OPINIA GEOTECHNICZNA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPINIA GEOTECHNICZNA"

Transkrypt

1 FIZJO-GEO Rinke Mariusz Geologia, geotechnika, hydrogeologia i ochrona środowiska ul. I. Paderewskiego 9; 5-6 Wrocław tel ; ; fax OPINIA GEOTECHNICZNA w celu ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia projektowanej hali sportowej z infrastrukturą techniczną na terenie jednostki wojskowej w Wędrzynie (dz. nr 9/4) ZLECENIODAWCA: Wojskowe Biuro Projektów Budowlanych Sp. z o.o. ul. Obornicka Wrocław AUTORZY: dr Mariusz Rinke upr. VII-39 mgr Andrzej Petri upr. VII-530 mgr inż. Dominik Kędzierski upr. XIII-046 Wrocław, styczeń 0 r.

2 FIZJO-GEO Opinia Geotechniczna w celu ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia projektowanej hali sportowej z infrastrukturą techniczną na terenie jednostki wojskowej w Wędrzynie (dz. nr 9/4) Zawartość Opinii Geotechnicznej I Tekst L.p. Str.. WSTĘP. ZAKRES WYKONANYCH BADAŃ ORAZ OKREŚLENIE PARAMETRÓW 3 GEOTECHNICZNYCH 3. POŁOŻENIE I MORFOLOGIA TERENU BADAŃ 4 4. BUDOWA GEOLOGICZNA 4 5. WARUNKI WODNE 4 6. WARUNKI GRUNTOWE 5 7. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA HALI I OBIEKTÓW 5 INFRASTRUKTURY. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 6 II Załączniki. Mapa dokumentacyjna w skali : 500. Przekroje geologiczno inżynierskie (5 szt.), profile otworów geotechnicznych (5 szt.) 3. Zestawienie właściwości fizyczno - mechanicznych gruntów 4. Objaśnienia symboli i znaków 5. Wyniki badań laboratoryjnych gruntów 5.. Krzywe uziarnienia gruntów sypkich (7 szt.) 6. Karty wyników badań sondą dynamiczną lekką DPL (6 szt.) 7. Karty otworów wiertniczych ( szt.) Fizjo Geo Mariusz Rinke, ul. Paderewskiego 9, 5-6 Wrocław

3 . WSTĘP FIZJO-GEO Opinia Geotechniczna w celu ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia projektowanej hali sportowej z infrastrukturą techniczną na terenie jednostki wojskowej w Wędrzynie (dz. nr 9/4) Opinię Geotechniczną w celu ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia projektowanej hali sportowej z infrastrukturą techniczną na terenie jednostki wojskowej w Wędrzynie (dz. nr 9/4) wykonano na zlecenie Wojskowego Biura Projektów Budowlanych Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Obornickiej 0 we Wrocławiu. Na terenie przeprowadzonych badań planuje się budowę hali sportowej z siłownią, szatniami, odnową biologiczną oraz pomieszczeniami magazynowymi. Przy projektowanej hali powstanie infrastruktura drogowa, parkingi oraz instalacje sanitarne. Wstępnie zakłada się płytkie posadowienie fundamentów projektowanych obiektów, poniżej strefy przemarzania, na głębokości ok.,0 m. Ostateczną decyzję o głębokości i sposobie posadowienia Projektant podejmie po analizie wyników badań zawartych w niniejszej Opinii Geotechnicznej. Celem opracowania jest: rozpoznanie warunków gruntowych w podłożu projektowanej hali, dróg, parkingów i instalacji sanitarnych; określenie parametrów geotechnicznych gruntów, kategorii urabialności oraz grupy nośności podłoża; określenie głębokości zalegania poziomu wody gruntowej oraz ocena wzajemnego oddziaływania wód gruntowych i projektowanych obiektów; ustalenie wzajemnego oddziaływania hali i podłoża gruntowego w fazie budowy i eksploatacji; ocena geotechnicznych warunków posadowienia projektowanej hali oraz infrastruktury drogowej i sanitarnej. Podstawą do wykonania prac terenowych oraz sporządzenia Opinii Geotechnicznej był plan sytuacyjno - wysokościowy w skali :500 otrzymany od Zleceniodawcy. Plan wiernie przedstawia istniejącą sytuację i jest wystarczająco dokładny do sporządzenia Opinii Geotechnicznej. Rzędne wykonanych otworów określono poprzez niwelację w odniesieniu do stałych punktów wysokościowych, za które przyjęto studzienki kanalizacyjne o rzędnych,7 m n.p.m. i,65 m n.p.m. Dokładność określenia rzędnych tą metodą wynosi ±0,0 m. Opinię Geotechiczną wykonano w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 kwietnia 0 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, (Dz. U., poz. 463) oraz: Normy i Rozporządzenia: Polska Norma PN-B-0479: 99; Geotechnika, Dokumentowanie geotechniczne, Zasady ogólne, Polska Norma PN-B-0: 9; Grunty budowlane. Określenie, symbole, podział i opis gruntów, Polska Norma PN-B-0300: 9; Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowe, Fizjo Geo Mariusz Rinke, ul. Paderewskiego 9, 5-6 Wrocław

4 FIZJO-GEO Opinia Geotechniczna w celu ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia projektowanej hali sportowej z infrastrukturą techniczną na terenie jednostki wojskowej w Wędrzynie (dz. nr 9/4) Polska Norma PN-B-0445: 00; Geotechnika. Badania polowe, Polska Norma PN-EN 997- Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część : Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego; Literatura specjalistyczna i opracowania: Glazer Z., 976.: Mechanika gruntów; Wyd. Geologiczne, Warszawa, Kondracki J., 00.: Geografia regionalna Polski; PWN Warszawa, Myślińska E., 00.: Laboratoryjne badanie gruntów. Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa, Pazdro Z., 990.: Hydrogeologia ogólna. Wyd. Geologiczne Warszawa, Wiłun Z., 003.: Zarys geotechniki. WKiŁ. Warszawa.. ZAKRES WYKONANYCH BADAŃ ORAZ OKREŚLENIE PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH W etapie wstępnym przeanalizowano plan sytuacyjno wysokościowy wykonany w skali :500 otrzymany od Zleceniodawcy oraz zweryfikowano aktualne zagospodarowanie terenu. W oparciu o otrzymany plan, lokalną wizję terenu metodą domiarów prostokątnych wyznaczono 3 otworów wiertniczych. W ramach prac terenowych wykonano: - wizję lokalną terenu w dniu.0.07 roku; - wyznaczenie miejsc sondowań przelotowych metodą domiarów prostokątnych; - sondowań przelotowych do głębokości 4,0 m, dwa do 3,0 m oraz trzy do,0 m (łącznie 44,0 mb wierceń); - 6 sondowań dynamicznych sondą lekką DPL; - niwelację otworów wiertniczych. W czasie prac prowadzono: - analizę makroskopową gruntów; - obserwacje poziomu wody gruntowej (nawierconego i ustabilizowanego zwierciadła wody); - pobór próbek gruntów do badań laboratoryjnych. W ramach badań laboratoryjnych wykonano: oznaczenie cech fizycznych gruntów niespoistych - analiza uziarnienia gruntów (7 próbek); Parametry geotechniczne wyznaczono w oparciu o sprawdzoną w Polskich warunkach normę PN- B/-0300 opierającą się na zależnościach korelacyjnych parametrów geotechnicznych z cechami fizycznymi gruntów i ich genezą (dopuszczonych do interpretacji przez Eurokod 7 jako zależności lokalne), przyjmując za parametr wiodący dla gruntów sypkich stopień zagęszczenia. Moduły ściśliwości dla warstwy piasków, pospółek i żwirów przyjęto na podstawie zależności ze stopniem zagęszczenia podanych przez Wiłuna (Zarys geotechniki, 007). Fizjo Geo Mariusz Rinke, ul. Paderewskiego 9, 5-6 Wrocław 3

5 FIZJO-GEO Opinia Geotechniczna w celu ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia projektowanej hali sportowej z infrastrukturą techniczną na terenie jednostki wojskowej w Wędrzynie (dz. nr 9/4) Prace kameralne: Przedstawiono w formie opisowej zebrane obserwacje terenowe. W oparciu o genezę i litologię wydzielono jedną warstwę geotechniczną występującą w podłożu gruntowym hali, dróg, parkingów i infrastruktury sanitarnej do głębokości,0 4,0 m oraz przyporządkowano jej podstawowe parametry geotechniczne. Podano wnioski odnośnie nośności podłoża i możliwości posadowienia projektowanych obiektów budowlanych. 3. POŁOŻENIE I MORFOLOGIA TERENU BADAŃ Lokalizacja: Teren badań znajduje się w południowej części miejscowości Wędrzyn na obszarze jednostki wojskowej. Administracyjnie teren badań stanowi działka nr 9/4. Obecnie na przeważającej części miejsca przeznaczonego pod budowę hali znajduje się plac postojowy samochodów transportowych. Położenie i morfologia Według podziału Polski na jednostki fizyczno - geograficzne teren badań położony jest w makroregionie Pradolina Toruńsko - Eberswaldzka, w mezoregionie Kotlina Gorzowska. Pod względem geomorfologicznym jest to pofałdowana wysoczyzna morenowa. Wysokości bezwzględne w rejonie przeprowadzonych badań wynoszą od,0 do 30,0 m n.p.m. Deniwelacje pomiędzy wykonanymi otworami sięgają ok.,5 m. 4. BUDOWA GEOLOGICZNA W płytkiej budowie geologicznej badanego terenu zalegają czwartorzędowe, plejstoceńskie osady wodnolodowcowe wykształcone w postaci różnoziarnistych piasków, żwirów i kamieni. Strop osadów kształtuje się 0, 0,7 m poniżej aktualnej powierzchni terenu, osady te nie zostały przewiercone w zakresie przeprowadzonego rozpoznania. Strefę przypowierzchniową stanowią humusowe piaski oraz lokalnie zalegający nasyp niekontrolowany. 5. WARUNKI WODNE Na badanym terenie zwierciadło wody gruntowej nie zostało nawiercone w zakresie przeprowadzonego rozpoznania do głębokości,0 4,0 m p.p.t. Wartości współczynnika filtracji określone przy użyciu wzoru amerykańskiego na podstawie krzywych uziarnienia dla piasków średnich wynoszą od 6, do, m/d natomiast dla piasków drobnych 5,3 m/d. Wody powierzchniowe Teren badań położony jest w odległości ok. 0, km w kierunku zachodnim od koryta rzeki Postomi. W jego najbliższym otoczeniu nie przebiegają żadne cieki wodne, wody opadowe infiltrują w przepuszczalną warstwę podłoża. Fizjo Geo Mariusz Rinke, ul. Paderewskiego 9, 5-6 Wrocław 4

