TERMOSTAT PROGRAMOWALNY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TERMOSTAT PROGRAMOWALNY"

Transkrypt

1 Fce T10 TERMOSTAT RAMOWALNY i T10 Termostat programowalny T10 przeznaczony jest do automatycznej r e g u l a c j i t e m p e r a t u r y w pomieszczeniu, poprzez w³¹czanie i wy³¹czanie kot³a. mo liwoœæ ró nych programów na ka dy tygodnia dwie temperatury do wyboru intuicyjny i ³atwy sposób programowania mo liwoœæ krótkotrwa³ych zmian temperatury ogrzewania ³atwy monta, równie z wykorzystaniem gniazda podtynkowego ochrona przeciw zamarzaniu regulacja ogrzewania co 1 C wielofunkcyjny wyœwietlacz podtrzymywana pamiêæ na czas wymiany baterii ok. 25 s Instrukcja obs³ugi T10 Termostat programowalny

2 2 1 Opis elementów wyœwietlacza Graficzne przedstawienie ustawionego programu 2. Wybór funkcji,, 3. Symbol pracy w trybie ochrony przeciw zamarzaniu 4. Wyœwietlana temperatura lub czas Symbol utrzymywania temperatury obni onej (nocnej) Symbol utrzymywania temperatury komfortowej (dziennej) Opis przycisków Fce i 1. Wybór funkcji 2. Wybór temperatury komfortowej / obni onej 3. Zatwierdzenie; dodatkowo w trybie po ka dym kolejnym naciœniêciu wyœwietlana jest ustawiona temperatura, aktualna godzina oraz tygodnia. 4. Zmiana funkcji lub nastawianych wartoœci. T10 Termostat programowalny

3 3 3 Monta termostatu Termostat T10 nale y umieœciæ w miejscu nie nara onym na przeci¹gi oraz w oddaleniu od kot³a, aby nie by³o b³êdnych odczytów temperatury pomieszczenia. Urz¹dzenie sk³ada siê z dwóch czêœci: przedniej - mikroprocesora oraz tylnej - ³¹cznika. Takie rozwi¹zanie daje mo liwoœæ montowania termostatu na gnieÿdzie podtynkowym. 1. Oddzieliæ przedni¹ czêœæ termostatu od czêœci tylnej. 2. Tyln¹ czêœæ zamontowaæ bezpoœrednio na œcianie lub na gnieÿdzie podtynkowym. 3. Zdj¹æ os³onê kostki ³¹cznikowej i zamontowaæ w niej przewód ³¹cz¹cy termostat z kot³em. 4. Wewn¹trz przedniej czêœci umieœciæ dwie bateria alkaiczne 2 x 1,5 V, typ AA / R6. 5. Z³o yæ ze sob¹ czêœæ przedni¹ i tyln¹ - termostat gotowy jest do programowania. T10 Termostat programowalny 1 2 KOCIO Rys.1 Schemat pod³¹czenia termostatu T10 do kot³a T10 Termostat programowalny

4 4 4 Funkcje termostatu Tryb automatyczny - termostat pracuje wed³ug n a s t a w i o n e g o p r o g r a m u z g o d n i e z nastawionymi temperaturami trybu dziennego i nocnego. Tryb manualny - umo liwia zmianê temperatury grzania bez koniecznoœci ingerowania w ustawiony program. CLO Ar OFF 5 Tryb ustawiania godziny i dnia. Tryb ustawiania parametrów sta³ych. Tryb programowania zakresów czasowych dla temperatury dziennej i nocnej. Tryb wy³¹czenia pracy termostatu z zachowaniem aktywnej funkcji ochrony przeciw zamarzaniu. Tryb CLO - nastawianie aktualnej godziny i dnia 1. Nacisn¹æ Fce ; przyciskami -/+ ustawiæ na ekranie tryb CLO i zatwierdziæ przyciskiem i. 2. Na wyœwietlaczu mruga wskazanie godziny - ustawiæ j¹ za pomoc¹ przycisków -/+ i zatwierdziæ przyciskiem i. Nastêpnie w identyczny sposób ustawiæ minuty, zatwierdzaj¹c przyciskiem i. 3. Na wyœwietlaczu zacznie mrugaæ wskazanie numeru dnia tygodnia - za pomoc¹ przycisków -/+ ustawiæ aktualny tygodnia (d:1 - poniedzia³ek; d:2 - wtorek itd.) i zatwierdziæ przyciskiem i. 4. o dokonaniu nastaw, dwukrotne naciœniêcie przycisku Fce powoduje powrót do ekranu g³ównego. T10 Termostat programowalny

5 5 6 Tryb Ar - ustawienie parametrów sta³ych 1. Nacisn¹æ Fce ; przyciskami -/+ ustawiæ na ekranie tryb Ar i zatwierdziæ przyciskiem i. 2. Na wyœwietlaczu pojawi siê Ar1 - wybór parametru wyœwietlanego na ekranie podczas pracy termostatu (godzina / temperatura); funkcjê Ar1 zatwierdziæ przyciskiem i. 3. Za pomoc¹ przycisków -/+ wybraæ wyswietlany parametr (t - tempeatura, C - czas) i zatwierdziæ przyciskiem i. 4. Na krótko pojawi siê symbol Ar2 - a nastêpnie wartoœæ temperatury obni onej (nocnej). rzyciskami -/+ nale y ustawiæ ¹dan¹ wielkoœæ i zatwierdziæ przyciskiem i. Zakres zmian: od 5 C do 22 C. 5. Nastêpnie na krótko pojawi siê symbol Ar3 - a nastêpnie wartoœæ temperatury komfortowej (dziennej). rzyciskami -/+ nale y ustawiæ ¹dan¹ wielkoœæ i zatwierdziæ przyciskiem i. Zakres zmian: od 6 C do 39 C. 6. o dokonaniu nastaw, dwukrotne naciœniêcie przycisku Fce powoduje powrót do ekranu g³ównego. T10 Termostat programowalny

6 6 7 Tryb - programowanie pracy automatycznej 1. Nacisn¹æ Fce ; przyciskami -/+ ustawiæ na ekranie tryb i zatwierdziæ przyciskiem i. Na ekranie pojawi siê symbol d:1 oznaczaj¹cy przygotowanie do ustawienia programu na poniedzia³ek (pierwszy tygodnia).! Uwaga: W ka dym dniu tygodnia mo na ustawiæ maksymalnie po dwa okresy temperatury dziennej i nocnej a ich zmiana mo e nast¹piæ po minimum 30 minutach (minimalny programowalny czas). Mo na je ustawiaæ w nastêpuj¹cych programach dziennych: d:1 poniedzia³ek 1:U1, 1:U2, 1:U3, 1:U4 d:2 wtorek 2:U1, 2:U2, 2:U3, 2:U4 d:3 œroda 3:U1, 3:U2, 3:U3, 3:U4 d:4 czwartek 4:U1, 4:U2, 4:U3, 4:U4 d:5 pi¹tek 5:U1, 5:U2, 5:U3, 5:U4 d:6 sobota 6:U1, 6:U2, 6:U3, 6:U4 d:7 niedziela 7:U1, 7:U2, 7:U3, 7:U4 d:1-5 od poniedzia³ku do pi¹tku 15:U1, 15:U2, 15:U3, 15:U4 d:6-7 sobota, niedziela 67:U1, 67:U2, 67:U3, 67:U4 d:1-7 ca³y ty 17:U1, 17:U2, 17:U3, 17:U4 2. rzyciskami -/+ wybraæ (zakres dni) do zaprogramowania (wg zestawienia powy ej) i zatwierdziæ przyciskiem i. Dla programu d:1, na wyœwietlaczu uka e siê 1:U1 (oraz analogicznie dla wszystkich pozosta³ych programów, zgodnie z zestawieniem powy ej), a nastêpnie godzina, dla której nale y ustawiæ rozpoczêcie pierwszego zakresu temperatury dziennej lub nocnej w tym dniu. 3. rzyciskami -/+ ustawiæ godzinê rozpoczêcia pierwszego zakresu temperatury, a przyciskiem ustaliæ, czy o danej godzinie ma rozpoczynaæ siê temperatura komfortowa (dzienna) czy obni ona (nocna) - na wyœwietlaczu, po jego prawej stronie pojawi siê odpowiednio symbol lub. T10 Termostat programowalny

7 7 4. Ustawienie zatwierdziæ przyciskiem i ; na ekranie pojawi siê symbol kolejnego zakresu w danym dniu (np. 1:U2), a nastêpnie godzina, któr¹ nale y ustawiæ jako jego rozpoczêcie - ustawienie dokonywane jest analogiczne, jak w poprzednim przypadku. 5. W identyczny sposób ustawiane s¹ wszystkie inne zakresy temperatur. 6. o wykonaniu wszystkich wymaganych nastaw, nale y nacisn¹æ przycisk Fce, nastêpnie przyciskami -/+ ustawiæ tryb i zatwierdziæ przyciskiem i - regulator przejdzie do widoku g³ównego ekranu. rzyk³ad - programowanie pracy automatycznej Termostat zostanie zaprogramowany dla ca³ego tygodnia, w godz. 6-9 oraz ustawiona zostanie temperatura dzienna 22 C, w pozosta³ym czasie utrzymywana bêdzie temperatura obni ona na poziomie 17 C, wg wykresu obok. 1. Ustawiæ wartoœci temperatury dziennej i nocnej zgodnie z opisem (ar2 i ar3) - patrz punkt 6. Tryb ar - ustawienie parametrów sta³ych. 2. Nacisn¹æ Fce ; przyciskami -/+ ustawiæ na ekranie tryb i zatwierdziæ przyciskiem i. Na ekranie pojawi siê symbol d:1. 3. rzyciskami -/+ wybraæ zakres d:1-7 i zatwierdziæ przyciskiem. i C godz. T10 Termostat programowalny

8 8 4. rzyciskami -/+ ustawiæ godzinê 6:00; przyciskiem ustawiæ symbol i zatwierdziæ przyciskiem i. Na ekranie pojawi siê symbol kolejnego zakresu 17:U2, a nastêpnie godzina, któr¹ nale y ustawiæ jako jego rozpoczêcie. 5. rzyciskami -/+ ustawiæ godzinê 9:00; przyciskiem ustawiæ symbol i zatwierdziæ przyciskiem i. Na ekranie pojawi siê symbol kolejnego zakresu 17:U3, a nastêpnie godzina, któr¹ nale y ustawiæ jako jego rozpoczêcie. 6. rzyciskami -/+ ustawiæ godzinê 16:00; przyciskiem ustawiæ symbol i zatwierdziæ przyciskiem i. Na ekranie pojawi siê symbol kolejnego zakresu 17:U4, a nastêpnie godzina, któr¹ nale y ustawiæ jako jego rozpoczêcie. 7. rzyciskami -/+ ustawiæ godzinê 21:00; przyciskiem ustawiæ symbol i zatwierdziæ przyciskiem i. Na ekranie pojawi siê graficzne przedstawienie zaprogramowanych zakresów oraz godzina pierwszej zmiany. T10 Termostat programowalny

9 9 8. Nacisn¹æ Fce ; przyciskami -/+ ustawiæ na ekranie tryb i zatwierdziæ przyciskiem i.! Uwaga: Je eli, bêd¹c w trybie, przez dwie minuty nie zostan¹ wprowadzone adne nastawy, to regulator samoczynnie wyjdzie z tego trybu, przechodz¹c jednoczeœnie do pracy w trybie, zgodnie z temperatur¹ dla niego ustawion¹. 8 Krótkotrwa³a zmiana temperatury w trybie automatycznym Funkcja umo liwia chwilow¹ zmianê temperatury grzania ustawionej w trybie automatycznym. Dokonywana jest przyciskami -/+ ; utrzymywanie takiej temperatury trwaæ bêdzie do chwili uaktywnienia siê najbli szego programu. 9 Tryb - praca rêczna Tryb umo liwia zmianê temperatury grzania bez koniecznoœci ingerowania w ustawiony program. 1. Nacisn¹æ Fce ; przyciskami -/+ ustawiæ na ekranie tryb i zatwierdziæ przyciskiem i. o chwili na ekranie uka e siê aktualnie mierzona temperatura lub godzina (w zale noœci od ustawienia Ar1 - patrz punkt 6. Tryb Ar - ustawienie parametrów sta³ych). 2. rzyciskami -/+ ustawiæ ¹dan¹ temperaturê; termostat bêdzie j¹ utrzymywa³ do momentu kolejnej rêcznej zmiany lub przestawienia regulatora w tryb pracy automatycznej. 10 Funkcja TEST Funkcja TEST umo liwia kontrolê prawid³owego pod³¹czenia regulatora do kot³a grzewczego. Nacisn¹æ Fce, a nastêpnie przycisk. Na ekranie uka e siê TEST, a regulator w tym czasie dokona kilku cykli w³¹czenia i wy³¹czenia kot³a - funkcja aktywna w trybie oraz. T10 Termostat programowalny

10 10 11 Funkcja OFF Funkcja OFF powoduje wy³¹czenie termostatu, z jednoczesnym zachowaniem aktywnej ochrony przeciw zamarzaniu instalacji - w przypadku spadku temperatury w pomieszczeniu poni ej 5 C, zostanie uruchomiony kocio³. Nacisn¹æ Fce, a nastêpnie przyciskami -/+ ustawiæ tryb OFF i zatwierdziæ przyciskiem i. W czasie pracy tej funkcji, na ekranie wyœwietlana jest aktualnie mierzona temperatura lub godzina (w zale noœci od ustawienia Ar1 - patrz punkt 6. Tryb Ar - ustawienie parametrów sta³ych), a co 15 sekund pojawia siê symbol OF:F. W sytuacji spadku temperatury poni ej 5 C, zostanie uruchomiony kocio³ a na ekranie pojawi siê symbol. 12! Uwaga: Wy³¹czenie funkcji OFF czyli odblokowanie pracy regulatora nastêpuje poprzez naciœniêcie przycisku Fce, a nastêpnie przycisków -/+. Funkcja LOCK Funkcja LOCK s³u y do blokowania klawiatury. Nacisn¹æ jednoczeœnie przyciski Fce,, - ; na wyœwietlaczu uka e siê symbol LO:C, a nastêpnie regulator przejdzie do wyœwietlania ekranu g³ównego. Wy³¹czenie blokady nastêpuje poprzez jednoczesne naciœniêcie przycisków Fce,, RESET i wymiana baterii Koniecznoœæ wymiany baterii wskazywana jest na wyœwietlaczu, symbolem BATT. Nale y stosowaæ baterie alkaiczne 2 x 1,5 V, typ AA / R6. Gdy zostanie przekroczony czas 25 sekund, wówczas dojdzie do utraty ustawieñ. Ca³kowity RESET wszystkich ustawieñ mo na dokonaæ poprzez wyjêcie baterii na ok. 1 minutê. T10 Termostat programowalny

11 11 14 Tabela programów pr. od godz. temp. 2 pr. 3 pr. 4 pr. 15 od godz. temp. od godz. temp. od godz. temp. Dane techniczne Zasilanie alkaiczne baterie 2 x 1,5 V typ AA / R6 Iloœæ programów 4 na dobê Histereza 0,5 C Min. programowalny czas 30 minut Zakres ogrzewania od 5 C do 39 C Dok³adnoœæ nastawy 1 C B³¹d pomiaru temp. +/- 0,5 C Wyjœcie max. 5 A / 250 V T10 Termostat programowalny

12 INFORMACJA DOTYCZ CA ZU YTEGO SRZÊTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO ozbycie siê zu ytego sprzêtu elektrycznego i elektronicznego (stosowane w krajach Unii Europejskiej i w pozosta³ych krajach europejskich maj¹cych w³asne systemy zbiórki). Symbol ten umieszczony na produkcie lub jego opakowaniu (zgodnie z Ustaw¹ z dnia r. o zu ytym sprzêcie elektrycznym i elektronicznym) stanowi, e produkt ten nie mo e byæ traktowany jako odpad komunalny. owinien byæ przekazany do odpowiedniego punktu zbiórki zu ytego sprzêtu elektrycznego i elektronicznego. oprzez zapewnienie odpowiedniego sk³adowania, pomo esz zapobiec negatywnym skutkom gro ¹cym œrodowisku naturalnemu i ludzkiemu zdrowiu. Recykling pomaga zachowaæ zasoby naturalne. Aby uzyskaæ szczegó³owe informacje na temat recyklingu tego produktu, informacje o utworzonym systemie odbierania i zbierania zu ytego sprzêtu elektrycznego i elektronicznego oraz wykaz zak³adów przetwarzania, nale y skontaktowaæ siê z naszym biurem lub naszymi dystrybutorami. Biuro Handlowe ul.rzyjaÿni Wroc³aw tel. 71 / , fax. 71 /

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12 ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12 INSTRUKCJA OBS UGI CENTRALI ver. 3.5 Ver. 3.5 1 2 Ver. 3.5 ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12 VER. 3.5 Ministerstwo ¹cznoœci œwiadectwo homologacji nr

Bardziej szczegółowo

ERT-10-3-321C ERT-10-2-221C ERT-10-2-222C

ERT-10-3-321C ERT-10-2-221C ERT-10-2-222C SEMIL 8-87 Bydgoszcz ul. hêciñska tel./fax (+8) /6--, -8-7, -8-7 e-mail biuro@semicool.com.pl www.semicool.com.pl Regulatory temperatury ERT--- ERT--- ERT--- Parametry regulatora Napiêcie zasilania regulatora

Bardziej szczegółowo

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi PL IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Spis tre ci Przed u yciem urz dzenia Wst p...3 Wa ne informacje dotycz ce bezpiecze stwa...4 1. Przegl

Bardziej szczegółowo

do gazowego kot a grzewczego SUPRASTAR KN 45 117-8 S 5300 SUPRAMAX K 144 306-8 S 5300

do gazowego kot a grzewczego SUPRASTAR KN 45 117-8 S 5300 SUPRAMAX K 144 306-8 S 5300 Panel sterujåcy TAC gazowego kot a grzewczego SUPRASTAR KN 45 117-8 S 5300 SUPRAMAX K 144 306-8 S 5300 6 720 610 572 PL (01.03) OSW (948.58.101/83894210) Wprowadzenie Cyfrowy panel sterujåcy TAC zamontowany

Bardziej szczegółowo

CZÊŒÆ B REGULAMINY TURNIEJOWE B.I PRZEPISY TURNIEJOWE FIDE. Wprowadzenie. 1. Ogólne zalecenie. 2. G³ówny Organizator - Dyrektor Turnieju

CZÊŒÆ B REGULAMINY TURNIEJOWE B.I PRZEPISY TURNIEJOWE FIDE. Wprowadzenie. 1. Ogólne zalecenie. 2. G³ówny Organizator - Dyrektor Turnieju CZÊŒÆ B REGULAMINY TURNIEJOWE B.I PRZEPISY TURNIEJOWE FIDE Fédération Internationale des Échecs Handbook FIDE - C05 Obowi¹zuj¹ce od 1 lipca 2011 roku Aneksy obowi¹zuj¹ce od 1 lipca 2012 roku Przek³ad z

Bardziej szczegółowo

RÓ NE FIRMY RÓ NE POTRZEBY JEDNO ELASTYCZNE ROZWI ZANIE BACOM

RÓ NE FIRMY RÓ NE POTRZEBY JEDNO ELASTYCZNE ROZWI ZANIE BACOM SYSTEM ZLICZANIA OSÓB BACOM RÓ NE FIRMY RÓ NE POTRZEBY JEDNO ELASTYCZNE ROZWI ZANIE BACOM SYSTEM ZLICZANIA OSÓB O firmie BACOM Firma BACOM istnieje na rynku od 2007 roku i jest producentem oprogramowania

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, zwane dalej owu, maj¹ zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

2. CZAS. SCENARIUSZ 2.1. Budowa zegara s³onecznego

2. CZAS. SCENARIUSZ 2.1. Budowa zegara s³onecznego 2. CZAS SCENARIUSZ 2.1. Budowa zegara s³onecznego Poziom nauczania Gimnazjum Przedmioty Geografia, matematyka Cele edukacyjne uczniów do wykorzystania wiedzy matematycznej s³u ¹cej do rozwi¹zywania problemów

Bardziej szczegółowo

CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY. C-7070 Wide Zoom. Wykonuj zdj cia i odtwarzaj je! Podstawowa instrukcja obs ugi

CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY. C-7070 Wide Zoom. Wykonuj zdj cia i odtwarzaj je! Podstawowa instrukcja obs ugi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY C-7070 Wide Zoom Wykonuj zdj cia i odtwarzaj je! PL Podstawowa instrukcja obs ugi Spis treêci Jak korzystaç z aparatu?... 3 Wskazania bezpieczeƒstwa... 5 ROZPAKOWYWANIE ZAWARTOÂCI

Bardziej szczegółowo

BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim)

BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim) PROSPEKT EMISYJNY PODSTAWOWY BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim) PROGRAM EMISJI OBLIGACJI O WARTOŚCI DO 300.000.000 PLN Na podstawie niniejszego programu emisji

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowe regu³y prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sêdziów

Wspólnotowe regu³y prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sêdziów Wspólnotowe regu³y prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sêdziów Wspólnotowe reguły prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sędziów Dieter Jalowietzki Krzysztof Jaros Siegfried Klaue Hans-Peter

Bardziej szczegółowo

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u prowadzenia dzia³alnoœci lub posiadania mienia

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u prowadzenia dzia³alnoœci lub posiadania mienia UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

BADANIA FIZJOGRAFICZNE NAD POLSK ZACHODNI Seria A Geografia Fizyczna, Tom 58: 47 78 2007

BADANIA FIZJOGRAFICZNE NAD POLSK ZACHODNI Seria A Geografia Fizyczna, Tom 58: 47 78 2007 BADANIA FIZJOGRAFICZNE NAD POLSK ZACHODNI Seria A Geografia Fizyczna, Tom 58: 47 78 2007 SZYMON UKASIEWICZ, JACEK OLEKSYN ZRÓ NICOWANIE PRZESTRZENNE ELEMENTÓW METEOROLOGICZNYCH I ICH WP YW NA ROZWÓJ KASZTANOWCA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU!!!UWAGA!!! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych, serwisowych oraz użytkowania urządzenia należy dokładnie

Bardziej szczegółowo

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 600 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH GRUPY (W TYM PRACA BIEG YCH REWIDENTÓW CZÊŒCI GRUPY) UWAGI SZCZEGÓLNE

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 600 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH GRUPY (W TYM PRACA BIEG YCH REWIDENTÓW CZÊŒCI GRUPY) UWAGI SZCZEGÓLNE MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 600 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH GRUPY (W TYM PRACA BIEG YCH REWIDENTÓW CZÊŒCI GRUPY) UWAGI SZCZEGÓLNE Wprowadzenie (Stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych

Bardziej szczegółowo

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA Przygotowano w Departamencie Analiz i Strategii Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej. W przygotowaniu publikacji, pod redakcj¹ Rafa³a

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka zgodna z prawem

Agroturystyka zgodna z prawem Agroturystyka zgodna z prawem Stan prawny na stycze 2014 Spis tre ci I. Agroturystyka a dzia alno gospodarcza...5 str. II. Agroturystyka a podatek dochodowy...6 str. 1. Zwolnienie z podatku...6 str. 2.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterowniki AC 4-6-6S-9S-12S

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterowniki AC 4-6-6S-9S-12S INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterowniki AC 4-6-6S-9S-12S Dane podstawowe: * MoŜliwość sterowania 4, 6 9 lub 12 zaworami elektromagnetycznymi (w zaleŝności od modelu) oraz zaworem głównym lub pompą. * MoŜliwość uruchamiania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r.

INFORMACJA. o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r. INFORMACJA o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r. Warszawa 2005 Niniejsza informacja zosta³a przyjêta przez Zgromadzenie Ogólne Sêdziów Trybuna³u

Bardziej szczegółowo

TERMOSTAT POKOJOWY Z FUNKCJĄ TYGODNIOWĄ

TERMOSTAT POKOJOWY Z FUNKCJĄ TYGODNIOWĄ INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOSTAT POKOJOWY Z FUNKCJĄ TYGODNIOWĄ Nr produktu:610630 Strona 1 z 10 Drogi Kliencie, Kupując ten produkt podjąłeś bardzo dobrą decyzję. Dziękujemy Ci za wybór naszego produktu i

Bardziej szczegółowo

Pomoce techniczne w rehabilitacji zawodowej osób niepe³nosprawnych

Pomoce techniczne w rehabilitacji zawodowej osób niepe³nosprawnych BEZPIECZEÑSTWO PRACY 5/2003 dr n. med. BO ENA KURKUS-ROZOWSKA Centralny Instytut Ochrony Pracy Pañstwowy Instytut Badawczy mgr in. RÓ A SERAFIN Polski Komitet Normalizacyjny Pomoce techniczne w rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Drupal. Poznaj go z każdej strony!

Drupal. Poznaj go z każdej strony! Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Wskazówki ogólne. Uwagi wst pne od firmy HELLA Ocienienie podtynkowe VB 401

Spis tre ci. Wskazówki ogólne. Uwagi wst pne od firmy HELLA Ocienienie podtynkowe VB 401 Ta instrukcja musi zosta przed u ytkowaniem i monta em przeczytana! Spis tre ci Uwagi wst pne od firmy HELLA Ocienienie podtynkowe VB 40... Wskazówki ogólne... Oznaczenie CE... Przepisy bezpiecze stwa...

Bardziej szczegółowo

Wp³yw rehabilitacji na poprawê wydolnoœci fizycznej osób niepe³nosprawnych ruchowo

Wp³yw rehabilitacji na poprawê wydolnoœci fizycznej osób niepe³nosprawnych ruchowo dr n. med. BO ENA KURKUS-ROZOWSKA Centralny Instytut Ochrony Pracy Wp³yw rehabilitacji na poprawê wydolnoœci fizycznej ysfunkcje narz¹du ruchu s¹ obok schorzeñ uk³adu kr¹ enia najczêstsz¹ przyczyn¹ niepe³nosprawnoœci

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

Prognozowanie zapotrzebowania na moc i energiê elektryczn¹ metod¹ rozk³adu kanonicznego

Prognozowanie zapotrzebowania na moc i energiê elektryczn¹ metod¹ rozk³adu kanonicznego POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 10 Zeszyt specjalny 2 2007 PL ISSN 1429-6675 Tomasz POP AWSKI*, Kazimerz D SAL* Prognozowanie zapotrzebowania na moc i energiê elektryczn¹ metod¹ rozk³adu kanonicznego STRESZCZENIE.

Bardziej szczegółowo

RMB-12 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAśU REGULATORÓW MOCY BIERNEJ wersja v 01

RMB-12 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAśU REGULATORÓW MOCY BIERNEJ wersja v 01 RMB-12 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAśU REGULATORÓW MOCY BIERNEJ wersja v 01 ELEKTROMONTEX Zakład Elektroniki 85-401 Bydgoszcz, ul. Kraszewskiego 4 Tel./Fax.: (052)3213303, 3213313, 3213775 fax : (052) 3214290

Bardziej szczegółowo

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10 Instrukcja obs ugi Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C 29.32.20-53.10 Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji.

Bardziej szczegółowo