W N IO SEK O PR Z EN IESIEN IE R A C H U N K U PŁ A T N IC Z EG O PR Z EZ K O N SU M EN T A

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W N IO SEK O PR Z EN IESIEN IE R A C H U N K U PŁ A T N IC Z EG O PR Z EZ K O N SU M EN T A"

Transkrypt

1 Z ałącznik do U pow ażnienia W N IO SEK O PR Z EN IESIEN IE R A C H U N K U PŁ A T N IC Z EG O PR Z EZ K O N SU M EN T A W niosek należy w ypełnić D R U K O W A N Y M I LITERAM I. W łaściw e pola należy zaznaczyć znakiem x 1. D ane konsum enta/-ów w nioskującego/-ych o przeniesienie (W przypadku gdy rachunek jest prowadzony dla dwóch lub więcej konsum entów, upoważnienia udzielają wszyscy konsum enci. W e wniosku należy wówczas uzupełnić dane wszystkich tych konsum entów ) * pola obowiązkowe Im ię i nazw isko * PESEL * (dotyczy tylko obywateli polskich, którym został nadany P E S E L ) D ata * i m iejsce urodzenia R odzaj, seria i num er dokum entu potw ierdzającego tożsam ość * R odzaj, seria i num er dokum entu potw ierdzającego tożsam ość, którym konsum ent legitym ow ał się u dostaw cy przekazująceg o (wypełnić, jeżeli inny niż w wierszu powyżej) A dres zam ieszkania A dres do korespondencji (wypełnić, jeżeli inny niż w wierszu powyżej) N um er telefonu kontaktow ego A dres e-m ail S tatus rezydencji 2. N azw a dostaw cy przekazującego 3. P rzedm iot i zakres przeniesienia R achunek: a) b) nr: nr: prow adzony w P LN : prow adzony w P LN : Zam knięcie rachunku : Zam knięcie rachunku: tak, w dniu (dd-mm-rrrr): P rzekazanie środków pieniężnych pozostających na rachunku: P rzekazanie środków pieniężnych pozostających na rachunku: P rzeniesienie w szystkich stałych zleceń : P rzeniesienie w szystkich stałych zleceń: data, do której stałe zlecenia m ają być realizow ane przez data, do której stałe zlecenia m ają być realizow ane przez

2 (dd -mm-rrrr): data, od której stałe zlecenia m ają być ustanow ione i realizow ane przez dostaw cę przyjm ującego (dd -mm-rrrr): (dd -mm-rrrr): data, od której stałe zlecenia m ają być ustanow ione i realizow ane przez dostaw cę przyjm ującego (dd -mm-rrrr): P rzeniesienie w szystkich poleceń zapłaty: P rzeniesienie w szystkich poleceń zapłaty: data, do której polecenia zapłaty m ają być akceptow ane przez (dd -mm-rrrr): data, do której polecenia zapłaty m ają być akceptow ane przez (dd -mm-rrrr): data, od której polecenia zapłaty m ają być akceptow ane przez dostaw cę przyjm ującego (dd -mm-rrrr): data, od której polecenia zapłaty m ają być akceptow ane przez dostaw cę przyjm ującego (dd -mm-rrrr): Z aprzestanie akceptow ania w szystkich przychodzących poleceń przelew u albo autom atyczne przekierow yw anie w szystkich przychodzących poleceń przelew u na rachunek konsum enta u dostaw cy przyjm ującego, w przypadku gdy dostaw ca przekazujący zapew nia takie przekierow yw anie: data, od której m a nastąpić zaprzestanie akceptow ania dostaw cę przekazującego (dd-mm-rrrr): Zaprzestanie akceptow ania w szystkich przychodzących poleceń przelew u albo autom atyczne przekierow yw anie w szystkich przychodzących poleceń przelew u na rachunek konsum enta u dostaw cy przyjm ującego, w przypadku gdy dostaw ca przekazujący zapew nia takie przekierow yw anie: data, od której m a nastąpić zaprzestanie akceptow a nia albo przekierow yw anie poleceń przelew u przez dostaw cę przekazującego (dd-mm-rrrr): P rzeniesienie w ybranych usług płatnic zych (wypełnić, jeżeli przeniesieniu m ają podlec tylko pojedyncze stałe zlecenia i/lub polecenia zapłaty i/lub polecenia przelewu ): Lp R achunek a) b) U sługa płatnicza N azw a / identyfikator (N IP / N IW ) w ierzyciela dla poleceń zapłaty / płatnika dla poleceń przelew u / beneficjenta dla stałych zleceń 2 Identyfikator płatności dla poleceń zapłaty / N um er rachunku płatnika dla poleceń przelew u / N um er rachunku beneficjenta dla stałych zleceń D ata, do której przenoszone usługi m ają być realizow ane przez * (dd-mm-rrrr) D ata, od której przenoszone usługi m ają być realizow ane przez dostaw cę przyjm ującego * (dd-mm-rrrr) 1 p o le ce n ia za p ła ty

3 2 p o le ce n ia za p ła ty 3 p o le ce n ia za p ła ty 4 p o le ce n ia za p ła ty 5 p o le ce n ia za p ła ty 6 p o le ce n ia p rze le wu 7 p o le ce n ia p rze le wu 8 p o le ce n ia p rze le wu 9 p o le ce n ia p rze le wu albo przekierow yw anie poleceń przele w u przez *data, od której m a n astąpić zaprzestanie akceptow ania 10 p o le ce n ia p rze le wu albo przekierow yw anie polec eń przelew u przez 11 sta łe g o zle ce n ia 12 sta łe g o zle ce n ia 13 sta łe g o zle ce n ia 14 sta łe g o zle ce n ia 15 sta łe g o zle ce n ia 16 sta łe g o zle ce n ia 17 sta łe g o zle ce n ia 18 sta łe g o zle ce n ia 3