6 FIZJO-GEO Opinia Geotechniczna w celu ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia projektowanej hali sportowej z infrastrukturą techniczną na terenie jednostki wojskowej w Wędrzynie (dz. nr 9/4) 6. WARUNKI GRUNTOWE Od powierzchni terenu do głębokości 0, 0,7 m występują słabonośne piaski średnie humusowe w stanie luźnym na pograniczu średnio zagęszczonego. Poniżej piasków wydzielono jedną warstwę geotechniczną: Warstwa I: zaliczono do niej różnoziarniste osady wodnolodowcowe występujące na całym badanym terenie. Ze względu na zróżnicowanie litologiczne osadów oraz różny stopień zagęszczenia w obrębie warstwy wydzielono dwa pakiety geotechniczne: Pakiet : tworzą piaski średnie, piaski grube, piaski drobne, pospółki i kamienie w stanie średnio zagęszczonym, o stopniu zagęszczenia ID=0,55 zalegające do głębokości,7,7 m. Pakiet Ib: tworzą piaski średnie, piaski grube i piaski drobne w stanie średnio zagęszczonym, o stopniu zagęszczenia ID=0, zalegające od głębokości,7,7 m. Pozostałe właściwości fizyczno mechaniczne gruntów zaliczonych do wydzielonych pakietów geotechnicznych podano w zestawieniu stanowiącym załącznik nr 3 do opracowania. 7. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA PROJEKTOWANEJ HALI I OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY Hala sportowa W zakładanym poziomie posadowienia fundamentów projektowanej hali na głębokości ok.,0 m zalegają różnoziarniste piaski z wkładkami pojedynczych kamieni, będące w stanie średnio zagęszczonym (pakiet, ID=0,55). Piaski tworzą podłoże o wysokiej nośności, charakteryzują się dobrymi parametrami geotechnicznymi, niewielką ściśliwością, są niewrażliwe na zmianę wilgotności oraz dobrze się zagęszczają. Poniżej zakładanego poziomu posadowienia, do głębokości 4,0 m również zalegają piaski, w zakresie przeprowadzonego rozpoznania nie stwierdzono gruntów słabonośnych. Drogi i parkingi W wykonanych otworach drogowych nr, 7 i 3 do głębokości 0, 0,7 m zalega warstwa humusowych piasków i nasypu niekontrolowanego. Grunty humusowe i nasypowe są słabonośne i nie nadają się do budowy dróg i parkingów. Poniżej nienośnej warstwy zalegają różnoziarniste piaski z lokalnymi wkładkami kamieni i żwiru będące w stanie średnio zagęszczonym (pakiet, ID=0,55). Piaski ze względu na wysoką nośność i dobre parametry geotechniczne stanowią odpowiednie podłoże do formowania warstw podbudowy dróg i parkingów. Grunty pakietu geotechnicznego zaliczone zostały do grupy nośności podłoża G przy dobrych warunkach wodnych. Instalacje sanitarne Instalacje sanitarne przebiegać będą w rejonie wykonanych otworów wiertniczych nr i 3. W tych częściach terenu w podłożu do głębokości 3,0 m zalegają różnoziarniste piaski, pospółki i żwiry Fizjo Geo Mariusz Rinke, ul. Paderewskiego 9, 5-6 Wrocław 5

7 FIZJO-GEO Opinia Geotechniczna w celu ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia projektowanej hali sportowej z infrastrukturą techniczną na terenie jednostki wojskowej w Wędrzynie (dz. nr 9/4) zaliczone do pakietu geotechnicznego. Grunty pakietu odpowiadają 3 kategorii urabialności gruntów grunty łatwo urabialne. Podczas wykonywania prac terenowych (grudzień 07 r.) nie nawiercono zwierciadła wody gruntowej w podłożu projektowanej hali, dróg i parkingów oraz instalacji sanitarnych.. PODSUMOWANIE I WNIOSKI Podłoże badanego terenu rozpoznano poprzez wykonanie 3 sondowań przelotowych do głębokości,0 4,0 m. Parametry geotechniczne gruntów określono na podstawie zależności podanych w PN-/B-0300; Na badanym terenie panują bardzo dobre warunki gruntowe do posadowienia fundamentów hali, oraz budowy dróg, parkingów i instalacji sanitarnych. W podłożu poniżej warstwy humusowej i nasypowej zalegają grunty sypkie w stanie średnio zagęszczonym o wysokiej nośności, dobrych parametrach geotechnicznych, stanowiące grupę nośności podłoża G oraz kategorię 3 urabialności gruntów (grunty łatwo urabialne); Na badanym terenie woda gruntowa nie została nawiercona w żadnym z wykonanych do głębokości,0 4,0 m otworów wiertniczych. Warunki wodne są bardzo dobre. Zgodnie z podziałem podanym w Rozporządzeniu MTBiGM (0, poz. 463) projektowaną halę sportową z otaczającą infrastrukturą techniczną zaliczono do II kategorii geotechnicznej, przy panujących w podłożu prostych warunkach gruntowych. Wnioski: Warstwę gruntów humusowych i nasypowych, zalegających do głębokości 0, 0,7 m należy usunąć z podłoża gruntowego fundamentów hali, dróg i parkingów; Fundamenty hali zaleca się posadowić w obrębie piasków, pospółek i żwirów zaliczonych do pakietu geotechnicznego ; Podbudowę dróg i parkingów zaleca się formować zagęszczanymi warstwami na podłożu zaliczonym do grupy nośności G; Grunty zalegające w podłożu fundamentów hali, dróg i parkingów są zagęszczalne. W przypadku odprężenia może zajść konieczność zagęszczenia podłoża do pierwotnych parametrów określonych w dokumentacji; Proponuje się dokonać odbioru podłoża gruntowego pod fundamentami hali, drogami i parkingami oraz dokonać odbioru formowanej podbudowy pod drogi i parkingi przez uprawnionego geologa inżynierskiego; Przy prawidłowo wykonywanych pracach ziemnych nie przewiduje się zmian warunków gruntowych w czasie budowy i eksploatacji obiektów. Fizjo Geo Mariusz Rinke, ul. Paderewskiego 9, 5-6 Wrocław 6

8 MAPA DOKUMENTACYJNA Wędrzyn - hala sportowa na terenie jednostki wojskowej (dz. nr 9/4) SKALA :500 LEGENDA otwór geotechniczny 4,0 m pod konstrukcję hali -I- otwór geotechniczny 3,0 m branża sanitarna otwór geotechniczny,0 m branża drogowa numer i przebieg przekroju geotechnicznego reper pomiarowy [R=,7 m n.p.m.] reper pomiarowy [R=,65 m n.p.m.] Opracował: mgr inż. D. Kędzierski zał..

9 PRZEKRÓJ -I- PRZEKRÓJ -II- [m n.p.m.] 4 9,5 NW 5 9,43 6 9, SE 9,57 NW 9 9,49 0 9,4 SE 30,0 9,0,0 7,0 6,0 NN[szlaka] 0, Pr 0,7 0,9 +Ż,7 / 3,0 =0,55 Ib =0, H[] 0,5 /Pr, Pr+Ż,4,5,7 /Pr DPL,0, Pr,7 0 =0,55 Ib =0, H[] 0,4 +K 0,7 0,9,3 / DPL,7, Pr/ H[] 0,3 /Pr +K 0, Po+K, Pr,,6 /,9 Pr 3,3 Pr+K =0,55 Ib =0, H[+K] 0,3 +K 0,9 Po,, DPL, ,5 +K 3, Ib =0, H[] 0, +K 0,7 Po,,5, /Pr,4 DPL, ,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 rzędna zwierci adła wody gruntowej m n.p.m. ustabilizowana nawiercona suchy data pomiaru:.0.0 r. - 4,0 m ,5 m - - 5,0 m - suchy suchy suchy suchy suchy Temat: Wędrzyn - hala sportowa na terenie jednostki wojskowej (dz. nr 9/4) Wykonawca: FIZJO-GEO Mariusz Rinke - 4,5 m - Opracował: mgr inż. D. Kędzierski upr. XIII-046 Data opracowania:.0.0 r. skala :500/50 Zał...

10 PRZEKRÓJ -III- PRZEKRÓJ -IV- [m n.p.m.],59 NW,76 SE,59 SW 9,57 5 9,43 NE 30,0 9,0,0 7,0 6,0 5,0 rzędna zwierci adła wody gruntowej m n.p.m. ustabilizowana nawiercona H[] 0, +K 0,7, Pr/,5, ,5, 4,0 suchy DPL =0,55 Ib =0, - 30,0 m - H[] 0,7 /Pr,7,7,9 DPL Pr//, ,7 Po 3,0 / 4,0 H[] 0, +K 0,7, Pr/,5, ,5, 4,0 DPL =0,55 Ib =0, - 5,0 m - H[] 0,3 /Pr +K 0, - 3,0 m - suchy suchy suchy suchy Po+K, Pr,,6 /,9 Pr 3,3 Pr+K 4,0 =0,55 Ib =0, H[] 0,5 /Pr, Pr+Ż,4,5,7 /Pr DPL,0, Pr,7 4,0 0 data pomiaru:.0.0 r. Temat: Wędrzyn - hala sportowa na terenie jednostki wojskowej (dz. nr 9/4) Wykonawca: FIZJO-GEO Mariusz Rinke Opracował: mgr inż. D. Kędzierski upr. XIII-046 Data opracowania:.0.0 r. skala :500/50 Zał...

11 PRZEKRÓJ -V- [m n.p.m.],76 SW 0 9,4 6 9, NE 30,0 9,0,0 7,0 6,0 H[] 0,7 /Pr,7,7,9 DPL Pr//, ,7 Po 3,0 / =0,55 Ib =0, H[] 0, +K 0,7 Po,,5, /Pr,4 4,0 DPL =0,55, Ib =0, H[] 0,4 +K 0,7 0,9,3 / DPL,7, Pr/ 4,0 5,0 4,0 rzędna zwierci adła wody gruntowej m n.p.m. ustabilizowana nawiercona suchy - 3,0 m - suchy - 6,0 m - suchy data pomiaru:.0.0 r. Temat: Wędrzyn - hala sportowa na terenie jednostki wojskowej (dz. nr 9/4) Wykonawca: FIZJO-GEO Mariusz Rinke Opracował: mgr inż. D. Kędzierski upr. XIII-046 Data opracowania:.0.0 r. skala :500/50 Zał..3.

12 PROFIL OTWORU GEOTECHNICZNEGO BRANŻA DROGOWA,45 [m n.p.m.] 9,0,5 0,00 warstwa geotechniczna H[] Piasek średni humusowy: grunt słabonośny, nie nadający się do posadowienia drogi,0 0, 7,5 Piasek średni, brązowy, stan średnio zagęszczony, stopień zagęszczenia =0,55, grunt niewysadzinowy, grupa nośnosci podłoża: G przy dobrych/przeciętnych/złych warunkach wodnych,0 7,0 Piasek średni, żółty, stan średnio zagęszczony, stopień zagęszczenia =0,55, grunt niewysadzinowy, grupa nośnosci podłoża: G przy dobrych/przeciętnych/złych warunkach wodnych 6,5,00 6,0 rzędna zwierciadła wody gruntowej ustabilizowana nawiercona data pomiaru:.0.0 r. suchy Temat: Wędrzyn - hala sportowa na terenie jednostki wojskowej (dz. nr 9/4) Wykonawca: FIZJO-GEO Mariusz Rinke Opracował: mgr inż. D. Kędzierski upr. XIII-046 Data opracowania: r. skala :5 Zał..4.

13 PROFIL OTWORU GEOTECHNICZNEGO 7 BRANŻA DROGOWA 7 9,35 [m n.p.m.] 9,5 9,0 0,00 0,0 NN Nasyp niekontrolowany: odpady zmieszane z piaskiem humusowym, grunt słabonośny, nie nadający się do posadowienia drogi warstwa geotechniczna NN,5 / Piasek drobny na pograniczu piasku średniego, jasno - żółty, stan średnio zagęszczony, stopień zagęszczenia =0,55, grunt niewysadzinowy, grupa nośnosci podłoża: G przy dobrych/ przeciętnych/złych warunkach wodnych,0 7,5 7,0,90 Pr,00 Piasek gruby, żółty, stan średnio zagęszczony, stopień zagęszczenia =0,55, grunt niewysadzinowy, grupa nośnosci podłoża: G przy dobrych/ przeciętnych/złych warunkach wodnych 6,5 rzędna zwierciadła wody gruntowej ustabilizowana nawiercona data pomiaru:.0.0 r. suchy Temat: Wędrzyn - hala sportowa na terenie jednostki wojskowej (dz. nr 9/4) Wykonawca: FIZJO-GEO Mariusz Rinke Opracował: mgr inż. D. Kędzierski upr. XIII-046 Data opracowania: r. skala :5 Zał..5.

