Edukacja wczesnoszkolna: klasa pierwsza

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Edukacja wczesnoszkolna: klasa pierwsza"

Transkrypt

1 Przedmiotowe Zasady Oceniania Edukacja wczesnoszkolna: klasa pierwsza Szkoła Podstawowa nr 30 im. Marii Zientary- Malewskiej w Olsztynie I. Podstawa Prawna: Obowiązują od roku szkolnego 2017/ Ustawa z dnia 20 lutego 2015r.o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. Z 2015r., poz. 357) 2.Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym ( Dz. U. Z 2017r., poz.356) 3.MEN z dnia 3 sierpnia 2017r. W sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych ( DZ. U. Z 2017r., poz. 1534). 4.Statut Szkoły Podstawowej nr 30 im. Marii Zientary Malewskiej w Olsztynie. 5.,, Oto ja.program nauczania edukacji wczesnoszkolnej z uwzględnieniem procesów indywidualizacji kształcenia.- K. Mucha, A. Stalmach- Tkacz, J. Wosionek - Nr programu: EW-I 09-SP30 II. Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych i ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego programu nauczania Edukacja polonistyczna- zgodnie z podstawą programową. 1. Czytanie 6p Czyta wyraziście, płynnie proste teksty 5p Czyta wyrazami proste teksty 4p Czytając wyrazami proste teksty popełnia nieliczne błędy 3p Czyta proste teksty sylabami 2p Czyta głoskując, w bardzo wolnym tempie z licznymi potknięciami 1p Nie czyta

2 2. Mówienie 6p Komunikuje w jasny sposób własne spostrzeżenia, potrzeby, odczucia 5p Wypowiada się pełnymi zdaniami na temat 4p Poprawnie wypowiada się na określony temat udzielając odpowiedzi na proste pytania 3p Wypowiada się pojedynczymi zdaniami, popełnia błędy gramatyczne 2p Wypowiada się niechętnie, pojedynczymi wyrazami, z pomocą nauczyciela 1p Nie potrafi wypowiedzieć się na temat 3) Pisanie 6p Pisze estetycznie, w szybkim tempie, bezbłędnie 5p Pisze czytelnie i starannie, pisząc popełnia 1błąd 4p Pisze czytelnie z nielicznymi błędami 3p Pisze czytelnie, mało starannie, popełnia błędy 2p Pismo mało czytelne, liczne błędy, pisze z pomocą nauczyciela 1p Mimo pomocy nauczyciela nie opanował podstawowych umiejętności w zakresie pisania Edukacja matematyczna- zgodnie z podstawą programową. 6p Posiada wiedzę i umiejętności zgodne z programem nauczania, samodzielnie, bezbłędnie i twórczo rozwiązuje problemy matematyczne 5p Sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązaniu problemów teoretycznych lub praktycznych 4p Potrafi wykorzystać zdobyte wiadomości w rozwiązywaniu prostych problemów teoretycznych lub praktycznych 3p Potrafi wykonywać proste zadania i polecenia ujęte w podstawie programowej, popełnia błędy

3 2p Tylko z pomocą nauczyciela rozwiązuje proste zadania, popełnia liczne błędy 1p Nie wykonuje poleceń nawet o niewielkim stopniu trudności Edukacja przyrodnicza, społeczna z etyką-zgodnie z podstawą programową. 6p Posiada szeroką wiedzę i umiejętności, dokonuje samodzielnych obserwacji i wyciąga prawidłowe wnioski 5p Posiada duży zasób wiadomości o najbliższym otoczeniu i środowisku lokalnym 4p Dobrze opanował wiadomości o najbliższym otoczeniu i środowisku lokalnym 3p Wiadomości i umiejętności z zakresu edukacji środowiskowej opanował z lukami 2p Posiada poważne braki wiadomości o najbliższym otoczeniu, obserwacji dokonuje tylko pod kierunkiem nauczyciela 1p Nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności Edukacja plastyczna, techniczna i muzyczna- zgodnie z podstawą programową 6p 5p 4p 3p 2p 1p Z dużym zaangażowaniem poszukuje własnych oryginalnych rozwiązań, bezbłędnie śpiewa piosenki zgodnie z linią melodyczną. Starannie i dokładnie wykonuje zadania określone przez nauczyciela, bardzo dobrze zna słowa piosenki i chętnie śpiewa. Poprawnie wykonuje zadania zaproponowane przez nauczyciela, dobrze zna słowa piosenki Mało wysiłku wkłada w wykonanie zadań, prace są schematyczne, niezbyt estetyczne, myli słowa piosenki Niedbale wykonuje zadania, prace są ubogie w szczegóły, niestaranne, niezgodne z tematem, bardzo słabo zna słowa piosenki, niechętnie śpiewa Nie wykonuje zadań, nie przynosi niezbędnych przyborów i materiałów na zajęcia, nie podejmuje próby śpiewania, nie opanował wiadomości

4 Wychowanie fizyczne- zgodnie z podstawą programową 6p 5p 4p 3p 2p 1p Jest bardzo sprawny fizycznie, zawsze zdyscyplinowany i zaangażowany Sprawnie i chętnie wykonuje zadania, przestrzega zasad bezpieczeństwa Poprawnie wykonuje zadania, jest zdyscyplinowany Mało wysiłku wkłada w wykonywanie zadań Niedbale i niechętnie wykonuje zadania, mało zdyscyplinowany Nie wykonuje ćwiczeń, nie przestrzega zasad bezpieczeństwa i dyscypliny Zajęcia komputerowe- zgodnie z podstawą programową 6p 5p 4p 3p 2p 1p Uczeń samodzielnie wykonuje wszystkie zadania na lekcji, zadania dodatkowe, ma wiadomości i umiejętności, które wykraczają poza te, które zawarte są w programie nauczania zajęć komputerowych, bezbłędnie wykonuje zadania na lekcji, jest bardzo aktywny na lekcjach, chętnie pomaga innym Uczeń samodzielnie wykonuje wszystkie zadania na lekcji, opanował wiadomości i umiejętności zawarte w programie nauczania zajęć komputerowych, na lekcji jest aktywny, pracuje systematycznie, potrafi pomagać innym w pracy, zawsze kończy wykonywane na lekcji zadania i wykonuje je bardzo dobrze. Uczeń samodzielnie wykonuje na komputerze nie tylko proste zadania, opanował większość wiadomości i umiejętności zawartych w programie nauczania zajęć komputerowych, na lekcjach pracuje systematycznie i wykazuje postępy, prawie zawsze kończy wykonywane na lekcji zadania i przeważnie wykonuje je dobrze. Uczeń potrafi wykonywać na komputerze proste zadania, czasami przy pomocy nauczyciela, opanował wiadomości i umiejętności na poziomie nieprzekraczającym wymagań zawartych w programie nauczania zajęć komputerowych, na lekcjach stara się pracować systematycznie, wykazuje postępy, w większości przypadków kończy wykonywane na lekcji zadania. Uczeń potrafi wykonywać na komputerze proste zadania, opanował umiejętności zawarte w programie nauczania zajęć komputerowych, na lekcji pracuje niesystematycznie, jego postępy są zmienne, nie kończy zadania, ma braki w wiadomościach i umiejętnościach. Uczeń nie potrafi w podstawowym zakresie posługiwać się komputerem.

