Na podstawie tekstu, podaj azwę rodzaju ko órek, który h zwiększo a aktyw ość w orga iz ie oże doprowadzić do osteoporozy.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Na podstawie tekstu, podaj azwę rodzaju ko órek, który h zwiększo a aktyw ość w orga iz ie oże doprowadzić do osteoporozy."

Transkrypt

1

2 Zadanie 1. (1pkt) Osteoporoza to horo a o jawiają a się de i eraliza ją koś i powodują ą i h ła liwość. W pro esa h prze udowy koś i u zest i zą dwa rodzaje ko órek: osteo lasty ko órki koś iotwór ze osteoklasty ko órki koś iogu e. Do osteoporozy dochodzi wtedy, gdy jedne z ty h ko órek są ardziej aktyw e iż drugie. Na podstawie tekstu, podaj azwę rodzaju ko órek, który h zwiększo a aktyw ość w orga iz ie oże doprowadzić do osteoporozy. Zadanie 2. (2pkt) Przy produk ji asła, argary y lu oleju zwykle dodawa e są wita i y A i E. a) Uzasad ij, że jest to korzyst a dla orga iz u złowieka for a podawa ia o u ty h wita i. b) Określ głów ą rolę wita i y A w orga iz ie złowieka... Zadanie 3. (2pkt) Z poda y h iżej zdań zaz a z 3, które zawierają fałszywe i for a je doty zą e pro esów za hodzą y h w układzie pokar owy złowieka. a) E zy y trawie e są wydziela e w każdy od i ku przewodu pokar owego. b) Trypsy oge wytwarza y jest przez trzustkę i uwal ia y do dwu ast i y. c) Żółć jest e zy e powodują y z iejsze ie apię ia powierz h iowego i e ulga ję tłusz zów. d) W przewodzie pokar owy wytwarza e są hor o y po udzają e wydziela ie soków trawiennych. e) W przewodzie pokar owy złowieka wydziela e są e zy y u ożliwiają e rozkład celulozy. Zadanie 4. (1pkt) Zaz a z popraw ą odpowiedź. Aparat Golgiego występuje a) tylko w ko órka h zwierzę y h. b) tylko w ko órka h rośli y h. c) w ko órka h rośli y h i zwierzę y h. d) jako wyjątkowa orga ella w ko ór e jajowej. 1

3 Zadanie 5. (2 pkt) Zaznacz poprawne zakoń ze ie poda ego iżej zda ia i uzasad ij swój wy ór. Do gatu ków o ajwiększej odpor oś i a za ie zysz ze ia at osfery z e ależą a) sos a, jodła, świerk. b) lipa, jesio, świerk. c) buk, klon, topola. d) jodła, odrzew, kaszta owie. Uzasadnienie:. Zadanie 6. (4pkt) Przea alizuj poda e e hy ezkręgow ów. a) Dy orfiz pł iowy b) Układ krwio oś y za k ięty c) Hermafrodytyzm d) Czło owa e od óża e) Tchawki f) Brak układu wydal i zego g) O e ość parapodiów h) Układ krwio oś y otwarty i) Metanefrydia j) Cewki Malpighiego 1. Zaznacz 4 cechy charakterysty z e dla większoś i stawo ogów. 2. Zaznacz 4 cechy charakterysty z e dla pierś ie i... Zadanie 7. (2pkt) Zaznacz wszystkie poprawne odpowiedzi. Przeo raże ie iezupeł e jest harakterysty z e dla: a) Turkuć podjadek b) Kornik drukarz c) Mrówka ruda d) Wesz głowowa e) Pluskwa domowa f) Jedwabnik morwowy 2

