PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH 2004-2006."

Transkrypt

1 PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH Powiatowy Urząd Pracy w Łasku zrealizował w latach następujące projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach SPO RZL : 2004 rok I. Projekt posiłkowy Druga Szansa - Porozumienie w sprawie wspólnej realizacji projektu finansowanego z EFS Aktywizacja Szansą na Pracę w ramach Działania 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia schemat a) SPO RZL z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi Termin realizacji: Wartość projektu: ,00zł. Ilość osób - 62 osoby w tym 42 osoby długotrwale bezrobotne Proponowane formy wsparcia: - szkolenia - 40 osób - jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 10 osób - subsydiowane zatrudnienie 12 osób Celem nadrzędnym projektu było zwiększenie szans zatrudnienia osób bezrobotnych powyżej 25 roku życia, pobudzenie ich aktywności zawodowej i przedsiębiorczości. Udział w projekcie umożliwił zdobycie kwalifikacji i umiejętności zawodowych i społecznych, poszukiwanych przez pracodawców. Natomiast uczestnicy projektu, którzy zdecydowali się na podjęcie działalności gospodarczej otrzymali pomoc finansową i doradczą w zakresie jej prowadzenia. Realizacja projektu umożliwiła udzielenie pełnego wsparcia grupie beneficjentów ostatecznych tak, aby nie pozostawali oni bezrobotnymi i stali się atrakcyjnymi na rynku pracy.

2 Pomoc adresowana była do osób powyżej 25 lat, bez doświadczenia zawodowego lub z niewielkim doświadczeniem zawodowym. Doświadczenia w realizacji programów specjalnych, przeznaczonych dla osób bezrobotnych, pozwoliły stwierdzić, iż wybrane formy wsparcia przyniosły pozytywne rezultaty i przyczyniły się do powrotu do zatrudnienia na otwartym rynku pracy znacznej części uczestników projektu. Rekrutacja została przeprowadzona przez pracowników PUP, którzy na podstawie posiadanych dokumentów dokonali wstępnej selekcji kandydatów w oparciu o następujące kryteria: - wiek - wykształcenie - doświadczenie zawodowe - okres pozostawania bez pracy Następnie z grupą osób długotrwale bezrobotnych zostały przeprowadzone spotkania informacyjne, w trakcie których zostały przedstawione cele projektu oraz warunki uczestnictwa w programie. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zostały skierowane do Klubu Pracy na Warsztaty Poszukiwania Pracy. Rekrutacja chętnych do udziału w drugiej części projektu ( szkolenia i dotacje ) odbyła się w późniejszym terminie. Informacja o naborze ukazała się na stronie internetowej urzędu, była również dostępna we wszystkich Urzędach Gmin na terenie powiatu, GCI oraz w siedzibie PUP. II. Projekt posiłkowy Aktywny Start - Porozumienie w sprawie wspólnej realizacji projektu finansowanego z EFS Nowe perspektywy dla młodych w ramach Działania 1.2 Perspektywy dla młodzieży schemat a) SPO RZL z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi Termin realizacji: Wartość projektu: ,00 zł. Ilość osób - 41 osoby Proponowane formy wsparcia: - szkolenia + staż ( 30 osób) - szkolenia ( 10 osób) - jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 1 osoba

3 Celem nadrzędnym projektu było zwiększenie zatrudnienia bezrobotnej młodzieży w wieku 18-24lat,mającej problemy z uzyskaniem zatrudnienia w zawodach wyuczonych. Projekt zakładał pobudzenie aktywności zawodowej absolwentów oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych w ramach poradnictwa zawodowego i szkoleń. Umożliwił zdobycie pierwszych doświadczeń zawodowych jak również praktyczne wykorzystanie wiedzy i umiejętności, uzyskanych w trakcie nauki szkolnej i kursów zaproponowanych przez PUP. Główne działania podejmowane w ramach projektu to: promocja projektu, rekrutacja uczestników w wyniku rozmów doradczych, określenie predyspozycji zawodowych oraz deficytów w zakresie kwalifikacji i umiejętności uczestników, wybór kierunków szkolenia, wybór podwykonawców do prowadzenia szkoleń w trybie ustawy o zamówieniach publicznych, podpisanie umów, skierowanie na szkolenie, szkolenia uczestników projektu, zorganizowanie staży w zawodach, do których bezrobotni zostali przygotowani w trakcie szkoleń. Realizacja projektu umożliwiła udzielenie pełnego wsparcia grupie beneficjentów ostatecznych tak, aby nie pozostawali oni bezrobotnymi i stali się atrakcyjnymi na rynku pracy. Beneficjentem ostatecznym jest 41 osób poniżej 25 roku życia, które maja problemy z uzyskaniem zatrudnienia w zawodzie wyuczonym. Szczególnie dotyczy to absolwentów kierunków nadwyżkowych oraz absolwentów liceów ogólnokształcących. Doświadczenie w realizacji programu Pierwsza Praca wykazały, iż staże są formą aktywizacji zawodowej młodzieży, które cieszą się największym zainteresowaniem zarówno wśród pracodawców jak i samych absolwentów. Nie istniała więc obawa, że projekt nie zostanie zrealizowany. Grupa beneficjentów ostatecznych została wyłoniona w wyniku rozmów doradczych spośród bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, spełniających kryterium wieku oraz wykształcenia, z zachowaniem równości szans I. Startuj z Nami Działanie 1.2 Perspektywy dla młodzieży schemat a). Celem nadrzędnym projektu było zwiększenie szans młodzieży na uzyskanie zatrudnienia. Projektem objęta została młodzież poniżej 25 roku życia bezrobotna przez okres do 24 miesięcy, w tym absolwenci wszystkich typów szkół. Osobom młodym zostały zaoferowane aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu przed upływem 6-tego miesiąca od momentu zarejestrowania się w urzędzie pracy. Budżet projektu wynosił ,50 zł. ( z tego 72,57 % -dofinansowanie EFS;

4 27,43 % - Fundusz Pracy w dyspozycji PUP). Okres realizacji r r. Wsparciem zostało objętych 136 osób bezrobotnych: w tym - staże - 83 osoby - szkolenia - 53 osoby Szkolenia: sprzedawca magazynier obsługa komputera II stopnia kadry i płace kierowca kat. CE kurs dokształcający kierowców sekretarka asystentka MS EXCEL jako narzędzie wspierające pracę w firmie. Wszystkie osoby zostały objęte pomocą w poszukiwaniu pracy ( poradnictwem zawodowym i pośrednictwem pracy). II. Twoja Szansa Na Pracę" Działanie 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia schemat a). Celem projektu było ograniczenie zjawiska długotrwałego bezrobocia i jego przyczyn poprzez wsparcie dla osób bezrobotnych i długotrwale bezrobotnych w zakresie reintegracji zawodowej tak, aby nie wypadły z rynku pracy. Projektem zostały objęte osoby powyżej 25 roku życia bezrobotne przez okres do 12 miesięcy oraz osoby bezrobotne powyżej 25 roku życia pozostające w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w ciągu ostatnich 2 lat (nie dłużej niż 24 miesiące), z wyłączeniem bezrobotnych absolwentów. Uczestnikom projektu zaoferowane zostały aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu przed upływem 12 miesiąca, od momentu zarejestrowania się w Urzędzie Pracy. Budżet projektu wynosił ,00 zł. ( z tego 73,74% - dofinansowanie EFS; 26,26% - Funduszu Pracy w dyspozycji PUP) Okres realizacji r r. Wsparciem zostało objętych 125 osób bezrobotnych w tym: - przygotowanie zawodowe - 51 osób - szkolenia - 64 osób - jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej - 10 osób Zorganizowano szkolenia w następujących zawodach: magazynier

5 szwaczka sprzedawca księgowość komputerowa obsługa komputera palacz c.o. kierowca kat. C przedsiębiorczość uprawnienie SEP kurs dokształcający kierowców bukieciarka spawacz Wszystkie osoby zostały objęte pomocą w poszukiwaniu pracy ( poradnictwem zawodowym i pośrednictwem pracy z uwzględnieniem Indywidualnych Planów Działań) I. Lepszy start-lepsze jutro Działanie 1.2 Perspektywy dla młodzieży schemat a). Celem nadrzędnym projektu było zwiększenie szans młodzieży na uzyskanie zatrudnienia. Projektem została objęta młodzież poniżej 25 roku życia bezrobotna przez okres do 24 miesięcy, w tym absolwenci wszystkich typów szkół. Osobom młodym zostały zaoferowane aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu przed upływem 6- tego miesiąca od momentu zarejestrowania się w urzędzie pracy. Budżet projektu wynosił ,58 zł., z tego: ,42 (72,57 %) -dofinansowanie EFS, ,16 (27,43 %) -Fundusz Pracy w dyspozycji PUP. Okres realizacji r r. Wsparciem zostało objętych 206 osób bezrobotnych. Formy wsparcia: staże, szkolenia, pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej otrzymały 3 osoby. Staż ukończyło 113 osób. Szkolenia ukończyły 54 osoby w zawodach: magazynier - 22 osoby obsługa komputera II stopnia - 6 osób nowoczesny sprzedawca -6 osób język angielski -10 osób księgowość i finanse 7 osób

6 przedsiębiorczość - 3 osoby Wszystkie osoby zostaną objęte pomocą w poszukiwaniu pracy ( poradnictwem zawod. i pośred. pracy). II. Uwierz w siebie- bądź aktywny" Działanie 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia schemat a). Celem projektu było ograniczenie zjawiska długotrwałego bezrobocia i jego przyczyn poprzez wsparcie dla osób bezrobotnych i długotrwale bezrobotnych w zakresie reintegracji zawodowej tak, aby nie wypadły z rynku pracy. Projektem zostały objęte osoby powyżej 25 roku życia bezrobotne przez okres do 12 miesięcy oraz osoby bezrobotne powyżej 25 roku życia pozostające w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w ciągu ostatnich 2 lat (nie dłużej niż 24 miesiące), z wyłączeniem bezrobotnych absolwentów. Uczestnikom projektu zaoferowane zostały aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu przed upływem 12 miesiąca, od momentu zarejestrowania się w Urzędzie Pracy. Budżet projektu wynosił: ,23 zł., z tego: ,14 (73,74 %) -dofinansowanie EFS, ,09 (26,26 %) -Fundusz Pracy w dyspozycji PUP Okres realizacji r r. Wsparciem zostało objęte 163 osoby bezrobotne. Formy wsparcia: przygotowanie zawodowe, szkolenia, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, usługi doradcze, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy. Przygotowanie zawodowe ukończyło 28 osób. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej otrzymało 29 osób. Szkolenia ukończyło 96 osób w zawodach: operator wózka widłowego - 8 osób obsługa sprzętu ciężkiego 14 osób kosmetyczny z elementami wizażu 8 osób sprzedawca - 6 osób język angielski 10 osób spawacz 9 osób obsługa komputera - 11 osób przedsiębiorczość - 30 osób. Wszystkie osoby zostały objęte pomocą w poszukiwaniu pracy ( poradnictwem zawodowym i pośrednictwem pracy z uwzględnieniem Indywidualnych Planów Działań).

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013 WSTĘP ANALIZA DZIAŁAŃ ZA 008 ROK POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 007 03 Lębork, 009 r. WSTĘP Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku w 007 roku opracował Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

XV. Rozwój Zasobów Ludzkich wdrażanie ZPORR i Sektorowego Programu Operacyjnego

XV. Rozwój Zasobów Ludzkich wdrażanie ZPORR i Sektorowego Programu Operacyjnego XV. Rozwój Zasobów Ludzkich wdrażanie ZPORR i Sektorowego Programu Operacyjnego W Województwie Kujawsko-Pomorskim zadania związane z kreowaniem rynku pracy i rozwojem zasobów ludzkich zostały powierzone

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. Na koniec grudnia 2014 roku zarejestrowanych było 2977 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 1844 osób i z powiatu skierniewickiego 1133 osób.

Bardziej szczegółowo

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku 1 Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku 2 Informacja Powiatowego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015 POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015 Koszalin, 2006 r. Spis treści. Wprowadzenie...3 I. Diagnoza sytuacji gospodarczo - społecznej powiatu...

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 197/XIX/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 czerwca 2012r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 197/XIX/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 czerwca 2012r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 197/XIX/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 czerwca 2012r. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu, promocji zatrudnienia oraz aktywizacji

Bardziej szczegółowo

IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS

IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS W 2010 r. Ośrodek Pomocy Społecznej był realizatorem dwóch projektów: I. Czas na zamianę program aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób z Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY Z DZIAŁALNOŚCI W KOSZALINIE

SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY Z DZIAŁALNOŚCI W KOSZALINIE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KOSZALINIE za rok 2012 SPIS TREŚCI I. CHARAKTERYSTYKA RYNKU PRACY 1. STOPA BEZROBOCIA. 2. LICZBA BEZROBOTNYCH 3. BEZROBOCIE WEDŁUG GMIN. 4. BEZROBOTNI

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Przegląd projektów organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców rekomendowanych do finansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ZORGANIZOWANYCH W 2013 ROKU SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH.

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ZORGANIZOWANYCH W 2013 ROKU SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH. ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ZORGANIZOWANYCH W 2013 ROKU SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH. Niniejsze opracowanie przygotowane zostało na dzień 31.01.2014r. w oparciu o wytyczne Ministra Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2004 2006 undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKIE OBSERWATORIUM RYNKU PRACY. Potrzeby szkoleniowe osób bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim

ZACHODNIOPOMORSKIE OBSERWATORIUM RYNKU PRACY. Potrzeby szkoleniowe osób bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim ZACHODNIOPOMORSKIE OBSERWATORIUM RYNKU PRACY Potrzeby szkoleniowe osób bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim Szczecin 2009 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Potrzeby szkoleniowe osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym

Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy Działanie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU ul. J. Piłsudskiego 9, 32-8 Brzesko tel. 4 66-35-22, 4 66-35-46, 4 68-636-44 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl Informacja o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

AKTYWIZACJA ZAWODOWA I ŁAGODZENIE SKUTKÓW BEZROBOCIA OSÓB POWYŻEJ 50. ROKU ŻYCIA

AKTYWIZACJA ZAWODOWA I ŁAGODZENIE SKUTKÓW BEZROBOCIA OSÓB POWYŻEJ 50. ROKU ŻYCIA KPS-4101-03-00/2013 Nr ewid. 176/2013/P/13/111/KPS Informacja o wynikach kontroli AKTYWIZACJA ZAWODOWA I ŁAGODZENIE SKUTKÓW BEZROBOCIA OSÓB POWYŻEJ 50. ROKU ŻYCIA MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013 Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu

Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu 98-300 Wieluń, ul. Sieradzka 56a, tel. (043) 843-47-33, 886-05-18 www.powiat-wielun.finn.pl e-mail: lowi@praca.gov.pl Informacja dotycząca projektu Postaw na aktywność

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2008 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2008 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2008 ROKU Toruń, wrzesień 2008 r. SPIS TREŚCI WSTĘP... 1 1. DYNAMIKA ZMIAN NA WOJEWÓDZKIM RYNKU PRACY... 2 2. FUNDUSZ PRACY... 8 2.1. Środki Funduszu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia za 2007 rok

Sprawozdanie z działalności Fundacji Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia za 2007 rok Sprawozdanie z działalności Fundacji Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia za 2007 rok 1. Nazwa: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres: 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Projekt z dnia 13 czerwca 2013 r. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Mając na uwadze zmieniającą się sytuację

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI REJESTR ZAPLANOWANYCH SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NA 2011 ROK

WOJEWÓDZKI REJESTR ZAPLANOWANYCH SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NA 2011 ROK WOJEWÓDZKI REJESTR ZAPLANOWANYCH SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NA 2011 ROK Plan szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy na 2011 rok Powiat Białogardzki L.P.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Aktywni od nowa. nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00. Przepisy ogólne

REGULAMIN PROJEKTU. Aktywni od nowa. nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00. Przepisy ogólne REGULAMIN PROJEKTU Aktywni od nowa nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin określa zasady udziału w bezpłatnych szkoleniach realizowanych w ramach projektu nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ dla Beneficjentów (Projektodawców) i uczestników projektu ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim (dotyczące

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Czas na pracę współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Raport Końcowy badania ewaluacyjnego pn.

Raport Końcowy badania ewaluacyjnego pn. Badanie i publikacja są współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Raport Końcowy badania ewaluacyjnego pn. Ocena możliwości aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w

Bardziej szczegółowo

współpraca z wojewódzkimi urzędami pracy w zakresie świadczenia podstawowych usług rynku pracy, w tym w opracowywaniu i aktualizacji informacji

współpraca z wojewódzkimi urzędami pracy w zakresie świadczenia podstawowych usług rynku pracy, w tym w opracowywaniu i aktualizacji informacji WSTĘP Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Przez pracę do projektu POKL.07.04.00-16-013/12

REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Przez pracę do projektu POKL.07.04.00-16-013/12 REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Przez pracę do projektu POKL.07.04.00-16-013/12 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa oraz formy wsparcia w ramach projektu Przez

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW OFEROWANA PRZEZ URZĘDY PRACY I/LUB FINANSOWANA Z FUNDUSZU PRACY INFORMATOR 2014 MINISTERSTWO PRACY

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZOSTAŃ ZATRUDNIONY realizowanego przez WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK oraz EUROSOLUTIONS JAN DYMEK nr projektu

Bardziej szczegółowo