Załącznik do Uchwały nr 12/2014/2015 Senatu Akademickiego z dnia 24 lutego 2015 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik do Uchwały nr 12/2014/2015 Senatu Akademickiego z dnia 24 lutego 2015 r."

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały nr 12/2014/2015 Senatu Akademickiego z dnia 24 lutego 2015 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA (opis zakładanych kierunkowych efektów kształcenia w odniesieniu do efektów kształcenia dla obszaru/obszarów, tzw. tabela pokrycia efektów obszarowych przez efekty kierunkowe) WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY Zał. 9. do uchwały RGNiSW nr 486/2013 z dnia 16 maja 2013 r. Objaśnienie oznaczeń: K (przed podkreślnikiem) kierunkowe efekty kształcenia W kategoria wiedzy U kategoria umiejętności K (po podkreślniku) kategoria kompetencji społecznych H1P efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk humanistycznych dla studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym S1P efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk społecznych dla studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym 01, 02, 03 i kolejne numer efektu kształcenia Symbol K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07 Efekty kształcenia dla kierunku studiów pedagogika. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku studiów pedagogika absolwent: WIEDZA zna i rozumie elementarną terminologię używaną w pedagogice, poszerzoną w zakresie właściwym dla studiowanej specjalności, oraz sposoby jej zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych ma elementarną wiedzę o systemie nauk społecznych i humanistycznych, ich metodologii oraz wzajemnych relacjach a także o usytuowaniu pedagogiki w tym systemie ma podstawową wiedzę na temat edukacji, wychowania i uczenia się, oraz uniwersalnych, humanistycznych, społeczno-kulturowych, ideologicznych, biologicznych, psychologicznych i medycznych kontekstów tych procesów zna różne ujęcia funkcjonowania człowieka, rozumie ich filozoficzne, humanistyczne i społeczne źródła oraz konteksty zna i rozumie różne koncepcje rozwoju człowieka: od naturalistycznych - medycznych i biologicznych po społeczno-kulturowe zna i rozumie rodzaje, sposoby tworzenia oraz funkcjonowania relacji społecznych zna, potrafi nazwać i opisać podstawowe struktury społeczne, środowiska i instytucje istotne dla studiowanej specjalności 1 Odniesienie do efektów kształcenia w obszarach kształcenia w zakresie nauk humanistycznyc h i społecznych H1P_W03 S1P_W01 H1P_W03 S1P_W01 H1P_W02 S1P_W05 S1P_W05 S1P_W04 S1P_W02 S1P_W03

2 K_W08 K_W09 K_W10 zna i rozumie różne teorie komunikacji, społeczno-kulturowe konteksty ich powstawania oraz złożone procesy warunkujące ich występowanie, zna ich powiązania ze studiowaną specjalnością zna różne koncepcje wychowania i edukacji, ich źródła, uwarunkowania, następstwa i konsekwencje wyboru każdej z nich, a także generowane przez nie trudności zna procesy tworzenia się i oddziaływania głównych środowisk wychowawczych, ma wiedzę o występujących w nich problemach oraz o przyczynach tych problemów. 2 S1P_W05 H1P_W01 H1P_W02 H1P_W05 S1P_W02 S1P_W03 S1P_W08 K_W11 ma wiedzę o tradycji i współczesnych przeobrażeniach systemów pedagogicznych, zwłaszcza dotyczących studiowanej specjalności H1P_W02 ma elementarną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań K_W12 diagnostycznych w praktyce pedagogicznej, poszerzoną w odniesieniu do S1P_W06 studiowanej specjalności i uwzględniającą aktualne potrzeby w tym zakresie K_W13 zna subdyscypliny pedagogiczne, ich wzajemne związki oraz specyfikę w powiązaniu ze studiowaną specjalnością H1P_W03 K_W14 zna wszystkie elementy systemu edukacji, ich powiązania prawne, H1P_W05 organizacyjne, instytucjonalne uwarunkowania oraz praktyczne rozwiązania w S1P_W09 każdym elemencie tego systemu K_W15 zna i rozumie problemy, potrzeby i oczekiwania wszystkich podmiotów H1P_W08 procesów edukacji S1P_W04 K_W16 ma wiedzę metodyczną w zakresie praktycznej działalności pedagogicznej, zwłaszcza w odniesieniu do studiowanej specjalności H1P_W07 K_W17 zna podstawy systemu bezpieczeństwa i zasady higieny pracy w instytucjach edukacyjnych i wychowawczych, ich praktyczne uwarunkowania oraz realizacje H1P_W09 K_W18 zna sposoby konstruowania i kontrolowania własnej ścieżki kariery S1P_W11 K_W19 zna i rozumie etyczne systemy aksjonormatywne S1P_W07 UMIEJĘTNOŚCI K_U01 K_U02 K_U03 K_U04 K_U05 K_U06 K_U07 potrafi opisywać, na podstawie własnej obserwacji, różne przejawy zachowań w wybranym przez siebie obszarze społecznej praktyki na podstawie własnej obserwacji potrafi analizować różne przejawy zachowań w wybranym przez siebie obszarze społecznej praktyki potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną w odniesieniu do konkretnych sytuacji pedagogicznej praktyki (opiekuńczej, wychowawczej, edukacyjnej, kulturalnej, pomocowej) umie, na podstawie posiadanej wiedzy teoretycznej, rozpoznać, opisać, interpretować motywy oraz sposoby zachowań organizatorów i animatorów procesów edukacji umie, na podstawie posiadanej wiedzy teoretycznej, rozpoznać, opisać, interpretować motywy oraz sposoby zachowań wychowanków oraz osób uczących się potrafi, dzięki posiadanej wiedzy teoretycznej, diagnozować problemy pedagogiczne w odniesieniu do działalności praktycznej umie pracować nad własnym rozwojem z wykorzystaniem językowych oraz informatycznych źródeł i sposobów uczenia się, zwłaszcza w odniesieniu do wybranej sfery działalności praktycznej H1P_U02 S1P_U03 S1P_U03 S1P_U04 S1P_U07 H1P_U01 H1P_U02

