MISJA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MISJA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE"

Transkrypt

1 MISJA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE Wydział Matematyczno-Przyrodniczy jest jedną z podstawowych jednostek organizacyjnych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Przedstawiona misja Wydziału jest zgodna z misją Uczelni. Misją Wydziału jest działalność naukowa i dydaktyczna. Działalność naukowa polega na prowadzeniu badań naukowych oraz upowszechnianiu ich wyników. Wydział kładzie nacisk na wysoki poziom pracy naukowej jako niezbędny element procesu dydaktycznego. Działalność dydaktyczna ma na celu kształcenie studentów i doktorantów oraz upowszechnianie wiedzy poprzez prowadzenie działalności popularyzatorskiej. Hołdując zasadzie universitas magistrorum et scholarium uprawianie nauki przy współpracy studentów i doktorantów, darzących się zaufaniem i poszanowaniem daje możliwość rozwoju społeczności akademickiej zgodnie z tradycją wychodząc naprzeciw nowoczesnym trendom partnerstwa, co jest jednym z założeń współczesnego szkolnictwa wyższego. W ramach prowadzonej działalności badawczej Wydział tworzy warunki umożliwiające rozwój kadry naukowej. Wydział ma ambicje prowadzenia badań naukowych w zakresie nauk ścisłych, przyrodniczych i technicznych na najwyższym poziomie. Kładzie nacisk na aktywne uczestnictwo w międzynarodowej działalności naukowej oraz ścisłą współpracę ze światową społecznością naukowców. Wydział uważa za swój obowiązek podejmowanie nowych wyzwań badawczych i otwieranie nowych obszarów działalności naukowej. W celu rozwijania i wspierania badań naukowych Wydział przywiązuje dużą wagę do promowania współpracy z zagranicznymi placówkami naukowymi służącej wymianie myśli naukowej i doświadczeń badawczych, otacza szczególną opieką młodych pracowników umożliwiając im odbywanie staży w krajowych i zagranicznych ośrodkach naukowych oraz tworzenie sprzyjających warunków i klimatu do szybkiego awansu naukowego. Wydział Matematyczno-Przyrodniczy prowadzi studia na trzech poziomach kształcenia oraz studia podyplomowe podejmując niezbędne działania umożliwiające studentom i słuchaczom zdobywanie rzetelnej wiedzy w zakresie studiowanych kierunków. Szczególny nacisk położony jest na kształtowanie twórczej postawy studentów, przygotowanie ich do sprostania wyzwaniom dalszej edukacji i konkurencji na rynku pracy. Wydział tworzy nowe kierunki studiów i specjalności w porozumieniu z krajowym i lokalnym rynkiem pracodawców. Wspiera najzdolniejszych studentów oferując im możliwość kształcenia w języku angielskim

2 w ramach współpracy w uczelniami zagranicznymi. Sprzyja to lepszemu rozwojowi intelektualnemu studentów otwartych na potrzeby globalne. W procesie kształcenia Wydział podejmuje ciągłe działania mające na celu doskonalenie procesu dydaktycznego oraz rozwijanie zainteresowań i umiejętności naukowych studentów. Popiera i wspomaga działalność kół naukowych, organizację studenckich seminariów i sesji naukowych. STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA I. CELE STRATEGICZNE W ZAKRESIE NAUKI I WDROŻEŃ Cel strategiczny 1 - Opracowanie i realizacja strategii rozwoju Wydziału I.1.1 Opracowanie i monitorowanie sposobów realizacji strategii rozwoju Wydziału I.1.2 Osiąganie jak najwyższej kategorii naukowej przez Wydział I.1.3 Uzyskanie uprawnienia do nadania stopnia doktora habilitowanego (chemia/fizyka) Cel strategiczny 2 - Tworzenie wiodących obszarów badawczych Wydziału, rozwój infrastruktury naukowej I.2.1 Określenie wiodących obszarów badawczych Wydziału I.2.2 Unowocześnienie bazy badawczej I.2.3 Określenie i przygotowanie laboratoriów naukowych do uzyskania certyfikatów i akredytacji Cel strategiczny 3 - Zwiększenie efektywności rozwoju kadry naukowej I.3.1 Określenie polityki kadrowej Wydziału. Określenie stanu kadry naukowej z uwzględnieniem terminów planowanych awansów naukowych i zawodowych I.3.2 Wypracowanie i określenie sposobów i metod zwiększenia efektywności rozwoju kadry naukowej w zakresie awansów naukowych I.3.3 Wspieranie rozwoju kadry naukowej Wydziału

3 Cel strategiczny 4 - Zwiększenie skuteczności pozyskiwania środków zewnętrznych na badania naukowe, prace rozwojowe i wdrożeniowe oraz na usługi I.4.1 Określenie i analiza stanu oraz sytuacji Wydziału w zakresie pozyskanych środków zewnętrznych na badania naukowe, prace rozwojowe i wdrożeniowe oraz na usługi I.4.2 Wypracowanie metod zwiększenia skuteczności w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na badania naukowe, prace rozwojowe i wdrożeniowe oraz na usługi I.4.3 Pozyskiwanie środków zewnętrznych na badania naukowe, prace rozwojowe i wdrożeniowe oraz na usługi Cel strategiczny 5 - Aktywizacja działalności patentowej i wdrożeniowej I.5.1 Określenie i analiza stanu oraz sytuacji Wydziału w zakresie działalności patentowej i wdrożeniowej I.5.2 Wypracowanie metod aktywizacji patentowej i wdrożeniowej I.5.3 Rozwijanie działalności patentowej i wdrożeniowej Cel strategiczny 6 - Wspieranie udziału pracowników uczelni w krajowych, europejskich i światowych programach badawczych I.6.1 Określenie możliwości współpracy krajowej i międzynarodowej w zakresie programów badawczych I.6.2 Opracowanie metod wspierania udziału pracowników uczelni w programach badawczych I.6.3 Zwiększenie udziału pracowników w programach badawczych Cel strategiczny 7 - Zbudowanie systemu oceny jakości badań i powiązanie badań z systemem finansowania I.7.1 Opracowanie systemu oceny jakości badań naukowych I.7.2 Rozwijanie systemu oceny jakości badań i powiązania badań z systemem finansowania Cel strategiczny 8 - Zwiększenie aktywności naukowej oraz poprawa międzynarodowej widoczności efektów badań I.8.1 Opracowanie metod i systemu zwiększenia aktywności naukowej oraz poprawy międzynarodowej widoczności efektów badań m.in. poprzez wprowadzenie

4 czasopism naukowych wydawanych w Uczelni na listy czasopism punktowanych polskich i międzynarodowych, a także poprzez wskazanie i wspieranie systemowych narzędzi służących zwiększeniu aktywności naukowej I.8.2 Wdrażanie i rozwój procesu zwiększenia aktywności naukowej Cel strategiczny 9 - Integracja nauki z innymi przedsięwzięciami Wydziału poprzez realizację interdyscyplinarnych projektów badawczych I.9.1 Wskazanie obszarów badawczych w celu realizacji interdyscyplinarnych projektów badawczych I I.9.2 Realizowanie interdyscyplinarnych projektów badawczych II. CELE STRATEGICZNE W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA Cel strategiczny 1 - Modernizacja oferty kształcenia zgodnie z oczekiwaniami rynku pracy, ze szczególnym nastawieniem na kształcenie praktyczne, IT i języki obce II.1.1 Określenie kierunku modernizacji oferty kształcenia II.1.2 Modernizacja i doskonalenie programów kształcenia na kierunkach i specjalnościach zgodnie z oczekiwaniami rynku pracy II.1.3 Modernizacja kształcenia z nastawieniem na kierunki i specjalności praktyczne II.1.4 Modernizacja kształcenia z uwzględnieniem znaczenia technologii informacyjnych II.1.5 Modernizacja kształcenia z uwzględnieniem znaczenia udziału w programach języków obcych II.1.6 Rozwój obszaru kształcenia związanego z koncepcją uczenia się przez całe życie, w tym przede wszystkim form studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń II.1.7 Wdrożenie działań mających na celu zwiększenie atrakcyjności studiowania na studiach wszystkich stopni. Promocja kierunków studiów Cel strategiczny 2 - Uzyskanie certyfikatów jakości kształcenia, akredytacji kierunków studiów oraz wybranych laboratoriów II.2.1 Określenie terminów uzyskania certyfikatów jakości i akredytacji poszczególnych kierunków studiów

5 II.2.2 Przygotowanie jednostek i kierunków studiów do uzyskania certyfikatów i akredytacji II.2.3 Przygotowanie jednostek i kierunków studiów do uzyskania certyfikatów i akredytacji międzynarodowych Cel strategiczny 3 - Wdrożenie technologii nauczania na odległość, w tym wdrażanie modułów dydaktycznych opartych na wykorzystaniu technologii internetowych dla zwiększenia efektywności kształcenia i redukcji kosztów nauczania II.3.1 Określenie potrzeby wprowadzenia technologii nauczania na odległość w zakresie kierunków oraz form kształcenia II.3.2 Przygotowanie techniczne Wydziału do wprowadzenia technologii nauczania na odległość II.3.3 Wdrażanie technologii nauczania na odległość Cel strategiczny 4 - Rozwój studenckiego i doktoranckiego ruchu naukowego skupionego w kołach naukowych na poszczególnych kierunkach studiów II.4.1 Określenie kierunku rozwoju studenckiego i doktoranckiego ruchu naukowego II.4.2 Rozwój studenckiego i doktoranckiego ruchu naukowego skupionego w kołach naukowych II.4.3 Wspieranie powstawania prac dyplomowych realizowanych w ramach działalności kół naukowych Cel strategiczny 5 - Rozwijanie badań naukowych z udziałem studentów i doktorantów, wdrożenie zasad zaliczania przedmiotów na podstawie udziału w pracy badawczej lub działalności w kole naukowym II.5.1 Określenie kierunków rozwoju badań naukowych z udziałem studentów i doktorantów II.5.2 Wprowadzenie systemu udziału studentów i doktorantów w badaniach naukowych II.5.3 Wdrożenie zasad zaliczania przedmiotów na podstawie udziału w pracy badawczej lub działalności w kole naukowym Cel strategiczny 6 - Wdrożenie systemu zarządzania jakością kształcenia

