Przedmiotem oceniania w całym roku szkolnym są wiadomości ucznia (sprawdzane w formie pisemnej lub ustnej), jego umiejętności, wkład pracy, aktywność.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedmiotem oceniania w całym roku szkolnym są wiadomości ucznia (sprawdzane w formie pisemnej lub ustnej), jego umiejętności, wkład pracy, aktywność."

Transkrypt

1 WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM OGÓLNE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Przedmiotem oceniania w całym roku szkolnym są wiadomości ucznia (sprawdzane w formie pisemnej lub ustnej), jego umiejętności, wkład pracy, aktywność. 1. Sprawdzaniu podlegają wiedza i umiejętności z zakresu: a) sprawność rozumienia ze słuchu; b) sprawność czytania ze zrozumieniem; c) sprawność mówienia; d) sprawność pisania; e) gramatyka i słownictwo. 2. Kryteria wymagań na poszczególne oceny (procentowy udział punktów): ocena celująca 100% bardzo dobra 90% - 99% ocena dobra 75% - 89% ocena dostateczna 50% - 74% ocena dopuszczająca 30% - 49% ocena niedostateczna 0% - 29% 3. Cyfrowo: w skali od 1 do 6 oceniane są odpowiedzi ustne, prace pisemne, rozumienie ze słuchu, prace praktyczne.

2 3. Sposoby informowania o wymaganiach: nauczyciel zapoznaje uczniów z zasadami oceniania na pierwszych zajęciach języka niemieckiego w danym roku szkolnym. 4. Zasady poprawiania ocen: a. z poprawy jest oceną ostateczną. b. Uczeń może poprawić niesatysfakcjonujące go oceny w w ustalonym przez nauczyciela terminie. 6. Jeżeli uczeń nie może pisać sprawdzianu lub testu w określonym terminie, wówczasma obowiązek uczynić to na pierwszej lekcji, na której jest obecny lub w wyjątkowych przypadkach (długa nieobecność spowodowana chorobą) w terminie ustalonym z nauczycielem nie później jednak niż w terminie dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły. 7. Uczeń ma prawo zgłosić dwa nieprzygotowania do lekcji w każdym półroczu. Nieprzygotowanie do zajęć uczeń musi zgłaszać przed lekcją i nie dotyczy to zapowiedzianych sprawdzianów, kartkówek i ustalonych wcześniej odpowiedzi ustnych. 8. Uczeń ma obowiązek odrobić zaległą pracę domową i pokazać ją nauczycielowi na najbliższej lekcji. 9. Sprawdziany zapowiadane są przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem i poprzedzone są lekcją powtórzeniową. Nauczyciel przeprowadza sprawdziany po zakończonym dziale, nie mniej jednak niż dwa w semestrze. Nauczyciel ma prawo do zrobienia niezapowiedzianej kartkówki z 3 ostatnich lekcji. 10. Nie ocenia się ucznia po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności w szkole. 11. Uczeń jest zobowiązany mieć na lekcji zeszyt przedmiotowy i podręcznik.

3 12. W przypadku pojedynczej nieobecności na lekcjach uczeń jest zobowiązany do samodzielnego uzupełnienia zaległości na następną z kolei lekcję, natomiast w przypadku nieobecności dłuższej uczeń ma obowiązek zgłosić ten fakt nauczycielowi przed lekcją i ustalić z nim termin nadrobienia zaległości. 13. Oceny wystawione przez nauczyciela są jawne. Nauczyciel jest zobowiązany do udzielania wszelkich wyjaśnień, co do wystawionej oceny. 14. półroczna lub końcoworoczna roczna nie jest średnią arytmetyczną otrzymanych ocen cząstkowych. CELUJĄCA: uczeń posiadł w 100% wiedzę i umiejętności zapisane w podstawie programowej z języka niemieckiego dla gimnazjum, rozumie bezbłędnie teksty słuchane i pisane oraz tworzy wypowiedzi odpowiadające założonej formie, które są zgodne z tematem, spójne i logiczne, zawierają bogate i urozmaicone słownictwo, zdania zbudowane są bezbłędnie za pomocą struktur gramatycznych nie wykraczających poza program nauczania, potrafi spontanicznie nawiązać i podtrzymać rozmowę, wypowiada się swobodnie bez przygotowania, zabiera głos w dyskusji, broniąc swojego stanowiska argumentami, z prac klasowych uzyskuje 100% punktów i rozwiązuje zadania dodatkowe przygotowane na ocenę celującą, większość uzyskanych ocen cząstkowych to oceny celujące i bardzo dobre, odnosi sukcesy w konkursach z języka niemieckiego, jest aktywny na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, systematyczny, wykonuje prace projektowe oraz wszystkie obowiązkowe i dodatkowe zadania domowe zadane przez nauczyciela.

4 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASA I Podręcznik Das ist Deutsch! Kompakt. część 1 Rozdział I Niemiecki moim nowym hobby Cel kształceniawgnowej podstawy programowej BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA KOMUNIKACJA Uczeń bezbłędnie i płynnie Uczeń popełniając mówienie, pisanie, czytanie, potwierdza obecność, niewielkie błędy informuje, ilu uczniów jest językowe, nie wpływające w jego klasie, wita się i na zrozumienie żegna, pyta o wiek, wypowiedzi i komunikację miejsce zamieszkania, kraj potwierdza obecność, nauczyciela potwierdza według wzoru potwierdza pochodzenia, numer informuje, ilu uczniów jest obecność, informuje, ilu obecność, informuje, ilu telefonu, przedstawia w jego klasie, wita się i uczniów jest w jego klasie, uczniów jest w jego klasie, siebie i swoich żegna, używa zwrotów wita się i żegna, używa wita się i żegna, pyta o rówieśników grzecznościowych typu: zwrotów wiek, miejsce zamieszkania, proszę, dziękuję, grzecznościowych typu: kraj pochodzenia, numer przepraszam, pyta o wiek, proszę, dziękuję, telefonu, przedstawia miejsce zamieszkania, kraj przepraszam, pyta o wiek, siebie i swoich pochodzenia, numer miejsce zamieszkania, kraj rówieśników telefonu, przedstawia pochodzenia, numer siebie i swoich telefonu, przedstawia rówieśników. Uczeń siebie i swoich poprawia sam błędy. rówieśników SŁOWNICTWO Uczeń bezbłędnie stosuje Uczeń popełniając mówienie, pisanie, czytanie, niewielkie błędy i samemu je poprawiając stosuje rozdziału, wymienia litery niemieckiego alfabetu i nauczyciela stosuje według wzoru stosuje rzeczowniki na każdą rozdziału, wymienia litery

5 literę alfabetu, imiona i niemieckiego alfabetu i nazwiska, rzeczowniki na każdą formy pozdrowień, literę alfabetu, imiona i rozdziału, wymienia litery rozdziału, wymienia litery powitań, pożegnań, nazwy nazwiska, niemieckiego alfabetu i niemieckiego alfabetu i państw i miast krajów formy pozdrowień, rzeczowniki na każdą rzeczowniki na każdą DACHL, liczebniki 0- powitań, pożegnań, nazwy literę alfabetu, imiona i literę alfabetu, imiona i państw i miast krajów nazwiska, nazwiska, DACHL, liczebniki 0- formy pozdrowień, formy pozdrowień, powitań, pożegnań, nazwy powitań, pożegnań, nazwy państw i miast krajów państw i miast krajów DACHL, liczebniki 0- DACHL, liczebniki GRAMATYKA Uczeń bezbłędnie stosuje Uczeń popełniając mówienie, pisanie, czytanie, zasady pisowni niewielkie błędy i samemu niemieckiej, je poprawiając stosuje odmienia czasownik sein, zasady pisowni używa w zdaniach zaimki niemieckiej, odmienia osobowe w lp, zaimki czasownik sein, używa w nauczyciela stosuje zasady według wzoru stosuje dzierżawcze w lp, zdaniach zaimki osobowe pisowni niemieckiej, zasady pisowni odmienia czasowniki w lp, zaimki dzierżawcze w odmienia czasownik sein, niemieckiej, odmienia regularne w l.p. i l.mn., lp, odmienia czasowniki używa w zdaniach zaimki czasownik sein, używa w konstruuje zdania regularne w l.p. i l.mn., osobowe w lp, zaimki zdaniach zaimki osobowe oznajmujące i pytające konstruuje zdania dzierżawcze w lp, odmienia w lp, zaimki dzierżawcze w oznajmujące i pytające czasowniki regularne w l.p. lp, odmienia czasowniki i l.mn., konstruuje zdania oznajmujące i pytające regularne w l.p. i l.mn., konstruuje zdania oznajmujące i pytające

6 ROZDZIAŁ 2 Szkoła jest cool! Cel kształceniawgnowej podstawy programowej BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA KOMUNIKACJA Uczeń bezbłędnie i Uczeń popełniając mówienie, pisanie, czytanie, płynnie rozmawia o swoim niewielkie błędy planie lekcji, o ocenach, językowe, nie wpływające wyraża opinię o na zrozumienie przedmiotach szkolnych, wypowiedzi rozmawia o nazywa swoje przybory swoim planie lekcji, o nauczyciela rozmawia o według wzoru rozmawia o szkolne, informuje, co jest ocenach, wyraża opinię o swoim planie lekcji, o swoim planie lekcji, o w teczce i czego tam nie przedmiotach szkolnych, ocenach, wyraża opinię o ocenach, wyraża opinię o ma. nazywa swoje przybory przedmiotach szkolnych, przedmiotach szkolnych, szkolne, informuje, co jest nazywa swoje przybory Nazywa swoje przybory w teczce i czego tam nie szkolne, informuje, co jest szkolne, informuje, co jest ma. Uczeń sam poprawia w teczce i czego tam nie w teczce i czego tam nie błędy. m.a Ma. SŁOWNICTWO Uczeń bezbłędnie stosuje Uczeń popełniając mówienie, pisanie, czytanie, słownictwo z rozdziału niewielkie błędy i samemu podane do zeszytu i je poprawiając stosuje znajdujące się w słownictwo z rozdziału podane do zeszytu i rozdziału, nazywa znajdujące się w nauczyciela stosuje według wzoru stosuje przedmioty szkolne, dni słownictwo z rozdziału słownictwo z rozdziału tygodnia, przybory szkolne, rozdziału, nazywa podane do zeszytu i podane do zeszytu i używa przedmioty szkolne, dni znajdujące się w znajdujące się w przymiotników i wyrażeń tygodnia, przybory szkolne, Oceniających. używa rozdziału, nazywa rozdziału, nazywa przymiotników i wyrażeń przedmioty szkolne, dni przedmioty szkolne, dni Oceniających. tygodnia, przybory szkolne, tygodnia, przybory szkolne, używa używa przymiotników i wyrażeń przymiotników i wyrażeń oceniających. oceniających

7 GRAMATYKA Uczeń bezbłędnie Uczeń popełniając mówienie, pisanie, czytanie, odmienia czasowniki niewielkie błędy i samemu haben i mögen, tłumaczy je poprawiając odmienia je, stosuje je oraz czasowniki haben i liczebniki w funkcji mögen, tłumaczy je, rzeczownika, stosuje je oraz nauczyciela odmienia według wzoru odmienia rodzajnik określony i liczebniki w funkcji czasowniki haben i czasowniki haben i nieokreślony w rzeczownika, rodzajnik mögen, tłumaczy je, mögen, tłumaczy je, mianowniku, określony i stosuje je oraz stosuje je oraz liczbę mnogą nieokreślony w liczebniki w funkcji liczebniki w funkcji rzeczowników, mianowniku, rzeczownika, rodzajnik rzeczownika, rodzajnik przeczenie kein/e w liczbę mnogą określony i określony i zdaniach. rzeczowników, nieokreślony w nieokreślony w przeczenie kein/e w mianowniku, mianowniku, Rozdział III Rodzina i przyjaciele Cel kształceniawgnowej podstawy programowej BARDZO DOBRA zdaniach. DOBRA liczbę mnogą rzeczowników, przeczenie kein/e w zdaniach. DOSTATECZNA liczbę mnogą rzeczowników, przeczenie kein/e w zdaniach. DOPUSZCZAJĄCA KOMUNIKACJA Uczeń bezbłędnie i Uczeń popełniając mówienie, pisanie, czytanie, płynnie rozmawia o niewielkie błędy swoich językowe, nie wpływające zainteresowaniach i na zrozumienie ulubionych wypowiedzi rozmawia o czynnościach, przedstawia swoich zainteresowaniach nauczyciela rozmawia o według wzoru rozmawia o rodziców i rodzeństwo, i ulubionych swoich swoich zainteresowaniach prowadzi rozmowę na czynnościach, przedstawia zainteresowaniach i i ulubionych czynnościach, temat rodziny i rodziców i rodzeństwo, ulubionych przedstawia rodziców i rówieśników, opisuje prowadzi rozmowę na czynnościach, przedstawia rodzeństwo, prowadzi wybranego członka swojej rodziców i rodzeństwo,

8 rodziny i rówieśnika, rozmawia o zwierzętach domowych i opisuje je. Uczeń bezbłędnie pisze a o swojej rodzinie. temat rodziny i rówieśników, opisuje wybranego członka swojej rodziny i rówieśnika, rozmawia o zwierzętach domowych i opisuje je. Uczeń sam poprawia błędy. prowadzi rozmowę na temat rodziny i rówieśników, opisuje wybranego członka swojej rodziny i rówieśnika, rozmawia o zwierzętach domowych i opisuje je rozmowę na temat rodziny i rówieśników, opisuje wybranego członka swojej rodziny i rówieśnika, rozmawia o zwierzętach domowych i opisuje je SŁOWNICTWO Uczeń bezbłędnie stosuje Uczeń popełniając mówienie, pisanie, czytanie, niewielkie błędy i samemu je poprawiając stosuje rozdziału, wymienia członków rodziny, nauczyciela stosuje według wzoru stosuje popularne nazwy rozdziału, wymienia słownictwo z rozdziału, zawodów, członków rodziny, wymienia członków ulubione czynności, popularne nazwy rodziny, zainteresowania, zawodów, rozdziału, wymienia popularne nazwy przymiotniki określające wygląd i charakter, zwierzęta domowe ulubione czynności, zainteresowania, przymiotniki określające wygląd i charakter, zwierzęta domowe członków rodziny, popularne nazwy zawodów, ulubione czynności, zainteresowania, przymiotniki określające wygląd i charakter, zwierzęta domowe zawodów, ulubione czynności, zainteresowania, przymiotniki określające wygląd i charakter, zwierzęta domowe GRAMATYKA Uczeń bezbłędnie tworzy i Uczeń popełniając mówienie, pisanie, czytanie, stosuje liczbę mnogą niewielkie błędy i samemu rzeczowników, je poprawiając tworzy i odmienia, tłumaczy i stosuje liczbę mnogą

9 stosuje w zdaniach rzeczowników, czasowniki nieregularne: odmienia, tłumaczy i nauczyciela tworzy i według wzoru tworzy i lesen, essen, fahren, stosuje w zdaniach stosuje liczbę mnogą stosuje liczbę mnogą laufen, sprechen, sehen, czasowniki nieregularne: rzeczowników, rzeczowników, schla fen,heiβen, tanzen, lesen, essen, fahren, odmienia, tłumaczy i odmienia, tłumaczy i rodzajniki i zaimki laufen, sprechen, sehen, stosuje w zdaniach stosuje w zdaniach osobowe, rzeczowniki w schla fen,heiβen, tanzen, czasowniki nieregularne: czasowniki nieregularne: bierniku rodzajniki i zaimki lesen, essen, fahren, lesen, essen, fahren, osobowe, rzeczowniki w laufen, sprechen, sehen, laufen, sprechen, sehen, bierniku schla fen,heiβen, tanzen, schla fen,heiβen, tanzen, rodzajniki i zaimki rodzajniki i zaimki osobowe, rzeczowniki w osobowe, rzeczowniki w bierniku bierniku Rozdział IV Dzień powszedni i czas wolny Cel kształceniawgnowej podstawy programowej BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA KOMUNIKACJA Uczeń bezbłędnie i Uczeń popełniając mówienie, pisanie, czytanie, płynnie pyta o godzinę i niewielkie błędy podaje czas, rozmawia o językowe, nie wpływające swoim dniu, na zrozumienie informuje, dokąd chce wypowiedzi pyta o pójść i kiedy, pyta się o godzinę i podaje czas, nauczyciela pyta o godzinę według wzoru pyta o zamiary innych, rozmawia o swoim dniu, i podaje czas, rozmawia o godzinę i podaje czas, reaguje na propozycję: informuje, dokąd chce swoim dniu, rozmawia o swoim dniu, wyraża zgodę, odmawia, pójść i kiedy, pyta się o informuje, dokąd chce informuje, dokąd chce informuje, co może lub co zamiary innych, pójść i kiedy, pyta się o pójść i kiedy, pyta się o musi robić reaguje na propozycję: zamiary innych, zamiary innych, wyraża zgodę, odmawia, reaguje na propozycję: reaguje na propozycję: informuje, co może lub co wyraża zgodę, odmawia, wyraża zgodę, odmawia, musi robić. Uczeń sam informuje, co może lub co informuje, co może lub co poprawia błędy. musi robić musi robić

10 SŁOWNICTWO mówienie, pisanie, czytanie, Uczeń bezbłędnie stosuje rozdziału, potrafi podać czas zegarowy, zna nazwy pór dnia, czynności dnia codziennego, obiekty i miejsca w mieście Uczeń popełniając niewielkie błędy i samemu je poprawiając stosuje rozdziału, potrafi podać czas zegarowy, zna nazwy pór dnia, czynności dnia codziennego, obiekty i miejsca w mieście nauczyciela stosuje rozdziału, potrafi podać czas zegarowy, zna nazwy pór dnia, czynności dnia codziennego, obiekty i miejsca w mieście według wzoru stosuje rozdziału, potrafi podać czas zegarowy, zna nazwy pór dnia, czynności dnia codziennego, obiekty i miejsca w mieście GRAMATYKA Uczeń bezbłędnie stosuje i Uczeń popełniając mówienie, pisanie, czytanie, tłumaczy zwrot es gibt, niewielkie błędy i samemu odmienia, tłumaczy i je poprawiając stosuje i używa w zdaniach tłumaczy zwrot es gibt, czasowniki rozdzielnie odmienia, tłumaczy i złożone i modalne können używa w zdaniach nauczyciela stosuje i według wzoru stosuje i i müssen, wymienia, czasowniki rozdzielnie tłumaczy zwrot es gibt, tłumaczy zwrot es gibt, tłumaczy i stosuje zdania z złożone i modalne können odmienia, tłumaczy i odmienia, tłumaczy i przyimkami po których i müssen, wymienia, używa w zdaniach używa w zdaniach występuje biernik: am, tłumaczy i stosuje zdania z czasowniki rozdzielnie czasowniki rozdzielnie um, von... bis, zu, nach, przyimkami po których złożone i modalne können złożone i modalne können aus, przyimki in, auf, występuje biernik: am, i müssen, wymienia, i müssen, wymienia, rzeczowniki złożone um, von... bis, zu, nach, tłumaczy i stosuje zdania z tłumaczy i stosuje zdania z aus, przyimki in, auf, przyimkami po których przyimkami po których rzeczowniki złożone występuje biernik: am, występuje biernik: am, um, um, von... bis, zu, nach, von... bis, zu, nach, aus, aus, przyimki in, auf, przyimki in, auf, rzeczowniki złożone rzeczowniki złożone

11 Rozdział V Jedzenie i picie Cel kształceniawgnowej podstawy programowej BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA KOMUNIKACJA Uczeń bezbłędnie i Uczeń popełniając mówienie, pisanie, czytanie, płynnie informuje o tym co niewielkie błędy językowe, jada i pije na śniadanie i pyta o nie wpływające na to innych, informuje o tym co chciałby zjeść na obiad i pyta o informuje o tym co jada i to innych, uzasadnia dlaczego pije na śniadanie i pyta o to coś lubi lub czegoś nie lubi, innych, informuje o tym co składa zamówienie w barze i chciałby zjeść na obiad i pyta restauracji. o to innych, uzasadnia dlaczego coś lubi lub czegoś nie lubi, składa zamówienie w barze i restauracji. Uczeń sam poprawia błędy., zrozumienie wypowiedz\i, przy pomocy nauczyciela nauczyciela informuje o tym informuje o tym co jada i pije co jada i pije na śniadanie i pyta na śniadanie i pyta o to innych, o to innych, informuje o tym co informuje o tym co chciałby chciałby zjeść na obiad i pyta o zjeść na obiad i pyta o to to innych, uzasadnia dlaczego innych, uzasadnia dlaczego coś coś lubi lub czegoś nie lubi, lubi lub czegoś nie lubi, składa składa zamówienie w barze i zamówienie w barze i restauracji. restauracji. SŁOWNICTWO mówienie, pisanie, czytanie, Uczeń bezbłędnie stosuje rozdziału, wymienia nazwy posiłków w ciągu dnia, produkty spozywcze, dania obiadowe, określenia smaku, potrawy w barze i w restauracji, wyrażenia z przyimkami mit i ohne. Uczeń popełniając niewielkie błędy i samemu je poprawiając stosuje rozdziału, potrafi wymienić nazwy posiłków w ciągu dnia, produkty spozywcze, dania obiadowe, określenia smaku, potrawy w barze i w restauracji, wyrażenia z przyimkami mit i ohne. nauczyciela stosuje rozdziału, potrafi wymienić nazwy posiłków w ciągu dnia, produkty spozywcze, dania obiadowe, określenia smaku, potrawy w barze i w restauracji, wyrażenia z przyimkami mit i ohne. według wzoru stosuje rozdziału, potrafi wymienić nazwy posiłków w ciągu dnia, produkty spozywcze, dania obiadowe, określenia smaku, potrawy w barze i w restauracji, wyrażenia z przyimkami mit i ohne.

12 GRAMATYKA mówienie, pisanie, czytanie, Uczeń bezbłędnie stosuje i tłumaczy zwrot ich möchte, spójnik denn, czasownik nieregularny nehmen, formę grzecznościową Sie, dopełnienie w zdaniu, stopniowanie przysłowka gern. Uczeń popełniając niewielkie błędy, samemu je poprawiając, stosuje i tłumaczy zwrot ich möchte, spójnik denn, czasownik nieregularny nehmen, formę grzecznościową Sie, dopełnienie w zdaniu, stopniowanie przysłowka gern., nauczyciela stosuje io tłumaczy zwrot ich möchte, spójnik denn, czasownik nieregularny nehmen, formę grzecznościową Sie, dopełnienie w zdaniu, stopniowanie przysłowka gern., według podanego wzoru stosuje i tłumaczy zwrot ich möchte, spójnik denn, czasownik nieregularny nehmen, formę grzecznościową Sie, dopełnienie w zdaniu, stopniowanie przysłowka gern. Rozdział V I Zakupy sprawiają przyjemność Cel kształceniawgnowej podstawy programowej BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA KOMUNIKACJA Uczeń bezbłędnie i Uczeń popełniając mówienie, pisanie, czytanie, płynnie nazywa artykuły niewielkie błędy językowe, spożywcze, sporządza listę nie wpływające na zakupów, informuje co i za ile chce kupić, nazywa nazywa artykuły części garderoby, informuje spożywcze, sporządza dlaczego coś mu się nie listę zakupów, informuje podoba, informuje co komu co i za ile chce kupić, chciałby podarować w nazywa części prezencie. garderoby, informuje dlaczego coś mu się nie podoba, informuje co komu chciałby podarować w prezencie.,, nauczyciela nazywa według wzoru nazywa artykuły spożywcze, artykuły spożywcze, sporządza listę zakupów, sporządza listę zakupów, informuje co i za ile chce informuje co i za ile chce kupić, nazywa części kupić, nazywa części garderoby, informuje garderoby, informuje dlaczego coś mu się nie dlaczego coś mu się nie podoba, informuje co komu podoba, informuje co komu chciałby podarować w chciałby podarować w prezencie. prezencie.

13 SŁOWNICTWO mówienie, pisanie, czytanie, Uczeń bezbłędnie stosuje rozdziału, potrafi nazwać artykuły spożywcze, zna walutę krajów UE, opakowania, jednostki miar i wag, artykuły w sklepiku szkolnym, części garderoby, typowe prezenty. Uczeń popełniając niewielkie błędy i samemu je poprawiając stosuje rozdziału, potrafi nazwać artykuły spożywcze, zna walutę krajów UE, opakowania, jednostki miar i wag, artykuły w sklepiku szkolnym, części garderoby, typowe prezenty. nauczyciela stosuje rozdziału, potrafi nazwać artykuły spożywcze, zna walutę krajów UE, opakowania, jednostki miar i wag, artykuły w sklepiku szkolnym, części garderoby, typowe prezenty. według wzoru stosuje rozdziału, potrafi nazwać artykuły spożywcze, zna walutę krajów UE, opakowania, jednostki miar i wag, artykuły w sklepiku szkolnym, części garderoby, typowe prezenty. GRAMATYKA mówienie, pisanie, czytanie, Uczeń bezbłędnie stosuje w zdaniach i tłumaczy zaimki osobowe w bierniku i celowniku, zaimki dzierżawcze w liczbie mnogiej, czasowniki z dopełnieniem w celowniku, np. gefallen, helfen, schmecken. Uczeń popełniając niewielkie błędy i samemu je poprawiając, używa w zdaniach zaimków osobowych w bierniku i celowniku, zaimków dzierżawczych w liczbie mnogiej, czasowniki z dopełnieniem w celowniku, np. gefallen, helfen, schmecken., nauczyciela używa w zdaniach zaimków osobowych w bierniku i celowniku, zaimków dzierżawczych w liczbie mnogiej, czasowniki z dopełnieniem w celowniku, np. gefallen, helfen, schmecken., według wzoru używa w zdaniach zaimków osobowych w bierniku i celowniku, zaimków dzierżawczych w liczbie mnogiej, czasowniki z dopełnieniem w celowniku, np. gefallen, helfen, schmecken.

14 Rozdział VII Kalendarz i pogoda Cel kształceniawgnowej podstawy programowej BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA KOMUNIKACJA Uczeń bezbłędnie i Uczeń popełniając mówienie, pisanie, czytanie, płynnie nazywa pory roku i niewielkie błędy językowe, miesiące, rozmawia na nie wpływające na temat pogody, pyta o aktualną datę i podaje ją, nazywa pory roku i informuje kiedy i gdzie się urodził oraz pyta o to innych, informuje o swoich planach, ustala czas i cel spotkania, uzasadnia miesiące, rozmawia na temat pogody, pyta o aktualną datę i podaje ją, informuje kiedy i gdzie się urodził oraz pyta o to odmowę. innych, informuje o swoich planach, ustala czas i cel spotkania, uzasadnia odmowę., nauczyciela nazywa pory roku i miesiące, rozmawia na temat pogody, pyta o aktualną datę i podaje ją, informuje kiedy i gdzie się urodził oraz pyta o to innych, informuje o swoich planach, ustala czas i cel spotkania, uzasadnia odmowę., według wzoru nazywa pory roku i miesiące, rozmawia na temat pogody, pyta o aktualną datę i podaje ją, informuje kiedy i gdzie się urodził oraz pyta o to innych, informuje o swoich planach, ustala czas i cel spotkania, uzasadnia odmowę. SŁOWNICTWO mówienie, pisanie, czytanie, Uczeń bezbłędnie stosuje rozdziału, potrafi wymienić nazwy miesięcy i pór roku, zjawisk pogodowych, sposobów spędzania czasu zimą, świąt rodzinnych i uroczystości, terminy ferii i wakacji. Uczeń popełniając niewielkie błędy i samemu je poprawiając stosuje rozdziału, potrafi wymienić nazwy miesięcy i pór roku, zjawisk pogodowych, sposobów spędzania czasu zimą, świąt rodzinnych i uroczystości, terminy ferii i wakacji. nauczyciela stosuje rozdziału, potrafi wymienić nazwy miesięcy i pór roku, zjawisk pogodowych, sposobów spędzania czasu zimą, świąt rodzinnych i uroczystości, terminy ferii i wakacji. według wzoru stosuje rozdziału, potrafi wymienić nazwy miesięcy i pór roku, zjawisk pogodowych, sposobów spędzania czasu zimą, świąt rodzinnych i uroczystości, terminy ferii i wakacji.

15 GRAMATYKA mówienie, pisanie, czytanie, Uczeń zna i bezbłędnie stosuje liczebniki porządkowe, liczby powyżej 100, przyimki: an, in, um, von bis, zum, czasowniki zwrotne, zaimki zwrotne. Uczeń popełniając niewielkie błędy i samemu je poprawiając zna i stosuje liczebniki porządkowe, liczby powyżej 100, przyimki: an, in, um, von bis, zum, czasowniki zwrotne, zaimki zwrotne., nauczyciela zna i stosuje liczebniki porządkowe, liczby powyżej 100, przyimki: an, in, um, von bis, zum, czasowniki zwrotne, zaimki zwrotne., według wzoru stosuje liczebniki porządkowe, liczby powyżej 100, przyimki: an, in, um, von bis, zum, czasowniki zwrotne, zaimki zwrotne. Rozdział VIII Koniec szkoły jedziemy na wakacje! Cel kształceniawgnowej podstawy programowej BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA KOMUNIKACJA Uczeń bezbłędnie i Uczeń popełniając mówienie, pisanie, czytanie, płynnie informuje dokąd wyjeżdża na wakacje, uzasadnia swój wybór, składa propozycję, negocjuje propozycję: przyjmuje, odrzuca, proponuje coś innego, podaje miejsca i terminy spędzania wakacji., informuje, czym jedzie na wakacje i co ze sobą zabiera. niewielkie błędy językowe, nie wpływające na informuje dokąd wyjeżdża na wakacje, uzasadnia swój wybór, składa propozycję, negocjuje propozycję: przyjmuje, odrzuca, proponuje coś innego, podaje miejsca i terminy spędzania wakacji., informuje, czym jedzie na wakacje i co ze sobą zabiera., nauczyciela informuje dokąd wyjeżdża na wakacje, uzasadnia swój wybór, składa propozycję, negocjuje propozycję: przyjmuje, odrzuca, proponuje coś innego, podaje miejsca i terminy spędzania wakacji., informuje, czym jedzie na wakacje i co ze sobą zabiera., według wzoru informuje dokąd wyjeżdża na wakacje, uzasadnia swój wybór, składa propozycję, negocjuje propozycję: przyjmuje, odrzuca, proponuje coś innego, podaje miejsca i terminy spędzania wakacji., informuje, czym jedzie na wakacje i co ze sobą zabiera.

16 SŁOWNICTWO mówienie, pisanie, czytanie, Uczeń bezbłędnie stosuje rozdziału, zna i stosuje nazwy miejsc wypoczynku, nazwy form spędzania wolnego czasu podczas wakacji, nazwy środków transportu, nazwy rzeczy zabieranych ze sobą na wakacje,, nazwy czynności, potrafi swobodnie negocjować, akceptować i odrzucać propozycję, umie argumentować podczas wypowiedzi. Uczeń popełniając niewielkie błędy i samemu je poprawiając stosuje rozdziału, zna i stosuje nazwy miejsc wypoczynku, nazwy form spędzania wolnego czasu podczas wakacji, nazwy środków transportu, nazwy rzeczy zabieranych ze sobą na wakacje,, nazwy czynności, potrafi swobodnie negocjować, akceptować i odrzucać propozycję, umie argumentować podczas wypowiedzi. nauczyciela stosuje rozdziału, zna i stosuje nazwy miejsc wypoczynku, nazwy form spędzania wolnego czasu podczas wakacji, nazwy środków transportu, nazwy rzeczy zabieranych ze sobą na wakacje,, nazwy czynności. według wzoru stosuje rozdziału, zna i stosuje nazwy miejsc wypoczynku, nazwy form spędzania wolnego czasu podczas wakacji, nazwy środków transportu, nazwy rzeczy zabieranych ze sobą na wakacje,, nazwy czynności. GRAMATYKA mówienie, pisanie, czytanie, Uczeń bezbłędnie stosuje w zdaniach przyimki: an, auf, in z biernikiem i celownikiem, przyimki: nach, zu, bei, czasowniki modalne wollen i sollen, bezbłędnie stosuje przyimek mit, używając nazw środków transportu. Uczeń popełniając niewielkie błędy i samemu je poprawiając zna i stosuje przyimki: an, auf, in z biernikiem i celownikiem, przyimki: nach, zu, bei, czasowniki modalne wollen i sollen, bezbłędnie stosuje przyimek mit, używając nazw środków transportu, nauczyciela zna i stosuje przyimki: an, auf, in z biernikiem i celownikiem, przyimki: nach, zu, bei, czasowniki modalne wollen i sollen, bezbłędnie stosuje przyimek mit, używając nazw środków transportu, według wzoru stosuje przyimki: an, auf, in z biernikiem i celownikiem, przyimki: nach, zu, bei, czasowniki modalne wollen i sollen, bezbłędnie stosuje przyimek mit, używając nazw środków transportu.

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO - KLASA I. Ocena CELUJĄCA*** Ocena BARDZO DOBRA Ocena DOBRA Ocena DOSTATECZNA Ocena DOPUSZCZAJĄCA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO - KLASA I. Ocena CELUJĄCA*** Ocena BARDZO DOBRA Ocena DOBRA Ocena DOSTATECZNA Ocena DOPUSZCZAJĄCA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO - KLASA I Rozdział I Niemiecki moim nowym hobby Cel kształcenia wg nowej podstawy programowej Ocena CELUJĄCA*** Ocena BARDZO DOBRA Ocena DOBRA Ocena DOSTATECZNA

Bardziej szczegółowo

JĘZYK NIEMIECKI - GIMNAZJUM DAS IST DEUTSCH! KOMPAKT - PODRĘCZNIK CZĘŚĆ I

JĘZYK NIEMIECKI - GIMNAZJUM DAS IST DEUTSCH! KOMPAKT - PODRĘCZNIK CZĘŚĆ I JĘZYK NIEMIECKI - GIMNAZJUM DAS IST DEUTSCH! KOMPAKT - PODRĘCZNIK CZĘŚĆ I Temat L.g. Uczeń potrafi Słownictwo Tekst matyka. Przedmiotowy system oceniania. 2. Alfabet niemiecki 3. Kto jest dziś nieobecny

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU. JĘZYK NIEMIECKI - GIMNAZJUM DAS IST DEUTSCH! KOMPAKT - PODRĘCZNIK CZĘŚĆ I Dla klasy integracyjnej z językiem niemieckim

ROZKŁAD MATERIAŁU. JĘZYK NIEMIECKI - GIMNAZJUM DAS IST DEUTSCH! KOMPAKT - PODRĘCZNIK CZĘŚĆ I Dla klasy integracyjnej z językiem niemieckim ROZKŁAD MATERIAŁU JĘZYK NIEMIECKI - GIMNAZJUM DAS IST DEUTSCH! KOMPAKT - PODRĘCZNIK CZĘŚĆ I Dla klasy integracyjnej z językiem niemieckim Temat L.g. Uczeń potrafi Słownictwo Tekst Gramatyka.Test klasyfikujący.

Bardziej szczegółowo

W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ III. 1

W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ III. 1 JĘZYK NIEMIECKI DLA GIMNAZJUM ROZKŁAD MATERIAŁU NA JEDNOSTKI LEKCYJNE DLA PODRĘCZNIKA DAS IST DEUTSCH! KOMPAKT PODRĘCZNIK CZĘŚĆ I REALIZACJA WYMAGAŃ SZCZEGÓŁOWYCH OKREŚLONYCH W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ III.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH POSZCZEGÓLNE OCENY

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH POSZCZEGÓLNE OCENY ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH POSZCZEGÓLNE OCENY NA PRZEDMIOT: język niemiecki Kl. 7 Rok szk. 2018/2019 Podręcznik: Das ist Deutsch! Kompakt. Jolanta Kamińska Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO- Gimnazjum NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO- Gimnazjum NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO- Gimnazjum NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH DLA I KLASY poziom III.0 (podręcznik Das ist Deutsch! KOMPAKT część 1) OCENA ROCZNA

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE SZKOŁA PODSTAWOWA W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z JĘZYKA NIEMIECKIEGO w klasie VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ str. 1 Język

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego 1. Ocenie wiedzy i umiejętności ucznia podlegają: Rozumienie tekstu pisanego Rozumienie tekstu ze słuchu Wypowiedź pisemna Wypowiedź ustna Znajomość

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Ksawerowie. Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego. 1. Ocenie wiedzy i umiejętności ucznia podlegają:

Szkoła Podstawowa w Ksawerowie. Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego. 1. Ocenie wiedzy i umiejętności ucznia podlegają: Szkoła Podstawowa w Ksawerowie. Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego. 1. Ocenie wiedzy i umiejętności ucznia podlegają: Rozumienie tekstu pisanego Rozumienie tekstu ze słuchu Wypowiedź pisemna

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Cichem

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Cichem Gimnazjum im. Jana Pawła II w Cichem 1. Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego. 2. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. 3. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY VII

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY VII 01.09.2017 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY VII NA PODSTAWIE PROGRAMU NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS VII-VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ AUTORSTWA DR HAB. ANNY JAROSZEWSKIEJ Ocena celująca:

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU JĘZYK NIEMIECKI - GIMNAZJUM DAS IST DEUTSCH - PODRĘCZNIK CZĘŚĆ I

ROZKŁAD MATERIAŁU JĘZYK NIEMIECKI - GIMNAZJUM DAS IST DEUTSCH - PODRĘCZNIK CZĘŚĆ I ROZKŁAD MATERIAŁU JĘZYK NIEMIECKI - GIMNAZJUM DAS IST DEUTSCH - PODRĘCZNIK CZĘŚĆ I Poniższy rozkład materiału przewidziany jest dla kursu podstawowego: w wymiarze 2 godzin tygodniowo 8 rozdziałów x 7 godz.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w klasie VII. Nauczyciel: mgr Lucjan Zaporowski. Rozdział 1. zna alfabet, zgłasza swoją obecność lekcji,

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w klasie VII. Nauczyciel: mgr Lucjan Zaporowski. Rozdział 1. zna alfabet, zgłasza swoją obecność lekcji, Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w klasie VII Nauczyciel: mgr Lucjan Zaporowski Rozdział 1 zna alfabet, zgłasza swoją obecność lekcji, zna liczby od 0 do 20, potrafi przyporządkować poznane zwroty

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego w klasie I.

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego w klasie I. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego w klasie I Pierwszy OCENA NIEDOSTATECZNA wystawiana jest wtedy, kiedy uczeń mimo pomocy ze

Bardziej szczegółowo

JĘZYK NIEMIECKI KLASA I POZIOM III.1 GR.B

JĘZYK NIEMIECKI KLASA I POZIOM III.1 GR.B JĘZYK NIEMIECKI KLASA I POZIOM III.1 GR.B Celujący i gramatykę (wymagane i zawarte w danym rozdziale) w 95-100%. b) uczeń potrafi bezbłędnie stosować poznane słownictwo i struktury gramatyczne we wszystkiego

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY PRZEDMIOT: język niemiecki KLASA PIERWSZA (grupa DSD) ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY Rok szk. 2015/2016 Podręcznik: Meine Deutschtour Ewa Kościelniak-Walewska Ocena bieżąca postępów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASIE 7

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASIE 7 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASIE 7 Zasady oceniania przedmiotowego z języka niemieckiego: Ocenie podlegają: prace klasowe zakończonego działu (przynajmniej 2 oceny w semestrze),

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY PIERWSZEJ GIMNAZJUM - POZIOM III0. Uczeń potrafi: Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY PIERWSZEJ GIMNAZJUM - POZIOM III0. Uczeń potrafi: Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY PIERWSZEJ GIMNAZJUM - POZIOM III0 Podręcznik: Magnet 1 Uczeń potrafi: Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Guter Start! Rozdział I typowe zwroty

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy Das ist Deutsch! Kompakt klasa VII

Plan wynikowy Das ist Deutsch! Kompakt klasa VII Plan wynikowy Das ist Deutsch! Kompakt klasa VII JĘZYK NIEMIECKI DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH (II etap edukacyjny) Treści nauczania / zna alfabet, zgłasza swoją obecność lekcji, zna liczby od 0 do 20, potrafi

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM OGÓLNE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM OGÓLNE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM OGÓLNE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Przedmiotem oceniania w całym roku szkolnym są wiadomości ucznia (sprawdzane w formie pisemnej lub ustnej), jego

Bardziej szczegółowo

Język niemiecki. Kryteria oceny biegłości językowej w zakresie szkolnych wymagań edukacyjnych: podstawowym i ponadpodstawowym

Język niemiecki. Kryteria oceny biegłości językowej w zakresie szkolnych wymagań edukacyjnych: podstawowym i ponadpodstawowym Język niemiecki Kryteria oceny biegłości językowej w zakresie szkolnych wymagań edukacyjnych: podstawowym i ponadpodstawowym Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów oceny dopuszczającej,

Bardziej szczegółowo

Środki dydaktyczne, materiał nauczania Podręcznik: rozdział I, lekcje L1 L7. Zeszyt ćwiczeń: rozdział I, ćwiczenia do lekcji L1 L7 Mein Test

Środki dydaktyczne, materiał nauczania Podręcznik: rozdział I, lekcje L1 L7. Zeszyt ćwiczeń: rozdział I, ćwiczenia do lekcji L1 L7 Mein Test PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY DLA PODRĘCZNIKA MEINE DEUTSCHTOUR 1 III.0 Poniższy plan wynikowy jest przewidziany dla kursu podstawowego w wymiarze jednej godziny tygodniowo: 6 rozdziałów (rozdział 1.: 4 godz.

Bardziej szczegółowo

System oceniania z j. niemieckiego dla klasy I gimnazjum

System oceniania z j. niemieckiego dla klasy I gimnazjum System oceniania z j. niemieckiego dla klasy I gimnazjum Uczeń celujący Uczeń samodzielnie i twórczo rozwija swoje własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami, proponuje rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla kl. 1

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla kl. 1 Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla kl. 1 celująca bardzo dobra dobra dostateczna dopuszczająca Rozdział 1 Uczeń zna niemiecki alfabet, zasady pisowni rzeczowników Liczy od 1 do 100, zna zasady

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego w klasie VII-ej w roku szkolnym 2017/2018

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego w klasie VII-ej w roku szkolnym 2017/2018 Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego w klasie VII-ej w roku szkolnym 2017/2018 OCENA NIEDOSTATECZNA wystawiana jest wtedy, kiedy uczeń mimo

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny z języka niemieckiego w klasie I

Wymagania programowe na poszczególne oceny z języka niemieckiego w klasie I Wymagania programowe na poszczególne oceny z języka niemieckiego w klasie I I. Starter: Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo - zna niemiecki alfabet, lecz tylko częściowo - zna

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z języka niemieckiego. do podręcznika AHA 2 A Neu dla klasy II Gimnazjum nr 1 w Koszęcinie (poziom podstawowy)

Kryteria ocen z języka niemieckiego. do podręcznika AHA 2 A Neu dla klasy II Gimnazjum nr 1 w Koszęcinie (poziom podstawowy) Kryteria ocen z języka niemieckiego do podręcznika AHA 2 A Neu dla klasy II Gimnazjum nr 1 w Koszęcinie (poziom podstawowy) 1 I. Ocena celujący 1. Czytanie Uczeń czyta bezbłędnie teksty (poznane na lekcjach

Bardziej szczegółowo

JĘZYK NIEMIECKI KLASA I POZIOM III.1 GR.A

JĘZYK NIEMIECKI KLASA I POZIOM III.1 GR.A JĘZYK NIEMIECKI KLASA I POZIOM III.1 GR.A Celujący (wymagane i zawarte w danym rozdziale) w 95-100%. b) uczeń potrafi bezbłędnie stosować poznane słownictwo i struktury gramatyczne we wszystkiego typu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASA 7 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASA 7 SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASA 7 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Typ szkoły: szkoła podstawowa Podstawa progranowa - I.O Podręcznik: Meine Deutschtour Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy siódmej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH OCEN Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASIE V

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH OCEN Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASIE V WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH OCEN Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASIE V Na ocenę dopuszczającą (2) 1. rozumienie ze słuchu rozróżnia niektóre słowa w zdaniach obcego tekstu, właściwie

Bardziej szczegółowo

JĘZYK NIEMIECKI KLASA I - POZIOM III.0

JĘZYK NIEMIECKI KLASA I - POZIOM III.0 JĘZYK NIEMIECKI KLASA I - POZIOM III.0 Celujący i gramatykę (wymagane i zawarte w danym rozdziale) w 95-100%. b) uczeń potrafi bezbłędnie stosować poznane słownictwo i struktury gramatyczne we wszystkiego

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY PRZEDMIOT: język niemiecki KLASA PIERWSZA ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY Rok szk. 2015/2016 Podręcznik: Meine Deutschtour Ewa Kościelniak-Walewska Ocena bieżąca postępów ucznia musi

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY VII NA ROK 2017/2018

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY VII NA ROK 2017/2018 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY VII NA ROK 2017/2018 NA PODSTAWIE PROGRAMU NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS VII-VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ AUTORSTWA DR HAB. ANNY JAROSZEWSKIEJ Ocena

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału na jednostki lekcyjne dla podręcznika Das ist Deutsch! Kompakt

Rozkład materiału na jednostki lekcyjne dla podręcznika Das ist Deutsch! Kompakt Rozkład materiału na jednostki lekcyjne dla podręcznika Das ist Deutsch! Kompakt JĘZYK NIEMIECKI DLA KLASY SIÓDMEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ (II etap edukacyjny) Realizacja wymagań szczegółowych określonych w

Bardziej szczegółowo

Język Niemiecki Przedmiotowy System Oceniania klas IV VI

Język Niemiecki Przedmiotowy System Oceniania klas IV VI I. Kryteria oceniania. Język Niemiecki Przedmiotowy System Oceniania klas IV VI 1. Ocenę celującą otrzyma uczeń, który: a) wykaże się wiedzą i umiejętnościami, które wykraczają znacznie poza program nauczania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego kl. II poziom III.0 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY II GIMNAZJUM

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego kl. II poziom III.0 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY II GIMNAZJUM KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY II GIMNAZJUM Uczeń na ocenę niedostateczną: - nie opanował materiału na ocenę dopuszczającą. Uczeń o umiejętnościach na ocenę dopuszczającą: - nazywa

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego kl. I Podręcznik Deutsch Aktuell Kompakt 2. ocena dostateczna

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego kl. I Podręcznik Deutsch Aktuell Kompakt 2. ocena dostateczna Uczeń potrafi: Dział tematyczny dopuszczająca Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego kl. I Podręcznik Deuts Aktuell Kompakt 2 dostateczna dobra bardzo dobra Rozdział 1 Wie smeckt s? - nazwać artykuły

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS VII-VIII

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS VII-VIII PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS VII-VIII I. Kontrakt z uczniami: 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Prace klasowe są obowiązkowe. 3. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego kl.1 poziom III.0

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego kl.1 poziom III.0 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM Na ocenę niedostateczną uczeń: - nie opanował materiału na ocenę dopuszczającą. Uczeń na ocenę dopuszczającą:! - stosuje typowe zwroty na

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO GIMNAZJUM 1. Na lekcjach obowiązuje ucznia zeszyt przedmiotowy, podręcznik i ćwiczenia Das ist Deutsch Kompakt 2. Uczeń może otrzymać ocenę za: odpowiedź

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW I i II KLASY GIMNAZJUM Magnet

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW I i II KLASY GIMNAZJUM Magnet WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW I i II KLASY GIMNAZJUM Magnet Dział Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Guter Start!

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY II GIMNAZJUM

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY II GIMNAZJUM KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY II GIMNAZJUM Uczeń na ocenę niedostateczną: - nie opanował materiału na ocenę dopuszczającą. Uczeń o umiejętnościach na ocenę dopuszczającą: - określa

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w gimnazjum Podręcznik Aktion Deutsch cz. 1

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w gimnazjum Podręcznik Aktion Deutsch cz. 1 Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w gimnazjum Podręcznik Aktion Deutsch cz. 1 Treści programo we Wymagania podstawowe Wymagania programowe Wymagania ponadpodstawowe Uczeń: Rozdział 1 Start auf

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klasy 1a Gimnazjum Publicznego. im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2014/2015

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klasy 1a Gimnazjum Publicznego. im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2014/2015 bardzo Rozdział 1 Kontakte stosować formy powitania i pożegnania stosownie do pory dnia przedstawić podstawowe informacje o sobie imię, pochodzenie, miejsce zamieszkania, wiek, zainteresowania zastosować

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z WYKORZYSTANIEM PODRĘCZNIKA Mach mit! neu 1

PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z WYKORZYSTANIEM PODRĘCZNIKA Mach mit! neu 1 PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z WYKORZYSTANIEM PODRĘCZNIKA Mach mit! neu 1 Podstawowe (P) Ponadpodstawowe (PP) Zadania sprawdzające ROZDZIAŁ 1 Hallo Leute! Formy powitania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego dla klasy II gimnazjum

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego dla klasy II gimnazjum Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego dla klasy II gimnazjum Uczeń otrzymuje ocenę celującą, gdy: Swoimi wiadomościami

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW II KLASY GIMNAZJUM POZIOM III.0

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW II KLASY GIMNAZJUM POZIOM III.0 WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW II KLASY GIMNAZJUM POZIOM III.0 Podręcznik: Magnet 1 (kontynuacja z klasy 1) i Magnet 2 OCENA CELUJĄCA Przynajmniej

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU NA JEDNOSTKI LEKCYJNE. #trends cz. 1

ROZKŁAD MATERIAŁU NA JEDNOSTKI LEKCYJNE. #trends cz. 1 ROZKŁAD MATERIAŁU NA JEDNOSTKI LEKCYJNE #trends cz. 1 PODRĘCZNIK DO JĘZYKA NIEMIECKIEGO Poniższy rozkład materiału jest przewidziany dla kursu podstawowego w wymiarze jednej godziny tygodniowo: 4 rozdziały

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY I GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY I GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY I GIMNAZJUM ROK SZKOLNY: 2012/2013 opracowała: Iwona Chmielecka Rozdział I. KONTAKTE formy powitania i pożegnania stosownie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY I GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY I GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY I GIMNAZJUM ROK SZKOLNY: 2012/2013 Aleksandra Radecka, Magdalena Cieślik-Otocka OCENA DOPUSZCZAJĄCA: - uczeń potrafi wymienić

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY VII SP PODRĘCZNIK MEINE DEUTSCHTOUR

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY VII SP PODRĘCZNIK MEINE DEUTSCHTOUR KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY VII SP PODRĘCZNIK MEINE DEUTSCHTOUR Starter Celujący Bardzo dobry Dobry Dostateczny Dopuszczający Niedostateczny Uczeń wykazuje znajomość materiału większą

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego. Rozdział Zagadnienia Treści podstawowe Treści ponadpodstawowe KONTAKTE

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego. Rozdział Zagadnienia Treści podstawowe Treści ponadpodstawowe KONTAKTE Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM PODRĘCZNIK Kompass 1 NAZWA SZKOŁY: Gimnazjum nr 2 w Łukowie NAUCZYCIEL: Magdalena Kępa, Dorota Jopek-Małycha ROK SZKOLNY:

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych z j. niemieckiego kl. II

Przedmiotowy system oceniania dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych z j. niemieckiego kl. II KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW Z OBOWIĄZKIEM DOSTOSOWANIA WYMAGAŃ KLASA II Uczeń o umiejętnościach na ocenę dopuszczającą: Rozdział 6 Das esse ich gern. - nazywa produkty spożywcze

Bardziej szczegółowo

II. Kontrola i ocena pracy ucznia.

II. Kontrola i ocena pracy ucznia. II. Kontrola i ocena pracy ucznia. Formy kontroli I Liceum Ogólnokształcące 1. Kontrola bieżąca (w formie oceny udziału w lekcji, odpowiedzi ustnych, niezapowiedzianych kartkówek i innych form testów osiągnięć

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH OCEN Z JĘZYKA MNIEJSZOŚCI- NIEMIECKIEGO W KLASIE V WYMAGANIA PODSTAWOWE

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH OCEN Z JĘZYKA MNIEJSZOŚCI- NIEMIECKIEGO W KLASIE V WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH OCEN Z JĘZYKA MNIEJSZOŚCI- NIEMIECKIEGO W KLASIE V Na ocenę dopuszczającą (2) 1. rozumienie ze słuchu WYMAGANIA PODSTAWOWE rozróżnia niektóre

Bardziej szczegółowo

JĘZYK NIEMIECKI klasa VII szkoły podstawowej plan wynikowy dla podręcznika MEINE DEUTSCHTOUR kl. 7, podstawa programowa II.2. Wymagania edukacyjne

JĘZYK NIEMIECKI klasa VII szkoły podstawowej plan wynikowy dla podręcznika MEINE DEUTSCHTOUR kl. 7, podstawa programowa II.2. Wymagania edukacyjne JĘZYK NIEMIECKI klasa VII szkoły podstawowej plan wynikowy dla podręcznika MEINE DEUTSCHTOUR kl. 7, podstawa programowa II.2. Wymagania edukacyjne: podstawowe (P) ocena dostateczna lub dopuszczająca ponadpodstawowe

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka niemieckiego w klasie IV

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka niemieckiego w klasie IV Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka niemieckiego w klasie IV WYMAGANIA PODSTAWOWE Na ocenę dopuszczającą (2) rozumienie ze słuchu rozróżnia niektóre słowa w zdaniach

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych z j. niemieckiego kl. II

Przedmiotowy system oceniania dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych z j. niemieckiego kl. II KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW Z OBOWIĄZKIEM DOSTOSOWANIA WYMAGAŃ KLASA II Uczeń o umiejętnościach na ocenę dopuszczającą: - określa lokalizację szkoły - z podanych elementów układa

Bardziej szczegółowo

Treści podkreślone na zielono wymagane są od ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

Treści podkreślone na zielono wymagane są od ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Na podstawie materiałów dydaktycznych wydawcy Nowa Era. JĘZYK NIEMIECKI WYMAGANIA EDUKACYJNE - KLASY PIERWSZE Treści podkreślone na zielono wymagane są od ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu

Bardziej szczegółowo

Język niemiecki PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA realizowanego w oparciu o podręcznik Das ist Deutsch

Język niemiecki PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA realizowanego w oparciu o podręcznik Das ist Deutsch KONTRAKT Z UCZNIEM Język niemiecki PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA realizowanego w oparciu o podręcznik Das ist Deutsch 1. Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego jest zgodny z wewnątrzszkolnym

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny z języka niemieckiego w klasie I

Wymagania programowe na poszczególne oceny z języka niemieckiego w klasie I Wymagania programowe na poszczególne oceny z języka niemieckiego w klasie I Dzień powszedni w Niemczech : jedynie niektóre pory dnia, jedynie niektóre czynności dnia powszedniego, określania czasu zegarowego,

Bardziej szczegółowo

2 Zapoznanie z przedmiotowym systemem oceniania oraz wymaganiami edukacyjnymi

2 Zapoznanie z przedmiotowym systemem oceniania oraz wymaganiami edukacyjnymi Moduł - dział - temat L.p. Zakres treści Test poziomujący 1 Lekcja organizacyjnazapoznanie z PSO Powtórzenie 2 Zapoznanie z przedmiotowym systemem oceniania oraz wymaganiami edukacyjnymi 3 4 5 6 Cześć,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW I KLASY GIMNAZJUM POZIOM III 0 Podręcznik: Magnet Smart 1

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW I KLASY GIMNAZJUM POZIOM III 0 Podręcznik: Magnet Smart 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW I KLASY GIMNAZJUM POZIOM III 0 Podręcznik: Magnet Smart 1 Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów oceny dopuszczającej,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania. z języka angielskiego. w klasach I-III. szkoły podstawowej

Przedmiotowy system oceniania. z języka angielskiego. w klasach I-III. szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach I-III szkoły podstawowej Ocenianiu w klasach I-III będą podlegały poszczególne sprawności językowe: rozumienie ze słuchu mówienie czytanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego dla klas I-III gimnazjum został opracowany zgodnie z nową podstawą programową na podstawie programu

Bardziej szczegółowo

Środki dydaktyczne, materiał nauczania Podręcznik: rozdział 1, lekcje L1 L8. Zeszyt ćwiczeń: rozdział 1, ćwiczenia do lekcji L1 L8 Mein Test

Środki dydaktyczne, materiał nauczania Podręcznik: rozdział 1, lekcje L1 L8. Zeszyt ćwiczeń: rozdział 1, ćwiczenia do lekcji L1 L8 Mein Test PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY DLA PODRĘCZNIKA MEINE DEUTSCHTOUR 2 III.0 Poniższy rozkład materiału jest przewidziany dla kursu podstawowego w wymiarze jednej godziny tygodniowo: 6 rozdziałów (rozdział 1.:

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego. Systemem Oceniania Gimnazjum nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego. Systemem Oceniania Gimnazjum nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego 1. Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania Gimnazjum nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania. języka niemieckiego w gimnazjum

Przedmiotowy System Oceniania. języka niemieckiego w gimnazjum Przedmiotowy System Oceniania języka niemieckiego w gimnazjum Klasa 7, poziom II.0 I. Zakres tematyczny realizowany w klasie 7 Środki leksykalne i funkcje językowe: - powitania i pożegnania - pytanie o

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system nauczania Das ist Deutsch! Kompakt

Przedmiotowy system nauczania Das ist Deutsch! Kompakt Przedmiotowy system nauczania Das ist Deutsch! Kompakt JĘZYK NIEMIECKI DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH (II etap edukacyjny, klasy VII i VIII) OCENA CELUJĄCA Uczeń rozumie wszystkie polecenia rozumie teksty słuchane

Bardziej szczegółowo

Zadania sprawdzające

Zadania sprawdzające PLAN WYNIKOWY DLA PODRĘCZNIKA MEINE DEUTSCHTOUR 1 III.0 dla klas I Treści nauczania / temat rozdziału Starter! Wymagania edukacyjne podstawowe (P) (ocena dopuszczająca + dostateczna) Uczeń: zna niemiecki

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego dla Gimnazjum na podstawie podręcznika Das ist Deutsch!Kompakt.

Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego dla Gimnazjum na podstawie podręcznika Das ist Deutsch!Kompakt. Zespół Szkół w Kołobrzegu Rok szkolny 2015/2016 Emilia Lemańczyk Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego dla Gimnazjum na podstawie podręcznika Das ist Deutsch!Kompakt. Kryteria oceniania:

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego kl. II poziom III.0 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY II GIMNAZJUM

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego kl. II poziom III.0 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY II GIMNAZJUM KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY II GIMNAZJUM Uczeń na ocenę niedostateczną: - nie opanował materiału na ocenę dopuszczającą. Uczeń o umiejętnościach na ocenę dopuszczającą: Rozdział6Das

Bardziej szczegółowo

Klasa 6 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z J. NIEMIECKIEGO W KLASIE 6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Klasa 6 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z J. NIEMIECKIEGO W KLASIE 6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Klasa 6 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z J. NIEMIECKIEGO W KLASIE 6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ OPRACOWANY W OPARCIU O PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne język angielski klasa 3 na rok szkolny 2018/2019

Wymagania edukacyjne język angielski klasa 3 na rok szkolny 2018/2019 Wymagania edukacyjne język angielski klasa 3 na rok szkolny 2018/2019 I. Zasady ogólne 1. Wymagania edukacyjne są zgodne ze Statutem Szkoły. 2. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia, tj. stan

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne język angielski klasa 1 na rok szkolny 2018/2019

Wymagania edukacyjne język angielski klasa 1 na rok szkolny 2018/2019 Wymagania edukacyjne język angielski klasa 1 na rok szkolny 2018/2019 I. Zasady ogólne 1. Wymagania edukacyjne są zgodne ze Statutem Szkoły. 2. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia, tj. stan

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY DLA DO PODRĘCZNIKA DLA KLASY 7 SZKOŁY PODSTAWOWEJ MEINE DEUTSCHTOUR kl. 7, podstawa programowa II.2.

PLAN WYNIKOWY DLA DO PODRĘCZNIKA DLA KLASY 7 SZKOŁY PODSTAWOWEJ MEINE DEUTSCHTOUR kl. 7, podstawa programowa II.2. PLAN WYNIKOWY DLA DO PODRĘCZNIKA DLA KLASY 7 SZKOŁY PODSTAWOWEJ MEINE DEUTSCHTOUR kl. 7, podstawa programowa II.2. Poniższy plan wynikowy jest przewidziany dla kursu podstawowego w wymiarze dwóch godzin

Bardziej szczegółowo

Język niemiecki. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA realizowanego w oparciu o podręcznik Das ist Deutsch

Język niemiecki. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA realizowanego w oparciu o podręcznik Das ist Deutsch Język niemiecki PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA realizowanego w oparciu o podręcznik Das ist Deutsch KONTRAKT Z UCZNIEM 1. Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego jest zgodny z wewnątrzszkolnym

Bardziej szczegółowo

Kontrola i ocena pracy ucznia.

Kontrola i ocena pracy ucznia. Kontrola i ocena pracy ucznia. Formy kontroli 1. Kontrola bieżąca (w formie oceny udziału w lekcji, odpowiedzi ustnych, niezapowiedzianych kartkówek i innych form testów osiągnięć szkolnych) to sprawdzanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klasy 1a Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klasy 1a Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2016/2017 OCENĘ CELUJĄCĄ śródroczną lub końcowo roczną otrzymuje uczeń, który: uzyskał cząstkowe oceny celujące i bardzo dobre w trakcie nauki, wykracza wiedzą i umiejętnościami poza przedstawione poniżej wymagania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO PRACA UCZNIA 1. Przygotowanie ucznia do lekcji (Np): - podręcznik i ćwiczenia wskazane przez nauczyciela, - podpisany zeszyt prowadzony systematycznie

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY DLA PODRĘCZNIKA WELTTOUR DEUTSCH 1. PODRĘCZNIK DO JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA LICEÓW I TECHNIKÓW

PLAN WYNIKOWY DLA PODRĘCZNIKA WELTTOUR DEUTSCH 1. PODRĘCZNIK DO JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA LICEÓW I TECHNIKÓW PLAN WYNIKOWY DLA PODRĘCZNIKA WELTTOUR DEUTSCH 1. PODRĘCZNIK DO JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA LICEÓW I TECHNIKÓW Poniższy plan wynikowy jest przewidziany dla kursu podstawowego w wymiarze dwóch/trzech godzin

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W ŁOCHOWIE NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA DAS IST DEUTSCH!

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W ŁOCHOWIE NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA DAS IST DEUTSCH! PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W ŁOCHOWIE NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA DAS IST DEUTSCH! KOMPAKT I. ZASADY OGÓLNE 1. Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klasy IV - VI w Szkole Podstawowej nr 29

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klasy IV - VI w Szkole Podstawowej nr 29 Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klasy IV - VI w Szkole Podstawowej nr 29 Strona 1 z 5 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 4 6 1. Przedmiotowy system oceniania

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU NA 60 JEDNOSTEK LEKCYJNYCH

ROZKŁAD MATERIAŁU NA 60 JEDNOSTEK LEKCYJNYCH 1 ROZKŁAD MATERIAŁU NA 60 JEDNOSTEK LEKCYJNYCH Hallo! Ich bin hier neu Ich spreche etwas Deutsch formy powitań i pożegnań pytania o samopoczucie i odpowiedzi na takie pytania liczebniki 1 przedstawianie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Szkoła Podstawowa w Trzebielu Klasa IV opracowała Katarzyna Zawistowska Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego jest zgodny z WSO Szkoły

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W GIMNAZJUM W DĄBRÓWCE I. ZASADY OGÓLNE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W GIMNAZJUM W DĄBRÓWCE I. ZASADY OGÓLNE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W GIMNAZJUM W DĄBRÓWCE I. ZASADY OGÓLNE 1. Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania (WSO),

Bardziej szczegółowo

Kompass neu Wydawnictwo Szkolne PWN

Kompass neu Wydawnictwo Szkolne PWN ROZKŁAD MATERIAŁU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY 1 GIMNAZJUM NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA Kompass 1 neu NAZWA SZKOŁY:... NAUCZYCIEL:... ROK SZKOLNY:... KLASA:... WYMIAR NAUCZANIA: 1 GODZINA/ TYDZIEŃ = (30

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS I-III W NIEPUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. ŚW. WOJCIECHA W STANIĄTKACH ZASADY OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS I-III W NIEPUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. ŚW. WOJCIECHA W STANIĄTKACH ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS I-III W NIEPUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. ŚW. WOJCIECHA W STANIĄTKACH ZASADY OCENIANIA 1. Ocenianie odbywa się według skali zawartej w systemie oceniania.

Bardziej szczegółowo

Środki dydaktyczne, materiał nauczania. Podręcznik: rozdział I, lekcje 1 4. Zeszyt ćwiczeń: rozdział I, H1 H4 Vor dem Test.

Środki dydaktyczne, materiał nauczania. Podręcznik: rozdział I, lekcje 1 4. Zeszyt ćwiczeń: rozdział I, H1 H4 Vor dem Test. Język niemiecki grupa ni/2 (3 godz) 2014/1 PLAN WYNIKOWY DLA PODRĘCZNIKA WELTTOUR 1 klasa 1 Treści nauczania / temat rozdziału ROZDZIAŁ I Ich und meine Welt Wymagania edukacyjne podstawowe (P) ponadpodstawowe

Bardziej szczegółowo

Wymagania na egzamin poprawkowy z języka niemieckiego 2016/2017 nauczyciel - Renata Rębisz

Wymagania na egzamin poprawkowy z języka niemieckiego 2016/2017 nauczyciel - Renata Rębisz Wymagania na egzamin poprawkowy z języka niemieckiego 2016/2017 nauczyciel - Renata Rębisz podać podstawowe informacje o sobie, zapytać rozmówcę o jego dane osobowe, przeliterować swoje imię i nazwisko,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI 1. Kryteria oceniania - załącznik. 2. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych: a) testy kontrolne - minimum 3 w semestrze (po każdym rozdziale), - test

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Ocenianiaz. języka angielskiego. w klasach I-III. Szkoły Podstawowej im. Henryka. Sienkiewicza w Oblęgorku w roku

Przedmiotowe Zasady Ocenianiaz. języka angielskiego. w klasach I-III. Szkoły Podstawowej im. Henryka. Sienkiewicza w Oblęgorku w roku Przedmiotowe Zasady Ocenianiaz języka angielskiego w klasach I-III Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku w roku szkolnym 2017/2018 1. Bieżące ocenianie w klasie I w roku szkolnym 2017/2018

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klasy 2b Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klasy 2b Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2016/2017 OCENĘ CELUJĄCĄ śródroczną lub końcowo roczną otrzymuje uczeń, który: uzyskał cząstkowe oceny celujące i bardzo dobre w trakcie nauki, wykracza wiedzą i umiejętnościami poza przedstawione poniżej wymagania

Bardziej szczegółowo

Język niemiecki. Rozdział I: Erster Schritt/Wir in Europa.

Język niemiecki. Rozdział I: Erster Schritt/Wir in Europa. Język niemiecki Wymagania edukacyjne dla klasy 7 szkoły podstawowej sformułowane na podstawie programu nauczania i podręcznika magnet smart 1 - poziom III.0 Ocena celujący: Rozdział I: Erster Schritt/Wir

Bardziej szczegółowo

Podręcznik: rozdział I, lekcje 1 4. Zeszyt ćwiczeń: rozdział I, H1 H4 Vor dem Test. Poradnik metodyczny. zadania dodatkowe. w wersji elektronicznej:

Podręcznik: rozdział I, lekcje 1 4. Zeszyt ćwiczeń: rozdział I, H1 H4 Vor dem Test. Poradnik metodyczny. zadania dodatkowe. w wersji elektronicznej: Poniższy przykładowy plan wynikowy jest przewidziany dla kursu podstawowego w wymiarze dwóch godzin tygodniowo: 8 rozdziałów x 4 godz. lekcyjne (L1 L4) + 8 godz. : sprawdziany rozdziałowe = 40 godz. materiał

Bardziej szczegółowo

Język niemiecki. Kryteria oceny biegłości językowej w zakresie szkolnych wymagań edukacyjnych: podstawowym i ponadpodstawowym

Język niemiecki. Kryteria oceny biegłości językowej w zakresie szkolnych wymagań edukacyjnych: podstawowym i ponadpodstawowym Język niemiecki Kryteria oceny biegłości językowej w zakresie szkolnych wymagań edukacyjnych: podstawowym i ponadpodstawowym Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów oceny dopuszczającej,

Bardziej szczegółowo

Klasa IV. zna elementy serii "der, die, das neu" do klasy IV, PSO z języka niemieckiego oraz

Klasa IV. zna elementy serii der, die, das neu do klasy IV, PSO z języka niemieckiego oraz Klasa IV Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: zna elementy serii "der, die, das neu" do klasy IV, PSO z języka niemieckiego oraz zasady panujące na lekcji języka niemieckiego, potrafi przywitać

Bardziej szczegółowo

JĘZYK NIEMIECKI klasa 8 sp - wymagania edukacyjne

JĘZYK NIEMIECKI klasa 8 sp - wymagania edukacyjne JĘZYK NIEMIECKI klasa 8 sp - wymagania edukacyjne Podstawowe (P) ocena dostateczna lub dopuszczająca Ponad podstawowe (PP) ocena bardzo dobra lub dobra Wymagania edukacyjne klasa VIII Uczeń podstawowe

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY II GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY II GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY II GIMNAZJUM ROK SZKOLNY: 2011/2012 opracowała: Iwona Chmielecka na podstawie podręcznika KOMPASS 2 Rozdział I. Der Kalender

Bardziej szczegółowo