14 PROFIL OTWORU GEOTECHNICZNEGO 3 BRANŻA DROGOWA 3,65 [m n.p.m.] 9,0 0,00 warstwa geotechniczna,5 H[] Piasek średni humusowy: grunt słabonośny, nie nadający się do posadowienia drogi,0 0,70 7,5 7,0 +Ż+K Piasek średni, żwir i kamienie: jasno - żółty, stan średnio zagęszczony, stopień zagęszczenia =0,55, grunt niewysadzinowy, grupa nośnosci podłoża: G przy dobrych/ przeciętnych/złych warunkach wodnych 6,5,00 6,0 rzędna zwierciadła wody gruntowej ustabilizowana nawiercona data pomiaru:.0.0 r. suchy Temat: Wędrzyn - hala sportowa na terenie jednostki wojskowej (dz. nr 9/4) Wykonawca: FIZJO-GEO Mariusz Rinke Opracował: mgr inż. D. Kędzierski upr. XIII-046 Data opracowania: r. skala :5 Zał..6.

15 PROFIL OTWORU GEOTECHNICZNEGO BRANŻA SANITARNA, [m n.p.m.],0 0,00 0, H[] Piasek średni humusowy I kategoria urabialności gruntów (wierzchnia warstwa gruntu zawierająca części organiczne) warstwa geotechniczna 7,5 7,0 Po//Ż Pospółka przewarstwiona żwirem: brązowa, stan średnio zagęszczony, stopień zagęszczenia =0,55, 3 kategoria urabialności gruntów (grunty łatwo urabialne) 6,5,50 Piasek średni: ciemno - żółty, stan średnio zagęszczony, stopień zagęszczenia =0,55, 3 kategoria urabialności gruntów (grunty łatwo urabialne) 6,0,00,30 Pr+Ż Piasek gruby ze żwirem: ciemno - żółty, stan średnio zagęszczony, stopień zagęszczenia =0,55, 3 kategoria urabialności gruntów (grunty łatwo urabialne) 5,5 // Piasek średni przewarstwiony piaskiem drobnym: żółty, stan średnio zagęszczony, stopień zagęszczenia =0,55, 3 kategoria urabialności gruntów (grunty łatwo urabialne) 5,0 3,00 rzędna zwierciadła wody gruntowej ustabilizowana nawiercona suchy data pomiaru:.0.0 r. Temat: Wędrzyn - hala sportowa na terenie jednostki wojskowej (dz. nr 9/4) Wykonawca: FIZJO-GEO Mariusz Rinke Opracował: Data opracowania: mgr inż. D. Kędzierski upr. XIII r. skala :5 Zał..7.

16 PROFIL OTWORU GEOTECHNICZNEGO 3 BRANŻA SANITARNA [m n.p.m.] 3 9,55 9,5 9,0,5,0 0,00 0, 0,0,0 H[] /Pr /Pr Piasek średni humusowy I kategoria urabialności gruntów (wierzchnia warstwa gruntu zawierająca części organiczne) Piasek średni na pograniczu piasku grubego: brązowy, stan średnio zagęszczony, stopień zagęszczenia =0,55, 3 kategoria urabialności gruntów (grunty łatwo urabialne) Piasek średni: jasno - brązowy, stan średnio zagęszczony, stopień zagęszczenia =0,55, 3 kategoria urabialności gruntów (grunty łatwo urabialne) Piasek średni na pograniczu piasku drobnego: brązowy, stan średnio zagęszczony, stopień zagęszczenia =0,55, 3 kategoria urabialności gruntów (grunty łatwo urabialne) warstwa geotechniczna,70 7,5 7,0 Piasek drobny: jasno - żółty, stan średnio zagęszczony, stopień zagęszczenia =0,, 3 kategoria urabialności gruntów (grunty łatwo urabialne) Ib 6,5 3,00 rzędna zwierciadła wody gruntowej ustabilizowana nawiercona data pomiaru:.0.0 r. suchy Temat: Wędrzyn - hala sportowa na terenie jednostki wojskowej (dz. nr 9/4) Wykonawca: FIZJO-GEO Mariusz Rinke Opracował: Data opracowania: mgr inż. D. Kędzierski upr. XIII r. skala :5 Zał...

17 Zestawienie właściwości fizyczno - mechanicznych gruntów TEMAT: Wędrzyn - hala sportowa na terenie jednostki wojskowej (dz. nr 9/4) Objaśnienia geologiczne Profil stratygraficznolitologiczny Opis litologicznostratygraficzny Parametry geotechniczne: wartość charakterystyczna x /n/ współczynnik materiałowy m wartość obliczeniowa x r Nr Symbol warstwy gruntu geotech-wnicznej PN-6/ B-0 Symbol konsolidacji gruntu Stan gruntu Stopień zagęszczenia Stopień plastyczności I L Wilgotność naturalna w n % [t m -3 ] () - wartość określona na podstawie badań polowych lub laboratoryjnych () : Symbol lub wartość określona wg zależności podanych przez Wiłuna (Zarys geotechniki, 007) - Pozostałe ustalone wg PN-/B-0300 Spójność c u [kpa] Kąt tarcia Gęstość objętościowa wewnętrznego u [ ] Edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej M 0 [kpa] wtórnej M [kpa] Moduł odkształcenia pierwotny E 0 [kpa] wtórny E [kpa] Piasek średni humusowy H[] warstwa gruntów humusowych, która nie nadaje się do bezpośredniego posadowienia obiektu budowlanego Czwartorzęd, plejstocen, osady wodnolodowcowe: piaski średnie, piaski grube, piaski drobne, pospółki, żwir i kamienie Ib, Pr,,Po,K, Pr, 4,0,5 33,5 0,55 () w () 5 000, 0,9 0,9 () 4,0,5 33,5 0, () w () , 0,9 0,9 () zał.3.

18

19 ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADAŃ LABORATORYJNYCH Wędrzyn hala sportowa na terenie jednostki wojskowej (dz. nr 9/4) Nr otworu Głębokość pobrania Rodzaj, barwa (makroskopowo) Zawartość frakcji Rodzaj gruntu (symbol wg PN- 6/B- 0) Współczynnik filtracji > -0,05 0,05-0,00 USBCS f ż f p f π k [m] [%] [%] [%] [m/d],5 Piasek średni, ciemno - żółty 6,7 93,0 0,53 6,6 4,3 Pospółka, brązowa 7,44,9 0,5 Po,0 5,0 Piasek średni, jasno - brązowy 7,9 9,07 0,74 7,7 6,5 Piasek drobny, ciemno - żółty 0,46 9,56 0,9 5,3 9,5 Piasek średni, żółty 7,50 9,54,96 6, 3,3 Piasek drobny, jasno - żółty 4,46 94,70 0,4 5,3,5 Piasek średni, brązowy 4,50 94,70 0,0,0 Opracował: mgr inż. D. Kędzierski Zał.5.

20 TEMAT: Wędrzyn - hala sportowa na terenie jednostki wojskowej (dz. nr 9/4), Zawartość ziarn (cząstek) o średnicy mniejszej niż - d, [%] Średnica zastępcza ziarna (cząstki) - d, [mm] Nazwa gruntu: Piasek średni Współczynnik filtracji: k = 6,6 m/d Wskaźnik uziarnienia: 0 U =, Opracował: mgr inż. D.Kędzierski TEMAT: Wędrzyn - hala sportowa na terenie jednostki wojskowej (dz. nr 9/4) 4, Zawartość ziarn (cząstek) o średnicy mniejszej niż - d, [%] Średnica zastępcza ziarna (cząstki) - d, [mm] Nazwa gruntu: Pospółka Współczynnik filtracji: k =,0 m/d Wskaźnik uziarnienia: 0 U =, Opracował: mgr inż. D.Kędzierski 0 00 Zał

21 TEMAT: Wędrzyn - hala sportowa na terenie jednostki wojskowej (dz. nr 9/4) 5, Zawartość ziarn (cząstek) o średnicy mniejszej niż - d, [%] Średnica zastępcza ziarna (cząstki) - d, [mm] Nazwa gruntu: Piasek średni Współczynnik filtracji: k = 7,7 m/d Wskaźnik uziarnienia: 0 U =,5 Opracował: mgr inż. D.Kędzierski TEMAT: Wędrzyn - hala sportowa na terenie jednostki wojskowej (dz. nr 9/4) 6, Zawartość ziarn (cząstek) o średnicy mniejszej niż - d, [%] Średnica zastępcza ziarna (cząstki) - d, [mm] Nazwa gruntu: Piasek drobny Współczynnik filtracji: k = 5,3 m/d Wskaźnik uziarnienia: 0 U =, Opracował: mgr inż. D.Kędzierski 0 00 Zał

22 TEMAT: Wędrzyn - hala sportowa na terenie jednostki wojskowej (dz. nr 9/4) 9, Zawartość ziarn (cząstek) o średnicy mniejszej niż - d, [%] Średnica zastępcza ziarna (cząstki) - d, [mm] Nazwa gruntu: Piasek średni Współczynnik filtracji: k = 6, m/d Wskaźnik uziarnienia: 0 U =,9 Opracował: mgr inż. D.Kędzierski TEMAT: Wędrzyn - hala sportowa na terenie jednostki wojskowej (dz. nr 9/4) 3, Zawartość ziarn (cząstek) o średnicy mniejszej niż - d, [%] Średnica zastępcza ziarna (cząstki) - d, [mm] Nazwa gruntu: Piasek drobny Współczynnik filtracji: k = 5,3 m/d Wskaźnik uziarnienia: 0 U =,6 Opracował: mgr inż. D.Kędzierski 0 00 Zał

23 TEMAT: Wędrzyn - hala sportowa na terenie jednostki wojskowej (dz. nr 9/4), Zawartość ziarn (cząstek) o średnicy mniejszej niż - d, [%] Średnica zastępcza ziarna (cząstki) - d, [mm] Nazwa gruntu: Piasek średni Współczynnik filtracji: k =,0 m/d Wskaźnik uziarnienia: 0 U =,3 Opracował: mgr inż. D.Kędzierski Zał.5..4.

24 FIZJO-GEO KARTA WYNIKÓW BADAŃ SONDĄ DPL Sonda nr Przy otw. 5 Rzędna 9,43 Data.0.07 TEMAT: Wędrzyn - hala sportowa na terenie jednostki wojskowej (dz. nr 9/4) Głęb. w m p.p.t. Poziom wody Profil litologiczny Obciążenie (N) 500 Liczba uderzeń lub półobrotów na 0 cm wpędu sondy (N ) t ŚCINANIE t fmax fconst INTERPRETACJA N q 0 d (I L ) H[] /Pr Pr+Ż /Pr 0 0,63 Pr Wytrzymałość na ścinanie t f ID DPL kpa Opracował: mgr inż. D. Kędzierski... Zał.6..

25 FIZJO-GEO KARTA WYNIKÓW BADAŃ SONDĄ DPL Sonda nr Przy otw. 6 Rzędna 9, Data.0.07 TEMAT: Wędrzyn - hala sportowa na terenie jednostki wojskowej (dz. nr 9/4) Głęb. w m p.p.t. Poziom wody Profil litologiczny Obciążenie (N) 500 Liczba uderzeń lub półobrotów na 0 cm wpędu sondy (N ) t ŚCINANIE t fmax fconst INTERPRETACJA N q 0 d (I L ) H[] +K / 0,65 3 Pr/ Wytrzymałość na ścinanie t f ID DPL kpa Opracował: mgr inż. D. Kędzierski... Zał.6..