4 19 sta łe g o zle ce n ia 20 sta łe g o zle ce n ia 4. D ane dostaw cy przyjm ującego 2) N um er rachunku 1) N azw a dostaw cy przyjm ującego u dostaw cy przyjm ującego 5. Instytucje, którym m a zostać przekazana kopia U pow ażnienia do przeniesienia rachunku w raz z W nioskiem o przeniesienie rachunku płatniczego przez konsum enta (nazw a i adres) P łatnicy dokonujący regularnie przychodzących poleceń przelew u na rachunek konsum enta 1)... 2).... 3).... O dbiorcy stosujący polecenie zapłaty do pobierania środków pieniężnych z rachunku konsum enta 6. Żądanie otrzym ania: 1)... 2)... 3).... W ykazu istniejących zleceń stałych dotyczących poleceń przelew u oraz dostępnych inform acji o udzielonych zgodach na realizację poleceń zapłaty, które m ają z ostać przeniesione : tak D ostępnych inform acji o regularnie przychodzących poleceniach przelew u oraz zleconych przez w ierzyciela poleceniach zapłaty (zrealizowanych na rachunku konsum enta w ciągu 13 m iesięcy poprzedzających dzień zwrócenia się o te inform acje przez dostawcę przyjm ującego do dostawcy przekazującego ): tak 7. D ata i podpis/podpisy konsum enta/ów * * P odpis/-y konsum enta/-ów zgodny/-e z wzorem /-ami podpis/-ów u dostawcy przekazującego, o ile dostawca przekazujący posiada wzór/wzory tego/tych podpisu/ -ów, lub kwalifikowany/-e podpis/-y elektroniczny/-e konsum enta/-ów. W przypadku złożenia wniosku w postaci elektronicznej podpis/-y konsum enta/-ów nie jest/są wym agany/-ne, o ile W niosek został złożony w drodze oświadczenia woli na odległość, zgodnie ze standardam i obowiązującym i w tym zakresi e u dostawcy przyjm ującego, bądź w drodze przelewu weryfikacyjnego, o ile dostawca przyjm ujący stosuje taką form ę weryfikacji tożsam ości klienta. 4

5 8. P otw ierdzenie pozytyw nej w eryfikacji tożsam ości konsum enta a) w przypadku złożenia w niosku w postaci papierow ej: Tożsam ość konsum enta spraw dzono, zaakceptow ano do real izacji. D ata i podpis za dostaw cę przyjm ującego b) w przypadku złożenia w niosku w postaci elektronicznej: D ostaw ca przyjm ujący ośw iadcza, że dokonał pozytyw nej w eryfikacji tożsam ości konsum enta. 5

WNIOSEK O PRZENIESIENIE RACHUNKU PŁATNICZEGO PRZEZ KONSUMENTA

WNIOSEK O PRZENIESIENIE RACHUNKU PŁATNICZEGO PRZEZ KONSUMENTA WNIOSEK O PRZENIESIENIE RACHUNKU PŁATNICZEGO PRZEZ KONSUMENTA Wniosek należy wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI. Właściwe pola należy zaznaczyć znakiem x 1. Dane konsumenta/-ów wnioskującego/-ych o przeniesienie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Upoważnienia do przeniesienia rachunku. PESEL * (dotyczy tylko obywateli polskich, którym został nadany PESEL) Data * i miejsce urodzenia

Załącznik do Upoważnienia do przeniesienia rachunku. PESEL * (dotyczy tylko obywateli polskich, którym został nadany PESEL) Data * i miejsce urodzenia Załącznik do Upoważnienia do przeniesienia rachunku WNIOSEK O PRZENIESIENIE RACHUNKU PŁATNICZEGO PRZEZ KONSUMENTA Wniosek należy wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI. Właściwe pola należy zaznaczyć znakiem x

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZENIESIENIE RACHUNKU PŁATNICZEGO PRZEZ KONSUMENTA

WNIOSEK O PRZENIESIENIE RACHUNKU PŁATNICZEGO PRZEZ KONSUMENTA Załącznik do Upoważnienia WNIOSEK O PRZENIESIENIE RACHUNKU PŁATNICZEGO PRZEZ KONSUMENTA Wniosek należy wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI. Właściwe pola należy zaznaczyć znakiem x 1. Dane konsumenta/-ów wnioskującego/-ych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Upoważnienia nie - - PESEL * (dotyczy tylko obywateli polskich, którym został nadany PESEL) Data * i miejsce urodzenia

Załącznik do Upoważnienia nie - - PESEL * (dotyczy tylko obywateli polskich, którym został nadany PESEL) Data * i miejsce urodzenia WNIOSEK O PRZENIESIENIE RACHUNKU PŁATNICZEGO PRZEZ KONSUMENTA Wniosek należy wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI. Właściwe pola należy zaznaczyć znakiem x 1. Dane konsumenta/-ów wnioskującego/-ych o przeniesienie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Instrukcji przenoszenia rachunków płatniczych dla klientów indywidualnych. - - nie nie - -

Załącznik nr 2 do Instrukcji przenoszenia rachunków płatniczych dla klientów indywidualnych. - - nie nie - - Załącznik nr 2 do Instrukcji przenoszenia rachunków płatniczych dla klientów indywidualnych Załącznik do Upoważnienia WNIOSEK O PRZENIESIENIE RACHUNKU PŁATNICZEGO PRZEZ KONSUMENTA Wniosek należy wypełnić

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZENIESIENIE RACHUNKU PŁATNICZEGO PRZEZ KONSUMENTA

WNIOSEK O PRZENIESIENIE RACHUNKU PŁATNICZEGO PRZEZ KONSUMENTA Załącznik Nr 2 do Instrukcji przenoszenia rachunków płatniczych dla klientów indywidualnych" Załącznik do Upoważnienia WNIOSEK O PRZENIESIENIE RACHUNKU PŁATNICZEGO PRZEZ KONSUMENTA Wniosek należy wypełnić

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Poddębicach. - - nie - - PESEL * (dotyczy tylko obywateli polskich, którym został nadany PESEL) Data * i miejsce urodzenia

Bank Spółdzielczy w Poddębicach. - - nie - - PESEL * (dotyczy tylko obywateli polskich, którym został nadany PESEL) Data * i miejsce urodzenia Bank Spółdzielczy w Poddębicach WNIOSEK O PRZENIESIENIE RACHUNKU PŁATNICZEGO PRZEZ KLIENTA Wniosek należy wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI. Właściwe pola należy zaznaczyć znakiem x 1. Dane klienta/-ów wnioskującego/-ych

Bardziej szczegółowo

nr: Zamknięcie rachunku: tak, w dniu (dd-mm-rrrr): nie Przekazanie środków pieniężnych pozostających na rachunku: - - nie

nr: Zamknięcie rachunku: tak, w dniu (dd-mm-rrrr): nie Przekazanie środków pieniężnych pozostających na rachunku: - - nie Załącznik do Upoważnienia do przeniesienia rachunku WNIOSEK O PRZENIESIENIE RACHUNKU PŁATNICZEGO PRZEZ KLIENTA Wniosek należy wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI. Właściwe pola należy zaznaczyć znakiem x 1.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZENIESIENIE RACHUNKU PŁATNICZEGO PRZEZ KONSUMENTA

WNIOSEK O PRZENIESIENIE RACHUNKU PŁATNICZEGO PRZEZ KONSUMENTA Załącznik do Upoważnienia do przeniesienia rachunku WNIOSEK O PRZENIESIENIE RACHUNKU PŁATNICZEGO PRZEZ KONSUMENTA Wniosek należy wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI. Właściwe pola należy zaznaczyć znakiem x

Bardziej szczegółowo

Załącznik do upoważnienia do przeniesienia rachunku - Wniosek o przeniesienie rachunku płatniczego przez konsumenta

Załącznik do upoważnienia do przeniesienia rachunku - Wniosek o przeniesienie rachunku płatniczego przez konsumenta INTELIGO Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna inteligo.pl tel. 800 121 121 lub +48 81 535 67 89 adres korespondencyjny: ul. Sienkiewicza 12/14, 00-944 Warszawa Załącznik do upoważnienia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZENIESIENIE RACHUNKU PŁATNICZEGO PRZEZ KONSUMENTA

WNIOSEK O PRZENIESIENIE RACHUNKU PŁATNICZEGO PRZEZ KONSUMENTA Załącznik nr 2 do Instrukcji przenoszenia rachunków płatniczych Załącznik do Upoważnienia do przeniesienia rachunku WNIOSEK O PRZENIESIENIE RACHUNKU PŁATNICZEGO PRZEZ KONSUMENTA Wniosek należy wypełnić

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Upoważnienia PESEL * (dotyczy tylko obywateli polskich, którym został nadany PESEL) Data * i miejsce urodzenia

Załącznik do Upoważnienia PESEL * (dotyczy tylko obywateli polskich, którym został nadany PESEL) Data * i miejsce urodzenia WNIOSEK O PRZENIESIENIE RACHUNKU PŁATNICZEGO PRZEZ KONSUMENTA Wniosek należy wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI. Właściwe pola należy zaznaczyć znakiem x 1. Dane konsumenta/-ów wnioskującego/-ych o przesie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Upoważnienia do przeniesienia rachunku

Załącznik do Upoważnienia do przeniesienia rachunku Załącznik do Upoważnia do przesienia rachunku WNIOSEK O PRZENIESIENIE RACHUNKU PŁATNICZEGO PRZEZ KONSUMENTA Wniosek należy wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI. Właściwe pola należy zaznaczyć znakiem x 1. Dane

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO UPOWAŻNIENIA DO PRZENIESIENIA RACHUNKU - WNIOSEK O PRZENIESIENIE RACHUNKU PŁATNICZEGO PRZEZ KONSUMENTA

ZAŁĄCZNIK DO UPOWAŻNIENIA DO PRZENIESIENIA RACHUNKU - WNIOSEK O PRZENIESIENIE RACHUNKU PŁATNICZEGO PRZEZ KONSUMENTA ZAŁĄCZNIK DO UPOWAŻNIENIA DO PRZENIESIENIA RACHUNKU - WNIOSEK O PRZENIESIENIE RACHUNKU PŁATNICZEGO PRZEZ KONSUMENTA WNIOSEK O PRZENIESIENIE RACHUNKU PŁATNICZEGO PRZEZ KONSUMENTA Wniosek należy wypełnić

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Upoważnienia do przeniesienia rachunku płatniczego

Załącznik do Upoważnienia do przeniesienia rachunku płatniczego Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu nr 4 z dnia 07.08.2018 r. Wniosek o przeniesienie rachunku płatniczego przez konsumenta Załącznik do Upoważnienia do przeniesienia rachunku płatniczego WNIOSEK O PRZENIESIENIE

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZENIESIENIE RACHUNKU PŁATNICZEGO PRZEZ KONSUMENTA

WNIOSEK O PRZENIESIENIE RACHUNKU PŁATNICZEGO PRZEZ KONSUMENTA WNIOSEK O PRZENIESIENIE RACHUNKU PŁATNICZEGO PRZEZ KONSUMENTA Wniosek należy wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI. Właściwe pola należy zaznaczyć znakiem x. Dane konsumenta/-ów wnioskującego/-ych o przesie (W

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZENIESIENIE RACHUNKU PŁATNICZEGO PRZEZ KONSUMENTA

WNIOSEK O PRZENIESIENIE RACHUNKU PŁATNICZEGO PRZEZ KONSUMENTA WARMIŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY WNIOSEK O PRZENIESIENIE RACHUNKU PŁATNICZEGO PRZEZ KONSUMENTA Załącznik do Upoważnia Wniosek należy wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI. Właściwe pola należy zaznaczyć znakiem x 1.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZENIESIENIE RACHUNKU PŁATNICZEGO PRZEZ KONSUMENTA Wniosek należy wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI. Właściwe pola należy zaznaczyć znakiem x

WNIOSEK O PRZENIESIENIE RACHUNKU PŁATNICZEGO PRZEZ KONSUMENTA Wniosek należy wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI. Właściwe pola należy zaznaczyć znakiem x Załącznik do Upoważnia do przesienia rachunku WNIOSEK O PRZENIESIENIE RACHUNKU PŁATNICZEGO PRZEZ KONSUMENTA Wniosek należy wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI. Właściwe pola należy zaznaczyć znakiem x 1. Dane

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZENIESIENIE RACHUNKU PŁATNICZEGO PRZEZ KONSUMENTA Wniosek należy wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI. Właściwe pola należy zaznaczyć znakiem x

WNIOSEK O PRZENIESIENIE RACHUNKU PŁATNICZEGO PRZEZ KONSUMENTA Wniosek należy wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI. Właściwe pola należy zaznaczyć znakiem x 1. Dane konsumenta wnioskującego o przesie (W przypadku gdy rachunek jest prowadzony dla dwóch lub więcej konsumentów, upoważnia udzielają wszyscy konsumenci. We wniosku należy wówczas uzupełnić dane wszystkich

Bardziej szczegółowo

Upoważnienie do przeniesienia rachunku płatniczego

Upoważnienie do przeniesienia rachunku płatniczego Upoważ do przesienia rachunku płatniczego Strona 1/5 Data i miejsce złożenia upoważnia Upoważ do przesienia rachunku płatniczego Na podstawie art. 104 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe

Bardziej szczegółowo

w sprawie udzielania pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów jednosteli sanwrzqdu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

w sprawie udzielania pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów jednosteli sanwrzqdu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. Wójta Gminy Kije w sprawie udzielania pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów jednosteli sanwrzqdu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. Głosować przez pełnomocnika mogą:

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Raciborzu ZASADY PRZENOSZENIA RACHUNKÓW PŁATNICZYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RACIBORZU

Bank Spółdzielczy w Raciborzu ZASADY PRZENOSZENIA RACHUNKÓW PŁATNICZYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RACIBORZU Bank Spółdzielczy w Raciborzu ZASADY PRZENOSZENIA RACHUNKÓW PŁATNICZYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RACIBORZU Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Zasady przenoszenia rachunków

Bardziej szczegółowo

Przenoszenie rachunków płatniczych Formularz informacyjny - dla Klientów Banku Spółdzielczego w Brodnicy

Przenoszenie rachunków płatniczych Formularz informacyjny - dla Klientów Banku Spółdzielczego w Brodnicy Przenoszenie rachunków płatniczych Formularz informacyjny - dla Klientów Banku Spółdzielczego w Brodnicy Postanowienia ogólne 1 Bank realizuje proces przeniesienia rachunku płatniczego zgodnie z przepisami

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny przeniesienie rachunku płatniczego

Formularz informacyjny przeniesienie rachunku płatniczego Formularz informacyjny przeniesienie rachunku płatniczego SKOK realizuje proces przeniesienia rachunku płatniczego zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o usługach płatniczych. Przez przeniesienie

Bardziej szczegółowo

Informacja o trybie przeniesienia rachunku płatniczego

Informacja o trybie przeniesienia rachunku płatniczego Informacja o trybie przeniesienia rachunku płatniczego Bank Spółdzielczy w Połańcu, zwany dalej dostawcą przyjmującym, informuje o sposobie przeniesienia rachunku płatniczego od dotychczasowego banku,

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA. M inisterstw em Pracy i Polityki Społecznej w W arszaw ie przy ul. Now ogrodzkiej 1/3/5

UMOWA ZLECENIA. M inisterstw em Pracy i Polityki Społecznej w W arszaw ie przy ul. Now ogrodzkiej 1/3/5 UMOWA ZLECENIA Zawarta w dniu... w W arszawie pom iędzy: M inisterstw em Pracy i Polityki Społecznej w W arszaw ie przy ul. Now ogrodzkiej 1/3/5 reprezentow anym przez Panią Iwonę Zam ojską - D yrektora

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny przeniesienie rachunku płatniczego

Formularz informacyjny przeniesienie rachunku płatniczego Formularz informacyjny przeniesienie rachunku płatniczego Bank realizuje proces przeniesienia rachunku płatniczego zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o usługach płatniczych. Przez przeniesienie

Bardziej szczegółowo

Przeniesienie rachunku płatniczego formularz informacyjny

Przeniesienie rachunku płatniczego formularz informacyjny Przeniesienie rachunku płatniczego formularz informacyjny Ogólne informacje Przenoszenie rachunków bankowych ma na celu ułatwienie Klientom indywidualnym zmianę banku. Ma służyć tym, którzy zdecydowali

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJA ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH

REKOMENDACJA ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH REKOMENDACJA ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH dotycząca dobrych praktyk w zakresie przenoszenia rachunków płatniczych konsumentów między dostawcami usług płatniczych mającymi siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Przewodnik przenoszenia rachunków płatniczych dla Klientów Banku

Przewodnik przenoszenia rachunków płatniczych dla Klientów Banku Przewodnik przenoszenia rachunków płatniczych dla Klientów Banku Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Przewodnik określa zasady i tryb przenoszenia rachunków płatniczych dla Klientów indywidualnych w Gospodarczym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZENOSZENIA RACHUNKÓW PŁATNICZYCH W ZACHODNIOPOMORSKIEJ SKOK W SZCZECINIE

REGULAMIN PRZENOSZENIA RACHUNKÓW PŁATNICZYCH W ZACHODNIOPOMORSKIEJ SKOK W SZCZECINIE REGULAMIN Załącznik nr 1 do Uchwały nr 8 z dnia 7 sierpnia 2018 r. PRZENOSZENIA RACHUNKÓW PŁATNICZYCH W ZACHODNIOPOMORSKIEJ SKOK W SZCZECINIE 1 1. Niniejszy Regulamin przenoszenia rachunków płatniczych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja przenoszenia rachunków płatniczych dla Klientów Banku Spółdzielczego Muszyna-Krynica Zdrój

Instrukcja przenoszenia rachunków płatniczych dla Klientów Banku Spółdzielczego Muszyna-Krynica Zdrój Bank Spółdzielczy Muszyna - Krynica Zdrój Bank Spółdzielczy Grupa BPS Instrukcja przenoszenia rachunków płatniczych dla Klientów Banku Spółdzielczego Muszyna-Krynica Zdrój Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Rozdział 1. Postanowienia ogólne Załącznik nr 7 do Instrukcji przenoszenia rachunków płatniczych WYCIĄG Z INSTRUKCJI PRZENOSZENIA RACHUNKÓW PŁATNICZYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy wyciąg z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja przenoszenia rachunków płatniczych dla Klientów Banku Spółdzielczego w Będzinie

Instrukcja przenoszenia rachunków płatniczych dla Klientów Banku Spółdzielczego w Będzinie Bank Spółdzielczy w Będzinie Instrukcja przenoszenia rachunków płatniczych dla Klientów Banku Spółdzielczego w Będzinie Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Instrukcja przenoszenia rachunków płatniczych

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Instrukcji przenoszenia rachunków płatniczych dla Klientów indywidualnych Banku Spółdzielczym w Rzeszowie

Wyciąg z Instrukcji przenoszenia rachunków płatniczych dla Klientów indywidualnych Banku Spółdzielczym w Rzeszowie Wyciąg z Instrukcji przenoszenia rachunków płatniczych dla Klientów indywidualnych Banku Spółdzielczym w Rzeszowie Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Wyciąg z Instrukcji przenoszenia rachunków płatniczych

Bardziej szczegółowo

Zasady przenoszenia rachunków płatniczych dla Klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego w Zgierzu

Zasady przenoszenia rachunków płatniczych dla Klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego w Zgierzu Załącznik nr 7 do Instrukcji przenoszenia rachunków płatniczych dla Klientów indywidualnych Zasady przenoszenia rachunków płatniczych dla Klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego w Zgierzu Rozdział

Bardziej szczegółowo

Zasady przenoszenia rachunków płatniczych dla Klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego w Grybowie

Zasady przenoszenia rachunków płatniczych dla Klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego w Grybowie Zasady przenoszenia rachunków płatniczych dla Klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego w Grybowie Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Zasady przenoszenia rachunków płatniczych dla Klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZENOSZENIA RACHUNKÓW PŁATNICZYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH WARMIŃSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZENOSZENIA RACHUNKÓW PŁATNICZYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH WARMIŃSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WARMIŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZENOSZENIA RACHUNKÓW PŁATNICZYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH WARMIŃSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Informacja dotycząca

Bardziej szczegółowo

Instrukcja przenoszenia rachunków płatniczych dla Klientów Spółdzielczego Banku Rozwoju. (obowiązuje od r.)