5 Przy formułowaniu oceny z edukacji muzycznej, plastycznej, technicznej czy wychowania z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, oraz jego możliwości w tym zakresie, a w przypadku wychowania fizycznego także systematyczny udział ucznia w zajęciach oraz jego aktywność w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej. Zgodnie ze statutem szkoły. Zwolnienia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, dokonuje Dyrektor szkoły na podstawie opinii lekarza. - Zgodnie ze statutem szkoły. Zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego dokonuje Dyrektor szkoły na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii. Zgodnie ze statutem szkoły. III. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów ( zgodnie z zapisami w dzienniku lekcyjnym). 1. Ustne i pisemne wypowiedzi ucznia. 2. Praca na lekcji ( indywidualna i w grupie). 3. Praca domowa i zadania dodatkowe ( nieobowiązkowe). 4. Aktywność na zajęciach. 5. Zeszyty, ćwiczenia, sprawdziany, testy i karty pracy. 6. Prace plastyczno- techniczne. 7. Aktywność ruchowa i muzyczna. IV. Rozpoznawanie poziomu i postępów w opanowaniu wiadomości i umiejętności. 1. Diagnoza umiejętności ucznia klasy pierwszej. 2. Ocenianie bieżące. 3. Sprawdziany podsumowujące i końcoworoczne. 4. Opisowa cena półroczna i końcoworoczna. V. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych - zgodnie ze Statutem Szkoły Podstawowej nr 30 im. Marii Zientary Malewskiej. VI. Warunki i sposoby przekazywania rodzicom/prawnym opiekunom/ informacji o postępach i trudnościach w nauce, zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia zgodnie ze statutem szkoły. 1. o postępach i trudnościach w nauce: ocenianie bieżące- wpisy do dzienniczka ucznia oraz na karty oceniania ( zeszyt ucznia); spotkania indywidualne według potrzeb rodzica lub nauczyciela przewidywane oceny na I półrocze oraz roczne- wpisy do dzienniczka ucznia; poprzez wychowawcę na zebraniach z rodzicami, zgodnie z harmonogramem zebrań; 2. o zachowaniu ucznia: informacje w dzienniczku ucznia; informacje w dzienniku lekcyjnym; rozmowa telefoniczna; spotkania indywidualne według potrzeb rodzica lub nauczyciela;

6 3. o szczególnych uzdolnieniach: spotkania indywidualne; motywowanie do udziału w konkursach- poprzez ucznia; proponowanie dodatkowych zadań dla ucznia, współprowadzenie lekcji; VII.Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych, postępach. 1. Przekazywanie uczniowi wskazówek do pracy na lekcji oraz do prac domowych. 2. Bieżąca ocena opisowa ustna lub pisemna z uwzględnieniem zasad oceniania kształtującego. 3. Informowanie o wystawianych do dziennika ocenach punktowych i wpisywanie ich do dzienniczków uczniów klas pierwszych. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. Na podstawie: opinii/ orzeczeń Poradni Psychologiczno Pedagogicznej opinii lekarza opinii nauczycieli / specjalistów dostosowywane są wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub specyficzne trudności i sprostanie tym wymaganiom poprzez usprawnianie określonych funkcji (np. percepcja wzrokowa, słuchowa, kinestetyczna ),uzupełnianie braków w zakresie dydaktyki. VIII. Kontrakt. 1. We wrześniu nauczyciel ustala wspólnie z uczniami zasady dotyczące wywiązywania się z obowiązków ucznia. 2. Oceny za prace sprawdzające osiągnięcia uczniów: sprawdziany i dyktanda oznaczone są kolorem czerwonym. 3. Dodatkowe inicjatywy uczniów związane z realizacją tematyki zajęć odnotowywane są w dzienniczku (zeszycie kontaktu z rodzicami). 4. Brak przygotowania ucznia do zajęć odnotowuje się również w dzienniczku ( zeszycie kontaktu z rodzicami). 5. Akcje charytatywne także odnotowuje się w dzienniczku ( zeszycie kontaktu z rodzicami). 6. Zadania dodatkowe nie są obowiązkowe, wykonują je dzieci chętne. Za brak lub źle wykonaną pracę dodatkową nie wystawia się oceny negatywnej. 7. Poprawianie ocen ze sprawdzianów jest dobrowolne, w terminie uzgodnionym z nauczycielem, ze szczególnym uwzględnieniem ocen negatywnych ( 1p ) w ciągu dwóch tygodni. 8. Ocenę z poprawy oceny wpisuje się obok oceny poprawionej. 9. W razie nieobecności uczeń ma obowiązek nadrobić zaległości z poszczególnych przedmiotów w terminie uzgodnionym z nauczycielem.

7 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla klasy I Szkoła Podstawowa nr 30 im. Marii Zientary- Malewskiej w Olsztynie Obowiązuje od roku szkolnego 2017/2018 I. PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015r. poz. 357). 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017r. poz.356). 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz.1534). 4. Ustawa z 14. XII r. Przepisy wprowadzające ustawę. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59, 60) 5. Statut Szkoły Podstawowej nr 30 im. Marii Zientary-Malewskiej w Olsztynie. 6. Program nauczania z języka angielskiego dla I etapu edukacyjnego zgodny z podstawą programowa z dnia r. M. Kondro, A. Medela, I. Studzińska, E. Piotrowska - numer dopuszczenia EWJA-I-10-SP 30 II. Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego programu nauczania: klasa 1 Ocena opisowa Ocena śródroczna Ocena roczna doskonale - Jest zawsze przygotowany do zajęć. - Samodzielnie recytuje wierszyki i rymowanki, śpiewa piosenki -Zna słownictwo z podręcznika - potrafi nazwać przedmioty, o których się uczył na lekcjach; - Rozumie ogólny sens historyjek i scenek - Jest zawsze przygotowany do zajęć. - Samodzielnie recytuje wierszyki i rymowanki, śpiewa piosenki -Zna słownictwo z podręcznika - Potrafi nazwać przedmioty, o których się uczył na lekcjach; - Rozumie ogólny sens historyjek i scenek

8 bardzo dobrze dobrze prezentowanych na lekcjach; - Potrafi wybierać ogólne i szczegółowe informacje z prezentowanych tekstów / nagrań. - Jest samodzielny i potrafi sam korzystać z różnych źródeł informacji - Jest zawsze przygotowany do zajęć.. - Potrafi nazwać przedmioty, o których się uczył na lekcjach; - Rozumie ogólny sens historyjek i scenek prezentowanych na lekcjach, gdy są wspierane obrazkami, gestami, przedmiotami - Potrafi z pomocą nauczyciela wybierać ogólne i szczegółowe informacje z prezentowanych tekstów / nagrań - Wykazuje dużą samodzielność i potrafi z małą pomocą nauczyciela korzystać z różnych źródeł informacji. - Z drobnym wsparciem nauczyciela recytuje wierszyki i rymowanki, śpiewa poznane piosenki - Jest zazwyczaj przygotowany do zajęć. - Potrafi nazwać niektóre przedmioty, o których się uczył na lekcjach; - Z pomocą nauczyciela rozumie ogólny sens historyjek i scenek prezentowanych na lekcjach, gdy są wspierane obrazkami, gestami, przedmiotami - Potrafi z pomocą nauczyciela wybierać ogólne i szczegółowe informacje z prezentowanych tekstów / nagrań - Wykazuje sporą samodzielność i potrafi z małą pomocą nauczyciela korzystać z różnych źródeł informacji. - Z drobnym wsparciem nauczyciela recytuje wierszyki i rymowanki, śpiewa piosenki prezentowanych na lekcjach; -Potrafi wybierać ogólne i szczegółowe informacje z prezentowanych tekstów / nagrań. - Jest samodzielny i potrafi sam korzystać z różnych źródeł informacji - Jest zawsze przygotowany do zajęć. - Potrafi nazwać przedmioty, o których się uczył na lekcjach; - Rozumie ogólny sens historyjek i scenek prezentowanych na lekcjach, gdy są wspierane obrazkami, gestami, przedmiotami - Potrafi z pomocą nauczyciela wybierać ogólne i szczegółowe informacje z prezentowanych tekstów / nagrań - Wykazuje dużą samodzielność i potrafi z małą pomocą nauczyciela korzystać z różnych źródeł informacji. - Z drobnym wsparciem nauczyciela recytuje wierszyki i rymowanki, śpiewa poznane piosenki - Jest zazwyczaj przygotowany do zajęć. - Potrafi nazwać niektóre przedmioty, o których się uczył na lekcjach; - Z pomocą nauczyciela rozumie ogólny sens historyjek i scenek prezentowanych na lekcjach, gdy są wspierane obrazkami, gestami, przedmiotami - Potrafi z pomocą nauczyciela wybierać ogólne i szczegółowe informacje z prezentowanych tekstów / nagrań - Wykazuje sporą samodzielność i potrafi z małą pomocą nauczyciela korzystać z różnych źródeł informacji. - Z drobnym wsparciem nauczyciela recytuje wierszyki i rymowanki, śpiewa piosenki

