OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG NA RZECZ PRZEDSIĘBIORCÓW W RAMACH PROGRAMU FINCARE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG NA RZECZ PRZEDSIĘBIORCÓW W RAMACH PROGRAMU FINCARE"

Transkrypt

1 OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG NA RZECZ PRZEDSIĘBIORCÓW W RAMACH PROGRAMU FINCARE I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy dokument, zwany dalej Regulamine, określa zasady świad ze ia usług w ra a h progra u Fi are oferowa ego przez Fi up Księgowość Sp. z o.o. Regulamin określa iędzy i y i: a) rodzaj, zakres oraz waru ki udostęp ia ia i świad ze ia usług udostęp ia y h przy wykorzysta iu serwisu i ter etowego zarządza ego przez Fi up Księgowość Sp. z o.o., w sz zegól oś i zasady świad ze ia usług przy wykorzystaniu elektronicznych metod komunikacji, b) wy aga ia te h i z e iez ęd e do korzysta ia z Serwisu, c) try postępowa ia rekla a yj ego. 2. Użyte w Regula i ie określe ia oz a zają: a) Usługa określo e w Regula i ie oraz i y h doku e ta h w ty dokumentach elektro i z y h zy oś i wyko ywa e przez Usługodaw ę we włas y zakresie ądź przy wykorzysta iu wspar ia pod iotów trze i h, które zostały zakontraktowane przez Klienta poprzez zawar ie z Usługodaw ą albo podmiotem trzecim u owy o świad ze ie usług w ra a h Progra u FINCARE b) Progra FINCARE usługi księgowe oraz i e usługi w zakresie wspar ia działal oś i gospodar zej udostęp ia e Klie to poprzez Serwis po zawar iu z Usługodaw ą u owy o udostęp ie ie usługi w opcji wybranej przez Klienta z oferty udostęp ia ej poprzez Serwis, c) Usługodaw a Fi up Księgowość Sp. z o.o. z siedzi ą w Warszawie przy ul. Powązkowskiej 15, Warszawa, wpisana w rejestrze przedsię ior ów Krajowego Rejestru Sądowego prowadzo ego przez Sąd Rejo owy dla.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS,posiadają ą NIP , REGON d) Klient oso a fizy z a prowadzą a działal ość gospodar zą, na rzecz której na podstawie umowy o świad ze ie usług w ra a h Progra u FINCARE zawartej z Usługodaw ą została udostęp io a Usługa, 1

2 e) Serwis zespół powiąza y h stro i ter etowy h dostęp y h pod adrese fincare.pl o sługiwa y h z wykorzysta ie syste u telei for aty z ego Usługodaw y umożliwiają y h zapoz a ie się z waru ka i udostęp ia ia i świad ze ia Usługi oraz składa ie przez Klie tów oświad zeń woli oraz dyspozy ji związa y h z Usługą, f) Cennik doku e t za iesz zo y w Serwisie zawierają y wykaz opłat ależ y h Usługodaw y w związku z korzysta ie przez Klie ta z Usługi. 3. Regula i udostęp ia y jest w Serwisie w posta i elektro i z ej przed zawar ie u owy o udostęp ie ie Usługi w ramach Progra u FINCARE w sposó u ożliwiają y prze howywa ie tego doku e tu przez Klie ta oraz odtwarza ie w zwykły toku zy oś i. 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie ają powszechnie o owiązują e przepisy prawa. II. Rodzaje i zakres usług 1. Usługodaw a wykorzystują elektro i z e ka ały ko u ika ji udostęp ia Serwis w zakresie: a) u ożliwiają y zapoz a ie się oso o korzystają y z Serwisu zapoz a ie się z waru ka i świad ze ia Usługi, b) u ożliwiają y zawiera ie z Usługodaw ą u ów o udostęp ie ie Usługi w ramach Progra u FINCARE na warunkach ustalonych w Regulaminie oraz dokumentach dodatkowych, a także korzysta ie z Usługi, w ty składa ie oświad zeń woli w posta i elektro i z ej związa y h z korzysta ie z Usługi. 2. W elu prawidłowego korzysta ia z Serwisu zale a się korzysta ie z astępują y h przeglądarek internetowych: MS Internet Explorer od 8.0, Firefox od 3.0, Chrome od 15.0, Opera od 11.0, Safari od 5.0. Usługodaw a ie po osi odpowiedzial oś i za działa ie przeglądarek i ter etowy h używa y h przy korzystaniu z Serwisu ani za skutki wy ikłe z korzysta ia z ty h przeglądarek. 3. Usługodaw a oże wykorzystać lu udostęp ić oso o trze i zgro adzo e w ra a h Ko ta Użytkow ika da e w posta i za o i izowa ej i u ie ożliwiają ej powiąza ie tych danych z da y i oso owy i Użytkow ika. 4. Rozpo zę ie korzysta ia z Serwisu jest rów oz a z e z ak epta ją posta owień Regula i u oraz z zawar ie po iędzy Usługodaw ą a użytkow ikie Serwisu u owy 2

3 o świad ze ie usług drogą elektro i z ą w zakresie udostęp ie ia treś i Serwisu bez ko ie z oś i sporządze ia odrę ego doku e tu. Rozwiąza ie u owy o świad ze ie usług drogą elektro i z ą w zakresie udostęp ie ia treś i Serwisu astępuje wraz z zakoń ze ie korzysta ia z Serwisu. U owy doty zą e posz zegól y h usług udostęp ia y h przy wykorzysta iu Serwisu zawiera e są a okresy ustalo e przez Stro y a podstawie złożo y h oświad zeń woli. III. Waru ki świadcze ia Usługi 1. Oso y korzystają e z Serwisu ie jest zo owiąza e do po osze ia żad y h opłat a rze z Usługodaw y za udostęp ie ie ożliwoś i korzysta ia z Serwisu przed zawar ie u owy o udostęp ie ie Usługi w ra a h Progra u FINCARE. Użytkow ik Serwisu po osi jed ak koszty połą zeń z sie ią I ter et według taryf stosowanych przez operatorów o sługują y h te połą ze ia. 2. Udostęp ia ie i for a ji o Usłudze poprzez Serwis oraz świad ze ie Usługi od ywa się a waru ka h określo y h w Regula i ie. 3. )akaza e jest wprowadza ie przez użytkow ików Serwisu jakichkolwiek modyfikacji Serwisu, a także wprowadza ia treś i o harakterze ezpraw y, w sz zegól oś i treś i o raźliwy h, ieprawdziwy h lu ogą y h wprowadzić w łąd. 4. W celu korzystania z Serwisu oraz Usług udostęp ia y h poprzez Serwis użytkow ik Serwisu powinien dokonać uprzed iej rejestra ji Ko ta. 5. Rejestracja Konta użytkow ika w Serwisie przy wykorzystaniu elektronicznego formularza rejestracyjnego realizowana jest w astępują y sposó : a) Użytkow ik wprowadza wy aga e do rejestracji dane, które ogą o ej ować azwę fir y przedsię ior y, NIP, adres po zty e ail, u er telefo u ko taktowego, da e adresowe przedsię ior y, lub w wersji skróconej rejestracji logi adres e ail i hasło. Wersja skró o a rejestra ji u ożliwia jedy ie przegląda ie i zapoz a ie się z usługa i świad zo y i przez Serwis. b) Użytkow ik potwierdza oświad ze ie wyrażo y w posta i elektro i z ej, że zapoz ał się z niniejszym dokumentem oraz akceptuje zawarte w nim postanowienia. 6. W przypadku rejestracji przez telefo Użytkow ik ędzie poproszo y o podanie wymaganych do rejestracji danych, tj. loginu (adresu ) w wersji skróconej, lub 3