Instrukcja przenoszenia rachunków płatniczych dla Klientów Spółdzielczego Banku Rozwoju. (obowiązuje od r.) Instrukcja przenoszenia rachunków płatniczych dla Klientów Spółdzielczego Banku Rozwoju (obowiązuje od 08.08.2018 r.) Sierpień, 2018 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Instrukcja przenoszenia rachunków

Bardziej szczegółowo

Informacja o trybie przeniesienia rachunku płatniczego Podkarpacki Bank Spółdzielczy, zwany dalej,,dostawcą przyjmującym" realizuje proces

Informacja o trybie przeniesienia rachunku płatniczego Podkarpacki Bank Spółdzielczy, zwany dalej,,dostawcą przyjmującym realizuje proces Informacja o trybie przeniesienia rachunku płatniczego Podkarpacki Bank Spółdzielczy, zwany dalej,,dostawcą przyjmującym" realizuje proces przeniesienia rachunku płatniczego zgodnie z przepisami Ustawy

Bardziej szczegółowo

Informacja o trybie przeniesienia rachunku płatniczego w Getin Noble Bank S.A.

Informacja o trybie przeniesienia rachunku płatniczego w Getin Noble Bank S.A. Informacja o trybie przeniesienia rachunku płatniczego w Getin Noble Bank S.A. I. Definicje 1. Dostawca przekazujący dotychczasowy dostawca usług płatniczych, 2. Dostawca przyjmujący nowy dostawca usług

Bardziej szczegółowo

Informacje podatkowe, o których mowa w 1 pkt 1, 3 i 5 złożone do organu podatkowego przed wejściem w życie niniejszej uchwały nie wymagają zmiany.

Informacje podatkowe, o których mowa w 1 pkt 1, 3 i 5 złożone do organu podatkowego przed wejściem w życie niniejszej uchwały nie wymagają zmiany. Uchwała nr XII/95/2015 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE PRAWA DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY

WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE PRAWA DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZUS Rp-1a WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE PRAWA DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY MIEJSCE ZŁOŻENIA PISMA 01. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYC H - ODDZIAŁ / INSPEKTORAT w:

Bardziej szczegółowo

2. Środki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli określane są na każdy rok w planach finansow ych szkoły

2. Środki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli określane są na każdy rok w planach finansow ych szkoły Szkoła Podstawou. 0 >lr / im. J a n a K ochanow skiego 20-433 Lublin,ul. Mickiewicza 24 te!. (081)744-03-22 NIP 946-18-16-709 Zał. nr 1 do zarządzenia nr 10 /2 0 1 3 z dnia 2-04-2013r. Dyrektora Szkoły

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2/2018 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE. z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 2/2018 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE. z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym na 2018 rok ZARZĄDZENIE NR 2/2018 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym na 2018 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 10 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zasady przenoszenia rachunków płatniczych dla Klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego w Kielcach

Zasady przenoszenia rachunków płatniczych dla Klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego w Kielcach Zasady przenoszenia rachunków płatniczych dla Klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego w Kielcach Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Zasady przenoszenia rachunków płatniczych dla Klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Celm er - nazwisko rodowe Piekańska Ja, niżej podpisany(a),... (im iona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

Agnieszka Celm er - nazwisko rodowe Piekańska Ja, niżej podpisany(a),... (im iona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) O ŚW IADCZENIE M AJĄTK OW E członka zar pqwi»ty) ą ^ - ętęr^p^owlaęu, s^ aj ^ ika-p ew iatth jtierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zatjządzająeeg o -powiatową

Bardziej szczegółowo

ŁĄ Ę ę ę Ę ę ę ę ę ę ŁĄ ę Ą ę ę

ŁĄ Ę ę ę Ę ę ę ę ę ę ŁĄ ę Ą ę ę ŁĄ Ą ÓŁ Ą Ą ŁĘ ÓŁ ŁĄ Ę ę ę Ę ę ę ę ę ę ŁĄ ę Ą ę ę ć ę ę ę ę ę ę ę Ę ę ę ę ę ę ę ę ę ęć ę ęć ę ę ę ę ęć ę ę ę ę ć ę ę ć ć Ę ć Ę ę ć ę ę ę ę ę Ą ę ę ę Ę Ą ęć ę ęć ę Ę ęć ę ęć ę ę ę ęć ę ęć ę ę ę ęć ć Ę ę

Bardziej szczegółowo

H a lina S o b c z y ń ska 3

H a lina S o b c z y ń ska 3 Z a rz ą d z a n ie o ś w ia tą B a z a te c h n o d yd a k ty c z n a B a z a te c h n o d yd a k tyc z n a In w e n ta ryza c ja P o lityk a k a d ro w a B h p w p la c ó w c e o ś w ia to w e j C O

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PRZENOSZENIA RACHUNKÓW PŁATNICZYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

INSTRUKCJA PRZENOSZENIA RACHUNKÓW PŁATNICZYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 17/39/2018 Zarządu Banku Spółdzielczego w Wolbromiu z dnia 07.08. 2018 r. Bank Spółdzielczy w Wolbromiu INSTRUKCJA PRZENOSZENIA RACHUNKÓW PŁATNICZYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Instrukcja przenoszenia rachunków płatniczych w Banku Spółdzielczym w Nowem n/wisłą Nowe, lipiec 2018 r.

