Innowacyjność państw Unii Europejskiej w kontekście luki między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi i Japonią

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Innowacyjność państw Unii Europejskiej w kontekście luki między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi i Japonią"

Transkrypt

1 Rozdział i. Innowacyjność państw Unii Europejskiej w kontekście luki między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi i Japonią Katarzyna Kozioł 1 Streszczenie Badania poziomu innowacyjności w poszczególnych krajach Unii przeprowadzane są od 2000 r. w ramach programu Trend Chart on Innovation in Europe. Badania te przeprowadzane są w ramach projektu European Innovation Scoreboard. Najświeższe dane pochodzą z siódmej edycji EIS Najmniejsze państwa Unii Europejskiej dominują w poziomie innowacyjności i konkurencyjności. Najbardziej innowacyjnym krajem w 2006 i 2007 r. jest Szwecja. Grupę liderów innowacyjności (innovation leaders) tworzą jeszcze Dania, Finlandia, Niemcy, Izrael, Japonia, Szwajcaria, Wielka Brytania i USA. Najnowsze dane wskazują, że Stany Zjednoczone i Japonia są ciągle lepsze od Unii Europejskiej, ale luka innowacyjna się zmniejsza. W latach odnotowano jej spadek w relacji do Stanów Zjednoczonych, w 2007 był on znaczący. W stosunku do Japonii luka od 2004 r. też się zmniejsza. Wstęp Celem rozdziału jest przedstawienie innowacyjności państw Unii Europejskiej oraz pokazanie luki innowacyjnej w wybranych obszarach między państwami Unii ogółem a Stanami Zjednoczonymi i Japonią. Projekt European Innovation Scoreboard (2007), dostarcza porównywalnych wyników na temat poziomu innowacyjności w poszczególnych krajach i pokazuje postęp na drodze do najbardziej konkurencyjnej gospodarki na świecie. 1 Dr Katarzyna Kozioł, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński. 1

2 i.1. Metodologia EIS 2007 Badania te rozpoczęły się w 2000 roku i są przeprowadzane corocznie w 27 krajach Unii Europejskiej, w trzech krajach stowarzyszonych (Szwajcarii, Islandii i Norwegii), w kraju kandydującym Turcji oraz od 2007 r. w Australii, Kanadzie i Izraelu. Badania wykorzystują dane Eurostatu, narodowych urzędów statystycznych oraz organizacji międzynarodowych: OECD, EPO, UNCTAD i WIPO 2. Najświeższe dane pochodzą z siódmej edycji EIS EIS 3 składa się z 25 wskaźników zgrupowanych w pięć głównych kategorii: - czynniki sprzyjające innowacjom (5 wskaźników); - tworzenie wiedzy (inwestycje w kapitał ludzki, działalność badawczo-rozwojowa B+R 4 wskaźniki), - innowacyjność i przedsiębiorczość (pomiar innowacyjności na poziomie mikroekonomicznym 6 wskaźników), - wdrażenie innowacji (5 wskaźników), - własność intelektualna (5 wskaźników). Trzy pierwsze kategorie obrazują wkład (input), dwie pozostałe wynik działalności innowacyjnej (output). Na podstawie wskaźników skonstruowano Złożony Ranking Innowacyjności (Summary Innovation Index SII), który ocenia poziom innowacyjności państw. Pierwsza kategoria (Innovation drivers) obejmuje wskaźniki dotyczące warunków potencjalnej innowacyjności (odsetek osób z wyższym wykształceniem technicznym w wieku lat, odsetek osób z wyższym wykształceniem w wieku lata, odsetek ludności z dostępem do szerokopasmowego internetu (na 100 osób), odsetek ludności uczestniczącej w dalszym (ciągłym) dokształcaniu w wieku lata, odsetek ludzi młodych (w wieku lata) posiadających przynajmniej wykształcenie średnie). Druga kategoria (Knowledge creation) dotyczy mierników aktywności B+R (krajowe wydatki na działalność B+R (% PKB), wydatki na działalność B+R w przedsiębiorstwach (BERD), udział wydatków na B+R w przemysłach wysokiej i średnio-wysokiej techniki, odsetek przedsiębiorstw korzystających z funduszy publicznych (pomoc finansowa w postaci grantów czy pożyczek). Innowacyjność i przedsiębiorczośc (Innovation & entrepreneurship) mierzy innowacyjność na poziomie firmy (wskaźnik firm innowacyjnych z sektora MSP wprowadzających innowacje we własnym przedsiębiorstwie bądź we współpracy z innymi przedsiębiorstwami (% firm), wskaźnik kooperujących firm innowacyjnych z sektora MSP, nakłady na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach (% obrotów), wartość inwestycji venture capital (% PKB), wydatki na technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) jako % PKB, odsetek firm wprowadzających zmiany organizacyjne). Wszystkie wskaźniki zostały zaprezentowane w tabeli 1. Tabela 1 Wskaźniki w EIS 2007 i miejsca pochodzenia danych 1.1 Odsetek osób z wyższym wykształceniem technicznym Eurostat 1.2 Odsetek osób z wyższym wykształceniem Eurostat, OECD 1.3 Odsetek osób z dostępem do szerokopasmowego internetu Eurostat, OECD 1.4 Odsetek osób uczestniczących w dalszym dokształcaniu Eurostat 1.5 Odsetek ludzi młodych (w wieku lata) z wykształceniem średnim Eurostat 2.1 Krajowe wydatki na działalność B+R (% PKB) Eurostat, OECD 2.2 Wydatki na działalność B+R w przedsiębiorstwach (BERD) Eurostat, OECD 2.3 Udział wydatków na B+R w przemysłach wys. i śr-wys. techniki Eurostat, OECD 2.4 Odsetek przedsiębiorstw korzystających z funduszy publicznych Eurostat, CIS-4 2 OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, EPO (European Patent Office) Europejski Urząd Patentowy, WIPO (World Intellectual Property Organization) Światowa Organizacja Własności Intelektualnej, UNCTAD (United Nations Conference on Trade Development) - Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju. 3 W porównaniu do badania z roku 2005 liczba wskaźników zmniejszyła się o jeden (kategoria druga tworzenie wiedzy) oraz zaszły jeszcze trzy zmiany. Szerzej w: Kozioł (2009). 2

3 3.1 Wskaźnik firm innowacyjnych z sektora MSP Eurostat, CIS Wskaźnik kooperujących firm innowacyjnych z sektora MSP Eurostat, CIS Nakłady na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach Eurostat, CIS Wartość inwestycji venture capital (% PKB) Eurostat 3.5 Wydatki na ICT jako % PKB Eurostat, World Bank 3.6 Odsetek firm wprowadzających zmiany organizacyjne Eurostat, CIS- 4.1 Zatrudnienie w usługach wysokich technologii Eurostat 4.2 Udział eksportu wyrobów wysokiej technologii w całości eksportu Eurostat 4.3 Udział sprzedanych nowych produktów w sprzedaży ogółem Eurostat, CIS Sprzedaż przez firmę nowości (na skali przedsiębiorstwa) Eurostat, CIS Zatrudnienie w przemysłach średnio-wysokiej i wys. technologii, Eurostat, OECD 5.1 Liczba zgłoszeń patentowych do EPO Eurostat, OECD 5.2 Liczba zgłoszeń patentowych do USPTO Eurostat, OECD 5.3 Liczba jednoczesnych zgłoszeń do trzech urzędów patentowych Eurostat, OECD 5.4 Liczba wspólnotowych znaków handlowych OHIM 1 Eurostat 5.5 Liczba wspólnotowych projektów (design) OHIM, Eurostat 1 Office for Harmonization in the Internal Market (Trade marks and Designs) Źródło: European Innovation Scoreboard Comparative Analysis of Innovation Performance, Pro Inno Europe, i.2. Innowacyjność badanych państw na podstawie Złożonego Rankingu Innowacyjności Ranking dzieli badane państwa na cztery grupy. Grupę liderów innowacyjności (innovation leaders) tworzą Szwecja, Dania, Finlandia, Niemcy, Izrael, Japonia, Szwajcaria, Wielka Brytania i USA. Najbardziej innowacyjnym państwem jest Szwecja (dane w tabeli 2). Do drugiej grupy innovation followers należą Austria, Belgia, Kanada, Francja, Islandia, Irlandia, Luksemburg i Holandia. Trzecia grupa moderate innovators zawiera Australię, Cypr, Czechy, Estonię, Włochy, Norwegię, Słowenię i Hiszpanię. Ostatnia, największa grupa to kraje goniące (catching-up) Bułgaria, Chorwacja, Grecja, Węgry, Łotwa, Litwa, Malta, Polska, Portugalia, Rumunia i Słowacja. Ostatnia Turcja jest poniżej poziomu i nie przynależy do grupy. Tabela 2 Summary Inovation Index wyniki UE 0,45 Holandia 0,48 Izrael 0,62 Austria 0,48 Belgia 0,47 Polska 0,24 Czechy 0,36 Portugalia 0,25 Dania 0,61 Słowenia 0,35 Niemcy 0,59 Słowacja 0,25 Estonia 0,37 Finlandia 0,64 Grecja 0,26 Szwecja 0,73 Hiszpania 0,31 Wielka Brytania 0,57 Francja 0,47 Bułgaria 0,23 Irlandia 0,49 Rumunia 0,18 Włochy 0,33 Turcja 0,08 Cypr 0,33 Islandia 0,50 Łotwa 0,19 Norwegia 0,36 Litwa 0,27 Stany 0,55 Zjednoczone Luksemburg 0,53 Japonia 0,60 Węgry 0,26 Szwajcaria 0,67 Malta 0,29 Chorwacja 0,23 Australia 0,36 Kanada 0,34 Źródło: European Innovation Scoreboard Comparative Analysis of Innovation Performance, Pro Inno Europe, 2008, s. 07. Analizując innowacyjność państw w poszczególnych obszarach (wymiarach) innowacyjności można dojść do ciekawych wniosków (tabela 3 oraz EIS 2007). 3

4 Liderzy innowacyjności są generalnie najlepsi w pięciu wymiarach. Jednakże Niemcy są poniżej średniej europejskiej w pierwszej kategorii, Dania w drugiej i czwartej, a Wielka Brytania w piątej. Najbardziej innowacyjna gospodarka Szwecja jest liderem w drugim i trzecim wymiarze, natomiast w sferze output sytuacja nie jest już tak dobra (odpowiednio ósma i czwarta pozycja). Najlepsze warunki do tworzenia innowacji są w Danii i Finlandii, najlepiej swoją wiedzę chroni Szwajcaria (piąta kategoria). Jeżeli chodzi o państwa z drugiej grupy innovation followers generalnie są one powyżej średniej unijnej, ale Luksemburg w pierwszej kategorii zajmuje bardzo słabą pozycję (26), a Holandia w trzeciej i czwartej (20 i 22 miejsce). Moderate innovators plasują się na poziomie unijnym bądź poniżej, ale jest kilka przypadków, kiedy ich pozycja jest bardzo dobra: Norwegia jest na szóstym miejscu w pierwszej kategorii, Cypr i Estonia na trzecim i czwartym miejscu w kategorii Innowacyjność i przedsiębiorczość, a Czechy na szóstym miejscu w czwartej kategorii. Luka pomiędzy tą grupą a liderami innowacyjności jest największa w kategorii drugiej i piątej. Państwa goniące znajdują się poniżej średniej unijnej we wszystkich kategoriach, spektakularnym wyjątkiem jest Malta, która jest liderem w stosowaniu innowacji (kategoria czwarta). Ma na to wpływ wysoki eksport wyrobów wysokiej technologii oraz sprzedaż nowych produktów. Wyciągając ogólne wnioski na podstawie analizy poprzednich EIS, grupy państw są stabilne. Państwa rzadziej przechodzą między grupami, raczej zmieniają miejsca w rankingu wewnątrz grupy. Można zauważyć też proces konwergencji w grupie goniącej i średnich innowatorów. Powoli zmniejszają oni lukę do średniej unijnej i liderów. Porównując wyniki z wcześniejszymi badaniami EIS (2006), liderami innowacyjności w 2006 r. były kraje skandynawskie oraz Niemcy, Szwajcaria i Japonia. W 2007 r. do grupy liderów doszła Wielka Brytania, Stany Zjednoczone i Izrael. 4 Poziom ich innowacyjności bardzo przekracza średnią unijną. Do drugiej grupy należały USA, Wielka Brytania, Islandia, Francja, Holandia, Belgia, Austria oraz Irlandia. W najnowszym rankingu do grupy dołączyły Kanada i Luksemburg. Te państwa plasują się nieco powyżej poziomu unijnego (0,45), a różnice między nimi są niewielkie. W 2006 r. Słowenia, Czechy, Litwa, Portugalia, Polska, Łotwa, Grecja i Bułgaria należały do grupy krajów goniących. Rok później do grupy weszły Chorwacja, Węgry, Malta, Rumunia i Słowacja, a opuściły ją Słowenia i Czechy. Te dwa państwa wraz z Estonią, Australią, Norwegią, Włochami, Cyprem i Hiszpanią tworzą grupę średniaków. Poziom grupy goniącej jest niski, znacznie poniżej poziomu unijnego, ale można zaobserwować w grupie ogólny wzrost poziomu innowacyjności. W 2006 r. Cypr i Rumunia tworzyły oddzielny piąty klaster państw szybko goniących, gdyż ich grupa była mniej żwawa niż inne (Cypr jest najmniejszym państwem Unii, Rumunia zaczęła z bardzo niskiego poziomu). Turcji, jak w poprzednim roku, nie udało się zakwalifikować do grupy, jej poziom SII jest najniższy i odbiega znacznie nawet od poziomu ostatniej grupy. Tabela 3 Liderzy zmian innowacyjnych w Unii Europejskiej na tle USA i Japonii (2007) Kategorie UE Europejscy liderzy innowacyjności USA Japonia 1.1 Odsetek osób z wyższym 12.9 IE (24.5) FR (22.5) LT (18.9) wykształceniem technicznym (w wieku lat) 1.2 Odsetek osób z wyższym 23.0 FI (35.1) DK (34.7) NO (33.6) wykształceniem (w wieku lata) 1.3 Odsetek ludności z dostępem 14.8 DK (29.6) NL (29.0) IS (28.1) do szerokopasmowego internetu 2.1 Krajowe wydatki na 0.65 IS (1.17) FI (0.99) SE (0.92) Dla Australii, Kanady, Chorwacji, Izraela, Japonii, Turcji i USA SII jest oszacowany na mniejszej liczbie wskaźników, stąd te wyniki należy interpretować ostrożnie. 4

5 działalność B+R (% PKB) 2.2 Wydatki na działalność B+R 1.17 SE (2.92) FI(2.46) CH (2.16) w przedsiębiorstwach (BERD) 2.3 Udział wydatków na B+R w 85.2 SE (92.7) DE (92.3) CH (92.0) przemysłach wysokiej i średniowysokiej techniki 3.4 Wartość inwestycji venture DK (0.051) UK (0.047) FI (0.044) capital (% PKB) 3.5 Wydatki na technologie 6.4 BG (9.9) EE (9.8) LV (9.6) informacyjno-komunikacyjne (ICT) 4.2 Udział eksportu wyrobów 16.7 MT (54.6) LU (40.6) IE (28.9) wysokiej technologii w całości eksportu 4.5 Zatrudnienie w przemysłach 6.63 DE (10.75) CZ (10.33) SK (9.72) średnio-wysokiej i wysokiej technologii 5.1 Liczba zgłoszeń patentowych CH (425.6) DE (311.7) FI (305.6) do Europejskiego Biura Patentowego (EPO) 5.2 Liczba zgłoszeń patentowych 49.2 CH (167.5) FI (133.2) DE (129.8) do Amerykańskiego Biura Patentów i Znaków Handlowych 5.3 Liczba jednoczesnych 19.6 CH (81.3) DE (53.8) NL (47.4) zgłoszeń do trzech urzędów patentowych (europejskiego, japońskiego i amerykańskiego) na 1 mln mieszkańców 5.4 Liczba wspólnotowych LU (902.0) CH (308.3) AT (221.5) znaków handlowych zgłaszanych do Biura Harmonizacji (na 1 mln mieszkańców) 5.5 Liczba wspólnotowych DK (240,5) CH (235.7) AT (208.8) projektów (design) na 1 mln mieszkańców Źródło: European Innovation Scoreboard Comparative Analysis of Innovation Performance. Pro Inno Europe, 2008, s Najmniejsze państwa Unii Europejskiej dominują w poziomie innowacyjności i konkurencyjności. Szwecja jest liderem w siedmiu wskaźnikach, Finlandia w pięciu, Dania w czterech, Szwajcaria w pięciu, Holandia i Irlandia w dwóch. Najbardziej innowacyjnym krajem w 2006 i 2007 r. jest Szwecja (w 2006 r. 10 razy w gronie trzech najlepszych państw, w 2007 r. siedem razy). Dla wielu wskaźników różnice pomiędzy państwami są bardzo małe, aby wyróżnić lidera. Natomiast zdecydowanymi liderami są: Litwa (liczba wspólnotowych znaków handlowych), Malta (udział eksportu wyrobów wysokiej technologii w całości eksportu), Szwajcaria (liczba zgłoszeń patentowych do EP0, UPSTO, liczba jednoczesnych zgłoszeń do trzech urzędów patentowych), Dania (liczba wspólnotowych projektów). Dane do porównań zawarte są w tabeli 3. Analizując dane można zauważyć, że Polska w żadnej z badanych kategorii nie jest europejskim liderem innowacyjności. Polska zajęła w badaniu 24 miejsce wśród krajów poszerzonej Unii, a 32 pozycję na 37 badanych krajów. Wyprzedziła Rumunię, Bułgarię, Łotwę, Chorwację i Turcję. W 2006 r. Polska zajęła 22 w Unii, a 29 pozycję na 34 badane kraje. Tylko w przypadku trzech wskaźników polskie wyniki są powyżej średniej unijnej (odsetek ludzi młodych (w wieku lata) posiadających przynajmniej wykształcenie średnie, wydatki na technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), udział sprzedanych nowych produktów w sprzedaży ogółem) EIS (2007). 5

6 i.3. Analiza luki między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi i Japonią Najnowsze dane wskazują, że Stany Zjednoczone i Japonia są ciągle bardziej innowacyjne od Unii Europejskiej ogółem, ale luka innowacyjna się zmniejsza. W latach odnotowano jej spadek w relacji do Stanów Zjednoczonych, w 2007 był on znaczący. W Stosunku do Japonii od 2004 r. luka też się zmniejsza. Stany Zjednoczone są lepsze od Unii w 11 wskaźnikach, podczas gdy Unia przeważa nad USA w czterech wskaźnikach (odsetek osób z wyższym wykształceniem technicznym, zatrudnienie w przemysłach średnio-wysokiej i wysokiej technologii, liczba wspólnotowych znaków handlowych, liczba wspólnotowych projektów). W przypadku Japonii jest ona lepsza od Unii w 12 wskaźnikach, a Unia wyprzedza Japonię w dwóch (liczba wspólnotowych znaków handlowych, liczba wspólnotowych projektów). Należy jednak pamiętać, że chociaż Stany prowadzą w 11 wskaźnikach, to w dziewięciu z nich kraje europejskie są lepsze od Stanów (np. liczba jednoczesnych zgłoszeń do trzech urzędów patentowych, średnia unijna 19,6, USA 33,9, Szwajcaria 81,3, Niemcy 53,8, Holandia 47,4). Tylko w przypadku osób z wyższym wykształceniem oraz zgłoszeń patentowych do Amerykańskiego Biura Patentów i Znaków Handlowych Stany Zjednoczone są lepsze od każdego europejskiego kraju (dane w tabeli 3 i 4). Dużą część luki można wyjaśnić pozostawaniem w tyle Europy w dwóch wskaźnikach: liczbą zgłoszeń patentowych do UPSTO oraz odsetkiem osób z wyższym wykształceniem. Unię od Japonii dzieli przede wszystkim liczba zgłoszeń patentowych do UPSTO, do EPO, liczba potrójnych patentów oraz odsetek osób z wyższym wykształceniem. W 2006 r. Unia przeważa nad USA także w czterech wskaźnikach (odsetek osób z wyższym wykształceniem technicznym, zatrudnienie w przemysłach średnio-wysokiej i wysokiej technologii, liczba wspólnotowych znaków handlowych, liczba wspólnotowych projektów). W przypadku Japonii była ona lepsza od Unii w 11 kategoriach, a Unia wyprzedzała Japonię w trzech (udział wydatków na B+R w przemysłach wysokiej i średnio-wysokiej techniki, liczba wspólnotowych znaków handlowych, liczba wspólnotowych projektów). Tabela 4 Liderzy zmian innowacyjnych w Unii Europejskiej na tle USA i Japonii (2006) Kategorie UE 25 UE 15 Liderzy innowacyjności USA Japonia 1.1 Odsetek osób z wyższym IE (23.1) FR (22.0) UK (18.1) wykształceniem technicznym (w wieku lat) 1.2 Odsetek osób z wyższym FI (34.6) DK (33.5) EE (33.3) wykształceniem (w wieku lata) 1.3 Odsetek ludności z dostępem IS (22.5) NL (22.4) DK (22.0) do szerokopasmowego internetu 1.4 Odsetek ludności SE (34.7) UK (29.1) DK (27.6) - uczestniczącej w dalszym - (ciągłym) dokształcaniu 1.5 Odsetek ludzi młodych (w NO (96.3) SK (91.5) SI (90.6) - wieku lata) posiadających - przynajmniej wykształcenie średnie 2.1 Krajowe wydatki na IS (1.17) FI (0.99) SE (0.92) działalność B+R (% PKB) 2.2 Wydatki na działalność B+R SE (2.92) FI(2.46) CH (2.16) w przedsiębiorstwach (BERD) 2.3 Udział wydatków na B+R w SE (92.7) DE (92.3) CH (92.0) przemysłach wysokiej i średniowysokiej techniki 2.4 Odsetek przedsiębiorstw - - LU (39.3) IE (27.8) AT (17.8) - - korzystających z funduszy publicznych (pomoc finansowa w postaci grantów czy pożyczek) 3.1 Wskaźnik firm - - IE (47.2) IS (46.5) DE (46.2) innowacyjnych z sektora MSP 6

7 wprowadzających innowacje we własnym przedsiębiorstwie 3.2 Wskaźnik kooperujących firm - - DK (20.8) SE (20.0) FI (17.3) innowacyjnych z sektora MSP 3.3 Nakłady na działalność - - SE (3.47) EL (3.08) DE (2.93) - innowacyjną w - przedsiębiorstwach (% obrotów) 3.4 Wartość inwestycji venture DK (0.068) SE (0.067) UK (0.048) capital (% PKB) 3.5 Wydatki na technologie EE (9.8) LV (9.6) SE (8.6) informacyjno-komunikacyjne (ICT) 3.6 Odsetek firm - - CH (63) LU (58.4) DK (57.1) - - wprowadzających zmiany organizacyjne 4.1 Zatrudnienie w usługach SE (5.13) IS (4.97) DK (4.69) - - wysokich technologii 4.2 Udział eksportu wyrobów MT (55.9) LU (29.5) IE (29.1) wysokiej technologii w całości eksportu 4.3 Udział sprzedanych nowych - - MT (13.6) SK (12.8) PT (10.8) - - produktów w sprzedaży ogółem 4.4 Sprzedaż przez firmę nowości - - PT (15.1) DE (10.0) ES (10.0) - - w skali przedsiębiorstwa, a nie rynku 4.5 Zatrudnienie w przemysłach DE (10.43) SI (9.63) CZ (9.42) średnio-wysokiej i wysokiej technologii 5.1 Liczba zgłoszeń patentowych CH (425.6) DE (311.7) FI (305.6) do Europejskiego Biura Patentowego (EPO) 5.2 Liczba zgłoszeń patentowych CH (168.4) DE (123.0) SE (109.7) do Amerykańskiego Biura Patentów i Znaków Handlowych 5.3 Liczba jednoczesnych CH (108.9) FI (101.7) SE (85.2) zgłoszeń do trzech urzędów patentowych (europejskiego, japońskiego i amerykańskiego) na 1 mln mieszkańców 5.4 Liczba wspólnotowych LU (782.7) CH (225.2) AT (187.0) znaków handlowych zgłaszanych do Biura Harmonizacji (na 1 mln mieszkańców) 5.5 Liczba wspólnotowych LU (377.6) DK (243.2) CH (210.0) projektów (design) na 1 mln mieszkańców Źródło: European Innovation Scoreboard Comparative Analysis of Innovation Performance. Pro Inno Europe, s. 13. Unię od USA i Japonii różni także in minus wielkość wydatków finansowych przeznaczanych na badania naukowe i rozwój (GERD i BERD) Jak wynika z raportu Komisji Europejskiej Key Figures (2007), niski poziom wydatków przedsiębiorstw na badania i rozwój stanowi nadal poważne zagrożenie dla europejskiej gospodarki i osiągnięcia celu lizbońskiego. Pod koniec lat 90-tych XX wieku następował powolny, lecz nieprzerwany wzrost intensywności B+R w UE, około 2001 r. zaczęła się ona stabilizować, aby następnie spaść do poziomu 1,84% w 2005 r. oraz 1,82% w 2007 r. W efekcie intensywność B+R w UE-27 pozostaje na niższym poziomie niż np.: w USA (2,56%) czy Japonii (3,14%). Ponadto nowe wschodzące gospodarki, takie jak Chiny (1,31%), szybko zmniejszają dystans dzielący je od liderów. Pod względem intensywności nakładów na badania naukowe i rozwój można wyróżnić w Unii trzy grupy krajów. Do pierwszej grupy należą kraje ze wskaźnikiem nakładów na badania naukowe i rozwój powyżej 2,4 % PKB (Szwecja, Finlandia, Dania, Niemcy i Austria), które już poczyniły znaczny postęp w kierunku przekształcenia się w gospodarkę opartą na wiedzy. 7

8 W skład drugiej grupy wchodzą kraje, których wartość nakładów jest zbliżona do średniej Unii Europejskiej i waha się pomiędzy 1,5 a 2,1 % PKB (Francja, Belgia, Holandia,Wielka Brytania, Luksemburg), co świadczy o tym, że gospodarki tych państw ulegają przekształceniu, lecz należałoby zwiększyć tempo tych zmian. Trzecia i najliczniejsza grupa składa się z państw, których nakłady na badania naukowe i rozwój wynoszą poniżej 1,5 % PKB (mimo że w grupie tej występują duże różnice) te kraje muszą nadrobić zaległości, przesuwając się w kierunku intensyfikacji rozwoju wiedzy. Istotne są różnice w finansowaniu prac B+R przez sektor gospodarczy. W 2004 r. w UE finansowanie B+R pochodziło tylko w 55% z sektora prywatnego, natomiast w USA wielkość ta wynosiła 64%, w Chinach - 67%, a w Japonii i Korei Południowej - 75%. Key Figures (2007) Dzięki m. in. tym inwestycjom w sferę badawczo-rozwojową kraje te stają się atrakcyjnym miejscem do lokowania działalności przez firmy z krajów rozwiniętych. Komisja Europejska zebrała dane o największych inwestorach B+R na świecie (The 2007 EU industrial R&D 2007). Światowymi liderami są firmy amerykańskie, zajmują cztery pierwsze miejsca w rankingu, na czele z farmaceutycznym Pfizerem, który wydał w 2006 r. 5,8 mld euro na B+R. Niemiecki Daimler (jeszcze pod nazwą DaimlerChrysler) wydał 5,2 mld euro. W pierwszej dziesiątce są jeszcze dwie firmy unijne: Siemens i GlaxoSmithKline. Dokładne dane zawiera tabela 5. Tabela 5 Ranking dziesięciu największych inwestorów w B+R na świecie w 2006 r. Lp. Przedsiębiorstwo Sektor działalności Kraj pochodzenia Nakłady na B+R (mln euro) 1. Pfizer Farmaceutyczny USA 5,8 2. Ford Motor Samochodowy USA 5,5 3. Johnson&Johnson Farmaceutyczny USA 5,4 4. Microsoft Informatyczny USA 5,4 5. DaimlerChrysler Samochodowy Niemcy 5,2 6. Toyota Motor Samochodowy Japonia 5,2 7. GlaxoSmithKline Farmaceutyczny Wielka Brytania 5,1 8. Siemens Produkcja urządzeń Niemcy 5,0 elektrycznych 9. General Motors Samochodowy USA 5,0 10. Samsung Electronics Produkcja urządzeń Korea Płd. 4,7 elektrycznych Źródło: The 2007 EU industrial R&D investment Scoreboard, European Commission, Luksemburg Nakłady niektórych dużych korporacji na B+R przewyższają budżety badawczo-rozwojowe wielu państw. W 2006 roku każda z wymienionych powyżej firm wydała na te cele ponad 5 miliardów EUR. Spośród krajów rozwijających się tylko Chiny, Korea Południowa, Tajwan i Brazylia wydały na badania i rozwój więcej pieniędzy. Globalny udział wydatków na B+R szacowany jest przez OECD na około 35% dla USA, 24% dla UE oraz 14% dla Japonii. Japonia utrzymuje wielkość swojego globalnego udziału od 2000 r., w USA wskutek bardzo wolnego wzrostu nakładów przedsiębiorstw na badania i rozwój (BERD) spadł on zaś o ponad 3 punkty procentowe. Udział Unii zmniejszył się natomiast o 2 punkty procentowe. Rozkład tych wydatków ulega jednak zmianom. Unii przybywają nowi, groźni konkurenci. W Chinach wskaźnik GERD osiągnął w 2006 r. wartość 86,8 mld USD, w okresie rosnąc o mniej więcej 19% rocznie, w RPA inwestycje w badania i rozwój wzrosły z 1,6 mld USD w 1997 r. do 3,7 mld USD w 2005 r. Wskazuje tona fakt, że niektóre gospodarki nie należące do OECD ponoszą coraz większe nakłady na badania i rozwój, OECD Science, Technology (2008). Według raportu OECD, w ostatnich latach zwiększyła się liczba patentów i publikacji naukowych, ale spadł europejski udział wniosków patentowych składanych w USA, Japonii i UE, podczas gdy udział gospodarek azjatyckich gwałtownie wzrósł. USA mają nadal największy udział w rodzinach patentów zgłaszanych w trzech regionach OECD (wnioskach patentowych zgłaszanych w USA, Japonii i UE w celu ochrony tego samego wynalazku), wielkość ta spadła, podobnie jak w przypadku regionu UE 25. 8

9 i.4. Zakończenie Globalizacja i rosnąca konkurencyjność innych gospodarek światowych jak Chiny, pojawienie się w krajach Unii barier strukturalnych dla wzrostu gospodarczego, spowolnienie jego tempa, zwiększający się poziom bezrobocia, rozszerzenie Unii o nowe państwa doprowadziło do spadku poziomu innowacyjności ugrupowania ogółem. Wewnątrz Unii wykształciły się cztery grupy państw, różniące się między sobą poziomem innowacyjności. Najmniejsze państwa Unii Europejskiej dominują w tym zakresie: najbardziej innowacyjnym krajem w 2006 i 2007 r. była Szwecja. Grupę liderów innowacyjności (innovation leaders) tworzą jeszcze Dania, Finlandia, Niemcy, Izrael, Japonia, Szwajcaria, Wielka Brytania i USA. Dane wskazują, że Stany Zjednoczone i Japonia są ciągle lepsze od Unii Europejskiej, ale luka innowacyjna się zmniejsza. W latach odnotowano jej spadek w relacji do Stanów Zjednoczonych, w 2007 był on znaczący. W stosunku do Japonii luka od 2004 r. też się zmniejsza. Bibliografia European Innovation Scoreboard Comparative Analysis of Innovation Performance, (2007), Pro Inno Europe. European Innovation Scoreboard Comparative Analysis of Innovation Performance, (2008), Pro Inno Europe. Key Figures 2007 on Science, Technology and Innovation, (2007), Brussels. Kozioł K. (2009), Analiza poziomu działalności innowacyjnej sektora przedsiębiorstw w Unii Europejskiej [w:] W. Janasz (red.) Innowacje w strategii rozwoju organizacji w Unii Europejskiej, Difin, Warszawa, s OECD Science, Technology and Industry Outlook 2008, Summary in Polish, OECD. The 2007 EU industrial R&D investment Scoreboard, (2007), European Commission, Luksemburg. 9

Tablica wyników Unii badań i innowacji z 2014 r.

Tablica wyników Unii badań i innowacji z 2014 r. Tablica wyników Unii badań i innowacji z 2014 r. Tablica wyników Unii innowacji w zakresie badań i innowacji Streszczenie Wersja PL DG ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu Streszczenie Tablica wyników Unii

Bardziej szczegółowo

Tablica wyników Unii innowacji 2015 Streszczenie Wersja PL

Tablica wyników Unii innowacji 2015 Streszczenie Wersja PL Tablica wyników Unii innowacji 2015 Streszczenie Wersja PL Rynek wewnętrzny, przemysł, przedsiębiorczość i MŚP STRESZCZENIE Tablica wyników Unii innowacji 2015: w ostatnim roku ogólny postęp wyników w

Bardziej szczegółowo

solutions for demanding business Zastrzeżenia prawne

solutions for demanding business Zastrzeżenia prawne Zastrzeżenia prawne Zawartośd dostępna w prezentacji jest chroniona prawem autorskim i stanowi przedmiot własności. Teksty, grafika, fotografie, dźwięk, animacje i filmy, a także sposób ich rozmieszczenia

Bardziej szczegółowo

Liderzy innowacyjności w gospodarce światowej. Czy Polska może ich dogonić?

Liderzy innowacyjności w gospodarce światowej. Czy Polska może ich dogonić? Liderzy innowacyjności w gospodarce światowej. Czy Polska może ich dogonić? Szkolenie Urzędu Patentowego. Zarządzanie innowacją Warszawa, 12.10.2015 Marzenna Anna Weresa Instytut Gospodarki Światowej Kolegium

Bardziej szczegółowo

Jak pokonać bariery dla (eko)innowacji w Polsce?

Jak pokonać bariery dla (eko)innowacji w Polsce? Jak pokonać bariery dla (eko)innowacji w Polsce? Maciej Bukowski Instytut Badań Strukturalnych Warszawa, 25.05.2012 Plan Wprowadzenie po co Polsce (eko)innowacje. Pułapka średniego dochodu Nie ma ekoinnowacyjności

Bardziej szczegółowo

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej 2011 Paulina Zadura-Lichota, p.o. dyrektora Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności PARP Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej Warszawa, 1 lutego

Bardziej szczegółowo

OFERTA RAPORTU. Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata. Kraków 2012

OFERTA RAPORTU. Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata. Kraków 2012 Oferta raportu: Szkolnictwo wyższe w Polsce i wybranych krajach analiza porównawcza OFERTA RAPORTU Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata Kraków 2012 1 Oferta raportu:

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Płaca minimalna w krajach unii europejskiej Spośród 28 państw członkowskich Unii Europejskiej 21 krajów posiada regulacje dotyczące wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Łączność szerokopasmowa: zmniejszają się różnice między europejskimi krajami o najlepszych i najgorszych wynikach

Łączność szerokopasmowa: zmniejszają się różnice między europejskimi krajami o najlepszych i najgorszych wynikach IP/08/1831 Bruksela, dnia 28 listopada 2008 r. Łączność szerokopasmowa: zmniejszają się różnice między europejskimi krajami o najlepszych i najgorszych wynikach Jak wynika ze sprawozdania opublikowanego

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE POLSKI W INNOWACYJNEJ GOSPODARCE ŚWIATOWEJ

MIEJSCE POLSKI W INNOWACYJNEJ GOSPODARCE ŚWIATOWEJ Magdalena Olczyk Katedra Ekonomii i Zarządzania Przedsiębiorstwem Politechnika Gdańska MIEJSCE POLSKI W INNOWACYJNEJ GOSPODARCE ŚWIATOWEJ Wprowadzenie We współczesnej gospodarce waga i rola podstawowych

Bardziej szczegółowo

Frekwencja w wyborach parlamentarnych oraz samorządowych

Frekwencja w wyborach parlamentarnych oraz samorządowych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski

Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski Lubelska Konferencja Spółek Komunalnych, 22.10.2014 Od 20 lat Polska skutecznie goni bogaty Zachód 70.0 PKB

Bardziej szczegółowo

Recykling odpadów opakowaniowych

Recykling odpadów opakowaniowych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

Liczba samochodów osobowych na 1000 ludności

Liczba samochodów osobowych na 1000 ludności GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

Mapa Unii Europejskiej

Mapa Unii Europejskiej Mapa Unii Europejskiej 1. Cele lekcji a) Wiadomości Uczeń zna: nazwy państw Unii Europejskiej, nazwy stolic państw Unii Europejskiej, flagi państw Unii Europejskiej. b) Umiejętności Uczeń potrafi: wskazać

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2013 R. * Komisji Europejskiej z dn. 10.01.2014 r.

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2013 R. * Komisji Europejskiej z dn. 10.01.2014 r. SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2013 R. * Komisji Europejskiej z dn. 10.01.2014 r. 2 T. 01. LUDNOŚĆ (stan w dniu 1 stycznia) Wykres 01. STRUKTURA LUDNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ W 2013

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH OECD W 2011 R.

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH OECD W 2011 R. SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH OECD W 2011 R. 1 Kraje OECD: należące do Unii Europejskiej: Austria (AT), Belgia (BE), Dania (DK), Estonia (EE), Finlandia (FI), Francja (FR), Grecja (EL), Hiszpania

Bardziej szczegółowo

TABELA I: FLOTY RYBACKIE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH (UE-28) W 2014 R.

TABELA I: FLOTY RYBACKIE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH (UE-28) W 2014 R. EUROPEJSKIE RYBOŁÓWSTWO W LICZBACH Poniższe tabele zawierają podstawowe dane statystyczne dotyczące różnych obszarów związanych ze wspólną polityką rybołówstwa (WPRyb), a mianowicie: floty rybackie państw

Bardziej szczegółowo

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r.

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r. 1 Urz d Statystyczny w Gda sku W Polsce w 2012 r. udział osób w wieku 30-34 lata posiadających wykształcenie wyższe w ogólnej liczbie ludności w tym wieku (aktywni zawodowo + bierni zawodowo) wyniósł 39,1%

Bardziej szczegółowo

Komunikat w sprawie pacjentów uprawnionych do świadczeń na podstawie dokumentów wystawionych przez inne kraje UE/EFTA

Komunikat w sprawie pacjentów uprawnionych do świadczeń na podstawie dokumentów wystawionych przez inne kraje UE/EFTA Komunikat w sprawie pacjentów uprawnionych do świadczeń na podstawie dokumentów wystawionych przez inne kraje UE/EFTA Wydział Spraw Świadczeniobiorców i Współpracy Międzynarodowej/Dział Współpracy Międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

Odsetek gospodarstw domowych posiadających szerokopasmowy dostęp do Internetu w domu

Odsetek gospodarstw domowych posiadających szerokopasmowy dostęp do Internetu w domu GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ

MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ mgr Małgorzata Bułkowska mgr Mirosława Tereszczuk dr inż. Robert Mroczek Konferencja: Przemysł spożywczy otoczenie rynkowe, inwestycje, ekspansja

Bardziej szczegółowo

Szara strefa w Polsce

Szara strefa w Polsce Szara strefa w Polsce dr hab. prof. nadzw. Konrad Raczkowski Podsekretarz Stanu Ministerstwo Finansów www.mf.gov.pl Rodzaje nierejestrowanej gospodarki Szara strefa obejmuje działania produkcyjne w sensie

Bardziej szczegółowo

W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję?

W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję? 13.06.2014 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: Artur Szeremeta Specjalista ds. współpracy z mediami tel. 509 509 536 szeremeta@sedlak.pl W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję?

Bardziej szczegółowo

Własność intelektualna kluczem do konkurencyjności polskich MSP

Własność intelektualna kluczem do konkurencyjności polskich MSP Własność intelektualna kluczem do konkurencyjności polskich MSP dr Alina Warzecha Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości 17 czerwca 2009 r Gliwice Główne bariery występujące wśród MSP BARIERA ŚWIADOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

Zmiany na ekonomicznej mapie świata

Zmiany na ekonomicznej mapie świata Zmiany na ekonomicznej mapie świata Ryszard Petru Główny Ekonomista BRE Banku, Dyrektor Banku ds. Strategii i Nadzoru Właścicielskiego Starogard Gdański, 22.10.2010 1 Agenda Wschodząca Azja motorem światowego

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach 2012. Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach 2012. Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2012 Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2012 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Jest ona chroniona prawami autorskimi.

Bardziej szczegółowo

Report Card 13. Równe szanse dla dzieci Nierówności w zakresie warunków i jakości życia dzieci w krajach bogatych. Warszawa, 14 kwietnia 2016 r.

Report Card 13. Równe szanse dla dzieci Nierówności w zakresie warunków i jakości życia dzieci w krajach bogatych. Warszawa, 14 kwietnia 2016 r. Report Card 13 Równe szanse dla dzieci Nierówności w zakresie warunków i jakości życia dzieci w krajach bogatych Warszawa, 14 kwietnia 2016 r. O UNICEF UNICEF jest agendą ONZ zajmującą się pomocą dzieciom

Bardziej szczegółowo

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Biuletyn Informacyjny. Warszawa 2007

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Biuletyn Informacyjny. Warszawa 2007 INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w krajach OECD Biuletyn Informacyjny Warszawa 2007 Spis treści Wstęp... 3 I. Dane ogólne... 4 II. Wypadki drogowe... 11 III. Zabici

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach 2013. Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach 2013. Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2013 Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2013 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Jest ona chroniona prawami autorskimi.

Bardziej szczegółowo

Polityka kredytowa w Polsce i UE

Polityka kredytowa w Polsce i UE Polityka kredytowa Raport Polityka Kredytowa powstał w oparciu o dane zgromadzone przez Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) oraz (ECB) Europejski Bank Centralny. Jest to pierwszy w Polsce tego typu raport odnoszący

Bardziej szczegółowo

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Warszawa 2006

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Warszawa 2006 INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w krajach OECD Biiullettyn IInfforrmacyjjny Warszawa 2006 Spis treści Wstęp... 3 I. Dane ogólne... 4 II. Wypadki drogowe... 11 III.

Bardziej szczegółowo

Narażenie ludności miejskiej na powietrze zanieczyszczone ozonem

Narażenie ludności miejskiej na powietrze zanieczyszczone ozonem GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

Monitor konwergencji nominalnej

Monitor konwergencji nominalnej PF Monitor konwergencji nominalnej w UE czerwiec Ministerstwo Finansów Departament Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki Numer / Monitor konwergencji nominalnej Kontakt: tel. (+ ) fax (+ ) e-mail: dziennikarze

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach 2014. Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach 2014. Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2014 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Jest ona chroniona prawami autorskimi. W przypadku cytowania jej fragmentów należy wskazać

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R.

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R. 1 SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R. T. 01. LUDNOŚĆ (stan w dniu 1 stycznia) GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w tys. UE (27) 495 292 497 683 499 703 501 103 Strefa euro (17) 326 561 328 484

Bardziej szczegółowo

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Warszawa 2005

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Warszawa 2005 INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w krajach OECD Biiullettyn IInfforrmacyjjny Warszawa 2005 Spis treści Wstęp... 3 I. Dane ogólne... 4 II. Wypadki drogowe... 11 III.

Bardziej szczegółowo

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH Przemysł motoryzacyjny w Polsce inwestycje, trendy i kierunki rozwoju Anna Polak - Kocińska Wiceprezes PAIiIZ S.A. Zawiercie, 28-29.05.2014 Średnie

Bardziej szczegółowo

1. Mechanizm alokacji kwot

1. Mechanizm alokacji kwot 1. Mechanizm alokacji kwot Zgodnie z aneksem do propozycji Komisji Europejskiej w sprawie przejęcia przez kraje UE 120 tys. migrantów znajdujących się obecnie na terenie Włoch, Grecji oraz Węgier, algorytm

Bardziej szczegółowo

Osoby dorosłe uczestniczące w kształceniu i szkoleniu

Osoby dorosłe uczestniczące w kształceniu i szkoleniu GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNY PRZEWODNIK DLA WNIOSKODAWCÓW

PRAKTYCZNY PRZEWODNIK DLA WNIOSKODAWCÓW PRAKTYCZNY PRZEWODNIK DLA WNIOSKODAWCÓW PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI AKCJA - ZAGRANICZNA MOBILNOŚĆ SZKOLNEJ KADRY EDUKACYJNEJ W RAMACH PROJEKTÓW INSTYTUCJONALNYCH (VETPRO_COM) I. INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Płatności bezgotówkowe w Polsce wczoraj, dziś i jutro

Płatności bezgotówkowe w Polsce wczoraj, dziś i jutro Adam Tochmański / Przewodniczący Koalicji na rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności, Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego w Narodowym Banku Polskim Płatności bezgotówkowe w Polsce wczoraj, dziś

Bardziej szczegółowo

Monitor Konwergencji Nominalnej

Monitor Konwergencji Nominalnej Ministerstwo Finansów Departament Polityki Makroekonomicznej Numer 9 / 1 Monitor Konwergencji Nominalnej Kontakt: tel. (+ ) 9 9 fax (+ ) 9 1 77 e-mail: dziennikarze @mf.gov.pl Ministerstwo Finansów Ul.

Bardziej szczegółowo

OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005. Nauka, technologia i przemysł w krajach OECD: Raport 2005. Streszczenie

OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005. Nauka, technologia i przemysł w krajach OECD: Raport 2005. Streszczenie OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005 Summary in Polish Nauka, technologia i przemysł w krajach OECD: Raport 2005 Podsumowanie w języku polskim Streszczenie Nadal utrzymuje się długoterminowa

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ W 2015 R.

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ W 2015 R. SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ W 2015 R. Według prognoz Komisji Europejskiej 1 wzrost produktu krajowego brutto Unii Europejskiej w 2015 r. ma wynieść (w cenach stałych) 1,9%,

Bardziej szczegółowo

Monitor Konwergencji Nominalnej

Monitor Konwergencji Nominalnej Ministerstwo Finansów Departament Polityki Makroekonomicznej Numer 5 / 015 Monitor Konwergencji Nominalnej Kontakt: tel. (+8 ) 9 3 00 9 3 0 fax (+8 ) 9 1 77 e-mail: dziennikarze @mf.gov.pl Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Monitor konwergencji nominalnej

Monitor konwergencji nominalnej PM Monitor konwergencji nominalnej w UE październik Ministerstwo Finansów Departament Polityki Makroekonomicznej Numer / Monitor konwergencji nominalnej Kontakt: tel. (+ ) fax (+ ) e-mail: dziennikarze

Bardziej szczegółowo

NAUKOMETRYCZNA CHARAKTERYSTYKA POZIOMU BADAŃ NAUKOWYCH PROWADZONYCH W DYSCYPLINIE INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

NAUKOMETRYCZNA CHARAKTERYSTYKA POZIOMU BADAŃ NAUKOWYCH PROWADZONYCH W DYSCYPLINIE INŻYNIERIA ŚRODOWISKA NAUKOMETRYCZNA CHARAKTERYSTYKA POZIOMU BADAŃ NAUKOWYCH PROWADZONYCH W DYSCYPLINIE INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Lucjan Pawłowski Politechnika Lubelska, Wydział Inżynierii Środowiska, ul. Nadbystrzycka 40B, 20-618

Bardziej szczegółowo

Zmiany na polskim i wojewódzkim rynku pracy w latach 2004-2014

Zmiany na polskim i wojewódzkim rynku pracy w latach 2004-2014 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KATOWICACH Zmiany na polskim i wojewódzkim rynku pracy w latach 2004-2014 KATOWICE październik 2014 r. Wprowadzenie Minęło dziesięć lat od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO Opracowania sygnalne PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2007 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice www.stat.gov.pl/katow e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.:

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ W OKRESIE STYCZEŃ WRZESIEŃ 2012 R.

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ W OKRESIE STYCZEŃ WRZESIEŃ 2012 R. 1 SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ W OKRESIE STYCZEŃ WRZESIEŃ 2012 R. 2 T. 01. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO a (ceny stałe) Wykres 01. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO a W 2012 R. (okres poprzedni

Bardziej szczegółowo

Monitor Konwergencji Nominalnej

Monitor Konwergencji Nominalnej PM Monitor konwergencji nominalnej w UE styczeń Ministerstwo Finansów Departament Polityki Makroekonomicznej Numer / Monitor Konwergencji Nominalnej Kontakt: tel. (+ ) fax (+ ) e-mail: dziennikarze @mf.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Wyzwania polityki ludnościowej wobec prognoz demograficznych dla Polski i Europy

Wyzwania polityki ludnościowej wobec prognoz demograficznych dla Polski i Europy Wyzwania polityki ludnościowej wobec prognoz demograficznych dla Polski i Europy Grażyna Marciniak Główny Urząd Statystyczny IV. Posiedzenie Regionalnego Forum Terytorialnego, Wrocław 8 grudnia 215 r.

Bardziej szczegółowo

dr Sławomir Nałęcz Z-ca dyr. Dep. Badań Społecznych i Warunków Życia Główny Urząd Statystyczny

dr Sławomir Nałęcz Z-ca dyr. Dep. Badań Społecznych i Warunków Życia Główny Urząd Statystyczny dr Sławomir Nałęcz Z-ca dyr. Dep. Badań Społecznych i Warunków Życia Główny Urząd Statystyczny Wyniki Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań 2002, 2011. Wskaźnik NEET w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 R.

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 R. Urząd Statystyczny w Katowicach Ośrodek Rachunków Regionalnych ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 779 12 00 fax: 32 779 13 00, 258 51 55 katowice.stat.gov.pl OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

SCOREBOARD WSKAŹNIKI PROCEDURY NIERÓWNOWAG MAKROEKONOMICZNYCH

SCOREBOARD WSKAŹNIKI PROCEDURY NIERÓWNOWAG MAKROEKONOMICZNYCH SCOREBOARD WSKAŹNIKI PROCEDURY NIERÓWNOWAG MAKROEKONOMICZNYCH Scoreboard to zestaw praktycznych, prostych i wymiernych wskaźników, istotnych z punktu widzenia sytuacji makroekonomicznej krajów Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

FORMY PŁATNOŚCI STOSOWANE OBECNIE ORAZ PREFEROWANE

FORMY PŁATNOŚCI STOSOWANE OBECNIE ORAZ PREFEROWANE FORMY PŁATNOŚCI STOSOWANE OBECNIE ORAZ PREFEROWANE 2/09/2008-22/10/2008 Znaleziono 329 odpowiedzi z 329 odpowiadających wybranym kryteriom UDZIAŁ Kraj DE - Niemcy 55 (16.7%) PL - Polska 41 (12.5%) DK -

Bardziej szczegółowo

Pozapłacowe koszty pracy w Polsce na tle innych krajów europejskich. Jakub Bińkowski

Pozapłacowe koszty pracy w Polsce na tle innych krajów europejskich. Jakub Bińkowski Pozapłacowe koszty pracy w Polsce na tle innych krajów europejskich Jakub Bińkowski Warszawa 2014 1 POSTULATY ZPP Bogactwo bierze się z pracy. Kapitał czy ziemia, póki nie zostają ożywione pracą, są martwe.

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Maciejewska. Urząd Statystyczny w Poznaniu Oddział w Kaliszu

Katarzyna Maciejewska. Urząd Statystyczny w Poznaniu Oddział w Kaliszu Katarzyna Maciejewska Urząd Statystyczny w Poznaniu Oddział w Kaliszu DEFINICJE ŚWIADOMOŚCI Świadomość: zdolność człowieka do zdawania sobie sprawy ze swego istnienia i z tego co jest przedmiotem jego

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach 2015. Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach 2015. Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2015 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Publikacja chroniona jest prawami autorskimi. W przypadku cytowania jej fragmentów należy

Bardziej szczegółowo

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie Polski do strefy euro Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Plan prezentacji 1. Nominalne kryteria konwergencji

Bardziej szczegółowo

Raport 3 Koncepcja zmian w unijnej polityce energetycznoklimatycznej oraz proponowane kierunki jej modyfikacji wraz z uzasadnieniem i oceną skutków

Raport 3 Koncepcja zmian w unijnej polityce energetycznoklimatycznej oraz proponowane kierunki jej modyfikacji wraz z uzasadnieniem i oceną skutków Projekt: Opracowanie analiz, materiałów merytorycznych i koncepcji działań mających na celu poprawę warunków rozwoju elektroenergetyki polskiej w tym także poprzez modyfikację unijnej polityki energetyczno-klimatycznej

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2015 roku

Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2015 roku Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2015 roku W 2015 r. badania statystyczne w zakresie zagranicznej turystyki przyjazdowej i wyjazdowej oraz krajowej prowadzone były przez Urząd Statystyczny

Bardziej szczegółowo

Opóźnienia w płatnościach w transakcjach handlowych

Opóźnienia w płatnościach w transakcjach handlowych Opóźnienia w płatnościach w transakcjach handlowych 13/05/2008-20/06/2008 Znaleziono 408 odpowiedzi z 408 odpowiadających wybranym kryteriom 0. Uczestnictwo Kraj DE - Niemcy 48 (11,8%) PL - Polska 44 (10,8%)

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu dodatkowego strumienia wydatków zdrowotnych na gospodarkę

Analiza wpływu dodatkowego strumienia wydatków zdrowotnych na gospodarkę Analiza wpływu dodatkowego strumienia wydatków zdrowotnych na gospodarkę 8 maja 2014 Łukasz Zalicki 85+ 80-84 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI. Komunikatu Komisji

ZAŁĄCZNIKI. Komunikatu Komisji KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 14.12.2015 r. COM(2015) 639 final ANNEXES 3 to 4 ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIK III: Ogólna ocena zasady dodatkowości (art. 95 RWP) ZAŁĄCZNIK IV: Terminy przedkładania i przyjmowania

Bardziej szczegółowo

Monitor konwergencji nominalnej

Monitor konwergencji nominalnej PF Monitor konwergencji nominalnej w UE 7 marzec Ministerstwo Finansów Departament Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki Numer / Monitor konwergencji nominalnej Kontakt: tel. (+ ) 9 9 fax (+ ) 9 77

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat rozwiązań dotyczących transgranicznej działalności zakładów ubezpieczeń w Unii Europejskiej

Informacja na temat rozwiązań dotyczących transgranicznej działalności zakładów ubezpieczeń w Unii Europejskiej Informacja na temat rozwiązań dotyczących transgranicznej działalności zakładów ubezpieczeń w Unii Europejskiej Notatka prezentuje wybrane informacje statystyczne o działalności zagranicznych zakładów

Bardziej szczegółowo

Monitor konwergencji nominalnej

Monitor konwergencji nominalnej Ministerstwo Finansów Departament Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki Numer 5 / 1 Monitor konwergencji nominalnej Kontakt: tel. (+8 ) 69 36 69 36 fax (+8 ) 69 1 77 e-mail: dziennikarze @mofnet.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Produkt krajowy brutto w województwie śląskim w 2010 r.

Produkt krajowy brutto w województwie śląskim w 2010 r. Urząd Statystyczny w Katowicach 40 158 Katowice, ul. Owocowa 3 e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 7791 200 fax: 32 7791 300, 258 51 55 OPRACOWANIA SYGNALNE Produkt krajowy brutto w województwie

Bardziej szczegółowo

gizycko.turystyka.pl

gizycko.turystyka.pl Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Analiza narodowościowa oraz rodzaje zapytań turystów w okresie od stycznia do września 213 roku. opracowano: Urszula Ciulewicz na podstawie statystyk

Bardziej szczegółowo

WYZWANIA NA RYNKU ENERGII

WYZWANIA NA RYNKU ENERGII BLOK TEMATYCZNY: Zrównoważone finansowanie infrastruktury WYZWANIA NA RYNKU ENERGII Nowe oferty dostawców i zmienione zachowania użytkowników dr Andrzej Cholewa dr Jana Pieriegud Sopot, 26 czerwca 2013

Bardziej szczegółowo

Paszport do eksportu unijny program wsparcia ofert eksportowych regionu

Paszport do eksportu unijny program wsparcia ofert eksportowych regionu Paszport do eksportu unijny program wsparcia ofert eksportowych regionu Zakres działań ZARR S.A w ramach RIF Program Paszport do przedsiębiorczości Charakterystyka kierunków eksportu Zachodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

Leasing finansowanie inwestycji innowacyjnych

Leasing finansowanie inwestycji innowacyjnych Rozwój innowacyjny firm w Polsce. Szanse i bariery. Leasing finansowanie inwestycji innowacyjnych Andrzej Sugajski dyrektor generalny Związek Polskiego Leasingu Bariery ekonomiczne w działalności innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

Zagrożenie zjawiskiem carbon leakage

Zagrożenie zjawiskiem carbon leakage SPOŁECZNA RADA NARODOWEGO PROGRAMU REDUKCJI EMISJI Zagrożenie zjawiskiem carbon leakage prof. Michał Kleiber Wiceprzewodniczący 6 czerwca 20 r. Warszawa /25 Powody emigracji przemysłu koszty zakupu praw

Bardziej szczegółowo

C. 4 620,00 Euro z przeznaczeniem na organizację wymiany studentów i pracowników.

C. 4 620,00 Euro z przeznaczeniem na organizację wymiany studentów i pracowników. 16-400 Suwałki tel. (87) 562 84 32 ul. Teofila Noniewicza 10 fax (87) 562 84 55 e-mail: sekretariat@pwsz.suwalki.pl Zasady rozdziału funduszy otrzymanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (Agencji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Energetyka OZE/URE w strategii Unii Europejskiej: w kierunku promocji odnawialnych źródeł energii w Europie

Energetyka OZE/URE w strategii Unii Europejskiej: w kierunku promocji odnawialnych źródeł energii w Europie Energetyka OZE/URE w strategii Unii Europejskiej: w kierunku promocji odnawialnych źródeł energii w Europie 30/03/2011 Natalia Matyba PLAN PREZENTACJI I. Strategia Europa 2020 nowe kierunki działao Unii

Bardziej szczegółowo

Wiek rozpoczynania edukacji obowiązkowej w Europie Opracował Zespół Polskiego Biura Eurydice

Wiek rozpoczynania edukacji obowiązkowej w Europie Opracował Zespół Polskiego Biura Eurydice Polskie Biuro Eurydice Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska 43 Warszawa Warszawa, 6 lipca 2011 roku Wiek rozpoczynania edukacji obowiązkowej w Europie Opracował Zespół Polskiego Biura Eurydice

Bardziej szczegółowo

Wpływ integracji europejskiej w obszarze rynków finansowych na dostępność sektora MSP do finansowania zewnętrznego

Wpływ integracji europejskiej w obszarze rynków finansowych na dostępność sektora MSP do finansowania zewnętrznego Wpływ integracji europejskiej w obszarze rynków finansowych na dostępność sektora MSP do finansowania zewnętrznego Artykuł wprowadzający do e-debaty Sektor małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) ma istotne

Bardziej szczegółowo

Uczestnictwo europejskich MŚP w programach B+R

Uczestnictwo europejskich MŚP w programach B+R Uczestnictwo europejskich MŚP w programach B+R Oczekiwania i bariery Paweł Kaczmarek Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM w Poznaniu Projekt MAPEER SME MŚP a Programy wsparcia B+R Analiza

Bardziej szczegółowo

Statystyka wniosków TOI 2011

Statystyka wniosków TOI 2011 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Statystyka wniosków TOI 2011 Konkurs 2011 Wnioski TOI w PL lata 2007-2011 KONKURS Dostępny budżet TOI w PL (euro)

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność w biznesie - od inspiracji do sukcesu Działania PARP na rzecz innowacyjności

Innowacyjność w biznesie - od inspiracji do sukcesu Działania PARP na rzecz innowacyjności 2011 Bożena Lublińska-Kasprzak Prezes PARP Innowacyjność w biznesie - od inspiracji do sukcesu Działania PARP na rzecz innowacyjności Nowy Sącz, 3 czerwca 2011 r. Innowacyjność polskiej gospodarki Summary

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2015

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2015 kg na mieszkańca Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2015 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w przedsiębiorstwach prowadzących zakupy W pierwszym tygodniu września 2015 r. na rynku krajowym ceny

Bardziej szczegółowo

Unijny rynek gazu model a rzeczywistość. Zmiany na europejskich rynkach gazu i strategie największych eksporterów Lidia Puka PISM, 21.06.2012 r.

Unijny rynek gazu model a rzeczywistość. Zmiany na europejskich rynkach gazu i strategie największych eksporterów Lidia Puka PISM, 21.06.2012 r. Unijny rynek gazu model a rzeczywistość Zmiany na europejskich rynkach gazu i strategie największych eksporterów Lidia Puka PISM, 21.06.2012 r. Analiza trendów Wydobycie gazu w UE w 2010 r. Holandia Wielka

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjność polskiej gospodarki na tle krajów unijnych

Konkurencyjność polskiej gospodarki na tle krajów unijnych Konkurencyjność polskiej gospodarki na tle krajów unijnych Dr Magdalena Hryniewicka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Zakład Ekonomii Plan wystąpienia Cel Definicje konkurencyjności w literaturze

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność krajów Unii Europejskiej

Innowacyjność krajów Unii Europejskiej Małgorzata STEC * Innowacyjność krajów Unii Europejskiej Wprowadzenie Innowacyjność gospodarki to zdolność i motywacja podmiotów gospodarczych do działalności polegającej na nieustannym prowadzeniu i poszukiwaniu

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI

KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI 14.06.2005-15.07.2005 Znaleziono 803 odpowiedzi z 803 odpowiadających wybranym kryteriom Proszę wskazać główny sektor działalności

Bardziej szczegółowo

Cudu nie będzie, czyli ile kosztują nas wczesne emerytury. Warszawa, 29 lutego 2008 roku

Cudu nie będzie, czyli ile kosztują nas wczesne emerytury. Warszawa, 29 lutego 2008 roku Cudu nie będzie, czyli ile kosztują nas wczesne emerytury Andrzej Rzońca Wiktor Wojciechowski Warszawa, 29 lutego 2008 roku W Polsce jest prawie 3,5 mln osób w wieku produkcyjnym, które pobierają świadczenia

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku Szczecin 2014 Według danych

Bardziej szczegółowo

Pomiar dobrobytu gospodarczego

Pomiar dobrobytu gospodarczego Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Pomiar dobrobytu gospodarczego Uniwersytet w Białymstoku 07 listopada 2013 r. dr Anna Gardocka-Jałowiec EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

www.pwc.pl Czego oczekuje Pokolenie Y od procesu rekrutacji w firmach #rekrutacjainaczej

www.pwc.pl Czego oczekuje Pokolenie Y od procesu rekrutacji w firmach #rekrutacjainaczej www.pwc.pl Czego oczekuje Pokolenie Y od procesu rekrutacji w firmach #rekrutacjainaczej Spain Hiszpania Greece Grecja Italy Włochy Portugalia Slovak Republic Słowacja Ireland Irlandia Polska Poland France

Bardziej szczegółowo

Co mówią liczby. Sygnały poprawy

Co mówią liczby. Sygnały poprawy EU27 Produkcja (9m2007): Tekstylia +1 % OdzieŜ +2 % Co mówią liczby. Raport. Tekstylia i odzieŝ w Unii Europejskiej.Trzy kwartały 2007 Produkcja Sygnały poprawy Po raz pierwszy od roku 2000 Unia Europejska

Bardziej szczegółowo

(4) Belgia, Niemcy, Francja, Chorwacja, Litwa i Rumunia podjęły decyzję o zastosowaniu art. 11 ust. 3 rozporządzenia

(4) Belgia, Niemcy, Francja, Chorwacja, Litwa i Rumunia podjęły decyzję o zastosowaniu art. 11 ust. 3 rozporządzenia L 367/16 23.12.2014 ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 1378/2014 z dnia 17 października 2014 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 oraz załączniki

Bardziej szczegółowo

Biblioteki się liczą!

Biblioteki się liczą! Biblioteki się liczą! Biblioteka w Ostroszowicach 1 1/4 Europejczyków (prawie 100 milionów ludzi) korzysta co roku z bibliotek publicznych. Dlaczego? W których krajach najczęściej odwiedzają biblioteki?

Bardziej szczegółowo

www.stat.gov.pl GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

www.stat.gov.pl GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY @ www.stat.gov.pl W jakim stopniu jesteśmy wyposażeni w komputery, i urządzenia przenośne? Do jakich celów wykorzystujemy? Rozwój telekomunikacji i informatyki w ostatnich latach

Bardziej szczegółowo

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. Opolskiego

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. Opolskiego Opłacalno acalność realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. Opolskiego Prof. UG dr hab. Przemysław Kulawczuk Andrzej Poszewiecki Opole, 3 marca 2009 roku Tabela 1. NajwyŜsze stawki nominalnego

Bardziej szczegółowo

Społeczeństwo informacyjne w Unii Europejskiej

Społeczeństwo informacyjne w Unii Europejskiej Notatka informacyjna Kwiecień 2008; http://www.stat.gov.pl, e mail: obslugaprasowa@stat.gov.pl Społeczeństwo informacyjne w Unii Europejskiej Badania gospodarstw domowych i przedsiębiorstw Główny Urząd

Bardziej szczegółowo

Sytuacja odlewnictwa na świecie, w Europie i w Polsce

Sytuacja odlewnictwa na świecie, w Europie i w Polsce Sytuacja odlewnictwa na świecie, w Europie i w Polsce Jerzy J. Sobczak, Elżbieta Balcer, Agnieszka Kryczek Prezenter: Agnieszka Kryczek - 1 - ŚWIAT Produkcja odlewów 2013 Wielkość globalnej produkcji odlewów

Bardziej szczegółowo

Sytuacja makroekonomiczna w Polsce

Sytuacja makroekonomiczna w Polsce Departament Polityki Makroekonomicznej Sytuacja makroekonomiczna w Polsce 27 lutego 215 ul. Świętokrzyska 12-916 Warszawa tel.: +48 22 694 52 32 fax :+48 22 694 36 3 Prawa autorskie Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

Działalność B+R czynnikiem rozwoju przedsiębiorstw

Działalność B+R czynnikiem rozwoju przedsiębiorstw Raporty, badania, dobre praktyki Marlena Piekut Działalność B+R czynnikiem rozwoju przedsiębiorstw 87 Działalność badawczo-rozwojowa to systematyczne prowadzenie prac twórczych, podjętych dla zwiększenia

Bardziej szczegółowo