Temat lekcji, liczba godzin, odniesienie do podstawy programowej. Wymagania programowe. Lp. Ocena dopuszczająca

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Temat lekcji, liczba godzin, odniesienie do podstawy programowej. Wymagania programowe. Lp. Ocena dopuszczająca"

Transkrypt

1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE 8 SZKOŁY PODSTAWOWEJ na podstawie podręcznika Informatyka Europejczyka wydawnictwa Helion autorstwa: Jolanty Pańczyk niedostateczna Rozdział 1. Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów 1. Algorytmy wyszukiwania i porządkowania I.2b, III.3, IV.1 Podaje wiele przykładów wyjaśnia, co to jest sortowanie i na czym ono polega. Podaje przykłady i wyczerpująco wyjaśnia na czym polegają sposoby sortowania: przez wybieranie i zliczanie. Zna etapy rozwiązywania problemów i rozumie cel ich określania. Świadomie i twórczo stosuje w praktyce poznane sposoby sortowania. Wyjaśnia, co to jest sortowanie i na czym ono polega. Wyjaśnia na czym polegają sposoby sortowania: przez wybieranie i zliczanie. Zna etapy rozwiązywania problemów. Świadomie stosuje w praktyce poznane sposoby sortowania. Rozumie, co to jest sortowanie i na czym ono polega. Rozumie i zna sposoby sortowania: przez wybieranie i zliczanie. Wie, jakie są etapy rozwiązywania problemów. stosuje w praktyce poznane sposoby sortowania. Wie, co to jest sortowanie. Zna sposoby sortowania: przez wybieranie i zliczanie. Wie, że są etapy rozwiązywania problemów. innymi stosuje w praktyce poznane sposoby sortowania. Po objaśnieniach wie, co to jest sortowanie. Wymienia nazwy sposobów sortowania: przez wybieranie i zliczanie. wypowiada się o etapach rozwiązywania problemów. stosuje w praktyce poznane sposoby sortowania. Nie wie, co to jest sortowanie. Nie zna i nie podaje nazw sposobów sortowania: przez wybieranie i zliczanie. Nie wie, że są etapy rozwiązywania problemów. Nawet z innymi nie potrafi stosować w praktyce poznanych sposobów sortowania. 1

2 niedostateczna Rozwiązywanie problemów za pomocą JavaBlock (2 godziny) I.1, I.4, III.3, IV.1 Iteracje w rozwiązywaniu problemów, czyli jak przedstawić algorytm Euklidesa i twórczo konstruuje różne rodzaje algorytmów z JavaBlock. i twórczo konstruuje, analizuje, testuje i dokonuje poprawek algorytmów z JavaBlock. Wyjaśnia innym jak konstruować algorytmy liniowe, warunkowe i iteracyjne. Przewodniczy pracy zespołowej i podejmuje trafne decyzje podczas konstruowania algorytmów. Świadomie i twórczo konstruuje i testuje algorytm Euklidesa w dwóch wersjach: z odejmowaniem i konstruuje różne rodzaje algorytmów z JavaBlock. konstruuje, analizuje, testuje i dokonuje poprawek algorytmów z JavaBlock. Konstruuje algorytmy liniowe, warunkowe i iteracyjne. Wyróżnia się spośród innych podczas pracy Świadomie konstruuje i testuje algorytm Euklidesa w dwóch wersjach: z odejmowaniem i konstruuje wybrane rodzaje algorytmów z JavaBlock. konstruuje, i testuje algorytmy z JavaBlock. Konstruuje algorytmy liniowe oraz wybrane algorytmy warunkowe i iteracyjne. Bierze czynny udział w pracy Konstruuje algorytm Euklidesa w dwóch wersjach: z odejmowaniem i resztą z dzielenia. konstruuje znane algorytmy z JavaBlock. Testuje wybrane algorytmy z JavaBlock. Konstruuje algorytmy liniowe. Bierze udział w pracy Konstruuje jeden z algorytmów Euklidesa: z odejmowaniem lub resztą z dzielenia. konstruuje znane algorytmy z JavaBlock. testuje algorytmy liniowe. w pracy konstruuje jeden z algorytmów Euklidesa: z odejmowaniem lub Nie potrafi konstruować algorytmów z JavaBlock nawet z pomocą nauczyciela. Nie podejmuje prób konstruowania i testowania nawet algorytmów liniowych. Nie podejmuje prób konstruowania algorytmów z Euklidesa: z odejmowaniem lub 2

3 I.1, I.2a, I.4, III.3, IV.1 resztą z dzielenia. analizuje skonstruowane algorytmy. resztą z dzielenia. Analizuje skonstruowane algorytmy. innymi analizuje skonstruowane algorytmy. innymi analizuje wybrane algorytmy. resztą z dzielenia. analizuje wybrane algorytmy. niedostateczna resztą z dzielenia. Nie podejmuje prób analizowania żadnych algorytmów. 4. Podsumowanie rozdziału 1. Projekty, debaty, prezentacje niedostateczna Rozdział 2. Programowanie i rozwiązywanie problemów z komputera i innych urządzeń cyfrowych 5. Animowana kartka z życzeniami programowanie w Scratchu I.4, II.2, III.3, IV.1 i twórczo konstruuje algorytmy sterowania obiektami na ekranie z Rozumie i wyjaśnia innym na czym polega praca w Scratchu oraz jak korzystać z poleceń zawartych na bloczkach. i konstruuje algorytmy sterowania obiektami na ekranie z Rozumie na czym polega praca w Scratchu oraz jak korzystać z poleceń zawartych na bloczkach. realizuje projekty Konstruuje wybrane algorytmy sterowania obiektami na ekranie z Rozumie jak, i korzysta z poleceń zawartych na bloczkach Scratcha. realizuje proste projekty polegające na animacji Konstruuje proste algorytmy sterowania obiektami na ekranie z Wie jak korzystać z poleceń zawartych na bloczkach Scratcha. innymi realizuje ćwiczenia konstruuje proste algorytmy sterowania obiektami na ekranie z korzysta z poleceń zawartych na bloczkach Scratcha. realizuje proste ćwiczenia Nawet z pomocą nie konstruuje prostych algorytmów sterowania obiektami na ekranie z Nie korzysta z poleceń zawartych na bloczkach Scratcha. Nie podejmuje prób wykonania ćwiczeń tematem. 3

4 twórczo realizuje projekty polegające na animacji obiektów. i twórczo wykonuje ćwiczenia tłumacząc sens podejmowanych działań. zespołowej; przewodniczy pracy polegające na animacji obiektów. wykonuje ćwiczenia tłumacząc sens podejmowanych działań. obiektów. wykonuje ćwiczenia związane z tematem. Bierze udział w pracy polegające na animacji obiektów. innymi wykonuje ćwiczenia związane z tematem. w pracy polegające na animacji obiektów. wykonuje ćwiczenia związane z tematem. niedostateczna pracy 6. Programujemy grę w Scratchu (2 godziny) I.4, II.2, III.3, IV.1 i twórczo formułuje problemy, określa plan działania i wyznacza efekt końcowy. i twórczo konstruuje algorytmy sterowania obiektami na ekranie z środowiska Scratch oraz wyjaśnia innym podejmowane działania. analizuje formułuje problemy, określa plan działania i wyznacza efekt końcowy. konstruuje algorytmy sterowania obiektami na ekranie z środowiska Scratch oraz wyjaśnia innym podejmowane działania. analizuje danego formułuje problemy i określa plan działania. konstruuje algorytmy sterowania obiektami na ekranie z Analizuje danego algorytmu i sposób dokonania ewentualnej korekty. innymi formułuje problemy i określa plan działania. innymi konstruuje algorytmy sterowania obiektami na ekranie z Wraz z innymi analizuje danego algorytmu i sposób formułuje problemy i określa plan działania. konstruuje algorytmy sterowania obiektami na ekranie z analizuje danego algorytmu i sposób dokonania ewentualnej Nie podejmuje prób formułowania problemów i określania planu działania. Nie konstruuje algorytmów sterowania obiektami na ekranie z Nie analizuje poprawności danego algorytmu i sposobu dokonania ewentualnej korekty. 4

