MODEL 123 INSTRUKCJA OBS UGI KALIBRATOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MODEL 123 INSTRUKCJA OBS UGI KALIBRATOR"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBS UGI KALIBRATOR MODEL 123 PRZEDSIÊBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW INTROL Sp. z o.o. ul. Koœciuszki 112, Katowice tel. 032/ , , fax 032/ Dzia³ czujniki: tel. 032/ ,

2 W AŒCIWOŒCI: ma (obci¹ enie 1 kω, zasilanie w pêtli 24 V) ,00 mv, 0-1,000 V, 0-12 V 3. Termoelementy K, J, E, T ( 0 C i 0 F) 4. Czêstotliwoœæ Hz 5. Podstawowa dok³adnoœæ 0,025 % 6. Prosta obs³uga za pomoc¹ klawiatury 7. Funkcje "Easy Step" i "Auto Ramp" 8. Wybór 0-20 ma lub 0-24 ma 9. Wejœcie % (ma, mv, V) 10. Sygnalizacja dÿwiêkowa, gdy wyjœcie jest otwarte (ma) lub zwarte (mv, V) 2

3 SPIS TREŒCI 1. Opis pulpitu Instrukcja obs³ugi Wyjœcie ma a. Ogólna obs³uga 4-20 ma b. Wybór 0-20 ma lub 0-24 ma c. Wprowadzanie wartoœci mniejszych ni Wyjœcie mv, V a. Ogólna obs³uga mv b. Wybór 0-1 V lub 0-12 V c. Wprowadzanie wartoœci mniejszych ni Wyjœcie czêstotliwoœci, Hz Kalibrowanie termoelementu w 0 C, 0 F a. Ogólna obs³uga b. Wybór 0 C lub 0 F c. Wybór typu termoelementu K, J, E lub T d. Wprowadzanie ujemnych temperatur "% Input" dla funkcji ma, mv i V "Easy Step" dla funkcji ma, mv i V "Auto Ramp" dla funkcji ma, mv i V Uzyskiwanie ujemnego wyjœcia Charakterystyka elektryczna (23 0 C±5 0 C, 3 minuty po w³¹czeniu zasilania) Zastosowanie zasilacza AC Zastosowanie zewnêtrznego pojemnika na baterie Wymiana baterii

4 1. Opis pulpitu 1. wyœwietlacz lcd (ciek³okrystaliczny) 2. gniazdo termoelementu 3. przycisk on/off (w³¹czania / wy³¹czania) 4. przycisk "shift" (przesuwania) 5. prze³¹cznik wyboru funkcji 6. klawiatura numeryczna i funkcji 7. wspornik 8. gniazdo wejœcia zasilacza ac 9. wyprowadzenia wyjœcia 1. mvahz: Jednostki mA: Zakres dla ma 3. %: Procenty 4. JKET: Typ termoelementu 5. : Równomierny wzrost lub spadek (Ramp) 6. OPR: Dzia³anie, Wyjœcie, Normalne 7. OL: Przeci¹ enie, Wyjœcie, Nienormalne 8. STBY: Gotowoœæ, Trwa wew. kalibrowanie 9. SHIFT: Wybór funkcji SHIFT 10. S³aba bateria 4

5 1. Aby wybraæ ¹dany zakres w ma, nale y nacisn¹æ przycisk SHIFT, a nastêpnie jeden z przedstawionych na rysunku trzech przycisków. 2. Aby wybraæ ¹dany zakres w mv lub V, nale y nacisn¹æ przycisk SHIFT, a nastêpnie przycisk przedstawiony na rysunku. 3. Aby wybraæ 0 C lub 0 F, nale y nacisn¹æ przycisk SHIFT, a nastêpnie przycisk przedstawiony na rysunku. 5

6 4. Aby wybraæ ¹dany typ termoelementu, nale y nacisn¹æ przycisk SHIFT, a nastêpnie przycisk przedstawiony na rysunku. 5. Aby realizowaæ funkcjê "Auto-ramp", nale y nacisn¹æ przycisk SHIFT, a nastêpnie przycisk przedstawiony na rysunku. Aby zatrzymaæ funkcjê "Auto-ramp", nale y powtórnie nacisn¹æ przycisk przedstawiony na rysunku. 6. Aby wprowadziæ ujemn¹ wartoœæ temperatury, nale y nacisn¹æ przycisk przedstawiony na rysunku. Albo nacisn¹æ przycisk SHIFT, a nastêpnie przycisk przedstawiony na rysunku przed wprowadzeniem wartoœci procentowych dla funkcji ma, mv i V. 7. Gdy kalibrator pracuje w trybie SHIFT i wprowadzane s¹ wartoœci procentowe, nale y naciskaæ przyciski przedstawione na rysunku, aby zmieniæ wartoœæ %. 6

7 8. Zawsze nale y nacisn¹æ ten przycisk, aby zakoñczyæ wprowadzanie wartoœci liczbowej. 2. Instrukcja obs³ugi 1.Wyjœcie ma 1a. Ogólna obs³uga 4-20 ma 1 W³¹czyæ zasilanie i czekaæ, a zniknie symbol STBY (oko³o 1 min.) 2 Po³¹czyæ odpowiednio przewody sprawdzania ze z³¹czami wyjœcia kalibratora (czarny z czarnym, czerwony z czerwonym). W razie koniecznoœci u yæ zacisków krokodylkowych. 3 Przesun¹æ prze³¹cznik suwakowy w po³o enie ma. 4 U ywaj¹c klawiatury (w³¹cznie z przecinkiem dziesiêtnym), wprowadziæ bezpoœrednio wartoœæ w ma. 5 Za pomoc¹ przewodów sprawdzania lub zacisków krokodylkowych, dokonaæ pod³¹czenia do zacisków kalibrowanego przyrz¹du. UWAGA: Zawsze nale y poczekaæ, a zniknie symbol STBY (gotowoœæ) na wyœwietlaczu LCD, przed jak¹kolwiek operacj¹. UWAGA: Mo na wprowadziæ maksymalnie 5 znaków. Gdy u ytkownik wprowadzi mniej ni 5 znaków (1 do 4 znaków), musi on nacisn¹æ ENTER, aby zasygnalizowaæ koniec wprowadzania. Gdy u ytkownik wprowadzi 5 lub wiêcej znaków, kalibrator automatycznie zakoñczy wprowadzanie i poda na wyjœciu wpisan¹ wartoœæ pr¹du. 7

8 1b. Wybór 0-20 ma lub 0-24 ma Nastawieniem domyœlnym dla funkcji ma jest 4-20 ma. U ytkownik mo e jednak wybraæ 0-20 ma lub 0-24 ma przez naciœniêcie przycisku SHIFT dla wprowadzenia trybu SHIFT. Nastêpnie musi nacisn¹æ przycisk NUMER 2 lub NUMER 3, aby wybraæ ¹dany zakres pr¹du DC. Po wybraniu zakresu, nale y nacisn¹æ przycisk SHIFT, aby wyjœæ z trybu SHIFT. Odpowiedni symbol zakresu pr¹du zostaje wyœwietlony na LCD. 1c. Wprowadzanie wartoœci mniejszych ni 1 Dla funkcji ma, standardowym sposobem wprowadzania wartoœci mniejszych ni 1 jest naciœniêcie poprzedzaj¹cego zera, przed naciœniêciem kropki (w znaczeniu przecinka) dziesiêtnej. Chocia kropkê dziesiêtn¹ mo na wprowadziæ, to kropka dziesiêtna nie jest pokazywana na LCD. 8

9 2. Wyjœcie mv, V 2a. Ogólna obs³uga mv 1 W³¹czyæ zasilanie i czekaæ, a zniknie symbol STBY (oko³o 2 min.) 2 Po³¹czyæ odpowiednio przewody sprawdzania ze z³¹czami wyjœcia kalibratora (czarny z czarnym, czerwony z czerwonym). W razie koniecznoœci u yæ zacisków krokodylkowych. 3 Przesun¹æ prze³¹cznik suwakowy w po³o enie mv, V. 4 U ywaj¹c klawiatury (w³¹cznie z przecinkiem dziesiêtnym), wprowadziæ bezpoœrednio wartoœæ w mv, V. 5 Za pomoc¹ przewodów sprawdzania lub zacisków krokodylkowych, dokonaæ pod³¹czenia do zacisków kalibrowanego przyrz¹du. UWAGA: Zawsze nale y poczekaæ, a zniknie symbol STBY (gotowoœæ) na wyœwietlaczu LCD, przed jak¹kolwiek operacj¹. UWAGA: Mo na wprowadziæ maksymalnie 5 znaków. Gdy u ytkownik wprowadzi mniej ni 5 znaków (1 do 4 znaków), musi on nacisn¹æ ENTER, aby zasygnalizowaæ koniec wprowadzania. Gdy u ytkownik wprowadzi 5 lub wiêcej znaków, kalibrator automatycznie zakoñczy wprowadzanie i poda na wyjœciu wpisan¹ wartoœæ napiêcia. 9

10 2b. Wybór 0-1 V lub 0-12 V Nastawieniem domyœlnym dla funkcji mv, V jest 0-100,00 mv. U ytkownik mo e jednak wybraæ 0-1,0000 V lub 0-12, 000 V przez naciœniêcie przycisku SHIFT dla wprowadzenia trybu SHIFT. Nastêpnie musi powtarzaæ naciskanie przycisku NUMER 4, aby wybraæ ¹dany zakres napiêcia DC. Po wybraniu zakresu, nale y nacisn¹æ przycisk SHIFT, aby wyjœæ z trybu SHIFT. Odpowiedni symbol zakresu napiêcia zostaje wyœwietlony na LCD. 2c. Wprowadzanie wartoœci mniejszych ni 1 Dla funkcji mv / V, standardowym sposobem wprowadzania wartoœci mniejszych ni 1 jest naciœniêcie poprzedzaj¹cego zera, przed naciœniêciem kropki (w znaczeniu przecinka) dziesiêtnej. Chocia kropkê dziesiêtn¹ mo na wprowadziæ, to kropka dziesiêtna nie jest pokazywana na LCD. 10

11 3. Wyjœcie czêstotliwoœci, Hz 1. W³¹czyæ zasilanie i po³¹czyæ odpowiednio przewody sprawdzania ze z³¹czami wyjœcia kalibratora (czarny z czarnym, czerwony z czerwonym). W razie koniecznoœci u yæ zacisków krokodylkowych. 2. Przesun¹æ prze³¹cznik suwakowy w po³o enie Hz. 3. U ywaj¹c klawiatury (w³¹cznie z przecinkiem dziesiêtnym), wprowadziæ bezpoœrednio wartoœæ w Hz. 4. Za pomoc¹ przewodów sprawdzania lub zacisków krokodylkowych, dokonaæ pod³¹czenia do zacisków kalibrowanego przyrz¹du. 5. Poniewa nie wszystkie czêstotliwoœci z zakresu 126 do Hz s¹ osi¹galne, kalibrator automatycznie przestraja (i wyœwietla) wartoœæ wejœcia wpisan¹ przez u ytkownika do najbli szej osi¹galnej czêstotliwoœci, zawsze wiêkszej lub równej wejœciu u ytkownika. UWAGA: Rozdzielczoœæ funkcji Hz wynosi 1Hz. Dla zakresu Hz osi¹galne s¹ wszystkie poœrednie czêstotliwoœci. Jednak e dla zakresu Hz, nastawiæ mo na nie wszystkie czêstotliwoœci (w sumie dostêpnych jest 604 czêstotliwoœci). Dostêpne czêstotliwoœci zamieszczono w rozdziale III. Zestawienie danych elektrycznych. 4. Kalibrowanie termoelementu w 0 C, 0 F 4a. Ogólna obs³uga 1. W³¹czyæ zasilanie i czekaæ, a zniknie symbol STBY (oko³o 1 min.) 2. W³¹czyæ odpowiedni przewód ³¹cz¹cy (przewód ³¹cz¹cy typu K dla termoelementu typu K, przewód ³¹cz¹cy typu J dla termoelementu typu J,...) do wyjœcia TC kalibratora i do kalibrowanego termometru. 3. Przesun¹æ prze³¹cznik suwakowy w po³o enie 0 C, 0 F. 4. U ywaj¹c klawiatury (w³¹cznie z przyciskiem minus), wprowadziæ bezpoœrednio wartoœæ temperatury. 11

12 UWAGA: Mo na w³¹czyæ odpowiedni przewód ³¹cz¹cy do wyjœcia TC kalibratora nawet przed w³¹czeniem zasilania, w celu uzyskania lepszej równowagi cieplnej miêdzy koñcówkami TC i przewodem ³¹cz¹cym termoelementu. UWAGA: Tylko dla funkcji 0 C, 0 F dopuszczalne jest wprowadzanie wartoœci ujemnych. Aby wprowadziæ ujemn¹ wartoœæ temperatury, nale y najpierw nacisn¹æ przycisk "-" minus. Uwaga: Mo na wprowadziæ maksymalnie 4 znaki (w³¹cznie ze znakiem "-"). Gdy zostan¹ wprowadzone mniej ni 4 znaki (1 do 3 znaków) u ytkownik musi nacisn¹æ przycisk ENTER, aby zasygnalizowaæ koniec wprowadzania. Gdy u ytkownik wprowadzi 4 lub wiêcej znaków, kalibrator automatycznie zakoñczy wprowadzanie i poda na wyjœciu wpisan¹ wartoœæ temperatury. 12

13 4b. Wybór 0 C lub 0 F U ytkownik mo e wybraæ 0 C, 0 F przez naciœniêcie przycisku SHIFT dla wprowadzenia trybu SHIFT. Nastêpnie musi powtarzaæ naciskanie przycisku NUMER 5, aby wybraæ ¹dan¹ jednostkê temperatury. Po wybraniu ¹danej jednostki, nale y ponownie nacisn¹æ przycisk SHIFT, aby wyjœæ z trybu SHIFT. Odpowiedni symbol 0 C, 0 F zostaje wyœwietlony na LCD. 13

14 4c. Wybór typu termoelementu K, J, E lub T U ytkownik mo e wybraæ typ K, J, E lub T termoelementu przez naciœniêcie przycisku SHIFT dla wprowadzenia trybu SHIFT. Nastêpnie musi powtarzaæ naciskanie przycisku NUMER 6, aby wybraæ ¹dany typ termoelementu. Po wybraniu ¹danego typu, nale y ponownie nacisn¹æ przycisk SHIFT, aby wyjœæ z trybu SHIFT. Odpowiedni symbol (K, J, E lub T) typu termoelementu zostaje wyœwietlony na LCD. 4d. Wprowadzanie ujemnych temperatur Rozdzielczoœæ dla temperatury wynosi 1 stopieñ, wiêc kropka dziesiêtna s³u y do wprowadzania znaku "-". Aby wprowadziæ ujemn¹ wartoœæ temperatury, nale y najpierw nacisn¹æ przycisk "-" minus. 14

15 5. "% Input" dla funkcji ma, mv i V Dla funkcji ma, mv lub V, mo na wprowadzaæ wartoœci procentowe. Aby wprowadziæ wartoœci procentowe (%): 1. Najpierw nale y nacisn¹æ przycisk SHIFT, na wyœwietlaczu LCD pojawi siê symbol SHIFT. 2. Najpierw nacisn¹æ przycisk %, a nastêpnie wpisaæ wartoœæ liczbow¹ (brak wpisanej wartoœci liczbowej oznacza, e rozdzielczoœæ dla % wynosi 1 %). 3. Po wprowadzeniu wartoœci procentowej, znak % zostaje wyœwietlony w górnym wierszu LCD, a odpowiednia wartoœæ bêdzie wyœwietlona w wierszu dolnym LCD. 4. Ta odpowiednia wartoœæ obliczana jest w oparciu o wybrany zakres ma: 1 % = 0,16 ma 0-20 ma: 1 % = 0,2 ma 0-24 ma: 1 % = 0,24 ma mv: 1% = 1 mv 0-1 V: 1% = 0,01 V 0-12 V: 1% = 0,12 V 5. Aby opuœciæ tryb wprowadzania wartoœci procentowych, nale y powtórnie nacisn¹æ przycisk SHIFT. 6. Po naciœniêciu przycisku SHIFT, górny wiersz wyœwietlacza LCD bêdzie pusty, podczas gdy wiersz dolny zachowa ostatni¹ wartoœæ. 15

16 6. "Easy Step" dla funkcji ma, mv i V W czasie wprowadzania wartoœci procentowych, gdy kalibrator pozostaje w trybie SHIFT, mo na wykonywaæ krok w górê lub w dó³ o wprowadzony procent. Maksymalna wartoœæ procentowa to100 %, a minimalna 0 %. Je eli kolejny krok w górê lub w dó³ powoduje przekroczenie maksimum lub minimum wartoœci procentowych, wartoœæ procentowa pozostaje na poprzednim kroku. Przyk³ad 1: Krok w górê i w dó³ (25 %): 25% -> 50% -> 75% -> 100% -> 75% -> 50% -> 25% -> 0% -> 25% Przyk³ad 2: Krok w górê i w dó³ (30 %): 30% -> 60% -> 90% -> 60% -> 30% -> 0% -> 30% 7. "Auto Ramp" dla funkcji ma, mv i V Dla funkcji ma, mv i V mo na korzystaæ z funkcji "Auto Ramp", czyli równomiernego, jednostajnego wzrostu lub spadku (ogólnie mówi¹c: zmiany) wybranej wielkoœci. Aby uruchomiæ tê funkcjê, nale y: 1. Nacisn¹æ przycisk SHIFT, aby wejœæ do trybu SHIFT. 2. Nacisn¹æ przycisk NUMER 7, aby rozpocz¹æ. 3. Funkcja "Ramp" daje wzrost od 0 % do 100%, a nastêpnie spadek od 100 % do 0 % i tak dalej cyklicznie. Rozdzielczoœæ ka dego kroku wynosi 1 % (w stosunku do wybranego zakresu), a interwa³ czasowy 0,08 sekund. Tak wiêc zmiana od 0 do 100 % wymaga 8 sekund. 4. Dla przejœciowego zatrzymania dzia³ania funkcji zmiany, nale y nacisn¹æ przycisk NUMER 7. Wówczas wyjœcie zatrzyma siê na wartoœci osi¹gniêtej w chwili naciœniêcia przycisku NUMER 7. Ta w³aœciwoœæ u³atwia sprawdzanie punktu prze³¹czania badanego urz¹dzenia, takiego jak np. sterownik zaworu. 5. Dla ponownego uruchomienia, nale y ponownie nacisn¹æ przycisk NUMER Aby wróciæ do zwyk³ego trybu wyjœcia, nale y ponownie nacisn¹æ przycisk SHIFT w czasie, gdy funkcja "Ramp" jest przejœciowo zatrzymana. 16

17 100% 1% na KROK 100 KROKÓW 0% 0% 8sek. 8sek. 17

18 UWAGA: Nie naciskaæ adnego przycisku, gdy kalibrator realizuje funkcjê "Ramp" (z wyj¹tkiem przycisku NUMER 7 dla zatrzymania funkcji "Ramp"). 18

19 8. Uzyskiwanie ujemnego wyjœcia Je eli potrzebne jest wyjœcie ujemne (dla ma, mv lub V), mo na to uzyskaæ przez zamianê miejscami obu przewodów wyjœcia kalibratora. czerwony czarny czerwony czarny 19

20 3. Charakterystyka elektryczna (23 0 C±5 0 C, 3 minuty po w³¹czeniu zasilania) ma, pr¹d sta³y (DC) (maksymalne obci¹ enie 1kΩ, zasilanie w pêtli 24 V) Zakres Rozdzielczoœæ Dok³adnoœæ 4-20 ma, 0-20 ma, 0-24 ma 1 μa ± 0,025 % ± 3 μa Sygna³ dÿwiêkowy w³¹cza siê, gdy wyjœcie jest otwarte i podany pr¹d > 1 ma mv, V, napiêcie sta³e (DC) (pr¹d zasilania 1 ma) Zakres Rozdzielczoœæ Dok³adnoœæ 0-100,00 mv 10 μv ± 0,05 % ± 30 μv 0-10,000 V 1 ma ± 0,05 % ± 3 mv 0-1,0000 V 100 μv ± 0,05 % ± 300 μv Sygna³ dÿwiêkowy w³¹cza siê, gdy wyjœcie jest zwarte i podane napiêcie > 10 mv Termoelementy typu K, J, E, T (Rozdzielczoœæ 1 0 C, 1 0 F, minimalne obci¹ enie 1kΩ) Zakres Rozdzielczoœæ Zakres Rozdzielczoœæ K: -200 do 0 0 C ± 1,1 0 C K: -328 do 32 0 F ± 2,0 0 F K: 0 do C ± 0,8 0 C K: 32 do F ± 1,5 0 F J: -100 do 0 0 C ± 0,9 0 C J: -148 do 32 0 F ± 1,6 0 F J: 0 do C ± 0,7 0 C J: 32 do F ± 1,2 0 F E: -100 do 0 0 C ± 0,9 0 C E: -148 do 32 0 F ± 1,6 0 F E: 0 do C ± 0,7 0 C E: 32 do F ± 1,2 0 F T: -200 do 0 0 C ± 1,0 0 C T: -328 do 32 0 F ± 1,8 0 F T: 0 do C ± 0,8 0 C T: 32 do F ± 1,5 0 F 0 F 20

21 Czêstotliwoœæ (1-125 Hz, minimalne obci¹ enie 1kΩ) Zakres Rozdzielczoœæ Dok³adnoœæ Hz 1 Hz ± 0,04 Hz Osi¹galne (dostêpne) czêstotliwoœci ( Hz, dok³adnoœæ ± 0,01 % ± 0,04 Hz, minimalne obci¹ enie 1kΩ) 126,00 127,03 128,07 129,13 130,20 131,30 132,41 133,54 134,12 135,28 136,46 137,06 138,27 139,50 140,13 141,40 142,04 143,34 144,00 145,34 146,02 147,40 148,10 149,52 150,24 151,69 152,43 153,18 154,70 155,47 156,25 157,03 158,62 159,43 160,25 161,08 162,76 163,61 164,47 165,34 166,22 167,11 168,01 169,83 170,76 171,70 172,65 173,61 174,58 175,56 176,55 177,55 178,57 179,59 180,63 181,68 182,74 183,82 184,91 186,01 187,12 188,25 189,39 190,54 191,71 192,90 194,09 195,31 196,54 197,78 199,04 200,32 201,61 202,92 204,24 205,59 206,95 208,33 209,73 211,14 212,58 214,04 215,51 217,01 218,53 220,07 221,63 223,21 224,82 226,44 228,10 229,77 231,48 233,20 234,96 236,74 238,54 240,38 242,24 244,14 246,06 248,01 250,00 252,01 254,06 256,14 258,26 260,41 262,60 264,83 267,09 269,39 271,73 274,12 276,54 279,01 281,53 284,09 286,69 289,35 292,05 294,81 297,61 300,48 303,39 306,37 309,40 312,50 315,65 318,87 322,16 325,52 328,94 332,44 336,02 339,67 343,40 347,22 351,12 355,11 359,19 363,37 367,64 372,02 376,50 381,09 385,80 390,62 395,56 400,64 405,84 411,18 416,66 422,29 428,08 434,02 440,14 446,42 452,89 459,55 466,41 473,48 480,76 488,28 490,19 492,12 494,07 496,03 498,00 500,00 502,00 504,03 506,07 508,13 510,20 512,29 514,40 516,52 518,67 520,83 523,01 525,21 527,42 529,66 531,91 534,18 536,48 538,79 541,12 543,47 545,85 548,24 550,66 553,09 555,55 558,03 560,53 563,06 565,61 568,18 570,77 573,39 576,03 578,70 581,39 584,11 586,85 589,62 592,41 595,23 598,08 600,96 603,86 606,79 609,75 612,74 615,76 618,81 621,89 625,00 628,14 631,31 634,51 637,75 641,02 644,32 647,66 651,04 654,45 657,89 661,37 664,89 668,44 672,04 675,67 679,34 683,06 686,81 690,60 694,44 698,32 702,24 706,21 710,22 714,28 718,39 722,54 726,74 730,99 735,29 739,64 744,04 748,50 753,01 757,57 762,19 766,87 771,60 776,39 781,25 786,16 791,13 796,17 801,28 806,45 811,68 816,99 822,36 827,81 833,33 838,92 844,59 850,34 856,16 862,06 868,05 874,12 880,28 886,52 892,85 899,28 905,79 912,40 919,11 925,92 932,83 939,84 946,96 954,19 961,53 968,99 976,56 984,25 992,06 21

22 1000, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 22

23 Ogólna charakterystyka: Typ baterii: bateria alkaliczna 9 V Zapotrzebowanie pr¹dowe: 60 ma ma Wyœwietlacz: 4 i 5 znaków Temperatura pracy: 0 do 50 0 C (32 do F) Wilgotnoœæ pracy: poni ej 85 % wilgotnoœci wzglêdnej Temperatura przechowywania: -20 do 60 0 C (-4 do F) Wilgotnoœæ przechowywania: poni ej 85 % wilgotnoœci wzglêdnej Wymiary: mm Masa: 330 g Akcesoria: Pokrowiec do przenoszenia x 1 Instrukcja obs³ugi x 1 Przewód ³¹cz¹cy dla termoelementu typu K Zewnêtrzny pojemnik na baterieogólna charakterystyka: Baterie 6 x 1,5 V AA Bateria 9 V x 1 Przewody wyjœcia kalibratora x 1 Zacisk krokodylkowy x 1 Baterie 6 x 1,5 V AA Bateria 9 V x 1 Przewody wyjœcia kalibratora x 1 Zacisk krokodylkowy x 1 23

24 4. Zastosowanie zasilacza AC Gdy konieczne jest d³ugotrwa³e u ywanie kalibratora, mo na korzystaæ z zasilania przez zasilacz AC. Gniazdo do pod³¹czenia zasilania 12 V AC znajduje siê na tylnej œciance kalibratora. Napiêcie to mo e zmieniaæ siê od 9 do 15 V. 5. Zastosowanie zewnêtrznego pojemnika na baterie Na wypadek potrzeby d³u szego u ywania, do³¹czono do kalibratora zewnêtrzny pojemnik na baterie. Zewnêtrzny pojemnik na baterie wymaga w³o enia 6 sztuk baterii 1,5 V AA. Aby korzystaæ z zewnêtrznego pojemnika na baterie, nale y pod³¹czyæ go do gniazda zasilacza na tylnej œciance kalibratora. POJEMNIK NA BATERIE BATERIE 6 x 1,5 VAA 24

25 6. Wymiana baterii Gdy na wyœwietlaczu LCD pojawi siê symbol "s³aba bateria", nale yw nastêpuj¹cy sposób wymieniæ bateriê: 1. Wy³¹czyæ kalibrator przez naciœniêcie przycisku On/Off (W³¹czony/ Wy³¹czony) 2. Odkrêciæ wkrêt pokrywki komory na bateriê i zdj¹æ tê pokrywkê. 3. Wymieniæ star¹ bateriê 9 V na now¹, alkaliczn¹ 9 V. 4. Za³o yæ z powrotem pokrywkê komory na bateriê i wkrêciæ wkrêt mocuj¹cy UWAGA: Stan "s³aba bateria" wykrywany jest dla funkcji ma, mv, V, 0 C i 0 F. Stan ten nie jest wykrywany, gdy u ywana jest funkcja Hz. 25

LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o.

LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o. INSTRUKCJA OBS UGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312 LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o. 34-600 Limanowa ul. Tarnowska 1 tel. (18) 337 60 59, 337 60 96, fax (18) 337 64 34 internet: www.limatherm.pl, e-mail: akp@limatherm.pl

Bardziej szczegółowo

PROVA 123 Wielofunkcyjny kalibrator

PROVA 123 Wielofunkcyjny kalibrator INSTRUKCJA OBSŁUGI PROVA 123 Wielofunkcyjny kalibrator Spis treści I. Opis panelu... 4 II. Instrukcja użytkowania... 9 1.Wyjście ma... 9 1a. Praca w zakresie 4-20mA... 9 1b. Zakres 0~20mA lub 0~24mA...

Bardziej szczegółowo

PROVA 100 Kalibrator zadajnik

PROVA 100 Kalibrator zadajnik INSTRUKCJA OBSŁUGI PROVA 100 Kalibrator zadajnik Spis treści I. OPIS PANELU... 3 II. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA... 9 1.Wyjście ma... 9 a. Praca w zakresie 4-20mA... 9 b. Zakres 0 20mA lub 0-24mA... 10 c. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

TES-1317 INSTRUKCJA OBS UGI TERMOMETR CYFROWY RTD. Wydanie listopad 2003

TES-1317 INSTRUKCJA OBS UGI TERMOMETR CYFROWY RTD. Wydanie listopad 2003 INSTRUKCJA OBS UGI TERMOMETR CYFROWY RTD TES-37 Wydanie listopad 003 LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o. 34-600 Limanowa ul. Tarnowska tel. (8) 337 60 59, 337 60 96, fax (8) 337 64 34 internet: www.limatherm.pl,

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H

PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H Instrukcja konfiguracji przetwornika P20H za pomoc¹ programu LPCon 1 2 Spis treœci 1. Konfiguracja przetwornika za pomoc¹ programu LPCon...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312A

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312A INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312A PRZEDSIĘBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW INTROL Sp. z o.o. ul. Kościuszki 112, 40-519 Katowice tel. 032/ 205 33 44, 78 90 056, fax 032/ 205 33 77 e-mail:

Bardziej szczegółowo

SEPARATOR TYPU P20G INSTRUKCJA OBS UGI

SEPARATOR TYPU P20G INSTRUKCJA OBS UGI SEPARATOR TYPU P20G INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 Spis treœci 1. ZASTOSOWANIE... 5 2. ZESTAW SEPARATORA... 5 3. BEZPIECZEÑSTWO U YTKOWANIA... 6 4. MONTA... 7 4.1. Sposób mocowania...7 4.2. Schematy pod³¹czeñ

Bardziej szczegółowo

MIERNIKA NATÊ ENIA OŒWIETLENIA TYP : TES - 1334

MIERNIKA NATÊ ENIA OŒWIETLENIA TYP : TES - 1334 INTROL SC, u. Koœciuszki 112, 40-519 Katowice, te.: 78 90 0 11 019 faks: 32/2053377, e-mai: temperatury@intro.p, www.intro.p INSTRUKCJA OBS UGI MIERNIKA NATÊ ENIA OŒWIETLENIA TYP : TES - 1334 PRZEDSIÊBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK WARTOśCI SKUTECZNEJ PRąDU LUB NAPIęCIA PRZEMIENNEGO P20Z

PRZETWORNIK WARTOśCI SKUTECZNEJ PRąDU LUB NAPIęCIA PRZEMIENNEGO P20Z PRZETWORNIK WARTOśCI SKUTECZNEJ PRąDU LUB NAPIęCIA PRZEMIENNEGO P20Z instrukcja obsługi 1 2 Spis treści 1. ZASTOSOWANIE... 5 2. ZESTAW PRZETWORNIKA... 5 3. WYMAGANIA PODSTAWOWE, BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...

Bardziej szczegółowo

RL-24 SIMEXR. regulatora uniwersalnego INSTRUKCJA OBS UGI. Producent: V 1.0.

RL-24 SIMEXR. regulatora uniwersalnego INSTRUKCJA OBS UGI. Producent: V 1.0. SIMEXR INSTRUKCJA OBS UGI regulatora uniwersalnego RL-4 SIMEXR Producent: SIMEX Sp. z o.o., ul. Wielopole 7, 8-556 Gdañsk, tel.: (-58) 76-7-77 ; fax: 76-7-7 http://www.simex.com.pl, e-mail: info@simex.com.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI REGULATOR MOCY Z WYJŒCIEM PWM AR 600 GP APAR - BIURO HANDLOWE. Rok za³o enia 1985

INSTRUKCJA OBS UGI REGULATOR MOCY Z WYJŒCIEM PWM AR 600 GP APAR - BIURO HANDLOWE. Rok za³o enia 1985 APAR - BIURO HANDLOWE 02-699 Warszawa, ul. K³obucka 8 pawilon 119 Tel. 0-22 853-48-56, 853-49-30, 607-98-95 Fax 0-22 607-99-50 E-mail: info@apar.pl Internet: www.apar.pl R Rok za³o enia 1985 INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Dwukierunkowy programowany licznik impulsów

Dwukierunkowy programowany licznik impulsów SIMEXR Dwukierunkowy programowany licznik impulsów 79 INSTRUKCJA OBS UGI Przed rozpoczêciem u ytkowania urz¹dzenia nale y dok³adnie zapoznaæ siê z niniejsz¹ instrukcj¹ Firma SIMEX zastrzega sobie prawo

Bardziej szczegółowo

Bateryjny Konwerter CAK-02

Bateryjny Konwerter CAK-02 COMMON S. A. ul. Aleksandrowska 67/93 91-205 ódÿ, PL Tel.: (+48 42) 613 56 00 Fax: (+48 42) 613 56 98 Bateryjny Konwerter Dokumentacja Techniczno Ruchowa CAK2/0211/001U ódÿ 2001 Spis 1. Wprowadzenie..................................

Bardziej szczegółowo

Regulatory temperatury

Regulatory temperatury Prezentacja serii FY Seria FY to mikroprocesorowe regulatory i innych wielkoœci procesowych, np. wilgotnoœci, ciœnienia, przep³ywu, ph itp. Wszystkie modele posiadaj¹ oznakowanie CE. Regulacja PID + FUZZY

Bardziej szczegółowo

WAGA SPEDYCYJNA. model: FCS kg. W/instr_obslPSwagaFCS060306pspm4zp

WAGA SPEDYCYJNA. model: FCS kg. W/instr_obslPSwagaFCS060306pspm4zp WAGA SPEDYCYJNA model: FCS - 150 kg W/instr_obslPSwagaFCS060306pspm4zp Spis treœci Cechy urz¹dzenia......................... 1 Zasady bezpieczeñstwa pracy............... 1 Opis urz¹dzenia..........................

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI. Stabilizowane zasilacze pr du sta ego. modele: DF173003C DF173005C

INSTRUKCJA OBS UGI. Stabilizowane zasilacze pr du sta ego. modele: DF173003C DF173005C D INSTRUKCJA OBS UGI Stabilizowane zasilacze pr du sta ego modele: DF173003C DF173005C WPRO WA DZ ENI E Przyrz dy serii DF17300XC s precyzyjnymi zasilaczami DC o jednym wyjciu i napi ciu regulowanym w

Bardziej szczegółowo

Waga kalkulacyjna. Modele: SA kg SA kg SAP kg SAP kg

Waga kalkulacyjna. Modele: SA kg SA kg SAP kg SAP kg Waga kalkulacyjna Modele: SA-110 15kg SA-110 30kg SAP-110 15kg SAP-110 30kg Spis treœci 1. Wstêp... 2. Mo liwoœci wagi... 3. Przed u yciem... 4. Przygotowanie wagi... 5. Opis wyœwietlacza... 6. Funkcje

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy miernik rezystancji uziemienia SPIS TREŚCI 1 WSTĘP...3 2 BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...3 3 CECHY UŻYTKOWE...4 4 DANE TECHNICZNE...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi wideodomofonu

Instrukcja obs³ugi wideodomofonu Instrukcja obs³ugi wideodomofonu Przed zainstalowaniem i uruchomieniem niniejszego zestawu wideodomofonowego nale y dok³adnie zapoznaæ siê z poni sz¹ instrukcj¹ obs³ugi. Nieprawid³owe pod³¹czenie i spowodowane

Bardziej szczegółowo

AMPS Sterownik temperatur Instrukcja obs³ugi

AMPS Sterownik temperatur Instrukcja obs³ugi AMPS Sterownik temperatur Instrukcja obs³ugi Pod³¹czyæ sterownik do pr¹du. Instalacja powinna byæ przeprowadzona przez wykwalifikowany personel i tylko zgodnie z instrukcj¹. AMPS nie ponosi odpowiedzialnoœci

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK WARTOŒCI SKUTECZNEJ PR DU LUB NAPIÊCIA PRZEMIENNEGO TYPU P11Z

PRZETWORNIK WARTOŒCI SKUTECZNEJ PR DU LUB NAPIÊCIA PRZEMIENNEGO TYPU P11Z PRZETWORNIK WARTOŒCI SKUTECZNEJ PR DU LUB NAPIÊCIA PRZEMIENNEGO TYPU P11Z INSTRUKCJA OBS UGI 1 SPIS TREŒCI 1. ZASTOSOWANIE... 3 2. ZESTAW PRZETWORNIKA... 3 3. INSTALOWANIE... 3 3.1 Sposób mocowania....

Bardziej szczegółowo

rozwi¹zania dla ka dego elektroniczny regulator temperatury z programatorem DIGI2 DIGI2p

rozwi¹zania dla ka dego elektroniczny regulator temperatury z programatorem DIGI2 DIGI2p rozwi¹zania dla ka dego elektroniczny regulator temperatury z programatorem DIGI2 DIGI2p ELEKTRA DIGI2 oraz ELEKTRA DIGI2p zapewni¹ u ytkownikowi komfort i oszczêdnoœæ energii. Umo liwiaj¹ zaprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Zasilacz 24V DC. Uk³ad pomiarowy do sprawdzania poprawnoœci dzia³ania SSR-33 4 Opis pinów z³¹cza obiektowego. Zasilanie

Zasilacz 24V DC. Uk³ad pomiarowy do sprawdzania poprawnoœci dzia³ania SSR-33 4 Opis pinów z³¹cza obiektowego. Zasilanie PDA KARTA PROGRAOWANIA SSR33 Nr Strona 1 1 KARTA PROGRAOWANIA umo liwia wykonanie ustawieñ konfiguracyjnych, oraz sprawdzenie poprawnoœci dzia³ania stacyjki. estaw przyrz¹dów do uruchomienia stacyjki asilacz

Bardziej szczegółowo

ze stabilizatorem liniowym, powoduje e straty cieplne s¹ ma³e i dlatego nie jest wymagany aden radiator. DC1C

ze stabilizatorem liniowym, powoduje e straty cieplne s¹ ma³e i dlatego nie jest wymagany aden radiator. DC1C D D 9 Warszawa ul. Wolumen m. tel. ()9 email: biuro@jsel.pl www.jselektronik.pl PRZETWORNIA NAPIÊIA STA EGO D (max. A) W AŒIWOŒI Napiêcie wejœciowe do V. Typowe napiêcia wyjœciowe V, V, 7V, 9V, V,.8V,

Bardziej szczegółowo

Szanowny Kliencie, dziêkujemy za zaufanie jakim obdarzy³eœ nasz¹ firmê wybieraj¹c to urz¹dzenie.

Szanowny Kliencie, dziêkujemy za zaufanie jakim obdarzy³eœ nasz¹ firmê wybieraj¹c to urz¹dzenie. Szanowny Kliencie, dziêkujemy za zaufanie jakim obdarzy³eœ nasz¹ firmê wybieraj¹c to urz¹dzenie. Transmisja radiowa umo liwia wiêksz¹ dowolnoœæ przy instalowaniu i u ytkowaniu urz¹dzeñ. Protokó³ X2D jest

Bardziej szczegółowo

MESO - H MESO - HX MESO - L

MESO - H MESO - HX MESO - L INSTRUKCJA OS UGI The Transmitter Company PRZETWORNIK TEMPERATURY Z PROTOKO EM HART MESO - H MESO - HX MESO - L PRZEDSIÊIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW INTROL Sp. z o.o. ul. Koœciuszki 112, 40-519 Katowice

Bardziej szczegółowo

PANEL STERUJ CY CONTROL. Instrukcja obs³ugi

PANEL STERUJ CY CONTROL. Instrukcja obs³ugi PANEL STERUJ CY CONTROL Instrukcja obs³ugi INS-011-002 130x180 Wskazówki bezpieczeñstwa i zalecenia instalacyjne Panel steruj¹cy przeznaczony jest do wspó³pracy z wybranymi regulatorami firmy DK System

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA INSTRUKCJA OBS UGI

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA INSTRUKCJA OBS UGI PILOT ZDALNEGO STEROWANIA INSTRUKCJA OBS UGI Przeczytaj przed u yciem i zachowaj Przyciski pilota zdalnego sterowania Nadajnik sygna³u Skieruj pilot t¹ stron¹ w kierunku odbiornika sygna³u na jednostce

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2 Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - S232/485 Wersja 0.2 41-250 CzeladŸ ul. Wojkowicka 21 tel.: +48 (32) 763-77-77 Fax.: 763-75 - 94 www.mikster.com mikster@mikster.com (13.10.2009r.)

Bardziej szczegółowo

SERII TES-1304 INSTRUKCJA OBS UGI TERMOMETR Z DRUKARK TYP K / J / E / T

SERII TES-1304 INSTRUKCJA OBS UGI TERMOMETR Z DRUKARK TYP K / J / E / T INTROL Sp. z o.o., ul. oœciuszki 112, 40-519 atowice, tel. 032/ 78 90 150, fax 032/ 205 33 77, e-mail: czujtemp@introl.pl, www.introl.pl INSTRUCJA OBS UGI TERMOMETR Z DRUAR TYP / J / E / T SERII TES-1304

Bardziej szczegółowo

MIC+.../IU/TC INSTRUKCJA OBS UGI CZUJNIKI ULTRAD WIÊKOWE MIC+ Z JEDNYM WYJŒCIEM ANALOGOWYM

MIC+.../IU/TC INSTRUKCJA OBS UGI CZUJNIKI ULTRAD WIÊKOWE MIC+ Z JEDNYM WYJŒCIEM ANALOGOWYM INSTRUKCJA OBS UGI CZUJNIKI ULTRAD WIÊKOWE MIC+ Z JEDNYM WYJŒCIEM ANALOGOWYM MIC+.../IU/TC Wydanie grudzieñ 2005 r. PRZEDSIÊBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW INTROL Sp. z o.o. ul. Koœciuszki 112, 40-519

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNY MODU HAKA SAMOCHODOWEGO

ELEKTRONICZNY MODU HAKA SAMOCHODOWEGO ELEKTRONICZNY MODU HAKA SAMOCHODOWEGO MHS-5 Modu³ do pod³¹czenia gniazda 7-pinowego Modu³ MHS-5 przeznaczony jest do pod³¹czenia gniazda elektrycznej instalacji haka samochodowego. Wspó³pracuje on z samochodami,

Bardziej szczegółowo

POWERLINE RT 1000, 2000, KOMUNIKACJA. Seria zaawansowanych technologicznie UPS-ów On-Line (VFI) skonstruowana w topologii podwójnej

POWERLINE RT 1000, 2000, KOMUNIKACJA. Seria zaawansowanych technologicznie UPS-ów On-Line (VFI) skonstruowana w topologii podwójnej KARTA PRODUKTU 000, 000, 000 Seria zaawansowanych technologicznie UPS-ów On-Line (VFI) skonstruowana w topologii podwójnej KOMUNIKACJA konwersji zapewnia doskona³¹ ochronê pod³¹czonym - Sieciowa Karta

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi wideodomofonu

Instrukcja obs³ugi wideodomofonu Instrukcja obs³ugi wideodomofonu Przed zainstalowaniem i uruchomieniem niniejszego zestawu wideodomofonowego nale y dok³adnie zapoznaæ siê z poni sz¹ instrukcj¹ obs³ugi. Nieprawid³owe pod³¹czenie i spowodowane

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIKI MOCY Typu P33P

PRZETWORNIKI MOCY Typu P33P PRZETWORNIKI MOCY Typu P33P P33P - przetwornik mocy czynnej 3-fazowej 3-przewodowej w sieci obci¹ onej niesymetrycznie P33B - przetwornik mocy biernej 3-fazowej 3-przewodowej w sieci obci¹ onej niesymetrycznie

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI

BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI WSTÊP Szanowni Pañstwo! Gratulujemy zakupu profesjonalnego zestawu bezprzewodowego marki IBOX. W zestawie zastosowano nowoczesn¹ technologie radiow¹.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. MULTIMETR CYFROWY AteX UT 82

INSTRUKCJA OBSŁUGI. MULTIMETR CYFROWY AteX UT 82 INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR CYFROWY AteX UT 82 #02951 PRZED URUCHOMIENIEM PRZYRZĄDU DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI Nie zastosowanie się do tego polecenia jak i do innych uwag zawartych w

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA DT-5300B

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA DT-5300B INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA DT-5300B Wydanie LS 13/07 Elektroniczny miernik rezystancji uziemienia jest nowoczesnym zamiennikiem konwencjonalnego ręcznego miernika.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTA U / OBS UGI VIDEODOMOFON. (kolor) CDV - 6NTM

INSTRUKCJA MONTA U / OBS UGI VIDEODOMOFON. (kolor) CDV - 6NTM INSTRUKCJA MONTA U / OBS UGI VIDEODOMOFON (kolor) CDV - 6NTM OPIS MONITOR 1. Przycisk stanu wyj¹tkowego 2. Ochrona 1 3. Ochrona 2 4. W³amanie 5. WskaŸnik zasilania 6. Telefon 7. Monitor 8. WskaŸnik wyjœcie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA V1.1 (2011-02-21)

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA V1.1 (2011-02-21) MODU KAMERY KAM-1 z symetryzatorem INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA V1.1 (2011-02-21) 1. BEZPIECZEÑSTWO U YTKOWANIA I WARUNKI EKSPLOATACJI Przed przyst¹pieniem do instalacji modu³u kamery nale y zapoznaæ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI JL269. Przenośny detektor gazów

INSTRUKCJA OBSŁUGI JL269. Przenośny detektor gazów INSTRUKCJA OBSŁUGI JL269 Przenośny detektor gazów Aby zapewnić maksymalną ochronę, przed przystąpieniem do pomiarów naleŝy uwaŝnie przeczytać niniejszą instrukcję. 1. Detektor gazu JL269 jest urządzeniem,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zamka. bibi-z50. (zamek autonomiczny z czytnikiem identyfikatora Mifare)

Instrukcja obsługi zamka. bibi-z50. (zamek autonomiczny z czytnikiem identyfikatora Mifare) Instrukcja obsługi zamka bibi-z50 (zamek autonomiczny z czytnikiem identyfikatora Mifare) bibi-z50 Copyright 2014 by MicroMade All rights reserved Wszelkie prawa zastrzeżone MicroMade Gałka i Drożdż sp.

Bardziej szczegółowo

napiêcie zasilania 220V +15% 15% ( 25%) czêstotliwoœæ wytrzyma³oœæ napiêciowa izolacji

napiêcie zasilania 220V +15% 15% ( 25%) czêstotliwoœæ wytrzyma³oœæ napiêciowa izolacji PARAMETRY TECHNICZNE Parametry zasilania napiêcie zasilania 220V +15% 15% ( 25%) czêstotliwoœæ 50Hz wytrzyma³oœæ napiêciowa izolacji 2,8kV 60s Parametry uk³adu pomiarowego znamionowe napiêcie baterii 220V=

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK TEMPERATURY I SYGNA ÓW STANDARDOWYCH TYPU P20

PRZETWORNIK TEMPERATURY I SYGNA ÓW STANDARDOWYCH TYPU P20 PRZETWORNIK TEMPERATURY I SYGNA ÓW STANDARDOWYCH TYPU P20 INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 Spis treœci 1. ZASTOSOWANIE... 5 2. ZESTAW PRZETWORNIKA... 5 3. BEZPIECZEÑSTWO U YTKOWANIA... 5 4. MONTA... 6 4.1. Sposób

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI AEK Zakład Projektowy Os. Wł. Jagiełły 7/25 60-694 POZNAŃ tel/fax (061) 4256534, kom. 601 593650 www.aek.com.pl biuro@aek.com.pl REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1 Poznań 2011 REJESTRATOR RES800

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR10B/DP

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR10B/DP Instrukcja obsługi Sterownik ścienny KJR10B/DP Wyłączny importer Spis treści Parametry sterownika... 3 Parametry sterownika... 3 Nazwy i funkcje wyświetlacza sterownika ściennego... 4 Przyciski sterownika

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI 6KD 322E2/A

INSTRUKCJA OBS UGI 6KD 322E2/A APAR BIURO HANDLOWE 2699 Warszawa, ul. K³obucka 8 pawilon 9 Tel. (22) 8534856, 853493, 679895 Fax (22) 67995 Email: handel@apar.pl Internet: www.apar.pl R Rok za³o enia 985 INSTRUKCJA OBS UGI 6KD 322E2/A

Bardziej szczegółowo

Witamy. Szybki start. philips. Pod³¹cz. Zainstaluj. U ywaj

Witamy. Szybki start. philips. Pod³¹cz. Zainstaluj. U ywaj Witamy Szybki start 1 2 3 Pod³¹cz Zainstaluj U ywaj philips + Zawartoœæ opakowania Baza CD640 ALBO - Connect Install Enjoy S³uchawka CD640/CD645 Baza CD645 Zasilacz bazy Welcome Quick start guide 3 1 2

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI 2KT 320E2/A

INSTRUKCJA OBS UGI 2KT 320E2/A APAR - BIURO HANDLOWE 2-699 Warszawa, ul. K³obucka 8 pawilon 119 Tel. (-22) 853-48-56, 853-49-3, 67-98-95 Fax (-22) 67-99-5 E-mail: handel@apar.pl Internet: www.apar.pl R Rok za³o enia 1985 INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Cechy: Kolorowy i intuicyjny wyœwietlacz LCD Czujnik wysokiej jakoœci Inteligentne rozpoznawanie przeszkód Przedni i tylni system wykrywania

Bardziej szczegółowo

Przetwornica napiêcia sta³ego DC2A (2A max)

Przetwornica napiêcia sta³ego DC2A (2A max) 9 Warszawa ul. Wolumen 6 m. tel. ()596 email: biuro@jsel.pl www.jselektronik.pl Przetwornica napiêcia sta³ego DA (A max) DA W AŒIWOŒI Napiêcie wejœciowe do V +IN V, V6, V, V, 5V, 6V, 7V5, 9V, V, V wejœcie

Bardziej szczegółowo

serii HECTOR instrukcja obs³ugi prostowników do ³adowania akumulatorów LINCOLN ELECTRIC HECTOR 1208 HECTOR 1210 HECTOR 1214 I-207-310-7 Rev.

serii HECTOR instrukcja obs³ugi prostowników do ³adowania akumulatorów LINCOLN ELECTRIC HECTOR 1208 HECTOR 1210 HECTOR 1214 I-207-310-7 Rev. A-073 ELREMET EN ISO 900 R LINCOLN ELECTRIC R LINCOLN ELECTRIC BESTER S.A. ul. Jana III Sobieskiego 9 A 58-263 Bielawa tel./074/ 64 6 00 fax /074/ 64 6 080 serwis: /074/ 64 6 88 http://www.bester.com.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obs³ugi przetwornika czêstotliwoœci FM-2D/K

Instrukcja instalacji i obs³ugi przetwornika czêstotliwoœci FM-2D/K Instrukcja instalacji i obs³ugi przetwornika czêstotliwoœci FM-2D/K Impulsowo-pr¹dowy przetwornik z zintegrowanym wyœwietlaczem LC. 1. Opis 2. Monta. Pod³¹czenia elektryczne 4. Programowanie i wyœwietlacz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI 2KL 200EA/A

INSTRUKCJA OBS UGI 2KL 200EA/A APAR - BIURO HANDLOWE 02-699 Warszawa, ul. K³obucka 8 pawilon 119 Tel. (0-22) 853-48-56, 853-49-30, 607-98-95 Fax (0-22) 607-99-50 E-mail: handel@apar.pl Internet: www.apar.pl R Rok za³o enia 1985 INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA MENU STRUKTURA MENU

STRUKTURA MENU STRUKTURA MENU ZA CZNIKI STRUKTURA MENU Po wywo³aniu systemu SM-BOSS (poprzez napisanie BOSS i wciœniêcie klawisza Enter) na ekranie zobaczymy g³ówne menu systemu. Standardowo sk³ada siê ono z pozycji, które pozwalaj¹

Bardziej szczegółowo

PIR15...T z modu³em czasowym T(COM3) przekaÿniki czasowe - interfejsowe

PIR15...T z modu³em czasowym T(COM3) przekaÿniki czasowe - interfejsowe PIR15...T z modu³em czasowym T(COM3) 13 Monta na szynie 35 mm wg EN 50022 lub na p³ycie przy pomocy 2 wkrêtów M3. W sk³ad przekaÿnika interfejsowego PIR15 2P wchodz¹: - przekaÿnik elektromagnetyczny R15

Bardziej szczegółowo

Pompa obiegowa pracuje przy temperaturach wy szych od nastawionych, a wy³¹cza siê przy obni eniu temperatury poni ej nastawionej.

Pompa obiegowa pracuje przy temperaturach wy szych od nastawionych, a wy³¹cza siê przy obni eniu temperatury poni ej nastawionej. 1 Instrukcja obs³ugi Mikroprocesorowy regulator pompy c.o. DELTA 100 przeznaczony jest do a u t o m a t y c z n e g o z a ³ ¹ c z a n i a i wy³¹czania pompy obiegowej c.o. Zespó³ regulator - pompa jest

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI

BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI WSTÊP Szanowni Pañstwo! Gratulujemy zakupu profesjonalnej myszy bezprzewodowej marki IBOX. W myszy u yto nowoczesnej technologii radiowej. W przeciwieñstwie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTA U MPW - 4+ UNIWERSALNEGO MIKROPROCESOROWEGO MODU U DOMYKANIA SZYB

INSTRUKCJA MONTA U MPW - 4+ UNIWERSALNEGO MIKROPROCESOROWEGO MODU U DOMYKANIA SZYB INSTRUKCJA MONTA U MPW - 4+ UNIWERSALNEGO MIKROPROCESOROWEGO MODU U DOMYKANIA SZYB Modu³ MPW-4 przeznaczony jest do domykania po kolei lub parami 4 szyb podnoszonych elektrycznie, sterowanych +12V i/lub

Bardziej szczegółowo

ERC20. Sterowniki do rekuperatorów SERIA ERC20. www.ucs.com.pl. Panel naœcienny RMC5 do sterownika ERC 21. Panel naœcienny RMC20 do sterownika ERC 22

ERC20. Sterowniki do rekuperatorów SERIA ERC20. www.ucs.com.pl. Panel naœcienny RMC5 do sterownika ERC 21. Panel naœcienny RMC20 do sterownika ERC 22 Sterowniki do rekuperatorów SERI Panel naœcienny RC5 do sterownika ERC 21 Panel naœcienny RC20 do sterownika ERC 22 Sterownik ERC 22 (bez obudowy) Funkcje sterownika ERC 21: Sterowanie wentylatorami Sterowanie

Bardziej szczegółowo

PMI8 przekaÿnikowe modu³y interfejsowe

PMI8 przekaÿnikowe modu³y interfejsowe 1 Monta na szynie 35 mm wg EN 50022 Uznania, certyfikaty, dyrektywy: -S Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Maksymalne napiêcie zestyków -F Maksymalny pr¹d za³¹czania Obci¹ alnoœæ pr¹dowa trwa³a zestyku

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK 10 kva Centrum Elektroniki Stosowanej CES sp. z o. o. 30-732 Kraków, ul. Biskupińska 14 tel.: (012) 269-00-11 fax: (012) 267-37-28 e-mail: ces@ces.com.pl,

Bardziej szczegółowo

OPIS REGULATORA PERFEKT

OPIS REGULATORA PERFEKT Dla kot³ów z podajnikiem firmy ZÊBIEC ZAK AD PRODUKCJI URZ DZEÑ ELEKTRONICZNYCH ELSTER s.c. www.elster.w.com.pl e-mail: elster@post.pl tel. 061/ 43 77 690 fax 061/ 43 67 690 I. OPIS KLAWISZY I SYMBOLI

Bardziej szczegółowo

R E G U L A T O R t y p czujnik temperatury zewnêtrznej typ Pt-1000 DIODY SYGNALIZACYJNE A B C D ZMIANA SET KRZYWEJ

R E G U L A T O R t y p czujnik temperatury zewnêtrznej typ Pt-1000 DIODY SYGNALIZACYJNE A B C D ZMIANA SET KRZYWEJ R E G U L A T O R t y p 0 aktualizowano 09 / 009 Pogodowy Regulator c.o. typ sterowanie stopmiowym kot³em c.o. i pomp¹ c.o. czujnik temperatury zewnêtrznej typ Pt000 czujnik temperatury c.o. typ Pt000

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI. wskaÿnika z wejœciem tensometrycznym. SIMpact SWF-77

INSTRUKCJA OBS UGI. wskaÿnika z wejœciem tensometrycznym. SIMpact SWF-77 SIMEXR INSTRUKCJA OBS UGI wskaÿnika z wejœciem tensometrycznym seria: typ: SIMpact SWF-77 Przed rozpoczêciem u ytkowania urz¹dzenia nale y dok³adnie zapoznaæ siê z niniejsz¹ instrukcj¹. Firma SIMEX zastrzega

Bardziej szczegółowo

MIERNIK TABLICOWY. Typu N15. Instrukcja obs³ugi

MIERNIK TABLICOWY. Typu N15. Instrukcja obs³ugi MIERNIK TABLICOWY Typu N15 Instrukcja obs³ugi Spis treœci 1. ZASTOSOWANIE... 5 2. ZESTAW MIERNIKA... 5 3. WYMAGANIA PODSTAWOWE, BEZPIECZEÑSTWO U YTKOWANIA... 6 4. INSTALOWANIE... 6 5. OBS UGA... 9 6.

Bardziej szczegółowo

REGULATOR TEMPERATURY Typu RE53. Instrukcja obs³ugi

REGULATOR TEMPERATURY Typu RE53. Instrukcja obs³ugi REGULATOR TEMPERATURY Typu RE53 Instrukcja obs³ugi 1 LUBUSKIE ZAK ADY APARATÓW ELEKTRYCZNYCH LUMEL Spó³ka Akcyjna ul. Sulechowska 1 65-950 Zielona Góra REGULATOR TEMPERATURY TYPU RE53 instrukcja obs³ugi

Bardziej szczegółowo

2-przewodowy przetwornik programowalny

2-przewodowy przetwornik programowalny 6333 2-przewodowy przetwornik programowalny 2-przewodowy przetwornik programowalny 6333 PRetrans Spis treœci Instrukcje bezpieczeñstwa... 3 Deklaracja zgodnoœci... 4 Aplikacje...5 Charakterystyka techniczna...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obs³ugi przetwornika czêstotliwoœci FM-1D/K

Instrukcja instalacji i obs³ugi przetwornika czêstotliwoœci FM-1D/K Instrukcja instalacji i obs³ugi przetwornika czêstotliwoœci Impulsowo- pr¹dowy przetwornik czêstotliwoœci do wodomierzy. 1. Opis 2. Monta. Pod³¹czenia elektryczne 4. Programowanie 5. Programowanie zdalne

Bardziej szczegółowo

REGULATOR TEMPERATURY POMPY DK Instrukcja obs³ugi

REGULATOR TEMPERATURY POMPY DK Instrukcja obs³ugi REGULATOR TEMPERATURY POMPY DK 5000 Instrukcja obs³ugi INS-001-003 130x180 Regulator temperatury pompy DK 5000 Wskazówki bezpieczeñstwa i zalecenia instalacyjne Regulator przeznaczony jest do pracy z pompami

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie oscyloskopu w doœwiadczeniach szkolnych

Wykorzystanie oscyloskopu w doœwiadczeniach szkolnych PMEF IF UMK instr. 47 Wykorzystanie oscyloskopu w doœwiadczeniach szkolnych Cel ogólny: Zapoznanie siê z zasad¹ dzia³ania oscyloskopu i zdobycie umiejêtnoœci zastosowania oscyloskopu jako przyrz¹du pomiarowego

Bardziej szczegółowo

LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o.

LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o. INSTRUKCJA OBS UGI TERMOMETR K/J Z CENTRALN REJESTRACJ DANYCH SERII TES-1307 Wydanie luty 2004 LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o. 34-600 Limanowa ul. Tarnowska 1 tel. (18) 337 60 59, 337 60 96, fax (18) 337 64

Bardziej szczegółowo

SLZ. Szafa zasilajàco-sterujàca

SLZ. Szafa zasilajàco-sterujàca Szafa zasilajàco-sterujàca SLZ SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 31-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / fax. +48 12 680 20 89 / e-mail: info@smay.eu Budowa Rysunek 1. Schemat Szafki zasilaj¹co steruj¹cej

Bardziej szczegółowo

Pompa obiegowa pracuje przy temperaturach wy szych od nastawionych, a wy³¹cza siê po spadku temperatury poni ej nastawionej.

Pompa obiegowa pracuje przy temperaturach wy szych od nastawionych, a wy³¹cza siê po spadku temperatury poni ej nastawionej. 1 Instrukcja obs³ugi Mikroprocesorowy regulator pompy c.o. HYDROS 100 przeznaczony jest do automatycznego za³¹czania i wy³¹czania pompy obiegowej c.o. w zale noœci od ustawionej temperatury. Zespó³ regulator

Bardziej szczegółowo

Wska nik wielko ci analogowej

Wska nik wielko ci analogowej CODIX 551 WskaŸnik wielkoœci analogowej dla termopar rezystorów pomiarowych termometrów rezystancyjnych czujników na zakres mv Instrukcja obs³ugi 1 Zalecenia dotycz¹ce bezpiecznego u ytkowania urzadzenia

Bardziej szczegółowo

thermoplus R O Z W I A Z A N I A W A U T O M A T Y C E

thermoplus R O Z W I A Z A N I A W A U T O M A T Y C E INSTRUKCJA OBS UGI STEROWNIK CH ODNICZY ES20 thermoplus R O Z W I A Z A N I A W A U T O A T Y C E 1. DANE TECHNICZNE Wejœcie: Zakres pomiarowy: Dok³adnoœæ pomiaru: ±0,5% Okres próbkowania: Rozdzielczoœæ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI IZOLACJI DT-5505

INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI IZOLACJI DT-5505 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI IZOLACJI DT-5505 Wydanie LS 13/07 Bezpieczeństwo DTR.CMRI-01 Międzynarodowe Znaki Bezpieczeństwa: Symbol ten oznacza konieczność zapoznania się z instrukcja

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki czasowe H/44. Przekaźniki czasowe. Przekaźnik czasowy opóźnienie załączania EN 61810

Przekaźniki czasowe H/44. Przekaźniki czasowe. Przekaźnik czasowy opóźnienie załączania EN 61810 Przekaźniki czasowe Modułowe przekaźniki czasowe zaprojektowane są do montażu w skrzynkach sterowniczych. Umożliwiają sterowanie pracą urządzeń w funkcji czasu. Podczas doboru przekaźnika czasowego należy

Bardziej szczegółowo

REGULATORY TEMPERATURY

REGULATORY TEMPERATURY REGULATORY TEMPERATURY 133 Prezentacja serii FY Seria FY to mikroprocesorowe regulatory i innych wielkoœci procesowych, np. wilgotnoœci, ciœnienia, przep³ywu, ph itp. Wszystkie modele posiadaj¹ oznakowanie

Bardziej szczegółowo

MIERNIK TABLICOWY. Typu N15Z. Instrukcja obs³ugi

MIERNIK TABLICOWY. Typu N15Z. Instrukcja obs³ugi MIERNIK TABLICOWY Typu N15Z Instrukcja obs³ugi Spis treœci 1. ZASTOSOWANIE... 5 2. ZESTAW MIERNIKA... 5 3. WYMAGANIA PODSTAWOWE, BEZPIECZEÑSTWO U YTKOWANIA... 5 4. INSTALOWANIE... 6 5. OBS UGA... 8 6.

Bardziej szczegółowo

ZA CZNIK C: FUNKCJE KLAWISZY I SPOSOBY WPROWADZANIA PARAMETRÓW

ZA CZNIK C: FUNKCJE KLAWISZY I SPOSOBY WPROWADZANIA PARAMETRÓW ZA CZNIKI ZA CZNIK C: FUNKCJE KLAWISZY I SPOSOBY WPROWADZANIA PARAMETRÓW Pola, do których wprowadzamy dane, mog¹ byæ: znakowe, numeryczne, typu daty oraz typu memo (pola tekstowe). Istniej¹ ró nice w wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç!

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! VarioTec elero Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 Spis treêci Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Sterownik Silnika Krokowego GS 600

Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Spis Treści 1. Informacje podstawowe... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Podłączenie zasilania... 5 2.2. Podłączenie silnika... 6 2.3. Złącza sterujące... 8 2.4.

Bardziej szczegółowo

Opis æwiczeñ. Badanie MAP-Sensorów

Opis æwiczeñ. Badanie MAP-Sensorów Opis æwiczeñ Badanie MAP-Sensorów POZNAÑ 00 I. Zestawienie paneli wchodz¹cych w sk³ad æwiczenia lp. 5 6 7 8 Wyposa enie podstawowe Nazwa panelu Kod il. szt. W³acznik masy 0 0 0 W³acznik zap³onu 0 0 0 Zespó³

Bardziej szczegółowo

CODIX 550. WskaŸnik wielkoœci analogowej. Instrukcja obs³ugi

CODIX 550. WskaŸnik wielkoœci analogowej. Instrukcja obs³ugi CODIX 550 WskaŸnik wielkoœci analogowej Instrukcja obs³ugi 1 Zalecenia dotycz¹ce bezpiecznego u ytkowania 4 1.1 Przeznaczenie wskaÿnika 4 2. Specyfikacja techniczna 2.1 Dane ogólne 5 2.2 Specyfikacja elektryczna

Bardziej szczegółowo

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA)

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) ZASILACZ SIECIOWY TYPU ZL-24-08 WARSZAWA, KWIECIEŃ 2008. APLISENS S.A.,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA U YTKOWNIKA ELEKTRONICZNEGO ZAMKA SZYFROWEGO

INSTRUKCJA U YTKOWNIKA ELEKTRONICZNEGO ZAMKA SZYFROWEGO INSTRUKCJA U YTKOWNIKA ELEKTRONICZNEGO ZAMKA SZYFROWEGO SDK-K OFF ON 1 2 3 4 5 6 7 8 0 9 TEST KEY R ZAK AD MONTA U URZ DZEÑ ELEKTRONICZNYCH "OLKO" ul. Pomorska 141/143 71-812 Szczecin tel. +48 (091) 46-91-992

Bardziej szczegółowo

Type ETO2 Controller for ice and snow melting

Type ETO2 Controller for ice and snow melting Type ETO2 Controller for ice and snow melting 57652 06/08 (BJ) English page 2 Deutsch page 14 page 26 Russian page 38 SPIS TREŚCI Wyjaśnienie pojęć.................... Strona 26 Wprowadzenie.....................

Bardziej szczegółowo

Base 6T - widok z przodu

Base 6T - widok z przodu PL ase 6T - widok z przodu JP JP10 JP9 JP8 JP7 X3 JP14 JP12 NTC 40 50 JP6 JP5 JP4 JP3 JP2 JP1 30 60 R26 9 10 3 COMM JP13 TEST 4 18 2 12 1 17 8 X1 X7 X10 X4 X8 POMP LL UX LINE 16 7 5 6 15 13 14 2 ase 6T

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP 1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Zakresy prądowe: 0,1A, 0,5A, 1A, 5A. Zakresy napięciowe: 3V, 15V, 30V, 240V, 450V. Pomiar mocy: nominalnie od 0.3

Bardziej szczegółowo

Program 4.2. Instrukcja obs³ugi. Mikroprocesorowy regulator temperatury kot³a c.o. i c.w.u.

Program 4.2. Instrukcja obs³ugi. Mikroprocesorowy regulator temperatury kot³a c.o. i c.w.u. Program 4.2. 1 Instrukcja obs³ugi M i k r o p r o c e s o r o w y r e g u l a t o r temperatury kot³a c.o. i c.w.u. EKOSter CWU przeznaczony jest do sterowania nadmuchem kot³a c.o., za³¹czania pompy obiegowej

Bardziej szczegółowo

Licznik sumuj¹cy/czasu (DIN 72 x 36)

Licznik sumuj¹cy/czasu (DIN 72 x 36) Licznik sumuj¹cy/czasu (DIN 72 x 36) Kompaktowy licznik sumuj¹cy i licznik czasu z du ym wyœwietlaczem, odporny na wodê i oleje (IP66G/NEMA4) Ma³a obudowa z du ym, wyraÿnym wyœwietlaczem: - dla modeli

Bardziej szczegółowo

888 A 888 V 1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA GENERATOR NAPIĘCIA 3-FAZOWEGO L2 L3 N PE

888 A 888 V 1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA GENERATOR NAPIĘCIA 3-FAZOWEGO L2 L3 N PE 1. ZASTOSOWANIE Walizka serwisowa typu W-28 została zaprojektowana i wyprodukowana na specjalne życzenie grup zajmujących się uruchamianiem obiektów energetycznych. Przeznaczona jest przede wszystkim do

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI SCD 210E3/A

INSTRUKCJA OBS UGI SCD 210E3/A APAR - BIURO HANDLOWE 02-699 Warszawa, ul. K³obucka 8 pawilon 119 Tel. (0-22) 853-48-56, 853-49-30, 607-98-95 Fax (0-22) 607-99-50 E-mail: handel@apar.pl Internet: www.apar.pl R Rok za³o enia 1985 INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

SAMOCHODOWY SYSTEM ALARMOWY sterowany fabrycznymi pilotami centralnego zamka

SAMOCHODOWY SYSTEM ALARMOWY sterowany fabrycznymi pilotami centralnego zamka SAMOCHODOWY SYSTEM ALARMOWY sterowany fabrycznymi pilotami centralnego zamka INSTRUKCJA OBS UGI E20 97RA - 01 2082 W³¹czenie autoalarmu w stan czuwania str. 2 Zamkniêcie systemu centralnego zamka przy

Bardziej szczegółowo

Czêœæ I Instalacja. Czêœæ II Instrukcja obs³ugi. Spis treœci

Czêœæ I Instalacja. Czêœæ II Instrukcja obs³ugi. Spis treœci L Spis treœci Czêœæ I Instalacja Czêœæ pierwsza jest przeznaczona dla serwisanta. Zawiera informacje dotycz¹ce pod³¹czeñ elektrycznych i monta u sterownika I.D.E. e1.01. Czêœæ druga jest przeznaczona dla

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki półprzewodnikowe

Przekaźniki półprzewodnikowe 4 Przekaźniki półprzewodnikowe Załączanie w zerze Dla obciążeń rezystancyjnych i indukcyjnych 1000 V niepowtarzalne szczytowe napięcie blokowania Izolacja (wejście - wyjście) - 4kV Uwaga: Typ RP1B - przekaźnik

Bardziej szczegółowo