3 K_U08 K_U09 K_U10 potrafi analizować badania związane z wybraną sferą działalności praktycznej dzięki posiadanym umiejętnościom badawczym umie opracować podstawowe narzędzia diagnostyczne oraz prowadzić w oparciu o nie proces badawczy w odniesieniu do wybranego rodzaju działalności praktycznej umie zaprojektować i przeprowadzić wszystkie fazy procesu badawczego - formułować problemy, dokonać wyboru metody, wyciągnąć i zaprezentować wnioski z badań, zwłaszcza związanych z wybranym obszarem działalności praktycznej H1P_U05 H1P_U10 S1P_U04 H1P_U11 H1P_U12 K_U11 umie komunikować się werbalnie w mowie i piśmie w sposób przejrzysty i zrozumiały, także w języku obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego H1P_U13 H1P_U14 S1P_U09 S1P_U10 S1P_U11 K_U12 potrafi inicjować i utrzymywać interakcje komunikacyjne H1P_U11 K_U13 K_U14 K_U15 K_U16 K_U17 K_U18 K_U19 K_U20 K_U21 K_U22 K_U23 K_U24 K_U25 potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób klarowny i spójny z osobami pochodzącymi z różnych środowisk umie argumentować własne stanowisko, prezentować własne poglądy w odniesieniu do wybranych koncepcji i przejawów pedagogicznych działań umie wybrać metody i formy działania biorąc pod uwagę ich adekwatność do problemów występujących w konkretnych obszarach działalności pedagogicznej potrafi dobierać środki i metody pracy w celu efektywnego wykonania pojawiających się zadań zawodowych; w działaniach praktycznych wykorzystuje nowoczesne technologie (ICT) jest przygotowany do działań organizujących i wspierających rozwój oraz procesy uczenia się wszystkich podmiotów społecznego życia dostrzega etyczny wymiar działalności pedagogicznej, umie dostosować normy i reguły działania pedagogicznego do aksjologicznego uniwersum potrafi rozwiązywać problemy etyczne występujące w obszarze praktycznej działalności pedagogicznej dostrzega związki przyczynowo-skutkowe w praktycznej działalności pedagogicznej umie budować relacje społeczne z innymi uczestnikami procesów pedagogicznych, studiów i badań, umie pełnić różne role w sytuacji współpracy posiada zdolność do inicjowania i organizowania działalności pedagogicznej w wybranym obszarze praktyki pedagogicznej jest zdolny do samooceny własnych możliwości i dokonań w obszarze praktyki pedagogicznej, potrafi ją modyfikować i korygować umie dostrzec mechanizmy funkcjonowania jednostek i grup społecznych; zdaje sobie sprawę z podmiotowej roli człowieka w różnych strukturach społecznych potrafi dostrzec i ocenić społeczne oczekiwania dotyczące roli instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i/lub pomocowych H1P_U11 S1P_U07 H1P_U09 H1P_U03 S1P_U04 S1P_U05 S1P_U05 S1P_U07 H1P_U04 S1P_U03 S1P_U03 H1P_U05 H1P_U09 S1P_U07 3

4 K_U26 K_U27 K_U28 K_K01 K_K02 K_K03 K_K04 K_K05 K_K06 K_K07 K_K08 posiada umiejętność efektywnego wykorzystania wiedzy, procedur i środków do wykonywania zadań zawodowych w organizacji lub instytucji pozostającej w zainteresowaniu studiowanej specjalności potrafi zaplanować sieć wsparcia dla jednostek lub grup społecznych w obrębie wybranego obszaru działalności pedagogicznej (edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej i/lub pomocowej) potrafi analizować i oceniać treści przekazu medialnego; umie wykorzystać taki przekaz w działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej i/lub pomocowej KOMPETENCJE SPOŁECZNE posiada samowiedzę dotyczącą własnego profesjonalizmu oraz osobistych możliwości i ograniczeń, jest gotów do pracy nad własnym rozwojem, także podczas pedagogicznej działalności praktycznej posługuje się zdobytą wiedzą w praktycznej działalności pedagogicznej, rozumie społeczne znaczenie wiedzy pedagogicznej potrafi hierarchizować własne cele, optymalizować własną działalność pedagogiczną ceni profesjonalizm, dostrzega etyczny wymiar własnych działań pedagogicznych, jest zdolny do refleksji nad własną praktyką postępuje w sposób odpowiedzialny i etyczny rozumie etyczny wymiar badań naukowych, potrafi rozwiązywać problemy etyczne w tym zakresie jest zdolny do współpracy i współdziałania z innymi - specjalistami i niespecjalistami - zarówno podczas pracy indywidualnej jak i zespołowej jest odpowiedzialny za siebie i innych oraz za swoje działania pedagogiczne S1P_U07 H1P_U06 H1P_K01 S1P_K01 H1P_K02 S1P_K02 H1P_K03 S1P_K03 H1P_K04 S1P_K04 H1P_K04 S1P_K04 H1P_K04 S1P_K04 H1P_K02 H1P_K04 S1P_K02 S1P_K04 H1P_K05 S1P_K05 Jeżeli studia pierwszego stopnia na kierunku pedagogika są prowadzone na specjalnościach nauczycielskich to absolwent obok efektów kształcenia wymienionych w powyższej tabeli musi uzyskać także wszystkie efekty kształcenia wymienione w części I rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. poz. 131). 4

5 Efekty kształcenia dla modułu specjalnościowego Pedagogika resocjalizacyjna dla kierunku pedagogika poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil kształcenia: praktyczny Efekty kształcenia dla specjalności pedagogika resocjalizacyjna Symbol realizowanej na kierunku studiów pedagogika. efektu Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku specjalnościowego studiów pedagogika ze specjalnością pedagogika resocjalizacyjna absolwent: S_PRESW01 WIEDZA zna terminologię używaną w pedagogice resocjalizacyjnej oraz posiada wiedzę na temat genezy tej subdyscypliny a także zna jej związki z innymi dyscyplinami naukowymi. Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia K_W01 S_PRESW02 zna przedmiot i zadania pedagogiki resocjalizacyjnej. K_W01 S_PRESW03 S_PRESW04 ma uporządkowaną wiedzę na temat wychowania resocjalizującego, jego pedagogicznych, psychologicznych i społecznych podstaw zna teorie dotyczące funkcjonowania osób z zaburzeniami psychospołecznymi i niedostosowanych społecznie. K_W03 K_W04 S_PRESW05 zna psychologiczne uwarunkowania niedostosowania społecznego. K_W05 S_PRESW06 ma podstawową wiedzę na temat prawnych podstaw resocjalizacji. K_W14 S_PRESW07 S_PRESW08 S_PRESW09 ma podstawową wiedzę o instytucjach resocjalizacyjnych, terapeutycznych i pomocowych przeznaczonych dla osób niedostosowanych społecznie. zna systemy resocjalizacji, a także obowiązujące akty prawne dotyczące wspierania osób z zaburzeniami psychospołecznego funkcjonowania i niedostosowanych społecznie. zna sposoby i zasady komunikacji werbalnej i niewerbalnej, oraz posiada wiedzę pozwalającą na rozumienie siebie i innych. K_W07 K_W11 K_W08 S_PRESW10 zna podstawy terapii pedagogicznej w resocjalizacji. K_W16 S_PRESW11 S_PRESW12 S_PRESW13 S_PRESW14 zna zasady i metody pracy resocjalizacyjnej, a także zasady planowania działalności resocjalizacyjnej. zna rodzaje psychopedagogicznej diagnozy, jej metodologiczne aspekty, jak również metody i techniki diagnostyczne w resocjalizacji. zna poziomy profilaktyki społecznej, jej modele, strategie i rodzaje działań nakierowanych na zachowania ryzykowne. posiada wiedzę na temat psychologicznych, psychiatrycznych i socjologicznych uwarunkowań popełniania czynów przestępczych, a także ofiar przestępstw i ich roli ofiary w genezie przestępstwa. K_W16 K_W16 K_W09 K_W04 K_W05 5

