Rejestrator d³ugotrwa³ych zapisów EKG AsPEKT 702. Rejestrator zdarzeñ AsPEKT 722 Event

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rejestrator d³ugotrwa³ych zapisów EKG AsPEKT 702. Rejestrator zdarzeñ AsPEKT 722 Event"

Transkrypt

1 ASPEL S.A Zabierzów, os. Sienkiewicza 33 tel , fax Rejestrator d³ugotrwa³ych zapisów EKG AsPEKT 702 Rejestrator zdarzeñ AsPEKT 722 Event Instrukcja obs³ugi ZABIERZÓW, marzec 2006 WYDANIE IV 1

2 Gratulujemy zakupu rejestratora d³ugotrwa³ych zapisów EKG AsPEKT 702, rejestratora zdarzeñ AsPEKT 722 Event, które s¹ rezultatem lat poszukiwañ i doœwiadczeñ nabytych w bezpoœrednich kontaktach z klientem. Wybra³eœ jakoœæ, trwa³oœæ i wysok¹ sprawnoœæ - cechy charakteryzuj¹ce rejestratoryaspekt 702 oraz AsPEKT 722 Event. Firma ASPEL proponuje tak e szeroki asortyment do rejestratorów holterowskich, a tak e ciœnieniomierze, nieinwazyjne rejestratory ciœnienia têtniczego krwi, defibrylatory, zestawy do prób wysi³kowych, aparaty EKG i ich wyposa enie, takie jak: wózki pod aparaty, torby na aparaty, kabel EKG, oraz elektrody i papier EKG. Przeczytaj uwa nie niniejsz¹ instrukcjê gdy zawiera ona wskazówki dotycz¹ce bezpiecznej instalacji, u ytkowania i konserwacji oraz kilka praktycznych porad pozwalaj¹cych zoptymalizowaæ sposób u ytkowania aparatu. Zachowaj niniejsz¹ instrukcjê w celu póÿniejszej konsultacji. 2

3 Osoba obs³uguj¹ca rejestrator przed przyst¹pieniem do u ytkowania, powinna szczegó³owo zapoznaæ siê z Instrukcj¹ Obs³ugi i Kart¹ Gwarancyjn¹. Instrukcja obs³ugi pomo e u ytkownikowi we w³aœciwej obs³udze i konserwacji rejestratora. Przestrzeganie uwag zawartych w niniejszej instrukcji zapewni sprawne funkcjonowanie i spe³nienie zadañ, które u ytkownik oczekuje od rejestratora. Wszelkie naprawy powinny byæ wykonywane w dziale serwisu ASPEL S.A. Za uszkodzenia wynik³e z nieprzestrzegania niniejszej instrukcji producent nie bierze odpowiedzialnoœci. Nie jest dozwolone u ywanie rejestratora ³¹cznie z urz¹dzeniami wytwarzaj¹cymi impulsy defibryluj¹ce. ¹czne u ycie urz¹dzenia defibryluj¹cego i rejestratora mo e spowodowaæ uszkodzenie rejestratora, za które producent nie ponosi odpowiedzialnoœci. Nale y okresowo kontrolowaæ sprawnoœæ akcesoriów i samego rejestratora. Nale y zwracaæ siê do autoryzowanego punktu obs³ugi technicznej za ka dym razem, gdy zostan¹ zauwa one nieprawid³owoœci w funkcjonowaniu rejestratora. 3

4 1. PRZEZNACZENIE Rejestratory AsPEKT 702 i AsPEKT 722 Event s¹ urz¹dzeniami cyfrowymi przeznaczonymi do rejestracji sygna³u EKG na karcie Compact Flash. Rejestrator holterowski AsPEKT 702 jest przeznaczony do 48 godzinnej rejestracji badania EKG, umo liwia zapis 3 kana³owy sygna³u EKG z siedmiu odprowadzeñ. Rejestrator zdarzeñ AsPEKT 722 Event jest przeznaczony do rejestracji badania EKG na ¹danie (w chwili naciœniêcia przycisku pacjenta) w trybie zdarzeniowym lub automatycznym. Umo liwia zapis 3 kana³owy sygna³u EKG z czterech odprowadzeñ. Niewielkie wymiary i waga rejestratorów powoduj¹, i badanie jest nieuci¹ liwe dla pacjenta. Cyfrowe sygna³y EKG s¹ zapisywane na karcie PCMCIA-ATA umo liwiaj¹cej trwa³e przechowywanie nagranego badania. Po zakoñczeniu badania zapisan¹ kartê PCMCIA-ATA nale y wyj¹æ z AsPEKT 702, AsPEKT 722 Event i w³o yæ do czytnika PCMCIA-ATA systemu komputerowego, w którym bêdzie przeprowadzana analiza zapisów EKG (HolCARD-24W w przypadku AsPEKT 702, lub HolCARD Evt w przypadku AsPEKT 722 Event). 2. MO LIWOŒCI FUNKCJONALNE Podczas nagrywania rejestrator AsPEKT 702, AsPEKT 722 Event rejestruje sygna³y pracy serca i zapisuje je na karcie PCMCIA-ATA, która zapewnia trwa³e przechowywanie danych. Gdy badanie jest zakoñczone, kartê PCMCIA-ATA nale y przenieœæ do czytnika kart PCMCIA-ATA komputera analizuj¹cego, na którym bêdzie przeprowadzona analiza badania EKG. Dane na karcie PCMCIA-ATA mog¹ byæ usuniête przez system komputera analizuj¹cego lub s¹ usuwane automatycznie podczas rozpoczêcia nowego badania AsPEKT 702 lub AsPEKT 722 Event. System zapisu danych na karcie PCMCIA-ATA dokonywany przez AsPEKT 702 lub AsPEKT 722 Event jest kompatybilny z systemami MS-DOS i WINDOWS. PAMIÊTAJ: Rejestratory AsPEKT 702, AsPEKT 722 Event, na pocz¹tku ka dego nagrania usuwaj¹ wszystkie istniej¹ce pliki na karcie PCMCIA- ATA. (nie dotyczy to przypadku wymiany baterii w AsPEKT 722 Event). OSTRZE ENIE: NIE nale y u ywaæ jakichkolwiek wersji programów CHKDISK lub SCANDISK firmy Microsoft (lub jakichkolwiek podobnych programów dyskowych innych firm) w przypadku kart PCMCIA-ATA zapisanych przez AsPEKT 702 lub AsPEKT 722 Event. Programy takie mog¹ sygnalizowaæ niezgodnoœæ wymiaru podanego w katalogu z wymiarem podanym przez ³añcuch FAT dla jednego lub wiêcej plików AsPEKT 702. Próba naprawienia tej sytuacji za pomoc¹ wymienionych powy ej programów mo e spowodowaæ zniszczenie danych lub dodanie starych danych do bie ¹cego zapisu. 4

5 3. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO - EKSPOATACYJNE Iloœæ odprowadzeñ: - AsPEKT AsPEKT 722 Event 4 Iloœæ rejestrowanych kana³ów: 3 Ca³kowite zmiany próbkowania: 0,001% Czas zapisu sygna³u EKG: - AsPEKT godzin - AsPEKT 722 Event konfigurowalny Noœnik danych: karta PCMCIA-ATA 128 MB (min.) Program analizuj¹cy zapisane sygna³y EKG - AsPEKT 702 HolCARD-24W lub inne - AsPEKT 722 Event HolCARD Evt Wymiary: 76 x 72 x 23 mm Waga: 130 gram ± 15 gram Po³o enie robocze: dowolna orientacja Temperatura pracy: od 0 C do 45 C Temperatura przechowywania: od 0 C do 70 C Wilgotnoœæ powietrza (w czasie pracy): 10% - 95% (bez kondensacji) Maksymalny zakres sygna³ów na wejœciu:10 mvpp Ustawienia wzmocnienia: - AsPEKT 702 1/2X (5 mm/mv), 1X (10 mm/mv), 2X (20 mm/mv) - AsPEKT 722 Event 1X (10 mm/mv) Baterie: Pojedyncza 1,5 V bateria alkaliczna typu LR6 (AA) Œredni pr¹d roboczy: - AsPEKT 702 <35 ma dla 1,5 V ± 0,1V - AsPEKT 722 Event <15 ma dla 1,5 V ± 0,1V (w trybie zdarzeniowym bez pêtli czasowej) <30 ma dla 1,5 V ± 0,1V (w pozosta³ych przypadkach) Pasmo zapisu: Impedancja wejœciowa: Wspó³czynnik t³umienia CMRR: 0,05 Hz - 80 Hz >10 M >80 db 4. PRODUCENT ASPEL S.A. os. H. Sienkiewicza 33, Zabierzów, POLSKA tel , fax

6 5. ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW REGULACYJNYCH AsPEKT 722 Event przycisk zdarzeñ pacjenta 2. kabel zakoñczony zapinkami do elektrod 3. dioda œwiec¹ca LED 4. pokrywa baterii 6

7 6. OZNACZENIE Oznaczenie numeru fabrycznego tabliczki znamionowej sk³ada siê z nastêpuj¹cych elementów: 2006 Rev.1.00 ASPEL S.A. os. H. Sienkiewicza 33 PL Zabierzów AsPEKT 702 SN Rev.1.00 ASPEL S.A. os. H. Sienkiewicza 33 PL Zabierzów 0197 AsPEKT 722 Event SN 7. OBS UGA AsPEKT 702, AsPEKT 722 Event Przygotowanie pacjenta do badania Rejestrator holterowski AsPEKT 702 jest przeznaczony do d³ugoterminowego zapisu danych EKG. Po ustaleniu przez kardiologa po ¹danego dla danego pacjenta typu odprowadzeñ (patrz rozdzia³ 7. 2.) nale y w celu uzyskania wysokiej jakoœci badania przestrzegaæ ni ej podanych zaleceñ: 1. Pod³¹czyæ elektrody do obszaru ukostnionego nad ebrami lub mostkiem w celu zmniejszenia zak³óceñ miêœniowych. Umieszczenie elektrody nad du ymi obszarami miêœniowymi lub pomiêdzy ebrami powoduje powstanie wysokoczêstotliwoœciowego artefaktu znacznie zak³ócaj¹cego sygna³. Umieszczenie elektrody nad obszarami t³uszczowymi równie powoduje zak³ócenie sygna³u. 2. Wszelkie ow³osienie w miejscu umieszczania elektrod musi byæ usuniête za pomoc¹ suchego golenia. 3. Miejsce umieszczenia elektrody musi byæ starannie oczyszczone z brudu i t³uszczu powierzchniowego naskórka. Nale y to wykonywaæ przez potarcie tego miejsca gaz¹ zwil on¹ 99% izopropanolem lub acetonem (nie wolno u ywaæ spirytusu, nale y raczej u ywaæ gazy zamiast tamponu ze wzglêdu na lepsze w³aœciwoœci œcierne). 4. Œrodek miejsca, gdzie pole kontaktowe elektrody bêdzie stykaæ siê ze skór¹ powinno byæ przetarte gaz¹ z past¹ abrazyjn¹ w celu usuniêcia powierzchniowej warstwy martwego naskórka (abrazja naskórka). Przed przyklejeniem elektrod, nale y gazikiem usun¹æ resztki materia³u œciernego i z³uszczonego naskórka. Dziêki temu znacznie poprawia siê kontakt elektryczny powierzchni skóry i elektrody, co pozwala uzyskaæ wysok¹ jakoœæ sygna³u. 5. Elektrody nale y przyklejaæ w sposób gwarantuj¹cy ich dobre przyleganie i nie powoduj¹cy wyciskania masy elu elektrolitowego z g¹bki umieszczonej miêdzy skór¹ a metalow¹ czêœci¹ elektrody. 6. Prawid³owe pod³¹czenia pacjenta dla 3 kana³ów powinno byæ sprawdzone w czasie 10-minutowego nadawania danych poprzez podczerwieñ. 7

8 7. 2. Pod³¹czenie elektrod do pacjenta AsPEKT 702 Na rysunkach 1, 2, 3 pokazano typowe miejsca umieszczenia elektrod dla 3 kana³owych badañ EKG. Kardiolog mo e wybraæ nieco zmienione po³o enia w zale noœci od rodzaju arytmii podejrzewanej u pacjenta lub innych czynników. Nale y pamiêtaæ, e w przypadku pod³¹czenia do pacjenta kilku urz¹dzeñ, trzeba oceniæ wszelkie mo liwe ryzyko wynikaj¹ce z sumowania siê pr¹dów up³ywu ka dego z urz¹dzeñ. Podczas pod³¹czania elektrod nale y zwróciæ uwagê aby czêœci przewodz¹ce elektrod i kabla pacjenta nie styka³y siê ze sob¹ lub z innymi czêœciami metalowymi ³¹cznie z uziemieniem. Kana³ 1- oœ X 1(-) bia³y 2(+) czerwony Kana³ 2 - oœ Y 3(-) czarny 4(+) br¹zowy Kana³ 3 - oœ Z 5(-) ó³ty 6(+) niebieski elektroda neutralna 7 zielony Rys.1. Uk³ad odprowadzeñ typu XYZ 8

9 Kana³ 1 1(-) bia³y 2(+) czerwony Kana³ 2 3(-) czarny 4(+) br¹zowy Kana³ 3 5(-) ó³ty 6(+) niebieski elektroda neutralna 7 zielony Rys.2. Alternatywny uk³ad odprowadzeñ. Kana³ 1 1(-) bia³y 2(+) czerwony Kana³ 2 3(-) czarny 4(+) br¹zowy Kana³ 3 5(-) ó³ty 6(+) niebieski elektroda neutralna 7 zielony Rys.3. Alternatywny uk³ad odprowadzeñ. 9

10 AsPEKT 722 Event Elektrody koñczynowe: RA - czerwona - prawa okolica podobojczykowa, LA - ó³ta - lewa okolica podobojczykowa, LL - zielona - lewa okolica pachwinowa, RL - czarna - prawa okolica pachwinowa Czyszczenie kabla pacjenta Do czyszczenia kabla zaleca siê u ywaæ miêkkiej œciereczki, zwil onej roztworem ciep³ej wody z detergentem Zalecenia dla pacjenta Pacjent powinien byæ poinformowany jak nale y obs³ugiwaæ przycisk zdarzeñ pacjenta (patrz rozdz. 8. 5). Pacjent musi unikaæ: a) zamoczenia rejestratora (w szczególnoœci k¹pieli, p³ywania, itp.), b) rozpinania elektrod, wyci¹gania baterii lub karty PCMCIA-ATA w czasie badania Bezpieczeñstwo pacjenta Rejestratory AsPEKT 702 oraz AsPEKT 722 Event s¹ urz¹dzeniami medycznym zasilanymi wewnêtrznie z typem ochrony CF. Pacjent nie jest w aden sposób nara ony na pora enie przez AsPEKT 702 lub AsPEKT 722 Event pr¹dem elektrycznym. 10

11 7. 6. Dodatkowe mo liwoœci AsPEKT 702 AsPEKT 702 i AsPEKT 722 Event umo liwiaj¹ sprawdzenie jakoœci sygna³u EKG przed uruchomieniem badania. AsPEKT 702 umo liwia równie regulacjê wzmocnienia tego sygna³u. W tym celu wymagany jest standardowy komputer PC z zainstalowanym programem Monitor AsPEKT oraz odbiornik podczerwieni IrDA. AsPEKT 722 Event umo liwia wymianê baterii bez utraty dotychczas zapisanych badañ. 8. JAK WYKONAÆ BADANIE Rozpoczêcie nowego badania przy u yciu AsPEKTA 702 W celu rozpoczêcia nagrywania nale y: 1. Upewniæ siê, e nie ma baterii w AsPEKT Pod³¹czyæ zapinki kabla pacjenta do przyklejonych elektrod. 3. W³o yæ kartê PCMCIA-ATA do AsPEKT W³o yæ do AsPEKT 702 now¹ bateriê alkaliczn¹ typu LR6 (AA). Po w³o eniu baterii AsPEKT 702 rozpoczyna pracê poprzez cztery krótkie migniêcia diod¹ LED umieszczon¹ z przodu AsPEKT 702. Je eli dioda LED urz¹dzenia nie miga³a przy starcie urz¹dzenia, to AsPEKT 702 nie rozpocz¹³ pracy. Nale y wtedy wyj¹æ bateriê, upewniæ siê czy by³a ona prawid³owo w³o ona do urz¹dzenia, czy jest to nowa, nieu ywana bateria, a nastêpnie ponownie rozpocz¹æ procedurê startow¹. Mo liwe jest tak e, e rejestrator jest w trybie ochrony zapisanych danych na karcie - w tym wypadku nale y post¹piæ zgodnie z ostatni¹ uwag¹ w rozdziale 14 niniejszej instrukcji. 5. Rejestrator z w³o on¹ kart¹ PCMCIA-ATA przejdzie w tryb transmisji danych EKG (10-minutowe nadawanie danych poprzez diodê podczerwieni, umieszczon¹ na spodzie AsPEKT 702). 6. Dane w czasie nadawania danych EKG przez podczerwieñ nie bêd¹ zapisywane na kartê PCMCIA-ATA. Nadawanie poprzez diodê podczerwieni mo na przerwaæ przez wciœniêcie przycisku zdarzeñ na 3 sekundy, a do zapalenia siê diody LED. 7. Po zakoñczeniu lub przerwaniu 10-minutowego nadawania danych poprzez diodê podczerwieni rozpoczyna siê nagrywanie. Zapis prawid³owo trwa 48 godzin. W czasie prawid³owego zapisu dioda LED miga, zapalaj¹c siê co 5 sekund. Je eli dioda nie miga AsPEKT 702 nie nagrywa Rozpoczêcie nowego badania przy u yciu AsPEKT 722 Event W celu rozpoczêcia rejestracji nale y: 1. Upewniæ siê, e nie ma baterii w AsPEKT 722 Event. 2. W³o yæ kartê do czytnika kart PCMCIA-ATA komputera analizuj¹cego i wgraæ ustawieniarejestratora (tryb pracy i czasy rejestrowanych zdarzeñ) 11