5 danego algorytmu i sposób dokonania ewentualnej korekty oraz wyjaśnia te czynności innym. zespołowej; przewodniczy pracy algorytmu i sposób dokonania ewentualnej korekty. Bierze udział w pracy dokonania ewentualnej korekty. w pracy korekty. niedostateczna pracy 7. Tworzymy i testujemy programy w Pythonie I.2a, I.4, II.1, III.3, IV.1 Zna i doskonali zasady pracy z Pythonem oraz wyjaśnia je innym. i twórczo formułuje edług planu. i twórczo konstruuje Pythonie oraz objaśnia innym podejmowane czynności. analizuje algorytmu, wykonuje ewentualną korektę i Zna i doskonali zasady pracy z Pythonem. formułuje algorytmy według planu. konstruuje algorytmy w Pythonie oraz objaśnia innym podejmowane czynności. analizuje algorytmu i wykonuje ewentualną korektę. Wie na czym polega praca z Pythonem. Poprawnie formułuje algorytmy według planu. konstruuje Pythonie. analizuje algorytmu. Bierze udział w pracy Uczestniczy w ćwiczeniach Phytona. innymi formułuje edług planu. innymi konstruuje Pythonie. innymi analizuje algorytmu. w ćwiczeniach Phytona. formułuje edług planu. konstruuje Pythonie. analizuje algorytmu. ćwiczeniach Phytona. Nawet z pomocą nie formułuje algorytmów według planu. Nie konstruuje algorytmów w Pythonie. Nie wie jak dokonać analizy poprawności algorytmu. pracy 5

6 wyjaśnia innym podejmowane czynności. zespołowej; przewodniczy pracy w pracy niedostateczna 8. Wykorzystanie Pythona do prezentacji działania algorytmów I.2a, I.4, II.1, III.3, IV.1 i twórczo wykonuje ćwiczenia konstruując Pythonie oraz objaśnia innym zasadność kolejnych kroków. analizuje algorytmu, wykonuje ewentualną korektę i wyjaśnia innym podejmowane czynności. wykonuje ćwiczenia konstruując Pythonie oraz objaśnia innym zasadność kolejnych kroków. analizuje algorytmu i wykonuje ewentualną korektę. wykonuje ćwiczenia konstruując Pythonie. analizuje algorytmu. innymi wykonuje ćwiczenia konstruując Pythonie. innymi analizuje algorytmu. wykonuje ćwiczenia konstruując Pythonie. analizuje algorytmu. Nie wykonuje żadnych ćwiczeń z Pythona. Nie wie jak dokonać analizy poprawności algorytmu. 9. Porządkowanie danych w kalkulacyjnym, czyli na czym polega sortowanie i filtrowanie Twórczo wykorzystuje możliwości arkusza kalkulacyjnego Excel do Wykorzystując pracuje w kalkulacyjnym z Pracuje w kalkulacyjnym z Po objaśnieniach nauczyciela innymi pracuje w kalkulacyjnym z pracuje w kalkulacyjnym z wykonuje Nie podejmuje pracy w Nie wie i nie rozumie na czym polega w kalkulacyjnym 6

7 I.1, I.4, II.3c, II.4, III.3 możliwości arkusza kalkulacyjnego samodzielnie i twórczo wykonuje różnorodne ćwiczenia, analizuje formuł i dokonuje ewentualnej korekty z poznanych sposobów wykonuje w kalkulacyjnym ćwiczenia, analizuje formuł i dokonuje ewentualnej korekty z poznanych sposobów samodzielnie wykonuje w kalkulacyjnym ćwiczenia z poznanych sposobów innymi wykonuje w kalkulacyjnym proste ćwiczenia z poznanych sposobów w kalkulacyjnym ćwiczenia z poznanych sposobów niedostateczna sortowanie i filtrowanie Stosowanie funkcji w kalkulacyjnym I.4, II.3c, II.4, III.3 Rozwiązywanie problemów w Wykorzystuje możliwości arkusza kalkulacyjnego samodzielnie stosując wybrane funkcje w wprowadza dane do arkusza; wykorzystując jego możliwości, dokonuje poprawek, usuwa, tworzy i kopiuje i stosuje wybrane funkcje w wprowadza dane do arkusza, dokonuje poprawek, usuwa, tworzy i kopiuje Po wstępnych objaśnieniach nauczyciela samodzielnie stosuje wybrane funkcje w Wprowadza dane do arkusza, dokonuje poprawek, usuwa, tworzy i kopiuje Formułuje innymi stosuje wybrane funkcje w innymi wprowadza dane do arkusza i tworzy stosuje wybrane funkcje w wprowadza dane do arkusza i tworzy wprowadza dane do arkusza i tworzy formułuje Nie umie stosować wybranych funkcji w Nie podejmuje pracy w Nie formułuje 7

8 kalkulacyjnym z chmury I.1, I.4, II.3c, II.4, III.3, IV.1 twórczo formułuje chmurze arkusza kalkulacyjnego na dysku Google. i twórczo formułuje edług planu. wprowadza dane do arkusza; wykorzystując jego możliwości, dokonuje poprawek, usuwa, tworzy i kopiuje Do obliczeń stosuje rożnego rodzaju adresowanie w maksymalnie wykorzystując możliwości oprogramowania. zespołowej; przewodniczy pracy formułuje algorytmy w chmurze arkusza kalkulacyjnego na dysku Google. formułuje algorytmy według planu. wprowadza dane do arkusza, dokonuje poprawek, usuwa, tworzy i kopiuje Do obliczeń stosuje rożnego rodzaju adresowanie w. chmurze arkusza kalkulacyjnego na dysku Google. Po wstępnych objaśnieniach formułuje algorytmy według planu. Wprowadza dane do arkusza, dokonuje poprawek, usuwa, tworzy i kopiuje Po objaśnieniach nauczyciela do obliczeń stosuje rożnego rodzaju adresowanie w. Uczestniczy w pracy innymi formułuje chmurze arkusza kalkulacyjnego na dysku Google. innymi formułuje edług planu. innymi wprowadza dane do arkusza i tworzy Po objaśnieniach nauczyciela do obliczeń stosuje adresowanie względne w. w pracy chmurze arkusza kalkulacyjnego na dysku Google. nauczyciela lub innych uczniów formułuje algorytmy według planu. wprowadza dane do arkusza i tworzy innych stosuje adresowanie względne w. niedostateczna algorytmów w chmurze arkusza kalkulacyjnego na dysku Google. Nie wie na czym polega formułowanie algorytmów według planu. Nie podejmuje pracy w Nie potrafi zastosować żadnego rodzaju adresowania. pracy 12. Graficzna prezentacja 8

9 danych i wyników w kalkulacyjnym II.3c, II.4, III.3, IV.1 Wykorzystuje możliwości arkusza kalkulacyjnego samodzielnie wstawiając wykresy prezentujące dane i wyniki oraz je formatuje. zespołowej; przewodniczy pracy wstawia wykresy prezentujące dane i wyniki oraz je formatuje. Po wstępnych objaśnieniach nauczyciela wstawia wykresy prezentujące dane i wyniki oraz je formatuje. Uczestniczy w pracy innymi wstawia wykresy prezentujące dane i wyniki oraz je formatuje. w pracy wstawia wykresy prezentujące dane i wyniki oraz je formatuje. niedostateczna Nie umie wstawiać wykresów prezentujących dane i wyniki oraz ich formatować. pracy 13. Projektowanie szkolnej witryny internetowej. Podstawy języka HTML (2 godziny) I.5, II.3e, II.4, II.5, III.3, IV.1, IV.2, IV.4, V.2 i twórczo wykorzystuje języka HTML. wyszukuje w internecie i krytycznie ocenia materiały niezbędne do twórczej pracy. Rozumie i wyjaśnia innym konieczność poszanowania prawa autorskiego i etyki pracy z informacjami oraz podaje przykłady właściwego wykorzystuje języka HTML. Wyszukuje w internecie i krytycznie ocenia materiały niezbędne do pracy. Rozumie i wyjaśnia innym konieczność poszanowania prawa autorskiego i etyki pracy z informacjami. Wykorzystuje języka HTML. Wyszukuje w internecie materiały niezbędne do pracy. Rozumie konieczność poszanowania prawa autorskiego i etyki pracy z informacjami. Zna języka HTML. Wspólnie z innymi wyszukuje w internecie materiały niezbędne do pracy. Wie co to jest prawo autorskie i etyka pracy z informacjami. wykorzystuje języka HTML. wyszukuje w internecie materiały niezbędne do pracy. Po wyjaśnieniu rozumie co to jest prawo autorskie i etyka pracy z informacjami. Nie zna i nie wykorzystuje podstaw języka HTML. Nie potrafi wyszukiwać w internecie materiałów niezbędnych do pracy. Nie wie i nie rozumie co to jest prawo autorskie i etyka pracy z informacjami. 9

