6. Katalog Nagród - katalog przygotowany przez Zarządzającego Programem, stanowiący załącznik do Regulaminu, będący jego integralną częścią, który

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "6. Katalog Nagród - katalog przygotowany przez Zarządzającego Programem, stanowiący załącznik do Regulaminu, będący jego integralną częścią, który"

Transkrypt

1 Regulamin Programu z Nami w Drogę skierowanego do Klientów indywidualnych, którzy dobrowolnie przystępują do programu i korzystają z usług firmy Zimny. Regulamin określa warunki na jakich uczestniczący w nim Klienci gromadzą punkty i mogą je wymieniać na określone nagrody. Definicje Regulaminu Terminy użyte w niniejszym Regulaminie Programu Z nami w drogę, zwanego dalej Regulaminem, oznaczają, co następuje: 1. Zarządzający Programem ZIMNY Dariusz Zimny z siedzibą w Łodzi, przy ul. Wójtowskiej 7; NIP , REGON , zarejestrowanym w Łodzi, adres tel.: , fax: ; 2. Baza Uczestników Z nami w drogę - zbiór danych osobowych Uczestników uzyskanych w związku z ich udziałem w Programie Z nami w drogę, wskazanych w Formularzu Przystąpienia do Programu, które są przetwarzane przez Zarządzającego Programem, podmiot lub osobę, której Zarządzający Programem powierzył przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia r. o ochronie danych osobowych, w tym również Partnerów, na podstawie i w zakresie zgody Uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych; 3. Formularz Przystąpienia do Programu - formularz przystąpienia do Programu Z nami w drogę, udostępniany przez Zarządzającego Programem, który po jego wypełnieniu i podpisaniu przez daną osobę, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie, stanowi wniosek tej osoby o przyjęcie jej do Programu Z nami w drogę w charakterze Uczestnika; 4. Uczestnik uczestnik Programu, który w trybie Regulaminu otrzymał i podpisał Kartę Uczestnika i zgromadzi odpowiednią ilość Punktów na swoim Saldzie Uczestnika, które może wymienić na Nagrody określone w Katalogu Nagród lub w innych materiałach opublikowanych przez Zarządzającego Programem, zgodnie z niniejszym Regulaminem Programu; 5. Karta Uczestnika - karta wydawana przez Zarządzającego Programem Uczestnikowi Programu Z nami w drogę, zidentyfikowana przez numer Uczestnika Programu, umieszczony na tej karcie, uprawniająca do uczestnictwa w Programie i przeznaczona do wykorzystywania przez Uczestnika w celu zbierania Punktów na Saldo Uczestnika; 1

2 6. Katalog Nagród - katalog przygotowany przez Zarządzającego Programem, stanowiący załącznik do Regulaminu, będący jego integralną częścią, który określa listę Nagród i liczbę Punktów, które powinny zostać zgromadzone przez Uczestników na Saldzie Uczestnika w celu wymiany na Nagrody wskazane w Katalogu; 7. Saldo Uczestnika - konto utworzone na nazwisko, zgodnie z niniejszym Regulaminem Programu, określające liczbę Punktów, które Uczestnik zgromadził z tytułu zakupu towarów lub usług objętych Programem; 8. Nagroda - każda wiązana sprzedaż premiowa z listy towarów lub usług, wyszczególniona w Katalogu Nagród lub w innych materiałach opublikowanych przez Zarządzającego Programem, wydawana w zamian za Punkty. Jeżeli wydanie nagrody podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym, Zarządzający Programem pokrywa koszty zryczałtowanego podatku; 9. Partner inny niż Zarządzający podmiot, z którym Zarządzający Programem podpisał stosowną umowę uprawniającą do wydawania Punktów Uczestnikom w ramach Programu Z nami w drogę oraz za zgodą Zarządzającego oferuje Uczestnikom towary lub usługi w ramach Programu Z nami w drogę. Partnerem w Programie z Nami w Drogę jest ZIMNY AUTO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Łodzi przy ul. Wójtowskiej 7/9, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy pod numerem , posiadającą kapitał zakładowy opłacony w całości w wysokości ,00 zł, NIP: ; 10. Program Z nami w drogę kompleksowy program lojalnościowy wobec Zarządzającego Programem, organizowany i prowadzony przez Zarządzającego, stanowiący usługę marketingową świadczoną przez Zarządzającego Programem na rzecz Partnerów, w ramach którego uczestnik Programu Z nami w drogę jest nagradzany za nabywanie towarów lub usług objętych Programem od Partnerów poprzez przyznawanie Punktów na odpowiednie Saldo Uczestnika; 11. Punkty - punkty rabatowe przyznane na Saldo Uczestnika w związku z nabyciem przez Uczestnika towarów lub usług objętych Programem, zgodnie z niniejszym Regulaminem Programu, które uprawniają Uczestnika do ich wymiany na Nagrody określone w Katalogu Nagród lub w innych materiałach opublikowanych przez Zarządzającego Programem; 12. Regulamin Programu - niniejszy regulamin Programu Z nami w drogę, określający warunki i zasady udziału Uczestnika w Programie Z nami w drogę; 2

3 13. Stan Salda Uczestnika - aktualna liczba Punktów zebranych przez Uczestnika na swoim Saldzie Uczestnika; 14. Tabela Przeliczeniowa Punktów Standardowych - aktualna tabela przygotowana przez Zarządzającego Programem, określająca liczbę Punktów przyznawanych na Saldo Uczestnika za nabycie towarów lub usług objętych Programem; 15. Towary lub usługi objęte Programem - towary lub usługi, których nabycie, zgodnie z decyzją Zarządzającego Programem lub Partnera, skutkuje przyznaniem Punktów na Saldo Uczestnika. 1. Informacje ogólne 1.1 Niniejszy Regulamin Programu określa zasady funkcjonowania Programu, w szczególności prawa i obowiązki Uczestników związane z ich udziałem w Programie. 1.2 Program jest programem lojalnościowym wobec Zarządzającego, obowiązującym wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mającym na celu nagradzanie Uczestników, dokonujących zakupu towarów lub usług u Zarządzającego Programem lub jego Partnerów. 1.3 Partnerzy nie są upoważnieni w żaden sposób do reprezentowania Zarządzającego Programem lub do składania w jego imieniu jakichkolwiek zapewnień, oświadczeń lub podejmowania zobowiązań, z wyłączeniem wydawania Punktów i dystrybucji materiałów w imieniu Zarządzającego Programem, jak też wydawania Nagród, jeśli jest to przewidziane w stosunku do danej Nagrody lub Partnera. 1.4 Każdemu z Uczestników przysługuje prawo do samodzielnego zbierania Punktów. Prawo do dysponowania Saldem Uczestnika, w szczególności prawo do wymiany Punktów na Nagrody oraz uzyskania dostępu do informacji zawartych na Saldzie Uczestnika, przysługuje wyłącznie Uczestnikowi. 2. Warunki przystąpienia do Programu Z nami w drogę 2.1 Uczestnikami Programu mogą stać się jedynie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które dobrowolnie poprzez złożenie oświadczenia woli w ustalonej formie przystępują do Programu. 3