26 FIZJO-GEO KARTA WYNIKÓW BADAŃ SONDĄ DPL Sonda nr 3 Przy otw. 9 Rzędna 9,49 Data.0.07 TEMAT: Wędrzyn - hala sportowa na terenie jednostki wojskowej (dz. nr 9/4) Głęb. w m p.p.t. Poziom wody Profil litologiczny H[+K] Obciążenie (N) 500 Liczba uderzeń lub półobrotów na 0 cm wpędu sondy (N ) t ŚCINANIE t fmax fconst INTERPRETACJA N q 0 d (I L ) +K Po 5 0,56 3 +K Wytrzymałość na ścinanie t f ID DPL kpa Opracował: mgr inż. D. Kędzierski... Zał.6.3.

27 FIZJO-GEO KARTA WYNIKÓW BADAŃ SONDĄ DPL Sonda nr 4 Przy otw. 0 Rzędna 9,4 Data.0.07 TEMAT: Wędrzyn - hala sportowa na terenie jednostki wojskowej (dz. nr 9/4) Głęb. w m p.p.t. Poziom wody Profil litologiczny H[] Obciążenie (N) 500 Liczba uderzeń lub półobrotów na 0 cm wpędu sondy (N ) t ŚCINANIE t fmax fconst INTERPRETACJA N q 0 d (I L ) +K Po /Pr 6 0,57 0,5 7 0, Wytrzymałość na ścinanie t f ID DPL kpa Opracował: mgr inż. D. Kędzierski... Zał.6.4.

28 FIZJO-GEO KARTA WYNIKÓW BADAŃ SONDĄ DPL Sonda nr 5 Przy otw. Rzędna,59 Data.0.07 TEMAT: Wędrzyn - hala sportowa na terenie jednostki wojskowej (dz. nr 9/4) Głęb. w m p.p.t. Poziom wody Profil litologiczny H[] Obciążenie (N) 500 Liczba uderzeń lub półobrotów na 0 cm wpędu sondy (N ) t ŚCINANIE t fmax fconst INTERPRETACJA N q 0 d (I L ) +K Pr/ 7 0, Wytrzymałość na ścinanie t f ID DPL kpa Opracował: mgr inż. D. Kędzierski... Zał.6.5.

29 FIZJO-GEO KARTA WYNIKÓW BADAŃ SONDĄ DPL Sonda nr 6 Przy otw. Rzędna,76 Data.0.07 TEMAT: Wędrzyn - hala sportowa na terenie jednostki wojskowej (dz. nr 9/4) Głęb. w m p.p.t. Poziom wody Profil litologiczny Obciążenie (N) 500 Liczba uderzeń lub półobrotów na 0 cm wpędu sondy (N ) t ŚCINANIE t fmax fconst INTERPRETACJA N q 0 d (I L ) H[] /Pr 5 0,56 Pr// 3 Po / Wytrzymałość na ścinanie t f ID DPL kpa Opracował: mgr inż. D. Kędzierski... Zał.6.6.

30 Nazwa tematu: System wiercenia: KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO Wędrzyn - hala sportowa na terenie jednostki wojskowej (dz. nr 9/4) ręczny Nr otw. Rzędna Data wyk. 4 9, Śr. rur i głęb. zarurowania Średnica i rodzaj świdra Gł. nawierconego ustabilizowanego zw. wody w [m]; data, godz, Głębokość w m ppt. Profil Skala : 50 Miąższość warstwy w [m] Rodzaj gruntu i barwa OPIS MAKROSKOPOWY Geneza i stratygrafia litologiczny Wilgot- -ność % Ilość wałeczkowań Stan gruntu CaCO3 w % Rodzaj i gł. pobranej próbki Nr warstwy geotechnicznej mm NN[szlaka] Pr +Ż 0,0 0,50 0,0 0,0 Nasyp niekontrolowany Piasek gruby, brązowy Piasek drobny, żółty Piasek średni ze żwirem, ciemno-żółty w szg NN /,30 Piasek średni na pograniczu piasku drobnego, żółto - szary w szg Ib,00 Piasek średni, żółto - szary Uwagi : Opracował: mgr inż. D. Kędzierski Zał.7..

31 Nazwa tematu: System wiercenia: KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO Wędrzyn - hala sportowa na terenie jednostki wojskowej (dz. nr 9/4) ręczny Nr otw. Rzędna Data wyk. 5 9, Śr. rur i głęb. zarurowania Średnica i rodzaj świdra Gł. nawierconego ustabilizowanego zw. wody w [m]; data, godz, Głębokość w m ppt. Profil Skala : 50 Miąższość warstwy w [m] Rodzaj gruntu i barwa OPIS MAKROSKOPOWY Geneza i stratygrafia litologiczny Wilgot- -ność % Ilość wałeczkowań Stan gruntu CaCO3 w % Rodzaj i gł. pobranej próbki Nr warstwy geotechnicznej H[] 0,50 Piasek średni humusowy 67 mm /Pr Pr+Ż /Pr Pr 0,70 0,0 0,70,30 Piasek średni na pograniczu piasku grubego, brązowy Piasek gruby ze żwirem 0,30 Piasek drobny, żółty Piasek średni na pograniczu 0,30 piasku grubego, jasno - żołty Piasek gruby, ciemno - żółty Piasek średni, ciemno - żółty w szg w szg Ib Uwagi : Opracował: mgr inż. D. Kędzierski Zał.7..

32 Nazwa tematu: System wiercenia: KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO Wędrzyn - hala sportowa na terenie jednostki wojskowej (dz. nr 9/4) ręczny Nr otw. Rzędna Data wyk. 6 9,.0.07 Śr. rur i głęb. zarurowania Średnica i rodzaj świdra Gł. nawierconego ustabilizowanego zw. wody w [m]; data, godz, Głębokość w m ppt. Profil Skala : 50 Miąższość warstwy w [m] Rodzaj gruntu i barwa OPIS MAKROSKOPOWY Geneza i stratygrafia litologiczny Wilgot- -ność % Ilość wałeczkowań Stan gruntu CaCO3 w % Rodzaj i gł. pobranej próbki Nr warstwy geotechnicznej mm H[] +K / Piasek średni 0, humusowy 0,30 Piasek średni z kamieniami 0,0 Piasek drobny, żółty Piasek drobny na pograniczu piasku 0,0 średniego, ciemno - żółty w szg Pr/,30 Piasek gruby na pograniczu piasku średniego, jasno - żołty w szg Ib Uwagi : Opracował: mgr inż. D. Kędzierski Zał.7.3.

33 Nazwa tematu: System wiercenia: KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO Wędrzyn - hala sportowa na terenie jednostki wojskowej (dz. nr 9/4) ręczny Nr otw. Rzędna Data wyk. 9, Śr. rur i głęb. zarurowania Średnica i rodzaj świdra Gł. nawierconego ustabilizowanego zw. wody w [m]; data, godz, Głębokość w m ppt. Profil Skala : 50 Miąższość warstwy w [m] Rodzaj gruntu i barwa OPIS MAKROSKOPOWY Geneza i stratygrafia litologiczny Wilgot- -ność % Ilość wałeczkowań Stan gruntu CaCO3 w % Rodzaj i gł. pobranej próbki Nr warstwy geotechnicznej mm H[] /Pr +K Po+K Pr 0,30 0,50 0, 0, Piasek średni humusowy Piasek średni na pograniczu piasku grubego i kamienie Pospółka z kamieniami, brązowa Piasek gruby, żółty w szg.0 0,0 Piasek średni, jasno - żółty 3.0 / Pr Pr+K 0,30 0, 0,70 Piasek drobny na pogr. piasku średniego, zołty Piasek gruby, żółty Piasek gruby i kamienie, żółty w szg Ib Uwagi : Opracował: mgr inż. D. Kędzierski Zał.7.4.

34 Nazwa tematu: System wiercenia: KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO Wędrzyn - hala sportowa na terenie jednostki wojskowej (dz. nr 9/4) ręczny Nr otw. Rzędna Data wyk. 9 9, Śr. rur i głęb. zarurowania Średnica i rodzaj świdra Gł. nawierconego ustabilizowanego zw. wody w [m]; data, godz, Głębokość w m ppt. Profil Skala : 50 Miąższość warstwy w [m] Rodzaj gruntu i barwa OPIS MAKROSKOPOWY Geneza i stratygrafia litologiczny Wilgot- -ność % Ilość wałeczkowań Stan gruntu CaCO3 w % Rodzaj i gł. pobranej próbki Nr warstwy geotechnicznej H[+K] 0,30 Piasek średni humusowy i kamienie +K 0,50 Piasek średni i kamienie, brązowy 67 mm.0 Po 0, Pospółka, brązowa w szg.0,30 Piasek średni, żółty 3.0 +K 0,30 Piasek średni i kamienie, żółty w szg Ib 0, Piasek średni, żółty Uwagi : Opracował: mgr inż. D. Kędzierski Zał.7.5.

35 Nazwa tematu: System wiercenia: KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO Wędrzyn - hala sportowa na terenie jednostki wojskowej (dz. nr 9/4) ręczny Nr otw. Rzędna Data wyk. 0 9, Śr. rur i głęb. zarurowania Średnica i rodzaj świdra Gł. nawierconego ustabilizowanego zw. wody w [m]; data, godz, Głębokość w m ppt. Profil Skala : 50 Miąższość warstwy w [m] Rodzaj gruntu i barwa OPIS MAKROSKOPOWY Geneza i stratygrafia litologiczny Wilgot- -ność % Ilość wałeczkowań Stan gruntu CaCO3 w % Rodzaj i gł. pobranej próbki Nr warstwy geotechnicznej H[] +K 0,0 0,50 Piasek średni humusowy Piasek średni i kamienie, brązowy 67 mm.0 Po 0, Pospółka, brązowa,00 Piasek średni, jasno - żółty w szg.0 /Pr 0,30 Piasek średni na pograniczu piasku grubego, żółty 3.0, Piasek średni jasno - żółty w szg Ib Uwagi : Opracował: mgr inż. D. Kędzierski Zał.7.6.

36 Nazwa tematu: System wiercenia: KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO Wędrzyn - hala sportowa na terenie jednostki wojskowej (dz. nr 9/4) ręczny Nr otw. Rzędna Data wyk., Śr. rur i głęb. zarurowania Średnica i rodzaj świdra Gł. nawierconego ustabilizowanego zw. wody w [m]; data, godz, Głębokość w m ppt. Profil Skala : 50 Miąższość warstwy w [m] Rodzaj gruntu i barwa OPIS MAKROSKOPOWY Geneza i stratygrafia litologiczny Wilgot- -ność % Ilość wałeczkowań Stan gruntu CaCO3 w % Rodzaj i gł. pobranej próbki Nr warstwy geotechnicznej H[] +K 0,0 0,50 Piasek średni humusowy Piasek średni i kamienie, brązowy 67 mm.0, Piasek średni, brązowo - szary w szg.0 Pr/ 0, Piasek gruby na pograniczu piasku średniego, brązowo - szary 3.0 0,0 Piasek drobny, jasno - żółty w szg Ib 4.0 0,50 Piasek średni, jasno - żołty Uwagi : Opracował: mgr inż. D. Kędzierski Zał.7.7.

