Rozdział II. Władysław W. Mogilski. Zestawienie ubezpieczeń obowiązkowych sensu stricto. Stan prawny ubezpieczeń obowiązkowych w Polsce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozdział II. Władysław W. Mogilski. Zestawienie ubezpieczeń obowiązkowych sensu stricto. Stan prawny ubezpieczeń obowiązkowych w Polsce"

Transkrypt

1 Stan prawny ubezpieczeń obowiązkowych w Polsce Rozdział II Władysław W. Mogilski Zestawienie ubezpieczeń obowiązkowych sensu stricto [podlegających ustawie z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych] Uwagi i wyjaśnienia 1. Zestawienie obejmuje wyłącznie ubezpieczenia mające wszystkie ustawowe atrybuty ubezpieczeń obowiązkowych, a więc ubezpieczenia, w których: 1) przymus ubezpieczenia został sformułowany jako obowiązek prawny, mający podstawy w przepisach ustawy lub ratyfikowanej umowy międzynarodowej, 2) przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna i (wyjątkowo) budynki w gospodarstwach rolnych, 3) podstawowe parametry ubezpieczenia, takie jak początek obowiązku, zakres ubezpieczenia i minimalna suma gwarancyjna (w ubezpieczeniach OC), zostały określone w ustawie lub aktach prawnych wydanych na podstawie ustawy. 2. Brak choćby jednego z wymienionych atrybutów oznacza wykluczenie danego ubezpieczenia z zestawienia. Dlatego w zestawieniu nie znalazły się między innymi ubezpieczenia, dla których ustawa nie formułuje wprost prawnego obowiązku ubezpieczenia, bądź obowiązek taki wynika z aktów niższej rangi niż ustawa lub z nieratyfikowanych umów międzynarodowych, które nie mogą rodzić prawnych skutków przymusu. Pominięto również przymusowe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia mienia innego niż budynki rolnicze, wreszcie te ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, dla których nie zostały określone normatywnie podstawowe parametry umów ubezpieczenia. 3. Biorąc pod uwagę fakt, iż ubezpieczenia obowiązkowe stanowią wyjątek od zasady dobrowolności ubezpieczeń, w przypadkach wątpliwych była stosowana interpretacja ścieśniająca. 4. Ubezpieczenia, których prawny obowiązek jest sformułowany wariantywnie, jako jeden z wariantów dopełnienia obowiązku ustanowienia zabezpieczenia, zostały zaliczone do ubezpieczeń obowiązkowych w ścisłym znaczeniu pod warunkiem, że posiadały pozostałe atrybuty ubezpieczeń obowiązkowych wymagane w ustawie z 2003 r. 5. Mimo szczególnych uwarunkowań prawnych niektóre ubezpieczenia morskie zostały uznane za obowiązkowe w rozumieniu ustawy z 2003 r., mimo obiekcji, iż rozwiązania tej ustawy nie przystają do dyspozytywnych norm prawa morskiego. Obowiązek zawierania umów ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej wynika przeważnie z przepisów Kodeksu morskiego, a ich parametry z reguły są określone w ratyfikowanych konwencjach międzynarodowych. W związku z autonomią prawa morskiego do umów obowiązkowych ubezpieczeń morskich w sprawach nieregulowanych w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych nie stosuje się 75

2 Wiadomości Ubezpieczeniowe 1/2015 Suplement przepisów Kodeksu cywilnego, lecz przepisy Kodeksu morskiego (art. 22 ust. 1 ustawy, w zw. z art. 820 Kodeksu cywilnego). 6. Dla usystematyzowania zamieszczonych niżej ubezpieczeń obowiązkowych została zastosowana analogiczna klasyfikacja przedmiotowa, jak w całym zbiorze, obejmująca poszczególne zawody, rodzaje działalności i aktywności lub dziedziny odpowiedzialności cywilnej, objęte obowiązkowym ubezpieczeniem OC; uzupełniona o obowiązkowe ubezpieczenia budynków rolniczych. 76

3 Stan prawny ubezpieczeń obowiązkowych w Polsce A. Zawody prawnicze i pokrewne 1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej adwokatów Art. 8a ustawy z 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 635). Rozporządzenie Ministra Finansów z 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubez pieczenia odpowiedzialności cywilnej adwokatów (Dz. U. z 2003 r. Nr 217, poz. 2134). 2. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej radców prawnych Art. 227 ustawy z 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 637). Rozporządzenie Ministra Finansów z 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubez pieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych (Dz. U. z 2003 r., Nr 217, poz. 2135). 3. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej notariuszy Art. 19a ustawy z 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 164). Rozporządzenie Ministra Finansów z 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubez pieczenia odpowiedzialności cywilnej notariuszy (Dz. U. z 2003 r., Nr 218, poz. 2148). 4. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej komorników Art. 24 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r., Nr 131, poz. 1376). Rozporządzenie Ministra Finansów z 24 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej komorników sądowych (Dz. U. z 2003 r., Nr 232, poz. 2326). 5. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej komorników Art. 156 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 1112). Rozporządzenie Ministra Finansów z 8 października 2007 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby powołanej do wykonywania czynności syndy ka, nadzorcy sądowego albo zarządcy (Dz. U. z 2007 r., Nr 185, poz. 1313). 77

4 Wiadomości Ubezpieczeniowe 1/2015 Suplement 6. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej prawników zagranicznych świadczących pomoc prawną w Rzeczypospolitej Polskiej Art. 11 ustawy z 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 134). Uwaga: z obowiązku zwolnione są osoby objęte ubezpieczeniem zgodnie z przepisami państwa macierzystego. Uwaga: odnośnie parametrów ubezpieczenia ustawa odsyła do ubezpieczeń OC adwokatów lub radców prawnych (zob. wyżej poz. Nr 1 i poz. Nr 2). 7. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej doradców podatkowych Art. 44 ustawy z 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 1996 r., Nr 102, poz. 45, ze zm.). Rozporządzenie Ministra Finansów z 4 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe (Dz. U. z 2003 r., Nr 211, poz. 2065). 8. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rzeczników patentowych Art. 16 ustawy z 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r., Nr 155, poz. 925). Rozporządzenie Ministra Finansów z 20 lipca 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rzeczników patentowych oraz osób świadczących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej usługi transgraniczne (Dz. U. z 2011 r. Nr 165, poz. 986). 78

5 Stan prawny ubezpieczeń obowiązkowych w Polsce B. Pośrednicy ubezpieczeniowi 9. obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej agentów ubezpieczeniowych wykonujących czynności agencyjne na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń Art. 11 ustawy z 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1450). Rozporządzenie Ministra Finansów z 23 czerwca 2005 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 76). 10. obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej brokerów ubezpieczeniowych z tytułu wykonywania działalności brokerskiej Art. 11 ustawy z 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1450). Rozporządzenie Ministra Finansów z 24 czerwca 2005 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 75). C. Księgowi i biegli rewidenci 11. obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców prowadzących usługowo księgi rachunkowe Art. 76h ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 1994 r., Nr 121, poz. 591, ze zm.). Rozporządzenie Ministra Finansów z 6 listopada 2014 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1616). 12. obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych Art. 50 ustawy z 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnio nych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2009 r. Nr 77, poz. 649, ze zm.). Rozporządzenie Ministra Finansów z 3 grudnia 2009 r. w sprawie obowiązkowego ubez pieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finan sowych (Dz. U 2009 r. Nr 205, poz. 1583). 79

6 Wiadomości Ubezpieczeniowe 1/2015 Suplement D. Gospodarka nieruchomościami 13. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rzeczoznawców majątkowych Art. 175 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 518). Rozporządzenie Ministra Finansów z 12 października 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rzeczoznawcy majątkowego (Dz. U. z 2010 r., Nr 205, poz. 1357). 14. obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pośredników w obrocie nieruchomościami Art. 181 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 518). Rozporządzenie Ministra Finansów z 23 grudnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomościami (Dz. U. z 2013 r., poz. 1626). 15. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządców nieruchomości Art. 186 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 518). Rozporządzenie Ministra Finansów z 12 października 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości (Dz. U. z 2010 r., Nr 205, poz. 1359). E. Usługi detektywistyczne i ochroniarskie 16. obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy wykonującego czynności detektywa Art. 24 ustawy z 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (Dz. U. z 2002 r., Nr 12, poz. 110 ze zm.). Rozporządzenie Ministra Finansów z 19 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy za szkody wyrządzone podczas wykonywania czynności detektywa (Dz. U. z 2003 r. Nr 229, poz. 2283). 80

7 Stan prawny ubezpieczeń obowiązkowych w Polsce 17. obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia Art. 21a ust. 1 ustawy z 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1099). Rozporządzenie Ministra Finansów z 9 grudnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia (Dz. U. z 2013 r., poz. 1550). 18. obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy ubiegającego się o prowadzenie działalności w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego w portach lotniczych Art. 22a ustawy z 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1099). Rozporządzenie Ministra Finansów z 4 października 2012 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy ubiegającego się o zawarcie umowy na prowadzenie działalności w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego w portach lotniczych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1123). F. Działalność lecznicza, badania kliniczne, wyroby medyczne, farmaceutyka 19. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych Art. 17, w zw. z art. 25 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 217). Rozporządzenie Ministra Finansów z 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2011 r., Nr 293, poz. 1729). 20. obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lekarza wykonującego działalność leczniczą jako indywidualną praktykę lekarską Art. 17, w zw. z art. 25 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 217 ze zm.). Rozporządzenie Ministra Finansów z 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2011 r., Nr 293, poz. 1729). 81