4 2.2 Uczestnik może posiadać w danym czasie tylko jedno Saldo Uczestnika. W przypadku, gdy Uczestnik posiada więcej niż jedno Saldo Uczestnika, Zarządzający Programem ma prawo zamknąć dodatkowe Salda Uczestnika oraz unieważnić wszystkie zgromadzone na nich Punkty. 2.3 Warunkiem przystąpienia do Programu w charakterze Uczestnika jest wypełnienie w sposób kompletny, czytelny i zgodny z prawdą, podpisanie i złożenie w oznaczonych punktach handlowo-usługowych Partnerów Formularza Przystąpienia do Programu Z nami w drogę. 2.4 Przed złożeniem oświadczenia o przystąpieniu do Programu Z nami w drogę potencjalny Uczestnik zapoznaje się z treścią Regulaminu i potwierdza pisemnie zapoznanie się z nim. Poprzez wypełnienie, podpisanie i złożenie Formularza Przystąpienia do Programu Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu Programu oraz akceptuje jego wszystkie postanowienia. Regulamin jest każdorazowo dostępny na stronach internetowych i oraz u Partnera. 3. Odrzucenie wniosku o przyjęcie do Programu 3.1 Zarządzający Programem ma prawo odrzucenia Formularza Przystąpienia do Programu z uzasadnionych przyczyn. Uzasadnionymi przyczynami odrzucenia Formularza Przystąpienia do Programu są następujące powody: a). podanie przez Uczestnika nieprawdziwych lub niepełnych danych, b). odmowa potwierdzenia zapoznania się z Regulaminem; 3.2 W przypadku, o którym mowa w punkcie 3.1, Zarządzający Programem zawiadomi osobę, której Formularz Przystąpienia do Programu dotyczy, o fakcie jego odrzucenia. Nie dotyczy to sytuacji gdy w skutek braku właściwych danych lub podania nieprawidłowych danych takie zawiadomienie jest niemożliwe lub utrudnione. 3.3 W sytuacji odrzucenia Formularza Przystąpienia do Programu, Zarządzający Programem nie wprowadzi do Bazy Uczestników Z nami w drogę, ani nie wykorzysta w inny sposób danych osobowych uzyskanych w związku ze złożeniem przez daną osobę odrzuconego Formularza Przystąpienia do Programu. Formularze Przystąpienia do Programu, które zostały odrzucone przez Zarządzającego Programem, będą archiwizowane przez Zarządzającego Programem przez okres 12 miesięcy jedynie dla celów dowodowych. 4

5 4. Dane osobowe Uczestników Programu Z nami w drogę 4.1 Dane osobowe Uczestnika podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia r. o ochronie danych osobowych. 4.2 Uczestnik dobrowolnie udostępnia Zarządzającemu Programem swoje dane osobowe w związku z własnym uczestnictwem w Programie Z nami w drogę, w szczególności dane określone w Formularzu Przystąpienia do Programu. 4.3 Dane osobowe Uczestnika zawarte w Formularzu Przystąpienia do Programu będą wprowadzane do Bazy Uczestników Programu Z nami w drogę. 4.4 Uczestnik udziela zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Zarządzającego Programem oraz Partnerów w celach marketingowych. Zarządzający Programem może udostępniać Partnerom dane osobowe Uczestnika. 4.5 Zgoda, o której mowa powyżej, zostaje udzielona poprzez podpisanie zgody zawartej w Formularzu Przystąpienia do Programu Z nami w drogę. 4.6 Uczestnik, dla celów korespondencyjnych, wskazuje adres wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Wskazanie adresu skrytki pocztowej jest wyłączone. 4.7 Uczestnik zobowiązany jest natychmiast zawiadomić Zarządzającego Programem o każdej zmianie swoich danych osobowych. 4.8 W przypadku, gdy Uczestnik nie wykona postanowienia przewidzianego w punkcie 4.7, Zarządzający Programem nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tego tytułu. 5. Karta Uczestnika 5.1 Uczestnik przystępujący do Programu Z nami w drogę otrzymuje do używania Kartę. Każda Karta posiada numer Uczestnika Programu. 5.2 Karta Uczestnika jest niezbywalna i pozostaje wyłączną własnością Zarządzającego Programem. 5.3 Karta służy do gromadzenia Punktów na Saldzie Uczestnika i umożliwia wymianę Punktów na Nagrody. 5.4 Niepodpisana Karta Uczestnika jest nieważna. Karta może być używana wyłącznie przez Uczestnika, którego podpis widnieje na Karcie. Karta nie może być udostępniana innym osobom. 5

6 5.5 Każda Karta Uczestnika jest ważna bezterminowo, nie dłużej jednak niż przez okres trwania Programu Z nami w drogę. 5.6 Uczestnik winien okazać swoją Kartę przed dokonaniem zakupu towaru lub usługi pod rygorem odmowy przyznania Punktów. 6. Przyznawanie Punktów 6.1 Zarządzający Programem przyznaje Punkty na Saldo Uczestnika za nabycie towarów lub usług objętych Programem dokonane przez Uczestnika. 6.2 Punkty i prawa z nimi związane nie mogą być przenoszone ani zbywane, w szczególności pomiędzy różnymi Saldami, jak również nie mogą być przedmiotem żadnych innych czynności, z wyjątkiem tych określonych w niniejszym Regulaminie Programu. 6.3 Wymiana Punktów na gotówkę jest wykluczona. Punkty nie mogą być wymienione na Nagrody w połączeniu z dopłatą w gotówce lub kartą płatniczą. 6.4 Zarządzający Programem nie będzie przyznawać Punktów wydanych przez Partnera po utracie przez niego statusu Partnera. 6.5 Punkty są przyznawane tylko pod warunkiem dokonania pełnej zapłaty za zakup towarów lub usług. 7. Wymiana Punktów na Nagrody 7.1 Wszelkie Nagrody, zasady wymiany Punktów na Nagrody oraz zasady wydawania Nagród są poddane warunkom i ograniczeniom zawartym w aktualnym Katalogu Nagród lub innych materiałach opublikowanych przez Zarządzającego Programem. Na stronie Programu jest zawarty aktualny Katalog Nagród. 7.2 Uczestnik jest zobowiązany do zastosowania się do zasad i warunków obowiązujących u dostawcy Nagród, w szczególności w odniesieniu do Nagród wymagających rezerwacji z wyprzedzeniem oraz wszelkich ograniczeń lub opłat związanych z realizacją, odwołaniem lub zmianą takiej rezerwacji. 7.3 Jeżeli wydanie Nagrody jest dokonane na rzecz Uczestnika będącego osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej, Zarządzający Programem pokrywa zryczałtowany podatek dochodowy. Wysokość podatku jest podana w odniesieniu do konkretnej nagrody. 7.4 Punkty mogą być wymieniane wyłącznie na Nagrody wskazane w aktualnym Katalogu Nagród. 6