Instrukcja przenoszenia rachunków płatniczych w Banku Spółdzielczym w Nowem n/wisłą Nowe, lipiec 2018 r. Załącznik do Uchwały Nr../2018 Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowem n/wisłą z dnia.. 2018 r. Instrukcja przenoszenia rachunków płatniczych w Banku Spółdzielczym w Nowem n/wisłą Nowe, lipiec 2018 r. Spis

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli planowej w zakresie: Prawidłowość organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej. Parafy* ±. kontrolujqcego/ych

Protokół kontroli planowej w zakresie: Prawidłowość organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej. Parafy* ±. kontrolujqcego/ych 'KO Mazowiecki Kurator Oświaty AL Jerozolimskie 32, 00-024 KPU.5532.2.34.2017.MF Protokół kontroli planowej w zakresie: Prawidłowość organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej Nazwa szkoły Zespól

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNICTWO DLA BANKU W CELU REALIZACJI CZYNNOŚCI PRZENIESIENIA RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOW0- -ROZLICZENIOWEGO

PEŁNOMOCNICTWO DLA BANKU W CELU REALIZACJI CZYNNOŚCI PRZENIESIENIA RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOW0- -ROZLICZENIOWEGO PEŁNOMOCNICTWO DL NKU W CELU RELIZCJI CZYNNOŚCI PRZENIESIENI RCHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOW0- -ROZLICZENIOWEGO VOLKSWGEN NK POLSK S.. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa PEŁNOMOCNICTWO Data złożenia pełnomocnictwa Miejsce

Bardziej szczegółowo

Dyspozycja przeniesienia rachunków/ usług płatniczych oraz pełnomocnictwo

Dyspozycja przeniesienia rachunków/ usług płatniczych oraz pełnomocnictwo I. Dane Klienta Wniosek należy wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI. 1 Imię (Imiona) Numer Klienta w RBPL 2 Nazwisko 3 PESEL Data urodzenia /Miejsce urodzenia (DD,MM,RRRR)/ 5 Obecny dokument tożsamości Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu Dom Pomocy Społecznej ul. Świerkowa 9 5-328 Białystok tel. 857422273 fax 8574587 sekretariat@dps. bialvstok.pl www.dps.bialvstok.pl Białystok, 30.08.207 r. Ogłoszenie o zamówieniu Dom Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

(m iejsce zatrudnienia, stanow isko lub funkcja)

(m iejsce zatrudnienia, stanow isko lub funkcja) SEKRETA Zbig OWIATU OM Rak O ŚW IA D C Z E N IE M A JĄ T K O W E członka zarządu pow iatu, sekretarza pow iatu, skarbnika pow iatu, kierow nika jednostki organizacyjnej pow iatu, osoby zarządzającej i

Bardziej szczegółowo

PRZENOSZENIA RACHUNKÓW PŁATNICZYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

PRZENOSZENIA RACHUNKÓW PŁATNICZYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik do Uchwały Nr 1/17/2018 Zarządu Banku z dnia 8 listopada 2018 roku INSTRUKCJA PRZENOSZENIA RACHUNKÓW PŁATNICZYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH w Banku Spółdzielczym w Szczekocinach SZCZEKOCINY,

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2014/2015

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2014/2015 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsewie ul. Zastawska 13, 07-311 Wąsewo Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2014/2015 1. Wnioskodawca. N azwisko i im ię D ane wnioskodawcy (czy

Bardziej szczegółowo

... WE... - środki pieniężne zgromadzone w walucie o b cej:...

... WE... - środki pieniężne zgromadzone w walucie o b cej:... OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE b u rm istrza, zastę pcy b u rm istrza, sek retarza gm iny, s k arb n ik a gm in y, k iero w n ik a je d n o stk i erg a itreacyjn ej- gm iny, osoby za rzą d za ją cej i człon k

Bardziej szczegółowo

zgodnie z załącznikami nr 1 i 3 stanowiącymi integralną część zarządzenia. zgodnie z załącznikiem nr 2 stanowiącym integralną część zarządzenia.

zgodnie z załącznikami nr 1 i 3 stanowiącymi integralną część zarządzenia. zgodnie z załącznikiem nr 2 stanowiącym integralną część zarządzenia. ZARZĄDZENIE NR 2256/2018 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Katowice na 2018 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

UkłA&a;... p c d p i s. ^ :?!

UkłA&a;... p c d p i s. ^ :?! OŚW IA DC ZEN IE M AJĄTK OW E < J(}ńk&;MSr*ą(h»pQw{iątłis sejkljetanaapo viatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej i pow iatp, o^ob^jzar^dj^jjącej^i członka organu zarządzającego powiatową

Bardziej szczegółowo

r iowia'tu,1o^dfcy, zijrvądzt^4c^j człon k a organ u za rzą d za ją cego p ow iatow ą osob ą praw n ą o ra z osob y

r iowia'tu,1o^dfcy, zijrvądzt^4c^j człon k a organ u za rzą d za ją cego p ow iatow ą osob ą praw n ą o ra z osob y j O Ś W IA D C Z E N IE M A J Ą T K O W E ^. ^członka za rz ą d u p p w ia t*,-se k re ta rz a pow iatu, sk arbnik a pow iatu, kierow n ik a jed n ostk i org a n iza cy jn ej r iowia'tu,1o^dfcy, zijrvądzt^4c^j

Bardziej szczegółowo

1.1) NAZWA I A D R ES: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, ul.

1.1) NAZWA I A D R ES: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, ul. Warszawa: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi /w tym również autyzmem/ na rzecz klientów Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy Numer

Bardziej szczegółowo

Zasady otwierania i prowadzenia podstawowego rachunku płatniczego

Zasady otwierania i prowadzenia podstawowego rachunku płatniczego Załącznik nr 6 do Regulaminu świadczenia usług prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych zasady dotyczące rachunku płatniczego oraz otwierania i prowadzenia podstawowego rachunku płatniczego

Bardziej szczegółowo

Ja, niżej podpisany(a),...przem ysław Zbigniew K arw aszew ski...

Ja, niżej podpisany(a),...przem ysław Zbigniew K arw aszew ski... OŚW IADCZENIE M AJĄTK OW E -członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej c i r i*, * T _ ------ r 1 ' ^' 1 : pow tło^ iatu, lalii, bsobyzarządz&jąęefti.cgtpnka

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE KARTY DUŻEJ RODZINY LUB WYDANIE DUPLIKATU KARTY DUŻEJ RODZINY

WNIOSEK O PRZYZNANIE KARTY DUŻEJ RODZINY LUB WYDANIE DUPLIKATU KARTY DUŻEJ RODZINY WNIOSEK O PRZYZNANIE KARTY DUŻEJ RODZINY LUB WYDANIE DUPLIKATU KARTY DUŻEJ RODZINY 1. Wypełniaj WIELKIMI LITERAMI. 2. Pola "Seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość" dotyczą tylko tych osób,

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego ............ (adresat) Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego 1. Wnioskodawca. N azwisko i im ię D ane wnioskodawcy (czy jest to rodzic, dyrektor szkoły lub pełnoletni uczeń) 2. Dane o uczniu. N azw

Bardziej szczegółowo

Ń

Ń ź Ś ź ć Ń ŁĄ ĘŚ ć Ń Ś Ą ć ć ź ć Ń Ą ć ć ć Ń Ł Ą ć ć ć ć ć Ą Ń ć ź ć ź Ą ć Ł ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ź ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ń ć ć ć ć ź ć ć ć ŁĘ Ę ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ń ć ć ć ć ź ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ź

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNICTWO DLA BANKU W CELU REALIZACJI CZYNNOŚCI PRZENIESIENIA RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOW0-ROZLICZENIOWEGO DO VOLKSWAGEN BANK POLSKA S.A.

PEŁNOMOCNICTWO DLA BANKU W CELU REALIZACJI CZYNNOŚCI PRZENIESIENIA RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOW0-ROZLICZENIOWEGO DO VOLKSWAGEN BANK POLSKA S.A. PEŁNOMOCNICTWO DL NKU W CELU RELIZCJI CZYNNOŚCI PRZENIESIENI RCHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOW0-ROZLICZENIOWEGO DO VOLKSWGEN NK POLSK S.. PEŁNOMOCNICTWO Data złożenia pełnomocnictwa Miejsce złożenia pełnomocnictwa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. I. 1) NAZWA I A D RES: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, ul.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. I. 1) NAZWA I A D RES: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, ul. Adres strony internetow ej, na której Z am aw iający udostępnia S p e cyfikację Isto tn ych W arunków Zam ów ienia: ww w.opsbieianf.w aw.pl Warszawa: Usługi przygotowywania i dostarczania gorących posiłków

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Projekt z dnia 17 września 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA ZADANIA: PRZEBUDOWA UL PIASTÓW ŚLĄSKICH (OD UL. DZIERŻONIA DO UL. KOPALNIANEJ) W MYSŁOWICACH

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA ZADANIA: PRZEBUDOWA UL PIASTÓW ŚLĄSKICH (OD UL. DZIERŻONIA DO UL. KOPALNIANEJ) W MYSŁOWICACH P r o j e k t d o c e l o w e j o r g a n i z a c j i r u c h u d l a z a d a n i a : " P r z e b u d o w a u l. P i a s t ó w Śl ą s k i c h ( o d u l. D z i e r ż o n i a d o u l. K o p a l n i a n e

Bardziej szczegółowo

P r o j e k t P l a n u f i n a n s o w e g o n a r o k

P r o j e k t P l a n u f i n a n s o w e g o n a r o k P r o j e k t P l a n u f i n a n s o w e g o n a r o k 2 0 1 8 M i e j s k o - G m i n n y O ś r o d e k K u l t u r y S p o r t u i R e k r e a c j i w Z d z i e s z o w i c a c h Dział 926 - Kultura

Bardziej szczegółowo

z dnia 1 marca 2019 r. zarządza się co następuje:

z dnia 1 marca 2019 r. zarządza się co następuje: ZARZĄDZENIE NR 173/2019 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE w sprawie zmian w budżecie miasta Katowice na 2019 rok Na podstawie art. ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 63/2018 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 28 września 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 63/2018 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 28 września 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 63/2018 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok Na podstawie art.257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Wersja archiwalna. Adres: Urząd Miejski w Rabce-Zdroju. ul. Parkowa 2. 34-700 Rabka-Zdrój. tel. (18) 26 92 000. fax.

Wersja archiwalna. Adres: Urząd Miejski w Rabce-Zdroju. ul. Parkowa 2. 34-700 Rabka-Zdrój. tel. (18) 26 92 000. fax. Wersja archiwalna O g ło sze n ie o r o zp o czę ciu p o st ę p o w a n ia w t r yb ie p r ze t a r g u n ie o g r a n iczo n e g o n a za d a n ie p n. : " D o w ó z u czn ió w d o G imn a zju m n r 1

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego DO WÓJTA GMINY PUCK Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego 1. Wnioskodawca. N azwisko i im ię D ane wnioskodawcy (czy jest to rodzic, dyrektor szkoły lub pełnoletni uczeń) 2. Dane o uczniu. N azw isk

Bardziej szczegółowo

Ę ż Ł ś ą ł ść ó ą ż ę ł Ł ś ą ś Ż ż ż ń ż ł ś ń ż żę Ł ż ó ń ę ż ł ńó ó ł ń ą ż ę ż ą ą ż Ń ż ż ż óź ź ź ż Ę ż ś ż ł ó ń ż ć óź ż ę ż ż ńś ś ó ń ó ś

Ę ż Ł ś ą ł ść ó ą ż ę ł Ł ś ą ś Ż ż ż ń ż ł ś ń ż żę Ł ż ó ń ę ż ł ńó ó ł ń ą ż ę ż ą ą ż Ń ż ż ż óź ź ź ż Ę ż ś ż ł ó ń ż ć óź ż ę ż ż ńś ś ó ń ó ś Ę Ł ś ą ł ść ą ę ł Ł ś ą ś Ż ł ś ę Ł ę ł ł ą ę ą ą Ń ź ź ź Ę ś ł ć Ź ę ś ś ś Ę ł ś ć Ę ś ł ś ą ź ą ą ą ą ą ą ą ą ś ą ęń ś ł ą ś Ł ś ś ź Ą ł ć ą ą Ę ą ś ź Ł ź ć ś ę ę ź ą Ż ć ć Ą ć ć ł ł ś ł ś ę ą łą ć

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie należy wypełnić wyłącznie w białych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych polach oraz w przypisach.