6 S_PRESW15 ma podstawową wiedzę o zasadach, metodach i środkach pracy resocjalizacyjnej. K_W16 S_PRESW16 posiada wiedzę na temat typologii niedostosowania społecznego. K_W11 S_PRESW17 S_PRESW18 S_PRESU01 S_PRESU02 S_PRESU03 S_PRESU04 S_PRESU05 S_PRESU06 S_PRESU07 S_PRESU08 S_PRESU09 S_PRESU10 ma podstawową wiedzę na temat wychowania opiekuńczego, jego psychologicznych, pedagogicznych i społecznych podstaw, a także funkcjonowania dzieci osieroconych naturalnie i społecznie w różnych zastępczych środowiskach wychowawczych. ma podstawową wiedzę na temat wychowania dzieci niepełnosprawnych oraz rodzajów niepełnosprawności, a także wychowania i wspierania dzieci niepełnosprawnych w instytucjonalnych formach pomocy. UMIEJĘTNOŚCI potrafi posługiwać się terminologią właściwą pedagogice resocjalizacyjnej a także analizować jej powiązania z innymi dyscyplinami naukowymi. potrafi zaprojektować i przeprowadzić badania pozwalające na poznanie rzeczywistości resocjalizacyjnej oraz wykorzystać wiedzę do zaplanowania konstruktywnych zmian. potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania zachowań wychowanków placówek wychowawczoresocjalizacyjnych a także potrafi sporządzić diagnozę indywidualnego przypadku i środowiska. potrafi zaprojektować i przeprowadzić praktyczne działania profilaktyczne zapobiegające negatywnym skutkom zaburzeń psychospołecznego funkcjonowania i niedostosowania społecznego. potrafi wykorzystać zasady i metody pracy resocjalizacyjnej i organizacji czasu wolnego do prowadzenia praktycznych zajęć z osobami przebywającymi w instytucjach wychowawczo- resocjalizacyjnych. posiada podstawową umiejętność posługiwania się prawem w zakresie rozwiązywania problemów osób niedostosowanych społecznie. potrafi rozwiązywać problemy wychowawcze poprzez zastosowanie w praktyce metod wychowania resocjalizującego lub technik interwencji kryzysowej. potrafi komunikować się z dziećmi, ich rodzicami oraz innymi osobami zaangażowanymi w realizację procesu oddziaływania resocjalizacyjnego. posiada umiejętność zdobywania przedmiotowej wiedzy z wykorzystaniem różnych źródeł, w tym obcojęzycznych i internetowych. posiada umiejętność dostrzegania i identyfikowania problemów osób niedostosowanych społecznie a także konstruowania programów naprawczych. K_W09 K_W15 K_W15 K_W13 K_U01 K_U02 K_U10 K_U05 K_U06 K_U03 K_U15 K_U26 K_U26 K_U15 K_U12 K_U13 K_U07 K_U22 S_PRESU11 potrafi pracować w grupie, a także prezentować swój punkt widzenia K_U14 6

7 S_PRESU12 S_PRESU13 S_PRESU14 S_PRESU15 S_PRESU16 S_PRESK01 S_PRESK02 S_PRESK03 S_PRESK04 S_PRESK05 S_PRESK06 S_PRESK07 uzasadniony wiedzą teoretyczną i praktyczną. potrafi opracować podstawowe narzędzia diagnostyczne i zastosować je do badania społecznego niedostosowania potrafi adekwatnie dobrać środki i metody pracy w celu realizacji zadań pedagogiki resocjalizacyjnej. W działaniach praktycznych potrafi wykorzystać nowoczesne technologie. Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną w odniesieniu do praktycznych działań profilaktycznych i interwencyjnych. Potrafi inicjować i utrzymywać interakcje komunikacyjne z zastosowaniem technik negocjacyjnych i mediacyjnych Potrafi zaplanować sieć wsparcia dla osób uzależnionych lub/i niedostosowanych społecznie KOMPETENCJE ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności z zakresu wychowania resocjalizacyjnego, rozumie potrzebę doskonalenia warsztatu pracy wychowawczej. docenia znaczenie dorobku nauk pedagogicznych i psychologicznych dla kreowania działań profilaktycznych i resocjalizacyjnych skierowanych na osoby niedostosowane społecznie. jest wrażliwy na problemy osób niedostosowanych społecznie oraz podejmuje działania służące tworzeniu im wartościowego środowiska wychowawczego. ma świadomość wagi autorytetu wychowawcy w procesie wychowania resocjalizującego, a tym samym jest przekonany o konieczności przestrzegania zasad etyki zawodowej i doskonalenia własnego wizerunku wychowawczego. dostrzega i formułuje problemy etyczne w kontekście praktyki resocjalizacyjnej oraz poszukuje sposobów ich rozwiązania nie naruszających godności, intymności i podmiotowości wychowanków. jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach działających na rzecz osób niedostosowanych społecznie. jest odpowiedzialny za podejmowane działania profilaktycznoresocjalizacyjne i świadomy roli, jaką pełni w tym procesie. K_U09 K_U16 K_U03 K_U12 K_U27 K_K01 K_K02 K_K03 K_K05 K_K06 K_K06 K_K07 K_K08 7

8 Efekty kształcenia dla modułu specjalnościowego Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna dla kierunku pedagogika poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil kształcenia: praktyczny (Przygotowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela) Symbol S1_PiW W01 S1_PiW W02 S1_PiW W03 S1_PiW W04 S1_PiW W05 S1_PiW W06 S1_PiW W07 S1_PiW W08 S1_PiW W09 S1_PiW W10 S1_PiW W11 Efekty kształcenia dla specjalności wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna na kierunku studiów pedagogika. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku studiów pedagogika ze specjalnością wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna absolwent: WIEDZA Zna podstawową terminologię używaną w pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz rozumie jej źródła i sposoby jej zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych. Zna przedmiot i zadania pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej jako subdyscypliny pedagogicznej. Ma uporządkowaną wiedzę na temat wychowania i kształcenia dziecka na etapie edukacji elementarnej, jego filozoficznych, społeczno-kulturowych, historycznych, biologicznych, psychologicznych i medycznych podstaw. Zna wybrane koncepcje człowieka: filozoficzne, psychologiczne i społeczne stanowiące teoretyczne podstawy działalności pedagogicznej w przedszkolu i szkole podstawowej. Posiada podstawową wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym, poszerzoną w odniesieniu do etapu edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Ma podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach. Zna podstawowe teorie dotyczące wychowania, uczenia się i nauczania; rozumie różnorodne uwarunkowania tych procesów na etapie edukacji elementarnej. Posiada podstawową wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań diagnostycznych w praktyce pedagogicznej, poszerzoną w odniesieniu do etapu edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, uwzględniającą specjalne potrzeby edukacyjne dzieci z zaburzeniami w rozwoju. Posiada podstawową wiedzę o uczestnikach działalności pedagogicznej (dzieciach, rodzicach, nauczycielach) oraz o specyfice funkcjonowania dzieci w kontekście prawidłowości i nieprawidłowości rozwojowych. Posiada uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki zaburzeń funkcjonowania dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Ma podstawową wiedzę o strukturze i funkcjach systemu edukacji; celach, podstawach prawnych, organizacji i funkcjonowaniu różnych instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych, kulturalnych i pomocowych. 8 Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W09 K_W12 K_W05 K_W07 K_W10 K_W15 K_W14

9 S1_PiW W12 Posiada szczegółową wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań K_W16 normach, procedurach i dobrych praktykach stosowanych w obszarze wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. S1_PiW W13 Posiada podstawową wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy K_W17 w placówkach wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. S1_PiW W14 Ma elementarną wiedzę na temat projektowania ścieżki własnego rozwoju. K_W18 UMIEJĘTNOŚCI S1_PiW U01 Potrafi posługiwać się podstawową wiedzą teoretyczną z zakresu K_U03 pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki i metodyki szczegółowej w celu diagnozowania, analizowania i prognozowania sytuacji dydaktycznych oraz dobierania strategii realizowania działań praktycznych na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. S1_PiW U02 Posiada podstawowe umiejętności diagnostyczne pozwalające na K_U06 rozpoznawanie sytuacji dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, opracowywanie wyników obserwacji i formułowanie wniosków. S1_PiW U03 Potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do K_U15 realizacji praktycznych zadań wychowawczych, opiekuńczych i dydaktycznych związanych z etapem edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. S1_PiW U04 Potrafi dobierać i wykorzystywać dostępne materiały, środki i metody K_U16 pracy w celu projektowania i efektywnego realizowania praktycznych działań pedagogicznych (wychowawczych, opiekuńczych, dydaktycznych); w pracy dydaktycznej wykorzystuje nowoczesne technologie (ICT). S1_PiW U05 Potrafi kierować procesami wychowania i kształcenia. K_U17 S1_PiW U06 Potrafi pracować z dziećmi, w tym zdolnymi i o specjalnych potrzebach K_U27 edukacyjnych. S1_PiW U07 Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne K_U07 umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii. S1_PiW U08 Posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na analizowanie przykładów badań oraz konstruowanie i prowadzenie prostych badań K_U08 K_U10 pedagogicznych; potrafi sformułować wnioski, opracować i zaprezentować wyniki oraz wskazywać kierunki dalszych badań w obszarze edukacji elementarnej. S1_PiW U09 Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na K_U11 piśmie(także w języku obcym na poziomie B2), na tematy dotyczące wybranych zagadnień edukacji elementarnej z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku pedagogiki, jak i innych dyscyplin naukowych. S1_PiW U10 Ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej z K_U12 dziećmi i rodzicami oraz innymi osobami zaangażowanymi w proces wychowania na etapie wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. S1_PiW U11 Potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej praktycznej działalności pedagogicznej, dostrzega i analizuje dylematy K_U18 K_U19 etyczne, przewiduje skutki konkretnych działań pedagogicznych. S1_PiW U12 Potrafi pracować w zespole, pełnić różne role, umie przyjmować i K_U21 wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne K_U22 pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych. 9

10 S1_PiW U13 S1_PiW U14 S1_PiW K01 S1_PiW K02 S1_PiW K03 S1_PiW K04 S1_PiW K05 Potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu. Potrafi opracować podstawowe narzędzia diagnostyczne i z ich pomocą prowadzić badania w obszarze edukacji elementarnej. KOMPETENCJE SPOŁECZNE Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności z zakresu wczesnej edukacji dziecka, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia. Posługuje się zdobytą wiedzą w działalności pedagogicznej i ma świadomość konieczności prowadzenia zindywidualizowanego działania pedagogicznego w odniesieniu do dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Jest świadomy istnienia etycznego wymiaru diagnozowania i oceniania dzieci i postępuje w sposób odpowiedzialny i etyczny. Jest zdolny do komunikowania się w środowisku pracy, zarówno z osobami będącymi podmiotami działalności pedagogicznej, jak i z innymi osobami współdziałającymi w procesie wychowawczo-dydaktycznym oraz specjalistami wspierającymi ten proces. Docenia znaczenie dorobku nauk pedagogicznych i psychologicznych dla kreowania praktycznych działań wychowawczych w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. K_U23 K_U09 K_K01 K_K04 K_K02 K_K 05 K_K07 K_K02 10

PEDAGOGIKA I STOPIEŃ PRAKTYCZNY

PEDAGOGIKA I STOPIEŃ PRAKTYCZNY WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII Nazwa kierunku PEDAGOGIKA Poziom I STOPIEŃ Profil PRAKTYCZNY Symbole Efekty - opis słowny Odniesienie do efektów Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku Pedagogiki

Bardziej szczegółowo

Obszar kształcenia: nauki humanistyczne (H),nauki społeczne (S) Kierunek: Pedagogika,

Obszar kształcenia: nauki humanistyczne (H),nauki społeczne (S) Kierunek: Pedagogika, Obszar kształcenia: nauki humanistyczne (H),nauki społeczne (S) Kierunek: Pedagogika, Specjalność: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i resocjalizacyjna Profil kształcenia: praktyczny(p) forma studiów :stacjonarne,

Bardziej szczegółowo

WIEDZA H1P_W03 S1P_W01 H1P_W03 S1P_W01

WIEDZA H1P_W03 S1P_W01 H1P_W03 S1P_W01 Obszar kształcenia: nauki humanistyczne (H),nauki społeczne (S) Kierunek: Pedagogika Specjalność: terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwoju dziecka Profil kształcenia: praktyczny(p) forma studiów: stacjonarne,

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA I STOPNIA W FORMIE STACJONARNEJ I NIESTACJONARNEJ PROFIL PRAKTYCZNY

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA I STOPNIA W FORMIE STACJONARNEJ I NIESTACJONARNEJ PROFIL PRAKTYCZNY EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA I STOPNIA W FORMIE STACJONARNEJ I NIESTACJONARNEJ PROFIL PRAKTYCZNY UMIEJSCOWIENIE KIERUNKU W OBSZARACH KSZTAŁCENIA Kierunek studiów pedagogika

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Dz.U. z 2013 poz. 1273 Brzmienie od 31 października 2013 Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: PEDAGOGIKA. I. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia wraz z uzasadnieniem

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: PEDAGOGIKA. I. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia wraz z uzasadnieniem EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: PEDAGOGIKA Poziom kształcenia Profil kształcenia Tytuł zawodowy absolwenta studia I stopnia ogólnoakademicki licencjat I. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

Bardziej szczegółowo

ANKIETA SAMOOCENY OSIĄGNIĘCIA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

ANKIETA SAMOOCENY OSIĄGNIĘCIA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Szanowny Studencie, ANKIETA SAMOOCENY OSIĄGNIĘCIA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA bardzo prosimy o anonimową ocenę osiągnięcia kierunkowych efektów kształcenia w trakcie Twoich studiów. Twój głos pozwoli

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2012/2013 Senatu Akademickiego z dnia 4 marca 2013 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2012/2013 Senatu Akademickiego z dnia 4 marca 2013 r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2012/2013 Senatu Akademickiego z dnia 4 marca 2013 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA (opis zakładanych kierunkowych efektów kształcenia w odniesieniu do efektów kształcenia dla obszaru/obszarów,

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA DRUGIEGO STOPNIA POLSKIEJ RAMY KWALIFIKACJI DLA KIERUNKU: NAUKI O RODZINIE

CHARAKTERYSTYKA DRUGIEGO STOPNIA POLSKIEJ RAMY KWALIFIKACJI DLA KIERUNKU: NAUKI O RODZINIE CHARAKTERYSTYKA DRUGIEGO STOPNIA POLSKIEJ RAMY KWALIFIKACJI DLA KIERUNKU: NAUKI O RODZINIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (POZIOM 6) PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Objaśnienie oznaczeń: P6S kod składnika opisu kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA WYNIKAJĄCYCH Z OPISU SYLWETKI ABSOLWENTA STUDIOWANEGO KIERUNKU I SPECJALNOŚCI

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA WYNIKAJĄCYCH Z OPISU SYLWETKI ABSOLWENTA STUDIOWANEGO KIERUNKU I SPECJALNOŚCI Obszar kształcenia: nauki humanistyczne (H),nauki społeczne (S) Kierunek: Pedagogika Specjalność: logopedia Profil kształcenia: praktyczny(p) forma studiów: stacjonarne Tytuł zawodowy: licencjat studia

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA studia pierwszego stopnia profil praktyczny

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA studia pierwszego stopnia profil praktyczny Załącznik do Uchwały Senatu nr 34/2019 EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA studia pierwszego stopnia profil praktyczny Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: Kierunek studiów pedagogika

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Turystyka i rekreacja studia stacjonarne i niestacjonarne profil praktyczny

Efekty kształcenia dla kierunku Turystyka i rekreacja studia stacjonarne i niestacjonarne profil praktyczny Załącznik do Uchwały nr 24/2015/2016 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 1 marca 2016 r. Efekty kształcenia dla kierunku Turystyka i rekreacja studia stacjonarne i niestacjonarne profil praktyczny Użyte

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Załącznik do Uchwały Nr 82/2016 Senatu UKSW z dnia 19 maja 2016 r. WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne PODNOSZENIE KOMPETENCJI NAUCZYCIELSKICH W PRACY Z UCZNIEM O SPECJALNYCH

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW NAUK O RODZINIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW NAUK O RODZINIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW NAUK O RODZINIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów nauki o rodzinie należy do obszarów

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. dla Programu Kształcenia. Studiów Podyplomowych. Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna.

OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. dla Programu Kształcenia. Studiów Podyplomowych. Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna. Załącznik do uchwały nr538 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych prowadzonych na Wydziale Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu OPIS

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Pedagogika Poziom kształcenia: studia I stopnia Specjalności: Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: niestacjonarne Tytuł

Kierunek: Pedagogika Poziom kształcenia: studia I stopnia Specjalności: Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: niestacjonarne Tytuł Kierunek: Pedagogika Poziom kształcenia: studia I stopnia Specjalności: Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: niestacjonarne Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat Przyporządkowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Senatu nr 5/2017 z dnia r. OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA WYNIKAJĄCYCH Z OPISU SYLWETKI ABSOLWENTA

Załącznik nr 2 do Uchwały Senatu nr 5/2017 z dnia r. OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA WYNIKAJĄCYCH Z OPISU SYLWETKI ABSOLWENTA Załącznik nr 2 do Uchwały Senatu nr 5/2017 z dnia 27.02.2017 r. Obszar kształcenia: nauki humanistyczne (H),nauki społeczne (S) Kierunek: Pedagogika, Specjalność: pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie

Bardziej szczegółowo

Specjalnościowe efekty kształcenia. dla kierunku. KULTUROZNAWSTWO Studia pierwszego stopnia Specjalność: edukacja artystyczna

Specjalnościowe efekty kształcenia. dla kierunku. KULTUROZNAWSTWO Studia pierwszego stopnia Specjalność: edukacja artystyczna Załącznik do Uchwały nr 46/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2015 r. Specjalnościowe efekty kształcenia dla kierunku KULTUROZNAWSTWO Studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów PEDAGOGIKA SPECJALNA studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku studiów PEDAGOGIKA SPECJALNA studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Efekty kształcenia dla kierunku studiów PEDAGOGIKA SPECJALNA studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Załącznik nr 4 Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów pedagogika

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA PRZYGOTOWUJĄCEGO DO WYKONYWANIA ZAWODU NAUCZYCIELA PROFIL PRAKTYCZNY i OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA PRZYGOTOWUJĄCEGO DO WYKONYWANIA ZAWODU NAUCZYCIELA PROFIL PRAKTYCZNY i OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA PRZYGOTOWUJĄCEGO DO WYKONYWANIA ZAWODU NAUCZYCIELA PROFIL PRAKTYCZNY i OGÓLNOAKADEMICKI NAU2/3 efekty kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela MODUŁY 2 i 3 Po podkreślniku:

Bardziej szczegółowo

WIEDZA. Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent:

WIEDZA. Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent: Załącznik do Uchwały nr 21/2016 RWNHiS z dnia 28.11.2016 r. Obszar kształcenia/dziedzina nauki: nauki humanistyczne (H), nauki społeczne (S)/ pedagogika, socjologia, zarządzanie Kierunek: Organizacja i

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział Nauk Społecznych. Efekty kształcenia

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział Nauk Społecznych. Efekty kształcenia Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Załącznik nr 74 do uchwały nr Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 29 maja 2012 r. Efekty kształcenia dla: nazwa kierunku poziom kształcenia profil kształcenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 50/2016. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 30 czerwca 2016 roku

Uchwała Nr 50/2016. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 30 czerwca 2016 roku Uchwała Nr 50/2016 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie określenia efektów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 10/2012/2013 Senatu Akademickiego z dnia 4 marca 2013 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 10/2012/2013 Senatu Akademickiego z dnia 4 marca 2013 r. Załącznik nr 2 do Uchwały nr 10/2012/2013 Senatu Akademickiego z dnia 4 marca 2013 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA (opis zakładanych kierunkowych efektów kształcenia w odniesieniu do efektów kształcenia dla obszaru/obszarów,

Bardziej szczegółowo

Efekty wynikające ze Standardów Kształcenia Nauczycieli

Efekty wynikające ze Standardów Kształcenia Nauczycieli Załącznik 3. Efekty wynikające ze Standardów Kształcenia Nauczycieli Symbol Opis efektu kształcenia Kod składnika opisu s-w-1 s-w-2 s-u-1 s-u-2 s-u-3 s-k-1 s-k-2 Wiedza: absolwent ma uporządkowaną wiedzę

Bardziej szczegółowo

Treść. Ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą rozwoju człowieka w cyklu życia, zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym,

Treść. Ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą rozwoju człowieka w cyklu życia, zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym, Efekty kształcenia dla specjalności Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna Po ukończeniu studiów I stopnia kierunku Pedagogika specjalności Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna absolwent: Symbol efektu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 96/2015 Senatu UKSW z dnia 25 czerwca 2015 r.

Załącznik do Uchwały Nr 96/2015 Senatu UKSW z dnia 25 czerwca 2015 r. Załącznik do Uchwały Nr 96/2015 Senatu UKSW z dnia 25 czerwca 2015 r. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne PEDAGOGIKA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ I TYFLOPEDAGOGIKA WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Obszar kształcenia: nauki humanistyczne (H),nauki społeczne (S) Kierunek: Pedagogika. Specjalność: pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

Obszar kształcenia: nauki humanistyczne (H),nauki społeczne (S) Kierunek: Pedagogika. Specjalność: pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna Obszar kształcenia: nauki humanistyczne (H),nauki społeczne (S) Kierunek: Pedagogika Specjalność: pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna Profil kształcenia: praktyczny(p) forma studiów :stacjonarne,

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA SPECJALNA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA SPECJALNA EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA SPECJALNA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki licencjat 1. Umiejscowienie

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Program kształcenia studiów podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne Gdynia 2014 r. Podstawa prawna realizacji studiów. Ustawa Prawo

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 21 /2014 RWNHiS z dnia r. Obszar kształcenia: nauki humanistyczne (H),nauki społeczne (S) Kierunek: Pedagogika

