Raport z warsztatu powiatowego w Staszowie pn. Budowa Mapy Instrumentów Instytucji Rynku Pracy(Mapa IIRP) - zapis warsztatu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport z warsztatu powiatowego w Staszowie pn. Budowa Mapy Instrumentów Instytucji Rynku Pracy(Mapa IIRP) - zapis warsztatu"

Transkrypt

1 Raport z warsztatu powiatowego w Staszowie pn. Budowa Mapy Instrumentów Instytucji Rynku Pracy(Mapa IIRP) - zapis warsztatu Staszów - Kraków, czerwiec 2007 r. 1

2 Wstęp Niniejszy raport prezentuje wyniki prac warsztatowych uzyskane podczas dwudniowego warsztatu powiatowego pn. Budowa Mapy Instrumentów Instytucji Rynku Pracy (Mapa IIRP), jaki odbył się 14 i 15 maja 2007 roku w Staszowie. Mapa Instrumentów Instytucji Rynku Pracy jest drugim elementem projektu pn. Matryca Kurcmana nowy instrument rynku pracy, obok wdroŝonego juŝ w 9 Powiatowych Urzędach Pracy narzędzia diagnostycznego segmentującego klientów PUP ze względu na ich motywacje do pracy i posiadane kwalifikacje. Mapa IIRP będzie całościową bazą propozycji instytucji rynku pracy, adekwatnych dla klientów Powiatowych Urzędów Pracy, spozycjonowanych w oparciu o kryterium motywacji i kwalifikacji. Celem warsztatu powiatowego pn. Budowa Mapy Instrumentów Instytucji Rynku Pracy (Mapa IIRP) było zainicjowanie współpracy pomiędzy przedstawicielami powiatowych instytucji rynku pracy na rzecz budowy Mapy Instrumentów Instytucji Rynku Pracy oraz wstępne przyporządkowanie wszystkich propozycji realizowanych w powiecie pod kątem ich adekwatności i trafności dla osób bezrobotnych pozycjonowanych w poszczególnych polach Matrycy. Warsztaty słuŝyły równieŝ próbie wypracowania systemu procedur i rozwiązań, dotyczących budowania, uaktualniania i organizacji bazy informacji o propozycjach IRP w powiecie. 2

3 Dobór uczestników Dobór uczestników warsztatu powiatowego poprzedziło szczegółowe rozpoznanie działalności instytucji rynku pracy funkcjonujących na terenie powiatu staszowskiego. Funkcjonowanie kaŝdej instytucji jej struktura, stała działalność i realizowane projekty zostały opisane w raporcie pn. Instytucje rynku pracy w powiecie diagnoza dostępnych instrumentów i programów (styczeń 2007 roku). W celu efektywnego budowania powiatowej bazy propozycji IRP (Mapy IIRP), koniecznym było zapewnienie uczestnictwa na warsztacie powiatowym przedstawicieli wszystkich instytucji rynku pracy funkcjonujących w powiecie staszowskim i wdraŝających projekty skierowane do osób bezrobotnych. Wśród tych instytucji znalazły się m.in. niepubliczne agencje zatrudnienia, instytucje dialogu i partnerstwa lokalnego, organizacje pozarządowe, ośrodki pomocy społecznej, ośrodki szkoleniowe, organizacje skupiające przedsiębiorców i inne. We wszystkich dziewięciu powiatach liczba takich instytucji i poziom ich aktywności jest inny, dlatego teŝ przyjęto załoŝenie, Ŝe w przypadku powiatów województwa małopolskiego (Chrzanów, Oświęcim, Olkusz). uczestnikami warsztatów będą przedstawiciele co najmniej ośmiu instytucji rynku pracy, natomiast w odniesieniu do powiatów województwa świętokrzyskiego (Jędrzejów, Opatów, Staszów) i podkarpackiego (Lesko, Sanok, Ustrzyki Dolne) minimum pięciu. W powiecie staszowskim, do udziału w warsztatach zaproszeni zostali przedstawiciele następujących instytucji: Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie; Centrum Integracji Społecznej w Staszowie; Gminne Centrum Informacji w Połańcu; Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości w Sandomierzu o/ Staszów; Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców; Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach - Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Staszowie; Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Połańcu; Centrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie; 3

4 Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Biuro zamiejscowe w Staszowie; Staszowska Izba Gospodarcza; Powiatowa Rada Zatrudnienia; Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie; Państowowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Staszowie. Ostatecznie w warsztacie powiatowym uczestniczyło 11 osób, z 8 instytucji (lista uczestników znajduje się w Załączniku nr 1) 4

5 Program warsztatów Warsztat powiatowy pn. Budowa Mapy Instrumentów Instytucji Rynku Pracy (Mapa IIRP) miał charakter zarówno spotkania informacyjnego dla przedstawicieli instytucji rynku pracy, którzy do tej pory nie mieli moŝliwości bezpośredniego uczestniczenia w projekcie, jak i spotkania warsztatowego, którego celem było wypracowanie konkretnych rozwiązań słuŝących budowie systemu informacji o lokalnym rynku pracy, jakim ma być Mapa Instrumentów Instytucji Rynku Pracy. Warsztat powiatowy obejmował trzy sesje, które przedstawiały się następująco: Sesja I - Przedstawienie uczestnikom warsztatów idei projektu Matryca Kurcmana nowy instrument rynku pracy. Ze względu na charakter uczestników warsztatów, reprezentujących róŝne instytucje funkcjonujące na terenie powiatu, warsztat rozpoczął się od prezentacji projektu, jego załoŝeń i rezultatów oraz prezentacji realizatora projektu (firmę CDS z Krakowa) wraz posiadanym doświadczeniem w obszarze rynku pracy. Zaprezentowano takŝe stronę internetową projektu jej strukturę i zasady korzystania z narzędzia do segmentacji klientów ze względu na ich poziom motywacji i kwalifikacji. Sesja II - Wstępne konstruowanie Mapy Instrumentów Instytucji Rynku Pracy. NajwaŜniejszym celem tej części warsztatów było dokonanie identyfikacji propozycji adekwatnych do osób bezrobotnych spozycjonowanych na poszczególnych polach Matrycy oraz zbudowanie wstępnej Mapy Instrumentów Instytucji Rynku Pracy w oparciu o wykaz rzeczywistych propozycji/działań realizowanych przez instytucje rynku pracy działające w powiecie staszowskim, zebrane wcześniej przez koordynatora powiatowego projektu. Sesja III - Budowa systemu - Mapa Instrumentów Instytucji Rynku Pracy w praktyce. Ostatnia sesja dotyczyła rozpoznania korzyści, jakie niesie ze sobą współpraca instytucji rynku pracy w ramach budowania Mapy IIRP. Ponadto dokonano wstępnych ustaleń w zakresie rozwiązań praktyczno-organizacyjnych związanych z budowaniem Mapy IIRP, obejmujących m.in.: wprowadzanie danych do bazy i przyporządkowywania do odpowiednich pól Matrycy, procedury uaktualniania bazy. 5

6 Zapis warsztatów przeprowadzonych w dniach maja 2007 r. w Staszowie II SESJA Wstępne konstruowanie Mapy Instrumentów Instytucji Rynku Pracy Część 1 Istotą ćwiczenia było rozpoznanie przez uczestników warsztatu typów propozycji dla klientów Powiatowych Urzędów pracy i uświadomienie im, Ŝe muszą to być propozycje zróŝnicowane ze względu na specyfikę klientów przyporządkowanych do czterech róŝnych części matrycy. Następnie uczestnicy zostali poproszeni o określenie, jakie ich zadaniem typy działań są najbardziej adekwatne do potrzeb klientów zdiagnozowanych przy uŝyciu narzędzia badawczego. Pierwsza analizie została poddana ćwiartka wysokie kwalifikacje, wysoka motywacja. Uczestnicy stwierdzili, Ŝe tej grupie osób potrzebna jest przede wszystkim dostęp do aktualnej informacji o rynku pracy i interesujących ofertach pracy. PoniewaŜ ten typ klientów posiada kwalifikacje i motywacje do podjęcia pracy, jednak nie moŝe znaleźć zatrudnienia, potrzebna jest równieŝ pomoc w lepszym poruszaniu się po rynku pracy, a zdaniem części uczestników takŝe doradztwo zawodowe. W tej części matrycy, wg uczestników warsztatu, znajdują się takŝe osoby często posiadające wysokie kwalifikacje, ale nie podejmujące zatrudnienia. Uczestnicy spotkania stwierdzili, Ŝe być moŝe wynika to z niedostosowania kwalifikacji do potrzeb rynku pracy dlatego zaproponowali kursy i szkolenia zmieniające kwalifikacje. Adekwatnym środkiem, dla tej grupy klientów, jest równieŝ przyznawanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Dla osób znajdujących się w części motywacja, kwalifikacje uczestnicy warsztatów zgłosili następujące propozycje: 6

7 Motywacja, kwalifikacje oferty pracy; przekwalifikowania; usługi doradcze; specjalistyczna informacja (nauka szukania pracy); środki na działalność gospodarczą impuls dodatkowy (poŝyczki, refundacja dojazdu). Kolejną grupę klientów poddaną segmentacji stanowią osoby znajdujące się w części wysoka motywacja, brak kwalifikacji. Uczestnicy wspólnie stwierdzili, Ŝe tej grupie osób potrzebne są przede wszystkim kursy i szkolenia zawodowe. Cenne będą równieŝ wszystkie działania, w wyniku których bezrobotni podniosą swoją wiedzę zawodową. Dla osób znajdujących się w części motywacja, brak kwalifikacji uczestnicy warsztatu zgłosili następujące propozycje: Motywacje, Brak kwalifikacji kursy, szkolenia; dokształcanie (zdobywanie wiedzy przez dorosłych). Następnie poddano analizie część matrycy - niska motywacja i kwalifikacje. Wspólnie wywnioskowano, Ŝe tej grupie klientów konieczna jest pomoc psychologiczna w celu pogłębionej indywidualnej diagnozy i uzyskania informacji o tym, co motywuje klienta. Klientom z tej grupy trzeba, wg uczestników, zaproponować równieŝ doradztwo pod kątem zakładania własnej działalności gospodarczej. Dla osób znajdujących się w ćwiartce brak motywacji, kwalifikacje uczestnicy warsztatów zgłosili następujące propozycje: 7

8 Brak motywacji, kwalifikacje doradztwo psychologiczne podniesienie motywacji; kop motywacyjny ; doradztwo biznesowe (pod kątem rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej). W ostatniej, czwartej części matrycy znajdują się osoby bez kwalifikacji i bez motywacji. Uczestnicy warsztatu stwierdzili, Ŝe dla tej grupy potrzebne są przede wszystkim działania podnoszące motywacje. SłuŜyć temu mają projekty motywacyjne czy porady psychologiczne. Do tej grupy powinny być równieŝ skierowane działania ośrodków pomocy społecznej. Dla osób znajdujących się w ćwiartce brak kwalifikacji, brak motywacji uczestnicy warsztatów zgłosili następujące propozycje: Brak kwalifikacji, brak motywacji rozmowy, porady wskazanie drogi ; pomoc psychologiczna; nauka Ŝycia ; zajęcia aktywizacyjne grupowe (łatwiej o mobilizację); kursy ukierunkowane na myślenie o pracy; pomoc społeczna; leczenie; wyrwanie ze środowiska ; specjalistyczne programy. Wnioski i propozycje typów działań, które naleŝy uwzględnić w pełnym narzędziu Matryca Kurcmana zostały wypracowane wspólnie przez pracowników Powiatowych Urzędów Pracy i przedstawicieli instytucji rynku pracy. Zgodnie z ideą segmentacji do poszczególnych części 8

9 narzędzia trafiają róŝne grupy osób i w związku z tym klienci potrzebują propozycji zróŝnicowanych i jak najbardziej adekwatnych do swoich potrzeb. Część 2 Kolejno w trakcie warsztatu przeprowadzono ćwiczenie, w którym wykorzystano informacje zebrane wcześniej przez koordynatora powiatowego i wykorzystane m.in. w raporcie Instytucje rynku pracy w powiecie diagnoza dostępnych instrumentów i programów (styczeń 2007 r.) czyli wszystkie zidentyfikowane działania skierowane do osób bezrobotnych, jakie w swej ofercie posiadają, działające na terenie powiatu staszowskiego, instytucje rynku pracy. Uczestnicy warsztatu zostali podzieleni na dwie grupy, kaŝda z grup otrzymała papierową matryce i komplet aktualnych propozycji instytucji rynku pracy z terenu powiatu staszowskiego. Następnie obie grupy poproszone zostały o przyporządkowanie do określonych części matrycy propozycji, jakie oferowane są klientom. Motywacja, kwalifikacje (26,17% przebadanych klientów PUP w Staszowie - wynik pilotaŝu narzędzia do segmentacji klientów PUP Matryca Kurcmana) szkolenia w ramach projektu Mikroprzedsiębiorstwa szansą na rozwój powiatu staszowskiego-aktywizacja gospodarcza regionu poprzez wsparcie szkoleniowe, doradcze oraz finansowe m.in. Podstawy przedsiębiorczości, Finanse i rachunkowość, Podstawy prawa itd. - Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości oddział w Staszowie. szkolenia z zakresu tematyki przygotowującej do prowadzenia własnej działalności gospodarczej pt. Otwieramy własną firmę - Powiatowy Urząd Pracy; staŝ w ramach środków z Funduszu Pracy Powiatowy Urząd Pracy; dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Wiatr w Ŝagle - Powiatowy Urząd Pracy; pośrednictwo pracy w ramach projektu Starter - Powiatowy Urząd Pracy; dotacje w ramach projektu Starter Powiatowy Urząd Pracy; 9

10 pośrednictwo pracy w ramach projektu Wiatr w Ŝagle Powiatowy Urząd Pracy poradnictwo indywidualne - Klub Pracy; konsultacje z prawnikiem m.in. informacja o prawie pracy - Klub Pracy; konsultacje ze specjalistą ds. wizaŝu - Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości w Sandomierzu, biuro terenowe w Staszowie; bezpłatne korzystanie z Internetu Gminne Centrum Informacji Połaniec; kurs angielskiego - Gminne Centrum Informacji Połaniec; Motywacje, brak kwalifikacji (18,36% przebadanych klientów PUP w Staszowie - wynik pilotaŝu narzędzia do segmentacji klientów PUP Matryca Kurcmana) kurs kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym - Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Połańcu; kurs księgowość komputerowa MiSP - Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Połańcu; kurs jęz. angielski dla średnio zaawansowanych - Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Połańcu; staŝe w ramach projektu Starter (PUP) kurs jęz. Angielskiego Gminne Centrum Informacji Połaniec; prace interwencyjne w ramach projektu Starter Powiatowy Urząd Pracy; przygotowania zawodowe - Powiatowy Urząd Pracy; szkolenia i indywidualne - Powiatowy Urząd Pracy; przygotowanie zawodowe w ramach projektu Wiatr w Ŝagle Powiatowy Urząd Pracy; nowa edycja projektu Alternatywa dla wsi obejmujący pakiet szkoleń zawodowych dla osób bezrobotnych z terenów wiejskich finansowany ze środków EFS i budŝetu państwa - Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców Staszowie; 10

11 kurs pedagogiczny, szkolenie z zakresu minimum sanitarnego, szkolenia bhp dla pracowników - Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców Staszowie. Brak motywacji, kwalifikacje (26,95% przebadanych klientów PUP w Staszowie wynik pilotaŝu narzędzia do segmentacji klientów PUP Matryca Kurcmana) poradnictwo zawodowe w ramach projektu Starter - Powiatowy Urząd Pracy; program aktywizacji osób niepełnosprawnych m.in. doradztwo, pośrednictwo pracy, szkolenia, staŝe, przygotowanie zawodowe - Powiatowy Urząd Pracy; szkolenia w ramach projektu Wiatr w Ŝagle - Powiatowy Urząd Pracy; program aktywizacji - Powiatowy Urząd Pracy; poradnictwo indywidualne - Powiatowy Urząd Pracy; staŝe w ramach projektu Wiatr Ŝagle i Funduszu Pracy - Powiatowy Urząd Pracy; konsultacje z psychologiem m.in. zagadnienia związane z radzeniem sobie ze stresem - Klub Pracy; warsztaty dla absolwentów - Klub Pracy; Brak kwalifikacji, brak motywacji (28,52% przebadanych klientów PUP w Staszowie wynik pilotaŝu narzędzia do segmentacji klientów PUP Matryca Kurcmana) przygotowanie zawodowe w ramach projektu Wiatr w Ŝagle - Powiatowy Urząd Pracy; prace interwencyjne w ramach projektu Starter - Powiatowy Urząd Pracy; Program aktywizacji osób niepełnosprawnych m.in. doradztwo, 11

12 pośrednictwo pracy, szkolenia, staŝe, przygotowanie zawodowe - Powiatowy Urząd Pracy; konsultacje ze specjalistą ds. wizaŝu - Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości w Sandomierzu, biuro terenowe w Staszowie; nowa edycja projektu Alternatywa dla wsi obejmujący pakiet szkoleń zawodowych dla osób bezrobotnych z terenów wiejskich finansowany ze środków EFS i budŝetu państwa - Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców Staszowie; szkolenia w zakresie pisania CV, podania o pracę, listu motywacyjnego Gminne Centrum Informacji Połaniec; reintegracja zawodowa i Społeczna osób wykluczonych społecznie Skorzystaj z szansy - Centrum Integracji Społecznej Staszów; zajęcia aktywizacyjne - Klub Pracy; poradnictwo indywidualne - Klub Pracy; warsztaty dla absolwentów - Klub Pracy; konsultacje z prawnikiem m.in. informacja o prawie pracy - Klub Pracy; konsultacje z psychologiem m.in. zagadnienia związane z radzeniem sobie ze stresem. Uczestnicy warsztatu mieli okazję skonfrontowania typologii, którą wcześniej zaprezentowali z rzeczywistym stanem bazy propozycji dla bezrobotnych. Zwrócili uwagę na fakt, Ŝe dla wszystkich grup klientów propozycji róŝnych instytucji jest duŝo a oferta jest szeroka i zróŝnicowana. Odpowiada ona rzeczywistym potrzebom klientów, przyporządkowanych do poszczególnych części narzędzia do segmentacji bezrobotnych. W warsztacie, poza pracownikami PUP uczestniczyli przedstawiciele Instytucji Rynku Pracy powiatu staszowskiego, dzięki czemu utworzyła się platforma dyskusyjna, w ramach której moŝliwa była kompleksowa diagnoza rynku pracy i propozycji kierowanych do bezrobotnych. Ponadto pracownicy PUP zobaczyli propozycje IRP zebrane z terenu całego powiatu i dzięki temu mogli je porównać i potencjał IRP powiatu. 12

13 III SESJA Budowa systemu - Mapa Instrumentów Instytucji Rynku Pracy w praktyce Dyskusja w tej części warsztatu dotyczyła praktycznego wymiaru budowy i funkcjonowania Mapy Instrumentów Instytucji Rynku Pracy oraz aktualizacji propozycji, jakie się na nią składają. Korzyści wynikające z Systemu Informacji Uczestnicy warsztatów poproszeni zostali o wymienienie korzyści, jakie ich zdaniem da opracowanie i funkcjonowanie Mapy Instrumentów Instytucji Rynku Pracy, będącej de facto powiatowym systemem informacji o rynku pracy. Typy korzyści, jakie wymieniali uczestnicy warsztatów moŝna zamknąć w trzech wymiarach informacyjnym, projektowym i wymiarze związanym z współpracą między instytucjami. Literalny zapis propozycji uczestników: Przedstawienie propozycji wszystkich instytucji działających w powiecie staszowskim ( Widzimy kto co robi ); Zaproponowanie przez PUP bezrobotnemu propozycji korzystniejszych dla niego w danym momencie - lepsza moŝliwość wyboru propozycji dostępnych akurat na trenie powiatu; Poszerzenie oferty PUP; Kompleksowość usług; Promocja instytucji - linki, informacje o instytucjach; Korzyści wynikające z promocji instytucji docieranie do beneficjentów (np. na projekty szkoleniowe); Dopasowywanie projektów do potrzeb beneficjentów; Pozyskanie informacja o tym, czego nie naleŝy powielać; W wyniku analizy informacja o tym, czego brakuje na terenie powiatu czym naleŝy lub moŝna się zająć ( pomysły na luki ). 13

14 Instytucje działające w powiecie, które powinny być ujęte w systemie: Na warsztat powiatowy w staszowskim, po wcześniejszym rozpoznaniu bazy funkcjonujących instytucji rynku pracy w powiecie, zaproszeni zostali przedstawiciele tych, których działalność (stała lub projektowa) skupia się przede wszystkim na pomocy osobom bezrobotnym. Na warsztacie obecni byli przedstawiciele następujących instytucji: Powiatowy Urząd Pracy; Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości oddział w Staszowie; Ośrodek Kształcenia zawodowego w Staszowie; Centrum Integracji Społecznej Staszów; Gminne Centrum Informacji Połaniec; Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości w Sandomierzu, biuro terenowe w Staszowie; Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Uczestnicy warsztatu poproszeni zostali o wskazanie instytucji rynku pracy z terenu powiatu, jakie ich zdaniem są waŝnego dla powstania Mapy Instrumentów Instytucji Rynku Pracy i zostać włączone w konstruowany system informacji. Wymieniono: Caritas; Ośrodek Pomocy Społecznej; PEFRON; Staszowska Izba Gospodarcza; Cech Rzemiosł i Przedsiębiorców Połaniec. Wskazano takŝe instytucje regionalne: Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa; EPRD - Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego; PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości; SIR - Stowarzyszenie Integracja i Rozwój; Świętokrzyska Agencja Rozwoju Regionalnego SA; ODR Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego; Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (FRLD) w Kielcach. Jako dodatkowy element systemu wymieniono: 14

15 Pracodawców; Link PUP z aktualnymi ofertami pracy. Budowanie systemu informacji o powiatowym rynku pracy Uczestnicy warsztatów ustalili następujące zasady budowy i aktualizacji Mapy Instrumentów Instytucji Rynków Pracy: maj - czerwiec 2007 koordynator powiatowy aktualizuje dane Instytucji Rynku Pracy; wariant elektroniczny ze wskazaniem daty, czas aktywacji minimum 1 m-c waŝności; wersja aktualizowana on line; automatyczne usuwanie szkoleń które tracą waŝność; aktualizacja instytucji uczestniczących w systemie 1 raz na miesiąc; przyporządkowanie do ćwiartek: słowa klucze, wskazanie propozycji dla poszczególnych ćwiartek przez realizatora; forma działalności Powiatowego Systemu Informacji nieformalna działalność polegająca na współpracy instytucji (działalność taka w późniejszym czasie moŝe zostać sformalizowana, jednak wszystkie strony muszą widzieć wymierną korzyść wynikającą z funkcjonowania tego systemu). Propozycja zakresu informacji o propozycjach zawartych w Mapy Instrumentów Instytucji Rynków Pracy Uczestnicy warsztatów ustalili zakres informacji, jakie ich zdaniem mogą znaleźć się w notatce prezentującej kaŝdą z propozycji zawartej w Mapie Instrumentów Instytucji Rynków Pracy: nazwa instytucji oraz osoba do kontaktu; krótki opis propozycji; obszar działania; czas waŝności naboru; czas realizacji; 15

16 efekty, czyli co się stanie ; materiały; oferta bezpłatna, czy płatna, informacja o tym jakie są dodatkowe profity np. obiad, zwrot kosztów przejazdu, ubezpieczenie); działanie jednostkowe, jednorazowe czy stałe. Warsztat, jaki odbył się 14 i 15 maja 2007 roku w Staszowie miał charakter powiatowy i był pierwszym z cyklu zaplanowanych w projekcie Matryca Kurcmana nowy instrument rynku pracy. Kolejny warsztat, tym razem międzyregionalny (przedstawiciele instytucji rynku pracy w dziewięciu powiatach województwa małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego) odbędzie się w Baranowie Sandomierskim w czerwcu 2007 roku. Celem warsztatów będzie ostateczne ustalenie i zweryfikowanie form wsparcia dla klientów w poszczególnych częściach matrycy. 16

17 Załącznik nr 1 Lista uczestników warsztatów powiatowych w Staszowie maja 2007 Lp. Instytucja Nazwisko 1. Centrum Integracji Społecznej w Staszowie Aneta Błasińska 2. Gminne Centrum Informacji w Połańcu Mieczysław Machulak 3. Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości w Ewa Gajewska Sandomierzu o/ Staszów 4. ZDZ w Kielcach Ośrodek Kształcenia Zawodowego (OKZ) w Staszowie Jan Kowalski 5. Centrum Kształcenia Praktycznego Jerzy Jabczuga 6. Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Biuro zamiejscowe w Iwona Wodecka Staszowie 7. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie Barbara Walczyk 8. PUP Staszów Benedykt Kozieł 9. PUP Staszów Izabela Szczypior 10. PUP Staszów Renata Bednarska 11. Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców Jadwiga Klaja 17

Potencjał Instytucji Rynku Pracy w powiecie skierniewickim. Raport z badań

Potencjał Instytucji Rynku Pracy w powiecie skierniewickim. Raport z badań Potencjał Instytucji Rynku Pracy w powiecie skierniewickim - Raport z badań 1 Spis treści: Spis treści:... 2 I Wstęp... 3 1.1 Cele badania i metodologia realizacji badań... 4 II Uwarunkowania społeczno

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 20 czerwca 2008 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Klasyfikacja kryteriów wyboru

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Przegląd projektów organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców rekomendowanych do finansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów

Bardziej szczegółowo

Podlaski Przegląd Społeczny

Podlaski Przegląd Społeczny Podlaski Przegląd Społeczny BEZPŁATNY KWARTALNIK REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU NR 2(12) / czerwiec 2012 r. ISSN 2081-0946 Czasopismo współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Raport Końcowy badania ewaluacyjnego pn.

Raport Końcowy badania ewaluacyjnego pn. Badanie i publikacja są współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Raport Końcowy badania ewaluacyjnego pn. Ocena możliwości aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Pomocy i Integracji Społecznej INFORMACJA

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Pomocy i Integracji Społecznej INFORMACJA Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Pomocy i Integracji Społecznej INFORMACJA o realizacji Programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu

Bardziej szczegółowo

Raport M O D U Ł I I OFERTY SZKOLENIOWE Z ZAKRESU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO DOSTĘPNE NA RYNKU PRACY SUBREGIONU SKIERNIEWICKIEGO

Raport M O D U Ł I I OFERTY SZKOLENIOWE Z ZAKRESU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO DOSTĘPNE NA RYNKU PRACY SUBREGIONU SKIERNIEWICKIEGO Raport M O D U Ł I I OFERTY SZKOLENIOWE Z ZAKRESU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO DOSTĘPNE NA RYNKU PRACY SUBREGIONU SKIERNIEWICKIEGO Badanie zrealizowane w ramach projektu pt: Wszechnica Skierniewicka współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Raport Końcowy. Badanie ewaluacyjne: Ocena realizacji zasady partnerstwa w ramach SPO RZL i PO KL

Raport Końcowy. Badanie ewaluacyjne: Ocena realizacji zasady partnerstwa w ramach SPO RZL i PO KL Badanie ewaluacyjne: Ocena realizacji zasady partnerstwa w ramach SPO RZL i PO KL Raport Końcowy Przygotowany dla Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2004 2006 undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013 WSTĘP ANALIZA DZIAŁAŃ ZA 008 ROK POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 007 03 Lębork, 009 r. WSTĘP Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku w 007 roku opracował Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Badanie potencjału instytucji realizujących zadania Polityki Społecznej w województwie warmińsko-mazurskim

Badanie potencjału instytucji realizujących zadania Polityki Społecznej w województwie warmińsko-mazurskim Badanie potencjału instytucji realizujących zadania Polityki Społecznej w województwie warmińsko-mazurskim Raport końcowy Zespół badawczy Anna Chrościcka Tomasz Płachecki Karolina Dymek Agnieszka Dobrzyńska

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2008 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2008 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2008 ROKU Toruń, wrzesień 2008 r. SPIS TREŚCI WSTĘP... 1 1. DYNAMIKA ZMIAN NA WOJEWÓDZKIM RYNKU PRACY... 2 2. FUNDUSZ PRACY... 8 2.1. Środki Funduszu

Bardziej szczegółowo

Instrumenty rynku pracy na skraju Unii Europejskiej. Raport badawczy

Instrumenty rynku pracy na skraju Unii Europejskiej. Raport badawczy Projekt realizowany przez Szkołę WyŜszą im. Bogdana Jańskiego oraz Stowarzyszenie Rozwoju Aktywności Społecznej Triada w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Priorytet, Działanie..

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Nowy model kształcenia - uznanie efektów kształcenia pozaformalnego i nieformalnego w kształceniu na poziomie wyższym

Bardziej szczegółowo

Projekty innowacyjne Poradnik dla projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekty innowacyjne Poradnik dla projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki Krajowa Instytucja Wspomagająca Projekty innowacyjne Poradnik dla projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa 2011 Wersja II poprawiona Autorzy: Marcin

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2004 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2004 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2004 ROK Spis treści 1. Ogólna charakterystyka działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży w 2004 roku. 2.

Bardziej szczegółowo

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Badanie potencjału organizacji studenckich w ramach projektu Spinnet. Stworzenie sieci organizacji studenckich działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

współpraca z wojewódzkimi urzędami pracy w zakresie świadczenia podstawowych usług rynku pracy, w tym w opracowywaniu i aktualizacji informacji

współpraca z wojewódzkimi urzędami pracy w zakresie świadczenia podstawowych usług rynku pracy, w tym w opracowywaniu i aktualizacji informacji WSTĘP Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu

Bardziej szczegółowo

Opinia na temat Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Opinia na temat Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Opinia na temat Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dr Joanna Tyrowicz na zlecenie Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych Spis treści: 1. Wstęp... 2 2. Ramy analizy... 2 Kierunki zmian... 3 Wyzwania

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Projekt z dnia 13 czerwca 2013 r. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Mając na uwadze zmieniającą się sytuację

Bardziej szczegółowo

człowiek najlepsza inwestycja Podręcznik outplacementu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki

człowiek najlepsza inwestycja Podręcznik outplacementu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki człowiek najlepsza inwestycja Podręcznik outplacementu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PODRĘCZNIK OUTPLACEMENTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY Z DZIAŁALNOŚCI W KOSZALINIE

SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY Z DZIAŁALNOŚCI W KOSZALINIE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KOSZALINIE za rok 2012 SPIS TREŚCI I. CHARAKTERYSTYKA RYNKU PRACY 1. STOPA BEZROBOCIA. 2. LICZBA BEZROBOTNYCH 3. BEZROBOCIE WEDŁUG GMIN. 4. BEZROBOTNI

Bardziej szczegółowo

IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS

IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS W 2010 r. Ośrodek Pomocy Społecznej był realizatorem dwóch projektów: I. Czas na zamianę program aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób z Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7.

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7. BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS Europejski Fundusz Społeczny Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7 efs Słowo wstępu Szanowni Państwo Rozpoczął się już drugi rok

Bardziej szczegółowo

Potencjał aktywizacyjny klientów długotrwale korzystających z pomocy społecznej w województwie kujawskopomorskim

Potencjał aktywizacyjny klientów długotrwale korzystających z pomocy społecznej w województwie kujawskopomorskim Potencjał aktywizacyjny klientów długotrwale korzystających z pomocy społecznej w województwie kujawskopomorskim Raport z badania TORUŃ 2013 1 Spis treści: Słowo wstępu... 3 Opis metodologii badania...

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2014/2015. Przyjęty przez Radę Ministrów 22 kwietnia 2014 r.

RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2014/2015. Przyjęty przez Radę Ministrów 22 kwietnia 2014 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2014/2015 Przyjęty przez Radę Ministrów 22 kwietnia 2014 r. Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Scenariusz makroekonomiczny... 6 3. Realizacja celów krajowych strategii Europa

Bardziej szczegółowo

Outplacement Podstawowy Pakiet Informacji. Bartłomiej Piotrowski

Outplacement Podstawowy Pakiet Informacji. Bartłomiej Piotrowski Outplacement Podstawowy Pakiet Informacji Bartłomiej Piotrowski 1 2 Outplacement Podstawowy Pakiet Informacji Bartłomiej Piotrowski 1 Przewodnik powstał w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcze i kompetentne aktywizacja zawodowa kobiet

Przedsiębiorcze i kompetentne aktywizacja zawodowa kobiet Walne Zgromadzenie Członków Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach str. 4 Przedsiębiorcze i kompetentne aktywizacja zawodowa kobiet str. 7-11 2 (78) 2007 Projekt Econweld ISSN: 1426-63422 Wydawany

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Projektu Strategicznego Wsparcia Innowacyjnego Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Zachodniopomorskim na lata 2008-2010

Koncepcja Projektu Strategicznego Wsparcia Innowacyjnego Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Zachodniopomorskim na lata 2008-2010 Koncepcja Projektu Strategicznego Wsparcia Innowacyjnego Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Zachodniopomorskim na lata 2008-2010 Dokument został opracowany przez konsorcjum projektu Pro@CTIS

Bardziej szczegółowo