10 celująca bardzo dobra dobra dostateczna postępowania. 14. Podsumowanie rozdziału 2. Projekty, debaty, prezentacje niedostateczna niedostateczna Rozdział 3. Realizacja projektów z komputera, aplikacji i urządzeń cyfrowych 15. Tworzymy reklamę szkoły projekt grupowy (2 godziny) I.5, II.3b, II.4, II.5, III.3, IV.1, IV.2, V.2 i twórczo planuje działania związane z tematem zajęć, wyszukuje i selekcjonuje informacje w różnych źródłach. opracowuje zebrane materiały oraz wyjaśnia innym wykonywane czynności: poprawnie wpisuje i formatuje teksty, stosuje kolumny i tabulatory, wstawia i formatuje obrazki i zdjęcia. Sprawdza planuje działania związane z tematem zajęć, wyszukuje i selekcjonuje informacje w różnych źródłach. opracowuje zebrane materiały: poprawnie wpisuje i formatuje teksty, stosuje kolumny i tabulatory, wstawia i formatuje obrazki i zdjęcia. Sprawdza ortograficzną dokumentu. Drukuje całość lub Planuje działania związane z tematem zajęć i wyszukuje informacje w różnych źródłach. Po wstępnych objaśnieniach nauczyciela opracowuje zebrane materiały: poprawnie wpisuje i formatuje teksty, stosuje kolumny, wstawia do tekstu obrazki i zdjęcia. Wspólnie z innymi sprawdza ortograficzną dokumentu. Wspólnie z innymi planuje działania związane z tematem zajęć oraz wyszukuje informacje w internecie. innymi opracowuje zebrane materiały: wpisuje teksty, stosuje kolumny, wstawia do tekstu obrazki i zdjęcia. sprawdza ortograficzną dokumentu. Wspólnie z innymi drukuje cały planuje działania związane z tematem zajęć oraz wyszukuje informacje w internecie. innych opracowuje zebrane materiały: wpisuje teksty, wstawia do tekstu obrazki i zdjęcia. drukuje cały dokument. Nie umie zaplanować działań tematem. Nie wpisuje tekstów i nie wstawia obrazów oraz nie podejmuje działań redagowaniem i formatowaniem. 10

11 ortograficzną dokumentu i wyjaśnia innym, jak wykonać tę czynność. Drukuje całość lub wybrane strony i wyjaśnia innym, jak wykonać tę czynności. wybrane strony. Drukuje cały dokument. dokument. niedostateczna 16. Wykorzystanie w reklamie efektu przenikania zdjęć I.5, II.3a, II.4, II.5, III.2, III.3, IV.1, IV.4, V.2 i twórczo planuje pracę i podejmuje działania posługując się poznanymi narzędziami graficznego GIMP. i twórczo doskonali wrażliwość estetyczną i poczucie estetyki podczas obróbki cyfrowej grafiki. Maksymalnie wykorzystuje możliwości GIMP do realizacji planuje pracę i podejmuje działania posługując się poznanymi narzędziami graficznego GIMP. doskonali wrażliwość estetyczną i poczucie estetyki podczas obróbki cyfrowej grafiki. Wykorzystuje możliwości GIMP do realizacji projektu. Planuje pracę i podejmuje działania posługując się poznanymi narzędziami graficznego GIMP. Doskonali wrażliwość estetyczną i poczucie estetyki podczas obróbki cyfrowej grafiki. Wykorzystuje wybrane narzędzia GIMP do realizacji projektu. innymi podejmuje działania posługując się poznanymi narzędziami graficznego GIMP. innymi doskonali wrażliwość estetyczną i poczucie estetyki podczas obróbki cyfrowej grafiki. Po wyjaśnieniu korzysta z wybranych narzędzi GIMP do realizacji projektu. podejmuje działania posługując się poznanymi narzędziami graficznego GIMP. innymi doskonali wrażliwość estetyczną i poczucie estetyki podczas obróbki cyfrowej grafiki. korzysta z wybranych narzędzi GIMP do realizacji projektu. Nie podejmuje prac poznanymi narzędziami graficznego GIMP. Nie doskonali wrażliwości estetycznej i poczucia estetyki podczas obróbki cyfrowej grafiki. Nie korzysta z żadnych narzędzi GIMP do realizacji projektu. 11

12 projektu. niedostateczna 17. Na czym polega optymalizacja plików graficznych obróbka cyfrowa grafiki I.5, II.3a, II.4, II.5, III.3, IV.1, IV.4, V.2 Rozumie i wyjaśnia innym pojęcia: format graficzny, obraz rastrowy, grafika wektorowa, optymalizacja grafiki. i twórczo wykorzystuje związane z optymalizacją plików graficznych w zależności od ich przeznaczenia. Rozumie pojęcia: format graficzny, obraz rastrowy, grafika wektorowa, optymalizacja grafiki. wykorzystuje związane z optymalizacją plików graficznych w zależności od ich przeznaczenia. Zna pojęcia: format graficzny, obraz rastrowy, grafika wektorowa, optymalizacja grafiki. Doskonali związane z optymalizacją plików graficznych w zależności od ich przeznaczenia. Zna pojęcia: format graficzny, obraz rastrowy, grafika wektorowa. Wspólnie z innymi wykonuje ćwiczenia związane z optymalizacją plików graficznych w zależności od ich przeznaczenia. Zna pojęcie format graficzny. doskonali związane z optymalizacją plików graficznych w zależności od ich przeznaczenia. Nie zna żadnego z pojęć: format graficzny, obraz rastrowy, grafika wektorowa, optymalizacja grafiki. Nie wykonuje ćwiczeń związanych z optymalizacją plików graficznych. 18. Współtworzenie dokumentów wielostronicowych realizacja projektu w chmurze I.5, II.3b, II.4, II.5, III.3, IV.1, IV.2, V.2 pracuje i wyjaśnia innym na czym polega praca w chmurze oraz pokazuje, w jaki sposób można współpracować z innymi nad dokumentem korzystając z chmury. Potrafi stosować w chmurze style pracuje w chmurze oraz pokazuje, w jaki sposób można współpracować z innymi nad dokumentem korzystając z chmury. Potrafi stosować w chmurze style nagłówków, wstawić Wie na czym polega praca w chmurze i umie współpracować z innymi nad dokumentem korzystając z chmury. Potrafi stosować w chmurze nagłówek i stopkę oraz numerowanie stron. Wspólnie z innymi pracuje w chmurze nad dokumentem. Współpracując z innymi wstawia w chmurze nagłówek i stopkę. Tylko z pomocą innych umie współpracować z innymi nad dokumentem i wstawia w chmurze nagłówek i stopkę. Nie wie na czym polega i nie podejmuje pracy w chmurze. 12

13 19. Nagrywanie i obróbka cyfrowa filmów I.5, II.3a, II.4, II.5, III.2, III.3, IV.1, IV.4, V.2 nagłówków, wstawić nagłówek i stopkę oraz numerowanie stron i wyjaśnia innym, jak krok po kroku wykonać te czynności. Rozumie i wyjaśnia innym na czym polega nagrywania i obróbka cyfrowa filmów w programie Windows Movie Maker. i twórczo montuje filmy, nagrywa wideo z użyciem kamery internetowej, odtwarza plik wideo, ustawia poziom głośności i określa punkt początkowy i końcowy filmu w Windows Movie Maker. nagłówek i stopkę oraz numerowanie stron. Rozumie na czym polega montaż, nagrywanie i obróbka cyfrowa filmów w programie Windows Movie Maker. montuje filmy, nagrywa wideo z użyciem kamery internetowej, odtwarza plik wideo i ustawia poziom głośności filmu w Windows Movie Maker. Wie na czym polega montaż filmów w programie Windows Movie Maker. montuje filmy i nagrywa wideo z użyciem kamery internetowej w Windows Movie Maker. Po wyjaśnieniu wie na czym polega montaż filmów w programie Windows Movie Maker. Wspólnie z innymi montuje filmy i nagrywa wideo z użyciem kamery internetowej w Windows Movie Maker. Wie do czego służy program Windows Movie Maker. montuje filmy i nagrywa wideo z użyciem kamery internetowej w Windows Movie Maker. niedostateczna Nie wie do czego służy program Windows Movie Maker. Nie podejmuje prac montażem filmu. 20. Praca nad projektem Miejsca w Polsce, które warto i twórczo dzieli zadanie główne na dzieli zadanie główne na zadania cząstkowe, Dzieli zadanie główne na zadania cząstkowe i innymi gromadzi materiały do wyszukuje informacje Nie podejmuje prac gromadzeniem 13

14 odwiedzić (2 godziny) I.5, II.3d, II.4, II.5, III.3, IV.1, IV.2, V.2 zadania cząstkowe, określa zadania w ramach swojej grupy i gromadzi materiały. wyszukuje, gromadzi i analizuje informacje potrzebne do prezentacji danego zagadnienia. Twórczo wykorzystuje możliwości do tworzenia prezentacji multimedialnych lub montażu filmów. określa zadania w ramach swojej grupy i gromadzi materiały. Wyszukuje, gromadzi i analizuje informacje potrzebne do prezentacji danego zagadnienia. korzysta z możliwości do tworzenia prezentacji multimedialnych lub montażu filmów. 21. Podsumowanie rozdziału 3. Projekty, debaty, prezentacje gromadzi materiały. Wyszukuje i gromadzi informacje potrzebne do prezentacji danego zagadnienia. Korzysta z możliwości do tworzenia prezentacji multimedialnych lub montażu filmów. Uczestniczy w pracy projektu. innymi tworzy prezentację multimedialną lub montuje film. w pracy potrzebne do prezentacji danego zagadnienia. tworzy prezentację multimedialną lub montuje film. niedostateczna materiałów do projektu. Nie potrafi korzystać z do tworzenia prezentacji lub montażu filmów. pracy niedostateczna Rozdział 4. Posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi. Przestrzeganie prawa i zasad BHP 22. Posługiwanie się Twórczo Wykorzystuje w Wykorzystuje w Doskonali doskonali Nie podejmuje 14

15 urządzeniami cyfrowymi. Współczesne zastosowania informatyki I.5, III.2, III.3, V.1 wykorzystuje w praktyce i doskonali posługiwania się urządzeniami cyfrowymi oraz wypowiada się na temat ich wielu zastosowań. Wykorzystuje własne, twórcze pomysły do wykonania prezentacji multimedialnej na zadany temat w programie PowerPoint oraz z dysku Google, wie jak wstawić i usunąć hiperłącze oraz wyjaśnia te czynności innym. Przestrzega etyki pracy z informacjami, respektuje prawo autorskie oraz wyjaśnia konieczność stosowania tych przepisów w praktyce i doskonali posługiwania się urządzeniami cyfrowymi oraz wypowiada się na temat ich kilku zastosowań. wykonuje prezentację multimedialną na zadany temat w programie PowerPoint oraz z dysku Google, wie jak wstawić i usunąć hiperłącze oraz wyjaśnia te czynności innym. Przestrzega etyki pracy z informacjami i respektuje prawo autorskie oraz podaje przykłady właściwego postępowania. praktyce i doskonali posługiwania się urządzeniami cyfrowymi. wykonuje prezentację multimedialną na zadany temat w programie PowerPoint, wie jak wstawić i usunąć hiperłącze oraz wyjaśnia te czynności innym. Uczestniczy w pracy Przestrzega etyki pracy z informacjami i respektuje prawo autorskie. posługiwania się urządzeniami cyfrowymi. Wykonuje prezentację multimedialną na zadany temat w programie PowerPoint. w pracy Wie co to jest etyka pracy z informacjami i prawo autorskie. posługiwania się urządzeniami cyfrowymi. wykonuje prezentację multimedialną na zadany temat w programie PowerPoint. Po wyjaśnieniu wie co to jest etyka pracy z informacjami i prawo autorskie. niedostateczna doskonalenia posługiwania się urządzeniami cyfrowymi. Nie podejmuje działań wykonaniem prezentacji multimedialnej na zadany temat w programie PowerPoint. pracy Nie wie co to jest etyka pracy z informacjami i prawo autorskie. 15

16 praktyce. niedostateczna Ochrona własności intelektualnej współtworzenie dokumentu w chmurze I.5, II.3b, II.4, III.3, IV.1, IV.2, V.1, V.2 Kwestie etyczne związane z wykorzysty waniem komputerów i sieci Rozumie i wyjaśnia innym na konkretnych przykładach na czym polega etyczne postępowanie z informacjami i poszanowanie własności intelektualnej. i twórczo stosuje odpowiednie narzędzia dostępne w dokumentach Google do przygotowania w chmurze schematu na zadany temat. Przygotowuje przekrojowe i wyczerpujące opracowanie w grupie na jeden z tematów dotyczących kwestii etycznych Wyjaśnia na czym polega etyczne postępowanie z informacjami i poszanowanie własności intelektualnej. stosuje odpowiednie narzędzia dostępne w dokumentach Google do przygotowania w chmurze schematu na zadany temat. Przygotowuje opracowanie w grupie na jeden z tematów dotyczących kwestii etycznych Wie na czym polega etyczne postępowanie z informacjami i poszanowanie własności intelektualnej. Stosuje odpowiednie narzędzia dostępne w dokumentach Google do przygotowania w chmurze schematu na zadany temat. Uczestniczy w pracy Przygotowuje krótkie opracowanie w grupie na jeden z tematów dotyczących kwestii etycznych Rozumie pojęcia: etyczne postępowanie z informacjami i poszanowanie własności intelektualnej. Wspólnie z innymi stosuje odpowiednie narzędzia dostępne w dokumentach Google do przygotowania w chmurze schematu na zadany temat. w pracy innymi przygotowuje krótkie opracowanie w grupie na jeden z tematów dotyczących kwestii Po wyjaśnieniu nauczyciela rozumie pojęcia: etyczne postępowanie z informacjami i poszanowanie własności intelektualnej. stosuje odpowiednie narzędzia dostępne w dokumentach Google do przygotowania w chmurze schematu na zadany temat. przygotowuje krótkie opracowanie w grupie na jeden z tematów dotyczących kwestii etycznych Nie rozumie pojęć: etyczne postępowanie z informacjami i poszanowanie własności intelektualnej. Nie stosuje odpowiednich narzędzi dostępnych w dokumentach Google do przygotowania w chmurze schematu na zadany temat. pracy Nie przygotowuje opracowania w grupie na jeden z tematów dotyczących kwestii etycznych 16

17 II.3b, II.4, III.3, IV.1, V.1, V.2 komputerów i sieci. komputerów i sieci. komputerów i sieci. Uczestniczy w pracy etycznych komputerów i sieci. w pracy komputerów i sieci. niedostateczna komputerów i sieci. pracy 25. Podsumowanie rozdziału 4. Projekty, debaty, prezentacje 17

Wymagania edukacyjne do przedmiotu

Wymagania edukacyjne do przedmiotu Wymagania edukacyjne do przedmiotu INFORMATYKA w klasie VIII szkoły podstawowej opracowane na podstawie programu Informatyka Europejczyka. Program nauczania zajęć komputerowych dla drugiego etapu edukacyjnego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z INFORMATYKI W KLASIE 8 opracowane na podstawie podręcznika

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z INFORMATYKI W KLASIE 8 opracowane na podstawie podręcznika WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z INFORMATYKI W KLASIE 8 opracowane na podstawie podręcznika Informatyka Europejczyka. Podręcznik do informatyki dla szkoły podstawowej. Klasa 8. Prowadząca:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z INFORMATYKI W KLASIE 8 opracowane na podstawie podręcznika