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 21 /2014 RWNHiS z dnia r. Obszar kształcenia: nauki humanistyczne (H),nauki społeczne (S) Kierunek: Pedagogika Załącznik nr 2 do Uchwały nr 21 /2014 RWNHiS z dnia 22.09.2014 r. Obszar kształcenia: nauki humanistyczne (H),nauki społeczne (S) Kierunek: Pedagogika Specjalność: pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU PSYCHOLOGIA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU PSYCHOLOGIA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU PSYCHOLOGIA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Symbol efektu kierunkowego K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 Po ukończeniu studiów jednolitych

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REWALIDACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE (III semestr)

Studia podyplomowe OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REWALIDACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE (III semestr) Studia podyplomowe OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REWALIDACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE (III semestr) Termin: 25.03.2017; 22.04.2017 godz. 9:00 Czas trwania 3 semestry (kwalifikacyjne) Łączna

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim Wydział Nauk Społecznych

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim Wydział Nauk Społecznych Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim Wydział Nauk Społecznych EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

Bardziej szczegółowo

3.1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych

3.1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych 3. Efekty kształcenia Efekty kształcenia dla kierunku studiów pedagogika, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 listopada 2011 roku w sprawie wzorcowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe Efekty Kształcenia

Kierunkowe Efekty Kształcenia K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 K_W09 K_W10 K_W11 K_W12 K_W13 K_W14 K_W15 K_W16 K_W17 Kierunkowe Efekty Kształcenia zna elementarną terminologię używaną w pedagogice i rozumie jej źródła

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów PEDAGOGIKA SPECJALNA studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku studiów PEDAGOGIKA SPECJALNA studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Efekty kształcenia dla kierunku studiów PEDAGOGIKA SPECJALNA studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Załącznik nr 5 Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów pedagogika specjalna

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO - TECHNICZNY. Instytut Pedagogiki EFEKTY KSZTAŁCENIA. Kierunek studiów PEDAGOGIKA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO - TECHNICZNY. Instytut Pedagogiki EFEKTY KSZTAŁCENIA. Kierunek studiów PEDAGOGIKA Zał. nr 5 do uchwały nr 79/V/VI/2012 Senatu PWSZ w Koninie z dnia 19.06.2012 w spr. przyjęcia efektów kształcenia dla kierunków w PWSZ w Koninie PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów pedagogika.

Efekty kształcenia dla kierunku studiów pedagogika. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI W WYŻSZEJ SZKOLE EKONOMII, TURYSTYKI I NAUK SPOŁECZNYCH W KIELCACH Symbol K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia. Odniesienie do efektów kształcenia dla obszarów nauk humanistycznych i społecznych

Efekty kształcenia. Odniesienie do efektów kształcenia dla obszarów nauk humanistycznych i społecznych Załącznik do Uchwały nr 10/2017 RWNHiS z dnia 20.02.2017 r. Efekty kształcenia Obszar kształcenia/dziedzina nauki: nauki humanistyczne (H), nauki społeczne (S)/ Kierunek: Rewalidacja uczniów ze specjalnymi

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA. 1. Odniesienie efektów obszarowych do efektów kierunkowych

EFEKTY KSZTAŁCENIA. 1. Odniesienie efektów obszarowych do efektów kierunkowych Załącznik do uchwały nr 522 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 listopada 2015 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA 1. Odniesienie efektów obszarowych do efektów kierunkowych Efekty kształcenia dla kierunku

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-TECHNICZNY. Instytut Pracy Socjalnej EFEKTY KSZTAŁCENIA. Kierunek studiów PRACA SOCJALNA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-TECHNICZNY. Instytut Pracy Socjalnej EFEKTY KSZTAŁCENIA. Kierunek studiów PRACA SOCJALNA Zał. nr 9 do uchwały nr 163/V/V/2013 Senatu PWSZ w Koninie z dnia 14.05.2013 w sprawie efektów kształcenia dla kierunków studiów w PWSZ w Koninie PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym NAUKI SPOŁECZNE Forma kształcenia

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Pedagogika wczesnej edukacji

Efekty kształcenia dla kierunku Pedagogika wczesnej edukacji Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 699 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: administracja i cyfryzacja,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 14/2019 SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte z dnia 21 marca 2019 roku

UCHWAŁA NR 14/2019 SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte z dnia 21 marca 2019 roku UCHWAŁA NR 14/2019 SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie: dostosowania programów studiów pierwszego stopnia na kierunku pedagogika o profilu

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH ABSOLWENTÓW KIERUNKU WIEDZA

EFEKTY KSZTAŁCENIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH ABSOLWENTÓW KIERUNKU WIEDZA Załącznik do uchwały 102/03/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego KIERUNEK STUDIÓW POZIOM KSZTAŁCENIA PROFIL KSZTAŁCENIA TYTUŁ ZAWODOWY ABSOLWENTA EFEKTY KSZTAŁCENIA PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Bardziej szczegółowo

NAUKI HUMANISTYCZNE WIEDZA

NAUKI HUMANISTYCZNE WIEDZA Nazwa kierunku studiów: PEDAGOGIKA Poziom kształcenia: studia I stopnia kierunkowy Efekt kształcenia dla kierunku NAUKI HUMANISTYCZNE profil kształcenia: praktyczny Odniesienie efektów kształcenia dla

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu nr 68/2012 z dnia 14.06.2012 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały nr 119 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 27 czerwca 2017 r.

Załącznik nr 2 do uchwały nr 119 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 27 czerwca 2017 r. Załącznik nr 2 do uchwały nr 119 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 27 czerwca 2017 r. Uchwała nr 143 Senatu Uniwersytetu Śląskiego z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie określenia efektów

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: PRACA SOCJALNA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: PRACA SOCJALNA EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: PRACA SOCJALNA Poziom kształcenia Profil kształcenia Tytuł zawodowy absolwenta Obszar wiedzy Dziedzina Dyscyplina studia I stopnia praktyczny licencjat obszar nauk

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW NAUK O RODZINIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW NAUK O RODZINIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW NAUK O RODZINIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów nauki o rodzinie należy do obszarów

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów ANIMACJA KULTURY studia drugiego stopnia profil praktyczny

Efekty kształcenia dla kierunku studiów ANIMACJA KULTURY studia drugiego stopnia profil praktyczny Załącznik 1. Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Efekty kształcenia dla kierunku studiów ANIMACJA KULTURY studia drugiego stopnia profil praktyczny Kierunek studiów: animacja kultury należy

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PSYCHOLOGIA STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PSYCHOLOGIA STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PSYCHOLOGIA STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów psychologia należy do obszaru kształcenia nauki społeczne.

