Gimnazjum im. Jana Pawła II w Cichem

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gimnazjum im. Jana Pawła II w Cichem"

Transkrypt

1 Gimnazjum im. Jana Pawła II w Cichem 1. Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego. 2. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. 3. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych. Przedmiot... Język niemiecki Klasa Gimnazjum Nauczyciel... Władysława Haberna Tygodniowy wymiar zajęć... 2 Program nauczania: Tytuł programu: Program nauczania języka niemieckiego w klasach 1-3 gimnazjum (poziom podstawowy) Autor: Anna Jaroszewska Podręcznik: Das ist Deutsch! Kompakt. Podręcznik dla klasy 1. gimnazjum, Nr w zestawie MEN 341/1/2011 Autor: Jolanta Kamińska Strona internetowa wydawnictwa:

2 1. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego wynikające z realizowanego programu nauczania w klasie pierwszej poziom III.0 (podręcznik Das ist Deutsch! Kompakt część 1) Realizowane treści nauczania Rozdział I Deutsch ist mein neues Hobby - niemiecki alfabet - zasady pisowni - liczebniki od 1do100 - nazwy miast i państw - wiek, kraj pochodzenia, miejsce zamieszkania - witanie i żegnanie się - informowanie, kto jest nieobecny - przedstawianie siebie i swoich rówieśników Rozdział II Schule ist cool! - przedmioty szkolne - dni tygodnia - przybory szkolne - rozmawianie o swoim planie lekcji - informowanie o ocenach - wyrażanie swojej opinii na temat przedmiotów szkolnych - nazywanie przyborów szkolnych - informowanie, że coś jest lub czegoś nie ma Rozdział III F wie Familie und Freunde - pory dnia - członkowie rodziny - popularne nazwy zawodów - ulubione czynności - zainteresowania - przymiotniki określające wygląd i charakter - zwierzęta domowe - oficjalne i potoczne określenie czasu - nazwy czynności dnia codziennego - informowanie, dokąd i kiedy wychodzisz z rówieśnikami - składanie propozycji spędzenia czasu wolnego - wyrażanie zgody i odmawianie - informowanie, co możesz i potrafisz zrobić - informowanie, co musisz wykonać - przedstawianie rodziców i rodzeństwa - opisywanie wybranego członka rodziny Ocena śródroczna Odniesienie do treści nauczania w Nowej Podstawie Programowej 1.1) Człowiek: dane personalne 1.14) Elementy wiedzy: nazwy miast, państw, formy pozdrowień 1.3) Szkoła: przedmioty nauczania, przybory 1.14) Elementy wiedzy: system oceniania w szkole 1.1) Człowiek: wygląd zewnętrzny, zainteresowania 1.5) Życie rodzinne i towarzyskie: członkowie rodziny, przyjaciele, formy spędzania czasu wolnego 1.4) Praca: popularne zawody 1.13) Świat przyrody: zwierzętach 1.11) Zdrowie: choroby i ich objawy

3 i rówieśnika - rozmawianie o zwierzętach domowych i opisywanie ich Rozdział IV -Alltag und Freizeit - czas zegarowy - pory dnia - czynności dnia codziennego - obiekty i miejsca w mieście - pytanie o czas i podawanie czasu - rozmawianie o swoim dniu - informowanie dokąd chcę pójść i kiedy - pytanie innych o zamiary - reagowanie na propozycję: wyrażanie zgody, odmawianie - informowanie, co mogę lub co muszę zrobić 1.5) Życie rodzinne i towarzyskie: czynności życia codziennego Ocena celująca Ocena śródroczna - wymagania na poszczególne stopnie: Uczeń spełnił wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą i w zakresie materiału nauczania praktycznie nie popełnia błędów. Bardzo płynnie wykorzystuje nabyte kompetencje komunikacyjne w praktyce. Wykazuje się wyjątkową systematycznością i pilnością w nauce języka. Doskonale radzi sobie w pracy z tekstami słuchanymi i czytanymi. Rozumie ogólny sens dłuższego tekstu i potrafi przekazać potrzebne informacje w formie spójnych wypowiedzi. Formułuje płynne, spójne i swobodne wypowiedzi na określone tematy. Prawidłowo stosuje zasady fonetyki i zróżnicowane struktury językowo-gramatyczne. Bezbłędnie, spontanicznie i naturalnie reaguje w sytuacjach komunikacyjnych. Formułuje różne typy wypowiedzi pisemnej na określone tematy przy zachowaniu zasad interpunkcji i ortografii. Ocena bardzo dobra Uczeń sporadycznie popełnia błędy w zakresie przerobionego materiału. Z powodzeniem wykorzystuje nabyte kompetencje komunikacyjne w praktyce. Bardzo dobrze opanował słownictwo ujęte w materiale nauczania. W zakresie słownictwa zna niemiecki alfabet, formy pozdrowień, nazwy państw i miast w krajach DACHL, liczebniki 0 100, nazwy przedmiotów szkolnych, dni tygodnia, przymiotniki i wyrażenia oceniające, nazwy przyborów szkolnych, członków rodziny, popularne nazwy zawodów, nazwy ulubionych czynności i zainteresowań, zna przymiotniki określające wygląd i charakter, nazwy zwierząt domowych, określa czas zegarowy, nazywa pory dnia, czynności dnia codziennego, nazwy obiektów i miejsc w mieście. Przestrzega zasad pisowni i sprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne, bezbłędnie odmienia czasowniki regularne i nieregularne (lesen, essen, fahren, schlafen, laufen, sehen, sprechen, heißen, tanzen), czasowniki

4 modalne: können, müssen i czasowniki rozdzielnie złożone, zna i poprawnie stosuje zaimki osobowe i dzierżawcze, rodzajniki nieokreślone i określone w mianowniku, przeczenie kein/e, tworzy liczbę mnogą poznanych rzeczowników, używa rzeczowników w bierniku, tworzy rzeczowniki złożone, używa zwrotu es gibt, poprawnie używa wybranych przyimków z biernikiem i z celownikiem. Uczeń rozumie tekst pisany i słuchany i potrafi samodzielnie znaleźć w tekście określone informacje. Ocena dobra Uczeń w przeważającej mierze zna i rozumie słownictwo związane z niemieckim alfabetem, formami pozdrowień, nazwami państw i miast w krajach DACHL, zna liczebniki 0 100, nazwy przedmiotów szkolnych, dni tygodnia, przymiotniki i wyrażenia oceniające, nazwy przyborów szkolnych, członków rodziny, popularne nazwy zawodów, nazwy ulubionych czynności i zainteresowań, w większości zna przymiotniki określające wygląd i charakter, nazwy zwierząt domowych, określa czas zegarowy, nazywa pory dnia, czynności dnia codziennego, nazwy obiektów i miejsc w mieście. Uczeń w stopniu dobrym opanował zasady pisowni i zazwyczaj poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne, poprawnie odmienia czasowniki regularne i nieregularne (lesen, essen, fahren, schlafen, laufen, sehen, sprechen, heißen, tanzen), czasowniki modalne: können, müssen i czasowniki rozdzielnie złożone, zna i poprawnie stosuje zaimki osobowe i dzierżawcze, rodzajniki nieokreślone i określone w mianowniku, przeczenie kein/e, tworzy liczbę mnogą poznanych rzeczowników, używa rzeczowników w bierniku, tworzy rzeczowniki złożone, używa zwrotu es gibt, przeważnie poprawnie używa wybranych przyimków z biernikiem i z celownikiem. Uczeń w większości rozumie tekst pisany i słuchany i potrafi samodzielnie znaleźć w tekście określone informacje. Uczeń stara się wykorzystać nabyte kompetencje komunikacyjne w praktyce, choć nie zawsze mu się to udaje. Uczeń pracuje systematycznie i pilnie. Ocena dostateczna Uczeń opanował materiał nauczania w stopniu dostatecznym. Często popełnia błędy, ale stara się komunikować w języku niemieckim. Uczeń jest raczej bierny i mało samodzielny. Wymaga częstej kontroli, nie jest systematyczny w nauce. Uczeń częściowo zna i z pomocą nauczyciela umie podać słownictwo związane z: rzeczownikami na każdą literę alfabetu niemieckiego, imionami i nazwiskami, formami pozdrowień, nazwami państw i miast w krajach DACHL, liczebnikami 0-100, przedmiotami szkolnymi, dniami tygodnia, przymiotnikami i wyrażeniami oceniającymi, przyborami szkolnymi, nazwami członków rodziny, nazwami zawodów, ulubionych czynności, zainteresowań, określeniami wyglądu i charakteru, nazwami zwierząt domowych, czasem zegarowym, porami dnia, czynnościami dnia codziennego, nazwami obiektów i miejsc w mieście. Uczeń częściowo zna zasady pisowni niemieckiej. W zakresie gramatyki zna odmianę czasowników sein, haben i mögen, zaimki osobowe w liczbie pojedynczej i mnogiej, zaimki dzierżawcze w liczbie pojedynczej, poprawnie odmienia czasowniki regularne w liczbie pojedynczej. Uczeń rozpoznaje strukturę zdania oznajmującego i pytającego; popełnia błędy w użyciu rodzajników określonych i nieokreślonych, przeczenia kein(e), ma trudności w tworzeniu liczby mnogiej rzeczowników, stara się używać zwortu es gibt, ma trudności w odmianie rzeczownika w bierniku, popełnia błędy w odmianie czasowników nieregularnych: lesen, essen, fahren, schlafen, laufen, sehen, sprechen, heißen, tanzen, ma trudności w odmianie czasowników modalnych: können, müssen; z błędami odmienia czasowniki rozdzielnie złożone, potrafi tworzyć rzeczowniki złożone; popełnia błędy w użyciu wybranych przyimków z biernikiem i celownikiem. Uczeń częściowo rozumie tekst pisany i z pomocą nauczyciela znajduje w tekście odpowiednie

5 informacje, popełniając przy tym błędy; częściowo rozumie wypowiedzi ze słuchu i z pomocą nauczyciela znajduje w tekście określone informacje, popełniając przy tym błędy; znając część słownictwa z działów tematycznych, wykorzystując częściowo struktury gramatyczne, popełniając błędy przedstawia fakty związane z w/w słownictwem; częściowo tworzy wypowiedź pisemną: dialog, wiadomość, notatkę. Ocena dopuszczająca Uczeń w bardzo niewielki stopniu opanował materiał nauczania, bardzo często popełnia błędy i unika komunikacji w języku niemieckim. Uczeń słabo zna i z trudem podaje słownictwo związane z rzeczownikami na każdą literę alfabetu niemieckiego, imionami i nazwiskami, formami pozdrowień, nazwami państw i miast w krajach DACHL, liczebnikami 0-100, przedmiotami szkolnymi, dniami tygodnia, przymiotnikami i wyrażeniami oceniającymi, przyborami szkolnymi, nazwami członków rodziny, nazwami zawodów, ulubionych czynności, zainteresowań, określeniami wyglądu i charakteru, nazwami zwierząt domowych, czasem zegarowym, porami dnia, czynnościami dnia codziennego, nazwami obiektów i miejsc w mieście. Uczeń słabo zna zasady pisowni niemieckiej. Uczeń zna odmianę czasowników sein i haben, zaimki osobowe w liczbie pojedynczej i mnogiej, zaimki dzierżawcze w liczbie pojedynczej, czasowniki regularne w liczbie pojedynczej. Uczeń słabo rozpoznaje strukturę zdania oznajmującego i pytającego, popełnia liczne błędy w użyciu rodzajników określonych i nieokreślonych, ma trudności w użyciu przeczenia kein(e), w tworzeniu liczby mnogiej rzeczowników, w użycia zwrotu es gibt, w odmianie rzeczownika w bierniku. Popełnia błędy w odmianie czasowników nieregularnych: lesen, essen, fahren, schlafen, laufen, sehen, sprechen, heißen, tanzen, w odmianie czasowników modalnych: können, müssen. Z licznymi błędami odmienia czasowniki rozdzielnie złożone i z trudem tworzy rzeczowniki złożone. Popełnia liczne błędy w użyciu wybranych przyimków z biernikiem i celownikiem. Uczeń ma duże trudności ze zrozumieniem tekstu pisanego i znalezieniem w tekście określonych informacji, ma duże trudności ze zrozumieniem wypowiedzi ze słuchu i znalezieniem w tekście określonych informacji, z trudnością tworzy wypowiedź pisemną, popełniając liczne błędy. Ocena niedostateczna Uczeń nie zapamiętał wiadomości i nie opanował podstawowych umiejętności w zakresie słownictwa i struktur gramatycznych, nie rozumie ogólnego sensu prostych sytuacji komunikacyjnych, prostych pytań i poleceń, nie zna alfabetu niemieckiego, nie potrafi się przedstawić, nie potrafi udzielić odpowiedzi na proste pytania, nie potrafi napisać pojedynczych słów, nie potrafi zastosować podstawowych form pozdrowień, nie potrafi podać liczebników

6 Realizowane treści nauczania Rozdział V Essen und Trinken - posiłki w ciągu dnia - produkty spożywcze - wyrażenia z przyimkami mit, ohne - dania obiadowe - określenia smaku - potrawy w barze - informowanie, co jem i piję na śniadanie - informowanie, co chciał(a)bym zjeść na obiad i pytam o to innych - uzasadnianie, dlaczego coś lubię lub czegoś nie lubię - składanie zamówienia w barze Rozdział VI Einkäufe machen Spaß! - artykuły spożywcze - waluta UE - opakowanie miary i wagi - artykuły w sklepiku szkolnym - części garderoby - typowe prezenty - nazywanie artykułów spożywczych - sporządzanie listy zakupów - informowanie, co i za ile chce się kupić - nazywanie części garderoby - informowanie, dlaczego coś mi się (nie) podoba - informowanie, co komu chcia(a)bym dać w prezencie Rozdział VII Kalender und Wetter - miesiące i pory roku - zjawiska pogodowe - sposoby spędzania czasu zimą - święta rodzinne i uroczystości - terminy ferii i wakacji - nazywanie pór roku i miesięcy - rozmawianie na temat pogody - pytanie o aktualną datę i podawanie jej - informowanie, kiedy i gdzie się urodziłem/łam oraz pytanie o to innych - informowani o planach - ustalanie czasu i celu spotkania - uzasadnianie odmowy Ocena roczna Odniesienie do treści nauczania w Nowej Podstawie Programowej 1.6) Żywienie: artykuły spożywcze, posiłki, bar szybkiej obsługi 1.14) Elementy wiedzy: zestawy śniadaniowe 1.7) Zakupy i usługi: rodzaje sklepów, towary, sprzedawanie i kupowanie 1.4) Elementy wiedzy: waluta, sklepik szkolny 1.1) Człowiek: dane personalne 1.5) Życie rodzinne i towarzyskie: święta i uroczystości, formy spędzania czasu wolnego 1.13) Świat przyrody: pogoda 1.14) Elementy wiedzy: terminarz wiedzy w Berlinie, terminy uroczystości rodzinnych (Dzień Matki)

7 Rozdział VIII Ab in die Ferien! - miejsca spędzania wakacji - czynności - środki transportu - rzeczy zabierane na wakacje - informowanie, dokąd wyjeżdżam na wakacje - uzasadnianie swojego wyboru - składanie propozycji - negocjowanie propozycji: przyjmowanie, odrzucanie, proponowanie czegoś innego - podawanie miejsca i terminu spędzania wakacji - informowanie, czym jadę na wakacje i co zabieram ze sobą 1.5) Życie rodzinne i towarzyskie: formy spędzania czasu 1.8) Podróżowani i turystyka: środki transportu, cele podróży 1.14) Elementy wiedzy: nazwy geograficzne Ocena roczna - wymagania na poszczególne stopnie: Ocena celująca Uczeń doskonale opanował przerobiony materiał nauczania, a nawet może wykraczać poza realizowany program. Może się to wiązać na przykład z realizacją zainteresowań ucznia lub jego samodzielną pracą w wybranym zakresie np. indywidualna lub zespołowa praca nad projektem w zakresie wykraczającym poza realizowany na zajęciach materiał, udział w olimpiadzie lub konkursie językowym. Rozumienie ze słuchu: uczeń rozumie globalnie i szczegółowo dłuższe teksty słuchane, dotyczące sytuacji życia codziennego, potrafi domyślać się z kontekstu znaczenia nieznanych słów, rozumie sens wypowiedzi w różnych warunkach odbioru /np.: rozmowa telefoniczna, informacja turystyczna, informacja na dworcu/. Uczeń rozumie ogólny sens dłuższego tekstu i potrafi wyłowić potrzebne informacje oraz przekazać je w formie spójnych wypowiedzi. Uczeń potrafi formułować płynne, spójne i swobodne wypowiedzi na określone tematy wykraczające poza materiał podręcznikowy, stosuje zasady fonetyki w zakresie zapewniającym zrozumiałość wypowiedzi, Ocena bardzo dobra Uczeń bardzo dobrze opanował materiał nauczania, sprawnie wykorzystuje zdobyte wiadomości i umiejętności. Uczeń świetnie zna i rozumie słownictwo związane z: posiłkami, produktami spożywczymi, wyrażenia z przyimkami: mit/ohne, określeniami smaku, potrawami w barze, artykułami spożywczymi, opakowaniami, miarami i wagami, częściami garderoby, typowymi prezentami, zjawiskami pogodowymi, nazwami miesięcy i pór roku, świętami rodzinnymi i uroczystościami, terminami i miejscami spędzania wakacji, środkami transportu. Uczeń zna, poprawnie odmienia i stosuje czasowniki nieregularne, zaimki osobowe w bierniku i celowniku, zaimki dzierżawcze w liczbie mnogiej, czasowniki modalne: wollen i sollen; czasowniki z dopełnieniem w celowniku, przyimki z biernikiem i celownikiem. Poprawnie tworzy liczebniki porządkowe, odmienia czasowniki zwrotne i stosuje zaimki zwrotne. Uczeń rozumie tekst pisany, znajdując w tekście wymagane informacje, rozumie wypowiedź ze słuchu i samodzielnie znajduje w tekście określone informacje, stosując poznane struktury gramatyczne, płynnie wypowiada się na

8 tematy z wymienionych działów i samodzielnie, z bogatym słownictwem konstruuje treść form wskazanych w poszczególnych działach. Ocena dobra Uczeń w stopniu dobrym opanował materiał nauczania. Zdarza mu się popełniać błędy, jednak zawsze stara się wykorzystać zdobyte kompetencje komunikacyjne w praktyce. Uczeń w większości zna i rozumie słownictwo związane z: posiłkami, produktami spożywczymi, wyrażenia z przyimkami: mit/ohne, określeniami smaku, potrawami w barze, artykułami spożywczymi, opakowaniami, miarami i wagami, częściami garderoby, typowymi prezentami, zjawiskami pogodowymi, nazwami miesięcy i pór roku, świętami rodzinnymi i uroczystościami, terminami i miejscami spędzania wakacji, środkami transportu; w większości zna i stosuje: formę: möchte, spójnik denn, formę grzecznościową: Sie; w miarę poprawnie odmienia i stosuje czasowniki nieregularne, zaimki osobowe w bierniku i celowniku, zaimki dzierżawcze w liczbie mnogiej, czasowniki modalne: wollen i sollen; czasowniki z dopełnieniem w celowniku, przyimki z biernikiem i celownikiem. Poprawnie tworzy liczebniki porządkowe, odmienia czasowniki zwrotne i stosuje zaimki zwrotne. Uczeń zazwyczaj rozumie większość tekstu pisanego i przeważnie samodzielnie znajduje w tekście określone informacje, popełniając przy tym nieliczne błędy; rozumie większość wypowiedzi ze słuchu: przeważnie samodzielnie znajduje w tekście określone informacje, popełniając przy tym nieliczne błędy. Uczeń stosując poznane struktury gramatyczne, wypowiada się na tematy związane z podanymi zagadnieniami z podręcznika, popełniając przy tym nieliczne błędy. Ocena dostateczna Uczeń opanował materiał nauczania w stopniu dostatecznym, często popełnia błędy, wymaga częstej kontroli na lekcji, ma zauważalne braki w zakresie samodzielnego uczenia się. Uczeń częściowo zna i z pomocą nauczyciela umie podać słownictwo związane z: posiłkami i produktami spożywczymi, częściowo zna określenia smaku, potrawy w barze, artykuły spożywcze, opakowania, miary i wagi, części garderoby, typowe prezenty, zjawiska pogodowe, nazwy miesięcy i pór roku, świąt rodzinnych i uroczystości, miejsca spędzania wakacji, środki transportu. Uczeń częściowo zna i stosuje w zdaniach: formę: möchte, spójnik denn, formę grzecznościową: Sie. Częściowo zna wyrażenia z przyimkami: mit/ohne, Popełnia błędy w odmianie i w użyciu czasowników nieregularnych, zaimka osobowego w bierniku i celowniku, zaimka dzierżawczego w liczbie mnogiej, czasowników modalnych: wollen i sollen. Popełnia błędy w stosowaniu czasowników z dopełnieniem w celowniku, przyimków z biernikiem i celownikiem, tworzeniu liczebników porządkowych, odmianie czasowników zwrotnych i zastosowaniu zaimków zwrotnych. Uczeń częściowo rozumie tekst pisany i z pomocą nauczyciela znajduje w tekście odpowiednie informacje, popełniając przy tym błędy; częściowo rozumie wypowiedzi ze słuchu i z pomocą nauczyciela znajduje w tekście określone informacje, popełniając przy tym błędy. Uczeń znając część słownictwa z działów tematycznych, wykorzystuje częściowo struktury gramatyczne, popełniając błędy, częściowo tworzy wypowiedź pisemną, przedstawiając swój jadłospis, dialog w sklepie, opis pogody, miejsca spędzania wakacji i rzeczy zabieranych na nie.

9 Ocena dopuszczająca Uczeń w bardzo niewielkim stopniu opanował materiał nauczania. Uczeń słabo zna i z trudem podaje słownictwo związane z: posiłkami, produktami spożywczymi, wyrażenia z przyimkami: mit/ohne, określeniami smaku, potrawami w barze, artykułami spożywczymi, opakowaniami, miarami i wagami, częściami garderoby, typowymi prezentami, zjawiskami pogodowymi, nazwami miesięcy i pór roku, świętami rodzinnymi i uroczystościami, terminami i miejscami spędzania wakacji, środkami transportu. Uczeń słabo zna i stosuje w zdaniach formę: möchte, spójnik denn, formę grzecznościową: Sie. Uczeń nie potrafi poprawnie odmieniać i zastosować czasowników nieregularnych, zaimka osobowego w bierniku i celowniku, zaimka dzierżawczego w liczbie mnogiej, czasowników modalnych: wollen i sollen; popełnia liczne błędy w stosowaniu czasowników z dopełnieniem w celowniku, przyimków z biernikiem i celownikiem, z trudnością tworzy liczebniki porządkowe, odmienia czasowniki zwrotne i stosuje zaimki zwrotne. Uczeń ma duże trudności ze zrozumieniem tekstu pisanego i znalezieniem w tekście określonych informacji; ma również bardzo duże trudności ze zrozumieniem wypowiedzi ze słuchu i znalezieniem w tekście określonych informacji. Uczeń z trudnością tworzy krótką wypowiedź pisemną. Ocena niedostateczna Uczeń nie zapamiętał wiadomości i nie opanował podstawowych umiejętności w zakresie umożliwiającym kontynuację nauki języka na poziomie programowo wyższym. Nie rozumie ogólnego sensu prostych sytuacji komunikacyjnych, prostych pytań i poleceń. Nie rozumie ogólnego sensu prostych tekstów podręcznikowych i nie potrafi udzielić odpowiedzi na proste pytania do tekstu. Nie umie formułować prostych pytań i udzielać odpowiedzi na pytania. Nie potrafi zareagować słownie w sytuacjach życia codziennego omawianych na zajęciach. Wymowa uniemożliwiająca zrozumienie, brak podstawowego słownictwa i brak znajomości podstawowych struktur gramatycznych. Nie potrafi napisać krótkiego tekstu.

10 2. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów 1. Ocena bieżąca postępów ucznia uwzględnia cztery sprawności językowe: rozumienie ze słuchu, czytanie, mówienie, pisanie oraz tzw. podsystemy języka, czyli gramatykę i leksykę. Oceny śródroczna i roczna obejmują w/w sprawności i podsystemy języka z uwzględnieniem pracy ucznia podczas lekcji. 2. Pomiar osiągnięć uczniów odbywa się poprzez ocenę następujących form aktywności uczniów: odpowiedź ustna (przynajmniej jedna ocena w półroczu), kartkówka (przynajmniej dwie oceny w półroczu), sprawdzian (przynajmniej jedna ocena w półroczu), test (przynajmniej jedna ocena w półroczu), praca klasowa (przynajmniej dwie oceny w półroczu), praca domowa (przynajmniej jedna ocena w półroczu), praca na lekcji (przynajmniej jedna ocena w półroczu), systematyczne i staranne prowadzenie zeszytu i ćwiczeń (jedna ocena w roku). 3. Wszystkie formy aktywności ucznia oceniane są w skali stopniowej. Z każdej formy aktywności uczeń może uzyskać ocenę 1, 2, 3, 4, 5 lub Kartkówki obejmują materiał z trzech ostatnich lekcji i mogą być niezapowiedziane. 5. Na sprawdzianie lub teście nauczyciel może sprawdzać stopień opanowania słownictwa i gramatyki lub podstawowe sprawności językowe (czytanie ze zrozumieniem, słuchanie ze zrozumieniem, pisanie). 5. Praca klasowa obejmuje materiał z całego rozdziału i musi zostać tydzień wcześniej zapowiedziana przez nauczyciela. 6. Uczniowie mają prawo do poprawienia oceny niedostatecznej, w terminie do dwóch tygodni po wpisaniu oceny do dziennika lekcyjnego. Nauczyciel może ustalić poprawę podczas lekcji lub na zajęciach dodatkowych. 7. Uczniowie, którzy byli z różnych powodów nieobecni na sprawdzianie, teście, pracy klasowej lub kartkówce, zobowiązani są do napisania tych prac w terminie dwóch tygodni (lub w terminie wskazanym przez nauczyciela).

11 2. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z języka niemieckiego 1. Laureaci konkursów z języka niemieckiego o zasięgu wojewódzkim oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych z języka niemieckiego otrzymują celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu z języka niemieckiego o zasięgu wojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z języka niemieckiego, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną. 2. Ocenę celującą, o której mowa powyżej zatwierdza Rada Pedagogiczna na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada dyrektorowi Gimnazjum uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie). 3. Uczeń, który uczestniczył we wszystkich zrealizowanych przez nauczyciela w ciągu roku szkolnego sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów - ma prawo ubiegać się o podwyższenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z języka niemieckiego. 4. Tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z języka niemieckiego jest zgodny ze Statutem Szkoły, 48 1., str. 31. mgr Władysława Haberna

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO- Gimnazjum NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO- Gimnazjum NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO- Gimnazjum NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH DLA I KLASY poziom III.0 (podręcznik Das ist Deutsch! KOMPAKT część 1) OCENA ROCZNA

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO - KLASA I. Ocena CELUJĄCA*** Ocena BARDZO DOBRA Ocena DOBRA Ocena DOSTATECZNA Ocena DOPUSZCZAJĄCA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO - KLASA I. Ocena CELUJĄCA*** Ocena BARDZO DOBRA Ocena DOBRA Ocena DOSTATECZNA Ocena DOPUSZCZAJĄCA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO - KLASA I Rozdział I Niemiecki moim nowym hobby Cel kształcenia wg nowej podstawy programowej Ocena CELUJĄCA*** Ocena BARDZO DOBRA Ocena DOBRA Ocena DOSTATECZNA

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem oceniania w całym roku szkolnym są wiadomości ucznia (sprawdzane w formie pisemnej lub ustnej), jego umiejętności, wkład pracy, aktywność.

Przedmiotem oceniania w całym roku szkolnym są wiadomości ucznia (sprawdzane w formie pisemnej lub ustnej), jego umiejętności, wkład pracy, aktywność. WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM OGÓLNE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Przedmiotem oceniania w całym roku szkolnym są wiadomości ucznia (sprawdzane w formie pisemnej lub ustnej), jego

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Cichem

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Cichem Gimnazjum im. Jana Pawła II w Cichem 1. Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego. 2. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. 3. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH POSZCZEGÓLNE OCENY

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH POSZCZEGÓLNE OCENY ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH POSZCZEGÓLNE OCENY NA PRZEDMIOT: język niemiecki Kl. 7 Rok szk. 2018/2019 Podręcznik: Das ist Deutsch! Kompakt. Jolanta Kamińska Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO- Gimnazjum NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO- Gimnazjum NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO- Gimnazjum NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH DLA II KLASY poziom III.0 (podręcznik Das ist Deutsch! KOMPAKT część 2) OCENA

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE SZKOŁA PODSTAWOWA W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z JĘZYKA NIEMIECKIEGO w klasie VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ str. 1 Język

Bardziej szczegółowo

JĘZYK NIEMIECKI - GIMNAZJUM DAS IST DEUTSCH! KOMPAKT - PODRĘCZNIK CZĘŚĆ I

JĘZYK NIEMIECKI - GIMNAZJUM DAS IST DEUTSCH! KOMPAKT - PODRĘCZNIK CZĘŚĆ I JĘZYK NIEMIECKI - GIMNAZJUM DAS IST DEUTSCH! KOMPAKT - PODRĘCZNIK CZĘŚĆ I Temat L.g. Uczeń potrafi Słownictwo Tekst matyka. Przedmiotowy system oceniania. 2. Alfabet niemiecki 3. Kto jest dziś nieobecny

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego 1. Ocenie wiedzy i umiejętności ucznia podlegają: Rozumienie tekstu pisanego Rozumienie tekstu ze słuchu Wypowiedź pisemna Wypowiedź ustna Znajomość

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Ksawerowie. Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego. 1. Ocenie wiedzy i umiejętności ucznia podlegają:

Szkoła Podstawowa w Ksawerowie. Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego. 1. Ocenie wiedzy i umiejętności ucznia podlegają: Szkoła Podstawowa w Ksawerowie. Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego. 1. Ocenie wiedzy i umiejętności ucznia podlegają: Rozumienie tekstu pisanego Rozumienie tekstu ze słuchu Wypowiedź pisemna

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU. JĘZYK NIEMIECKI - GIMNAZJUM DAS IST DEUTSCH! KOMPAKT - PODRĘCZNIK CZĘŚĆ I Dla klasy integracyjnej z językiem niemieckim

ROZKŁAD MATERIAŁU. JĘZYK NIEMIECKI - GIMNAZJUM DAS IST DEUTSCH! KOMPAKT - PODRĘCZNIK CZĘŚĆ I Dla klasy integracyjnej z językiem niemieckim ROZKŁAD MATERIAŁU JĘZYK NIEMIECKI - GIMNAZJUM DAS IST DEUTSCH! KOMPAKT - PODRĘCZNIK CZĘŚĆ I Dla klasy integracyjnej z językiem niemieckim Temat L.g. Uczeń potrafi Słownictwo Tekst Gramatyka.Test klasyfikujący.

Bardziej szczegółowo

Język niemiecki. Kryteria oceny biegłości językowej w zakresie szkolnych wymagań edukacyjnych: podstawowym i ponadpodstawowym

Język niemiecki. Kryteria oceny biegłości językowej w zakresie szkolnych wymagań edukacyjnych: podstawowym i ponadpodstawowym Język niemiecki Kryteria oceny biegłości językowej w zakresie szkolnych wymagań edukacyjnych: podstawowym i ponadpodstawowym Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów oceny dopuszczającej,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASIE 7

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASIE 7 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASIE 7 Zasady oceniania przedmiotowego z języka niemieckiego: Ocenie podlegają: prace klasowe zakończonego działu (przynajmniej 2 oceny w semestrze),

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka niemieckiego w klasie IV

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka niemieckiego w klasie IV Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka niemieckiego w klasie IV WYMAGANIA PODSTAWOWE Na ocenę dopuszczającą (2) rozumienie ze słuchu rozróżnia niektóre słowa w zdaniach

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY PRZEDMIOT: język niemiecki KLASA PIERWSZA (grupa DSD) ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY Rok szk. 2015/2016 Podręcznik: Meine Deutschtour Ewa Kościelniak-Walewska Ocena bieżąca postępów

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY VII

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY VII 01.09.2017 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY VII NA PODSTAWIE PROGRAMU NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS VII-VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ AUTORSTWA DR HAB. ANNY JAROSZEWSKIEJ Ocena celująca:

Bardziej szczegółowo

W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ III. 1

W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ III. 1 JĘZYK NIEMIECKI DLA GIMNAZJUM ROZKŁAD MATERIAŁU NA JEDNOSTKI LEKCYJNE DLA PODRĘCZNIKA DAS IST DEUTSCH! KOMPAKT PODRĘCZNIK CZĘŚĆ I REALIZACJA WYMAGAŃ SZCZEGÓŁOWYCH OKREŚLONYCH W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ III.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego w klasie I.

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego w klasie I. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego w klasie I Pierwszy OCENA NIEDOSTATECZNA wystawiana jest wtedy, kiedy uczeń mimo pomocy ze

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY PIERWSZEJ GIMNAZJUM - POZIOM III0. Uczeń potrafi: Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY PIERWSZEJ GIMNAZJUM - POZIOM III0. Uczeń potrafi: Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY PIERWSZEJ GIMNAZJUM - POZIOM III0 Podręcznik: Magnet 1 Uczeń potrafi: Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Guter Start! Rozdział I typowe zwroty

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO- Gimnazjum NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO- Gimnazjum NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO- Gimnazjum NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH DLA III KLASY poziom III.0 (podręcznik Das ist Deutsch! KOMPAKT część 3) Ocena

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy Das ist Deutsch! Kompakt klasa VII

Plan wynikowy Das ist Deutsch! Kompakt klasa VII Plan wynikowy Das ist Deutsch! Kompakt klasa VII JĘZYK NIEMIECKI DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH (II etap edukacyjny) Treści nauczania / zna alfabet, zgłasza swoją obecność lekcji, zna liczby od 0 do 20, potrafi

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW II KLASY GIMNAZJUM POZIOM III.0

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW II KLASY GIMNAZJUM POZIOM III.0 WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW II KLASY GIMNAZJUM POZIOM III.0 Podręcznik: Magnet 1 (kontynuacja z klasy 1) i Magnet 2 OCENA CELUJĄCA Przynajmniej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO- Gimnazjum NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO- Gimnazjum NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO- Gimnazjum NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH DLA III KLASY poziom III.0 (podręcznik Das ist Deutsch! KOMPAKT część 3) OCENA

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY VII NA ROK 2017/2018

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY VII NA ROK 2017/2018 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY VII NA ROK 2017/2018 NA PODSTAWIE PROGRAMU NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS VII-VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ AUTORSTWA DR HAB. ANNY JAROSZEWSKIEJ Ocena

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY PRZEDMIOT: język niemiecki KLASA PIERWSZA ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY Rok szk. 2015/2016 Podręcznik: Meine Deutschtour Ewa Kościelniak-Walewska Ocena bieżąca postępów ucznia musi

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w klasie VII. Nauczyciel: mgr Lucjan Zaporowski. Rozdział 1. zna alfabet, zgłasza swoją obecność lekcji,

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w klasie VII. Nauczyciel: mgr Lucjan Zaporowski. Rozdział 1. zna alfabet, zgłasza swoją obecność lekcji, Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w klasie VII Nauczyciel: mgr Lucjan Zaporowski Rozdział 1 zna alfabet, zgłasza swoją obecność lekcji, zna liczby od 0 do 20, potrafi przyporządkować poznane zwroty

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego dla klasy III gimnazjum

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego dla klasy III gimnazjum Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego dla klasy III gimnazjum Uczeń otrzymuje ocenę celującą, gdy: Swoimi wiadomościami

Bardziej szczegółowo

Język niemiecki. Kryteria oceny biegłości językowej w zakresie szkolnych wymagań edukacyjnych: podstawowym i ponadpodstawowym

Język niemiecki. Kryteria oceny biegłości językowej w zakresie szkolnych wymagań edukacyjnych: podstawowym i ponadpodstawowym Język niemiecki Kryteria oceny biegłości językowej w zakresie szkolnych wymagań edukacyjnych: podstawowym i ponadpodstawowym Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów oceny dopuszczającej,

Bardziej szczegółowo

Język niemiecki PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA realizowanego w oparciu o podręcznik Das ist Deutsch

Język niemiecki PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA realizowanego w oparciu o podręcznik Das ist Deutsch KONTRAKT Z UCZNIEM Język niemiecki PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA realizowanego w oparciu o podręcznik Das ist Deutsch 1. Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego jest zgodny z wewnątrzszkolnym

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego w klasie VII-ej w roku szkolnym 2017/2018

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego w klasie VII-ej w roku szkolnym 2017/2018 Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego w klasie VII-ej w roku szkolnym 2017/2018 OCENA NIEDOSTATECZNA wystawiana jest wtedy, kiedy uczeń mimo

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klasy 1a Gimnazjum Publicznego. im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2014/2015

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klasy 1a Gimnazjum Publicznego. im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2014/2015 bardzo Rozdział 1 Kontakte stosować formy powitania i pożegnania stosownie do pory dnia przedstawić podstawowe informacje o sobie imię, pochodzenie, miejsce zamieszkania, wiek, zainteresowania zastosować

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU JĘZYK NIEMIECKI - GIMNAZJUM DAS IST DEUTSCH - PODRĘCZNIK CZĘŚĆ I

ROZKŁAD MATERIAŁU JĘZYK NIEMIECKI - GIMNAZJUM DAS IST DEUTSCH - PODRĘCZNIK CZĘŚĆ I ROZKŁAD MATERIAŁU JĘZYK NIEMIECKI - GIMNAZJUM DAS IST DEUTSCH - PODRĘCZNIK CZĘŚĆ I Poniższy rozkład materiału przewidziany jest dla kursu podstawowego: w wymiarze 2 godzin tygodniowo 8 rozdziałów x 7 godz.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH OCEN Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASIE V

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH OCEN Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASIE V WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH OCEN Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASIE V Na ocenę dopuszczającą (2) 1. rozumienie ze słuchu rozróżnia niektóre słowa w zdaniach obcego tekstu, właściwie

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z języka niemieckiego. do podręcznika AHA 2 A Neu dla klasy II Gimnazjum nr 1 w Koszęcinie (poziom podstawowy)

Kryteria ocen z języka niemieckiego. do podręcznika AHA 2 A Neu dla klasy II Gimnazjum nr 1 w Koszęcinie (poziom podstawowy) Kryteria ocen z języka niemieckiego do podręcznika AHA 2 A Neu dla klasy II Gimnazjum nr 1 w Koszęcinie (poziom podstawowy) 1 I. Ocena celujący 1. Czytanie Uczeń czyta bezbłędnie teksty (poznane na lekcjach

Bardziej szczegółowo

JĘZYK NIEMIECKI KLASA I POZIOM III.1 GR.B

JĘZYK NIEMIECKI KLASA I POZIOM III.1 GR.B JĘZYK NIEMIECKI KLASA I POZIOM III.1 GR.B Celujący i gramatykę (wymagane i zawarte w danym rozdziale) w 95-100%. b) uczeń potrafi bezbłędnie stosować poznane słownictwo i struktury gramatyczne we wszystkiego

Bardziej szczegółowo

z języka niemieckiego (IV-VIII)

z języka niemieckiego (IV-VIII) Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego (IV-VIII) mgr Beata Modzelewska Sprawności językowe podlegające ocenie w klasach 4-8: mówienie, czytanie, rozumienie tekstu czytanego, rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE GIMNAZJUM NR 2 W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z JĘZYKA NIEMIECKIEGO w klasie III Gimnazjum str. 1 Język niemiecki Kryteria

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY I GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY I GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY I GIMNAZJUM ROK SZKOLNY: 2012/2013 Aleksandra Radecka, Magdalena Cieślik-Otocka OCENA DOPUSZCZAJĄCA: - uczeń potrafi wymienić

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY I GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY I GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY I GIMNAZJUM ROK SZKOLNY: 2012/2013 opracowała: Iwona Chmielecka Rozdział I. KONTAKTE formy powitania i pożegnania stosownie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS 1 3 GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS 1 3 GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS 1 3 GIMNAZJUM Ogólne cele kształcenia nauczania języka niemieckiego: - Rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu i mówienia

Bardziej szczegółowo

System oceniania z j. niemieckiego dla klasy I gimnazjum

System oceniania z j. niemieckiego dla klasy I gimnazjum System oceniania z j. niemieckiego dla klasy I gimnazjum Uczeń celujący Uczeń samodzielnie i twórczo rozwija swoje własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami, proponuje rozwiązania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW I i II KLASY GIMNAZJUM Magnet

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW I i II KLASY GIMNAZJUM Magnet WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW I i II KLASY GIMNAZJUM Magnet Dział Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Guter Start!

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego kl. I Podręcznik Deutsch Aktuell Kompakt 2. ocena dostateczna

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego kl. I Podręcznik Deutsch Aktuell Kompakt 2. ocena dostateczna Uczeń potrafi: Dział tematyczny dopuszczająca Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego kl. I Podręcznik Deuts Aktuell Kompakt 2 dostateczna dobra bardzo dobra Rozdział 1 Wie smeckt s? - nazwać artykuły

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W MYŚLACHOWICACH

SZKOŁA PODSTAWOWA W MYŚLACHOWICACH SZKOŁA PODSTAWOWA W MYŚLACHOWICACH WYMAGANIA NA OCENY ŚRÓDROCZNE I ROCZNE PRZEDMIOT Język angielski NAUCZYCIEL KLASA VI ROK SZKOLNY 2018/2019 L.P. 1. ZAKRES OCENY Znajomość środków językowych (leksykalnych,

Bardziej szczegółowo

Cele uczenia się Język Niemiecki Poziom A1 Celem nauki języka niemieckiego na poziomie A1 jest nabycie podstawowej sprawności słuchania, mówienia,

Cele uczenia się Język Niemiecki Poziom A1 Celem nauki języka niemieckiego na poziomie A1 jest nabycie podstawowej sprawności słuchania, mówienia, Cele uczenia się Język Niemiecki Poziom A1 Celem nauki języka niemieckiego na poziomie A1 jest nabycie podstawowej sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania zgodnym z CEFR (Common European

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego dla klasy II gimnazjum

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego dla klasy II gimnazjum Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego dla klasy II gimnazjum Uczeń otrzymuje ocenę celującą, gdy: Swoimi wiadomościami

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY II GIMNAZJUM

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY II GIMNAZJUM KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY II GIMNAZJUM Uczeń na ocenę niedostateczną: - nie opanował materiału na ocenę dopuszczającą. Uczeń o umiejętnościach na ocenę dopuszczającą: - określa

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO 1. Narzędzia pomiaru osiągnięć uczniów: - sprawdziany, - kartkówki, - odpowiedzi ustne - prace domowe - pracę na lekcji (uczeń może zdobyć + [plus] za częste zgłaszanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny z języka niemieckiego w klasie I

Wymagania programowe na poszczególne oceny z języka niemieckiego w klasie I Wymagania programowe na poszczególne oceny z języka niemieckiego w klasie I I. Starter: Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo - zna niemiecki alfabet, lecz tylko częściowo - zna

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka niemieckiego dla klasy I

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka niemieckiego dla klasy I Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka niemieckiego dla klasy I Oceny śródroczna i roczna obejmują wszystkie niżej wymienione sprawności językowe i podsystemy języka, czyli gramatykę i leksykę,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO W TRZYLETNIM CYKLU KSZTAŁCENIA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO W TRZYLETNIM CYKLU KSZTAŁCENIA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO W TRZYLETNIM CYKLU KSZTAŁCENIA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO DLA KLAS PIERWSZYCH JĘZYK DRUGI SPRAWNOŚCI JĘZYKOWE OCENA: CELUJĄCY OCENA: BARDZO DOBRY

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Noblistów w Swarzędzu ROK SZKOLNY 2018/2019

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Noblistów w Swarzędzu ROK SZKOLNY 2018/2019 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS VII, VIII oraz III gimnazjum Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Noblistów w Swarzędzu mgr Grażyna Wróblewska ROK SZKOLNY 2018/2019 Program

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO. Podręcznik: MEIN BERUF 1

ZAŁĄCZNIK DO PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO. Podręcznik: MEIN BERUF 1 ZAŁĄCZNIK DO PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Podręcznik: MEIN BERUF 1 Rozdział Realizowane zagadnienie z Podstawy Programowej Materiał gramatyczny Wymagania na poszczególne oceny

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE i PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZGODNY Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ DLA KLAS 1 3 GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE i PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZGODNY Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ DLA KLAS 1 3 GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE i PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZGODNY Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ DLA KLAS 1 3 GIMNAZJUM Przedmioty: Język angielski Język niemiecki PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OKREŚLA: 1. Cele

Bardziej szczegółowo

III. ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE

III. ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE III. ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE Ocena bieżąca postępów ucznia uwzględnia wszystkie cztery sprawności językowe, tj.:, rozumienie ze słuchu, pisanie, czytanie, mówienie oraz

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału na jednostki lekcyjne dla podręcznika Das ist Deutsch! Kompakt

Rozkład materiału na jednostki lekcyjne dla podręcznika Das ist Deutsch! Kompakt Rozkład materiału na jednostki lekcyjne dla podręcznika Das ist Deutsch! Kompakt JĘZYK NIEMIECKI DLA KLASY SIÓDMEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ (II etap edukacyjny) Realizacja wymagań szczegółowych określonych w

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA KLASY I GIMNAZJUM /klasa Ia/ Wymagania zostały opracowane zgodnie z nową postawą programową

WYMAGANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA KLASY I GIMNAZJUM /klasa Ia/ Wymagania zostały opracowane zgodnie z nową postawą programową WYMAGANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA KLASY I GIMNAZJUM /klasa Ia/ Wymagania zostały opracowane zgodnie z nową postawą programową Realizacja zakresu tematycznego człowiek, dom, szkoła,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu: JĘZYK NIEMIECKI dla klas trzecich. Klasy 3

Wymagania edukacyjne z przedmiotu: JĘZYK NIEMIECKI dla klas trzecich. Klasy 3 Wymagania edukacyjne z przedmiotu: JĘZYK NIEMIECKI dla klas trzecich Klasy 3 przybory/ lektury wycieczki przedmiotowe Podręczniki Zeszyty ćwiczeń Zeszyty przedmiotowe Przybory do pisania Płyta CD Magnetofon

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE Ocena bieżąca postępów ucznia uwzględnia wszystkie cztery sprawności językowe, tj.:, rozumienie ze słuchu, pisanie, czytanie, mówienie oraz tzw.

Bardziej szczegółowo

Kontrola i ocena pracy ucznia.

Kontrola i ocena pracy ucznia. Kontrola i ocena pracy ucznia. Formy kontroli 1. Kontrola bieżąca (w formie oceny udziału w lekcji, odpowiedzi ustnych, niezapowiedzianych kartkówek i innych form testów osiągnięć szkolnych) to sprawdzanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO ROK SZKOLNY 2017/2018

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO ROK SZKOLNY 2017/2018 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO ROK SZKOLNY 2017/2018 Nauczanie języka niemieckiego odbywa się według programu nauczania języka niemieckiego w gimnazjum oraz na podstawie podręcznika

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASIE VII PODRĘCZNIK MEINE DEUTSCHTOUR ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASIE VII PODRĘCZNIK MEINE DEUTSCHTOUR ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASIE VII PODRĘCZNIK MEINE DEUTSCHTOUR ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE Ocena bieżąca postępów ucznia uwzględnia wszystkie cztery

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego kl. II poziom III.0 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY II GIMNAZJUM

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego kl. II poziom III.0 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY II GIMNAZJUM KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY II GIMNAZJUM Uczeń na ocenę niedostateczną: - nie opanował materiału na ocenę dopuszczającą. Uczeń o umiejętnościach na ocenę dopuszczającą: - nazywa

Bardziej szczegółowo

Podręcznik: EXAKT 2. Kryteria oceny sprawności rozumienia tekstu czytanego

Podręcznik: EXAKT 2. Kryteria oceny sprawności rozumienia tekstu czytanego Podręcznik: EXAKT 2 Zakres tematyczny Człowiek (członkowie rodziny) Życie rodzinne i towarzyskie (relacje rodzinne, zwierzęta domowe) Dom (typy domów i mieszkań, nazwy pomieszczeń, miejsca w mieście) Szkoła

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO GIMNAZJUM 1. Na lekcjach obowiązuje ucznia zeszyt przedmiotowy, podręcznik i ćwiczenia Das ist Deutsch Kompakt 2. Uczeń może otrzymać ocenę za: odpowiedź

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Święcicach

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Święcicach Stopień celujący WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO operuje wiedzą obejmującą cały program nauczania w danej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH W KLASACH IV-VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ I. Szczegółowe zasady oceniania uczniów 1. Testy zapowiadane są z co najmniej tygodniowym

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE Ocena bieżąca postępów ucznia uwzględnia wszystkie cztery sprawności językowe, tj.: rozumienie ze słuchu, pisanie, czytanie, mówienie, oraz tzw.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego. Systemem Oceniania Gimnazjum nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego. Systemem Oceniania Gimnazjum nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego 1. Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania Gimnazjum nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV

KRYTERIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV 1 KRYTERIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV Kryteria obejmują zakres ocen 2-5, nie uwzględniając oceny 1 (niedostateczna) i 6 (celująca). Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykracza poza wymagania na

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH OCEN Z JĘZYKA MNIEJSZOŚCI- NIEMIECKIEGO W KLASIE V WYMAGANIA PODSTAWOWE

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH OCEN Z JĘZYKA MNIEJSZOŚCI- NIEMIECKIEGO W KLASIE V WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH OCEN Z JĘZYKA MNIEJSZOŚCI- NIEMIECKIEGO W KLASIE V Na ocenę dopuszczającą (2) 1. rozumienie ze słuchu WYMAGANIA PODSTAWOWE rozróżnia niektóre

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas czwartych I. Program nauczania: II. Podręcznik: III.Tematyka realizowanych modułów :

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas czwartych I. Program nauczania: II. Podręcznik: III.Tematyka realizowanych modułów : Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas czwartych I. Program nauczania: Program nauczania języka angielskiego dla II etapu edukacyjnego (szkoła podstawowa, klasy IV VI), autorzy: Ewa Piotrowska

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS I-III W NIEPUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. ŚW. WOJCIECHA W STANIĄTKACH ZASADY OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS I-III W NIEPUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. ŚW. WOJCIECHA W STANIĄTKACH ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS I-III W NIEPUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. ŚW. WOJCIECHA W STANIĄTKACH ZASADY OCENIANIA 1. Ocenianie odbywa się według skali zawartej w systemie oceniania.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI. Kryteria oceniania w klasach II - III Gimnazjum (dla początkujących)

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI. Kryteria oceniania w klasach II - III Gimnazjum (dla początkujących) PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI Kryteria oceniania w klasach II - III Gimnazjum (dla początkujących) 1. Co podlega ocenianiu osiągnięć edukacyjnych uczniów odpowiedzi ustne kartkówki prace

Bardziej szczegółowo

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA Z JĘZYKA WŁOSKIEGO W VII KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA Z JĘZYKA WŁOSKIEGO W VII KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA Z JĘZYKA WŁOSKIEGO W VII KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1. Oceny są wystawiane za następujące formy aktywności: a) odpowiedź ustna obejmuje trzy ostatnie lekcje: odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW I KLASY GIMNAZJUM POZIOM III 0 Podręcznik: Magnet Smart 1

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW I KLASY GIMNAZJUM POZIOM III 0 Podręcznik: Magnet Smart 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW I KLASY GIMNAZJUM POZIOM III 0 Podręcznik: Magnet Smart 1 Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów oceny dopuszczającej,

Bardziej szczegółowo

Środki dydaktyczne, materiał nauczania Podręcznik: rozdział I, lekcje L1 L7. Zeszyt ćwiczeń: rozdział I, ćwiczenia do lekcji L1 L7 Mein Test

Środki dydaktyczne, materiał nauczania Podręcznik: rozdział I, lekcje L1 L7. Zeszyt ćwiczeń: rozdział I, ćwiczenia do lekcji L1 L7 Mein Test PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY DLA PODRĘCZNIKA MEINE DEUTSCHTOUR 1 III.0 Poniższy plan wynikowy jest przewidziany dla kursu podstawowego w wymiarze jednej godziny tygodniowo: 6 rozdziałów (rozdział 1.: 4 godz.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE MEINE DEUTSCHTOUR KL.II gimnazjum

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE MEINE DEUTSCHTOUR KL.II gimnazjum ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE MEINE DEUTSCHTOUR KL.II gimnazjum Ocena bieżąca postępów ucznia uwzględnia wszystkie cztery sprawności językowe, tj.: rozumienie ze słuchu, pisanie,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w roku szkolnym 2017/2018. Kryteria Oceniania

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w roku szkolnym 2017/2018. Kryteria Oceniania Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w roku szkolnym 2017/2018 Kryteria Oceniania Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania (WSO), Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w gimnazjum Podręcznik Aktion Deutsch cz. 1

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w gimnazjum Podręcznik Aktion Deutsch cz. 1 Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w gimnazjum Podręcznik Aktion Deutsch cz. 1 Treści programo we Wymagania podstawowe Wymagania programowe Wymagania ponadpodstawowe Uczeń: Rozdział 1 Start auf

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI Ocena celująca KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI Poziom kompetencji językowej ucznia wykracza poza wiadomości i umiejętności przewidziane dla klasy szóstej. - uczeń potrafi przyjąć

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klasy IV - VI w Szkole Podstawowej nr 29

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klasy IV - VI w Szkole Podstawowej nr 29 Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klasy IV - VI w Szkole Podstawowej nr 29 Strona 1 z 5 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 4 6 1. Przedmiotowy system oceniania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego dla Gimnazjum na podstawie podręcznika Das ist Deutsch!Kompakt.

Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego dla Gimnazjum na podstawie podręcznika Das ist Deutsch!Kompakt. Zespół Szkół w Kołobrzegu Rok szkolny 2015/2016 Emilia Lemańczyk Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego dla Gimnazjum na podstawie podręcznika Das ist Deutsch!Kompakt. Kryteria oceniania:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE i PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ DLA KLAS 1 3 GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE i PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ DLA KLAS 1 3 GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE i PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ DLA KLAS 1 3 GIMNAZJUM Przedmioty: Język angielski PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OKREŚLA: 1. Cele nauczania. 2. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania dla języka niemieckiego w szkołach ponadgimnazjalnych

Przedmiotowy System Oceniania dla języka niemieckiego w szkołach ponadgimnazjalnych Przedmiotowy System Oceniania dla języka niemieckiego w szkołach ponadgimnazjalnych na podstawie: Programu nauczania języka niemieckiego dla klas I-III zasadniczej szkoły zawodowej i klas I-IV technikum,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Języka Hiszpańskiego w V LO

Przedmiotowy System Oceniania z Języka Hiszpańskiego w V LO Przedmiotowy System Oceniania z Języka Hiszpańskiego w V LO FORMUŁOWANIE I SPRAWDZANIE WYMAGAŃEDUKACYJNYCH Nauczyciel na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów o wymaganiach edukacyjnych wynikających

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS VII-VIII

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS VII-VIII PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS VII-VIII I. Kontrakt z uczniami: 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Prace klasowe są obowiązkowe. 3. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z języka niemieckiego (PZO) 2016 / 2017

Przedmiotowe zasady oceniania z języka niemieckiego (PZO) 2016 / 2017 Przedmiotowe zasady oceniania z języka niemieckiego (PZO) 2016 / 2017 1. Uczeń ma prawo w ciągu jednego semestru zgłosić dwa nieprzygotowania ( uczniowie mający 1 godz. języka niemieckiego w tygodniu mają

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego. Rozdział Zagadnienia Treści podstawowe Treści ponadpodstawowe KONTAKTE

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego. Rozdział Zagadnienia Treści podstawowe Treści ponadpodstawowe KONTAKTE Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM PODRĘCZNIK Kompass 1 NAZWA SZKOŁY: Gimnazjum nr 2 w Łukowie NAUCZYCIEL: Magdalena Kępa, Dorota Jopek-Małycha ROK SZKOLNY:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO w GIMNAZJUM Nr 1 im. J. I. Kraszewskiego w Jelnicy w roku szkolnym 2016/2017

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO w GIMNAZJUM Nr 1 im. J. I. Kraszewskiego w Jelnicy w roku szkolnym 2016/2017 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO w GIMNAZJUM Nr 1 im. J. I. Kraszewskiego w Jelnicy w roku szkolnym 2016/2017 Program realizowany według podręcznika "Progulka" w ciągu 3 lat w następującym

Bardziej szczegółowo

JĘZYK NIEMIECKI KLASA I - POZIOM III.0

JĘZYK NIEMIECKI KLASA I - POZIOM III.0 JĘZYK NIEMIECKI KLASA I - POZIOM III.0 Celujący i gramatykę (wymagane i zawarte w danym rozdziale) w 95-100%. b) uczeń potrafi bezbłędnie stosować poznane słownictwo i struktury gramatyczne we wszystkiego

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z WYKORZYSTANIEM PODRĘCZNIKA Mach mit! neu 1

PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z WYKORZYSTANIEM PODRĘCZNIKA Mach mit! neu 1 PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z WYKORZYSTANIEM PODRĘCZNIKA Mach mit! neu 1 Podstawowe (P) Ponadpodstawowe (PP) Zadania sprawdzające ROZDZIAŁ 1 Hallo Leute! Formy powitania

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 247 wwarszawie klasy IV-VIII. Zasady ogólne

Szkoła Podstawowa nr 247 wwarszawie klasy IV-VIII. Zasady ogólne PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Szkoła Podstawowa nr 247 wwarszawie klasy IV-VIII Zasady ogólne 1. Od uczniów będą wymagane różne formy aktywności na lekcji odpowiedzi ustne, prace

Bardziej szczegółowo

JĘZYK NIEMIECKI KLASA I POZIOM III.1 GR.A

JĘZYK NIEMIECKI KLASA I POZIOM III.1 GR.A JĘZYK NIEMIECKI KLASA I POZIOM III.1 GR.A Celujący (wymagane i zawarte w danym rozdziale) w 95-100%. b) uczeń potrafi bezbłędnie stosować poznane słownictwo i struktury gramatyczne we wszystkiego typu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY 4 SŁUCHANIE ZE ZROZUMIENIEM: Ocena celująca Uczeń: posiada wiedzę i umiejętności, znacznie

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY 4 SŁUCHANIE ZE ZROZUMIENIEM: Ocena celująca Uczeń: posiada wiedzę i umiejętności, znacznie WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY 4 SŁUCHANIE ZE ZROZUMIENIEM: rozumie proste wypowiedzi; domyśla się znaczenia nieznanych słów. potrafi zrozumieć ogólny sens różnorodnych nieskomplikowanych

Bardziej szczegółowo