BYTOM KLUB REGULAMIN. 1.Postanowienia ogólne. 2. Przystąpienie do Programu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BYTOM KLUB REGULAMIN. 1.Postanowienia ogólne. 2. Przystąpienie do Programu"

Transkrypt

1 BYTOM KLUB REGULAMIN 1.Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki programu Bytom Klub, zwanego dalej Programem Organizatorem Programu jest spółka Bytom S.A. z siedzibą w Bytomiu, przy ul. Wrocławskiej 32/34, Bytom, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer NIP , posiadająca kapitał zakładowy i wpłacany w wysokości zł, zwana dalej Organizatorem Do programu może przystąpić każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, dokona dowolnej transakcji zakupu w sklepie Bytom, poprawnie wypełni formularz zgłoszeniowy i wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zwana dalej Uczestnikiem. Wyjątkiem są pracownicy sklepów Bytom oraz członkowie ich rodziny, którzy do Programu nie mogą przystąpić. Przez członka rodziny należy rozumieć małżonka, zstępnego, wstępnego oraz rodzeństwo. 1.4.Program skierowany jest do Klientów, dokonujących zakupów produktów w sklepach firmowych Bytom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mających jednocześnie adres korespondencyjny w Polsce. 1.5.Celem Programu jest przyznawanie świadczeń Uczestnikom Programu wskazanych w niniejszym regulaminie. Program jest nieodpłatny. 1.6.Regulamin obowiązuje Organizatora od chwili jego ogłoszenia na stronie internetowej a Uczestnika od momentu podpisania Formularza Rejestracyjnego. 1.7.W przypadku wprowadzenia zmian do Regulaminu przez Organizatora, zostanie on przesłany Uczestnikowi w formie przez niego wybranej w Formularzu Rejestracyjnym oraz udostępniony na stronie internetowej w sklepach Bytom oraz w Biurze Organizatora, z zastrzeżeniem pkt 6.1 Regulaminu. 2. Przystąpienie do Programu 2.1. Osoba zainteresowana uczestnictwem w Programie zobowiązana jest dokonać zakupu produktów oraz wypełnić Formularz Rejestracyjny dostępny w sklepach firmowych Bytom Formularz Rejestracyjny powinien zostać wypełniony w sposób kompletny, czytelny, zgodny z prawdą i przekazany pracownikowi sklepu firmowego Bytom. Organizator zaakceptuje tylko taki Formularz Rejestracyjny, który został prawidłowo wypełniony i zawiera wszystkie wymagane dane, w tym zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie związanym z Programem potwierdzoną własnoręcznym podpisem Organizator zastrzega sobie prawo niezaakceptowania Formularza Rejestracyjnego w uzasadnionych przypadkach, takich jak np. niekompletne, nieprawdziwe lub nieczytelne jego wypełnienie, brak podpisu, ponowne ubieganie się o status Uczestnika pomimo posiadania już takiego statusu lub wcześniejszego wykluczenia z Programu Wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowej nie stanowi warunku przystąpienia do Programu. Jednakże w przypadku braku wyrażenia takiej zgody, Uczestnik nie otrzyma świadczeń informacyjnych, o których mowa w pkt. 3.1 poniżej.

2 2.5.Uczestnik otrzymuje od Organizatora, drogą pocztową (w terminie ok. 4 tygodni od przekazania prawidłowo wypełnionego formularza pracownikowi sklepu firmowego Bytom) Kartę Bytom Klubu, zwaną dalej Kartą, którą powinien okazywać przy dokonywaniu zakupów w sklepach Bytom Po akceptacji Formularza Rejestracyjnego Organizator zakłada Uczestnikowi konto w systemie komputerowym Programu. 3. Program Bytom Klub 3.1. Uczestnictwo w Programie wiąże się z prawem do otrzymywania informacji o kolekcjach i promocjach dostępnych w sklepach Bytom oraz do brania udziału w specjalnych akcjach handlowych lub promocjach przeznaczonych wyłącznie dla Uczestników Programu Informacje mogą być przesyłane na adres pocztowy, oraz numer telefonu znajdujący się w bazie danych prowadzonej przez Organizatora, który został podany w Formularzu Rejestracyjnym przez Uczestnika Uczestnik jest zobowiązany powiadomić Organizatora o każdej zmianie swoich danych osobowych zawartych w Formularzu Rejestracyjnym. W przypadku braku takiego zawiadomienia, Organizator będzie przesyłał wszystkie informacje i powiadomienia z wykorzystaniem dotychczasowych danych Uczestnik ma prawo w każdym czasie cofnąć zgodę na otrzymywanie informacji handlowych. Oświadczenie o cofnięciu zgody musi zostać przekazanie pracownikowi sklepu Bytom lub przesłane za pośrednictwem poczty do Biura Organizatora, chyba, że zostanie złożone w formie elektronicznej po zalogowaniu na konto Uczestnika na stronie Oświadczenie o cofnięciu zgody nie powoduje utraty statusu Uczestnika Programu, a Uczestnikowi przysługują pozostałe przywileje Programu poza przywilejami informacyjnymi określonymi w pkt 3.1 powyżej. 4.Karta 4.1.Każdy Uczestnik może mieć tylko jedno konto do którego przypisana jest karta (-y) Bytom Klubu. 4.2.Karta nie jest kartą płatniczą, bankomatową, kredytową. Karta jest własnością Organizatora i nie podlega zbyciu ani użyczeniu. 4.3.Karta jest kartą rabatową, do której przypisane są przywileje wynikające z Programu. 4.4.Karta wydawana jest Uczestnikowi bez pobierania z tego tytułu opłaty. 4.5.W przypadku utraty Karty Uczestnik powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie Organizatora, pisemnie pod rygorem nieważności, w jednym ze sklepów Bytom. Zebrane na koncie Uczestnika rabaty wartościowe będą skutecznie zabezpieczone dopiero od momentu zablokowania Karty, które nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu przez pracownika sklepu Bytom informacji o fakcie utraty Karty oraz wszystkich niezbędnych danych do autoryzacji Uczestnika. Organizator przygotuje nową Kartę i przesyła ją pocztą Uczestnikowi w miejsce utraconej w terminie ok. 4 tygodni Numer Karty oraz hasło (pierwszym hasłem jest data urodzenie Uczestnika podana na formularzu rejestracyjnym) umożliwiają zalogowanie się na stronie internetowej Organizatora do Konta Uczestnika. Po zalogowaniu się na stronie internetowej Uczestnik może sprawdzić stan swojego konta, przeglądać historię transakcji, zapoznać się z indywidualnymi promocjami skierowanymi do Uczestników Karta ważna jest przez cały okres trwania Programu.

3 5. Rabaty 5.1. Organizator przyznaje Uczestnikowi za dokonanie zakupów w sklepach Bytom rabat wartościowy Wysokość przyznanego rabatu wartościowego za daną transakcję wyliczana jest w zależności od segmentu w jakim znajduje się w danej chwili Uczestnik. Istnieją dwa segmenty: Standardowy oraz Premium W przypadku segmentu Standardowego za każde pełne 10 złotych wartości produktów, które kupuje Uczestnik naliczana jest na jego konto 1 złotówka rabatu, do wykorzystania przy kolejnych zakupach W przypadku segmentu Premium za każde pełne 20 złotych wartości produktów, które kupuje Uczestnik naliczane są na jego konto 3 złote rabatu, do wykorzystania przy kolejnych zakupach W przypadku produktów przecenionych za każde 100 złotych wartości produktów, które kupuje Uczestnik naliczana jest na jego konto 1 złotówka rabatu, do wykorzystania przy kolejnych zakupach, bez względu na przynależność do segmentu Organizator zastrzega sobie prawo wskazania produktów, za nabycie których rabat wartościowy będzie przyznawany w wyższej wysokości niż na zasadach opisanych powyżej Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia wybranych przez siebie produktów z naliczania od ich zakupu rabatu wartościowego na konto Uczestnika. Lista produktów wykluczonych będzie dostępna dla Uczestników przed podjęciem decyzji o dokonaniu zakupu, jak również będzie on informowany o takim wykluczeniu przez pracowników sklepów. 5.3.W momencie rejestracji do Programu Uczestnik automatycznie jest przypisywany do segmentu Standard. Warunkiem przypisania do segmentu Premium jest dokonanie przez Uczestnika zakupów na kwotę przekraczającą zł (wartość wszystkich transakcji z użyciem karty Bytom Klub) w okresie 12 miesięcy liczonych wstecz od ostatniej transakcji. 5.4.Warunkiem naliczenia rabatu wartościowego czy też wykorzystania go jest wręczenie przez Uczestnika swojej Karty sprzedawcy w sklepie Bytom, przed dokonaniem zapłaty za produkty (przed zamknięciem transakcji) Rabat wartościowy zachowuje swoją ważność przez okres 18 miesięcy od daty dokonania transakcji, w wyniku której został naliczony Uczestnik, który zgromadził na swoim koncie rabat wartościowy i chce go wykorzystać podczas dokonywanej transakcji musi poinformować o tym fakcie sprzedawcę. Uczestnik deklaruje wysokość rabatu wartościowego jaką chce wykorzystać a sprzedawca wprowadza ją do systemu. Automatycznie odpowiednia kwota rabatu wartościowego zostaje odjęta z konta Uczestnika i jednocześnie wartość do zapłaty za wybrane produkty zostaje obniżona o tą wartość Wysokość wykorzystanego rabatu wartościowego nie może przekroczyć 50% wartości produktu. Jeżeli rabat wartościowy jest wykorzystywany do transakcji, w której Uczestnik kupuje kilka produktów, jest on proporcjonalnie dzielony pomiędzy produkty i odpowiednio obniżana jest cena każdego z nich W sklepach outlet'owych (wyprzedażowych) nie ma możliwości wykorzystywania przez Uczestnika zgromadzonego przez niego rabatu wartościowego podczas dokonywania transakcji W przypadku produktu wykluczonego przez Organizatora (pkt Regulaminu), Uczestnik nie może nabywając go skorzystać z zebranego przez siebie rabatu wartościowego.

4 5.10. Wartość produktu jest kwotą jaką płaci Uczestnik (gotówką lub kartą płatniczą) za nabywany produkt Dodatkowo mogą być przyznawane nagrody dla Uczestników w ramach akcji promocyjnych Organizatora. O zasadach ich przyznawania Uczestnicy zostaną powiadomieni Jeżeli rabat wartościowy został naliczony lub przyznany niezgodnie z Regulaminem, Organizator będzie uprawniony do unieważnienia odpowiedniej części rabatu wartościowego z Konta danego Uczestnika Rabat wartościowy nie podlega wymianie na gotówkę Rabat wartościowy będzie odjęty z Konta Uczestnika przez Organizatora w przypadku, gdy Uczestnik zwróci Organizatorowi nabyte produkty, za które został naliczony rabat wartościowy i otrzyma zwrot wartości tych produktów Uczestnik jest uprawniony do otrzymania informacji o kwocie uzbieranego rabatu wartościowego lub odjętej z jego Konta Sprzedawca w sytuacji przeprowadzania transakcji, w której Uczestnik korzysta ze zgromadzonego na swoim koncie rabatu wartościowego może zażądać potwierdzenia tożsamości Uczestnika. 6. Utrata statusu Uczestnika Programu. Zamknięcie / zablokowanie Konta Użytkownika 6.1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Programie w każdym momencie jego trwania. Oświadczenie o rezygnacji musi zostać złożone w formie pisemnej w sklepie Organizatora lub przesłane na jego adres lub w formie elektronicznej po zalogowaniu się na konto Uczestnika. Rezygnacja wchodzi w życie z chwilą otrzymania przez Organizatora oświadczenia Uczestnika o rezygnacji. Konto Uczestnika zostaje nieodwracalnie zamknięte Uczestnik może zostać wyłączony z Programu przez Organizatora w przypadku, gdy: Uczestnik naruszył Regulaminu, Uczestnik podał nieprawdziwe dane w Formularzu Rejestracyjnym, z zastrzeżeniem pkt Uczestnik cofnął zgodę na przetwarzanie danych osobowych Informacja o wyłączeniu Uczestnika zostanie przekazana Uczestnikowi w formie wskazanej przez niego w Formularzu Rejestracyjnym. Wyłączenie jest równoznaczne z zamknięciem konta Uczestnika Jeśli dane kontaktowe Uczestnika są niezgodne z prawdą, przez co Organizator nie może nawiązać z nim kontaktu w formie w skazanej w Formularzu Rejestracyjnym to Organizator może zablokować konto Uczestnika. Uczestnik nie może korzystać z przyznanych uprawnień do czasu podania aktualnych danych na Formularzu Rejestracyjnym. 7. Dane osobowe 7.1. Dane osobowe Uczestnika podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych jest Organizator.

5 7.2. W Formularzu Rejestracyjnym Uczestnik wyraża, przez umieszczenie na nim swojego podpisu, dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora, podmioty prowadzące sklepy firmowe Organizatora oraz inne podmioty, którym Organizator powierzył przetwarzanie tych danych w zakresie komunikacji z Uczestnikami oraz obsługi systemu komputerowego Programu. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie celu realizacji uprawnień przyznanych w Programie Uczestnik Programu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich aktualizowania i poprawiania. Uczestnik Programu ma prawo w każdym czasie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych i zażądać ich usunięcia przez Organizatora Aktualizacja danych osobowych może odbywać się za pośrednictwem strony internetowej Organizatora (po zalogowaniu Uczestnika na swoje konto) albo w formie pisemnej przekazanej pracownikowi w sklepie firmowym Bytom lub przesłanej do Biura Organizatora. 8. Zakończenie Programu 8.1. Organizator może zawiesić lub zakończyć Program. W takiej sytuacji Organizator zobowiązany jest do umieszczenia informacji o zwieszeniu lub zakończeniu programu: na swojej stronie internetowej, w wszystkich sklepach objętych działaniem Programu; oraz do powiadomienia każdego z Uczestników w formie wybranej przez niego w Formularzu Rejestracyjnym Uczestnicy mają prawo wykorzystać zgromadzony rabat wartościowy w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania zawiadomienia jednak nie później niż 6 miesięcy od upublicznienie informacji o zawieszeniu lub zakończeniu Programu. W przypadku wznowienia Programu po jego zawieszeniu każdy z Uczestników zachowuje nie wykorzystany rabat wartościowy oraz pozostałe uprawnienia wynikające z Programu. 9. Postanowienia końcowe 9.1. Treść Regulaminu jest udostępniona wszystkim Uczestnikom Programu na stronie internetowej Organizatora (www.bytom.com.pl), w każdym sklepie Bytom oraz Biurze Organizatora Niniejszy Regulamin uważa się za zaakceptowany przez Uczestnika przez złożenie przez niego podpisu na Formularzu Rejestracyjnym Jeśli w regulaminie nie postanowiono inaczej, wszelkie reklamacje i pozostała korespondencja związana z funkcjonowaniem Programu powinna być kierowana do Biura Organizatora na adres: BYTOM S.A. al. Jana Pawła II 41c Kraków 2012

16.06.2010. Szanowni Państwo,

16.06.2010. Szanowni Państwo, 16.06.2010 Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że dbając o Państwa wygodę korzystania z Karty Programu Lojalnościowego DOM, z dniem 16 lipca 2010 r. wprowadzamy następujące udogodnienia: Bezpłatne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KIDS CLUB. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania programu Kids Club, organizowanego przez Centrum Riviera Sp. z o.o.

REGULAMIN KIDS CLUB. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania programu Kids Club, organizowanego przez Centrum Riviera Sp. z o.o. REGULAMIN KIDS CLUB Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania programu Kids Club, organizowanego przez Centrum Riviera Sp. z o.o. Słowniczek pojęć: 1. Centrum Centrum Riviera Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 I. SŁOWNICZEK UŻYTYCH POJĘĆ. Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz otrzymywany przez Uczestnika po rejestracji w Programie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin PROGRAMU AFILIACYJNEGO Alior Bank i T-Mobile Usługi Bankowe

Regulamin PROGRAMU AFILIACYJNEGO Alior Bank i T-Mobile Usługi Bankowe Regulamin PROGRAMU AFILIACYJNEGO Alior Bank i T-Mobile Usługi Bankowe 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Afiliacyjnego Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, w tym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Strefa Korzyści

Regulamin Promocji Strefa Korzyści Regulamin Promocji Strefa Korzyści I. Informacje ogólne 1. Promocja Strefy Korzyści (dalej Promocja ) polega na stworzeniu przez Organizatora Promocji platformy do udostępniania Klientom ofert Banku i

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu lojalnościowego

Regulamin programu lojalnościowego Regulamin programu lojalnościowego I. Postanowienia ogólne 1. Program lojalnościowy CLUB BON APETITO ma na celu budowanie relacji między klientami a Organizatorem Programu poprzez nagradzanie klientów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Karta Rabatowa EUROCASH z dnia 01.02.2011

REGULAMIN PROMOCJI Karta Rabatowa EUROCASH z dnia 01.02.2011 Niniejszy Regulamin określa zasady Promocji "Karta Rabatowa EUROCASH", prowadzonej przez spółkę EUROCASH S.A. z siedzibą w Komornikach przy ul. Wiśniowej 11, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Konto Premium MEDIA MARKT

Regulamin Programu Konto Premium MEDIA MARKT Regulamin Programu Konto Premium MEDIA MARKT I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Program Konto Premium świadczony jest przez Usługodawcę. 2. Przystąpienie do Usługi Konto Premium uprawnia Użytkownika Premium do

Bardziej szczegółowo

RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM

RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM Regulamin (dalej jako Regulamin ) Akcji Promocyjnej (zamiennie jako Promocja ) określa: cel Promocji, warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU GŁODOMANIACY Edycja 2014

REGULAMIN PROGRAMU GŁODOMANIACY Edycja 2014 Marketing House Sp. z o.o. informuje, że Program prowadzony pod nazwą Głodomaniacy Edycja 2013 jest kontynuowany w ramach edycji na rok 2014. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem tegorocznej edycji Programu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Sklep internetowy monogram-mag.com prowadzony jest przez: Monogram Publishing Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-609), ul. Fabryczna 20 a, Tel.: + 48

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Konto Plus

Regulamin Programu Konto Plus Regulamin Programu Konto Plus I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Program Konto Plus świadczona jest przez Usługodawcę. 2. Przystąpienie do Usługi Konto Plus uprawnia Kupującego do uzyskania i korzystania z dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r.

Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r. Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r. Sklep internetowy koinonia.org.pl jest prowadzony przez: Wydawnictwo KOINONIA Chrześcijańskiej Fundacji Życie i Misja,

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE:

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE: Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. Sklep internetowy BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. działający pod adresem www.bosch-home.pl/store ( Sklep Internetowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Same plusy

REGULAMIN PROMOCJI Same plusy REGULAMIN PROMOCJI Same plusy I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Same plusy, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux Poland Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu oszczędnościowego Skarbonka, realizowanego przez Auchan Polska Sp. z o.o.

Regulamin programu oszczędnościowego Skarbonka, realizowanego przez Auchan Polska Sp. z o.o. Regulamin programu oszczędnościowego Skarbonka, realizowanego przez Auchan Polska Sp. z o.o. Definicje 1. Przez użyte w niniejszym regulaminie określenia należy rozumieć: a) Program program oszczędnościowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego KLIK

Regulamin Programu Lojalnościowego KLIK Regulamin Programu Lojalnościowego KLIK 1. Definicje Terminy i pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1.1. Program Program lojalnościowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu oszczędnościowego Skarbonka, realizowanego przez Auchan Polska Sp. z o.o.

Regulamin programu oszczędnościowego Skarbonka, realizowanego przez Auchan Polska Sp. z o.o. Regulamin programu oszczędnościowego Skarbonka, realizowanego przez Auchan Polska Sp. z o.o. Definicje 1. Przez użyte w niniejszym regulaminie określenia należy rozumieć: a) Program program oszczędnościowy

Bardziej szczegółowo

I. DEFINICJE. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

I. DEFINICJE. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Panasonic Marketing Europe GmbH Oddział w Polsce za pośrednictwem Platformy CRM Panasonic Club pod adresem: www.panasonic-club.pl z dnia 30 października

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne Obowiązuje od 01/04/2014 r. I. Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Promocji Bonus Plus w programie smartdom

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A.

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Warszawa, czerwiec 2014 r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Informacje. 1. Serwis serwis internetowy w domenie http://activeschool.pl/sklep/, do którego prawa przysługują Usługodawcy;

Rozdział I. Informacje. 1. Serwis serwis internetowy w domenie http://activeschool.pl/sklep/, do którego prawa przysługują Usługodawcy; Regulamin e-sklepu Centrum Edukacyjnego Active School Rozdział I 1 Informacje 1. Serwis serwis internetowy w domenie http://activeschool.pl/sklep/, do którego prawa przysługują Usługodawcy; 2. Sklep część

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Partnerskiego NEOPartner

Regulamin Programu Partnerskiego NEOPartner Regulamin Programu Partnerskiego NEOPartner 1. Definicje 1. Program Partnerski - witryna internetowa znajdująca się pod adresem www.neo24.pl/neopartner.html funkcjonująca pod nazwą NEOPartner. 2. Sklep

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1. do Regulaminu Diageo Profit Club

Aneks nr 1. do Regulaminu Diageo Profit Club Aneks nr 1 (dalej: Aneks ) do Regulaminu Diageo Profit Club Diageo Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jako organizator Platformy Diageo Profit Club, niniejszym zmienia: 1. Punkt 1.6 otrzymuje nowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Mazda More & More Karta VIP. 1. Przedmiot Regulaminu. 2. Definicje

Regulamin Akcji Mazda More & More Karta VIP. 1. Przedmiot Regulaminu. 2. Definicje Regulamin Akcji Mazda More & More Karta VIP 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady i warunki przeprowadzenia Akcji przez Organizatora przy udziale Autoryzowanych Podmiotów oraz zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE

UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: Data spłaty - oznacza dzień, w którym Pożyczkobiorca winien spłacić Pożyczkę powiększoną o Prowizję za udzielenie Pożyczki

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego cetus.szczecin.pl

Regulamin sklepu internetowego cetus.szczecin.pl Regulamin sklepu internetowego cetus.szczecin.pl I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Właścicielem sklepu internetowego cetus.szczecin.pl jest Michał Henszke prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Cetus Michał

Bardziej szczegółowo