Bardziej szczegółowo

EFEKTY UCZENIA SIĘ. WIEDZA, absolwent zna i rozumie: KA6_WG1

EFEKTY UCZENIA SIĘ. WIEDZA, absolwent zna i rozumie: KA6_WG1 EFEKTY UCZENIA SIĘ dla kierunku PEDAGOGIKA studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w dyscyplinie/dyscyplinach naukowych, do których odnoszą się efekty uczenia się: Pedagogika,

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA OBSZAR NAUK HUMANISTYCZNYCH/SPOŁECZNYCH

EFEKTY KSZTAŁCENIA OBSZAR NAUK HUMANISTYCZNYCH/SPOŁECZNYCH Załącznik nr 4 do Uchwały nr 492/05/2015 Senatu UR z dnia 28 maja 2015 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek studiów Poziom kształcenia PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA studia stacjonarne i niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Bezpieczeństwo Wewnętrzne Efekty kształcenia dla kierunku studiów Bezpieczeństwo Wewnętrzne Jednostka prowadząca kierunek studiów: Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Kierunek studiów: Bezpieczeństwo wewnętrzne Poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów PEDAGOGIKA SPECJALNA studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku studiów PEDAGOGIKA SPECJALNA studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Załącznik nr 5 Efekty kształcenia dla kierunku studiów PEDAGOGIKA SPECJALNA studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów pedagogika specjalna

Bardziej szczegółowo

Kierunek kształcenia pedagogika należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk humanistycznych oraz nauk społecznych.

Kierunek kształcenia pedagogika należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk humanistycznych oraz nauk społecznych. Efekty kształcenia dla kierunku PEDAGOGIKA studia pierwszego stopnia profil praktyczny Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie Umiejscowienie kierunku w

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział Nauk o Ziemi

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Załącznik nr 1 do uchwały nr 383 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 16 grudnia 2014 r. Szczegółowe EFEKTY KSZTAŁCENIA związane z kwalifikacjami uprawniającymi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 16/2015. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku

UCHWAŁA NR 16/2015. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku UCHWAŁA NR 16/2015 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku w sprawie: utworzenia kierunku studiów Pedagogika, poziom drugi, profil praktyczny oraz określenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 15/2019 SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte z dnia 21 marca 2019 roku

UCHWAŁA NR 15/2019 SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte z dnia 21 marca 2019 roku UCHWAŁA NR 15/2019 SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie: dostosowania programów studiów drugiego stopnia na kierunku pedagogika o profilu praktycznym

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK STUDENCKIEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ

DZIENNIK STUDENCKIEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ DZIENNIK STUDENCKIEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ... IMIĘ I NAZWISKO STUDENTA..... WYDZIAŁ PEDAGOGIKA Profil praktyczny KIERUNEK/ PROFIL STUDIÓW... NR ALBUMU... TERMIN REALIZACJI PRAKTYKI... NAZWA INSTYTUCJI...

Bardziej szczegółowo

Zbiór efektów kształcenia dla specjalności studiów Pedagogika społeczna i terapia pedagogiczna, profil ogólnoakademicki

Zbiór efektów kształcenia dla specjalności studiów Pedagogika społeczna i terapia pedagogiczna, profil ogólnoakademicki Zbiór efektów kształcenia dla specjalności studiów Pedagogika społeczna i terapia pedagogiczna, profil ogólnoakademicki Objaśnienie oznaczeń w symbolach: K (przed podkreślnikiem) - kierunkowe efekty kształcenia

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów pedagogika. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku pedagogika absolwent:

Efekty kształcenia dla kierunku studiów pedagogika. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku pedagogika absolwent: Załącznik do Uchwały nr 25/2015/2016 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 15 kwietnia 2016 roku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA II STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY Symbol K_W01 K_W02

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 22/2015 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 19 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA nr 22/2015 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 19 czerwca 2015 r. UCHWAŁA nr 22/2015 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w efektach kształcenia dla kierunku filologia, specjalność

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki uniwersalnych charakterystyk dla danego poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji (ustawa o ZSK) charakterystyk drugiego stopnia dla danego poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji (rozporządzenie MNiSW) charakterystyk

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANE DLA KIERUNKU EFEKTY KSZTAŁCENIA

ZAKŁADANE DLA KIERUNKU EFEKTY KSZTAŁCENIA ZAKŁADANE DLA KIERUNKU EFEKTY KSZTAŁCENIA Efekty kształcenia dla kierunku studiów pedagogika studia drugiego stopnia profil praktyczny Efekty kształcenia dla kierunku studiów pedagogika. Symbol Po ukończeniu

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia Dla kierunku studiów PSYCHOLOGIA jednolite studia magisterskie profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia Dla kierunku studiów PSYCHOLOGIA jednolite studia magisterskie profil ogólnoakademicki Załącznik nr 7 Efekty kształcenia Dla kierunku studiów PSYCHOLOGIA jednolite studia magisterskie profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Psychologię jako kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Pedagogika Specjalizacja/specjalność. 15 godzin

OPIS PRZEDMIOTU. Pedagogika Specjalizacja/specjalność. 15 godzin OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Seminarium magisterskie nt. Organizacje pozarządowe i edukacja w perspektywie porównawczej. Wydział Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut/Katedra Instytut

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ANIMACJA KULTURY POZIOM KSZTAŁCENIA: STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL KSZTAŁCENIA: PRAKTYCZNY

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ANIMACJA KULTURY POZIOM KSZTAŁCENIA: STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL KSZTAŁCENIA: PRAKTYCZNY Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu Nr XXII 38.4/12 z dnia 21 marca 2012 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ANIMACJA KULTURY POZIOM KSZTAŁCENIA: STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL KSZTAŁCENIA: PRAKTYCZNY

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE STUDIA II STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE STUDIA II STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE STUDIA II STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów bezpieczeństwo wewnętrzne należy do

Bardziej szczegółowo

1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia

1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia Załącznik do Uchwały nr 125/2014 Senatu UKSW z dnia 25 września 2014 r. 1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia Nazwa kierunku studiów i kod programu wg USOS Poziom

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do efektów kształcenia w obszarze kształcenia (symbole)** nauki humanistyczne (H) nauki społeczne (S)

Odniesienie do efektów kształcenia w obszarze kształcenia (symbole)** nauki humanistyczne (H) nauki społeczne (S) Załącznik nr 2 do Uchwały nr 27 Senatu UMK z dnia 26 lutego 2013 r. E f e k t y k s z t a ł c e n i a d l a k i e r u n k u i i c h r e l a c j e z e f e k t a m i k s z t a ł c e n i a d l a o b s z a

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Pedagogika specjalna

Efekty kształcenia dla kierunku Pedagogika specjalna Załącznik 3 do Uchwały Nr 496 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: biotechnologia, broker innowacji

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Załącznik do uchwały nr.. 213 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 21 stycznia 2014 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA dla autorskiego kierunku OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW I STOPNIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW I STOPNIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW I STOPNIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA KIERUNEK: pedagogika OBSZARY KSZTAŁCENIA: nauki humanistyczne i nauki społeczne SYLWETKA ABSOLWENTA Absolwent ma WIEDZĘ: ogólnopedagogiczną,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim Praktyka opiekuńczo-wychowawcza w szkole podstawowej 2. Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim Education and

Bardziej szczegółowo

Opis kierunkowych efektów kształcenia

Opis kierunkowych efektów kształcenia Efekty kształcenia na kierunku Opis kierunkowych efektów kształcenia Odniesienie efektów kształcenia do obszaru wiedzy Filozofia bezpieczeństwa (W, Ćw, S, B) Geografia bezpieczeństwa (W, Ćw, S, B) Historia

Bardziej szczegółowo

EFEKTY UCZENIA SIĘ Pedagogika, studia pierwszego stopnia

EFEKTY UCZENIA SIĘ Pedagogika, studia pierwszego stopnia EFEKTY UCZENIA SIĘ Pedagogika, studia pierwszego stopnia Odniesienie do uniwersalnej charakterystyki poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji Zna i rozumie: w zaawansowanym stopniu wybrane fakty, obiekty i zjawiska

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK PEDAGOGIKA ZAWODOWYCH PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA I OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZA NA KIERUNKU DLA SPECJALNOŚCI

PROGRAM PRAKTYK PEDAGOGIKA ZAWODOWYCH PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA I OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZA NA KIERUNKU DLA SPECJALNOŚCI PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU I NAUK SPOŁECZNYCH KATEDRA NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH ZAKŁAD PEDAGOGIKI PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH NA

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: PEDAGOGIKA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: PEDAGOGIKA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY Załącznik nr 2 do Uchwały Senatu Wyższej Szkoły Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach nr 82 z dnia 26 kwietnia 2012 r EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: PEDAGOGIKA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

RAMOWY PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: RAMOWY PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: MODUŁ 1: PRZYGOTOWANIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE SPECJALNE NAZWA PRZEDMIOTU Forma zal. Wymiar godzin w k ćw. Łączny wymiar godzin I II III Punkty ECTS Wybrane zagadnienia

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA UCZELNIA SPOŁECZNO-TECHNICZNA W RADOMIU

EUROPEJSKA UCZELNIA SPOŁECZNO-TECHNICZNA W RADOMIU EUROPEJSKA UCZELNIA SPOŁECZNO-TECHNICZNA W RADOMIU DZIENNIK PRAKTYK STUDIA PODYPLOMOWE Imię i nazwisko słuchacza Pieczątka Uczelni Pieczątka szkoły/ placówki 1 I. Dane osobowe słuchacza (praktykanta):

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych

EFEKTY KSZTAŁCENIA tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych Załącznik do uchwały nr... Senatu UW z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku studiów Pedagogika specjalna i edukacja społeczna EFEKTY KSZTAŁCENIA tabela odniesień efektów

Bardziej szczegółowo

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I PRZYPORZĄDKOWANYCH IM MODUŁÓW H2A_W02 H2A_W03

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I PRZYPORZĄDKOWANYCH IM MODUŁÓW H2A_W02 H2A_W03 Załącznik nr 3 (wymagany do wniosku do Senatu UG w sprawie zatwierdzenia programu studiów) OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W OBSZARZE KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE NAUK HUMANISTYCZNYCH, SPOŁECZNYCH i MEDYCZNYCH Nazwa

Bardziej szczegółowo

Opis zakładanych efektów kształcenia

Opis zakładanych efektów kształcenia Załącznik do uchwały nr 72 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 30 stycznia 2013 r. Opis zakładanych efektów kształcenia Nazwa kierunku studiów: Administracja Obszar kształcenia: obszar kształcenia

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów pedagogika. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku studiów pedagogika absolwent:

Efekty kształcenia dla kierunku studiów pedagogika. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku studiów pedagogika absolwent: EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI W WYŻSZEJ SZKOLE EKONOMII, TURYSTYKI I NAUK SPOŁECZNYCH W KIELCACH Symbol K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05

Bardziej szczegółowo

Odniesienie efektów kierunkowych kształcenia do efektów obszarowych

Odniesienie efektów kierunkowych kształcenia do efektów obszarowych Załącznik do uchwały nr 540 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 27 stycznia 2016 r. Odniesienie efektów kierunkowych kształcenia do efektów obszarowych Tabela odniesień efektów kierunkowych do

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE INSTYTUT HUMANISTYCZNY SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu (modułu) Poziom kształcenia Studia I stopnia INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE PRAKTYKI ZAWODOWE

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia dla studio w pierwszego stopnia na kierunku pedagogika o profilu praktycznym obowiązujący od roku akademickiego 2014/2015

Program kształcenia dla studio w pierwszego stopnia na kierunku pedagogika o profilu praktycznym obowiązujący od roku akademickiego 2014/2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych nr 129/214 Program kształcenia dla studio w pierwszego stopnia na kierunku pedagogika o profilu praktycznym obowiązujący od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: FILOLOGIA ANGIELSKA Z PEDAGOGIKĄ

OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: FILOLOGIA ANGIELSKA Z PEDAGOGIKĄ OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: FILOLOGIA ANGIELSKA Z PEDAGOGIKĄ Nazwa kierunku studiów Nazwa wydziału Filologia angielska z pedagogiką Wydział Anglistyki oraz Wydział Pedagogiczno-Artystyczny

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE STUDIA II STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY EDYCJA 2016

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE STUDIA II STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY EDYCJA 2016 EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE STUDIA II STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY EDYCJA 2016 Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: Kierunek studiów bezpieczeństwo narodowe

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych: Sposób dokumentacji efektów kształcenia

Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych: Sposób dokumentacji efektów kształcenia Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych: Lp. K_W01 K_W02 K_W06 K_W08 K_W09 Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych zna terminologię używaną w pedagogice a w szczególności w oraz jej zastosowanie

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOLOGIA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY. Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOLOGIA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY. Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Załącznik nr 1 EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOLOGIA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne 1. Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla: nazwa kierunku poziom kształcenia pierwszy profil kształcenia ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla: nazwa kierunku poziom kształcenia pierwszy profil kształcenia ogólnoakademicki Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Efekty kształcenia dla: nazwa kierunku poziom kształcenia pierwszy profil kształcenia ogólnoakademicki Edukacja Techniczno Informatyczna Załącznik nr 16 do uchwały

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA UCZELNIA SPOŁECZNO-TECHNICZNA W RADOMIU

EUROPEJSKA UCZELNIA SPOŁECZNO-TECHNICZNA W RADOMIU EUROPEJSKA UCZELNIA SPOŁECZNO-TECHNICZNA W RADOMIU DZIENNIK PRAKTYK STUDIA PODYPLOMOWE Imię i nazwisko słuchacza Pieczątka Uczelni Pieczątka szkoły/ placówki 1 I. Dane osobowe słuchacza (praktykanta):

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów bezpieczeństwo wewnętrzne należy do

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe Efekty Kształcenia

Kierunkowe Efekty Kształcenia K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 K_W09 K_W10 K_W11 K_W12 K_W13 K_W14 K_W15 K_W16 U_W17 Kierunkowe Efekty Kształcenia zna terminologię używaną w pedagogice oraz jej zastosowanie w dyscyplinach

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia dla studio w pierwszego stopnia na kierunku pedagogika o profilu praktycznym obowiązujący od roku akademickiego 2015/2016

Program kształcenia dla studio w pierwszego stopnia na kierunku pedagogika o profilu praktycznym obowiązujący od roku akademickiego 2015/2016 Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych nr 131/215 Program kształcenia dla studio w pierwszego stopnia na kierunku pedagogika o profilu praktycznym obowiązujący od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK. PEDAGOGIKA profil praktyczny ZAWODOWYCH PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA I OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZA NA KIERUNKU DLA SPECJALNOŚCI

PROGRAM PRAKTYK. PEDAGOGIKA profil praktyczny ZAWODOWYCH PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA I OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZA NA KIERUNKU DLA SPECJALNOŚCI PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU I NAUK SPOŁECZNYCH KATEDRA NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH ZAKŁAD PEDAGOGIKI PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH NA

Bardziej szczegółowo