8 Wiadomości Ubezpieczeniowe 1/2015 Suplement 21. obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pielęgniarki wykonującej zawód w ramach działalności leczniczej jako indywidualną praktykę Art. 19, w zw. z art. 25 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 217 ze zm.). Rozporządzenie Ministra Finansów z 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2011 r., Nr 293, poz. 1729). 22. obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy niebędącego podmiotem wykonującym działalność leczniczą, udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej Art. 136 b ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027). Rozporządzenie Ministra Finansów z 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy niebędącego podmiotem wykonującym działalność leczniczą, udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2011 r., Nr 293, poz. 1728). 23. obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej badacza i sponsora za szkody wyrządzone w związku z prowadzeniem badania Art. 37b ustawy z 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r., Nr 45, poz. 271). Rozporządzenie Ministra Finansów z 30 kwietnia 2004 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej badacza i sponsora (Dz. U. z 2004 r., Nr 101, poz. 1034). 24. obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej sponsora i badacza klinicznego w związku z prowadzeniem badania klinicznego wyrobów Art. 40 ustawy z 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679 ze zm.). Rozporządzenie Ministra Finansów z 6 października 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej sponsora i badacza klinicznego w związku z prowadzeniem badania klinicznego wyrobów (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1290). 82

9 Stan prawny ubezpieczeń obowiązkowych w Polsce 25. obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jednostki, która uzyskała autoryzację Ministra Zdrowia, i jednostki notyfikowanej Art. 36 ustawy z 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679 ze zm.). Rozporządzenie Ministra Finansów z 6 października 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej jednostki, która uzyskała autoryzację, i jednostki notyfikowanej (Dz. U. Nr 194, poz. 1289). G. Transport morski 26. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności armatorów za roszczenia morskie Art. 102a ustawy z 18 września 2001 r. Kodeks morski (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 758 ze zm.). Uwaga: ubezpieczenie wariantywne. Konwencja o ograniczeniu odpowiedzialności za roszczenia morskie, sporządzona w Londynie 19 listopada 1976 r. (Dz. U. z 1986 r., Nr 35, poz. 175), zmieniona Protokołem sporządzonym w Londynie 2 maja 1969 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 146). 27. obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności przewoźnika morskiego za szkody na osobie lub w mieniu pasażera Art ustawy z 18 września 2001 r. Kodeks morski (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 758 ze zm.). Uwaga: ubezpieczenie wariantywne. Konwencja w sprawie przewozu pasażerów i ich bagażu, sporządzona w Atenach 13 grudnia 1974 r. (Dz. U. z 1987 r., Nr 18, poz. 108), zmieniona Protokołem sporządzonym w Londynie 19 listopada 1976 r. (Dz. U. z 1994 r., Nr 99, poz. 479). 28. obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności przewoźnika morskiego za szkody na osobie lub w mieniu pasażera w przewozie międzynarodowym według Rozporządzenia PE i Rady Nr 392/2009 Art. 182a 1 ustawy z 18 września 2001 r. Kodeks morski (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 758 ze zm.) Uwaga: ubezpieczenie wariantywne. Obowiązek ubezpieczenia wygaśnie z dniem 31 grudnia 2018 r. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 392/2009 z 23 kwietnia 2009 r. w sprawie odpowiedzialności przewoźników morskich na morskich drogach wodnych z tytułu wypadków (Dz. Urz. UE L 131 z , s. 24). 83

10 Wiadomości Ubezpieczeniowe 1/2015 Suplement 29. obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności właściciela statku za zanieczyszczenia olejem przewożonym luzem jako ładunek Art. 272 i 273 ustawy z 18 września 2001 r. Kodeks morski (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 758 ze zm.). Uwaga: ubezpieczenie wariantywne (wybór zabezpieczenia finansowego w postaci ubezpieczenia wynika z zapisów konwencji CLC). Międzynarodowa konwencja o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami, przyjęta w Brukseli 29 listopada 1969 r. (Dz. U. z 1976 r., Nr 32, poz. 184), zmieniona Protokołem w Londynie 27 listopada 1992 r. (Dz. U. z 2001 r., Nr 136, poz. 1526). 30. Obowiązkowe ubezpieczenie właściciela statku za zanieczyszczenia olejami bunkrowymi Art. 271 b ustawy z 18 września 2001 r. Kodeks morski (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 758 ze zm.). Uwaga: ubezpieczenie wariantywne (wybór zabezpieczenia w formie ubezpieczenia opiera się na konwencji). Międzynarodowa konwencja o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami bunkrowymi przyjęta przez Międzynarodową Organizację Morską w Londynie 23 marca 2001 r. (Dz. U. z 2008 r., Nr 148, poz. 939). H. Transport lotniczy 31. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźników lotniczych za szkody powstałe w związku z prowadzoną działalnością lotniczą Art. 209 ust. 1 ustawy z 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1393). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 27 grudnia 2012 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźników lotniczych, przedsiębiorców wykonujących obsługę naziemną oraz instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 67). 32. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźników lotniczych za szkody spowodowane opóźnieniem w przewozie pasażerów, bagażu lub towarów Art. 209 ust. 3 ustawy z 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1393). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 27 grudnia 2012 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźników lotniczych, przedsiębiorców wykonujących obsługę naziemną oraz instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 67). 84

11 Stan prawny ubezpieczeń obowiązkowych w Polsce 33. obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźników lotniczych za szkody powstałe w przewozie lotniczym poczty Art. 209 ust. 4 ustawy z 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1393). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 27 grudnia 2012 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźników lotniczych, przedsiębiorców wykonujących obsługę naziemną oraz instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 67). 34. obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących obsługę naziemną działalności lotniczej Art. 209 ust. 5 ustawy z 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1393). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 27 grudnia 2012 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźników lotniczych, przedsiębiorców wykonujących obsługę naziemną oraz instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 67). 35. obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej Art. 209 ust. 5 ustawy z 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1393). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 27 grudnia 2012 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźników lotniczych, przedsiębiorców wykonujących obsługę naziemną oraz instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 67). 85

12 Wiadomości Ubezpieczeniowe 1/2015 Suplement I. Transport lądowy 36. obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów Art. 23 ustawy z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 392 ze zm.). Art powyższej ustawy. 37. obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych członków sił zbrojnych oraz personelu cywilnego USA na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podpisana w Warszawie 11 grudnia 2009 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 66, poz. 422). Art ustawy z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 392). 38. obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych członków oraz urzędników Międzynarodowego Trybunału Prawa Morza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Umowa o przywilejach i immunitetach Międzynarodowego Trybunału Prawa Morza, przyjęta na VII Spotkaniu Państw Stron Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza 23 maja 1997 r. (Dz. U. z 2008 r., Nr 13, poz. 78). Art ustawy z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 392). 39. obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych przedstawicieli członków Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego, przyjęty w Kingston 27 marca 1998 r. (Dz. U. z 2008 r., Nr 13, poz. 80). Art ustawy z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 392). 86

13 Stan prawny ubezpieczeń obowiązkowych w Polsce J. Działalność niebezpieczna i szczególnie niebezpieczna 40. obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osoby eksploatującej urządzenie jądrowe lub transportującej materiał jądrowy Art. 103 ustawy z 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (tekst jedn. Dz. U r., poz. 1512). Rozporządzenie Ministra Finansów z 14 września 2011 r. w sprawie minimalnej sumy gwarancyjnej obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby eksploatującej urządzenie jądrowe (Dz. U. z 2011 r., Nr 206, poz. 1217). 41. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej organizatora imprez masowych, na które wstęp jest odpłatny Art. 50 ustawy z 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 611). Rozporządzenie Ministra Finansów z 11 marca 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatorów imprez masowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 54, poz. 323). K. Pozostałe rodzaje działalności 42. obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie łowiectwa Art. 18 ustawy z 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1226). Uwaga: ubezpieczenie wariantywne. Rozporządzenie Ministra Finansów z 19 lutego 2005 r. w sprawie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie łowiectwa (Dz. U. z 2005 r. Nr 32, poz. 283). 43. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej architektów Art. 6 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1946). Rozporządzenie Ministra Finansów z 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2174). 87

14 Wiadomości Ubezpieczeniowe 1/2015 Suplement 44. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa Art. 6 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1946). Rozporządzenie Ministra Finansów z 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2003 r., Nr 220, poz. 2174). 45. obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej kwalifikowanego podmiotu świadczącego usługi certyfikacyjne Art. 10 ustawy z 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2001 r., Nr 130, poz ze zm.). Rozporządzenie Ministra Finansów z 16 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej kwalifikowanego podmiotu świadczącego usługi certyfikacyjne (Dz. U. z 2003 r., Nr 229, poz. 2282). 46. obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego Art. 44 ustawy z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Fundu szu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 392). Art oraz art ww. ustawy. 47. obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wprowadzającego do obrotu sprzęt elektryczny i elektroniczny Art. 19 ustawy z 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1155). Uwaga: ubezpieczenie wariantywne. Rozporządzenie Ministra Finansów z 9 marca 2006 r. w sprawie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wprowadzającego sprzęt za niewykonanie obowiązku zbierania, przetwarzania, odzysku, w tym recyklingu, i unieszkodliwiania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (Dz. U. z 2006 r. Nr 46, poz. 332). 48. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej domu maklerskiego Art. 98 ust. 9 ustawy z 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 94). Rozporządzenie Ministra Finansów z 23 października 2009 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej domu maklerskiego (Dz. U. z 2009 r. Nr 187, poz. 1449). 88

15 Stan prawny ubezpieczeń obowiązkowych w Polsce 49. obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osoby sporządzającej świadectwo charakterystyki energetycznej budynku lub lokalu Art. 53 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409). Rozporządzenie Ministra Finansów z 28 grudnia 2009 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby sporządzającej świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową (Dz. U. z 2009 r. Nr 224, poz. 1802). 50. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej biur usług płatniczych Art. 125 ustawy z 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 873). Uwaga: ubezpieczenie wariantywne. Rozporządzenie Ministra Finansów z 24 września 2014 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia biur usług płatniczych wymaganego w związku z wykonywaniem transakcji płatniczych wynikających z umowy o świadczenie usług płatniczych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1309). L. Mienie 51. Obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstw rolnych Art. 59 ustawy z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Fundu szu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 392 ze zm.). Art oraz art powyższej ustawy. 89

16

Rozdział I. Michał P. Ziemiak. Wstęp. Stan prawny ubezpieczeń obowiązkowych w Polsce

Rozdział I. Michał P. Ziemiak. Wstęp. Stan prawny ubezpieczeń obowiązkowych w Polsce Stan prawny ubezpieczeń obowiązkowych w Polsce Rozdział I Eugeniusz Kowalewski Michał P. Ziemiak Wstęp Polska należy do krajów, w których obok m.in. Francji, funkcjonuje ponad 200 rodzajów ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Stan prawny ubezpieczeń obowiązkowych

Stan prawny ubezpieczeń obowiązkowych Polska Izba Ubezpieczeń Stan prawny ubezpieczeń obowiązkowych w Polsce [wykaz z komentarzem] Redaktor naukowy: Eugeniusz Kowalewski 1 Stan prawny ubezpieczeń obowiązkowych w Polsce [wykaz z komentarzem]

Bardziej szczegółowo

Noty objaśniające do załącznika nr 2

Noty objaśniające do załącznika nr 2 Noty objaśniające do załącznika nr 2 Sprawozdanie powinno zostać przesłane do Komisji Nadzoru Finansowego w formie zwartej (zszyte, w oprawie termicznej lub innej) oraz za pomocą systemu teleinformatycznego

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność cywilna z Tytułu Wykonywania Zawodu

Odpowiedzialność cywilna z Tytułu Wykonywania Zawodu Odpowiedzialność cywilna z Tytułu Wykonywania Zawodu Izabella Skrzypczyk Menadżer Sprzedaży PD Opole STU Ergo Hestia S. A. telefon: +48 508 045 767 e-mail: izabella.skrzypczyk@ergohestia.pl ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNICTWO. Nazwa gr. ustawowej. Ubezpieczenia wypadku, w tym wypadku przy pracy i choroby zawodowej

PEŁNOMOCNICTWO. Nazwa gr. ustawowej. Ubezpieczenia wypadku, w tym wypadku przy pracy i choroby zawodowej PEŁNOMOCNICTWO W imieniu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNICTWO. Nazwa gr. ustawowej. Ubezpieczenia wypadku, w tym wypadku przy pracy i choroby zawodowej

PEŁNOMOCNICTWO. Nazwa gr. ustawowej. Ubezpieczenia wypadku, w tym wypadku przy pracy i choroby zawodowej PEŁNOMOCNICTWO W imieniu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Program Lojalnościowy UNIQA BonusClub

Program Lojalnościowy UNIQA BonusClub Obszar ubezpieczeń Osobowe OINW Ubezpieczenie Indywidualne Następstw Nieszczęśliwych Wypadków 040 Ubezpieczenie Indywidualne Następstw Nieszczęśliwych Wypadków OINWQ Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie heterogenicznych zasobów danych w analizie działań finansowych. dr inż. Maciej KIEDROWICZ

Wykorzystanie heterogenicznych zasobów danych w analizie działań finansowych. dr inż. Maciej KIEDROWICZ Wykorzystanie heterogenicznych zasobów danych w analizie działań finansowych dr inż. Maciej KIEDROWICZ Agenda 1) Społeczeństwo czy państwo informacyjne 2) Publiczne zasoby danych w krajach UE 3) Przykład

Bardziej szczegółowo

MORSKIE UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ - SPECYFICZNY TYP UBEZPIECZEŃ PRZYMUSOWYCH

MORSKIE UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ - SPECYFICZNY TYP UBEZPIECZEŃ PRZYMUSOWYCH MORSKIE UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ - SPECYFICZNY TYP UBEZPIECZEŃ PRZYMUSOWYCH Dr Magdalena Adamowicz KATEDRA PRAWA MORSKIEGO Regulacja prawna ubezpieczeń morskich Kodeks morski z 2001 r.

Bardziej szczegółowo

Spis treści Komentarz

Spis treści Komentarz Przedmowa............................................. Wykaz skrótów.......................................... XIII Wykaz literatury......................................... XIX Komentarz............................................

Bardziej szczegółowo

Dz.U. z 2004 r. Nr 110, poz. 1168

Dz.U. z 2004 r. Nr 110, poz. 1168 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań dotyczących ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej użytkowników statków powietrznych, przewoźników i innych przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Projekt ustawy o doradztwie odszkodowawczym

Projekt ustawy o doradztwie odszkodowawczym ZAKRES REGULACJI Projektowana ustawa powinna regulować co najmniej następujące zagadnienia: 1. warunki i zasady wykonywania doradztwa, 2. organizacje samorządu doradców zawód doradcy odszkodowawczego NIE

Bardziej szczegółowo

Pojęcie działalności gospodarczej

Pojęcie działalności gospodarczej Pojęcie działalności gospodarczej Cechy: Działalność gospodarcza w orzecznictwie SN 1. Zawodowy charakter 2. Powtarzalność 3. Racjonalne gospodarowanie (zysk i opłacalność) 4. Uczestnictwo w obrocie gospodarczym

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 30 kwietnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 30 kwietnia 2004 r. AIRLAW.PL Stan prawny 2012-01-01 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań dotyczących ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej użytkowników statków powietrznych,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 107/IX/2014. Krajowej Rady Radców Prawnych. z dnia 11 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr 107/IX/2014. Krajowej Rady Radców Prawnych. z dnia 11 grudnia 2014 r. Uchwała Nr 107/IX/2014 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu aktów prawnych, których znajomość jest wymagana od aplikanta na zajęciach z poszczególnych przedmiotów

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTW

UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTW UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTW Książka przeznaczona jest dla przedsiębiorców, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę na temat ubezpieczeń gospodarczych, ale również dla pracowników sektora ubezpieczeń oraz

Bardziej szczegółowo

MIROSŁAW H. KOZIŃSKI. KODEKS MORSKI umowy międzynarodowe, przepisy Unii Europejskiej, akty wykonawcze

MIROSŁAW H. KOZIŃSKI. KODEKS MORSKI umowy międzynarodowe, przepisy Unii Europejskiej, akty wykonawcze MIROSŁAW H. KOZIŃSKI KODEKS MORSKI umowy międzynarodowe, przepisy Unii Europejskiej, akty wykonawcze Studium Doskonalenia Kadr Akademii Morskiej w Gdyni Gdynia 2010 3 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie...9 2.

Bardziej szczegółowo

Każdy przedsiębiorca (art. 76a ust.3 ustawy o rachunkowości) Czynność zderegulowana

Każdy przedsiębiorca (art. 76a ust.3 ustawy o rachunkowości) Czynność zderegulowana Czynności zawodowe Podmioty uprawnione przed 10.08.2014 Podmioty uprawnione po 10.08.2014 Prowadzenie ksiąg rachunkowych Doradcy podatkowi Biegli rewidenci Osoby posiadające certyfikat księgowy wydany

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 września 2012 r. Poz. 1069 USTAWA. z dnia 31 sierpnia 2012 r.

Warszawa, dnia 26 września 2012 r. Poz. 1069 USTAWA. z dnia 31 sierpnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 września 2012 r. Poz. 1069 USTAWA z dnia 31 sierpnia 2012 r. o zmianie ustawy Kodeks morski oraz ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ I. UBEZPIECZENIA GOSPODARCZE

Spis treści CZĘŚĆ I. UBEZPIECZENIA GOSPODARCZE Spis treści Wykaz skrótów......................................................... 8 Wstęp................................................................. 9 CZĘŚĆ I. UBEZPIECZENIA GOSPODARCZE 1. RYZYKO

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. projektów dokumentów rządowych, które wpłynęły do Ministerstwa Gospodarki. Uzgodnienia międzyresortowe 09-15.03.2015 r.

Informacja nt. projektów dokumentów rządowych, które wpłynęły do Ministerstwa Gospodarki. Uzgodnienia międzyresortowe 09-15.03.2015 r. Informacja nt. projektów dokumentów rządowych, które wpłynęły do Ministerstwa Gospodarki. Uzgodnienia międzyresortowe 09-15.03.2015 r. Projekty ustaw Lp. Projekt odawca 1 MF Tytuł dokumentu Projekt ustawy

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 14 lutego 2011 r.

Projekt z dnia 14 lutego 2011 r. Projekt z dnia 14 lutego 2011 r. Stanowisko Rady Ministrów do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów,

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA MEDYCZNE podstawowe informacje

UBEZPIECZENIA MEDYCZNE podstawowe informacje UBEZPIECZENIA MEDYCZNE podstawowe informacje marzec 2013 Przedmiot ubezpieczenia: Działalność lecznicza polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, promocji zdrowia lub realizacji zadań dydaktycznych i

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH NACZELNEJ IZBY LEKARSKIEJ

ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH NACZELNEJ IZBY LEKARSKIEJ ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH NACZELNEJ IZBY LEKARSKIEJ Warszawa, dnia 3 października 2013 r. Informacja nt. obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej lekarz i lekarza dentysty oraz podmiotu leczniczego

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w logistyce semestr zimowy 2017/2018

Ubezpieczenia w logistyce semestr zimowy 2017/2018 Ubezpieczenia w logistyce semestr zimowy 2017/2018 Maciej Szczepankiewicz Katedra Nauk Ekonomicznych Kontakt E: maciej.szczepankiewicz@put.poznan.pl Dyżury: Wt. 09.45-10.30 Cz. 09.30-10.15 Katedra Nauk

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Postanowienia ogólne.................................................. 1 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Umowa ubezpieczenia. Główne źródła opracowania prezentacji: 1. Kidyba, Prawo handlowe, C.H.Beck 2016 r.

Umowa ubezpieczenia. Główne źródła opracowania prezentacji: 1. Kidyba, Prawo handlowe, C.H.Beck 2016 r. Umowa ubezpieczenia Główne źródła opracowania prezentacji: 1. Kidyba, Prawo handlowe, C.H.Beck 2016 r. 1 Przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH NA EGZAMIN RADCOWSKI W

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH NA EGZAMIN RADCOWSKI W ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR 68/VII/2009 KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH Z DNIA 5 CZERWCA 2009r. WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH NA EGZAMIN RADCOWSKI W 2009 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2013 poz. 392. OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 8 lutego 2013 r.

Dz.U. 2013 poz. 392. OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 8 lutego 2013 r. Kancelaria Sejmu s. 1/86 Dz.U. 2013 poz. 392 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 marca 2013 r. Poz. 392

Warszawa, dnia 26 marca 2013 r. Poz. 392 Warszawa, dnia 26 marca 2013 r. Poz. 392 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych,

Bardziej szczegółowo

AKTY PRAWNE dotyczące rejestracji i funkcjonowania praktyk lekarskich. Zagadnienia ogólne

AKTY PRAWNE dotyczące rejestracji i funkcjonowania praktyk lekarskich. Zagadnienia ogólne Opracowanie: Halina Porębska sekretarz KS NRL członek Zespołu Legislacyjnego NRL mec. Elżbieta Czarnecka radca prawny OIL w Gdańsku AKTY PRAWNE dotyczące rejestracji i funkcjonowania praktyk lekarskich

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających.

Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających. Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających. Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności

Bardziej szczegółowo

Wybrane akty prawne krajowe i europejskie

Wybrane akty prawne krajowe i europejskie Wybrane akty prawne krajowe i europejskie I. Rynek kapitałowy A. Regulacje UE 1. dyrektywa Rady 93/6/EWG z dnia 15 marca 1993 r. w sprawie adekwatności kapitałowej przedsiębiorstw inwestycyjnych j instytucji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Wykaz aktów prawnych zmieniający zasady gospodarowania odpadami uchwalonych w latach 2005 i 2006.

Załącznik nr 3 Wykaz aktów prawnych zmieniający zasady gospodarowania odpadami uchwalonych w latach 2005 i 2006. Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Wałbrzycha na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2015 Załącznik nr 3 Wykaz aktów prawnych zmieniający zasady gospodarowania odpadami uchwalonych w latach

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 013/014 Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Ankieta oceny ryzyka do zawarcia umowy dobrowolnego ubezpieczenia OC projektanta, architekta, firm projektowych i architektonicznych

Ankieta oceny ryzyka do zawarcia umowy dobrowolnego ubezpieczenia OC projektanta, architekta, firm projektowych i architektonicznych Ankieta oceny ryzyka do zawarcia umowy dobrowolnego ubezpieczenia OC projektanta, architekta, firm projektowych i architektonicznych 1. Ubezpieczający: Imię i nazwisko (nazwa firmy) Adres 2. Data założenia

Bardziej szczegółowo

Zastrzeżenie: Powyższa opinia nie iest wiażaca dla organów samorządu radców prawnych. Kraków, dnia r.

