F.H.U. A BELL. (regulamin programu lojalnościowego) I..Postanowienia ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "F.H.U. A BELL. (regulamin programu lojalnościowego) I..Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 (regulamin programu lojalnościowego) F.H.U. A BELL Nowy Ciechocinek 14a, Ciechocinek (serwis samochodowy) tel/fax Broniewskiego 3, Ciechocinek (salon kosmetyczno-fryzjerski) tel I..Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej regulaminem, określa zasady przeprowadzenia oraz udziału w Programie Lojalnościowym pod nazwą Karta stałego klienta, zwanym dalej programem, adresowanym do klientów serwisu oraz salonu kosmetycznego, Regulamin definiuje zasady przyznawania, wydawania, odejmowania, reklamowania i unieważniania punktów naliczanych w związku z zakupem Produktów i usług świadczonych w F.H.U. A BELL oraz zasady wymiany punktów na nagrody. 2. Organizatorem Programu jest F.H.U. A BELL z siedzibą w Nowy Ciechocinek14a, zwany dalej Organizatorem, który zarządza Programem poprzez specjalny system informatyczny zwany systemem. 3. W Programie mogą brać udział klienci serwisu i salonu, będący pełnoletnimi osobami fizycznymi, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwani dalej Uczestnikami. 4.W Programie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, właściciele i pracownicy firmy F.H.U. A BELL oraz ich małżonkowie, wstępni, zstępni i rodzeństwo. 5.Program realizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i trwa od dnia 1 kwietnia 2012 r. do odwołania, którego termin zostanie podany przez Organizatora do wiadomości uczestników z co najmniej 3-miesięcznym wyprzedzeniem za pośrednictwem informacji wywieszonych w swoich oddziałach, umieszczonych na stronie internetowej Organizatora oraz lokalnej prasie. 6.Regulamin dostępny jest w biurze Organizatora, na stronie internetowej Wypełnienie i podpisanie (załącznika nr.1) w obecności pracownika firmy F.H.U. A BELL oznacza jednocześnie zapoznanie się z Regulaminem. 7.Adres do korespondencji z Organizatorem w sprawach związanych z programem, zwany dalej adresem Organizatora jest następujący: F.H.U. A BELL Nowy Ciechocinek 14a, Ciechocinek II. Warunki przystąpienia do Programu: 1. Warunkiem przystąpienia do programu jest wypełnienie w sposób, czytelny formularza (załącznika nr.1), złożenie go w dowolnym punkcie oraz dokonanie w nim jednorazowych zakupów za kwotę powyżej 50 zł. 2. Wypełniając formularz (załącznik nr1), uczestnik wyraża zgodę na zasady regulaminu i zobowiązuje się je przestrzegać. Uczestnik wyraża także zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz na komunikowanie się z Uczestnikiem drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną w celach związanych z programem oraz promocją innej 1

2 działalności Organizatora. 3.Udział w programie jest dobrowolny. 4.Podanie danych osobowych w zakresie określonym w regulaminie jest niezbędne do wzięcia udziału w programie. 5.Prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy zawiera następujące dane Uczestnika: imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, datę wypełnienia formularza (czyli datę przystąpienia do Programu) oraz podpis Uczestnika. 6.Dodatkowo formularz powinien zawierać numer telefonu, adres Uczestnika. Podanie tych danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich brak spowoduje, że Uczestnik nie będzie otrzymywał części informacji dotyczących programu. 7. Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy Uczestnik przekazuje w firmie sprzedawcy, który potwierdza przyjęcie formularza swoim podpisem oraz pieczątką oddziału. 8. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest do pobrania w oddziałach oraz na stronie 9.Za datę przystąpienia do programu przyjmuje się datę wypełnienia formularza zgłoszeniowego przez Uczestnika. 10.Naliczanie punktów rozpoczyna się z chwilą przystąpienia do programu. 11. Uczestnik może przystąpić do programu w dowolnym momencie jego trwania. 12.Wypełniony formularz jest przesyłany przez oddział do Organizatora przesyłką kurierską lub poleconą albo przekazywany osobiście. 13.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie, nieczytelnie lub nieprawidłowo wypełniony przez Uczestnika formularz zgłoszeniowy oraz za działalność przedsiębiorstw świadczących usługi pocztowe i telekomunikacyjne. Formularze wypełnione błędnie, nieczytelnie lub nieprawidłowo bądź takie, które nie wpłynęły do Organizatora, nie będą skutkowały przystąpieniem do programu. 14. Uczestnik ma prawo do wglądu do treści swoich danych osobowych oraz żądania ich zmiany, aktualizacji lub usunięcia poprzez pisemną prośbę skierowaną do Organizatora. Żądanie usunięcia danych osobowych równoznaczne jest z rezygnacją z uczestnictwa w programie III Karta Uczestnika 1.Uczestnik przystępujący do programu otrzymuje kartę, która posiada numer przypisany konkretnemu Uczestnikowi programu. 2. Karta jest niezbywalna i pozostaje wyłączną własnością Organizatora. 3. Karta nie jest kartą kredytową, bankomatową czy płatniczą. 4. Karta wydawana jest Uczestnikowi bez pobierania z tego tytułu opłaty. 5.Uczestnik może posiadać wyłącznie jedną kartę aktywną uprawniającą do naliczania punktów i wymiany ich na nagrody lub usługi. W przypadku, gdy Uczestnik lub osoba posiada więcej niż jedną kartę aktywną zarejestrowaną, Organizator uprawniony jest do unieważnienia wszystkich kart tego Uczestnika, co oznacza anulowanie zapisanych na kratach punktów programu. O powyższym Organizator niezwłocznie powiadomi Uczestnika pocztą elektroniczną lub listem poleconym. 8.Karta służy do gromadzenia punktów na koncie Uczestnika i umożliwia wymianę punktów na nagrody lub usługi oferowane przez F.H.U. A BELL. 9.Karta może być używana wyłącznie przez Uczestnika. Karta nie może być udostępniana innym osobom. 10.W przypadku powzięcia przez personel wątpliwości co do autentyczności karty, może być ona zatrzymana. W takim przypadku naliczanie punktów zostanie wstrzymane aż do wyjaśnienia wątpliwości. 11.Każda karta Uczestnika jest ważna nie dłużej niż przez okres trwania programu. 12.Uczestnik powinien okazać swoją kartę sprzedawcy w przed dokonaniem zakupu towarów bądź usługi pod rygorem odmowy przyznania punktów. 2

3 13.W przypadku zniszczenia, zagubienia, lub kradzieży karty Uczestnik powinien zgłosić ten fakt w formie pisemnej Organizatorowi, który w terminie 1 miesiąca od daty otrzymania takiego zgłoszenia wystawi Uczestnikowi odpłatny duplikat karty w cenie 10,00 zł brutto. Jednocześnie karta oryginalna zostaje dezaktywowana. IV. Przyznawanie punktów 1.Organizator przyznaje punkty na konto Uczestnika za nabycie produktów i usług F.H.U. A BELL świadczonych przez Organizatora. 2.Wymiana punktów na gotówkę jest wykluczona. Punkty nie mogą być też wymieniane na nagrody w połączeniu z dopłatą gotówką lub kartą płatniczą. 3.Warunkiem przyznania punktów jest wręczenie przez Uczestnika swojej karty sprzedawcy, zanim Uczestnik nabędzie produkty lub usługi objęte programem (przed zamknięciem transakcji). Późniejszy zapis punktów na podstawie paragonów lub innych dowodów dokonanego zakupu nie jest możliwy. 4.Punkty przyznawane są wyłącznie pod warunkiem dokonania pełnej zapłaty za zakupione towary usługi. 5. Punkty przyznawane są według następującego przelicznika: każde wydane na opony 100 zł-5pkt,od zapłaconej usługi 100 zł-10pkt,pozostałe produkty 100zł-10pkt (z wykluczeniem części regenerowanych oraz oryginalnych zakupionych u dilera OE). Punkty naliczane są od kwoty 30zł. Nie dolicza się do konta punktów niepełnych; w przypadku, gdy wartość zakupów będzie równa niepełnej sumie punktów, będą one zaokrąglane w górę. 6. Uczestnik może zawsze sprawdzić ilość zgromadzonych na swoim koncie punktów za pośrednictwem sprzedawcy lub za pośrednictwem strony internetowej (sprawdź saldo karty) wpisując numer karty oraz trzycyfrowy kod zawarty na odwrocie karty. 7. W przypadku, gdy Uczestnik zwróci nabyte produkty objęte programem, za które zostały przyznane punkty i otrzyma zwrot wartości tych produktów lub usług, Organizator odejmie z konta Uczestnika przyznane w chwili zakupu punkty. W takim przypadku Uczestnik zobowiązany jest wręczyć kartę sprzedawcy w celu odjęcia z konta Uczestnika uprzednio przyznanych punktów. 8.Uczestnik, któremu w ciągu 12 kolejno następujących miesięcy nie przyznano punktów, zostanie wykluczony z programu. Wykluczenie uczestnika we wskazanym przypadku nie wymaga jego powiadomienia. 9.Uczestnik, który zostanie wykluczony z programu, traci zgromadzone punkty. 10.Punkty przyznane w wyniku błędu systemu informatycznego lub pomyłki pracowników Organizatora bądź pracowników sklepów zostaną anulowane. 11.Uczestnik może w dowolnym momencie zrezygnować z uczestniczenia w programie poprzez złożenie u Organizatora pisemnego oświadczenia, którego wzór dostępny jest na stronie internetowej Organizatora opatrzonego własnoręcznym podpisem. Z chwilą złożenia takiego oświadczenia wszystkie punkty zgromadzone na koncie uczestnika zostaną anulowane, a jego dane osobowe usunięte ze zbioru danych 12. Punkty nie są przyznawane z innymi promocjami V. Wymiana punktów na nagrody lub usługi 1.Wszelkie nagrody oraz zasady ich wydawania są poddane warunkom i ograniczeniom zawartym w aktualnym katalogu nagród lub innych materiałach opublikowanych przez Organizatora. Punkty mogą być wymieniane wyłącznie na nagrody wymienione w aktualnym katalogu nagród lub bieżące usługi oferowane przez firmę F.H.U. A BELL (wymiana punktów odbywa się na 3

4 podstawie przelicznika 1pkt=1zł). Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany katalogu nagród. Nowy katalog obowiązuje po 14 dniach od daty podania informacji o zmianie do wiadomości Uczestników na stronie internetowej Organizatora 2.Uczestnik jest zobowiązany do zastosowania się do zasad i warunków obowiązujących u dostawcy nagród, w szczególności w odniesieniu do nagród wymagających rezerwacji z wyprzedzeniem oraz wszelkich ograniczeń lub opłat związanych z realizacją, odwołaniem lub zmianą takiej rezerwacji. 3.Nagrody wydane na rzecz Uczestników będą obciążone zryczałtowanym podatkiem dochodowym obciążającym wyłącznie Uczestnika, pobranym przez Organizatora zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi (dotyczy nagród o wartości powyżej kwoty 760 zł). Przekazanie takiej nagrody Uczestnikowi nastąpi pod warunkiem dostarczenia organizatorowi wszystkich danych niezbędnych do spełnienia obowiązku podatkowego, dokonania wpłaty należnego zryczałtowanego podatku w wysokości 10 % wartości nagrody naliczonego zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dn r. z późn. zm. Uczestnik jest zobowiązany do pisemnego potwierdzenia otrzymania nagrody. W przeciwnym razie nagrody pozostaną własnością Organizatora. 4.Zamówienie nagrody lub usługi może być złożone jedynie przez Uczestnika za pośrednictwem sprzedawcy w lub bezpośrednio u Organizatora za pośrednictwem strony internetowej, poczty elektronicznej lub tradycyjnej na formularzu zamówienia nagrody (załącznik nr 2). 5. Uczestnik może żądać wymiany punktów na nagrody lub usługi, jeżeli posiada ważną kartę oraz zebrał liczbę punktów wystarczającą do wymiany na określoną nagrodę. Punkty można wymieniać na nagrody jedynie za sumę punktów zgromadzonych na jednej karcie. 6. W przypadku wymiany punktów na nagrody lub usługę, Organizator odejmie ilość punktów odpowiadających nagrodzie z konta uczestnika. 7. Organizator będzie dostarczał nagrody uczestnikom za pośrednictwem firmy logistycznej. 8. Nagrody dostarczane są do Uczestników na koszt Organizatora wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 9. Wszystkie nagrody oferowane są w miarę dostępności. Organizator zastrzega sobie prawo do zablokowania lub wycofania nagrody z katalogu nagród. Zastrzega sobie również prawo dostarczenia uczestnikowi innej nagrody o istotnych cechach odpowiadającym cechom zamówionej nagrody. 10. Otrzymane nagrody nie podlegają wymianie na inne. 11. Organizator zastrzega, że opisy nagród (w tym zdjęcia) prezentowane w katalogu nagród lub innych materiałach opublikowanych przez Organizatora, wskazują wyłącznie na rodzaj nagrody i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. 12.Zamówienia na nagrody można składać jedynie w czasie trwania programu. Zamówienia złożone po jego zakończeniu nie będą realizowane. 13.W przypadku otrzymania przez Uczestnika nagrody uszkodzonej lub niepełnowartościowej może on zażądać jej wymiany na egzemplarz pełnowartościowy pod warunkiem dostarczenia jej do najbliższego punktu F.H.U. A BELL. Przy odbieraniu nagrody Uczestnik jest zobowiązany do zbadania jej stanu, jakości i ilości pod rygorem utraty prawa do jej reklamowania. VI. Postanowienia końcowe 1. Administratorem danych osobowych pozyskiwanych i przetwarzanych w związku z udziałem uczestników w programie jest Organizator. 2. Organizator jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu w czasie jego trwania. Wszelkie zmiany regulaminu będą obowiązywały po upływie 14 dni od daty ich wprowadzenia przez Organizatora. 3. W przypadku wprowadzenia zmian w regulaminie, Organizator każdorazowo zawiadomi o nich Uczestnika poprzez udostępnienie ujednoliconego tekstu zmienionego regulaminu w swoich 4

5 oddziałach i na stronie internetowej Organizatora lub za pośrednictwem innych środków. 4. Organizator nie udziela gwarancji na przekazywane w ramach programu nagrody. 5.Organizator może wykluczyć Uczestnika z programu ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli nie przestrzega on niniejszego regulaminu. W takim wypadku Uczestnik zostanie niezwłocznie powiadomiony o wykluczeniu pocztą elektroniczną lub listem poleconym. 6. Niniejszy regulamin poddany jest właściwości prawa polskiego. 7. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z programem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora. Regulamin ważny od

Regulamin programu lojalnościowego MaxFloVIP

Regulamin programu lojalnościowego MaxFloVIP Regulamin programu lojalnościowego MaxFloVIP I. Informacje podstawowe. Baza Danych Zbiór danych osobowych Uczestników biorących udział w programie lojalnościowym MaxFloVIP. Organizator Programu (dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego AdPro Studia Propaganda

Regulamin Programu Lojalnościowego AdPro Studia Propaganda Regulamin Programu Lojalnościowego AdPro Studia Propaganda Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Programu Lojalnościowego AdPro Studia Propaganda, organizowanego przez Studio Reklamowe Propaganda.

Bardziej szczegółowo

16.06.2010. Szanowni Państwo,

16.06.2010. Szanowni Państwo, 16.06.2010 Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że dbając o Państwa wygodę korzystania z Karty Programu Lojalnościowego DOM, z dniem 16 lipca 2010 r. wprowadzamy następujące udogodnienia: Bezpłatne

Bardziej szczegółowo

polskieubezpieczenia.pl REGULAMIN SERWISU

polskieubezpieczenia.pl REGULAMIN SERWISU polskieubezpieczenia.pl REGULAMIN SERWISU Witamy w Polskich Ubezpieczeniach. AutoCard Sp. z o.o. jako zarządca serwisu zastrzega w niniejszym regulaminie wyłączne prawa i warunki do korzystania z portalu.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Grupa Azoty Zakładów Chemicznych POLICE SA (obowiązuje od dnia 01.07.2014r. do odwołania)

Załącznik nr 1. Grupa Azoty Zakładów Chemicznych POLICE SA (obowiązuje od dnia 01.07.2014r. do odwołania) Załącznik nr 1 Regulamin Ogólnopolskiego Programu DOBRY PLON Grupa Azoty Zakładów Chemicznych POLICE SA (obowiązuje od dnia 01.07.2014r. do odwołania) Terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują poniższe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 I. SŁOWNICZEK UŻYTYCH POJĘĆ. Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 02.05.2013 I. SŁOWNICZEK UŻYTYCH POJĘĆ. Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU SPRZEDAŻY PREMIOWEJ K 2

REGULAMIN PROGRAMU SPRZEDAŻY PREMIOWEJ K 2 REGULAMIN PROGRAMU SPRZEDAŻY PREMIOWEJ K 2 1. Postanowienia ogólne. Organizatorem Programu Sprzedaży Premiowej,,K 2 jest, Karel 2 sp. z o.o. w Bielsku-Białej, 43-346 Bielsko-Biała zarejestrowana w rejestrze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 15 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 15 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 15 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 15 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KIDS CLUB. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania programu Kids Club, organizowanego przez Centrum Riviera Sp. z o.o.

REGULAMIN KIDS CLUB. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania programu Kids Club, organizowanego przez Centrum Riviera Sp. z o.o. REGULAMIN KIDS CLUB Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania programu Kids Club, organizowanego przez Centrum Riviera Sp. z o.o. Słowniczek pojęć: 1. Centrum Centrum Riviera Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin KONKURSU Odbierz pieniądze za zakupy produktów ESBE

Regulamin KONKURSU Odbierz pieniądze za zakupy produktów ESBE Regulamin KONKURSU Odbierz pieniądze za zakupy produktów ESBE 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs prowadzony przez Organizatora na zasadach określonych niniejszym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ZBIERAJ PUNKTY, ODBIERAJ NAGRODY ORGANIZOWANEGO PRZEZ LEWIATAN MAŁOPOLSKA SP. Z O.O.

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ZBIERAJ PUNKTY, ODBIERAJ NAGRODY ORGANIZOWANEGO PRZEZ LEWIATAN MAŁOPOLSKA SP. Z O.O. REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ZBIERAJ PUNKTY, ODBIERAJ NAGRODY ORGANIZOWANEGO PRZEZ LEWIATAN MAŁOPOLSKA SP. Z O.O. I. ZASADY PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO 1.1. Regulamin organizowanego przez Lewiatan Małopolska

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz otrzymywany przez Uczestnika po rejestracji w Programie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WIEDZY KOMETA

REGULAMIN KONKURSU WIEDZY KOMETA REGULAMIN KONKURSU WIEDZY KOMETA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs Wiedzy KOMETA jest prowadzony przez Bayer Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 158. 2. Organizator powierza czynności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU Karta Grzechu Warta

REGULAMIN PROGRAMU Karta Grzechu Warta 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PROGRAMU Karta Grzechu Warta Zmiana wprowadzona 1 maja 2014 r. 1. Definicje a) Uczestnik - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i która w trybie opisanym w niniejszym

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja

Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej Ostra promocja (dalej: Promocja ) jest Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-308,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów")

Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów) Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów") Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1. Regulamin określa zasady,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

BYTOM KLUB REGULAMIN. 1.Postanowienia ogólne. 2. Przystąpienie do Programu

BYTOM KLUB REGULAMIN. 1.Postanowienia ogólne. 2. Przystąpienie do Programu BYTOM KLUB REGULAMIN 1.Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki programu Bytom Klub, zwanego dalej Programem. 1.2. Organizatorem Programu jest spółka Bytom S.A. z siedzibą w Bytomiu,

Bardziej szczegółowo

INTEGRA - PROGRAM LOJALNOŚCIOWY APEXIM AB Sp. z o.o. Grupa AB S.K.A.

INTEGRA - PROGRAM LOJALNOŚCIOWY APEXIM AB Sp. z o.o. Grupa AB S.K.A. INTEGRA - PROGRAM LOJALNOŚCIOWY APEXIM AB Sp. z o.o. Grupa AB S.K.A. I. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące znaczenie, o ile z kontekstu, w jakim zostały użyte, nie wynika

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU CLUBCARD wersja z dnia 01 sierpnia 2015 r. Definicje:

REGULAMIN PROGRAMU CLUBCARD wersja z dnia 01 sierpnia 2015 r. Definicje: REGULAMIN PROGRAMU CLUBCARD wersja z dnia 01 sierpnia 2015 r. Definicje: Program CLUBCARD - oznacza Program dla Klientów, którego organizatorem jest TESCO (Polska) Sp. z o.o., prowadzony w Sklepach sieci

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego Masterclub Ceresit - Klub Profesjonalistów".

Regulamin Programu Lojalnościowego Masterclub Ceresit - Klub Profesjonalistów. Regulamin Programu Lojalnościowego Masterclub Ceresit - Klub Profesjonalistów". Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie Lojalnościowym Masterclub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO KOMETA

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO KOMETA REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO KOMETA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Program KOMETA jest programem lojalnościowym prowadzonym przez Bayer Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 158. 2. Organizator

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego KLIK

Regulamin Programu Lojalnościowego KLIK Regulamin Programu Lojalnościowego KLIK 1. Definicje Terminy i pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1.1. Program Program lojalnościowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU ZA-KONTAKTOWANI oraz świadczenia usług drogą elektroniczną (wersja obowiązująca od 26 listopada 2014 r.)

REGULAMIN PROGRAMU ZA-KONTAKTOWANI oraz świadczenia usług drogą elektroniczną (wersja obowiązująca od 26 listopada 2014 r.) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PROGRAMU ZA-KONTAKTOWANI oraz świadczenia usług drogą elektroniczną (wersja obowiązująca od 26 listopada 2014 r.) 1.1 Organizatorem programu ZA-KONTAKTOWANI (zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin karty kredytowej GET

Regulamin karty kredytowej GET Regulamin karty kredytowej GET Niniejszy Regulamin karty kredytowej GET określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO DLA FIRM GROHE SMART

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO DLA FIRM GROHE SMART REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO DLA FIRM GROHE SMART I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania Programu lojalnościowego dla firm GROHE SMART (dalej: Program ), w szczególności

Bardziej szczegółowo

INTEGRA - PROGRAM LOJALNOŚCIOWY APEXIM AB Sp. z o.o. Grupa AB S.K.A.

INTEGRA - PROGRAM LOJALNOŚCIOWY APEXIM AB Sp. z o.o. Grupa AB S.K.A. INTEGRA - PROGRAM LOJALNOŚCIOWY APEXIM AB Sp. z o.o. Grupa AB S.K.A. I. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące znaczenie, o ile z kontekstu, w jakim zostały użyte, nie wynika

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO DLA INSTALATORA CAIUS WSPIERA PROFESJONALISTÓW

REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO DLA INSTALATORA CAIUS WSPIERA PROFESJONALISTÓW REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO DLA INSTALATORA CAIUS WSPIERA PROFESJONALISTÓW 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Programie Motywacyjnym Caius wspiera

Bardziej szczegółowo