Raport z warsztatu powiatowego w Staszowie pn. Budowa Mapy Instrumentów Instytucji Rynku Pracy(Mapa IIRP) - zapis warsztatu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport z warsztatu powiatowego w Staszowie pn. Budowa Mapy Instrumentów Instytucji Rynku Pracy(Mapa IIRP) - zapis warsztatu"

Transkrypt

1 Raport z warsztatu powiatowego w Staszowie pn. Budowa Mapy Instrumentów Instytucji Rynku Pracy(Mapa IIRP) - zapis warsztatu Staszów - Kraków, czerwiec 2007 r. 1

2 Wstęp Niniejszy raport prezentuje wyniki prac warsztatowych uzyskane podczas dwudniowego warsztatu powiatowego pn. Budowa Mapy Instrumentów Instytucji Rynku Pracy (Mapa IIRP), jaki odbył się 14 i 15 maja 2007 roku w Staszowie. Mapa Instrumentów Instytucji Rynku Pracy jest drugim elementem projektu pn. Matryca Kurcmana nowy instrument rynku pracy, obok wdroŝonego juŝ w 9 Powiatowych Urzędach Pracy narzędzia diagnostycznego segmentującego klientów PUP ze względu na ich motywacje do pracy i posiadane kwalifikacje. Mapa IIRP będzie całościową bazą propozycji instytucji rynku pracy, adekwatnych dla klientów Powiatowych Urzędów Pracy, spozycjonowanych w oparciu o kryterium motywacji i kwalifikacji. Celem warsztatu powiatowego pn. Budowa Mapy Instrumentów Instytucji Rynku Pracy (Mapa IIRP) było zainicjowanie współpracy pomiędzy przedstawicielami powiatowych instytucji rynku pracy na rzecz budowy Mapy Instrumentów Instytucji Rynku Pracy oraz wstępne przyporządkowanie wszystkich propozycji realizowanych w powiecie pod kątem ich adekwatności i trafności dla osób bezrobotnych pozycjonowanych w poszczególnych polach Matrycy. Warsztaty słuŝyły równieŝ próbie wypracowania systemu procedur i rozwiązań, dotyczących budowania, uaktualniania i organizacji bazy informacji o propozycjach IRP w powiecie. 2

3 Dobór uczestników Dobór uczestników warsztatu powiatowego poprzedziło szczegółowe rozpoznanie działalności instytucji rynku pracy funkcjonujących na terenie powiatu staszowskiego. Funkcjonowanie kaŝdej instytucji jej struktura, stała działalność i realizowane projekty zostały opisane w raporcie pn. Instytucje rynku pracy w powiecie diagnoza dostępnych instrumentów i programów (styczeń 2007 roku). W celu efektywnego budowania powiatowej bazy propozycji IRP (Mapy IIRP), koniecznym było zapewnienie uczestnictwa na warsztacie powiatowym przedstawicieli wszystkich instytucji rynku pracy funkcjonujących w powiecie staszowskim i wdraŝających projekty skierowane do osób bezrobotnych. Wśród tych instytucji znalazły się m.in. niepubliczne agencje zatrudnienia, instytucje dialogu i partnerstwa lokalnego, organizacje pozarządowe, ośrodki pomocy społecznej, ośrodki szkoleniowe, organizacje skupiające przedsiębiorców i inne. We wszystkich dziewięciu powiatach liczba takich instytucji i poziom ich aktywności jest inny, dlatego teŝ przyjęto załoŝenie, Ŝe w przypadku powiatów województwa małopolskiego (Chrzanów, Oświęcim, Olkusz). uczestnikami warsztatów będą przedstawiciele co najmniej ośmiu instytucji rynku pracy, natomiast w odniesieniu do powiatów województwa świętokrzyskiego (Jędrzejów, Opatów, Staszów) i podkarpackiego (Lesko, Sanok, Ustrzyki Dolne) minimum pięciu. W powiecie staszowskim, do udziału w warsztatach zaproszeni zostali przedstawiciele następujących instytucji: Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie; Centrum Integracji Społecznej w Staszowie; Gminne Centrum Informacji w Połańcu; Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości w Sandomierzu o/ Staszów; Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców; Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach - Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Staszowie; Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Połańcu; Centrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie; 3

4 Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Biuro zamiejscowe w Staszowie; Staszowska Izba Gospodarcza; Powiatowa Rada Zatrudnienia; Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie; Państowowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Staszowie. Ostatecznie w warsztacie powiatowym uczestniczyło 11 osób, z 8 instytucji (lista uczestników znajduje się w Załączniku nr 1) 4

5 Program warsztatów Warsztat powiatowy pn. Budowa Mapy Instrumentów Instytucji Rynku Pracy (Mapa IIRP) miał charakter zarówno spotkania informacyjnego dla przedstawicieli instytucji rynku pracy, którzy do tej pory nie mieli moŝliwości bezpośredniego uczestniczenia w projekcie, jak i spotkania warsztatowego, którego celem było wypracowanie konkretnych rozwiązań słuŝących budowie systemu informacji o lokalnym rynku pracy, jakim ma być Mapa Instrumentów Instytucji Rynku Pracy. Warsztat powiatowy obejmował trzy sesje, które przedstawiały się następująco: Sesja I - Przedstawienie uczestnikom warsztatów idei projektu Matryca Kurcmana nowy instrument rynku pracy. Ze względu na charakter uczestników warsztatów, reprezentujących róŝne instytucje funkcjonujące na terenie powiatu, warsztat rozpoczął się od prezentacji projektu, jego załoŝeń i rezultatów oraz prezentacji realizatora projektu (firmę CDS z Krakowa) wraz posiadanym doświadczeniem w obszarze rynku pracy. Zaprezentowano takŝe stronę internetową projektu jej strukturę i zasady korzystania z narzędzia do segmentacji klientów ze względu na ich poziom motywacji i kwalifikacji. Sesja II - Wstępne konstruowanie Mapy Instrumentów Instytucji Rynku Pracy. NajwaŜniejszym celem tej części warsztatów było dokonanie identyfikacji propozycji adekwatnych do osób bezrobotnych spozycjonowanych na poszczególnych polach Matrycy oraz zbudowanie wstępnej Mapy Instrumentów Instytucji Rynku Pracy w oparciu o wykaz rzeczywistych propozycji/działań realizowanych przez instytucje rynku pracy działające w powiecie staszowskim, zebrane wcześniej przez koordynatora powiatowego projektu. Sesja III - Budowa systemu - Mapa Instrumentów Instytucji Rynku Pracy w praktyce. Ostatnia sesja dotyczyła rozpoznania korzyści, jakie niesie ze sobą współpraca instytucji rynku pracy w ramach budowania Mapy IIRP. Ponadto dokonano wstępnych ustaleń w zakresie rozwiązań praktyczno-organizacyjnych związanych z budowaniem Mapy IIRP, obejmujących m.in.: wprowadzanie danych do bazy i przyporządkowywania do odpowiednich pól Matrycy, procedury uaktualniania bazy. 5