12 3. Pod³¹czyæ zapinki kabla pacjenta do przyklejonych elektrod. 4. Przenieœæ kartê PCMCIA-ATA do AsPEKT 722 Event. 5. W³o yæ do AsPEKT 722 Event now¹ bateriê alkaliczn¹ typu LR6 (AA). Po w³o eniu baterii AsPEKT 722 Event rozpoczyna pracê poprzez cztery krótkie migniêcia diod¹ LED umieszczon¹ z przodu aparatu. Je eli dioda LED urz¹dzenia nie miga³a przy starcie urz¹dzenia, to AsPEKT 722 Event nie rozpocz¹³ pracy. Nale y wtedy wyj¹æ bateriê, upewniæ siê czy by³a ona prawid³owo w³o ona do urz¹dzenia, czy jest to nowa, nieu ywana bateria, a nastêpnie ponownie rozpocz¹æ procedurê startow¹. Mo liwe jest tak e, e rejestrator jest w trybie ochrony zapisanych danych na karcie - w tym wypadku nale y post¹piæ zgodnie z ostatni¹ uwag¹ w rozdziale 14 niniejszej instrukcji. 6. Rejestrator z w³o on¹ kart¹ PCMCIA-ATA odczyta ustawienia zapisane na karcie i przejdzie w tryb transmisji danych EKG (10-minutowe nadawanie danych poprzez diodê podczerwieni, umieszczon¹ na spodzie AsPEKT 702). 7. Dane w czasie nadawania danych EKG przez podczerwieñ nie bêd¹ zapisywane na kartê PCMCIA-ATA. Nadawanie poprzez diodê podczerwieni mo na przerwaæ przez wciœniêcie przycisku zdarzeñ na 3 sekundy, a do wy³¹czenia diody LED. 8. Po zakoñczeniu lub przerwaniu 10-minutowego nadawania danych poprzez diodê podczerwieni rozpoczyna siê zapis zdarzeñ. Jeœli wybrano tryb zdarzeniowy to rejestrator zapisuje sygna³ EKG po naciœniêciu przycisku zdarzeñ pacjenta. Rejestrator ma mo liwoœæ zapisu sygna³u EKG który wystêpowa³ bezpoœrednio przed naciœniêciem i po naciœniêciu przycisku zdarzeñ, przy czym czasy rejestra cji s¹ programowalne. Jeœli wybrano tryb automatyczny to dodatkowo rejestrator zapisuje zdarzenia cyklicznie co ustalony okres czasu. Po uruchomieniu bada nia a tak e po ka dym zapisie zdarzenia przycisk zdarzeñ jest blokowany na czas równy czasowi zapisu przed zdarzeniem (buforowanie sygna³u EKG). 9. W przypadku wyczerpania baterii nale y wymieniæ j¹ na now¹ (rejestrator sygna lizuje stan wyczerpania baterii uniemo liwiaj¹cy dalsz¹ jego pracê przez ci¹g³e œwiecenie diody, do momentu ca³kowitego jej wyczerpania) Po wymianie baterii rejestrator kontynuuje pracê zachowuj¹c dotychczas zapisane badania. W czasie rejestracji dioda LED miga, zapalaj¹c siê co 5 sekund. Je eli dioda nie miga AsPEKT 722 Event czeka na naciœniêcie przycisku zdarzeñ Ustawienie wzmocnienia (dotyczy AsPEKT 702) Wzmocnienie AsPEKT 702 jest regulowane przyciskiem zdarzeñ pacjenta podczas 10-minutowego czasu nadawania danych przez podczerwieñ. Aby odczytaæ wartoœæ tego wzmocnienia musi byæ uruchomiony program Montor AsPEKT i do³¹czony do komputera odbiornik podczerwieni IrDA. 12

13 Dostêpne s¹ trzy ustawienia wzmocnienia: 1/2x Zapewnia ca³kowity zakres dynamiczny wejœcia 10 mv 1x Zapewnia ca³kowity zakres dynamiczny wyjœcia 5 mv 2x Zapewnia ca³kowity zakres dynamiczny wejœcia 2,5 mv Poprzez krótkie naciskanie przycisku zdarzeñ wzmocnienie zmienia siê z 1/2x na 1x, z 1x na 2x, nastêpnie z powrotem z 2x na 1/2x, itd. Po zaobserwowaniu amplitudy sygna³u nale y zadecydowaæ jakie ustawiæ wzmocnienie. Je eli wzmocnienie zosta- ³o ju ustalone mo na wcisn¹æ przycisk zdarzeñ na 3 sekundy (a do zapalenia diody LED) i rozpocz¹æ proces nagrywania danych na kartê PCMCIA-ATA (transmisja danych przez podczerwieñ zostanie przerwana). W przeciwnym wypadku transmisja danych przez podczerwieñ bêdzie trwa³a 10 minut. Wzmocnienie nale y ustaliæ w ci¹gu 10 minut od uruchomienia AsPEKT 702. Domyœlne wzmocnienie równe jest 1x Zegar czasu rzeczywistego AsPEKT 702, AsPEKT 722 Event posiada zegar czasu rzeczywistego dziêki czemu zbiory zawieraj¹ce dane pacjenta i dane EKG s¹ zapisywane z dat¹ i godzin¹ rozpoczêcia badania. Czas rozpoczêcia badania jest tak e zapisany w zbiorze *.evt. Zegar zapewnia prawid³owe odmierzanie czasu niezale nie od tego czy rejestrator pracuje, czy nie (poprzez wewnêtrzn¹ bateriê zasilaj¹c¹ zegar). Zegar rozró nia lata przestêpne, natomiast zmiana z czasu letniego na czas zimowy (i odwrotnie) wymaga ustawienia zegara (patrz rozdzia³ 8.4). Wymiany baterii wewnêtrznej dokonuje autoryzowany punkt serwisowy Ustawienie zegara czasu rzeczywistego Ustawienie zegara czasu rzeczywistego mo na przeprowadziæ jedynie przy pomocy odbiornika podczerwieni oraz komputera z zainstalowanym programem Monitor AsPEKT. Po w³o eniu baterii do rejestratora, bez w³o enia karty PCMCIA-ATA i po d³u szym wciœniêciu przycisku zdarzeñ pacjenta wchodzimy w tryb ustawiania zegara. Aktualnie ustawiona data i godzina bêdzie wyœwietlana w górnym prawym rogu monitora komputera w programie Monitor AsPEKT. 13

14 Przez krótkie wciœniêcia przycisku zdarzeñ nastêpuje zmiana wartoœci daty lub godziny, poprzez d³u sze wciœniêcia przechodzimy pomiêdzy polami daty lub godziny (w kolejnoœci: rok, miesi¹c, dzieñ, godzina, minuta). Po ustaleniu prawid³owej daty lub godziny nale y w³o yæ kartê PCMCIA-ATA, co powoduje ustawienie zegara zgodnie z ustalonymi wartoœciami oraz wyjœcie z trybu ustawiania zegara Dziennik pacjenta Je eli w czasie badania pojawi siê jakaœ dolegliwoœæ pacjent powinien wcisn¹æ przycisk zdarzeñ znajduj¹cy siê z przodu AsPEKT 702, AsPEKT 722 Event. Potwierdzeniem, e informacja ta zosta³a przyjêta jest krótkie zaœwiecenie siê diody LED, umieszczonej obok przycisku zdarzeñ. W przypadku AsPEKT 702 na karcie zapisywana jest informacja o naciœniêciu przycisku, dziêki czemu kardiolog w czasie odczytu badania mo e ³atwo zlokalizowaæ moment, w którym pacjent odczu³ dolegliwoœæ. Je eli pacjent naciœnie przycisk zdarzeñ w czasie tej samej minuty badania, to zostanie zapisane tylko pierwsze zdarzenie. W przypadku AsPEKT 722 Event naciœniêcie przycisku zdarzeñ powoduje uruchomienie zapisu sygna³u EKG, dziêki temu na karcie jest rejestrowany sygna³ EKG w chwilach w których pacjent poczu³ dolegliwoœæ. W czasie rejestracji zdarzenia (tak e w trybie automatycznym) przycisk pacjenta jest wy³¹czony. Iloœæ zdarzeñ mo liwych do zapisania w przypadku AsPEKT 702 wynosi 50, natomiast w przypadku AsPEKT 722 Event wynosi Zakoñczenie nagrywania Rejestracja przerwana jest poprzez: Wyjêcie baterii Wyjêcie karty PCMCIA-ATA W przypadku wykrycia przez AsPEKT 702 stanu roz³adowania baterii poni ej progu bezpieczeñstwa nastêpuje natychmiastowe, samoczynne zakoñczenie nagrywania. 9. JAK ZA ADOWAÆ BATERIE W celu wymiany baterii zdejmij klapkê baterii. Wyjmij delikatnie zu yt¹ bateriê i w³ó now¹ nieu ywan¹ bateriê alkaliczn¹ LR6 (AA) zgodnie z kodem umieszczonym na obudowie. Wyczerpanie baterii powoduje zatrzymanie rejestracji. W przypadku AsPEKT 702 zapisane dane na karcie PCMCIA-ATA pozostaj¹ do czasu a uruchomisz ponown¹ rejestracjê z t¹ sam¹ kart¹. AsPEKT 722 Event umo liwia wymianê wyczerpanej baterii bez utraty dotychczas zapisanych zdarzeñ, dziêki czemu istnieje mo liwoœæ kontynuowania badañ po wymianie baterii (nie nale y dokonywaæ wymiany baterii w czasie zapisu zdarzenia). Stan wyczerpania baterii w AsPEKT 722 Event uniemo liwiaj¹cy dalsz¹ jego pracê jest sygnalizowany przez œwiecenie diod¹ w sposób ci¹g³y (do momentu ca³kowitego wyczerpania baterii) 14

15 Zu yte baterie nale y ze wzglêdów na aspekty œrodowiskowe wyrzucaæ do pojemników specjalnie do tego przeznaczonych. 10. KONSERWACJA Czyszczenie: Do czyszczenia rejestratora u ywaæ miêkkiej szmatki lekko wilgotnej z ³agodnym detergentem, po czym nale y rejestrator wysuszyæ. Nie dopuszczaæ do zalania rejestratora wod¹. Usun¹æ wszelkie œrodki przylepne z przewodów pacjenta. U yæ ³agodnego œrodka dezynfekuj¹cego. NIE U YWAÆ: alkoholu lub acetonu do czyszczenia przewodów, poniewa mog³oby to spowodowaæ usztywnienie i popêkanie tworzywa izoluj¹cego. Nie pozostawiaæ baterii w rejestratorze jeœli nie jest u ywany - mog¹ powstaæ uszkodzenia na skutek korozji. 11. PRZECHOWYWANIE Rejestrator AsPEKT 702, AsPEKT722 Event powinien byæ przechowywany w nastêpuj¹cych warunkach: temperatura 0 do 70 C, wilgotnoœæ wzglêdna 10% do 95% (bez kondensacji), powietrze nie powinno byæ zanieczyszczone sk³adnikami wywo- ³uj¹cymi korozjê. 12. WYPOSA ENIE Wyposa enie rejestratora stanowi¹: - torba na rejestrator wraz z pasem 1 sztuka - karta PCMCIA-ATA 1 sztuka - elektrody jednorazowe 30 sztuk - bateria typu LR6 (AA) 1 sztuka Producent nie ponosi odpowiedzialnoœci za skutki u ywania innego typu karty PCM- CIA-ATA ni dostarczonej przez producenta, oraz ogniw zasilaj¹cych innych ni alkaliczne LR6. UWAGA: wszystkie akcesoria s¹ zawsze dostêpne w ASPEL. 15

16 13. OBS UGA KLIENTA W celu uzyskania pomocy w diagnozowaniu wszelkich problemów z dzia³aniem AsPEKT 702, AsPEKT 722 Event nale y skontaktowaæ siê z serwisem: ASPEL S.A. os. H.Sienkiewicza 33, Zabierzów, Polska tel , fax

17 14. WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK AsPEKT 702 Dioda LED sygnalizuj¹ca pracê nie miga: Sprawdziæ biegunowoœæ baterii LR6 (AA) i upewniæ siê, e jest to nowa bateria. Je eli dioda nadal nie miga, sprawdziæ procedurê uruchamiania, upewniæ siê czy u ywana jest odpowiednia karta PCMCIA-ATA i czy jest ona prawid³owo zainstalowana w AsPEKT 702. Brak sygna³u EKG w kanale: (Brak sygna³u lub s³aby sygna³ w jednym lub w kilku kana³ach podczas sprawdzania sygna³u w czasie nadawania danych przez diodê podczerwieni.) Sprawdziæ zamocowanie elektrod (patrz rozdz. 7. 2). Je eli nadal brak sygna³u albo wystêpuje s³aby sygna³, nale y zmieniæ po³o enie elektrod. Mniej ni 48 godzin zapisu EKG na karcie PCMCIA-ATA: Upewnij siê, e u ywane przez Ciebie baterie s¹ bateriami alkalicznymi. Niestety dla uzyskania danych 48 godzinnych nale y powtórzyæ badanie. Brak zapisu informacji o zdarzeniach: Upewnij siê, czy pacjent prawid³owo wykona³ czynnoœæ rejestruj¹c¹ informacje o zdarzeniach (patrz rozdz.8.5), sprawdÿ czy przycisk zdarzeñ dzia³a prawid³owo - mo- esz o tym upewniæ siê uruchamiaj¹c AsPEKT 702 i w czasie transmisji danych przez podczerwieñ zmieniaæ wartoœæ wzmocnienia; je eli wartoœci wzmocnienia zmieniaj¹ siê po ka dym wciœniêciu przycisku zdarzeñ w trakcie wysy³ania danych EKG to przycisk zdarzeñ dzia³a prawid³owo. Dioda LED po w³o eniu baterii nie sygnalizuje rozpoczêcia pracy przez rejestrator (brak migania) Rejestrator by³ w stanie zapisu w ci¹gu ostatnich 3 minut. Na karcie znajduje siê zapisane badanie, które w tym przypadku jest chronione przed nadpisaniem. Aby rozpocz¹æ nowy zapis nale y odczekaæ oko³o 3 minuty i po tym czasie w³o yæ bateriê do rejestratora lub w³o yæ bateriê do rejestratora z wyci¹gniêt¹ kart¹ PCMCIA, odczekaæ a dioda LED mignie 3-krotnie (oko³o 5 sekund), nastêpnie wyj¹æ bateriê, wsun¹æ kartê do rejestratora i za³o yæ bateriê. 17

18 AsPEKT 722 Event Dioda LED sygnalizuj¹ca pracê po naciœniêciu przycisku zdarzeñ nie miga: Sprawdziæ biegunowoœæ baterii LR6 (AA) i upewniæ siê, e jest to nowa bateria. Je eli dioda nadal nie miga, sprawdziæ procedurê uruchamiania, upewniæ siê czy u ywana jest odpowiednia karta PCMCIA-ATA i czy jest ona prawid³owo zainstalowana w AsPEKT 722 Event. Brak sygna³u EKG w kanale: (Brak sygna³u lub s³aby sygna³ w jednym lub w kilku kana³ach podczas sprawdzania sygna³u w czasie nadawania danych przez diodê podczerwieni.) Sprawdziæ zamocowanie elektrod (patrz rozdz. 7. 2). Je eli nadal brak sygna³u albo wystêpuje s³aby sygna³, nale y zmieniæ po³o enie elektrod. Po uruchomieniu cztery krótkie migniêcia diody pojawi³y siê dwukrotnie, rejestrator pracuje wed³ug innych ustawieñ ni zapisane na karcie: Upewnij siê, e prawid³owo wykonano konfiguracjê czasów i trybu pracy rejestratora, upewnij siê, e karta jest prawid³owo, wykonaj ponownie konfiguracjê czasów i trybu pracy rejestratora. Brak zapisu zdarzeñ: Upewnij siê, czy pacjent zarejestrowa³ zdarzenie przez naciœniêcie przycisku zdarzeñ podczas pracy rejestratora, sprawdÿ czy przycisk zdarzeñ dzia³a prawid³owo - mo esz o tym upewniæ siê uruchamiaj¹c AsPEKT 722 Event z nowymi ustawieniami. Po rozpoczêciu pracy wg nowych ustawieñ rejestrator przejdzie w tryb transmisji IrDA w którym krótkie naciœniêcia przycisku zdarzeñ powoduj¹ zapalanie diody. Je eli wraz z naciœniêciem przycisku zdarzeñ dioda siê zapala to przycisk dzia³a prawid³owo. Dioda LED po w³o eniu baterii nie sygnalizuje rozpoczêcia pracy przez rejestrator (brak migania) Rejestrator by³ w stanie zapisu w ci¹gu ostatnich 3 minut. Na karcie znajduje siê zapisane badanie, które w tym przypadku jest chronione przed nadpisaniem. Aby rozpocz¹æ nowy zapis nale y odczekaæ oko³o 3 minuty i po tym czasie w³o yæ bateriê do rejestratora lub w³o yæ bateriê do rejestratora z wyci¹gniêt¹ kart¹ PCMCIA, odczekaæ a dioda LED mignie 3-krotnie (oko³o 5 sekund), nastêpnie wyj¹æ bateriê, wsun¹æ kartê do rejestratora i za³o yæ bateriê. 18

19 15. DEKLARACJA DOTYCZ CA KOMPATYBILNOŒCI ELEKTRO- MAGNETYCZNEJ Porada i deklaracja producenta - emisja elektromagnetyczna Rejestrator AsPEKT 702, AsPEKT 722 Event przeznaczony jest do użycia w określonym poniżej środowisku elektromagnetycznym. Klient lub użytkownik rejestratora AsPEKT 702, AsPEKT 722 Event powinien się upewnić, że jest on używany w takim środowisku. Badanie emisyjności Emisja zakłóceń RF CISPR 11 Emisja zakłóceń RF CISPR 11 Emisja zakłóceń harmonicznych IEC Emisja - wahania napięcia i migotanie światła IEC Zgodność Grupa 1 Klasa B Nie ma zastosowania Nie ma zastosowania Środowisko elektromagnetyczne - porada Rejestrator AsPEKT 702, AsPEKT 722 Event wykorzystuje energię RF (częstotliwości radio- wych) tylko dla swych wewnętrznych funkcji. Dlatego jego emisja RF jest bardzo niska i nie istnieje możliwość wywołania zakłóceń w pobliskich urządzeniach elektronicznych Rejestrator AsPEKT 702, AsPEKT 722 Event jest odpowiedni do użycia we wszystkich zastosowaniach (środowiskach) w tym mieszkalnego, oraz może być bezpośrednio podłączony do publicznej niskonapię-ciowej sieci zasilającej, która zasila budynki używane do celów mieszkalnych 19

20 Porada i deklaracja producenta - odporność elektromagnetyczna Rejestrator AsPEKT 702, AsPEKT 722 Event przeznaczony jest do użycia w określonym poniżej środowisku elektromagnetycznym. Klient lub użytkownik rejestratora AsPEKT 702, AsPEKT 722 Event powinien się upewnić, że jest on używany w takim środowisku. Badanie odporności Wyładowania elektrostatyczne (ESD) IEC Szybkie elektryczne stany przejściowe (BURST) IEC Udary IEC Zapady napięcia, krótkie przerwy i zmiany napięcia na wejściowych liniach zasilających IEC Pole magnetyczne oczęstotliwości sieci elektroenergetycznej (50/60 Hz) IEC Poziom badań IEC ±6kV (kontaktowe) Poziom zgodności Środowisko elektromagnetyczne - porada ±6kV Podłogi powinny być drewniane, (kontaktowe) betonowe lub z płytek cerami- cznych. Jeżeli podłogi są pokryte syntetycznym materiałem, wilgo- ± 8kV ±8kV tność względna powinna wynosić (przez powietrze) (przez powietrze) przynajmniej 30 %. ±2kV (linie zasilające) ± 1kV (linie wej/wyj) ±1kVmiędzy linią (liniami) a linią (liniami) ± 2kVmiędzy linią (liniami) a ziemią <5%UT ( >95%dipwU) T dla 0,5 okresu Nie ma zastosowania Nie ma zastosowania 40 %UT (60 %dipwu) T Nie ma dla 5 okresów zastosowania 70 %UT (30 %dipwu) T dla 25 okresów <5%UT ( >95%dipwU) T dla 5 sekund 3 A/m 3 A/m Pole magnetyczne o częstotliwości sieci elektroenergetycznej powinno być na poziomie charakterysty- cznym dla typowej lokalizacji w typowym środowisku handlowym lub szpitalnym UWAGA UT jest napięciem sieciowym AC przed zastosowaniem poziomu badań. 20

21 Porada i deklaracja producenta - odporność elektromagnetyczna Rejestrator AsPEKT 702, AsPEKT 722 Event przeznaczony jest do użycia w określonym poniżej środowisku elektromagnetycznym. Klient lub użytkownik rejestratora AsPEKT 702, AsPEKT 722 Event powinien się upewnić, że jest on używany w takim środowisku. Badanie odporności Poziom badań IEC Poziom zgodności Środowisko elektromagnetyczne - porada Zaburzenia promieniowe IEC V/m 80 MHz do 2,5 GHz 3 V/m Przenośne i ruchome urządzenia komunika- cyjne RF (o częstotliwości radiowej) nie po- winny być używane bliżej od żadnej części rejestratora AsPEKT 702, AsPEKT 722 Event włączając kable, jak zalecane odstępy izola- cyjne wyznaczone z równania odpowiednio do częstotliwości nadajnika. Zalecane odstępy izolacyjne d=1.2 P 80 MHz do 800 MHz d=2.3 P 800 MHz do 2,5 GHz gdzie P jest maksymalną mocą wyjścio-wą nadajnika w watach (W) według pro-ducenta nadajnika oraz d jest zalecanym odstępem izolacyjnym w metrach (m). Moc pola stałego nadajnika RF, określona przez a miejscowy elektromagnetyczny pomiar ) powinien być mniejszy jak poziom zgodności w b każdym zakresie częstotliwości ) Zakłócenie może wystąpić w pobliżu urządzenia oznaczonego następującym symbolem: UWAGA 1. Przy 80 MHz i 800 MHz, ma zastosowanie wyższy zakres częstotliwości. U WAGA 2. Wskazówki te mogą nie mieć zastosowania we wszystkich sytuacjach. Elektromagnetyczna propagacja jest powodowana przez absorpcję i odbicie od struktury, obiektu i ludzi. a) Moc pola od stałych nadajników, takich jak stacje bazowe radiotelefonów (komórkowych /bezprzewodowych) oraz naziemnych przenośnych radiostacji, amatorskich radiostacji, AM i FM programów radiowych i programów telewizyjnych nie może być precyzyjnie przewidywana. Aby oszacować elektromagnetyczne środowisko spowodowane stałymi nadajnikami RF, powinien być wzięty pod uwagę miejscowy elektromagnetyczny pomiar. Jeżeli zmierzona wartość mocy pola w miejscu, w którym rejestrator AsPEKT 702, AsPEKT 722 Event jest używany przekracza dopuszczalny powyższy poziom zgodności RF, to rejestrator powinien być obserwowany, aby zweryfikować normalne działanie. Jeżeli nienormalne działanie jest obserwowane, mogą być wymagane dodatkowe działania, takie jak obrót lub przeniesienie rejestratora AsPEKT 702, AsPEKT 722 Event. b) Powyżej zakresu częstotliwości 150 khz do 80 MHz, moc pola powinna być mniejsza niż 3 V/m. 21

22 Zalecane odstępy izolacyjne pomiędzy przenośnymi i mobilnymi urządzeniami komunikacyjnymi RF a rejestratorem AsPEKT 702, AsPEKT 722 Event Rejestrator AsPEKT 702, AsPEKT 722 Event jest przeznaczony do używania w środowisku elektromagnetycznym, w którym zakłócenia promieniowe RF są kontrolowane. Klient lub użytkownik rejestratora AsPEKT 702, AsPEKT 722 Event może pomóc zapobiec zakłóceniom elektromagnetycznym poprzez zachowywanie minimalnej odległości pomiędzy przenośnymi i mobilnymi urządzeniami komunikacyjnymi RF a rejestratorem jak jest to poniżej zalecane, według max mocy wyjściowej urządzeń komunikacyjnych. Max zakres mocy wyjściowej nadajnika [W] 0,01 0, Odstęp izolacyjny według częstotliwości nadajnika [m] 26 MHz do 80 MHz d=1.2 0,12 0,38 1,2 3,8 12 P 80 MHz do 800 MHz d=1.2 0,12 0,38 1,2 3,8 12 P 800 MHz do 2,5 GHz d=2.3 0,23 0,73 2,3 7,3 23 P Dla max mocy wyjściowej nadajników nie przytoczonych powyżej, zalecany odstęp izolacyjny [d] w metrach [m] może byćoszacowany używając równania odpowiednio do częstotliwości nadajnika, gdzie P jest max macą wyjściową nadajnika w watach [W] według producenta nadajnika. U WAGA 1. Dla zakresu 80 MHz do 800 MHz, ma zastosowanie odstęp izolacyjny dla zakresu wyższej częstotliwości. U WAGA 2. Wskazówki te mogą nie mieć zastosowania we wszystkich sytuacjach. Na elektromagnetyczną propagację ma wpływ absorpcja i odbicie od struktur otoczenia, obiektów i ludzi. 22

23 15. Znaczenie symboli Uwaga zajrzyj do dokumentacji towarzysz¹cej Data produkcji Adres producenta Czêœæ aplikacyjna typu CF Maksymalna liczba identycznych opakowañ, które mog¹ byæ spiêtrzane jedno na drugim, gdzie n jest liczb¹ graniczn¹ Opakowanie transportowe powinno byæ chronione przed wilgoci¹ Wskazuje w³aœciwe pionowe po³o enie opakowania transportowego Zawartoœæ opakowania transportowego jest krucha i dlatego powinno ono byæ ostro nie przemieszczane Zakres temperatur do transportu i magazynowania 23

24 SPIS TREŒCI 1. Przeznaczenie 4 2. Mo liwoœci funkcjonalne 4 3. Podstawowe parametry techniczno-eksploatacyjne 5 4. Producent 5 5. Rozmieszczenie elementów regulacyjnych 6 6. Oznaczenie 7 7. Obs³uga AsPEKT 702, AsPEKT 722 Event Przygotowanie pacjenta do badania Pod³¹czenie elektrod do pacjenta Czyszczenie kabla pacjenta Zalecenia dla pacjenta Bezpieczeñstwo pacjenta Dodatkowe mo liwoœci AsPEKT Jak wykonaæ badanie Rozpoczêcie nowego badania przy u yciu AsPEKT Rozpoczêcie nowego badania przy u yciu AsPEKT 722 Event Ustawienie wzmocnienia (dotyczy AsPEKT 702) Zegar czasu rzeczywistego Ustawianie zegara czasu rzeczywistego Dziennik pacjenta Zakoñczenie nagrywania Jak za³adowaæ baterie Konserwacja Przechowywanie Wyposa enie Obs³uga klienta Wykrywanie i usuwanie usterek Deklaracja dotycz¹ca kompatybilnoœci elektromagnetycznej Znaczenie symboli 23 24