7 7.5 Zamówienie Nagrody może zostać złożone jedynie przez Uczestnika. 7.6 Zarządzający Programem zapewnia wydanie Nagrody wyłącznie we wskazanych przez siebie miejscach: Łódź ul. Rzgowska 142/146, Łódź ul. Wójtowska 7/9, Łódź ul. Legionów 113A/117, Piotrków Trybunalski ul. Wojska Polskiego Uczestnik może żądać wymiany punktów na Nagrody, jeżeli posiada ważną Kartę oraz zebrał wystarczającą liczbę Punktów do ich wymiany na daną Nagrodę. Nagrody można wymieniać jedynie za Punkty zgromadzone na jednej Karcie. 7.8 W przypadku wymiany Punktów na Nagrodę, Zarządzający odejmie ilość Punktów odpowiadających Nagrodzie od Salda Uczestnika. 7.9 Wszystkie Nagrody oferowane są w miarę dostępności. Zarządzający zastrzega sobie prawo do zablokowania, czy też wycofania Nagrody z Katalogu Nagród. 8. Utrata statusu Uczestnika i zakończenie Programu Z nami w drogę 8.1 Punkty gromadzone przez Uczestnika nie przechodzą na inne osoby w drodze żadnych czynności prawnych. Zarządzający Programem może wykluczyć Uczestnika z Programu Z nami w drogę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli: a). Uczestnik nie przestrzega niniejszego Regulaminu Programu lub b). Uczestnik wskazał nieprawdziwe dane osobowe wobec Zarządzającego Programem lub wobec któregokolwiek z Partnerów w związku z Programem Z nami w drogę, co następuje poprzez zawiadomienie na piśmie Uczestnika o wykluczeniu go z Programu Z nami w drogę, chyba że z uwagi na nieprawidłowe dane jest niemożliwe lub utrudnione. 8.2 Zarządzający Programem może wykluczyć Uczestnika z Programu Z nami w drogę, jeżeli Konto Uczestnika nie było używane (poprzez przyznanie Punktów) przez okres co najmniej 12 miesięcy. 8.3 Z zastrzeżeniem pkt. 9.3 poniżej, Uczestnik w każdym czasie może zrezygnować z uczestnictwa w Programie Z nami w drogę poprzez złożenie Zarządzającemu Programem oświadczenia na piśmie z własnoręcznym podpisem. 8.4 Z chwilą doręczenia Zarządzającemu Programem oświadczenia, o którym mowa w pkt. 8.3, wszystkie Punkty zgromadzone na Saldzie tego Uczestnika zostaną unieważnione, a Konto Uczestnika zamknięte. 7

8 8.5 Zarządzający Programem zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia Programu Z nami w drogę w każdym momencie, za uprzednim zawiadomieniem, ze skutkiem następującym po 30 dniach kalendarzowych od daty wysłania zawiadomienia do Uczestnika. 8.6 W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu Z nami w drogę: a). Zarządzający Programem jest zobowiązany do umieszczenia informacji o zawieszeniu lub zakończeniu działalności Programu Z nami w drogę we własnej siedzibie oraz w lokalizacjach Partnerów, b). Uczestnik jest uprawniony do wymiany zebranych Punktów na Nagrody w terminie 30 dni kalendarzowych od daty wysłania przez Zarządzającego Programem zawiadomienia o zawieszeniu lub zakończeniu Programu Z nami w drogę. Po upływie powyższego terminu Uczestnik nie będzie uprawniony do wymiany zgromadzonych Punktów na Nagrody, a Zarządzający Programem nie będzie zobowiązany do wymiany na Nagrody Punktów niewykorzystanych przez Uczestnika. 9. Postanowienia końcowe i zmiany Regulaminu Programu 9.1 Zarządzający Programem jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu Programu w czasie jego trwania. Wszelkie zmiany Regulaminu będą obowiązywały z upływem 14 dni od daty ich wprowadzenia przez Zarządzającego. 9.2 W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu Programu, Zarządzający Programem każdorazowo zawiadomi Uczestnika o zmianach wprowadzanych do niniejszego Regulaminu Programu poprzez udostępnienie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu Programu w punktach handlowo-usługowych Partnerów lub na stronie internetowej Programu Z nami w drogę, lub za pośrednictwem innych środków wykorzystywanych przez Zarządzającego Programem. 9.3 W przypadku, gdy Zarządzający Programem wprowadzi zmiany do niniejszego Regulaminu Programu zgodnie z postanowieniami pkt. 9.1, Uczestnik jest uprawniony do rezygnacji z uczestnictwa w Programie Z nami w drogę ze skutkiem natychmiastowym poprzez złożenie pisemnego zawiadomienia Zarządzającego Programem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, kiedy Zarządzający Programem zawiadomił Uczestnika o wprowadzeniu zmian do niniejszego Regulaminu Programu. 9.5 Niniejszy Regulamin poddany jest właściwości prawa polskiego. 8

edukacja.action.com.pl Definicje:

edukacja.action.com.pl Definicje: Definicje: 1. Baza Danych oznacza zbiór danych osobowych Uczestników uzyskanych w związku z ich udziałem w Programie Lojalnościowym ACTION Centrum Edukacyjne, w tym w szczególności przekazanych w Formularzu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Karty Stałego Klienta

Regulamin Karty Stałego Klienta Regulamin Karty Stałego Klienta Dział Karta Stałego Klienta Jean Louis David" 1. Regulamin określa warunki programu lojalnościowego Karta Stałego Klienta Jean Louis David", zwanego dalej "Programem". 2.

Bardziej szczegółowo

1 - POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 - POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 - POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Niniejszy Regulamin określa warunki programu lojalnościowego o nazwie "Sephora White", zwanego dalej "Programem". 1.2 Organizatorem Programu jest Spółka pod firmą Sephora Polska

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Programu Lojalnościowego Próchnik S.A. 21 maja 2016 r.

Regulamin. Programu Lojalnościowego Próchnik S.A. 21 maja 2016 r. Regulamin Programu Lojalnościowego Próchnik S.A. 21 maja 2016 r. 1. Postanowienia Ogólne 1.1 Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki programu lojalnościowego Próchnik S.A., zwanego dalej "Programem".

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu Premium Club

Regulamin programu Premium Club Regulamin programu Premium Club Definicje: 1. Baza Danych Premium Club oznacza zbiór danych osobowych Uczestników uzyskanych w związku z ich udziałem w Programie Premium Club, w tym w szczególności przekazanych

Bardziej szczegółowo

KARTA STAŁEGO KLIENTA

KARTA STAŁEGO KLIENTA KARTA STAŁEGO KLIENTA Korzystając z usług w naszym Salonie, możesz zmienić zakupy w rabaty i przywileje. Spring Garden wynagradza Twoją lojalność! Dzięki Karcie Stałego Klienta Spring Garden za swoje zakupy

Bardziej szczegółowo

1. Organizatorem Programu CVC jest Scooter sp. Z o.o.. z siedzibą w Bytomiu, ul. Strzelców Bytomskich 364a.

1. Organizatorem Programu CVC jest Scooter sp. Z o.o.. z siedzibą w Bytomiu, ul. Strzelców Bytomskich 364a. Regulamin Programu "CITY VIP CLUB 1. Organizatorem Programu CVC jest Scooter sp. Z o.o.. z siedzibą w Bytomiu, ul. Strzelców Bytomskich 364a. 2. Program CVC jest programem przeznaczonym dla klientów dokonujących

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu STATOIL EXTRA

Regulamin Programu STATOIL EXTRA Regulamin Programu STATOIL EXTRA Definicje: 1. Baza Danych Statoil EXTRA - zbiór danych osobowych Uczestników uzyskanych w związku z ich udziałem w Programie Statoil EXTRA, w tym w szczególności we Wniosku

Bardziej szczegółowo

Karta Kreatywnego Klienta

Karta Kreatywnego Klienta Karta Kreatywnego Klienta Regulamin Programu Lojalnościowego Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w organizowanym przez Sklep Kreatywny Malowana Lala (Stepp Sp. z o. o. NIP 951 236 69 21) Programie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Circle K EXTRA Club

Regulamin Programu Circle K EXTRA Club Regulamin Programu Circle K EXTRA Club Definicje: 1. Baza Danych Circle K EXTRA Club - zbiór danych osobowych Uczestników uzyskanych w związku z ich udziałem w Programie Circle K EXTRA Club, w tym w szczególności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU KLUB SYMBIOSIS

REGULAMIN PROGRAMU KLUB SYMBIOSIS REGULAMIN PROGRAMU KLUB SYMBIOSIS Niniejszy regulamin, (dalej jako: Regulamin ) określa warunki uczestnictwa w programie lojalnościowym pod nazwą: KLUB SYMBIOSIS, (dalej jako: Program ), organizowanym

Bardziej szczegółowo

F.H.U. A BELL. (regulamin programu lojalnościowego) I..Postanowienia ogólne

F.H.U. A BELL. (regulamin programu lojalnościowego) I..Postanowienia ogólne (regulamin programu lojalnościowego) F.H.U. A BELL Nowy Ciechocinek 14a, 87-720 Ciechocinek (serwis samochodowy) tel/fax 54 283 38 90 Broniewskiego 3,87-720 Ciechocinek (salon kosmetyczno-fryzjerski) tel.

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w Programie Lojalnościowym dla klientów Martex Sp. z o.o.

Regulamin uczestnictwa w Programie Lojalnościowym dla klientów Martex Sp. z o.o. Regulamin uczestnictwa w Programie Lojalnościowym dla klientów Martex Sp. z o.o. Definicje: Organizator i Zarządzający Programem - Martex Sp. z o.o. z siedzibą 44-203 Rybnik ul. Sosnowa 7, NIP: 6422466043.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FRIENDS

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FRIENDS REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FRIENDS 1. Postanowienia wstępne. 1.1 Niniejszy Regulamin określa warunki programu lojalnościowego Friends, zwanego dalej "Programem". 1.2 Organizatorem Programu jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU URODA I ZDROWIE

REGULAMIN PROGRAMU URODA I ZDROWIE REGULAMIN PROGRAMU URODA I ZDROWIE 1. Organizatorem programu Uroda i Zdrowie jest firma Eco Plant Householding Sp. z.o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Zacisze 6. 2. Program Uroda i Zdrowie jest skierowany

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Programu DEKARSKIEGO

Regulamin. Programu DEKARSKIEGO I. Definicje Regulamin Programu DEKARSKIEGO Terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące znaczenie, o ile z kontekstu, w jakim zostały użyte, nie wynika inaczej: 1.1 IZOBUD - Organizator

Bardziej szczegółowo

UJEDNOLICONY TEKST REGULAMINU KLUBU KONESERA I. DEFINICJE:

UJEDNOLICONY TEKST REGULAMINU KLUBU KONESERA I. DEFINICJE: UJEDNOLICONY TEKST REGULAMINU KLUBU KONESERA Niniejszy regulamin, ( Regulamin ) określa warunki uczestnictwa w programie lojalnościowym pod nazwą: Klub Konesera, ( Program lub Klub Konesera ), organizowanym

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO SPÓŁKI Z O.O. SKR STRZELCE KRAJENSKIE

R E G U L A M I N PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO SPÓŁKI Z O.O. SKR STRZELCE KRAJENSKIE R E G U L A M I N PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO SPÓŁKI Z O.O. SKR STRZELCE KRAJENSKIE Definicje: 1. Organizator Programu - Spółka z o.o. SKR Strzelce Krajeńskie z siedzibą ul. Ks. St. Wyszyńskiego nr 7, 66-500

Bardziej szczegółowo

1.1. Organizatorem Programu Klub NORAUTO jest NORAUTO POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Jubilerskiej 10.

1.1. Organizatorem Programu Klub NORAUTO jest NORAUTO POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Jubilerskiej 10. Regulamin Klubu Norauto REGULAMIN Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania Programu Lojalnościowego KLUB NORAUTO organizowanego przez NORAUTO POLSKA Sp. z o.o., dalej zwanego także Organizatorem.

Bardziej szczegółowo

1. REGULAMIN PROGRAMU AQUALITY

1. REGULAMIN PROGRAMU AQUALITY 1. REGULAMIN PROGRAMU AQUALITY 1. Definicje 1.1. Organizator firma JAI KUDO Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Rokietnicy (62-090), przy ul. Łanowej 7. 1.2. Program AQUALITY program lojalnościowy, przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu lojalnościowego Inter Premium www.interpremium.pl. Regulamin. (stan od 12 grudnia 2011) Definicje

Regulamin Programu lojalnościowego Inter Premium www.interpremium.pl. Regulamin. (stan od 12 grudnia 2011) Definicje Regulamin (stan od 12 grudnia 2011) Definicje 1. Regulamin Programu, zwany dalej Regulaminem oznacza niniejszy regulamin Programu lojalnościowego INTER PREMIUM, który definiuje warunki i zasady udziału

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU DLA KONSULTANTEK Okręgi National K9/2013 (zwany dalej Programem)

REGULAMIN PROGRAMU DLA KONSULTANTEK Okręgi National K9/2013 (zwany dalej Programem) REGULAMIN PROGRAMU DLA KONSULTANTEK Okręgi National K9/2013 (zwany dalej Programem) I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Programu jest Avon Cosmetics Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego AdPro Studia Propaganda

Regulamin Programu Lojalnościowego AdPro Studia Propaganda Regulamin Programu Lojalnościowego AdPro Studia Propaganda Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Programu Lojalnościowego AdPro Studia Propaganda, organizowanego przez Studio Reklamowe Propaganda.

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu bonusowego P-COIN

Regulamin programu bonusowego P-COIN Regulamin programu bonusowego P-COIN I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem programu bonusowego P-COIN, zwanego dalej w skrócie Programem jest PCO Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO DENTAL & YOU RATY & NAGRODY & RABATY

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO DENTAL & YOU RATY & NAGRODY & RABATY REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO DENTAL & YOU RATY & NAGRODY & RABATY Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki uczestnictwa w programie lojalnościowym DENTAL & YOU RATY & NAGRODY & RABATY (

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu lojalnościowego Program Ochrony Rodziny QUANTUMLIVE

Regulamin programu lojalnościowego Program Ochrony Rodziny QUANTUMLIVE Regulamin programu lojalnościowego Program Ochrony Rodziny QUANTUMLIVE 1. [definicje] Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają: 1) Baza Danych : zbiór danych osobowych Uczestników biorących udział

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego Klub Instalatora Unimax

Regulamin Programu Lojalnościowego Klub Instalatora Unimax I. Postanowienia ogólne Regulamin Programu Lojalnościowego Klub Instalatora Unimax 2.1. Organizatorem Programu Lojalnościowego Klub Instalatora Unimax", zwanego dalej Programem jest Unimax S.A., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Program partnerski MIO 2014 REGULAMIN

Program partnerski MIO 2014 REGULAMIN Program partnerski MIO 2014 REGULAMIN WSTĘP 1. Niniejszy Regulamin określa zasady działania Programu Partnerskiego zwanego dalej Programem, oraz prawa i obowiązki uczestników Programu. 2. Pomysłodawcą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Promocyjnego "Tadmar Partner" I. Postanowienia ogólne

Regulamin Programu Promocyjnego Tadmar Partner I. Postanowienia ogólne Regulamin Programu Promocyjnego "Tadmar Partner" I. Postanowienia ogólne 1. Celem Programu Promocyjnego Tadmar Partner (zwanego dalej Programem ) jest stała aktywizacja sprzedaży produktów Dostawców, będącą

Bardziej szczegółowo

1. Program lojalnościowy jest prowadzony pod nazwą Program lojalnościowy Scrapbooking Shop.

1. Program lojalnościowy jest prowadzony pod nazwą Program lojalnościowy Scrapbooking Shop. Regulamin programu lojalnościowego SCRAPBOOKING SHOP 1. Postanowienia wstępne 1. Program lojalnościowy jest prowadzony pod nazwą Program lojalnościowy Scrapbooking Shop. 2. Organizatorem Programu lojalnościowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU MPETROL

REGULAMIN PROGRAMU MPETROL I Słownik użytych pojęć REGULAMIN PROGRAMU MPETROL 1. Program program lojalnościowy dla klientów stacji Mpetrol. 2. Mpetrol stacja paliw w Tarnowie przy ul. Okrężnej 9, należąca do Miejskiego Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu lojalnościowego Społem znaczy razem

Regulamin programu lojalnościowego Społem znaczy razem Regulamin programu lojalnościowego Społem znaczy razem 1. Postanowienia ogólne 1. Program lojalnościowy jest prowadzony pod nazwą Społem znaczy razem. 2. Organizatorem programu jest Społem Powszechna Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU OFERTOWEGO Ziko Klub. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN PROGRAMU OFERTOWEGO Ziko Klub. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PROGRAMU OFERTOWEGO Ziko Klub Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie Ofertowym Ziko Klub

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu SPHINX Kids Club

Regulamin Programu SPHINX Kids Club Regulamin Programu SPHINX Kids Club Obowiązujący od dnia 25.11.2014 r. Definicje: Organizator Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie, która odpowiada za prawidłowy przebieg procesu obsługi Programu

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Programu lojalnościowego 2014/15

Regulamin. Programu lojalnościowego 2014/15 Regulamin Programu lojalnościowego 2014/15 Regulamin z dnia 01.08.2014r. I. Postanowienia ogólne. 1. Nazwa niniejszego programu lojalnościowego brzmi DARO Super Partner, w dalszej części regulaminu zwanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO KARTA NASZEJ RODZINY. Definicje:

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO KARTA NASZEJ RODZINY. Definicje: REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO KARTA NASZEJ RODZINY Definicje: 1. Organizator Programu - "PRO ORTODONT "CENTRUM STOMATOLOGII I ORTODONCJI ARLETA NAWROLSKA Adres: ul. Filtrowa 59/2, 02-056 Warszawa

Bardziej szczegółowo

1.4 Do Programu może przystąpić każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

1.4 Do Programu może przystąpić każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Regulamin klubu Sephora 1. Postanowienia ogólne 2. Przystąpienie do programu 3. Program sephora white 4. Program sephora black 5. Program sephora gold 6. Karta uczestnika 7. Utrata statusu uczestnika programu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu SPHINX Student Club

Regulamin Programu SPHINX Student Club Regulamin Programu SPHINX Student Club Obowiązujący od dnia 20.10.2014r. Definicje: Organizator Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie, która odpowiada za prawidłowy przebieg procesu obsługi Programu

Bardziej szczegółowo

2 Postanowienia ogólne

2 Postanowienia ogólne Regulamin promocji dla konsumentów Promocja Eco Bubble z Rossmann 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ADRENALINE.PL. Obowiązujący od dnia 02-02-2015 r.