37 Nazwa tematu: System wiercenia: KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO Wędrzyn - hala sportowa na terenie jednostki wojskowej (dz. nr 9/4) ręczny Nr otw. Rzędna Data wyk., Śr. rur i głęb. zarurowania Średnica i rodzaj świdra Gł. nawierconego ustabilizowanego zw. wody w [m]; data, godz, Głębokość w m ppt. Profil Skala : 50 Miąższość warstwy w [m] Rodzaj gruntu i barwa OPIS MAKROSKOPOWY Geneza i stratygrafia litologiczny Wilgot- -ność % Ilość wałeczkowań Stan gruntu CaCO3 w % Rodzaj i gł. pobranej próbki Nr warstwy geotechnicznej H[] 0,70 Piasek średni humusowy 67 mm.0.0 /Pr Pr// Piasek średni na,00 pograniczu piasku grubego, ciemno-żółty 0,0 0,0 Piasek drobny, żółty Piasek gruby przewarstwiony piaskiem średnim, żółty w szg 3.0 Po 0,30 Pospółka, ciemno - żółta /,00 Piasek drobny na pograniczu piasku średniego, żółty w szg Ib Uwagi : Opracował: mgr inż. D. Kędzierski Zał.7..

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA FIZJO-GEO Rinke Mariusz Geologia, geotechnika fizjografia i ochrona środowiska ul. Paderewskiego 19; 51-612 Wrocław tel. 71.348.45.22; 601.84.48.05; fax 71.372.89.90 OPINIA GEOTECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA FIZJO-GEO Rinke Mariusz Geologia, geotechnika, hydrogeologia i ochrona środowiska ul. I. Paderewskiego 9; 5-6 Wrocław tel. 7.4.45.; 60.4.4.05; fax 7.7.9.90 OPINIA GEOTECHNICZNA w

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA FIZJO - EO eologia, geotechnika, Fizjografia i ochrona środowiska ul. Paderewskiego 9; 5-6 Wrocław tel. 7.48.45.; 60.84.48.05;fax 7.7.89.90 OPINIA EOTECHNICZNA dla projektowanego

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA dla projektowanej przebudowy drogi w Łuczynie (gm. Dobroszyce) działki nr 285, 393, 115, 120

OPINIA GEOTECHNICZNA dla projektowanej przebudowy drogi w Łuczynie (gm. Dobroszyce) działki nr 285, 393, 115, 120 FIZJO - GEO Geologia, geotechnika, fizjografia i ochrona środowiska ul. Paderewskiego 19; 51-612 Wrocław tel. 71.348.45.22; 601.84.48.05; fax 71.372.89.90 OPINIA GEOTECHNICZNA dla

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA FIZJO-GEO Rinke Mariusz Geologia, geotechnika fizjografia i ochrona środowiska ul. Paderewskiego 19; 51-612 Wrocław tel. 71.348.45.22; 601.84.48.05; fax 71.372.89.90 OPINIA GEOTECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

ZLECENIODAWCA: PB Ada Bud Adam Gierczak ul. Oleśnicka 15b Wrocław AUTORZY: mgr Andrzej Petri upr. VII Wrocław, październik 2016 r.

ZLECENIODAWCA: PB Ada Bud Adam Gierczak ul. Oleśnicka 15b Wrocław AUTORZY: mgr Andrzej Petri upr. VII Wrocław, październik 2016 r. FIZJO-GEO Badania z zakresu geologii, geotechniki i ochrony środowiska ul. Paderewskiego 19; 51-612 Wrocław tel. 71.348.45.22; 601.84.48.05; fax 71.372.89.90 Ocena warunków gruntowo

Bardziej szczegółowo

Zawartość dokumentacji

Zawartość dokumentacji Fizjo - Geo Opinia geotechniczna dla potrzeb zagospodarowania terenu sportowo rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 109 (Wrocław, ulica Inżynierska 54) Zawartość dokumentacji I Tekst L.p. Str. 1. WSTĘP

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA FIZJO - EO eologia, geotechnika, Fizjografia i ochrona środowiska ul. Paderewskiego 19; 51-612 Wrocław tel. 71.348.45.22; 601.84.48.05;fax 71.372.89.90 OPINIA EOTECHNICZNA w celu

Bardziej szczegółowo

Zawartość dokumentacji

Zawartość dokumentacji Fizjo - Geo Opinia geotechniczna w celu ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia dla projektowanych obiektów małej architektury I Tekst przy Bulwarze Profesora Zwierzyckiego we Wrocławiu (dz. nr

Bardziej szczegółowo

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE GEOCENTRUM DAMIAN KLIMOWICZ 80298 Gdańsk, ul. Czaplewska 32 NIP: 9580951402 tel.+ 48 506 82 19 82 email: geocentrum@geocentrum.co GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OPINIA

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja geotechniczna dla dojazdu wraz z parkingiem do inwestycji na rogu ul. Kościuszki i Al. Wojska Polskiego w Pruszkowie.

Dokumentacja geotechniczna dla dojazdu wraz z parkingiem do inwestycji na rogu ul. Kościuszki i Al. Wojska Polskiego w Pruszkowie. Dokumentacja geotechniczna dla dojazdu wraz z parkingiem do inwestycji na rogu ul. Kościuszki i Al. Wojska Polskiego w Pruszkowie. Zleceniodawca: Biuro Projektów Architektonicznych i Budowlanych AiB Sp.z

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA FIZJO-GEO Badania z zakresu geologii, geotechniki i ochrony środowiska ul. Paderewskiego 19; 51-612 Wrocław tel. 71.348.45.22; 601.84.48.05; fax 71.372.89.90 OPINIA GEOTECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA dla projektu przebudowy drogi w m. Nowa Wieś gmina Kozienice

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA dla projektu przebudowy drogi w m. Nowa Wieś gmina Kozienice DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA dla projektu przebudowy drogi w m. Nowa Wieś gmina Kozienice Miejscowość: Nowa Wieś Powiat: Kozienice Województwo: mazowieckie Opracował: mgr inż. Lucjan SITO inż. Jacek Oleksik

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża dla projektu zagospodarowania Skarpy Sopockiej wzdłuż ul. Sobieskiego.

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża dla projektu zagospodarowania Skarpy Sopockiej wzdłuż ul. Sobieskiego. Przedsiębiorstwo Usługowe GeoTim Maja Sobocińska ul. Zamojska 15c/2 80-180 Gdańsk Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża dla projektu zagospodarowania Skarpy Sopockiej wzdłuż ul. Sobieskiego.

Bardziej szczegółowo

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE GEOCENTRUM DAMIAN KLIMOWICZ 80-298 Gdańsk, ul. Czaplewska 32 NIP: 958-095-14-02 tel.+ 48 506 82 19 82 e-mail: geocentrum@geocentrum.co GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OPINIA

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1 WSTĘP 4 2 OPIS ZASTOSOWANYCH METOD BADAWCZYCH 5 3 WYNIKI PRAC TERENOWYCH I BADAŃ LABORATORYJNYCH 7 4 PODSUMOWANIE I WNIOSKI 11

Spis treści 1 WSTĘP 4 2 OPIS ZASTOSOWANYCH METOD BADAWCZYCH 5 3 WYNIKI PRAC TERENOWYCH I BADAŃ LABORATORYJNYCH 7 4 PODSUMOWANIE I WNIOSKI 11 Spis treści 1 WSTĘP 4 1.1 PODSTAWY FORMALNE 4 1.2 CEL I ZAKRES 4 1.3 MATERIAŁY WYJŚCIOWE 5 2 OPIS ZASTOSOWANYCH METOD BADAWCZYCH 5 2.1 OTWORY BADAWCZE 5 2.2 SONDOWANIA GEOTECHNICZNE 6 2.3 OPRÓBOWANIE 6

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna dla projektu Przebudowy mostu nad rzeką Wołczenicą w ciągu drogi powiatowej 1012Z.

Opinia geotechniczna dla projektu Przebudowy mostu nad rzeką Wołczenicą w ciągu drogi powiatowej 1012Z. Przedsiębiorstwo Usługowe GeoTim Maja Sobocińska ul. Zamojska 15c/2 80-180 Gdańsk Opinia geotechniczna dla projektu Przebudowy mostu nad rzeką Wołczenicą w ciągu drogi powiatowej 1012Z. Zleceniodawca:

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA dla projektowanych masztów oświetleniowych na obiekcie stadionu GKS OLIMPIA w Grudziądzu przy ul.

OPINIA GEOTECHNICZNA dla projektowanych masztów oświetleniowych na obiekcie stadionu GKS OLIMPIA w Grudziądzu przy ul. Egz. nr OPINIA GEOTECHNICZNA dla projektowanych masztów oświetleniowych na obiekcie stadionu GKS OLIMPIA w Grudziądzu przy ul. Piłsudkiego 14 Zamawiający: Biuro Obsługi Budownictwa i NIERUCHOMOŚCI InterBUD

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna GEO-VISION. Pracownia Badań Geologicznych

Opinia geotechniczna GEO-VISION. Pracownia Badań Geologicznych Pracownia Badań Geologicznych GEO-VISION 47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Pionierów 1 B/2 Pracownia: 47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Bema 2a/4 e-mail: geo-vision@wp.pl tel. 607-842-318 Zamawiający: Pracownia

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Przedsiębiorstwo Geologiczne i NIP: 668-191-0840 Geotechniczne INTERRA REGON: 30-191-2610 Os. Rzeczypospolitej 85/1 Tel stacj: 61-670-7184 61-392 Poznań OPINIA GEOTECHNICZNA dla rozpoznania warunków gruntowo

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA GEOTECHNIKI, GEOLOGII INśYNIERSKIEJ, HYDROGEOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA

PRACOWNIA GEOTECHNIKI, GEOLOGII INśYNIERSKIEJ, HYDROGEOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA GEOSTUDIO PRACOWNIA GEOTECHNIKI, GEOLOGII INśYNIERSKIEJ, HYDROGEOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA Opinia geotechniczna dla tematu Ograniczenie niskiej emisji w Ciechanowie poprzez budowę nowej obwodowej drogi

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA określająca warunki gruntowo - wodne w rejonie projektowanej inwestycji w ulicy Tatrzańskiej w Wałbrzychu

OPINIA GEOTECHNICZNA określająca warunki gruntowo - wodne w rejonie projektowanej inwestycji w ulicy Tatrzańskiej w Wałbrzychu Finansujący: Pracownia Projektowa Instalacyjna mgr inż. Mirosława Szewc ul. I. Grabowskiej 25/10, 58-304 Wałbrzych Wykonawca: Usługi Geologiczne i Geodezyjne GEOMETR K. Kominowski ul. Słoneczna 23, 58-310

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA określająca warunki gruntowo - wodne w rejonie projektowanej inwestycji w ulicy Tunelowej w Wałbrzychu

OPINIA GEOTECHNICZNA określająca warunki gruntowo - wodne w rejonie projektowanej inwestycji w ulicy Tunelowej w Wałbrzychu Finansujący: Pracownia Projektowa Instalacyjna mgr inż. Mirosława Szewc ul. I. Grabowskiej 25/10, 58-304 Wałbrzych Wykonawca: Usługi Geologiczne i Geodezyjne GEOMETR K. Kominowski ul. Słoneczna 23, 58-310

Bardziej szczegółowo

... mgr Przemysław Przyborowski

... mgr Przemysław Przyborowski Egz. nr DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO dla określenia warunków geotechnicznych w rejonie projektowanej przebudowy mostu na przepust w ciągu drogi wojewódzkiej DW 208 w km 5+043 w miejscowości Obłęże,

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOLOGICZNA ZAKŁAD PROJEKTOWY. Przebudowa nawierzchni gruntowej. Projekt zagospodarowania terenu

OPINIA GEOLOGICZNA ZAKŁAD PROJEKTOWY. Przebudowa nawierzchni gruntowej. Projekt zagospodarowania terenu ZAKŁAD PROJEKTOWY Umowa WZP/271.9-46/11. HAL SAN ul. Przyjaźni 4E/3 53-030 Wrocław OBIEKT ADRES OBIEKTU STADIUM INWESTOR Przebudowa nawierzchni gruntowej ul. Lipowa w Ciechowie Projekt zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Przedsiębiorstwo Geologiczne i NIP: 668-191-0840 Geotechniczne REGON: 30-191-2610 Os. Rzeczypospolitej 85/1 Tel stacj: 61-670-7184 61-392 Poznań OPINIA GEOTECHNICZNA dla rozpoznania warunków gruntowo-

Bardziej szczegółowo

BADANIA GEOTECHNICZNE PODŁOŻA GRUNTOWEGO

BADANIA GEOTECHNICZNE PODŁOŻA GRUNTOWEGO 1 BADANIA GEOTECHNICZNE PODŁOŻA GRUNTOWEGO dla potrzeb projektu przebudowy drogi powiatowej 1667N w miejscowości Płozy gmina: Szczytno powiat: szczycieński województwo: warmińsko- mazurskie Opracowali:

Bardziej szczegółowo

D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A )

D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A ) www.geodesign.pl geodesign@geodesign.pl 87-100 Toruń, ul. Rolnicza 8/13 GSM: 515170150 NIP: 764 208 46 11 REGON: 572 080 763 D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C

Bardziej szczegółowo

isba GRUPA PROJEKTOWA ul. A. Grottgera 16a Wrocław Zarząd Zieleni Miejskiej ul. Trzebnicka Wrocław

isba GRUPA PROJEKTOWA ul. A. Grottgera 16a Wrocław Zarząd Zieleni Miejskiej ul. Trzebnicka Wrocław FIZJO-EO Badania z zakresu geologii, fizjografii i ochrony środowiska ul. Paderewskiego 19; 51-612 Wrocław tel. 71.348.45.22; 601.84.48.05; fax 71.372.89.90 Ocena warunków gruntowo

Bardziej szczegółowo

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE GEOCENTRUM DAMIAN KLIMOWICZ 80-298 Gdańsk, ul. Czaplewska 32 NIP: 958-095-14-02 tel.+ 48 506 82 19 82 e-mail: geocentrum@geocentrum.co GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OPINIA

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA BIO GEO Wioleta Małecka ul. Łączna 99E, 44 200 Rybnik mbank 07 1140 2017 0000 4902 1297 2961 OPINIA GEOTECHNICZNA dla potrzeb projektu stworzenia szlaku edukacyjnego po zabytkowych obiektach Wodociągów

Bardziej szczegółowo

GEO GAL USŁUGI GEOLOGICZNE mgr inŝ. Aleksander Gałuszka Rzeszów, ul. Malczewskiego 11/23, tel

GEO GAL USŁUGI GEOLOGICZNE mgr inŝ. Aleksander Gałuszka Rzeszów, ul. Malczewskiego 11/23, tel GEO GAL USŁUGI GEOLOGICZNE mgr inŝ. Aleksander Gałuszka 35-114 Rzeszów, ul. Malczewskiego 11/23, tel. 605965767 OPINIA GEOTECHNICZNA dla budowy boiska wielofunkcyjnego, przebudowy istniejących trybun i

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ W LEGNICY PRZY UL. SIEROCIŃSKIEJ 10-7A

OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ W LEGNICY PRZY UL. SIEROCIŃSKIEJ 10-7A P R A C O W N I A G E O L O G I C Z N A J A S P I S s. c. Geologia, Hydrogeologia, Geotechnika, Ochrona Środowiska Tel. kom. 667 800 445, 667 800 448 Tel.(fax) 071/312 83 18 e-mail: geologia.jaspis@wp.pl

Bardziej szczegółowo

Pracownia Badań i Ekspertyz GEOSERWIS

Pracownia Badań i Ekspertyz GEOSERWIS Pracownia Badań i Ekspertyz GEOSERWIS Waldemar Jaworski Winów ul.ligudy 12a, 46-060 Prószków tel.605-652-184; e-mail geoserwis.jaworski@interia.pl DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA dla potrzeb budowy parkingów

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1.Wstęp 2.Charakterystyka terenu prac 3.Warunki gruntowe i wodne w podłożu 4.Uwagi końcowe. Załączniki tekstowe

SPIS TREŚCI. 1.Wstęp 2.Charakterystyka terenu prac 3.Warunki gruntowe i wodne w podłożu 4.Uwagi końcowe. Załączniki tekstowe 1.Wstęp 2.Charakterystyka terenu prac 3.Warunki gruntowe i wodne w podłożu 4.Uwagi końcowe Załączniki tekstowe SPIS TREŚCI 1.Zestawienie wyników badań laboratoryjnych 2.Badanie wodoprzepuszczalności gruntu

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA FIRMA GEOLOGICZNA GeoOptima Bartłomiej Boczkowski os. S. Batorego 49/21, 60-687 Poznań os. J. Słowackiego 13/20, 64-980 Trzcianka tel.: + 48 664 330 620 info@geooptima.com, www.geooptima.com NIP 7631946084

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA OPINIA GEOTECHNICZNA Działka nr 39/25 w Chlewnicy gm. Potęgowo, pow. słupski, woj. pomorskie INWESTOR : Gmina Potęgowo, 76-230 Potęgowo, ul. Kościuszki 5 ZLECENIODAWCA: Elta-Pro Tackowiak Ireneusz LOKALIZACJA:

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOLOGICZNA. OKREŚLAJĄCA WARUNKI GRUNTOWO-WODNE DLA POTRZEB PROJEKTOWANEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO LEŚNICZÓWKI ZIELĘCIN w m. LIPY (dz.

OPINIA GEOLOGICZNA. OKREŚLAJĄCA WARUNKI GRUNTOWO-WODNE DLA POTRZEB PROJEKTOWANEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO LEŚNICZÓWKI ZIELĘCIN w m. LIPY (dz. OPINIA GEOLOGICZNA OKREŚLAJĄCA WARUNKI GRUNTOWO-WODNE DLA POTRZEB PROJEKTOWANEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO LEŚNICZÓWKI ZIELĘCIN w m. LIPY (dz. nr 396/2) Miejscowość: LIPY Gmina: KŁODAWA Powiat: GORZOWSKI Województwo:

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA DOTYCZĄCA PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY ULICY KONWALIOWEJ I IRYSÓW W WESOŁEJ

OPINIA GEOTECHNICZNA DOTYCZĄCA PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY ULICY KONWALIOWEJ I IRYSÓW W WESOŁEJ OPINIA GEOTECHNICZNA DOTYCZĄCA PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY ULICY KONWALIOWEJ I IRYSÓW W WESOŁEJ Wykonawca: PROGEO s.c. J. Miłosz, Z. Żywicki 00-820 Warszawa, ul. Sienna 61/9 Zleceniodawca: Piotr Oniszk, Jan

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA GEOEKO dr Andrzej Kraiński Drzonków, ul. Rotowa 18 66-004 Racula DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA pod boisko Orlik w Lubieszowie gm. Nowa Sól Opracowane przez: dr Andrzej Kraiński upr. geol. 070683 mgr Iwona

Bardziej szczegółowo

D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A )

D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A ) www.geodesign.pl geodesign@geodesign.pl 87-100 Toruń, ul. Rolnicza 8/13 GSM: 515170150 NIP: 764 208 46 11 REGON: 572 080 763 D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA ZAKŁAD PROJEKTOWY UMOWA NR NZU.3633.2.48.2013.ul. Maleczyńskich HAL - SAN ul. Przyjaźni 4E/3 53-030 Wrocław OBIEKT Adres obiektu Stadium Inwestor Przebudowa drogi z odwodnieniem i oświetleniem Sięgacz

Bardziej szczegółowo

Zakład Usług Geotechnicznych GEODOM Gdańsk, ul. Bulońska 8c/11 tel adres do korespondencji: Przyjaźń, ul.

Zakład Usług Geotechnicznych GEODOM Gdańsk, ul. Bulońska 8c/11 tel adres do korespondencji: Przyjaźń, ul. Zakład Usług Geotechnicznych GEODOM 80-287 Gdańsk, ul. Bulońska 8c/11 tel. 502-52-68-01 adres do korespondencji: 83-331 Przyjaźń, ul. Łąkowa 35 DOKUMENTACJA TECHNICZNA Zleceniodawca Pani Janina Krajewska

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA FIRMA GEOLOGICZNA GEOOPTIMA Bartłomiej Boczkowski os. S. Batorego 49B/21, 60-687 Poznań os. J. Słowackiego 13/20, 64-980 Trzcianka tel.: + 48 664 330 620 info@geooptima.com, www.geooptima.com NIP 7631946084

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA OPINIA GEOTECHNICZNA Egz. Nr OPINIA GEOTECHNICZNA I DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA dla budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w m. Kębłowo (Zad. V) gm. Luzino woj. pomorskie Opracował mgr Eryk

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP... 3 2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC... 3

1. WSTĘP... 3 2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC... 3 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC... 3 2.1 Prace terenowe...3 2.2 Prace laboratoryjne...4 2.3 Prace kameralne...4 3. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI WODNE... 4 4. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

GEO GAL USŁUGI GEOLOGICZNE mgr inż. Aleksander Gałuszka Rzeszów, ul. Malczewskiego 11/23,tel

GEO GAL USŁUGI GEOLOGICZNE mgr inż. Aleksander Gałuszka Rzeszów, ul. Malczewskiego 11/23,tel GEO GAL USŁUGI GEOLOGICZNE mgr inż. Aleksander Gałuszka 35-114 Rzeszów, ul. Malczewskiego 11/23,tel 605965767 GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA (Opinia geotechniczna, Dokumentacja badań podłoża gruntowego,

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna do projektu przebudowy drogi powiatowej nr 5103E Niesułków-Kołacin-Byczki-Maków-Mokra Lewa w miejscowości Maków.

Opinia geotechniczna do projektu przebudowy drogi powiatowej nr 5103E Niesułków-Kołacin-Byczki-Maków-Mokra Lewa w miejscowości Maków. Egz. nr 1 Opinia geotechniczna do projektu przebudowy drogi powiatowej nr 5103E Niesułków-Kołacin-Byczki-Maków-Mokra Lewa w miejscowości Maków. Lokalizacja: Maków, droga powiatowa nr 5103 E, pow. skierniewicki,

Bardziej szczegółowo

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE GEOCENTRUM DAMIAN KLIMOWICZ 80298 Gdańsk, ul. Czaplewska 32 NIP: 9580951402 tel.+ 48 506 82 19 82 email: geocentrum@geocentrum.co GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OPINIA

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA określająca warunki gruntowo - wodne w rejonie projektowanej przebudowy odcinka ulicy Ch. De Gaulle a w Wałbrzychu

OPINIA GEOTECHNICZNA określająca warunki gruntowo - wodne w rejonie projektowanej przebudowy odcinka ulicy Ch. De Gaulle a w Wałbrzychu Finansujący: PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI BUDOWLI INŻYNIERSKICH TOMASZ MACIOŁEK ul. Harcerska 4, 58-301 Wałbrzych Wykonawca: Usługi Geologiczne i Geodezyjne GEOMETR K. Kominowski ul. Słoneczna

Bardziej szczegółowo

G E OT E C H N O LO G I A S. C.

