REGULAMIN KIDS CLUB. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania programu Kids Club, organizowanego przez Centrum Riviera Sp. z o.o.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KIDS CLUB. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania programu Kids Club, organizowanego przez Centrum Riviera Sp. z o.o."

Transkrypt

1 REGULAMIN KIDS CLUB Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania programu Kids Club, organizowanego przez Centrum Riviera Sp. z o.o. Słowniczek pojęć: 1. Centrum Centrum Riviera Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 427, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem , NIP: , o kapitale zakładowym w wysokości zł. 2. Kids Club program stworzony i organizowany przez Centrum, który polega na tym, że Klient, będący jego Uczestnikiem, otrzymuje Rabaty i inne korzyści od Najemców Centrum. 3. Najemca podmiot wynajmujący powierzchnię handlową w Centrum, oferujący konkretne korzyści względem Uczestnika Kids Clubu. 4. Uczestnik pełnoletni Klient Centrum, będący osobą fizyczną, będący opiekunem lub rodzicem, co najmniej jednego dziecka, nabywający towary i usługi u Najemców Centrum, przystępujący do Kids Clubu zgodnie z Regulaminem. 5. Karta Kids Club Karta identyfikuje Uczestnika Kids Clubu, potwierdza jego uczestnictwo i służy do wykorzystywania przewidzianych Rabatów i innych korzyści. 6. Konto Uczestnika oznacza Konto utworzone dla Uczestnika zgodnie z niniejszym Regulaminem. Na Koncie Uczestnika przedstawiane są dedykowane Rabaty i inne korzyści, a docelowo stan Konta, czyli aktualna liczba Punktów zebranych przez Uczestnika, uwzględniającą Punkty przyznane, odjęte i unieważnione. 7. Formularz Rejestracyjny Formularz, na którym Uczestnik zgłasza zamiar przystąpienia do Kids Clubu, akceptuje jego warunki, podaje swoje dane osobowe oraz wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych. Na Formularzu Rejestracyjnym Klient może również wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i handlowych. 8. Regulamin niniejszy Regulamin Kids Clubu. 9. Rabat korzyść, którą otrzymuje Klient od Najemcy Centrum 10. Punkt Info stanowisko zlokalizowane w Centrum, na poziomie 0, obsługiwane w czasie pracy Centrum przez pracowników Centrum. I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem i pomysłodawcą Kids Clubu jest Centrum.

2 1.2. Celem Programu jest promocja towarów i usług oferowanych przez Najemców, a także specjalnych aktywności skierowanych do Rodzin, organizowanych przez Centrum Uczestnictwo w Kids Club i podanie związanych z nim danych jest całkowicie dobrowolne. II. Przystąpienie do Programu 2.1. Uczestnikiem Programu może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych W celu przystąpienia do Programu należy zapoznać się z Regulaminem, podać w punkcie Info w Centrum lub na www adres , na który zostanie wysłany link aktywacyjny do Formularza Rejestracyjnego, który należy wypełnić w sposób kompletny i zgodny z prawdą. Tylko na tej podstawie Uczestnik będzie mógł odebrać w punkcie Info Centrum Kartę Kids Club z unikalnym kodem kreskowym W Formularzu Rejestracyjnym Uczestnik dobrowolnie podaje swoje dane osobowe niezbędne do prawidłowej realizacji Kids Clubu, wyrażając jednocześnie zgodę na ich przetwarzanie przez Centrum w celach związanych z realizacją Kids Club, w tym także na otrzymywanie od Centrum informacji związanych z Kids Clubem drogą elektroniczną poprzez adres . Wyrażenie zgody jest warunkiem wzięcia udziału w Kids Clubie Poprzez wypełnienie Formularza Rejestracyjnego Uczestnik potwierdza, iż zapoznał się z Regulaminem Kids Clubu oraz akceptuje jego postanowienia Uczestnik zobowiązany jest zawiadomić Centrum o każdej zmianie swoich danych osobowych podanych w Formularzu Rejestracyjnym, poprzez aktualizację danych samodzielnie na w zakładce Moja Riviera poprzez swoje Konto Uczestnika. Centrum nie ponosi żadnej odpowiedzialności za opóźnienie lub brak działania spowodowany niezaktualizowaniem danych przez Uczestnika, a w szczególności za wysłanie informacji dotyczących Kids Clubu, Informacji o Rabatach na niewłaściwy adres Osoba, która zgodnie z Regulaminem przystąpiła do Kids Clubu, dysponuje w ramach Kids Clubu Kontem Uczestnika Uczestnik może posiadać w danym czasie tylko jedno Konto. III. Karta Kids Club 3.1. Karta Kids Club, wydawana przez Centrum na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, jest identyfikowana przez unikalny kod EAN, umieszczony na Karcie. Każda Karta Kids Club zarejestrowana jest w systemie informatycznym Centrum jako Karta przypisana do danego Konta Uczestnika Karta Kids Club nie jest kartą kredytową, bankomatową ani płatniczą oraz nie jest zbywalna i pozostaje własnością Centrum.