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ADRENALINE.PL. Obowiązujący od dnia 02-02-2015 r. REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ADRENALINE.PL Obowiązujący od dnia 02-02-2015 r. 1. Organizatorem Programu lojalnościowego adrenaline.pl jest firma adrenaline.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 5.000 punktów Sygma Bonus & More na start. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 5.000 punktów Sygma Bonus & More na start. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 5.000 punktów Sygma Bonus & More na start 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w sprzedaży premiowej 5.000 punktów Sygma Bonus & More

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Stałego Klienta MUJI

Regulamin Programu Stałego Klienta MUJI Regulamin Programu Stałego Klienta MUJI I. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące znaczenie, o ile z kontekstu, w jakim zostały użyte, nie wynika inaczej: 1.1. NAP - Organizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PROMOCYJNEJ extradekarz

REGULAMIN SPRZEDAŻY PROMOCYJNEJ extradekarz REGULAMIN SPRZEDAŻY PROMOCYJNEJ extradekarz Szczecin, 30.08.2019r. 1 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Niniejszy Regulamin Sprzedaży Promocyjnej extradekarz", zwany w dalej Programem". określa zasady premiowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KIDS CLUB. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania programu Kids Club, organizowanego przez Centrum Riviera Sp. z o.o.

REGULAMIN KIDS CLUB. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania programu Kids Club, organizowanego przez Centrum Riviera Sp. z o.o. REGULAMIN KIDS CLUB Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania programu Kids Club, organizowanego przez Centrum Riviera Sp. z o.o. Słowniczek pojęć: 1. Centrum Centrum Riviera Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU UP8 CLUB

REGULAMIN PROGRAMU UP8 CLUB REGULAMIN PROGRAMU UP8 CLUB Niniejszy regulamin, ( Regulamin ) określa warunki uczestnictwa w programie lojalnościowym pod nazwą: up8 club, ( Program ), organizowanym przez spółkę Marketing Investment

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15 REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie

Bardziej szczegółowo

Regulamin niniejszy dokument wraz z załącznikami, który definiuje zasady Programu

Regulamin niniejszy dokument wraz z załącznikami, który definiuje zasady Programu REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO Klub Praktiker 1. Postanowienia ogólne. Niniejszy Regulamin wraz z załącznikami określa zasady funkcjonowania Programu lojalnościowego Klub Praktiker, organizowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY VIP ADRENALINE.PL. Obowiązujący od dnia 02-02-2015 r.

REGULAMIN KARTY VIP ADRENALINE.PL. Obowiązujący od dnia 02-02-2015 r. REGULAMIN KARTY VIP ADRENALINE.PL Obowiązujący od dnia 02-02-2015 r. 1. Organizatorem Programu lojalnościowego ADRENALINE VIP jest firma adrenaline.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa,

Bardziej szczegółowo

Norauto Polska Sp. z o.o. ul. Jubilerska 10, Warszawa. NIP: / REGON:

Norauto Polska Sp. z o.o. ul. Jubilerska 10, Warszawa. NIP: / REGON: REGULAMIN KLUBU NORAUTO Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania Programu Lojalnościowego KLUB NORAUTO organizowanego przez NORAUTO POLSKA Sp. z o.o., dalej zwanego także Organizatorem. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO OKEY Club organizowanego przez spółkę Polska Grupa Zakupowa Kupiec sp. z o.o.

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO OKEY Club organizowanego przez spółkę Polska Grupa Zakupowa Kupiec sp. z o.o. REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO OKEY Club organizowanego przez spółkę Polska Grupa Zakupowa Kupiec sp. z o.o. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w organizowanym przez Polska Grupa Zakupowa Kupiec

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU MPETROL TAXI

REGULAMIN PROGRAMU MPETROL TAXI REGULAMIN PROGRAMU MPETROL TAXI I Słownik użytych pojęć 1. Program Mpetrol TAXI program lojalnościowy dla kierowców taksówek, klientów stacji Mpetrol oraz Mpetrol LPG. 2. Mpetrol, Mpetrol LPG stacje paliw

Bardziej szczegółowo

BYTOM KLUB REGULAMIN. 1.Postanowienia ogólne. 2. Przystąpienie do Programu

BYTOM KLUB REGULAMIN. 1.Postanowienia ogólne. 2. Przystąpienie do Programu BYTOM KLUB REGULAMIN 1.Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki programu Bytom Klub, zwanego dalej Programem. 1.2. Organizatorem Programu jest spółka Bytom S.A. z siedzibą w Bytomiu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego

Regulamin Programu Lojalnościowego 1. PRZYZNAWANIE PUNKTÓW Organizator w ramach prowadzonego przez siebie Programu nagradza Punktami następujące aktywności: 1. Przystąpienie do programu lojalnościowego 50 pkt. (5zł) 2. Zakup usług (Transakcja)

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk. Promocja przedłużona

Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk. Promocja przedłużona Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk Promocja przedłużona 1 Definicje 1. Promocja dla konsumentów dokonujących zakupu microwież oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU MARTEX BUSINESS

REGULAMIN KONKURSU MARTEX BUSINESS REGULAMIN KONKURSU MARTEX BUSINESS I. PRZEDMIOT REGULAMINU Niniejszy Regulamin, dalej zwany Regulaminem określa zasady funkcjonowania Konkursu pod nazwą MARTEX BUSINESS, w szczególności zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu pralek i suszarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Karty Stałego Klienta

Regulamin Programu Karty Stałego Klienta FASHION 1950 COMPANY Regulamin Programu Karty Stałego Klienta 1 Regulamin programu Karty Stałego Klienta OLIMPII Obowiązujący od dnia13marca 2009 1. Program Karty Stałego Klienta jest przeznaczony dla

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego TERMO-DOM NAGRODY

Regulamin Programu Lojalnościowego TERMO-DOM NAGRODY Regulamin Programu Lojalnościowego TERMO-DOM NAGRODY Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Programu TERMO-DOM NAGRODY, organizowanego przez TERMO-DOM Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Renata

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KLUBU STAŁEGO KLIENTA REDUTA FRIENDS. I. Klub Stałego Klienta Reduta Friends Centrum Handlowego Atrium Reduta

REGULAMIN KLUBU STAŁEGO KLIENTA REDUTA FRIENDS. I. Klub Stałego Klienta Reduta Friends Centrum Handlowego Atrium Reduta REGULAMIN KLUBU STAŁEGO KLIENTA REDUTA FRIENDS I. Klub Stałego Klienta Reduta Friends Centrum Handlowego Atrium Reduta 1. Członkostwo w Klubie Stałego Klienta ( Reduta Friends ) Centrum Handlowego Atrium

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Program dla klientów spółek Grupy Kapitałowej Murapol z siedzibą w Bielsku Białej.

Regulamin konkursu Program dla klientów spółek Grupy Kapitałowej Murapol z siedzibą w Bielsku Białej. Regulamin konkursu Program 5000 dla klientów spółek Grupy Kapitałowej Murapol z siedzibą w Bielsku Białej. 1. Postanowienia ogólne: a) Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ), określa zasady udziału

Bardziej szczegółowo

Słownik użytych definicji:

Słownik użytych definicji: I Słownik użytych definicji: 1. Program olśnienie program, zwany dalej w skrócie Programem, którego zasady określa niniejszy Regulamin. 2. Organizator ELKIM LIGHTING Zofia Drat-Szymkowiak, ul. Wiosenna

Bardziej szczegółowo

Terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące znaczenie, o ile z kontekstu, w jakim zostały użyte, nie wynika inaczej:

Terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące znaczenie, o ile z kontekstu, w jakim zostały użyte, nie wynika inaczej: Regulamin Programu Tankuj i Zarabiaj 1. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące znaczenie, o ile z kontekstu, w jakim zostały użyte, nie wynika inaczej: 1.1. Organizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO DLA SIECI SKLEPÓW I HURTOWNI PRZEDSIĘBIORSTWA HANDLOWEGO A-T S.A.

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO DLA SIECI SKLEPÓW I HURTOWNI PRZEDSIĘBIORSTWA HANDLOWEGO A-T S.A. REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO DLA SIECI SKLEPÓW I HURTOWNI PRZEDSIĘBIORSTWA HANDLOWEGO A-T S.A. Przedsiębiorstwo Handlowe A-T SA z siedzibą w Krotoszynie, ul. Zacisze 2 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO THE MEN S WORLD CLUB

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO THE MEN S WORLD CLUB Regulamin REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO THE MEN S WORLD CLUB Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki uczestnictwa w programie lojalnościowym The Men s World Club ( Program ) organizowanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade. Definicje

Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade. Definicje Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade 1 Definicje 1. Promocja dla osób fizycznych posiadających jedno z urządzeń wymienionych w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz dokonujących

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO OKEY Club organizowanego przez spółkę Polska Grupa Zakupowa Kupiec sp. z o.o.

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO OKEY Club organizowanego przez spółkę Polska Grupa Zakupowa Kupiec sp. z o.o. REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO OKEY Club organizowanego przez spółkę Polska Grupa Zakupowa Kupiec sp. z o.o. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w organizowanym przez Polska Grupa Zakupowa Kupiec

Bardziej szczegółowo

Warunki uczestnictwa w Programie Lojalnościowym FORTUNA KLUB PLUS 2017

Warunki uczestnictwa w Programie Lojalnościowym FORTUNA KLUB PLUS 2017 Warunki uczestnictwa w Programie Lojalnościowym FORTUNA KLUB PLUS 2017 I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Wyrazy użyte w niniejszym regulaminie rozpoczynające się wielką literą mają następujące znaczenie: Fortuna

Bardziej szczegółowo

UJEDNOLICONY TEKST REGULAMINU KLUBU KONESERA

UJEDNOLICONY TEKST REGULAMINU KLUBU KONESERA UJEDNOLICONY TEKST REGULAMINU KLUBU KONESERA Niniejszy regulamin, ( Regulamin ) określa warunki uczestnictwa w programie lojalnościowym pod nazwą: Klub Konesera, ( Program lub Klub Konesera ), organizowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO DLA AGENCJI MONETIA. Monetia Sp. z o.o., ul. Grójecka 5, Warszawa,

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO DLA AGENCJI MONETIA. Monetia Sp. z o.o., ul. Grójecka 5, Warszawa, REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO DLA AGENCJI MONETIA Monetia Sp. z o.o., ul. Grójecka 5, 02-019 Warszawa, www.monetia.pl; Biuro Obsługi Klienta: ul. Władysława IV 22, 81-743 Sopot,, tel./fax 58 665 70

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu lojalnościowego "FARMEO"

Regulamin Programu lojalnościowego FARMEO Regulamin Programu lojalnościowego "FARMEO" 1 [Definicje] Organizator Scandagra Polska spółka z o.o., z siedzibą w Żołędowie przy ul. Dr. A. Schmidta 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu partnerskiego dla Wykonawców

Regulamin programu partnerskiego dla Wykonawców Regulamin programu partnerskiego dla Wykonawców 1 PRZEDMIOT REGULAMINU 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 maja 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. i określa zasady i warunki uczestnictwa w Programie Partnerskim

Bardziej szczegółowo

1.5. Partner podmiot biorący udział w Programie, oferujący towary lub usługi Uczestnikom Programu z uwzględnieniem Rabatu.

1.5. Partner podmiot biorący udział w Programie, oferujący towary lub usługi Uczestnikom Programu z uwzględnieniem Rabatu. Regulamin Programu Rabatowego ( Selgros Partner ) dla posiadaczy Kart Klienta Selgros Cash&Carry I. Definicje 1.1. Transgourmet Polska Sp. z o.o. - organizator Programu Rabatowego Program Selgros Partner,

Bardziej szczegółowo

1.5. Partner podmiot biorący udział w Programie, oferujący towary lub usługi Uczestnikom Programu z uwzględnieniem Rabatu.

1.5. Partner podmiot biorący udział w Programie, oferujący towary lub usługi Uczestnikom Programu z uwzględnieniem Rabatu. Regulamin Programu Rabatowego ( Selgros Partner ) dla posiadaczy Kart Klienta Selgros Cash&Carry I. Definicje 1.1. Transgourmet Polska Sp. z o.o. - organizator Programu Rabatowego Program Selgros Partner,

Bardziej szczegółowo

Następujące terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie zdefiniowane poniżej:

Następujące terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie zdefiniowane poniżej: REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2000 PUNKTÓW ZA PŁATNOŚĆ KARTĄ KREDYTOWĄ NA WWW.SYGMADIRECT.PL 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE ZASADY PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

I. OGÓLNE ZASADY PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO I. OGÓLNE ZASADY PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO 1. Organizatorem programu lojalnościowego jest podmiot wskazany w punkcie 1 załącznika 1 do Regulaminu. 2. Program lojalnościowy/program działanie mające na celu

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 03.08.2012r.

Obowiązuje od dnia 03.08.2012r. Obowiązuje od dnia 03.08.2012r. REGULAMIN PROGRAMU AKAMEDIK 1 - POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy Regulamin (zwany w dalszej części Regulaminem ), określa warunki i zasady uczestnictwa w Programie,,Akamedik.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Petrodom SUPER

Regulamin Programu Petrodom SUPER Regulamin Programu Petrodom SUPER Słowniczek: 1. Program Petrodom SUPER (zwanym dalej również w skrócie Programem )- program lojalnościowy stworzony i realizowany przez Zarządzającego Programem, w którym:

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3x więcej w restauracjach Sphinx 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie sprzedaży premiowej 3x więcej

Bardziej szczegółowo

1 Definicje i informacje ogólne

1 Definicje i informacje ogólne 1 Definicje i informacje ogólne Terminy użyte w niniejszym Regulaminie Klubu mają następujące znaczenie: 1. Karta karta wydawana Klubowiczowi przez Organizatora w celu identyfikacji Klubowicza oraz umożliwienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego KLIK

Regulamin Programu Lojalnościowego KLIK Regulamin Programu Lojalnościowego KLIK 1. Definicje Terminy i pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1.1. Program Program lojalnościowy

Bardziej szczegółowo

Następujące terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie zdefiniowane poniżej:

Następujące terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie zdefiniowane poniżej: REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 10 000 punktów Sygma Bonus za Kredyt Gotówkowy 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Samsung: Space Max&DUKA. 1 Definicje

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Samsung: Space Max&DUKA. 1 Definicje Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Samsung: Space Max&DUKA 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa w rozumieniu niniejszego regulaminu oznacza sprzedaż konsumentom dokonującym zakupu lodówek z technologia

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Oferta retencyjna Lojalni Zyskują 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w sprzedaży premiowej Oferta retencyjna Lojalni Zyskują zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu lojalnościowego

Regulamin programu lojalnościowego Regulamin programu lojalnościowego I. Postanowienia ogólne 1. Program lojalnościowy CLUB BON APETITO ma na celu budowanie relacji między klientami a Organizatorem Programu poprzez nagradzanie klientów

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Soundbar+TIDAL

Regulamin promocji dla konsumentów Soundbar+TIDAL Regulamin promocji dla konsumentów Soundbar+TIDAL 1 Definicje 1. Promocja - w rozumieniu niniejszego regulaminu oznacza akcję promocyjną organizowaną i prowadzoną na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO KART STAŁEGO KLIENTA MARKI WITTCHEN

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO KART STAŁEGO KLIENTA MARKI WITTCHEN REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO KART STAŁEGO KLIENTA MARKI WITTCHEN Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki uczestnictwa w programie lojalnościowym Kart Stałego Klienta marki WITTCHEN ( Program

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO. OKEY Club. organizowanego przez spółkę Polska Grupa Zakupowa Kupiec Sp. z o.o.

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO. OKEY Club. organizowanego przez spółkę Polska Grupa Zakupowa Kupiec Sp. z o.o. REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO OKEY Club organizowanego przez spółkę Polska Grupa Zakupowa Kupiec Sp. z o.o. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w organizowanym przez Polska Grupa Zakupowa Kupiec

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego Klub Dermosfera

Regulamin Programu Lojalnościowego Klub Dermosfera 1 Regulamin Programu Lojalnościowego Klub Dermosfera Regulamin Programu Lojalnościowego Klub Dermosfera I. Słowniczek użytych pojęć: 1. Organizator Dolnośląska Grupa Apteczna S.A. (DGA) z siedzibą we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego Gioconda Beauty Program

Regulamin Programu Lojalnościowego Gioconda Beauty Program Regulamin Programu Lojalnościowego Gioconda Beauty Program 1 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Gioconda Beauty Program jest firma Klinika Urody Mona Lisa z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Marcelińskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów pralek Samsung AddWash

Regulamin promocji dla konsumentów pralek Samsung AddWash Regulamin promocji dla konsumentów pralek Samsung AddWash 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek z serii AddWash oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Zdrowia

Regulamin Programu Zdrowia Regulamin Programu Zdrowia I. Pojęcia podstawowe Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 1) Programie rozumie się przez to Program Zdrowia, 2) Organizatorze rozumie się przez to Grupa Medycyna Polska

Bardziej szczegółowo

sprzedaż detaliczną Produktów Fundatora, w tym sklep internetowy.

sprzedaż detaliczną Produktów Fundatora, w tym sklep internetowy. Regulamin promocji dla konsumentów Promocja Powerstick 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu odkurzaczy oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1.2 Program jest organizowany na terytorium RP, przy czym Organizator odpowiada za realizację programu na terenie działalności RCKiK.

REGULAMIN. 1.2 Program jest organizowany na terytorium RP, przy czym Organizator odpowiada za realizację programu na terenie działalności RCKiK. REGULAMIN 1. Warunki ogólne. 1.1 Organizatorem KAŻDA KROPLA JEST CENNA zwanego dalej Programem, jest RCKiK z siedzibą w Krakowie, przy ul. Rzeźniczej 11, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO OKTAN-ENERGY WINA SP. Z O.O PRESTIGE WINE CARD

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO OKTAN-ENERGY WINA SP. Z O.O PRESTIGE WINE CARD REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO OKTAN-ENERGY WINA SP. Z O.O PRESTIGE WINE CARD OKTAN-ENERGY WINA SP. Z O.O z siedzibą w Szczecinie, ul. Hryniewieckiego 1 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu pralek i suszarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI OKTANY W HIPOL

REGULAMIN PROMOCJI OKTANY W HIPOL REGULAMIN PROMOCJI OKTANY W HIPOL WYJAŚNIENIE POJĘĆ Akcja promocyjna, Promocja akcja sprzedażowa organizowana przez Hipol sp. z o.o., skierowana do klientów hurtowych Hipol sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji marketingowej Odkurzacze CashBack. 1 Definicje

Regulamin Akcji marketingowej Odkurzacze CashBack. 1 Definicje Regulamin Akcji marketingowej Odkurzacze CashBack 1 Definicje 1. Akcja marketingowa - (dalej Akcja marketingowa lub Promocja ) jest sprzedażą premiową przeznaczona dla Uczestników dokonujących zakupów

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Pralki z Eco Bubble

Regulamin promocji dla konsumentów Pralki z Eco Bubble Regulamin promocji dla konsumentów Pralki z Eco Bubble 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek serii Eco Bubble oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i

Bardziej szczegółowo

IKEA FAMILY REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO IKEA FAMILY

IKEA FAMILY REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO IKEA FAMILY IKEA FAMILY REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO IKEA FAMILY Bardzo prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem przed przystąpieniem do Programu Lojalnościowego Definicje: 1. Baza Danych IKEA

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Dzień Kobiet z Sygma Bonus & More 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w sprzedaży premiowej Dzień Kobiet z Sygma Bonus & More, zwanej

Bardziej szczegółowo