4 Zadanie 8. (1pkt) Zaznacz wszystkie prawidłowe odpowiedzi. Z wy ie io y h struktur u Prokaryota ie występują: a) Lizosomy b) Bło a plaz aty z a c) Mezosomy d) Retikulum granularne e) Aparat Golgiego f) nukleoid Zadanie 9. (1pkt) Wy ierz wersję harakteryzują ą ko órki otwartego aparatu szparkowego. Wersja Stęże ie CO 2 Stęże ie ukru turgor A niskie wysokie wysoki B niskie niskie niski C wysokie niskie niski D wysokie wysokie wysoki Zadanie 10. (1pkt) Wy ierz popraw ą odpowiedź. Stopień rozprosze ie e ergii w biocenozie wzrasta wraz z a) skró e ie łań u hów pokar owy h. b) wydłuże ie łań u hów pokar owy h. c) zredukowaniem liczby populacji. d) z iejsze ie li z y oso ików jed ej z popula ji. Zadanie 11. (1pkt) Wy ierz popraw ą odpowiedź. Trzy koste zki słu howe posiadają a) wszystkie kręgow e. b) tylko ssaki. c) tylko ptaki i ssaki. d) gady, ptaki i ssaki. 3

5 Zadanie 12. (1pkt) Wśród przedstawio y h w ta eli przypadków zaz a z te, który oże doprowadzić do ko fliktu serologicznego. Wersja Grupa krwi matki Grupa krwi płodu A. Rh- Rh+ B. Rh- Rh- C. Rh+ Rh- D. Rh+ Rh+ Zadanie 13. (2pkt) Przedstawio e iżej opisy for o hro y przyrody przyporządkuj do odpowied i h azw ty h for. a) Są to pojedy ze, cenne obiekty np. stare drzewa, jaskinie b) Służą za howa iu wartoś i przyrod i zy h, history z y h, kulturowy h i walorów krajo razowy h c) Chro i się ta rów ież e e przyrod i zo o szary o powierz h i ie iejszej iż 0 ha. d) Natural e z ior iki wod e, wyd y, torfowiska, które pod pew y i waru ka i oż a użytkować e) Służą o hro ie e y h io e oz, ekosyste ów o iedużej powierz h i 1. Parki narodowe 2. Parki krajobrazowe 3. Rezerwaty przyrody 4. Pomniki przyrody Zadanie 14. (2pkt) Zapropo uj po jed y przykładzie działań złowieka w gospodarstwie do owy i prze yśle, u ożliwiają y osz zęd e gospodarowa ie zaso a i zystej wody w Pols e

6 Zadanie 15. (2pkt) Prowadzo e a dużą skalę eliora je powodują osusza ie pod okły h tere ów. Kwaś e desz ze powodują zakwasza ie z ior ików wod y h. Do wód spływają etale iężkie i pesty ydy. Podaj dwa wy ra e z tekstu skutki działal oś i złowieka ają e egatyw y wpływ a roz aża ie i rozwój płazów. Swój wy ór uzasad ij Zadanie 16. (1pkt) Jed y z typów sie i a zyń włosowaty h w orga iz ie złowieka jest sieć dziw a. Zaz a z, w który z wy ie io y h arządów oże występować taki typ układu kapilar. a) W sercu b) W nerkach c) W trzustce d) W śledzio ie e) W żołądku Zadanie 17. (1pkt) Zaz a z, u który h zwierząt krew atle owa a iesza się z krwią odtle owa ą. a) U ez zaszkow ów b) U ezsz zękow ów c) U ryb d) U dorosły h płazów e) U ptaków Zadanie 18. (2 pkt) Zaz a z, które z wy ie io y h akterii ie ależą do he oautotrofów. a) Bakterie siarkowe b) Bakterie nitryfikacyjne c) Bakterie wodorowe d) Bakterie mlekowe e) Bakterie żelaziste Uzasad ij swój wy ór:

7 Zadanie 19. (2 pkt) Podstaw zaki to typ grzy ów o ej ują y, opró z grzy ów kapeluszowy h, także wiele pasożytów rośli. Ce hą harakterysty z ą wszystki h grzy ów podstawkowy h jest o e ość zarod ików podstawkowy h. Przedstaw s he at grzy a podstawkowego. Zaz a z strzałką iejs e, w który powstają zarod iki. Rysunek: Zadanie 20. (1 pkt) Zaz a z, które z wy ie io y h zęś i hu pło ika ie ależą do ga etofitu? a) Ulist io a łodyżka b) Plemnie c) Rodnie d) Puszka e) Chwytniki Zadanie 21. (1pkt) Zaz a z popraw ą odpowiedź. Od óża róż y h stawo ogów ogą peł ić róż e fu k je z wyjątkie a) z ysłowy h. b) pokarmowych. c) rozrodczych. d) oddechowych. e) lotnych. Zadanie 22. ( 2 pkt) Po iżej przedstawio o wy iki adań czterdziestoletniego pacjenta. Podkreśl wartoś i, które świad zą o prawidłowy h wynikach. Glukoza: 140 mg/dl Cholesterol ałkowity :190 mg/dl Mo z: arwa sło kowa, przejrzystość zupeł a, ślady iałka Tęt o: uderzeń/ min. Ciś ie ie krwi: 3 / 6

8 Zadanie 23. ( 2 pkt) Zaznacz wszystkie poprawne odpowiedzi. Bakterie przewodu pokar owego złowieka są źródłe : a) witaminy A b) witaminy B c) witaminy C d) witaminy D e) witaminy K Zadanie 24. ( 1pkt) Uzupeł ij zda ie wy ierają popraw e określe ia spośród poda y h: żyła wrot a, żyła wątro owa, tęt i a wątro owa Najwię ej glukozy zawiera krew pły ą a w Zadanie 25. ( 1pkt) Uzupeł ij zda ie wy ierają popraw e określe ia spośród podanych: agazy owa y; uwal ia y do krwioo iegu; sy tetyzowa y ze związków ieorga i z y h; z prosty h za ie ia y a złożo e W wątro ie ukier ie jest Zadanie 26. ( 1pkt) Wybierz i zaznacz popraw ą odpowiedź: Szy kość przewodze ia i pulsów erwowy h jest a) większa w akso ie, a iejsza w sy apsie. b) rów a w akso ie i sy apsie. c) mniejsza w aksonie i większa w synapsie. d) rów a, zależ a od siły odź a. 7

Budowa bazy danych klientów JAK WIĘCEJ SPRZEDAWAĆ NIE WYDAJĄC ANI ZŁOTÓWKI NA REKLAMĘ?

Budowa bazy danych klientów JAK WIĘCEJ SPRZEDAWAĆ NIE WYDAJĄC ANI ZŁOTÓWKI NA REKLAMĘ? JAK WIĘCEJ SPRZEDAWAĆ NIE WYDAJĄC ANI ZŁOTÓWKI NA REKLAMĘ? Kompletny zapis agra ia dostęp ego pod adrese : http://www.strategie-rozwoju.pl/budowa-bazy-danych-klientow/ Spis treś i Ile kosztuje klient...

Bardziej szczegółowo

Profil działalności i doświadczenie w projektach poprawy efektywności energetycznej

Profil działalności i doświadczenie w projektach poprawy efektywności energetycznej Profil działalności i doświadczenie w projektach poprawy efektywności energetycznej Energopomiar Sp. z o.o. SEMINARIUM Poprawa efektywności energetycznej i optymalizacja zużycia mediów Goczałkowice; 26.02.2014

Bardziej szczegółowo

Materiał opracowano w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej przy współpracy wszystkich okręgowych komisji egzaminacyjnych

Materiał opracowano w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej przy współpracy wszystkich okręgowych komisji egzaminacyjnych Materiał opracowano w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej przy współpracy wszystkich okręgowych komisji egzaminacyjnych Wstęp i redakcja Katarzyna Lisowska Barbara Czarnecka-Cicha Opracowanie techniczne

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII

EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja MBI-P1_1P-072 EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII POZIOM PODSTAWOWY MAJ ROK 2007 Czas pracy 120 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny

Bardziej szczegółowo

Komentarz do zadań z biologii

Komentarz do zadań z biologii do zadań z biologii Opracowanie Małgorzata Jagiełło Jan Sitarski Współpraca Lucyna Chłodny Jolanta Gołaszewska Krystyna Kalemba Hanna Karlikowska Wanda Kocot Barbara Potulska Anna Prange Konsultacja naukowa

Bardziej szczegółowo

Zdrowe żywienie w cukrzycy

Zdrowe żywienie w cukrzycy Zdrowe żywienie w cukrzycy 1 Spis treści Co to jest cukrzyca?... 3 Glikemia poposiłkowa... 4 Co to jest dieta?... 7 Kilka ważnych zasad zdrowego odżywiania... 7 Jak jeść, gdy ma się cukrzycę?... 8 Jak

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW POZ STYCZEŃ

MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW POZ STYCZEŃ praktyka lekarska DERMATOLOGIA Prawidłowa pielęgnacja skóry atopowej PEDIATRIA Infekcje gardła u dzieci STUDIUM PRZYPADKU Biegunka jako nieswoisty objaw raka jelita grubego MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem, materiał pomocniczy dla pracodawców Warszawa 2010 Lista kontrolna z komentarzem Sta ni sław Sta szew

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA POZIOM PODSTAWOWY

ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA POZIOM PODSTAWOWY Zasady oceniania ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA POZIOM PODSTAWOWY Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 50 punktów. Model odpowiedzi uwzględnia jej zakres merytoryczny, ale nie jest ścisłym

Bardziej szczegółowo

KONKURS BIOLOGICZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH

KONKURS BIOLOGICZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH Kod ucznia - - pieczątka WKK Dzień Miesiąc Rok DATA URODZENIA UCZNIA KONKURS BIOLOGICZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ETAP WOJEWÓDZKI Drogi Uczniu! GRATULACJE! Witaj na III etapie konkursu biologicznego.

Bardziej szczegółowo

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY Poradnik dla pracodawcy Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Izabella Skrzecz Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz Copyright Główny

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU BIOLOGIA

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU BIOLOGIA PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU BIOLOGIA III etap edukacyjny I. Znajomość różnorodności biologicznej i podstawowych procesów biologicznych. Uczeń opisuje, porządkuje i rozpoznaje organizmy, wyjaśnia zjawiska

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z BIOLOGII DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ROK SZKOLNY 2012/2013 ETAP REJONOWY

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z BIOLOGII DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ROK SZKOLNY 2012/2013 ETAP REJONOWY Kod ucznia. Liczba punktów.. WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z BIOLOGII DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ROK SZKOLNY 2012/2013 ETAP REJONOWY CZAS PRACY: 90 MINUT Instrukcja dla ucznia Sprawdź, czy test

Bardziej szczegółowo

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2005

EGZAMIN MATURALNY 2005 EGZAMIN MATURALNY 2005 Biuletyn OKE nr 2.4/2004 Informacje po próbnym egzaminie maturalnym z biologii Kraków, sierpień 2004 Spis treści: strona Wstęp 1. Próbny egzamin maturalny z biologii 2. Ogólna informacja

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

BIOLOGIA POZIOM ROZSZERZONY. Czas pracy 150 minut

BIOLOGIA POZIOM ROZSZERZONY. Czas pracy 150 minut Miejsce na naklejkę z kodem szkoły OKE JAWORZNO CKE BIOLOGIA MARZEC ROK 2008 POZIOM ROZSZERZONY PRZYKŁADOWY ZESTAW ZADAŃ Czas pracy 150 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny

Bardziej szczegółowo

na stragany Swojskie jadło Czy szpital będzie prywatny?! GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ czerwca 2015 Kolejny numer Reportera leszczyńskiego

na stragany Swojskie jadło Czy szpital będzie prywatny?! GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ czerwca 2015 Kolejny numer Reportera leszczyńskiego GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ DWUTYGODNIK BEZPŁATNY NR 8 (59) 28 maja - 10 czerwca 2015 r. NAKŁAD 35 000 egz. www.reporterleszczynski.pl Swojskie jadło na stragany Kolejny numer Reportera leszczyńskiego

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne. Poziomy wymagań

Wymagania edukacyjne. Poziomy wymagań Wymagania edukacyjne Wymagania edukacyjne to oczekiwane osiągnięcia ucznia przewidziane programem nauczania. Miarą tych osiągnięć są normy jakościowe zawarte w poziomach wymagań: koniecznym, podstawowym,

Bardziej szczegółowo

Prywatyzacja w JAFO. Konkurs o m ilion ^ f f u ł y K o n k u r s u są n astę pu ją ce,

Prywatyzacja w JAFO. Konkurs o m ilion ^ f f u ł y K o n k u r s u są n astę pu ją ce, Umowa Żerków - Gasselte * Burm istrz Ż erkow a Janusz pajczyk i zastęp ca burm istrza»jsselte E gbert Seggers podpic i w u b iegły p iątek w.u rzędzie ^ a sta i G m iny w Ż erkow ie Jftiowę o w sp ółpracy

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji WOD.-KAN.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji WOD.-KAN. Zespó³ autorów pod redakcj¹ dr. hab. in. Zygmunta Suligowskiego Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji WOD.-KAN. Poradnik kierownika budowy i inspektora nadzoru Zespół autorów pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Komentarz do matury z biologii rozszerzonej 2015

Komentarz do matury z biologii rozszerzonej 2015 Komentarz do matury z biologii rozszerzonej 2015 Zad. 1 dotyczyło analizy drzewa filogenetycznego i danych zamieszczonych w tabeli. Na zajęciach analizowaliśmy drzewka filogenetyczne ustalając np. stopień

Bardziej szczegółowo

Stan finansów ochrony zdrowia

Stan finansów ochrony zdrowia Zeszyty BRE Bank CASE Stan finansów ochrony zdrowia Nr 97 2 0 0 8 Centrum Analiz Spo eczno-ekonomicznych www.case.com.pl Publikacja jest kontynuacją serii wydawniczej Zeszyty PBR-CASE CASE-Centrum Analiz

Bardziej szczegółowo

KONKURS PRZEDMIOTOWY BIOLOGICZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH

KONKURS PRZEDMIOTOWY BIOLOGICZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ... pieczątka nagłówkowa szkoły... kod pracy ucznia KONKURS PRZEDMIOTOWY BIOLOGICZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ETAP SZKOLNY Drogi Uczniu, witaj na I etapie konkursu biologicznego. Przeczytaj uważnie

Bardziej szczegółowo

Izolacja cieplna. Szyby zespolone. Pilkington Insulight

Izolacja cieplna. Szyby zespolone. Pilkington Insulight Izolacja cieplna Szyby zespolone Pilkington Insulight Szyby zespolone Pilkington Insulight l naj wyż sza ja kość l kon ku ren cyj ne ce ny l spraw na ob słu ga l krót kie ter mi ny re ali za cji l do sta

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM BIOLOGIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM BIOLOGIA Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM BIOLOGIA POZIOM PODSTAWOWY LISTOPAD 2013 Instrukcja dla zdającego Czas pracy: 120 minut 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 12

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 BIOLOGIA

EGZAMIN MATURALNY 2012 BIOLOGIA Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY 2012 BIOLOGIA POZIOM ROZSZERZONY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2012 2 Egzamin maturalny z biologii Zadanie 1. (0 1) Obszar standardów Opis wymagań

Bardziej szczegółowo

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych Realizacja projektów internetowych praktyczny przewodnik Spis treści Wstęp................................................................................................3

Bardziej szczegółowo

isawa gazeta edeopt Hi mii rat tra W numerze: GAZETA MIESZKAŃCÓW PUSZCZYKOWA

isawa gazeta edeopt Hi mii rat tra W numerze: GAZETA MIESZKAŃCÓW PUSZCZYKOWA GAZETA MIESZKAŃCÓW PUSZCZYKOWA isawa gazeta ^ ^ p u s z c z y k o w s k a 22 W RZESIEŃ 1991 CEN A 2000 ZL edeopt Hi mii rat tra W numerze: + Dokąd zmierzamy + 4 0 lat w służbie pacjentów + ślubuję Ci..."

Bardziej szczegółowo