6 II.6.1 Systematyczny rozwój Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia zgodnie z uchwałami Senatu i zarządzeniami rektora II.6.2 Przygotowanie programów i kadry w celu uruchomienia kształcenia w języku angielskim II.6.3 Wzbogacenie oferty w zakresie kształcenia podyplomowego II.6.4 Umiędzynarodowienie studiów II.6.5 Przygotowania do uruchomienia kształcenia w trybie e-learningu II.6.6 Opracowanie koncepcji systemu praktyk studenckich dostosowanych do współczesnych wymagań kształcenia III. CELE STRATEGICZNE W OBSZARZE RELACJI Z OTOCZENIEM Cel strategiczny 1 - Umacnianie związków Wydziału z przedsiębiorstwami, organami administracji państwowej, organami samorządowymi i społecznymi, stowarzyszeniami naukowymi i zawodowymi III.1.1 Określenie kierunków umacniania związków Wydziału z otoczeniem społecznogospodarczym III.1.2 Wdrażanie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym; Współpraca z Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji w Obszarze i Sztuki III.1.3 Udział interesariuszy zewnętrznych w pracach WZZJK Cel strategiczny 2 - Umacnianie autonomii i samorządności Wydziału poprzez partnerską współpracę z Samorządem Studentów i Doktorantów, Ruchem Studenckim, związkami zawodowymi działającymi w uczelni, stowarzyszeniami i organizacjami zawodowymi oraz stowarzyszeniami III.2.1 Określenie kierunków współpracy mających na celu umacnianie autonomii i samorządności Uczelni III.2.2 Powołanie stowarzyszenia absolwentów WMP III.2.3 Współpraca z Samorządem Studentów i Doktorantów, Ruchem Studenckim, związkami zawodowymi działającymi w uczelni, stowarzyszeniami i organizacjami zawodowymi oraz stowarzyszeniami absolwentów Cel strategiczny 3 - Wzmocnienie pozycji Wydziału jako ośrodka eksperckiego w zakresie nauki, polityki społecznej i edukacyjnej

7 III.3.1 Określenie sposobów i metod wzmocnienia pozycji Wydziału jako ośrodka eksperckiego w zakresie nauki, polityki społecznej i edukacyjnej III.3.2 Prowadzenie działań mających na celu wzmocnienie pozycji Uczelni jako ośrodka eksperckiego w zakresie nauki, polityki społecznej i edukacyjnej Cel strategiczny 4 - Zwiększenie prestiżu i budowa wizerunku Wydziału jako miejsca przyjaznej studentom i doktorantom III.4.1 Określenie sposobów i metod zwiększenia prestiżu i budowy wizerunku Wydziału jako przyjaznego studentom i doktorantom III.4.2 Wdrażanie działań mających na celu zwiększenie prestiżu i budowę wizerunku Wydziału jako przyjaznego studentom i doktorantom Cel strategiczny 5 - Rozwój współpracy ze szkolnictwem wszystkich szczebli w Częstochowie i regionie, ze szczególnym uwzględnieniem szkolnictwa ponadgimnazjalnego III.5.1 Opracowanie planu systemowych działań zmierzających do rozwoju współpracy ze szkolnictwem Częstochowy i regionu III.5.2 Wdrażanie działań mających na celu rozwój współpracy ze szkolnictwem Częstochowy i regionu IV. CELE STRATEGICZNE W ZAKRESIE PROFESJONALNEGO ZARZĄDZANIA WYDZIAŁEM Cel strategiczny 1 - Udział w rozbudowie uczelnianej infrastruktury informatycznej IV.1.1 Określenie działań mających na celu udział Wydziału w rozbudowie uczelnianej infrastruktury informatycznej IV.1.2 Wdrażanie działań mających na celu rozbudowę uczelnianej infrastruktury informatycznej poprzez wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego zarządzania Uczelnią: kompleksowa informatyzacja administracji i bibliotek, e- learning, portale obsługi studentów, doktorantów i pracowników, e-archiwizacja, repozytoria dokumentów elektronicznych, zintegrowane bazy danych Cel strategiczny 2 - Optymalizacja wykorzystania zasobów Wydziału - budynków, kadry, potencjału badawczego i edukacyjnego

8 IV.2.1 Określenie działań mających na celu optymalizację wykorzystania zasobów Wydziału IV.2.2 Określenie kierunków modernizacji infrastruktury, w tym inwestycji budowalnych i remontowych z uwzględnieniem zapotrzebowania związanego z realizowanymi i planowanymi do realizacji projektami naukowymi, badawczymi i dydaktycznymi IV.2.3 Wdrażanie działań mających na celu pełne i optymalne wykorzystanie zasobów Wydziału Cel strategiczny 3 - Poszerzenie dostępu pracowników, studentów i doktorantów do nowoczesnych systemów informacyjnych wspierających kształcenie i badania naukowe IV.3.1 Określenie działań mających na celu poszerzenie dostępu pracowników, studentów i doktorantów do nowoczesnych systemów informacyjnych wspierających kształcenie i badania naukowe IV.3.2 Wdrażanie działań mających na celu poszerzenie dostępu pracowników, studentów i doktorantów do nowoczesnych systemów informacyjnych wspierających kształcenie i badania naukowe Cel strategiczny 4 - Zmniejszenie kosztów funkcjonowania Wydziału IV.4.1 Określenie działań mających na celu zmniejszenie kosztów funkcjonowania Wydziału IV.4.2 Wdrażanie działań mających na celu zmniejszenie kosztów funkcjonowania Wydziału V. METODOLOGIA DZIAŁAŃ I ETAPY REALIZACJI STRATEGII Opracowane cele strategiczne i operacyjne Wydziału są zgodne z misja i strategią Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, uchwaloną przez Senat Uczelni Uchwałą nr 4 / 2014 z dnia 29 stycznia 2014 r. W myśl misji i strategii AJD strategia Wydziału Matematycznoprzyrodniczego opiera się na założeniach PEST i wykorzystuje zasady analizy systemu SWOT. W strategii Wydziału określono cztery główne obszary celów strategicznych obejmujące działania w zakresie i wdrożeń, Kształcenia, Relacji z otoczeniem oraz Zarządzania Wydziałem. W każdym z wymienionych obszarów wyszczególniono szczegółowe cele

9 strategiczne i cele operacyjne. Cele operacyjne są tak opracowane, aby były zgodne z misją Wydziału i Uczelni. Poszczególnym celom operacyjnym przypisano okresy realizacji oraz jednostki odpowiedzialne za wykonanie zadań. Określono również wskaźniki realizacji założonych celów operacyjnych i formy sprawozdawczości. Cele operacyjne określone jako priorytetowe są przeznaczone do niezwłocznej realizacji.

10 VI. KARTY STRATEGICZNE I. CELE STRATEGICZNE W ZAKRESIE NAUKI I WDROŻEŃ KARTA I.1. CELU STRATEGICZNEGO W ZAKRESIE NAUKI I WDROŻEŃ Opracowanie i realizacja strategii rozwoju Wydziału Cel operacyjny termin realizacji jednostki realizujące jednostki wskaźniki realizacji / forma I.1.1 Opracowanie i monitorowanie sposobów realizacji strategii rozwoju Wydziału cały okres strategiczny Władze Wydziału, Dyrektorzy Instytutów Rada Wydziału / Dziekan uchwalenie i regularna aktualizacja strategii Wydziału, uchwała Rady Wydziału / Dziekana I.1.2 Osiąganie jak najwyższej cały okres strategiczny Instytuty Dziekan / Dziekan ds. utrzymanie i/lub kategorii naukowej przez Wydział I.1.3 Uzyskanie uprawnienia do nadania stopnia doktora habilitowanego (chemia/fizyka) cały okres strategiczny Instytut CHOŚiB, Instytut Fizyki Komisja ds. / Dziekan podwyższenie kategorii zwiększenie kadry naukowej KARTA I.2. CELU STRATEGICZNEGO W ZAKRESIE NAUKI I WDROŻEŃ Tworzenie wiodących obszarów badawczych Wydziału, rozwój infrastruktury naukowej Cel operacyjny termin realizacji jednostki realizujące jednostki I.2.1 Określenie wiodących priorytet Instytuty Dziekan / Komisja ds. obszarów badawczych Wydziału I.2.2 Unowocześnienie bazy badawczej cały okres strategiczny Instytuty Dziekan / Komisja ds. wskaźniki realizacji / forma określenie wiodących obszarów badawczych / liczba pozyskanych grantów aparaturowych, zakup aparatury / coroczne

11 I.2.3 Określenie i przygotowanie laboratoriów naukowych do uzyskania certyfikatów i akredytacji cały okres strategiczny Instytuty Dziekan / Komisja ds. wzrost liczby laboratoriów akredytowanych i certyfikowanych / coroczne KARTA I.3. CELU STRATEGICZNEGO W ZAKRESIE NAUKI I WDROŻEŃ Zwiększenie efektywności rozwoju kadry naukowej Cel operacyjny termin realizacji jednostki realizujące jednostki I.3.1 Określenie polityki kadrowej priorytet Dyrektorzy Dziekan Wydziału. Określenie stanu kadry Instytutów naukowej z uwzględnieniem terminów planowanych awansów naukowych i zawodowych I.3.2 Wypracowanie i określenie sposobów i metod zwiększenia efektywności rozwoju kadry naukowej w zakresie awansów naukowych I.3.3 Wspieranie rozwoju kadry naukowej Wydziału październik 2014, Dyrektorzy Instytutów Dziekan wskaźniki realizacji opracowanie strategii rozwoju kadry naukowej / wzrost liczby pracowników z osiągniętymi awansami naukowymi / cały okres strategiczny Instytuty Dziekan wzrost liczby pracowników z osiągniętymi awansami naukowymi /coroczne KARTA I.4. CELU STRATEGICZNEGO W ZAKRESIE NAUKI I WDROŻEŃ Zwiększenie skuteczności pozyskiwania środków zewnętrznych na badania naukowe, prace rozwojowe i wdrożeniowe oraz na usługi Cel operacyjny termin realizacji jednostki realizujące jednostki

12 I.4.1 Określenie i analiza stanu oraz sytuacji Wydziału w zakresie pozyskanych środków zewnętrznych na badania naukowe, prace rozwojowe i wdrożeniowe oraz na usługi I.4.2 Wypracowanie metod zwiększenia skuteczności w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na badania naukowe, prace rozwojowe i wdrożeniowe oraz na usługi I.4.3 Pozyskiwanie środków zewnętrznych na badania naukowe, prace rozwojowe i wdrożeniowe oraz na usługi nadzorujące/monitor ujące priorytet Instytuty Dziekan / Komisja ds. priorytet Instytuty Dziekan / Komisja ds. cały okres strategiczny Instytuty Dziekan / Komisja ds. określenie i analiza stanu / opracowane procedury / liczba uzyskanych projektów zewnętrznych / coroczne KARTA I.5. CELU STRATEGICZNEGO W ZAKRESIE NAUKI I WDROŻEŃ Aktywizacja działalności patentowej i wdrożeniowej Cel operacyjny termin realizacji jednostki realizujące jednostki I.5.1 Określenie i analiza stanu oraz październik 2014 Instytuty Dziekan / Komisja ds. sytuacji Wydziału w zakresie działalności patentowej i wdrożeniowej I.5.2 Wypracowanie metod aktywizacji patentowej i wdrożeniowej styczeń 2015 Instytuty Dziekan / Komisja ds. wskaźniki realizacji / formy określenie i analiza stanu / opracowane procedur /

13 I.5.3 Rozwijanie działalności patentowej i wdrożeniowej cały okres strategiczny Instytuty Dziekan / Komisja ds. wzrost liczby wniosków patentowych / coroczne KARTA I.6. CELU STRATEGICZNEGO W ZAKRESIE NAUKI I WDROŻEŃ Wspieranie udziału pracowników uczelni w krajowych, europejskich i światowych programach badawczych Cel operacyjny termin realizacji jednostki realizujące jednostki I.6.1 Określenie możliwości październik 2014 Instytuty Dziekan / współpracy krajowej i międzynarodowej w zakresie programów badawczych I.6.2 Opracowanie metod wspierania udziału pracowników uczelni w programach badawczych I.6.3 Zwiększenie udziału pracowników w programach badawczych październik 2014 Instytuty Dziekan / cały okres strategiczny Instytuty Dziekan / określenie obszarów i możliwości współpracy / opracowane procedury / wzrost liczby pracowników uczestniczących w programach badawczych / coroczne KARTA I.7. CELU STRATEGICZNEGO W ZAKRESIE NAUKI I WDROŻEŃ Zbudowanie systemu oceny jakości badań i powiązanie badań z systemem finansowania Cel operacyjny termin realizacji jednostki realizujące jednostki I.7.1 Opracowanie systemu oceny październik 2014 Instytuty Dziekan / jakości badań naukowych opracowane procedury /

14 I.7.2 Rozwijanie systemu oceny jakości badań i powiązania badań z systemem finansowania okres strategiczny po realizacji celu I.7.1 Instytuty Dziekan / opracowane procedury finansowania badań / coroczne KARTA I.8. CELU STRATEGICZNEGO W ZAKRESIE NAUKI I WDROŻEŃ Zwiększenie aktywności naukowej oraz poprawa międzynarodowej widoczności efektów badań. Cel operacyjny I.8.1 Opracowanie metod i systemu zwiększenia aktywności naukowej oraz poprawy międzynarodowej widoczności efektów badań m.in. poprzez wprowadzenie czasopism naukowych wydawanych w Uczelni na listy czasopism punktowanych polskich i międzynarodowych, a także poprzez wskazanie i wspieranie systemowych narzędzi służących zwiększeniu aktywności naukowej. I.8.2 Wdrażanie i rozwój procesu zwiększenia aktywności naukowej termin realizacji październik 2014 cały okres strategiczny jednostki realizujące Redaktorzy czasopism wydawanych na Wydziale, Biblioteka Wydziałowa Instytuty jednostki nadzorujące/ monitorujące Dziekan / Prodziekan ds. Dziekan / Prodziekan ds. opracowane procedury/ wzrost liczby międzynarodowych programów badawczych, umów o współpracy bilateralnej, konferencji, wyjazdów naukowych, staży/ coroczne KARTA I.9. CELU STRATEGICZNEGO W ZAKRESIE NAUKI I WDROŻEŃ Integracja nauki z innymi przedsięwzięciami Wydziału poprzez realizację interdyscyplinarnych projektów badawczych

15 Cel operacyjny termin realizacji jednostki realizujące jednostki I.9.1 Wskazanie obszarów październik 2016 Instytuty Dziekan / badawczych w celu realizacji interdyscyplinarnych projektów badawczych I.9.2 Realizowanie interdyscyplinarnych projektów badawczych okres strategiczny po realizacji celu I.9.1 Instytuty Dziekan / określenie obszarów badawczych / liczba projektów / coroczne II. CELE STRATEGICZNE W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA KARTA II.1. CELU STRATEGICZNEGO W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA Modernizacja oferty kształcenia zgodnie z oczekiwaniami rynku pracy, ze szczególnym nastawieniem na kształcenie praktyczne, IT i języki obce. Cel operacyjny termin realizacji jednostki realizujące jednostki nadzorujące/ monitorujące II.1.1 Określenie kierunku priorytet Instytuty, WZZJK Dziekan / Pełnomocnik modernizacji oferty kształcenia ds. Jakości Kształcenia, Studenckich II.1.2 Modernizacja i doskonalenie programów kształcenia na kierunkach i specjalnościach zgodnie z oczekiwaniami rynku pracy II.1.3 Modernizacja kształcenia z nastawieniem na kierunki i specjalności praktyczne priorytet ZKJK, WZZJK Dziekan / Pełnomocnik ds. Jakości Kształcenia, Studenckich czerwiec 2014 ZKJK, WZZJK Dziekan / Pełnomocnik ds. Jakości Kształcenia, Studenckich określenie kierunków / liczba kierunków dla których przeprowadzono modernizację / liczba kierunków dla których przeprowadzono modernizację / coroczne II.1.4 Modernizacja kształcenia z czerwiec 2015 ZKJK, WZZJK Dziekan / Pełnomocnik liczba kierunków dla których

16 uwzględnieniem znaczenia technologii informacyjnych II.1.5 Modernizacja kształcenia z uwzględnieniem znaczenia udziału języków obcych w programach studiów II.1.6 Rozwój obszaru kształcenia związanego z koncepcją uczenia się przez całe życie, w tym przede wszystkim form studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń II.1.7 Wdrożenie działań mających na celu zwiększenie atrakcyjności studiowania na studiach wszystkich stopni. Promocja kierunków studiów ds. Jakości Kształcenia, Studenckich czerwiec 2017 ZKJK, WZZJK Dziekan / Pełnomocnik ds. Jakości Kształcenia, cały okres strategiczny cały okres strategiczny Instytuty, WZZJK Instytuty Studenckich Dziekan / Pełnomocnik ds. Jakości Kształcenia, Studenckich Dziekan / Pełnomocnik ds. Jakości Kształcenia, Studenckich przeprowadzono modernizację / coroczne liczba kierunków realizujących studia w języku obcym / coroczne liczba uruchomionych studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń / coroczne unowocześniona oferta dydaktyczna Uczelni KARTA II.2. CELU STRATEGICZNEGO W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA Uzyskanie certyfikatów jakości kształcenia, akredytacji kierunków studiów oraz wybranych laboratoriów Cel operacyjny termin realizacji jednostki realizujące II.2.1 Określenie terminów priorytet uzyskania certyfikatów jakości i akredytacji poszczególnych kierunków studiów II.2.2 Przygotowanie jednostek i kierunków studiów do uzyskania certyfikatów i akredytacji krajowych cały okres strategiczny Instytuty, WZZJK, WZOJK Instytuty, WZZJK, WZOJK, ZKJK jednostki Dziekan / Pełnomocnik ds. Jakości Kształcenia, Studenckich Dziekan / Pełnomocnik ds. Jakości Kształcenia, Studenckich utworzenie terminarza / określenie procedur / coroczne

17 II.2.3 Przygotowanie jednostek i kierunków studiów do uzyskania certyfikatów i akredytacji międzynarodowych październik 2017 Instytuty, WZZJK, WZOJK, ZKJK Dziekan / Pełnomocnik ds. Jakości Kształcenia, Studenckich określenie procedur / coroczne KARTA II.3. CELU STRATEGICZNEGO W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA Wdrożenie technologii nauczania na odległość, w tym wdrażanie modułów dydaktycznych opartych na wykorzystaniu technologii internetowych dla zwiększenia efektywności kształcenia i redukcji kosztów nauczania Cel operacyjny termin realizacji jednostki realizujące jednostki nadzorujące/ monitorujące II.3.1 Określenie potrzeby październik 2014 ZKJK, WZZJK, Dziekan / wprowadzenia technologii WZOJK Pełnomocnik ds. nauczania na odległość w zakresie Jakości Kształcenia, kierunków oraz form kształcenia II.3.2 Przygotowanie techniczne Wydziału do wprowadzenia technologii nauczania na odległość II.3.3 Wdrażanie technologii nauczania na odległość marzec 2015 okres strategiczny po realizacji celu II.3.2 Obsługa informatyczna, pełnomocnik ds. USOS Instytuty Studenckich Dziekan / Prodziekan ds. Studenckich Dziekan / Prodziekan ds. Studenckich sformułowane potrzeby wprowadzenia technologii / wykaz aparatury / liczba kierunków z wprowadzoną technologią / coroczne KARTA II.4. CELU STRATEGICZNEGO W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA Rozwój studenckiego i doktoranckiego ruchu naukowego skupionego w kołach naukowych na poszczególnych kierunkach studiów Cel operacyjny termin realizacji jednostki jednostki realizujące II.4.1 Określenie kierunku marzec 2014 Instytuty, Dziekan / sformułowanie kierunków

18 rozwoju studenckiego i doktoranckiego ruchu naukowego II.4.2 Rozwój studenckiego i doktoranckiego ruchu naukowego skupionego w kołach naukowych II.4.3 Wspieranie powstawania prac dyplomowych realizowanych w ramach działalności kół naukowych cały okres strategiczny okres strategiczny po realizacji celu II.4.1 Samorząd Studentów i Doktorantów, opiekunowie kół naukowych Instytuty, Samorząd Studentów i Doktorantów, opiekunowie kół naukowych Instytuty, Samorząd Studentów, opiekunowie kół naukowych Studenckich, Kierownik studiów doktoranckich Dziekan / Studenckich, Kierownik studiów doktoranckich Dziekan / Studenckich rozwoju / liczba aktywnych kół naukowych / coroczne liczba prac dyplomowych / coroczne KARTA II.5. CELU STRATEGICZNEGO W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA Rozwijanie badań naukowych z udziałem studentów i doktorantów, wdrożenie zasad zaliczania przedmiotów na podstawie udziału w pracy badawczej lub działalności w kole naukowym Cel operacyjny termin realizacji jednostki realizujące II.5.1 Określenie kierunków październik 2014 rozwoju badań naukowych z udziałem studentów i doktorantów II.5.2 Wprowadzenie systemu udziału studentów i doktorantów w badaniach naukowych okres strategiczny po realizacji celu II.5.1 Instytuty, KZJK, Kierownik studiów doktoranckich Instytuty, KZJK, WZZJK, Kierownik studiów doktoranckich jednostki Dziekan / Studenckich, Dziekan / Studenckich, sformułowanie kierunków rozwoju / liczba projektów z udziałem studentów i doktorantów / coroczne

19 II.5.3 Wdrożenie zasad zaliczania przedmiotów na podstawie udziału w pracy badawczej lub działalności w kole naukowym okres strategiczny po realizacji celu II.5.2 Instytuty, WZZJK, WZOJK, opiekunowie kół naukowych, Kierownik studiów doktoranckich Dziekan / Studenckich,, Pełnomocnik ds. Jakości Kształcenia wprowadzenie procedur / coroczne KARTA II.6. CELU STRATEGICZNEGO W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA Wdrożenie systemu zarządzania jakością kształcenia Cel operacyjny II.6.1 Systematyczny rozwój Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia zgodnie z uchwałami Senatu i zarządzeniami rektora II.6.2 Przygotowanie programów i kadry w celu uruchomienia kształcenia w języku angielskim II.6.3 Wzbogacenie oferty w zakresie kształcenia podyplomowego II.6.4 Umiędzynarodowienie studiów II.6.5 Przygotowania do uruchomienia kształcenia w trybie e-learningu termin realizacji cały okres strategiczny październik 2014 cały okres strategiczny cały okres strategiczny luty 2015 jednostki realizujące WZZJK, WZZOJ, KZJK Instytuty, KZJK, WZZJK Instytuty, KZJK, WZZJK Instytuty, KZJK, WZZJK Instytuty, KZJK, WZZJK jednostki Dziekan / Studenckich, Pełnomocnik ds. Jakości Kształcenia Dziekan / Studenckich, Pełnomocnik ds. Jakości Kształcenia Dziekan / Studenckich, Pełnomocnik ds. Jakości Kształcenia Dziekan / Studenckich, Pełnomocnik ds. Jakości Kształcenia Dziekan / Studenckich, Pełnomocnik ds. Jakości Kształcenia funkcjonowanie systemu / coroczne liczba przygotowanych programów i zajęć prowadzonych w języku angielskim / coroczne liczba nowych studiów podyplomowych / coroczne liczba studentów obcokrajowców, studentów wyjeżdżających/coroczne liczba zajęć prowadzonych w trybie e-learningu / coroczne II.6.6 Opracowanie koncepcji systemu praktyk priorytet Instytuty, Dziekan / opracowany system / coroczne

20 studenckich dostosowanych do współczesnych wymagań kształcenia KZJK, WZZJK Studenckich, Pełnomocnik ds. Jakości Kształcenia III. CELE STRATEGICZNE W OBSZARZE RELACJI Z OTOCZENIEM KARTA III.1. CELU STRATEGICZNEGO W OBSZARZE RELACJI Z OTOCZENIEM Umacnianie związków Wydziału z przedsiębiorstwami, organami administracji państwowej, organami samorządowymi i społecznymi, stowarzyszeniami naukowymi i zawodowymi Cel operacyjny termin realizacji jednostki realizujące jednostki III.1.1 Określenie kierunków priorytet Instytuty Dziekan / umacniania związków Wydziału Studenckich, z otoczeniem społecznogospodarczym III.1.2 Wdrażanie współpracy z otoczeniem społecznogospodarczym; Współpraca z Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji w Obszarze i Sztuki III.1.3 Udział interesariuszy zewnętrznych w pracach Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia cały okres strategiczny cały okres strategiczny Instytuty, Instytuty, WRIZ, WZZJK, KZJK, WZOJK Dziekan / Studenckich, Dziekan / Studenckich, Pełnomocnik ds. Jakości Kształcenia sformułowane kierunki działań / liczba działań potwierdzających współpracę / coroczne liczba podejmowanych działań z udziałem interesariuszy zewnętrznych / coroczne KARTA III.2. CELU STRATEGICZNEGO W OBSZARZE RELACJI Z OTOCZENIEM Umacnianie autonomii i samorządności Wydziału poprzez partnerską współpracę z Samorządem Studentów i Doktorantów, Ruchem Studenckim, związkami zawodowymi działającymi w uczelni, stowarzyszeniami i organizacjami zawodowymi oraz stowarzyszeniami absolwentów

21 Cel operacyjny termin realizacji jednostki realizujące jednostki III.2.1 Określenie kierunków współpracy mających na celu priorytet Władze Wydziału Dziekan sformułowanie kierunków współpracy / umacnianie autonomii i samorządności Uczelni III.2.2 Powołanie stowarzyszenia priorytet Instytuty Dziekan / Uchwała Rady Wydziału absolwentów WMP III.2.3 Współpraca z Samorządem Studentów i Doktorantów, Ruchem Studenckim, związkami zawodowymi działającymi w uczelni, stowarzyszeniami i organizacjami zawodowymi oraz stowarzyszeniami absolwentów. Studenckich cały okres strategiczny Instytuty Dziekan /, Studenckich działania w ramach współpracy / coroczne KARTA III.3. CELU STRATEGICZNEGO W OBSZARZE RELACJI Z OTOCZENIEM Wzmocnienie pozycji Wydziału jako ośrodka eksperckiego w zakresie nauki, polityki społecznej i edukacyjnej Cel operacyjny termin realizacji jednostki realizujące III.3.1 Określenie sposobów i metod wzmocnienia pozycji Wydziału jako ośrodka eksperckiego w zakresie nauki, polityki społecznej i edukacyjnej III.3.2 Prowadzenie działań mających na celu wzmocnienie pozycji Uczelni jako ośrodka eksperckiego w zakresie nauki, jednostki marzec 2015 Instytuty Dziekan / Studenckich, cały okres strategiczny Instytuty Dziekan / Studenckich, wskaźniki realizacji / formy sformułowanie metod / działania mające na celu realizację celu / coroczne

22 polityki społecznej i edukacyjnej KARTA III.4. CELU STRATEGICZNEGO W OBSZARZE RELACJI Z OTOCZENIEM Zwiększenie prestiżu i budowa wizerunku Wydziału jako miejsca przyjaznej studentom i doktorantom Cel operacyjny termin realizacji jednostki realizujące III.4.1 Określenie sposobów i metod zwiększenia prestiżu i budowy wizerunku Wydziału jako przyjaznego studentom i doktorantom III.4.2 Wdrażanie działań mających na celu zwiększenie prestiżu i budowę wizerunku Wydziału jako przyjaznego studentom i doktorantom jednostki październik 2014 Instytuty Dziekan / Studenckich, cały okres strategiczny Instytuty Dziekan / Studenckich, sformułowanie metod / działania mające na celu realizację celu / coroczne KARTA III.5. CELU STRATEGICZNEGO W OBSZARZE RELACJI Z OTOCZENIEM Rozwój współpracy ze szkolnictwem wszystkich szczebli w Częstochowie i regionie, ze szczególnym uwzględnieniem szkolnictwa ponadgimnazjalnego Cel operacyjny termin realizacji jednostki realizujące jednostki wskaźniki realizacji / formy III.5.1 Opracowanie planu systemowych działań zmierzających do rozwoju współpracy ze szkolnictwem Częstochowy i regionu marzec 2014 Instytuty Dziekan / Studenckich, Prodziekan ds. opracowanie projektu

23 III.5.2 Wdrażanie działań mających na celu rozwój współpracy ze szkolnictwem Częstochowy i regionu okres strategiczny po realizacji celu III.5.1 Instytuty Studenckich realizacja projektu IV. CELE STRATEGICZNE W ZAKRESIE PROFESJONALNEGO ZARZĄDZANIA WYDZIAŁEM KARTA IV.1. CELU STRATEGICZNEGO W ZAKRESIE PROFESJONALNEGO ZARZĄDZANIA WYDZIAŁEM Udział w rozbudowa uczelnianej infrastruktury informatycznej Cel operacyjny termin realizacji jednostki realizujące IV.1.1 Określenie działań mających na celu udział Wydziału w rozbudowie uczelnianej infrastruktury informatycznej IV.1.2 Wdrażanie działań mających na celu rozbudowę uczelnianej infrastruktury informatycznej poprzez wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego zarządzania Uczelnią: kompleksowa informatyzacja administracji i bibliotek, e-learning, portale obsługi studentów, doktorantów i pracowników, e-archiwizacja, repozytoria dokumentów elektronicznych, zintegrowane bazy danych jednostki nadzorujące/m onitorujące priorytet Instytuty Dziekan / Studenckich, cały okres strategiczny Instytuty, Biblioteka Wydziałowa, Pełnomocnik ds. USOS Dziekan / Studenckich, wskaźniki realizacji / formy sformułowanie działań działania prowadzące do realizacji celu / coroczne KARTA IV.2. CELU STRATEGICZNEGO W ZAKRESIE PROFESJONALNEGO ZARZĄDZANIA WYDZIAŁEM Optymalizacja wykorzystania zasobów Wydziału - budynków, kadry, potencjału badawczego i edukacyjnego Cel operacyjny termin realizacji jednostki realizujące jednostki wskaźniki realizacji /

24 IV.2.1 Określenie działań mających na celu optymalizację wykorzystania zasobów Wydziału IV.2.2 Określenie kierunków modernizacji infrastruktury, w tym inwestycji budowalnych i remontowych z uwzględnieniem zapotrzebowania związanego z realizowanymi i planowanymi do realizacji projektami naukowymi, badawczymi i dydaktycznymi IV.2.3 Wdrażanie działań mających na celu pełne i optymalne wykorzystanie zasobów Wydziału nadzorujące/monito rujące priorytet Instytuty Dziekan / Studenckich, priorytet Instytuty Dziekan / Studenckich, cały okres strategiczny Instytuty Dziekan / Studenckich, formy sformułowanie działań / sformułowanie działań / działania prowadzące do realizacji celu / coroczne KARTA IV.3. CELU STRATEGICZNEGO W ZAKRESIE PROFESJONALNEGO ZARZĄDZANIA WYDZIAŁEM Poszerzenie dostępu pracowników, studentów i doktorantów do nowoczesnych systemów informacyjnych wspierających kształcenie i badania naukowe Cel operacyjny IV.3.1 Określenie działań mających na celu poszerzenie dostępu pracowników, studentów i doktorantów do nowoczesnych systemów termin realizacji październik 2015 jednostki realizujące Instytuty, Biblioteka Wydziałowa jednostki nadzorujące/monitor ujące Dziekan / Prodziekan ds. Studenckich, wskaźniki realizacji / formy sformułowanie działań /

25 informacyjnych wspierających kształcenie i badania naukowe IV.3.2 Wdrażanie działań mających na celu poszerzenie dostępu pracowników, studentów i doktorantów do nowoczesnych systemów informacyjnych wspierających kształcenie i badania naukowe cały okres strategiczny Instytuty, Biblioteka Wydziałowa Dziekan / Prodziekan ds. Studenckich, działania prowadzące do realizacji celu / coroczne KARTA IV.4. CELU STRATEGICZNEGO W ZAKRESIE PROFESJONALNEGO ZARZĄDZANIA WYDZIAŁEM Zmniejszenie kosztów funkcjonowania Wydziału Cel operacyjny termin realizacji jednostki realizujące jednostki IV.4.1 Określenie działań priorytet Instytuty Dziekan / mających na celu zmniejszenie Studenckich, kosztów funkcjonowania Wydziału IV.4.2 Wdrażanie działań mających na celu zmniejszenie kosztów funkcjonowania Wydziału cały okres strategiczny Instytuty Dziekan / Studenckich, wskaźniki realizacji / formy sformułowane działania działania prowadzące do realizacji celu

wskaźniki realizacji / forma sprawozdania I.1.1 Opracowanie i monitorowanie sposobów realizacji strategii rozwoju Wydziału

wskaźniki realizacji / forma sprawozdania I.1.1 Opracowanie i monitorowanie sposobów realizacji strategii rozwoju Wydziału KARTY STRATEGICZNE I. CELE STRATEGICZNE W ZAKRESIE NAUKI I WDROŻEŃ KARTA I.1. CELU STRATEGICZNEGO W ZAKRESIE NAUKI I WDROŻEŃ Opracowanie i realizacja strategii rozwoju Wydziału wskaźniki realizacji / forma

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020 STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020 I. CELE STRATEGICZNE W ZAKRESIE NAUKI I WDROŻEŃ Cel strategiczny 1 - Opracowanie i realizacja

Bardziej szczegółowo

Senat przyjmuje strategię Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, stanowiącą załącznik do uchwały.

Senat przyjmuje strategię Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, stanowiącą załącznik do uchwały. UCHWAŁA NR 5 / 2017 Senatu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia strategii Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Działając na podstawie art. 62 ust.

Bardziej szczegółowo

Senat przyjmuje strategię Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, stanowiącą załącznik do uchwały.

Senat przyjmuje strategię Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, stanowiącą załącznik do uchwały. UCHWAŁA NR 3 / 2013 Senatu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia strategii Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Działając na podstawie art. 62 ust.

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju. Wydziału Matematyki, Fizyki i Techniki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. na lata

Strategia Rozwoju. Wydziału Matematyki, Fizyki i Techniki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. na lata Strategia Rozwoju Wydziału Matematyki, Fizyki i Techniki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na lata 2017-2020 Bydgoszcz 2017 - 2 - Cele strategiczne i operacyjne rozwoju Wydziału Cel strategiczny 1 Wysoka

Bardziej szczegółowo

PLAN ZADAŃ DZIAŁANIE I CELE I DZIAŁANIA W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA

PLAN ZADAŃ DZIAŁANIE I CELE I DZIAŁANIA W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA Załącznik do Strategii Rozwoju Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego do roku 2020 PLAN ZADAŃ Przed Wydziałem Chemii Uniwersytetu Gdańskiego stoi szereg wyzwań, których podjęcie wymaga określenia celu

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU INSTYTUTU FIZYKI CENTRUM NAUKOWO-DYDAKTYCZNEGO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ NA LATA

STRATEGIA ROZWOJU INSTYTUTU FIZYKI CENTRUM NAUKOWO-DYDAKTYCZNEGO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ NA LATA STRATEGIA ROZWOJU INSTYTUTU FIZYKI CENTRUM NAUKOWO-DYDAKTYCZNEGO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ NA LATA 2012 2020 Gliwice, styczeń 2013 Strategia rozwoju Instytutu Fizyki Centrum Naukowo-Dydaktycznego Politechniki

Bardziej szczegółowo

Strategia Wydziału Nauk o Wychowaniu na lata

Strategia Wydziału Nauk o Wychowaniu na lata 1 Strategia Wydziału Nauk o Wychowaniu na lata 2010 2015 Wydział Nauk o Wychowaniu określa strategię rozwoju na lata 2010 2015 spójnie z założeniami Strategii rozwoju Uniwersytetu Łódzkiego na lata 2010

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki/ Instrumenty realizacji. Obszary Główne cele strategiczne. Dydaktyka

Wskaźniki/ Instrumenty realizacji. Obszary Główne cele strategiczne. Dydaktyka Załącznik do uchwały Nr 000-9/2/2016 Senatu UTH Radom z dnia 24 listopada 2016 r. Strategia Rozwoju Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu na lata 2017-2021 wyznacza

Bardziej szczegółowo

Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lata 2012-2020

Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lata 2012-2020 Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Lata 2012-2020 1 Spis treści 1. Misja WNP. 3 2. Cele strategiczne.. 4 3. Operacjonalizacja celów strategicznych..5 4. Cel

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. nr 74/WAT/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r.

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. nr 74/WAT/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 74/WAT/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Systemu zapewnienia jakości kształcenia w Wojskowej Akademii Technicznej

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO UCHWAŁA NR 43/IV/2013 SENATU WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ im. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO z dnia 27 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad

Bardziej szczegółowo

KARTA STRATEGICZNA DLA CELU OPERACYJNEGO 1.1. UZYSKANIE UPRAWNIEŃ DO NADAWANIA STOPNIA DOKTORA NAUK

KARTA STRATEGICZNA DLA CELU OPERACYJNEGO 1.1. UZYSKANIE UPRAWNIEŃ DO NADAWANIA STOPNIA DOKTORA NAUK CEL STRATEGICZNY 1 PODNIESIENIE POZIOMU PROWADZONYCH BADAŃ NAUKOWYCH W STOPNIU POZWALAJĄCYM NA UTRZYMANIE W OCENIE PARAMETRYCZNEJ JEDNOSTEK NAUKOWYCH KATEGORI B ORAZ UZYSKANIE PEŁNI PRAW AKADEMICKICH W

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze do roku 2020 Aktualizacja 2017 r.

Strategia Rozwoju Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze do roku 2020 Aktualizacja 2017 r. Strategia Rozwoju Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze do roku 2020 Aktualizacja 2017 r. Strategia Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze wpisuje się w założenia strategii

Bardziej szczegółowo

Cele i struktura Systemu zapewnienia jakości kształcenia w Politechnice Opolskiej

Cele i struktura Systemu zapewnienia jakości kształcenia w Politechnice Opolskiej Załącznik do zarządzenia nr 59/2013 Rektora PO Cele i struktura Systemu zapewnienia jakości kształcenia w Politechnice Opolskiej Niniejszy dokument określa założenia i cele Systemu zapewnienia jakości

Bardziej szczegółowo

Misja i strategia rozwoju Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku na lata

Misja i strategia rozwoju Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku na lata Misja i strategia rozwoju Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku na lata 2015 2024 WPROWADZENIE Misja i Strategia Rozwoju Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Strategia umiędzynarodowienia Uczelni na potrzeby wniosku programu Erasmus

Strategia umiędzynarodowienia Uczelni na potrzeby wniosku programu Erasmus Strategia umiędzynarodowienia Uczelni na potrzeby wniosku programu Erasmus WSZ E pretenduje do stania się nowoczesną placówką naukową, edukacyjną, badawczą i szkoleniową, wykorzystującą potencjał korporacji

Bardziej szczegółowo

POLITYKA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

POLITYKA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO Uczelniana Rada ds. Jakości Kształcenia POLITYKA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO - REKOMENDACJE - Przyjęte na posiedzeniu Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia 13 lutego 2017. Założenie

Bardziej szczegółowo

Strategia Wydziału InŜynierii Bezpieczeństwa PoŜarowego

Strategia Wydziału InŜynierii Bezpieczeństwa PoŜarowego Strategia InŜynierii Bezpieczeństwa PoŜarowego Na lata 2012 2016 OBSZARY STRATEGICZNE cele strategiczne CELE STRATEGICZNE CELE SZCZEGÓŁOWE 1 Kierunki działań dla celu strategicznego I Osiągnięcie pozycji

Bardziej szczegółowo

zarządzam, co następuje:

zarządzam, co następuje: Zarządzenie Nr 741/2013/2014 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych zadań Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

ZADANIA I ORGANIZACJA

ZADANIA I ORGANIZACJA AKCEPTUJE Dziekan.. Prof. dr hab. inż. Stanisław CUDZIŁO Warszawa, 29 wrzesień 2016 ZADANIA I ORGANIZACJA Wydziałowej Komisji ds. Funkcjonowania Systemu Jakości Kształcenia na Wydziale Nowych Technologii

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Przewodniczący Rady Wydziału DZIEKAN. prof. dr hab. Aleksander Brzóstowicz

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Przewodniczący Rady Wydziału DZIEKAN. prof. dr hab. Aleksander Brzóstowicz Uchwała nr 31 Rady Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z 12 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Strategii rozwoju Wydziału

Bardziej szczegółowo

wartość miernika 2013/2014 Miernik 2013/2014

wartość miernika 2013/2014 Miernik 2013/2014 ... Uelastycznienie oferty edukacyjnej Uczelni na studiach I stopnia. Liczba uruchomionych kierunków i specjalności na studiach I stopnia liczba kierunków, liczba specjalności 5. Liczba uruchomionych kierunków

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA GÓRNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ im. WOJCIECHA KORFANTEGO w KATOWICACH założenia na lata

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA GÓRNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ im. WOJCIECHA KORFANTEGO w KATOWICACH założenia na lata STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA GÓRNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ im. WOJCIECHA KORFANTEGO w KATOWICACH założenia na lata 2013 2020 Strategia rozwoju Wydziału Zarządzania GWSH wpisuje się ściśle

Bardziej szczegółowo

wartość miernika 2012/ Liczba uruchomionych kierunków i specjalności na studiach I stopnia liczba kierunków - 0, liczba specjalności - 5

wartość miernika 2012/ Liczba uruchomionych kierunków i specjalności na studiach I stopnia liczba kierunków - 0, liczba specjalności - 5 1.1.1. Uelastycznienie oferty edukacyjnej Uczelni na studiach I stopnia Miernik 1/13 1/13 1. Liczba uruchomionych kierunków i specjalności na studiach I stopnia liczba kierunków, liczba specjalności 5

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ IM. B. MARKOWSKIEGO W KIELCACH NA LATA 2012-2017 WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W TARNOBRZEGU

STRATEGIA ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ IM. B. MARKOWSKIEGO W KIELCACH NA LATA 2012-2017 WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W TARNOBRZEGU STRATEGIA ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ IM. B. MARKOWSKIEGO W KIELCACH NA LATA 2012-2017 WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W TARNOBRZEGU 4.1.1. Cel operacyjny: Przygotowanie i wdrożenie programów nauczania opartych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO w OLSZTYNIE. na lata 2014-2020

PROGRAM ROZWOJU WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO w OLSZTYNIE. na lata 2014-2020 PROGRAM ROZWOJU WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO w OLSZTYNIE na lata 2014-2020 Zatwierdzony przez Radę Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU INŻYNIERII PRODUKCJI I LOGISTYKI DO ROKU 2020

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU INŻYNIERII PRODUKCJI I LOGISTYKI DO ROKU 2020 Politechnika Opolska Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU INŻYNIERII PRODUKCJI I LOGISTYKI DO ROKU 2020 Opole, maj 2014 r. Krótka informacja o nas Historia Wydziału Inżynierii

Bardziej szczegółowo

Strategiczne kierunki rozwoju Wydziału Mechanicznego AMG

Strategiczne kierunki rozwoju Wydziału Mechanicznego AMG STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU MECHANICZNEGO AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI Misją Wydziału Mechanicznego Akademii Morskiej w Gdyni jest kształcenie studentów na najwyższym poziomie tworząc kadry pracownicze zdolne

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu na lata

Strategia rozwoju Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu na lata Załącznik do uchwały RW nr I/08/2017 z dnia 23.02.2017 r. Strategia rozwoju Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu na lata 2017 2021 Wydział

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły WyŜszej w Jeleniej Górze do roku 2020

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły WyŜszej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły WyŜszej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia na WNB

PROCEDURA zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia na WNB Załącznik Nr 1 do Uchwały RW Nr 289/2016 Wydanie: 2 Uzupełnienie struktury Data wydania 1: 18.12.2014 Data weryfikacji: 25.11.2016 Nr: 0.1. Symbol: WSZJK-O Załączniki: 0.1.-Z01 PROCEDURA zapewniania i

Bardziej szczegółowo

1 Dokonuję szczegółowego podziału kompetencji pomiędzy Prorektorów zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

1 Dokonuję szczegółowego podziału kompetencji pomiędzy Prorektorów zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia. Poznań, 20 września 2016 roku DOP-0212-78/2016 Zarządzenie nr 78/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 20 września 2016 roku w sprawie szczegółowego podziału kompetencji pomiędzy Prorektorów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI NA WYDZIALE FILOLOGICZNO-HISTORYCZNYM AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

REGULAMIN WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI NA WYDZIALE FILOLOGICZNO-HISTORYCZNYM AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU REGULAMIN WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI NA WYDZIALE FILOLOGICZNO-HISTORYCZNYM AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Słupsk 2016 Podstawa prawna Uchwała nr R.000.62.16 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 7 Rady Wydziału Nauk Historycznych. z dnia 18 września 2012 r. w sprawie strategii rozwoju Wydziału Nauk Historycznych na lata

UCHWAŁA nr 7 Rady Wydziału Nauk Historycznych. z dnia 18 września 2012 r. w sprawie strategii rozwoju Wydziału Nauk Historycznych na lata UCHWAŁA nr 7 Rady Wydziału Nauk Historycznych z dnia 18 września 2012 r. w sprawie strategii rozwoju Wydziału Nauk Historycznych na lata 2011-2020 Na podstawie 49 ust. 1 pkt. 1 Statutu UMK z dnia 30 maja

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO NA LATA

STRATEGIA WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO NA LATA Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Wydział Ekonomiczny STRATEGIA WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO NA LATA 2011-2016 Radom, wrzesień 2011 (aktualizacja styczeń 2013) 1. Misja

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PWSZ W KONINIE 1. CELE GŁÓWNE SYSTEMU:

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PWSZ W KONINIE 1. CELE GŁÓWNE SYSTEMU: Załącznik do uchwały Nr 139/VI/III/2017 Senatu PWSZ w Koninie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Strategia Wydziału Strategia Wydziału Biotechnologii Kształcenie na kierunku biotechnologia (Wydział Biotechnologii) jest spójne ze strategią oraz misją UR i wspólnym wysiłkiem pracowników realizuje jej

Bardziej szczegółowo

STRUKTURĘ ORGANIZACYJNĄ PROCEDURY PROCESY OBJĘTE SYSTEMEM JAKOŚCI ZASOBY

STRUKTURĘ ORGANIZACYJNĄ PROCEDURY PROCESY OBJĘTE SYSTEMEM JAKOŚCI ZASOBY 29.11.2012 Kielce STRUKTURĘ ORGANIZACYJNĄ PROCEDURY PROCESY OBJĘTE SYSTEMEM JAKOŚCI ZASOBY Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 2 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 3 SENAT PROREKTOR DO SPRAW

Bardziej szczegółowo

PLAN PRAC SENATU UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

PLAN PRAC SENATU UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 PLAN PRAC SENATU UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 WRZESIEŃ 2017 1 Przyjęcie planu posiedzeń senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w roku akademickim 2017/2018.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA I MODELOWANIA KOMPUTEROWEGO NA LATA Fragmenty. Autorzy: Artur Bartosik Anna Walczyk

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA I MODELOWANIA KOMPUTEROWEGO NA LATA Fragmenty. Autorzy: Artur Bartosik Anna Walczyk STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA I MODELOWANIA KOMPUTEROWEGO NA LATA 2015 2020 Fragmenty Autorzy: Artur Bartosik Anna Walczyk Kielce 2015 1 Wprowadzenie Strategia Rozwoju Wydziału Zarządzania i Modelowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI W INSTYTUCIE HISTORII I POLITOLOGII AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

REGULAMIN WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI W INSTYTUCIE HISTORII I POLITOLOGII AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU REGULAMIN WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI W INSTYTUCIE HISTORII I POLITOLOGII AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Słupsk 2017 Podstawa prawna Uchwała nr R.000.62.16 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku

Bardziej szczegółowo

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia Załącznik do uchwały nr 1 Senatu WSGK z dn. 24 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia 1 1. Uczelniany

Bardziej szczegółowo

Strategia Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza do roku 2020 PREZENTACJA

Strategia Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza do roku 2020 PREZENTACJA Strategia Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza do roku 2020 PREZENTACJA HIERARCHIA PLANÓW STRUKTURA PLANÓW PLAN STRATEGICZNY Horyzont czasowy kilkanaście lub kilkadziesiąt lat; Zakres działania

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały R z dnia 26 października 2016 r. SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

Załącznik do Uchwały R z dnia 26 października 2016 r. SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Załącznik do Uchwały R.000.62.16 z dnia 26 października 2016 r. SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Słupsk 2016 Spis treści I. Podstawa prawna. II. Cel projektowania

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA FUNKCJONOWANIA UCZELNIANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA 1

STRATEGIA FUNKCJONOWANIA UCZELNIANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA 1 STRATEGIA FUNKCJONOWANIA UCZELNIANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA 1 Zapewnienie studentom wy na najwyższym poziomie, a pracodawcom absolwentów wyposażonych w odpowiednią wiedzę, umiejętności

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia. dotyczące doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Studiów Edukacyjnych

Rekomendacje Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia. dotyczące doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Studiów Edukacyjnych Poznań, dnia 27.02.2013 r. Rekomendacje Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia dotyczące doskonalenia jakości na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Propozycje działań

Bardziej szczegółowo

ZASADY FUNKCJONOWANIA UCZELNIANEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ

ZASADY FUNKCJONOWANIA UCZELNIANEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ Załącznik nr 1 do Uchwały nr 437/19/2016-2020 Senatu PWr ZASADY FUNKCJONOWANIA UCZELNIANEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ 1 Użyty w tekście termin Program kształcenia

Bardziej szczegółowo

4) przedstawianie Senatowi Uczelni corocznych sprawozdań z oceny jakości kształcenia na Uniwersytecie Śląskim i funkcjonowania SZJK.

4) przedstawianie Senatowi Uczelni corocznych sprawozdań z oceny jakości kształcenia na Uniwersytecie Śląskim i funkcjonowania SZJK. Uchwała nr 126 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Śląskim Na podstawie 50 ust. 2 statutu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO W LATACH

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO W LATACH STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO W LATACH 2015-2020 e e Materiał roboczy opracowany pod kierownictwem prof. dr hab. S. Sokołowskiej - Dziekana Wydziału Ekonomicznego UO

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-57/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 8 grudnia 2017 r.

Zarządzenie Nr R-57/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. Zarządzenie Nr R-57/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie zasad doskonalenia Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 3a Ustawy

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością Kształcenia. Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

System Zarządzania Jakością Kształcenia. Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Załącznik do Uchwały nr 1/2013 Senatu WUM z dnia 21 stycznia 2013 r. System Zarządzania Jakością Kształcenia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogólne ramy instytucjonalne Wydanie: I Obowiązuje od:

Bardziej szczegółowo

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia Załącznik do uchwały nr 84 Senatu UZ z dn. 27.02.2013 r. w sprawie przyjęcia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia 1 1. Uczelniany System

Bardziej szczegółowo

1 Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia (WSZJK) jest narzędziem realizacji strategii UEP w zakresie zapewnienia jakości kształcenia.

1 Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia (WSZJK) jest narzędziem realizacji strategii UEP w zakresie zapewnienia jakości kształcenia. Uchwała nr 3 (2010/2011) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 24 września 2010 roku ========================================================= Senat w głosowaniu jawnym, w obecności 25 osób

Bardziej szczegółowo

Cele i zadania UZZJK zgodnie z Uchwałą Senatu 32/2012 z dnia 25 października 2012r.

Cele i zadania UZZJK zgodnie z Uchwałą Senatu 32/2012 z dnia 25 października 2012r. Cele i zadania UZZJK zgodnie z Uchwałą Senatu 32/2012 z dnia 25 października 2012r. Celem Uczelnianego Zespołu jest: doskonalenie kształcenia oferowanego studentom Uniwersytetu Medycznego w Łodzi; wspomaganie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 180/12 Rady Wydziału Nauk o Środowisku UWM w Olsztynie z dnia 14 grudnia 2012 roku

Uchwała Nr 180/12 Rady Wydziału Nauk o Środowisku UWM w Olsztynie z dnia 14 grudnia 2012 roku Uchwała Nr 180/12 Rady Wydziału Nauk o Środowisku UWM w Olsztynie z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia strategii rozwoju Wydziału Nauk o Środowisku na lata 2013 2020 Działając na podstawie 23

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYBORCZY. Kandydata na Rektora Prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka

PROGRAM WYBORCZY. Kandydata na Rektora Prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka PROGRAM WYBORCZY Kandydata na Rektora Prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka MIJAJĄCA KADENCJA 2008-2012 2/38 MIJAJĄCA KADENCJA LICZBA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW [tys.] STUDENCI RAZEM: 46,8 RAZEM: 48,4 DOKTORANCI

Bardziej szczegółowo

System zarządzania procesem kształcenia na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS

System zarządzania procesem kształcenia na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS System zarządzania procesem kształcenia na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS W celu prawidłowej realizacji polityki edukacyjnej Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU GÓRNICTWA I GEOLOGII POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ NA LATA 2012-2020

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU GÓRNICTWA I GEOLOGII POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ NA LATA 2012-2020 STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU GÓRNICTWA I GEOLOGII POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ NA LATA 2012-2020 Gliwice, luty 2012 r. 1 Wprowadzenie Strategia Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej na lata 2012-2020

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze do roku 2020

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej

Bardziej szczegółowo

ZASADY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE MECHANICZNO-ENERGETYCZNYM POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

ZASADY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE MECHANICZNO-ENERGETYCZNYM POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Załącznik do uchwały RW nr 4/D/2013 ZASADY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE MECHANICZNO-ENERGETYCZNYM POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ 1 1. Użyte w tekście terminy: Program nauczania,

Bardziej szczegółowo

Wydziałowa Komisja ds. Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

Wydziałowa Komisja ds. Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia Regulamin Wydziałowej Komisji ds. Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Filologiczno-Historycznym w Akademii Pomorskiej w Słupsku 1 1. Prace związane z wdrażaniem, funkcjonowaniem

Bardziej szczegółowo

1. Do zadań Dziekana WNHiS należy: 2. Do zadań Rady Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych należy:

1. Do zadań Dziekana WNHiS należy: 2. Do zadań Rady Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych należy: Zarządzenie nr 2/2015 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie określenia wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Nauk Historycznych

Bardziej szczegółowo

W kontekście międzynarodowym Strategia wytycza zakres działań obejmujących:

W kontekście międzynarodowym Strategia wytycza zakres działań obejmujących: Deklaracja Polityki Uczelni Erasmusa (Strategia) Proszę opisać strategię międzynarodową Uczelni (w kontekście europejskim i pozaeuropejskim). W opisie proszę odnieść się do: 1) wyboru partnerów, 2) obszarów

Bardziej szczegółowo

Strategia umiędzynarodowienia UEP Maciej Żukowski. VII konferencja uczelniana Badania naukowe na UEP r. 1

Strategia umiędzynarodowienia UEP Maciej Żukowski. VII konferencja uczelniana Badania naukowe na UEP r. 1 Strategia umiędzynarodowienia UEP Maciej Żukowski VII konferencja uczelniana Badania naukowe na UEP 2.06.2016 r. 1 Cel prezentacji Wskazanie głównych kierunków działań w kierunku umiędzynarodowienia UEP

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 4 marca 2009 Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Program Operacyjny Kapitał Ludzki Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Szkolnictwo Wyższe i Nauka Szkolnictwo Wyższe i Nauka Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 2013 Departament Wdrożeń i Innowacji Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IV PO

Bardziej szczegółowo

Zapewnianie i doskonalenie jakości kształcenia w kontekście Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego

Zapewnianie i doskonalenie jakości kształcenia w kontekście Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego Zapewnianie i doskonalenie jakości kształcenia w kontekście Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego Maria Próchnicka Pełnomocnik Rektora UJ ds. doskonalenia jakości kształcenia Polska Komisja

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU. Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji. Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica.

STRATEGIA ROZWOJU. Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji. Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. STRATEGIA ROZWOJU Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie Niniejszy dokument pozostaje w ścisłym związku z Uchwałą nr 19/2013

Bardziej szczegółowo

Plan działalności na rok 2018

Plan działalności na rok 2018 Plan działalności na rok 2018 Wydział Przyrodniczo-Techniczny Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze Mierniki określające stopień realizacji celu Planowana wartość Lp do osiągnięcia Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie na lata

Strategia Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie na lata Załącznik do uchwały Senatu nr 23/IV/14 Strategia Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie na lata 2014-2018 Wizja rozwoju Uczelni Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie jako nowoczesna

Bardziej szczegółowo

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Kolegium Dziekańskie Dziekan: dr hab. inż. Adam Czornik prof. nzw w Pol. Śl. Prodziekan ds. Nauki i Współpracy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7 / Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Podstawa prawna:

Zarządzenie Nr 7 / Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Podstawa prawna: Zalecenia i rekomendacje dla podstawowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek międzywydziałowych i ogólnouczelnianych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w zakresie doskonalenia funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

7. KARTY STRATEGICZNE

7. KARTY STRATEGICZNE 7. KARTY STRATEGICZNE LEGENDA Dz Dziekan PDzKS Prodziekan ds. Kształcenia i Studentów PDzNiWG - Prodziekan ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką WK ds. WSZJK Wydziałowa Komisja ds. Wewnętrznego Systemu Zapewniania

Bardziej szczegółowo

Uczelniany System Zarządzania Jakością Kształcenia. Zadania WZOJK

Uczelniany System Zarządzania Jakością Kształcenia. Zadania WZOJK Uczelniany System Zarządzania Jakością Kształcenia Zadania WZOJK Spotkanie informacyjne z członkami WZOJK Poznań, 28.11.2016 r. prof. UAM dr hab. Rafał Mól, przewodniczący RJK dr Agnieszka Kamisznikow,

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE RADY ds. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. dotyczące doskonalenia jakości kształcenia na UAM w Poznaniu

REKOMENDACJE RADY ds. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. dotyczące doskonalenia jakości kształcenia na UAM w Poznaniu 28.01.2013 REKOMENDACJE RADY ds. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA dotyczące doskonalenia jakości na UAM w Poznaniu Propozycje działań na rzecz doskonalenia jakości przygotowane przez uczelnianą Radę ds. Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

4 Cele Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia realizowane są na szczeblu całego Uniwersytetu oraz wszystkich Wydziałów.

4 Cele Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia realizowane są na szczeblu całego Uniwersytetu oraz wszystkich Wydziałów. Uchwała Nr 149/2015 Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie doskonalenia Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Pomorskim Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I STRATEGICZNE CELE ROZWOJU

CZĘŚĆ I STRATEGICZNE CELE ROZWOJU CZĘŚĆ I STRATEGICZNE CELE ROZWOJU Rozwój Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej zwanej dalej "WEL" w latach 2011-2020 powinien być ukierunkowany na osiągnięcie następujących celów strategicznych:

Bardziej szczegółowo

Nowy okres programowania Europejskiego Funduszu Społecznego. Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej

Nowy okres programowania Europejskiego Funduszu Społecznego. Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej Nowy okres programowania Europejskiego Funduszu Społecznego DOFINANSOWANIE NA DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNĄ JEDNOSTEK NAUKI Priorytety MNiSW w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój stanowią: Podniesienie

Bardziej szczegółowo

Raport samooceny dotyczący wniosku o akredytację przez KAUT

Raport samooceny dotyczący wniosku o akredytację przez KAUT Raport samooceny dotyczący wniosku o akredytację przez KAUT dla kierunku studiów posiadającego aktualną akredytację programową PKA można pominąć punkty oznaczone gwiazdką [ *) ] (aktualna akredytacja oznacza,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/2017/2018 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 3 lipca 2018 r.

Zarządzenie Nr 60/2017/2018 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 3 lipca 2018 r. Zarządzenie Nr 60/2017/2018 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie funkcjonowania w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYKI STOSOWANEJ POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ NA LATA

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYKI STOSOWANEJ POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ NA LATA STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYKI STOSOWANEJ POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ NA LATA 2016-2020 Gliwice I. Analiza strategiczna A. Mocne strony 1. Ugruntowana pozycja Wydziału jako oferenta solidnego wykształcenia. 2.

Bardziej szczegółowo

Działanie Odpowiedzialność Termin Rezultat Potencjalne źródło finansowania 1.1.Rozszerzanie kooperacji z ośrodkami zagranicznymi.

Działanie Odpowiedzialność Termin Rezultat Potencjalne źródło finansowania 1.1.Rozszerzanie kooperacji z ośrodkami zagranicznymi. Strategia Wydziału Historycznego na lata 2012/2013-2018/2019 (na podstawie propozycji przygotowanej przez prof. Ilonę Czamańską i przyjętych przez Radę Wydziału Historycznego 14 lutego 2011 r.) 1. Badania

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie. Załącznik do uchwały nr 53/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. WYTYCZNE DLA RAD WYDZIAŁÓW DOTYCZĄCE SPOSOBU USTALANIA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA, W TYM PLANÓW I PROGRAMÓW STUDIÓW, STUDIÓW DOKTORANCKICH, STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY WAT FORUM WSPÓŁPRACY Z PRZEMYSŁEM. Założenia

WYDZIAŁ MECHANICZNY WAT FORUM WSPÓŁPRACY Z PRZEMYSŁEM. Założenia WYDZIAŁ MECHANICZNY WAT FORUM WSPÓŁPRACY Z PRZEMYSŁEM Założenia Forum Współpracy Wydziału Mechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej z Przemysłem 1 Zasady ogólne 1. Wydział Mechaniczny dba o nawiązywanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/2015. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku

UCHWAŁA NR 11/2015. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku UCHWAŁA NR 11/2015 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku w sprawie: zmiany Uchwały Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte Nr 26/2014

Bardziej szczegółowo

Cel strategiczny: Podniesienie jakości badań naukowych i umocnienie naukowego wizerunku wydziału

Cel strategiczny: Podniesienie jakości badań naukowych i umocnienie naukowego wizerunku wydziału Cel strategiczny: Podniesienie jakości badań naukowych i umocnienie naukowego wizerunku wydziału Zadanie, działanie Ważność Złożoność Czas realizacji Odpowiedzialność Efekt, miernik Spełnienie wymagań

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Politechniki Śląskiej na lata

Strategia rozwoju Politechniki Śląskiej na lata Załącznik do uchwały Senatu nr IV/23/16/17 Strategia rozwoju Politechniki Śląskiej na lata 2016-2020 Gliwice, grudzień 2016 r. 5 1. WIZJA I MISJA POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ Misja Politechniki Śląskiej: Politechnika

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 26/2014. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 29 maja 2014 roku

UCHWAŁA NR 26/2014. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 29 maja 2014 roku UCHWAŁA NR 26/2014 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie: określenia celów, zadań, zasad oraz metod wdrażania i udoskonalania uczelnianego systemu

Bardziej szczegółowo

Procedury Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia

Procedury Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia Procedury Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia (kadencja 2016 2020) I. Działalność Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia koncentruje się na monitorowaniu i badaniach jakości

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 1/2012 Dziekana Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 01 września 2012 roku

DECYZJA Nr 1/2012 Dziekana Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 01 września 2012 roku DECYZJA Nr 1/2012 Dziekana Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 01 września 2012 roku w sprawie zakresów obowiązków i kompetencji Dziekana

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 2 października 2013 r.

Zarządzenie Nr 3/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 2 października 2013 r. Zarządzenie Nr 3/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 2 października 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych zakresów zadań rzeczowych dla Prorektorów. Na podstawie art. 66 ust.

Bardziej szczegółowo

PLAN ZADAŃ DZIAŁANIE I. CELE I DZIAŁANIA W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA

PLAN ZADAŃ DZIAŁANIE I. CELE I DZIAŁANIA W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju UG do roku 2020 PLAN ZADAŃ Przed Uniwersytetem Gdańskim stoi szereg wyzwań, których podjęcie wymaga określenia celu i charakteru działań oraz terminu zakończenia, źródeł

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 26 Dziekana Wydziału Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia r

DECYZJA Nr 26 Dziekana Wydziału Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia r DECYZJA Nr 26 Dziekana Wydziału Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19.12.2013r w sprawie: ustalenia rocznego harmonogramu auditów na Wydziale Nauk Technicznych w roku

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 13 A Rektora. Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie. z dnia 27 maja 2015 roku

Zarządzenie Nr 13 A Rektora. Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie. z dnia 27 maja 2015 roku Zarządzenie Nr 13 A Rektora Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie : projektowania, zatwierdzania dokumentacji i monitorowania programu kształcenia 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

zarządzam, co następuje:

zarządzam, co następuje: Zarządzenie Nr 740/2013/2014 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie funkcjonowania Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁOWY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE

WYDZIAŁOWY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE WYDZIAŁOWY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE Na podstawie art. 66 ust. 1 i 2 pkt.3a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

wartość miernika 2013/2014 Miernik 2014/2015 liczba uruchomionych liczba 3 2. Liczba studentów l. studentów 2. Liczba studentów

wartość miernika 2013/2014 Miernik 2014/2015 liczba uruchomionych liczba 3 2. Liczba studentów l. studentów 2. Liczba studentów .. Uelastycznienie oferty edukacyjnej Uczelni na studiach I kierunków i specjalności na studiach I kierunkach I kierunków, kierunków i specjalności na specjalności studiach I kierunkach I /4 Miernik 4/

Bardziej szczegółowo

Obwieszczenie Nr 3/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 27 października 2014 r.

Obwieszczenie Nr 3/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 27 października 2014 r. Obwieszczenie Nr 3/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 27 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Zarządzenia Nr R-44/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo