PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU"

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIK NR 2 Załącznik do uchwały nr XLVI/286/2002 Rady Powiatu w Olecku z dnia 18 kwietnia 2002 roku PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU w POWIECIE OLECKIM NA LATA Kwiecień 2002 rok

2 I. Cel strategiczny programu - Ograniczenie bezrobocia i jego skutków na terenie powiatu Cele szczegółowe: I. Zwiększenie szans zatrudnienia młodzieŝy do 24 roku Ŝycia. I.p. Działania Termin 1. Udzielanie informacji zawodowych młodzieŝy uczącej się w celu zapoznania jej z potrzebami rynku i moŝliwościami dalszego kształcenia r Odpowiedzial. za realizacje Gimnazja i inne szkoły ponadgimnazjalne 2 Pozyskiwanie informacji z uczelni i szkół ponadgimnazjalnych działających w regionie odnośnie ilości uczniów kończących naukę w danym roku i ich wykształcenia ( dotvczv mieszkańców powiatu) 3 Popularyzacja wiedzy z zakresu funkcjonowania rynku oraz skutecznego poszukiwania Od marca do czerwca kaŝdego roku Uczelnie i szkoły w regionie Centrum Informacji i! Planowania Kariery Zawodowej Uczelnie i szkoły 4 Organizowanie staŝy dla absolwentów oraz kierowanie do w ramach tzw umówi absolwenckich i robót publicznych - - uŝyteczności publicznej 5 Szkolenie zawodowe osób z wykształceniem podstawowym wyłonione na podstawie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych 6 Przekwalifikowanie osób posiadających zawody niezgodne z potrzebami lokalnego rynku wyłonione zgodnie z ustawa o zamówieniach publicznych 7. Popularyzacja zatrudnienia młodzieŝy wśród pracodawców poprzez prezentowanie zalet jakie posiada ta grupa społeczna. łatwość przystosowania się do zmian środowiska, stosunkowo wysoki poziom wykształcenia, wyŝszą od przeciętnej mobilność zawodową, edukacyjną i terytorialną Samorządy gospodarcze

3 8 Upowszechnianie wśród młodzieŝy moŝliwości praktyk zagranicznych i w ramach wolontariatu Fundacja Leonarda da Vinci 9. Wspieranie inicjatyw organizacji pozarządowych w zakresie aktywizacji zawodowej młodzieŝy Kierownik PUP Organizacje pozarządowe Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach (Euroregion, Niemen i inne) 10 Dostosowanie struktury- szkolnictwa w powiecie do potrzeb rynku 11. Utworzenie funduszu stypendialnego dla młodzieŝy wiejskiej, wyrównującego szansę dalszego kształcenia Wydział edukacji w porozumieniu ze Starosta i samorządami lokalnymi Wydział edukacji w porozumieniu ze Starosta i samorządami lokalnymi Uczelnie i szkoły w regionie społecznej gospodarcze 2. Aktywizacja zawodowa kobiet l.p. Działania Termin 1 Szkolenie z zakresu skutecznego poszukiwania 2. Szkolenie zawodowe osób z wykształceniem podstawowym 2002 Praca - ciągła 2006 Odpowiedział, za realizację Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej wyłonione na podstawie ; przepisów ustawy o zamówieniach publicznych Pracodawcv 3. Przekwalifikowanie osób posiadających zawody niezgodne z potrzebami lokalnego rynku wyłonione na podstawie przepisów ustawy o zamówieniach, publicznych 4. Współpraca z ośrodkami pomocy społecznej na rzecz zatrudnienia kobiet znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej. społecznej w powiecie

4 5. Propagowanie działalności na własny rachunek - preferencje w udzielaniu poŝyczek ze środków Funduszu Pracy 6. Kierowanie do w ramach aktywnych form przeciwdziałaniu bezrobociu. Pracy Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach - ARR ARES" społecznej Samorządy 7. Opracowanie programów zatrudnienia kobiet w ramach inwestycji realizowanych przez gminy Kierownik PUP Organizacje pozarządowe 8 Wspieranie inicjatyw instytucji podejmujących przedsięwzięcia w zakresie szkoleń i aktywizacji zawodowej kobiet Kierownik PUP Organizacje pozarządowe 3. Ograniczenie skutków bezrobocia długotrwałego L.p. Działania Termin 1 Zatrudnienie w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych i programów specjalnych Odpowiedział, za realizację Ośrodki Pomocy Społecznej 2 Opracowywanie i wdraŝanie programów lokalnych na rzecz zatrudnienia osób długotrwale bezrobotnych 3 Szkolenie lub przekwalifikowanie z elementami aktywnego poszukiwania (w zaleŝności od potrzeb) Praca ciągła Kierownik PUP Ośrodki Pomocy Społecznej Przyrost miejsc wiązany głównie z oŝywieniem gospodarczym nie spowoduje integracji zawodowej długotrwale bezrobotnych z rynkiem. Dlatego konieczne jest podjęcie konkretnych działań ze strony aktywnej polityki rynku, których celem będzie poprawa konkurencyjności tej grupy osób na rynku.

5 4. Działania na rzecz zmniejszenia bezrobocia na wsi l.p. Działania Termin 1. Opracowywanie i wdraŝanie programów na rzecz zatrudnienia osób zamieszkujących tereny wiejskie 2. Szkolenie lub przekwalifikowanie ( w zaleŝności od potrzeby) 3 Informowanie pracodawców o programach i funduszach wspierających rozwój małych i średnich przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia nowych miejsc Odpowiedział, za realizację Kierownik PUP Ośrodki pomocy społ Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Region w Olsztynie (progr. pomocowe z unii) 4 Udzielanie poŝyczek z Funduszu. Pracy i wskazywanie innych źródeł pozyskania środków na podjęcie działalności pozarolniczej lub tworzenie nowych stanowisk - FRP Fundusz Poręczeń Kredyt. w Olsztynie 5 Refundowanie dojazdów do ze środków FP 6. Aktywizacja zawodowa byłych pracowników ppgr i ich rodzin z udziałem środków AWRSP 7 Współpraca z instytucjami popularyzującymi rozwój agroturystyki jako formy zmniejszania bezrobocia na wsi Kierownik PUP Ośrodek Doradztwa Rolniczego u Olecku 5. Wspieranie działań w zakresie rozwoju przedsiębiorczości I.p. Działania Termin 1 Organizowanie szkoleń z zakresu przedsiębiorczości bezrobotnym planującym podjąć działalność gospodarczą Odpowiedzial, za realizacje r - 2. Gromadzenie danych i informowanie pracodawców o programach i funduszach wspierających rozwój małych i średnich przedsiębiorstw oraz o innych źródłach pozyskania środków na tworzenie nowych miejsc - Warmińsko-Mazurską Agencja Rozwoju Region w Olsztynie (progr pomocowe z unii ) FRP w Suwałkach Fundusz Poręczeń Kredyt, w Olsztynie-

6 3. Udzielanie poŝyczek z FP na podjęcie działalności i tworzenie nowych miejsc - Fundusz Poręczeń Kredyt w Olsztynie 4. Działania na rzecz utworzenia inkubatora przedsiębiorczości 5. Działania na rzecz utworzenia powiatowego funduszu poręczeń kredytowych 2003 r. Kierownik PUP Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Region, w Olsztynie Warmińsko- Mazurski Inkubator Przedsiębiorczości w Olsztynie Samorządy lokalne 2003r Kierownik PUP Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Region w Olsztynie Samorządy lokalne Banki gospodarcze 6 Opracowanie programów utworzenia miejsc w oparciu o inwestycje realizowane na terenie powiatu: r zgodnie z harmonogram, Kierownik PUP 7 Intensyfikacja i promocja ruchu agroturystycznego w powiecie Wydział turystyki i promocji w porozumieniu ze Starosta i ODR w Olecku - ODR w Olecku Partnerzy rynku 6. Wzmocnienie udziału partnerów społecznych w rozwiązywaniu problemów bezrobocia I.p. Działania Termin 1. Rozwój współ między urzędem i ośrodkami pomocy społecznej na rzecz aktywizacji długotrwale bezrobotnych świadczeniobiorców pomocy społecznej : Odpowiedział, za realizację. społecznej w powiecie 2. Inicjowanie działań na rzecz przeciwdziałania bezrobociu w nawiązaniu do załoŝeń strategii rozwoju powiatu Kierownik PUP pracodawców

7 3. Inspirowanie tworzenia na terenie powiatu stowarzyszeń, fundacji lub ich oddziałów działających w obszarze edukacji i szkolenia oraz tworzenia miejsc Kierownik PUP Samorządy lokalne Przedsiębiorstwa 4. Upowszechnianie modelu TUS- Trójstronnych Umów Szkoleniowych zawieranych z pracodawcami w okresie szkolenia bezrobotnych 5. Współdziałanie z instytucjami pomocy społecznej w zakresie doboru osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz tzw rodziny zastępcze nie spokrewnione z podopiecznymi Kierownik PUP - Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku 7. Doskonalenie systemu funkcjonowania słuŝb zatrudnienia w powiecie. l.p. Działania Termin [ Powołanie w PUP Olecko zespołu ds ; gromadzenia i propagowania wśród partnerów rynku informacji dotyczących pozyskiwania środków przyznanych przez Unię Europ. ( EUROSERWIS") 2002 rok. Odpowiedział. za realizację Kierownik PUP i 2. Utworzenie strony internetowej w PUP Olecko informującej o kierunkach działania urzędu i moŝliwościach zatrudnienia na terenie powiatu. kraju i za granicą 2002r Informatyk 3. Stałe doskonalenie pracowników PUP w zakresie kompetencji i obsługi klientów 4. Wzmocnienie słuŝb pośrednictwa i doradztwa zawodowego w celu poprawy zadań z zakresu ograniczania społecznych skutków bezrobocia Kierownik PUP Starostwo powiatowe - WUP Olsztyn Kierownik PUP - WUP Olsztyn 5. Koordynacja działań słuŝb powiatowych i partnerów społecznych w dziedzinie przeciwdziałania skutkom bezrobocia Kierownik PUP Samorządy gospodarcze Partnerzy społeczni

PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ

PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁCZU W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU NA LATA 2000-2010 1 Przy wyznaczaniu zadań i kierunków działania powiatu w zakresie zatrudnienia i zwalczania

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2008 ROK

PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2008 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY Chełmno 86-200, ul. Świętojerska 1, tel./fax 56 686 00 41 www.pupchelmno.pl e-mail: chelmno@pupchelmno.pl PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2008 ROK Chełmno,

Bardziej szczegółowo

Źródła wspierania rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej.

Źródła wspierania rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej. Departament Rozwoju Wsi Warszawa, 2003.04.16 Źródła wspierania rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej. 1. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ARiMR spełnia znaczącą rolę w rozwoju przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Program Wspierania Zatrudnienia i Rozwoju Przedsiębiorczości

Program Wspierania Zatrudnienia i Rozwoju Przedsiębiorczości Program Wspierania Zatrudnienia i Rozwoju Przedsiębiorczości Uchwała nr XLII/295 /2002 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie: przyjęcia Programu wspierania zatrudnienia i rozwoju

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2015 ROK

PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2015 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY Chełmno 86-200, ul. Świętojerska 1, tel./fax 56 686 00 41 www.pupchelmno.pl e-mail: chelmno@pupchelmno.pl PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2015 ROK Chełmno,

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA ROK 2006 DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA ROK 2006 DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W GDAŃSKU Załącznik do Uchwały Nr 968/328/06 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 10 października 2006 roku REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA ROK 2006 DLA WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU I AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU I AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU I AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY na lata 2010-2015 POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŚCIERZYNIE KOŚCIERZYNA, MARZEC 2010 1 Opracowanie zrealizowane na zlecenie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE SŁAWIEŃSKIM DO ROKU 2015. Sławno 2005r. Sławno 2005r.

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE SŁAWIEŃSKIM DO ROKU 2015. Sławno 2005r. Sławno 2005r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE SŁAWIEŃSKIM DO ROKU 2015 Sławno 2005r. Sławno 2005r. 1 SPIS TREŚCI I. Wprowadzenie.. 3 1.1. Cel, przedmiot i zadania Strategii Rozwiązywania Problemów

Bardziej szczegółowo

es w dokumentach strategicznych programy współpracy i inne dokumenty programowe

es w dokumentach strategicznych programy współpracy i inne dokumenty programowe es w dokumentach strategicznych programy współpracy i inne dokumenty programowe Program rozwoju ekonomii społecznej, przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji zawodowej na krakowskim rynku pracy na

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY DLA

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY DLA Załącznik do uchwały Nr IX/56/2003 Rady Powiatu w śninie z dnia 30 października 2003r. POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY DLA POWIATU śnińskiego śnin,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI TARNOBRZESKIEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013

PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI TARNOBRZESKIEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013 PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI TARNOBRZESKIEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013 WPROWADZENIE Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99,

Bardziej szczegółowo

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2012 - projekt

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2012 - projekt Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2012 - projekt Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2012 Spis treści Wstęp Rozdział I. Założenia RPDZ/2012 Rozdział II. Sytuacja na

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W BIAŁYMSTOKU. Za 2006 rok

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W BIAŁYMSTOKU. Za 2006 rok WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W BIAŁYMSTOKU Za 2006 rok BIAŁYSTOK styczeń 2007r. AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH Realizacja programów

Bardziej szczegółowo

Osoby w wieku od piętnastu do dwudziestu czterech lat. Osoby bezrobotne przez okres ponad roku i poszukujące pracy.

Osoby w wieku od piętnastu do dwudziestu czterech lat. Osoby bezrobotne przez okres ponad roku i poszukujące pracy. Artykuł 1 - Prawo do pracy W celu zapewnienia skutecznego wykonywania prawa do pracy, Umawiające się Strony zobowiązują się: 1. przyjąć, jako jeden z ich zasadniczych celów i obowiązków, osiągnięcie i

Bardziej szczegółowo

ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel./fax 094 34-55-750 e-mail: szko@praca.gov.pl Realizacja

ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel./fax 094 34-55-750 e-mail: szko@praca.gov.pl Realizacja POWIATOWY URZĄD PRACY w KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel./fax 094 34-55-750 e-mail: szko@praca.gov.pl Realizacja POWIATOWEGO PROGRAMU PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/139 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/128 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zadania państwa w zakresie promocji

Bardziej szczegółowo

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020 Załącznik do sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. Raport z realizacji w latach 2011-2012 Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/173 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650, z 2014 r. poz. 567, 598,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W BIAŁYMSTOKU. za 2008 rok

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W BIAŁYMSTOKU. za 2008 rok WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W BIAŁYMSTOKU za 2008 rok BIAŁYSTOK styczeń 2009 r. REALIZACJA PROGRAMÓW O ZASIĘGU REGIONALNYM INICJOWANYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Świętokrzyski Plan Działań. na Rzecz Zatrudnienia. na rok 2014

Świętokrzyski Plan Działań. na Rzecz Zatrudnienia. na rok 2014 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w KIELCACH Świętokrzyski Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2014 przyjęty przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego uchwałą nr 2590/14 z dnia 13 marca 2014 roku. Kielce, luty

Bardziej szczegółowo

Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce. 26 września 2014

Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce. 26 września 2014 Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce 26 września 2014 1 Sytuacja młodych na rynku pracy w Polsce i Europie Bezrobocie pozostaje nadal głównym problemem dotykającym młodych na rynku pracy. Stopa

Bardziej szczegółowo

Potencjał Instytucji Rynku Pracy w powiecie skierniewickim. Raport z badań

Potencjał Instytucji Rynku Pracy w powiecie skierniewickim. Raport z badań Potencjał Instytucji Rynku Pracy w powiecie skierniewickim - Raport z badań 1 Spis treści: Spis treści:... 2 I Wstęp... 3 1.1 Cele badania i metodologia realizacji badań... 4 II Uwarunkowania społeczno

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie się bezrobocia w powiecie człuchowskim w roku 2006

Kształtowanie się bezrobocia w powiecie człuchowskim w roku 2006 Stopa % bezrobocia Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie obsługuje następujące gminy: gminę miejską Człuchów, gminę wiejską Człuchów, miasta i gminy: Czarne i Debrzno oraz gminy, Koczała, Przechlewo i Rzeczenica.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2008 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2008 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2008 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. Warszawa 2009 1 Część podsumowująca. 1 Pierwszy rok realizacji działań

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2002 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2002 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2002 ROK 2 Spis treści 1. Ogólna charakterystyka działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży w 2002 roku.

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA SEKTORA MSP W AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ

POMOC DLA SEKTORA MSP W AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ Grzegorz Jegier, Marek Matejun POMOC DLA SEKTORA MSP W AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] 9.1. Programy samorządowe W wyniku reformy administracji samorządowej Polska

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU. PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU. na lata 2007-2013

STRATEGIA ROZWOJU. PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU. na lata 2007-2013 STRATEGIA ROZWOJU PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU na lata 2007-2013 Nowy Sącz, 2006 2 SPIS TREŚCI Uchwała Nr 11/2006 Senatu Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 19

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Nr X/53/2011 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 17 czerwca 2011 r. Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Nr X/53/2011 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 17 czerwca 2011 r. Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Nr X/53/2011 Rady Powiatu z dnia 17 czerwca 2011 r. Program promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy powiatu siedleckiego na lata 2011-2020 Siedlce,

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2003 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2003 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2003 ROK Spis treści 1. Ogólna charakterystyka działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży w 2003 roku. 2.

Bardziej szczegółowo