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z INFORMATYKI W KLASIE 8 opracowane na podstawie podręcznika WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z INFORMATYKI W KLASIE 8 opracowane na podstawie podręcznika Informatyka Europejczyka. Podręcznik do informatyki dla szkoły podstawowej. Klasa 8. Prowadzące:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE W KLASIE 7 opracowane na podstawie podręcznika:

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE W KLASIE 7 opracowane na podstawie podręcznika: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE W KLASIE 7 opracowane na podstawie podręcznika: Informatyka Europejczyka. Podręcznik do informatyki dla szkoły podstawowej. Klasa 7 Prowadząca:

Bardziej szczegółowo

WYAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI

WYAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI 1. Rozdział 1. Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów W sposób świadomy i twórczo wykorzystuje wiedzę do poszerzenia własnych zainteresowań i W sposób twórczy wykorzystuje wiadomości i Zrozumieć,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE W KLASIE 7 opracowane na podstawie podręcznika:

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE W KLASIE 7 opracowane na podstawie podręcznika: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE W KLASIE 7 opracne na podstawie podręcznika: Informatyka Europejczyka. Podręcznik do informatyki dla szkoły podstawowej. Klasa 7 Prdząca: mgr

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w szkole podstawowej, klasa 7

Plan wynikowy nauczania informatyki w szkole podstawowej, klasa 7 Plan wynikowy nauczania informatyki w szkole podstawowej, klasa 7 Podręcznik: Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla szkoły podstawowej. Klasa 7 Nr dopuszczenia 876/4/2017 Jolanta Pańczyk Program nauczania:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI DLA KLASY VII DOSTOSOWANY DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB PSYCHOFIZYCZNYCH I EDUKACYJNYCH DZIECKA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI DLA KLASY VII DOSTOSOWANY DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB PSYCHOFIZYCZNYCH I EDUKACYJNYCH DZIECKA 1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI DLA KLASY VII DOSTOSOWANY DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB PSYCHOFIZYCZNYCH I EDUKACYJNYCH DZIECKA Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. Ocenie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych w klasie 7

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych w klasie 7 Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych w klasie 7 Prowadzące: mgr Agnieszka Dudek i mgr Małgorzata Handzel 1) Sprawdzenie wiadomości i umiejętności z 3 ostatnich lekcji może mieć formę odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

lekcji Rozdział 1. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem 1. Zaczynamy lekcje w szkolnej 1 I.1.; II.3a; III.

lekcji Rozdział 1. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem 1. Zaczynamy lekcje w szkolnej 1 I.1.; II.3a; III. 8.1. Klasa 4 Numer Temat Rozdział 1. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem 1. Zaczynamy lekcje w szkolnej 1 I.1.; II.3a; pracowni komputerowej III.2a, 2d; Wprowadzenie, czyli kilka

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE W KLASIE 6 opracowane na podstawie podręcznika:

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE W KLASIE 6 opracowane na podstawie podręcznika: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE W KLASIE 6 opracowane na podstawie podręcznika: Informatyka Europejczyka. Podręcznik do informatyki dla szkoły podstawowej. Klasa 6 Prowadząca:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE INFORMATYKA DLA KLAS IV-VIII. II Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych

WYMAGANIA PROGRAMOWE INFORMATYKA DLA KLAS IV-VIII. II Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych WYMAGANIA PROGRAMOWE INFORMATYKA DLA KLAS IV-VIII Klasy IV VI I Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów 1) tworzy i porządkuje w postaci sekwencji (liniowo) lub drzewa (nieliniowo) informacje,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI KLASA III GIMNAZJUM DOBRY. prawem autorskim. komputerów wyszukuje w Internecie strony WWW związane z tematem.

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI KLASA III GIMNAZJUM DOBRY. prawem autorskim. komputerów wyszukuje w Internecie strony WWW związane z tematem. DOPUSZCZAJĄCY stosuje wybrane zasady właściwego zachowywania się w pracowni komputerowej; z pomocą wyszczególnia, które treści wśród znalezionych w Internecie są pozytywne, a które negatywne WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum

Kryteria oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum Kryteria oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum 1) Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym - wprowadza dane do arkusza i z pomocą wpisuje formuły, - z pomocą rozwiązuje proste zadania w arkuszu,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie 8 szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie 8 szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie 8 szkoły podstawowej 1. W zakresie rozumienia, analizowania i rozwiązywania problemów uczeń: wyjaśnia, czym jest algorytm, wskazuje specyfikację problemu (dane,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie 8 szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie 8 szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie 8 szkoły podstawowej 1. W zakresie rozumienia, analizowania i rozwiązywania problemów uczeń: wyjaśnia, czym jest algorytm, wskazuje specyfikację problemu (dane,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE. Informatyka Szkoła Podstawowa Klasa 4 NA ŚRÓDROCZNĄ I ROCZNĄ OCENĘ KLASYFIKACYJNĄ

WYMAGANIA EDUKACYJNE. Informatyka Szkoła Podstawowa Klasa 4 NA ŚRÓDROCZNĄ I ROCZNĄ OCENĘ KLASYFIKACYJNĄ WYMAGANIA EDUKACYJNE Informatyka Szkoła Podstawowa Klasa 4 NA ŚRÓDROCZNĄ I ROCZNĄ OCENĘ KLASYFIKACYJNĄ NA ŚRÓDROCZNĄ CELUJĄCA Uczeń otrzymuje ocenę celującą, jeżeli jego wiedza i umiejętności w pełni spełniają

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z informatyki w klasie VIII

Kryteria oceniania z informatyki w klasie VIII 1. Ogólne zasady oceniania uczniów Kryteria oceniania z informatyki w klasie VIII 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela postępów w opanowaniu przez ucznia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki Klasa I gimnazjum

Wymagania edukacyjne z informatyki Klasa I gimnazjum Uczeń powinien: Wymagania edukacyjne z informatyki Klasa I gimnazjum a) Budowa i zastosowanie komputera: stosować się do regulaminu szkolnej pracowni komputerowej; wiedzieć, jakie znaczenie ma komputer

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie VIII

Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie VIII Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie VIII Wymagania konieczne K dotyczą zagadnień elementarnych, stanowiących swego rodzaju podstawę, powinien je zatem opanować każdy uczeń. Wymagania podstawowe

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne dla klasy VI. (na podstawie Grażyny Koba, Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej.

Wymagania na poszczególne oceny szkolne dla klasy VI. (na podstawie Grażyny Koba, Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. 1 Wymagania na poszczególne oceny szkolne dla klasy VI (na podstawie Grażyny Koba, Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa VI ) 2 1. Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym słucha poleceń nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania - Informatyka klasa VIII. 1. Ogólne zasady oceniania uczniów

Przedmiotowy system oceniania - Informatyka klasa VIII. 1. Ogólne zasady oceniania uczniów Przedmiotowy system oceniania - Informatyka klasa VIII 1. Ogólne zasady oceniania uczniów 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela postępów w opanowaniu przez

Bardziej szczegółowo

Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa VI

Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa VI 1 Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa VI Opis założonych osiągnięć ucznia przykłady wymagań na poszczególne oceny szkolne dla klasy VI Grażyna Koba Spis treści 1. Obliczenia w arkuszu

Bardziej szczegółowo

według programu Lekcje z komputerem autorstwa W. Jochemczyk, I. Krajewska-Kranas, A. Samulska, W. Kranas, M. Wyczółkowski

według programu Lekcje z komputerem autorstwa W. Jochemczyk, I. Krajewska-Kranas, A. Samulska, W. Kranas, M. Wyczółkowski WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ Lekcje z komputerem według programu Lekcje z komputerem autorstwa W. Jochemczyk, I. Krajewska-Kranas, A. Samulska, W. Kranas, M. Wyczółkowski Nauczyciel:

Bardziej szczegółowo

Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa VI

Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa VI 1 Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa VI 1. Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem aplikacji komputerowych obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym wykonuje

Bardziej szczegółowo

Zasady oceniania z informatyki (od roku szkolnego 2018/2019)

Zasady oceniania z informatyki (od roku szkolnego 2018/2019) Zasady oceniania z informatyki (od roku szkolnego 2018/2019) Formy i sposoby sprawdzania osiągnięć ucznia Na lekcjach informatyki uczniowie są oceniani za ćwiczenia praktyczne polegające m.in. na tworzeniu

Bardziej szczegółowo

Kryteria końcoworoczne oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum w roku szkolnym 2015/2016

Kryteria końcoworoczne oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum w roku szkolnym 2015/2016 Kryteria końcoworoczne oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum w roku szkolnym 2015/2016 Ocena dopuszczająca - stosuje wybrane zasady właściwego zachowywania się w pracowni komputerowej,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z informatyki w klasach VII i VIII

Przedmiotowy system oceniania z informatyki w klasach VII i VIII Przedmiotowy system oceniania z informatyki w klasach VII i VIII 1. Założenia ogólne. w każdym semestrze uczeń może zgłosić dwa nieprzygotowania do zajęć lekcyjnych zeszyt ucznia jest przedmiotem oceniania

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA WYMAGANIA OGÓLNE

INFORMATYKA WYMAGANIA OGÓLNE INFORMATYKA WYMAGANIA OGÓLNE I. Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów na bazie logicznego i abstrakcyjnego myślenia, myślenia algorytmicznego i sposobów reprezentowania informacji. II. Programowanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla uczniów klas VI SP nr 53 w Krakowie w roku szkolnym 2019/2020

Wymagania edukacyjne z informatyki dla uczniów klas VI SP nr 53 w Krakowie w roku szkolnym 2019/2020 Prowadzący: Elwira Kukiełka Ewa Pawlak-Głuc 1 Opracowano na podstawie: 1. Podstawa programowa(dz.u. z 017r. poz. ) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 017 r. w sprawie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania

Przedmiotowy system oceniania Przedmiotowy system oceniania 1. Ogólne zasady oceniania uczniów 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Arkusz kalkulacyjny (Microsoft Excel i OpenOffice) Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE W KLASIE 5 opracowane na podstawie podręcznika:

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE W KLASIE 5 opracowane na podstawie podręcznika: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE W KLASIE 5 opracowane na podstawie podręcznika: Informatyka Europejczyka. Podręcznik do informatyki dla szkoły podstawowej. Klasa 5 Prowadząca:

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z informatyki w klasie 8

Przedmiotowy system oceniania z informatyki w klasie 8 Przedmiotowy system oceniania z informatyki w klasie 8 Przedmiotowy system oceniania (PSO) to podstawowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów z danego przedmiotu. Powinien być zgodny z podstawą programową

Bardziej szczegółowo

Wymagania z informatyki na poszczególne oceny szkolne dla klasy VIII

Wymagania z informatyki na poszczególne oceny szkolne dla klasy VIII Wymagania z informatyki na poszczególne oceny szkolne dla klasy VIII Spis treści 1. Praca z dokumentem tekstowym...2 1.1. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem aplikacji komputerowych opracowywanie

Bardziej szczegółowo

Lubię to! Przedmiotowy system oceniania z informatyki Klasa 8 Aneta Czajkowska

Lubię to! Przedmiotowy system oceniania z informatyki Klasa 8 Aneta Czajkowska Lubię to! Przedmiotowy system oceniania z informatyki Klasa 8 Aneta Czajkowska 1 Przedmiotowy system oceniania z informatyki KLASA 8 Podstawa programowa określa cele kształcenia, a także obowiązkowy zakres

Bardziej szczegółowo

Opis założonych osiągnięć ucznia wymagania na poszczególne oceny dla klasy VIII

Opis założonych osiągnięć ucznia wymagania na poszczególne oceny dla klasy VIII Opis założonych osiągnięć ucznia wymagania na poszczególne oceny dla klasy VIII 1. Praca z dokumentem tekstowym 1.1. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem aplikacji komputerowych opracowywanie tekstu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania Informatyka kl 8

Przedmiotowy system oceniania Informatyka kl 8 Przedmiotowy system oceniania Informatyka kl 8 Przedmiotowy system oceniania (PSO) to podstawowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów z danego przedmiotu. PSO powinien być zgodny z podstawą programową

Bardziej szczegółowo

Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa VIII

Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa VIII 1 Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa VIII 1. Praca z dokumentem tekstowym 1.1. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem aplikacji komputerowych opracowywanie tekstu w edytorze tekstu

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne informatyka dla klasy VIII I półrocze

Wymagania na poszczególne oceny szkolne informatyka dla klasy VIII I półrocze Wymagania na poszczególne oceny szkolne informatyka dla klasy VIII I półrocze 1. Praca z dokumentem tekstowym 1.1. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem aplikacji komputerowych opracowywanie tekstu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z informatyki dla klasy ósmej szkoły podstawowej

Przedmiotowy system oceniania z informatyki dla klasy ósmej szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania z informatyki dla klasy ósmej szkoły podstawowej Na podstawie podręcznika Lubię to 1 Ogólne zasady oceniania uczniów 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy VIII

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy VIII Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy VIII Wymagania edukacyjne 1. W zakresie rozumienia, analizowania i rozwiązywania problemów uczeń: wyjaśnia, czym jest algorytm, wskazuje specyfikację problemu

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA Przedmiotowy system oceniania Szkoła Podstawowa nr 16 im. Bolesława Prusa w Siemianowicach Śląskich

INFORMATYKA Przedmiotowy system oceniania Szkoła Podstawowa nr 16 im. Bolesława Prusa w Siemianowicach Śląskich 1 INFORMATYKA Przedmiotowy system oceniania Szkoła Podstawowa nr 16 im. Bolesława Prusa w Siemianowicach Śląskich 1. Ogólne zasady oceniania uczniów 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY 4 powstałe w oparciu o nową podstawę programową i program nauczania

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY 4 powstałe w oparciu o nową podstawę programową i program nauczania WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY 4 powstałe w oparciu o nową podstawę programową i program nauczania Cele kształcenia wymagania ogólne I. Podstawa programowa informatyka I._Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

1. Ogólne zasady oceniania uczniów. 2. Zasady badania wyników nauczania

1. Ogólne zasady oceniania uczniów. 2. Zasady badania wyników nauczania Przedmiotowy system oceniania Przedmiotowy system oceniania (PSO) to podstawowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów z danego przedmiotu. PSO powinien być zgodny z podstawą programową oraz wewnątrzszkolnym

Bardziej szczegółowo

Kryteria końcoworoczne oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum rok szkolny 2014/2015

Kryteria końcoworoczne oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum rok szkolny 2014/2015 Kryteria końcoworoczne oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum rok szkolny 2014/2015 Ocena niedostateczny - nie stosuje się do regulaminu pracowni komputerowej, - nie zna kryteriów oceniania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM

PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki Blok Liczba godzin I rok II rok Na dobry początek 7 Internet i gromadzenie danych 6 2 Multimedia 5 3 Edytory

Bardziej szczegółowo

Materiał nauczania z podziałem na jednostki lekcyjne Wymagania edukacyjne

Materiał nauczania z podziałem na jednostki lekcyjne Wymagania edukacyjne 1 Materiał nauczania z podziałem na jednostki lekcyjne Wymagania edukacyjne I rok nauki 1 godzina tygodniowo Program nauczania: Informatyka Europejczyka. Program nauczania informatyki w gimnazjum. Edycja:

Bardziej szczegółowo

Informatyka dla szkoły podstawowej Teraz bajty - Klasa VIII

Informatyka dla szkoły podstawowej Teraz bajty - Klasa VIII Informatyka dla szkoły podstawowej Teraz bajty - Klasa VIII Opis założonych osiągnięć ucznia wymagania na poszczególne oceny Spis treści 1. Praca z dokumentem tekstowym... 2 1.1. Rozwiązywanie problemów

Bardziej szczegółowo

Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki. Tematyka lekcji. Rok I. Liczba godzin. Blok

Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki. Tematyka lekcji. Rok I. Liczba godzin. Blok Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki Blok Liczba godzin I rok II rok Na dobry początek 7 Internet i gromadzenie danych 6 2 Multimedia 5 3 Edytory tekstu i grafiki 6 4 Arkusz kalkulacyjny 7 4

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI W KL. III gimnazjum 1 godz. / tydzień

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI W KL. III gimnazjum 1 godz. / tydzień WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI W KL. III gimnazjum 1 godz. / tydzień poprawnie zaznacza określone kolumnę, wiersz, zakres komórek; potrafi poszerzać kolumny i wiersze; wyjaśnia i rozróżnia pojęcia:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA klasa III

WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA klasa III WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA klasa III I PÓŁROCZE 1. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, korzysta z różnych źródeł informacji i twórczo

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA KLASA VIII

INFORMATYKA KLASA VIII INFORMATYKA KLASA VIII WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE 1. Praca z dokumentem tekstowym 1.1. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem aplikacji komputerowych opracowywanie tekstu w edytorze tekstu

Bardziej szczegółowo

W odniesieniu do wszystkich zajęć: Ocena dopuszczająca: Uczeń:

W odniesieniu do wszystkich zajęć: Ocena dopuszczająca: Uczeń: WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych grafika komputerowa. W odniesieniu do wszystkich zajęć: Ocena dopuszczająca: 1. Z

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KL.V

ROZKŁAD MATERIAŁU ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KL.V ROZKŁAD MATERIAŁU ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KL.V 1 (1) Bezpiecznie w pracowni i w sieci tworzymy regulamin pracowni 2 (2, 3) Uwaga na wirusy! Bezpieczeństwo w Internecie. Regulamin pracowni komputerowej oraz

Bardziej szczegółowo

1. Propozycje kryteriów oceny wymagania na poszczególne oceny szkolne 1.1. Algorytmika i programowanie

1. Propozycje kryteriów oceny wymagania na poszczególne oceny szkolne 1.1. Algorytmika i programowanie 1. Propozycje kryteriów oceny wymagania na poszczególne oceny szkolne 1.1. Algorytmika i programowanie Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów algorytmicznych opisuje algorytm, znajdowania nieuporządkowanym,

Bardziej szczegółowo

Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa VIII

Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa VIII Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa VIII Opis założonych osiągnięć ucznia przykłady wymagań na poszczególne oceny szkolne dla klasy VIII Grażyna Koba 1. Praca z dokumentem tekstowym

Bardziej szczegółowo

1.1. Algorytmika i programowanie

1.1. Algorytmika i programowanie Informatyka klasa VIII Kryteria oceny wymagania na poszczególne oceny szkolne 1.1. Algorytmika i programowanie Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów algorytmicznych opisuje algorytm, znajdowania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie 8.

Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie 8. 1 Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie 8. Spis treści 1. Praca z dokumentem tekstowym... 2 1.1. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem aplikacji komputerowych - opracowywanie tekstu w edytorze

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ Lp. programoej Rozdział 1. Rozumienie, analizoanie i roziązyanie problemó Ponadpodstaoe Wymagania programoe celująca bardzo dobra dobra dostateczna

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału informatyki w gimnazjum w Kielnie dla klasy I i II z podziałem na jednostki lekcyjne.

Rozkład materiału informatyki w gimnazjum w Kielnie dla klasy I i II z podziałem na jednostki lekcyjne. Rozkład materiału informatyki w gimnazjum w Kielnie dla klasy I i II z podziałem na jednostki lekcyjne. I rok nauki 1 godzina, II rok nauki 1 godzina tygodniowo (łącznie 68 godz). Podstawa prawna: Ustawa

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne kl. 6

Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne kl. 6 Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne kl. 6 Zajęcia komputerowe z pomysłem Prawa i obowiązki użytkownika komputera Samodzielnie uruchamia komputer i loguje się do szkolnej sieci

Bardziej szczegółowo

Program nauczania informatyki w klasie siódmej w Zespole Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena we Włocławku

Program nauczania informatyki w klasie siódmej w Zespole Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena we Włocławku Program nauczania informatyki w klasie siódmej w Zespole Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena we Włocławku Na podstawie podręcznika wydawnictwa Nowa Era: Lubię to! Autor: Grażyna Koba W klasie siódmej

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny w klasach I gimnazjum

Wymagania na poszczególne oceny w klasach I gimnazjum Wymagania na poszczególne oceny w klasach I gimnazjum Prawo autorskie - zagadnienia etyczne i prawne związane z ochroną własności intelektualnej Podstawy języka HTML Tworzenie witryny WWW - tło i obrazki

Bardziej szczegółowo

- 1 - Liczba godzin. Nr lekcji. Nr punktu w podręczniku. Zagadnienia do realizacji według podstawy programowej (treści nauczania)

- 1 - Liczba godzin. Nr lekcji. Nr punktu w podręczniku. Zagadnienia do realizacji według podstawy programowej (treści nauczania) Rozkład materiału dla przedmiotu: Informatyka zakres podstawowy realizowanego według podręcznika: E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M.M. Sysło, Informatyka to podstawa, WSiP, Warszawa

Bardziej szczegółowo

i działanie urządzeń związanych równieŝ budowę i funkcje urządzeń

i działanie urządzeń związanych równieŝ budowę i funkcje urządzeń Wymagania edukacyjne Informatyka III etap edukacyjny (gimnazjum) Uczeń potrafi I. Bezpiecznie posługiwać się komputerem i jego oprogramowaniem, wykorzystywać sieć komputerową; komunikować się za pomocą

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe cele edukacyjne i treści nauczania. KLASA 5

Szczegółowe cele edukacyjne i treści nauczania. KLASA 5 Szczegółowe cele edukacyjne i treści nauczania. KLASA 5 Temat oziom KOMUTER DLA KAŻDEGO Regulamin pracowni komputerowej oraz przepisy BH Bezpiecznie w pracowni i w sieci tworzymy regulamin pracowni 1 1

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. Poziom wymagań ponadpodstawowy

Liczba godzin. Poziom wymagań ponadpodstawowy 1 Plan wynikowy Treści nauczania Bezpiecznie w pracowni i w sieci omówienie regulaminu pracowni Temat lekcji Liczba godzin Poziom wymagań podstawowy Poziom wymagań ponadpodstawowy Prawa i obowiązki użytkownika

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z Informatyki dla klasy VIIIb Szkoły Podstawowej.

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z Informatyki dla klasy VIIIb Szkoły Podstawowej. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z Informatyki dla klasy VIIIb Szkoły Podstawowej. 1 Praca z dokumentem tekstowym Rozwiązywanie problemów z

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY V Dział Ocena: dopuszczająca Ocena: dostateczna Ocena: dobra Ocena: bardzo dobra Ocena: celująca 1.Komputer dla każdego uruchamia komputer Zna i rozumie

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa - zajęcia komputerowe

Podstawa programowa - zajęcia komputerowe Podstawa programowa - zajęcia komputerowe II ETAP EDUKACYJNY: realizacja w klasach V-VI Cele kształcenia - wymagania ogólne: I. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem; świadomość

Bardziej szczegółowo

opracowane na podstawie podręcznika:

opracowane na podstawie podręcznika: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE W KLASIE 6 opracowane na podstawie podręcznika: Informatyka Europejczyka. Podręcznik do informatyki dla szkoły podstawowej. Klasa 6 /stara

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu informatyka w klasie 8

Wymagania edukacyjne z przedmiotu informatyka w klasie 8 Wymagania edukacyjne z przedmiotu informatyka w klasie 8 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Ocenie podlegają: - Opanowanie podstawowych wiadomości i umiejętności zgodnie

Bardziej szczegółowo

Materiał nauczania z podziałem na jednostki lekcyjne

Materiał nauczania z podziałem na jednostki lekcyjne Materiał nauczania z podziałem na jednostki lekcyjne I rok nauki 1 godzina, II rok nauki 1 godzina tygodniowo (łącznie 65 godzin). Podręcznik: Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i sposoby sprawdzania edukacyjnych osiągnięć uczniów z informatyki

Wymagania edukacyjne i sposoby sprawdzania edukacyjnych osiągnięć uczniów z informatyki Wymagania edukacyjne i sposoby sprawdzania edukacyjnych osiągnięć uczniów z informatyki INFORMATYKA POZIOM PODSTAWOWY (klasy I) Cele kształcenia wymagania ogólne 1. Bezpieczne posługiwanie się komputerem

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z informatyki w klasie 8 szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne:

Przedmiotowy system oceniania z informatyki w klasie 8 szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne: Przedmiotowy system oceniania z informatyki w klasie 8 szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne: W zakresie rozumienia, analizowania i rozwiązywania problemów uczeń: wyjaśnia, czym jest algorytm, wskazuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie 7 szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie 7 szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie 7 szkoły podstawowej 1. W zakresie rozumienia, analizowania i rozwiązywania problemów uczeń: dziedziny, w których wykorzystuje się komputery, opisuje sposoby

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi na poszczególne stopnie z przedmiotu informatyka dla klasy 5.

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi na poszczególne stopnie z przedmiotu informatyka dla klasy 5. KLASA V 32 godziny lekcyjne Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi na poszczególne stopnie z przedmiotu informatyka opracowany na podstawie podręcznika Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka, Informatyka Europejczyka.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 1. edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych konieczne (na ocenę dopuszczającą) obejmują wiadomości i umiejętności umożliwiające

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne - Zajęcia komputerowe klasa 6Lekcja: Prawa i obowiązki użytkownika komputera 6 5 4 3 2

Wymagania edukacyjne - Zajęcia komputerowe klasa 6Lekcja: Prawa i obowiązki użytkownika komputera 6 5 4 3 2 Wymagania edukacyjne - Zajęcia komputerowe klasa 6Lekcja: Prawa i obowiązki użytkownika komputera 6 5 4 3 2 Ocena dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Samodzielnie uruchamia komputer i loguje się do szkolnej

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z Technologii Informacyjnej

Kryteria oceniania z Technologii Informacyjnej IV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Sosnowcu Kryteria oceniania z Technologii Informacyjnej Kryteria na ocenę dopuszczającą 1. Uczeń potrafi wymienić niektóre z elementów budowy komputera.

Bardziej szczegółowo

Informatyka Klasa VIII

Informatyka Klasa VIII Wymagania na poszczególne oceny: Informatyka Klasa VIII Praca z dokumentem tekstowym 1.1. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem aplikacji komputerowych opracowywanie tekstu w edytorze tekstu formatuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie IIIa gimnazjum

Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie IIIa gimnazjum Lp. Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie IIIa gimnazjum 1. Internet i sieci [17 godz.] 1 Sieci komputerowe. Rodzaje sieci, topologie, protokoły transmisji danych w sieciach. Internet jako sie rozległa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący Potrafi wymienić Samodzielnie

Bardziej szczegółowo

Innowacja pedagogiczna na zajęciach komputerowych w klasach 4e, 4f, 4g. Nazwa innowacji Programowy Zawrót Głowy

Innowacja pedagogiczna na zajęciach komputerowych w klasach 4e, 4f, 4g. Nazwa innowacji Programowy Zawrót Głowy Szkoła Podstawowa nr 13 im. Arkadego Fiedlera w Gorzowie Wlkp. rok szkolny 2016-2017 Innowacja pedagogiczna na zajęciach komputerowych w klasach 4e, 4f, 4g Nazwa innowacji Programowy Zawrót Głowy Autor

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5 Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5 Ocena dopuszczajaca:uczeń Ocena dostateczna:uczeń Ocena dobra: uczeń Ocena bardzo dobra:uczeń Ocena celująca: uczeń zna zasady bezpiecznej pracy z

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału klasa 6 zajęcia komputerowe

Rozkład materiału klasa 6 zajęcia komputerowe Rozkład materiału klasa 6 zajęcia komputerowe Treści nauczania Treści nauczania Temat lekcji L..p zawarte w pod- Poziom Osiągnięcia uczniów stawie pro- wymagań gramowej 1 2 3 4 5 6 PRACA Z KOMPUTEREM Bezpiecznie

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY 6

PLAN WYNIKOWY Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY 6 PLAN WYNIKOWY Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY 6 TEMAT SPOTKANIA Sprzęt i oprogramowanie. Wirusy komputerowe. PODSTAWA PROGRAMOWA 2.3 7.1 7.2 1.6 WYMAGANIA EDUKACYJNE PODSTAWOWE PONADPODSTAWOWE UCZEŃ: UCZEŃ:

Bardziej szczegółowo

KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO III etap edukacyjny PG im. Tadeusza Kościuszki w Kościerzycach Przedmiot informatyka Klasa......... Rok szkolny Imię i nazwisko nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy dla klasy 8 szkoły podstawowej zgodny z podręcznikiem Lubię to!

Plan wynikowy dla klasy 8 szkoły podstawowej zgodny z podręcznikiem Lubię to! Plan wynikowy dla klasy 8 szkoły podstawowej zgodny z podręcznikiem Lubię to! Wymagania zamieszczone w planie wynikowym zostały dostosowane do poszczególnych jednostek lekcyjnych. Tytuł w podręczniku 1.1

Bardziej szczegółowo

Opis założonych osiągnięć ucznia wymagania na poszczególne oceny szkolne dla klasy VIII. Opracowano w oparciu o pomoce naukowe Migra (

Opis założonych osiągnięć ucznia wymagania na poszczególne oceny szkolne dla klasy VIII. Opracowano w oparciu o pomoce naukowe Migra ( Opis założonych osiągnięć ucznia wymagania na poszczególne oceny szkolne dla klasy VIII Opracowano w oparciu o pomoce naukowe Migra (www.migra.pl) 1. Praca z dokumentem tekstowym 1.1. Rozwiązywanie problemów

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi na poszczególne stopnie z przedmiotu informatyka dla klasy 5.

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi na poszczególne stopnie z przedmiotu informatyka dla klasy 5. KLASA V 32 godziny lekcyjne Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi na poszczególne stopnie z przedmiotu informatyka opracowany na podstawie podręcznika Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka, Informatyka Europejczyka.

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy do realizacji informatyki w szkole podstawowej na poziomie klasy VIII

Plan wynikowy do realizacji informatyki w szkole podstawowej na poziomie klasy VIII Plan wynikowy do realizacji informatyki w szkole podstawowej na poziomie klasy VIII (wersja z językiem C++ i Python) opracowany na podstawie podręcznika: Grażyna Koba, Teraz bajty. Informatyka dla szkoły

Bardziej szczegółowo

3.1. Na dobry początek

3.1. Na dobry początek Klasa I 3.1. Na dobry początek Regulamin pracowni i przepisy BHP podczas pracy przy komputerze Wykorzystanie komputera we współczesnym świecie Zna regulamin pracowni i przestrzega go. Potrafi poprawnie

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi na poszczególne stopnie z przedmiotu informatyka dla klasy 5.

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi na poszczególne stopnie z przedmiotu informatyka dla klasy 5. KLASA V 32 godziny lekcyjne Rozdział 1. Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi na poszczególne stopnie z przedmiotu informatyka opracowany na podstawie podręcznika Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka, Informatyka

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA 3

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA 3 ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA 3 Zajęcia komputerowe należy rozumieć jako zajęcia przy komputerze, z oprogramowaniem dostosowanym do wieku, możliwości i potrzeb uczniów. Ze względu na specyfikę przedmiotu spełnianie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne - Zajęcia komputerowe klasa 6

Wymagania edukacyjne - Zajęcia komputerowe klasa 6 Wymagania edukacyjne - Zajęcia komputerowe klasa 6 Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który opanował wiedzę i umiejętności obejmujące pełny zakres programu, a w szczególności: Potrafi korzystać z różnych

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy do realizacji informatyki w szkole podstawowej na poziomie klasy VIII

Plan wynikowy do realizacji informatyki w szkole podstawowej na poziomie klasy VIII Plan wynikowy do realizacji informatyki w szkole podstawowej na poziomie klasy VIII opracowany na podstawie podręcznika: Grażyna Koba, Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa VIII, MIGRA,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ Rozdział 1. (Proponowana liczba godzin 9) Bezpieczna praca z komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi Numer 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Zaczynamy

Bardziej szczegółowo