REGULAMIN PROGRAMU DLA KONSULTANTEK Okręgi National K9/2013 (zwany dalej Programem)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PROGRAMU DLA KONSULTANTEK Okręgi National K9/2013 (zwany dalej Programem)"

Transkrypt

1 REGULAMIN PROGRAMU DLA KONSULTANTEK Okręgi National K9/2013 (zwany dalej Programem) I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Programu jest Avon Cosmetics Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ulicy Słowiczej 32, Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , NIP , kapitał zakładowy w wysokości: ,00 PLN zwany dalej Organizatorem lub Avon, z wykorzystaniem Programu organizowanego i zarządzanego przez Loyalty Partner Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ( LP ) przy współpracy przedsiębiorców, z którymi LP zawarł umowy o współpracy w ramach Programu. Warunki uczestnictwa w Programie, oraz Regulamin zamawiania i dostawy nagród w ramach dostępne na stronie internetowej 2. Uczestnikami Programu mogą być wyłącznie Konsultantki Avon okręgów National. 3. W Programie nie będą uczestniczyć Konsultantki okręgów Trendsetter. 4. Zasady Programu zawarte są w niniejszym Regulaminie Programu. Regulamin Programu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej 5. Poprzez przystąpienie do Programu uczestnicy akceptują zasady zawarte w Regulaminie Programu. II. Czas Czas trwania Programu: Okręgi National Katalog 9/2013 III. Uczestnicy W Programie biorą udział dobrane przez Avon Konsultantki, tj. osoby, które zawarły z Organizatorem Umowę Konsultantki, a która to umowa nie wygasła lub nie została rozwiązana w czasie trwania Programu (zwany dalej Uczestnikiem ). IV. Zasady działania Programu 1. Konsultantka Avon, aby wziąć udział w Programie powinna osiągnąć indywidualny cel sprzedaży kwalifikowanej wyznaczony dla niej w katalogu 09/2013 lub cel zakupu wymaganej liczby produktów Anew ze stron i w katalogu oraz w magazynie FOCUS. 2. Każdy zestaw Anew liczy się jako jedna sztuka do realizacji celu zakupu wymaganej liczby produktów Anew. 3. Niespełnienie celu wyznaczonego dla Konsultantki, o których mowa w ust. 1 powyżej, w katalogu trwania Programu, nie wykluczy Konsultantki z dalszego

2 udziału w następnych Programach organizowanych przez Avon i realizacji celów wyznaczonych na kolejne katalogi. 4. Informację o wysokości celu na katalog trwania Programu Konsultantka znajdzie w Strefie Konsultantki nie wcześniej jednak niż w dniu startu katalogu. 5. Sprzedaż kwalifikowana jest to sprzedaż liczona jako podstawa opustu Konsultantki, ale pomniejszona o wartość zwróconych przez Konsultantkę produktów. 6. Niezależnie od punktów za osiągnięcie celu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, za każde 10 zł sprzedaży kwalifikowanej w K09/2013 Konsultantka otrzyma 5 punktów ; Konsultantka może otrzymać maksymalnie 500 punktów. V. Przywileje: 1. Przywilejem w Programie jest uzyskanie gwarantowanej liczby punktów pod warunkiem osiągnięcia wyznaczonego przez Organizatora celu sprzedaży kwalifikowanej i/lub celu zakupu wymaganej liczby produktów Anew - liczba uzyskanych punktów zależna będzie od zrealizowanego wariantu. 2. Za osiągnięcie każdego wariantu celu indywidualnego przysługuje ściśle określona liczba punktów. Przykład: 1. Indywidualny cel na K9/2013 dla Konsultantki A: (1a) Cel zakupu wymaganej liczby produktów Anew - 4szt pkt. (1b) Cel sprzedaży kwalifikowanej - 350zł pkt. 2. Cel dodatkowy: 5pkt. Za każde 10 zł sprzedaży kwalifikowanej Konsultantka A w K9/2013 osiągnęła: Cel idywidualny (1a) Liczba zakupionych sztuk Anew Cel idywidualny (1b) Łączna sprzedaż kwalifikowana w K 9 (zł) Cel dodatkowy (2) 5pkt. Za każde 10 zł sprzedaży kwalifikowanej 5 szt (w tym 1 zestaw ze str 94 liczony jako 1 szt) 300 pkt. 500 zł 500 pkt. 500zł / 10zł * 5 pkt Konsultantka A uzyskała w K9/2013 łącznie 1050 punktów. 250 pkt. VI. Karta 1. Dobrane przez Avon Konsultantki w przesłanej przez Organizatora korespondencji otrzymają niezbędne materiały oraz jedną kartę ( Karta ), która umożliwia udział w niniejszym Programie oraz Programie. W przypadku, gdy Konsultantka Avon jest już uczestnikiem Programu i posiada Kartę, wówczas posiadana przez nią karta uprawnia także do zbierania punktów w Avon. W ramach niniejszego Programu w Avon, Konsultantka zbiera punkty

3 VII. samodzielnie nie ma możliwości zbierania punktów przyznawanych przez Avon na drugą kartę. 2. Do skutecznego zbierania punktów za realizację wyznaczonych celów wymagane jest jednorazowe dopisanie numeru Karty do konta Konsultantki przy użyciu opcji Dopisz kartę dostępnej w Strefie Konsultantki najpóźniej w katalogu następującym po katalogu realizacji celu. Dopisanie numeru karty stanowi jej zarejestrowanie w Avon. Po dopisaniu numeru karty do konta Konsultantki, kolejne zdobyte punkty będą dodawane automatycznie. Numer karty dopisany do konta Konsultantki jest unikalny, tzn. ta sama karta nie może być przypisana do kont wielu Konsultantek. W przypadku, gdy żadna karta nie została dopisana do konta Konsultantki w wymaganym czasie, punkty za realizację celów nie będą mogły być zrealizowane. 3. Karty pozostają własnością LP. Kart nie można zbywać lub przekazywać w inny sposób osobom trzecim. Zalecane jest zabezpieczenie numeru Karty przed dostępem osób nieuprawnionych. 4. Karty nie są elektronicznymi instrumentami płatniczymi, a w szczególności nie są kartami kredytowymi, debetowymi ani innymi kartami z funkcją płatniczą. Przyznanie punktów oraz wymiana punktów na nagrody 1. Organizator przyznaje punkty na konto Konsultantki za realizację celów. Liczba punktów przyznawana za realizację celów została ustalona przez Organizatora. 2. Informację o gwarantowanej liczbie punktów przyznawanych za realizację każdego wariantu celu w katalogu trwania Programu Konsultantka znajdzie w Strefie Konsultantki najwcześniej w dniu startu katalogu. 3. Informację o posiadanej liczbie punktów zdobytych za realizację wyznaczonych celów oraz łączną liczbę punktów uzyskanych w Avon Konsultantka znajdzie na rozliczeniu do faktury oraz w Strefie Konsultantki. 4. Liczba punktów możliwa do uzyskania za realizację celu nie podlega wielokrotności. 5. Wartość zakupów dokonanych w Centrach Obsługi Konsultantek wlicza się do realizacji celów w Programie. 6. Zgromadzone w Avon oraz poprzez zakupy towarów i usług w punktach sprzedaży Partnerów Programu (tj. przedsiębiorców z którymi LP zawarł umowy o współpracy), punkty podlegają wymianie na bony lub inne nagrody (zwane dalej Nagrodami ) oferowane przez LP za pośrednictwem Sklepu z Nagrodami i Partnerów Programu. Możliwe jest także przekazanie zgromadzonych punktów organizacji dobroczynnej. Szczegóły dotyczące programu dostępne są na 7. Konsultantka może żądać wymiany punktów na Nagrody, jeżeli posiada ważną kartę zarejestrowaną na stronie oraz zebrała liczbę punktów wystarczającą do wymiany na określoną nagrodę, z tym zastrzeżeniem, iż wymiana punktów możliwa jest wówczas, gdy stan konta wynosi co najmniej 500 (pięćset) punktów. Maksymalna liczba punktów, jaka może podlegać jednorazowo wymianie to (siedemdziesiąt sześć tysięcy) punktów.

4 8. Zebrane punkty nie podlegają wymianie na pieniądze. 9. W przypadku, gdy Konsultantka jest osobą prowadzącą działalność gospodarczą wówczas od Nagrody odprowadzi we własnym zakresie podatek dochodowy. 10. W przypadku wymiany punktów na Nagrody lub w przypadku przekazania ich organizacji dobroczynnej, LP odejmie ilość punktów odpowiadających wybranemu świadczeniu z konta Konsultantki. 11. Reklamacje dotyczące punktów przyznanych przez Organizatora za zakupy w Avon w Programie będą przyjmowane do dnia 24 lipca 2013, w formie pisemnej za pośrednictwem Strefy Konsultantki opcja Skontaktuj się z nami. 12. Wszelkie Nagrody oraz zasady ich wydawania są poddane warunkom i ograniczeniom zawartym w aktualnym katalogu nagród lub innych materiałach opublikowanych przez LP. Punkty mogą być wymieniane wyłącznie na Nagrody wymienione w aktualnym katalogu nagród. 13. Konsultantka jest zobowiązana do zastosowania się do zasad i warunków obowiązujących u dostawcy nagród, w szczególności w odniesieniu do nagród wymagających rezerwacji z wyprzedzeniem oraz wszelkich ograniczeń lub opłat związanych z realizacją, odwołaniem lub zmianą takiej rezerwacji. 14. Zamówienie Nagrody następuje zgodnie z Regulaminem Zamawiania i dostawy Nagród, dostępnego na 15. W przypadku dokonania zamówienia Nagrody z oferty Avon poprzez realizację bonu zniżkowego lub opustowego, nastąpi stosownie do postanowień Regulaminu korzystania z bonów płatniczych lub opustowych. 16. Wszelkie reklamacje dotyczące zamówionych Nagród powinny być kierowanie bezpośrednio do LP w trybie i na zasadach przewidzianym w Regulaminie zamawiania i dostawy Nagród. 17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Programu, w sytuacji, gdy jest to spowodowane zdarzeniami o charakterze siły wyższej lub nastąpiło z przyczyn leżących po stronie innych podmiotów, w tym w szczególności LP, na których działania Organizator nie ma jakiegokolwiek wpływu. VIII. Pozostałe warunki i regulacje prawne 1. Organizator ma wyłączne prawo interpretacji postanowień niniejszych zasad oraz rozstrzygania sytuacji, których one nie przewidują. 2. W przypadku nadużyć ze strony Konsultantki, Organizator zastrzega sobie prawo do jej usunięcia z udziału w Programie na wniosek Dyrektora Sprzedaży, Regionalnego Menedżera Sprzedaży, Dywizyjnego Menedżera Sprzedaży lub Okręgowego Menedżera Sprzedaży. W takim przypadku Avon może wnosić o zablokowanie lub cofnięcie punktów przyznanych przez Avon takiej Konsultantce. 3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia w Regulaminie zmian w każdym czasie, o których Konsultantki zostaną poinformowane. 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mieć będą regulaminy ( Warunki uczestnictwa w Programie oraz Regulamin zamawiania i dostawy nagród) dostępne na stronie internetowej W przypadku wystąpienia jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy

5 postanowieniami niniejszego Programu a Regulaminami, pierwszeństwo zastosowania znajdują postanowienia niniejszego Programu. W imieniu Organizatora

16.06.2010. Szanowni Państwo,

16.06.2010. Szanowni Państwo, 16.06.2010 Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że dbając o Państwa wygodę korzystania z Karty Programu Lojalnościowego DOM, z dniem 16 lipca 2010 r. wprowadzamy następujące udogodnienia: Bezpłatne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Grupa Azoty Zakładów Chemicznych POLICE SA (obowiązuje od dnia 01.07.2014r. do odwołania)

Załącznik nr 1. Grupa Azoty Zakładów Chemicznych POLICE SA (obowiązuje od dnia 01.07.2014r. do odwołania) Załącznik nr 1 Regulamin Ogólnopolskiego Programu DOBRY PLON Grupa Azoty Zakładów Chemicznych POLICE SA (obowiązuje od dnia 01.07.2014r. do odwołania) Terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują poniższe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 I. SŁOWNICZEK UŻYTYCH POJĘĆ. Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU Karta Grzechu Warta

REGULAMIN PROGRAMU Karta Grzechu Warta 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PROGRAMU Karta Grzechu Warta Zmiana wprowadzona 1 maja 2014 r. 1. Definicje a) Uczestnik - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i która w trybie opisanym w niniejszym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO DLA FIRM GROHE SMART

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO DLA FIRM GROHE SMART REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO DLA FIRM GROHE SMART I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania Programu lojalnościowego dla firm GROHE SMART (dalej: Program ), w szczególności

Bardziej szczegółowo

Sklep - sklep internetowy, dostępny w domenie agito.pl, prowadzony przez Wydawcę;

Sklep - sklep internetowy, dostępny w domenie agito.pl, prowadzony przez Wydawcę; REGULAMIN KART PODARUNKOWYCH SKLEPU INTERNETOWEGO AGITO.PL Definicje Wydawca - Agito Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żeromskiego 17, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy m.st.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 02.05.2013 I. SŁOWNICZEK UŻYTYCH POJĘĆ. Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU SPRZEDAŻY PREMIOWEJ K 2

REGULAMIN PROGRAMU SPRZEDAŻY PREMIOWEJ K 2 REGULAMIN PROGRAMU SPRZEDAŻY PREMIOWEJ K 2 1. Postanowienia ogólne. Organizatorem Programu Sprzedaży Premiowej,,K 2 jest, Karel 2 sp. z o.o. w Bielsku-Białej, 43-346 Bielsko-Biała zarejestrowana w rejestrze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Karta Rabatowa EUROCASH z dnia 01.02.2011

REGULAMIN PROMOCJI Karta Rabatowa EUROCASH z dnia 01.02.2011 Niniejszy Regulamin określa zasady Promocji "Karta Rabatowa EUROCASH", prowadzonej przez spółkę EUROCASH S.A. z siedzibą w Komornikach przy ul. Wiśniowej 11, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego AdPro Studia Propaganda

Regulamin Programu Lojalnościowego AdPro Studia Propaganda Regulamin Programu Lojalnościowego AdPro Studia Propaganda Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Programu Lojalnościowego AdPro Studia Propaganda, organizowanego przez Studio Reklamowe Propaganda.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne Obowiązuje od 01/04/2014 r. I. Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Promocji Bonus Plus w programie smartdom

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU CLUBCARD wersja z dnia 01 sierpnia 2015 r. Definicje:

REGULAMIN PROGRAMU CLUBCARD wersja z dnia 01 sierpnia 2015 r. Definicje: REGULAMIN PROGRAMU CLUBCARD wersja z dnia 01 sierpnia 2015 r. Definicje: Program CLUBCARD - oznacza Program dla Klientów, którego organizatorem jest TESCO (Polska) Sp. z o.o., prowadzony w Sklepach sieci

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Raty i świąteczny prezent

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Raty i świąteczny prezent REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Raty i świąteczny prezent I) Słowniczek użytych pojęć 1) Organizator - Sprzedaż Premiowa Raty i świąteczny prezent, zwana dalej Sprzedaż Premiowa, organizowana jest przez

Bardziej szczegółowo

INTEGRA - PROGRAM LOJALNOŚCIOWY APEXIM AB Sp. z o.o. Grupa AB S.K.A.

INTEGRA - PROGRAM LOJALNOŚCIOWY APEXIM AB Sp. z o.o. Grupa AB S.K.A. INTEGRA - PROGRAM LOJALNOŚCIOWY APEXIM AB Sp. z o.o. Grupa AB S.K.A. I. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące znaczenie, o ile z kontekstu, w jakim zostały użyte, nie wynika

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Oferta retencyjna Lojalni Zyskują 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w sprzedaży premiowej Oferta retencyjna Lojalni Zyskują zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO DLA INSTALATORA CAIUS WSPIERA PROFESJONALISTÓW

REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO DLA INSTALATORA CAIUS WSPIERA PROFESJONALISTÓW REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO DLA INSTALATORA CAIUS WSPIERA PROFESJONALISTÓW 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Programie Motywacyjnym Caius wspiera

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 15 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 15 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 15 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 15 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin promocji Ubezpieczenia Link4 na stacjach Moya 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady promocji Ubezpieczenia Link4 na stacjach Moya przeznaczonej dla klientów sieci Moya.

Bardziej szczegółowo

INTEGRA - PROGRAM LOJALNOŚCIOWY APEXIM AB Sp. z o.o. Grupa AB S.K.A.

INTEGRA - PROGRAM LOJALNOŚCIOWY APEXIM AB Sp. z o.o. Grupa AB S.K.A. INTEGRA - PROGRAM LOJALNOŚCIOWY APEXIM AB Sp. z o.o. Grupa AB S.K.A. I. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące znaczenie, o ile z kontekstu, w jakim zostały użyte, nie wynika

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Strefa Korzyści

Regulamin Promocji Strefa Korzyści Regulamin Promocji Strefa Korzyści I. Informacje ogólne 1. Promocja Strefy Korzyści (dalej Promocja ) polega na stworzeniu przez Organizatora Promocji platformy do udostępniania Klientom ofert Banku i

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz otrzymywany przez Uczestnika po rejestracji w Programie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Konto Premium MEDIA MARKT

Regulamin Programu Konto Premium MEDIA MARKT Regulamin Programu Konto Premium MEDIA MARKT I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Program Konto Premium świadczony jest przez Usługodawcę. 2. Przystąpienie do Usługi Konto Premium uprawnia Użytkownika Premium do

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Promocji Bonus Plus w programie smartdom (dalej: Promocja lub Bonus

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji mokazje w Serwisie Transakcyjnym oraz Aplikacji Mobilnej mbanku obowiązuje od 25.08.2015 r.

Regulamin promocji mokazje w Serwisie Transakcyjnym oraz Aplikacji Mobilnej mbanku obowiązuje od 25.08.2015 r. Regulamin promocji mokazje w Serwisie Transakcyjnym oraz Aplikacji Mobilnej mbanku obowiązuje od 25.08.2015 r. Strona1 z 10 I. Informacje ogólne 1. Promocja mokazje (dalej Promocja ) polega na stworzeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Płacę z Allegro za zakupy

Regulamin usługi Płacę z Allegro za zakupy Regulamin usługi Płacę z Allegro za zakupy Artykuł 1. Definicje Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: QXL POLAND podmiot administrujący Allegro, z siedzibą w Poznaniu, 60-324 Poznań, przy ul. Marcelińskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Więcej urządzeń. To się opłaca!

REGULAMIN PROMOCJI Więcej urządzeń. To się opłaca! REGULAMIN PROMOCJI Więcej urządzeń. To się opłaca! I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Więcej urządzeń. To się opłaca!, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy oraz Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej zwane "OWU")

Ogólne Warunki Umowy oraz Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej zwane OWU) Ogólne Warunki Umowy oraz Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej zwane "OWU") 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Na stronie internetowej www.groupon.pl (dalej zwanej Serwisem Groupon ) prowadzonej

Bardziej szczegółowo

polskieubezpieczenia.pl REGULAMIN SERWISU

polskieubezpieczenia.pl REGULAMIN SERWISU polskieubezpieczenia.pl REGULAMIN SERWISU Witamy w Polskich Ubezpieczeniach. AutoCard Sp. z o.o. jako zarządca serwisu zastrzega w niniejszym regulaminie wyłączne prawa i warunki do korzystania z portalu.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KIDS CLUB. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania programu Kids Club, organizowanego przez Centrum Riviera Sp. z o.o.

REGULAMIN KIDS CLUB. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania programu Kids Club, organizowanego przez Centrum Riviera Sp. z o.o. REGULAMIN KIDS CLUB Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania programu Kids Club, organizowanego przez Centrum Riviera Sp. z o.o. Słowniczek pojęć: 1. Centrum Centrum Riviera Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo