Rejestrator d³ugotrwa³ych zapisów EKG AsPEKT 702. Rejestrator zdarzeñ AsPEKT 722 Event

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rejestrator d³ugotrwa³ych zapisów EKG AsPEKT 702. Rejestrator zdarzeñ AsPEKT 722 Event"

Transkrypt

1 ASPEL S.A Zabierzów, os. Sienkiewicza 33 tel , fax Rejestrator d³ugotrwa³ych zapisów EKG AsPEKT 702 Rejestrator zdarzeñ AsPEKT 722 Event Instrukcja obs³ugi ZABIERZÓW, maj 2006 WYDANIE V 1

2 Gratulujemy zakupu rejestratora d³ugotrwa³ych zapisów EKG AsPEKT 702, rejestratora zdarzeñ AsPEKT 722 Event, które s¹ rezultatem lat poszukiwañ i doœwiadczeñ nabytych w bezpoœrednich kontaktach z klientem. Wybra³eœ jakoœæ, trwa³oœæ i wysok¹ sprawnoœæ - cechy charakteryzuj¹ce rejestratoryaspekt 702 oraz AsPEKT 722 Event. Firma ASPEL proponuje tak e szeroki asortyment do rejestratorów holterowskich, a tak e ciœnieniomierze, nieinwazyjne rejestratory ciœnienia têtniczego krwi, defibrylatory, zestawy do prób wysi³kowych, aparaty EKG i ich wyposa enie, takie jak: wózki pod aparaty, torby na aparaty, kabel EKG, oraz elektrody i papier EKG. Przeczytaj uwa nie niniejsz¹ instrukcjê gdy zawiera ona wskazówki dotycz¹ce bezpiecznej instalacji, u ytkowania i konserwacji oraz kilka praktycznych porad pozwalaj¹cych zoptymalizowaæ sposób u ytkowania aparatu. Zachowaj niniejsz¹ instrukcjê w celu póÿniejszej konsultacji. 2

3 Osoba obs³uguj¹ca rejestrator przed przyst¹pieniem do u ytkowania, powinna szczegó³owo zapoznaæ siê z Instrukcj¹ Obs³ugi i Kart¹ Gwarancyjn¹. Instrukcja obs³ugi pomo e u ytkownikowi we w³aœciwej obs³udze i konserwacji rejestratora. Przestrzeganie uwag zawartych w niniejszej instrukcji zapewni sprawne funkcjonowanie i spe³nienie zadañ, które u ytkownik oczekuje od rejestratora. Wszelkie naprawy powinny byæ wykonywane w dziale serwisu ASPEL S.A. Za uszkodzenia wynik³e z nieprzestrzegania niniejszej instrukcji producent nie bierze odpowiedzialnoœci. Nie jest dozwolone u ywanie rejestratora ³¹cznie z urz¹dzeniami wytwarzaj¹cymi impulsy defibryluj¹ce. ¹czne u ycie urz¹dzenia defibryluj¹cego i rejestratora mo e spowodowaæ uszkodzenie rejestratora, za które producent nie ponosi odpowiedzialnoœci. Nale y okresowo kontrolowaæ sprawnoœæ akcesoriów i samego rejestratora. Nale y zwracaæ siê do autoryzowanego punktu obs³ugi technicznej za ka dym razem, gdy zostan¹ zauwa one nieprawid³owoœci w funkcjonowaniu rejestratora. 3

4 1. PRZEZNACZENIE Rejestratory AsPEKT 702 i AsPEKT 722 Event s¹ urz¹dzeniami cyfrowymi przeznaczonymi do rejestracji sygna³u EKG na karcie Compact Flash. Rejestrator holterowski AsPEKT 702 jest przeznaczony do 48 godzinnej rejestracji badania EKG, umo liwia zapis 3 kana³owy sygna³u EKG z siedmiu odprowadzeñ. Rejestrator zdarzeñ AsPEKT 722 Event jest przeznaczony do rejestracji badania EKG na ¹danie (w chwili naciœniêcia przycisku pacjenta) w trybie zdarzeniowym lub automatycznym. Umo liwia zapis 3 kana³owy sygna³u EKG z czterech odprowadzeñ. Niewielkie wymiary i waga rejestratorów powoduj¹, i badanie jest nieuci¹ liwe dla pacjenta. Cyfrowe sygna³y EKG s¹ zapisywane na karcie PCMCIA-ATA umo liwiaj¹cej trwa³e przechowywanie nagranego badania. Po zakoñczeniu badania zapisan¹ kartê PCMCIA-ATA nale y wyj¹æ z AsPEKT 702, AsPEKT 722 Event i w³o yæ do czytnika PCMCIA-ATA systemu komputerowego, w którym bêdzie przeprowadzana analiza zapisów EKG (HolCARD-24W w przypadku AsPEKT 702, lub HolCARD Evt w przypadku AsPEKT 722 Event). 2. MO LIWOŒCI FUNKCJONALNE Podczas nagrywania rejestrator AsPEKT 702, AsPEKT 722 Event rejestruje sygna³y pracy serca i zapisuje je na karcie PCMCIA-ATA, która zapewnia trwa³e przechowywanie danych. Gdy badanie jest zakoñczone, kartê PCMCIA-ATA nale y przenieœæ do czytnika kart PCMCIA-ATA komputera analizuj¹cego, na którym bêdzie przeprowadzona analiza badania EKG. Dane na karcie PCMCIA-ATA mog¹ byæ usuniête przez system komputera analizuj¹cego lub s¹ usuwane automatycznie podczas rozpoczêcia nowego badania AsPEKT 702 lub AsPEKT 722 Event. System zapisu danych na karcie PCMCIA-ATA dokonywany przez AsPEKT 702 lub AsPEKT 722 Event jest kompatybilny z systemami MS-DOS i WINDOWS. PAMIÊTAJ: Rejestratory AsPEKT 702, AsPEKT 722 Event, na pocz¹tku ka dego nagrania usuwaj¹ wszystkie istniej¹ce pliki na karcie PCMCIA- ATA. (nie dotyczy to przypadku wymiany baterii w AsPEKT 722 Event). OSTRZE ENIE: NIE nale y u ywaæ jakichkolwiek wersji programów CHKDISK lub SCANDISK firmy Microsoft (lub jakichkolwiek podobnych programów dyskowych innych firm) w przypadku kart PCMCIA-ATA zapisanych przez AsPEKT 702 lub AsPEKT 722 Event. Programy takie mog¹ sygnalizowaæ niezgodnoœæ wymiaru podanego w katalogu z wymiarem podanym przez ³añcuch FAT dla jednego lub wiêcej plików AsPEKT 702. Próba naprawienia tej sytuacji za pomoc¹ wymienionych powy ej programów mo e spowodowaæ zniszczenie danych lub dodanie starych danych do bie ¹cego zapisu. 4

5 3. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO - EKSPOATACYJNE Iloœæ odprowadzeñ: - AsPEKT AsPEKT 722 Event 4 Iloœæ rejestrowanych kana³ów: 3 Ca³kowite zmiany próbkowania: 0,001% Czas zapisu sygna³u EKG: - AsPEKT godzin - AsPEKT 722 Event konfigurowalny Noœnik danych: karta PCMCIA-ATA 128 MB (min.) Program analizuj¹cy zapisane sygna³y EKG - AsPEKT 702 HolCARD-24W lub inne - AsPEKT 722 Event HolCARD Evt Wymiary: 76 x 72 x 23 mm Waga: 130 gram ± 15 gram Po³o enie robocze: dowolna orientacja Temperatura pracy: od 0 C do 45 C Temperatura przechowywania: od 0 C do 70 C Wilgotnoœæ powietrza (w czasie pracy): 10% - 95% (bez kondensacji) Maksymalny zakres sygna³ów na wejœciu:10 mvpp Ustawienia wzmocnienia: - AsPEKT 702 1/2X (5 mm/mv), 1X (10 mm/mv), 2X (20 mm/mv) - AsPEKT 722 Event 1X (10 mm/mv) Baterie: Pojedyncza 1,5 V bateria alkaliczna typu LR6 (AA) Œredni pr¹d roboczy: - AsPEKT 702 <35 ma dla 1,5 V ± 0,1V - AsPEKT 722 Event <15 ma dla 1,5 V ± 0,1V (w trybie zdarzeniowym bez pêtli czasowej) <30 ma dla 1,5 V ± 0,1V (w pozosta³ych przypadkach) Pasmo zapisu: Impedancja wejœciowa: Wspó³czynnik t³umienia CMRR: 0,05 Hz - 80 Hz >10 M >80 db 4. PRODUCENT ASPEL S.A. os. H. Sienkiewicza 33, Zabierzów, POLSKA tel , fax

6 5. ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW REGULACYJNYCH AsPEKT 722 Event przycisk zdarzeñ pacjenta 2. kabel zakoñczony zapinkami do elektrod 3. dioda œwiec¹ca LED 4. pokrywa baterii 6

7 6. OZNACZENIE Oznaczenie numeru fabrycznego tabliczki znamionowej sk³ada siê z nastêpuj¹cych elementów: 2006 Rev.1.00 ASPEL S.A. os. H. Sienkiewicza 33 PL Zabierzów AsPEKT 702 SN Rev.1.00 ASPEL S.A. os. H. Sienkiewicza 33 PL Zabierzów 0197 AsPEKT 722 Event SN 7. OBS UGA AsPEKT 702, AsPEKT 722 Event Przygotowanie pacjenta do badania Rejestrator holterowski AsPEKT 702 jest przeznaczony do d³ugoterminowego zapisu danych EKG. Po ustaleniu przez kardiologa po ¹danego dla danego pacjenta typu odprowadzeñ (patrz rozdzia³ 7. 2.) nale y w celu uzyskania wysokiej jakoœci badania przestrzegaæ ni ej podanych zaleceñ: 1. Pod³¹czyæ elektrody do obszaru ukostnionego nad ebrami lub mostkiem w celu zmniejszenia zak³óceñ miêœniowych. Umieszczenie elektrody nad du ymi obszarami miêœniowymi lub pomiêdzy ebrami powoduje powstanie wysokoczêstotliwoœciowego artefaktu znacznie zak³ócaj¹cego sygna³. Umieszczenie elektrody nad obszarami t³uszczowymi równie powoduje zak³ócenie sygna³u. 2. Wszelkie ow³osienie w miejscu umieszczania elektrod musi byæ usuniête za pomoc¹ suchego golenia. 3. Miejsce umieszczenia elektrody musi byæ starannie oczyszczone z brudu i t³uszczu powierzchniowego naskórka. Nale y to wykonywaæ przez potarcie tego miejsca gaz¹ zwil on¹ 99% izopropanolem lub acetonem (nie wolno u ywaæ spirytusu, nale y raczej u ywaæ gazy zamiast tamponu ze wzglêdu na lepsze w³aœciwoœci œcierne). 4. Œrodek miejsca, gdzie pole kontaktowe elektrody bêdzie stykaæ siê ze skór¹ powinno byæ przetarte gaz¹ z past¹ abrazyjn¹ w celu usuniêcia powierzchniowej warstwy martwego naskórka (abrazja naskórka). Przed przyklejeniem elektrod, nale y gazikiem usun¹æ resztki materia³u œciernego i z³uszczonego naskórka. Dziêki temu znacznie poprawia siê kontakt elektryczny powierzchni skóry i elektrody, co pozwala uzyskaæ wysok¹ jakoœæ sygna³u. 5. Elektrody nale y przyklejaæ w sposób gwarantuj¹cy ich dobre przyleganie i nie powoduj¹cy wyciskania masy elu elektrolitowego z g¹bki umieszczonej miêdzy skór¹ a metalow¹ czêœci¹ elektrody. 6. Prawid³owe pod³¹czenia pacjenta dla 3 kana³ów powinno byæ sprawdzone w czasie 10-minutowego nadawania danych poprzez podczerwieñ. 7

8 7. 2. Pod³¹czenie elektrod do pacjenta AsPEKT 702 Na rysunkach 1, 2, 3 pokazano typowe miejsca umieszczenia elektrod dla 3 kana³owych badañ EKG. Kardiolog mo e wybraæ nieco zmienione po³o enia w zale noœci od rodzaju arytmii podejrzewanej u pacjenta lub innych czynników. Nale y pamiêtaæ, e w przypadku pod³¹czenia do pacjenta kilku urz¹dzeñ, trzeba oceniæ wszelkie mo liwe ryzyko wynikaj¹ce z sumowania siê pr¹dów up³ywu ka dego z urz¹dzeñ. Podczas pod³¹czania elektrod nale y zwróciæ uwagê aby czêœci przewodz¹ce elektrod i kabla pacjenta nie styka³y siê ze sob¹ lub z innymi czêœciami metalowymi ³¹cznie z uziemieniem. Kana³ 1- oœ X 1(-) bia³y 2(+) czerwony Kana³ 2 - oœ Y 3(-) czarny 4(+) br¹zowy Kana³ 3 - oœ Z 5(-) ó³ty 6(+) niebieski elektroda neutralna 7 zielony Rys.1. Uk³ad odprowadzeñ typu XYZ 8

9 Kana³ 1 1(-) bia³y 2(+) czerwony Kana³ 2 3(-) czarny 4(+) br¹zowy Kana³ 3 5(-) ó³ty 6(+) niebieski elektroda neutralna 7 zielony Rys.2. Alternatywny uk³ad odprowadzeñ. Kana³ 1 1(-) bia³y 2(+) czerwony Kana³ 2 3(-) czarny 4(+) br¹zowy Kana³ 3 5(-) ó³ty 6(+) niebieski elektroda neutralna 7 zielony Rys.3. Alternatywny uk³ad odprowadzeñ. 9

10 AsPEKT 722 Event Elektrody koñczynowe: RA - czerwona - prawa okolica podobojczykowa, LA - ó³ta - lewa okolica podobojczykowa, LL - zielona - lewa okolica pachwinowa, RL - czarna - prawa okolica pachwinowa Czyszczenie kabla pacjenta Do czyszczenia kabla zaleca siê u ywaæ miêkkiej œciereczki, zwil onej roztworem ciep³ej wody z detergentem Zalecenia dla pacjenta Pacjent powinien byæ poinformowany jak nale y obs³ugiwaæ przycisk zdarzeñ pacjenta (patrz rozdz. 8. 5). Pacjent musi unikaæ: a) zamoczenia rejestratora (w szczególnoœci k¹pieli, p³ywania, itp.), b) rozpinania elektrod, wyci¹gania baterii lub karty PCMCIA-ATA w czasie badania Bezpieczeñstwo pacjenta Rejestratory AsPEKT 702 oraz AsPEKT 722 Event s¹ urz¹dzeniami medycznym zasilanymi wewnêtrznie z typem ochrony CF. Pacjent nie jest w aden sposób nara ony na pora enie przez AsPEKT 702 lub AsPEKT 722 Event pr¹dem elektrycznym. 10

11 7. 6. Dodatkowe mo liwoœci rejestratora AsPEKT 702 i AsPEKT 722 Event umo liwiaj¹ sprawdzenie jakoœci sygna³u EKG przed uruchomieniem badania. AsPEKT 702 umo liwia równie regulacjê wzmocnienia tego sygna³u. W tym celu wymagany jest standardowy komputer PC z zainstalowanym programem Monitor AsPEKT oraz odbiornik podczerwieni IrDA. AsPEKT 722 Event umo liwia wymianê baterii bez utraty dotychczas zapisanych badañ. 8. JAK WYKONAÆ BADANIE Rozpoczêcie nowego badania przy u yciu AsPEKTA 702 W celu rozpoczêcia nagrywania nale y: 1. Upewniæ siê, e nie ma baterii w AsPEKT Pod³¹czyæ zapinki kabla pacjenta do przyklejonych elektrod. 3. W³o yæ kartê PCMCIA-ATA do AsPEKT W³o yæ do AsPEKT 702 now¹ bateriê alkaliczn¹ typu LR6 (AA). Po w³o eniu baterii AsPEKT 702 rozpoczyna pracê poprzez cztery krótkie migniêcia diod¹ LED umieszczon¹ z przodu AsPEKT 702. Je eli dioda LED urz¹dzenia nie miga³a przy starcie urz¹dzenia, to AsPEKT 702 nie rozpocz¹³ pracy. Nale y wtedy wyj¹æ bateriê, upewniæ siê czy by³a ona prawid³owo w³o ona do urz¹dzenia, czy jest to nowa, nieu ywana bateria, a nastêpnie ponownie rozpocz¹æ procedurê startow¹. Mo liwe jest tak e, e rejestrator jest w trybie ochrony zapisanych danych na karcie - w tym wypadku nale y post¹piæ zgodnie z ostatni¹ uwag¹ w rozdziale 14 niniejszej instrukcji. 5. Rejestrator z w³o on¹ kart¹ PCMCIA-ATA przejdzie w tryb transmisji danych EKG (10-minutowe nadawanie danych poprzez diodê podczerwieni, umieszczon¹ na spodzie AsPEKT 702). 6. Dane w czasie nadawania danych EKG przez podczerwieñ nie bêd¹ zapisywane na kartê PCMCIA-ATA. Nadawanie poprzez diodê podczerwieni mo na przerwaæ przez wciœniêcie przycisku zdarzeñ na 3 sekundy, a do zapalenia siê diody LED. 7. Po zakoñczeniu lub przerwaniu 10-minutowego nadawania danych poprzez diodê podczerwieni rozpoczyna siê nagrywanie. Zapis prawid³owo trwa 48 godzin. W czasie prawid³owego zapisu dioda LED miga, zapalaj¹c siê co 5 sekund. Je eli dioda nie miga AsPEKT 702 nie nagrywa Rozpoczêcie nowego badania przy u yciu AsPEKT 722 Event W celu rozpoczêcia rejestracji nale y: 1. Upewniæ siê, e nie ma baterii w AsPEKT 722 Event. 2. Sformatowaæ kartê w rejestratorze jeœli karta jest nowa, lub pochodzi z innego rejestratora, a tak e w przypadku gdy usuniêto pliki z poprzedniego badania. (nie 11

12 ma koniecznoœci formatowania karty przed badaniem, gdy by³a ju u ywana w rejestratorze i nie skasowano plików rejestracji) 3. W³o yæ kartê do czytnika kart PCMCIA-ATA komputera analizuj¹cego i wgraæ ustawienia rejestratora (tryb pracy i czasy rejestrowanych zdarzeñ) 4. Pod³¹czyæ zapinki kabla pacjenta do przyklejonych elektrod. 5. Przenieœæ kartê PCMCIA-ATA do AsPEKT 722 Event. 6. W³o yæ do AsPEKT 722 Event now¹ bateriê alkaliczn¹ typu LR6 (AA). Po w³o eniu baterii AsPEKT 722 Event rozpoczyna pracê poprzez cztery krótkie migniêcia diod¹ LED umieszczon¹ z przodu aparatu. Je eli dioda LED urz¹dzenia nie miga³a przy starcie urz¹dzenia, to AsPEKT 722 Event nie rozpocz¹³ pracy. Nale y wtedy wyj¹æ bateriê, upewniæ siê czy by³a ona prawid³owo w³o ona do urz¹dzenia, czy jest to nowa, nieu ywana bateria, a nastêpnie ponownie rozpocz¹æ procedurê startow¹. Mo liwe jest tak e, e rejestrator jest w trybie ochrony zapisanych danych na karcie - w tym wypadku nale y post¹piæ zgodnie z ostatni¹ uwag¹ w rozdziale 14 niniejszej instrukcji. 7. Rejestrator z w³o on¹ kart¹ PCMCIA-ATA odczyta ustawienia zapisane na karcie i przejdzie w tryb transmisji danych EKG (10-minutowe nadawanie danych poprzez diodê podczerwieni, umieszczon¹ na spodzie AsPEKT 702). 8. Dane w czasie nadawania danych EKG przez podczerwieñ nie bêd¹ zapisywane na kartê PCMCIA-ATA. Nadawanie poprzez diodê podczerwieni mo na przerwaæ przez wciœniêcie przycisku zdarzeñ na 3 sekundy, a do wy³¹czenia diody LED. 9. Po zakoñczeniu lub przerwaniu 10-minutowego nadawania danych poprzez diodê podczerwieni rozpoczyna siê zapis zdarzeñ. Jeœli wybrano tryb zdarzeniowy to rejestrator zapisuje sygna³ EKG po naciœniêciu przycisku zdarzeñ pacjenta. Rejestrator ma mo liwoœæ zapisu sygna³u EKG który wystêpowa³ bezpoœrednio przed naciœniêciem i po naciœniêciu przycisku zdarzeñ, przy czym czasy rejestra cji s¹ programowalne. Jeœli wybrano tryb automatyczny to dodatkowo rejestrator zapisuje zdarzenia cyklicznie co ustalony okres czasu. Po uruchomieniu badania a tak e po ka dym zapisie zdarzenia przycisk zdarzeñ jest blokowany na czas równy czasowi zapisu przed zdarzeniem (buforowanie sygna³u EKG). 10. W przypadku wyczerpania baterii (rejestrator sygnalizuje stan wyczerpania baterii uniemo liwiaj¹cy dalsz¹ jego pracê przez ci¹g³e œwiecenie diody, do momentu ca³kowitego wyczerpania baterii) nale y wymieniæ bateriê na now¹. Po wymia nie baterii rejestrator kontynuuje pracê zachowuj¹c dotychczas zapisane bada nia. 12 Przed wczytaniem ustawieñ badania karta musi byæ sformatowana w rejestratorze. W tym celu nale y w³o yæ pust¹ kartê CF do rejestratora i wykonaæ próbny zapis. Rejestrator wykona formatowanie karty i zapisze pliki rejestracji. Plików rejestracji nie nale y kasowaæ. Formatowanie karty w rejestratorze nale y wykonaæ przed rozpoczê ciem badania w przypadkach:

13 u ycia nowej karty skasowania plików rejestracji u ycia karty z innego rejestratora W czasie rejestracji dioda LED miga, zapalaj¹c siê co 5 sekund. Je eli dioda nie miga AsPEKT 722 Event czeka na naciœniêcie przycisku zdarzeñ Ustawienie wzmocnienia (dotyczy AsPEKT 702) Wzmocnienie AsPEKT 702 jest regulowane przyciskiem zdarzeñ pacjenta podczas 10-minutowego czasu nadawania danych przez podczerwieñ. Aby odczytaæ wartoœæ tego wzmocnienia musi byæ uruchomiony program Montor AsPEKT i do³¹czony do komputera odbiornik podczerwieni IrDA. Dostêpne s¹ trzy ustawienia wzmocnienia: 1/2x Zapewnia ca³kowity zakres dynamiczny wejœcia 10 mv 1x Zapewnia ca³kowity zakres dynamiczny wyjœcia 5 mv 2x Zapewnia ca³kowity zakres dynamiczny wejœcia 2,5 mv Poprzez krótkie naciskanie przycisku zdarzeñ wzmocnienie zmienia siê z 1/2x na 1x, z 1x na 2x, nastêpnie z powrotem z 2x na 1/2x, itd. Po zaobserwowaniu amplitudy sygna³u nale y zadecydowaæ jakie ustawiæ wzmocnienie. Je eli wzmocnienie zosta- ³o ju ustalone mo na wcisn¹æ przycisk zdarzeñ na 3 sekundy (a do zapalenia diody LED) i rozpocz¹æ proces nagrywania danych na kartê PCMCIA-ATA (transmisja danych przez podczerwieñ zostanie przerwana). W przeciwnym wypadku transmisja danych przez podczerwieñ bêdzie trwa³a 10 minut. Wzmocnienie nale y ustaliæ w ci¹gu 10 minut od uruchomienia AsPEKT 702. Domyœlne wzmocnienie równe jest 1x Zegar czasu rzeczywistego AsPEKT 702, AsPEKT 722 Event posiada zegar czasu rzeczywistego dziêki czemu zbiory zawieraj¹ce dane pacjenta i dane EKG s¹ zapisywane z dat¹ i godzin¹ rozpoczêcia badania. Czas rozpoczêcia badania jest tak e zapisany w zbiorze *.evt. Zegar zapewnia prawid³owe odmierzanie czasu niezale nie od tego czy rejestrator pracuje, czy nie (poprzez wewnêtrzn¹ bateriê zasilaj¹c¹ zegar). Zegar rozró nia lata przestêpne, natomiast zmiana z czasu letniego na czas zimowy (i odwrotnie) wymaga ustawienia zegara (patrz rozdzia³ 8.4). Wymiany baterii wewnêtrznej dokonuje autoryzowany punkt serwisowy. 13

14 8. 5. Ustawienie zegara czasu rzeczywistego Ustawienie zegara czasu rzeczywistego mo na przeprowadziæ jedynie przy pomocy odbiornika podczerwieni oraz komputera z zainstalowanym programem Monitor AsPEKT. Po w³o eniu baterii do rejestratora, bez w³o enia karty PCMCIA-ATA i po d³u szym wciœniêciu przycisku zdarzeñ pacjenta wchodzimy w tryb ustawiania zegara. Aktualnie ustawiona data i godzina bêdzie wyœwietlana w górnym prawym rogu monitora komputera w programie Monitor AsPEKT. Przez krótkie wciœniêcia przycisku zdarzeñ nastêpuje zmiana wartoœci daty lub godziny, poprzez d³u sze wciœniêcia przechodzimy pomiêdzy polami daty lub godziny (w kolejnoœci: rok, miesi¹c, dzieñ, godzina, minuta). Po ustaleniu prawid³owej daty lub godziny nale y w³o yæ kartê PCMCIA-ATA, co powoduje ustawienie zegara zgodnie z ustalonymi wartoœciami oraz wyjœcie z trybu ustawiania zegara Dziennik pacjenta Je eli w czasie badania pojawi siê jakaœ dolegliwoœæ pacjent powinien wcisn¹æ przycisk zdarzeñ znajduj¹cy siê z przodu AsPEKT 702, AsPEKT 722 Event. Potwierdzeniem, e informacja ta zosta³a przyjêta jest krótkie zaœwiecenie siê diody LED, umieszczonej obok przycisku zdarzeñ. W przypadku AsPEKT 702 na karcie zapisywana jest informacja o naciœniêciu przycisku, dziêki czemu kardiolog w czasie odczytu badania mo e ³atwo zlokalizowaæ moment, w którym pacjent odczu³ dolegliwoœæ. Je eli pacjent naciœnie przycisk zdarzeñ w czasie tej samej minuty badania, to zostanie zapisane tylko pierwsze zdarzenie. W przypadku AsPEKT 722 Event naciœniêcie przycisku zdarzeñ powoduje uruchomienie zapisu sygna³u EKG, dziêki temu na karcie jest rejestrowany sygna³ EKG w chwilach w których pacjent poczu³ dolegliwoœæ. W czasie rejestracji zdarzenia (tak e w trybie automatycznym) przycisk pacjenta jest wy³¹czony. Iloœæ zdarzeñ mo liwych do zapisania w przypadku AsPEKT 702 wynosi 50, natomiast w przypadku AsPEKT 722 Event wynosi Zakoñczenie nagrywania Rejestracja przerwana jest poprzez: Wyjêcie baterii Wyjêcie karty PCMCIA-ATA 14

15 W przypadku wykrycia przez AsPEKT 702 stanu roz³adowania baterii poni ej progu bezpieczeñstwa nastêpuje natychmiastowe, samoczynne zakoñczenie nagrywania. 9. JAK ZA ADOWAÆ BATERIE W celu wymiany baterii zdejmij klapkê baterii. Wyjmij delikatnie zu yt¹ bateriê i w³ó now¹ nieu ywan¹ bateriê alkaliczn¹ LR6 (AA) zgodnie z kodem umieszczonym na obudowie. Wyczerpanie baterii powoduje zatrzymanie rejestracji. W przypadku AsPEKT 702 zapisane dane na karcie PCMCIA-ATA pozostaj¹ do czasu a uruchomisz ponown¹ rejestracjê z t¹ sam¹ kart¹. AsPEKT 722 Event umo liwia wymianê wyczerpanej baterii bez utraty dotychczas zapisanych zdarzeñ, dziêki czemu istnieje mo liwoœæ kontynuowania badañ po wymianie baterii (nie nale y dokonywaæ wymiany baterii w czasie zapisu zdarzenia). Stan wyczerpania baterii w AsPEKT 722 Event uniemo liwiaj¹cy dalsz¹ jego pracê jest sygnalizowany przez œwiecenie diod¹ w sposób ci¹g³y (do momentu ca³kowitego wyczerpania baterii) Zu yte baterie nale y ze wzglêdów na aspekty œrodowiskowe wyrzucaæ do pojemników specjalnie do tego przeznaczonych. 10. KONSERWACJA Czyszczenie: Do czyszczenia rejestratora u ywaæ miêkkiej szmatki lekko wilgotnej z ³agodnym detergentem, po czym nale y rejestrator wysuszyæ. Nie dopuszczaæ do zalania rejestratora wod¹. Usun¹æ wszelkie œrodki przylepne z przewodów pacjenta. U yæ ³agodnego œrodka dezynfekuj¹cego. NIE U YWAÆ: alkoholu lub acetonu do czyszczenia przewodów, poniewa mog³oby to spowodowaæ usztywnienie i popêkanie tworzywa izoluj¹cego. Nie pozostawiaæ baterii w rejestratorze jeœli nie jest u ywany - mog¹ powstaæ uszkodzenia na skutek korozji. 11. PRZECHOWYWANIE Rejestrator AsPEKT 702, AsPEKT722 Event powinien byæ przechowywany w nastêpuj¹cych warunkach: temperatura 0 do 70 C, wilgotnoœæ wzglêdna 10% do 95% (bez kondensacji), powietrze nie powinno byæ zanieczyszczone sk³adnikami wywo- ³uj¹cymi korozjê. 15

16 12. WYPOSA ENIE Wyposa enie rejestratora stanowi¹: - torba na rejestrator wraz z pasem 1 sztuka - karta PCMCIA-ATA 1 sztuka - elektrody jednorazowe 30 sztuk - bateria typu LR6 (AA) 1 sztuka Producent nie ponosi odpowiedzialnoœci za skutki u ywania innego typu karty PCM- CIA-ATA ni dostarczonej przez producenta, oraz ogniw zasilaj¹cych innych ni alkaliczne LR6. UWAGA: wszystkie akcesoria s¹ zawsze dostêpne w ASPEL. 13. OBS UGA KLIENTA W celu uzyskania pomocy w diagnozowaniu wszelkich problemów z dzia³aniem AsPEKT 702, AsPEKT 722 Event nale y skontaktowaæ siê z serwisem: ASPEL S.A. os. H.Sienkiewicza 33, Zabierzów, Polska tel , fax

17 14. WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK AsPEKT 702 Dioda LED sygnalizuj¹ca pracê nie miga: Sprawdziæ biegunowoœæ baterii LR6 (AA) i upewniæ siê, e jest to nowa bateria. Je eli dioda nadal nie miga, sprawdziæ procedurê uruchamiania, upewniæ siê czy u ywana jest odpowiednia karta PCMCIA-ATA i czy jest ona prawid³owo zainstalowana w AsPEKT 702. Brak sygna³u EKG w kanale: (Brak sygna³u lub s³aby sygna³ w jednym lub w kilku kana³ach podczas sprawdzania sygna³u w czasie nadawania danych przez diodê podczerwieni.) Sprawdziæ zamocowanie elektrod (patrz rozdz. 7. 2). Je eli nadal brak sygna³u albo wystêpuje s³aby sygna³, nale y zmieniæ po³o enie elektrod. Mniej ni 48 godzin zapisu EKG na karcie PCMCIA-ATA: Upewnij siê, e u ywane przez Ciebie baterie s¹ bateriami alkalicznymi. Niestety dla uzyskania danych 48 godzinnych nale y powtórzyæ badanie. Brak zapisu informacji o zdarzeniach: Upewnij siê, czy pacjent prawid³owo wykona³ czynnoœæ rejestruj¹c¹ informacje o zdarzeniach (patrz rozdz.8.5), sprawdÿ czy przycisk zdarzeñ dzia³a prawid³owo - mo- esz o tym upewniæ siê uruchamiaj¹c AsPEKT 702 i w czasie transmisji danych przez podczerwieñ zmieniaæ wartoœæ wzmocnienia; je eli wartoœci wzmocnienia zmieniaj¹ siê po ka dym wciœniêciu przycisku zdarzeñ w trakcie wysy³ania danych EKG to przycisk zdarzeñ dzia³a prawid³owo. Dioda LED po w³o eniu baterii nie sygnalizuje rozpoczêcia pracy przez rejestrator (brak migania) Rejestrator by³ w stanie zapisu w ci¹gu ostatnich 3 minut. Na karcie znajduje siê zapisane badanie, które w tym przypadku jest chronione przed nadpisaniem. Aby rozpocz¹æ nowy zapis nale y odczekaæ oko³o 3 minuty i po tym czasie w³o yæ bateriê do rejestratora lub w³o yæ bateriê do rejestratora z wyci¹gniêt¹ kart¹ PCMCIA, odczekaæ a dioda LED mignie 3-krotnie (oko³o 5 sekund), nastêpnie wyj¹æ bateriê, wsun¹æ kartê do rejestratora i za³o yæ bateriê. 17

18 AsPEKT 722 Event Dioda LED sygnalizuj¹ca pracê po naciœniêciu przycisku zdarzeñ nie miga: Sprawdziæ biegunowoœæ baterii LR6 (AA) i upewniæ siê, e jest to nowa bateria. Je eli dioda nadal nie miga, sprawdziæ procedurê uruchamiania, upewniæ siê czy u ywana jest odpowiednia karta PCMCIA-ATA i czy jest ona prawid³owo zainstalowana w AsPEKT 722 Event. Brak sygna³u EKG w kanale: (Brak sygna³u lub s³aby sygna³ w jednym lub w kilku kana³ach podczas sprawdzania sygna³u w czasie nadawania danych przez diodê podczerwieni.) Sprawdziæ zamocowanie elektrod (patrz rozdz. 7. 2). Je eli nadal brak sygna³u albo wystêpuje s³aby sygna³, nale y zmieniæ po³o enie elektrod. Po uruchomieniu cztery krótkie migniêcia diody pojawi³y siê dwukrotnie, rejestrator pracuje wed³ug innych ustawieñ ni zapisane na karcie: Upewnij siê, e prawid³owo wykonano konfiguracjê czasów i trybu pracy rejestratora, upewnij siê, e karta jest prawid³owo sformatowana w rejestratorze, wykonaj ponownie formatowanie karty, oraz konfiguracjê czasów i trybu pracy rejestratora. Brak zapisu zdarzeñ: Upewnij siê, czy pacjent zarejestrowa³ zdarzenie przez naciœniêcie przycisku zdarzeñ podczas pracy rejestratora, sprawdÿ czy przycisk zdarzeñ dzia³a prawid³owo - mo esz o tym upewniæ siê uruchamiaj¹c AsPEKT 722 Event z nowymi ustawieniami. Po rozpoczêciu pracy wg nowych ustawieñ rejestrator przejdzie w tryb transmisji IrDA w którym krótkie naciœniêcia przycisku zdarzeñ powoduj¹ zapalanie diody. Je eli wraz z naciœniêciem przycisku zdarzeñ dioda siê zapala to przycisk dzia³a prawid³owo. Dioda LED po w³o eniu baterii nie sygnalizuje rozpoczêcia pracy przez rejestrator (brak migania) Rejestrator by³ w stanie zapisu w ci¹gu ostatnich 3 minut. Na karcie znajduje siê zapisane badanie, które w tym przypadku jest chronione przed nadpisaniem. Aby rozpocz¹æ nowy zapis nale y odczekaæ oko³o 3 minuty i po tym czasie w³o yæ bateriê do rejestratora lub w³o yæ bateriê do rejestratora z wyci¹gniêt¹ kart¹ PCMCIA, odczekaæ a dioda LED mignie 3-krotnie (oko³o 5 sekund), nastêpnie wyj¹æ bateriê, wsun¹æ kartê do rejestratora i za³o yæ bateriê. 18

19 15. DEKLARACJA DOTYCZ CA KOMPATYBILNOŒCI ELEKTRO- MAGNETYCZNEJ Porada i deklaracja producenta - emisja elektromagnetyczna Rejestrator AsPEKT 702, AsPEKT 722 Event przeznaczony jest do użycia w określonym poniżej środowisku elektromagnetycznym. Klient lub użytkownik rejestratora AsPEKT 702, AsPEKT 722 Event powinien się upewnić, że jest on używany w takim środowisku. Badanie emisyjności Emisja zakłóceń RF CISPR 11 Emisja zakłóceń RF CISPR 11 Emisja zakłóceń harmonicznych IEC Emisja - wahania napięcia i migotanie światła IEC Zgodność Grupa 1 Klasa B Nie ma zastosowania Nie ma zastosowania Środowisko elektromagnetyczne - porada Rejestrator AsPEKT 702, AsPEKT 722 Event wykorzystuje energię RF (częstotliwości radio- wych) tylko dla swych wewnętrznych funkcji. Dlatego jego emisja RF jest bardzo niska i nie istnieje możliwość wywołania zakłóceń w pobliskich urządzeniach elektronicznych Rejestrator AsPEKT 702, AsPEKT 722 Event jest odpowiedni do użycia we wszystkich zastosowaniach (środowiskach) w tym mieszkalnego, oraz może być bezpośrednio podłączony do publicznej niskonapię-ciowej sieci zasilającej, która zasila budynki używane do celów mieszkalnych 19

20 Porada i deklaracja producenta - odporność elektromagnetyczna Rejestrator AsPEKT 702, AsPEKT 722 Event przeznaczony jest do użycia w określonym poniżej środowisku elektromagnetycznym. Klient lub użytkownik rejestratora AsPEKT 702, AsPEKT 722 Event powinien się upewnić, że jest on używany w takim środowisku. Badanie odporności Wyładowania elektrostatyczne (ESD) IEC Szybkie elektryczne stany przejściowe (BURST) IEC Udary IEC Zapady napięcia, krótkie przerwy i zmiany napięcia na wejściowych liniach zasilających IEC Pole magnetyczne oczęstotliwości sieci elektroenergetycznej (50/60 Hz) IEC Poziom badań IEC ±6kV (kontaktowe) Poziom zgodności Środowisko elektromagnetyczne - porada ±6kV Podłogi powinny być drewniane, (kontaktowe) betonowe lub z płytek cerami- cznych. Jeżeli podłogi są pokryte syntetycznym materiałem, wilgo- ± 8kV ±8kV tność względna powinna wynosić (przez powietrze) (przez powietrze) przynajmniej 30 %. ±2kV (linie zasilające) ± 1kV (linie wej/wyj) ±1kVmiędzy linią (liniami) a linią (liniami) ± 2kVmiędzy linią (liniami) a ziemią <5%UT ( >95%dipwU) T dla 0,5 okresu Nie ma zastosowania Nie ma zastosowania 40 %UT (60 %dipwu) T Nie ma dla 5 okresów zastosowania 70 %UT (30 %dipwu) T dla 25 okresów <5%UT ( >95%dipwU) T dla 5 sekund 3 A/m 3 A/m Pole magnetyczne o częstotliwości sieci elektroenergetycznej powinno być na poziomie charakterysty- cznym dla typowej lokalizacji w typowym środowisku handlowym lub szpitalnym UWAGA UT jest napięciem sieciowym AC przed zastosowaniem poziomu badań. 20

21 Porada i deklaracja producenta - odporność elektromagnetyczna Rejestrator AsPEKT 702, AsPEKT 722 Event przeznaczony jest do użycia w określonym poniżej środowisku elektromagnetycznym. Klient lub użytkownik rejestratora AsPEKT 702, AsPEKT 722 Event powinien się upewnić, że jest on używany w takim środowisku. Badanie odporności Poziom badań IEC Poziom zgodności Środowisko elektromagnetyczne - porada Zaburzenia promieniowe IEC V/m 80 MHz do 2,5 GHz 3 V/m Przenośne i ruchome urządzenia komunika- cyjne RF (o częstotliwości radiowej) nie po- winny być używane bliżej od żadnej części rejestratora AsPEKT 702, AsPEKT 722 Event włączając kable, jak zalecane odstępy izola- cyjne wyznaczone z równania odpowiednio do częstotliwości nadajnika. Zalecane odstępy izolacyjne d=1.2 P 80 MHz do 800 MHz d=2.3 P 800 MHz do 2,5 GHz gdzie P jest maksymalną mocą wyjścio-wą nadajnika w watach (W) według pro-ducenta nadajnika oraz d jest zalecanym odstępem izolacyjnym w metrach (m). Moc pola stałego nadajnika RF, określona przez a miejscowy elektromagnetyczny pomiar ) powinien być mniejszy jak poziom zgodności w b każdym zakresie częstotliwości ) Zakłócenie może wystąpić w pobliżu urządzenia oznaczonego następującym symbolem: UWAGA 1. Przy 80 MHz i 800 MHz, ma zastosowanie wyższy zakres częstotliwości. U WAGA 2. Wskazówki te mogą nie mieć zastosowania we wszystkich sytuacjach. Elektromagnetyczna propagacja jest powodowana przez absorpcję i odbicie od struktury, obiektu i ludzi. a) Moc pola od stałych nadajników, takich jak stacje bazowe radiotelefonów (komórkowych /bezprzewodowych) oraz naziemnych przenośnych radiostacji, amatorskich radiostacji, AM i FM programów radiowych i programów telewizyjnych nie może być precyzyjnie przewidywana. Aby oszacować elektromagnetyczne środowisko spowodowane stałymi nadajnikami RF, powinien być wzięty pod uwagę miejscowy elektromagnetyczny pomiar. Jeżeli zmierzona wartość mocy pola w miejscu, w którym rejestrator AsPEKT 702, AsPEKT 722 Event jest używany przekracza dopuszczalny powyższy poziom zgodności RF, to rejestrator powinien być obserwowany, aby zweryfikować normalne działanie. Jeżeli nienormalne działanie jest obserwowane, mogą być wymagane dodatkowe działania, takie jak obrót lub przeniesienie rejestratora AsPEKT 702, AsPEKT 722 Event. b) Powyżej zakresu częstotliwości 150 khz do 80 MHz, moc pola powinna być mniejsza niż 3 V/m. 21

AsPEKT 702 AsPEKT 722 Event

AsPEKT 702 AsPEKT 722 Event ASPEL S.A. PL 32-080 Zabierzów, os. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285-22-22, fax +48 12 285-30-30 www.aspel.com.pl Instrukcja użytkowania Rejestrator długotrwałych zapisów EKG Rejestrator zdarzeń AsPEKT

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI

BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI WSTÊP Szanowni Pañstwo! Gratulujemy zakupu profesjonalnego zestawu bezprzewodowego marki IBOX. W zestawie zastosowano nowoczesn¹ technologie radiow¹.

Bardziej szczegółowo

Wskazówki i deklaracja producenta Emisje elektromagnetyczne i odporność. Strona S8 & S8 Series II / VPAP III Series 1 3 S9 Series 4 6 Stellar 7 9

Wskazówki i deklaracja producenta Emisje elektromagnetyczne i odporność. Strona S8 & S8 Series II / VPAP III Series 1 3 S9 Series 4 6 Stellar 7 9 Wskazówki i deklaracja producenta Emisje elektromagnetyczne i odporność Strona S8 & S8 Series II / VPAP III Series 1 3 S9 Series 4 6 Stellar 7 9 Wskazówki i deklaracja producenta Emisje elektromagnetyczne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2 Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - S232/485 Wersja 0.2 41-250 CzeladŸ ul. Wojkowicka 21 tel.: +48 (32) 763-77-77 Fax.: 763-75 - 94 www.mikster.com mikster@mikster.com (13.10.2009r.)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA V1.1 (2011-02-21)

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA V1.1 (2011-02-21) MODU KAMERY KAM-1 z symetryzatorem INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA V1.1 (2011-02-21) 1. BEZPIECZEÑSTWO U YTKOWANIA I WARUNKI EKSPLOATACJI Przed przyst¹pieniem do instalacji modu³u kamery nale y zapoznaæ

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA Instalacja sterownika USB 1 SIGMA PLATAN Sp. z o.o. 81-855 SOPOT, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555-88-00, fax (0-58) 555-88-01 www.platan.pl e-mail: platan@platan.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO GRATULUJEMY UDANEGO ZAKUPU ZESTAWU GŁOŚNIKOWEGO MC-2810 Z AKTYWNYM SUBWOOFEREM I GŁOŚNIKAMI SATELITARNYMI. ZESTAW ZOSTAŁ STARANNIE ZAPROJEKTOWANY

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy miernik rezystancji uziemienia SPIS TREŚCI 1 WSTĘP...3 2 BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...3 3 CECHY UŻYTKOWE...4 4 DANE TECHNICZNE...4

Bardziej szczegółowo

Rejestrator d³ugotrwa³ych zapisów EKG AsPEKT 712

Rejestrator d³ugotrwa³ych zapisów EKG AsPEKT 712 ASPEL S.A. 32-080 ZABIERZÓW, os. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285-22-22, fax +48 12 285-30-30 www.aspel.com.pl Rejestrator d³ugotrwa³ych zapisów EKG AsPEKT 712 Instrukcja obs³ugi ZABIERZÓW, sierpieñ 2004

Bardziej szczegółowo

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-232/RS-485. Typu PD51 INSTRUKCJA OBS UGI

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-232/RS-485. Typu PD51 INSTRUKCJA OBS UGI KONWERTER INTERFEJSÓW RS-232/ Typu PD51 INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 Konwerter interfejsów RS-232/ Typu PD51 Instrukcja obs³ugi SPIS TREŒCI 1. ZASTOSOWANIE.... 5 2. ZESTAW KONWERTERA.... 5 3. INSTALOWANIE KONWERTERA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi wideodomofonu

Instrukcja obs³ugi wideodomofonu Instrukcja obs³ugi wideodomofonu Przed zainstalowaniem i uruchomieniem niniejszego zestawu wideodomofonowego nale y dok³adnie zapoznaæ siê z poni sz¹ instrukcj¹ obs³ugi. Nieprawid³owe pod³¹czenie i spowodowane

Bardziej szczegółowo

Pilot wielofunkcyjny. Instrukcja instalowania i użytkowania. Informacje: www.deltadore.pl Tel.: +48 12 296 35 84 Fax: + 48 12 296 35 85

Pilot wielofunkcyjny. Instrukcja instalowania i użytkowania. Informacje: www.deltadore.pl Tel.: +48 12 296 35 84 Fax: + 48 12 296 35 85 Pilot wielofunkcyjny kod: 6700003 Informacje: www.deltadore.pl Tel.: +48 12 296 35 84 Fax: + 48 12 296 35 85 Delta Dore Polska Sp. z o.o. ul. Brodowicza 8/4, 31-518 Kraków e-mail: biuro@deltadore.pl Gwarancja

Bardziej szczegółowo

SEPARATOR TYPU P20G INSTRUKCJA OBS UGI

SEPARATOR TYPU P20G INSTRUKCJA OBS UGI SEPARATOR TYPU P20G INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 Spis treœci 1. ZASTOSOWANIE... 5 2. ZESTAW SEPARATORA... 5 3. BEZPIECZEÑSTWO U YTKOWANIA... 6 4. MONTA... 7 4.1. Sposób mocowania...7 4.2. Schematy pod³¹czeñ

Bardziej szczegółowo

NOTA TECHNICZNA INTERFEJSY DIAGNOSTYCZNE

NOTA TECHNICZNA INTERFEJSY DIAGNOSTYCZNE NOTA TECHNICZNA INTERFEJSY DIAGNOSTYCZNE 1. INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY AE171 2. INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY AE171U 3. INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY AE171U/AMP 4. INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY AE171WI-FI 5. ADAPTER AEKF001AD

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK 10 kva Centrum Elektroniki Stosowanej CES sp. z o. o. 30-732 Kraków, ul. Biskupińska 14 tel.: (012) 269-00-11 fax: (012) 267-37-28 e-mail: ces@ces.com.pl,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Cechy: Kolorowy i intuicyjny wyœwietlacz LCD Czujnik wysokiej jakoœci Inteligentne rozpoznawanie przeszkód Przedni i tylni system wykrywania

Bardziej szczegółowo

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50 nap d do rolet z wbudowanym odbiornikiem radiowym, uk ad rozpoznawania przeszkody z wy cznikiem przeci eniowym programowana pozycja komfortowa Wskazówki monta owe OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT Modele elektroniczne z cyfrowym panelem Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I

Bardziej szczegółowo

RF SET MT140. Instrukcja obs³ugi

RF SET MT140. Instrukcja obs³ugi SP@CECOM RF SET MT140 Instrukcja obs³ugi Witamy Zestaw SP@CECOM RF SET to klawiatura i mysz komunikuj¹ca siê z komputerem za poœrednictwem fal radiowych, co przede wszystkim likwiduje problem pl¹cz¹cych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zamka. bibi-z50. (zamek autonomiczny z czytnikiem identyfikatora Mifare)

Instrukcja obsługi zamka. bibi-z50. (zamek autonomiczny z czytnikiem identyfikatora Mifare) Instrukcja obsługi zamka bibi-z50 (zamek autonomiczny z czytnikiem identyfikatora Mifare) bibi-z50 Copyright 2014 by MicroMade All rights reserved Wszelkie prawa zastrzeżone MicroMade Gałka i Drożdż sp.

Bardziej szczegółowo

Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB

Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB INSTRUKCJA OBSLUGI Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB Smart Multishare USB jest produktem, który pozwala Ci bezprzewodowo transmitowaæ elementy takie jak zdjêcia, filmy video, muzykê i

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIA DANE TECHNICZNE. Wbudowana bateria słoneczna oraz alkaliczna bateria manganowa (1,5 V LR44)

OSTRZEŻENIA DANE TECHNICZNE. Wbudowana bateria słoneczna oraz alkaliczna bateria manganowa (1,5 V LR44) KALKULATOR ELEKTRONICZNY EL-M711E INSTRUKCJA OBSŁUGI OSTRZEŻENIA Nie wolno wywierać nadmiernego nacisku na wyświetlacz ciekłokrystaliczny, ponieważ jest on wykonany ze szkła. W żadnym wypadku nie wolno

Bardziej szczegółowo

Nebulizator t³okowy Mini. Typ 3033. Instrukcja u ytkowania. - Zalecane jest by u ywaæ urz¹dzenie pod kontrol¹ lekarza

Nebulizator t³okowy Mini. Typ 3033. Instrukcja u ytkowania. - Zalecane jest by u ywaæ urz¹dzenie pod kontrol¹ lekarza Nebulizator t³okowy Mini Typ 3033 Instrukcja u ytkowania - Zalecane jest by u ywaæ urz¹dzenie pod kontrol¹ lekarza 0434 Wstêp Gratulujemy nabycia nebulizatora t³okowego San Up Mini typ 3033. Firma San

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Elektrokardiograf. AsCARD Mr. Green

Elektrokardiograf. AsCARD Mr. Green ASPEL S.A. 32-080 ZABIERZÓW, os. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285-22-22, fax +48 12 285-30-30 www.aspel.com.pl Elektrokardiograf AsCARD Mr. Green Instrukcja U ytkowania ZABIERZÓW, paÿdziernik 2006 WYDANIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Prasy Termotransferowej Secabo TS7

Instrukcja Prasy Termotransferowej Secabo TS7 Instrukcja Prasy Termotransferowej Secabo TS7 Gratulujemy zakupu Prasy termotransferowej Secabo! Proszê o dok³adne zapoznanie siê z instrukcj¹ obs³ugi, tak aby mogli Pañstwo rozpocz¹æ pracê na urz¹dzeniu

Bardziej szczegółowo

Czujnik ciœnienia gazu

Czujnik ciœnienia gazu Instrukcja monta u Czujnik ciœnienia gazu do kot³ów gazowych SUPRASTAR KN 45 do 117-9... 6 720 611 420-00.1DD Nr katalogowy 7 719 002 273 GDW 1 6 720 611 420 (03.06) PL (94861496/8368-4570) WSKAZÓWKI DOTYCZ

Bardziej szczegółowo

MODEL 123 INSTRUKCJA OBS UGI KALIBRATOR

MODEL 123 INSTRUKCJA OBS UGI KALIBRATOR INSTRUKCJA OBS UGI KALIBRATOR MODEL 123 PRZEDSIÊBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW INTROL Sp. z o.o. ul. Koœciuszki 112, 40-519 Katowice tel. 032/ 205 33 44, 78 90 000, fax 032/ 205 33 77 e-mail: introl@introl.pl,

Bardziej szczegółowo

Bateryjny Konwerter CAK-02

Bateryjny Konwerter CAK-02 COMMON S. A. ul. Aleksandrowska 67/93 91-205 ódÿ, PL Tel.: (+48 42) 613 56 00 Fax: (+48 42) 613 56 98 Bateryjny Konwerter Dokumentacja Techniczno Ruchowa CAK2/0211/001U ódÿ 2001 Spis 1. Wprowadzenie..................................

Bardziej szczegółowo

AMPS Sterownik temperatur Instrukcja obs³ugi

AMPS Sterownik temperatur Instrukcja obs³ugi AMPS Sterownik temperatur Instrukcja obs³ugi Pod³¹czyæ sterownik do pr¹du. Instalacja powinna byæ przeprowadzona przez wykwalifikowany personel i tylko zgodnie z instrukcj¹. AMPS nie ponosi odpowiedzialnoœci

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy włącznik czasowy z lampką Nr produktu 000552446

Cyfrowy włącznik czasowy z lampką Nr produktu 000552446 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy włącznik czasowy z lampką Nr produktu 000552446 Strona 1 z 7 Przeznaczenie do użycia Produkt wyposażono w wyjście zasilania, które można włączyć lub wyłączyć wbudowanym włącznikem

Bardziej szczegółowo

serii HECTOR instrukcja obs³ugi prostowników do ³adowania akumulatorów LINCOLN ELECTRIC HECTOR 1208 HECTOR 1210 HECTOR 1214 I-207-310-7 Rev.

serii HECTOR instrukcja obs³ugi prostowników do ³adowania akumulatorów LINCOLN ELECTRIC HECTOR 1208 HECTOR 1210 HECTOR 1214 I-207-310-7 Rev. A-073 ELREMET EN ISO 900 R LINCOLN ELECTRIC R LINCOLN ELECTRIC BESTER S.A. ul. Jana III Sobieskiego 9 A 58-263 Bielawa tel./074/ 64 6 00 fax /074/ 64 6 080 serwis: /074/ 64 6 88 http://www.bester.com.pl

Bardziej szczegółowo

KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-485. Typu PD10. Instrukcja obs³ugi

KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-485. Typu PD10. Instrukcja obs³ugi KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-485 Typu PD10 Instrukcja obs³ugi 1 2 KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-485 Typu PD10 Spis treœci 1. ZASTOSOWANIE... 5 2. ZESTAW KONWERTERA... 5 3. INSTALOWANIE KONWERTERA... 5 3.1.

Bardziej szczegółowo

NAPRAWDÊ DOBRA DECYZJA

NAPRAWDÊ DOBRA DECYZJA KARTA SERWISOWA NAPRAWDÊ DOBRA DECYZJA Gratulujemy! Dokonali Pañstwo œwietnego wyboru: nowoczesne drewniane okna s¹ ekologiczne, a tak e optymalne pod wzglêdem ekonomicznym. Nale ¹ do najwa niejszych elementów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CUTTER. Mod. C-3 C-5 C-8

INSTRUKCJA OBSŁUGI CUTTER. Mod. C-3 C-5 C-8 INSTRUKCJA OBSŁUGI CUTTER Mod. C-3 C-5 C-8 1 Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. W celu ograniczenia liczby wypadków (porażeniem

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI AEK Zakład Projektowy Os. Wł. Jagiełły 7/25 60-694 POZNAŃ tel/fax (061) 4256534, kom. 601 593650 www.aek.com.pl biuro@aek.com.pl REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1 Poznań 2011 REJESTRATOR RES800

Bardziej szczegółowo

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç!

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! VarioTec elero Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 Spis treêci Wskazówki

Bardziej szczegółowo

TERMOSTAT PROGRAMOWALNY

TERMOSTAT PROGRAMOWALNY 1 1 12 Fce T10 TERMOSTAT RAMOWALNY - + 24 i T10 Termostat programowalny T10 przeznaczony jest do automatycznej r e g u l a c j i t e m p e r a t u r y w pomieszczeniu, poprzez w³¹czanie i wy³¹czanie kot³a.

Bardziej szczegółowo

Tester pilotów 315/433/868 MHz

Tester pilotów 315/433/868 MHz KOLOROWY WYŚWIETLACZ LCD TFT 160x128 ` Parametry testera Zasilanie Pasmo 315MHz Pasmo 433MHz Pasmo 868 MHz 5-12V/ bateria 1,5V AAA 300-360MHz 400-460MHz 820-880MHz Opis Przyciski FQ/ST DN UP OFF przytrzymanie

Bardziej szczegółowo

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna Modem GSM do sterowania ogrzewaniem 1 Przegląd W połączeniu z radiowym regulatorem temperatury pokojowej X2D modem ten umożliwia zdalne sterowanie ogrzewaniem. Zdalne sterowanie odbywa się za pomocą komunikatów

Bardziej szczegółowo

Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji

Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji 9234594 Wydanie 2 Nokia, Nokia Connecting People i Pop-Port s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Copyright 2005

Bardziej szczegółowo

PERSON Kraków 2002.11.27

PERSON Kraków 2002.11.27 PERSON Kraków 2002.11.27 SPIS TREŚCI 1 INSTALACJA...2 2 PRACA Z PROGRAMEM...3 3. ZAKOŃCZENIE PRACY...4 1 1 Instalacja Aplikacja Person pracuje w połączeniu z czytnikiem personalizacyjnym Mifare firmy ASEC

Bardziej szczegółowo

ZA CZNIK C: FUNKCJE KLAWISZY I SPOSOBY WPROWADZANIA PARAMETRÓW

ZA CZNIK C: FUNKCJE KLAWISZY I SPOSOBY WPROWADZANIA PARAMETRÓW ZA CZNIKI ZA CZNIK C: FUNKCJE KLAWISZY I SPOSOBY WPROWADZANIA PARAMETRÓW Pola, do których wprowadzamy dane, mog¹ byæ: znakowe, numeryczne, typu daty oraz typu memo (pola tekstowe). Istniej¹ ró nice w wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wyświetlacz wielkogabarytowy

Instrukcja obsługi Wyświetlacz wielkogabarytowy KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Faks: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Instrukcja obsługi Wyświetlacz wielkogabarytowy KERN

Bardziej szczegółowo

Adapter USB do CB32. MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl

Adapter USB do CB32. MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Adapter USB do CB32 Produkt z kategorii: Elmes Cena: 42.00 zł z VAT (34.15 zł netto)

Bardziej szczegółowo

Moduł GSM generacja 1

Moduł GSM generacja 1 Moduł GSM generacja 1 Instrukcja instalacji Moduł wykonawczy dla systemu: Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Zasada działania modułu gsm... 3 3. Instalacja i uruchomienie urządzenia... 3 3.1 Elementy urządzenia...

Bardziej szczegółowo

S Z R - 2 8 1 A p l i k a c j a

S Z R - 2 8 1 A p l i k a c j a GWARANCJA GWARANCJA ul. Konstantynowska 79/81 95-200 Pabianice tel/fax 42-2152383, 2270971 e-mail: fif@fif.com.pl SAMOCZYNNY ZA CZNIK REZERWY S Z R - 2 8 1 A p l i k a c j a g o o d i d e a s g o o d s

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATORA DMS 300-3A

INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATORA DMS 300-3A INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATORA DMS 300-3A 1 Uwaga Tylko lekarz może zlecić badanie holterowskie Tylko lekarz może zalecić sposób, w jaki mają być przyklejone elektrody na ciele pacjenta Tylko lekarz może

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312A

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312A INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312A PRZEDSIĘBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW INTROL Sp. z o.o. ul. Kościuszki 112, 40-519 Katowice tel. 032/ 205 33 44, 78 90 056, fax 032/ 205 33 77 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Flo INSTRUKCJA OBS UGI DLA INSTALATORA. Sterowanie radiowe o czêstotliwoœci 433,92 Mhz z kodem sta³ym

Flo INSTRUKCJA OBS UGI DLA INSTALATORA. Sterowanie radiowe o czêstotliwoœci 433,92 Mhz z kodem sta³ym Flo Sterowanie radiowe o czêstotliwoœci 433,92 Mhz z kodem sta³ym INSTRUKCJA OBS UGI DLA INSTALATORA Wraz z seri¹ odbiorników FLO dostêpn¹ w wersji wewnêtrznej i uniwersalnej lub modularnej o mo liwoœci

Bardziej szczegółowo

UPS. Ares cool KOMPUTEROWY ZASILACZ AWARYJNY ARES COOL MODEL FTP 300-03. Instrukcja Obs³ugi FIDELTRONIK. Producent: ver 3.0

UPS. Ares cool KOMPUTEROWY ZASILACZ AWARYJNY ARES COOL MODEL FTP 300-03. Instrukcja Obs³ugi FIDELTRONIK. Producent: ver 3.0 UPS res cool KOMPUTEROWY ZSILCZ WRYJNY RES COOL MODEL FTP 300-03 Instrukcja Obs³ugi ver 3.0 Producent: FIDELTRONIK 1 Dziêkujemy, gratulujemy trafnego wyboru. Mamy g³êbok¹ nadziejê i zakupiony przez Pañstwa

Bardziej szczegółowo

Pompa obiegowa pracuje przy temperaturach wy szych od nastawionych, a wy³¹cza siê po spadku temperatury poni ej nastawionej.

Pompa obiegowa pracuje przy temperaturach wy szych od nastawionych, a wy³¹cza siê po spadku temperatury poni ej nastawionej. 1 Instrukcja obs³ugi Mikroprocesorowy regulator pompy c.o. HYDROS 100 przeznaczony jest do automatycznego za³¹czania i wy³¹czania pompy obiegowej c.o. w zale noœci od ustawionej temperatury. Zespó³ regulator

Bardziej szczegółowo

Automatyczne Systemy Infuzyjne

Automatyczne Systemy Infuzyjne Automatyczne Systemy Infuzyjne Wype nienie luki Nie ma potrzeby stosowania skomplikowanych i czasoch onnych udoskonaleƒ sprz tu infuzyjnego wymaganych do specjalistycznych pomp. Pompy towarzyszàce pacjentowi

Bardziej szczegółowo

888 A 888 V 1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA GENERATOR NAPIĘCIA 3-FAZOWEGO L2 L3 N PE

888 A 888 V 1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA GENERATOR NAPIĘCIA 3-FAZOWEGO L2 L3 N PE 1. ZASTOSOWANIE Walizka serwisowa typu W-28 została zaprojektowana i wyprodukowana na specjalne życzenie grup zajmujących się uruchamianiem obiektów energetycznych. Przeznaczona jest przede wszystkim do

Bardziej szczegółowo

A 10 FORM NO B

A 10 FORM NO B A 10 FORM NO. 769-03656B 3 8 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 37 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Polski Dla własnego bezpieczeñstwa Przestrzegać wskazówek bezpieczeñstwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja aktywacji oprogramowania

Instrukcja aktywacji oprogramowania Instrukcja aktywacji oprogramowania Minimalne wymagania systemowe System operacyjny Windows XP/Vista/7 Pentium 4 2,2 GHz CPU 512 MB RAM Karta graficzna 128 MB RAM QuickTime Player wersja 6 lub póÿniejsza

Bardziej szczegółowo

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Wydanie: 2 z dnia 19.12.2012. Zastępuje wydanie: 1 z dnia 07.09.2012

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Wydanie: 2 z dnia 19.12.2012. Zastępuje wydanie: 1 z dnia 07.09.2012 Interfejs RS485-TTL v.1.0 KOD: PL Wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 Zastępuje wydanie: 1 z dnia 07.09.2012 SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny...3 2. Rozmieszczenie elementów....3 3. Przyłączenie do magistrali RS485....4

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki półprzewodnikowe

Przekaźniki półprzewodnikowe 4 Przekaźniki półprzewodnikowe Załączanie w zerze Dla obciążeń rezystancyjnych i indukcyjnych 1000 V niepowtarzalne szczytowe napięcie blokowania Izolacja (wejście - wyjście) - 4kV Uwaga: Typ RP1B - przekaźnik

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 Program Liczarka 2000 służy do archiwizowania i drukowania rozliczeń z przeprowadzonych transakcji pieniężnych. INSTALACJA PROGRAMU Program instalujemy na komputerze

Bardziej szczegółowo

TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE TYPU EA16, EB16, EA17, EA19, EA12. PKWiU Amperomierze i woltomierze ZASTOSOWANIE

TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE TYPU EA16, EB16, EA17, EA19, EA12. PKWiU Amperomierze i woltomierze ZASTOSOWANIE TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE Amperomierze i woltomierze TYPU EA16, EB16, EA17, EA19, EA12 PKWiU 33.20.43-30.37 EA12 EA19 EA17 EA16 EB16 ZASTOSOWANIE Tablicowe mierniki elektromagnetyczne typu

Bardziej szczegółowo

Uzdatniacz wody. Instrukcja obsługi 231258, 231364, 231357

Uzdatniacz wody. Instrukcja obsługi 231258, 231364, 231357 Uzdatniacz wody 231258, 231364, 231357 Instrukcja obsługi I Przed uruchomieniem urządzenia naleŝy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI Aby poprawnie

Bardziej szczegółowo

Plovoucí svítidlo FL 160 / Plovoucí svítidlo FL 200 Úszó lámpa FL 160, FL 200 Lampa p³ywaj¹ca FL 160, FL 200

Plovoucí svítidlo FL 160 / Plovoucí svítidlo FL 200 Úszó lámpa FL 160, FL 200 Lampa p³ywaj¹ca FL 160, FL 200 GARDENA Plovoucí svítidlo FL 160 / Plovoucí svítidlo FL 200 Úszó lámpa FL 160, FL 200 Lampa p³ywaj¹ca FL 160, FL 200 è. výrobku 7949, 7950 cikkszám: 7949, 7950 nr art. 7949, 7950 Návod k použití Vevõtájékoztató

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji elektrycznej PSU XL PRIVA-LITE SYSTEMS.

Przewodnik instalacji elektrycznej PSU XL PRIVA-LITE SYSTEMS. SYSTEMS www.glassolutions.eu ? T 1. Informacje ogólne 2 2. Opis 2 3. Instalacja 3 4. Pod³¹czenie przewodów przed³u aj¹cych do zasilacza 3-4 5. Uziemienie obramowania uziemiaj¹cego 5 6. Pod³¹czenie prze³¹cznika/odbiornika

Bardziej szczegółowo

Instalacja sterowników do urz¹dzeñ wielkoformatowych zainstalowanych w firmie Centrum Ksero STUDIO K2 s.c w Pile

Instalacja sterowników do urz¹dzeñ wielkoformatowych zainstalowanych w firmie Centrum Ksero STUDIO K2 s.c w Pile Instalacja sterowników do urz¹dzeñ wielkoformatowych zainstalowanych w firmie Centrum Ksero STUDIO K2 s.c w Pile sterowniki znajduj¹ siê na stronie www.centrumksero.pl w zak³adce DO POBRANIA/STEROWNIKI

Bardziej szczegółowo

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne AERIS CA 350 VV EASE Centrala wentylacyjna najnowszej generacji wyposażona w wymiennik przeciwprądowy o wysokiej sprawności oraz unikatowe wentylatory prądu stałego wyposażone w wirniki o konstrukcji zapewniające

Bardziej szczegółowo

Detektor przenośny typ GD-7

Detektor przenośny typ GD-7 URZĄDZENIA DO MIERZENIA I WYKRYWANIA STĘŻEŃ GAZÓW Detektor przenośny typ GD-7 INSTRUKCJA OBSŁUGI PRODUCENT: 62-080 TARNOWO PODGÓRNE k/poznania ul. Pocztowa 13 tel./fax +48 (061) 814-6557, 814-6290, 814-7149

Bardziej szczegółowo

Przepływomierz MFM 1.0 Nr produktu 503594

Przepływomierz MFM 1.0 Nr produktu 503594 INSTRUKCJA OBSŁUGI Przepływomierz MFM 1.0 Nr produktu 503594 Strona 1 z 5 Świat pomiaru przepływu Miernik zużycia Muti-Fow-Midi (MFM 1.0) Numer produktu 503594 Muti-Fow-Midi MFM 1.0 jest eektronicznym

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. 1. Przedmiot zamówienia

Zapytanie ofertowe. 1. Przedmiot zamówienia Zapytanie ofertowe Stworzenie narzędzia (programu) informatycznego na bazie arkusza kalkulacyjnego (np. Microsoft Office) oraz opracowanie cennika opłat za przeprowadzone badanie urządzenia z wynikiem

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki czasowe H/44. Przekaźniki czasowe. Przekaźnik czasowy opóźnienie załączania EN 61810

Przekaźniki czasowe H/44. Przekaźniki czasowe. Przekaźnik czasowy opóźnienie załączania EN 61810 Przekaźniki czasowe Modułowe przekaźniki czasowe zaprojektowane są do montażu w skrzynkach sterowniczych. Umożliwiają sterowanie pracą urządzeń w funkcji czasu. Podczas doboru przekaźnika czasowego należy

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK WILGOTNOŒCI I TEMPERATURY TYPU P16

PRZETWORNIK WILGOTNOŒCI I TEMPERATURY TYPU P16 PRZETWORNIK WILGOTNOŒCI I TEMPERATURY TYPU P16 z wyjœciem analogowym INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 Spis treœci 1. Zastosowanie... 5 2. Zestaw przetwornika... 5 3. Wymagania podstawowe, bezpieczeñstwo u ytkowania..

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA U YTKOWNIKA DO KASY SHARP ER-A457P wersja oprogramowania: 27801RAR1C 4.11.6. PROGRAMOWANIE FORMATU RAPORTÓW, KROK (PGM2)

INSTRUKCJA U YTKOWNIKA DO KASY SHARP ER-A457P wersja oprogramowania: 27801RAR1C 4.11.6. PROGRAMOWANIE FORMATU RAPORTÓW, KROK (PGM2) ERRATA INSTRUKCJA U YTKOWNIKA DO KASY SHARP ER-A457P wersja oprogramowania: 27801RAR1C 4.11.6. PROGRAMOWANIE FORMATU RAPORTÓW, KROK (PGM2) Dla X = 2 (dodatkowe wiersze tabel). Zmienna Opis Kasowanie bufora

Bardziej szczegółowo

BANK ENERGII I AWARYJNY STARTER SAMOCHODU INSTRUKCJA OBSŁUGI

BANK ENERGII I AWARYJNY STARTER SAMOCHODU INSTRUKCJA OBSŁUGI BANK ENERGII I AWARYJNY STARTER SAMOCHODU INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I OSTRZEŻENIA Naładuj do końca ENERJUMP przed użyciem pierwszym użyciem. UWAGA: Trzymaj urządzenie z dala od ognia i wody.

Bardziej szczegółowo

MLX LASKOMEX. Instalacja i uruchomienie. interfejsu ISD-02

MLX LASKOMEX. Instalacja i uruchomienie. interfejsu ISD-02 MLX LASKOMEX Instalacja i uruchomienie interfejsu ISD-02 SPIS TREŒCI ISD-02 1. Bezpieczeñstwo u ytkowania i eksploatacji...2 2. Przeznaczenie zestawu ISD-02...2 3. Sk³ad zestawu ISD-02...3 Interfejs ISD-02...3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTA U / OBS UGI VIDEODOMOFON. (kolor) CDV - 6NTM

INSTRUKCJA MONTA U / OBS UGI VIDEODOMOFON. (kolor) CDV - 6NTM INSTRUKCJA MONTA U / OBS UGI VIDEODOMOFON (kolor) CDV - 6NTM OPIS MONITOR 1. Przycisk stanu wyj¹tkowego 2. Ochrona 1 3. Ochrona 2 4. W³amanie 5. WskaŸnik zasilania 6. Telefon 7. Monitor 8. WskaŸnik wyjœcie

Bardziej szczegółowo

PROGRAMATOR Typu PD11

PROGRAMATOR Typu PD11 PROGRAMATOR Typu PD11 INSTRUKCJA OBS UGI 1 SPIS TREŒCI 1. ZASTOSOWANIE... 3 2. ZESTAW PROGRAMATORA... 3 3. WYMAGANIA... 3 4. INSTALACJA OPROGRAMOWANIA... 3 5. PO CZENIE PROGRAMATORA Z PRZETWORNIKIEM...

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin.

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin. HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR Katowice, 1999 r. 1 1. Wstęp. Przekaźnik elektroniczny RTT-4/2

Bardziej szczegółowo

Tester pilotów 315/433/868 MHz 10-50 MHz

Tester pilotów 315/433/868 MHz 10-50 MHz TOUCH PANEL KOLOROWY WYŚWIETLACZ LCD TFT 160x128 ` Parametry testera Zasilanie Pasmo 315MHz Pasmo 433MHz Pasmo 868 MHz Pasmo 10-50MHz 5-12V/ bateria 1,5V AAA 300-360MHz 400-460MHz 820-880MHz Pomiar sygnałów

Bardziej szczegółowo

Quickster Chrono Foot G10-212 Instrukcja obsługi

Quickster Chrono Foot G10-212 Instrukcja obsługi Quickster Chrono Foot G-212 Instrukcja obsługi 6 7 13 4 4 1 1 3 2 1 3 2 Wskazania i funkcje 4 Wskazówka godzinowa Wskazówka minutowa Wskazówka sekundowa (sekundnik) Kalendarz Licznik 4-minutowy Licznik

Bardziej szczegółowo

WAGA SPEDYCYJNA. model: FCS kg. W/instr_obslPSwagaFCS060306pspm4zp

WAGA SPEDYCYJNA. model: FCS kg. W/instr_obslPSwagaFCS060306pspm4zp WAGA SPEDYCYJNA model: FCS - 150 kg W/instr_obslPSwagaFCS060306pspm4zp Spis treœci Cechy urz¹dzenia......................... 1 Zasady bezpieczeñstwa pracy............... 1 Opis urz¹dzenia..........................

Bardziej szczegółowo

MO-03 INSTRUKCJA U YCIA WYTWÓRCA IMPORTER. Norditalia Elettromedicali S.r.l. 25010 San Martino della Battaglia (Brescia) W³ochy. Sp. z o.o.

MO-03 INSTRUKCJA U YCIA WYTWÓRCA IMPORTER. Norditalia Elettromedicali S.r.l. 25010 San Martino della Battaglia (Brescia) W³ochy. Sp. z o.o. INSTRUKCJA U YCIA MO-03 WYTWÓRCA IMPORTER Norditalia Elettromedicali S.r.l. 25010 San Martino della Battaglia (Brescia) W³ochy Sp. z o.o. 15-077 Bia³ystok, ul. Warszawska 42A tel./fax (85) 73-24-622, 73-24-099

Bardziej szczegółowo

PX319. Driver LED 1x2A/48V INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX319. Driver LED 1x2A/48V INSTRUKCJA OBSŁUGI PX319 Driver LED 1x2A/48V INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Opis złączy i elementów sterowania... 4 4. Ustawianie adresu DMX... 5 4.1. Ustawienia funkcji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU / OBSŁUGI ZESTAW VIDEODOMOFONOWY MT 200B-K1 / SAC5B-K1

INSTRUKCJA MONTAśU / OBSŁUGI ZESTAW VIDEODOMOFONOWY MT 200B-K1 / SAC5B-K1 INSTRUKCJA MONTAśU / OBSŁUGI ZESTAW VIDEODOMOFONOWY MT 200B-K1 / SAC5B-K1 Importer: GDE POLSKA Ul. Koniecznego 46 32-040 Świątniki Górne tel. +48 12 256 50 25(35) GSM: +48 697 777 519 biuro@gde.pl www.gde.pl

Bardziej szczegółowo

Zasilacz impulsowy. Oznaczenia. Miniaturowy zasilacz do monta u na szynie DIN o mocy do 600 W S8PS

Zasilacz impulsowy. Oznaczenia. Miniaturowy zasilacz do monta u na szynie DIN o mocy do 600 W S8PS Zasilacz impulsowy Miniaturowy zasilacz do monta u na szynie DIN o mocy do 600 W Zakres mocy od 50 W do 600 W. Dostêpny w obudowie otwartej i zamkniêtej atwy monta na szynie DIN za pomoc¹ do³¹czonych uchwytów

Bardziej szczegółowo

Wskazówki i deklaracja producenta Emisje elektromagnetyczne i odporność

Wskazówki i deklaracja producenta Emisje elektromagnetyczne i odporność Wskazówki i deklaracja producenta Emisje elektromagnetyczne i odporność Polski Strona AirSense 10 AirCurve 10 1-3 S9 Series 4-6 Stellar 7-9 S8 & S8 Series II VPAP Series III 10-12 AirSense 10 AirCurve

Bardziej szczegółowo

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR Rega³y DE LAKMAR Strona 2 I. KONSTRUKCJA REGA ÓW 7 1 2 8 3 4 1 5 6 Rys. 1. Rega³ przyœcienny: 1 noga, 2 ty³, 3 wspornik pó³ki, 4pó³ka, 5 stopka, 6 os³ona dolna, 7 zaœlepka, 8 os³ona górna 1 2 3 4 9 8 1

Bardziej szczegółowo

ze stabilizatorem liniowym, powoduje e straty cieplne s¹ ma³e i dlatego nie jest wymagany aden radiator. DC1C

ze stabilizatorem liniowym, powoduje e straty cieplne s¹ ma³e i dlatego nie jest wymagany aden radiator. DC1C D D 9 Warszawa ul. Wolumen m. tel. ()9 email: biuro@jsel.pl www.jselektronik.pl PRZETWORNIA NAPIÊIA STA EGO D (max. A) W AŒIWOŒI Napiêcie wejœciowe do V. Typowe napiêcia wyjœciowe V, V, 7V, 9V, V,.8V,

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201 Zawód: technik elektronik Symbol cyrowy zawodu: 311[07] Numer zadania: Arkusz zawiera inormacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 311[07]-0-1 2 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ EGZAMINACYJNY

Bardziej szczegółowo

Zasilacz Stabilizowany LZS61 model 24002

Zasilacz Stabilizowany LZS61 model 24002 Zasilacz Stabilizowany LZS61 model 24002 IOT - Instrukcja Obsługi - Informacja Techniczna Aktualizacja 2014-04-14 11:45 www.lep.pl biuro@lep.pl 32-300 Olkusz, ul. Wspólna 9, tel/fax (32) 754 54 54, 754

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania DRIVER. Programator z przewodem sterowniczym. DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER

Instrukcja użytkowania DRIVER. Programator z przewodem sterowniczym. DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER Instrukcja użytkowania DRIVER Programator z przewodem sterowniczym 6050425 6050426 DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER Opis Urządzenie pozwala na programowanie temperatury komfortowej oraz ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Pompa obiegowa pracuje przy temperaturach wy szych od nastawionych, a wy³¹cza siê przy obni eniu temperatury poni ej nastawionej.

Pompa obiegowa pracuje przy temperaturach wy szych od nastawionych, a wy³¹cza siê przy obni eniu temperatury poni ej nastawionej. 1 Instrukcja obs³ugi Mikroprocesorowy regulator pompy c.o. DELTA 100 przeznaczony jest do a u t o m a t y c z n e g o z a ³ ¹ c z a n i a i wy³¹czania pompy obiegowej c.o. Zespó³ regulator - pompa jest

Bardziej szczegółowo

POLSKI Kabel zasilaj±cy do transmisji danych Nokia CA-126

POLSKI Kabel zasilaj±cy do transmisji danych Nokia CA-126 Kabel zasilaj±cy do transmisji danych Nokia CA-126 Kabel ten s³u y do przesy³ania i synchronizacji danych miêdzy kompatybilnym komputerem i urz±dzeniem Nokia. Mo na go jednocze nie u ywaæ do ³adowania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiêbiorstwa energetyczne.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiêbiorstwa energetyczne. ROZPORZ DZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiêbiorstwa energetyczne. (Dz. U. Nr 75, poz. 866, z dnia 15 wrzeœnia 2000 r.) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III 1.1 Wstęp Grand Hand View III to uniwersalny konwerter obrazu z sygnału VGA na sygnał analogowy (TV). Urządzenie może być wykorzystane do gier komputerowych,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY. TxRail 4-20 ma. wydanie listopad 2004

INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY. TxRail 4-20 ma. wydanie listopad 2004 INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY TxRail 4-20 ma wydanie listopad 2004 PRZEDSIÊBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW INTROL Sp. z o.o. ul. Koœciuszki 112, 40-519 Katowice tel. 032/

Bardziej szczegółowo

KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-232. Typu PD12. Instrukcja obs³ugi

KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-232. Typu PD12. Instrukcja obs³ugi KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-232 Typu PD12 Instrukcja obs³ugi 1 2 KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-232 Typu PD12 Spis treœci 1. ZASTOSOWANIE... 5 2. ZESTAW KONWERTERA... 5 3. INSTALOWANIE KONWERTERA... 5 3.1.

Bardziej szczegółowo

CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI

CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA B3B-WX 20, B3B-WX 30, B3B-WX 40, B3B-WX 60 http://www.hakom.pl SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR10B/DP

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR10B/DP Instrukcja obsługi Sterownik ścienny KJR10B/DP Wyłączny importer Spis treści Parametry sterownika... 3 Parametry sterownika... 3 Nazwy i funkcje wyświetlacza sterownika ściennego... 4 Przyciski sterownika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Poznań 2009

Instrukcja obsługi Poznań 2009 Instrukcja obsługi Poznań 2009 Wstęp Miniaturowa kamera w formie długopisu. Urządzenie wyróżnia się bardzo prostą obsługą - do dyspozycji jest jeden przycisk który służy do włączania/wyłączania jak i nagrywania

Bardziej szczegółowo

Defibrylator szkoleniowy HeartSine samaritan PAD. Instrukcja U ytkownika

Defibrylator szkoleniowy HeartSine samaritan PAD. Instrukcja U ytkownika Defibrylator szkoleniowy HeartSine samaritan PAD Instrukcja U ytkownika SPIS TREŒCI KONFIGURACJA defibrylatora samaritan PAD Defibrylator szkoleniowy HeartSine samaritan PAD 3 Wyposa enie dodatkowe defibrylatora

Bardziej szczegółowo