4 azwę fir y przedsię ior y, NIP, adres po zty e ail, u er telefo u ko taktowego, da e adresowe przedsię ior y, w wersji peł ej. 7. W celu zakoń ze ia pro edury rejestra ji konta w Serwisie użytkow ik otrzy uje a poda y adres e ail li k aktywują y konto. Po aktywacji konta system informatyczny, wy aga po ow ego logowa ia z logi e i hasłe. Przy pierwszy zalogowa iu się na koncie w Serwisie użytkownik zo owiąza y jest do zmiany hasła. 8. Po rejestracji konta użytkow ik otrzy uje dostęp do swoich da y h pod udostęp io y użytkow ikowi adrese logowa ia i za po o ą przydzielo ego u loginu i hasła. IV. Waru ki zawarcia u owy o udostęp ie ie Usługi w ra ach Progra u FINCARE 1. Usługa udostęp ia a jest Klientowi przy wykorzystaniu Serwisu po zawarciu umowy o udostęp ie ie usługi w ra a h Progra u FINCARE. Umowa zawierana jest na podstawie oświad ze ia woli złożo ego przez Klie ta w posta i elektronicznej. 2. W celu zawarcia umowy o udostęp ie ie usługi w ra a h Progra u FINCARE i wykonywania Usługi oże yć wy aga e udostęp ie ie Usługodawcy przez Klienta danych o ej ują y h: a) i ię i azwisko/ azwę Klie ta, b) iejs e za ieszka ia/siedzi ę Klie ta c) adres poczty elektronicznej Klienta, d) numer telefonu komórkowego Klie ta lu oso y upoważ io ej przez Klie ta do ko taktów z Usługodaw ą w związku ze świad ze ie Usługi, e) adres do wysyłki faktur, f) NIP Klienta. 3. Świad ze ie Usługi przy wykorzystaniu Serwisu drogą elektro i z ą jest za ezpie zo e przed dostępe osó trze i h. Usługa dostęp a jest dla Klie tów wyłą z ie po zalogowa iu się do Serwisu. Klient przy pierwszym logowaniu do Serwisu zo owiąza y jest usta owić i dywidual e hasło dostępu. 4. Klient ponosi odpowiedzial ość za skutki poda ia przez iego ieprawdziwy h da y h lub danych niezgodnych ze stanem rzeczywistym. V. Zasady świadcze ia Usługi 4

5 1. Usługa udostęp iana jest Klientowi po zawarciu umowy o udostęp ie ie usługi w ra a h Progra u FINCARE w zakresie przewidzia y dla da ej usługi w Regula i ie Sz zegółowy al o waru ka i świad ze ia usługi przedstawio y i w Serwisie. 2. Regula i y Sz zegółowe określają e zasady świad ze ia posz zegól y h usług dostęp y h w ra a h Progra u FINCARE udostęp ia e są w Serwisie przed zawar ie przez Klie ta u owy o udostęp ie ie usługi w ra a h Progra u FINCARE. 3. Usługa wy ra a przez Klie ta świad zo a jest przez okres przewidzia y w Ce iku w opisie wy ra ej przez Klie ta op ji usługi. 4. Usługi ogą yć realizowa e a rze z Klie ta przez pod ioty trze ie współpra ują e z Usługodaw ą. 5. W przypadku udostęp ie ia w Serwisie stosow y h fu k jo al oś i, Klie t oże przy wykorzysta iu Serwisu zawierać z pod iota i trze i i u owy o udostęp ie ie usług realizowa y h przez te pod ioty. W taki przypadku wyłą za się odpowiedzial ość Fi are Księgowość Sp. z o.o. za iewyko a ie ądź ie ależyte wyko a ie usług świad zo y h przez pod ioty trze ie. 6. Oferta pod iotów trze i h udostęp iają y h usługi Klie to przedstawia a jest w odrę y h zakładka h Serwisu, w który h udostęp ia e są i for a je o rodzaju usług, e iku oraz sz zegółowy h waru ka h i h świad zenia. VI. Ochrona danych osobowych 1. Usługodaw a jest ad i istratore da y h oso owy h udostęp ia y h przez Klie ta w związku z zawar ie u owy o udostęp ie ie Usługi. Da e oso owe Klie ta przetwarza e są przez Usługodaw ę w zakresie wy ikają y z Regulaminu oraz w zakresie iez ęd y do udostęp ie ia Usługi. Da e oso owe Klie ta przetwarza e są w elu wyko a ia zo owiązań wy ikają y h z zawartej z Klie te u owy o udostęp ie ie usługi w ra a h Progra u FINCARE. Podanie danych wymaganych przy zamawianiu posz zegól y h Usług jest do rowol e, le z waru kuje udostęp ie ie usługi. Użytkow ik upraw io y jest do żąda ia udostęp ie ia i for a ji o treś i doty zą y h go da y h przetwarza y h przez ad i istratora, żąda ia i h poprawia ia oraz żąda ia usu ię ia, z uwzględ ie ie przepisów określają y h zasady przetwarza ia da y h oso owy h. 2. Klie t zawierają u owę o udostęp ie ie Usługi wyraża zgodę a przesyła ie i for a ji SMS związa y h z wyko a ie u owy a u er telefo u wskaza y przez Klie ta, 5

6 wysyła ia wiado oś i na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta oraz a ko takt telefo i z y związa y z wyko ywa ie Usługi a u ery telefo u określo e przez Klienta. 3. Udostęp ie ie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, lecz warunkuje zawar ie u owy o udostęp ie ie usługi w ra a h Progra u FINCARE. 4. Klie t oże żądać od Usługodaw y i for a ji o treś i doty zą y h Klie ta da y h oso owy h przetwarza y h przez Usługodaw ę oraz żądać i h poprawia ia a waru ka h określo y h w przepisa h regulują y h zasady przetwarza ia da y h osobowych. 5. Klie t oże a waru ka h określo y h w przepisa h regulują y h zasady przetwarza ia da y h oso owy h żądać zaprzesta ia przetwarza ia jego da y h oso owy h oraz zgłosić sprze iw wo e przetwarza ia da y h oso owy h. )głosze ie przez Klie ta żąda ia skutkują ego ie oż oś ią przetwarza ia da y h oso owy h Klie ta przez Usługo ior ę powoduje auto aty z e rozwiąza ie u owy o udostęp ie ie Usługi ze względu a rak ożliwoś i jej wyko a ia przez Usługodaw ę. W takim przypadku Klie towi ie przysługują wo e Usługodaw y żad e rosz ze ia. 6. W przypadku rozwiąza ia u owy o udostęp ie ie usługi o udostęp ie ie usługi w ra a h Progra u FINCARE Usługodaw a usuwa wszelkie da e doty zą e Klie ta, których dalsze przetwarzanie ie ędzie uzasad io e wy oga i praw y i lu praw ie usprawiedliwio y i ela i Usługodaw y. 7. W przypadku korzysta ia przez Klie ta z usług oferowa y h przy wykorzysta iu Serwisu przez pod iot i e iż Usługodaw a, waru ki przetwarza ia da y h oso owy h Klienta określa e są w waru ka h świad ze ia usług udostęp ia y h w serwisie przez pod ioty trze ie w zakładka h doty zą y h udostęp ia y h przez i h usług. VII. Postępowa ie rekla acyj e 1. Klie towi przysługuje prawo złoże ia rekla a ji w sprawa h związa y h ze świad ze ie usługi w try ie przewidzia y w Regula i a h Sz zegółowy h doty zą y h posz zegól y h usług oferowa y h w ra a h Progra u FINCARE albo treś ia h i for a yj y h doty zą y h posz zegól y h usług udostęp ia y h w Serwisie. 2. Reklamacje dotyczą e fu k jo owa ia Serwisu oraz doty zą e usług oferowa y h przy wykorzystaniu Serwisu ależy składać w for ie pise ej a adres: Fi up Księgowość sp. 6

7 z o.o., ul. Powązkowska, -797 Warszawa. Rekla a je ogą yć rów ież przesyła e przy wykorzystaniu poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej 3. Rekla a je rozpatrywa e ędą w ter i ie ie póź iejszy 30 dni roboczych od ich złoże ia, w sz zegól ie trud y h przypadka h ie dłużej iż d i ro o zy h od i h złoże ia. W uzasad ia y h przypadka h ter i rozpatrze ia rekla a ji oże zostać przedłużo y, o zy Klie t zosta ie poi for owa y w toku postępowa ia reklamacyjnego. 4. Odpowiedzial ość Usługodaw y ograniczona jest do rzeczywistej i udokumentowanej straty po iesio ej przez Klie ta w ezpośred i związku z zawi io y działa ie ądź za ie ha ie Usługodaw y, z zastrzeże ie, iż aksy al a wysokość odszkodowa ia ogra i zo a jest do wysokoś i trzy iesię z ego wy agrodze ia zapła o ego przez Klie ta a rze z Usługodaw y w związku ze świad ze ie usługi, w związku z którą Klie t do aga się odszkodowa ia. VIII. Posta owie ia końcowe 1. Płat oś i związa e z udostęp ie ie danej Usługi przez Usługodaw ę oż a doko ywać wyłą z ie ezgotówkowo przy wykorzystaniu etod płat oś i określo y h w Serwisie w od iesie iu do tejże Usługi: a) syste u płat oś i o li e, dostęp y h w portalu fi are.pl lu b) przelewu a ko to Usługodaw y. 2. Serwis zawiera treś i hro io e prawe autorski, prawe włas oś i prze ysłowej oraz do ra ie aterial e hro io e prawe włas oś i i telektual ej. Treś i zawarte w Serwisie, w sz zegól oś i teksty, grafiki, z aki towarowe, logotypy, zdję ia i progra y nie ogą yć kopiowa e ądź powiela e a i rozpowsze h ia e w żad ej for ie i w żade sposó ez uprzed iego zezwole ia Usługodaw y lu pod iotu ędą ego dyspo e te praw do ty hże treś i. Klie t zo owiąza y jest do wykorzystywa ia treś i Serwisu wyłą z ie do dozwolo ego użytku włas ego. 3. Usługodaw a ie po osi odpowiedzial oś i za iewyko a ie lu ie ależyte wyko a ie zo owiązań wy ikają y h z u owy o udostęp ie ie Usługi w ramach Programu FINCARE, o ile iewyko a ie lu ie ależyte wyko a ie zo owiązań spowodowane zostało okoli z oś ia i, a które Usługodaw a ie iał wpływu i o za howa ia 7

8 ależytej stara oś i siła wyższa. W przypadku wystąpie ia siły wyższej wyko a ie Usług zosta ie zawieszo e a okres rów y okresowi działa ia siły wyższej. 4. Regulamin, Regula i y Sz zegółowe oraz i for a je o posz zegól y h usługa h udostęp ia e są Klie to przed zawar ie u owy o udostęp ie ie usługi w ra a h Progra u FINCARE w posta i elektro i z ej w sposó u ożliwiają y prze howywa ie tego doku e tu we włas y zakresie przez Klie ta oraz odtwarza ie w zwykły toku zy oś i. 5. W przypadku z ia y Regula i u i for a ja o z ia ie oraz treść Regula i u w z ie io y rz ie iu ędzie dostęp a w Serwisie. 6. Wszelkie spory związa e ze świad ze ie Usługi rozstrzygają sądy powsze h e właś iwe według przepisów Kodeksu postępowa ia ywil ego al o i e i stytu je powoła e do rozstrzyga ia sporów zaist iały h po iędzy u zest ika i o rotu gospodar zego uzgod io e przez Klie ta i Usługodaw ę. 8

Regula i ak ji licytuj WIECZORNE OKAZJE w CH Auchan Żory

Regula i ak ji licytuj WIECZORNE OKAZJE w CH Auchan Żory Regula i ak ji licytuj WIECZORNE OKAZJE w CH Auchan Żory 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji licytuj WIECZORNE OKAZJE, zwa ej w dalszej zęś i regula i u Ko kurse, jest RedCo p. z o.o. z siedzi

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru operacji. gospodarczej

Kryteria wyboru operacji. gospodarczej Kryteria wyboru operacji doty zą y h rozwoju działal oś i gospodarczej Kryterium nr 1 Wnioskowana kwota pomocy 5 pkt. do 300.000 zł 4 pkt. do 200.000 zł 3 pkt. do 100.000 zł 2 pkt. do 50.000 zł 1 pkt.

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Finfando, 2015-06-10

Zbigniew Finfando, 2015-06-10 Zbigniew Finfando, 2015-06-10 Niespój oś i w wy ika h raportów i a aliz Ko ie z ość ieusta ej reko ylia ji wy ików pozyskiwa y h z róż y h źródeł Brak e tral ego zarządza ia wy aga ia i i prioryteta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN VI BIEG DLA HOSPICJUM FUNDACJA PODLASKIE HOSPICJUM ONKOLOGICZNE - Rybaki, 9 września 2017 r.

REGULAMIN VI BIEG DLA HOSPICJUM FUNDACJA PODLASKIE HOSPICJUM ONKOLOGICZNE - Rybaki, 9 września 2017 r. REGULAMIN VI BIEG DLA HOSPICJUM FUNDACJA PODLASKIE HOSPICJUM ONKOLOGICZNE - Rybaki, 9 września 2017 r. I. ORGANIZATOR 1. Organizatorem imprezy jest Fundacja Podlaskie Hospicjum Onkologiczne wpisa a do

Bardziej szczegółowo

Nabór na "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" dla rolników rusza 9 września 6

Nabór na Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój dla rolników rusza 9 września 6 Nabór na "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" dla rolników rusza 9 września 6 Do progra u oże przystąpić oso a fizy z a - rolnik, który jest ubezpieczony w

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie Systemu Informacji Geograficznej (GIS) do wspo aga ia zarządza ia utrzy a ie ru hu a przykładzie przedsię iorstw ra ży spożyw zej

Wykorzystanie Systemu Informacji Geograficznej (GIS) do wspo aga ia zarządza ia utrzy a ie ru hu a przykładzie przedsię iorstw ra ży spożyw zej Wykorzystanie Systemu Informacji Geograficznej (GIS) do wspo aga ia zarządza ia utrzy a ie ru hu a przykładzie przedsię iorstw ra ży spożyw zej Dr i ż. Mar i Dą rowski Politechnika Śląska Wydział Orga

