5 06 100 Pułtusk WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 31 sierpnia 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-C.431.4.1.2016 Pan Wiesław Zalewski Wójt Gminy Strzegowo Urząd Gminy w Strzegowie Plac Wolności 32 06-445 Strzegowo WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

^m:..^'^ WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

^m:..^'^ WYSTĄPIENIE POKONTROLNE (^'^^ ^^'arszawa, i?^' 2 kwietnia 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.19.2015 ^VV ;^>:A łfc- KANpodp zii-.łk spr.-- A-y. - Mość aałaczników:^ C3 OGÓ-LNA 01 05. 2016 ^m:..^'^ Pan Antoni Janusz Piechoski

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, 28 kwietnia 2017 r. WK-I.431.1.27.2016 Pan Włodzimierz Górlicki Starosta Powiatu Szydłowieckiego Starostwo Powiatowe w Szydłowcu pl. M. Konopnickiej 7 26-500 Szydłowiec WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 7 stycznia 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-P.431.4.4.2014 Pan Marcin Zawadka Wójt Gminy Słupno Urząd Gminy w Słupnie ul. Miszewska 8a 09 472 Słupno WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 14 kwietnia 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.3.6.2016 Pan Marian Kmieciak Wójt Gminy Odrzywół Urząd Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53 26-425 Odrzywół WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 9 maja 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I. 431.1.43.2016 Pan Jan Zalewski Starosta Pułtuski Starostwo Powiatu w Pułtusku ul. Białowiejska 5 06-100 Pułtusk WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 29 kwietnia 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.2.2016 Pan Tadeusz Michalik Wójt Gminy Zabrodzie Urząd Gminy w Zabrodziu ul. Wł. St. Reymonta 51 07-230 Zabrodzie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 21 maja 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-S.431.1.4.2014 Pan Marek Chciałowski Starosta Powiatu Garwolińskiego Starostwo Powiatowe w Garwolinie ul. Staszica 15 08-400 Garwolin WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 9 marca 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.32.2016 Pan Marek Chciałowski Starosta Powiatu Garwolińskiego Starostwo Powiatowe w Garwolinie ul. Staszica 15 08-400 Garwolin WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 28 kwietnia 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.26.2016 Pan Sławomir Morawski Starosta Ciechanowski Starostwo Powiatowe w Ciechanowie ul. 17 Stycznia 7 06-400 Ciechanów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 6 sierpnia 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-R.431.4.1.2015 Pan Andrzej Oziębło Starosta Powiatu Białobrzeskiego Starostwo Powiatowe w Białobrzegach Pl. Zygmunta Starego 9 26 800 Białobrzegi WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 16 listopada 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.1.2015 Pan Antoni Jan Tarczyński Starosta Miński Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim ul. Kościuszki 3 05-300 Mińsk Mazowiecki WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 2 grudnia 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.14.2015 Pan Artur Ciecierski Burmistrz Gminy Zakroczym Urząd Gminy Zakroczym ul. Warszawska 7 05-170 Zakroczym WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 27 lutego 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-S.431.4.7.2014 Pani Bożena Kwiatkowska Wójt Gminy Parysów Urząd Gminy w Parysowie ul. Kościuszki 28 08-441 Parysów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, 10 lipca 2015 r. WK-S.431.1.3.2015 Pan Bogusław Karakula Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski Urząd Miasta Sokołów Podlaski ul. Wolności 21 08-300 Sokołów Podlaski WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 29 maja 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I. 431.1.19.2016 Pan Dariusz Stopa Starosta Siedlecki Starostwo Powiatowe w Siedlcach ul. Piłsudskiego 40 08-110 Siedlce WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 21 marca 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.4.12.2016 Pan Krzysztof Fedorczyk Starosta Węgrowski Starostwo Powiatowe w Węgrowie ul. Przemysłowa 5 07-100 Węgrów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Urząd Gminy Rzekuń ul. Kościuszki Rzekuń

Urząd Gminy Rzekuń ul. Kościuszki Rzekuń WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, 29 marca 2017 r. WK-I.431.4.13.2016 Pan Stanisław Godzina Wójt Gminy Rzekuń Urząd Gminy Rzekuń ul. Kościuszki 33 07-411 Rzekuń WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28

Bardziej szczegółowo

Pan Artur Michał Tusiński Burmistrz Miasta Podkowa Leśna Urząd Miasta Podkowa Leśna ul. Akacjowa 39/ Podkowa Leśna

Pan Artur Michał Tusiński Burmistrz Miasta Podkowa Leśna Urząd Miasta Podkowa Leśna ul. Akacjowa 39/ Podkowa Leśna Warszawa, 20 czerwca 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.4.1.2016 Pan Artur Michał Tusiński Burmistrz Miasta Podkowa Leśna Urząd Miasta Podkowa Leśna ul. Akacjowa 39/41 05-807 Podkowa Leśna WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 10 marca 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.4.7.2016 Pan Radosław Korzeniewski Wójt Gminy Dąbrówka Urząd Gminy Dąbrówka ul. Kościuszki 14 05-252 Dąbrówka WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Pan Dariusz Tomasz Bielecki Wójt Gminy Pomiechówek Urząd Gminy Pomiechówek ul. Szkolna 1a Pomiechówek

Pan Dariusz Tomasz Bielecki Wójt Gminy Pomiechówek Urząd Gminy Pomiechówek ul. Szkolna 1a Pomiechówek WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, 09 marca 2017 r. WK-I.431.4.4.2016 Pan Dariusz Tomasz Bielecki Wójt Gminy Pomiechówek Urząd Gminy Pomiechówek ul. Szkolna 1a 05-180 Pomiechówek WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na

Bardziej szczegółowo

Pan Włodzimierz Adam Wojnarowski Starosta Mławski Starostwo Powiatowe w Mławie ul. Reymonta Mława

Pan Włodzimierz Adam Wojnarowski Starosta Mławski Starostwo Powiatowe w Mławie ul. Reymonta Mława Warszawa, 24 grudnia 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-C.431.1.1.2015 Pan Włodzimierz Adam Wojnarowski Starosta Mławski Starostwo Powiatowe w Mławie ul. Reymonta 6 06-500 Mława WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185 poz. 1092). 2

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185 poz. 1092). 2 Warszawa, 22 sierpnia 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.4.42.2018 (WK-I.431.1.18.2018) Pan Zbigniew Białecki Wójt Gminy Łąck Urząd Gminy w Łącku ul. Gostynińska 2 09-520 Łąck WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 19 stycznia 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.15.2015 Pan Stanisław Wirtek Wójt Gminy Sobienie-Jeziory Urząd Gminy Sobienie-Jeziory ul. Garwolińska 16 08-443 Sobienie-Jeziory WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 7 lipca 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.2.2015 Pan Stanisław Jastrzębski Wójt Gminy Długosiodło Urząd Gminy Długosiodło ul. Kościuszki 2 07-210 Długosiodło WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, 7 marca 2016 r. WK-R.431.1.2.2015 Pan Marian Niemirski Starosta Przysuski Starostwo Powiatowe w Przysusze al. Jana Pawła II 10 26-400 Przysucha WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 29 marca 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.4.25.2016 Pan Tomasz Matuszewski Starosta Gostyniński Starostwo Powiatowe w Gostyninie ul. Dmowskiego 13 09-500 Gostynin WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092). 2

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092). 2 Warszawa, 18 maja 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.3.1.2017 Pan Roman Kujawa Wójt Gminy Iłów Urząd Gminy Iłów ul. Płocka 2 96-520 Iłów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 25 listopada 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-O.431.1.1.2015 Pan Zbigniew Roman Deptuła Starosta Makowski Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim ul. Rynek 1 06-200 Maków Mazowiecki WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 21 maja 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-O.431.5.3.2014 Pan Roman Napiórkowski Wójt Gminy Rzewnie Urząd Gminy w Rzewniu Rzewnie 19 06-225 Rzewnie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 9 marca 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.32.2016 Pan Jerzy Garucki Wójt Gminy Platerów Urząd Gminy w Platerowie ul. 3 Maja 5 08-210 Platerów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 17 lipca 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-R.431.1.6.2014 Pan Marek Mikołajewski Wójt Gminy Błędów Urząd Gminy w Błędowie ul. Sadurkowska 13 05-620 Błędów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 5 lutego 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.11.2014 Pan Jarosław Chodorski Wójt Gminy Jabłonna Urząd Gminy Jabłonna ul. Modlińska 152 05-110 Jabłonna WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185 poz. 1092). 2

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185 poz. 1092). 2 WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, 3 lipca 2018 r. WK-I.431.3.1.2018 Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz Prezydent m.st. Warszawy Urząd m.st. Warszawy Pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 14 kwietnia 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.10.2016 Pan Rafał Mathiak Wójt Gminy Klembów Urząd Gminy w Klembowie ul. Gen. F. Żymirskiego 38 05 205 Klembów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 27 listopada 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.3.2015 Pan Wojciech Jerzy Ołdakowski Starosta Piaseczyński Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14 05 500 Piaseczno WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Pan Jerzy Staniszewski Wójt Gminy Bodzanów Urząd Gminy Bodzanów ul. Bankowa Bodzanów

Pan Jerzy Staniszewski Wójt Gminy Bodzanów Urząd Gminy Bodzanów ul. Bankowa Bodzanów Warszawa, 29 marca 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.36.2016 Pan Jerzy Staniszewski Wójt Gminy Bodzanów Urząd Gminy Bodzanów ul. Bankowa 7 09-470 Bodzanów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Pan Jan Laskowski Starosta Sierpecki Starostwo Powiatowe w Sierpcu ul. Świętokrzyska 2 a Sierpc

Pan Jan Laskowski Starosta Sierpecki Starostwo Powiatowe w Sierpcu ul. Świętokrzyska 2 a Sierpc Warszawa, 14 kwietnia 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.34.2016 Pan Jan Laskowski Starosta Sierpecki Starostwo Powiatowe w Sierpcu ul. Świętokrzyska 2 a 09-200 Sierpc WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 11 sierpnia 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-P.431.1.3.2015 Pan Tomasz Matuszewski Starosta Gostyniński Starostwo Powiatowe w Gostyninie ul. Dmowskiego 13 09-500 Gostynin WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 2 lipca 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.15.2018 Pan Wójt Gminy Zakrzew Urząd Gminy w Zakrzewie Zakrzew 51 26-652 Zakrzew WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 7 marca 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-S.431.4.1.2015 Pan Marek Chciałowski Starosta Garwoliński Starostwo Powiatowe w Garwolinie ul. Staszica 15 08-400 Garwolin WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, 11 sierpnia 2014 r. WK-R.431.5.1.2014 Pan Krzysztof Murawski Wójt Gminy Wolanów Urząd Gminy w Wolanowie ul. Radomska 20 26 625 Wolanów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 21 października 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-P.431.6.1.2014 Pan Mariusz Bieniek Starosta Płocki Starostwo Powiatowe w Płocku ul. Bielska 59 09-400 Płock WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 28 kwietnia 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.10.4.2016 Pan Edmund Zieliński Wójt Gminy Gostynin Urząd Gminy Gostynin ul. Rynek 26 09-500 Gostynin WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 25 maja 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.3.2017 Pan Edmund Zieliński Wójt Gminy Gostynin Urząd Gminy Gostynin ul. Rynek 26 09-500 Gostynin WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, 25 kwietnia 2017 r. WK-I.431.9.1.2017 Pan Stanisław Pyśk Wójt Gminy Czarnia Urząd Gminy Czarnia Czarnia 41 07-431 Czarnia WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, 31 lipca 2013 r. WK I.431.5.5.2012 Pan Tadeusz Bulik Wójt Gminy Dąbrówka Urząd Gminy w Dąbrówce ul. Kościuszki 14 05 252 Dąbrówka WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 24 sierpnia 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-O.431.1.3.2014 Pan Zenon Szczepankowski Starosta Przasnyski Starostwo Powiatowe w Przasnyszu ul. Św. St. Kostki 5 06-300 Przasnysz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, 15 maja 2014 r. WK-R.431.1.9.2013 Pani Barbara Gąsiorowska Burmistrz Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą pl. O. H. Koźmińskiego

Bardziej szczegółowo

Pan Dariusz Mucha Burmistrz Miasta Nasielsk

Pan Dariusz Mucha Burmistrz Miasta Nasielsk WOJEWODA MAZOWIECKI WKA.I.0932 2 13/09 Warszawa, dnia 30 marca 2010 r. Pan Dariusz Mucha Burmistrz Miasta Nasielsk WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 16 listopada 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-P.431.11.1.2015 Pan Krzysztof Stanisław Dylicki Wójt Gminy Słubice Urząd Gminy Słubice ul. Płocka 32 09-533 Słubice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, 09 marca 2017 r. WK-I.431.4.8.2016 Pan Sylwester Puchała Wójt Gminy Prażmów Urząd Gminy Prażmów ul. Piotra Czołchańskiego 1 05-505 Prażmów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 17 listopada 2014 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-C.431.1.3.2014 Pan Krzysztof Ziółkowski Wójt Gminy Lubowidz Urząd Gminy w Lubowidzu ul. Zielona 10 09-304 Lubowidz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 5 lutego 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-C.431.1.1.2014 Pan Ryszard Gałka Wójt Gminy Lutocin Urząd Gminy w Lutocinie ul. Poniatowskiego 1 09-317 Lutocin WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Pan Tadeusz Osiński Wójt Gminy Kowala Urząd Gminy w Kowali Kowala 105 A Kowala

Pan Tadeusz Osiński Wójt Gminy Kowala Urząd Gminy w Kowali Kowala 105 A Kowala Warszawa, 7 stycznia 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-R.431.1.1.2014 Pan Tadeusz Osiński Wójt Gminy Kowala Urząd Gminy w Kowali Kowala 105 A 26 624 Kowala WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust.

Bardziej szczegółowo

Pan Józef Grzegorz Kurek Burmistrz Mszczonowa

Pan Józef Grzegorz Kurek Burmistrz Mszczonowa WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, dnia 16 grudnia 2011 r. WK-I.431.4.5.2011 Pan Józef Grzegorz Kurek Burmistrz Mszczonowa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 17 maja 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.53.2017 Pan Aleksander Jarosławski Wójt Gminy Płońsk Urząd Gminy Płońsk ul. 19 Stycznia 39 09-100 Płońsk WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Pani Iwona Księżopolska Wójt Gminy Mokobody

Pani Iwona Księżopolska Wójt Gminy Mokobody WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, 24 marca 2010 r. WKA.I.0932-2-2/09 Pani Iwona Księżopolska Wójt Gminy Mokobody WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 15 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 10 listopada 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.10.2.2016 Pan Marek Kiwit Wójt Gminy Ciechanów Urząd Gminy Ciechanów ul. Fabryczna 8 06-400 Ciechanów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185 poz. 1092). 2

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185 poz. 1092). 2 WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.4.32.2018 (WK-I.431.1.7.2018) Warszawa, 9 października 2018 r. Pani Bogusława Jaworska Burmistrz Zwolenia Urząd Miejski w Zwoleniu Plac Kochanowskiego 1 26-700 Zwoleń WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 20 kwietnia 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.5.1.2014 Pan Janusz Grzyb Wójt Gminy Nadarzyn Urząd Gminy w Nadarzynie ul. Mszczonowska 24 05 830 Nadarzyn WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 30 listopada 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.42.2017 Pan Ireneusz Piotr Wyszyński Wójt Gminy Sabnie Urząd Gminy Sabnie ul. Główna 73 08-331 Sabnie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Pan Adam Budyta Wójt Gminy Kołbiel Urząd Gminy w Kołbieli ul. Szkolna Kołbiel

Pan Adam Budyta Wójt Gminy Kołbiel Urząd Gminy w Kołbieli ul. Szkolna Kołbiel Warszawa, 7 stycznia 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.9.2014 Pan Adam Budyta Wójt Gminy Kołbiel Urząd Gminy w Kołbieli ul. Szkolna 1 05-340 Kołbiel WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust.

Bardziej szczegółowo

Pan Jan Kwaśniewski Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Przysusze ul. Szkolna Przysucha

Pan Jan Kwaśniewski Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Przysusze ul. Szkolna Przysucha Warszawa, 24 czerwca 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-R.862.4.2017.IK Pan Jan Kwaśniewski Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Przysusze ul. Szkolna 7 26 400 Przysucha WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Pan Marek Wiliński Burmistrz Lubienia Kujawskiego ul. Wojska Polskiego 29 87-840 Lubień Kujawski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan Marek Wiliński Burmistrz Lubienia Kujawskiego ul. Wojska Polskiego 29 87-840 Lubień Kujawski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Bydgoszcz, 17 czerwca 2015 r. WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WNK.DW.III.431.1.5.2015.WK.JL Pan Marek Wiliński Burmistrz Lubienia Kujawskiego ul. Wojska Polskiego 29 87-840 Lubień Kujawski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, dnia 13 sierpnia 2012 r. WK-I.431.5.1.2012 Pan Kazimierz Jańczuk Burmistrz Miasta i Gminy Konstancin Jeziorna Urząd Miasta i Gminy w Konstancinie Jeziornie ul. Warszawska

Bardziej szczegółowo

Pan Marian Dzięcioł Burmistrz Łochowa Urząd Miejski w Łochowie Alei Pokoju Łochów

Pan Marian Dzięcioł Burmistrz Łochowa Urząd Miejski w Łochowie Alei Pokoju Łochów Warszawa, 21 maja 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-S.431.4.5.2014 Pan Marian Dzięcioł Burmistrz Łochowa Urząd Miejski w Łochowie Alei Pokoju 75 07-130 Łochów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 31 października 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.27.2017 Pan Mirosław Krysiak Wójt Gminy Nowy Duninów Urząd Gminy w Nowym Duninowie ul. Osiedlowa 1 09-505 Nowy Duninów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 2 marca 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-C.431.11.1.2015 Pan Krzysztof Kosiński Prezydent Miasta Ciechanów Urząd Miasta Ciechanów Plac Jana Pawła II 6 06-400 Ciechanów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na

Bardziej szczegółowo

Pan Tadeusz Piętowski Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Szydłowcu ul. Metalowa Szydłowiec

Pan Tadeusz Piętowski Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Szydłowcu ul. Metalowa Szydłowiec Warszawa, 11 maja 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-R.862.2.2017.IK Pan Tadeusz Piętowski Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Szydłowcu ul. Metalowa 7 26 500 Szydłowiec WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI IA.III /10

WOJEWODA ŁÓDZKI IA.III /10 WOJEWODA ŁÓDZKI IA.III.0932-1/10 Łódź, 24 września 2010 roku Pan Janusz Michalak Starosta Powiatu Łowickiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 12 grudnia 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.4.29.2018 (WK-I.431.1.35.2018) Pan Waldemar Brzostek Wójt Gminy Ostrów Mazowiecka Urząd Gminy Ostrów Mazowiecka ul. gen. Władysława Sikorskiego

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI PNK-IV.431.27.2013 Łódź, 31 grudnia 2013 r. Pan Piotr Wincenty Niedźwiecki Prezydent Miasta Zduńska Wola WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca

Bardziej szczegółowo