6 Zapis warsztatów przeprowadzonych w dniach maja 2007 r. w Staszowie II SESJA Wstępne konstruowanie Mapy Instrumentów Instytucji Rynku Pracy Część 1 Istotą ćwiczenia było rozpoznanie przez uczestników warsztatu typów propozycji dla klientów Powiatowych Urzędów pracy i uświadomienie im, Ŝe muszą to być propozycje zróŝnicowane ze względu na specyfikę klientów przyporządkowanych do czterech róŝnych części matrycy. Następnie uczestnicy zostali poproszeni o określenie, jakie ich zadaniem typy działań są najbardziej adekwatne do potrzeb klientów zdiagnozowanych przy uŝyciu narzędzia badawczego. Pierwsza analizie została poddana ćwiartka wysokie kwalifikacje, wysoka motywacja. Uczestnicy stwierdzili, Ŝe tej grupie osób potrzebna jest przede wszystkim dostęp do aktualnej informacji o rynku pracy i interesujących ofertach pracy. PoniewaŜ ten typ klientów posiada kwalifikacje i motywacje do podjęcia pracy, jednak nie moŝe znaleźć zatrudnienia, potrzebna jest równieŝ pomoc w lepszym poruszaniu się po rynku pracy, a zdaniem części uczestników takŝe doradztwo zawodowe. W tej części matrycy, wg uczestników warsztatu, znajdują się takŝe osoby często posiadające wysokie kwalifikacje, ale nie podejmujące zatrudnienia. Uczestnicy spotkania stwierdzili, Ŝe być moŝe wynika to z niedostosowania kwalifikacji do potrzeb rynku pracy dlatego zaproponowali kursy i szkolenia zmieniające kwalifikacje. Adekwatnym środkiem, dla tej grupy klientów, jest równieŝ przyznawanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Dla osób znajdujących się w części motywacja, kwalifikacje uczestnicy warsztatów zgłosili następujące propozycje: 6

7 Motywacja, kwalifikacje oferty pracy; przekwalifikowania; usługi doradcze; specjalistyczna informacja (nauka szukania pracy); środki na działalność gospodarczą impuls dodatkowy (poŝyczki, refundacja dojazdu). Kolejną grupę klientów poddaną segmentacji stanowią osoby znajdujące się w części wysoka motywacja, brak kwalifikacji. Uczestnicy wspólnie stwierdzili, Ŝe tej grupie osób potrzebne są przede wszystkim kursy i szkolenia zawodowe. Cenne będą równieŝ wszystkie działania, w wyniku których bezrobotni podniosą swoją wiedzę zawodową. Dla osób znajdujących się w części motywacja, brak kwalifikacji uczestnicy warsztatu zgłosili następujące propozycje: Motywacje, Brak kwalifikacji kursy, szkolenia; dokształcanie (zdobywanie wiedzy przez dorosłych). Następnie poddano analizie część matrycy - niska motywacja i kwalifikacje. Wspólnie wywnioskowano, Ŝe tej grupie klientów konieczna jest pomoc psychologiczna w celu pogłębionej indywidualnej diagnozy i uzyskania informacji o tym, co motywuje klienta. Klientom z tej grupy trzeba, wg uczestników, zaproponować równieŝ doradztwo pod kątem zakładania własnej działalności gospodarczej. Dla osób znajdujących się w ćwiartce brak motywacji, kwalifikacje uczestnicy warsztatów zgłosili następujące propozycje: 7

8 Brak motywacji, kwalifikacje doradztwo psychologiczne podniesienie motywacji; kop motywacyjny ; doradztwo biznesowe (pod kątem rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej). W ostatniej, czwartej części matrycy znajdują się osoby bez kwalifikacji i bez motywacji. Uczestnicy warsztatu stwierdzili, Ŝe dla tej grupy potrzebne są przede wszystkim działania podnoszące motywacje. SłuŜyć temu mają projekty motywacyjne czy porady psychologiczne. Do tej grupy powinny być równieŝ skierowane działania ośrodków pomocy społecznej. Dla osób znajdujących się w ćwiartce brak kwalifikacji, brak motywacji uczestnicy warsztatów zgłosili następujące propozycje: Brak kwalifikacji, brak motywacji rozmowy, porady wskazanie drogi ; pomoc psychologiczna; nauka Ŝycia ; zajęcia aktywizacyjne grupowe (łatwiej o mobilizację); kursy ukierunkowane na myślenie o pracy; pomoc społeczna; leczenie; wyrwanie ze środowiska ; specjalistyczne programy. Wnioski i propozycje typów działań, które naleŝy uwzględnić w pełnym narzędziu Matryca Kurcmana zostały wypracowane wspólnie przez pracowników Powiatowych Urzędów Pracy i przedstawicieli instytucji rynku pracy. Zgodnie z ideą segmentacji do poszczególnych części 8

9 narzędzia trafiają róŝne grupy osób i w związku z tym klienci potrzebują propozycji zróŝnicowanych i jak najbardziej adekwatnych do swoich potrzeb. Część 2 Kolejno w trakcie warsztatu przeprowadzono ćwiczenie, w którym wykorzystano informacje zebrane wcześniej przez koordynatora powiatowego i wykorzystane m.in. w raporcie Instytucje rynku pracy w powiecie diagnoza dostępnych instrumentów i programów (styczeń 2007 r.) czyli wszystkie zidentyfikowane działania skierowane do osób bezrobotnych, jakie w swej ofercie posiadają, działające na terenie powiatu staszowskiego, instytucje rynku pracy. Uczestnicy warsztatu zostali podzieleni na dwie grupy, kaŝda z grup otrzymała papierową matryce i komplet aktualnych propozycji instytucji rynku pracy z terenu powiatu staszowskiego. Następnie obie grupy poproszone zostały o przyporządkowanie do określonych części matrycy propozycji, jakie oferowane są klientom. Motywacja, kwalifikacje (26,17% przebadanych klientów PUP w Staszowie - wynik pilotaŝu narzędzia do segmentacji klientów PUP Matryca Kurcmana) szkolenia w ramach projektu Mikroprzedsiębiorstwa szansą na rozwój powiatu staszowskiego-aktywizacja gospodarcza regionu poprzez wsparcie szkoleniowe, doradcze oraz finansowe m.in. Podstawy przedsiębiorczości, Finanse i rachunkowość, Podstawy prawa itd. - Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości oddział w Staszowie. szkolenia z zakresu tematyki przygotowującej do prowadzenia własnej działalności gospodarczej pt. Otwieramy własną firmę - Powiatowy Urząd Pracy; staŝ w ramach środków z Funduszu Pracy Powiatowy Urząd Pracy; dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Wiatr w Ŝagle - Powiatowy Urząd Pracy; pośrednictwo pracy w ramach projektu Starter - Powiatowy Urząd Pracy; dotacje w ramach projektu Starter Powiatowy Urząd Pracy; 9

10 pośrednictwo pracy w ramach projektu Wiatr w Ŝagle Powiatowy Urząd Pracy poradnictwo indywidualne - Klub Pracy; konsultacje z prawnikiem m.in. informacja o prawie pracy - Klub Pracy; konsultacje ze specjalistą ds. wizaŝu - Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości w Sandomierzu, biuro terenowe w Staszowie; bezpłatne korzystanie z Internetu Gminne Centrum Informacji Połaniec; kurs angielskiego - Gminne Centrum Informacji Połaniec; Motywacje, brak kwalifikacji (18,36% przebadanych klientów PUP w Staszowie - wynik pilotaŝu narzędzia do segmentacji klientów PUP Matryca Kurcmana) kurs kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym - Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Połańcu; kurs księgowość komputerowa MiSP - Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Połańcu; kurs jęz. angielski dla średnio zaawansowanych - Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Połańcu; staŝe w ramach projektu Starter (PUP) kurs jęz. Angielskiego Gminne Centrum Informacji Połaniec; prace interwencyjne w ramach projektu Starter Powiatowy Urząd Pracy; przygotowania zawodowe - Powiatowy Urząd Pracy; szkolenia i indywidualne - Powiatowy Urząd Pracy; przygotowanie zawodowe w ramach projektu Wiatr w Ŝagle Powiatowy Urząd Pracy; nowa edycja projektu Alternatywa dla wsi obejmujący pakiet szkoleń zawodowych dla osób bezrobotnych z terenów wiejskich finansowany ze środków EFS i budŝetu państwa - Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców Staszowie; 10