3 3.3. Uczestnik, przystępując do Programu, otrzymuje 1 Kartę Domniemywa się, że osoba okazująca Kartę Kids Club jest Uczestnikiem Kids Clubu bądź osobą upoważnioną przez Uczestnika do posługiwania się daną Kartą Jeżeli Uczestnik utracił Kartę Kids Club, może ją zastrzec, przekazując pisemnie stosowną informację w punkcie Info Centrum lub wysyłając stosowną informację na adres owy: Zastrzeżenie Karty jest skuteczne z chwilą jego potwierdzenia przez Centrum. Do chwili zastrzeżenia Karty Centrum nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieuprawnione użycie Karty W przypadku zastrzeżenia, jak również w przypadku uszkodzenia Karty, Uczestnik jest uprawniony do złożenia wniosku o wydanie nowej Karty. Uczestnik zgłasza się po nową Kartę do punktu Info w Centrum W przypadku braku zastrzeżenia Karty przez Uczestnika zgodnie z pkt 3.5. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za szkodę spowodowaną zgubieniem, kradzieżą lub uszkodzeniem Karty Kids Club W razie uzyskania przez pracowników Centrum lub Najemców informacji o nieprawidłowym korzystaniu przez Uczestnika lub inną osobę z Karty, Karta może zostać zatrzymana, Konto Uczestnika zamknięte, a Uczestnik wykluczony z Programu Konto Kids Club jak i Karta są ważne bezterminowo Każda osoba korzystająca z Karty Kids Club jest związana niniejszym Regulaminem. IV Rabaty 4.1. Rabaty przyznawane są przez Najemców Centrum na produkty i usługi przez nich oferowane. Ich wysokość jest ustalana indywidualnie przez poszczególnych Najemców i mogą być albo jednorazowe albo długotrwałe Rabat może być naliczony przy kasie Najemcy po okazaniu Karty Kids Club Najemcy zastrzegają sobie możliwość odmówienia sprzedaży z wykorzystaniem Karty Kids Club produktów w ilościach hurtowych lub produktów kupowanych w takich okolicznościach, które wskazują, że zakup jest dokonywany przez Uczestnika w związku z prowadzoną przez niego działalnością zarobkową lub gospodarczą, a w szczególności w celu ich dalszej odsprzedaży. Centrum zastrzega sobie również prawo wykluczenia z Programu Uczestnika dokonującego takich zakupów. V. Postępowanie reklamacyjne 5.1. W celu złożenia reklamacji dotyczącej błędnie naliczonego rabatu Uczestnik powinien zgłosić się osobiście do Punktu Info w Centrum wraz z dowodem zakupu, potwierdzającym dokonanie transakcji z użyciem Karty Programu (np. paragonem fiskalnym) oraz z em informującym o określonym Rabacie. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jego podpis oraz numer

4 Karty. Uczestnik może zgłosić reklamację w terminie 14 dni kalendarzowych od daty dokonania wątpliwej transakcji. Reklamacje rozpatrywane są przez Centrum w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji Reklamacje dotyczące przebiegu transakcji w ramach Programu Kids Club mogą być zgłaszane pisemnie w czasie trwania Kids Clubu na adres lub w punkcie Info w Centrum Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, numer Karty oraz numer telefonu kontaktowego, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji Reklamacje rozpatrywane są przez Centrum w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisemnej formy reklamacji Centrum Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Kids Club Decyzja Centrum w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik o decyzji Centrum zostanie powiadomiony em na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. VI. Komunikacja z Uczestnikami 6.1. Centrum udziela, na prośbę Uczestników, wszelkich informacji dotyczących funkcjonowania Kids Club. Uczestnicy mogą zwrócić się z zapytaniem ustnym lub pisemnym o wyjaśnienie wątpliwości do pracowników punktu Info w Centrum lub za pomocą adresu Odpowiedzi na pytania elektroniczne będą udzielane w ciągu 48 godzin Centrum będzie przesyłało informacje o ofertach specjalnych, zaproszeniach i wydarzeniach organizowanych przez Centrum na adres owy Uczestnika Kids Clubu. VII. Zamknięcie Konta Uczestnika i zakończenie Kids Club 7.1. Zamknięcie Konta Uczestnika może nastąpić w następujących sytuacjach: Naruszenie przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu Rezygnacja Uczestnika z udziału w Kids Club Naruszenie przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu, w szczególności przez nieprawidłowe korzystanie z Karty Uczestnika, podanie nieprawdziwych danych lub podanie się za inną osobę, może spowodować wykluczenie Uczestnika z Kids Club i zamknięcie jego Konta, co jest równoznaczne z utratą przez Uczestnika prawa do otrzymywania Rabatów O wykluczeniu z Kids Clubu Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie Uczestnik w każdym czasie może zrezygnować z uczestnictwa w Kids Club. Rezygnacja musi mieć formę pisemnego oświadczenia, które należy doręczyć do punktu info w Centrum bądź owego

5 na adres: Z chwilą doręczenia rezygnacji Konto Uczestnika zostanie zamknięte, a Karta deaktywowana Kids Club obowiązuje przez czas nieokreślony. Centrum zastrzega sobie prawo jego zawieszenia lub zakończenia w dowolnym momencie. O zakończeniu Kids Clubu Centrum poinformuje w sklepach Najemców i na stronie internetowej (www.centrumriviera.pl, w zakładce Moja Riviera). Uczestnicy Kids Clubu zostaną powiadomieni o jego zawieszeniu lub zakończeniu z 1-miesięcznym wyprzedzeniem za pośrednictwem informacji , wysłanych przy wykorzystaniu danych kontaktowych podanych przez Uczestnika w Formularzu Rejestracyjnym. VIII. Zmiany Regulaminu Kids Club 8.1. Centrum zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie oraz w materiałach informacyjnych w każdym czasie. Obowiązująca wersja Regulaminu znajduje się na stronie internetowej w sekcji Moja Riviera oraz do wglądu w punkcie Info w Centrum Uczestnik zostanie poinformowany o zmianach niniejszego Regulaminu lub zmianach zasad Kids Club za pośrednictwem informacji , wysłanych przy wykorzystaniu danych kontaktowych podanych przez Uczestnika w Formularzu Rejestracyjnym. IX. Postanowienia końcowe 9.1. Niniejszy Regulamin poddany jest właściwości prawa polskiego Zasady Programu określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie, materiałach ogłoszonych przez Centrum oraz w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa Centrum nie ponosi odpowiedzialności za błędy wynikające z działania operatorów poczty elektronicznej Centrum nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego wypełnienia Formularza Rejestracyjnego Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest dla Uczestników w czasie trwania Kids Club w materiałach reklamowych Kids Club dla Uczestników oraz w sekcji Moja Riviera na stronie internetowej Dane Uczestników Kids Club będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami Ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Kids Club będzie Centrum. Powyższy Regulamin obowiązuje od dn. 21 lutego 2015 r.

16.06.2010. Szanowni Państwo,

16.06.2010. Szanowni Państwo, 16.06.2010 Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że dbając o Państwa wygodę korzystania z Karty Programu Lojalnościowego DOM, z dniem 16 lipca 2010 r. wprowadzamy następujące udogodnienia: Bezpłatne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 I. SŁOWNICZEK UŻYTYCH POJĘĆ. Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Karta Rabatowa EUROCASH z dnia 01.02.2011

REGULAMIN PROMOCJI Karta Rabatowa EUROCASH z dnia 01.02.2011 Niniejszy Regulamin określa zasady Promocji "Karta Rabatowa EUROCASH", prowadzonej przez spółkę EUROCASH S.A. z siedzibą w Komornikach przy ul. Wiśniowej 11, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz otrzymywany przez Uczestnika po rejestracji w Programie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Bezpieczne wnętrze (dalej zwany Regulaminem) określa zasady uczestnictwa w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Strefa Korzyści

Regulamin Promocji Strefa Korzyści Regulamin Promocji Strefa Korzyści I. Informacje ogólne 1. Promocja Strefy Korzyści (dalej Promocja ) polega na stworzeniu przez Organizatora Promocji platformy do udostępniania Klientom ofert Banku i

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego KLIK

Regulamin Programu Lojalnościowego KLIK Regulamin Programu Lojalnościowego KLIK 1. Definicje Terminy i pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1.1. Program Program lojalnościowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Same plusy

REGULAMIN PROMOCJI Same plusy REGULAMIN PROMOCJI Same plusy I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Same plusy, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux Poland Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady udziału uczestników, zwanych dalej Uczestnikami w promocji Comperia Bonus 2, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM

RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM Regulamin (dalej jako Regulamin ) Akcji Promocyjnej (zamiennie jako Promocja ) określa: cel Promocji, warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r.

Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r. Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r. Sklep internetowy koinonia.org.pl jest prowadzony przez: Wydawnictwo KOINONIA Chrześcijańskiej Fundacji Życie i Misja,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW NA ODLEGŁOŚĆ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW NA ODLEGŁOŚĆ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW NA ODLEGŁOŚĆ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady sprzedaży abonamentów prowadzonej przez Stalexport Autostrada Małopolska S.A. (SAM S.A.) za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy oraz Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej zwane "OWU")

Ogólne Warunki Umowy oraz Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej zwane OWU) Ogólne Warunki Umowy oraz Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej zwane "OWU") 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Na stronie internetowej www.groupon.pl (dalej zwanej Serwisem Groupon ) prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Sklepu Internetowego Plus określa zakres i warunki zamawiania usług i towarów w Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Sklep internetowy monogram-mag.com prowadzony jest przez: Monogram Publishing Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-609), ul. Fabryczna 20 a, Tel.: + 48

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1. do Regulaminu Diageo Profit Club

Aneks nr 1. do Regulaminu Diageo Profit Club Aneks nr 1 (dalej: Aneks ) do Regulaminu Diageo Profit Club Diageo Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jako organizator Platformy Diageo Profit Club, niniejszym zmienia: 1. Punkt 1.6 otrzymuje nowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu. Strona 1 z 6

Regulamin serwisu. Strona 1 z 6 Regulamin serwisu. 1. Informacje ogólne. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu e-uprawnienia.pl oraz będącym integralną częścią Serwisu e-uprawnienia.pl Aplikacji w postaci aplikacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu oraz aplikacji HBO Play

Regulamin konkursu oraz aplikacji HBO Play Regulamin konkursu oraz aplikacji HBO Play Data ostatniej aktualizacji: 14 marca 2013 1.Postanowienia ogólne 1.1 Organizatorem konkursu przeprowadzanego przy pomocy aplikacji HBO Playjest Fx Entertainment

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO EYESITY.COM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CALYPSO FITNESS & WELLNESS CENTER WILANÓW

REGULAMIN KONKURSU CALYPSO FITNESS & WELLNESS CENTER WILANÓW Warszawa, 08.01.2014 REGULAMIN KONKURSU CALYPSO FITNESS & WELLNESS CENTER WILANÓW I. ZASADY OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu (dalej także jako: Konkurs ) pod nazwą Poczuj siłę motywacji, jest spółka GG

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Laptop Asus 15,6 LED w wyjątkowej cenie

Regulamin Promocji Laptop Asus 15,6 LED w wyjątkowej cenie REGULAMIN PROMOCJI Laptop Asus 15,6 LED w wyjątkowej cenie I. SŁOWNICZEK UśYTYCH POJĘĆ Terminy uŝyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie: 1. Organizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE REGULAMIN Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo 1 DEFINICJE BOK PPUC: Biuro Obsługi Klientów Usługodawcy z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 C, 02-593 w Warszawie. Kontakt z BOK PPUC

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu/aplikacji internetowej WWW.DLACIEBIE.SODEXO.PL

Regulamin serwisu/aplikacji internetowej WWW.DLACIEBIE.SODEXO.PL Regulamin serwisu/aplikacji internetowej WWW.DLACIEBIE.SODEXO.PL I. Definicje Sodexo - Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Sp. z o.o. (zwane dalej Sodexo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Kłobuckiej

Bardziej szczegółowo

18 Urodziny Castoramy

18 Urodziny Castoramy R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J 18 Urodziny Castoramy 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą 18 Urodziny Castoramy", zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin prenumeraty czasopisma National Geographic Odkrywca

Regulamin prenumeraty czasopisma National Geographic Odkrywca Regulamin prenumeraty czasopisma National Geographic Odkrywca 1 Postanowienia ogólne 1. Na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Wydawca umożliwia - poprzez Formularz udostępniony na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Rabat 13% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 12 marca 2015 r. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI Rabat 13% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 12 marca 2015 r. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI Rabat 13% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 12 marca 2015 r. 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Promocji pod hasłem Rabat 13% (zwanej dalej Akcją promocyjną ) jest Media Saturn Online

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Promocji Czas na technologię

REGULAMIN Promocji Czas na technologię REGULAMIN Promocji Czas na technologię Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zasady, warunki uczestnictwa oraz nagradzania uczestników w Promocji Czas na technologię Promocja jest przedsięwzięciem

Bardziej szczegółowo