G E OT E C H N O LO G I A S. C. G E OT E C H N O LO G I A S. C. GEOLOGIA GEOTECHNIKA ŚRODOWISKO UL. TRZEBNICKA 16A/14, 55-120 OBORNIKI ŚLĄSKIE tel. 602 613 571 e-mail: geotechnologia@o2.pl NIP: 9151719308 Regon: 020441533 ZLECENIODAWCA:

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Laboratorium drogowo - budowlane LABOS Sylwia Majer nr konta 95 1030 0019 0109 8530 0030 3478 ul. Thugutta 6e m.1 NIP 852 219 93 87 71-693 SZCZECIN tel. 505 142023, 501 467864 labos.laboratorium@gmail.com

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna. Pracownia Badań Geologicznych GEO-VISION

Opinia geotechniczna. Pracownia Badań Geologicznych GEO-VISION Pracownia Badań Geologicznych GEO-VISION 47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Pionierów 1 B/2 Pracownia: 47-224 Kędzierzyn-Koźle, ul. Bema 2a/4 e-mail: geo-vision@wp.pl tel. 607-842-318 Zamawiający: MI Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA. OPINIA GEOTECHNICZNA z dokumentacji badań podłoża gruntowego na dz. nr 41, obręb 073 przy ulicy Roberta de Plelo w GDAŃSKU

OPINIA GEOTECHNICZNA. OPINIA GEOTECHNICZNA z dokumentacji badań podłoża gruntowego na dz. nr 41, obręb 073 przy ulicy Roberta de Plelo w GDAŃSKU Zał. Nr 15 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 2016/DZP/001 OPINIA GEOTECHNICZNA z dokumenatcji badań podłoża gruntowego terenu pkanowanej inwestycji pn.: Budowa budynku biurowo-laboratoryjnego

Bardziej szczegółowo

DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI: MODERNIZACJA PLACU PIASTOWSKIEGO - - BUDOWA TARGOWISKA W JERZYKOWIE

DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI: MODERNIZACJA PLACU PIASTOWSKIEGO - - BUDOWA TARGOWISKA W JERZYKOWIE LABGEO Wit Stanisław Witaszak Ul. Zamojskich 15E 63-000 Środa Wlkp. Tel. 660 422 637 w.witaszak@labgeo.pl www.labgeo.pl OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI: MODERNIZACJA PLACU PIASTOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja geotechniczna dla projektowanego odcinka drogi Kistowo Chojna, gmina Sulęczyno SPIS TREŚCI

Dokumentacja geotechniczna dla projektowanego odcinka drogi Kistowo Chojna, gmina Sulęczyno SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI TEKST: 1. Wstęp str. 3 2. Zakres wykonanych prac str. 3 3. Budowa geologiczna i warunki wodne str. 4 4. Charakterystyka geotechniczna podłoŝa str. 5 5. Wnioski geotechniczne str. 6 ZAŁĄCZNIKI

Bardziej szczegółowo

Obwodnica Kościerzyny w ciągu DK20 obiekty inżynierskie OBIEKT PG-1

Obwodnica Kościerzyny w ciągu DK20 obiekty inżynierskie OBIEKT PG-1 Dokumentacja Geologiczno-Inżynierska Obwodnica Kościerzyny w ciągu DK20 obiekty inżynierskie OBIEKT PG-1 WIADUKT w ciągu drogi lokalnej projektowanej dojazdowej 1 km 0+988.36; Część opisowa: 1. Ogólna

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO WRAZ Z OPINIĄ GEOTECHNICZNĄ

DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO WRAZ Z OPINIĄ GEOTECHNICZNĄ GEOMAG STUDIO Opinie i Dokumentacje Geologiczne Adrian Gańko Ul. Leśna 4, 05-300 Mińsk Mazowiecki Tel. 730 149 671 lub 730 149 670 www.geomagstudio.pl NIP: 822-215-37-31 REGON: 364765634 DOKUMENTACJA BADAŃ

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego

OPINIA GEOTECHNICZNA wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego Zleceniodawca: Biuro Studiów i Projektów Lotniskowych POLCONSULT Sp. z o.o. 00-697 Warszawa, Al. Jerozolimskie 53 Wykonawca: Przedsiębiorstwo Geologiczne POLGEOL S.A. ZAKŁAD W ŁODZI ul. Nowa 29/31, 90-030

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA w związku z remontem drogi leśnej w leśnictwach Śliwnik oraz Leszno Górne Opracowanie: dr Agnieszka Gontaszewska upr. geol. V-1532, VII-1451 Świdnica, maj 2012 Dokumentacja geotechniczna...

Bardziej szczegółowo

ZAŁ. NR 1 Mapa orientacyjna obszaru badań. obszar badań

ZAŁ. NR 1 Mapa orientacyjna obszaru badań. obszar badań ZAŁ. NR 1 Mapa orientacyjna obszaru badań obszar badań ZAŁ. NR 2 Mapa dokumentacyjna w skali 1:5000 otwór badawczy linia przekroju IV' III' V' I' V O1 O15 II' VI O2 O13 O14 O3 VI' O11 O4 VII O12 O9 VIII

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna

Opinia geotechniczna Opinia geotechniczna w celu opracowania dokumentacji projektowej dla rozbudowy Opracował: Dariusz Luks upr. geol. VII-1727 Warszawa, czerwiec 2015 r. Spis treści: 1. Wstęp...3 2. Cel badań...4 3. Położenie

Bardziej szczegółowo

- objaśnienia do przekrojów geotechnicznych (zał. 3)

- objaśnienia do przekrojów geotechnicznych (zał. 3) Spis treści: Spis załączników graficznych:... 2 WSTĘP... 3 1. ZAKRES PRAC... 3 2. UKŁAD WARSTW KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI... 4 3. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI WODNE... 4 4. WARUNKI GEOTECHNICZNE... 5 4.1.

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją. badań podłoża gruntowego określająca warunki. gruntowo-wodne podłoża na terenie Szkoły Podstawowej

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją. badań podłoża gruntowego określająca warunki. gruntowo-wodne podłoża na terenie Szkoły Podstawowej Zleceniodawca: Gmina Wrocław Zarząd Inwestycji Miejskich ul. Januszowicka 15a 53-135 Wrocław Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego określająca warunki gruntowo-wodne podłoża

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA GEOTECHNIKI, GEOLOGII INśYNIERSKIEJ, HYDROGEOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA. Luty 2014 r.

PRACOWNIA GEOTECHNIKI, GEOLOGII INśYNIERSKIEJ, HYDROGEOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA. Luty 2014 r. GEOSTUDIO PRACOWNIA GEOTECHNIKI, GEOLOGII INśYNIERSKIEJ, HYDROGEOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA Opinia geotechniczna zawierająca warunki posadowienia dla budowy kanalizacji sanitarnej w Al. RóŜ i ul. Orzechowej

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA GEOTEST Andrzej Swat ul. Noakowskiego 6e 87-800 Włocławek telefon +48 54 234 91 17 faks +48 54 232 04 08 email info@geotest.com.pl www geotest.com.pl NIP 888-172-88-80 REGON 910330345 DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

P R Z E D S IĘBIORSTWO G E O L O G I C Z N E

P R Z E D S IĘBIORSTWO G E O L O G I C Z N E P R Z E D S IĘBIORSTWO G E O L O G I C Z N E EKO-GEO SUWAŁKI ul. Kościuszki 110 16-400 Suwałki e-mail: eko-geo@pro.onet.pl ul. Grajewska 17A 19-300 Ełk tel. 604184561 e-mail: m.podgorski@vp.pl OPINIA GEOTECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA dla zadania Budowa kanalizacji grawitacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości GRODZISK WIELKOPOLSKI rejon ul. Górnej, os.

OPINIA GEOTECHNICZNA dla zadania Budowa kanalizacji grawitacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości GRODZISK WIELKOPOLSKI rejon ul. Górnej, os. Pracownia Projektowa GEOEKO dr Andrzej Kraiński P Dane firmy: Dane kontaktowe: adres: Drzonków, ul. Rotowa 18, adres: Zielona Góra, 66-004 Racula ul. Morelowa 29/5 NIP: 929-101-99-76 tel.: 604 850 217,

Bardziej szczegółowo

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA INWESTOR: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie Ul. Boryszewska 2 05-462 Wiązowna OPRACOWANIE OKREŚLAJĄCE GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA dla potrzeb projektu budowlano wykonawczego: Budowa zbiornika

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA WIT STANISŁAW WITASZAK Tel. 660 422 637 ul. Dąbrowskiego 1/11 63-000 Środa Wlkp. e-mail: w.witaszak@labgeo.pl www.labgeo.pl DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI: PUNKT GROMADZENIA ODPADÓW

Bardziej szczegółowo

Spis treści. strona 1

Spis treści. strona 1 strona 1 Spis treści 1. WSTĘP...2 2. LOKALIZACJA I MORFOLOGIA TERENU...2 3. PRZEBIEG BADAŃ...2 3.1. Prace geodezyjne...2 3.2. Prace polowe...3 4. DANE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI PODŁOŻA BUDOWLANEGO...3 4.1.

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA INWESTOR: GMINA HACZÓW 36-213 HACZÓW OPINIA GEOTECHNICZNA określająca warunki gruntowo-wodne na terenie działki nr 591 położonej w miejscowości: Gmina: Powiat: Województwo: Haczów Haczów brzozowski podkarpackie

Bardziej szczegółowo

1. Mapa dokumentacyjna w skali 1: Objaśnienia. 3. Legenda do przekrojów. 4. Przekroje geotechniczne. 5. Karty otworów wiertniczych.

1. Mapa dokumentacyjna w skali 1: Objaśnienia. 3. Legenda do przekrojów. 4. Przekroje geotechniczne. 5. Karty otworów wiertniczych. 2 SPIS TREŚCI TEKST: 1. Wstęp. 2. Zakres wykonanych prac. 3. Budowa geologiczna i warunki wodne. 4. Charakterystyka warunków geotechnicznych. 5. Wnioski. Spis załączników. 1. Mapa dokumentacyjna w skali

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA OPINIA GEOTECHNICZNA OKREŚLAJĄCA WARUNKI GRUNTOWO-WODNE w miejscu projektowanej kanalizacji sanitarnej z przepompowniami na terenie sołectwa Zakrzewo Zleceniodawca: PLAN IPRO POLSKA Sp. z o.o. ul. Szczecińska

Bardziej szczegółowo

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE GEOCENTRUM DAMIAN KLIMOWICZ 80298 Gdańsk, ul. Czaplewska 32 NIP: 9580951402 tel.+ 48 506 82 19 82 email: geocentrum@geocentrum.co GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OPINIA

Bardziej szczegółowo

Opinia określająca warunki geotechniczne. pod budowę nowej nawierzchni drogi. w miejscowości Leboszowice, w woj. śląskim

Opinia określająca warunki geotechniczne. pod budowę nowej nawierzchni drogi. w miejscowości Leboszowice, w woj. śląskim GGS-PROJEKT Pracowania geologii i ochrony środowiska ul. Narutowicza 3, 41-503 Chorzów www.ggsprojekt.pl ggsprojekt@ggsprojekt.pl NIP: 498 022 62 63 tel.: 794 966 609 698 957 789 Opinia określająca warunki

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA DOTYCZĄCA PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY DROGI LEŚNEJ W-20 Z DOSTOSOWANIEM DO PARAMETRÓW DROGI POŻAROWEJ.

OPINIA GEOTECHNICZNA DOTYCZĄCA PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY DROGI LEŚNEJ W-20 Z DOSTOSOWANIEM DO PARAMETRÓW DROGI POŻAROWEJ. OPINIA GEOTECHNICZNA DOTYCZĄCA PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY DROGI LEŚNEJ W-20 Z DOSTOSOWANIEM DO PARAMETRÓW DROGI POŻAROWEJ. Wykonawca: PROGEO s.c. J. Miłosz, Z. Żywicki 00-820 Warszawa, ul. Sienna 61/9 Zleceniodawca:

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA DOTYCZĄCA WARUNKÓW GRUNTOWO- WODNYCH W STREFIE PROJEKTOWANEJ MODERNIZACJI I BUDOWY DRÓG W MIEJSCOWOŚCI MARYSIN GMINA LESZNOWOLA

OPINIA GEOTECHNICZNA DOTYCZĄCA WARUNKÓW GRUNTOWO- WODNYCH W STREFIE PROJEKTOWANEJ MODERNIZACJI I BUDOWY DRÓG W MIEJSCOWOŚCI MARYSIN GMINA LESZNOWOLA FIRMA USŁUG GEOTECHNICZNYCH www.geotor.pl Biuro: 03-320 Warszawa, ul. Łąkocińska 12 lok. 3 tel. / fax. (22) - 811-03-80 biuro@geotor.pl kom.: 601-223-489 L. dz. GT 51/05/13 OPINIA GEOTECHNICZNA DOTYCZĄCA

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna w celu opracowania dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi powiatowej nr 2300 B - ulica Torowa w Czarnej Białostockiej

Opinia geotechniczna w celu opracowania dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi powiatowej nr 2300 B - ulica Torowa w Czarnej Białostockiej Opinia geotechniczna w celu opracowania dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi powiatowej nr 2300 B - ulica Torowa w Czarnej Białostockiej Opracował: Dariusz Luks upr. geol. VII-1727 Warszawa, kwiecień

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO I KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI UL. JANA PAWŁA II W HALINOWIE

WYNIKI BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO I KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI UL. JANA PAWŁA II W HALINOWIE MG PROJEKT ul. Śreniawitów 1/44, 03-188 Warszawa, tel./fax. (22) 100-59-89, 601-200-706, mgprojekt.geologia@wp.pl WYNIKI BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO I KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI UL. JANA PAWŁA II W HALINOWIE

Bardziej szczegółowo

USŁUGI GEOLOGICZNO - PROJEKTOWE I OCHRONY ŚRODOWISKA WOJCIECH ZAWIŚLAK

USŁUGI GEOLOGICZNO - PROJEKTOWE I OCHRONY ŚRODOWISKA WOJCIECH ZAWIŚLAK USŁUGI GEOLOGICZNO - PROJEKTOWE I OCHRONY ŚRODOWISKA WOJCIECH ZAWIŚLAK System Zarządzania Jakością certyfikowany przez DQS wg DIN EN ISO 9001:2008 Adres rejestrowy: Biuro i Pracownia: 54-153 Wrocław 53-610

Bardziej szczegółowo

Pracownia Badań i Ekspertyz GEOSERWIS Waldemar Jaworski Winów ul.ligudy 12a, Prószków tel ;

Pracownia Badań i Ekspertyz GEOSERWIS Waldemar Jaworski Winów ul.ligudy 12a, Prószków tel ; Pracownia Badań i Ekspertyz GEOSERWIS Waldemar Jaworski Winów ul.ligudy 12a, 46-060 Prószków tel.605-652-184; e-mail geoserwis.jaworski@interia.pl DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA dla potrzeb przebudowy ulicy

Bardziej szczegółowo

Zakład Prac Geologicznych mgr inż. Grzegorz Chwesiuk Chełm, ul. Lubelska Opinia geotechniczna

Zakład Prac Geologicznych mgr inż. Grzegorz Chwesiuk Chełm, ul. Lubelska Opinia geotechniczna Zakład Prac Geologicznych mgr inż. Grzegorz Chwesiuk 22-100 Chełm, ul. Lubelska 69 82 5640 669 507 066 277 biuro@geologicznie.pl Opinia geotechniczna dla potrzeb projektu hali głównej wraz z wyodrębnioną

Bardziej szczegółowo

O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A D l a p o t r z e b u s t a l e n i a g e o t e c h n i c z n y c h w a r u n k ó w p o s a d o w i e n i a

O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A D l a p o t r z e b u s t a l e n i a g e o t e c h n i c z n y c h w a r u n k ó w p o s a d o w i e n i a Bydgoszcz, sierpień 2016r. BAGEO s.c Tomasz Romiński Slawomir Stawski, ul. Nałkowskiej 12/19, 85-866 Bydgoszcz, www.bageo.pl biuro@bageo.pl NIP: 953 263 92 33 REGON: 341428797 Temat opracowania: O P I

Bardziej szczegółowo

RACOWNIA DOKUMENTACJI HYDROGEOLOGICZNYCH mgr Piotr Wołcyrz, Dąbcze, ul. Jarzębinowa 1, Rydzyna

RACOWNIA DOKUMENTACJI HYDROGEOLOGICZNYCH mgr Piotr Wołcyrz, Dąbcze, ul. Jarzębinowa 1, Rydzyna RACOWNIA DOKUMENTACJI HYDROGEOLOGICZNYCH mgr Piotr Wołcyrz, Dąbcze, ul. Jarzębinowa 1, 64-130 Rydzyna tel. kom. 603045882 e-mail: pdhleszno@onet.pl ---------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA FIRM GEOLOGICZN GEOOPTIM Bartłomiej Boczkowski os. S. Batorego 49B/21, 60-687 Poznań os. J. Słowackiego 13/20, 64-980 Trzcianka tel.: + 48 664 330 620 info@geooptima.com, www.geooptima.com NIP 7631946084

Bardziej szczegółowo

Opinia Geotechniczna do projektu budowlanego hali sportowej łukowej, namiotowo pneumatycznej.

Opinia Geotechniczna do projektu budowlanego hali sportowej łukowej, namiotowo pneumatycznej. do projektu budowlanego hali sportowej łukowej, namiotowo pneumatycznej. Lokalizacja: Łódź, ul. Sowińskiego 50/56, dz. nr 179/5 pow. łódzki woj. łódzkie Zleceniodawca: Izzba - architekci ul. Konarowa 9,

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja: Jabłowo, gmina Starogard Gdański powiat Starogardzki; Oczyszczalnia Ścieków. mgr inż. Bartosz Witkowski Nr upr.

Lokalizacja: Jabłowo, gmina Starogard Gdański powiat Starogardzki; Oczyszczalnia Ścieków. mgr inż. Bartosz Witkowski Nr upr. 1 OPINIA GEOTECHNICZNA WYKONANA DLA OKREŚLENIA WARUNKÓW GRUNTOWO WODNYCH TERENU OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI JABŁOWO, GMINA STAROGARD GDAŃSKI POWIAT STAROGARDZKI; OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna

Opinia geotechniczna os. B. Chrobrego 14/38 60-681 Poznań NIP: 972-047-29-96 SIEDZIBA: ul. Szkolna 96B 62-002 Suchy Las tel./fax: +48 61 855 29 09 e-mail: info@geodrill.pl RODZAJ OPRACOWANIA: Opinia geotechniczna Projektowana

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO Z OPINIĄ GEOTECHNICZNĄ

DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO Z OPINIĄ GEOTECHNICZNĄ GEOTEST Andrzej Swat ul. Noakowskiego 6e 87-800 Włocławek telefon +48 54 234 91 17 faks +48 54 232 04 08 email info@geotest.com.pl www geotest.com.pl NIP 888-172-88-80 REGON 910330345 DOKUMENTACJA BADAŃ

Bardziej szczegółowo

Miasto Stołeczne Warszawa pl. Bankowy 3/5, Warszawa. Opracował: mgr Łukasz Dąbrowski upr. geol. VII Warszawa, maj 2017 r.

Miasto Stołeczne Warszawa pl. Bankowy 3/5, Warszawa. Opracował: mgr Łukasz Dąbrowski upr. geol. VII Warszawa, maj 2017 r. OPINIA GEOTECHNICZNA dla Inwestycji polegającej na remoncie placu zabaw w Parku Kultury w miejscowości Powsin ul. Maślaków 1 (dz. nr ew. 4/3, obręb 1-12-10) Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa pl. Bankowy

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO do projektu sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza w Garwolinie

OPINIA GEOTECHNICZNA DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO do projektu sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza w Garwolinie Wykonawca: Dariusz Kisieliński, Biuro Usług Geologicznych i Geotechnicznych, 08-110 Siedlce, ul. M. Asłanowicza 20A, tel. 605 722 791. OPINIA GEOTECHNICZNA DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO do projektu

Bardziej szczegółowo

GEOBART OPINIA GEOTECHNICZNA. Pracownia geologiczna. dla wykonania budynku usługowo - mieszkalnego. mgr Małgorzata Bartosik.

GEOBART OPINIA GEOTECHNICZNA. Pracownia geologiczna. dla wykonania budynku usługowo - mieszkalnego. mgr Małgorzata Bartosik. GEOBART Pracownia geologiczna mgr Małgorzata Bartosik Łagiewniki 36 62-580 Grodziec NIP 665-282-36-30 OPINIA GEOTECHNICZNA dla wykonania budynku usługowo - mieszkalnego Opracowane przez: dr Andrzej Kraiński

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna w celu opracowania dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi powiatowej nr 2301 B - ulica Kościelna w Czarnej Białostockiej

Opinia geotechniczna w celu opracowania dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi powiatowej nr 2301 B - ulica Kościelna w Czarnej Białostockiej Opinia geotechniczna w celu opracowania dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi powiatowej nr 2301 B - ulica Kościelna w Czarnej Białostockiej Opracował: Dariusz Luks upr. geol. V-1727 Warszawa, kwiecień

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja badań podłoża gruntowego

Dokumentacja badań podłoża gruntowego Geologika s.c. Usługi Geologiczne P. Gorczyca J. Gorczyca Tel. 508 292 372, 516 019 605 Dokumentacja badań podłoża gruntowego dla projektowanej budowy hali magazynowej prętów prostych na terenie Huty Łabędy

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI.1 1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA PRZEBIEG BADAŃ Prace geodezyjne Sondowania gruntów niespoistych...

SPIS TREŚCI.1 1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA PRZEBIEG BADAŃ Prace geodezyjne Sondowania gruntów niespoistych... SPIS TREŚCI.1 1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA... 2 1.1. Podstawa opracowania... 2 1.2. Przedmiot opracowania... 2 1.3. Cel i zakres opracowania... 2 2. LOKALIZACJA I MORFOLOGIA TERENU... 3 3. PRZEBIEG BADAŃ...

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Nr arch.:4589/14 Egz.: nr OPINIA GEOTECHNICZNA DLA KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁEK NR 92/32, 92/33, 92/35, 92/36, 92/37 i 92/38 PRZY UL. HELIOSA W GDAŃSKU Opracowała: mgr inŝ. Emilia Prowadzisz nr upr.

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Laboratorium drogowo - budowlane LABOS Sylwia Majer nr konta 95 1030 0019 0109 8530 0030 3478 ul. Perseusza 9 NIP 852 219 93 87 71-781 SZCZECIN tel. 505 142023, 501 467864 labos.laboratorium@gmail.com

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna w celu opracowania dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi powiatowej nr 2302 B - ulica Sienkiewicza w Czarnej Białostockiej

Opinia geotechniczna w celu opracowania dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi powiatowej nr 2302 B - ulica Sienkiewicza w Czarnej Białostockiej Opinia geotechniczna w celu opracowania dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi powiatowej nr 2302 B - ulica Sienkiewicza w Czarnej Białostockiej Opracował: Dariusz Luks upr. geol. V-1727 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

USŁUGI GEOLOGICZNO-PROJEKTOWE I OCHRONY ŚRODOWISKA WOJCIECH ZAWIŚLAK

USŁUGI GEOLOGICZNO-PROJEKTOWE I OCHRONY ŚRODOWISKA WOJCIECH ZAWIŚLAK USŁUGI GEOLOGICZNO-PROJEKTOWE I OCHRONY ŚRODOWISKA WOJCIECH ZAWIŚLAK System Zarządzania Jakością certyfikowany przez DQS wg DIN EN ISO 9001:2008 Adres rejestrowy: Biuro i Pracownia: 54-153 Wrocław 53-610

Bardziej szczegółowo