Sprawozdanie należy wypełnić wyłącznie w białych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych polach oraz w przypisach. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 18 UST. 4 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE ( j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 1817) Pouczenie

Bardziej szczegółowo

REJESTR CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA

REJESTR CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA REJESTR CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA ADMINISTRATOR:. a: tel...; fax.., e-mail:. Inspektora Ochrony Danych: L.p. Czynność przetwarzania 1. recept na refundowane leki 2. recept na refundowane środki spożywcze

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego DO WÓJTA GMINY PUCK Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego 1. Wnioskodawca. N azwisko i im ię D ane wnioskodawcy (czy jest to rodzic, dyrektor szkoły lub pełnoletni uczeń) 2. Dane o uczniu. N azw isk

Bardziej szczegółowo

WZÓR. W przypadku pól, które nie dotyczą danego sprawozdania, należy wpisać nie dotyczy lub przekreślić pole.

WZÓR. W przypadku pól, które nie dotyczą danego sprawozdania, należy wpisać nie dotyczy lub przekreślić pole. WZÓR SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 18 UST. 5 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2016 R. POZ. 239 I 395

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PRZENOSZENIA RACHUNKÓW PŁATNICZYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

INSTRUKCJA PRZENOSZENIA RACHUNKÓW PŁATNICZYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik do Uchwały Nr 25/1/2019 Zarządu PBS w Sokołowie Podlaskim z dnia 30.05.2019 r. INSTRUKCJA PRZENOSZENIA RACHUNKÓW PŁATNICZYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Sokołów Podlaski, 2019 rok Metryka regulacji

Bardziej szczegółowo

ż ć ż ń Ń Ż ń ń ć ż ż ć Ż

ż ć ż ń Ń Ż ń ń ć ż ż ć Ż Ś Ą Ą Ł Ś Ł ż ć ż ń Ń Ż ń ń ć ż ż ć Ż ń Ż Ł ż ń ń ń Ę Ł Ż Ł Ł ż ż ć ń Ę ń ż Ć ń ŁĄ Ą ń ń Ć ć Ż ż Ń Ż Ż Ł ć Ę ń Ł ż Ś ć Ż ńę ń ż ń Ł Ż Ą ń ż Ź ż ć ż ń ć Ś Ż ń Ą ż Ą ć ć ńż Ś ń Ś Ż Ś ń ń Ł Ż Ł ż ń Ż Ś Ś

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, stosownie do 15 ust. 4 rozporządzenia, określa szczegółową organizację oraz tryb pracy Komisji.

Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, stosownie do 15 ust. 4 rozporządzenia, określa szczegółową organizację oraz tryb pracy Komisji. Załącznik do Zarządzenia W o jew od y Dolnośląskiego nr /Uf.-k. z dnia.s.wmw.tisw... 2017 r. ZATWIERDZAM Regulamin działania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej testy kwalifikacyjne dla osób ubiegających

Bardziej szczegółowo

Opis Warunków Zamówienia [dalej: OWZ]

Opis Warunków Zamówienia [dalej: OWZ] * Opolskie Centrum Onkologii* im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu POLSKIE ICWAR/TMWO DO BADAŃ HM) Hakiem Sooióić Scnolojętc Internaoionale Internationa! de Sćnołogie V _. Society GM*tl Hritration

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI, TRYB PRACY I ZAKRES OBOWIĄZKÓW CZŁONKÓW KOMISJI PRZETARGOWEJ PROWADZĄCEJ POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

REGULAMIN ORGANIZACJI, TRYB PRACY I ZAKRES OBOWIĄZKÓW CZŁONKÓW KOMISJI PRZETARGOWEJ PROWADZĄCEJ POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Dyrektora OPS Nr 13/2014 z dnia 02 czerwca 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACJI, TRYB PRACY I ZAKRES OBOWIĄZKÓW CZŁONKÓW KOMISJI PRZETARGOWEJ PROWADZĄCEJ POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Część I 1. Dane osoby ubiegającej

Bardziej szczegółowo

O Ś W IA D C Z E N IE M A J Ą T K O W E f * * W * radnego gminy

O Ś W IA D C Z E N IE M A J Ą T K O W E f * * W * radnego gminy P R Z E W 0 IA /IC 2 Ą C Y Rady Ominy Rafał Krawczyk O Ś W IA D C Z E N IE M A J Ą T K O W E f * * W * radnego gminy Urząd Gminy w Masłowicach wpwo Masłowice, dnia3>j -\,Q3.2P.:jr. Nr adpis Uwaga: 1. O

Bardziej szczegółowo

Audyt efektywności energetycznej dla oświetlenia

Audyt efektywności energetycznej dla oświetlenia Audyt efektywności energetycznej dla oświetlenia dla zadania: Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Czernikowo Zam aw iający: W y k o n a w c a : G m ina C zernikow o ul. S łow ackiego 12 87-640 C

Bardziej szczegółowo

WZÓR. z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) Należy wpisać tytuł zadania ustalony w umowie i ofercie.

WZÓR. z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) Należy wpisać tytuł zadania ustalony w umowie i ofercie. WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) Wszędzie, tam gdzie występuje 1) należy odnieść się do polecenia niepotrzebne skreślić. z wykonania... (tytuł ) tytuł ustalony w umowie i ofercie. w okresie

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym

Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Franciszka Stefczyka Nazwa rachunku: IKS

Bardziej szczegółowo

l. Anyżᐧ剷 wᐧ剷 ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷e ᐧ剷ᐧ剷w ᐧ剷 g tel.ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 nwe tycyjnych eᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 lᐧ剷 ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷. net.ᐧ剷l ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷

Bardziej szczegółowo

Rys. 7.1: Okno główne modułu Dia_Sta

Rys. 7.1: Okno główne modułu Dia_Sta Rozdział 7 Stosowanie sieci stwierdzeń Krzysztof PSIUK 7.1. W prowadzenie W rozdziale Konstruowania sieci stwierdzeń opisano zagadnienia związane z przygotowaniem sieci stwierdzeń [7.2] do przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i M G 5 0 4 W Ę D Z A R K A M G 5 0 4 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y z a z a k u p p r o d u k t u M a s t e r G r i l l

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKÓW

OŚWIADCZENIE MAJĄTKÓW ŚWIĘTOKRZYSKI URM VT)^v4., T1 Wpł. d n ia OŚWIADCZENIE MAJĄTKÓW r a d n e g o g m in y Uwaga:..., dnia (miejscowość) 1. O soba składająca oświadczenie obow iązana jest do zgodnego z praw dą, starannego

Bardziej szczegółowo

Pouczenie co do sposobu wypełniania sprawozdania:

Pouczenie co do sposobu wypełniania sprawozdania: SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 18 UST. 4 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2016 R. POZ. 239 I 395) Pouczenie

Bardziej szczegółowo