9 poprawnie minimalne niewystarczają co - Jest rzadko przygotowany do zajęć. - Potrafi nazwać niektóre przedmioty, o których się uczył na lekcjach; - Z pomocą nauczyciela rozumie ogólny sens historyjek i scenek prezentowanych na lekcjach, gdy są wspierane obrazkami, gestami, przedmiotami - Potrafi z pomocą nauczyciela wybierać ogólne informacje z prezentowanych tekstów / nagrań - Wykazuje małą samodzielność w pracy - Z dużym wsparciem nauczyciela recytuje rymowanki, śpiewa piosenki - Jest rzadko przygotowany do zajęć. - Potrafi nazwać niewiele przedmiotów, o których się uczył na lekcjach; - Z duża pomocą nauczyciela rozumie ogólny sens historyjek i scenek prezentowanych na lekcjach, gdy są wspierane obrazkami, gestami, przedmiotami - Z dużą pomocą nauczyciela potrafi wybierać ogólne informacje z prezentowanych tekstów - Wykazuje bardzo małą samodzielność w pracy - Z dużym wsparciem nauczyciela recytuje rymowanki, śpiewa piosenki - Prawie nigdy nie jest przygotowany do zajęć - Nie umie nazwać przedmiotów, o których uczył się na lekcjach -Nie rozumie ogólnego sensu historyjek i scenek prezentowanych na lekcjach, nawet gdy są wspierane obrazkami, gestami, przedmiotami; - Jest rzadko przygotowany do zajęć. - Potrafi nazwać niektóre przedmioty, o których się uczył na lekcjach; - Z pomocą nauczyciela rozumie ogólny sens historyjek i scenek prezentowanych na lekcjach, gdy są wspierane obrazkami, gestami, przedmiotami - Potrafi z pomocą nauczyciela wybierać ogólne informacje z prezentowanych tekstów / nagrań - Wykazuje małą samodzielność w pracy - Z dużym wsparciem nauczyciela recytuje rymowanki, śpiewa piosenki - Jest rzadko przygotowany do zajęć. - Potrafi nazwać niewiele przedmiotów, o których się uczył na lekcjach; - Z duża pomocą nauczyciela rozumie ogólny sens historyjek i scenek prezentowanych na lekcjach, gdy są wspierane obrazkami, gestami, przedmiotami - Z dużą pomocą nauczyciela potrafi wybierać informacje z prezentowanych tekstów - Wykazuje bardzo małą samodzielność w pracy - Z dużym wsparciem nauczyciela recytuje rymowanki, śpiewa piosenki - Prawie nigdy nie jest przygotowany do zajęć - Nie umie nazwać przedmiotów, o których uczył się na lekcjach -Nie rozumie ogólnego sensu historyjek i scenek prezentowanych na lekcjach, nawet gdy są wspierane obrazkami, gestami, przedmiotami; - Jest niesamodzielny, wymaga ciągłej

10 - Jest niesamodzielny, wymaga ciągłej pomocy i wsparcia nauczyciela - Nie potrafi rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności nawet z dużą pomocą nauczyciela. pomocy i wsparcia nauczyciela - Nie potrafi rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności nawet z dużą pomocą nauczyciela. III. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów (zgodność z zapisami w dzienniku lekcyjnym) 1. Odpowiedzi ustne 2. Prace pisemne 3. Czytanie ( od klasy II ej) 4. Prace plastyczno-językowe (gdzie oceniane są: estetyka pracy, staranność i kreatywność) 5. Aktywność na zajęciach i zaangażowanie w wykonywane prace IV. Rozpoznawanie poziomu postępów w opanowaniu wiedzy i umiejętności Rozmowy diagnozujące na początku klasy I. Test sprawdzający poziom opanowania wiadomości i umiejętności w kl. III na koniec roku szkolnego. V. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych zgodnie ze Statutem Szkoły nr 30 im. Marii Zientary- Malewskiej. VI. Warunki i sposób przekazywania rodzicom/prawnym opiekunom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia: 1.Poinformowanie wychowawcy 2.Zapisanie informacji w dzienniczku ucznia 3.Spotkanie indywidualne z rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka 4.Bieżące kontakty z rodzicami/prawnymi opiekunami podczas zebrań i spotkań z rodzicami VII. Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych, postępach. 1.Ocenianie bieżące 2.Rozmowa z uczniem 3.Ocena z komentarzem ustnym lub pisemnym 4.Ocena opisowa śródroczna/roczna Stosowanie elementów oceniania kształtującego: - ustana i pisemna informacja zwrotna -ocenianie koleżeńskie -wdrażanie ucznia do samooceny

11 VIII. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia Dostosowane są wymagania na podstawie: 1. opinii/orzeczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w tym poradni specjalistycznej 2. opinii lekarza 3. opinii nauczycieli/specjalistów. Dostosowanie wymagań na podstawie zaleceń Poradni Psychologiczno Pedagogicznej, opinii lekarza i opinii nauczycieli/specjalistów poprzez dostosowanie zakresu prac domowych, prac pisemnych i dostosowanie pytań przy odpowiedziach ustnych, wydłużenie czasu pracy, stosowanie różnorodnych metod i form pracy. IX. Kontrakt z uczniem 1. We wrześniu nauczyciel ustala wspólnie z uczniami zasady dotyczące wywiązywania się z obowiązków ucznia. 2. Nauczyciel ocenia pracę i wysiłek uczniów stawiając stempelki motywujące, oceny punktowe. 3. Oceny za prace pisemne są oznaczone kolorem czerwonym. 4. Uczeń ma prawo do trzykrotnego w ciągu półrocza zgłoszenia nie przygotowania do lekcji, tzn. brak zeszytu, brak pracy domowej, brak podręcznika lub ćwiczeń, brak pomocy potrzebnych do zajęć. Jest to odnotowywane w dzienniku za pomocą skrótu: np. 5. Zadania dodatkowe nie są obowiązkowe, wykonują je chętni uczniowie. Za wykonanie pracy dodatkowej uczeń otrzymuje tylko ocenę pozytywną. Za brak lub źle wykonaną pracę dodatkową nie wystawia się oceny negatywnej. 6. Poprawianie ocen z prac pisemnych jest dobrowolne. Odbywa się w terminie uzgodnionym z nauczycielem, w ciągu dwóch tygodni. 7. Prace klasowe oceniane są według następującej skali procentowej: 100% - 98% ocena celująca 97% - 90% ocena bardzo dobra 89% - 75% ocena dobra 74% - 50% ocena dostateczna 49% - 30% ocena dopuszczająca 29% - 0% ocena niedostateczna 8. Ocenę z poprawy wpisuje się obok oceny poprawionej. 9. W razie nieobecności, uczeń ma obowiązek nadrobić zaległości, w terminie uzgodnionym z nauczycielem. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ETYKI do klasy I Szkoła Podstawowa nr 30 im. Marii Zientary-Malewskiej w Olsztynie Obowiązuje od roku szkolnego 2017/2018

12 I. PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 357). 2.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017r. poz.356) 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017r.poz.1534) 4. Ustawa z r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 59,60) 5.Statut Szkoły Podstawowej nr 30 im. Marii Zientary-Malewskiej w Olsztynie. 6. A. Ziemska, Ł. Malinowski, Ludzkie ścieżki. Kompleksowy program nauczania etyki I poziom- numer dopuszczenia ET-I-11-SP30 II. WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH, WYNIKAJĄCYCH Z REALIZOWANEGO PROGRAMU NAUCZANIA: 6p. Uczeń spełnia wymagania programowe oraz wykazuje biegłość w posługiwaniu się zdobytymi wiadomościami, jego wiedza wykracza poza program nauczania, samodzielnie i twórczo interesuje się omawianą tematyką, korzystając z różnych źródeł informacji, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych, potrafi samodzielnie wnioskować, uogólniać i dostrzegać związki przyczynowo - skutkowe. 5p. 4p. Uczeń potrafi swobodnie posługiwać się słownictwem wprowadzanymi utrwalanym na zajęciach, potrafi zrozumieć sens słuchanych tekstów prezentowanych na lekcjach, opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania, sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne ujęte w programie nauczania. Uczeń potrafi zrozumieć ogólny sens słuchanych tekstów prezentowanych na lekcjach, potrafi udzielić poprawnej odpowiedzi na znane pytania jednym słowem lub prostym zdaniem, opanował wiadomości określone programem nauczania na poziomie dobrym, poprawnie stosuje zdobyte wiadomości. 3p.

13 Uczeń opanował większość wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej, może mieć braki w opanowaniu podstaw, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy w toku dalszej nauki, samodzielnie rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności, wymaga wsparcia i pomocy ze strony nauczyciela. 2p. 1p. Uczeń słabo opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania, większość zadań wykonuje pod kierunkiem nauczyciela, wymaga dodatkowego wyjaśnienia sposobu wykonania pracy, nie przestrzega limitów czasowych, często nie kończy rozpoczętych działań. Uczeń nie opanował wymaganych wiadomości i umiejętności przewidzianych programem nauczania, nie brał aktywnego udziału w zajęciach, nie wykazuje żadnych chęci do poprawy swojej oceny, odmawia wykonania zadania, nie próbuje, nie stara się. III. SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW (zgodność z zapisami w dzienniku lekcyjnym): 1. Odpowiedzi ustne. 2. Czytanie głośne. 3. Prace plastyczne (oceniane są: estetyka pracy, staranność i kreatywność). 4. Aktywność na zajęciach. IV. ROZPOZNAWANIE POZIOMU I POSTĘPÓW W OPANOWANIU PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI: 1. Diagnoza umiejętności (rozmowa na początku klasy pierwszej) 2. Ocenianie bieżące. V. WARUNKI I TRYB OTRZYMANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH: -zgodnie ze Statutem Szkoły nr 30 im. Marii Zientary- Malewskiej w Olsztynie VI. WARUNKI I SPOSÓB PRZEKAZYWANIA RODZICOM/PRAWNYM OPIEKUNOM INFORMACJI O: 1. Postępach i trudnościach w nauce Sposób realizacji: - wpisy w dzienniczkach ucznia i zeszytach korespondencji,

14 - zawiadomienie ustne wychowawcy klasy, - informacja ustna i pisemna podczas zebrań i spotkań indywidualnych - udostępnienie sprawdzonych prac uczniów na zebraniu z rodzicami lub wydawanie uczniowi prac pisemnych za potwierdzeniem zwrotu (podpis rodzica) Sposób dokumentowania: podpis rodzica/opiekuna przy wpisie w dzienniczku (zeszycie korespondencji), podpis na ocenionej pracy pisemnej, protokoły z zebrań, notatki i protokoły ze spotkań indywidualnych. 2. Zachowaniu ucznia Sposób realizacji: - wpisy w dzienniczkach ucznia i zeszytach korespondencji, - wpisy w zeszycie wychowawczym - zawiadomienie ustne wychowawcy klasy, - informacja ustna i pisemna podczas zebrań i spotkań indywidualnych Sposób dokumentowania: podpis rodzica/opiekuna przy wpisie w dzienniczku (zeszycie korespondencji), protokoły z zebrań, notatki i protokoły ze spotkań indywidualnych z nauczycielem, wychowawcą, pedagogiem. 3. Szczególnych uzdolnieniach ucznia: - informacja ustna i pisemna podczas zebrań i spotkań indywidualnych - uzyskanie zgody rodziców na udział ucznia w konkursach Sposób dokumentowania: protokoły z zebrań, notatki i protokoły ze spotkań indywidualnych. VII. INFORMOWANIE UCZNIA O POZIOMIE JEGO OSIĄGNIĘĆ EDUKACJNYCH I POSTĘPACH: - ocenianie bieżące - ocenianie śródroczne i końcowo roczne - analiza i poprawa prac pisemnych Stosowanie elementów oceniania kształtującego: - ustna i pisemna informacja zwrotna - ocenianie koleżeńskie - wdrażanie ucznia do samooceny VIII. DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB ROZWOJOWYCH I EDUKACYJNYCH ORAZ MOŻLIWOŚCI PSYCHOFIZYCZNYCH UCZNIA: 1. opinii/orzeczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w tym poradni specjalistycznej, 2. opinii lekarza,

15 3. opinii nauczycieli/specjalistów. Dostosowanie wymagań na podstawie zaleceń Poradni Psychologiczno Pedagogicznej, opinii lekarza i opinii nauczycieli/specjalistów poprzez dostosowanie zakresu prac domowych, prac pisemnych i dostosowanie pytań przy odpowiedziach ustnych, wydłużenie czasu pracy, stosowanie różnorodnych metod i form prac IX. KONTRAKT Z UCZNIEM: 1. We wrześniu nauczyciel ustala wspólnie z uczniami zasady dotyczące wywiązywania się z obowiązków ucznia. 2. Nauczyciel ocenia pracę i wysiłek uczniów stawiając stempelki motywujące, oceny punktowe. 3. Uczeń ma prawo do trzykrotnego w ciągu półrocza zgłoszenia nie przygotowania do lekcji, tzn. brak zeszytu, brak pracy domowej, brak pomocy potrzebnych do zajęć. Jest to odnotowywane w dzienniku za pomocą skrótu: np.. 4. Zadania dodatkowe nie są obowiązkowe, wykonują je chętni uczniowie. Za wykonanie pracy dodatkowej uczeń otrzymuje tylko ocenę pozytywną. Za brak lub źle wykonaną pracę dodatkową nie wystawia się oceny negatywnej. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA RELIGIA KLASY I Szkoła Podstawowa nr 30 im. Marii Zientary- Malewskiej w Olsztynie OBOWIĄZUJE OD ROKU SZKOLNEGO 2017/2018 I. Podstawa prawna 1.Ustawa z dnia 20 lutego 2015 o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r, poz.357). 2.Rozporzadzenia MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym (Dz.U z 2017 r. poz.356). 3.Rozporządzenie MEN z dnia 3 sierpnia 2017 w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. 4. Ustawa z 14 XII Przepisy wprowadzające ustawę i Prawo Oświatowe ( Dz.U z 2017 r. poz. 59,60). 5. Program nauczania religii rzymskokatolickiej W drodze do Wieczernika dla klas 1-3, autor: Komisja Wychowania Katolickiego KEP (Przewodniczący: bp Marek Mendyk) AZ-1-01/ r. Nowa podstawa programowa. 6. Statut Szkoły Podstawowej Nr 30 im. Marii Zientary- Malewskiej.

16 7. Program nauczania religii rzymskokatolickiej W drodze do Wieczernika dla klas 1-3 autor: Komisja Wychowania Katolickiego KEP( Przewodniczący bp Marek Mendyk AZ-1-01/ II. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych KLASA I Ocena celująca: - Uczeń zna bardzo dobrze i rozumie treści przekazywane na katechezie - Ze zrozumieniem wykonuje znak krzyża - Umie modlitwy: Ojcze nasz, Zdrowaś Mario, Aniele Boży, Chwała Ojcu, Któryś za nas cierpiał rany - Zna i stosuje pozdrowienie chrześcijańskie - Poprawnie posługuje się dialogami i gestami stosowanymi w Liturgii Słowa - Umie teksty pieśni objęte programem nauczania w kl. I - Zna najważniejsze święta chrześcijańskie - Potrafi wymienić kilku świętych - Prowadzi starannie zeszyt ćwiczeń - Umie wskazać i nazwać znaki obecności Chrystusa w Kościele Ocena bardzo dobra: - Ze zrozumieniem wykonuje znak krzyża - Umie modlitwy: Ojcze nasz, Zdrowaś Mario, Aniele Boży, Chwała Ojcu, Któryś za nas cierpiał rany - Zna i stosuje pozdrowienie chrześcijańskie - Umie teksty pieśni objęte programem nauczania w kl. I - Zna najważniejsze święta chrześcijańskie - Potrafi wymienić kilku świętych - Prowadzi starannie zeszyt ćwiczeń Ocena dobra: - Wykonuje znak krzyża - Umie modlitwy: Ojcze nasz, Zdrowaś Mario, Aniele Boży, Chwała Ojcu, Któryś za nas cierpiał rany z podpowiedzią katechety - Zna i stosuje pozdrowienie chrześcijańskie - Zna najważniejsze święta chrześcijańskie - Potrafi wymienić kilku świętych - Prowadzi zeszyt ćwiczeń Ocena dostateczna: - Wykonuje znak krzyża - Umie modlitwy: Ojcze nasz, Zdrowaś Mario, Aniele Boży, Chwała Ojcu, Któryś za nas cierpiał rany - mówi z dużą pomocą katechety - Zna pozdrowienie chrześcijańskie - Zna najważniejsze święta chrześcijańskie - Potrafi wymienić kilku świętych - Ma zeszyt ćwiczeń

17 Ocena dopuszczająca: - Wykonuje znak krzyża - Umie modlitwy: Ojcze nasz, Aniele Boży - Zna pozdrowienie chrześcijańskie - Zna najważniejsze święta chrześcijańskie: Boże Narodzenie i Wielkanoc - Ma zeszyt ćwiczeń Ocena niedostateczna: - Nie zna żadnych modlitw - Nie posiada zeszytu ćwiczeń III. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów( zgodność z zapisami w dzienniku lekcyjnym) 1. Odpowiedzi ustne Uczniowie, którzy przygotowują się do Sakramentu pokuty i pojednania oraz Eucharystii dodatkowo otrzymują dwie karty zaliczeniowe. Zawierają one materiał, który powinien opanować uczeń przed I spowiedzią i komunią. W pierwszym półroczu teksty modlitw, w drugim półroczu karta pytań i odpowiedzi. 2. Czytanie 3. Prace plastyczne 4. Zeszyt (ćwiczenia) - sprawdzany według decyzji nauczyciela. Jeden raz w półroczu kompleksowa ocena zeszytu. Za trzykrotny brak zeszytu przedmiotowego uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. Brak zeszytu jest odnotowany pionową kreseczką. IV Rozpoznawanie poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności. Nauczyciel poznaje poziom i postępy swoich uczniów na podstawie przeprowadzonych: rozmów diagnozujących testów sprawdzających na koniec roku szkolnego. V. Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana oceny rocznej klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - zgodnie ze Statutem Szkoły Podstawowej Nr 30 im. Marii Zientary- Malewskiej w Olsztynie. VI. Warunki i sposób przekazywania rodzicom ( prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia, zachowaniu ucznia i szczególnych uzdolnieniach.

18 Uczeń jest informowany na bieżąco o wystawionych ocenach. Oceny są przekazywane rodzicom w dzienniczkach uczniów, zeszycie ćwiczeń, na karcie pracy ucznia lub podczas kontaktów indywidualnych. Nauczyciel współpracuje w przekazywaniu ocen i spostrzeżeń wychowawczych z wychowawcą klasy i pedagogiem szkolnym. Nauczyciel może prowadzić z rodzicem korespondencję w dzienniczku ucznia lub zeszycie przedmiotowym, może również poinformować rodziców poprzez rozmowę telefoniczną. VII Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach - ocenianie bieżące - ocenianie śródroczne i końcowo roczne - analiza i poprawa prac pisemnych Stosowanie elementów oceniania kształtującego: - ustna i pisemna informacja zwrotna - ocenianie koleżeńskie - wdrażanie ucznia do samooceny VIII. Dostosowanie wymagań do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. 1. Na podstawie: - opinii/ orzeczeń Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w tym Poradni Specjalistycznej -opinii lekarza -opinii nauczyciela/specjalisty 2. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie opinii psychologiczno- pedagogicznej dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenie lub odchylenie rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się. IX. Kontrakt z uczniami.. 1.Oceny wystawione przez nauczyciela są jawne i uzasadnione. 2. Uczeń ma prawo do trzech nieprzygotowań w półroczu. 3.Nieprzygotowanie obejmuje brak zadania domowego,, brak zeszytu ćwiczeń. 4.Uczen nieobecny zobowiązany jest do uzupełnienia braków w zeszycie. 5. Na ocenę końcową składają się oceny z dwóch półroczy. Przy ocenianiu każdorazowo bierze się pod uwagę możliwości i wysiłek ucznia.

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I - III

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I - III PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I - III Szkoła Podstawowa nr 30 im. Marii Zientary Malewskiej w Olsztynie Obowiązuje od roku szkolnego 2012/2013, ze zmianami od 2015 / 2016

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA. Przedmiot : Religia klasy I- III obowiązujące od roku 2012/13 ze zmianami od września 2015/16

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA. Przedmiot : Religia klasy I- III obowiązujące od roku 2012/13 ze zmianami od września 2015/16 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Przedmiot : Religia klasy I- III obowiązujące od roku 2012/13 ze zmianami od września 2015/16 Szkoła Podstawowa nr 30 im. Marii Zientary- Malewskiej w Olsztynie Nauczyciel

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I - III. Zespół Szkolno Przedszkolny w Łęgajnach

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I - III. Zespół Szkolno Przedszkolny w Łęgajnach PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I - III Zespół Szkolno Przedszkolny w Łęgajnach Nauczyciele: Martyna Mrozowska, Aleksandra Klonowska Obowiązuje od roku szkolnego 2017/2018

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Przedmiot: Religia dla klas I-III Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach Nauczyciel: Michał Wiktorko I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 20.02.2015r. o zmianie ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Przedmiot: Religia dla klas I-III Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach Nauczyciele: Iwona Zielińska i Mateusz Kaczmarczyk I. Podstawa prawna 1. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA. I. Założenia ogólne

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA. I. Założenia ogólne PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I. Założenia ogólne 1. W edukacji wczesnoszkolnej ocenianie jest procesem gromadzenia danych o zachowaniu i osiągnięciach szkolnych dziecka; to proces

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Tucholi rok szkolny 2018/2019. I.

OCENIANIE W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Tucholi rok szkolny 2018/2019. I. OCENIANIE W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Tucholi rok szkolny 2018/2019 I. Założenia ogólne 1. W edukacji wczesnoszkolnej ocenianie jest procesem gromadzenia

Bardziej szczegółowo

1. Ustawa z dnia 20 lutego 2015r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw(dz. U. z 2015r.poz.357)

1. Ustawa z dnia 20 lutego 2015r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw(dz. U. z 2015r.poz.357) Przedmiotowe Zasady Oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV-VI obowiązujące od roku szk. 2012/2013 ze zmianami od roku 2015/2016 w Szkole Podstawowej nr 30 im. Marii Zientary Malewskiej w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ. Szkoła Podstawowa nr 273 im. Aleksandra Landy

KRYTERIA OCEN W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ. Szkoła Podstawowa nr 273 im. Aleksandra Landy KRYTERIA OCEN W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ Szkoła Podstawowa nr 273 im. Aleksandra Landy W klasach I-III szkoły podstawowej uczeń w ciągu dnia pracy za wykonane zadanie edukacyjne otrzymuje krótką ocenę

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ETYKA W KL. I - VI SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 10 IM. POLONII W SŁUPSKU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ETYKA W KL. I - VI SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 10 IM. POLONII W SŁUPSKU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ETYKA W KL. I - VI SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 10 IM. POLONII W SŁUPSKU I. Informacje wstępne 1. PSO reguluje zasady oceniania z przedmiotu etyka uczniów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Szkoła Podstawowa nr 30 im. Marii Zientary- Malewskiej w Olsztynie PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Obowiązuje od roku szkolnego 2012/2013 ze zmianami od roku szkolnego 2015/2016 I.

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

OCENIANIE W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ OCENIANIE W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I. Założenia ogólne. W edukacji wczesnoszkolnej ocenianie jest procesem gromadzenia danych o zachowaniu i osiągnięciach szkolnych dziecka; to proces sprawdzania i orzekania,

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA W KLASACH I - III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 50

ZASADY OCENIANIA W KLASACH I - III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 50 ZAŁĄCZNIK DO STATUTU SZKOŁY ZASADY OCENIANIA W KLASACH I - III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 50 1. W klasach I - III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Religii

Przedmiotowy System Oceniania z Religii KLASA I Przedmiotowy System Oceniania z Religii OCENA CELUJĄCA: Uczeń zna bardzo dobrze materiał z podręcznika dla kl. I Ze zrozumieniem wykonuje znak krzyża Umie modlitwy: Ojcze nasz, Zdrowaś Mario, Aniele

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA W KLASACH IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ 30 W OLSZTYNIE

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA W KLASACH IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ 30 W OLSZTYNIE PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA W KLASACH IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 30 W OLSZTYNIE Obowiązuje od roku szkolnego2012/2013 ze zmianami od roku 2015/2016 I PODSTAWA PRAWNA: 1.Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania Języka angielski szkoła podstawowa

Przedmiotowy system oceniania Języka angielski szkoła podstawowa Przedmiotowy system oceniania Języka angielski szkoła podstawowa I. Ogólne zasady oceniania uczniów 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela postępów w opanowaniu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z GEOGRAFII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W ŁUKOWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z GEOGRAFII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W ŁUKOWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z GEOGRAFII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W ŁUKOWIE Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne JĘZYK ANGIELSKI klasy I-III

Wymagania edukacyjne JĘZYK ANGIELSKI klasy I-III Wymagania edukacyjne JĘZYK ANGIELSKI klasy I-III W klasach I - III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z języka są oceną opisową. Oceny bieżące są ocenami wyrażonymi w skali od 1 do 6. Uczniowie nagradzani

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I O T O W Y S Y S T E M O C E N I A N I A

P R Z E D M I O T O W Y S Y S T E M O C E N I A N I A P R Z E D M I O T O W Y S Y S T E M O C E N I A N I A Z R E L I G I I KLASA I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIA NA OCENĘ CELUJĄCĄ: Uczeń zna bardzo dobrze materiał z podręcznika dla kl. I Ze zrozumieniem wykonuje znak

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2 PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE I PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60) 2. Ustawa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ rok szkolny 2015/16 wych. Dorota Szostak KONTRAKT Z UCZNIAMI 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości i jawności. 2.Uczeń

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania Historia i społeczeństwo nauczyciel prowadzący zajęcia - Bożena Rzepka

Przedmiotowe Zasady Oceniania Historia i społeczeństwo nauczyciel prowadzący zajęcia - Bożena Rzepka Przedmiotowe Zasady Oceniania Historia i społeczeństwo nauczyciel prowadzący zajęcia - Bożena Rzepka Obowiązuje od roku szkolnego 2012/2013 w klasach IV-VI, ze zmianami od roku szkolnego 2015/2016. I.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki zawodowej w Zespole Szkół w Pniewach

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki zawodowej w Zespole Szkół w Pniewach Przedmiotowy System Oceniania z matematyki zawodowej w Zespole Szkół w Pniewach Opracowany na podstawie: - Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017r. w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego. Wymagania procentowe z prac kontrolnych na daną ocenę: dla uczniów klas I III

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego. Wymagania procentowe z prac kontrolnych na daną ocenę: dla uczniów klas I III Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla uczniów klas I III Przy ocenianiu bieżącym w klasach I III oprócz oceny opisowej stosuje się: Pochwały ustne Symbole cyfrowe 1,2,3,4,5,6 Przyjmuje

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMEICKIEGO W KLASIE I ROK SZKOLNY 2017/2018 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA MILESZKI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMEICKIEGO W KLASIE I ROK SZKOLNY 2017/2018 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA MILESZKI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMEICKIEGO W KLASIE I ROK SZKOLNY 2017/2018 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA MILESZKI 1. Wymagania ogólne dotyczące przedmiotu języka niemieckiego v Uczniowie klasy

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2 PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z INFORMATYKI Aktualizacja 30 sierpnia 2019 r. I PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169, z 2017 r. poz.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI w Szkole Podstawowej im. Anny i Andrzeja Nowaków w Ożarowie Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dn.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI w Szkole Podstawowej im. Anny i Andrzeja Nowaków w Ożarowie Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dn. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI w Szkole Podstawowej im. Anny i Andrzeja Nowaków w Ożarowie Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dn. 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU PRODUKCJA ROŚLINNA i PRACOWNIA ROLNICZA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU PRODUKCJA ROŚLINNA i PRACOWNIA ROLNICZA PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU PRODUKCJA ROŚLINNA i PRACOWNIA ROLNICZA 1. Przedmiotowy system oceniania opracowany został w oparciu o następujące dokumenty: Ustawa o systemie oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Klasa V

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Klasa V PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Klasa V Nauczyciel prowadzący: Izabela Tracz Ogólne zasady oceniania 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Ocenie podlegają

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PLASTYKA W KLASACH IV-VII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PLASTYKA W KLASACH IV-VII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PLASTYKA W KLASACH IV-VII Zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania Rok szkolny 2017/18 mgr Mariola Nejman PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w klasach 4 6 Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w Grabowcu

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w klasach 4 6 Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w Grabowcu Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w klasach 4 6 Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w Grabowcu Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem MEN z dnia 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Podstawowej im. Sybiraków w Netcie w klasach I-III

Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Podstawowej im. Sybiraków w Netcie w klasach I-III Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Podstawowej im. Sybiraków w Netcie w klasach I-III Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Podstawowej im. Sybiraków w Netcie jest zgodny z rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania i metody sprawdzania osiągnięć z techniki w klasie IV i zajęć technicznych w klasach V i VI.

Przedmiotowe zasady oceniania i metody sprawdzania osiągnięć z techniki w klasie IV i zajęć technicznych w klasach V i VI. Przedmiotowe zasady oceniania i metody sprawdzania osiągnięć z techniki w klasie IV i zajęć technicznych w klasach V i VI. Założenia ogólne oceniania: - obowiązuje ogólnie przyjęta skala ocen z plusami

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nauczyciel: mgr Aneta Abramowicz

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nauczyciel: mgr Aneta Abramowicz PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nauczyciel: mgr Aneta Abramowicz Opracowano na podstawie : Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania w klasach 1-3

Kryteria oceniania w klasach 1-3 Kryteria oceniania w klasach 1-3 SKALA OCEN Oceny w skali od 1p 6p Ocena określa poziom osiągnięć ucznia w odniesieniu do standardów wymagań. Doskonale 6p - uczeń opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2 PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z INFORMATYKI Aktualizacja 31 sierpnia 2018 r. I PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z zajęć technicznych/techniki

Przedmiotowe zasady oceniania z zajęć technicznych/techniki Przedmiotowe zasady oceniania z zajęć technicznych/techniki PZO są zgodne z WZO i są jego integralną częścią. Zasady ogólne dotyczące oceniania i klasyfikowania znajdują się w Statucie Szkoły, w rozdziale

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE I SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE I SZKOŁY PODSTAWOWEJ Podręcznik: Sarah M Howell i Lisa Kester-DodgsonTreetops 1, Oxford Univeristy Press. Nr dopuszczenia MEN:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII KL.1 SZKOŁA PODSTAWOWA ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W ALWERNI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII KL.1 SZKOŁA PODSTAWOWA ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W ALWERNI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII KL.1 SZKOŁA PODSTAWOWA ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W ALWERNI Przedmiotowy System Oceniania z religii został opracowany na podstawie Programu Nauczania Religii Rzymskokatolickiej w

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z fizyki w Zespole Szkół w Pniewach

Przedmiotowy System Oceniania z fizyki w Zespole Szkół w Pniewach Przedmiotowy System Oceniania z fizyki w Zespole Szkół w Pniewach Opracowany na podstawie: - Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017r. w sprawie warunków i sposobu oceniania,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Ocenianie dla klas 1-3

Przedmiotowe Ocenianie dla klas 1-3 Przedmiotowe Ocenianie dla klas 1-3 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki w klasach 4-6 szkoły podstawowej

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki w klasach 4-6 szkoły podstawowej Przedmiotowy System Oceniania z informatyki w klasach 4-6 szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania został opracowany na podstawie następujących dokumentów: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego - klasy 4-6 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 W ZIELONEJ GÓRZE

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego - klasy 4-6 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 W ZIELONEJ GÓRZE 1 Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego - klasy 4-6 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 W ZIELONEJ GÓRZE I.OGÓLNE ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW 1.Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE (WO) Szkoła Mistrzostwa Sportowego Radzionków Niepubliczna Szkoła Podstawowa

WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE (WO) Szkoła Mistrzostwa Sportowego Radzionków Niepubliczna Szkoła Podstawowa WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE (WO) Szkoła Mistrzostwa Sportowego Radzionków Niepubliczna Szkoła Podstawowa 1 SPIS TREŚCI: I. Podstawa prawna. II. Wstęp i postanowienia ogólne. III. Cele wewnątrzszkolnego oceniania.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI ROZDZIAŁ I: Przepisy ogólne 1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne uczniów poprzez rozpoznawanie przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez

Bardziej szczegółowo

ETYKA. SZKOŁA PODSTAWOWA nr 28 im. MIŁOŚNIKÓW ROKITNICY w ZABRZU. KLASY 1-3 (I etap edukacyjny) Nauczyciel: Sabina Węglarz. Rok szkolny 2017/2018

ETYKA. SZKOŁA PODSTAWOWA nr 28 im. MIŁOŚNIKÓW ROKITNICY w ZABRZU. KLASY 1-3 (I etap edukacyjny) Nauczyciel: Sabina Węglarz. Rok szkolny 2017/2018 ETYKA SZKOŁA PODSTAWOWA nr 28 im. MIŁOŚNIKÓW ROKITNICY w ZABRZU KLASY 1-3 (I etap edukacyjny) Rok szkolny 2017/2018 Nauczyciel: Sabina Węglarz 1. JAK OCENIAM: Zgodnie z ramowym planem nauczania realizowany

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ (KLASY I III)

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ (KLASY I III) PRZEDMIOTOWE OCENIANIE W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHORZEWIE W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ (KLASY I III) Spis treści: I. Główne założenia PO. II. Formy sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia. III. Sposoby

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania. do informatyki w gimnazjum kl. II do programu Informatyka dla Ciebie autor: Piotr J. Durka

Przedmiotowy System Oceniania. do informatyki w gimnazjum kl. II do programu Informatyka dla Ciebie autor: Piotr J. Durka Przedmiotowy System Oceniania do informatyki w gimnazjum kl. II do programu Informatyka dla Ciebie autor: Piotr J. Durka Ogólne zasady oceniania uczniów 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Ocenianie z zajęć technicznych w klasach IV VI w Szkole Podstawowej w Chorzewie

Przedmiotowe Ocenianie z zajęć technicznych w klasach IV VI w Szkole Podstawowej w Chorzewie Przedmiotowe Ocenianie z zajęć technicznych w klasach IV VI w Szkole Podstawowej w Chorzewie I. Główne założenia PO II. Obszary aktywności uczniów podlegające ocenie III. Sposoby sprawdzania wiadomości

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ Szkoła Podstawowa w Przygłowie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ Szkoła Podstawowa w Przygłowie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ Szkoła Podstawowa w Przygłowie Cele oceniania wewnątrzszkolnego: poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BEZPIECZEŃSTWA PRACY, OCHRONY ŚRODOWISKA I ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W TECHNIKUM MECHANICZNYM, TECHNIKUM ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU i ZASADNICZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ. I. Zasady oceniania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki w Zespole Szkół w Pniewach

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki w Zespole Szkół w Pniewach Opracowany na podstawie: Przedmiotowy System Oceniania z informatyki w Zespole Szkół w Pniewach Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI

SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI Szkoła Podstawowa nr 6 w Lublinie Maria Brodowska I. Przepisy ogólne 1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne uczniów -poprzez rozpoznawanie przez nauczycieli poziomu

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Opolu PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I - III

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Opolu PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I - III Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Opolu PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I - III I. CELE OCENIANIA NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO: poinformowanie ucznia o osiągnięciach

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasach I-III

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasach I-III Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasach I-III Integracyjna Szkoła Podstawowa w Radwanowicach Nauczyciel: Natalia Stanecka Obowiązujące podręczniki: 1. New English Adventure 1 2. New

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania Przyroda kl. IV - VI Obowiązują od rok szkolnego 2012/2013 ze zmianami w roku szk. 2015/2016

Przedmiotowe Zasady Oceniania Przyroda kl. IV - VI Obowiązują od rok szkolnego 2012/2013 ze zmianami w roku szk. 2015/2016 Przedmiotowe Zasady Oceniania Przyroda kl. IV - VI Obowiązują od rok szkolnego 2012/2013 ze zmianami w roku szk. 2015/2016 I. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 20 lutego 2015r. o zmianie ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2 PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z HISTORII I PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Rafał Lejman, Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Piszu PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KLASY IV, V, VI - SZKOŁA PODSTAWOWA ROK SZKOLNY 2016/2017 1 Przedmiotowy system oceniania: informatyka

Bardziej szczegółowo

SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III

SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III I. Sposób oceniania Uczniowie oceniani są na podstawie obserwacji nauczyciela prowadzonych cały rok szkolny w następujących

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA HISTORIA W KLASACH I III

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA HISTORIA W KLASACH I III PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA HISTORIA W KLASACH I III Podstawa prawna do opracowania PZO. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. Podstawa programowa z 27 sierpnia 2012 r. z późniejszymi zmianami

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - JĘZYK ANGIELSKI KLASA III

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - JĘZYK ANGIELSKI KLASA III PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - JĘZYK ANGIELSKI KLASA III 1. Formy aktywności podlegające ocenie w klasie trzeciej: a) werbalne i niewerbalne reagowanie na proste polecenia b) rozumienie prostych wypowiedzi ze

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W KACZOROWIE. Przedmiotowy System Oceniania EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA klasa III

SZKOŁA PODSTAWOWA W KACZOROWIE. Przedmiotowy System Oceniania EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA klasa III SZKOŁA PODSTAWOWA W KACZOROWIE Przedmiotowy System Oceniania EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA klasa III Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów odbywa się w oparciu o standardy edukacyjne w kształceniu zintegrowanym

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Opracowany na podstawie programu nauczania realizowanego w oparciu o podręcznik,,new Sparks 1

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Opracowany na podstawie programu nauczania realizowanego w oparciu o podręcznik,,new Sparks 1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Opracowany na podstawie programu nauczania realizowanego w oparciu o podręcznik,,new Sparks 1 Rok szkolny 2011/2012 Nauczyciel: mgr Łukasz Pruchnik Obowiązkowe

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klasy IV - VI

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klasy IV - VI Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klasy IV - VI Nauczanie języka angielskiego odbywa się w oparciu o: Program Nauczania Języka Angielskiego Kurs dla klas IV VI szkoły podstawowej II etap

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY II SP:

WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY II SP: WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY II SP: I. Formy sprawdzania wiadomości i umiejętności: wypowiedź ustna (np. werbalna reakcja na polecenia nauczyciela lub pokazanie na kartach obrazkowych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII w Szkole Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Żórawinie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII w Szkole Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Żórawinie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII w Szkole Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Żórawinie Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. oraz Ustawa o zmianie ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI

KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI Kryteria oceniania z matematyki są zgodne z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania w Zespole Szkół w Rajczy. Nauczanie matematyki w szkole podstawowej w klasach IV odbywa się

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 TOWARZYSTWA SZKOLNEGO IM. M. REJA W BIELSKU BIAŁEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 TOWARZYSTWA SZKOLNEGO IM. M. REJA W BIELSKU BIAŁEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 TOWARZYSTWA SZKOLNEGO IM. M. REJA W BIELSKU BIAŁEJ SPOSÓB I KRYTERIA OCENIANIA POSTĘPÓW UCZNIA. Program nauczania zajęć technicznych

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RACIBORZU

JĘZYK ANGIELSKI KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RACIBORZU JĘZYK ANGIELSKI KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RACIBORZU Oceniane są następujące umiejętności i elementy wiedzy pod kątem stopnia opanowania ich przez ucznia: Słuchanie uważnie słucha

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania Edukacja dla bezpieczeństwa

Przedmiotowy system oceniania Edukacja dla bezpieczeństwa Przedmiotowy system oceniania Edukacja dla bezpieczeństwa ODDZIAŁY GIMNAZJALNE Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sochaczewie Rok szkolny 2017/2018 i 2018/2019 Opracowała: Aneta Kocik Przedmiotowy system oceniania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - JĘZYK ANGIELSKI KLASA II

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - JĘZYK ANGIELSKI KLASA II PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - JĘZYK ANGIELSKI KLASA II 1. Formy aktywności podlegające ocenie w klasie drugiej: a) werbalne i niewerbalne reagowanie na proste polecenia nauczyciela; b) rozumienie prostych wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII RZYMSKOKATOLICKIEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 5 w Gorzowie Wlkp.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII RZYMSKOKATOLICKIEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 5 w Gorzowie Wlkp. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII RZYMSKOKATOLICKIEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 5 w Gorzowie Wlkp. Katecheza inicjacji w Sakramenty Pokuty i Pojednania oraz Eucharystii na podstawie programu: W rodzinie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH, MUZYKI, PLASTYKI I ZAJĘĆ TECHNICZNYCH. w Publicznym Gimnazjum w Gogolinie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH, MUZYKI, PLASTYKI I ZAJĘĆ TECHNICZNYCH. w Publicznym Gimnazjum w Gogolinie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH, MUZYKI, PLASTYKI I ZAJĘĆ TECHNICZNYCH w Publicznym Gimnazjum w Gogolinie 1 Na zajęciach artystycznych, muzyce, plastyce i zajęciach technicznych ocenie

Bardziej szczegółowo

NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA INSPIRACJA WARSZAWA, UL. MEHOFFERA 90

NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA INSPIRACJA WARSZAWA, UL. MEHOFFERA 90 NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA INSPIRACJA WARSZAWA, UL. MEHOFFERA 90 Z A S A D Y O C E N I A N I A DLA KLAS I - III Znowelizowane i zatwierdzone uchwałą Rady Pedagogicznej w dn. 21.10.2013r. Niepubliczna

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 W GŁOGOWIE IM. ORLĄT LWOWSKICH DLA KLAS I - III

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 W GŁOGOWIE IM. ORLĄT LWOWSKICH DLA KLAS I - III PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 W GŁOGOWIE IM. ORLĄT LWOWSKICH DLA KLAS I - III Celem Przedmiotowego Systemu Oceniania jest: 1.Poinformowanie ucznia i rodzica

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Klasy 4, rok szkolny 2018/2019 Nauczyciel prowadzący: Magdalena Gębska

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Klasy 4, rok szkolny 2018/2019 Nauczyciel prowadzący: Magdalena Gębska PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Klasy 4, rok szkolny 2018/2019 Nauczyciel prowadzący: Magdalena Gębska I. Zasady ogólne II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych III. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z języka rosyjskiego w gimnazjum w Rzęczkowie.

Przedmiotowe zasady oceniania z języka rosyjskiego w gimnazjum w Rzęczkowie. Przedmiotowe zasady oceniania z języka rosyjskiego w gimnazjum w Rzęczkowie. Nauczanie języka rosyjskiego odbywa się według programu nauczania języka rosyjskiego w gimnazjum w klasach 2 3, kurs dla początkujących

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA I ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI. zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania w Zespole Szkół przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Łowiczu.

KRYTERIA I ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI. zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania w Zespole Szkół przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Łowiczu. KRYTERIA I ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania w Zespole Szkół przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Łowiczu. Nauczanie matematyki w szkole podstawowej w klasach IV VI odbywa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Podstawy prawne i merytoryczne: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z TECHNIKI/ZAJĘĆ TECHNICZNYCH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z TECHNIKI/ZAJĘĆ TECHNICZNYCH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z TECHNIKI/ZAJĘĆ TECHNICZNYCH KRYTERIA OCENIANIA POSZCZEGÓLNYCH FORM AKTYWNOŚCI I. ODPOWIEDZI USTNE Uczeń na każdą lekcję powinien mieć opanowane wiadomości, obejmujące treści

Bardziej szczegółowo

KLASY I-III &3. 4. Ocenianie bieżące ucznia dokonywane jest za pomocą cyfr 1-6.: Dopuszcza się komentarz słowny lub pisemny typu:

KLASY I-III &3. 4. Ocenianie bieżące ucznia dokonywane jest za pomocą cyfr 1-6.: Dopuszcza się komentarz słowny lub pisemny typu: KLASY I-III &3 1. W klasach I III śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna jest oceną opisową. 2. Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, o której mowa w art. 44i ust. 1

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki klasy 4 6 Szkoły Podstawowej w Kluczewie. Przedmiotowy System Oceniania z matematyki jest zgodny z:

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki klasy 4 6 Szkoły Podstawowej w Kluczewie. Przedmiotowy System Oceniania z matematyki jest zgodny z: Przedmiotowy System Oceniania z matematyki klasy 4 6 Szkoły Podstawowej w Kluczewie Przedmiotowy System Oceniania z matematyki jest zgodny z: 1. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z matematyki uczniów

Przedmiotowy system oceniania z matematyki uczniów 1. Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów (według hierarchii): testy sprawdzające sprawdziany (karty pracy) kartkówki odpowiedzi ustne zadania domowe prowadzenie zeszytu przedmiotowego prace własne uczniów

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z matematyki

Przedmiotowy system oceniania z matematyki Przedmiotowy system oceniania z matematyki System oceniania z matematyki został opracowany na podstawie: 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W WĘGROWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W WĘGROWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W WĘGROWIE ROK SZKOLNY 2015/2016 I. NARZĘDZIA SPRAWDZANIA, OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Na ocenę z plastyki

Bardziej szczegółowo

PZO - ZAJĘCIA KOMPUTEROWE. Przedmiotowy zasady oceniania

PZO - ZAJĘCIA KOMPUTEROWE. Przedmiotowy zasady oceniania Przedmiotowy zasady oceniania I. Ogólne zasady oceniania uczniów 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Informatyki w Publicznym Gimnazjum w Bielicach

Przedmiotowy System Oceniania z Informatyki w Publicznym Gimnazjum w Bielicach Przedmiotowy System Oceniania z Informatyki w Publicznym Gimnazjum w Bielicach Głównym organizatorem procesu kształcenia jest nauczyciel. Nauczyciel powinien tak organizować zajęcia informatyki, aby czas

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w Szkole Podstawowej nr 65 w roku szkolnym 2012/13 klasy I -III

ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w Szkole Podstawowej nr 65 w roku szkolnym 2012/13 klasy I -III ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w Szkole Podstawowej nr 65 w roku szkolnym 2012/13 klasy I -III 1. Co podlega ocenie sprawdziany pisemne (prace klasowe z poszczególnych rozdziałów podręcznika sprawdzające

Bardziej szczegółowo

3. Wypowiedzi ustne: - przynajmniej raz w semestrze, - mogą obejmować materiał co najwyżej z trzech ostatnich lekcji.

3. Wypowiedzi ustne: - przynajmniej raz w semestrze, - mogą obejmować materiał co najwyżej z trzech ostatnich lekcji. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII W SZKOLE PODSTAWOWEJ Przedmiotowy System Oceniania z chemii w podstawówce opracowany został na podstawie: Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r., Podstawy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z MATEMATYKI W KLASACH 4-8

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z MATEMATYKI W KLASACH 4-8 PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z MATEMATYKI W KLASACH 4-8 Opracowanie: mgr Ewa Czarnota nauczyciel matematyki mgr Małgorzata Dryka nauczyciel matematyki mgr Bożena Hołubka nauczyciel matematyki mgr Barbara Kałańdziak

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. Polskich Noblistów w Nowym Folwarku

Zespół Szkół im. Polskich Noblistów w Nowym Folwarku Zespół Szkół im. Polskich Noblistów w Nowym Folwarku Przedmiotowy System Oceniania z MATEMATYKI Gimnazjum Nauczyciele prowadzący zajęcia: Krystyna Rewers Regina Kosmala PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z

Bardziej szczegółowo

PSO Zespół Przedmiotów Ekonomicznych

PSO Zespół Przedmiotów Ekonomicznych PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTÓW EKONOMICZNYCH I PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w Zespole Szkół Politechnicznych we Wrześni obowiązuje od 01.09.2017r. System oceniania jest zgodny ze Statutem Zespołu

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3 Nauczyciele prowadzący: mgr Monika Kucharek, mgr Agnieszka Paruzel, mgr Joanna Paruzel, mgr Justyna Szmajduch I. Organizacja oceniania A. Elementy

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Ocenianie z techniki w klasie IV oraz zajęć technicznych w klasach V VI w Szkole Podstawowej w Chorzewie

Przedmiotowe Ocenianie z techniki w klasie IV oraz zajęć technicznych w klasach V VI w Szkole Podstawowej w Chorzewie Przedmiotowe Ocenianie z techniki w klasie IV oraz zajęć technicznych w klasach V VI w Szkole Podstawowej w Chorzewie I. Główne założenia PO II. Obszary aktywności uczniów podlegające ocenie III. Sposoby

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć technicznych w klasach IV V i techniki w klasie VI w Szkole Podstawowej w Chorzewie

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć technicznych w klasach IV V i techniki w klasie VI w Szkole Podstawowej w Chorzewie Przedmiotowy System Oceniania z zajęć technicznych w klasach IV V i techniki w klasie VI w Szkole Podstawowej w Chorzewie I. Główne założenia PSO II. Obszary aktywności uczniów podlegające ocenie III.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZYRODY W KLASACH 4, 6a, 6b w roku szkolnym 2018/2019

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZYRODY W KLASACH 4, 6a, 6b w roku szkolnym 2018/2019 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZYRODY W KLASACH 4, 6a, 6b w roku szkolnym 2018/2019 Opracowanie: Anna Grocholska I: OCENIANE Ocenie bieżącej podlegają: prace klasowe, sprawdziany, odpowiedzi ustne,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z CHEMII

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z CHEMII PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z CHEMII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. J. HEWELIUSZA W ŻUKOWIE Przedmiotowe Zasady Oceniania sporządzone zostały w oparciu o: 1. Ocenianie wewnątrzszkolne. 2. Podstawę programową

Bardziej szczegółowo

1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Ocenie podlegają wymienione niżej formy aktywności ucznia.

1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Ocenie podlegają wymienione niżej formy aktywności ucznia. WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ SIÓSTR SALEZJANEK W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM I. Prawa i obowiązki ucznia 1. Każdy uczeń jest

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW KLAS IV VI na lekcjach języka polskiego

ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW KLAS IV VI na lekcjach języka polskiego ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW KLAS IV VI na lekcjach języka polskiego W związku ze złożonością przedmiotu, jakim jest język polski, nauczyciel sprawdza i ocenia osiągnięcia oraz pracę ucznia w ich różnorodnych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z TECHNIKI I ZAJĘĆ TECHNICZNYCH

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z TECHNIKI I ZAJĘĆ TECHNICZNYCH Przedmiotowe Zasady Oceniania z Techniki - mgr Tomasz Lenart PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z TECHNIKI I ZAJĘĆ TECHNICZNYCH I. Postanowienia ogólne. Przedmiotowe Zasady Oceniania (PZO) zostały opracowane

Bardziej szczegółowo