Profil działalności i doświadczenie w projektach poprawy efektywności energetycznej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Profil działalności i doświadczenie w projektach poprawy efektywności energetycznej"

Transkrypt

1 Profil działalności i doświadczenie w projektach poprawy efektywności energetycznej Energopomiar Sp. z o.o. SEMINARIUM Poprawa efektywności energetycznej i optymalizacja zużycia mediów Goczałkowice; r.

2 PLAN PREZENTACJI 1. Preze ta ja ENERGOPOMIAR Sp. z o.o.; Gliwi e Struktura i zasoby Oferta w zakresie zarządza ia gospodarką e ergety z ą 2. Doświad ze ie w projekta h poprawy efektyw oś i energetycznej Metody z e podejś ie do poszukiwa ia osz zęd oś i Projekty referencyjne 2

3 Grupa ENERGOPOMIAR,,ENERGOPOMIAR KA)ACHSTAN Sp. z o.o.,,energopomiar Sp. z o.o.,,energopomiar-elektryka Sp. z o.o. Wsparcie w obszarze elektroenergetycznym ENERGOTEST Sp. z o.o. (dawna nazwa,,energopomiar-energotest Sp. z o.o.) 3

4 ENERGOPOMIAR 63 lata na rynku Data powstania: 1 sierpnia 1950 r. 4

5 ENERGOPOMIAR - dzisiaj»»»»» 270 pracowników wykwalifikowana kadra inżynierska nowoczesna aparatura pomiarowo-badawcza akredytacje i uprawnienia gwarantujące najwyższą jakość usług usługi pomiarowe, badawcze i doradcze świadczone dla energetyki zawodowej i przemysłowej, ciepłownictwa i sektora komunalnego 5

6 ENERGOPOMIAR oferuje prace pomiarowe, badawcze i doradcze w dziedzinach: o hro a środowiska, gospodarka cieplna i paliwowa, gospodarka wodno ś iekowa, chemia energetyczna i badania metaloznawcze, analizy chemiczne i fizykochemiczne, systemy pomiarów fizykochemicznych, zarządza ie przedsięwzię ia i i westy yj y i. 6

7 STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZAKŁAD TECHNIKI CIEPLNEJ ZAKŁAD CHEMII I DIAGNOSTYKI ZAKŁAD OCHRONY ŚRODOWISKA BIURO DORADZTWA I NADZORU INWESTYCJNEGO CENTRALNE LABOLATORIUM 7

8 STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZAKŁADU TECHNIKI CIEPLNEJ DZIAŁ KOTŁOWY DZIAŁ TURBINOWY DZIAŁ ANALIZ GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ DZIAŁ AUTOMATYKI i POMIARÓW LABORATORIUM METROLOGICZNE 8

9 ZAKŁAD TECHNIKI CIEPLNEJ DZIAŁ TURBINOWY Cieplne badania bloków energetycznych Ciepl e ada ia urządzeń gazowy h.i. sil ików i tur i gazowy h Ciepl e ada ia o iegów hłodzą y h i układów po o i zy h Pomiary specjalne z wykorzystaniem metod znacznikowych AUDYTY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ TKE wdroże ie ko pleksowy h syste ów ila sowa ia i adzoru eksploatacji Wyznaczanie strat rozruchowych bloków energetycznych Bada ia sta u dy a i z ego wir ikowy h urządzeń e ergety z y h 9

10 ZAKŁAD TECHNIKI CIEPLNEJ DZIAŁ ANALIZ GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ Analizy i ekspertyzy zbiorcze i indywidualne gospodarki energetycznej Bilanse energetyczne i analizy procesów technologicznych Opinie i ocena dokumentacji projektowej, eksploatacyjnej, projektów racjonalizatorskich Rozli ze ie zuży ia i osz zęd oś i paliw Doradztwo techniczne i ekspertyzy w zakresie nowych technologii O e a opła al oś i przedsięwzięć oder iza yj y h Be h arki g loków e ergety z y h, urządzeń 10

11 ZAKŁAD CHEMII I DIAGNOSTYKI DZIAŁ TECHNOLOGII WODY I ŚCIEKÓW Rozwiązywa ie pro le ów związa y h z te h ologią wody i ś ieków doty zą y h: Gospodarki wodno-ś iekowej w e ergety e i prze yśle Urządzeń do produk ji wody dla o iegów kotłowy h, hłodzą y h, iepłow i zy h Urządzeń do przygotowa ia wody pit ej, do elów ko u al y h i technologicznych Urządzeń do zysz ze ia ko de satów O zysz za ia ś ieków prze ysłowy h i ko u al y h Urządzeń do korek ji jakoś i wody w róż y h o iega h, z ko trolą pro esów korozyj y h i wytrą a ia się osadów 11

12 Audyt energetyczny jako skuteczne narzędzie poprawy efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie Gdzie szukać osz zęd oś i? Energia doprowadzona Instalacja pompowa, sprężarkowa, wentylatorowa itd. Efekt użyte z y Straty nieuniknione Straty niepotrzebne 12

13 Audyt energetyczny jako skuteczne narzędzie poprawy efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie Straty ieu ik io e w układa h te h ologi z y h straty hydrauli z e występują e w urządze ia h o ajwyższy h ożliwy h spraw oś ia h straty w sil ika h elektry z y h e ergoosz zęd y h straty w elektro i z y h układa h regula ji prędkoś i obrotowej straty tar ia pod zas przepływu pły ów awet w najlepiej zaprojektowanych i wykonanych instalacjach 13

14 Audyt energetyczny jako skuteczne narzędzie poprawy efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie Gdzie szukać osz zęd oś i? Straty iepotrze e w układa h te h ologi z y h iedostosowa ie i stala ji do potrze o iektu pod względe iloś i urządzeń jak rów ież pod względe hydrauli z y ieodpowied i do ór urządze ia do i stala ji zły sta u te h i z y urządzeń e ergo hło y sposó regula ji iewłaś iwy do ór sil ików apędowy h 14

15 Audyt energetyczny jako skuteczne narzędzie poprawy efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie Struktura strat iepotrze y h a przykładzie układów po powy h 20% 40% 10% 10% 20% program doboru pompy układ regulacji silnik pompa instalacja pompowa 15

16 Audyt energetyczny jako skuteczne narzędzie poprawy efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie Ide tyfika ja osz zęd oś i układu (n.p. układu po powego) Wykonanie pomiarów i analiz na obiekcie dla potrzeb wyznaczenia harakterystyki wysokoś i pod osze ia w fu k ji wydaj oś i harakterystyki o y a wale w fu k ji wydaj oś i harakterystyki spraw oś i w fu k ji wydaj oś i harakterystyki NPSH w fu k ji wydaj oś i 16

17 Gdzie szukać osz zęd oś i? 28,0 charakterystyka współpracy dwóch zespołów pompowych wody zasilającej dla znamionowej prędkości obrotowej charakterysyka pracy jednego zespołu pompowego wody zasilającej dla znamionowej prędkości obrotowej 26,0 wymagane ciśnienie na tłoczeniu pomp wody zasilającej 24,0 - zmierzone nadciśnienie tłoczenia - zmierzone nadciśnienie tłoczenia przeliczone na znamionową prędkośc obrotową 22,0 Ciśnienie MPa rezerwa ciśnienia 20, max pr. obr obr/min 18,0 opory hydrauliczne w linii pompa - turbina 5661 obr/min ciśnienie pary przed turbiną średnie z pomiarów 16,55MPa -ciśnienie wody zasilającej na ssaniu pompy wstępnej średnie z pomiaru 0,81 MPa -otwarcie zaworu regulacyjnego wody zasilającej średnio w czasie pomiarów 43 % -temperatura wody zasilającej na ssaniu pompy 16,0 14,0 wstępnej średnia z pomiaru 170 C o ciśnienie przed turbiną Obszar pracy pokrywany wydajnością jednej pompy Obszar pracy pokrywany wydajnością dwu pomp , Natężenie przepływu wody przez pompy, t/h 17

18 Gdzie szukać osz zęd oś i? charakterystyka odbiorow a sprawność pompy p, % 70 charakterystyka pomiarow a na stanow isku pracy spraw ności pompy w eksploatacyjnym zakresie pracy pagórek maksymalnej spraw ności pompy wydajność pompy Q, m 3/h 18

19 Audyt energetyczny jako skuteczne narzędzie poprawy efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie 19

20 Audyt energetyczny jako skuteczne narzędzie poprawy efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie Pozwala na rze zywistą ide tyfika ję w zakresie działań proefektyw oś iowy h zasobów Pomaga ustalić priorytety w działa ia h z ierzają y h do poprawy efektyw oś i procesu Jest elementem koniecznym dla uzyskania świade tw efektyw oś i energetycznych Jest działa ie w procesie o przedsię iorstw uzasadnionym iża ia kosztów ekonomicznie funkcjonowania 20

21 KGHM Polska Miedź S.A. Audyt iągu te h ologi z ego w KGHM Polska Miedź S.A. 21

22 PGE Górnictwo i E ergetyka Ko we jo al a S.A. Oddział Elektrownia Turów A aliza zuży ia e ergii przez urządze ia po o i ze loków od do 6 oraz określe ie ożliwoś i poprawie ia efektyw oś i e ergety z ej posz zegól y h urządzeń łą z ie z a alizą eko o i z ą zapropo owa y h rozwiązań 22

23 PKN Orlen S.A. A aliza prawidłowoś i do oru agregatów po powy h i i h harakterystyk a układa h hłod i zy h pod kąte opty aliza ji zuży ia e ergii elektry z ej i potrze technologicznych instalacji produkcyjnych PEC Katowice S.A. A Audyt e ergety z y i studiu wyko al oś i wg kryteriów Progra u Opera yj ego I frastruktura i Środowisko działa ie 9. Efektyw a dystry u ja e ergii - Audyt energetyczny sieci cieplnej 23

24 PKN Orlen S.A. Audyt energetyczny ciągu technologicznego: Zakład górniczy (ruda cynku) Zakład przeróbki mechanicznej Huta cynku Połud iowy Ko er Węglowy S.A. Audyt e ergety z y po p głów ego odwad ia ia 24

25 Zakłady Pomiarowo Badawcze Energetyki ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. ul. gen. J. Sowińskiego Gliwice 25

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 2

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 2 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej KRAJOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII S.A. ul. Mokotowska 35, 00-560 Warszawa tel. +48 22 626-09-10 fax: +48 22 626-09-11 Opracowanie zakresu oraz

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie energią w przedsiębiorstwie

Zarządzanie energią w przedsiębiorstwie WARSZTATY + ANALIZA CASE STUDIES Zarządzanie energią w przedsiębiorstwie Optymalizacja zużycia w praktyce 4-5 grudnia 2014, Warszawa Dowiedz się jak zaoszczędzili: Zakłady Chemiczne Police Grupa Azoty

Bardziej szczegółowo

Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia

Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Część A CZĘŚĆ OPISOWA PFU A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia A II - Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia obejmujący cechy dotyczące

Bardziej szczegółowo

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju.

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju. KATALOG LAUREATÓW III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCY www.liderzyinnowacji.pl Publikacja bezpłatna. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji

Bardziej szczegółowo

Codziennie z tą samą energią.

Codziennie z tą samą energią. Codziennie z tą samą energią. www.energetyka-ursus.pl Codziennie z tą samą energią Szanowni Państwo, Energetyka Ursus jest kompleksowym dostawcą mediów na terenie zachodniej części Warszawy. Wyróżnia nas

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji WOD.-KAN.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji WOD.-KAN. Zespó³ autorów pod redakcj¹ dr. hab. in. Zygmunta Suligowskiego Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji WOD.-KAN. Poradnik kierownika budowy i inspektora nadzoru Zespół autorów pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Grupa ČEZ. Energia bez granic. Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006. Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 BIG

Grupa ČEZ. Energia bez granic. Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006. Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 BIG CYAN MAGENTA YELLOW BLACK BIG BIG BIG BIG BIG BIG CYAN MAGENTA YELLOW BLACK Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 Grupa ČEZ Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006 Energia bez granic CYAN MAGENTA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE GMINY MORĄG

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE GMINY MORĄG PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE GMINY MORĄG Olsztyn, sierpień 2012 Wykonanie: WARMIŃSKO MAZURSKA AGENCJA ENERGETYCZNA Sp. z o.o. ul. Kopernika 46A 10-513

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CEMENTOWNIA CHEŁM. Deklaracja Środowiskowa za rok 2013

ZAKŁAD CEMENTOWNIA CHEŁM. Deklaracja Środowiskowa za rok 2013 ZAKŁAD CEMENTOWNIA CHEŁM Deklaracja Środowiskowa za rok WPROWADZENIE Publikując czwarte już wydanie Deklaracji Środowiskowej dla Zakładu Cementownia Chełm, chcielibyśmy przedstawić Państwu, jak wiele inwestycji

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA DO OBSŁUGI POWIETRZA I GAZÓW

ROZWIĄZANIA DO OBSŁUGI POWIETRZA I GAZÓW Engineered Gas Handling Solutions ROZWIĄZANIA DO OBSŁUGI POWIETRZA I GAZÓW Rotacyjne sprężarki łopatkowe lub z pierścieniem cieczowym Pompy próżniowe łopatkowe lub z pierścieniem cieczowym Zestawy mobilne

Bardziej szczegółowo

79 (1/2014) ISSN 1507-3890

79 (1/2014) ISSN 1507-3890 79 (1/2014) ISSN 1507-3890 XX Wonderware 2014 (czytaj na str. 10) XX ASTOR Tour 2014 tradycyjnie nowocześni XX Referencje z branży wod-kan XX Obsługa zmiennych symbolicznych w Cscape 9.5 XX Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

LISTA REFERENCYJNA 2006

LISTA REFERENCYJNA 2006 LISTA REFERENCYJNA 2006 Lista referencyjna ASKOM Spółka z o.o. 44-100 GLIWICE ul. Józefa Sowińskiego 13 tel. (32) 30-18-100 / fax. (32) 30-18-101 KRS 0000125971, Sąd Rejonowy Gliwice, Rejestr Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

ASKOM Spółka z o.o. 44-121 GLIWICE ul. Józefa Sowińskiego 13 tel. (32) 30-18-100 / fax. (32) 30-18-101

ASKOM Spółka z o.o. 44-121 GLIWICE ul. Józefa Sowińskiego 13 tel. (32) 30-18-100 / fax. (32) 30-18-101 LISTA REFERENCYJNA Lista referencyjna ASKOM Spółka z o.o. 44-121 GLIWICE ul. Józefa Sowińskiego 13 tel. (32) 30-18-100 / fax. (32) 30-18-101 KRS 0000125971, Sąd Rejonowy Gliwice, Rejestr Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. DORADZTWO 1 2 GAPR sp. z o.o. 3 GAPR sp. z o.o. Górnośląska Agencja

Bardziej szczegółowo

O BIURZE HANDLOWYM Energoelektronika Napędy Produkty niskiego napięcia Produkty średniego napięcia Produkty wysokiego napięcia

O BIURZE HANDLOWYM Energoelektronika Napędy Produkty niskiego napięcia Produkty średniego napięcia Produkty wysokiego napięcia SPIS TREŚCI O BIURZE HANDLOWYM ABB ALLEN-BRADLEY APAR APLISENS BECKHOFF DANFOSS DKC EATON EMERSON HACH LANGE HONEYWELL IFM ELECTRONIC LIMATHERM SENSOR LUMEL MEAN WELL METRONIC NORGREN OMRON PHOENIX CONTACT

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

SEKTOROWE TARGI INNOWACJI

SEKTOROWE TARGI INNOWACJI SEKTOROWE TARGI INNOWACJI Szanowni Państwo, Niezmiernie miło mi powitać Państwa na Targach Innowacji organizowanych w ramach projektu B+R=Przyszłość. Projekt ten, realizowany przez Wyższą Szkołę Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Oszczędzanie energii poprzez optymalizację parametrów

Oszczędzanie energii poprzez optymalizację parametrów Oszczędzanie energii poprzez optymalizację parametrów Optymalizacja wydajności obiektu (BPO) dzięki Advantage Services TM Building Technologies Państwa potrzeby naszym priorytetem Advantage Services TM

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do programu priorytetowego Efektywne wykorzystanie energii. Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej

Załącznik Nr 3 do programu priorytetowego Efektywne wykorzystanie energii. Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej Załącznik Nr 3 do programu priorytetowego Efektywne wykorzystanie energii. Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej WYTYCZNE TECHNICZNE Określenie szczegółowych zasad kształtowania

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT 277 ds. Gazownictwa

PLAN DZIAŁANIA KT 277 ds. Gazownictwa Strona 1 PLAN DZIAŁANIA KT 277 ds. Gazownictwa STRESZCZENIE Zakres prac normalizacyjnych KT 277 Gazownictwo obejmuje systemy przesyłania i rozprowadzania gazu ziemnego, armaturę gazową, obiekty technologiczne

Bardziej szczegółowo

ArCADia-TERMO PORAD IK PROJEKTA TA KROK PO KROKU. Certyfikat

ArCADia-TERMO PORAD IK PROJEKTA TA KROK PO KROKU. Certyfikat ArCADia-TERMO PORAD IK PROJEKTA TA KROK PO KROKU Certyfikat 1 1 SPIS TREŚCI 2 1 Spis treści... 2 2 Poradnik krok po kroku... 5 2.1 Krok 1 Obliczenia cieplne... 6 2.1.1 Wybór obliczeń... 6 2.1.2 Dane projektu...

Bardziej szczegółowo

Informacje o kliencie

Informacje o kliencie Studium przypadku Branża: Przemysł Informacje o kliencie KGHM Polska Miedź S.A. to szósty producent miedzi i drugi srebra na świecie. Spółka zatrudnia 17.9 tys. pracowników. Grupa Kapitałowa to ponad 27

Bardziej szczegółowo

Przyłącz się online.

Przyłącz się online. SPIS TREŚCI 6`2009 AKTUALNOŚCI 4 Nagrody Zielony Laur 2008 zostały rozdane, Julia Czerwińska 6 Energetyka przyszłości: Expopower i Greenpower`2009 10 TARGI WOD KAN 2009 w Bydgoszczy 18 British Standards

Bardziej szczegółowo

Regionalna Sieć Transferu Technologii. Pod redakcją: Józefa Korbicza, Justyny Patalas, Romana Kielec

Regionalna Sieć Transferu Technologii. Pod redakcją: Józefa Korbicza, Justyny Patalas, Romana Kielec Regionalna Sieć Transferu Technologii Pod redakcją: Józefa Korbicza, Justyny Patalas, Romana Kielec Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego 2008 Regionalna Sieć Transferu Technologii Raport końcowy

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. SZKOLENIA GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

dzisiaj Magazyny energii istotny element sieci energetycznych 12

dzisiaj Magazyny energii istotny element sieci energetycznych 12 dzisiaj 3 13 Magazyn dla klientów ABB w Polsce Magazyny energii istotny element sieci energetycznych 12 Duże zamówienie na trudny rynek 6 76 pociągów Stadlera z urządzeniami trakcyjnymi ABB 10 Robotyzacja

Bardziej szczegółowo

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Warszawa, sierpień 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Założenia ogólne... 3 1.2. Ocena realizacji poprzedniej polityki energetycznej...

Bardziej szczegółowo

Dlaczego Projekt Integracji?

Dlaczego Projekt Integracji? Integracja obszaru wytwarzania w Grupie Kapitałowej ENEA pozwoli na stworzenie silnego podmiotu wytwórczego na krajowym rynku energii, a tym samym korzystnie wpłynie na ekonomiczną sytuację Grupy. Wzrost

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU ORAZ PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU ORAZ PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020 Załącznik do uchwały Nr LXIII/1158/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 14 listopada 2013 r. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU

Bardziej szczegółowo