Regulamin Programu Lojalnościowego TERMO-DOM NAGRODY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Programu Lojalnościowego TERMO-DOM NAGRODY"

Transkrypt

1 Regulamin Programu Lojalnościowego TERMO-DOM NAGRODY Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Programu TERMO-DOM NAGRODY, organizowanego przez TERMO-DOM Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Renata Kulenty. W szczególności Regulamin niniejszy określa prawa i obowiązki Organizatora Programu oraz uczestniczących w nim osób. 1 Definicje 1. TERMO- DOM (Organizator Programu) TERMO-DOM P.H.U Renata Kulenty 2. Program program organizowany przez TERMO- DOM, przeprowadzany jest w sklepie znajdującym się w Radzyniu Podlaskim przy ul Lubelskiej 29, który polega na tym, że Klient, będący Uczestnikiem Programu, może gromadzić Punkty za nabywanie towarów na własne potrzeby w sklepie TERMO- DOM przy ul. Lubelskiej 29 w Radzyniu Podlaskim. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o sklepie TERMO- DOM, rozumie się przez to sklep stacjonarny TERMO- DOM w Radzyniu Podlaskim przy ul. Lubelskiej 29 z wyłączeniem sklepu internetowego. Punkty uprawniają Uczestnika do otrzymania Rabatów i innych korzyści określonych w niniejszym Regulaminie oraz w materiałach marketingowych TERMO- DOM. 3. Uczestnik pełnoletni Klient TERMO-DOM, będący osobą fizyczną oraz osoby prawne w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Dz.U nr 16 poz. 93 z póź. zm.), nabywający towar w sklepie TERMO-DOM, który przystąpił do Programu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. 4. Karty Do Zbierania Punktów (Karta Programu) Karta przyznawana przez TERMO- DOM klientom sklepu, którzy wyrażą wolę przystąpienia do Programu. Karta Programu identyfikuje Uczestnika Programu, potwierdza uczestnictwo w Programie i służy do zbierania przyznawanych w Programie Punktów oraz wykorzystywania przewidzianych w Programie korzyści (np. Rabatów). Na Karcie Uczestnika ujawnia się stan punktów zebranych w Programie, czyli aktualną liczbę Punktów zebranych przez Uczestnika, uwzględniającą Punkty Zasadnicze i Punkty Dodatkowe. 5. Bon bon wartościowy wyrażony w PLN (w walucie polskich złotych) uprawniający do obniżenia kwoty paragonu w sklepach Organizatora o wartość bonu. 6. Regulamin niniejszy Regulamin Programu. 7. Rabat Lojalnościowy Rabat przyznawany Uczestnikowi Programu w zamian za Punkty zdobyte w ramach Programu, na zasadach określonych w Regulaminie. 1

2 2 Zasady ogólne 1. Organizatorem Programu jest TERMO-DOM. 2. Celem Programu jest przedstawienie i promocja towarów oferowanym Uczestnikom przez Organizatora Programu. 3. Uczestnictwo w Programie i podanie związanych z nim danych jest całkowicie dobrowolne. 4. Program organizowany jest w sklepie prowadzonym przez TERMO-DOM w Radzyniu Podlaskim przy ul. Lubelskiej 29 3 Przystąpienie do Programu 1. Uczestnikiem Programu może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny. 2. W celu przystąpienia do Programu należy zapoznać się z Regulaminem, odebrać Kartę do Zbierania Punktów, a następnie podpisać ją. 3. Uczestnik, dla celów korespondencyjnych, może podać numer telefonu komórkowego, adres owy oraz wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji związanych z realizacją Programu za pomocą wskazanych środków komunikacji elektronicznej. 4. Poprzez odebranie Karty do Zbierania Punktów i złożenie na nim własnoręcznego podpisu Uczestnik potwierdza, iż zapoznał się z Regulaminem Programu oraz akceptuje jego postanowienia. 5. Osoba, która zgodnie z Regulaminem przystąpiła do Programu (Uczestnik Programu), dysponuje w ramach Programu Kartą do Zbierania Punktów. 4 Karty Programu 1. Karta Programu, wydawana przez TERMO-DOM na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 2. Uczestnik, przystępując do Programu, otrzymuje Kartę do Zbierania Punktów, która może być używana do gromadzenia Punktów oraz do zrealizowania zakupów z Rabatem i innych korzyści przewidzianych w Programie. 2

3 3. Domniemywa się, że osoba okazująca Kartę do Zbierania Punktów jest Uczestnikiem Programu bądź osobą upoważnioną przez Uczestnika Programu do posługiwania się daną Kartą Programu. 4. W razie uzyskania przez pracowników TERMO-DOM informacji o nieprawidłowym korzystaniu przez Uczestnika lub inną osobę z Karty, Karta może zostać zatrzymana, a Uczestnik wykluczony z Programu. 5. Każda osoba korzystająca z Karty Programu jest związana niniejszym Regulaminem. 5 Przyznawanie Punktów 1. Punkty przyznawane są poprzez umieszczenie naklejki na Karcie do Zbierania Punktów za nabycie towarów lub usług w sklepie TERMO-DOM dokonane przez Uczestnika lub przez osobę upoważnioną przez Uczestnika, przy użyciu Karty Programu, niezależnie od formy płatności. 2. TERMO-DOM posiada wyłączne prawo ustalania, które towary lub usługi są objęte Programem, a także ustalania liczby Punktów, przyznawanych na Konto Uczestnika za nabycie towarów lub usług objętych Programem. 3. Informacje o Przeliczniku standardowym Punktów oraz rodzajach towarów i usług objętych Programem będą zamieszczone w materiałach informacyjnych TERMO-DOM oraz na stronie internetowej Programu TERMO-DOM (sekcja Program Lojalnościowy TERMO-DOM NAGRODY na 4. TERMO-DOM zastrzega sobie prawo do zmiany zasad naliczania Punktów, a także zakresu towarów lub usług objętych Programem. Każda taka zmiana będzie ogłaszana przez TERMO-DOM z 1-miesięcznym wyprzedzeniem poprzez umieszczenie informacji na stronie Programu i w sklepie TERMO-DOM. 5. Oprócz Punktów, przyznawanych za zakup towarów lub usług według przelicznika standardowego, Punkty mogą także być przyznawane dla Uczestnika na odmiennych od określonych w pkt 3, poprzez przyznanie dodatkowych punktów do wybranych produktów objętych Programem. Przyznanie dodatkowych punktów przez TERMO-DOM odbywa się poprzez komunikowanie Uczestnikom w momencie dokonywania zakupu wybranych towarów objętych Programem w sklepie lub w materiałach informacyjnych, udostępnianych Uczestnikom przez TERMO-DOM w sklepie lub na stronie internetowej Programu 6. Warunkiem przyznania Punktów jest okazanie przez nabywcę, przy nabyciu towaru lub usługi, pracownikowi sklepu TERMO-DOM Karty do Zbierania 3

4 Punktów. Punkty zostaną naliczone poprzez umieszczenie naklejki na Karcie do Zbierania Punktów. 7. Późniejsza niż przy zakupie rejestracja Punktów na Karcie do Zbierania Punktów, na podstawie paragonów lub innych dowodów dokonania transakcji, nie jest możliwa. 8. W przypadku gdy zostanie stwierdzone, że nie było podstawy do przyznania zarejestrowanych Punktów, TERMO-DOM będzie uprawniony do unieważnienia odpowiedniej liczby Punktów z danej Karty do Zbierania Punktów. TERMO-DOM może także wstrzymać udzielenie Rabatu Lojalnościowego, jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że Punkty zostały przyznane przez pomyłkę lub bez dokonania premiowanego Punktami nabycia towarów lub usług objętych Programem. 9. W przypadku gdy Uczestnik zwróci nabyte towary, Punkty, które zostały przyznane za ich zakup, będą odejmowane z Karty do Zbierania Punktów Uczestnika przez TERMO-DOM. Punkty zostaną odjęte w takiej liczbie, w jakiej zostały doliczone na Karcie do Zbierania Punktów Uczestnika w związku z dokonaniem nabycia towarów, które zostały następnie przez Uczestnika zwrócone. 10.Uczestnik, który zwróci towar zakupiony z Rabatem Lojalnościowym (z wykorzystaniem Punktów zgromadzonych w Programie), nie odzyskuje prawa do Rabatu Lojalnościowego ani Punktów będących podstawą udzielenia Rabatu Lojalnościowego na zwracany towar, z wyjątkiem sytuacji wyjątkowych, w których Organizator uzna za zasadne utrzymanie Rabatu Lojalnościowego mimo zwrotu towaru przez Uczestnika. 11. Punkty, zebrane na Karcie do Zbierania Punktów Uczestnika, mogą być realizowane do końca trwania Programu. Po upływie czasu trwania Programu Punkty zostaną anulowane, a Karta do Zbierania Punktów Uczestnika automatycznie anulowana. 12.Punkty i prawa z nimi związane uzyskiwane w ramach Programu nie mogą być sprzedawane, przenoszone ani zbywane w inny sposób z wyjątkiem tych określonych w niniejszym Regulaminie. 13. Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania wymiany Punktów na pieniądze. 14.TERMO-DOM zastrzega sobie możliwość odmówienia sprzedaży z wykorzystaniem Karty do Zbierania Punktów produktów w ilościach hurtowych lub produktów kupowanych w takich okolicznościach, które wskazują, że zakup jest dokonywany przez Uczestnika w celu ich dalszej odsprzedaży. TERMO-DOM zastrzega sobie również prawo wykluczenia z Programu Uczestnika dokonującego takich zakupów. 4

5 6 Wymiana Punktów na Rabaty bądź inne Nagrody 1. Uczestnik Programu ma prawo do skorzystania z Rabatu Lojalnościowego po zapełnieniu na Karcie do Zbierania Punktów wszystkich pól lub też bezpośrednio, przy zakupie towarów objętych Programem, przy dokonywaniu zakupu w sklepie w takim przypadku Uczestnik nie otrzyma naklejki do umieszczenia na Karcie do Zbierania Punktów. Odpowiednia ilość punktów zebrana na Karcie Programowej uprawnia Uczestnika do wymiany tych punktów na produkt wskazany w materiale marketingowym (katalogu) lub na bon. Zasady wymiany Punktów na Rabaty Lojalnościowe określone są również w materiałach informacyjnych dostępnych na terenie sklepu TERMO- DOM oraz na stronie internetowej 2. W sytuacji gdy określonego towaru objętego Programem Organizator nie będzie posiadał w swoich zasobach Uczestnikowi będzie przysługiwało prawo do otrzymania innego towaru od Organizatora o tej samej wartości. W innym wypadku Uczestnik będzie musiał poczekać do momentu gdy towar objęty Programem zostanie przez Organizatora pozyskany. Zawiadomienie Uczestnika oczekującego na wybrany towar objęty Programem nastąpi drogą telefoniczną na numer telefonu jaki zostanie podany przez Uczestnika bądź drogą pocztową na wskazany adres. 3. Rabatów Lojalnościowych uzyskanych w ramach Programu nie można kumulować, nie można ich też łączyć z rabatami uzyskanymi od TERMO-DOM na jakiejkolwiek innej podstawie. 4. TERMO-DOM zastrzega sobie prawo do zmiany Nagród w Programie, jak również do zmiany liczby Punktów koniecznych do uzyskania określonej Nagrody. O każdej takiej zmianie TERMO-DOM będzie informować na stronie Programu oraz w sklepie TERMO-DOM. O wycofaniu danej Nagrody lub o podwyższeniu liczby Punktów niezbędnych do uzyskania danej Nagrody TERMO-DOM będzie dodatkowo informował Uczestników, z co najmniej 1-miesięcznym wyprzedzeniem. 5. Aby wymienić Punkty na Rabat Lojalnościowy, Uczestnik powinien zgłosić taką chęć bezpośrednio w kasie sklepu TERMO-DOM tuż przed dokonaniem zakupu, w związku z którym ma być wykorzystany Rabat, i okazać Kartę do Zbierania Punktów. 6. Z chwilą skorzystania przez Uczestnika z Rabatu Lojalnościowego liczba Punktów które zostaną wykorzystane do realizacji Rabatu zostaną odjęta z Karty Programowej poprzez zatrzymanie Karty przez Organizatora. 7. Uczestnikowi, oprócz Rabatów Lojalnościowych uzyskiwanych w zamian za Punkty, przysługuje jednorazowo Rabat przy zakupie towaru udzielany 5

6 bezpośrednio przy sprzedaży w sklepie, jednakże w przypadku skorzystania z Rabatu udzielanego bezpośrednio przy zakupie towaru Uczestnik nie otrzyma naklejki do Karty Programowej. 7 Postępowanie reklamacyjne 1. W celu złożenia reklamacji dotyczącej liczby przyznanych Punktów, Uczestnik powinien zgłosić się osobiście do sklepu TERMO-DOM wraz z dowodem zakupu, potwierdzającym dokonanie transakcji z użyciem Karty Programu (np. paragonem fiskalnym). Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jego podpis oraz numer Karty. Uczestnik może zgłosić reklamację w terminie 14 dni kalendarzowych od daty dokonania wątpliwej transakcji. Reklamacje rozpatrywane są przez TERMO-DOM w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. 2. Reklamacje co do przebiegu Programu mogą być zgłaszane pisemnie w czasie trwania Programu na adres sklepu TERMO-DOM lub siedziby TERMO-DOM ul. Lubelska Radzyń Podlaski 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, numer Karty oraz numer telefonu kontaktowego, lub adres pocztowy, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. 4. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisemnej formy reklamacji Organizatorowi. 5. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Programu. 6. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca, co też nie pozostaje w sprzeczności z uprawnieniami określonymi w ustawach. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony em lub listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. 8 Komunikacja z Uczestnikami 1. TERMO-DOM udziela, na prośbę Uczestników, wszelkich informacji dotyczących funkcjonowania Programu. Uczestnicy mogą zwrócić się z zapytaniem ustnym lub pisemnym o wyjaśnienie wątpliwości do Organizatora. Uczestnik może również zgłosić pytania, związane z Programem, na adres e- mail: Odpowiedzi na pytania elektroniczne będą udzielane w ciągu 14 dni. 6

7 9 Unieważnienie Karty Programowej Uczestnika i zakończenie Programu 1. Unieważnienie Karty Programowej Uczestnika może nastąpić w następujących sytuacjach: - Naruszenie przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu, - Rezygnacja Uczestnika z udziału w Programie. 2. Naruszenie przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu, w szczególności przez nieprawidłowe korzystanie z Karty Uczestnika, podanie nieprawdziwych danych lub podanie się za inną osobę, może spowodować wykluczenie Uczestnika z Programu, co jest równoznaczne z utratą przez Uczestnika prawa do Nagród w Programie. 3. O wykluczeniu z Programu Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie lub bezpośrednio przez pracownika TERMO-DOM. 4. Uczestnik w każdym czasie może zrezygnować z uczestnictwa w Programie. Rezygnacja może mieć formę pisemnego oświadczenia, które należy doręczyć do TERMO-DOM lub przez oświadczenie ustne i jednoczesne zwrócenie Karty Programowej przez Uczestnika pracownikowi TERMO-DOM. 5. Program obowiązuje przez czas nieokreślony. TERMO-DOM zastrzega sobie prawo jego zawieszenia lub zakończenia w dowolnym momencie. O zakończeniu Programu TERMO-DOM poinformuje w sklepie i na stronie internetowej Programu Uczestnicy Programu zostaną powiadomieni o jego zawieszeniu lub zakończeniu z 1-miesięcznym wyprzedzeniem. 6. Uczestnik będzie uprawniony do wymiany zebranych Punktów na Rabaty w terminie 1 miesiąca kalendarzowego od daty poinformowania o zawieszeniu lub zakończeniu Programu w sposób określony powyżej. Po upływie określonego terminu Uczestnik nie będzie uprawniony do wymiany zgromadzonych Punktów na Rabaty Lojalnościowe. 10 Zmiany Regulaminu Programu 1. TERMO-DOM zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w każdym czasie. Każda taka zmiana będzie ogłaszana przez TERMO-DOM z 1-miesięcznym wyprzedzeniem. Obowiązująca wersja Regulaminu znajduje się na stronie internetowej Organizatora 2. Informacje o zmianach niniejszego Regulaminu, zasad Programu znajdują się w sklepie TERMO-DOM i na stronie internetowej 7

8 11 Postanowienia końcowe 1. Niniejszy Regulamin poddany jest właściwości prawa polskiego. 2. Zasady Programu określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie, materiałach ogłoszonych przez TERMO-DOM oraz w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa. 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie i terminowość doręczenia przez pocztę listów, przesyłek, a także za wszelkie inne działania Poczty Polskiej lub przedsiębiorców profesjonalnie zajmujących się dostarczaniem przesyłek. 4. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest dla Uczestników w czasie trwania Programu w materiałach reklamowych Programu dla Uczestników oraz na stronie internetowej 5. Dane Uczestników Programu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami Ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Programu będzie TERMO-DOM. Powyższy Regulamin obowiązuje od dn r. 8

2014 優 秀 教 師 選 舉 ( 第 十 屆 ) 個 案 報 告 參 賽 組 別 : 關 愛 組 參 賽 者 : 陳 笑 芳 老 師 目 錄 1. 背 景 資 料 P.1 2. 本 校 宗 旨 P.1 3. 個 案 分 析 P.1 4. 處 理 方 法 P.2 5. 學 生 成 就 P.5 6. 成 長 關 顧 組 P.6 7. 檢 討 及 展 望 P.6 8. 總 結 P.7 1. 背 景

Bardziej szczegółowo

杭师大党字〔2011〕15号中共杭州师范大学委员会关于进一步加强和改进发展党员工作的意见

杭师大党字〔2011〕15号中共杭州师范大学委员会关于进一步加强和改进发展党员工作的意见 组 织 工 作 相 关 材 料 汇 编 二 〇 一 二 年 二 月 目 录 学 校 相 关 文 件 : 中 共 杭 州 师 范 大 学 委 员 会 关 于 进 一 步 加 强 和 改 进 发 展 党 员 工 作 的 意 见...3 关 于 建 立 组 织 员 制 度 的 意 见...6 关 于 进 一 步 落 实 在 职 教 工 党 支 部 书 记 待 遇 的 意 见...8 中 共 杭 州 师 范

Bardziej szczegółowo

<4D6963726F736F667420576F7264202D20313031A67EAF64BEC7BCFABEC7AAF7C2B2B3B95FA5FEB3A1AAA95F2D31312E31362E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20313031A67EAF64BEC7BCFABEC7AAF7C2B2B3B95FA5FEB3A1AAA95F2D31312E31362E646F63> 教 育 部 101 年 留 學 獎 學 金 行 政 契 約 書 附 錄 九 教 育 部 101 年 留 學 獎 學 金 行 政 契 約 書 ( 可 自 行 影 印 所 需 使 用 份 數 ) 甲 方 : 教 育 部 ( 以 下 簡 稱 本 部 ) 乙 方 : 留 學 獎 學 金 甄 試 錄 取 者 ( 以 下 簡 稱 留 獎 生 ) ( 填 寫 時 務 請 詳 閱 契 約 內 容 ) 茲 經 甲 乙

Bardziej szczegółowo

得 依 法 召 集 股 東 臨 時 會 第 十 一 條 : 股 東 常 會 之 召 集 應 於 開 會 三 十 日 前, 股 東 臨 時 會 之 召 集 應 於 開 會 十 五 日 前, 將 開 會 日 期 地 點 及 召 集 事 由 通 知 各 股 東 並 公 告 之 第 十 二 條 : 本 公

得 依 法 召 集 股 東 臨 時 會 第 十 一 條 : 股 東 常 會 之 召 集 應 於 開 會 三 十 日 前, 股 東 臨 時 會 之 召 集 應 於 開 會 十 五 日 前, 將 開 會 日 期 地 點 及 召 集 事 由 通 知 各 股 東 並 公 告 之 第 十 二 條 : 本 公 旺 旺 友 聯 產 物 保 險 股 份 有 限 公 司 章 程 第 一 章 總 則 第 一 條 : 本 公 司 依 照 公 司 法 及 保 險 法 之 規 定 組 織 設 立, 定 名 為 旺 旺 友 聯 產 物 保 險 股 份 有 限 公 司 第 二 條 : 本 公 司 以 辦 理 產 物 保 險 業 務, 促 進 社 會 福 利 及 工 商 繁 榮 為 宗 旨 第 三 條 : 本 公 司 設 總

Bardziej szczegółowo

同 時, 那 些 百 萬 富 翁 們 正 乘 坐 着 私 家 噴 射 機 駛 往 歐 洲, 甘 願 花 大 把 的 鈔 票 接 受 替 代 療 法 並 且 重 獲 了 健 康 替 代 療 法 總 是 很 靈 嗎? 不, 當 然 不 是 在 這 世 界 上 没 有 盡 善 盡 美 的 事 物 但 是

同 時, 那 些 百 萬 富 翁 們 正 乘 坐 着 私 家 噴 射 機 駛 往 歐 洲, 甘 願 花 大 把 的 鈔 票 接 受 替 代 療 法 並 且 重 獲 了 健 康 替 代 療 法 總 是 很 靈 嗎? 不, 當 然 不 是 在 這 世 界 上 没 有 盡 善 盡 美 的 事 物 但 是 美 國 頂 尖 醫 生 談 癌 症 - 太 珍 貴 了!! 我 可 以 向 你 們 保 證 以 下 的 内 容 100% 真 實, 請 您 一 定 耐 心 看 完 從 醫 15 年 來, 我 也 反 覆 告 訴 病 人 這 些 事 實, 但 是 没 有 人 願 意 去 聽, 更 没 有 人 願 意 去 相 信 或 許, 我 們 的 同 胞 們 真 的 需 要 清 醒 了 說 的 直 白 一 點, 癌

Bardziej szczegółowo

<4D6963726F736F667420576F7264202D20393832B2C431A6B8A4A4A4DFA8C6B0C8B77CC4B3ACF6BFFD32303130303430352E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20393832B2C431A6B8A4A4A4DFA8C6B0C8B77CC4B3ACF6BFFD32303130303430352E646F63> 中 華 科 技 大 學 98 學 年 度 第 2 學 期 第 1 次 中 心 事 務 會 議 紀 錄 時 間 : 中 華 民 國 99 年 3 月 25 日 ( 星 期 四 ) 下 午 3 時 00 分 地 點 : 斜 坡 視 廳 教 室 主 席 : 湯 主 任 誌 龍 參 加 人 員 : 通 識 專 任 ( 詳 如 簽 到 名 冊 ) 應 到 人 數 : 56 人 出 席 人 數 : 39 位 缺

Bardziej szczegółowo

untitled

untitled 多 空 盈 家 合 約 證 券 投 資 顧 問 委 任 契 約 立 契 約 書 人 ( 以 下 簡 稱 甲 方 ), 凱 基 證 券 投 資 顧 問 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 簡 稱 乙 方 ), 茲 因 甲 方 就 投 資 台 灣 地 區 發 行 之 有 價 證 券, 委 任 乙 方 提 供 投 資 諮 詢 顧 問 服 務 事 項, 乙 方 已 於 本 契 約 簽 訂 三 日 前 交 付

Bardziej szczegółowo

高校发展动态

高校发展动态 2010 NO.29 2010 No.4 ( 29 ) 20010-06-30 2010 No.4 28 ) [0] 2010 () 2010 04 ( 29 ) 2010 6 30 (0459)6819372-8602 E-mail 2010 20+20 60% 32 : 30 70 7700 3% 61 2010 No.4( 29 ) [1] 2010 T T 2010 No.4( 29 ) [2]

Bardziej szczegółowo

Celia Jones 女士 TZ 电器公司 Herbert 街 47 号 Floreat 省珀斯市 WA 6018 Zapis adresu w Australii: prowincja miejscowość + kod pocztowy L.Marshall 小姐 Aquatechnics 有

Celia Jones 女士 TZ 电器公司 Herbert 街 47 号 Floreat 省珀斯市 WA 6018 Zapis adresu w Australii: prowincja miejscowość + kod pocztowy L.Marshall 小姐 Aquatechnics 有 - Adres J.Rhodes 先生 Rhodes & Rhodes 公司 Silverback 街 212 号斯普林斯, 加利福尼亚,92926 Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych: numer ulicy + nazwa ulicy miejscowość + kod pocztowy. Adam Smith 先生 Smith's 塑料公司 Crossfield

Bardziej szczegółowo

Bạn tên gì? 你叫什么名字? Pytanie o imię (imiona) i nazwisko Cho tôi biết nơi ở và ngày sinh của bạn được không? Pytanie o datę i miejsce urodzenia 您能告诉我您的出

Bạn tên gì? 你叫什么名字? Pytanie o imię (imiona) i nazwisko Cho tôi biết nơi ở và ngày sinh của bạn được không? Pytanie o datę i miejsce urodzenia 您能告诉我您的出 - Ogólne Tôi có thể tìm mẫu đơn đăng kí ở đâu? 我可以在哪里找到 的表格? Pytanie o formularze Khi nào [tài liệu] của bạn được ban hành? 您的 文件 是什么时候签发的? Pytanie o datę wydania dokumentu [Tài liệu] của bạn được ban

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA CHIŃSKIEGO NA POZIOMIE A2 Test 1 Rozumienie ze słuchu ( 16 pkt.) 1.1 pytania 1 5 (10 pkt.) Usłyszysz teraz dwukrotnie

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA CHIŃSKIEGO NA POZIOMIE A2 Test 1 Rozumienie ze słuchu ( 16 pkt.) 1.1 pytania 1 5 (10 pkt.) Usłyszysz teraz dwukrotnie CERTYFIKAT JĘZYKOWY UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO EGZAMIN Z JĘZYKA CHIŃSKIEGO NA POZIOMIE A2 TEST PRZYKŁADOWY Za cały egzamin możesz uzyskać 90 punktów EGZAMIN A2 TRWA 100 MINUT Do wszystkich części egzaminu

Bardziej szczegółowo

Ms. Celia Jones TZ Motors 47 Herbert Street Floreat Perth WA 6018 Zapis adresu w Australii: prowincja miejscowość + kod pocztowy Celia Jones 女士 TZ 电器公

Ms. Celia Jones TZ Motors 47 Herbert Street Floreat Perth WA 6018 Zapis adresu w Australii: prowincja miejscowość + kod pocztowy Celia Jones 女士 TZ 电器公 - Adres Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych: numer ulicy + nazwa ulicy miejscowość + kod pocztowy. J.Rhodes 先生 Rhodes

Bardziej szczegółowo

75% 2 2

75% 2 2 1 1 500 30 75% 2 2 12 3 3 4 4 10 15 5 5 30 6 6 7 7 8 8 20 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 60% 14 14 15 15 16 16 2 8 17 17 5 30 5 55 l l l l 18 18 19 19 20 20 10 30 21 21 5 8 15 100 22 22 23 23 20 24 24 25

Bardziej szczegółowo

Untitled

Untitled 4:4, 5 {Mar 9.1} {Mar 9.2} 12:22 {Mar 9.3} 15:14 12:41 {Mar 9.4} 4:4 {Mar 9.5} , 34, 35, 40 {Mar 9.6} 9:28 {Mar 10.1} {Mar 10.2} {Mar 10.3} {Mar 10.4}, 325-327 {Mar 10.5} 2:1, 2 {Mar 11.1} ç ç ç ç ç ç

Bardziej szczegółowo

20 範, 乃 有 奉 軍 秦 皇 島 劫 械 與 入 關 事 件 的 爆 發 奉 軍 秦 皇 島 劫 械 與 入 關 是 關 係 國 家 軍 政 的 大 事, 也 是 北 洋 時 期 皖 直 奉 三 系 軍 閥 縱 橫 捭 闔 加 劇 的 起 點, 對 政 局 的 發 展 極 具 重 要 性 就

20 範, 乃 有 奉 軍 秦 皇 島 劫 械 與 入 關 事 件 的 爆 發 奉 軍 秦 皇 島 劫 械 與 入 關 是 關 係 國 家 軍 政 的 大 事, 也 是 北 洋 時 期 皖 直 奉 三 系 軍 閥 縱 橫 捭 闔 加 劇 的 起 點, 對 政 局 的 發 展 極 具 重 要 性 就 1918年奉軍秦皇島劫械與入關 以皖奉合作為中心的探討* 葉惠芬 ** 壹 前言 1916年袁世凱帝制失敗 段祺瑞開始掌握北京政府軍政大權 他試 圖繼承袁的北洋系龍頭地位 惜個性剛愎 又在袁的北洋系久受薰染 並 無遠大的政治理想和寬廣的政治格局 因汲汲於個人權勢的擴張 以致統 攝北洋全局的努力遭到挫敗 政局走向複雜 非但形成南北對立 也使北 洋系分裂成以段為首的皖系和以馮國璋為首的直系 為了地盤的劃分及權力的爭奪

Bardziej szczegółowo

untitled

untitled 1 2009 11 2 2009 11 1 1 2 3 4 5 6 7 8 11 15 22 23 24 25 29 31 34 37 39 41 42 44 47 3 2009 11 1 2009 11 2 2009 11 3 2009 11 4 2009 11 5 2009 11 Ö Ç Ö 6 2009 11 Ç Ç 7 2009 11 8 2009 11 9 2009 11 10 2009

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word - TienTu_6s

Microsoft Word - TienTu_6s 闯 入 阴 魔 界 之 火 龙 因 果 注 定 人 间 欲 海 世 界 沙 巴 神 山! 远 眺 望 去, 层 峦 迭 嶂 浑 厚 绵 延 千 山 翠 微 苍 苍 璁 珑, 在 万 树 绿 丛 顶, 一 带 浡 滃 云 气 澒 洞 氤 氲 着 潆 潆 烟 岚, 透 玄 云 泱 郁 而 出 的 竟 是 黓 黝 深 黑 嶙 峋 峭 立 维 石 岩 岩 的 巑 杬 尖 山 与 层 层 复 层 层 的 断

Bardziej szczegółowo

ì F = 1 2 L' I 2 = 1 2 2m L' I 2 = ( 1 4m) L' I T dm F = I p I d dz dm dz 1 2 L' dz dm 10 7 J m 3 10

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word - 103上簡章-招生計畫-0709.doc

Microsoft Word - 103上簡章-招生計畫-0709.doc 國 立 交 通 大 學 學 年 度 運 輸 與 物 流 管 理 學 系 推 廣 教 育 交 通 運 輸 與 物 流 管 理 碩 士 學 分 班 招 生 計 畫 依 據 : 依 據 大 學 法 26 條, 訂 定 本 計 畫 目 的 : 本 推 廣 教 育 學 分 班 以 提 供 與 交 通 運 輸 專 業 有 關 機 構 在 職 人 員 之 進 修 環 境, 傳 授 交 通 管 理 交 通 工 程

Bardziej szczegółowo

( CIP ) /. - :, ( ) ISBN I267 CIP ( 96 )23374 : :36 ( ) : : :( ) : : /

( CIP ) /. - :, ( ) ISBN I267 CIP ( 96 )23374 : :36 ( ) : : :( ) : : / ( CIP ) /. - :,1997.1 ( ) ISBN 7-80109 - 148-5... - - -.I267 CIP ( 96 )23374 : :36 ( 100032) :66171396 66163377-618 617 : :( 63044503 ) : :8501168 1/ 32 :152 :7.25 :1997 1 1 1 :18000 :11. 60 , :,,,,,,,,,,,

Bardziej szczegółowo

教育部辦理 108 學年度波蘭政府獎學金甄選簡章一 提供單位波蘭科學暨高等教育部 ( 簡稱科教部 ) 二 辦理依據 三 計畫說明 駐波蘭代表處教育組 108 年 1 月 16 日波蘭教字第 號函 ( 一 ) 科教部與該部所屬公立大學合作設置本獎學金, 續領獎學金生向科 教部所屬

教育部辦理 108 學年度波蘭政府獎學金甄選簡章一 提供單位波蘭科學暨高等教育部 ( 簡稱科教部 ) 二 辦理依據 三 計畫說明 駐波蘭代表處教育組 108 年 1 月 16 日波蘭教字第 號函 ( 一 ) 科教部與該部所屬公立大學合作設置本獎學金, 續領獎學金生向科 教部所屬 教育部辦理 108 學年度波蘭政府獎學金甄選簡章一 提供單位波蘭科學暨高等教育部 ( 簡稱科教部 ) 二 辦理依據 三 計畫說明 駐波蘭代表處教育組 108 年 1 月 16 日波蘭教字第 1080000005 號函 ( 一 ) 科教部與該部所屬公立大學合作設置本獎學金, 續領獎學金生向科 教部所屬公立大學申請免學費就讀波蘭語碩 博士學位學程, 受獎 新生赴科教部指定大學附設語言中心就讀波蘭語課程

Bardziej szczegółowo

一、考試宗旨:考選風險管理人才,提升風險管理水準。

一、考試宗旨:考選風險管理人才,提升風險管理水準。 101 年 第 1 次 風 險 管 理 師 考 試 簡 章 一 考 試 宗 旨 : 考 選 風 險 管 理 人 才, 提 升 風 險 管 理 水 準 二 考 試 類 別 :( 一 ) 個 人 風 險 管 理 師 ;( 二 ) 企 業 風 險 管 理 師 可 同 時 報 考 三 考 試 科 目 :( 參 考 用 書 請 詳 閱 簡 章 第 二 頁 ) ( 一 ) 個 人 風 險 管 理 師 考 試 (

Bardziej szczegółowo

P8

P8 活 力 英 语 短 篇 悦 读 ( 小 学 4) 参 考 译 文 1 1. 猫 猫 狗 狗 猫 和 狗 是 跟 人 类 最 亲 近 的 动 物 它 们 有 很 多 共 同 点, 不 过 我 们 要 谈 的 是 它 们 的 不 同 之 处 狗 会 汪 汪 吠, 猫 会 喵 喵 叫 狗 像 狼, 猫 像 虎 狗 白 天 活 动, 猫 夜 间 活 动 狗 爱 跑 跳 猫 喜 欢 咕 噜 咕 噜 叫, 还

Bardziej szczegółowo

跨 境 犯 罪 案 例 報 告 擄 人 勒 贖 案 件 檢 座 約 晚 上 12 點 半 在 辦 公 室 可 以 嗎? 24 日 清 晨 見 過 證 據 資 料 後, 同 意 緊 急 上 線, 並 立 即 製 作 聲 請 書, 並 獲 得 法 院 准 許, 此 後 一 路 積 極 續 線 及 擴 線

跨 境 犯 罪 案 例 報 告 擄 人 勒 贖 案 件 檢 座 約 晚 上 12 點 半 在 辦 公 室 可 以 嗎? 24 日 清 晨 見 過 證 據 資 料 後, 同 意 緊 急 上 線, 並 立 即 製 作 聲 請 書, 並 獲 得 法 院 准 許, 此 後 一 路 積 極 續 線 及 擴 線 雄 踞 檢 察 偵 查 實 務 篇 跨 境 犯 罪 案 例 報 告 - 擄 人 勒 贖 案 件 檢 察 官 林 俊 傑 壹 序 言 - 神 隱 少 女 檢 座, 有 一 件 擄 人 勒 贖 案 件, 一 位 台 商 在 大 陸 地 區 被 擄 人 勒 贖,100 年 1 月 10 日 高 雄 市 刑 大 員 警 到 辦 公 室 來 訪, 看 過 員 警 整 理 的 偵 查 報 告 與 初 步 之 證

Bardziej szczegółowo

(Microsoft Word - \244p\273\241\273P\252\300\267|.doc)

(Microsoft Word - \244p\273\241\273P\252\300\267|.doc) 98 學 年 度 第 2 學 期 課 程 學 習 心 得 報 告 課 程 名 稱 : 小 說 與 社 會 任 課 老 師 : 劉 怡 廷 姓 名 : 和 月 學 號 : 9811122E 系 級 : 大 傳 三 連 絡 電 話 : E-mail: 1. 書 寫 字 數 不 得 少 於 1200 字 2. 書 寫 格 式 :12 號 字 新 細 明 體 單 行 間 距 3. 請 勿 任 意 更 改 格

Bardziej szczegółowo

(Microsoft Word - 1021203\246\346\254F\267|\263\370\254\366\277\375.doc)

(Microsoft Word - 1021203\246\346\254F\267|\263\370\254\366\277\375.doc) 高 雄 市 立 左 營 高 中 102 學 年 度 第 1 學 期 第 13 次 行 政 會 報 紀 錄 時 間 :102 年 12 月 3 日 ( 星 期 二 ) 下 午 14:00 地 點 : 忠 孝 二 樓 會 議 室 主 持 人 : 陳 校 長 良 傑 出 列 席 人 員 : 如 簽 到 單 記 錄 : 吳 書 瑋 秘 書 教 務 處 陳 主 任 輝 雄 : 一 為 利 於 研 習 資 訊

Bardziej szczegółowo

狂飆青春系列\(5\)─遊戲不再只是遊戲

狂飆青春系列\(5\)─遊戲不再只是遊戲 一 前 言 狂 飆 青 春 系 列 ( 三 ) 遊 戲 不 再 只 是 遊 戲 資 訊 與 網 路 篷 勃 快 速 發 展, 網 路 線 上 遊 戲 產 業 一 支 獨 秀 且 快 速 發 燒, 線 上 遊 戲 中 玩 家 的 相 互 鬥 智 與 相 互 合 作, 提 高 遊 戲 的 樂 趣, 同 時 吸 引 龐 大 的 網 路 族 群, 儼 然 是 網 際 網 路 後 新 興 的 娛 樂 型 態

Bardziej szczegółowo

臺北市立教育大學師資培育暨就業輔導中心

臺北市立教育大學師資培育暨就業輔導中心 臺 北 市 立 大 學 師 資 培 育 及 職 涯 發 展 中 心 104 學 年 度 修 習 教 育 學 程 甄 試 招 生 簡 章 壹 依 據 依 本 校 學 生 修 習 教 育 學 程 辦 法 辦 理 貳 修 習 類 科 及 核 定 名 額 104 學 年 度 修 習 教 育 學 程 甄 試 修 習 師 資 類 科 及 預 定 名 額 如 下 : 一 教 育 學 程 師 資 類 科 : ( 一

Bardziej szczegółowo

11 王 永 慶 先 生 小 學 畢 業 後 即 到 茶 園 當 雜 工, 後 來 開 店 賣 米, 憑 著 經 營 能 力, 加 上 堅 持 與 努 力, 成 功 打 造 了 自 己 的 企 業 王 國, 成 為 臺 灣 經 營 之 神 上 述 說 明 了 下 列 何 種 現 象? (A) 社 會

11 王 永 慶 先 生 小 學 畢 業 後 即 到 茶 園 當 雜 工, 後 來 開 店 賣 米, 憑 著 經 營 能 力, 加 上 堅 持 與 努 力, 成 功 打 造 了 自 己 的 企 業 王 國, 成 為 臺 灣 經 營 之 神 上 述 說 明 了 下 列 何 種 現 象? (A) 社 會 雲 林 國 中 103 學 年 度 第 二 學 期 第 三 次 段 考 一 年 級 公 民 科 試 題 一 選 擇 題 :( 每 題 2 分, 共 56 分 ) 1 下 圖 為 我 國 近 三 十 年 來 的 貧 富 差 距 圖, 根 據 此 圖, 下 列 哪 一 位 同 學 的 分 析 最 為 正 確? 一 會 兒, 兩 人 對 話 如 下 請 問 : 由 圖 中 阿 添 的 回 答 可 知, 這

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word - 095_2015.09.26 什麼最快樂 (白話與經文加註)-ok .doc

Microsoft Word - 095_2015.09.26  什麼最快樂 (白話與經文加註)-ok .doc 釋 厚 觀 ( 福 嚴 推 廣 教 育 班,2015.9.26) 各 位 法 師 各 位 居 士, 大 家 好! 今 天 跟 大 家 分 享 一 則 佛 典 故 事, 這 故 事 出 自 法 句 譬 喻 經, 在 大 正 藏 第 4 冊 595 頁 中 欄 到 596 頁 上 欄 過 去, 佛 在 舍 衛 國 祇 園 精 舍 時, 有 四 位 新 學 比 丘 一 起 來 到 㮈 樹 下 坐 禪 修

Bardziej szczegółowo

(CIP) :/. :,2005.2 ISBN 7-207 - 06524-8..........I247.5 CIP (2005) 014119 : : 1 (150008) www. longpress. com net 8901240 1/ 3213

(CIP) :/. :,2005.2 ISBN 7-207 - 06524-8..........I247.5 CIP (2005) 014119 : : 1 (150008) www. longpress. com  net 8901240 1/ 3213 (CIP) :/. :,2005.2 ISBN 7-207 - 06524-8..........I247.5 CIP (2005) 014119 : : 1 (150008) www. longpress. com E-mail hljrmcbs@yeah. net 8901240 1/ 3213.625 4 300 000 2005 4 1 2005 4 1 ISBN 7-207 - 06524-8/

Bardziej szczegółowo

大学英语4、6级等级考试简介.doc

大学英语4、6级等级考试简介.doc 1 CET 2008 2 3 2008 4 1 CET 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 EMAIL 12 13 14 CET 15 CET4 16 17 18 2 2 19 2 2 20 21 22 23 24 25 26 27 1CET / 28 2 CET 29 3 CET 30 31 4 CET 32 33 5 CET 1 2 3 4 5 6 CET4 CET6 CET4 CET6

Bardziej szczegółowo

104計畫條文

104計畫條文 推 動 事 業 單 位 辦 理 職 前 培 訓 計 畫 修 正 規 定 中 華 民 國 九 十 七 年 六 月 十 三 日 職 訓 字 第 0971500632 號 令 訂 定 中 華 民 國 九 十 七 年 十 二 月 九 日 職 訓 字 第 0971501334 號 令 修 正 中 華 民 國 九 十 九 年 二 月 一 日 職 訓 字 第 0990110158 號 令 修 正 中 華 民 國

Bardziej szczegółowo

新鮮人求職秘笈

新鮮人求職秘笈 新 鮮 人 求 職 秘 笈 全 球 競 爭 激 烈, 加 上 勞 退 新 制 7 月 上 路, 公 民 營 機 構 掀 起 優 退 優 離 風 潮, 企 業 為 避 免 提 撥 衝 擊, 勢 必 加 速 降 低 人 事 成 本 另 外, 竹 科 半 導 體 人 才 往 光 電 產 業 為 主 的 中 科 南 科 板 塊 移 動, 今 年 將 會 是 台 灣 就 業 市 場 大 變 動 的 一 年 聯

Bardziej szczegółowo

15 16 17 17 18 19 20 21 21 22 23 24 25 25 27 27 28 28 29 29 30 30 31 32 32 33 33

15 16 17 17 18 19 20 21 21 22 23 24 25 25 27 27 28 28 29 29 30 30 31 32 32 33 33 1 1 2 2 3 4 5 5 6 7 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 16 17 17 18 19 20 21 21 22 23 24 25 25 27 27 28 28 29 29 30 30 31 32 32 33 33 34 34 35 36 37 38 39 39 39 40 40 41 42 42 42 43 43 45 45 46 47 48 49 50 51 52

Bardziej szczegółowo

<4D6963726F736F667420576F7264202D20AAFEA5F334A1473130342D32B3B0A5CDB448C2E0C2B2B3B928AED6A977AAA929>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20AAFEA5F334A1473130342D32B3B0A5CDB448C2E0C2B2B3B928AED6A977AAA929> 本 校 104 學 年 度 第 2 學 期 招 收 大 陸 地 區 學 生 轉 學 入 學 第 1 次 委 員 會 決 議 通 過 朝 陽 科 技 大 學 104 學 年 度 第 2 學 期 大 陸 地 區 學 生 四 技 轉 學 入 秋 學 招 生 簡 章 ( 稿 地 址 : 中 華 民 國 41349 臺 中 市 霧 峰 區 吉 峰 東 路 168 號 電 話 :+886-4-2332-3000

Bardziej szczegółowo

刧 刧 耀 刧 刧 耀 刧 刧 刧 刧 刧 刧 刧 " 則 $ 剧 刧 " 則 $ 剧 ! " # $ % &! " # $ % & A A 刧 刧 ! "! " ! "! " 刧 刧 刧 刧 刧 A ç則$ç剧 ç則$ç剧 A 刧 A A ! "! " 刧 刧 ! " # $! " # $ 刧 刧 耀 刧 刧 耀 刧 刧 ! "! " ! "! " 耀

Bardziej szczegółowo

华宝兴业周报第123期.doc

华宝兴业周报第123期.doc 2006-3-3 2-27 1.3405 1.2105 2-28 1.3426 1.2126 3-1 1.3498 1.2198 3-2 1.3419 1.2119 3-3 1.3447 1.2147 0.67% -0.49% 2-27 1.3047 1.1947 2-28 1.3024 1.1924 3-1 1.3096 1.1996 3-2 1.3003 1.1903 3-3 1.3020 1.1920-0.39%

Bardziej szczegółowo

华宝兴业周报第131期.doc

华宝兴业周报第131期.doc 2006-4-28 4-24 1.4890 1.3190 4-25 1.4833 1.3133 4-26 1.4977 1.3277 4-27 1.5001 1.3301 4-28 1.5316 1.3616 4.31% 1.77% 4-24 1.4855 1.3355 4-25 1.4927 1.3427 4-26 1.4939 1.3439 4-27 1.4956 1.3456 4-28 1.5116

Bardziej szczegółowo

教育部辦理 107 學年度波蘭政府獎學金甄選簡章 一 提供單位波蘭科學暨高等教育部 ( 簡稱科教部 ) 二 辦理依據駐波蘭代表處教育組 107 年 3 月 1 日波蘭教字第 號函三 計畫說明 ( 一 ) 科教部與該部所屬公立大學合作設置本獎學金, 續領獎學金生向科教部所屬公立大

教育部辦理 107 學年度波蘭政府獎學金甄選簡章 一 提供單位波蘭科學暨高等教育部 ( 簡稱科教部 ) 二 辦理依據駐波蘭代表處教育組 107 年 3 月 1 日波蘭教字第 號函三 計畫說明 ( 一 ) 科教部與該部所屬公立大學合作設置本獎學金, 續領獎學金生向科教部所屬公立大 教育部辦理 107 學年度波蘭政府獎學金甄選簡章 一 提供單位波蘭科學暨高等教育部 ( 簡稱科教部 ) 二 辦理依據駐波蘭代表處教育組 107 年 3 月 1 日波蘭教字第 1070000009 號函三 計畫說明 ( 一 ) 科教部與該部所屬公立大學合作設置本獎學金, 續領獎學金生向科教部所屬公立大學申請免學費就讀波蘭語碩 博士學位學程, 受獎新生赴科教部指定大學附設語言中心就讀波蘭語課程 ( 含語言課

Bardziej szczegółowo

... 2... 2... 4... 8... 10... 15... 17... 22... 24... 26... 28... 30... 30... 31... 31 1 37

... 2... 2... 4... 8... 10... 15... 17... 22... 24... 26... 28... 30... 30... 31... 31 1 37 94 2 21 96 1 0 37 ... 2... 2... 4... 8... 10... 15... 17... 22... 24... 26... 28... 30... 30... 31... 31 1 37 2 37 3 37 4 37 5 37 6 37 7 37 ( ) 7 2 ( ) 8 37 9 37 10 37 1 2 2 6 (93) 7 14 15 5 ( ) 1 G2B2C

Bardziej szczegółowo

中国互联网协会网络营销培训项目简介

中国互联网协会网络营销培训项目简介 证 书 体 系 及 费 用 网 络 营 销 助 理 ( 初 级 ) 费 用 :980 元 说 明 : 培 训 费 300+ 在 线 学 习 费 300 元 ( 可 选 )+ 考 试 认 证 费 380 元 =980 元 一 培 养 目 标 与 就 业 前 景 : 通 过 学 习 使 学 员 了 解 网 络 营 销 基 本 理 论 基 础 网 络 营 销 的 常 用 工 具 和 方 法 等 网 络 营

Bardziej szczegółowo

附 件 一 : 医 师 资 格 考 试 报 名 资 格 规 定 (2006 版 ) 为 做 好 医 师 资 格 考 试 报 名 工 作, 依 据 中 华 人 民 共 和 国 执 业 医 师 法 ( 以 下 简 称 执 业 医 师 法 ), 现 对 医 师 资 格 考 试 报 名 资 格 规 定 如

附 件 一 : 医 师 资 格 考 试 报 名 资 格 规 定 (2006 版 ) 为 做 好 医 师 资 格 考 试 报 名 工 作, 依 据 中 华 人 民 共 和 国 执 业 医 师 法 ( 以 下 简 称 执 业 医 师 法 ), 现 对 医 师 资 格 考 试 报 名 资 格 规 定 如 附 件 材 料 目 录 ㈠ 医 师 资 格 考 试 报 名 资 格 规 定 ㈡ 住 院 医 师 招 录 相 关 问 题 汇 总 ㈢ 同 济 大 学 2014 年 上 海 市 医 学 专 业 学 位 硕 士 研 究 生 教 育 与 住 院 医 师 规 范 化 培 训 相 结 合 项 目 推 荐 免 试 生 招 生 招 录 计 划 ㈣ 同 济 大 学 2014 年 医 学 专 业 学 位 研 究 生 教

Bardziej szczegółowo

01-101轉學考簡章.doc

01-101轉學考簡章.doc 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 3 4 4 4 14 15 16 17 18 19 20 https//admissions.ncyu.edu.tw/ E-mail / 1. (1) (2)228 3 228 1 2 2. 257K 500 3 166 30 7 500 3. 3 159 4 151 4. 3 500 1.5 580 34

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word - 104-2校課委會會議議程

Microsoft Word - 104-2校課委會會議議程 輔 仁 大 104 年 度 第 2 次 課 程 委 員 會 會 議 議 程 會 議 時 間 :105 年 3 月 30 日 ( 星 期 三 ) 下 午 1 時 30 分 會 議 地 點 : 野 聲 樓 3 樓 第 一 會 議 室 主 席 : 龔 教 務 長 尚 智 壹 主 席 致 詞 貳 提 案 討 論 : 一 提 案 單 位 : 校 課 程 委 員 會 案 由 : 本 校 課 程 委 員 會 設

Bardziej szczegółowo

桑榆未晚文章.doc

桑榆未晚文章.doc - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - 校 园 网 转 载 喜 回 娘 家, 共 沐 和 谐 张 倩 人 间 四 月 天, 正 是 春 暖 花 开 的 季 节, 也 是 老 同 志 们 回 娘 家 的 好 时 光 4 月 12 日 下 午, 徐 汇 业 大 离 退 休 教 工 陆 续 回 到 了 为 之 付 出 青 春 年 华 的 地 方 一

Bardziej szczegółowo

99年 2月25日教師會議記錄

99年 2月25日教師會議記錄 99 年 9 月 2 日 教 師 會 議 記 錄 ( 一 ) 校 務 報 告 ( 略 ) ( 二 ) 行 政 團 隊 介 紹 ( 略 ) ( 三 ) 各 項 教 師 相 關 事 項 辦 理 說 明 ( 略 ) ( 四 ) 學 期 各 活 動 介 紹 ( 略 ) ( 五 ) 教 師 經 驗 分 享 ( 馬 繼 康 老 師 ): 唯 有 熱 情, 才 能 持 續 剛 才 美 惠 一 直 強 調 熱 情,

Bardziej szczegółowo

園 整 體 安 全 二 記 錄 校 園 內 曾 經 發 生 性 侵 害 性 騷 擾 及 性 霸 凌 事 件 之 空 間, 並 依 實 際 需 要 繪 製 校 園 危 險 地 圖 前 項 第 1 款 檢 討 校 園 空 間 與 設 施 之 規 劃, 應 考 量 學 生 之 身 心 功 能 或 語 言

園 整 體 安 全 二 記 錄 校 園 內 曾 經 發 生 性 侵 害 性 騷 擾 及 性 霸 凌 事 件 之 空 間, 並 依 實 際 需 要 繪 製 校 園 危 險 地 圖 前 項 第 1 款 檢 討 校 園 空 間 與 設 施 之 規 劃, 應 考 量 學 生 之 身 心 功 能 或 語 言 101-1 校 務 提 案 一 附 件 國 立 高 雄 師 範 大 學 校 園 性 侵 害 性 騷 擾 或 性 霸 凌 防 治 辦 法 96 年 1 月 12 日 95 學 年 度 第 1 學 期 校 務 會 議 通 過 100 年 6 月 17 日 99 學 年 度 第 2 學 期 校 務 會 議 修 正 通 過 101 年 6 月 15 日 100 學 年 第 2 學 期 校 務 會 議 修 正

Bardziej szczegółowo

互联网测绘信息简报

互联网测绘信息简报 互 联 网 测 绘 舆 情 简 报 国 家 测 绘 局 管 理 信 息 中 心 2009 年 第 2 期 ( 总 第 2 期 ) 2009 年 4 月 8 日 按 : 自 2007 年 底 国 家 测 绘 局 政 府 网 站 开 设 意 见 征 集 栏 目 以 来, 局 网 站 就 测 绘 项 目 招 投 标 测 绘 工 程 监 理 制 网 上 地 图 监 管 地 理 信 息 保 密 和 应 用 等

Bardziej szczegółowo

【受理分析】

【受理分析】 12320 工 作 简 报 第 108 期 全 国 12320 管 理 中 心 二 〇 一 六 年 六 月 十 日 工 作 进 展 国 家 卫 生 计 生 委 宣 传 司 调 研 北 京 市 12320 卫 生 热 线 2016 年 5 月 16 日, 国 家 卫 生 计 生 委 宣 传 司 巡 视 员 王 华 宁 新 闻 处 副 处 长 姚 秉 成 全 国 12320 管 理 中 心 一 行, 赴

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word - 文档 3

Microsoft Word - 文档 3 中 国 新 教 育 风 暴 王 宏 甲 目 录 前 言 读 王 宏 甲 中 国 新 教 育 风 暴 有 感 第 一 章 我 们 的 孩 子 失 去 了 什 么 第 二 章 初 三 的 压 力 比 高 三 更 大 第 三 章 保 护 天 赋 第 四 章 探 究 的 世 界 第 五 章 美 国 的 教 育 转 型 第 六 章 大 清 帝 国 的 教 育 转 轨 后 记 我 的 老 师 前 言 读 王 宏

Bardziej szczegółowo

按節次點名紀錄

按節次點名紀錄 交 通 部 公 路 總 局 新 竹 區 監 理 所 105 年 第 2 次 契 約 服 務 員 甄 試 簡 章 一 需 用 人 員 名 額 : ( 一 ) 中 壢 監 理 站 契 約 服 務 員 正 取 1 名 ( 二 ) 桃 園 地 區 ( 桃 園 監 理 站 中 壢 監 理 站 ) 擇 優 儲 備 3 至 5 名 人 員 ( 三 ) 本 次 甄 試 候 用 有 效 期 間 自 榜 示 翌 日 起

Bardziej szczegółowo

2 013 12 118 119 2015 2008 2009 1 2012 120 121 Sir Sir 2014 11 122 123 K 124 125 2013 126 127 ! 128 129 2013 6 2014 KK Sir KK Sir KK Sir Anna Anna 130 131 Sir 2009 10 1 2010 132 133 2014 122015 1 Gigi

Bardziej szczegółowo

六 經 百 家 之 說, 為 文 長 於 議 論, 風 格 簡 直 古 勁, 有 先 秦 遺 風 者 為 蘇 洵 (D) 世 說 新 語 本 屬 助 談 之 書, 係 東 漢 以 後 品 評 人 物, 好 尚 清 談 風 氣 下 的 產 物 (E) 臺 灣 通 史 記 載 起 自 隋 代, 終 於

六 經 百 家 之 說, 為 文 長 於 議 論, 風 格 簡 直 古 勁, 有 先 秦 遺 風 者 為 蘇 洵 (D) 世 說 新 語 本 屬 助 談 之 書, 係 東 漢 以 後 品 評 人 物, 好 尚 清 談 風 氣 下 的 產 物 (E) 臺 灣 通 史 記 載 起 自 隋 代, 終 於 1. 我 國 目 錄 學 之 祖, 別 錄 的 作 者 是 : (A) 劉 向 正 解 ] (B) 班 固 (C) 劉 勰 (D) 班 昭 (E) 淮 南 子 下 列 敘 述, 何 者 正 確? (A) 世 說 新 語 是 南 北 朝 筆 記 小 說 正 解 ] (B) 老 殘 遊 記 是 明 代 章 回 小 說 (C) 三 國 誌 是 元 代 歷 史 演 義 小 說 (D) 儒 林 外 史 是 清

Bardziej szczegółowo

2012.03專刊-0216

2012.03專刊-0216 專題報導 大學藝文簡訊 側寫當代文學大師余光中 國立中山大學外國語文學系榮譽退休教授 如果西湖是蘇東坡靈感的來源 西灣便是余光中大 鄉愁 鄉愁四韻 民歌 迴旋曲 師創造的狂狷 西灣如此驕傲地擁有山與海的胸 等流傳最廣 襟 更有四季更迭的美麗情懷 而將這些驕傲向世 界訴說 表達淋漓盡致的 便是這位西子灣頭的余 光中大師 余大師一生散文 詩集無數 他為中山學子寫下 吞吐潮汐 以海為師 樂山樂水 智仁兼備

Bardziej szczegółowo

打 造 新 型 领 导 力 揭 示 未 来 领 导 力 面 临 的 新 挑 战 根 据 Hay ( 合 益 ) 集 团 2030 领 导 力 的 研 究 发 现, 未 来 的 领 导 者 想 要 成 功 就 必 须 掌 握 新 的 技 能 和 素 质 内 容 介 绍 2 1 全 球 范 围 内 的 力 量 对 比 正 在 发 生 变 化 5 2 气 候 变 化 和 资 源 匮 乏 的 问 题 与

Bardziej szczegółowo

國立中山大學學位論文典藏.pdf

國立中山大學學位論文典藏.pdf 7 8 1 1 1982 9 2 Prof. Bliss Perry 3 4 1937 2 < > ( : 1989) 181 3 < > ( : 1989) 181 4 1935 1937 1938 10 5 6 7 8 5 1988 474 6 1993 179 7 2002 274 8 11 9 < > 10 11 12 ( 1989) 176 9 ( 1989) 194 10 ( 1989)

Bardziej szczegółowo

報名簡章核定版.doc

報名簡章核定版.doc 1 1. 55 2. 50 3. 4. 1. 2 2. 3. 10 4. 5. 21 31 326 414 421 426 2 3 1. 130,000 2. 1 40,000 2 33,600 3 27,200 3. 80,000 2 4. 1 6 9 2 6 8 3 8 7 12 4 8 13 15 59 8 5. Blog 2,000 6. 4 7. 99-1. 10,000 5,000 2.

Bardziej szczegółowo

中華民國九十三年 月 日

中華民國九十三年 月 日 德 明 財 經 科 技 大 學 104 學 年 度 第 2 學 期 轉 學 考 試 招 生 簡 章 招 生 學 制 : 四 技 -- 日 間 部 進 修 部 二 技 -- 日 間 部 進 修 部 進 修 學 院 簡 章 104 年 11 月 18 日 ( 星 期 三 ) 公 告, 本 次 招 生 無 販 售 紙 本 簡 章, 請 自 網 路 下 載 報 名 方 式 : 一 律 網 路 登 錄 報 名,

Bardziej szczegółowo

一 项 目 申 请 人 情 况 申 请 人 姓 名 王 艳 云 性 别 男 民 族 汉 族 出 生 日 期 1996/07/21 所 在 学 院 生 物 与 化 学 学 院 专 业 班 级 15 级 化 学 本 科 班 ( 化 学 ) 项 目 名 称 草 莓 种 植 及 产 品 加 工 通 讯 地

一 项 目 申 请 人 情 况 申 请 人 姓 名 王 艳 云 性 别 男 民 族 汉 族 出 生 日 期 1996/07/21 所 在 学 院 生 物 与 化 学 学 院 专 业 班 级 15 级 化 学 本 科 班 ( 化 学 ) 项 目 名 称 草 莓 种 植 及 产 品 加 工 通 讯 地 附 件 2 云 南 省 大 学 生 创 新 创 业 训 练 计 划 项 目 立 项 申 请 表 推 荐 学 校 : 普 洱 学 院 项 目 名 称 : 无 公 害 草 莓 种 植 及 产 品 加 工 项 目 申 报 类 别 : 所 属 一 级 学 科 名 称 : 创 业 训 练 化 学 申 请 人 : 王 艳 云 所 在 学 院 及 年 级 : 生 物 与 化 学 学 院 2015 级 指 导 教

Bardziej szczegółowo

桃 園 縣 平 鎮 市 農 會 活 期 ( 儲 蓄 ) 存 款 契 約 書 101 年 3 月 定 訂 凡 立 約 人 在 桃 園 縣 平 鎮 市 農 會 本 分 部 ( 以 下 簡 稱 貴 會 ) 開 立 活 期 ( 儲 蓄 ) 存 款 帳 戶 使 用 下 列 約 定 服 務 時, 皆 應 依 各

桃 園 縣 平 鎮 市 農 會 活 期 ( 儲 蓄 ) 存 款 契 約 書 101 年 3 月 定 訂 凡 立 約 人 在 桃 園 縣 平 鎮 市 農 會 本 分 部 ( 以 下 簡 稱 貴 會 ) 開 立 活 期 ( 儲 蓄 ) 存 款 帳 戶 使 用 下 列 約 定 服 務 時, 皆 應 依 各 桃 園 縣 平 鎮 市 農 會 活 期 ( 儲 蓄 ) 存 款 契 約 書 壹 活 期 ( 儲 蓄 ) 存 款 約 定 條 款... 1 一 一 般 約 定 條 款... 1 二 聯 部 代 付 款 約 定 條 款... 4 三 證 券 交 割 委 託 約 定 條 款... 4 貳 金 融 卡 約 定 條 款... 5 桃 園 縣 平 鎮 市 農 會 活 期 ( 儲 蓄 ) 存 款 契 約 書 101

Bardziej szczegółowo

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B0AAA4A4C075BDE8A4C6BEC7AED5B2A6B77EB14DAED12D2DBCE9A4C9BCE9C16E5FB0EAA5DFB0A8A4BDB0AAA4A45FA64CBB73AAA92E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B0AAA4A4C075BDE8A4C6BEC7AED5B2A6B77EB14DAED12D2DBCE9A4C9BCE9C16E5FB0EAA5DFB0A8A4BDB0AAA4A45FA64CBB73AAA92E646F63> 國 立 馬 公 高 中 高 中 優 質 化 執 行 六 年 成 果 專 書 潮 升 潮 聲 - 海 洋 的 響 板 撰 寫 團 隊 薛 東 埠 校 長 黃 肇 國 主 任 林 澤 鴻 主 任 歐 棟 烈 主 任 1 潮 升 潮 聲 - 海 洋 的 響 板 摘 要 其 實 就 馬 公 高 中 言, 常 態 教 學 是 一 種 優 良 的 傳 統, 但 就 是 因 為 過 於 常 態, 所 以, 一 些

Bardziej szczegółowo

( 一 ) 实 际 控 制 人 情 况 嵊 州 市 君 泰 投 资 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 君 泰 投 资 ) 持 有 公 司 50.37% 的 股 权, 为 公 司 控 股 股 东 自 然 人 方 南 平 先 生 持 有 君 泰 投 资 36.62% 股 权, 持 有 昂 利 康 7.

( 一 ) 实 际 控 制 人 情 况 嵊 州 市 君 泰 投 资 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 君 泰 投 资 ) 持 有 公 司 50.37% 的 股 权, 为 公 司 控 股 股 东 自 然 人 方 南 平 先 生 持 有 君 泰 投 资 36.62% 股 权, 持 有 昂 利 康 7. 浙 江 昂 利 康 制 药 股 份 有 限 公 司 情 况 介 绍 一 发 行 人 名 称 住 所 注 册 资 本 法 定 代 表 人 1 名 称 : 浙 江 昂 利 康 制 药 股 份 有 限 公 司 2 住 所 : 嵊 州 市 嵊 州 大 道 北 1000 号 3 注 册 资 本 :6,750 万 元 4 法 定 代 表 人 : 方 南 平 二 发 行 人 经 营 范 围 目 前 从 事 的 主

Bardziej szczegółowo

余姚城投集团有限公司

余姚城投集团有限公司 余 姚 城 投 集 团 有 限 公 司 工 作 简 报 第 十 二 期 ( 总 第 24 期 ) 余 姚 城 投 集 团 有 限 公 司 综 合 办 公 室 编 2015 年 12 月 20 日 目 录 党 员 组 织 生 活 日 专 栏 坚 定 理 想 信 念 筑 牢 思 想 防 线 集 团 公 司 召 开 新 党 规 党 纪 学 习 会 活 动 快 讯 集 团 简 讯 集 团 公 司 率 先 尝

Bardziej szczegółowo

目 录 导 论 研 究 背 景...2 研 究 方 法...2 问 卷 分 析 基 本 信 息...3 服 务 内 容...6 人 员 结 构...9 资 金 状 况...14 组 织 制 度...16 工 作 模 式...18 组 织 发 展...29 研 究 发 现 与 建 议 研 究 发 现...33 建 议...36 结 语 致 谢 附 录 : 中 国 民 间 水 环 境 保 护 组 织 发

Bardziej szczegółowo

工 作 的 落 实 工 作 小 组 由 系 主 任 何 冯 虚 担 任 组 长, 教 研 室 相 关 老 师 任 小 组 成 员 工 作 小 组 主 要 任 务 有 : ( 一 ) 负 责 培 养 方 案 中 有 关 认 知 实 践 ( 顶 岗 实 习 ) 内 容 的 编 制 ; 拟 定 认 知 实

工 作 的 落 实 工 作 小 组 由 系 主 任 何 冯 虚 担 任 组 长, 教 研 室 相 关 老 师 任 小 组 成 员 工 作 小 组 主 要 任 务 有 : ( 一 ) 负 责 培 养 方 案 中 有 关 认 知 实 践 ( 顶 岗 实 习 ) 内 容 的 编 制 ; 拟 定 认 知 实 金 融 财 会 专 业 学 生 工 学 结 合 认 知 实 习 实 施 计 划 一 实 习 目 标 通 过 理 论 与 实 践 的 结 合, 进 一 步 提 高 学 生 的 专 业 技 能 与 水 平, 并 通 过 实 习 提 高 发 现 问 题 分 析 问 题 和 解 决 问 题 的 创 新 思 维 和 实 际 工 作 能 力, 以 便 提 高 学 生 的 实 践 能 力 和 综 合 素 质, 帮

Bardziej szczegółowo

本校彙整截止日 :107 年 4 月 27 日申請前請詳閱簡章 相關表件請送交至蘭潭校區國際事務處 受文者 : 國立嘉義大學 教育部書函 檔號 : 保存年限 : 地址 :10051 臺北市中山南路 5 號傳真 :(02) 聯絡人 : 孫菊英電話 :(02) 裝 訂 線

本校彙整截止日 :107 年 4 月 27 日申請前請詳閱簡章 相關表件請送交至蘭潭校區國際事務處 受文者 : 國立嘉義大學 教育部書函 檔號 : 保存年限 : 地址 :10051 臺北市中山南路 5 號傳真 :(02) 聯絡人 : 孫菊英電話 :(02) 裝 訂 線 本校彙整截止日 :107 年 4 月 27 日申請前請詳閱簡章 相關表件請送交至蘭潭校區國際事務處 受文者 : 國立嘉義大學 教育部書函 檔號 : 保存年限 : 地址 :10051 臺北市中山南路 5 號傳真 :(02)23976980 聯絡人 : 孫菊英電話 :(02)77365739 裝 訂 線 發文日期 : 中華民國 107 年 3 月 12 日發文字號 : 臺教文 ( 三 ) 字第 1070036127

Bardziej szczegółowo

安 理 会 考 虑 加 大 对 朝 鲜 企 业 制 裁 力 度 针 对 朝 鲜 实 施 核 试 验 一 事, 联 合 国 安 理 会 考 虑 把 与 核 物 资 采 购 有 密 切 关 系 的 朝 鲜 贸 易 公 司 的 多 名 人 士 加 进 禁 止 入 境 和 资 产 冻 结 对 象 的 名 单

安 理 会 考 虑 加 大 对 朝 鲜 企 业 制 裁 力 度 针 对 朝 鲜 实 施 核 试 验 一 事, 联 合 国 安 理 会 考 虑 把 与 核 物 资 采 购 有 密 切 关 系 的 朝 鲜 贸 易 公 司 的 多 名 人 士 加 进 禁 止 入 境 和 资 产 冻 结 对 象 的 名 单 国 际 贸 易 与 投 资 要 闻 2016 年 第 7 期 ( 总 第 514 期 ) 中 国 出 口 信 用 保 险 公 司 资 信 评 估 中 心 2016 年 1 月 12 日 目 录 安 理 会 考 虑 加 大 对 朝 鲜 企 业 制 裁 力 度... 1 TPP 将 于 2 月 在 新 西 兰 签 署... 1 百 亿 美 元 中 非 产 能 合 作 基 金 起 步... 2 是 否 给

Bardziej szczegółowo

目 录 专 稿 季 烨 文 革 之 初 北 京 师 大 二 附 中 的 红 色 暴 力 姜 培 良 之 死 与 仇 恨 教 育 评 论 唐 燕 关 于 北 京 女 十 中 教 师 孙 迪 之 死 给 王 友 琴 纠 错 校 史 王 逸 伦 编 辑 合 肥 市 第 六 中 学 校 史 关 于 文 革

目 录 专 稿 季 烨 文 革 之 初 北 京 师 大 二 附 中 的 红 色 暴 力 姜 培 良 之 死 与 仇 恨 教 育 评 论 唐 燕 关 于 北 京 女 十 中 教 师 孙 迪 之 死 给 王 友 琴 纠 错 校 史 王 逸 伦 编 辑 合 肥 市 第 六 中 学 校 史 关 于 文 革 记 忆 121 期 教 育 专 辑 ( 二 ) 1 目 录 专 稿 季 烨 文 革 之 初 北 京 师 大 二 附 中 的 红 色 暴 力 姜 培 良 之 死 与 仇 恨 教 育 评 论 唐 燕 关 于 北 京 女 十 中 教 师 孙 迪 之 死 给 王 友 琴 纠 错 校 史 王 逸 伦 编 辑 合 肥 市 第 六 中 学 校 史 关 于 文 革 中 的 记 忆 述 往 刘 海 鸥 书 声 朗 朗

Bardziej szczegółowo

目 录 聚 焦 中 国 政 府 首 份 对 阿 政 策 文 件 引 国 际 热 议 终 审 : 陈 小 彬 李 玉 玲 胡 柳 责 任 编 辑 : 张 秋 梅 谭 博 文 胡 章 俊 李 志 兰 张 斌 美 术 编 辑 : 原 晓 敏 祝 箐 邮 箱 :silkroadweekly@xinhua.o

目 录 聚 焦 中 国 政 府 首 份 对 阿 政 策 文 件 引 国 际 热 议 终 审 : 陈 小 彬 李 玉 玲 胡 柳 责 任 编 辑 : 张 秋 梅 谭 博 文 胡 章 俊 李 志 兰 张 斌 美 术 编 辑 : 原 晓 敏 祝 箐 邮 箱 :silkroadweekly@xinhua.o 目 录 聚 焦 中 国 政 府 首 份 对 阿 政 策 文 件 引 国 际 热 议 终 审 : 陈 小 彬 李 玉 玲 胡 柳 责 任 编 辑 : 张 秋 梅 谭 博 文 胡 章 俊 李 志 兰 张 斌 美 术 编 辑 : 原 晓 敏 祝 箐 邮 箱 :silkroadweekly@xinhua.org 电 话 :010 63071810 传 真 :010 63072776 2016 年 中 国 外

Bardziej szczegółowo

<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D2030342DA578C657B27BA6E6ABD8BF76B5B2BA63A475B57BAABABADEB27AA8EEABD7BB50A7EFB669ABD8C4B32DBDB2A7D3B4AD2E707074205BACDBAE65BCD2A6A15D>

<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D2030342DA578C657B27BA6E6ABD8BF76B5B2BA63A475B57BAABABADEB27AA8EEABD7BB50A7EFB669ABD8C4B32DBDB2A7D3B4AD2E707074205BACDBAE65BCD2A6A15D> 台 灣 現 行 建 築 結 構 工 程 的 管 理 制 度 與 改 進 建 議 中 華 民 國 結 構 工 程 技 師 公 會 全 國 聯 合 會 理 事 長 蔡 榮 根 宏 道 法 律 事 務 所 主 持 律 師 蔡 志 揚 建 造 執 照 結 構 審 查 法 制 民 國 60 年 65 年 73 年 建 築 法 第 34 條 主 管 建 築 機 關 審 查 工 程 圖 樣 計 算 書 說 明 書

Bardziej szczegółowo

的 水 準 (2) 與 同 儕 比 起 來 也 處 於 落 後 情 形 者 以 及 (3) 學 科 成 就 明 顯 落 後 者 三 類 型 ( 張 新 仁, 2001) 實 際 操 作 上, 目 前 我 國 所 篩 選 之 學 業 低 成 就 對 象, 乃 以 某 科 目 成 績 為 原 班 級 後

的 水 準 (2) 與 同 儕 比 起 來 也 處 於 落 後 情 形 者 以 及 (3) 學 科 成 就 明 顯 落 後 者 三 類 型 ( 張 新 仁, 2001) 實 際 操 作 上, 目 前 我 國 所 篩 選 之 學 業 低 成 就 對 象, 乃 以 某 科 目 成 績 為 原 班 級 後 偏 鄉 學 校 執 行 補 救 教 學 困 境 之 探 究 : 以 嘉 義 縣 大 鄉 國 小 為 例 宣 崇 慧 嘉 義 大 學 幼 兒 教 育 學 系 副 教 授 摘 要 補 救 教 學 的 主 要 目 的, 在 於 透 過 有 效 教 學 策 略, 將 每 一 位 學 生 的 數 學 及 語 文 兩 項 基 本 能 力, 推 向 指 標 水 準 然 而, 許 多 偏 鄉 學 校 多 面 臨 教

Bardziej szczegółowo

學前融合班教學完整版.doc

學前融合班教學完整版.doc ... 1... 4... 10... 17... 22... 28... 32!... 36... 41... 47... 52 - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - - 10 - - 11 - - 12 - - 13 - - 14 - - 15 - - 16 - - 17 - - 18 - - 19 - - 20 - - 21

Bardziej szczegółowo

國立鳳山高級中學學生手冊 目錄

國立鳳山高級中學學生手冊  目錄 姓 名 : 學 號 : 班 級 : 電 話 : 手 機 : E-mail: 中 華 民 國 105 年 8 月 反 詐 騙 緊 急 聯 絡 卡 宣 導 本 校 反 詐 騙 查 詢 電 話 及 緊 急 聯 絡 卡 內 容, 學 生 及 家 長 可 利 用 此 卡, 強 化 學 校 與 家 長 聯 合 防 詐 騙 功 能, 避 免 學 生 家 長 遭 詐 騙 受 害 國 立 鳳 山 高 級 中 學 家

Bardziej szczegółowo

附件

附件 附 件 2 申 报 书 项 目 基 本 情 况 项 目 支 出 预 算 表 项 目 名 称 : 广 东 高 职 教 育 特 色 专 业 建 设 项 目 ( 化 学 制 药 技 术 ) 申 请 学 校 : 广 东 食 品 药 品 职 业 学 院 ( 公 章 ) 申 请 学 校 主 管 部 门 : 广 东 省 卫 计 委 广 东 省 教 育 厅 项 目 负 责 人 : 陈 优 生 ( 签 名 ) 项 目

Bardziej szczegółowo

目 市 政 府 办 公 室 文 件 录 德 州 市 人 民 政 府 公 报 理 事 会 德 州 市 商 业 银 行 山 东 皇 明 集 团 有 限 公 司 德 州 华 茂 生 物 科 技 有 限 公 司 德 州 市 人 民 政 府 办 公 室 关 于 进 一 步 加 强 化 工 企 业 安 全 生

目 市 政 府 办 公 室 文 件 录 德 州 市 人 民 政 府 公 报 理 事 会 德 州 市 商 业 银 行 山 东 皇 明 集 团 有 限 公 司 德 州 华 茂 生 物 科 技 有 限 公 司 德 州 市 人 民 政 府 办 公 室 关 于 进 一 步 加 强 化 工 企 业 安 全 生 传达政令 宣传政策 指导工作 服务社会 目 德州市人民政府公报 2009年第3期 总第41期 编辑委员会 主 任 尚泓海 副主任 张清昌 编 委 杨丙亮 刘允臣 白寒冰 崔书强 录 领导讲话 吴翠云在全市科学技术奖励大会上的讲话... 3 吴翠云在全市迎接世界太阳城大会动员会议上的讲话... 5 要情通报 市政府召开第17次常务会议... 12 市政府文件 曲春耀 宋学军 穆修海 王泽文 德州市人民政府关于2009年为改善城乡人民生活办好十件实事的决定

Bardziej szczegółowo

九江职业大学2015届毕业生就业质量年度报告

九江职业大学2015届毕业生就业质量年度报告 2015 届 毕 业 生 就 业 质 量 年 度 报 告 - 0 - 二 一 五 年 十 二 月 九 江 职 业 大 学 2015 届 毕 业 生 就 业 质 量 年 度 报 告 前 言 九 江 职 业 大 学 是 1985 年 经 教 育 部 批 准 的 公 办 全 日 制 市 属 高 等 职 业 院 校 2006 年 4 月, 经 九 江 市 委 市 政 府 研 究 决 定 并 经 省 人 民

Bardziej szczegółowo

KOSPI /15

KOSPI /15 006 08 08 5 sunfh@pasc.com.cn 5 5 1 1 4 5 6 7 4~5 1 006--010 10.09% 15.% 006--010 9.55% 6.89% 00--010 61.% 6.15% 4 006--010 4.50% 6.11% 5 006--010 1.07% 5.56% 6 006--010 0.46% 5.46% 7 00--010 45.90% 4.84%

Bardziej szczegółowo

貳 錄 取 名 單 資 訊 管 理 系 企 業 管 理 系 休 閒 事 業 管 理 系 應 用 英 語 系 幼 兒 保 育 系

貳 錄 取 名 單 資 訊 管 理 系 企 業 管 理 系 休 閒 事 業 管 理 系 應 用 英 語 系 幼 兒 保 育 系 壹 報 到 須 知 105 年 度 二 技 申 請 入 學 招 生 錄 取 名 單 暨 報 到 須 知 一 錄 取 生 之 報 到 及 放 棄 方 式 採 網 路 登 錄 列 印 報 到 書 填 寫 傳 真 或 掃 描 / 拍 照 後 Email, 無 需 先 行 電 話 確 認, 但 務 必 於 隔 日 再 上 網 查 詢 報 到 狀 態 是 否 已 確 認 更 新 即 可 相 關 說 明 如 下

Bardziej szczegółowo

π 2 ) C ω ω ω ω

π 2 ) C ω ω ω ω 2005, 22 (6): 723737 Chinese Bulletin of Botany Advances in Nitric Oxide Biology of Plants (KSCX2-SW-117) (30470183) (2004DKA30430) E-mail: sqsong@xtbg.org.cn π 2 ) C ω ω ω ω C C/10 C 20 C/10 C25 C/10

Bardziej szczegółowo

安徽电子工程学校

安徽电子工程学校 学 校 德 育 全 程 路 线 图 重 点 项 目 实 施 细 则 执 行 文 件 安 徽 电 子 工 程 学 校 第 一 部 分 学 校 德 育 教 育 全 程 路 线 图 重 点 项 目 实 施 进 度 表 一 年 级 德 育 课 项 目 名 入 学 -- 期 中 -- 寒 假 -- 期 中 -- 选 修 课 备 注 称 期 中 期 末 期 中 期 末 新 生 档 案 管 理 首 次 见 面 会

Bardziej szczegółowo

Organization List 机 构 名 录 林 罗 华 东 方 电 视 台 娱 乐 频 道 总 监 张 德 明 教 育 电 视 台 台 长 卑 根 源 上 海 文 广 新 闻 传 媒 集 团 党 委 副 书 记 陈 乾 年 上 海 文 广 新 闻 传 媒 集 团 副 总 裁 徐 正 初 市

Organization List 机 构 名 录 林 罗 华 东 方 电 视 台 娱 乐 频 道 总 监 张 德 明 教 育 电 视 台 台 长 卑 根 源 上 海 文 广 新 闻 传 媒 集 团 党 委 副 书 记 陈 乾 年 上 海 文 广 新 闻 传 媒 集 团 副 总 裁 徐 正 初 市 机 构 名 录 Organization List 十 二 机 构 名 录 上 海 市 人 口 和 计 划 生 育 宣 传 教 育 工 作 联 席 会 议 主 任 : 朱 匡 宇 市 委 宣 传 部 副 部 长 市 文 明 办 主 任 副 主 任 : 谢 玲 丽 市 人 口 计 生 委 党 委 书 记 主 任 成 员 : 何 继 良 市 委 宣 传 部 秘 书 长 孙 常 敏 市 人 口 计 生 委

Bardziej szczegółowo

<4D6963726F736F667420576F7264202D20313035BAD3A468AF5AC2B2B3B9A4BDA769AAA9>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20313035BAD3A468AF5AC2B2B3B9A4BDA769AAA9> 國 立 高 雄 第 一 科 技 大 學 105 學 年 度 碩 士 班 招 簡 章 壹 考 作 業 說 明 類 別 說 明 事 考 資 格 修 業 年 限 方 式 務 階 段 1. 教 育 部 認 可 之 國 內 外 大 學 或 獨 立 學 院 畢 業, 具 有 學 士 學 位 ( 含 104 學 年 度 應 屆 畢 業 ), 或 具 有 入 學 大 學 同 等 學 力 認 定 標 準 ( 附 錄

Bardziej szczegółowo

常 州 市 新 北 区 建 设 工 程

常 州 市 新 北 区 建 设 工 程 常 州 市 新 北 区 建 设 工 程 招 标 公 告 ( 资 格 后 审 ) 编 号 :3204111607110201-BE-001 一 工 程 名 称 : 珠 江 路 ( 泰 山 路 - 衡 山 路 ) 拓 宽 改 造 工 程 项 目 二 工 程 概 况 : 1 总 投 资 额 :5230.06 万 元 2 工 程 地 点 : 新 北 区 3 建 设 规 模 :/ 4 建 设 内 容 : 施

Bardziej szczegółowo

Wharton Program 一 位 金 融 学 教 授 和 一 位 学 生 看 到 地 上 躺 着 一 张 100 美 元 的 钞 票 当 学 生 停 下 脚 步 想 捡 起 钞 票 的 时 候, 教 授 在 一 旁 说 : 别 费 事 了, 如 果 地 上 真 的 是 100 美 元, 早 就

Wharton Program 一 位 金 融 学 教 授 和 一 位 学 生 看 到 地 上 躺 着 一 张 100 美 元 的 钞 票 当 学 生 停 下 脚 步 想 捡 起 钞 票 的 时 候, 教 授 在 一 旁 说 : 别 费 事 了, 如 果 地 上 真 的 是 100 美 元, 早 就 常 松 男,1973 年 生, 管 理 科 学 与 工 程 博 士, 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 金 融 数 量 工 程 部 经 理 有 效 市 场 与 专 业 投 资 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 常 松 在 沃 顿 学 习 的 过 程 中, 深 刻 体 会 到 整 个 金 融 学 的 大 厦 建 立 在 以 均 衡 和 无 套 利 为 基 石 的 有 效 市 场 理 论 基

Bardziej szczegółowo

2010年中国玉米种子市场专项研究报告

2010年中国玉米种子市场专项研究报告 2010 年 中 国 玉 米 种 子 市 场 专 项 研 究 报 告 关 键 字 : 玉 米 种 子 玉 米 种 子 行 业 市 场 调 查 供 需 分 析 投 资 咨 询 出 版 日 期 :2010 年 5 月 报 告 页 码 :62 页 图 表 个 数 :320 个 报 告 格 式 :PDF 电 子 版 或 纸 介 版 交 付 方 式 :Email 发 送 或 EMS 快 递 中 文 价 格 :

Bardziej szczegółowo

Administrator

Administrator 中 轻 机 协 [2016] 第 012 号 关 于 举 办 第 三 届 中 国 造 纸 装 备 发 展 论 坛 通 知 各 有 关 单 位 : 根 据 中 国 造 纸 装 备 发 展 论 坛 章 程 : 把 论 坛 建 成 具 有 长 效 机 制 的 战 略 研 讨 和 产 业 协 作 平 台, 在 2010 年 10 月 于 河 南 省 焦 作 市 成 功 召 开 首 届 中 国 造 纸 装 备

Bardziej szczegółowo

<4D6963726F736F667420576F7264202D20313033BEC7A67EABD7BADEB27ABEC7B07CB0AAB6A5B867B27ABAD3A468BEC7B57BA662C2BEB14DAF5AA9DBA5CDC2B2B3B92E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20313033BEC7A67EABD7BADEB27ABEC7B07CB0AAB6A5B867B27ABAD3A468BEC7B57BA662C2BEB14DAF5AA9DBA5CDC2B2B3B92E646F63> 銘 傳 大 學 103 學 年 度 管 理 學 院 高 階 經 理 碩 士 學 程 在 職 專 班 招 生 簡 章 ` 依 據 本 校 103 學 年 度 碩 士 班 暨 碩 士 在 職 專 班 招 生 委 員 會 第 1 次 會 議 (102.09.12) 決 議 通 過 編 印 單 位 : 銘 傳 大 學 碩 士 在 職 專 班 招 生 委 員 會 編 印 電 話 :(02)28824564 轉

Bardziej szczegółowo

电力安全管理(四十四).doc

电力安全管理(四十四).doc I II III 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 YC5 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ( ) 64 65

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word - 事務培訓招生簡章(含報名表).doc

Microsoft Word - 事務培訓招生簡章(含報名表).doc 公 寓 大 廈 管 理 服 務 人 培 訓 講 習 招 生 簡 章 委 託 單 位 : 內 政 部 營 建 署 受 託 單 位 : 中 華 民 國 物 業 管 理 經 理 人 協 會 委 託 期 間 : 即 日 起 至 105 年 6 月 30 日 內 政 部 營 建 署 委 託 中 華 民 國 物 業 管 理 經 理 人 協 會 辦 理 事 務 管 理 公 寓 大 廈 技 術 服 務 人 員 培

Bardziej szczegółowo

沒 錯, 但 是 教 育 局 還 是 脫 離 不 了 關 係, 連 續 22 個 月 日 間 夜 間 不 停 歇 地 趕 工, 這 份 文 件 確 實 是 你 們 核 准 的 這 部 分 業 務 相 關 人 員 與 公 文 已 經 完 全 移 撥 給 體 育 局 進 行 局 長, 如 果 您 現 在

沒 錯, 但 是 教 育 局 還 是 脫 離 不 了 關 係, 連 續 22 個 月 日 間 夜 間 不 停 歇 地 趕 工, 這 份 文 件 確 實 是 你 們 核 准 的 這 部 分 業 務 相 關 人 員 與 公 文 已 經 完 全 移 撥 給 體 育 局 進 行 局 長, 如 果 您 現 在 教 育 部 門 質 詢 第 11 組 質 詢 日 期 : 中 華 民 國 102 年 10 月 24 日 質 詢 對 象 : 教 育 部 門 有 關 各 單 位 質 詢 議 員 : 吳 世 正 楊 實 秋 林 晉 章 厲 耿 桂 芳 計 4 位 時 間 72 分 鐘 速 記 錄 102 年 10 月 24 日 速 記 : 李 雅 琴 主 席 ( 陳 議 員 孋 輝 ): 現 在 進 行 教 育 部

Bardziej szczegółowo

第 2 版 编 者 按 :2011 年 度 交 通 运 输 重 大 科 技 专 项 的 启 动 实 施 受 到 了 行 业 的 高 度 关 注, 交 通 部 西 部 交 通 建 设 科 技 项 目 简 报 第 198 期 专 刊 对 2011 年 度 交 通 运 输 重 大 科 技 专 项 启 动

第 2 版 编 者 按 :2011 年 度 交 通 运 输 重 大 科 技 专 项 的 启 动 实 施 受 到 了 行 业 的 高 度 关 注, 交 通 部 西 部 交 通 建 设 科 技 项 目 简 报 第 198 期 专 刊 对 2011 年 度 交 通 运 输 重 大 科 技 专 项 启 动 交 通 部 西 部 交 通 建 设 科 技 项 目 简 报 2011 年 第 15 期 ( 总 199 期 ) 交 通 部 西 部 交 通 建 设 科 技 项 目 管 理 中 心 2011 年 8 月 9 日 专 刊 :2011 年 度 交 通 运 输 重 大 科 技 专 项 介 绍 本 期 主 要 内 容 特 大 型 桥 梁 防 灾 减 灾 与 安 全 控 制 技 术 黄 金 水 道 通 过 能

Bardziej szczegółowo