11 kurs pedagogiczny, szkolenie z zakresu minimum sanitarnego, szkolenia bhp dla pracowników - Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców Staszowie. Brak motywacji, kwalifikacje (26,95% przebadanych klientów PUP w Staszowie wynik pilotaŝu narzędzia do segmentacji klientów PUP Matryca Kurcmana) poradnictwo zawodowe w ramach projektu Starter - Powiatowy Urząd Pracy; program aktywizacji osób niepełnosprawnych m.in. doradztwo, pośrednictwo pracy, szkolenia, staŝe, przygotowanie zawodowe - Powiatowy Urząd Pracy; szkolenia w ramach projektu Wiatr w Ŝagle - Powiatowy Urząd Pracy; program aktywizacji - Powiatowy Urząd Pracy; poradnictwo indywidualne - Powiatowy Urząd Pracy; staŝe w ramach projektu Wiatr Ŝagle i Funduszu Pracy - Powiatowy Urząd Pracy; konsultacje z psychologiem m.in. zagadnienia związane z radzeniem sobie ze stresem - Klub Pracy; warsztaty dla absolwentów - Klub Pracy; Brak kwalifikacji, brak motywacji (28,52% przebadanych klientów PUP w Staszowie wynik pilotaŝu narzędzia do segmentacji klientów PUP Matryca Kurcmana) przygotowanie zawodowe w ramach projektu Wiatr w Ŝagle - Powiatowy Urząd Pracy; prace interwencyjne w ramach projektu Starter - Powiatowy Urząd Pracy; Program aktywizacji osób niepełnosprawnych m.in. doradztwo, 11

12 pośrednictwo pracy, szkolenia, staŝe, przygotowanie zawodowe - Powiatowy Urząd Pracy; konsultacje ze specjalistą ds. wizaŝu - Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości w Sandomierzu, biuro terenowe w Staszowie; nowa edycja projektu Alternatywa dla wsi obejmujący pakiet szkoleń zawodowych dla osób bezrobotnych z terenów wiejskich finansowany ze środków EFS i budŝetu państwa - Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców Staszowie; szkolenia w zakresie pisania CV, podania o pracę, listu motywacyjnego Gminne Centrum Informacji Połaniec; reintegracja zawodowa i Społeczna osób wykluczonych społecznie Skorzystaj z szansy - Centrum Integracji Społecznej Staszów; zajęcia aktywizacyjne - Klub Pracy; poradnictwo indywidualne - Klub Pracy; warsztaty dla absolwentów - Klub Pracy; konsultacje z prawnikiem m.in. informacja o prawie pracy - Klub Pracy; konsultacje z psychologiem m.in. zagadnienia związane z radzeniem sobie ze stresem. Uczestnicy warsztatu mieli okazję skonfrontowania typologii, którą wcześniej zaprezentowali z rzeczywistym stanem bazy propozycji dla bezrobotnych. Zwrócili uwagę na fakt, Ŝe dla wszystkich grup klientów propozycji róŝnych instytucji jest duŝo a oferta jest szeroka i zróŝnicowana. Odpowiada ona rzeczywistym potrzebom klientów, przyporządkowanych do poszczególnych części narzędzia do segmentacji bezrobotnych. W warsztacie, poza pracownikami PUP uczestniczyli przedstawiciele Instytucji Rynku Pracy powiatu staszowskiego, dzięki czemu utworzyła się platforma dyskusyjna, w ramach której moŝliwa była kompleksowa diagnoza rynku pracy i propozycji kierowanych do bezrobotnych. Ponadto pracownicy PUP zobaczyli propozycje IRP zebrane z terenu całego powiatu i dzięki temu mogli je porównać i potencjał IRP powiatu. 12

13 III SESJA Budowa systemu - Mapa Instrumentów Instytucji Rynku Pracy w praktyce Dyskusja w tej części warsztatu dotyczyła praktycznego wymiaru budowy i funkcjonowania Mapy Instrumentów Instytucji Rynku Pracy oraz aktualizacji propozycji, jakie się na nią składają. Korzyści wynikające z Systemu Informacji Uczestnicy warsztatów poproszeni zostali o wymienienie korzyści, jakie ich zdaniem da opracowanie i funkcjonowanie Mapy Instrumentów Instytucji Rynku Pracy, będącej de facto powiatowym systemem informacji o rynku pracy. Typy korzyści, jakie wymieniali uczestnicy warsztatów moŝna zamknąć w trzech wymiarach informacyjnym, projektowym i wymiarze związanym z współpracą między instytucjami. Literalny zapis propozycji uczestników: Przedstawienie propozycji wszystkich instytucji działających w powiecie staszowskim ( Widzimy kto co robi ); Zaproponowanie przez PUP bezrobotnemu propozycji korzystniejszych dla niego w danym momencie - lepsza moŝliwość wyboru propozycji dostępnych akurat na trenie powiatu; Poszerzenie oferty PUP; Kompleksowość usług; Promocja instytucji - linki, informacje o instytucjach; Korzyści wynikające z promocji instytucji docieranie do beneficjentów (np. na projekty szkoleniowe); Dopasowywanie projektów do potrzeb beneficjentów; Pozyskanie informacja o tym, czego nie naleŝy powielać; W wyniku analizy informacja o tym, czego brakuje na terenie powiatu czym naleŝy lub moŝna się zająć ( pomysły na luki ). 13

14 Instytucje działające w powiecie, które powinny być ujęte w systemie: Na warsztat powiatowy w staszowskim, po wcześniejszym rozpoznaniu bazy funkcjonujących instytucji rynku pracy w powiecie, zaproszeni zostali przedstawiciele tych, których działalność (stała lub projektowa) skupia się przede wszystkim na pomocy osobom bezrobotnym. Na warsztacie obecni byli przedstawiciele następujących instytucji: Powiatowy Urząd Pracy; Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości oddział w Staszowie; Ośrodek Kształcenia zawodowego w Staszowie; Centrum Integracji Społecznej Staszów; Gminne Centrum Informacji Połaniec; Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości w Sandomierzu, biuro terenowe w Staszowie; Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Uczestnicy warsztatu poproszeni zostali o wskazanie instytucji rynku pracy z terenu powiatu, jakie ich zdaniem są waŝnego dla powstania Mapy Instrumentów Instytucji Rynku Pracy i zostać włączone w konstruowany system informacji. Wymieniono: Caritas; Ośrodek Pomocy Społecznej; PEFRON; Staszowska Izba Gospodarcza; Cech Rzemiosł i Przedsiębiorców Połaniec. Wskazano takŝe instytucje regionalne: Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa; EPRD - Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego; PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości; SIR - Stowarzyszenie Integracja i Rozwój; Świętokrzyska Agencja Rozwoju Regionalnego SA; ODR Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego; Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (FRLD) w Kielcach. Jako dodatkowy element systemu wymieniono: 14

15 Pracodawców; Link PUP z aktualnymi ofertami pracy. Budowanie systemu informacji o powiatowym rynku pracy Uczestnicy warsztatów ustalili następujące zasady budowy i aktualizacji Mapy Instrumentów Instytucji Rynków Pracy: maj - czerwiec 2007 koordynator powiatowy aktualizuje dane Instytucji Rynku Pracy; wariant elektroniczny ze wskazaniem daty, czas aktywacji minimum 1 m-c waŝności; wersja aktualizowana on line; automatyczne usuwanie szkoleń które tracą waŝność; aktualizacja instytucji uczestniczących w systemie 1 raz na miesiąc; przyporządkowanie do ćwiartek: słowa klucze, wskazanie propozycji dla poszczególnych ćwiartek przez realizatora; forma działalności Powiatowego Systemu Informacji nieformalna działalność polegająca na współpracy instytucji (działalność taka w późniejszym czasie moŝe zostać sformalizowana, jednak wszystkie strony muszą widzieć wymierną korzyść wynikającą z funkcjonowania tego systemu). Propozycja zakresu informacji o propozycjach zawartych w Mapy Instrumentów Instytucji Rynków Pracy Uczestnicy warsztatów ustalili zakres informacji, jakie ich zdaniem mogą znaleźć się w notatce prezentującej kaŝdą z propozycji zawartej w Mapie Instrumentów Instytucji Rynków Pracy: nazwa instytucji oraz osoba do kontaktu; krótki opis propozycji; obszar działania; czas waŝności naboru; czas realizacji; 15

16 efekty, czyli co się stanie ; materiały; oferta bezpłatna, czy płatna, informacja o tym jakie są dodatkowe profity np. obiad, zwrot kosztów przejazdu, ubezpieczenie); działanie jednostkowe, jednorazowe czy stałe. Warsztat, jaki odbył się 14 i 15 maja 2007 roku w Staszowie miał charakter powiatowy i był pierwszym z cyklu zaplanowanych w projekcie Matryca Kurcmana nowy instrument rynku pracy. Kolejny warsztat, tym razem międzyregionalny (przedstawiciele instytucji rynku pracy w dziewięciu powiatach województwa małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego) odbędzie się w Baranowie Sandomierskim w czerwcu 2007 roku. Celem warsztatów będzie ostateczne ustalenie i zweryfikowanie form wsparcia dla klientów w poszczególnych częściach matrycy. 16

17 Załącznik nr 1 Lista uczestników warsztatów powiatowych w Staszowie maja 2007 Lp. Instytucja Nazwisko 1. Centrum Integracji Społecznej w Staszowie Aneta Błasińska 2. Gminne Centrum Informacji w Połańcu Mieczysław Machulak 3. Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości w Ewa Gajewska Sandomierzu o/ Staszów 4. ZDZ w Kielcach Ośrodek Kształcenia Zawodowego (OKZ) w Staszowie Jan Kowalski 5. Centrum Kształcenia Praktycznego Jerzy Jabczuga 6. Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Biuro zamiejscowe w Iwona Wodecka Staszowie 7. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie Barbara Walczyk 8. PUP Staszów Benedykt Kozieł 9. PUP Staszów Izabela Szczypior 10. PUP Staszów Renata Bednarska 11. Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców Jadwiga Klaja 17

Raport z warsztatu powiatowego w Lesku pn. Budowa Mapy Instrumentów Instytucji Rynku Pracy(Mapa IIRP) - zapis warsztatu

Raport z warsztatu powiatowego w Lesku pn. Budowa Mapy Instrumentów Instytucji Rynku Pracy(Mapa IIRP) - zapis warsztatu Raport z warsztatu powiatowego w Lesku pn. Budowa Mapy Instrumentów Instytucji Rynku Pracy(Mapa IIRP) - zapis warsztatu Lesko - Kraków, czerwiec 2007 r. 1 Wstęp Niniejszy raport prezentuje wyniki prac

Bardziej szczegółowo

Raport z warsztatu powiatowego w Olkuszu pn. Budowa Mapy Instrumentów Instytucji Rynku Pracy(Mapa IIRP) - zapis warsztatu

Raport z warsztatu powiatowego w Olkuszu pn. Budowa Mapy Instrumentów Instytucji Rynku Pracy(Mapa IIRP) - zapis warsztatu Raport z warsztatu powiatowego w Olkuszu pn. Budowa Mapy Instrumentów Instytucji Rynku Pracy(Mapa IIRP) - zapis warsztatu Olkusz - Kraków, czerwiec 2007 r. 1 Wstęp Niniejszy raport prezentuje wyniki prac

Bardziej szczegółowo

Raport z warsztatu powiatowego w Sanoku pn. Budowa Mapy Instrumentów Instytucji Rynku Pracy(Mapa IIRP) - zapis warsztatu

Raport z warsztatu powiatowego w Sanoku pn. Budowa Mapy Instrumentów Instytucji Rynku Pracy(Mapa IIRP) - zapis warsztatu Raport z warsztatu powiatowego w Sanoku pn. Budowa Mapy Instrumentów Instytucji Rynku Pracy(Mapa IIRP) - zapis warsztatu Sanok - Kraków, czerwiec 2007 r. 1 Wstęp Niniejszy raport prezentuje wyniki prac

Bardziej szczegółowo

Raport z warsztatu powiatowego w Ustrzykach Dolnych pn. Budowa Mapy Instrumentów Instytucji Rynku Pracy(Mapa IIRP) - zapis warsztatu

Raport z warsztatu powiatowego w Ustrzykach Dolnych pn. Budowa Mapy Instrumentów Instytucji Rynku Pracy(Mapa IIRP) - zapis warsztatu Raport z warsztatu powiatowego w Ustrzykach Dolnych pn. Budowa Mapy Instrumentów Instytucji Rynku Pracy(Mapa IIRP) - zapis warsztatu Ustrzyki Dolne - Kraków, czerwiec 2007 r. 1 Wstęp Niniejszy raport prezentuje

Bardziej szczegółowo

Raport z warsztatu powiatowego w Oświęcimiu pn. Budowa Mapy Instrumentów Instytucji Rynku Pracy(Mapa IIRP) - zapis warsztatu

Raport z warsztatu powiatowego w Oświęcimiu pn. Budowa Mapy Instrumentów Instytucji Rynku Pracy(Mapa IIRP) - zapis warsztatu Raport z warsztatu powiatowego w Oświęcimiu pn. Budowa Mapy Instrumentów Instytucji Rynku Pracy(Mapa IIRP) - zapis warsztatu Oświęcim - Kraków, czerwiec 2007 r. 1 Wstęp Niniejszy raport prezentuje wyniki

Bardziej szczegółowo

Raport z warsztatu powiatowego w Chrzanowie pn. Budowa Mapy Instrumentów Instytucji Rynku Pracy(Mapa IIRP) - zapis warsztatu

Raport z warsztatu powiatowego w Chrzanowie pn. Budowa Mapy Instrumentów Instytucji Rynku Pracy(Mapa IIRP) - zapis warsztatu Raport z warsztatu powiatowego w Chrzanowie pn. Budowa Mapy Instrumentów Instytucji Rynku Pracy(Mapa IIRP) - zapis warsztatu Chrzanów - Kraków, czerwiec 2007 r. 1 Wstęp Niniejszy raport prezentuje wyniki

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU BANK PROGRAMÓW GRUPOWYCH PORAD ZAWODOWYCH I GRUPOWEJ INFORMACJI ZAWODOWEJ 2013r. Bank Programów Porad Grupowych i Grupowych Informacji Zawodowych w Powiatowym Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. uczestnictwa w programie specjalnym. Motywacja, aktywność - praca

REGULAMIN. uczestnictwa w programie specjalnym. Motywacja, aktywność - praca POWIATOWY URZĄD PRACY W GNIEŹNIE 62 200 Gniezno ul. Sobieskiego 20 tel. 61 426 16 49, 61 426 44 34, fax 61 426 11 62 e-mail pupgniezno@pup-gniezno.pl REGULAMIN uczestnictwa w programie specjalnym Motywacja,

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU BANK PROGRAMÓW GRUPOWYCH PORAD ZAWODOWYCH I GRUPOWEJ INFORMACJI ZAWODOWEJ 2014r. Bank Programów Porad Grupowych i Grupowych Informacji Zawodowych w Powiatowym Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

Kurs inspiracji poradnictwo grupowe

Kurs inspiracji poradnictwo grupowe SZKOLENIA OTWARTE-DOSTĘPNE DLA WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH Zgłoszenia przyjmujemy do dnia poprzedzającego rozpoczęcie zajęć. Nabór: e-mail: walbrzych.ciz@dwup.pl, tel. 74/ 88 66 539, 537, 522 08-12 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Nowa polityka rynku pracy Reforma publicznych służb

Nowa polityka rynku pracy Reforma publicznych służb Nowa polityka rynku pracy Reforma publicznych służb zatrudnienia Cel polityki rynku pracy: Łagodzenie EKONOMICZNYCH i SPOŁECZNYCH skutków bezrobocia Cel zmian ustawowych: Zwiększenie skuteczności działań

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki Partnerów projektu Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy - 2015r. Nazwa realizatora

Dobre praktyki Partnerów projektu Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy - 2015r. Nazwa realizatora Dobre praktyki Partnerów projektu Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy - 2015r. Nazwa realizatora Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach ul. Michalusa 18, 38-300 Gorlice Telefon 18 353 55 20, 353 63 07,

Bardziej szczegółowo

Wracam do pracy. Ośrodek Pomocy Społecznej. Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy WAWER

Wracam do pracy. Ośrodek Pomocy Społecznej. Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy WAWER Wracam do pracy Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Budżet projektu Całkowite wydatki projektu 166 112,72 zł Wnioskowana kwota dofinansowania 132 866,72 zł 80% - dofinansowane z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Outplacement nowoczesny instrument rynku pracy. Usługi Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie dla osób zwalnianych grupowo

Outplacement nowoczesny instrument rynku pracy. Usługi Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie dla osób zwalnianych grupowo Outplacement nowoczesny instrument rynku pracy Usługi Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie dla osób zwalnianych grupowo Co to jest outplacement? OUTPLACEMENT program zwolnień monitorowanych, którego głównym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Leaderzy NGOs rozwój regionalnej sieci Punktów Partnera Lokalnego LOS. 1 Informacje ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Leaderzy NGOs rozwój regionalnej sieci Punktów Partnera Lokalnego LOS. 1 Informacje ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Leaderzy NGOs rozwój regionalnej sieci Punktów Partnera Lokalnego LOS 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie "Leaderzy NGOs

Bardziej szczegółowo

CENTRUM INFORMACJI I PLANOWANIA KARIERY ZAWODOWEJ W WAŁBRZYCHU. Zajęcia warsztatowe w III kwartale 2013r.

CENTRUM INFORMACJI I PLANOWANIA KARIERY ZAWODOWEJ W WAŁBRZYCHU. Zajęcia warsztatowe w III kwartale 2013r. CENTRUM INFORMACJI I PLANOWANIA KARIERY ZAWODOWEJ W WAŁBRZYCHU Zajęcia warsztatowe w III kwartale 2013r. SZKOLENIA OTWARTE DOSTĘPNE DLA WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH Zgłoszenia przyjmujemy do dnia poprzedzającego

Bardziej szczegółowo

Plan doradztwa zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach w roku szkolnym 2015/2016

Plan doradztwa zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach w roku szkolnym 2015/2016 Plan doradztwa zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach w roku szkolnym 2015/2016 I. Cele ogólne: 1. Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne

Bardziej szczegółowo

RAPORT EWALUACYJNY PROJEKTU PRZEZ AKTYWNOŚĆ DO PRACY

RAPORT EWALUACYJNY PROJEKTU PRZEZ AKTYWNOŚĆ DO PRACY RAPORT EWALUACYJNY PROJEKTU PRZEZ AKTYWNOŚĆ DO PRACY PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PRIORYTETU VI RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH - DZIAŁANIE 6.3 INICJATYWY

Bardziej szczegółowo

Działania Fundacji Gospodarczej wspierające powstawanie i rozwój nowych firm

Działania Fundacji Gospodarczej wspierające powstawanie i rozwój nowych firm Działania Fundacji Gospodarczej wspierające powstawanie i rozwój nowych firm Irena Muszkiewicz-Herok Gdynia, 12 marca 2009 r. MISJA FUNDACJI GOSPODARCZEJ Zapewnienie klientom moŝliwości rozwoju zawodowego

Bardziej szczegółowo

Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim

Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim P O W I A T O W E C E N T R U M P O M O C Y R O D Z I N I E W R Z E S Z O W I E ul. Grunwaldzka 15, 35-959

Bardziej szczegółowo

OPIS FORM WSPARCIA. Załącznik nr 2. I. Formy wsparcia

OPIS FORM WSPARCIA. Załącznik nr 2. I. Formy wsparcia Załącznik nr 2 OPIS FORM WSPARCIA I. Formy wsparcia 1. W ramach Projektu moŝna skorzystać z następujących form wsparcia: a) Usług prawnych, księgowych i marketingowych skierowanych do podmiotów ekonomii

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r.

Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r. Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej realizacji w latach 2004 2005 projektów: Bemowski Program Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Na stronie internetowej www.job.poznan.pl znajdują się aktualne oferty pracy.

Na stronie internetowej www.job.poznan.pl znajdują się aktualne oferty pracy. Pośrednictwo pracy prowadzone w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu polega na udzielaniu pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskiwaniu

Bardziej szczegółowo

Dobra praktyka realizacji projektów z funduszy europejskich w zakresie. Katarzyna Kańczugowska Instytut Rynku Pracy - Fundacja Nowy Staw

Dobra praktyka realizacji projektów z funduszy europejskich w zakresie. Katarzyna Kańczugowska Instytut Rynku Pracy - Fundacja Nowy Staw Dobra praktyka realizacji projektów z funduszy europejskich w zakresie kształcenia dorosłych. Katarzyna Kańczugowska Instytut Rynku Pracy - Fundacja Nowy Staw Projekt Aktywizacja, Specjalizacja, Praktyka-promocja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W GMINIE OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI NA LATA 2015-2021

PROGRAM WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W GMINIE OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI NA LATA 2015-2021 PROGRAM WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W GMINIE OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI NA LATA 2015-2021 Ostrowiec Świętokrzyski 2015 Wstęp Program Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski na lata

Bardziej szczegółowo

Mateusz Eichner. Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego

Mateusz Eichner. Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego Przykłady partnerstw w województwie śląskim, sukcesy i problemy związane z ich funkcjonowaniem w świetle badań przeprowadzonych wśród uczestników projektu Mateusz Eichner Instytut Współpracy i Partnerstwa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REALIZOWANY W NOWYM SĄCZU W OKRESIE OD DNIA 01.01.2015 ROKU DO DNIA 31.12.2015 ROKU

PROJEKT REALIZOWANY W NOWYM SĄCZU W OKRESIE OD DNIA 01.01.2015 ROKU DO DNIA 31.12.2015 ROKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Nowego Sącza z dnia PROJEKT SOCJALNY SĄDECKA POMOCNA DŁOŃ PROJEKT REALIZOWANY W NOWYM SĄCZU W OKRESIE OD DNIA 01.01.2015 ROKU DO DNIA 31.12.2015 ROKU PROJEKTODAWCA

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. Na koniec grudnia 2014 roku zarejestrowanych było 2977 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 1844 osób i z powiatu skierniewickiego 1133 osób.

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Toruń, 29 czerwca 2007 Struktura PO Kapitał Ludzki uwzględniaj dniająca zmiany wprowadzone po 11 czerwca 2007 r. IP Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna

Bardziej szczegółowo

Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia

Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia Marta Soboś Lublin, 25.03.2011 r. Wydziały Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie Wydział Badań i Analiz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY.

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Załącznik do Uchwały Nr XXIX/529/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 maja 2012r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Cele: - ograniczenie

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane na rzecz osób niepełnosprawnych

Projekty realizowane na rzecz osób niepełnosprawnych Vademecum dla osób niepełnosprawnych - przewodnik zawodowy Część III. Rynek pracy Projekty realizowane na rzecz osób niepełnosprawnych 1 SPIS TREŚCI: Projekty realizowane na rzecz osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Nowe Szanse w MOPS II

Nowe Szanse w MOPS II SERDECZNIE WITAMY NA KONFERENCJI PODSUMOWUJĄCEJ PROJEKT SYSTEMOWY Nowe Szanse w MOPS II REALIZOWANY PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRIORYTET VII, DZIAŁANIE 7.1, PODDZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66, fax +48 81

Bardziej szczegółowo

Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie

Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie Skrót informacji o usługach publicznych słuŝb zatrudnienia regionu małopolskiego dla osób młodych, wchodzących po raz pierwszy na rynek pracy. Publiczne słuŝby zatrudnienia nie pozostawiają bez pomocy

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. Na koniec grudnia 2013 roku zarejestrowanych było 3650 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 2253 osoby i z powiatu skierniewickiego 1397 osób.

Bardziej szczegółowo

Standardy usług w zakresie zatrudnienia i edukacji osób bezdomnych

Standardy usług w zakresie zatrudnienia i edukacji osób bezdomnych Projekt Systemowy 1.18 Tworzenie i Rozwijanie Standardów Usługi Pomocy i Integracji Społecznej zadanie (nr 4) w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi w tym: opracowanie modelu Gminnego Standardu Wychodzenia

Bardziej szczegółowo

Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020

Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020 Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020 Inne obszary wsparcia MŚP Oś Priorytetowa (OP) 6. Regionalny rynek pracy Cel Tematyczny 8 Priorytet Inwestycyjny 8i Podniesienie zdolności do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

osoby poniżej 25 roku życia, bezrobotni przez okres do 24 miesięcy oraz bezrobotni absolwenci wszystkich typów szkół.

osoby poniżej 25 roku życia, bezrobotni przez okres do 24 miesięcy oraz bezrobotni absolwenci wszystkich typów szkół. PUP Łomża Magda Jankowska 12.08.2014 "Młodzież na rynku pracy aktywny start zawodowy" Projekt "Młodzież na rynku pracy aktywny start zawodowy" skierowano do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej, jakie będzie dostępne w ramach

Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej, jakie będzie dostępne w ramach Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej, jakie będzie dostępne w ramach Osi I Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER) Środa z Funduszami dla osób rozpoczynających działalnością

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności urzędu w 2015 r. Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku ul. Sienkiewicza 22 b, 46 200 Kluczbork www.pupkluczbork.

Sprawozdanie z działalności urzędu w 2015 r. Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku ul. Sienkiewicza 22 b, 46 200 Kluczbork www.pupkluczbork. Sprawozdanie z działalności urzędu w 2015 r. Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku ul. Sienkiewicza 22 b, 46 200 Kluczbork www.pupkluczbork.pl Na koniec 2015 roku w rejestrze osób bezrobotnych figurowało

Bardziej szczegółowo

Informacja o cieszyńskim rynku pracy. Czerwiec 2005. I. Zmiany na lokalnym rynku pracy

Informacja o cieszyńskim rynku pracy. Czerwiec 2005. I. Zmiany na lokalnym rynku pracy Informacja o cieszyńskim rynku pracy I. Zmiany na lokalnym rynku pracy Czerwiec 2005 1. Dane statystyczne Wyszczególnienie Maj Czerwiec RóŜnica Liczba bezrobotnych na koniec miesiąca sprawozdawczego 9490

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE STASZOWSKIM W LATACH

INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE STASZOWSKIM W LATACH URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Szkolna 4, 28-200 Staszów telefon, fax: (0-15) 864-38-85, 864-25-06 INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE STASZOWSKIM W LATACH 2010-2014 LICZBA BEZROBOTNYCH W POWIATACH

Bardziej szczegółowo

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Działania Klubu Integracji Społecznej od 2010 roku. TUTUŁ PROGRAMU Zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych poprzez stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla osób zagrożonych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KROK W DOROSŁOŚĆ

PROJEKT KROK W DOROSŁOŚĆ KROK W DOROSŁOŚĆ PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ POWIAT KWIDZYŃSKI, POPRZEZ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KWIDZYNIE, WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ, W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO.

Bardziej szczegółowo

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Cel Działania: Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie projektu. Efektywny rozwój aktywnej integracji w gminie Ożarowice

Podsumowanie projektu. Efektywny rozwój aktywnej integracji w gminie Ożarowice Podsumowanie projektu Efektywny rozwój aktywnej integracji w gminie Ożarowice Kilka słów o projekcie... Główny problem, na potrzeby którego został stworzony i zrealizowany niniejszy projekt......zagrożenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spryki.bip.lubelskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spryki.bip.lubelskie. 1 z 16 2014-08-05 13:48 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spryki.bip.lubelskie.pl Ryki: Koordynator sieci współpracy i samokształcenia

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r.

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013 Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Działania wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Działanie 6.1 Działanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY OUTPLACEMENTOWE REALIZOWANE DLA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

PROJEKTY OUTPLACEMENTOWE REALIZOWANE DLA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO PROJEKTY OUTPLACEMENTOWE REALIZOWANE DLA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 1. PROJEKT PROGRES II PROGRAM WSPARCIA PROCESÓW RESTRUKTURYZACJI I ADAPTACJI MAŁOPOLSKIEJ GOSPODARKI WYG International Sp. z o.o. ul.

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy przeciwdziałanie bezrobociu. Sokółka,

Rynek pracy przeciwdziałanie bezrobociu. Sokółka, Rynek pracy przeciwdziałanie bezrobociu Sokółka, 12.09.2016 Osoby bezrobotne woj. podlaskie / powiat sokólski Stopa bezrobocia lipiec 2016 10,7 % - województwo podlaskie 8,6 % - Polska 14,2 % - powiat

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2014 Dyrektora PUP w Kolbuszowej REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU STAŻ MOJĄ SZANSĄ w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

ANKIETA BADAWCZA (BADANIE ILOŚCIOWE METODĄ PAPI)

ANKIETA BADAWCZA (BADANIE ILOŚCIOWE METODĄ PAPI) ANKIETA BADAWCZA (BADANIE ILOŚCIOWE METODĄ PAPI) na potrzeby innowacyjnego projektu pn. Wypracowanie rozwiązań pozwalających na zwiększenie oferty istniejących instytucji działających na rzecz integracji

Bardziej szczegółowo

STAN BEZROBOCIA I AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH W POWIECIE GRODZISKIM

STAN BEZROBOCIA I AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH W POWIECIE GRODZISKIM Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Mazowieckim STAN BEZROBOCIA I AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH W POWIECIE GRODZISKIM Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Grodzisku Maz. dn. 21.09.2011 r. LICZBA BEZROBOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr Rady Powiatu w Płocku z dnia

Uchwała nr Rady Powiatu w Płocku z dnia Uchwała nr Rady Powiatu w Płocku z dnia Projekt w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej z realizacji zadań w zakresie organizacji pieczy zastępczej

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH 2004-2006.

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH 2004-2006. PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH 2004-2006 Powiatowy Urząd Pracy w Łasku zrealizował w latach 2004-2007 następujące projekty

Bardziej szczegółowo

GOSPODAROWANIE ŚRODKAMI FUNDUSZU PRACY - SPRAWOZDANIE ZA 2005 R. -

GOSPODAROWANIE ŚRODKAMI FUNDUSZU PRACY - SPRAWOZDANIE ZA 2005 R. - MIEJSKI URZĄD PRACY W LUBLINIE www.mup.lublin.pl GOSPODAROWANIE ŚRODKAMI FUNDUSZU PRACY - SPRAWOZDANIE ZA 2005 R. - LUBLIN, MARZEC 2006 R. Gospodarowanie środkami Funduszu Pracy - sprawozdanie za 2005

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KRAPKOWICACH PORADNICTWO ZAWODOWE

POWIATOWY URZĄD PRACY W KRAPKOWICACH PORADNICTWO ZAWODOWE POWIATOWY URZĄD PRACY W KRAPKOWICACH PORADNICTWO ZAWODOWE WYKAZ ZAJĘD: II kwartał 2015 roku Data i planowany czas trwania zajęd Nazwa zajęd Zakres tematyczny KWIECIEŃ 2015r. Termin przyjmowania zgłoszeń

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Czas na pracę praca na czas

Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Czas na pracę praca na czas Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Czas na pracę praca na czas AS6 Czas na pracę praca na czas Cel ogólny projektu: Wyeliminowanie barier w korzystaniu z zatrudnienia tymczasowego osób dyskryminowanych na rynku

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz. Osób Niepełnosprawnych - do 2020 roku

Powiatowy Program Działań na Rzecz. Osób Niepełnosprawnych - do 2020 roku Załącznik do Uchwały Nr 46/IX/15 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 18 czerwca 2015r. Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych - do 2020 roku Cele: - zapewnienie osobom niepełnosprawnym podstawowych

Bardziej szczegółowo

USŁUGI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY SKIEROWANE DO OSÓB MŁODYCH w oparciu o ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20.04.2004 r.

USŁUGI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY SKIEROWANE DO OSÓB MŁODYCH w oparciu o ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20.04.2004 r. USŁUGI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY SKIEROWANE DO OSÓB MŁODYCH w oparciu o ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20.04.2004 r. OSOBA MŁODA - osoba do 25 roku Ŝycia lub do 27 posiadająca

Bardziej szczegółowo

DLA OSÓB BEZROBOTNYCH, W TYM DOTKNI

DLA OSÓB BEZROBOTNYCH, W TYM DOTKNI Załącznik do Uchwały Nr 303 Rady Miasta Konina z dnia 30 marca 2016 roku PROGRAM ZAJĘĆ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH, W TYM DOTKNIĘTYCH PROBLEMEM UZALEśNIEŃ I PRZEMOCY DOMOWEJ REALIZOWANY W KLUBIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Krótki opis Tematy spotkań, warsztatów

Krótki opis Tematy spotkań, warsztatów Nazwa instytucji Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Olsztynie Centrum Pracy i Pomocy w Elblągu Krótki opis Tematy spotkań, warsztatów Spotkania z młodzieżą pod hasłem Nabycie umiejętności

Bardziej szczegółowo

OPIS FORM WSPARCIA. Załącznik nr 2. I. Formy wsparcia

OPIS FORM WSPARCIA. Załącznik nr 2. I. Formy wsparcia Załącznik nr 2 OPIS FORM WSPARCIA I. Formy wsparcia 1. W ramach Projektu można skorzystać z następujących form wsparcia: a) Usług prawnych, księgowych i marketingowych skierowanych do podmiotów ekonomii

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA STOLICĄ AMBITNEGO BIZNESU 1

WARSZAWA STOLICĄ AMBITNEGO BIZNESU 1 WARSZAWA STOLICĄ AMBITNEGO BIZNESU 1 Miasto stołeczne Warszawa oraz Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie rozpoczynają rekrutację do projektu Warszawa Stolicą Ambitnego Biznesu, dofinansowanego z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

LIPIEC 2015 R. LP. TEMAT SZKOLENIA MIEJSCE, TERMIN

LIPIEC 2015 R. LP. TEMAT SZKOLENIA MIEJSCE, TERMIN LIPIEC SIERPIEŃ LIPIEC LP. TEMAT SZKOLENIA MIEJSCE, TERMIN 1. 2. 3. 4. 5. 6. NOWY WARSZTAT DLA DORADCÓW KLIENTA W TYM POŚREDNIKÓW, DORADCÓW ZAW.: PRACOWNIK KLUCZOWY - DORADCA KLIENTA INDYWIDUALNY DOBÓR

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Nowym Sączu. Informacja Zawodowa

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Nowym Sączu. Informacja Zawodowa Wojewódzki Urząd Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Nowym Sączu Informacja Zawodowa Wykaz instytucji znajdujących się na terenie miasta Nowego Sącza - oferujących wsparcie ze środków unijnych.

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich

Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Priorytet 1. Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej Priorytet 2. Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy Priorytet 3. Pomoc

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ KLUBU PRACY ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ KLUBU PRACY ZA 2013 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Mławie Centrum Aktywizacji Zawodowej ul. Piłsudskiego 43, Mława ul. Wyspiańskiego 7, Mława tel. 654-39-18, 654-52-85 tel. 655-19-96, 654-34-00, 654-34-01 fax. 654-52-86 fax. 654-34-04

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, 04.12.2014 2012 Gwarancje dla Młodzieży (GdM) to propozycja Komisji Europejskiej przedstawiona w ramach Pakietu na rzecz Zatrudnienia Młodzieży (Youth Employment Package). GdM to: zapewnienie wszystkim

Bardziej szczegółowo

Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy

Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy Czym są gwarancje dla młodzieży? Gwarancje dla młodzieży to program ułatwiający start na rynku pracy. Jest to nowa inicjatywa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIV/140/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 1 lipca 2003r.

Uchwała Nr XIV/140/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 1 lipca 2003r. Uchwała Nr XIV/140/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 1 lipca 2003r. w sprawie zatwierdzenia powiatowego programu działań na rzecz osób oraz planu finansowego określającego zadania i wysokość środków

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja dotycząca bezrobocia na terenie powiatu zawierciańskiego (stan na 28.02.2009r.)

Aktualna sytuacja dotycząca bezrobocia na terenie powiatu zawierciańskiego (stan na 28.02.2009r.) Zawiercie, 09.03.2009r. Aktualna sytuacja dotycząca bezrobocia na terenie powiatu zawierciańskiego (stan na 28.02.2009r.) Według stanu na dzień 28.02.2009r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zawierciu zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA. Biuro Innowacji Społecznych w Trzebnicy - przykład skutecznej aktywizacji zawodowej i społecznej bezrobotnych kobiet +50.

KONFERENCJA. Biuro Innowacji Społecznych w Trzebnicy - przykład skutecznej aktywizacji zawodowej i społecznej bezrobotnych kobiet +50. KONFERENCJA Biuro Innowacji Społecznych w Trzebnicy - przykład skutecznej aktywizacji zawodowej i społecznej bezrobotnych kobiet +50. 25 marca 2014 roku Wsparcie PUP dla osób długotrwale bezrobotnych nowelizacja

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI ODRODZENIE FENIKSA innowacyjny model współpracy instytucji publicznych i niepublicznych z przedsiębiorstwami

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2014 r. 31.05.2014 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2014 r. 31.05.2014 r. P.412/5/AM/14 Ryki, dnia 09.06.2014 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2014 r. 31.05.2014 r. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2014 r. 30.04.2014 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2014 r. 30.04.2014 r. P.412/4/AM/14 Ryki, dnia 08.05.2014 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2014 r. 30.04.2014 r. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014 (z wyłączeniem projektów systemowych) Instytucje w programie Wykaz instytucji wraz

Bardziej szczegółowo

1. Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki co to takiego?

1. Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki co to takiego? MAMA MOŻE WSZYSTKO Przewodnik Europejski Fundusz Społeczny w Polsce dla mam Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 1. Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki co to takiego?

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie konkursowym Klub Integracji Społecznej Twoją Szansą 2010/2011

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie konkursowym Klub Integracji Społecznej Twoją Szansą 2010/2011 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie konkursowym Klub Integracji Społecznej Twoją Szansą 2010/2011 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie konkursowym Klub Integracji Społecznej Twoją

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNA SPRAWA program aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem w gminie Główczyce

WSPÓLNA SPRAWA program aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem w gminie Główczyce WSPÓLNA SPRAWA program aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem w gminie Główczyce Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Wypracowanie skutecznych metod aktywizacji zawodowej i społecznej niepełnosprawnych

Wypracowanie skutecznych metod aktywizacji zawodowej i społecznej niepełnosprawnych ANKIETA BADAWCZA (BADANIE ILOŚCIOWE METODĄ PAPI) na potrzeby innowacyjnego projektu pn. Wypracowanie skutecznych metod aktywizacji zawodowej i społecznej niepełnosprawnych współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 198/XXXVI/2002 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 kwietnia 2002 roku

UCHWAŁA Nr 198/XXXVI/2002 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 kwietnia 2002 roku Zał 1 UCHWAŁA Nr 198/XXXVI/2002 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 kwietnia 2002 roku w sprawie: Ramowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych dła Powiatu Bydgoskiego na rok 2002 i na lata

Bardziej szczegółowo

Dobre Praktyki Klub Integracji Społecznej w Stalowej Woli

Dobre Praktyki Klub Integracji Społecznej w Stalowej Woli Dobre Praktyki Klub Integracji Społecznej w Stalowej Woli Rzeszów 29.07.2011r. Opracowanie: Edyta Kiesz Koordynator Zespołu ds. Bezrobocia 1 Klub Integracji Społecznej Klub Integracji Społecznej jest to

Bardziej szczegółowo

Terminy zajęć: 4-5 lipca 2012r. Warsztaty poszukiwania pracy

Terminy zajęć: 4-5 lipca 2012r. Warsztaty poszukiwania pracy Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Stalowej Woli informuje o możliwości uczestnictwa w zajęciach grupowych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Zajęcia dotyczą zagadnień związanych

Bardziej szczegółowo

Projekt Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego

Projekt Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego Projekt Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Obszar pracy nauczyciela doradcy zawodowego w szkole i jego najważniejsze zadania z zakresu edukacyjno-zawodowego wsparcia ucznia określa

Bardziej szczegółowo

Łobez, dnia r.

Łobez, dnia r. Łobez, dnia 03.06.2014 r. Oferta Naszego Urzędu skierowana jest do tych wszystkich pracodawców, którzy planują: Znaleźć pracowników spełniających odpowiednie wymagania; Uniknąć nakładu czasu i dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXXVI/197/09 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 30 kwietnia 2009 r.

Uchwała nr XXXVI/197/09 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 30 kwietnia 2009 r. Uchwała nr XXXVI/197/09 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia Programu Pomocy Społecznej pod nazwą: Program Aktywności Lokalnej Powiatu Jarocińskiego na lata 2009-2013

Bardziej szczegółowo

Projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

Projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim zbliża się do końca realizacji działań w partnerskim Projekcie systemowym Integracja społeczna w powiecie stargardzkim. Miejski Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROGRAMÓW SPECJALNYCH Mama idzie do pracy i Aktywna kobieta - Aktywny mężczyzna 50+ Postanowienia ogólne

REGULAMIN REALIZACJI PROGRAMÓW SPECJALNYCH Mama idzie do pracy i Aktywna kobieta - Aktywny mężczyzna 50+ Postanowienia ogólne REGULAMIN REALIZACJI PROGRAMÓW SPECJALNYCH Mama idzie do pracy i Aktywna kobieta - Aktywny mężczyzna 50+ 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa tryb realizacji programów specjalnych Mama

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik Nr 2 do sprawozdania Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

AKTYWNI NA RYNKU PRACY

AKTYWNI NA RYNKU PRACY PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Bogoria" 1. Informacje o projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Bogoria 1. Informacje o projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Bogoria" Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie

Bardziej szczegółowo

Konkurs na wsparcie Akademickich Biur Karier

Konkurs na wsparcie Akademickich Biur Karier Konkurs na wsparcie Akademickich Biur Karier P i o t r K r a s i ń s k i Z a s t ę p c a D y r e k t o r a D z i a ł u R o z w o j u K a d r y N a u k o w e j N a r o d o w e C e n t r u m B a d a ń i

Bardziej szczegółowo

CEL PROJEKTU GRUPA DOCELOWA

CEL PROJEKTU GRUPA DOCELOWA Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego W czerwcu 2013 roku Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie rozpoczął realizację projektu Kierunek Przedsiębiorczość,

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - terminarz

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - terminarz Program Operacyjny Kapitał Ludzki - terminarz Spis treści VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ... 2 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej... 2 VIII REGIONALNE KADRY GOSPODARKI...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT pn. Niepełnosprawni z wysoką świadomością własnej sprawności na otwartym rynku pracy

PROJEKT pn. Niepełnosprawni z wysoką świadomością własnej sprawności na otwartym rynku pracy PROJEKT pn. Niepełnosprawni z wysoką świadomością własnej sprawności na otwartym rynku pracy Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie i Gmina Miasta Torunia zawarły w dniu 29

Bardziej szczegółowo