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Testuj z Tefal z dnia 1 lutego 2018 roku. Definicje

REGULAMIN KONKURSU Testuj z Tefal z dnia 1 lutego 2018 roku. Definicje REGULAMIN KONKURSU Testuj z Tefal z dnia 1 lutego 2018 roku Definicje. Na potrze y i iejszego Regula i u użyte w i sfor ułowa ia oz a zają: 1) For ularz formularz zgłosze iowy dostęp y na Stronie Konkursowej,

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO PODSTAWOWEGO IV PROGRAMU EMISJI OBLIGACJI KRUK SPÓŁKA AKCYJNA

ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO PODSTAWOWEGO IV PROGRAMU EMISJI OBLIGACJI KRUK SPÓŁKA AKCYJNA ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO PODSTAWOWEGO IV PROGRAMU EMISJI OBLIGACJI KRUK SPÓŁKA AKCYJNA ZATWIERDZONEGO PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU 24 LISTOPADA 2016 ROKU Ni iejszy a eks został sporządzo

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/11/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/11/2013 Warszawa, 25.11.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/11/2013 Zapytanie ofertowe dotyczy stanowiska prowadzącego zajęcia z angielskiego (CPV: 80310000-0 usługi edukacji młodzieży) w projekcie pt. Szansa na lepszy

Bardziej szczegółowo

Informacja Kasy Krajowej. publikacji Komisji Nadzoru Finansowego z r. doty zą ej sektora SKOK

Informacja Kasy Krajowej. publikacji Komisji Nadzoru Finansowego z r. doty zą ej sektora SKOK Informacja Kasy Krajowej wyjaś iają a ieś isłoś i publikacji Komisji Nadzoru Finansowego z 21.10.2014 r. doty zą ej sektora SKOK Klu zowe spostrzeże ia i w ioski Na stro ie i ter etowej KNF w d iu paździer

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/11/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/11/2013 V-Systems Sp. z o.o., ul. Raabego 7 lok. 8, 02-793 Warszawa NIP: 951-22-99-171 REGON: 142155161 Warszawa, 25.11.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/11/2013 Zapytanie ofertowe dotyczy stanowiska prowadzącego zajęcia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWODÓW. CROSS TRZEŹWOŚCI szlakie ł. ks. Jerzego Popiełuszki - Suchowola, 28 maja 2017 r.

REGULAMIN ZAWODÓW. CROSS TRZEŹWOŚCI szlakie ł. ks. Jerzego Popiełuszki - Suchowola, 28 maja 2017 r. REGULAMIN ZAWODÓW. CROSS TRZEŹWOŚCI szlakie ł. ks. Jerzego Popiełuszki - Suchowola, 28 maja 2017 r. I. ORGANIZATORZY 1. Organizatorami biegu są: Burmistrz Suchowoli G i y Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki

Bardziej szczegółowo

Prawa pacjenta w Polsce a prawa pacjenta w Norwegii porównanie. Ewa Visan, Fundacja MY Pacjenci

Prawa pacjenta w Polsce a prawa pacjenta w Norwegii porównanie. Ewa Visan, Fundacja MY Pacjenci Prawa pacjenta w Polsce a prawa pacjenta w Norwegii porównanie Ewa Visan, Fundacja MY Pacjenci Kto to jest pacjent? Pa je t to każdy, kto już korzysta ze świad zeń zdrowot y h lu zwra a się o i h udziele

Bardziej szczegółowo

organizowane przez VITAL-MED Kuś ierz w Rzeszowie INSTRUKCJA ZŁOŻENIA WNIOSKU DLA PIELĘGNIAREK i POŁOŻNYCH

organizowane przez VITAL-MED Kuś ierz w Rzeszowie INSTRUKCJA ZŁOŻENIA WNIOSKU DLA PIELĘGNIAREK i POŁOŻNYCH INSTRUKCJA ZŁOŻENIA WNIOSKU NA SZKOLENIE/KURS W SMK DLA PIELĘGNIAREK i POŁOŻNYCH do użytku dar owego wyłą z ie dla osó składają y h w ioski a szkolenia/kursy organizowane przez VITAL-MED Kuś ierz w Rzeszowie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN III GRAND PRIX ZWIERZYŃCA 7

REGULAMIN III GRAND PRIX ZWIERZYŃCA 7 REGULAMIN III GRAND PRIX ZWIERZYŃCA 7 Aktualizacja 17.05.2017 r. I. ORGANIZATOR I PATRONAT 1. Organizatorem biegu jest Klub Biegowy BiegoStok. 2. Bieg odbywa się pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

ZGODA NA LECZENIE ORAZ PODAWANIE LEKÓW

ZGODA NA LECZENIE ORAZ PODAWANIE LEKÓW Strona 1 z 3 Strona 2 z 3 Strona 3 z 3 I ię i Nazwisko Rodzi ów/opieku ów Data ZGODA NA LECZENIE ORAZ PODAWANIE LEKÓW PÓŁKOLONIA PIŁKARSKA LECH POZNAŃ FOOTBALL ACADEMY (data półkolo ii) Wyraża iejs owość,

Bardziej szczegółowo

RADA NA DZIŚ. Kompletny zapis artykułu dostęp ego pod adrese : http://www.strategie-rozwoju.pl/o-smierci-rada-na-dzis/

RADA NA DZIŚ. Kompletny zapis artykułu dostęp ego pod adrese : http://www.strategie-rozwoju.pl/o-smierci-rada-na-dzis/ Kompletny zapis artykułu dostęp ego pod adrese : http://www.strategie-rozwoju.pl/o-smierci-rada-na-dzis/ Spis treś i Mądrość ludzi łody h... 3 Rada dla żyją y h... 4 www.strategie-rozwoju.pl Piotr Michalak

Bardziej szczegółowo

TEMAT: Koncepcja budowy Platformy Edukacyjnej Prosument z wykorzystaniem oprogramowania Pakiet dla Efektywności Energetycznej. Gliwice, 27 maja 2014

TEMAT: Koncepcja budowy Platformy Edukacyjnej Prosument z wykorzystaniem oprogramowania Pakiet dla Efektywności Energetycznej. Gliwice, 27 maja 2014 C EP Centrum Energetyki Prosumenckiej Politechnika Śląska W dział Elektryczny Klaster 3x20 TEMAT: Koncepcja budowy Platformy Edukacyjnej Prosument z wykorzystaniem oprogramowania Pakiet dla Efektywności

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorstw z Funduszy Europejskich w latach Katowice, 13 września 2017 r.

Wsparcie dla przedsiębiorstw z Funduszy Europejskich w latach Katowice, 13 września 2017 r. Wsparcie dla przedsiębiorstw z Funduszy Europejskich w latach 2014-2020 Katowice, 13 września 2017 r. Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Perspektywa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO OD STRONY RZEKI, CZYLI WISŁA W OBIEKTYWIE EDYCJA ZIMOWO-WIOSENNA

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO OD STRONY RZEKI, CZYLI WISŁA W OBIEKTYWIE EDYCJA ZIMOWO-WIOSENNA REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO OD STRONY RZEKI, CZYLI WISŁA W OBIEKTYWIE EDYCJA ZIMOWO-WIOSENNA 1. Organizatorzy. Orga izatora i ko kursu są Izba Regio al a Zie i Świe kiej (OKSiR w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU ROLNICZA CHMURA USŁUG. 1 Definicje

REGULAMIN PORTALU ROLNICZA CHMURA USŁUG. 1 Definicje REGULAMIN PORTALU ROLNICZA CHMURA USŁUG Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług internetowego portalu Rolnicza Chmura Usług świadczonych przez Usługodawców pod adresem www. rolniczachmurauslug.pl

Bardziej szczegółowo

Informacja dla przedsię ior y. Moduł opra owa y i realizowa y w ra a h i owa ji społe z ej: User-centric innovation hub.

Informacja dla przedsię ior y. Moduł opra owa y i realizowa y w ra a h i owa ji społe z ej: User-centric innovation hub. Ak elera ja przedsię ior zoś i społe z ej identyfikacja i ukierunkowanie potrzeb lokal ej społe z oś i Informacja dla przedsię ior y Moduł opra owa y i realizowa y w ra a h i owa ji społe z ej: User-centric

Bardziej szczegółowo

JAK NIE OSIĄGAĆ CELÓW

JAK NIE OSIĄGAĆ CELÓW Ko plet y zapis artykułu dostęp ego pod adresem: http://www.strategie-rozwoju.pl/osiaganie-celow/ Spis treś i Pomoc i przeszkoda... 3 Dwa światy... 4 www.strategie-rozwoju.pl Piotr Michalak 2 Pomoc i przeszkoda

Bardziej szczegółowo

JAK WYNAGRAD)ANI SĄ R)ĄD)ĄCY?

JAK WYNAGRAD)ANI SĄ R)ĄD)ĄCY? 07.06.2016 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: tel. 509 509 536 media@sedlak.pl JAK WYNAGRAD)ANI SĄ R)ĄD)ĄCY? Wy agrodze ia władz państwowy h zawsze yły te ate ko trowersyj y, jak

Bardziej szczegółowo

S)C)EGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

S)C)EGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT u er postępowa ia: 40/NHR-K/2016 Bydgoszcz, dnia 14 paździer ika 2016 r. Postępowa ie ko kursowe prowadzo e ędzie w opar iu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działal oś i leczniczej (t. j.

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA WYKONANIE BUDYNKU PRODUKCYJNEGO Z CZĘŚCIĄ BIUROWĄ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA WYKONANIE BUDYNKU PRODUKCYJNEGO Z CZĘŚCIĄ BIUROWĄ MDL expo International Sp. z o.o. Sp. k. Świerkówki 15 64-605 Wargowo / Poland Tel +48612964075 / 80 Fax +48612964049 Mail info.poland@mdl-expo.com Web www.mdl-expo.com Świerkówki, d ia 12.05.2016 r. ZAPROSZENIE

Bardziej szczegółowo

FORMULAR) ŻYWIENIA ANKIETA

FORMULAR) ŻYWIENIA ANKIETA FORMULAR) ŻYWIENIA Wysła ie for ularza jest jed oz a z e ze złoże ie za ówie ia i ak epta ją regula i u w każdy pu k ie. ANKIETA. I ię i azwisko:. Płat ość: peł a kwota/ a raty lu * * iepotrze e skreślić.

Bardziej szczegółowo

A aliza ilościowa egza i u potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 2015 (stara podstawa programowa)

A aliza ilościowa egza i u potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 2015 (stara podstawa programowa) T p szkoł A aliza ilościowa egza i u potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 2015 (stara podstawa programowa) Li z a u z iów w klasie Li z a u z iów która prz stąpiła do egzaminu ekonomiczne 12 11 81,8

Bardziej szczegółowo

Zmiany dla uczestników hurtowego ry ku e ergii w świetle Dyrektywy MIFID II ewolucja czy rewolucja?

Zmiany dla uczestników hurtowego ry ku e ergii w świetle Dyrektywy MIFID II ewolucja czy rewolucja? Zmiany dla uczestników hurtowego ry ku e ergii w świetle Dyrektywy MIFID II ewolucja czy rewolucja? Anna Janosz ilawenergy.pl I Ogólnopolska Konferencja Naukowa,,Bezpie zeństwo i regula ja a ry ku e ergety

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego Regulamin sklepu internetowego www.sklep.autoradex.pl pis treś i: 1. Posta o ie ia stęp e 2. Definicje 3. Kontakt ze sklepem 4. Wymagania Techniczne 5. Informacje ogólne 6. )akłada ie ko ta sklepie 7.

Bardziej szczegółowo

po upadku powstania styczniowego władze rosyjskie posta owiły zro ić z Polaków dobrych Rosjan;

po upadku powstania styczniowego władze rosyjskie posta owiły zro ić z Polaków dobrych Rosjan; po upadku powstania styczniowego władze rosyjskie posta owiły zro ić z Polaków dobrych Rosjan; usu ięto z polskich szkół ałkowi ie język polski; RUSYFIKACJA proces dobrowolnego lub przy usowego przyswaja

Bardziej szczegółowo

Metodyka prowadzenia audytu efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie

Metodyka prowadzenia audytu efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie Metodyka prowadzenia audytu efektywności energetycznej Energopomiar Sp. z o.o. SEMINARIUM Poprawa efektywności energetycznej i optymalizacja zużycia mediów Goczałkowice; 26.02.2014 r. PLAN PREZENTACJI

Bardziej szczegółowo

Blokowanie wielu miejsc przez jednego kandydata Brak rzetelnych danych pozwalających racjonalnie kształtować politykę sieci szkół

Blokowanie wielu miejsc przez jednego kandydata Brak rzetelnych danych pozwalających racjonalnie kształtować politykę sieci szkół Korzyści Blokowanie wielu miejsc przez jednego kandydata Brak rzetelnych danych pozwalających racjonalnie kształtować politykę sieci szkół Du a liczba dokumentów Wielokrotne wprowadzanie i przetwarzanie

Bardziej szczegółowo

Wdroże ia i efektyw ość i stala ji

Wdroże ia i efektyw ość i stala ji Wdroże ia i efektyw ość i stala ji solar y h a Lu elsz zyź ie. Mgr i ż. He ryk Palak Ecoenergia Sp. z o.o. Ul. Wojciechowska 7 20704 Lublin +48 81 44 64 94 www.ecoenergia.pl info@ecoenergia.pl Instalacja

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Zdolni z Pomorza powiat wejherowski

Regulamin uczestnictwa w projekcie Zdolni z Pomorza powiat wejherowski Załącznik 2. do Uchwały nr V/282/16 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 28 października 2016 r. Regulamin uczestnictwa w projekcie Zdolni z Pomorza powiat wejherowski wersja o owiązują a od d ia paździer

Bardziej szczegółowo

VITAL MED Kusnierz 2. W polu adresu wpisujemy https://smk.ezdrowie.gov.pl

VITAL MED Kusnierz 2. W polu adresu wpisujemy https://smk.ezdrowie.gov.pl ZAŁOŻENIE KONTA W SMK I ZŁOŻENIE WNIOSKU O MODYFIKACJĘ UPRAWNIEŃ DLA PIELĘGNIAREK i POŁOŻNYCH do użytku dar owego wyłą z ie dla osó składają y h w ioski a szkolenia/kursy organizowane przez VITAL-MED Kuś

Bardziej szczegółowo

JAK ZMIENIĆ ŚWIAT CZĘŚĆ.

JAK ZMIENIĆ ŚWIAT CZĘŚĆ. JAK ZMIENIĆ ŚWIAT CZĘŚĆ. Kompletny zapis artykułu dostęp ego pod adrese : http://www.strategie-rozwoju.pl/jak-zmienic-swiat-cz-1/ Spis treś i Przedsię ior zość... 3 Europa, Ameryka i Azja... 4 Okultyzm

Bardziej szczegółowo

III. OKREŚLENIE ZASAD DOSTĘPU UŻYTKOWNIKÓW INDYWIDUALNYCH DO ZASOBÓW SERWISU

III. OKREŚLENIE ZASAD DOSTĘPU UŻYTKOWNIKÓW INDYWIDUALNYCH DO ZASOBÓW SERWISU OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW INDYWIDUALNYCH Z SERWISU INTERNETOWEGO FSM POLSKA Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejsze "Ogólne warunki korzystania przez użytkowników indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Centrum Mediacji Lewiatan

Centrum Mediacji Lewiatan Centrum Mediacji Lewiatan Regulamin i Lista Mediatorów CENTRUM MEDIACJI LEWIATAN CENTRUM MEDIACJI LEWIATAN Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfak jo ują ego o ie stro y rozwiąza ia sporu

Bardziej szczegółowo

4. Utworzenie za pomocą rejestracji oraz korzystanie z konta użytkownika e-sklepu POLLOV jest dobrowolne i bezpłatne.

4. Utworzenie za pomocą rejestracji oraz korzystanie z konta użytkownika e-sklepu POLLOV jest dobrowolne i bezpłatne. Regulamin REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POLLOV 1. Sklep www.pollov.pl jest prowadzony przez firmę: ul. Porzeczkowa 25 B, tel. +48 737 450 818 NIP: 782 23 08 420 REGON: 361491366 Dane do KONTA BANKOWEGO:

Bardziej szczegółowo

WPŁYW SYSTEMU WSPARCIA NA OPŁACALNOŚĆ FOTOWOLTAICZNYCH ŹRÓDEŁ PROSUMENCKICH

WPŁYW SYSTEMU WSPARCIA NA OPŁACALNOŚĆ FOTOWOLTAICZNYCH ŹRÓDEŁ PROSUMENCKICH WPŁYW SYSTEMU WSPARCIA NA OPŁACALNOŚĆ FOTOWOLTAICZNYCH ŹRÓDEŁ PROSUMENCKICH PROF. DR HAB. INŻ. PIOTR KACEJKO K AT E D R A S I ECI E L E KTRYC Z N YC H I Z A B EZ P I ECZEŃ; W Y D Z I A Ł E L E KTROT ECHN

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O NAJEM MIESZKANIA

WNIOSEK O NAJEM MIESZKANIA WNIOSEK O NAJEM MIESZKANIA I. WNIOSKUJĘ o aje ieszka ia w zaso a h ieszka iowy h Spółki TBS Bielawa: Bielawa kawalerka o powierzchni 34,77m 2 2 pokoje o powierzchni od 44,07m 2 2 pokoje o powierzchni od

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy "Regulamin korzystania z serwisu internetowego Lloyd Properties sp. z o.o." (zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Kup Dietę 1 DEFINICJE. 1) Regulamin - niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usługi;

Regulamin świadczenia usługi Kup Dietę 1 DEFINICJE. 1) Regulamin - niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usługi; Regulamin świadczenia usługi Kup Dietę 1 DEFINICJE 1) Regulamin - niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usługi; 2) Usługodawca firma F.U. RADMED Radosław Siałkowski z siedzibą w 87-400 Gloub-Dobrzyń,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Zamów Dietę & 1 DEFINICJE

Regulamin świadczenia usługi Zamów Dietę & 1 DEFINICJE Regulamin świadczenia usługi Zamów Dietę & 1 DEFINICJE 1) Regulamin niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usługi ; 2) Usługodawca firma F.U. RADMED Radosław Siałkowski z siedzibą w 87-400

Bardziej szczegółowo

przedsię ior ó Krajo ego Rejestru Sądo ego pro adzo przez Sąd Rejo o dla.st. Warsza, XIII W dział

przedsię ior ó Krajo ego Rejestru Sądo ego pro adzo przez Sąd Rejo o dla.st. Warsza, XIII W dział Regulamin Usługi Muzyczna Wypożyczalnia wersja z dnia 14.01.2016 r. 1. Postanowienia ogólne. 1. Usługa Muzyczna Wypożyczalnia ( Usługa ) świadczona przez Polkomtel Sp. z o.o. 1 ( Polkomtel ) skierowana

Bardziej szczegółowo

REGENERACJA NIEZAMIESZKAŁYCH TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH W PROGRAMACH REWITALIZACJI

REGENERACJA NIEZAMIESZKAŁYCH TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH W PROGRAMACH REWITALIZACJI REGENERACJA NIEZAMIESZKAŁYCH TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH W PROGRAMACH REWITALIZACJI dr Aleksandra JADACH-SEPIOŁO Szkoła Głów a Ha dlowa w Warszawie, Instytut Rozwoju Miast gr Katarzy a SPADŁO Instytut Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego BIC Kids (dalej jako Regulamin) 1 Postanowienia wstępne

Regulamin sklepu internetowego BIC Kids (dalej jako Regulamin) 1 Postanowienia wstępne Regulamin sklepu internetowego BIC Kids (dalej jako Regulamin) 1 Postanowienia wstępne 1. Sklep internetowy sklep.bickids.com.pl (dalej jako Sklep/Sklep internetowy) prowadzony jest przez BIC Polska sp.

Bardziej szczegółowo

AUDYTY ENERGETYCZNE według or y PN-EN Dr i ż. MACIEJ ROBAKIEWIC) Fundacja Poszanowania Energii

AUDYTY ENERGETYCZNE według or y PN-EN Dr i ż. MACIEJ ROBAKIEWIC) Fundacja Poszanowania Energii AUDYTY ENERGETYCZNE według or y PN-EN 16247 Dr i ż. MACIEJ ROBAKIEWIC) Fundacja Poszanowania Energii AUDYTY ENERGETYC)NE PR)EDSIĘBIORSTW Aktual ie powsze h ie stosowa e i praw ie określo e są: Audyty energetyczne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SPORTOWO-REKREACYJNY DLA PRACOWNIKÓW

PROGRAM SPORTOWO-REKREACYJNY DLA PRACOWNIKÓW PROGRAM SPORTOWO-REKREACYJNY DLA PRACOWNIKÓW CO TO JEST MULTISPORT? MultiSport to wyjątkowa karta, której posiadacz otrzymuje dostęp do kilku tysię y (tj. ie alże wszystkich) obiektów sportowo-rekreacyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu Klienta Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce ( Regulamin ) Definicje

Regulamin Portalu Klienta Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce ( Regulamin ) Definicje Regulamin Portalu Klienta Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce ( Regulamin ) 1 Definicje 1. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: Portal Klienta system informatyczny służący

Bardziej szczegółowo

Kolorowa energia stan

Kolorowa energia stan Kolorowa energia stan na dziś podstawa prawna łączenie kolorów obowiązki zasady wnioskowania ekonomia Marek Ko zą Gliwi e aj 1 Podstawą europejskiej polityki energetycznej do 2020 r. jest pakiet klimatyczny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Użytkowników Indywidualnych

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Użytkowników Indywidualnych REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Użytkowników Indywidualnych I. Definicje Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o: Regulaminie - rozumie się przez to niniejszy Regulamin korzystania z kreatora

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne Regulamin sklepu internetowego 1 Postanowienia wstępne 1. Sklep internetowy BRIT, dostępny pod adresem internetowym www.sklep.brit.pl, prowadzony przez firmę NetRom s.c. Zbigniew Kunert, Roman Nahlik,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Firm i Instytucji

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Firm i Instytucji REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Firm i Instytucji I. Definicje 1. Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o: Regulaminie - rozumie się przez to niniejszy Regulamin korzystania z kreatora 3S System,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu MTMedia. Postanowienia Ogólne

Regulamin Sklepu MTMedia. Postanowienia Ogólne Regulamin Sklepu MTMedia Postanowienia Ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego MTMedia. W szczególności warunki zawierania i rozwiązywania umów (składania zamówień)

Bardziej szczegółowo

Nadzor zej do Ko isji Przetargowej przetargów a lokale ieszkal e.

Nadzor zej do Ko isji Przetargowej przetargów a lokale ieszkal e. UCHWAŁY RADY NADZORCZEJ SM,,KAROLEW W ŁODZI 1. Uchwała nr 18/17 z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnej związanej ze stosunkiem pracowniczym Prezesa Zarządu. 2. U hwała r / z d ia sierp ia 2017

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin )

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) Postanowienia ogólne 1. Regulamin jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łodzi, ul.

Regulamin korzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łodzi, ul. Regulamin korzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łodzi, ul.wierzbowa 52 I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady korzystania z Elektronicznego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi dostęp do Serwisu www.vectra.mood.pl dla użytkowników Pakietów Pełnego i Prestiż ( Regulamin )

Regulamin Usługi dostęp do Serwisu www.vectra.mood.pl dla użytkowników Pakietów Pełnego i Prestiż ( Regulamin ) Regulamin Usługi dostęp do Serwisu www.vectra.mood.pl dla użytkowników Pakietów Pełnego i Prestiż ( Regulamin ) 1 Przedmiot Regulaminu 1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie zasad korzystania z Usługi

Bardziej szczegółowo

Kolorowa energia ZIELONA

Kolorowa energia ZIELONA Kolorowa energia ZIELONA Marek Ko zą Gliwi e wrzesień 1 Podstawą europejskiej polityki energetycznej do 2020 r. jest pakiet klimatyczny czyli: 20% redukcja emisji gazów cieplarnianych w stosunku do poziomu

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Dietetyk Online 1 DEFINICJE. 1) Regulamin - niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usługi;

Regulamin świadczenia usługi Dietetyk Online 1 DEFINICJE. 1) Regulamin - niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usługi; Regulamin świadczenia usługi Dietetyk Online 1 DEFINICJE 1) Regulamin - niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usługi; 2) Usługodawca firma F.U. RADMED Radosław Siałkowski z siedzibą w 87-400

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki MS narzędzia informatyczne ułatwiające dostęp obywateli do sądów SSO Grzegorz Karaś

Dobre praktyki MS narzędzia informatyczne ułatwiające dostęp obywateli do sądów SSO Grzegorz Karaś Dobre praktyki MS narzędzia informatyczne ułatwiające dostęp obywateli do sądów SSO Grzegorz Karaś )astęp a Dyrektora Departa e tu I for atyza ji i Rejestrów Sądowy h. I for atyza ja wy iaru sprawiedliwoś

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu. (Zalecenia aktualizacji do nowych przepisów obowiązujących od 25 grudnia 2014 r.) Postanowienia Ogólne

Regulamin Sklepu. (Zalecenia aktualizacji do nowych przepisów obowiązujących od 25 grudnia 2014 r.) Postanowienia Ogólne Regulamin Sklepu (Zalecenia aktualizacji do nowych przepisów obowiązujących od 25 grudnia 2014 r.) Postanowienia Ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego www.mercant.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług Pakiet START600 i Pakiet START1200 w systemie KontAuto obowiązujący od dnia Definicje

Regulamin świadczenia usług Pakiet START600 i Pakiet START1200 w systemie KontAuto obowiązujący od dnia Definicje Regulamin świadczenia usług Pakiet START600 i Pakiet START1200 w systemie KontAuto obowiązujący od dnia 02-01-2017 1 Definicje 1. Pakiet START600 i pakiet START1200 są to usługi, w skład których wchodzi:

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin stosuje się do usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej oraz Sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. 1 DEFINICJE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. 1 DEFINICJE REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. Spis Treści: 1 Definicje 2 Warunki uczestnictwa w usługach świadczonych w serwisie UASure.pl 3 Korzystanie z usług serwisu

Bardziej szczegółowo

Raport roczny ZA ROK OBROTOWY 2016

Raport roczny ZA ROK OBROTOWY 2016 Raport roczny ZA ROK OBROTOWY 2016 Opublikowany w dniu 21.03.2017 r. Raport roczny został sporządzony zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowo ci z dnia 29 wrze nia 1994 roku z późń. zmianami oraz zgodnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. REGULAMIN Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu taxeon.pl. 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO z dnia 11 lutego 2017

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  z dnia 11 lutego 2017 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.medikononline.pl z dnia 11 lutego 2017 Celem sklepu internetowego jest umożliwienie dostępu do szybkich i zgodnych z aktualnym stanem faktycznym informacji na temat udzielania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Niniejszy regulamin wraz z załącznikami (dalej Regulamin ) określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.e-doccenter.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Pojęcia podstawowe 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez VELUX Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Witryna witryna internetowa będąca własnością, zarządzana i udostępniana przez Trustcon Sp. z o.o., dostępna na domenie www.isender.pl.

Regulamin. Witryna witryna internetowa będąca własnością, zarządzana i udostępniana przez Trustcon Sp. z o.o., dostępna na domenie www.isender.pl. Regulamin Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z aplikacji dostępnej pod adresem app.isender.pl, przeznaczonej dla przedsiębiorców dla celów prowadzenia marketingu bezpośredniego swoich produktów

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług świadczonych za pośrednictwem serwisu lexel.net.pl i korzystania z aplikacji SALDEO.

Regulamin usług świadczonych za pośrednictwem serwisu lexel.net.pl i korzystania z aplikacji SALDEO. Regulamin usług świadczonych za pośrednictwem serwisu lexel.net.pl i korzystania z aplikacji SALDEO. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z serwisu lexel.net.pl, korzystania

Bardziej szczegółowo

KRUK Spółka Ak yj a z siedzi ą we Wro ławiu

KRUK Spółka Ak yj a z siedzi ą we Wro ławiu OSTATECZNE WARUNKI EMISJI OBLIGACJI SERII AF 1 EMITOWANYCH W RAMACH IV PROGRAMU EMISJI OBLIGACJI KRUK Spółka Ak yj a z siedzi ą we Wro ławiu www.kruksa.pl Obligacje serii AF 1 e itowa e są a waru ka h

Bardziej szczegółowo

3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów oraz realizacji zamówień

3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów oraz realizacji zamówień Regulamin Sklepu MEBLESHOP.PL z dnia 19.04.2015 roku Właścicielem serwisu MEBLESHOP.PL jest: Certanet Łukasz Adamowicz, przy al. Solidarności 115 lok. 2, 00-140 Warszawa, wpisany do Centralnej Ewidencji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r.

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY

Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu produktów oznaczonych znakiem towarowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLATFORMY EMERALD

REGULAMIN PLATFORMY EMERALD REGULAMIN PLATFORMY EMERALD Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z platformy internetowej znajdującej się pod adresem www.emeraldair.co, której administratorem i właścicielem jest Usługodawca.

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu

Regulamin korzystania z serwisu Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Muzodajnia Open. (wersja z dnia r.)

Regulamin usługi Muzodajnia Open. (wersja z dnia r.) Regulamin usługi Open (wersja z dnia 04.08.2016 r.) 1. Open (dalej Usługa ) polega na dostarczaniu treści cyfrowych i świadczona jest przez e-muzyka S.A. z siedzibą w (03-941) Warszawie przy ul. Zwycięzców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKTYWACJI KONTA ALERTY BIK Z WYKORZYSTANIEM APLIKACJI BIK PARTNER

REGULAMIN AKTYWACJI KONTA ALERTY BIK Z WYKORZYSTANIEM APLIKACJI BIK PARTNER REGULAMIN AKTYWACJI KONTA ALERTY BIK Z WYKORZYSTANIEM APLIKACJI BIK PARTNER 1 Biuro Informacji Kredytowej Spółka Akcyjna ustala Regulamin aktywacji Konta Alerty BIK z wykorzystaniem Aplikacji BIK Partner

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego ehominis.pl. 1 Zasady ogólne

Regulamin serwisu internetowego ehominis.pl. 1 Zasady ogólne Regulamin serwisu internetowego ehominis.pl Uwaga! Korzystanie z serwisu ehominis.pl jest równoznaczne z akceptacją poniższych warunków. 1 Zasady ogólne E-Hominis - Centrum Wsparcia Psychologicznego Online

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1.1 Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2013 r. o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

fryzjer-salon.com.pl Regulamin serwisu Obowiązuje od: 07.09.2015 REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE...

fryzjer-salon.com.pl Regulamin serwisu Obowiązuje od: 07.09.2015 REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE... REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE... 2 RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH... 3 WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH... 3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.facebook.com/bartfan.eu/shop/ Sprzedającym jest

Bardziej szczegółowo

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Regulamin 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1. KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie

Bardziej szczegółowo

Sil e i sła e stro y polskiej ate atyki. zyli potrze a ko solida ji i jed oś i środowiska

Sil e i sła e stro y polskiej ate atyki. zyli potrze a ko solida ji i jed oś i środowiska Sil e i sła e stro y polskiej ate atyki zyli potrze a ko solida ji i jed oś i środowiska Na pro le oż a patrzeć z trze h perspektyw, ko sekwe ji odpowiedź sugerowa ą w tytule oż a też rozpisywać w sz zegóła

Bardziej szczegółowo

PREZES URE JAKO SZCZEGÓLNY PODMIOT W ZAPEWNIANIU BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO

PREZES URE JAKO SZCZEGÓLNY PODMIOT W ZAPEWNIANIU BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO PREZES URE JAKO SZCZEGÓLNY PODMIOT W ZAPEWNIANIU BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO I Ogólnopolska Konferencja Naukowa BEZPIECZEŃSTWO I REGULACJA NA RYNKU ENERGETYCZNYM Łódź, d ia aja 7 r. Mgr Mi hał Karpiński

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU REKLAMOWO- OGŁOSZENIOWEGO MILMEDIA

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU REKLAMOWO- OGŁOSZENIOWEGO MILMEDIA REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU REKLAMOWO- OGŁOSZENIOWEGO MILMEDIA Preambuła Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady korzystania z usług serwisu reklamowoogłoszeniowego MilMedia zarządzanego

Bardziej szczegółowo

3.3 Używanie logo Kindii przez osoby trzecie bez zgody Zarządu Harper Hygienics S.A. jest zabronione.

3.3 Używanie logo Kindii przez osoby trzecie bez zgody Zarządu Harper Hygienics S.A. jest zabronione. Regulamin serwisu internetowego I Definicje Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady korzystania przez użytkowników (dalej jako użytkownicy ) z serwisu internetowego dostępnego pod adresem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM SCARTSHOW.PL. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM SCARTSHOW.PL. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM SCARTSHOW.PL 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.sklep.scartshow.pl jest platformą prowadzoną przez firmę Scartshow z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Piri in Hell

Regulamin sklepu internetowego Piri in Hell Regulamin sklepu internetowego Piri in Hell 1. Postanowienia ogólne. 1.1 Niniejszy regulamin określa warunki dokonywania zakupów na stronie internetowej www.piri-inhell.com 1.2 Sprzedawcą jest firma Piri

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z portalu szkoleniowego E-kuźnia.pl i platformy e-learningowej

Regulamin korzystania z portalu szkoleniowego E-kuźnia.pl i platformy e-learningowej Regulamin korzystania z portalu szkoleniowego E-kuźnia.pl i platformy e-learningowej Definicje 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu definiuje się następujące pojęcia: Usługodawca właścicielem i administratorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Prenumerata świadczonej przez MobileFormats Sp. z o.o. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin usługi Prenumerata świadczonej przez MobileFormats Sp. z o.o. 1. Postanowienia ogólne Regulamin usługi Prenumerata świadczonej przez MobileFormats Sp. z o.o. 1. Użyte w Regulaminie zwroty oznaczają: 1. Postanowienia ogólne a) WAP link do strony WAP, z którą należy się połączyć w celu obejrzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu VidCom.pl

Regulamin Serwisu VidCom.pl Regulamin Serwisu VidCom.pl (obowiązuje od dnia 14.07.2008 r. poprzednia wersja Regulaminu dostępna będzie na tej samej stronie WWW do dn. 31.07.08r.) Zakres Regulacji 1. Niniejszy Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SZKOLEŃ BHP METODĄ E-LEARNING'OWĄ

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SZKOLEŃ BHP METODĄ E-LEARNING'OWĄ REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SZKOLEŃ BHP METODĄ E-LEARNING'OWĄ 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Zamawiających i Uczestników Kursu z platformy e-learning'owej pod adresem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Onholidays Polska Sp. z o.o. za pośrednictwem serwisu www.onholidays.pl

REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Onholidays Polska Sp. z o.o. za pośrednictwem serwisu www.onholidays.pl REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Onholidays Polska Sp. z o.o. za pośrednictwem serwisu www.onholidays.pl 1. Postanowienia ogólne 1.1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1. ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE ENERGETYCZNE PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE BIM W PROCESIE PROJEKTOWANIA ARCHITEKTURY WSPÓŁCZESNEJ CEA 2017 CZŁOWIEK EKOLOGIA ARCHITEKTURA

MODELOWANIE ENERGETYCZNE PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE BIM W PROCESIE PROJEKTOWANIA ARCHITEKTURY WSPÓŁCZESNEJ CEA 2017 CZŁOWIEK EKOLOGIA ARCHITEKTURA Wydział Architektury Politech iki Poz ańskiej Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego Zakład Architektury Miejsca Pracy i Rekreacji dr i ż. a r c h. Ma r c i n GIEDROWICZ gr i ż. a r c h. Jan

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO  1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.BISTASTANDARD 1 Postanowienia ogólne 1. Podmiotem prowadzącym Serwis Internetowy - usługodawcą świadczącym usługi drogą elektroniczną, jest Bista Standard Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo