REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO KARTA NASZEJ RODZINY. Definicje:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO KARTA NASZEJ RODZINY. Definicje:"

Transkrypt

1 REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO KARTA NASZEJ RODZINY Definicje: 1. Organizator Programu - "PRO ORTODONT "CENTRUM STOMATOLOGII I ORTODONCJI ARLETA NAWROLSKA Adres: ul. Filtrowa 59/2, Warszawa NIP: zwana dalej Pro Ortodont 2. Program KARTA NASZEJ RODZINY - program lojalnościowy przygotowany i prowadzony przez Organizatora Programu Pro Ortodont, adresowany do klientów kliniki stomatologicznej "PRO ORTODONT "CENTRUM STOMATOLOGII I ORTODONCJI ARLETA NAWROLSKA ul. Filtrowa 59/2, Warszawa, którym będą przyznawane Korzyści z tytułu uczestnictwa w Programie KARTA NASZEJ RODZINY -. Regulamin uwzględnia współpracę z Partnerami w celu wzbogacania Programu KARTA NASZEJ RODZINY o nowe Korzyści; 3. Regulamin Programu - niniejszy regulamin Programu KARTA NASZEJ RODZINY, który definiuje prawa i obowiązki Uczestnika w Programie KARTA NASZEJ RODZINY, w szczególności korzyści płynące z przynależności do Programu; 4. Uczestnik osoba, która bierze udział w Programie KARTA NASZEJ RODZINY na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie. Jest osoba przystępująca do program lub osoby przez niego zgłoszone, które wyraziły zgodę na wzięcie udział w Programie KARTA NASZEJ RODZINY. 5. Karta Uczestnika - karta wydawana przez Organizatora Uczestnikowi Programu zgodnie z niniejszym Regulaminem Programu, posiadająca indywidualny numer na niej umieszczony, i która jest przeznaczona do wykorzystywania przez Uczestnika w celu korzystania z ofert adresowanych do Uczestników Programu. 6. Formularz Zgłoszeniowy - Formularz Zgłoszeniowy do Programu KARTA NASZEJ RODZINY udostępniany przez Organizatora Programu, który po wypełnieniu i podpisaniu przez zainteresowaną osobę, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie Programu, stanowi wniosek tej osoby o przyjęcie jej do Programu Lojalnościowego KARTA NASZEJ RODZINY, jako Uczestnika Programu. Formularz Zgłoszeniowy oznacza również formularz dostępny na stronie internetowej lub formularz drukowany i dostępny w siedzibie klinki; 7. Baza Danych KARTA NASZEJ RODZINY - zbiór danych osobowych Uczestników biorących udział w Programie Lojalnościowym, w tym w szczególności przekazanych w Formularzu Zgłoszeniowym, które są przetwarzane przez Organizatora Programu lub inny podmiot, któremu Organizator Programu może powierzyć przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 31 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w tym również Partnerów, w celu realizacji Programu; 8. Informacja o Koncie Uczestnika - informacje dotyczące Uczestnika, w szczególności informacje o dokonywanych przez niego zakupach, przyznanych mu rabatach, upustach i o przygotowywanych dla niego specjalnych ofertach oraz informacje o innych wydarzeniach, które mogą być interesujące dla Uczestnika; 9. Korzyść - każdy rodzaj korzyści jednostkowych lub grupy korzyści przyznany Uczestnikowi przez Organizatora lub Partnerów tj. wszelkiego rodzaju rabaty, zniżki na zakup towarów lub świadczonych usług, jak również towary lub usługi przyznawane gratisowo i inne; 10. Partner - podmiot, z którym Organizator Programu podpisał umowę uprawniającą taki podmiot do przyznawania Uczestnikom Programu Korzyści, i który jest wskazany na stronie internetowej Usługi lub Towary - te towary lub usługi objęte Programem, których nabycie, zgodnie z decyzją Organizatora lub Organizatora i Partnera odbywa się po cenach lub na warunkach korzystniejszych w stosunku do warunków proponowanych osobom, które nie są Uczestnikami Programu KARTA NASZEJ RODZINY 13. Obecny Pacjent Kliniki pacjent, który zakupił co najmniej jedną dowolną usługę stomatologiczną z katalogu usług kliniki Pro Ortodont w okresie ostatnich 12 mcy.

2 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE PROGRAMU KARTA NASZEJ RODZINY 1.1. Niniejszy Regulamin Programu określa zasady działania Programu KARTA NASZEJ RODZINY, w szczególności prawa i obowiązki Uczestnika w związku z jego udziałem w Programie KARTA NASZEJ RODZINY oraz Korzyści, które wynikają z uczestnictwa w Programie. Postanowienia Regulaminu Programu mają zastosowanie wyłącznie do Uczestników Programu I KARTA NASZEJ RODZINY Program KARTA NASZEJ RODZINY jest programem lojalnościowym działającym również na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Uczestnicy w zależności od ich aktywności w Programie KARTA NASZEJ RODZINY będą mieli prawo do określonych Korzyści oferowanych w Programie KARTA NASZEJ RODZINY Karta Uczestnika może być wykorzystywana jedynie przez Uczestnika Programu KARTA NASZEJ RODZINY oraz członków wskazanych prze niego jako uczestników programu 1.5 Przystąpienie do Programy KARTA NASZEJ RODZINY jest bezpłatne i możliwe dla Pacjentów Kliniki. 1.6 Program KARTA NASZEJ RODZINY jest przeznaczony dla osób zgłaszających co najmniej 2 osoby. 2. PRZYSTĄPIENIE DO PROGRAMU KARTA NASZEJ RODZINY 2.1. Jako Uczestnik do Programu KARTA NASZEJ RODZINY może zgłosić przystąpienie jedynie osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub osoby niepełnoletnie zgłoszone przez opiekunów prawnych. 2.2 Osoby niepełnoletnie przystępują do Programu KARTA NASZEJ RODZINY jako wskazani i przypisani członkowie do konta osoby pełnoletniej Osoba przystępująca do programu jest zobowiązana zgłosić co najmniej 2 osoby jako uczestników programu. Do każdego konta może przystąpić od dwóch lecz nie więcej niż 10 osób. Każdy pełnoletni uczestnik ma prawo tylko do jednej Karty Uczestnika. Osoby niepełnoletnie korzystają z kart osób pełnoletnich ujętych w tym samym formularzu zgłoszeniowym. Do korzystania z programu KARTA NASZEJ RODZINY nie jest konieczne okazanie karty plastikowej Warunkiem przystąpienia do Programu KARTA NASZEJ RODZINY jest wypełnienie w sposób czytelny i kompletny oraz zgodny z prawdą oraz podpisanie i złożenie w siedzibie kliniki Pro Ortodont lub Partnerów Formularz Zgłoszeniowy, lub dokonanie jego wypełnienia i wysłanie ze strony internetowej ( do Organizatora oraz złożenie podpisu w terminie 1 miesiąca od jego wysłania. 2.5 Na Formularzu zgłoszeniowym uczestnik przystępujący do programu może wskazać członków swojej rodziny lub inne osoby fizyczne jako uczestnicy programu KARTA NASZEJ RODZINY. Każda osoba pełnoletnia przystępująca do programu nabywa prawo do uczestnictwa w programie w momencie zgłoszenia poprzez złożenia podpisu w odpowiednim miejscu formularza zgłoszeniowego. Zgłaszanie osób niepełnoletnich następuje poprzez złożenie wpisanie odpowiednich osób na formularzu zgłoszeniowym Wypełnienie i złożenie podpisu na Formularzu Zgłoszeniowym przez Uczestnika jest tożsame z faktem, że zapoznał się on z Regulaminem Programu oraz zgadza się na jego postanowienia Właściwie wypełnione i podpisane formularze zawierające dane osobowe konieczne do realizacji przez Organizatora postanowień niniejszego Regulaminu zostaną wprowadzone do systemu informatycznego i umieszczone w Bazie Danych programu KARTA NASZEJ RODZINY.

3 3. BRAK AKCEPTACJI FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO 3.1. Organizator ma prawo odrzucić Formularz Zgłoszeniowy w terminie 1 miesiąca od dnia jego złożenia, w przypadku, gdy jest on niekompletny, niepełny, nieczytelny, wypełniony nieprawidłowo, nieopatrzony podpisem. Każdy formularz wypełniony i dostarczony droga elektroniczną na którym nie został złożony podpis w terminie 1 miesiąca zostaje anulowany Formularz Zgłoszeniowy jest wypełniony nieprawidłowo, w szczególności, gdy niedoszły Uczestnik wyraził chęć otrzymywania informacji o produktach/usługach drogą środków komunikacji elektronicznej wymienionych na Formularzu Zgłoszeniowym bez jednoczesnego wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji o charakterze reklamowym i handlowym Odrzucenie Formularza Zgłoszeniowego zgodnie z pkt. 3.1 powyżej nie zobowiązuje Organizatora do poinformowania osoby, która taki Formularz Zgłoszeniowy złożyła o jego odrzuceniu, ani o przyczynach takiego odrzucenia Organizator może jednak poinformować osobę, której Formularz Zgłoszeniowy do Programu został odrzucony o możliwości złożenia nowego, poprawnie uzupełnionego Formularza Zgłoszeniowego lub dokonania niezbędnych uzupełnień bądź poprawek w uprzednio złożonym Formularzu Zgłoszeniowym W przypadku braku akceptacji Formularza Zgłoszeniowego dane osoby nie będą wprowadzane do Bazy Danych KARTA NASZEJ RODZINY ani przetwarzane w inny sposób, z zastrzeżeniem, że Formularze Zgłoszeniowe do Programu ulegną archiwizacji i będą przechowywane jedynie dla celów dowodowych. Gdy staną się całkowicie bezprzedmiotowe Organizator zapewni ich zniszczenie. 4. KARTA UCZESTNIKA PROGRAMU KARTA NASZEJ RODZINY 4.1 Każdy Pełnoletni Uczestnik akceptując warunki niniejszego Regulaminu i przystępując do Programu, otrzymuje do korzystania Kartę Uczestnika. Osoby niepełnoletnie korzystają z kart pełnoletnich osób, które zgłosiły ich uczestnictwo w Programie. Z komentarzem [TK1]: Sprawdzić sposób wpisywania pacjentów 4.2 Karta Uczestnika pozostaje własnością Organizatora. 4.3 Karta Uczestnika nie jest kartą płatniczą. 4.4 Karta Uczestnika może być wykorzystywana do uzyskiwania Korzyści w rozumieniu niniejszego Regulaminu. 4.5 Uczestnik jest zobowiązany do powiadomienia Organizatora o zgubieniu Karty Uczestnika. W przypadku zgubienia Karty Programu KARTA NASZEJ RODZINY Uczestnik powinien niezwłocznie o tym fakcie zawiadomić Organizatora. 4.6 Obowiązek informacji wynikający z pkt. 4.5 powyżej, może zostać dopełniony przez Uczestnika poprzez wysłanie a na adres 4.7 Korzystanie z Programu KARTA NASZEJ RODZINY może być za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamości uczestnika zamiast okazywanie Karty Uczestnika. 5. KATALOG KORZYŚCI PROGRAMU KARTA NASZEJ RODZINY 5.1 Usługi dla Uczestników Programu KARTA NASZEJ RODZINY są oferowane po cenach konkurencyjnych względem produktów nie objętych Programem. 5.2 Uczestnikom Programu przysługują zniżki cenowe na wybrane usługi. 5.3 E-bony - elektroniczne bony lojalnościowe i promocyjne ( E-bon ) otrzymywane em. Każdy Uczestnik, który przystąpił do programu lojalnościowego może otrzymywać bony lojalnościowe drogą

4 elektroniczną. Bon otrzymany em jest ważny na skorzystanie z oferty specjalnej. Każdy bon traci ważność na 6 miesięcy od daty jego otrzymania. 5.3 Rabaty nie łączą się. W przypadku obowiązujących kilku rabatów na tą sama usługę uczestnik może skorzystać tylko z jednej wybranej oferty 5.4 Uczestnik Programu za okazaniem Karty Uczestnika lub z dowodem potwierdzającym tożsamość Uczestnika, może skorzystać z ofert specjalnych lub bezpłatnych. 5.5 Uczestnicy Programu będą mieli możliwość otrzymywania informacji o specjalnie przygotowanych ofertach drogą , sms, telefonicznie lub pocztą, o ile wyrażą na to zgodę. 5.6 Informacje o promocjach będą dostępne w siedzibie Pro Ortodont, w punktach Partnerów, na stronie internetowej Programu ( lub w materiałach informacyjnych wysyłanych do Uczestnika. 5.7 Nabycie Usług objętych Programem może nastąpić jedynie po okazaniu Karty Uczestnika lub poinformowaniu osoby rozliczającej zakup przed zamknięciem transakcji Organizator Programu KARTA NASZEJ RODZINY może w każdym czasie dokonywać uaktualnień w Katalogu Korzyści, w tym wprowadzania nowych ofert promocyjnych i usuwania dotychczasowych, zmieniać wysokość przyznawanych rabatów i rodzajów promocji Organizator zastrzega, iż może adresować określone Korzyści do jedynie najaktywniejszych Uczestników Programu KARTA NASZEJ RODZINY, którzy są wybierani na podstawie kryteriów ustalonych przez Organizatora Korzyści wynikające z uczestnictwa w programie nie mogą być w żadnym razie odstąpione innym osobom, wymienione na gotówkę, odsprzedawane. 6. ZASADY POUFNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW PROGRAMU KARTA NASZEJ RODZINY 6.1 Organizator Programu KARTA NASZEJ RODZINY dążąc do poszanowania ochrony prywatności każdego z Uczestników Programu przedsięwziął wszelkie niezbędne środki, by przetwarzanie danych odbywało się w zgodzie z odpowiednimi regulacjami prawnymi, w szczególności na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, nr 101, poz. 926, z późn. zm.). 6.2 Organizator Programu KARTA NASZEJ RODZINY zastosuje niezbędne środki bezpieczeństwa przetwarzania danych. 6.3 Udostępnienie danych Organizatorowi przez Uczestnika w związku z uczestnictwem w Programie KARTA NASZEJ RODZINY ma charakter całkowicie dobrowolny. 6.4 Dane osobowe Uczestników Programu KARTA NASZEJ RODZINY będą przetwarzane w celu realizacji Programu i posłużą do stworzenia Bazy Danych KARTA NASZEJ RODZINY. Administratorem danych osobowych zawartych w Bazie Danych KARTA NASZEJ RODZINY jest Organizator. 6.5 Uczestnik może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatora oraz Partnerów informacji o charakterze reklamowym i handlowym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wyrażenie zgody nie jest koniecznym warunkiem przystąpienia do Programu, aczkolwiek nie wyrażenie zgody, pozbawia możliw ości Uczestnika otrzymywania jakichkolwiek informacji o oferta specjalnych Organizatora oraz Partnerów oraz innych informacji dotyczących akcji promocyjnych przy pomocy właśnie tych środków. 6.6 Zgoda, o której mowa w pkt. 6.5 powyżej, zostaje udzielona poprzez zaznaczenie na Formularzu Zgłoszeniowym i jego podpisaniu. 6.7 Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Organizatora o każdej zmianie swoich danych osobowych. Powyższa zmiana może zostać dokonana Przez Uczestnika osobiście lub droga elektroniczną.

5 6.8 W przypadku, gdy Uczestnik nie zawiadomi Organizatora o jakiejkolwiek zmianie swoich danych, Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za opóźnienia lub zaniechanie spowodowane brakiem aktualizacji danych przez Uczestnika. 6.9 Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych w pewnym zakresie podmiotom współpracującym z Organizatorem np. firmom informatycznym w celu stworzenia Bazy Danych Programu KARTA NASZEJ RODZINY na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Organizator zobowiąże wszelki podmioty, którym powierzy dane osobowe do wdrożenia stosownych zabezpieczeń danych osobowych oraz do ich przetwarzania w ściśle określonym celu i zakresie Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Wszelkie uwagi uczestnik powinien kierować za pośrednictwem strony internetowej ( lub telefonicznie dzwoniąc pod numer zamieszczony na powyższej stronie internetowej Organizator nie będzie udostępniał bez zgody Uczestnika dotyczących go danych osobowych podmiotom nieuczestniczącym w Programie. Nie dotyczy to przypadków, gdy takie udostępnienie będzie dozwolone lub konieczne na podstawie odpowiednich przepisów prawa. 7. ZAKOŃCZENIE PROGRAMU I UTRATA STATUSU UCZESTNIKA PROGRAMU KARTA NASZEJ RODZINY 7.1 Osoba może utracić status Uczestnika, gdy nie przestrzega niniejszego Regulaminu Programu lub podała nieprawdziwe dane w Formularzu Zgłoszeniowym. 7.2 Utrata statusu Uczestnika może nastąpić w szczególności wtedy, gdy Kartę Uczestnika wykorzystują w celu osiągnięcia Korzyści również inne osoby nie będące Uczestnikami Programu. 7.3 Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z uczestnictwa w Programie bez ponoszenia jakichkolwiek z tym związanych kosztów. Rezygnacja może odbyć się za pośrednictwem poczty lub poprzez osobisty kontakt. 7.4 Z chwilą doręczenia Organizatorowi oświadczenia Uczestnika, o którym mowa w pkt. 7.3 powyżej, Organizator zaprzestaje przetwarzania danych osobowych tego Uczestnika w celach realizacji Programu. Organizator zastrzega jednak prawo przechowywania danych w celach dowodowych. 7.5 Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia Programu KARTA NASZEJ RODZINY w każdym czasie, za uprzednim zawiadomieniem, które będzie miało miejsce na minimum 14 dni przed planowanym zakończeniem Programu. 7.6 W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu KARTA NASZEJ RODZINY, o którym mowa w pkt. 7.5 powyżej, Organizator zobowiązuje się do opublikowania informacji o takim zawieszeniu lub zakończeniu działalności na klinki Pro Ortodont oraz na stronie internetowej 8. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA PROGRAMU KARTA NASZEJ RODZINY 8.1 Organizator Programu KARTA NASZEJ RODZINY nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek następstwa podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych w Formularzu Zgłoszeniowym Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za podanie informacji niezgodnych ze stanem faktycznym. 8.2 Organizator Programu nie ponosi również odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Regulaminu, w sytuacji, gdy jest to spowodowane zdarzeniami o charakterze siły wyższej lub nastąpiło z przyczyn leżących po stronie innych podmiotów, na których działania Organizator nie ma jakiegokolwiek wpływu.

6 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 9.1 Regulamin Programu może zostać zmieniony przez Organizatora w każdym czasie. 9.2 Każdorazowo, w przypadku zmian dokonanych w Regulaminie zgodnie z pkt. 9.1 niniejszego Regulaminu, Organizator powiadomi Uczestnika o dokonanych zmianach w Regulaminie poprzez udostępnienie zmienionego tekstu Regulaminu w siedzibie kliniki Pro Ortodont,, na stronie internetowej Programu KARTA NASZEJ RODZINY lub za pomocą innych środków komunikacji np. poczty elektronicznej. Wybór sposobu powiadomienia przysługuje Organizatorowi. 9.3 Wprowadzenie zmian do Regulaminu zgodnie z pkt. 9.1 Regulaminu uprawnia Uczestnika do rezygnacji z uczestnictwa w Programie. W takiej sytuacji Uczestnik powinien złożyć pisemne zawiadomienie o chęci rezygnacji do Organizatora na adres kliniki Pro Ortodont lub za pomocą strony internetowej lub wysyłając mail z prośbą o rezygnację z uczestnictwa w Programie KARTA NASZEJ RODZINY. 9.4 Z zastrzeżeniem pkt. 9.3 powyżej, zmiana Regulaminu Programu staje się skuteczna po upływie 14 dni od dnia udostępnienia Regulaminu Programu zgodnie z pkt. 9.2 powyżej. 9.6 Organizator zastrzega sobie prawo zmiany listy Partnerów Programu KARTA NASZEJ RODZINY oraz Listy Korzyści. Powyższe zmiany nie stanowią zmiany Regulaminu. 9.7 Uczestnik może zgłaszać w każdym czasie swoje uwagi lub spostrzeżenia drogą elektroniczną na adres lub drogą pocztową wysyłając zapytanie/prośbę na adres kliniki dostępny na stronie internetowej (

IKEA FAMILY REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO IKEA FAMILY

IKEA FAMILY REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO IKEA FAMILY IKEA FAMILY REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO IKEA FAMILY Bardzo prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem przed przystąpieniem do Programu Lojalnościowego Definicje: 1. Baza Danych IKEA

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO SPÓŁKI Z O.O. SKR STRZELCE KRAJENSKIE

R E G U L A M I N PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO SPÓŁKI Z O.O. SKR STRZELCE KRAJENSKIE R E G U L A M I N PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO SPÓŁKI Z O.O. SKR STRZELCE KRAJENSKIE Definicje: 1. Organizator Programu - Spółka z o.o. SKR Strzelce Krajeńskie z siedzibą ul. Ks. St. Wyszyńskiego nr 7, 66-500

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu lojalnościowego Program Ochrony Rodziny QUANTUMLIVE

Regulamin programu lojalnościowego Program Ochrony Rodziny QUANTUMLIVE Regulamin programu lojalnościowego Program Ochrony Rodziny QUANTUMLIVE 1. [definicje] Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają: 1) Baza Danych : zbiór danych osobowych Uczestników biorących udział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU KRAKOW AIRPORT PRESTIGE PLUS 1. DEFINICJE

REGULAMIN PROGRAMU KRAKOW AIRPORT PRESTIGE PLUS 1. DEFINICJE REGULAMIN PROGRAMU KRAKOW AIRPORT PRESTIGE PLUS 1. DEFINICJE 1.1. Baza Danych zbiór danych osobowych Uczestników biorących udział w Programie, w tym w szczególności przekazanych w Formularzu, które są

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO. w sklepach Spółdzielni kupujesz, nagrody zyskujesz!!!

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO. w sklepach Spółdzielni kupujesz, nagrody zyskujesz!!! REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO (obowiązuje od 01.01.2015 roku do 31.12.2015) w sklepach Spółdzielni kupujesz, nagrody zyskujesz!!! Definicje: Administrator Danych Osobowych Spółdzielnia Turystyczno

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu lojalnościowego IKEA FAMILY

Regulamin programu lojalnościowego IKEA FAMILY Regulamin programu lojalnościowego IKEA FAMILY Niniejszy regulamin obowiązuje do 14.03.2019 Aktualny regulamin programu lojalnościowego IKEA FAMILY znajduje się na www.ikeafamily.eu/regulamin. REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO SPÓŁKI Z O.O. SKR STRZELCE KRAJENSKIE

R E G U L A M I N PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO SPÓŁKI Z O.O. SKR STRZELCE KRAJENSKIE R E G U L A M I N PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO SPÓŁKI Z O.O. SKR STRZELCE KRAJENSKIE Definicje: 1. Organizator Programu - Spółka z o.o. SKR Strzelce Krajeńskie z siedzibą ul. Ks. St. Wyszyńskiego nr 7, 66-500

Bardziej szczegółowo

Regulamin Karty Stałego Klienta

Regulamin Karty Stałego Klienta Regulamin Karty Stałego Klienta Dział Karta Stałego Klienta Jean Louis David" 1. Regulamin określa warunki programu lojalnościowego Karta Stałego Klienta Jean Louis David", zwanego dalej "Programem". 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU URODA I ZDROWIE

REGULAMIN PROGRAMU URODA I ZDROWIE REGULAMIN PROGRAMU URODA I ZDROWIE 1. Organizatorem programu Uroda i Zdrowie jest firma Eco Plant Householding Sp. z.o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Zacisze 6. 2. Program Uroda i Zdrowie jest skierowany

Bardziej szczegółowo

1 - POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 - POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 - POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Niniejszy Regulamin określa warunki programu lojalnościowego o nazwie "Sephora White", zwanego dalej "Programem". 1.2 Organizatorem Programu jest Spółka pod firmą Sephora Polska

Bardziej szczegółowo

regulamin programu lojalnościowego

regulamin programu lojalnościowego regulamin programu lojalnościowego Definicje: W niniejszym Regulaminie następujące terminy pisane z wielkiej litery mają znaczenie przypisane im poniżej: 1. Baza Danych - zbiór danych osobowych Uczestników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FRIENDS

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FRIENDS REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FRIENDS 1. Postanowienia wstępne. 1.1 Niniejszy Regulamin określa warunki programu lojalnościowego Friends, zwanego dalej "Programem". 1.2 Organizatorem Programu jest

Bardziej szczegółowo

KARTA STAŁEGO KLIENTA

KARTA STAŁEGO KLIENTA KARTA STAŁEGO KLIENTA Korzystając z usług w naszym Salonie, możesz zmienić zakupy w rabaty i przywileje. Spring Garden wynagradza Twoją lojalność! Dzięki Karcie Stałego Klienta Spring Garden za swoje zakupy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU KLUB SYMBIOSIS

REGULAMIN PROGRAMU KLUB SYMBIOSIS REGULAMIN PROGRAMU KLUB SYMBIOSIS Niniejszy regulamin, (dalej jako: Regulamin ) określa warunki uczestnictwa w programie lojalnościowym pod nazwą: KLUB SYMBIOSIS, (dalej jako: Program ), organizowanym

Bardziej szczegółowo

W niniejszym Regulaminie następujące terminy pisane z wielkiej litery mają znaczenie przypisane im poniżej:

W niniejszym Regulaminie następujące terminy pisane z wielkiej litery mają znaczenie przypisane im poniżej: regulamin Definicje: W niniejszym Regulaminie następujące terminy pisane z wielkiej litery mają znaczenie przypisane im poniżej: 1. Baza Danych - zbiór danych osobowych Uczestników biorących udział w Programie,

Bardziej szczegółowo

1. Organizatorem Programu CVC jest Scooter sp. Z o.o.. z siedzibą w Bytomiu, ul. Strzelców Bytomskich 364a.

1. Organizatorem Programu CVC jest Scooter sp. Z o.o.. z siedzibą w Bytomiu, ul. Strzelców Bytomskich 364a. Regulamin Programu "CITY VIP CLUB 1. Organizatorem Programu CVC jest Scooter sp. Z o.o.. z siedzibą w Bytomiu, ul. Strzelców Bytomskich 364a. 2. Program CVC jest programem przeznaczonym dla klientów dokonujących

Bardziej szczegółowo

ANEKS DO REGULAMINU programu lojalnościowego Karta Stałego Klienta MOODO

ANEKS DO REGULAMINU programu lojalnościowego Karta Stałego Klienta MOODO ANEKS DO REGULAMINU programu lojalnościowego Karta Stałego Klienta MOODO Z dniem 1 stycznia 2016 roku wprowadza się następujące zmiany do Regulaminu programu lojalnościowego Karta Stałego Klienta MOODO

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Programu Lojalnościowego Próchnik S.A. 21 maja 2016 r.

Regulamin. Programu Lojalnościowego Próchnik S.A. 21 maja 2016 r. Regulamin Programu Lojalnościowego Próchnik S.A. 21 maja 2016 r. 1. Postanowienia Ogólne 1.1 Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki programu lojalnościowego Próchnik S.A., zwanego dalej "Programem".

Bardziej szczegółowo

APIA SP. Z O.O. REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO NASZ KLIENT - KARTA STAŁEGO KLIENTA

APIA SP. Z O.O. REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO NASZ KLIENT - KARTA STAŁEGO KLIENTA APIA SP. Z O.O. REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO NASZ KLIENT - KARTA STAŁEGO KLIENTA 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w programie lojalnościowym Nasz klient

Bardziej szczegółowo

edukacja.action.com.pl Definicje:

edukacja.action.com.pl Definicje: Definicje: 1. Baza Danych oznacza zbiór danych osobowych Uczestników uzyskanych w związku z ich udziałem w Programie Lojalnościowym ACTION Centrum Edukacyjne, w tym w szczególności przekazanych w Formularzu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w Programie Lojalnościowym dla klientów Martex Sp. z o.o.

Regulamin uczestnictwa w Programie Lojalnościowym dla klientów Martex Sp. z o.o. Regulamin uczestnictwa w Programie Lojalnościowym dla klientów Martex Sp. z o.o. Definicje: Organizator i Zarządzający Programem - Martex Sp. z o.o. z siedzibą 44-203 Rybnik ul. Sosnowa 7, NIP: 6422466043.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ADRENALINE.PL. Obowiązujący od dnia 02-02-2015 r.

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ADRENALINE.PL. Obowiązujący od dnia 02-02-2015 r. REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ADRENALINE.PL Obowiązujący od dnia 02-02-2015 r. 1. Organizatorem Programu lojalnościowego adrenaline.pl jest firma adrenaline.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY VIP ADRENALINE.PL. Obowiązujący od dnia 02-02-2015 r.

REGULAMIN KARTY VIP ADRENALINE.PL. Obowiązujący od dnia 02-02-2015 r. REGULAMIN KARTY VIP ADRENALINE.PL Obowiązujący od dnia 02-02-2015 r. 1. Organizatorem Programu lojalnościowego ADRENALINE VIP jest firma adrenaline.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KIDS CLUB. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania programu Kids Club, organizowanego przez Centrum Riviera Sp. z o.o.

REGULAMIN KIDS CLUB. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania programu Kids Club, organizowanego przez Centrum Riviera Sp. z o.o. REGULAMIN KIDS CLUB Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania programu Kids Club, organizowanego przez Centrum Riviera Sp. z o.o. Słowniczek pojęć: 1. Centrum Centrum Riviera Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

6. Katalog Nagród - katalog przygotowany przez Zarządzającego Programem, stanowiący załącznik do Regulaminu, będący jego integralną częścią, który

6. Katalog Nagród - katalog przygotowany przez Zarządzającego Programem, stanowiący załącznik do Regulaminu, będący jego integralną częścią, który Regulamin Programu z Nami w Drogę skierowanego do Klientów indywidualnych, którzy dobrowolnie przystępują do programu i korzystają z usług firmy Zimny. Regulamin określa warunki na jakich uczestniczący

Bardziej szczegółowo

1.5. Partner podmiot biorący udział w Programie, oferujący towary lub usługi Uczestnikom Programu z uwzględnieniem Rabatu.

1.5. Partner podmiot biorący udział w Programie, oferujący towary lub usługi Uczestnikom Programu z uwzględnieniem Rabatu. Regulamin Programu Rabatowego ( Selgros Partner ) dla posiadaczy Kart Klienta Selgros Cash&Carry I. Definicje 1.1. Transgourmet Polska Sp. z o.o. - organizator Programu Rabatowego Program Selgros Partner,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ŚWIAT Loft37 OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ŚWIAT Loft37 OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ŚWIAT Loft37 OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki uczestnictwa w programie lojalnościowym świat Loft37 ( Program ) organizowanym przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO KART STAŁEGO KLIENTA MARKI WITTCHEN

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO KART STAŁEGO KLIENTA MARKI WITTCHEN REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO KART STAŁEGO KLIENTA MARKI WITTCHEN Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki uczestnictwa w programie lojalnościowym Kart Stałego Klienta marki WITTCHEN ( Program

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU RABATOWEGO IZBY GOSPODARCZEJ PÓŁNOCNEJ WIELKOPOLSKI

REGULAMIN PROGRAMU RABATOWEGO IZBY GOSPODARCZEJ PÓŁNOCNEJ WIELKOPOLSKI REGULAMIN PROGRAMU RABATOWEGO IZBY GOSPODARCZEJ PÓŁNOCNEJ WIELKOPOLSKI I DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty mają następujące znaczenie: 1. Regulamin niniejszy regulamin Programu Rabatowego

Bardziej szczegółowo

1.5. Partner podmiot biorący udział w Programie, oferujący towary lub usługi Uczestnikom Programu z uwzględnieniem Rabatu.

1.5. Partner podmiot biorący udział w Programie, oferujący towary lub usługi Uczestnikom Programu z uwzględnieniem Rabatu. Regulamin Programu Rabatowego ( Selgros Partner ) dla posiadaczy Kart Klienta Selgros Cash&Carry I. Definicje 1.1. Transgourmet Polska Sp. z o.o. - organizator Programu Rabatowego Program Selgros Partner,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Klubu Harpo

Regulamin Klubu Harpo Regulamin Klubu Harpo Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania z Klubu Harpo. 1 Definicje 1. Organizator Harpo Sp. Z o.o. ul. 27 Grudnia 7 60-737 Poznań. 2. Klub Harpo program lojalnościowy.

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu lojalnościowego MaxFloVIP

Regulamin programu lojalnościowego MaxFloVIP Regulamin programu lojalnościowego MaxFloVIP I. Informacje podstawowe. Baza Danych Zbiór danych osobowych Uczestników biorących udział w programie lojalnościowym MaxFloVIP. Organizator Programu (dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Karty Stałego Klienta

Regulamin Programu Karty Stałego Klienta FASHION 1950 COMPANY Regulamin Programu Karty Stałego Klienta 1 Regulamin programu Karty Stałego Klienta OLIMPII Obowiązujący od dnia13marca 2009 1. Program Karty Stałego Klienta jest przeznaczony dla

Bardziej szczegółowo

Regulamin niniejszy dokument wraz z załącznikami, który definiuje zasady Programu

Regulamin niniejszy dokument wraz z załącznikami, który definiuje zasady Programu REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO Klub Praktiker 1. Postanowienia ogólne. Niniejszy Regulamin wraz z załącznikami określa zasady funkcjonowania Programu lojalnościowego Klub Praktiker, organizowanego

Bardziej szczegółowo

Karta Kreatywnego Klienta

Karta Kreatywnego Klienta Karta Kreatywnego Klienta Regulamin Programu Lojalnościowego Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w organizowanym przez Sklep Kreatywny Malowana Lala (Stepp Sp. z o. o. NIP 951 236 69 21) Programie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO Karta rabatowa dla klientów VIP z dnia 28 czerwca 2018 roku. ( Regulamin )

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO Karta rabatowa dla klientów VIP z dnia 28 czerwca 2018 roku. ( Regulamin ) REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO Karta rabatowa dla klientów VIP z dnia 28 czerwca 2018 roku ( Regulamin ) Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w programie lojalnościowym pod nazwą Karta rabatowa

Bardziej szczegółowo

1.4 Do Programu może przystąpić każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

1.4 Do Programu może przystąpić każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Regulamin klubu Sephora 1. Postanowienia ogólne 2. Przystąpienie do programu 3. Program sephora white 4. Program sephora black 5. Program sephora gold 6. Karta uczestnika 7. Utrata statusu uczestnika programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY STAŁEGO KLIENTA

REGULAMIN KARTY STAŁEGO KLIENTA REGULAMIN KARTY STAŁEGO KLIENTA I. Regulamin programu 1. Organizatorem programu KARTA STAŁEGO KLIENTA jest Polski Serwis Floty Sp. z.o.o., z siedzibą w Katowicach, przy ul. Ks. Bpa Bednorza 2a-6, NIP:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU MPETROL

REGULAMIN PROGRAMU MPETROL I Słownik użytych pojęć REGULAMIN PROGRAMU MPETROL 1. Program program lojalnościowy dla klientów stacji Mpetrol. 2. Mpetrol stacja paliw w Tarnowie przy ul. Okrężnej 9, należąca do Miejskiego Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

c) Elektroniczny Formularz Zgłoszeniowy Formularz Zgłoszeniowy dostępny w formie elektronicznej na Portalu empik.com lub w Aplikacji Mobilnej.

c) Elektroniczny Formularz Zgłoszeniowy Formularz Zgłoszeniowy dostępny w formie elektronicznej na Portalu empik.com lub w Aplikacji Mobilnej. REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO Mój Empik ( Regulamin ) Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w programie lojalnościowym pod nazwą Mój Empik, skierowanym do klientów Salonów Empik lub Portalu empik.com.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KLUBU STAŁEGO KLIENTA REDUTA FRIENDS. I. Klub Stałego Klienta Reduta Friends Centrum Handlowego Reduta

REGULAMIN KLUBU STAŁEGO KLIENTA REDUTA FRIENDS. I. Klub Stałego Klienta Reduta Friends Centrum Handlowego Reduta REGULAMIN KLUBU STAŁEGO KLIENTA REDUTA FRIENDS I. Klub Stałego Klienta Reduta Friends Centrum Handlowego Reduta 1. Członkostwo w Klubie Stałego Klienta ( Reduta Friends ) Centrum Handlowego Atrium Reduta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO DENTAL & YOU RATY & NAGRODY & RABATY

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO DENTAL & YOU RATY & NAGRODY & RABATY REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO DENTAL & YOU RATY & NAGRODY & RABATY Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki uczestnictwa w programie lojalnościowym DENTAL & YOU RATY & NAGRODY & RABATY (

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu SPHINX Student Club

Regulamin Programu SPHINX Student Club Regulamin Programu SPHINX Student Club Obowiązujący od dnia 20.10.2014r. Definicje: Organizator Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie, która odpowiada za prawidłowy przebieg procesu obsługi Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KLUBU STAŁEGO KLIENTA REDUTA FRIENDS. I. Klub Stałego Klienta Reduta Friends Centrum Handlowego Atrium Reduta

REGULAMIN KLUBU STAŁEGO KLIENTA REDUTA FRIENDS. I. Klub Stałego Klienta Reduta Friends Centrum Handlowego Atrium Reduta REGULAMIN KLUBU STAŁEGO KLIENTA REDUTA FRIENDS I. Klub Stałego Klienta Reduta Friends Centrum Handlowego Atrium Reduta 1. Członkostwo w Klubie Stałego Klienta ( Reduta Friends ) Centrum Handlowego Atrium

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu SPHINX Kids Club

Regulamin Programu SPHINX Kids Club Regulamin Programu SPHINX Kids Club Obowiązujący od dnia 25.11.2014 r. Definicje: Organizator Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie, która odpowiada za prawidłowy przebieg procesu obsługi Programu

Bardziej szczegółowo

1.1. Organizatorem Programu Klub NORAUTO jest NORAUTO POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Jubilerskiej 10.

1.1. Organizatorem Programu Klub NORAUTO jest NORAUTO POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Jubilerskiej 10. Regulamin Klubu Norauto REGULAMIN Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania Programu Lojalnościowego KLUB NORAUTO organizowanego przez NORAUTO POLSKA Sp. z o.o., dalej zwanego także Organizatorem.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KLUBU NAUCZYCIELA

REGULAMIN KLUBU NAUCZYCIELA REGULAMIN KLUBU NAUCZYCIELA Informacje ogólne 1 1. Organizatorem Klubu NAUczyciela (dalej: Klub NAUczyciela ) jest Nauczycielska Agencja Ubezpieczeniowa SA, zwana dalej Organizatorem lub NAU, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego PBC PREMIUM CLUB

Regulamin Programu Lojalnościowego PBC PREMIUM CLUB Regulamin Programu Lojalnościowego PBC PREMIUM CLUB Wersja obowiązująca od 01.03.2017 r. 1. Organizatorem programu PBC PREMIUM CLUB" jest NUTRIFARM Sp. z o.o. (dalej: Spółka) z siedzibą: Pustynia 84G,

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Programu DEKARSKIEGO

Regulamin. Programu DEKARSKIEGO I. Definicje Regulamin Programu DEKARSKIEGO Terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące znaczenie, o ile z kontekstu, w jakim zostały użyte, nie wynika inaczej: 1.1 IZOBUD - Organizator

Bardziej szczegółowo

regulamin programu lojalnościowego

regulamin programu lojalnościowego regulamin programu lojalnościowego Definicje: W niniejszym Regulaminie następujące terminy pisane z wielkiej litery mają znaczenie przypisane im poniżej: 1. Baza Danych - zbiór danych osobowych Uczestników

Bardziej szczegółowo

BYTOM KLUB REGULAMIN. 1.Postanowienia ogólne. 2. Przystąpienie do Programu

BYTOM KLUB REGULAMIN. 1.Postanowienia ogólne. 2. Przystąpienie do Programu BYTOM KLUB REGULAMIN 1.Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki programu Bytom Klub, zwanego dalej Programem. 1.2. Organizatorem Programu jest spółka Bytom S.A. z siedzibą w Bytomiu,

Bardziej szczegółowo

W niniejszym Regulaminie następujące terminy pisane z wielkiej litery mają znaczenie przypisane im poniżej:

W niniejszym Regulaminie następujące terminy pisane z wielkiej litery mają znaczenie przypisane im poniżej: REGULAMIN Definicje: W niniejszym Regulaminie następujące terminy pisane z wielkiej litery mają znaczenie przypisane im poniżej: 1. Baza Danych elektroniczny zbiór danych osobowych wskazanych w Formularzu

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu lojalnościowego Agencji 12stopni.pl Wynajmujesz-Zyskujesz. I. Informacje podstawowe.

Regulamin programu lojalnościowego Agencji 12stopni.pl Wynajmujesz-Zyskujesz. I. Informacje podstawowe. Regulamin programu lojalnościowego Agencji 12stopni.pl Wynajmujesz-Zyskujesz I. Informacje podstawowe. Organizator Programu (dalej jako Organizator) Agencja 12stopni.pl Mikołaj Antoniak z siedzibą w Opolu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego Gioconda Beauty Program

Regulamin Programu Lojalnościowego Gioconda Beauty Program Regulamin Programu Lojalnościowego Gioconda Beauty Program 1 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Gioconda Beauty Program jest firma Klinika Urody Mona Lisa z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Marcelińskiej

Bardziej szczegółowo

Norauto Polska Sp. z o.o. ul. Jubilerska 10, Warszawa. NIP: / REGON:

Norauto Polska Sp. z o.o. ul. Jubilerska 10, Warszawa. NIP: / REGON: REGULAMIN KLUBU NORAUTO Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania Programu Lojalnościowego KLUB NORAUTO organizowanego przez NORAUTO POLSKA Sp. z o.o., dalej zwanego także Organizatorem. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy!

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! 1 Definicje 1. Akcja marketingowa - Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! (dalej Akcja marketingowa ) jest sprzedażą premiową przeznaczona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU KARTY LOJALNOŚCIOWEJ NAVONA ZWANY DALEJ REGULAMINEM OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 01 GRUDNIA 2018 ROKU

REGULAMIN PROGRAMU KARTY LOJALNOŚCIOWEJ NAVONA ZWANY DALEJ REGULAMINEM OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 01 GRUDNIA 2018 ROKU REGULAMIN PROGRAMU KARTY LOJALNOŚCIOWEJ NAVONA ZWANY DALEJ REGULAMINEM OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 01 GRUDNIA 2018 ROKU I. Postanowienia Ogólne 1. Organizatorem programu Karty Lojalnościowej Navona jest Accata

Bardziej szczegółowo

1 Definicje i informacje ogólne

1 Definicje i informacje ogólne 1 Definicje i informacje ogólne Terminy użyte w niniejszym Regulaminie Klubu mają następujące znaczenie: 1. Karta karta wydawana Klubowiczowi przez Organizatora w celu identyfikacji Klubowicza oraz umożliwienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Zdrowia

Regulamin Programu Zdrowia Regulamin Programu Zdrowia I. Pojęcia podstawowe Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 1) Programie rozumie się przez to program partnerski pod nazwą Program Zdrowia, opracowany przez Grupę Medycyna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO Benefits by home&you

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO Benefits by home&you REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO Benefits by home&you 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym regulaminie zwroty i wyrażenia oznaczają: 1. Organizator - BBK Spółkę Akcyjną z siedzibą w Kowalach, ul. Magnacka

Bardziej szczegółowo

Program partnerski MIO 2014 REGULAMIN

Program partnerski MIO 2014 REGULAMIN Program partnerski MIO 2014 REGULAMIN WSTĘP 1. Niniejszy Regulamin określa zasady działania Programu Partnerskiego zwanego dalej Programem, oraz prawa i obowiązki uczestników Programu. 2. Pomysłodawcą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu lojalnościowego "FARMEO"

Regulamin Programu lojalnościowego FARMEO Regulamin Programu lojalnościowego "FARMEO" 1 [Definicje] Organizator Scandagra Polska spółka z o.o., z siedzibą w Żołędowie przy ul. Dr. A. Schmidta 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji marketingowej Odkurzacze CashBack. 1 Definicje

Regulamin Akcji marketingowej Odkurzacze CashBack. 1 Definicje Regulamin Akcji marketingowej Odkurzacze CashBack 1 Definicje 1. Akcja marketingowa - (dalej Akcja marketingowa lub Promocja ) jest sprzedażą premiową przeznaczona dla Uczestników dokonujących zakupów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO DLA SIECI SKLEPÓW I HURTOWNI PRZEDSIĘBIORSTWA HANDLOWEGO A-T S.A.

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO DLA SIECI SKLEPÓW I HURTOWNI PRZEDSIĘBIORSTWA HANDLOWEGO A-T S.A. REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO DLA SIECI SKLEPÓW I HURTOWNI PRZEDSIĘBIORSTWA HANDLOWEGO A-T S.A. Przedsiębiorstwo Handlowe A-T SA z siedzibą w Krotoszynie, ul. Zacisze 2 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

1 DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin Programu lojalnościowego organizowanego przez Cer Motor Sp. z o.o.

1 DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin Programu lojalnościowego organizowanego przez Cer Motor Sp. z o.o. 1 DEFINICJE Ilekroć w niniejszym dokumencie znajdują się zwroty pisane z wielkiej litery należy rozumieć je w następujący sposób: 1. Regulamin niniejszy regulamin Programu lojalnościowego organizowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU polokarta (dalej: Program)

REGULAMIN PROGRAMU polokarta (dalej: Program) REGULAMIN PROGRAMU polokarta (dalej: Program) 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przyznawania i korzystania przez Klientów i Pracowników Sieci handlowej POLOmarket z tzw. polokarty. 2. Wystawcą polokarty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU UP8 CLUB

REGULAMIN PROGRAMU UP8 CLUB REGULAMIN PROGRAMU UP8 CLUB Niniejszy regulamin, ( Regulamin ) określa warunki uczestnictwa w programie lojalnościowym pod nazwą: up8 club, ( Program ), organizowanym przez spółkę Marketing Investment

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Promocyjnego "Tadmar Partner" I. Postanowienia ogólne

Regulamin Programu Promocyjnego Tadmar Partner I. Postanowienia ogólne Regulamin Programu Promocyjnego "Tadmar Partner" I. Postanowienia ogólne 1. Celem Programu Promocyjnego Tadmar Partner (zwanego dalej Programem ) jest stała aktywizacja sprzedaży produktów Dostawców, będącą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU MPETROL TAXI

REGULAMIN PROGRAMU MPETROL TAXI REGULAMIN PROGRAMU MPETROL TAXI I Słownik użytych pojęć 1. Program Mpetrol TAXI program lojalnościowy dla kierowców taksówek, klientów stacji Mpetrol oraz Mpetrol LPG. 2. Mpetrol, Mpetrol LPG stacje paliw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO WARTO Z NAMI BUDOWAĆ! MARKA SP. Z O.O. EDYCJA 2018 ROK.

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO WARTO Z NAMI BUDOWAĆ! MARKA SP. Z O.O. EDYCJA 2018 ROK. REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO WARTO Z NAMI BUDOWAĆ! MARKA SP. Z O.O. EDYCJA 2018 ROK. 1 Definicje. 1. Organizator - MARKA sp. z o.o. z siedzibą w Bochni, ul. Partyzantów 27 (32-700 Bochnia) wpisana

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu lojalnościowego Społem znaczy razem

Regulamin programu lojalnościowego Społem znaczy razem Regulamin programu lojalnościowego Społem znaczy razem 1. Postanowienia ogólne 1. Program lojalnościowy jest prowadzony pod nazwą Społem znaczy razem. 2. Organizatorem programu jest Społem Powszechna Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

2.1.3 Uczestnik akceptuje treść Regulaminu poprzez złożenie podpisu na drukowanym Formularzu Zgłoszeniowym, który składa w sklepie stacjonarnym.

2.1.3 Uczestnik akceptuje treść Regulaminu poprzez złożenie podpisu na drukowanym Formularzu Zgłoszeniowym, który składa w sklepie stacjonarnym. REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO KLUB QSQ IPostanowienia ogólne 1.1 Niniejszy Regulamin zawiera warunki uczestnictwa w programie lojalnościowym Quiosque Klub QSQ (zwanego w dalszej części Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uczestnictwa w Programie Lojalnościowym WSZIBERS

Regulamin Uczestnictwa w Programie Lojalnościowym WSZIBERS Regulamin Uczestnictwa w Programie Lojalnościowym WSZIBERS 1. Wprowadzenie Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady funkcjonowania Programu lojalnościowego WSZIBERS ( Program ) oraz warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO OKTAN-ENERGY WINA SP. Z O.O PRESTIGE WINE CARD

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO OKTAN-ENERGY WINA SP. Z O.O PRESTIGE WINE CARD REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO OKTAN-ENERGY WINA SP. Z O.O PRESTIGE WINE CARD OKTAN-ENERGY WINA SP. Z O.O z siedzibą w Szczecinie, ul. Hryniewieckiego 1 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY STAŁEGO KLIENTA

REGULAMIN KARTY STAŁEGO KLIENTA REGULAMIN KARTY STAŁEGO KLIENTA I. Postanowienia ogólne 1 W niniejszym regulaminie Programu lojalnościowego, zwanym dalej Regulaminem, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć: a. Organizator LEGIC Kompania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego AdPro Studia Propaganda

Regulamin Programu Lojalnościowego AdPro Studia Propaganda Regulamin Programu Lojalnościowego AdPro Studia Propaganda Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Programu Lojalnościowego AdPro Studia Propaganda, organizowanego przez Studio Reklamowe Propaganda.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO "FEELGOOD!"

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FEELGOOD! REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO "FEELGOOD!" ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa klientów w PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM "FEELGOOD!", zwanym dalej Programem.

Bardziej szczegółowo

KLUB PRZYJACIÓŁ. Regulamin Programu PRZEDSIĘBIORCA

KLUB PRZYJACIÓŁ. Regulamin Programu PRZEDSIĘBIORCA Regulamin Programu PRZEDSIĘBIORCA O programie Program PRZEDSIĘBIORCA jest programem skierowanym do Przedsiębiorców, dającym możliwość poznania kulinarnej sztuki naszej restauracji. Spotkania w gronie PRZEDSIĘBIORCÓW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO DEER DESIGN obowiązujący od r. INFORMACJE WSTĘPNE

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO DEER DESIGN obowiązujący od r. INFORMACJE WSTĘPNE REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO DEER DESIGN obowiązujący od 11.01.2019 r. 1 INFORMACJE WSTĘPNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki oraz zasady Programu Lojalnościowego DEER DESIGN (dalej: Program

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU POLECAJĄCEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki oraz zasady udziału w Programie prowadzonym pod

REGULAMIN PROGRAMU POLECAJĄCEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki oraz zasady udziału w Programie prowadzonym pod REGULAMIN PROGRAMU POLECAJĄCEGO 1+1 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki oraz zasady udziału w Programie prowadzonym pod nazwą: 1+1, którego celem jest uatrakcyjnienie oferty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY RABATOWEJ

REGULAMIN KARTY RABATOWEJ 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KARTY RABATOWEJ 1. Niniejszy regulamin określa ogólne zasady używania Karty Rabatowej. 2. Użyte w regulaminie poniższe definicje mają następujące znaczenie: 2.1. Formularz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROGRAMIE KARTA STAŁEGO KLIENTA F.H. DOM I OGRÓD TARNÓW

REGULAMIN UDZIAŁU W PROGRAMIE KARTA STAŁEGO KLIENTA F.H. DOM I OGRÓD TARNÓW REGULAMIN UDZIAŁU W PROGRAMIE KARTA STAŁEGO KLIENTA F.H. DOM I OGRÓD TARNÓW 1. Postanowienia ogólne: 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w organizowanym przez F.H. Dom i Ogród Janusz Pieprzak

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO DLA AGENCJI MONETIA. Monetia Sp. z o.o., ul. Grójecka 5, Warszawa,

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO DLA AGENCJI MONETIA. Monetia Sp. z o.o., ul. Grójecka 5, Warszawa, REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO DLA AGENCJI MONETIA Monetia Sp. z o.o., ul. Grójecka 5, 02-019 Warszawa, www.monetia.pl; Biuro Obsługi Klienta: ul. Władysława IV 22, 81-743 Sopot,, tel./fax 58 665 70

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Konkursu pod nazwą Przedłuż życie swojej drukarce zwanego dalej Konkurs jest Brother Polska sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie ul. Garażowa 7, 02-651 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Edukacyjnego PWN. Postanowienia ogólne

Regulamin Programu Edukacyjnego PWN. Postanowienia ogólne Regulamin Programu Edukacyjnego PWN 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania oraz warunki uczestnictwa w Programie Edukacyjnym PWN, zwanym dalej Programem. 2. Odbiorcą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Zdrowia

Regulamin Programu Zdrowia Regulamin Programu Zdrowia I. Pojęcia podstawowe Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 1) Programie rozumie się przez to Program Zdrowia, 2) Organizatorze rozumie się przez to Grupa Medycyna Polska

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu "Uzdrowiskowa Karta Korzyści

Regulamin programu Uzdrowiskowa Karta Korzyści Regulamin programu "Uzdrowiskowa Karta Korzyści I Wstęp 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie,,Uzdrowiskowa Karta Korzyści 2. Organizatorem Programu,,Uzdrowiskowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Bon na nowy start. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROMOCJI Bon na nowy start. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI Bon na nowy start 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w promocji Bon na nowy start (dalej: Promocja ), przeprowadzonej przez Dom

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO DASTAN CLUB

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO DASTAN CLUB REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO DASTAN CLUB 1 Ogólne zasady Programu Lojalnościowego DASTAN CLUB 1.Program lojalnościowy DASTAN CLUB (zwany dalej "Programem") organizowany jest przez firmę DASTAN SYN

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego

Regulamin Programu Lojalnościowego 1. PRZYZNAWANIE PUNKTÓW Organizator w ramach prowadzonego przez siebie Programu nagradza Punktami następujące aktywności: 1. Przystąpienie do programu lojalnościowego 50 pkt. (5zł) 2. Zakup usług (Transakcja)

Bardziej szczegółowo

GO Sport Polska Sp. z o.o. niniejszym informuje o wprowadzeniu z dniem 1 marca 2013 roku następujących zmian Regulaminu

GO Sport Polska Sp. z o.o. niniejszym informuje o wprowadzeniu z dniem 1 marca 2013 roku następujących zmian Regulaminu GO Sport Polska Sp. z o.o. niniejszym informuje o wprowadzeniu z dniem 1 marca 2013 roku następujących zmian Regulaminu PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FEELGOOD! : 1. 3 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO DASTAN CLUB

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO DASTAN CLUB REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO DASTAN CLUB Ogólne zasady Programu Lojalnościowego DASTAN CLUB 1.Program lojalnościowy DASTAN CLUB (zwany dalej "Programem") organizowany jest przez firmę DASTAN-SKLEPY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO BCS DLA PROFESJONALISTÓW

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO BCS DLA PROFESJONALISTÓW REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO BCS DLA PROFESJONALISTÓW I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Definicje: 1.1. Organizator Programu BCS dla Profesjonalistów NSS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Modularna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ZŁOTY INTERES

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ZŁOTY INTERES REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ZŁOTY INTERES I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady działania Programu lojalnościowego Złoty interes, zwanego dalej Programem. 2. Organizatorem programu jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego TERMO-DOM NAGRODY

Regulamin Programu Lojalnościowego TERMO-DOM NAGRODY Regulamin Programu Lojalnościowego TERMO-DOM NAGRODY Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Programu TERMO-DOM NAGRODY, organizowanego przez TERMO-DOM Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Renata

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO 5.10.15.

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO 5.10.15. REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO 5.10.15. 1. Przedmiot Regulaminu Niniejszy dokument określa zasady funkcjonowania Programu Lojalnościowego 5.10.15. oraz warunki uczestnictwa w Programie, w tym prawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU Zbieraj kody i odbieraj nagrody

REGULAMIN PROGRAMU Zbieraj kody i odbieraj nagrody REGULAMIN PROGRAMU Zbieraj kody i odbieraj nagrody I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem programu Zbieraj kody, odbieraj nagrody, zwanego dalej Programem, jest Altom sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez IACL Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów Komunikacji i Przywództwa

Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez IACL Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów Komunikacji i Przywództwa Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez IACL Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów Komunikacji i Przywództwa Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Szaleństwo Zakupów edycja wiosenna. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI Szaleństwo Zakupów edycja wiosenna. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI Szaleństwo Zakupów edycja wiosenna 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) jest regulaminem akcji zakupowej pt. Szaleństwo Zakupów edycja wiosenna (zwanej

Bardziej szczegółowo