UMOWA Nr /wzór/ zawarta w dniu r. w Elblągu pomiędzy:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA Nr /wzór/ zawarta w dniu r. w Elblągu pomiędzy:"

Transkrypt

1 Załącznik nr 4 do SIWZ Egz. Nr.. UMOWA Nr /wzór/ zawarta w dniu r. w Elblągu pomiędzy: Skarbem Państwa 21. Wojskowym Oddziałem Gospodarczym w Elblągu, ul. Łęczycka 6, zwanym dalej Zamawiającym, NIP , REGON reprezentowanym przez: płk Cezarego BALEWSKIEGO Komendanta, przy udziale ppłk Artura WISIECKIEGO Głównego Księgowego Szefa Finansów a zwanym dalej Wykonawcą, W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) zwanej dalej Pzp, została zawarta umowa o następującej treści: 1 Przedmiot umowy Przedmiotem umowy są zakup i dostarczenie produktów mleczarskich (środków spożywczych) w 2013 roku, w ilościach oraz zgodnie z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 2 Cena umowy 1. Całkowita wartość (cena) przedmiotu umowy wynosi: ( odpowiednio dla części zamówienia) brutto..pln ( słownie:.). 1

2 2. Podana cena zawiera wartość podatku VAT, według stawek obowiązujących w dniu złożenia oferty przez Wykonawcę. 3. Ceny jednostkowe za poszczególne środki spożywcze oraz ich ilości są określone w załączniku nr 2 do umowy. 4. Ceny jednostkowe wskazane w załączniku nr 2 do umowy zostają ustalone na czas obowiązywania umowy i nie będą podlegać waloryzacji. 3 Sposób i miejsce dostawy 1. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy na koszt własny w ilościach oraz do Odbiorców w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 2. Dostawy będą realizowane: 1) według przesyłanych przez Zamawiającego, z 2 dniowym wyprzedzeniem, szczegółowych zamówień, określających datę dostarczenia, ilość i asortyment zamawianych środków spożywczych, przekazanych listem poleconym, przesyłką kurierską lub faksem z zastrzeżeniem pkt 4), 2) dwa razy w tygodniu, w godzinach od 7ºº do 13ºº, 3) w przypadku, gdy określony dzień dostawy przypada w dniu wolnym od pracy, dostawę należy zrealizować w dniu poprzedzającym dzień wolny od pracy lub w innym terminie uzgodnionym w formie pisemnej lub faksem pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym, 4) strony dopuszczają korektę zamówień, która może być dokonywana telefonicznie nie później niż 24 godziny przed realizacją zamówienia. Zakres korekty nie może przekroczyć 30% uprzednio złożonego zamówienia. 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. osiągania gotowości do podjęcia działań, szkolenia rezerw osobowych, likwidacji klęsk żywiołowych, restrukturyzacji Sił Zbrojnych, zmiany obowiązujących aktów prawnych w zakresie uprawnień do wyżywienia żołnierzy lub innych zadań postawionych Zamawiającemu przez organa władzy państwowej), Wykonawca zagwarantuje bezpłatny dowóz środków spożywczych oraz zwiększenie ilości i częstotliwości dostarczania w stosunku do wcześniej złożonych zamówień do miejsc stacjonowania Jednostek Wojskowych oraz innych miejsc wskazanych przez Zamawiającego na terenie kraju, według cen określonych w niniejszej 2

3 umowie. Zmiany w zakresie ilości i częstotliwości dostaw, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, nie mogą doprowadzić do przekroczenia ogólnej ilości i ceny umowy. 4 Zobowiązania Wykonawcy 1. Wykonawca zobowiązuje się udostępnić zakład celem przeprowadzenia kontroli przez właściwy Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej i zobowiązuje się respektować jego zalecenia. 2. W czasie trwania umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo 2-krotnego wykonania na koszt Wykonawca badań kontrolnych potwierdzających zgodność produktów z opisem przedmiotu zamówienia. Laboratorium, kierunek i zakres badań kontrolnych określa Zamawiający. Zamawiający zleci osobom uprawnionym pobranie prób i wykonanie badań w laboratorium akredytowanym w zlecanym kierunku i zakresie badań, a w przypadku braku takiej możliwości w laboratorium spełniającym wymagania normy PN-EN ISO/IEC W przypadku braku możliwości wykonywania badań według metod przywoływanych w opisie przedmiotu zamówienia, określenia metod równoważnych dokona Zamawiający. Stwierdzenie niezgodności wyrobu z opisem przedmiotu zamówienia będzie podstawą do wszczęcia procedury reklamacyjnej, oprócz badań związanych z sytuacją, o której mowa w 7 ust. 3 umowy. 3. Wykonawca natychmiast poinformuje Zamawiającego o decyzji wydanej przez właściwy organ urzędowej kontroli żywności o wstrzymaniu produkcji lub unieruchomieniu zakładu. 4. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia obecności swojego przedstawiciela ( Przedstawiciel Wykonawcy) przy realizacji każdej dostawy. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu, do niżej wymienionych dokumentów: 1) aktualny protokół z kontroli sanitarnej właściwego organu urzędowej kontroli żywności o prawidłowości stosowania zasad systemu HACCP (Podstawa: art. 73 ust. 1 pkt. 1 lit. c) ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 z późn. zm.); 2) o spełnianiu wymagań koniecznych do zapewnienia higieny w procesie produkcji lub w obrocie oraz do zapewnienia właściwej jakości zdrowotnej tych artykułów (art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia Dz.U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 z późn.zm.) - wydaną przez właściwy organ urzędowej kontroli żywności - jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 3

4 3) kserokopia potwierdzenia zgłoszenia działalności gospodarczej w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno-spożywczymi, wydane przez wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę Wykonawcy art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolnospożywczych jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 5 - Transport 1. Wykonawca dostarczy towar specjalistycznym transportem własnym lub innego przewoźnika, spełniającym wymogi rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. U. UE L 139 z , str.1) oraz rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. (Dz.U. L 139 z , str. 55) ustanawiającego szczególne przepisy higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego. 2. Wykonawca zabezpieczy należycie towar na czas przewozu i ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę i jakość dostarczanego towaru. 3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za braki i wady środków spożywczych powstałe w czasie transportu. 4. Wykonawca wyraża zgodę na poddanie kierowcy, przedstawiciela Wykonawcy i środka transportu rygorom procedur bezpieczeństwa obowiązujących u Odbiorcy w czasie dostarczania towaru do miejsca odbioru. Wykonawca w terminie 7 dni przed rozpoczęciem realizacji umowy, przekaże w formie pisemnej Odbiorcy wykaz środków transportu (dane personalne kierowcy, marka, numer rejestracyjny), przy pomocy, których będzie realizował dostawy (w przypadku korzystania z usług innego przewoźnika, należy dodatkowo podać jego nazwę). 6 Odbiór ilościowo jakościowy 1. Ilościowy odbiór towaru dokonywany będzie przez przedstawiciela Odbiorcy i Wykonawcy. Jakościowy odbiór towaru dokonywany będzie przez przedstawiciela Odbiorcy i Wykonawcy zgodnie z procedurami systemu HACCP dla Odbiorcy, w jego magazynie w szczególności w oparciu o złożone zamówienie. 4

5 2. Odpowiedzialność za dostarczone i odbierane środki spożywcze określa moment ich odbioru /przekazania/, potwierdzony podpisami przedstawiciela Odbiorcy i przedstawiciela Wykonawcy na oryginale specyfikacji wysyłkowej (np. WZ). 3. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do dostawy środków spożywczych dostarczonych Odbiorcy dokumenty wysyłkowe, takie jak: 1) dwie kopie specyfikacji wysyłkowej np. (WZ) oraz jeden egzemplarz kopii faktury, 2) list przewozowy (w przypadku dostaw obcym transportem), 3) deklarację zgodności środka spożywczego. 4. Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego, w nieprzekraczalnym terminie 3 dni od dnia dostawy oryginał prawidłowo wystawionej faktury VAT. 7 Reklamacje i gwarancja jakości 1. Podstawy reklamacji. 1) W przypadku: a) dostarczenia środków spożywczych z wadami jakościowymi: Odbiorca może odmówić ich przyjęcia i żądać wymiany towaru na wolny od wad. Jeżeli termin wymiany przypada na dzień wolny od pracy, wymiany należy dokonać w terminie do 2 dni roboczych. Zamawiający sporządzi natychmiast protokół reklamacyjny, który wraz z kopią złożonego zamówienia prześle w terminie 2 dni do Wykonawcy. Przesłany protokół reklamacyjny będzie podstawą naliczenia kar umownych przez Zamawiającego zgodnie z 9 ust.2 pkt 1) lit.a), b) dostarczenia towaru środkiem transportu, nie spełniającym wymagań określonych 5 ust. 1. Odbiorca może odmówić jego przyjęcia i żądać wymiany środków spożywczych na dostarczone transportem spełniającym wymagania. Zamawiający sporządzi natychmiast protokół reklamacyjny, który wraz z kopią złożonego zamówienia prześle w terminie 2 dni do Wykonawcy. Przesłany protokół reklamacyjny będzie podstawą naliczenia kar umownych przez Zamawiającego zgodnie z 9 ust.2 pkt 2) lit.a), c) dostarczenia ilości środków spożywczych, które są niezgodne z zamówieniem: Odbiorca może w przypadku dostarczenia mniejszej ilości i niedostarczenia środka spożywczego wymienionego w zamówieniu, żądać dostarczenia w czasie 12 godzin brakującej części tego środka. Jeżeli Wykonawca nie wywiąże się z wyznaczonego terminu Zamawiający sporządzi protokół reklamacyjny. 5

6 Odbiorca w przypadku dostarczenia większej ilości środków spożywczych lub środków spożywczych, których Zamawiający nie zapotrzebował, może odmówić jego przyjęcia, d) niezrealizowania w terminie dostawy (dostawa po godzinach określonych w niniejszej umowie): Odbiorca może odmówić jej przyjęcia. Zamawiający sporządzi natychmiast protokół reklamacyjny, który wraz z kopią złożonego zamówienia prześle Wykonawcy w terminie 2 dni. Przesłany protokół reklamacyjny (z podaną godziną dostawy) będzie podstawą naliczenia kar umownych przez Zamawiającego zgodnie z 9 ust. 2 pkt 2) lit. b), e) dostarczenia środków spożywczych z wadami jakościowymi ukrytymi lub podejrzenia zagrożenia bezpieczeństwa zdrowotnego produktu stwierdzonymi podczas jego magazynowania, Odbiorca: niezwłocznie powiadamia telefonicznie o stwierdzonych wadach Wykonawcę. Zamawiający sporządza protokół reklamacyjny, który wraz z kopią złożonego zamówienia oraz innymi dokumentami poświadczającymi fakt wystąpienia niezgodności (np.: dokument WZ, kopia faktury, deklaracja zgodności, HDI, komisyjny protokół stwierdzenia niezgodności) prześle Wykonawcy w terminie 2 dni. 2. Odmowa uwzględnienia reklamacji przez Wykonawcę. 1) W przypadku wykrycia niezgodności określonych w 7 ust. 1, pkt 1) lit.a) i nie uznania ich przez Wykonawcę, Zamawiający zleca osobom uprawnionym pobranie prób i wykonania badań w laboratorium akredytowanym wskazanym przez Zamawiającego. Koszty wykonywania badań laboratoryjnych przedmiotu reklamacji obciążają Wykonawcę, jeżeli zostanie wykazane, że przedmiot umowy nie spełnia wymagań określonych umową. 3. Odpowiedzialność Wykonawcy za jakość produktu, gwarancja. 1) Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że środki spożywcze dostarczane w ramach umowy są wolne od wad jakościowych, 2) środki spożywcze, będące przedmiotem umowy, będą pochodzić z bieżącej produkcji i będą spełniały wymagania niniejszej umowy. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji jakościowej, liczonej od dnia dostawy, na dostarczany przedmiot umowy zgodnie z wymaganiami określonymi w szczegółowym opisie przedmiotu umowy załącznik nr 1 do umowy. 6

7 3) w przypadku wystąpienia zatruć spowodowanych złą jakością dostarczonego środka spożywczego Wykonawca zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty leczenia osób poszkodowanych i przeprowadzenia koniecznych zabiegów sanitarnych. 8 Warunki płatności 1. Zapłata należności za dostarczone środki spożywcze nastąpi w formie przelewu z rachunku Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy umieszczony na fakturze w terminie do 30 dni od daty otrzymania oryginału prawidłowo wystawionej faktury. Za datę zapłaty uważa się dzień złożenia dyspozycji płatniczej w banku Zamawiającego. 2. Na oryginale faktury, Wykonawca wymieni: 1) asortyment środków spożywczych, (tylko i wyłącznie środków spożywczych będących przedmiotem umowy, posługując się nazewnictwem zawartym w umowie), 2) ilość towaru zgodną z ilością na specyfikacji wysyłkowej (WZ), 3) jednostkę miary, 4) cenę jednostkową netto, 5) stawkę podatku VAT, 6) kwotę VAT, 7) wartość brutto, 8) miejsce dostawy, 9) numer umowy. 3. Zamawiający wstrzyma się z zapłatą za dostarczone środki spożywcze w przypadku: 1) braku któregokolwiek z dokumentów określonych w 6; 2) otrzymania faktury wystawionej niezgodnie z 8 ust W przypadku określonym w ust. 3, termin zapłaty będzie liczony od dnia otrzymania przez Zamawiającego oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT lub uzupełnienia przez Wykonawcę brakujących dokumentów, o których mowa w ust.3. 9 Kary umowne 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 15% wartości brutto, o której mowa w 2 ust.1, w przypadku odstąpienia przez niego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczania kar umownych w przypadku, gdy: 7

8 1) Wykonawca dostarczył środki spożywcze z wadami jakościowymi, Odbiorca odmówił ich przyjęcia żądając wymiany na wolne od tych wad, a Wykonawca nie wywiązał się z ich wymiany w terminie - w wysokości 2 % wartości brutto wadliwej części dostawy, za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki od momentu upłynięcia terminu, ale nie mniej niż 100 PLN i nie więcej niż wartość brutto dostawy, 2) Wykonawca dostarczył środki spożywcze z naruszeniem wymagań określonych w 5 ust. 1 i: a) Odbiorca odmówił ich przyjęcia żądając ich dostarczenia transportem spełniającym wymagania - w wysokości 2 % wartości brutto wadliwej części dostawy, za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki od momentu upływu terminu, ale nie mniej niż 100 PLN i nie więcej niż wartość brutto dostawy, b) Wykonawca dostarczył środki spożywcze po godzinach określonych w umowie i Odbiorca odmówił ich przyjęcia, w wysokości 30 % wartości brutto środków spożywczych, ale nie mniej niż 100 PLN i nie więcej niż wartość brutto dostawy, c) Wykonawca dostarczył środki spożywcze z ukrytymi wadami jakościowymi stwierdzonymi podczas jego magazynowania u Odbiorcy, a Wykonawca nie wywiązał się z terminu ich wymiany określonego reklamacją, w wysokości 2 % wartości brutto wadliwej części środków spożywczych, za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki od momentu rozpatrzenia reklamacji, ale nie mniej niż 100 PLN i nie więcej niż wartość brutto dostawy. 3. Wykonawca zapłaci kary umowne wynikające z udzielonej gwarancji jakości w wysokości 100 % wartości dostawy w przypadku, gdy Odbiorca spożył środki spożywcze z wadami jakościowymi, co potwierdziły wyniki badań danej dostawy niezależnie od ilości badanych środków spożywczych. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym w przypadku, jeśli szkoda wynikła z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewyższa wartość zastrzeżonej kary umownej bądź wynika z innych tytułów niż zastrzeżone. 10 Odstąpienie od umowy 1. Zamawiającemu przysługuje prawo natychmiastowego odstąpienia od umowy i naliczenia kar umownych, o których mowa w 9 ust.1 w przypadku wystąpienia jednej z n/w przesłanek: 8

9 1) nie udostępnienia zakładu przez Wykonawcę do kontroli upoważnionemu przedstawicielowi Zamawiającego lub właściwemu Wojskowemu Ośrodkowi Medycyny Prewencyjnej. 2) trzykrotnego zawinionego przez Wykonawcę uchybienia terminu dostaw, 3) dwukrotnego naruszenia norm jakościowych dostarczanych środków spożywczych, 4) otrzymania przez Zamawiającego kopii decyzji wydanej przez właściwy organ urzędowej kontroli żywności o wstrzymaniu produkcji lub unieruchomieniu zakładu, 5) zaniechania realizacji dostaw z przyczyn za które odpowiada Wykonawca, 6) nie udostępnienia Zamawiającemu wglądu do dokumentacji określonej w 4, ust W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 11 Przeniesienie wierzytelności Zamawiający zastrzega, że Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z przedmiotu umowy na osobę trzecią. 12 Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy 1. Na okres obowiązywania umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie..., w wysokości 10% ceny brutto umowy PLN. 2. Zwrot zabezpieczenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 13 Termin realizacji umowy 1. Umowę zawiera się na czas określony. 2. Wymagany termin wykonania zamówienia od daty podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia r. do dnia r. 9

10 14 Upoważnieni przedstawiciele Wszelkie bieżące działania, związane z realizacją niniejszej umowy mogą być podejmowane przez upoważnionych przedstawicieli (za wyjątkiem składania oświadczeń w zakresie zmian niniejszej umowy). 15 Zmiany umowy 1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności 2. Wykonawca zagwarantuje zmianę ilości i częstotliwości dostaw w stosunku do wcześniej złożonych zamówień w przypadkach, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy, (w szczególności zmiany stanów osobowych, restrukturyzacji Sił Zbrojnych, zmiany obowiązujących aktów prawnych w zakresie uprawnień do wyżywienia żołnierzy). Wartością końcową umowy będzie wówczas wartość faktycznie zrealizowanych dostaw, z zastrzeżeniem, że wartość umowy nie przekroczy ceny określonej w 2 ust. 1. Powyższe zmiany nie wymagają wprowadzenia aneksu do umowy, a jedynie poinformowania Wykonawcy w formie pisemnej. 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do umowy w przedmiocie zmniejszenia ilości każdego środka spożywczego objętego przedmiotem zakupu. Zmniejszenie nie może przekroczyć 30% ilości każdego środka spożywczego. W takim przypadku wartość umowy zostanie ustalona proporcjonalnie do zmiany ilości. Powyższe zmiany umowy dotyczą sytuacji, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili jej zawarcia (np. restrukturyzacja Sił Zbrojnych, zmniejszenie stanów osobowych). Zamawiający nie będzie ponosił ujemnych skutków spowodowanych zmniejszeniem ilości i wartości dostaw przewidzianych w umowie. O zaistnieniu przyczyn powodujących konieczność zmian jak wyżej Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie z jednoczesnym przesłaniem projektu aneksu do umowy w zakresie zmian jak wyżej, w terminie 14 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o wystąpieniu wyżej określonych przyczyn. 4. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany w ilości środków spożywczych dostarczanych do wskazanego miejsca odbioru (zmniejszenie lub zwiększenie) lub / oraz zmianę 10

11 danego środka spożywczego dla wskazanego miejsca odbioru na inny, który nie był przewidziany dla tegoż miejsca, ale jest objęty umową, z zastrzeżeniem, że cena całej umowy wynikająca z jej postanowień nie może ulec zwiększeniu. O zmianie tej Zamawiający poinformuje Wykonawcę, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem podając zakres zmian, a Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia powyższego do realizacji. Jeżeli wystąpi znaczna liczba zmian co najmniej 1 raz na kwartał nie później niż do 10 każdego następnego miesiąca po upływie kwartału. Zamawiający dokona analizy realizacji umowy w związku ze zmianami i opracuje aneks do umowy w tym zakresie. 5. Zamawiający przewiduje zmianę umowy w przypadku zmiany przepisów prawnych, mających wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia. 16 Inne postanowienia 1. Zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie Wykonawca nie powierza / powierza podwykonawcy(om) wykonanie następującego zakresu umowy:. 2. Wykonawca nie będzie mógł zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez niego było następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego kooperantów. 3. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Pzp. 4. Ewentualne spory powstałe przy wykonywaniu umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 5. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy. Egz. Nr 1 i 2 ZAMAWIAJĄCY Egz. Nr 3 WYKONAWCA 11

12 Załączniki: Załącznik nr 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2 Kopia Oferty Wykonawcy ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA. GŁÓWNY KSIĘGOWY. 12

UMOWA Nr /wzór/ zawarta w dniu r. w Elblągu pomiędzy:

UMOWA Nr /wzór/ zawarta w dniu r. w Elblągu pomiędzy: Załącznik nr 4 do SIWZ Egz. Nr.. UMOWA Nr /wzór/ zawarta w dniu... 2012 r. w Elblągu pomiędzy: Skarbem Państwa 21. Wojskowym Oddziałem Gospodarczym w Elblągu, ul. Łęczycka 6, zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. /wzór/ zawarta w dniu r. w Elblągu pomiędzy:

UMOWA Nr.. /wzór/ zawarta w dniu r. w Elblągu pomiędzy: Załącznik nr 5 a do SIWZ UMOWA Nr.. /wzór/ zawarta w dniu... 2014 r. w Elblągu pomiędzy: Skarbem Państwa 21 Wojskowym Oddziałem Gospodarczym w Elblągu, ul. Łęczycka 6, 82-300 Elbląg, NIP 5783109861, REGON

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /wzór/ zawarta w dniu... r. w Elblągu pomiędzy:

UMOWA Nr /wzór/ zawarta w dniu... r. w Elblągu pomiędzy: Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr /wzór/ zawarta w dniu... r. w Elblągu pomiędzy: Skarbem Państwa 21. Wojskowym Oddziałem Gospodarczym w Elblągu, ul. Kwiatkowskiego 15, zwanym dalej Zamawiającym, NIP 5783109861,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /wzór/ zawarta w dniu r. w Elblągu pomiędzy:

UMOWA Nr /wzór/ zawarta w dniu r. w Elblągu pomiędzy: UMOWA Nr /wzór/ zawarta w dniu... 2013 r. w Elblągu pomiędzy: Załącznik nr 5 do SIWZ Skarbem Państwa 21. Wojskowym Oddziałem Gospodarczym w Elblągu, ul. Łęczycka 6, zwanym dalej Zamawiającym, NIP 5783109861,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /wzór/ zawarta w dniu... r. w Elblągu pomiędzy:

UMOWA Nr /wzór/ zawarta w dniu... r. w Elblągu pomiędzy: Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego UMOWA Nr /wzór/ zawarta w dniu... r. w Elblągu pomiędzy: Skarbem Państwa 21. Wojskowym Oddziałem Gospodarczym w Elblągu, ul. Kwiatkowskiego 15, zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. /wzór/ zawarta w dniu r. w Elblągu pomiędzy:

UMOWA Nr.. /wzór/ zawarta w dniu r. w Elblągu pomiędzy: Załącznik nr 5 a do SIWZ UMOWA Nr.. /wzór/ zawarta w dniu... 2013 r. w Elblągu pomiędzy: Skarbem Państwa 21. Wojskowym Oddziałem Gospodarczym w Elblągu, ul. Łęczycka 6, zwanym dalej Zamawiającym, NIP 5783109861,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. /wzór/ zawarta w dniu r. w Elblągu pomiędzy:

UMOWA Nr.. /wzór/ zawarta w dniu r. w Elblągu pomiędzy: Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr.. /wzór/ zawarta w dniu... 2013 r. w Elblągu pomiędzy: Skarbem Państwa 21. Wojskowym Oddziałem Gospodarczym w Elblągu, ul. Łęczycka 6, zwanym dalej Zamawiającym, NIP 5783109861,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA Nr /Wzór/ zawarta w dniu r. w Elblągu pomiędzy:

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA Nr /Wzór/ zawarta w dniu r. w Elblągu pomiędzy: Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA Nr /Wzór/ zawarta w dniu... 2013 r. w Elblągu pomiędzy: Skarbem Państwa 21. Wojskowym Oddziałem Gospodarczym w Elblągu, ul. Łęczycka 6, zwanym dalej Zamawiającym, NIP 5783109861,

Bardziej szczegółowo

WZÓR. załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA NR

WZÓR. załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA NR WZÓR UMOWA NR załącznik nr 4 do SIWZ W dniu...2012 r. pomiędzy Skarbem Państwa 21 Wojskowym Oddziałem Gospodarczym w Elblągu, ul. Łęczycka 6, 82-300 Elbląg zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NIP:... REGON:...

UMOWA NIP:... REGON:... UMOWA Załącznik nr 7 do SIWZ zawarta w dniu 201. r. w.. pomiędzy: Rozdział II ZAMAWIAJĄCYM: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Wierzbicy reprezentowanym przez: dyrektora szkoły Anetę

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr./2014/.. zawarta w dniu r. w Warszawie (zwana dalej Umową ) pomiędzy: Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 9/13

Umowa Nr./2014/.. zawarta w dniu r. w Warszawie (zwana dalej Umową ) pomiędzy: Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 9/13 Załącznik Nr 6 do SIWZ JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 6021 00-909 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 9/13 Egz. Nr.. Umowa Nr./2014/.. zawarta w dniu r. w Warszawie (zwana dalej Umową ) pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM: JEDNOSTKĄ

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr załącznik nr 5 do SIWZ /wzór/ zawarta w dniu r. w Elblągu pomiędzy:

UMOWA Nr załącznik nr 5 do SIWZ /wzór/ zawarta w dniu r. w Elblągu pomiędzy: UMOWA Nr załącznik nr 5 do SIWZ /wzór/ zawarta w dniu... 2017 r. w Elblągu pomiędzy: Skarbem Państwa 21. Wojskowym Oddziałem Gospodarczym w Elblągu, ul. Kwiatkowskiego 15 zwanym dalej Zamawiającym, NIP

Bardziej szczegółowo

Wzór - Umowa Nr... b) ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych

Wzór - Umowa Nr... b) ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych Wzór - Umowa Nr... Zawarta w dniu. roku w Juracie pomiędzy: Domy Wczasowe WAM Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie (adres: ul. Władysława Syrokomli 6, 03-335 Warszawa ), wpisana do rejestru przedsiębiorców,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... w Moczarach pomiędzy: UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych DOMEM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH z siedzibą w Moczarach, Moczary 41, 38-700 Ustrzyki Dolne,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. /FIN/2017 zawarta w dniu..., pomiędzy:

UMOWA Nr. /FIN/2017 zawarta w dniu..., pomiędzy: UMOWA Nr. /FIN/2017 zawarta w dniu..., pomiędzy: Egz. nr. Skarbem Państwa 22 Wojskowym Oddziałem Gospodarczym w Olsztynie, 10-073 Olsztyn, ul. Saperska 1, NIP: 7393827791,REGON: 280 603 684, reprezentowany

Bardziej szczegółowo

NA DOSTAWY ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH

NA DOSTAWY ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH UMOWA NR / / NA DOSTAWY ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH zawarta w dniu... 2018r. w Mielcu, pomiędzy: Agencją Rozwoju Regionalnego MARR S.A. z siedzibą przy ul. Chopina 18, 39-300 Mielec, wpisaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA DOSTAWY ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH

UMOWA NR NA DOSTAWY ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH UMOWA NR NA DOSTAWY ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO WARSZAWA PÓŁNOC Sp. z o.o. Adres: Ul. Pełczyńskiego 30, 01-471 Warszawa Tel. 022 304

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. (Wzór) 1. Bazą Lotnictwa Transportowego .. - Zamawiającym Wykonawcą 1. Przedmiot umowy

UMOWA Nr.. (Wzór) 1. Bazą Lotnictwa Transportowego .. - Zamawiającym   Wykonawcą 1. Przedmiot umowy UMOWA Nr.. (Wzór) zawarta w dniu r. w Warszawie, pomiędzy: 1. Bazą Lotnictwa Transportowego, z siedzibą: 00-909 Warszawa ul. Żwirki i Wigury 1C, NIP 522-101-72-08, którą reprezentuje:.. - Dowódca zwaną

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Umowa nr --/2017. z siedzibą w. pod adresem. 1...

WZÓR. Umowa nr --/2017. z siedzibą w. pod adresem. 1... WZÓR Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego Znak sprawy: SP 4.3601.--.2017 Umowa nr --/2017 W dniu --.01.2017 r. Pomiędzy:. z siedzibą w. pod adresem. reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Wykonawcą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ. UMOWA NR /wzór/

Załącznik nr 5 do SIWZ. UMOWA NR /wzór/ UMOWA NR /wzór/ Załącznik nr 5 do SIWZ zawarta w dniu... 2018 r. w Elblągu pomiędzy: Skarbem Państwa 21. Wojskowym Oddziałem Gospodarczym w Elblągu, ul. Kwiatkowskiego 15 zwanym dalej Zamawiającym, NIP

Bardziej szczegółowo

Umowę zawarto w wyniku (np.: zapytania ofertowego lub postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie. nr sprawy..

Umowę zawarto w wyniku (np.: zapytania ofertowego lub postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie. nr sprawy.. ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4226 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 Egz.. WZÓR UMOWA DOSTAWY NR. zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: SKARB PAŃSTWA Jednostka Wojskowa Nr 4226 z siedzibą: ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. W dniu 2016 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez....

PROJEKT UMOWY. W dniu 2016 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez.... PROJEKT UMOWY W dniu 2016 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez. a. reprezentowanym przez : zwanym dalej Wykonawcą, prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie... zawarta została

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. ., reprezentowaną przez

UMOWA Nr. ., reprezentowaną przez PROJEKT UMOWA Nr. Skarbem Państwa - Wojewodą Mazowieckim Zdzisławem Sipierą, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-10-08-875, REGON 013272620 z upoważnienia, którego na podstawie upoważnienia nr

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Szczecinie. pomiędzy:

UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Szczecinie. pomiędzy: Załącznik nr 5 do siwz UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Domem Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Eugeniusza Romera 21-29

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. z dnia... r.

UMOWA NR. z dnia... r. UMOWA NR. z dnia... r. Załącznik nr 6 do SIWZ pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM: JEDNOSKĄ WOJSKOWĄ NR 3964, ul. Bystra 1, 03-700 Warszawa NIP: 524-23-76-036, REGON: 017172392, tel. 261-892-338, faks: 261-892-320

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr... na zakup i dostawę materiałów budowlanych i hydraulicznych zawarta w dniu.. 2013 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy:

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: Załącznik nr 8 do siwz projekt umowy Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, NIP:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. ... z siedzibą w. (kod...) przy ul..zarejestrowaną w.. pod numerem NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez :.

UMOWA NR. ... z siedzibą w. (kod...) przy ul..zarejestrowaną w.. pod numerem NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez :. UMOWA NR. Zawarta w dniu.. w Warszawie, pomiędzy: Zespołem Szkół nr 68, 00-528 Warszawa, ul. Hoża 11/15 REGON: 016159509 NIP: 526 2382 867, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora -

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY P 41/ /19

PROJEKT UMOWY P 41/ /19 PROJEKT UMOWY P 41/ /19 zawarta w dniu r. w Olsztynie, pomiędzy Miejskim Szpitalem Zespolonym w Olsztynie, ul. Niepodległości 44, 10-045 Olsztyn KRS 0000000460, REGON 510650890, NIP 739-29-55-802 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Książnica Podlaska im Łukasza Górnickiego w Białymstoku ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A, Białystok

Książnica Podlaska im Łukasza Górnickiego w Białymstoku ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A, Białystok Znak postępowania: K.331-1/2017 Załącznik nr I.6 do SIWZ UMOWA Nr zawarta w dniu.. 2017 r. w Białymstoku pomiędzy: Książnicą Podlaską im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku przy,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach

UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach ZAŁĄCZNIK NR 5b do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach pomiędzy Miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631-10-06-640, w imieniu którego łącznie działają: 1-2 - na podstawie

Bardziej szczegółowo

Data ostatniego wydruku :01:00 1/8

Data ostatniego wydruku :01:00 1/8 ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach pomiędzy Miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631-10-06-640, w imieniu którego łącznie działają: 1. 2. na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 /projekt Umowy/ UMOWA nr /./2014

Załącznik nr 3 /projekt Umowy/ UMOWA nr /./2014 UMOWA nr /./2014 Załącznik nr 3 /projekt Umowy/ zawarta w dniu.. 2014 roku w Białymstoku pomiędzy : Skarbem Państwa - 25 Wojskowym Oddziałem Gospodarczym w Białymstoku przy ul. Kawaleryjskiej 70, 15-601

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. (umowa na zadania numer 1 do 18)

UMOWA NR.. (umowa na zadania numer 1 do 18) Załącznik nr 3 UMOWA NR.. (umowa na zadania numer 1 do 18) zawarta w dniu. pomiędzy 1. Bazą Lotnictwa Transportowego, z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 1C, 00-909 Warszawa, NIP 522-101-72-08, którą reprezentuje:...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez....

PROJEKT UMOWY. W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez.... PROJEKT UMOWY W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez. a. reprezentowanym przez : zwanym dalej Wykonawcą, prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie... zawarta została

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy. zwaną dalej Wykonawcą - reprezentowaną przez:.., PESEL:

Projekt Umowy. zwaną dalej Wykonawcą - reprezentowaną przez:.., PESEL: Projekt Umowy Zawarta w dniu. 2018 r. w Rybniku, pomiędzy: 1. Miastem Rybnik Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 w Rybniku z siedzibą w Rybniku przy ul. ks. Henryka Jośki 25 zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr PRZEDMIOT UMOWY 1

UMOWA nr PRZEDMIOT UMOWY 1 Zał. nr 5 do SIWZ UMOWA nr zawarta w dniu.. w. pomiędzy: Centrum Usług Logistycznych, z siedzibą w Warszawie, ul. Słoneczna 37, 00-789 Warszawa, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 4 do SIWZ

załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA NR. W dniu...2012 r. w Elblągu, pomiędzy: Skarbem Państwa 21 Wojskowym Oddziałem Gospodarczym w Elblągu, ul. Łęczycka 6, 82-300 Elbląg zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT - U M O W A Nr.../2018 zawarta w dniu w Białymstoku. Nr telefonu Nr fax..

- PROJEKT - U M O W A Nr.../2018 zawarta w dniu w Białymstoku. Nr telefonu Nr fax.. - PROJEKT - U M O W A Nr.../2018 zawarta w dniu w Białymstoku Załącznik nr 4 pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM: Skarb Państwa - 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku 15-601 Białystok, ul. Kawaleryjska 70

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim Załącznik nr 4 WZÓR UMOWY DOSTAWY zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim pomiędzy: Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych STARKOM Sp.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR (PROJEKT) zawarta w Lubsku, w dniu pomiędzy:

UMOWA NR (PROJEKT) zawarta w Lubsku, w dniu pomiędzy: UMOWA NR (PROJEKT) zawarta w Lubsku, w dniu pomiędzy: Gminą Lubsko, Plac Wolności 1, 68-300 Lubsko, posiadającą NIP: 928-192-57-33, REGON: 970770646; Urząd Miejski w Lubsku, Plac Wolności 1, 68-300 Lubsko,

Bardziej szczegółowo

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 Załącznik nr 2 UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 j.t.)

Bardziej szczegółowo

Książnica Podlaska im Łukasza Górnickiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A, Białystok. UMOWA Nr.

Książnica Podlaska im Łukasza Górnickiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A, Białystok. UMOWA Nr. UMOWA Nr. Załącznik nr 8c do SIWZ zawarta w dniu.. 2016 r. w Białymstoku pomiędzy Książnicą Podlaską im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku z siedzibą w Białystoku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A, 15-097

Bardziej szczegółowo

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr... na zakup i dostawę mleka, przetworów i jaj kurzych świeżych zawarta w dniu.. 2013 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Załącznik nr 3 do specyfikacji (wzór) UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Zawarta w dniu.. 2013 r. pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibą w Krakowie, 30-224

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do siwz ZP/37/2014/RARR

Załącznik nr 9 do siwz ZP/37/2014/RARR ZP/37/2014/RARR Załącznik nr 9 do siwz Wzór umowy Umowa nr Zawarta w dniu...2014 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów wpisaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Załącznik nr 7 do SIWZ

UMOWA NR. Załącznik nr 7 do SIWZ Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA NR. z dnia... r. /projekt/ pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM: JEDNOSKA WOJSKOWA NR 3964, ul Bystra 1, 03-700 Warszawa NIP: 524-23-76-036, REGON: 017172392, tel. (22) 6892338, faks: (22)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: NIP:, zwanym dalej (pełna nazwa jednostki z siedzibą), Zamawiającym, reprezentowanym przez (imię

Bardziej szczegółowo

Przedszkole nr 340 Kasztanowego Ludka w Warszawie ul. Bogusławskiego 8a Warszawa Tel./fax 22 663 66 28 umirowska@edu.um.warszawa.

Przedszkole nr 340 Kasztanowego Ludka w Warszawie ul. Bogusławskiego 8a Warszawa Tel./fax 22 663 66 28 umirowska@edu.um.warszawa. Załącznik nr 5 do SWIZ Projekt umowy- istotne postanowienia Wzajemne prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego odpowiadać będą ustaleniom przyjętym w projekcie umowy. UMOWA W dniu. r., w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy nr. 3 Termin realizacji przedmiotu umowy: od dnia 1 grudnia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

Projekt umowy nr. 3 Termin realizacji przedmiotu umowy: od dnia 1 grudnia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego AO.2601.71.2018 Projekt umowy nr Zawarta w dniu.. r. w Rybniku, pomiędzy: 1. Miastem Rybnik Centrum Usług Wspólnych w Rybniku ul. Władysława Stanisława Reymonta 69

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ Umowa (wzór) Zawarta w Jastrzębcu w dniu... r. pomiędzy: Instytutem Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN z siedzibą w Jastrzębcu, ul. Postępu 36A, 05-552 Magdalenka, NIP: 1230018381, REGON: 000326196, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr... na dostawę materiałów budowlanych zawarta w dniu 2014 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask, ul. 9-go Maja

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy 081/13 UMOWA NR (PROJEKT)

Nr sprawy 081/13 UMOWA NR (PROJEKT) UMOWA NR (PROJEKT) na zakup i dostawę sprzętu audio-wideo na potrzeby instytucji będących na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej Nr 2063 zawarta w dniu.2013 r. w Warszawie pomiędzy : JEDNOSTKA WOJSKOWA Nr

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY na usługi poligraficzne Zawarta w dniu r. w Gdańsku, pomiędzy:

WZÓR UMOWY na usługi poligraficzne Zawarta w dniu r. w Gdańsku, pomiędzy: WZÓR UMOWY na usługi poligraficzne Zawarta w dniu... 20.. r. w Gdańsku, pomiędzy: Załącznik nr 6 do SIWZ nr postępowania ZP/ 465/055/U/11 POLITECHNIKĄ GDAŃSKĄ, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Gabriela Narutowicza

Bardziej szczegółowo

DA /AJ/12. UMOWA nr.. zawarta w dniu...w Białymstoku, pomiędzy:

DA /AJ/12. UMOWA nr.. zawarta w dniu...w Białymstoku, pomiędzy: DA.3211-8/AJ/12 Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA nr.. zawarta w dniu...w Białymstoku, pomiędzy: Województwem Podlaskim (Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku, ul. Pogodna 22, 15-354

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr , Podstawa zakupu: uchwała nr /2016 Walnego Zgromadzenia członków Stowarzyszenia Ogrodowego Nasza Krępa. 1.

UMOWA Nr , Podstawa zakupu: uchwała nr /2016 Walnego Zgromadzenia członków Stowarzyszenia Ogrodowego Nasza Krępa. 1. UMOWA Nr.2016 zawarta w dniu.. 2016 roku w Warszawie pomiędzy: Stowarzyszeniem Ogrodowym Nasza Krępa z siedzibą: ul. Długa 17 Krępa Gm. Prażmów, 05-530 Góra Kalwaria, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zwanymi dalej łącznie Stronami

UMOWA. zwanymi dalej łącznie Stronami UMOWA Nr zawarta w dniu.. 201 r. w Warszawie, pomiędzy: Skarbem Państwa Ośrodkiem Rozwoju Edukacji z siedzibą w Warszawie (00-478), Al. Ujazdowskie 28, zwanym w treści umowy Zamawiającym, w imieniu, którego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY Nr. NIP. REGON:. reprezentowaną/ym przez. zwaną/ym w treści umowy Wykonawcą.

PROJEKT UMOWY Nr. NIP. REGON:. reprezentowaną/ym przez. zwaną/ym w treści umowy Wykonawcą. PROJEKT UMOWY Nr. Zawarta w dniu. w Koszalinie, pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Koszalinie z siedzibą przy ul. Szpitalnej 2, 75-720 Koszalin,

Bardziej szczegółowo

(WZÓR) UMOWA Nr zawarta w dniu r. w Elblągu pomiędzy:

(WZÓR) UMOWA Nr zawarta w dniu r. w Elblągu pomiędzy: (WZÓR) UMOWA Nr zawarta w dniu... 2019 r. w Elblągu pomiędzy: Załącznik nr 5 do SIWZ Skarbem Państwa 21 Wojskowym Oddziałem Gospodarczym w Elblągu, ul. Kwiatkowskiego 15 zwanym dalej Zamawiającym, NIP

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do siwz

Załącznik nr 6 do siwz Załącznik nr 6 do siwz U M O W A - P R O J E K T Zawarta dnia. w Ostródzie pomiędzy Zespołem Placówek Szkolno Wychowawczo Rewalidacyjnym w Ostródzie 14-100 Ostróda, ul. Grunwaldzka 14 ; NIP: ; REGON: reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

- p r o j e k t UMOWA NR... Zawarta w dniu 2016 roku w Krapkowicach pomiędzy :

- p r o j e k t UMOWA NR... Zawarta w dniu 2016 roku w Krapkowicach pomiędzy : - p r o j e k t UMOWA NR... Zawarta w dniu 2016 roku w Krapkowicach pomiędzy : 1. Gminą Krapkowice, reprezentowaną przez Burmistrza Andrzeja Kasiurę, z siedzibą w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice,

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr - wzór. z siedzibą w.. zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu którego działają: 1. Dyrektor - przy kontrasygnacie: 1. Głównej Księgowej -

Umowa Nr - wzór. z siedzibą w.. zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu którego działają: 1. Dyrektor - przy kontrasygnacie: 1. Głównej Księgowej - Załącznik nr 5 Umowa Nr - wzór W dniu... w Płońsku, pomiędzy.. z siedzibą w.. zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu którego działają: 1. Dyrektor - przy kontrasygnacie: 1. Głównej Księgowej - a.. reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 12. Umowa nr../2015

Załącznik nr 12. Umowa nr../2015 Załącznik nr 12 Umowa nr../2015 na wykonanie Dostaw żywności do Państwowej Bursy Szkół Artystycznych w Poznaniu, ul. Hejmowskiego 1 i jej Oddziału przy ul. Klasztornej w Poznaniu w roku szkolnym 2015/2016.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego

Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego Umowa nr.../2017 zawarta w dniu.. 2017 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Ośrodkiem Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, z siedzibą w Warszawie przy ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /wzór/ zawarta w dniu r. w Elblągu pomiędzy:

UMOWA Nr /wzór/ zawarta w dniu r. w Elblągu pomiędzy: Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr /wzór/ zawarta w dniu... 2018 r. w Elblągu pomiędzy: Skarbem Państwa 21. Wojskowym Oddziałem Gospodarczym w Elblągu, ul. Kwiatkowskiego 15, zwanym dalej Zamawiającym, NIP

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR ZUO/.../2019 zwana dalej Umową zawarta w Szczecinie w dniu r. pomiędzy: Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Spółką z o.o.

UMOWA NR ZUO/.../2019 zwana dalej Umową zawarta w Szczecinie w dniu r. pomiędzy: Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Spółką z o.o. UMOWA NR ZUO/.../2019 zwana dalej Umową zawarta w Szczecinie w dniu r. pomiędzy: Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Spółką z o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Logistycznej 22, 70-608 Szczecin, wpisaną

Bardziej szczegółowo

zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pomiędzy:

zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pomiędzy: Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy UMOWA Nr.. z dnia. zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pomiędzy: 1. Zespołem

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy na sukcesywne dostawy materiałów (dotyczy materiałów eksploatacyjnych, biurowych, elektrycznych i elektronicznych)

Wzór Umowy na sukcesywne dostawy materiałów (dotyczy materiałów eksploatacyjnych, biurowych, elektrycznych i elektronicznych) Wzór Umowy na sukcesywne dostawy materiałów (dotyczy materiałów eksploatacyjnych, biurowych, elektrycznych i elektronicznych) zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne,

Bardziej szczegółowo

ZO/3/2018 Załącznik nr 4. UMOWA nr.(wzór)

ZO/3/2018 Załącznik nr 4. UMOWA nr.(wzór) ZO/3/2018 Załącznik nr 4 UMOWA nr.(wzór) Zawarta w dniu...2017r. w Trzebnicy pomiędzy: Szpitalem im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, 55-100 Trzebnica ul. Prusicka 53-55, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. 2 Termin realizacji przedmiotu umowy: do r.

PROJEKT UMOWY. 2 Termin realizacji przedmiotu umowy: do r. PROJEKT UMOWY Zawarta w dniu.. w Rybniku pomiędzy 1. Miastem Rybnik ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, NIP 642-001-07-58 reprezentowanym przez... dyrektora placówki, zwanym dalej Zamawiającym a

Bardziej szczegółowo

Umowa. zwaną/zwanym dalej Wykonawcą.

Umowa. zwaną/zwanym dalej Wykonawcą. WZÓR Umowa na dostawę tonerów do drukarek, kserokopiarek i faksów oraz bębnów do faksów na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie zawarta w dniu.. 2014 r. pomiędzy Lubelską

Bardziej szczegółowo

U m o w a nr. zawarta w dniu... w Warszawie. pomiędzy: NIP: 521-29-92-374, REGON: 014931762. Adres firmy... Nr telefonu...nr fax. NIP:... REGON:...

U m o w a nr. zawarta w dniu... w Warszawie. pomiędzy: NIP: 521-29-92-374, REGON: 014931762. Adres firmy... Nr telefonu...nr fax. NIP:... REGON:... ZAŁĄCZNIK NR 5 WZÓR UMOWY U m o w a nr. zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM: Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie 02-833 Warszawa, ul. Lipińska 2 nr telefonu: (48-22) 599 71 00, nr fax:

Bardziej szczegółowo

Umowę zawarto w wyniku (np.: zapytania ofertowego lub postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzonego w trybie. nr sprawy..)

Umowę zawarto w wyniku (np.: zapytania ofertowego lub postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzonego w trybie. nr sprawy..) Egz.. 2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA 04-470 Warszawa, ul. Marsaa 110 WZÓR ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: UMOWA USŁUGI NR. zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: SKARB PAŃSTWA 2 Regionalna Bazaa Logistyczna 04 470

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy ZAŁĄ CZNIK NR 5 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631-23-96-695, w imieniu którego łącznie działają:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR..

WZÓR UMOWY UMOWA NR.. ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ ZA.27.9.2018 WZÓR UMOWY UMOWA NR.. zawarta w dniu..w Katowicach pomiędzy Górnośląsko Zagłębiowską Metropolią z siedzibą w Katowicach 40-053 ul. Barbary 21a, NIP: 6342901873, REGON:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy :

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Załącznik Nr 3 UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Strażą Miejską w Białymstoku z siedzibą 15-399 Białystok, ul. Składowa 11, NIP 542-305-98-42, REGON 200175012, którą reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY DZZ /

PROJEKT UMOWY DZZ / PROJEKT UMOWY DZZ-382-14/ a/17 Dotyczy części od 1 do 6 w zakresie dostawy zawarta w dniu r. w Olsztynie w wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego Nr DZZ-382-14/17 zgodnie

Bardziej szczegółowo

U M O W A - WZÓR. Zawarta w dniu roku w Boronowie pomiędzy:

U M O W A - WZÓR. Zawarta w dniu roku w Boronowie pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIWZ U M O W A - WZÓR Zawarta w dniu.. 2014 roku w Boronowie pomiędzy: Zespołem Placówek Oświatowych im. Unii Europejskiej w Boronowie ul. Poznańska 242-283 Boronów NIP: 5751762658 Regon:

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP /2017

ROZDZIAŁ III UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP /2017 UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP 362-41/2017 W dniu...2017 r. w Warszawie pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim, 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym NIP: 525-001-12-66,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA DOSTAWY NR. / 2019

UMOWA NA DOSTAWY NR. / 2019 UMOWA NA DOSTAWY NR. / 2019 zawarta w Gdańsku, dnia. roku pomiędzy : Gminą Miasta Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk reprezentowaną przez Marlenę Grzelak - Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 z

Bardziej szczegółowo

UMOWA. prowadzącą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG pod nazwą. z siedzibą w.

UMOWA. prowadzącą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG pod nazwą. z siedzibą w. Załącznik nr 2 do SIWZ zawarta w dniu.pomiędzy: UMOWA Nr 1 Bazą Lotnictwa Transportowego, z siedzibą: 00-909 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 1c, NIP 522-101-72-08, którą reprezentuje: -płk pil. Stanisław

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej: Wykonawcą. Załącznik nr 3 do SIWZ OP-IV AGP

zwanym dalej: Wykonawcą. Załącznik nr 3 do SIWZ OP-IV AGP Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, NIP: 712-290-45-45 zwanym dalej: Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY na usługi poligraficzne, cz. I (druk i dostawa broszur zszywanych, Pisma PG, wydruków próbnych)

WZÓR UMOWY na usługi poligraficzne, cz. I (druk i dostawa broszur zszywanych, Pisma PG, wydruków próbnych) WZÓR UMOWY na usługi poligraficzne, cz. I (druk i dostawa broszur zszywanych, Pisma PG, wydruków próbnych) Załącznik nr 6a do SIWZ nr postępowania ZP/434/055/U/12 Zawarta w dniu... 20.. r. w Gdańsku, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu... roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu... roku w Gliwicach WZÓR UMOWY zawarta w dniu... roku w Gliwicach pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP: 631-23-96-695, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Zygmunta Gliwice, w imieniu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWA NR... /../2014

PROJEKT UMOWA NR... /../2014 PROJEKT Załącznik nr 3 UMOWA NR... /../014 zawarta w dniu.. 014 roku w Białymstoku pomiędzy: Skarbem Państwa - 5 Wojskowym Oddziałem Gospodarczym w Białymstoku przy ul. Kawaleryjskiej 70, 15-601 Białystok,

Bardziej szczegółowo

znak postępowania: MG4-1/2013 Załącznik nr 7 do SIWZ U M O W A N R zawarta w dniu roku w Piekarach Śląskich pomiędzy:

znak postępowania: MG4-1/2013 Załącznik nr 7 do SIWZ U M O W A N R zawarta w dniu roku w Piekarach Śląskich pomiędzy: znak postępowania: MG4-1/2013 Załącznik nr 7 do SIWZ P R O J E K T U M O W Y U M O W A N R zawarta w dniu roku w Piekarach Śląskich pomiędzy: Miejskim Gimnazjum Nr 4 z siedzibą przy ul. Marii Skłodowskiej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ Załącznik nr 3 do SIWZ (propozycja umowy - Zadanie I) UMOWA nr WPR/ZP/.../2017 poprzedzona postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (na podstawie ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr.(wzór) ,wpisaną do. reprezentowaną przez:

UMOWA nr.(wzór) ,wpisaną do. reprezentowaną przez: Załącznik nr 3 UMOWA nr.(wzór) Zawarta w dniu...2019r. w Trzebnicy pomiędzy: Szpitalem im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, 55-100 Trzebnica ul. Prusicka 53-55, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4 do SIWZ. Umowa dostawy nr... (w zależności od części zamówienia umowa zostanie odpowiednio uszczegółowiona)

Załącznik Nr 4 do SIWZ. Umowa dostawy nr... (w zależności od części zamówienia umowa zostanie odpowiednio uszczegółowiona) WZÓR Załącznik Nr 4 do SIWZ Umowa dostawy nr... (w zależności od części zamówienia umowa zostanie odpowiednio uszczegółowiona) Zawarta w dniu... 201 r. pomiędzy, Powiatem Mogileńskim z siedzibą w Mogilnie,

Bardziej szczegółowo

na zakup i dostawę akumulatorów i baterii zawarta w dniu 2016 r. w Łasku pomiędzy:

na zakup i dostawę akumulatorów i baterii zawarta w dniu 2016 r. w Łasku pomiędzy: Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr../fin/2016 na zakup i dostawę akumulatorów i baterii zawarta w dniu 2016 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku 98 100 Łask, ul. 9-go

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr./2018/. zawarta w dniu r. w Warszawie (zwana dalej Umową ) pomiędzy: JEDNOSTKĄ WOJSKOWĄ NR 6021 SKARBEM PANSTWA

Umowa Nr./2018/. zawarta w dniu r. w Warszawie (zwana dalej Umową ) pomiędzy: JEDNOSTKĄ WOJSKOWĄ NR 6021 SKARBEM PANSTWA Załącznik Nr 5 do SIWZ JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 6021 00-909 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 9/13 Sprawa Nr: 53/2018/PN/Ż Egz. Nr.. Umowa Nr./2018/. ZAMAWIAJĄCYM: WYKONAWCĄ: zawarta w dniu r. w Warszawie (zwana

Bardziej szczegółowo