OKUCIA BUDOWLANE. OKUCIA DO DRZWI Samozamykacze

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OKUCIA BUDOWLANE. OKUCIA DO DRZWI Samozamykacze"

Transkrypt

1 OKUCIA BUDOWLANE OKUCIA DO DRZWI Samozamykacze

2

3 - zawias czopowy górny stosowany do drzwi wahad³owych z profili aluminiowych, stalowych i drewnianych Zawias czopowy górny DORMA - regulacja w poziomie +/- 10 mm - mo liwoœæ zabudowy zawiasy górnej ze wzglêdu na odleg³oœæ skrzyd³a od ramy: 5mm 12 mm 20 mm - oœ obrotu drzwi min. 51 mm szt. stal ocynkowana Zawias czopowy górny - dÿwignia noœna dolna stosowana do drzwi wahad³owych z profili aluminiowych, stalowych DŸwignia noœna dolna DORMA - oœ obrotu drzwi min. 51 mm - bez œrub bocznych szt. stal ocynkowana DŸwignia noœna dolna - z œrubami bocznymi ( œruby boczne stabilizuj¹ po³o enia dÿwigni w profilu aluminiowym lub stalowym ) szt. stal ocynkowana DŸwignia noœna dolna strona: stan:

4 Samozamykacz pod³ogowy BTS 75 V - samozamykacz pod³ogowy stosowany do drzwi zewnêtrznych i wewnêtrznych, przymykowych oraz wahad³owych - do ciê aru skrzyd³a drzwiowego 120 kg - do szerokoœci skrzyd³a: 1000 mm - drzwi zewnêtrzne 1100 mm - drzwi wewnêtrzne - p³ynna regulacja si³y zamykania EN 1-4 wg EN regulowana prêdkoœæ zamykania 175º - 15º 15º -0º - mechaniczne t³umienie otwierania szt. bez blokady szt. z blokad¹ 90 Samozamykacz pod³ogowy BTS 75V szt. z blokad¹ Pokrywa do samozamykacza pod³ogowego BTS 75V - stosowana do samozamykacza pod³ogowego BTS 75V - uniwersalna do drzwi prawych i lewych szt. stal nierdzewna Pokrywa do samozamykacza BTS 75 V strona: stan:

5 - samozamykacz pod³ogowy stosowany do drzwi zewnêtrznych i wewnêtrznych, przymykowych oraz wahad³owych Samozamykacz pod³ogowy BTS 80 - do ciê aru skrzyd³a drzwiowego 300 kg ( przy zachowaniu szerokoœci skrzyd³a ) - si³y zamykania sta³a EN 3; 4; 6 wg EN do szerokoœci skrzyd³a: EN3-950 mm EN mm EN mm - regulowana prêdkoœæ zamykania w zakresie pracy samozamykacza - mechaniczne t³umienie otwierania w zakresie od 80º - 180º - regulowana mechaniczna blokada po³o enia otwarcia w zakresie 75º - 105º szt. si³a EN szt. si³a EN 4 Samozamykacz pod³ogowy BTS szt. si³a EN 6 - stosowana do samozamykacza pod³ogowego BTS 80 Pokrywa do samozamykacza pod³ogowego BTS 80 - uniwersalna do drzwi prawych i lewych szt. stal nierdzewna Pokrywa do samozamykacza BTS 80 strona: stan:

6 Samozamykacz pod³ogowy BTS 84 - samozamykacz pod³ogowy stosowany do drzwi wewnêtrznych, przymykowych oraz wahad³owych - do ciê aru skrzyd³a drzwiowego 100 kg - do szerokoœci skrzyd³a: 1100 mm - drzwi wewnêtrzne - sta³a si³a zamykania EN 3 wg EN regulowana prêdkoœæ zamykania 130º - 20º 130º -0º szt. bez blokady o Samozamykacz pod³ogowy BTS szt. z blokad¹ 90 Pokrywa do samozamykacza pod³ogowego BTS 84 - stosowana do samozamykacza pod³ogowego BTS 84 - uniwersalna do drzwi prawych i lewych szt. stal nierdzewna Pokrywa do samozamykacza BTS 84 strona: stan:

7 - przed³u enie osi p³astosto kowej stosowane jest przy wiêkszych odleg³oœciach miêdzy samozamykaczem pod³ogowym, a dÿwigni¹ noœn¹ Przed³u enie osi p³askosto kowe do samozamykaczy pod³ogowych - uniwersalne do drzwi prawych i lewych - materia³: stal ocynkowana BTS 75 V i BTS 80 nr esco j.m. X Z Opis szt. 8 mm 0 mm szt. 13 mm 5 mm szt. 15,5 mm 7,5 mm szt. 18 mm 10 mm szt. 20,5 mm 12,5 mm szt. 23 mm 15 mm szt. 28 mm 20 mm szt. 33 mm 25 mm szt. 36 mm 28 mm szt. 38 mm 30 mm szt. 43 mm 35 mm szt. 48 mm 40 mm szt. 53 mm 45 mm szt. 58 mm 50 mm Przed³u enie osi p³askosto kowej do samozamykacza pod³ogowego - masa zalewowa przeznaczona do samozamykaczy pod³ogowych nara onych na zmienne warunki atmosferyczne np..: du a wilgotnoœæ Masa zalewowa do samozamykaczy pod³ogowych BTS 75 V, BTS 80, BTS 84 - zapobiega mo liwoœci zmian ustawieñ samozamykacza Nale y zawartoœæ puszek wlaæ do zacementowanej puszki samozamykacza po wykonaniu regulacji drzwi szt. 2 puszki Masa zalewowa do samozamykaczy strona: stan:

8 Zawias czopowy górny model B GEZE - zawias czopowy górny stosowany do drzwi wahad³owych z profili aluminiowych, stalowych i drewnianych - regulacja w poziomie +/- 10 mm - d³ugoœæ standardowa czopa zawiasy 43 mm - do zabudowy, je eli w drzwiach nie ma wzmocnienia naro nika szt. stal ocynkowana Zawias czopowy górny Zawias czopowy górny model C GEZE - zawias czopowy górny stosowany do drzwi wahad³owych z profili aluminiowych, stalowych i drewnianych - regulacja w poziomie +/- 10 mm - d³ugoœæ standardowa czopa zawiasy 43 mm - do zabudowy, je eli w drzwiach zosta³o zastosowane wzmocnienie naro nika szt. odlew cynkowy Zawias czopowy górny strona: stan:

9 - dÿwignia noœna dolna stosowana do drzwi wahad³owych z profili aluminiowych, stalowych DŸwignia noœna dolna GEZE szt. stal ocynkowana DŸwignia noœna dolna strona: stan:

10 Samozamykacz pod³ogowy TS 500N - samozamykacz pod³ogowy stosowany do drzwi zewnêtrznych i wewnêtrznych, przymykowych oraz wahad³owych - do ciê aru skrzyd³a drzwiowego 100 kg - do szerokoœci skrzyd³a: 950 mm - sta³a si³a zamykania EN 3 wg EN regulowana prêdkoœæ zamykania w zakresie pracy - t³umienie otwierania - posiada zawór bezpieczeñstwa zapobiegaj¹cy przeci¹ eniu samozamykacza - dzia³anie zmykania od k¹ta szt. bez blokady szt. z blokad¹ 85 Samozamykacz pod³ogowy TS 500N szt. z blokad¹ 90 Pokrywa do samozamykacza pod³ogowego TS 500N - stosowana do samozamykacza pod³ogowego TS 500N - uniwersalna do drzwi prawych i lewych szt. stal nierdzewna Pokrywa do samozamykacza TS 500N strona: stan:

11 - samozamykacz pod³ogowy stosowany do drzwi zewnêtrznych i wewnêtrznych, przymykowych oraz wahad³owych Samozamykacz pod³ogowy TS do ciê aru skrzyd³a drzwiowego 250 kg ( przy zachowaniu szerokoœci skrzyd³a ) - regulowana si³a zamykania EN 2-5 wg EN do szerokoœci skrzyd³a: 1250 mm - regulowana prêdkoœæ zamykania w zakresie pracy samozamykacza - mechaniczne t³umienie otwierania w zakresie - regulowana mechaniczna blokada po³o enia otwarcia w zakresie 80º - 120º - dzia³anie zmykania od k¹ta szt. Samozamykacz pod³ogowy TS stosowana do samozamykacza pod³ogowego TS 550 Pokrywa do samozamykacza pod³ogowego TS uniwersalna do drzwi prawych i lewych szt. stal nierdzewna Pokrywa do samozamykacza TS 550 strona: stan:

12 Przed³u enie osi p³askosto kowe do samozamykaczy pod³ogowych - przed³u enie osi p³astosto kowej stosowane jest przy wiêkszych odleg³oœciach miêdzy samozamykaczem pod³ogowym, a dÿwigni¹ noœn¹ - uniwersalne do drzwi prawych i lewych - materia³: stal ocynkowana nr esco j.m. X Z Opis szt. 29 mm 0 mm szt. 34 mm 5 mm szt. 37 mm 8 mm szt. 39 mm 10 mm szt. 42 mm 13 mm szt. 44 mm 15 mm szt. 59 mm 20 mm szt. 54 mm 25 mm szt. 57 mm 28 mm szt. 59 mm 30 mm szt. 64 mm 35 mm szt. 69 mm 40 mm szt. 74 mm 45 mm szt. 79 mm 50 mm Przed³u enie osi p³askosto kowej do samozamykacza pod³ogowego Masa zalewowa do samozamykaczy pod³ogowych TS 500N i TS masa zalewowa przeznaczona do samozamykaczy pod³ogowych nara onych na zmienne warunki atmosferyczne np.: du a wilgotnoœæ - zapobiega mo liwoœci zmian ustawieñ samozamykacza Nale y zawartoœæ pojemnika wlaæ do zacementowanej puszki samozamykacza po wykonaniu regulacji drzwi szt. pojemnik Masa zalewowa do samozamykaczy strona: stan:

13 - samozamykacz górny stosowany do drzwi przymykowych wewnêtrznych i zewnêtrznych Samozamykacz górny z ramieniem GR idelny do monta u na drzwiach waskoprofilowych ( wysokoœæ 44 mm ) - sta³a si³a zamykania EN 2/ 3/ 4wgEN1154:99 - do szerokoœci skrzyd³a: 1100 mm - do ciê aru skrzyd³a drzwiowego 80 kg ( przy zachowaniu szerokoœci skrzyd³a ) - regulowana prêdkoœæ zamykania termozaworem hydraulicznymw zakresie: 180º - 15º 15º - 0 º ( dobicie ) - zakres pracy samozamykacza od -15º C do +40º C - mo liwoœæ stosowania ramienia z blokad¹ po³o enia otwartego ( opcja ) - p³yta monta owa ( opcja ) L S szt. srebrny Samozamykacz górny z ramieniem szt. br¹zowy GR szt. RAL 9016 ( bez blokady po³o enia otwartego ) szt. srebrny szt. br¹zowy szt. RAL 9016 Samozamykacz górny z ramieniem GR 150 ( z blokad¹ po³o enia otwartego ) - stosowana do monta u samozamykacza GR 150 P³yta monta owa do samozamykacza GR uniwersalna do drzwi prawych i lewych szt. srebrna szt. br¹zowa P³yta monta owa do samozamykacza GR szt. RAL 9016 strona: stan:

14 Samozamykacz górny z ramieniem TS 68 - samozamykacz górny stosowany do drzwi przymykowych wewnêtrznych - sta³a si³a zamykania EN 2/ 3/ 4wgEN1154:99 - do szerokoœci skrzyd³a: 1100 mm - do ciê aru skrzyd³a drzwiowego 80 kg ( przy zachowaniu szerokoœci skrzyd³a ) - regulowana prêdkoœæ zamykania zaworem hydraulicznym w zakresie: 180º - 15º 15º - 0 º ( dobicie ) - mo liwoœæ stosowania ramienia z blokad¹ po³o enia otwartego ( opcja ) /59 53,5 94, szt. srebrny Samozamykacz górny z ramieniem szt. br¹zowy TS szt. RAL 9016 ( bez blokady po³o enia otwartego ) szt. srebrny szt. br¹zowy szt. RAL 9016 Samozamykacz górny z ramieniem TS 68 ( z blokad¹ po³o enia otwartego ) strona: stan:

15 - samozamykacz górny stosowany do drzwi przymykowych wewnêtrznych i zewnêtrznych Samozamykacz górny z ramieniem TS 71 - sta³a si³a zamykania EN 3/ 4wgEN1154:99 - do szerokoœci skrzyd³a: 1100 mm - do ciê aru skrzyd³a drzwiowego 80 kg ( przy zachowaniu szerokoœci skrzyd³a ) - regulowana prêdkoœæ zamykania zaworem hydraulicznym w zakresie: ( dobicie ) - mo liwoœæ stosowania ramienia z blokad¹ po³o enia otwartego ( opcja ) - p³yta monta owa ( opcja ) ca , szt. srebrny Samozamykacz górny z ramieniem szt. br¹zowy TS szt. RAL 9016 ( bez blokady po³o enia otwartego ) szt. srebrny szt. br¹zowy szt. RAL 9016 Samozamykacz górny z ramieniem TS 71 ( z blokad¹ po³o enia otwartego ) - stosowana do monta u samozamykacza TS 71 P³yta monta owa do samozamykacza TS 71 - uniwersalna do drzwi prawych i lewych szt. srebrna szt. br¹zowa P³yta monta owa do samozamykacza TS szt. RAL 9016 strona: stan:

16 Samozamykacz górny z ramieniem TS 72 - samozamykacz górny stosowany do drzwi przymykowych zewnêtrznych i wewnêtrznych - regulowana si³a zamykania EN 2-4 wg EN 1154:99 - do szerokoœci skrzyd³a: 1100 mm - do ciê aru skrzyd³a drzwiowego 80 kg ( przy zachowaniu szerokoœci skrzyd³a ) - regulowana prêdkoœæ zamykania zaworem hydraulicznym w zakresie: 180º - 15º 15º - 0 º ( dobicie ) - mo liwoœæ stosowania ramienia z blokad¹ po³o enia otwartego ( opcja ) - p³yta monta owa ( opcja ) ca , szt. srebrny Samozamykacz górny z ramieniem szt. br¹zowy TS szt. RAL 9016 ( bez blokady po³o enia otwartego ) szt. srebrny szt. br¹ zowy szt. RAL 9016 Samozamykacz górny z ramieniem TS 72 ( z blokad¹ po³o enia otwartego ) P³yta monta owa do samozamykacza TS 72 - stosowana do monta u samozamykacza TS 72 - uniwersalna do drzwi prawych i lewych szt. srebrna szt. br¹ zowa P³yta monta owa do samozamykacza TS szt. RAL 9016 strona: stan:

17 - samozamykacz górny stosowany do drzwi przymykowych zewnętrznych i wewnętrznych Samozamykacz górny z ramieniem GR 200 BCA - stała siła zamykania EN 2 / 3 / 4 / 5 wg EN 1154:96+A1: posiada znak - do szerokości skrzydła: 1250 mm - do ciężaru skrzydła drzwiowego 100 kg ( przy zachowaniu szerokości skrzydła ) - regulowane zaworem tłumienie otwierania od 70º - regulowana prędkość zamykania termozaworem hydraulicznymw zakresie: 180º - 15º 15º - 0º - regulowane dobicie po przez zmianę kąta ramienia - zakres pracy samozamykacza od -15º C do +40º C - możliwość stosowania ramienia z blokadą położenia otwartego ( opcja ) - płyta montażowa ( opcja ) szt. srebrny Samozamykacz górny z ramieniem szt. brązowy GR szt. RAL 9016 ( bez blokady położenia otwartego ) szt. srebrny szt. brązowy szt. RAL stosowana do montażu samozamykacza GR uniwersalna do drzwi prawych i lewych Samozamykacz górny z ramieniem GR 200 ( z wyłączalną blokadą położenia otwartego ) Płyta montażowa do samozamykacza GR szt. srebrna szt. brązowa Płyta montażowa do samozamykacza GR szt. RAL 9016 strona: stan:

18 SAMOZAMYKACZE DC140 SAMOZAMYKACZ GÓRNY Z RAMIENIEM DC140 - do drzwi pojedynczych do szerokości 1250 mm - może być stosowany z płytą montażową - do drzwi prawych i lewych Właściwości: - szybkość zamykania pomiędzy prędkość zatrzaskiwania pomiędzy funkcja back-check powyżej 75 ; hydrauliczna - termodynamiczne zawory dla stałej wydajności - zmienna siła zamykania - montaż uniwersalny nr esco j.m. DIN kolor Siła wariant szt. L+R AL-EV1 EN 2/3/4/5 bez blokady szt. L+R biały EN 2/3/4/5 bez blokady szt. L+R czarny EN 2/3/4/5 bez blokady szt. L+R brązowy EN 2/3/4/5 bez blokady nr esco j.m. DIN kolor Siła wariant szt. L+R AL-EV1 EN 2/3/4 z blokadą szt. L+R biały EN 2/3/4 z blokadą szt. L+R czarny EN 2/3/4 z blokadą szt. L+R brązowy EN 2/3/4 z blokadą PŁYTA MONTAŻOWA DO SAMOZAMYKACZA DC140 - do montażu samozamykacza DC140 nr esco j.m. DIN szt. L+R stan: 04/2013

19 SAMOZAMYKACZE DC300 SAMOZAMYKACZ GÓRNY Z RAMIENIEM DC300 - do drzwi pojedynczych do szerokości 1400 mm - może być stosowany ze zintegrowaną ukrytą płytą montażową - do drzwi prawych i lewych Właściwości: - regulacja wysokości ramienia do 14 mm - szybkość zamykania pomiędzy prędkość zatrzaskiwania pomiędzy funkcja back-check powyżej 75 - termodynamiczne zawory dla stałej wydajności - zmienna regulacja siły zamykania - montaż podstawowy po stronie zawias 16, ,6 nr esco j.m. DIN kolor Siła wariant szt. L+R AL-EV1 EN 3-6 bez blokady szt. L+R biały EN 3-6 bez blokady szt. L+R czarny EN 3-6 bez blokady szt. L+R brązowy EN 3-6 bez blokady nr esco j.m. DIN kolor Siła wariant szt. L+R AL-EV1 EN 3-6 z blokadą , szt. L+R biały EN 3-6 z blokadą szt. L+R czarny EN 3-6 z blokadą szt. L+R brązowy EN 3-6 z blokadą PŁYTA MONTAŻOWA DO SAMOZAMYKACZA DC300 - do montażu samozamykacza DC300 nr esco j.m. DIN szt. L+R stan: 04/

20 SAMOZAMYKACZE DC700 SAMOZAMYKACZ GÓRNY DC700 - do drzwi pojedynczych do szerokości 1400 mm - może być stosowany ze zintegrowaną ukrytą płytą montażową - do drzwi prawych i lewych Właściwości: - regulacja wysokości ramienia ślizgowego do 14 mm - szybkość zamykania pomiędzy prędkość zatrzaskiwania pomiędzy funkcja back-check powyżej 75 - kąt otwarcia po stronie zawiasów ok kąt otwarcia po stronie bez zawiasów ok termodynamiczne zawory dla stałej wydajności - zmienna regulacja siły zamykania ( 32) 88,5 23, (20,5) Zgodne z: - wymagania budynków bez barier (DDA/CEN PR 15894) - certyfikat zgodny z normą EN odpowiedni do drzwi przeciwpożarowych nr esco j.m. DIN kolor Siła szt. L+R AL-EV1 EN szt. L+R biały EN szt. L+R czarny EN szt. L+R brązowy EN 3-6 Uwaga - szynę ślizgową należy zamówić oddzielnie stan: 04/2013

21 SAMOZAMYKACZE DC700 SZYNA ŚLIZGOWA G195 - do drzwi pojedynczych do szerokości 1400 mm - do samozamykacza DC700 - do drzwi prawych i lewych Właściwości: - regulacja wysokości ramienia ślizgowego do 14 mm nr esco j.m. DIN kolor wariant szt. L+R AL-EV1 bez blokady szt. L+R biały bez blokady szt. L+R czarny bez blokady szt. L+R brązowy bez blokady BLOKADA SZYNY ŚLIZGOWEJ A152 - do szyny ślizgowej G195 nr esco j.m. DIN szt. L+R OGRANICZNIK OTWARCIA A153 - do samozamykacza DC700 nr esco j.m. DIN szt. L+R stan: 04/

22

23

24 stan:

25

26 Samozamykacz górny TS 89 F Samozamykacz górny TS 89 F z ramieniem standardowym ( bez blokady położenia otwartego ) - samozamykacz górny stosowany do drzwi przymykowych zewnętrznych i wewnętrznych - montaż podstawowy po stronie zawias - montaż odwrócony po stronie przeciwnej do zawias - regulowana siła zamykania wg PN-EN regulowana prędkość zamykania zaworem hydraulicznym w zakresie: regulowane dobicie ( poprzez zmianę kąta ramienia ) szt. L+R srebrny Akcesoria dodatkowe: do samozamykacza TS 89 F - stosowana do drzwi z profili aluminiowych, stalowych i drewnianych Ramię z blokadą otwarcia z możliwością wyłączenia do samozamykacza TS 89 F szt. srebrne stan:

27

28 Samozamykacz górny z ramieniem TS samozamykacz górny stosowany do drzwi przymykowych wewnêtrznych - sta³ana si³a zamykania EN 3/ 4wgEN1154:99 - do szerokoœci skrzyd³a: 1100 mm - regulowana prêdkoœæ zamykania zaworem hydraulicznym w zakresie pracy samozamykacza - regulowane dobicie po przez zmianê k¹ta ramienia - mo liwoœæ stosowania ramienia z blokad¹ po³o enia otwartego ( opcja ) - p³yta monta owa ( opcja ) szt. srebrny Samozamykacz górny z ramieniem szt. br¹zowy TS szt. RAL 9016 ( bez blokady po³o enia otwartego ) szt. srebrny szt. br¹zowy szt. RAL 9016 Samozamykacz górny z ramieniem TS 1500 ( z blokad¹ po³o enia otwartego ) P³yta monta owa do samozamykacza TS stosowana do monta u samozamykacza TS uniwersalna do drzwi prawych i lewych szt. aluminium P³yta monta owa do samozamykacza TS 1500 strona: stan:

29 - samozamykacz górny stosowany do drzwi przymykowych zewnêtrznych i wewnêtrznych Samozamykacz górny z ramieniem TS 2000 V - sta³a si³a zamykania EN 2/ 4/ 5wgEN1154:99 - do szerokoœci skrzyd³a: 1250 mm - regulowana od przodu prêdkoœæ zamykania zaworem hydraulicznym w zakresie pracy samozamykacza - regulowane dobicie po przez zmianê k¹ta ramienia - mo liwoœæ stosowania ramienia z blokad¹ po³o enia otwartego ( opcja ) - p³yta monta owa ( opcja ) szt. srebrny Samozamykacz górny z ramieniem szt. br¹zowy TS 2000 V szt. RAL 9016 ( bez blokady po³o enia otwartego ) szt. srebrny szt. br¹zowy szt. RAL szt. srebrny szt. br¹zowy szt. RAL 9016 Samozamykacz górny z ramieniem TS 2000 V ( z blokad¹ po³o enia otwartego ) Samozamykacz górny z ramieniem TS 2000 V ( z blokad¹ po³o enia otwartego bez mo liwoœci wy³¹czenia) - stosowana do monta u samozamykacza TS 2000 P³yta monta owa do samozamykacza TS 2000 V - uniwersalna do drzwi prawych i lewych szt. aluminium P³yta monta owa do samozamykacza TS 2000 V strona: stan:

30 Samozamykacz górny z ramieniem TS 2000 V BC - samozamykacz górny stosowany do drzwi przymykowych zewnêtrznych i wewnêtrznych - sta³a si³a zamykania EN 2/ 4/ 5wgEN1154:99 - do szerokoœci skrzyd³a: 1250 mm - sta³e mechaniczne t³umienie otwierania od 80º - regulowana prêdkoœæ zamykania zaworem hydraulicznym w zakresie: 180º - 15º 15º - 0 º ( dobicie ) - mo liwoœæ stosowania ramienia z blokad¹ po³o enia otwartego ( opcja ) - p³yta monta owa ( opcja ) szt. srebrny Samozamykacz górny z ramieniem szt. br¹zowy TS 2000 V BC szt. RAL 9016 ( bez blokady po³o enia otwartego ) szt. srebrny szt. br¹zowy szt. RAL 9016 Samozamykacz górny z ramieniem TS 2000 V BC ( z blokad¹ po³o enia otwartego ) P³yta monta owa do samozamykacza TS 2000 V BC - stosowana do monta u samozamykacza TS 2000 V BC - uniwersalna do drzwi prawych i lewych szt. aluminium P³yta monta owa do samozamykacza TS 2000 V BC strona: stan:

31 - samozamykacz górny stosowany do drzwi przymykowych zewnêtrznych i wewnêtrznych Samozamykacz górny z ramieniem TS 4000 V - regulowana si³a zamykania EN 1-6 wg EN 1154:99 - do szerokoœci skrzyd³a: 1400 mm - posiada termozawory oraz wska nik optyczny si³y zamykania - regulowane zaworem t³umienie otwierania - regulowana od przodu prêdkoœæ zamykania zaworem hydraulicznym w zakresie pracy samozamykacza - regulowane dobicie po przez zmianê k¹ta ramienia - mo liwoœæ stosowania ramienia z blokad¹ po³o enia otwartego ( opcja ) - p³yta monta owa ( opcja ) szt. srebrny Samozamykacz górny z ramieniem szt. br¹zowy TS szt. RAL 9016 ( bez blokady po³o enia otwartego ) szt. srebrny szt. br¹zowy szt. RAL 9016 Samozamykacz górny z ramieniem TS 4000 ( z blokad¹ po³o enia otwartego ) - stosowana do monta u samozamykacza TS 4000 P³yta monta owa do samozamykacza TS uniwersalna do drzwi prawych i lewych szt. srebrna szt. br¹zowa P³yta monta owa do samozamykacza TS szt. RAL 9016 strona: stan:

32 Samozamykacz górny z ramieniem TS 4000 IS Kompletacja do drzwi dwuskrzyd³owych - samozamykacz górny stosowany do drzwi dwuskrzyd³owych przymykowych zewnêtrznych i wewnêtrznych z zaworem ustalaj¹cym kolejnoœæ zamykania - regulowana si³a zamykania EN 1-6 wg EN 1154:99 - do szerokoœci skrzyd³a: 1400 mm - posiada: termozawory wska nik optyczny si³y zamykania - regulowane zaworem t³umienie otwierania - regulowana od przodu prêdkoœæ zamykania zaworem hydraulicznym w zakresie pracy samozamykacza - regulowane dobicie po przez zmianê k¹ta ramienia - p³yta monta owa ( opcja ) TS 4000IS TS 4000 Monta samozamykaczy po stronie zawias na skrzydle drzwiowym szt. srebrny szt. br¹zowy Samozamykacz górny z ramieniem TS 4000 IS szt. RAL 9016 P³yta monta owa do samozamykacza TS 4000IS / TS stosowana do monta u samozamykacza TS 4000 IS / TS uniwersalna do drzwi prawych i lewych Mechanizm wyzwalajacy i ciêgno do TS 4000IS szt. srebrna szt. br¹zowa P³yta monta owa do samozamykacza TS 4000 IS / TS szt. RAL stosowana do ustalenia kolejnoœci zamykania w drzwiach dwuskrzyd³owych - uniwersalna do drzwi prawych i lewych - monta ukryty w profilu skrzyd³o czynne skrzyd³o bierne nr esco j.m. b Opis szt mm szt mm szt mm szt mm Mechanizm wyzwalaj¹cy do TS 4000 IS szt mm szt. >2700 mm strona: stan:

33 - samozamykacz górny stosowany do drzwi przymykowych wewnêtrznych i zewnêtrznych, przeciwpo arowych i dymoszczelnych - wyposa ony w specjalny mechanizm z krzywk¹, zapewniaj¹cy optymaln¹ charakterystykê otwierania oraz zamykania - posiada znak - si³a zamykania EN 3/4 wg EN 1154:99 - zalecana norm¹ EN 1154:99 szerokoœæ skrzyde³: EN3-do950 mm EN4-do1100 mm - do ciê aru skrzyd³a drzwiowego 80 kg ( przy zachowaniu szerokoœci skrzyd³a ) - regulowana prêdkoœæ zamykania zaworami hydraulicznym w 2-ch zakresach: przy monta u po stronie zawias - dla EN i 15-0 ( dobicie ) - dla EN i 15-0 ( dobicie ) przy monta u po przeciwnej stronie zawias - dla EN i 15-0 ( dobicie ) - dla EN i 15-0 ( dobicie ) Samozamykacz górny z szyn¹ œlizgow¹ TS 90 Impulse na skrzydle na skrzydle szt. srebrny szt. br¹zowy Samozamykacz górny z szyn¹ œlizgow¹ TS 90 Impulse szt. bia³y strona: stan:

34 - od osi zawias - zawory regulacyjne - od osi zawias Pyta monta owa do samozamykacza TS 90 Impulse - stosowana do monta u samozamykacza TS 90 Impulse - uniwersalna do drzwi prawych i lewych szt. srebrna szt. br¹zowa P³yta monta owa do samozamykacza TS 90 Impulse szt. RAL 9016 Blokada po³o enia otwartego do samozamykacza TS 90 Impulse - uniwersalna do drzwi prawych i lewych - monta prosty w szynie œlizgowej - funkcja w³¹czenia / wy³¹czenia blokady - blokada po monta u jest niewidoczna Ogranicznik otwarcia drzwi do samozamykacza TS 90 Impulse nr esco j.m. Opis szt. Blokada po³o enia otwartego do samozamykacza TS 90 Impulse - monta prosty w szynie œlizgowej - ogranicznik po monta u jest niewidoczny Nale y stosowaæ do drzwi zewnêtrznych nr esco j.m. Opis szt. Ogranicznik otwarcia drzwi do samozamykacza TS 90 Impulse strona: stan:

35

36

37

38

39 Samozamykacz górny TS 93 BASIC typ Contur Design Samozamykacz górny TS 93 BASIC z szyną ślizgową G-N Basic ( bez blokady położenia otwartego ) - samozamykacz górny stosowany do drzwi przymykowych zewnętrznych i wewnętrznych - montaż podstawowy po stronie zawias - montaż odwrócony po stronie przeciwnej do zawias - regulowana siła zamykania wg PN-EN regulowane tłumienie otwierania zaworem hydraulicznym - regulowana prędkość zamykania zaworem hydraulicznym w zakresie: ( dobicie) - płyta montażowa szt. L+R srebrny strona: stan:

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65 - samozamykacz górny stosowany do drzwi przymykowych zewnêtrznych i wewnêtrznych Samozamykacz górny z szyn¹ œlizgow¹ TS regulowana si³a zamykania EN 1-4 wg EN 1154:99 - do szerokoœci skrzyd³a: 1100 mm - regulowana, stabilizowana termicznie od przodu prêdkoœæ zamykania zaworem hydraulicznym w zakresie pracy samozamykacza - regulowana od przodu zaworem hydraulicznym koñcowa faza zamkniêcia ( dobicie ) - mo liwoœæ stosowania szyny z blokad¹ po³o enia otwartego od 80º do 120 º ( opcja ) - p³yta monta owa ( opcja ) Prawid³owy monta samozamykacza szt. srebrna szt. br¹zowa Samozamykacz górny z szyn¹ œlizgow¹ TS 3000 V szt. RAL szt. srebrna szt. br¹zowa szt. RAL 9016 Samozamykacz górny z szyn¹ œlizgow¹ TS 3000 V ( z blokad¹ po³o enia otwartego ) - stosowana do monta u samozamykacza TS 3000 P³yta monta owa do samozamykacza TS uniwersalna do drzwi prawych i lewych szt. srebrna szt. br¹zowa P³yta monta owa do samozamykacza TS 3000 V szt. RAL 9016 strona: stan:

66 Szyna œlizgowa do samozamykacza TS 3000 V BG - szyna œlizgowa do samozamykacza pozwala na monta samozamykacza po stronie przeciwnej do zawias, puszka na skrzydle drzwiowym Prawid³owy monta samozamykacza szt. srebrna szt. br¹zowa Szyna œlizgowa do samozamykacza TS 3000 V BG szt. RAL 9016 Akcesoria: Blokada po³o enia otwartego - stosowana do samozamykaczy z szyna œlizgow¹ - monta niewidoczny w szynie œlizgowej - funkcja w³¹czenia / wy³¹czenia blokady - blokada po³o enia otwartego drzwi od 80º do 130º szt. Blokada po³o enia otwartego Ogranicznik otwarcia drzwi - stosowana do samozamykaczy z szyna œlizgow¹ bez t³umienia otwarcia - monta niewidoczny w szynie œlizgowej - zakres pracy ogranicznika od 88º do 115º szt. Ogranicznik otwarcia drzwi strona: stan:

67 - samozamykacz górny stosowany do drzwi przymykowych zewnêtrznych i wewnêtrznych Samozamykacz górny z szyn¹ œlizgow¹ TS regulowana si³a zamykania EN 1-6 wg EN 1154:99 - do szerokoœci skrzyd³a: 1400 mm - regulowana, stabilizowana termicznie od przodu prêdkoœæ zamykania zaworem hydraulicznym w zakresie pracy samozamykacza - optyczny wskaÿnik si³y zamykania - regulowane t³umienie otwierania zaworem hydraulicznym - regulowane opóÿnienie zamykania zaworem hydraulicznym - regulowana od przodu zaworem hydraulicznym koñcowa faza zamkniêcia ( dobicie ) - mo liwoœæ stosowania szyny z blokad¹ po³o enia otwartego od 80º do 120 º ( opcja ) - p³yta monta owa ( opcja ) Prawid³owy monta samozamykacza szt. srebrna szt. br¹zowa Samozamykacz górny z szyn¹ œlizgow¹ TS szt. RAL szt. srebrna szt. br¹zowa szt. RAL 9016 Samozamykacz górny z szyn¹ œlizgow¹ TS 5000 ( z blokad¹ po³o enia otwartego ) - stosowana do monta u samozamykacza TS 5000 P³yta monta owa do samozamykacza TS uniwersalna do drzwi prawych i lewych szt. srebrna szt. br¹zowa P³yta monta owa do samozamykacza TS szt. RAL 9016 strona: stan:

68 Samozamykacz górny z szyn¹ œlizgow¹ TS 5000 L - samozamykacz górny stosowany do drzwi przymykowych zewnêtrznych i wewnêtrznych - regulowana si³a zamykania EN 1-6 wg EN 1154:99 - do szerokoœci skrzyd³a: 1400 mm - regulowana, stabilizowana termicznie od przodu prêdkoœæ zamykania zaworem hydraulicznym w zakresie pracy samozamykacza - optyczny wskaÿnik si³y zamykania - regulowane t³umienie otwierania zaworem hydraulicznym - regulowane opóÿnienie zamykania zaworem hydraulicznym - regulowana od przodu zaworem hydraulicznym koñcowa faza zamkniêcia ( dobicie ) - mo liwoœæ stosowania szyny z blokad¹ po³o enia otwartego od 80º do 120 º ( opcja ) - p³yta monta owa ( opcja ) Prawid³owy monta samozamykacza szt. srebrna szt. br¹zowa Samozamykacz górny z szyn¹ œlizgow¹ TS 5000 L szt. RAL szt. srebrna szt. br¹zowa szt. RAL 9016 Samozamykacz górny z szyn¹ œlizgow¹ TS 5000 L ( z blokad¹ po³o enia otwartego ) P³yta monta owa do samozamykacza TS 5000 L - stosowana do monta u samozamykacza TS 5000 L - uniwersalna do drzwi prawych i lewych szt. srebrna szt. br¹zowa P³yta monta owa do samozamykacza TS 5000 L szt. RAL 9016 strona: stan:

69 - samozamykacz górny stosowany do drzwi przymykowych zewnêtrznych i wewnêtrznych z zintegrowanym w szynie œlizgowej regulatorem kolejnoœci zamykania - regulowana si³a zamykania EN 1-6 wg EN 1154:99 - do szerokoœci skrzyd³a b: mm min. skrzyd³o bierne 400 mm: - regulowana, stabilizowana termicznie od przodu prêdkoœæ zamykania zaworem hydraulicznym w zakresie pracy samozamykacza - optyczny wskaÿnik si³y zamykania - regulowane t³umienie otwierania zaworem hydraulicznym - regulowane opóÿnienie zamykania zaworem hydraulicznym - regulowana od przodu zaworem hydraulicznym koñcowa faza zamkniêcia ( dobicie ) - p³yta monta owa ( opcja ) Samozamykacz górny z szyn¹ œlizgow¹ TS 5000 IS b Prawid³owy monta samozamykacza szt. srebrna szt. br¹zowa Samozamykacz górny z szyn¹ œlizgow¹ TS 5000 IS szt. RAL stosowana do monta u samozamykacza TS 5000 IS P³yta monta owa do samozamykacza TS 5000 IS - uniwersalna do drzwi prawych i lewych Uwaga: Nale y zamawiaæ 2 sztuki p³yt monta owych szt. srebrna szt. br¹zowa P³yta monta owa do samozamykacza TS 5000 IS szt. RAL 9016 strona: stan:

70 Samozamykacz górny z szyn¹ œlizgow¹ TS 5000 L-IS b - samozamykacz górny stosowany do drzwi przymykowych zewnêtrznych i wewnêtrznych z zintegrowanym w szynie œlizgowej regulatorem kolejnoœci zamykania - regulowana si³a zamykania EN 1-6 wg EN 1154:99 - do szerokoœci skrzyd³a b: mm min. skrzyd³o bierne 400 mm: - regulowana, stabilizowana termicznie od przodu prêdkoœæ zamykania zaworem hydraulicznym w zakresie pracy samozamykacza - optyczny wskaÿnik si³y zamykania - regulowane t³umienie otwierania zaworem hydraulicznym - regulowane opóÿnienie zamykania zaworem hydraulicznym - regulowana od przodu zaworem hydraulicznym koñcowa faza zamkniêcia ( dobicie ) - p³yta monta owa ( opcja ) Prawid³owy monta samozamykacza szt. srebrna szt. br¹zowa Samozamykacz górny z szyn¹ œlizgow¹ TS 5000 L-IS szt. RAL 9016 P³yta monta owa do samozamykacza TS 5000 L- IS - stosowana do monta u samozamykacza TS 5000 L- IS - uniwersalna do drzwi prawych i lewych Uwaga: Nale y zamawiaæ 2 sztuki p³yt monta owych szt. srebrna szt. br¹zowa P³yta monta owa do samozamykacza TS 5000 L-IS szt. RAL 9016 strona: stan:

71 - samozamykacz górny stosowany do drzwi przymykowych zewnêtrznych i wewnêtrznych z zintegrowanym w szynie œlizgowej regulatorem kolejnoœci zamykania oraz elektromechaniczna blokad¹ po³o enia otwartego - regulowana blokada otwarcia od 80º do 130º - napiêcie znamionowe 24 VDC +/- 15% - pobór pr¹du 200mA - czas w³¹czenia 100% - regulowana si³a zamykania EN 1-6 wg EN 1154:99 - do szerokoœci skrzyd³a b: mm min. skrzyd³o bierne 400 mm: - regulowana, stabilizowana termicznie od przodu prêdkoœæ zamykania zaworem hydraulicznym w zakresie pracy samozamykacza - optyczny wskaÿnik si³y zamykania - regulowane t³umienie otwierania zaworem hydraulicznym - regulowane opóÿnienie zamykania zaworem hydraulicznym - regulowana od przodu zaworem hydraulicznym koñcowa faza zamkniêcia ( dobicie ) - p³yta monta owa ( opcja ) Samozamykacz górny z szyn¹ œlizgow¹ TS 5000 E- IS b Prawid³owy monta samozamykacza szt. srebrna szt. br¹zowa Samozamykacz górny z szyn¹ œlizgow¹ TS 5000 E-IS szt. RAL stosowana do monta u samozamykacza TS 5000 E-IS P³yta monta owa do samozamykacza TS 5000 E- IS - uniwersalna do drzwi prawych i lewych Uwaga: Nale y zamawiaæ 2 sztuki p³yt monta owych szt. srebrna szt. br¹zowa P³yta monta owa do samozamykacza TS 5000 E-IS szt. RAL 9016 strona: stan:

72 Centrala sygnalizacji dymowej z zasilaczem RSZ 5 - centralka dymu s³u y do wczesnego wykrywania dymu - s³u y do sterowania urz¹dzeniami blokuj¹cymi drzwi przeciwpo arowych w po³o eniu otwartym. - wspó³pracuje z samozamykaczami wyposazonymi w blokady elektromechaniczne po³o enia otwartego E, jak i elektromagnesami przytrzymuj¹cymi skrzyd³a drzwiowe - posiada optyczny czujnik dymu na zasadzie rozproszenia œwiat³a - monta czujki na pionowej œcianie - mo liwoœæ wspó³pracy z dodatkowymi czujnikami dymu, maksymalnie 2 sztuki - napiêcie wejœcia 230 V AC +/- 10% -napiêcie wyjœcia 24VDC -maksymalne obci¹ enie zasilacza urz¹dzeniami zewnêtrznymi 230 ma - temperatura pracy od -5º C do +50º C szt. srebrny Centrala sygnalizacji dymowej szt. br¹zowy z zasilaczem szt. RAL 9016 RSZ 5 Czujka dymu RS 5 - centralka dymu s³u y do wczesnego wykrywania dymu - s³u y do sterowania urz¹dzeniami blokuj¹cymi drzwi przeciwpo arowych w po³o eniu otwartym. - wspó³pracuje z samozamykaczami wyposazonymi w blokady elektromechaniczne po³o enia otwartego E, jak i elektromagnesami przytrzymuj¹cymi skrzyd³a drzwiowe - posiada optyczny czujnik dymu na zasadzie rozproszenia œwiat³a - monta czujki na pionowej œcianie lub na suficie - mo liwoœæ wspó³pracy z central¹ steruj¹c¹ RSZ 5 i z dodatkowymi czujnikami dymu, z rêcznymi przyciskami zwalniaj¹cymi drzwi -napiêcie robocze 24VDC - pobór pr¹du w zale noœci od zasilacza - temperatura pracy od -5º C do +50º C - nale y stosowaæ je eli wysokoœæ nadpro a > 1m szt. srebrny szt. br¹zowy Czujka dymu RS szt. RAL 9016 strona: stan:

73 - zasilacz s³u y do zasilania pr¹dem czujek dymowych RS 5 Zasilacz RS 5/N - posiada stabilizowany uk³ad do pod³¹czenia czujek dymowych - monta czujki na œcianie - napiêcie wejœcia 230 V AC -napiêcie wyjœcia 24VDC -maksymalne obci¹ enie zasilacza urz¹dzeniami zewnêtrznymi 250 ma - temperatura pracy od -5º C do +50º C szt. srebrny szt. br¹zowy Zasilacz RS 5/N szt. RAL 9016 strona: stan:

74 Samozamykacz górny z szyn¹ œlizgow¹ BOXER - samozamykacz górny stosowany do drzwi przymykowych zewnêtrznych i wewnêtrznych z monta em ukrytym w profilu - regulowana si³a zamykania EN 2-4 wg EN 1154:99 - minimalna gruboœæ profila 40 mm - przy EN regulowana si³a zamykania EN 3-6 wg EN 1154:99 - minimalna gruboœæ profila 50 mm - przy EN do szerokoœci skrzyd³a: 1100 mm - EN mm - EN regulowana prêdkoœæ zamykania zaworem hydraulicznym - regulowane t³umienie otwierania zaworem hydraulicznym - regulowana od przodu koñcowa faza zamkniêcia ( dobicie ) zaworem hydraulicznym - max. k¹t otwarcia 120º szt. EN szt. EN 3-6 Samozamykacz górny z szyn¹ œlizgow¹ BOXER Samozamykacz górny z szyn¹ œlizgow¹ BOXER RF - samozamykacz górny stosowany do drzwi przymykowych zewnêtrznych i wewnêtrznych z monta em ukrytym w profilu - z mechaniczn¹ blokad¹ po³o enia otwartego - minimalna gruboœæ profila 40 mm - regulowana si³a zamykania EN 2-4 wg EN 1154:99 - do szerokoœci skrzyd³a: 1100 mm - regulowana prêdkoœæ zamykania zaworem hydraulicznym - regulowane t³umienie otwierania zaworem hydraulicznym - regulowana od przodu koñcowa faza zamkniêcia ( dobicie ) zaworem hydraulicznym - max. k¹t otwarcia 120º szt. EN 2-4 Samozamykacz górny z szyn¹ œlizgow¹ BOXER RF ( z blokada polozenia otwartego ) strona: stan:

75 - samozamykacz górny stosowany do drzwi przymykowych zewnêtrznych i wewnêtrznych - minimalna gruboœæ profila 40 mm - regulowana si³a zamykania EN 2-4wgEN1154:99 - do szerokoœci skrzyd³a: 1100 mm -dociê aru skrzyd³a drzwiowego 100 kg ( przy zachowaniu szerokoœci skrzyd³a ) - mechaniczne t³umienie otwierania - regulowana prêdkoœæ zamykania zaworem hydraulicznym w zakresie: ( dobicie ) - max. k¹t otwarcia mo liwoœæ stosowania blokady po³o enia otwartego od 80 do 120 ( opcja ) Samozamykacz górny z szyn¹ œlizgow¹ ITS 96N Uwaga: Celem dobrego doboru samozamykacza do kombinacji profili, prosimy o kontakt z dzia³em technicznym esco- Polska Sp. z o.o. 20 (31) 12(20) szt. EN 2-4 Samozamykacz górny, lewy z szyn¹ œlizgow¹ G96 N20 ( 20x12mm) szt. EN 2-4 Samozamykacz górny, prawy z szyn¹ œlizgow¹ G96 N20 ( 20x12mm) szt. EN 2-4 Samozamykacz górny, lewy z szyn¹ œlizgow¹ G96N( 31x20mm) szt. EN 2-4 Samozamykacz górny, prawy z szyn¹ œlizgow¹ G96N( 31x20mm) - samozamykacz górny stosowany do drzwi przymykowych zewnêtrznych i wewnêtrznych - minimalna gruboœæ profila 50 mm - regulowana si³a zamykania EN 3-6wgEN1154:99 - do szerokoœci skrzyd³a: 1400 mm -dociê aru skrzyd³a drzwiowego 180 kg ( przy zachowaniu szerokoœci skrzyd³a ) - mechaniczne t³umienie otwierania - regulowana prêdkoœæ zamykania zaworem hydraulicznym w zakresie: ( dobicie ) - max. k¹t otwarcia mo liwoœæ stosowania blokady po³o enia otwartego od 80 do 120 ( opcja ) Samozamykacz górny z szyn¹ œlizgow¹ ITS 96N Uwaga: Celem dobrego doboru samozamykacza do kombinacji profili, prosimy o kontakt z dzia³em technicznym esco- Polska Sp. z o.o. 20 (31) 12(20) szt. EN 3-6 Samozamykacz górny, lewy z szyn¹ œlizgow¹ G96 N20 ( 20x12mm) szt. EN 3-6 Samozamykacz górny, prawy z szyn¹ œlizgow¹ G96 N20 ( 20x12mm) szt. EN 3-6 Samozamykacz górny, lewy z szyn¹ œlizgow¹ G96N( 31x20mm) szt. EN 3-6 Samozamykacz górny, prawy z szyn¹ œlizgow¹ G96N( 31x20mm) strona: stan:

76 szt. Blokada położenia otwartego RF do szyny N szt. Blokada położenia otwartego RF do szyny N20

77 - samozamykacz górny stosowany do drzwi przymykowych zewnêtrznych i wewnêtrznych z elektromechaniczna blokad¹ otwarcia Samozamykacz górny z szyn¹ œlizgow¹ ITS 96 EMF - minimalna gruboœæ profila 40 mm - regulowana blokada otwarcia od 80 do napiêcie znamionowe 24 VDC +/- 15% - pobór pr¹du 1,4 W - czas w³¹czenia 100% - regulowana si³a blokady otwarcia - regulowana si³a zamykania EN 2-4wgEN do szerokoœci skrzyd³a: 1100 mm -dociê aru skrzyd³a drzwiowego 100 kg ( przy zachowaniu szerokoœci skrzyd³a ) - mechaniczne t³umienie otwierania - regulowana prêdkoœæ zamykania zaworem hydraulicznym w zakresie: ( dobicie ) - max. k¹t otwarcia 120 Uwaga: Celem dobrego doboru samozamykacza do kombinacji profili, prosimy o kontakt z dzia³em technicznym esco- Polska Sp. z o.o szt. EN 2-4 Samozamykacz ITS 96 EMF, lewy z szyn¹ œlizgow¹ G96 EMF K8/ szt. EN 2-4 Samozamykacz ITS 96 EMF, prawy z szyn¹ œlizgow¹ G96 EMF K8/12 - samozamykacz górny stosowany do drzwi przymykowych zewnêtrznych i wewnêtrznych z elektromechaniczna blokad¹ otwarcia Samozamykacz górny z szyn¹ œlizgow¹ ITS 96 EMF - minimalna gruboœæ profila 50 mm - regulowana blokada otwarcia od 80 do napiêcie znamionowe 24 VDC +/- 15% - pobór pr¹du 1,4 W - czas w³¹czenia 100% - regulowana si³a blokady otwarcia - regulowana si³a zamykania EN 3-6wgEN do szerokoœci skrzyd³a: 1400 mm -dociê aru skrzyd³a drzwiowego 180 kg ( przy zachowaniu szerokoœci skrzyd³a ) - mechaniczne t³umienie otwierania - regulowana prêdkoœæ zamykania zaworem hydraulicznym w zakresie: ( dobicie ) - max. k¹t otwarcia 120 Uwaga: Celem dobrego doboru samozamykacza do kombinacji profili, prosimy o kontakt z dzia³em technicznym esco- Polska Sp. z o.o szt. EN 3-6 Samozamykacz ITS 96 EMF, lewy z szyn¹ œlizgow¹ G96 EMF K8/ szt. EN 3-6 Samozamykacz ITS 96 EMF, prawy z szyn¹ œlizgow¹ G96 EMF K8/12 strona: stan:

78 P³ytka mocuj¹ca - stosowana do samozamykaczy z szyna œlizgow¹ ITS 96 EMF - umo liwia zamocowanie szyny œlizgowej do profila aluminiowego M kpl. lewa/prawa P³ytki mocuj¹ce do szyny œlizgowej ITS 96 EMF P³ytka mocuj¹ca - stosowana do samozamykaczy z szyna œlizgow¹ ITS 96 EMF - umo liwia zamocowanie samozamykacza do profila aluminiowego - gruboœæ p³ytki 5 mm kpl. lewa/prawa P³ytki mocuj¹ce do samozamykacza ITS 96 EMF strona: stan:

79 - samozamykacz górny stosowany do drzwi przymykowych zewnêtrznych i wewnêtrznych dwuskrzyd³owych zintegrowanym regulatorem kolejnoœci zamykania Samozamykacz górny z szyn¹ œlizgow¹ ITS 96 GSR - minimalna gruboœæ profila 40 mm - regulowana si³a zamykania EN 2-4wgEN1154:99 - do szerokoœci skrzyde³ b: mm min. skrzyd³o bierne 540 mm -dociê aru skrzyd³a drzwiowego 100 kg ( przy zachowaniu szerokoœci skrzyd³a ) - mechaniczne t³umienie otwierania - regulowana prêdkoœæ zamykania zaworem hydraulicznym w zakresie: ( dobicie ) - max. k¹t otwarcia mo liwoœæ stosowania blokady po³o enia otwartego od 80 do 120 ( opcja ) b Uwaga: Celem dobrego doboru samozamykacza do kombinacji profili, prosimy o kontakt z dzia³em technicznym esco- Polska Sp. z o.o szt. EN 2-4 Samozamykacz górny ITS 96 GSR, skrzyd³o bierne >700mm szt. EN 2-4 Samozamykacz górny ITS 96 GSR, skrzyd³o bierne mm strona: stan:

80 Samozamykacz górny z szyn¹ œlizgow¹ ITS 96 GSR b - samozamykacz górny stosowany do drzwi przymykowych zewnêtrznych i wewnêtrznych dwuskrzyd³owych zintegrowanym regulatorem kolejnoœci zamykania - minimalna gruboœæ profila 50 mm - regulowana si³a zamykania EN 3-6wgEN1154:99 - do szerokoœci skrzyde³ b: mm min. skrzyd³o bierne 540 mm -dociê aru skrzyd³a drzwiowego 180 kg ( przy zachowaniu szerokoœci skrzyd³a ) - mechaniczne t³umienie otwierania - regulowana prêdkoœæ zamykania zaworem hydraulicznym w zakresie: ( dobicie ) - max. k¹t otwarcia mo liwoœæ stosowania blokady po³o enia otwartego od 80 do 120 ( opcja ) Uwaga: Celem dobrego doboru samozamykacza do kombinacji profili, prosimy o kontakt z dzia³em technicznym esco- Polska Sp. z o.o szt. EN 3-6 Samozamykacz górny ITS 96 GSR, skrzyd³o bierne >700mm szt. EN 3-6 Samozamykacz górny ITS 96 GSR, skrzyd³o bierne mm strona: stan:

81 - samozamykacz górny stosowany do drzwi przymykowych zewnêtrznych i wewnêtrznych dwuskrzyd³owych zintegrowanym regulatorem kolejnoœci zamykania oraz elektromechaniczna blokad¹ po³o enia otwartego - minimalna gruboœæ profila 40 mm - regulowana blokada otwarcia od 80 do napiêcie znamionowe 24 VDC +/- 15% - pobór pr¹du 2,8 W - czas w³¹czenia 100% - regulowana si³a blokady otwarcia - regulowana si³a zamykania EN 2-4wgEN1154:99 - do szerokoœci skrzyde³ b: mm min. skrzyd³o bierne 540 mm -dociê aru skrzyd³a drzwiowego 100 kg ( przy zachowaniu szerokoœci skrzyd³a ) - mechaniczne t³umienie otwierania - regulowana prêdkoœæ zamykania zaworem hydraulicznym w zakresie: ( dobicie ) - max. k¹t otwarcia mo liwoœæ stosowania blokady po³o enia otwartego od 80 do 120 ( opcja ) Samozamykacz górny z szyn¹ œlizgow¹ ITS 96 GSR EMF 2 b Uwaga: Celem dobrego doboru samozamykacza do kombinacji profili, prosimy o kontakt z dzia³em technicznym esco- Polska Sp. z o.o szt. EN 2-4 Samozamykacz górny ITS 96 GSR EMF 2, skrzyd³o bierne >700mm szt. EN 2-4 Samozamykacz górny ITS 96 GSR EMF 2, skrzyd³o bierne mm strona: stan:

82 Samozamykacz górny z szyn¹ œlizgow¹ ITS 96 GSR EMF 2 b - samozamykacz górny stosowany do drzwi przymykowych zewnêtrznych i wewnêtrznych dwuskrzyd³owych zintegrowanym regulatorem kolejnoœci zamykania oraz elektromechaniczna blokad¹ po³o enia otwartego - minimalna gruboœæ profila 50 mm - regulowana blokada otwarcia od 80 do napiêcie znamionowe 24 VDC +/- 15% - pobór pr¹du 2,8 W - czas w³¹czenia 100% - regulowana si³a blokady otwarcia - regulowana si³a zamykania EN 3-6wgEN1154:99 - do szerokoœci skrzyde³ b: mm min. skrzyd³o bierne 540mm -dociê aru skrzyd³a drzwiowego 180 kg ( przy zachowaniu szerokoœci skrzyd³a ) - mechaniczne t³umienie otwierania - regulowana prêdkoœæ zamykania zaworem hydraulicznym w zakresie: ( dobicie ) - max. k¹t otwarcia mo liwoœæ stosowania blokady po³o enia otwartego od 80º do 120 ( opcja ) Uwaga: Celem dobrego doboru samozamykacza do kombinacji profili, prosimy o kontakt z dzia³em technicznym esco- Polska Sp. z o.o szt. EN 3-6 Samozamykacz górny ITS 96 GSR EMF 2, skrzyd³o bierne >700mm szt. EN 3-6 Samozamykacz górny ITS 96 GSR EMF 2, skrzyd³o bierne mm strona: stan:

83 - stosowana do samozamykaczy z szyna œlizgow¹ ITS 96 GSR EMF 2 P³ytka mocuj¹ca - umo liwia zamocowanie samozamykacza do profila aluminiowego - gruboœæ p³ytki 5 mm kpl. lewa/prawa P³ytki mocuj¹ce do samozamykacza ITS 96 GSR EMF 2 strona: stan:

84 Kordynator kolejnoœci zamykania SR kordynator kolejnoœci zamykania stosowany jest do drzwi dwuskrzyd³owych wyposa one w samozamykacze drzwiowe. Nadaje prawid³ow¹ kolejnoœæ zamykania drzwi: pierwsze zamyka siê skrzyd³o bierne, potem skrzyd³o czynne - monta na ramie drzwiowej - wyposa ony kordynator zamykania w uk³ad teleskopowy - monta do drzwi aluminiowych, stalowych i z PVC szt. stal ocynkowana Regulator kolejnoœci zamykania SR 390 Wypychacz do skrzyd³a czynnego MK wypychacz stosowany do wypchniêcia skrzyd³a czynnego w uk³adzie drzwi dwuskrzydlowych z kordynatorem kolejnoœci zamykania SR monta na skrzydle biernym w górnej czêœci skrzyd³a ( je eli istnieje taka mo liwoœæ ) - wyposa ony w rolkê, u³atwiaj¹ca wspó³prace ze skrzyd³em - monta do drzwi aluminiowych, stalowych i z PVC szt. stal ocynkowana Wypychacz do skrzyd³a czynnego MR 392 strona: stan:

85 SAMOZAMYKACZE Akcesoria REGULATOR KOLEJNOŚCI ZAMYKANIA - stosowany do drzwi dwuskrzydłowych wyposażonych w samozamykacze drzwiowe - montaż do drzwi aluminiowych, stalowych i z PVC Właściwości: - nadaje prawidłową kolejność zamykania drzwi: pierwsze zamyka się skrzydło bierne, potem skrzydło czynne - montaż na ramie drzwiowej - wyposażony w układ teleskopowy nr esco j.m. DIN szt. L+R KOORYNATOR KOLEJNOŚCI ZAMYKANIA - do drzwi dwuskrzydłowych wyposażonych w samozamykacze drzwiowe Właściwości: - umożliwia prawidłową prace układu drzwi dwuskrzydłowych poprzez niedopuszczenie zamknięcia skrzydła czynnego przed skrzydłem biernym nr esco j.m. DIN kolor szt. L+R RAL szt. L+R RAL 9016 stan: 03/

86 Domykacz sprê ynowy do drzwi z regulacj¹ si³y zamykania - domykacz sprezynowy stosowany do drzwi przymykowych zewnêtrznych i wewnêtrznych jednoskrzyd³owych - do ciê aru skrzyd³a drzwiowego 40 kg - ³atwy i prosty monta domykacza - ³atwa i szybka zmiana si³y zamykania po przez skrêcanie specjalnej niewidocznej sprê yny szt. srebrny Domykacz sprê ynowy szt. czarny z regulacj¹ si³y zamykania strona: stan:

87 Instalacja blokuj¹ca drzwi przeciwpo arowe dymoszczelne Informacje ogólne Aby zablokowaæ drzwi przeciwpo arowe dymoszczelne w stanie otwartym, konieczna jest instalacja blokuj¹ca. Taka instalacja blokuj¹ca sk³ada siê z urz¹dzenia blokuj¹cego w pozycji otwartej i zwalniaj¹cego. Samozamykacz drzwiowy jest przez to urz¹dzeniem blokuj¹cym, z³o onym, z samozamykacza i jednostki blokuj¹cej. Urz¹dzeniami zwalniaj¹cymi s¹ urz¹dzenia, w których instalacje wykrywaj¹ce po ar samoczynnie zwalniaj¹ urz¹dzenie blokuj¹ce. Instalacjami wykrywaj¹cymi po ar s¹ instalacje, w których czujniki samoczynnie zadzia³aj¹ na odpowiedni rozmiar po aru. Parametry po aru s¹ wielkoœciami fizycznymi, których zmiany w rejonie po aru mog¹ podlegaæ dok³adnemu zmierzeniu (np. temperatura, gêstoœæ zadymienia, promieniowanie p³omienia). Instalacja blokuj¹ca sk³ada siê z: 1 Zasilanie uk³adu 24V DC 2 Czujnik dymowy = instalacja wykrywaj¹ca po ar 3 Samozamykacz drzwiowy z elektromagnetycznym urz¹dzeniem blokuj¹cym w pozycji otwartej 4 Przycisk zwalniaj¹cy drzwi strona: stan:

88 Centrale sygnalizacji dymowej z czujk¹ dymu RMZ-K RMZ-S RSZ 5 RSZ 6 Czujki dymu RMZ 2 RM RM-S RS 5 Samozamykacze drzwiowe do drzwi przeciwpo arowych dymoszczelnych z elektromagnetycznym urz¹dzeniem blokuj¹cym w pozycji otwartej - samozamykacze pod³ogowe do drzwi jednoskrzyd³owych BTS 80 EMB TS 550 E - samozamykacze pod³ogowe do drzwi dwuskrzyd³owych BTS 80 BSR EMB 2 TS 550 E-IS - samozamykacze górne z ramieniem do drzwi jednoskrzyd³owych TS 73 EMF TS 4000 E - samozamykacze górne z szyn¹ œlizgow¹ do drzwi jednoskrzyd³owych TS 93B EMF TS 93G EMF ITS 93 EMF TS 5000 E TS 5000 E/BG - samozamykacze górne z szyn¹ œlizgow¹ do drzwi dwuskrzyd³owych TS 93 GSR EMF 2 TS 93 GSR EMF 2/BG ITS 93 GSR EMF 2 TS 5000 E-IS TS 5000 E-IS/BG Uwaga: Celem dobrego doboru samozamykacza do kombinacji profili, prosimy o kontakt z dzia³em technicznym esco- Polska Sp. z o.o. strona: stan:

SAMOZAMYKACZE 10 1 SIŁOWNIK DC 200 SIŁOWNIK DC 300. kolor Indeks kat. Jm. Op. kolor Indeks kat. Jm. Op.

SAMOZAMYKACZE 10 1 SIŁOWNIK DC 200 SIŁOWNIK DC 300. kolor Indeks kat. Jm. Op. kolor Indeks kat. Jm. Op. SAMOZAMYKACZE 10 SAMOZAMYKACZE 10 1 SIŁOWNIK DC 200 Samozamykacz nawierzchniowy z ramieniem standardowym (dostępnym jako oddzielny artykuł), płynnie regulowana siła w zakresie EN 2-4, do drzwi o szerokości

Bardziej szczegółowo

OKUCIA DO SYSTEMÓW PRZECIWPOŻAROWYCH YAWAL TM75EI METALPLAST MB-78 PONZIO NT78EI SYSTEMY SYSTEMY PPOŻ. Okucia do systemów TM75EI, MB78 oraz NT78EI

OKUCIA DO SYSTEMÓW PRZECIWPOŻAROWYCH YAWAL TM75EI METALPLAST MB-78 PONZIO NT78EI SYSTEMY SYSTEMY PPOŻ. Okucia do systemów TM75EI, MB78 oraz NT78EI Okucia do systemów TM75EI, MB78 oraz NT78EI OKUCIA DO SYSTEMÓW PRZECIWPOŻAROWYCH SYSTEMY YAWAL TM75EI METALPLAST MB-78 PONZIO NT78EI 01.01 TM75EI - Zawiasy ZAWIAS DR.HAHN SERIA 60 AT 2-częściowy - zawias

Bardziej szczegółowo

GEZE TS 1500 Górny samozamykacz drzwiowy z ramieniem

GEZE TS 1500 Górny samozamykacz drzwiowy z ramieniem GEZE TS 1500 Górny samozamykacz drzwiowy z ramieniem Do drzwi rozwiernych, prawych lub lewych o szerokości skrzydła do 1100 mm Małe wymiary 180x50 mm Regulowana siła zamykania przez proste odwrócenie wspornika:

Bardziej szczegółowo

SAMOZAMYKACZE DC 1 20 ASSA ABLOY DC 1 30 ASSA ABLOY

SAMOZAMYKACZE DC 1 20 ASSA ABLOY DC 1 30 ASSA ABLOY DC 1 20 Samozamykacz nawierzchniowy z ramieniem standardowym Certyfikat zgodności z normą EN 1 1 54 Wielkość EN 2/3/4 Do drzwi o szerokości skrzydła do 1 1 00 mm i ciężarze do 80kg Do drzwi lewych i prawych

Bardziej szczegółowo

SAMOZAMYKACZE DRZWIOWE

SAMOZAMYKACZE DRZWIOWE KONTROLA DOSTĘPU SAMOZAMYKACZE DRZWIOWE www.satie.pl SAMOZAMYKACZE TS 4000 V (Patent) GEZE Nawierzchniowy samozamykacz drzwiowy z ramieniem KOLORYSTYKA Srebrny I Ciemny brąz I Biały RAL 9016 I Kolor stali

Bardziej szczegółowo

Samozamykacze GEZE LEGENDA DO TABELI. Samozamykacz GEZE TS 1000 z ramieniem z blokadą - TAK. Samozamykacz GEZE TS 1500 bez ramienia

Samozamykacze GEZE LEGENDA DO TABELI. Samozamykacz GEZE TS 1000 z ramieniem z blokadą - TAK. Samozamykacz GEZE TS 1500 bez ramienia Firma GEZE GmbH to niemiecki producent okuć, który działa na rynku europejskim już od 1863r. W Polsce w 1997r powstała spółka-córka GEZE Polska Sp. z o.o. Obecnie jest liderem na polskim rynku automatyki

Bardziej szczegółowo

SAMOZAMYKACZE

SAMOZAMYKACZE WWW.ALUMASTER.PL WINDOWS AND DOORS SOLUTIONS TS 1000 Górny samozamykacz do drzwi rozwiernych, prawych lub lewych o szerokości skrzydła do 1100mm Charakterystyka wyrobu: małe wymiary 21x2 mm; regulowana

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE SAMOZAMYKACZY ASSA ABLOY TYP RAMIENIOWE SZYNOWE MODEL DC 120 DC 140 DC200 DC300 DC347 DC135 DC340 DC500 DC700 DC840 DC860

ZESTAWIENIE SAMOZAMYKACZY ASSA ABLOY TYP RAMIENIOWE SZYNOWE MODEL DC 120 DC 140 DC200 DC300 DC347 DC135 DC340 DC500 DC700 DC840 DC860 ZESTAWIENIE SAMOZAMYKACZY ASSA ABLOY TYP RAMIENIOWE SZYNOWE MODEL DC 120 DC 140 DC200 DC300 DC347 DC135 DC340 DC500 DC700 DC840 DC860 Technologia Siła zamykania wg EN 2/3/4 2/3/4/5 2-4 3-6 (z szyną 3)

Bardziej szczegółowo

TS 92 TS 91. Samozamykacze szynowe o nowoczesnym wzornictwie CONTUR DESIGN

TS 92 TS 91. Samozamykacze szynowe o nowoczesnym wzornictwie CONTUR DESIGN TS 92 TS 91 Samozamykacze szynowe o nowoczesnym wzornictwie CONTUR DESIGN UNIWERSALNE SAMOZAMYKACZE DO DRZWI STANDARDOWYCH ZGODNE Z NORMĄ EN 1154 Samozamykacze TS 92 oraz TS 91 stanowią uzupełnienie systemu

Bardziej szczegółowo

OKUCIA DO DRZWI Okucia do skrzyd³a biernego Akcesoria do drzwi

OKUCIA DO DRZWI Okucia do skrzyd³a biernego Akcesoria do drzwi OKUCIA BUDOWLANE OKUCIA DO DRZWI Okucia do skrzyd³a biernego Akcesoria do drzwi - dÿwigniowa stosowana do ryglowania drzwi z Klamka dÿwigniowa obrotowa do ryglowania drzwi - dla prêtów rygluj¹cych ukrytych

Bardziej szczegółowo

TS 90 IMPULSE EN 3/4. Samozamykacz z funkcją EASY OPEN

TS 90 IMPULSE EN 3/4. Samozamykacz z funkcją EASY OPEN TS 90 IMPULSE EN 3/4 Samozamykacz z funkcją EASY OPEN TECHNIKA NA NAJWYŻSZYM ŚWIATOWYM POZIOMIE Samozamykacz DORMA TS 90 Impulse to połączenie najwyższej technologii w dobrej cenie oraz nowoczesnego wzornictwa

Bardziej szczegółowo

TS 93. System samozamykaczy z funkcją EASY OPEN

TS 93. System samozamykaczy z funkcją EASY OPEN TS 9 System samozamykaczy z funkcją EASY OPEN UNIWERSALNY I ELEGANCKI System krzywkowy TS 9 zapewnia wysoką jakość rozwiązań architektonicznych do wszystkich zastosowań projektowych. Sprawdzona technologia

Bardziej szczegółowo

TS 93. System samozamykaczy z funkcją EASY OPEN

TS 93. System samozamykaczy z funkcją EASY OPEN TS 93 System samozamykaczy z funkcją EASY OPEN Uniwersalny i elegancki System krzywkowy TS 93 zapewnia wysoką jakość rozwiązań architektonicznych do wszystkich zastosowań projektowych. Sprawdzona technologia,

Bardziej szczegółowo

OKUCIA DO DRZWI Zawiasy

OKUCIA DO DRZWI Zawiasy Zawiasy OKUCIA BUDOWLANE OKUCIA DO DRZWI Zawiasy Zawiasy Dr.Hahn z mocowaniami ZAWIAS DR.HAHN SERIA 60 AT 2-częściowy - zawias drzwiowy stosowany do drzwi z profili aluminiowych zlicowanych - uniwersalny

Bardziej szczegółowo

OKUCIA DO DRZWI Przeciwpaniczne

OKUCIA DO DRZWI Przeciwpaniczne OK OWLANE OKUCIA DO DRZWI Przeciwpaniczne CIRCEO 0049 OKUCIE PRZECIWPANICZNE NAWIERZCHNIOWE EN 1125:1997/A:2001 Konfiguracja okuæ do drzwi jednoskrzyd³owych 22-476528 22-476536 22-476544 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYKA. AUTOMATYKA DO OKIEN Si³owniki ³añcuchowe

AUTOMATYKA. AUTOMATYKA DO OKIEN Si³owniki ³añcuchowe AUTOMATYKA AUTOMATYKA DO OKIEN Si³owniki ³añcuchowe 24V - KM 20 SIŁOWNIK ŁAŃCUCHOWY KM20 do okien: - uchylnych, wychylnych - opuszczano-wychylnych - obrotowych przeznaczonych do wentylacji Własności:

Bardziej szczegółowo

DORMA. Samozamykacz TS 83

DORMA. Samozamykacz TS 83 DORMA TS 83 z inteligentnym tłumieniem otwierania (beckcheck) Łatwy w montażu i jeszcze łatwiejszy do regulacji. do prawie wszystkich zastosowań i wielkości drzwi. DORMA TS 83 jest efektem wieloletnich

Bardziej szczegółowo

Samozamykacz z krzywkå. DORMA TS 90 Impulse

Samozamykacz z krzywkå. DORMA TS 90 Impulse Samozamykacz z krzywkå DORMA TS 90 Impulse DORMA TS 90 Impulse Samozamykacz z krzywkå Najnowocze niejsza technika na wiatowy rynek Samozamykacz DORMA TS 90 Impulse to po åczenie najwy szej technologii

Bardziej szczegółowo

Samozamykacze. Samozamykacze. zamki. wkładki. kłódki. klamki. zawiasy. samozamykacze. zasuwy. okucia do szkła. okucia okienne i dzwiowe.

Samozamykacze. Samozamykacze. zamki. wkładki. kłódki. klamki. zawiasy. samozamykacze. zasuwy. okucia do szkła. okucia okienne i dzwiowe. zamki wkładki Samozamykacze Samozamykacze kłódki klamki zawiasy samozamykacze zasuwy okucia do szkła okucia okienne i dzwiowe balustrady systemy przesuwne galanteria metaloplastyka GEZE...68 DORMA...7

Bardziej szczegółowo

TS 92 TS 91. Samozamykacze z prowadnicą o nowoczesnym wzornictwie CONTUR DESIGN

TS 92 TS 91. Samozamykacze z prowadnicą o nowoczesnym wzornictwie CONTUR DESIGN TS 92 TS 91 Samozamykacze z prowadnicą o nowoczesnym wzornictwie CONTUR DESIGN UNIWERSALNE SAMOZAMYKACZE DO DRZWI STANDARDOWYCH ZGODNE Z NORMĄ EN 1154 Samozamykacze TS 92 oraz TS 91 stanowią uzupełnienie

Bardziej szczegółowo

DORMA TS 97. Ciekawe wzornictwo w nowoczesnych wnętrzach.

DORMA TS 97. Ciekawe wzornictwo w nowoczesnych wnętrzach. DORMA Ciekawe wzornictwo w nowoczesnych wnętrzach. INNOWACYJNE KONCEPCJE ARCHITEKTONICZNE Współczesna architektura charakteryzuje się wyrazistą formą zorientowaną na potrzeby użytkownika, tak aby jej wyraz

Bardziej szczegółowo

1 Samozamykacze. Samozamykacze. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

1 Samozamykacze. Samozamykacze. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 1 ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Spis treści Wprowadzenie - 4 5 z mechanizmem zębatkowym 7 Model DC200 8 11 Model DC00 12 Model DC00DA z opóźnionym zamykaniem 21 Model DC00 Tandem

Bardziej szczegółowo

RIBANTA 4, RIBANTA 150. DO OKIEN Rozwierno-uchylnych Rozwiernych Uchylnych. www.esco.com.pl e-mail: esco@esco.com.pl stan: 09.2008. auto.

RIBANTA 4, RIBANTA 150. DO OKIEN Rozwierno-uchylnych Rozwiernych Uchylnych. www.esco.com.pl e-mail: esco@esco.com.pl stan: 09.2008. auto. RIBANTA 4, RIBANTA 150 OKUCIA SAVIO DO OKIEN Rozwierno-uchylnych Rozwiernych Uchylnych e-mail: esco@esco.com.pl auto.12 RIBANTA 4, RIBANTA 150 Okucia obwiedniowe do okien aluminiowych Savio RIBANTA 4,

Bardziej szczegółowo

TS 83 x/13. x S M. D L, x Samozamykacz, P 3 8 S, T /13 2, N 0 W

TS 83 x/13. x S M. D L, x Samozamykacz, P 3 8 S, T /13 2, N 0 W TS 8 Samozamykacz TS 8 ŁATWY W UŻYCIU SAMOZAMYKACZ SAMOZAMYKACZ Z INTELIGENTNYM TŁUMIENIEM OTWIERANIA (BECKCHECK) Łatwy w montażu i jeszcze łatwiejszy do regulacji. Samozamykacz do prawie wszystkich zastosowań

Bardziej szczegółowo

ASSA ABLOY - nowa generacja samozamykaczy podbija rynek

ASSA ABLOY - nowa generacja samozamykaczy podbija rynek ASSA ABLOY - nowa generacja samozamykaczy podbija rynek 1 TECHNOLOGIA RACK & PINION (przekładnia zębata) WSZYSCY CAM ACTION (krzywka) AA i DORMA ASYMMETRICAL R&P (asymetryczna przekładnia zębata) - GEZE

Bardziej szczegółowo

OKUCIA BUDOWLANE. OKUCIA DO OKIEN Uchylno-przesuwnych

OKUCIA BUDOWLANE. OKUCIA DO OKIEN Uchylno-przesuwnych OKUCIA BUDOWLANE OKUCIA DO OKIEN Uchylno-przesuwnych OKUCIA BUDOWLANE OKUCIA DO OKIEN Uchylno-przesuwnych Okucia uchylno-przesuwne do okien aluminiowych WIDOK OD WEWNĄTRZ " lewe " " prawe " Typy okien

Bardziej szczegółowo

AKCESORIA PPOŻ 11 1 ZAMEK PODKLAMKOWY NEMEF DO DRZWI P.POŻ ELEKTROZACZEP DO DRZWI P.POŻ ELEKTROZACZEP REWERSYJNY DO DRZWI P.POŻ

AKCESORIA PPOŻ 11 1 ZAMEK PODKLAMKOWY NEMEF DO DRZWI P.POŻ ELEKTROZACZEP DO DRZWI P.POŻ ELEKTROZACZEP REWERSYJNY DO DRZWI P.POŻ AKCESORIA PPOŻ 11 AKCESORIA PPOŻ 11 1 ZAMEK PODKLAMKOWY NEMEF DO DRZWI P.POŻ Pojedynczy zamek zasuwkowo-zapadkowy do drzwi profilowych ppoż., czoło ze stali nierdzewnej 24x3mm, stalowa ocynkowana obudowa.

Bardziej szczegółowo

ECO Newton. Następna generacja samozamykaczy drzwiowych

ECO Newton. Następna generacja samozamykaczy drzwiowych ECO Newton Następna generacja samozamykaczy drzwiowych ECO Newton Podstawą jest bezpieczeństwo: ECO Newton samozamykacz drzwiowy Samozamykacze drzwiowe mają za zadanie pokonanie trudności w życiu codziennym

Bardziej szczegółowo

WSZECHSTRONNOŚĆ I NIEZAWODNOŚĆ

WSZECHSTRONNOŚĆ I NIEZAWODNOŚĆ reklama GEZE Polska Sp. z o.o. Annopol 21 03-236 Warszawa tel. 224 404 440 fax 224 404 400 www.geze.pl GEZE TS 1000 z ramieniem WSZECHSTRONNOŚĆ I NIEZAWODNOŚĆ SAM-0001 SAM-0002 SAM-0003 SAM-0004 ** z blokadą

Bardziej szczegółowo

Uszczelki opadające Uszczelki szczotkowe Zasuwy czołowe Maskownice podłogowe 512. Przytrzymywacze

Uszczelki opadające Uszczelki szczotkowe Zasuwy czołowe Maskownice podłogowe 512. Przytrzymywacze 9WYPOSAŻENIE DODATKOWE Zamykacze 489-497 Uszczelki opadające 498-501 Uszczelki szczotkowe 502-506 Zasuwy czołowe 507-511 Maskownice podłogowe 512 Przytrzymywacze 513-515 Odboje 516-517 Kratki wentylacyjne

Bardziej szczegółowo

ECO EPN 900 III. Newton TS-51 ECO. Informacja o produkcie

ECO EPN 900 III. Newton TS-51 ECO. Informacja o produkcie ECO EPN 900 III ECO Newton TS-51 Informacja o produkcie ECO Newton TS-51 właściwości produktu siła zamykania wielkość według EN szerokość skrzydła drzwiowego wymiary według EN 1.100 mm 21 459 265 46 61

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYCZNY NAPĘD DRZWI PRZYMYKOWYCH TSA 160 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

AUTOMATYCZNY NAPĘD DRZWI PRZYMYKOWYCH TSA 160 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA AUTOMATYCZNY NAPĘD DRZWI PRZYMYKOWYCH TSA 160 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA 1. Opis wyrobu Automatyczny napęd TSA 160 jest elektrohydraulicznym urządzeniem do otwierania i zamykania drzwi przymykowych. Po otrzymaniu

Bardziej szczegółowo

Nr ref. Opis Zdjęcie 35,- Elektrozaczep JiS seria 802 z wyłącznikiem 45,- 47,- 50,- 39,- Elektrozaczep z pamięcią BIRATRONIK 49,- EZP

Nr ref. Opis Zdjęcie 35,- Elektrozaczep JiS seria 802 z wyłącznikiem 45,- 47,- 50,- 39,- Elektrozaczep z pamięcią BIRATRONIK 49,- EZP Elektrozaczep BIRATRONIK EZ EZP EZW EZPW Elektrozaczep standardowy - stosowany w typowych instalacjach kontroli dostępu. Napięcie zadziałania: 10V ± 2V AC, Prąd znamionowy: 350 ma. konstrukcja rygla umożliwia

Bardziej szczegółowo

- na konsolach jezdnych typu KNJ

- na konsolach jezdnych typu KNJ na ch jezdnych typu KNJ na ch sta³ych typu KNS Bramy przemys³owe zwijane Aluprof BPR - na ch jezdnych typu KNJ - na ch sta³ych typu KNS - 1 - na ch jezdnych typu KNJ na ch sta³ych typu KNS Brama przemys³owa

Bardziej szczegółowo

System do drzwi przesuwnych / górny mechanizm jezdny SysLine S / drzwi wpuszczane Wszystkie zalety na pierwszy rzut oka

System do drzwi przesuwnych / górny mechanizm jezdny SysLine S / drzwi wpuszczane Wszystkie zalety na pierwszy rzut oka Wszystkie zalety na pierwszy rzut oka Kreator przestrzeni. Stawiasz najwyższe wymagania w zakresie funkcjonalności i jakości? Jeśli tak, to SysLine S jest idealnym systemem do drzwi przesuwnych. Delikatnie

Bardziej szczegółowo

System do drzwi przesuwnych / górny mechanizm jezdny TopLine M / drzwi nakładane Wszystkie zalety na pierwszy rzut oka

System do drzwi przesuwnych / górny mechanizm jezdny TopLine M / drzwi nakładane Wszystkie zalety na pierwszy rzut oka Wszystkie zalety na pierwszy rzut oka Świetny wygląd w mniejszym rozmiarze. System do drzwi przesuwnych TopLine M pozwoli ci uzyskać świetny design frontów meblowych o mniejszych rozmiarach i wadze do

Bardziej szczegółowo

System samozamykaczy krzywkowych DORMA TS 93

System samozamykaczy krzywkowych DORMA TS 93 System samozamykaczy krzywkowych DORMA TS 93 Laureat nagrody reddot design 200 DORMA TS 93 System samozamykaczy krzywkowych DORMA TS 93 system samozamykaczy krzywkowych Wszechstronność i elegancja System

Bardziej szczegółowo

OKUCIA DO DRZWI Pochwyty Ga³ki

OKUCIA DO DRZWI Pochwyty Ga³ki OKUCIA BUDOWLANE OKUCIA DO DRZWI Pochwyty Ga³ki Uchwyt wpuszczany - do drzwi przesuwnych - uchwyt prostokątny, wpuszczany - widoczne śruby montażowe 31-144932 szt. Al-EV1 31-333093 szt. RAL 9016 Uchwyt

Bardziej szczegółowo

Brama przemys³owa do stosowania wewn¹trz pomieszczeñ

Brama przemys³owa do stosowania wewn¹trz pomieszczeñ rama szybkobie na Speedroller rama przemys³owa do stosowania wewn¹trz pomieszczeñ Napêd elektryczny wa³ ze stali stal ocynkowana metod¹ sêdzimira p³aszcz bramy (tworzywo sztuczne gruboœci 1,2mm) wa³ z

Bardziej szczegółowo

Cennik 2013. Cennik. wersja 13.01

Cennik 2013. Cennik. wersja 13.01 Cennik tel +48 614442503 (782), fax +48 614442050 e-mail: biuro@metalpol.com.pl, www.metalpol.com.pl Strona 1 Cennik met STAL 1. Drzwi stalowe ogólnego zastosowania 1.1 Drzwi jednoskrzydłowe standardowe

Bardziej szczegółowo

Si³owniki elektryczne typu 5801 (o ruchu obrotowym) typu 5802 (o ruchu posuwistym)

Si³owniki elektryczne typu 5801 (o ruchu obrotowym) typu 5802 (o ruchu posuwistym) Si³owniki elektryczne typu 580 (o ruchu obrotowym) typu 580 (o ruchu posuwistym) Rys. Typ 580 z zespo³em dr¹ ków dÿwigni Rys. Typ 580 zamontowany na zaworze regulacyjnym typu. Budowa i sposób dzia³ania

Bardziej szczegółowo

DO DRZWI PRZESUWNYCH DO DRZWI ŁAMANYCH DO DRZWI SZKLANYCH

DO DRZWI PRZESUWNYCH DO DRZWI ŁAMANYCH DO DRZWI SZKLANYCH SYSTEMY KLAMKI DO DRZWI PRZESUWNYCH DO DRZWI ŁAMANYCH DO DRZWI SZKLANYCH UCHWYTY ZAWIASY WKŁADKI BĘBENKOWE ZAMKI AKCESORIA ZAMYKACZE SYSTEMY ZAMKNIĘCIA PRZECIWPANICZNE KATALOG 0 EKSPOZYTORY klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Prezentacja oferty produktowej

Prezentacja oferty produktowej Prezentacja oferty produktowej 1 Samozamykacze ASSA ABLOY asortyment produktów Samozamykacze DC200 wielkość EN1-4 DC300 wielkość EN3-6 DC340 wielkość EN1-4 (szyna), EN 2-6 (z ramieniem) DC347 wielkość

Bardziej szczegółowo

według zestawienia i klasyfikacji wymienionej w załączniku 1 do Certyfikatu wprowadzone do obiegu przez

według zestawienia i klasyfikacji wymienionej w załączniku 1 do Certyfikatu wprowadzone do obiegu przez MPA STUTTGART Otto-Graf-Institut Materialpruefunganstalt Universitaet Stuttgart Certyfikat zgodności UE dla znaku CE 0432-BPR-0010 zgodnie z wytycznymi Rady Europy z dnia 21. grudnia 1988 dotyczącymi ujednolicenia

Bardziej szczegółowo

ZAWIAS DRZWIOWY LOIRA+ 20X67 DWUCZĘŚCIOWY DO PROFILI BEZ PRZEKŁADKI TERMICZNEJ

ZAWIAS DRZWIOWY LOIRA+ 20X67 DWUCZĘŚCIOWY DO PROFILI BEZ PRZEKŁADKI TERMICZNEJ ZAWIASY DRZWIOWE 6 ZAWIASY DRZWIOWE 6 1 ZAWIAS DRZWIOWY LOIRA+ 20X67 DWUCZĘŚCIOWY DO PROFILI BEZ PRZEKŁADKI TERMICZNEJ Zawias drzwiowy do profili aluminiowych regulowany w trzech płaszczyznach na zamkniętych

Bardziej szczegółowo

Si³owniki elektrohydrauliczne Typ 3274 11 do -23

Si³owniki elektrohydrauliczne Typ 3274 11 do -23 Si³owniki elektrohydrauliczne Typ 3274 11 do -23 Zastosowanie Si³owniki elektrohydrauliczne sterowane s¹ przez regulatory elektroniczne za pomoc¹ trójpunktowych lub ci¹g³ych sygna- ³ów wyjœciowych. S³u

Bardziej szczegółowo

BRAMY PRZECIWPOŻAROWE

BRAMY PRZECIWPOŻAROWE RB Sp. z o.o. BRAMY PRZECIWPOŻAROWE KURTYNOWE K-RB, SEGMENTOWE S-RB, PRZESUWNE P-RB, OPUSZCZANE O-RB, ROZSUWANE R-RB 1 www.rbpolska.pl 2 Stan na maj 2013. Z uwagi na politykę ustawicznego rozwoju zastrzegamy

Bardziej szczegółowo

Samozamykacz do furtki? Mamy sprawdzone rozwiązania!

Samozamykacz do furtki? Mamy sprawdzone rozwiązania! Samozamykacz do furtki? Mamy sprawdzone rozwiązania! MAMMOTH-180 Hydrauliczny samozamykacz i zawias w jednym MAMMOTH-180 Hydrauliczny samozamykacz i zawias w jednym. Estetyczny, samozamykający zawias,

Bardziej szczegółowo

KLASYfIKACjA SYSTEMÓW DRZWIOWYCH

KLASYfIKACjA SYSTEMÓW DRZWIOWYCH KLASYfIKACjA SYSTEMÓW DRZWIOWYCH Norma PN-EN :000 Okucia do drzwi przesuwnych i drzwi składanych Na przykładzie systemów przesuwnych o wadze do 0 kg, KB 00/0 Kolejność pozycji Cechy wyrobu Klasy wyrobu

Bardziej szczegółowo

CENNIK DETALICZNY DRZWI

CENNIK DETALICZNY DRZWI CENNIK DETALICZNY DRZWI TECHNICZNYCH I PRZECIWPOŻAROWYCH OZNACZENIA UWAGA, ZMIANA W STOSUNKU DO POPRZEDNIEGO CENNIKA ZAPOZNAJ SIĘ Z UWAGĄ NOWOŚĆ W OFERCIE ZMIANA CENY W GÓRĘ ZMIANA CENY W DÓŁ Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

OKUCIA BUDOWLANE. OKUCIA DO DRZWI Klamki Rozetki na wk³adkê cylindryczn¹ PZ

OKUCIA BUDOWLANE. OKUCIA DO DRZWI Klamki Rozetki na wk³adkê cylindryczn¹ PZ OKUCIA BUDOWLANE OKUCIA DO DRZWI Klamki Rozetki na wk³adkê cylindryczn¹ PZ Klamka drzwiowa Własności: - z mechanizmem powrotnym - osadzona obrotowo na rozetce prostokątnej - zamaskowane śruby montażowe

Bardziej szczegółowo

NAPĘDY DRZWI PRZESUWNYCH

NAPĘDY DRZWI PRZESUWNYCH GEZE Polska Sp. z o.o. Dział Obiektów Medycznych szpital@geze.com ul. Annopol 21 projekty@geze.com 03-236 Warszawa tel. 022/440 44 40 fax. 022/440 44 44 NAPĘDY DRZWI PRZESUWNYCH GEZE ECdrive RYSUNEK MONTAŻOWY:

Bardziej szczegółowo

Serrures de sécurité. Sicherheitsschlösser. Okucia wzmocnione. Security locks. Cerraduras de seguridad KANTRYGLE AUTOMATYCZNE

Serrures de sécurité. Sicherheitsschlösser. Okucia wzmocnione. Security locks. Cerraduras de seguridad KANTRYGLE AUTOMATYCZNE Serrures de sécurité Sicherheitsschlösser Okucia wzmocnione Security locks Cerraduras de seguridad KANTRYGLE AUTOMATYCZNE INFORMACJE OGÓLNE Kantrygle automatyczne marki eff eff Opis produktu: Marka eff

Bardziej szczegółowo

Zamki hotelowe on-line GS-163 z systemem BMS

Zamki hotelowe on-line GS-163 z systemem BMS zamek hotelowy on-line Zamki hotelowe on-line z systemem BMS - otwieranie drzwi kart¹, od³¹czanie napiêcia - sterowanie ogrzewaniem - system alarmowy w ka dym pokoju - programowanie z komputera recepcji

Bardziej szczegółowo

OKUCIA OKIENNE 13 1 KLAMKA OKIENNA NEFER KLAMKA OKIENNA NEFER Z KLUCZYKIEM. kolor Indeks kat. Jm. Op. kolor Indeks kat. Jm. Op.

OKUCIA OKIENNE 13 1 KLAMKA OKIENNA NEFER KLAMKA OKIENNA NEFER Z KLUCZYKIEM. kolor Indeks kat. Jm. Op. kolor Indeks kat. Jm. Op. OKUCIA OKIENNE 13 OKUCIA OKIENNE 13 1 KLAMKA OKIENNA NEFER Klamka z pojedynczym widelcem do mechanizmu GALIPLUS 2 oraz GALICUBE. Rozstaw śrub mocujących 84-92-98-104. Korpus i uchwyt wykonane z aluminium

Bardziej szczegółowo

12 Dodatki MULTI - TREND

12 Dodatki MULTI - TREND 2 Dodatki MULTI - TREND 2. Zatrzaski i rolki do okien dwuskrzydłowych 28 2.2 Zatrzaski i rolki z plastiku do okien dwuskrzydłowych 28 2.3 Blokady rozwarcia 28 2.4 Blokady rozwarcia wewnętrzne 29 2.5 Blokady

Bardziej szczegółowo

Moskitiery. Ramkowe 164 Drzwiowe 165 System GM System GS43 168

Moskitiery. Ramkowe 164 Drzwiowe 165 System GM System GS43 168 Moskitiery Ramkowe 164 Drzwiowe 165 System GM17 166 System GS 168 MS-RK System ramkowy (kołnierzowy) Ramkowa 30 2,5 biały brąz ciemny brąz antracyt złoty dąb mahoń orzech Cena w tabeli obejmuje moskitierę

Bardziej szczegółowo

PORTEO. Automat do lekkich drzwi rozwieranych

PORTEO. Automat do lekkich drzwi rozwieranych PORTEO Automat do lekkich drzwi rozwieranych PORTEO KOMFORT OBSŁUGI Asystent otwierania PORTEO jest nowoczesnym rozwiązaniem pozwalającym na łatwe, automatyczne otwieranie i zamykanie drzwi. Dzięki delikatnemu,

Bardziej szczegółowo

Okucia do klap. Przegląd programu. Okucia do klap. Przegląd asortymentu / Porównanie techniczne Okucia do klap.

Okucia do klap. Przegląd programu. Okucia do klap. Przegląd asortymentu / Porównanie techniczne Okucia do klap. Przegląd programu Okucia do klap Przegląd asortymentu / Porównanie techniczne 256-257 Okucia do klap Przegląd 259 Informacje techniczne Obliczanie ciężaru klap 280 Technik für Möbel 255 Przegląd asortymentu

Bardziej szczegółowo

System do drzwi składanych WingLine 26 / mocowanie do boku korpusu Wszystkie zalety na pierwszy rzut oka

System do drzwi składanych WingLine 26 / mocowanie do boku korpusu Wszystkie zalety na pierwszy rzut oka Wszystkie zalety na pierwszy rzut oka Niezwykle wszechstronny. Sprawdzone rozwiązanie o doskonałym stosunku ceny do jakości: system do drzwi składanych WingLine 26 nie potrzebuje dolnego prowadzenia. Prosta

Bardziej szczegółowo

3 do 950mm

3 do 950mm Instrukcja montażu i regulacji samozamykacza Assa Abloy DC0 Montaż samozamykacza rozpoczynamy od wyznaczenia pozycji montażowej na podstawie szerokości skrzydła drzwiowego dobór wartości A i, które przedstawia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monta u i obs³ugi EB 8546-1 PL. Regulator ciœnienia typu 4708-45. Wydanie: czerwiec 2009 (01/09) o zwiêkszonej wydajnoœci powietrza

Instrukcja monta u i obs³ugi EB 8546-1 PL. Regulator ciœnienia typu 4708-45. Wydanie: czerwiec 2009 (01/09) o zwiêkszonej wydajnoœci powietrza Regulator ciœnienia typu 4708-45 o zwiêkszonej wydajnoœci powietrza Rys. 1 Regulator ciśnienia typu 4708-45 Instrukcja monta u i obs³ugi EB 8546-1 PL Wydanie: czerwiec 2009 (01/09) Spis treści Spis treœci

Bardziej szczegółowo

I. DRZWI STALOWE mcr ALPE odporność ogniowa EI 2

I. DRZWI STALOWE mcr ALPE odporność ogniowa EI 2 I. DRZWI STALOWE mcr ALPE odporność ogniowa EI 2 7 drzwi stalowe typu mcr ALPE - ODPORNOŚĆ OGNIOWA EI 2 OŚCIEŻNICA NAROŻNA (STANDARD) Charakterystyka produktu Drzwi (klapy) przeciwpożarowe typu mcr ALPE

Bardziej szczegółowo

WIND SYSTEM DO DRZWI PRZESUWNYCH DO 160 Kg

WIND SYSTEM DO DRZWI PRZESUWNYCH DO 160 Kg WIND SYSTEM DO DRZWI PRZESUWNYCH DO 160 Kg PLUS CENTRALA STERUJĄCA Wyposażona w złącza i zaciski do podłączenia: Główne zasilanie Moc silnika Licznik cykli Bateria Stop elektromechaniczny Możliwość zaprogramowania

Bardziej szczegółowo

Systemy do drzwi przesuwnych i składanych Przegląd programu

Systemy do drzwi przesuwnych i składanych Przegląd programu 280 www.hettich.com Systemy do drzwi przesuwnych i składanych Przegląd programu Systemy do drzwi przesuwnych z górnym mechanizmem jezdnym Przegląd asortymentu / Porównanie techniczne 282-285 Systemy do

Bardziej szczegółowo

OKUCIA DO DRZWI. Elektrozaczepy i akcesoria

OKUCIA DO DRZWI. Elektrozaczepy i akcesoria O K U C I A B U DO W L A N E OKUCIA DO DRZWI Elektrozaczepy i akcesoria Elektrozaczepy i Akcesoria elektrozaczepy uniwersalne Elektrozaczep uniwersalny z zapadką promieniową - grubość 16,5mm - możliwość

Bardziej szczegółowo

Samozamykacz do furtki? Mamy sprawdzone rozwiązania!

Samozamykacz do furtki? Mamy sprawdzone rozwiązania! Samozamykacz do furtki? Mamy sprawdzone rozwiązania! 35 35 87 SAMSON-2 Uniwersalny samozamykacz do furtek Regulacja: Siły zamykania Regulacja: Funkcji domyku Regulacja: Prędkości zamykania SAMSON-2 Kolejna

Bardziej szczegółowo

50 Lat doświadczenia i pasji

50 Lat doświadczenia i pasji 50 Lat doświadczenia i pasji www.stolbud.pl CENNIK EDYCJA 1/2018 drzwi zewnętrzne DRZWI ZEWNĘTRZNE DZ3 NICEA DZ5 DUBLIN DZ9 WALENCJA DZ16 MODENA DZ17 PADWA DZ23 ANKARA DZ25 LONDYN DZ29 MARSYLIA PREMIUM

Bardziej szczegółowo

BRAMY PRZ BRAMY EMYS OWE PRZEMYS OWE

BRAMY PRZ BRAMY EMYS OWE PRZEMYS OWE BRAMY PRZEMYS OWE I. ane zabudowy bram ISO 40 B H H1 X szerokoœæ œwiat³a otworu wysokoœæ œwiat³a otworu minimalne wolne nadpro e szerokoœæ wêgarków odleg³oœæ od krawêdzi nadpro a do do³u prowadnic poziomych

Bardziej szczegółowo

System do drzwi przesuwnych z górnym mechanizmem jezdnym TopLine XL

System do drzwi przesuwnych z górnym mechanizmem jezdnym TopLine XL TopLine XL Specjalista od ciężkich drzwi: system do drzwi przesuwnych TopLine XL został zaprojektowany do drzwi o ciężarze do 80 kg. Ze względu na doskonałe właściwości jezdne, nawet duże i ciężkie drzwi

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA. Informacje Techniczne. Dokumenty dopuszczające. Rysunki poglądowe DELTA (JEDNOSKRZYDŁOWE)

KARTA KATALOGOWA. Informacje Techniczne. Dokumenty dopuszczające. Rysunki poglądowe DELTA (JEDNOSKRZYDŁOWE) KARTA KATALOGOWA DELTA (JEDNOSKRZYDŁOWE) Informacje Techniczne Skrzydło drzwi przeciwpożarowych Delta wykonane jest z obustronnie ocynkowanej blachy stalowej o grubości 0,7 mm. Blacha łączona jest bez

Bardziej szczegółowo

DRZWI TECHNICZNE CENNIK obowiązuje od dnia 01.01.2015 r.

DRZWI TECHNICZNE CENNIK obowiązuje od dnia 01.01.2015 r. DRZWI TECHNICZNE CENNIK obowiązuje od dnia 01.01.2015 r. Niniejszy Cennik Drzwi Technicznych obowiązuje od dnia 01.01.2015 r. ( z dniem tym wcześniejsze cenniki drzwi technicznych tracą ważność ) DRZWI

Bardziej szczegółowo

elementy do zamknięć przeciwpanicznych

elementy do zamknięć przeciwpanicznych ZAMKNIĘCIA PRZECIWPANICZNE KLAMKI drążkowe listwowe elementy do zamknięć przeciwpanicznych awaryjne płytkowe akcesoria UCHWYTY ZAWIASY WKŁADKI BĘBENKOWE ZAMKI 257 AKCESORIA ZAMYKACZE SYSTEMY ZAMKNIĘCIA

Bardziej szczegółowo

Z TOREM PODWÓJNYM AUTOWALL TWIN AUTOSPRING OPTIMA 18 HORUS DRZWI PRZESUWNE

Z TOREM PODWÓJNYM AUTOWALL TWIN AUTOSPRING OPTIMA 18 HORUS DRZWI PRZESUWNE DRZWI PRZESUWNE Z TOREM PODWÓJNYM Z GÓRNYM EM JEZDNYM AUTOWALL TWIN System AUTOWALL TWIN jest stosowany w podwieszanych drzwiach przejściowych. Dzięki zintegrowaniu dwóch skrzydeł drzwi, światło otworu

Bardziej szczegółowo

HAUTAU HS-300. Schematy możliwych układów skrzydeł. okucia podnoszono-przesuwne. Schemat C. Schemat F G-2. Schemat G. Schemat H

HAUTAU HS-300. Schematy możliwych układów skrzydeł. okucia podnoszono-przesuwne. Schemat C. Schemat F G-2. Schemat G. Schemat H okucia podnoszono-przesuwne Schematy możliwych układów skrzydeł Schemat A Schemat D Schemat C Schemat F Schemat G G-2 Schemat H 53.05.01 ALIPLAST - ULTRAGLIDE OKUCIE PODNOSZONO-PRZESUWNE HS300 - do wysokości

Bardziej szczegółowo

1.15.Przykłady doboru oku GEZE OL90.

1.15.Przykłady doboru oku GEZE OL90. 1.15.Przykłady doboru oku GEZE OL90. PRZYKŁAD 1 okno PCV, szklenie 4/16/4 wymiary okna 1600 x 2500 [mm], wymiary skrzydła 850 x 1516 [mm], kolor oku biały (RAL 9016) Sprawdzenie wymiarów skrzydła oraz

Bardziej szczegółowo

CENNIK STANDARDOWYCH DRZWI STALOWYCH PRZECIWPOŻAROWYCH

CENNIK STANDARDOWYCH DRZWI STALOWYCH PRZECIWPOŻAROWYCH CENNIK STANDARDOWYCH DRZWI STALOWYCH PRZECIWPOŻAROWYCH Drzwi stalowe przeciwpożarowe EI 2 30 Drzwi rewersyjne (P/L) jednoskrzydłowe - skrzydło drzwiowe o gr 53mm 70" 800 2060 922,00 80" 890 2060 922,00

Bardziej szczegółowo

Uniwersalne obudowy poliestrowe. Normy. Właściwości. Certyfikaty. Aplikacje ARIA IEC IEC EN EN EN 50298

Uniwersalne obudowy poliestrowe. Normy. Właściwości. Certyfikaty. Aplikacje ARIA IEC IEC EN EN EN 50298 Uniwersalne obudowy poliestrowe Normy IEC 091 IEC 059 EN 091 EN 059 EN 509 Certyfikaty UL typy, R, S,, X, 1 a 1 CSA typy, R, S,, X, 1 i 1 AS 11991 Normy Australijskie Właściwości Obudowy dostępne w siedmiu

Bardziej szczegółowo

Szafy sieciowe i serwerowe DIGITUS Seria DYNAMIC BASIC

Szafy sieciowe i serwerowe DIGITUS Seria DYNAMIC BASIC Szafy sieciowe i serwerowe DIGITUS Seria DYNAMIC BASIC Korzyści - seria szaf Dynamic Basic Wejścia kablowe wstępnie wycięte umieszczone w dolnej części szafy Modułowa konstrukcja ramy aluminiowej Drzwi

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja w Polsce: Seria P 4 szafki przyrządowe opis techniczny i wymiary

Dystrybucja w Polsce: Seria P 4 szafki przyrządowe opis techniczny i wymiary Seria P 4 szafki przyrządowe opis techniczny i wymiary Konstrukcja jednowarstwowa, o przewodności cieplnej k=5 W/m 2 K Konstrukcja jednowarstwowa, z izolacją z pianki poliuretanowej pokrytą warstwą aluminium

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia: DOSTAWA WRAZ Z WYMIANĄ DRZWI W OBRĘBIE KLATEK SCHODOWYCH I KORYTARZY W BUDYNKACH INSTYTUTU, WIEŻY KOMUNIKACYJNEJ I KLINIKI SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA

Bardziej szczegółowo

System do drzwi składanych Wing 77

System do drzwi składanych Wing 77 Eleganckie, wszechstronne i niezwykle praktyczne: z dwoma (max. 25 kg) lub czterema (max. 20 kg) skrzydłami drzwiowymi. Cały pakiet drzwi porusza się swobodnie, możliwe jest również łączenie pakietów ze

Bardziej szczegółowo

RYGLE 7 1 RYGIEL DRZWIOWY TITAN RYGIEL DRZWIOWY TITAN Z PRZEDŁUŻONYM TRZPIENIEM. kolor Indeks kat. Jm. Op. kolor Indeks kat. Jm. Op.

RYGLE 7 1 RYGIEL DRZWIOWY TITAN RYGIEL DRZWIOWY TITAN Z PRZEDŁUŻONYM TRZPIENIEM. kolor Indeks kat. Jm. Op. kolor Indeks kat. Jm. Op. RYGLE 7 RYGLE 7 1 RYGIEL DRZWIOWY TITAN Rygiel drzwiowy o grubość 10 mm. Korpus z ocynkowanego znalu. Osłona z aluminium anodowana lub lakierowana proszkowo (możliwość skrócenia). Uchwyt z niklowanego

Bardziej szczegółowo

System do drzwi składanych Wing 77 / bez mocowania do boku korpusu Wszystkie zalety na pierwszy rzut oka

System do drzwi składanych Wing 77 / bez mocowania do boku korpusu Wszystkie zalety na pierwszy rzut oka System do drzwi składanych Wszystkie zalety na pierwszy rzut oka Niesamowicie elastyczny. Z Wing 77 możesz projektować szafy z dwoma skrzydłami drzwiowymi (każde max. 25 kg) lub z czterema skrzydłami drzwiowymi

Bardziej szczegółowo

DRZWI PRZECIWPOśAROWE STALOWE MCR ALPE. Wymiar w świetle przejścia (mm) 1. Drzwi jednoskrzydłowe MCR ALPE Sp 30-1 Klasa odporności ogniowej EI 30

DRZWI PRZECIWPOśAROWE STALOWE MCR ALPE. Wymiar w świetle przejścia (mm) 1. Drzwi jednoskrzydłowe MCR ALPE Sp 30-1 Klasa odporności ogniowej EI 30 DRZWI PRZECIWPOśAROWE STALOWE MCR ALPE Wymiar handlowy Wymiar w świetle przejścia (mm) Wymiar w świetle muru (mm) Cena 1. Drzwi jednoskrzydłowe MCR ALPE Sp 30-1 EI 30 "80" 800 x 2015 900 2050 749,00 "90"

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja w Polsce: Seria P 4 szafki przyrządowe opis techniczny i wymiary

Dystrybucja w Polsce: Seria P 4 szafki przyrządowe opis techniczny i wymiary Seria P 4 szafki przyrządowe opis techniczny i wymiary Konstrukcja jednowarstwowa, o przewodności cieplnej k=5 W/m 2 K Konstrukcja jednowarstwowa, z izolacją z pianki poliuretanowej pokrytą warstwą aluminium

Bardziej szczegółowo

OKUCIA DO DRZWI Przesuwnych

OKUCIA DO DRZWI Przesuwnych OKUCIA BUDOWLANE OKUCIA DO DRZWI Przesuwnych Przesuwnych Rolan 40N ROLLAN 40N - okucie do drzwi przesuwnych o max.cieżarze skrzydła do 40 kg - do drzwi jedno-,dwu-skrzydłowych - do drzwi jedno-,dwu-skrzydłowychcałoszklanych

Bardziej szczegółowo

ELEKTROZACZEPY WWW.ALUMASTER.PL

ELEKTROZACZEPY WWW.ALUMASTER.PL WWW.ALUMASTER.PL WINDOWS AND DOORS SOLUTIONS Seria 800 Uniwersalne (lewy i prawy) elektrozaczepy na prąd zmienny i stały (AC/DC), bez regulacji języka. SERIA 800 NC 812-12AC/DC 822-12AC/DC 834-12AC/DC

Bardziej szczegółowo

Cennik 2017 DRZWI, BRAMY STALOWE METALPOL FURMANIAK SPÓŁKA JAWNA

Cennik 2017 DRZWI, BRAMY STALOWE METALPOL FURMANIAK SPÓŁKA JAWNA Cennik 2017 DRZWI, BRAMY STALOWE METALPOL FURMANIAK SPÓŁKA JAWNA Obowiązuje od 01.03.2017 Spis treści I. drzwi płaszczowe... 3 1. Drzwi techniczne typu DT50... 4 2. Drzwi techniczne typu DT60... 5 3. Drzwi

Bardziej szczegółowo

CENNIK DETALICZNY DRZWI TECHNICZNYCH I PRZECIWPOŻAROWYCH

CENNIK DETALICZNY DRZWI TECHNICZNYCH I PRZECIWPOŻAROWYCH Aktualizacja cennika 12.04.2017 CENNIK DETALICZNY DRZWI TECHNICZNYCH I PRZECIWPOŻAROWYCH OZNACZENIA UWAGA, ZMIANA W STOSUNKU DO POPRZEDNIEGO CENNIKA ZAPOZNAJ SIĘ Z UWAGĄ NOWOŚĆ W OFERCIE ZMIANA CENY W

Bardziej szczegółowo

AE więcej korzyści. Dostępne natychmiast, wprost z magazynu!

AE więcej korzyści. Dostępne natychmiast, wprost z magazynu! AE więcej korzyści. Dostępne natychmiast, wprost z magazynu! Podstawa Cokół, kompletny, blacha stalowa Base Wysokość 100 200 Do szaf Szerokość Głębokość 600 300 2816.200 800 300 2818.200 1000 300 2801.200

Bardziej szczegółowo

OTWIERACZE NAŚWIETLI 14

OTWIERACZE NAŚWIETLI 14 OTWIERACZE NAŚWIETLI 14 OTWIERACZE NAŚWIETLI 14 1 ELEKTRYCZNY OTWIERACZ ECCHAIN 230V / 24V Uniwersalny i ekonomiczny napęd łańcuchowy stosowany w systemach przewietrzania. Do codziennej wentylacji, napięcie

Bardziej szczegółowo

Okucia do drzwi przesuwnych i składanych

Okucia do drzwi przesuwnych i składanych Okucia do drzwi przesuwnych i składanych Spis treści Okucia do drzwi przesuwnych z dolnym mechanizmem jezdnym SlideLine 2-6 Okucia do drzwi przesuwnych z górnym mechanizmem jezdnym TopLine 7-13 Okucia

Bardziej szczegółowo

III. DRZWI STALOWE mcr ALPE bez odporności ogniowej

III. DRZWI STALOWE mcr ALPE bez odporności ogniowej III. DRZWI STALOWE mcr ALPE bez odporności ogniowej 39 drzwi stalowe typu mcr ALPE - BEZ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ OŚCIEŻNICA NAROŻNA (STANDARD) Charakterystyka produktu Drzwi (klapy) typu mcr ALPE produkowane

Bardziej szczegółowo

CENNIK DETALICZNY DRZWI

CENNIK DETALICZNY DRZWI CENNIK DETALICZNY DRZWI TECHNICZNYCH I PRZECIWPOŻAROWYCH OZNACZENIA UWAGA, ZMIANA W STOSUNKU DO POPRZEDNIEGO CENNIKA ZAPOZNAJ SIĘ Z UWAGĄ NOWOŚĆ W OFERCIE ZMIANA CENY W GÓRĘ ZMIANA CENY W DÓŁ Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Szafki ARCA NOWOŚĆ. Wytrzymałe szafki poliwęglanowe. Najlepsza ochrona w trudnych warunkach

Szafki ARCA NOWOŚĆ. Wytrzymałe szafki poliwęglanowe. Najlepsza ochrona w trudnych warunkach Szafki ARCA NOWOŚĆ Wytrzymałe szafki poliwęglanowe Najlepsza ochrona w trudnych warunkach Nowość! Fibox ARCA Fibox ARCA - Szafki poliwęglanowe do stosowania w trudnych warunkach Poliwęglan Szafki wykonane

Bardziej szczegółowo

cennik mcr ALPE mcr DREW AKUSTIK mcr DREW oddzielenia przeciwpożarowe drzwi stalowe drzwi drewniane akcesoria dodatkowe usługi

cennik mcr ALPE mcr DREW AKUSTIK mcr DREW oddzielenia przeciwpożarowe drzwi stalowe drzwi drewniane akcesoria dodatkowe usługi cennik II kwartał 2016 oddzielenia przeciwpożarowe cennik mcr ALPE mcr DREW drzwi stalowe drzwi drewniane akcesoria dodatkowe usługi Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.

Bardziej szczegółowo

OKUCIA. SERIA GP i GT

OKUCIA. SERIA GP i GT Okucia do bezpiecznego montażu i eksploatacji zabudów ze szkła hartowanego o grubości 10 i 12 mm INFORMACJE OGÓLNE Seria okuć GT i GP do montażu systemów ze szkła harowanego grubości 10 i 12 mm Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Normstahl Segmentowe bramy przemysłowe

Normstahl Segmentowe bramy przemysłowe Normstahl Segmentowe bramy przemysłowe Segmentowe bramy przemysłowe OSP42A OSF42A Sekcyjna Ramowa 2 SOHD Portfolio OSP42A OSF42A Połączenie OSP42A & OSF42A Design 3 Normstahl OSP42A 4 OSP42A Dane techniczne

Bardziej szczegółowo

jakość, styl i bezpieczeństwo Cennik produktów

jakość, styl i bezpieczeństwo Cennik produktów jakość, styl i Cennik bezpieczeństwo produktów GKstolarka Śląskie Centrum Stolarki Antywłamaniowej i Przeciwpożarowej Wieloletnie doświadczenie Doskonała jakość GKstolarka - Śląskie Centrum Stolarki Antywłamaniowej

Bardziej szczegółowo