Zastrzeżenie: Powyższa opinia nie iest wiażaca dla organów samorządu radców prawnych. Kraków, dnia r. STANOWISKO (opinia) Komisji ds. wykonywania zawodu i etyki Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie dotyczące przedmiotu działalności kancelarii radcy prawnego oraz możliwości jednoczesnego wykonywania

Bardziej szczegółowo

szkoda spowodowana zanieczyszczeniem powstała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub w wyłącznej strefie ekonomicznej Rzeczypospolitej Polskiej.

szkoda spowodowana zanieczyszczeniem powstała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub w wyłącznej strefie ekonomicznej Rzeczypospolitej Polskiej. Uzasadnienie Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks morski ma na celu implementację do polskiego porządku prawnego Międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV KADENCJA. Warszawa, dnia 13 lipca 2001 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV KADENCJA. Warszawa, dnia 13 lipca 2001 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV KADENCJA Warszawa, dnia 13 lipca 2001 r. Druk nr 686 A SPRAWOZDANIE KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ (wraz z wnioskiem mniejszości komisji) o uchwalonej przez Sejm w dniu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24-09-2014 RU/231/AD/14

Warszawa, 24-09-2014 RU/231/AD/14 Warszawa, 24-09-2014 RU/231/AD/14 Pani Dorota Karczewska Wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Plac Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa W odpowiedzi na pismo z dnia 5.09.2014 r. (znak:

Bardziej szczegółowo

ASEKUR PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 11192641/A

ASEKUR PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 11192641/A Załącznik nr do Pełnomocnictwa Nr 774/04 określający maksymalne sumy uprawniające Agenta do Działu II "Pozostałe osobowe oraz majątkowe" według Załącznika do Ustawy o działalności ubezpieczeniowej (Dz

Bardziej szczegółowo

W imieniu agenta ubezpieczeniowego występują osoby wykonujące czynności agencyjne wskazane w dokumencie oferty.

W imieniu agenta ubezpieczeniowego występują osoby wykonujące czynności agencyjne wskazane w dokumencie oferty. Działając w oparciu o treść art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 roku poz. 827) w związku z wyrażeniem przez konsumenta woli związania się umową, jako przedsiębiorca

Bardziej szczegółowo

8.1. SYSTEM I ŹRÓDŁA PRAWA FINANSOWEGO

8.1. SYSTEM I ŹRÓDŁA PRAWA FINANSOWEGO Rozdział 8 8PRAWO FINANSOWE 8.1. SYSTEM I ŹRÓDŁA PRAWA FINANSOWEGO Prawo finansowe obejmuje normy prawne, regulujące stosunki społeczne, które powstają w związku z gromadzeniem i wydatkowaniem przez organy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE POŚWIĘCONE ZASADOM DOBRA OGÓLNEGO W ZAKRESIE PROWADZENIA POŚREDNICTWA UBEZPIECZENIOWEGO NA TERENIE RP

INFORMACJE POŚWIĘCONE ZASADOM DOBRA OGÓLNEGO W ZAKRESIE PROWADZENIA POŚREDNICTWA UBEZPIECZENIOWEGO NA TERENIE RP Wstęp INFORMACJE POŚWIĘCONE ZASADOM DOBRA OGÓLNEGO W ZAKRESIE PROWADZENIA POŚREDNICTWA UBEZPIECZENIOWEGO NA TERENIE RP Niniejsze informacje przeznaczone są dla zainteresowanych prowadzeniem działalności

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA OCHRONA ZAWODU ADWOKATA

KOMPLEKSOWA OCHRONA ZAWODU ADWOKATA KOMPLEKSOWA OCHRONA ZAWODU ADWOKATA Przewodnik po ubezpieczeniach dostępnych dla członków Izb Adwokackich w ramach umowy Generalnej NRA - PZU SA, TUiR Warta SA Umowa Generalna w sprawie programu ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia... 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia... 2009 r. Projekt z dnia 19. 11. 2009 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia... 2009 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby sporządzającej świadectwa charakterystyki energetycznej

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T A W A. z dnia

Projekt U S T A W A. z dnia Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

Ustawa ta wprowadza m.in. zmiany w ustawie o rachunkowości.

Ustawa ta wprowadza m.in. zmiany w ustawie o rachunkowości. Ustawa ta wprowadza m.in. zmiany w ustawie o rachunkowości. W dniu 10 kwietnia 2010 r. weszła w życie ustawa z 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 47,

Bardziej szczegółowo

LP. PRZED NOWELIZACJĄ PO NOWELIZACJI 1. art. 4c.

LP. PRZED NOWELIZACJĄ PO NOWELIZACJI 1. art. 4c. LP. PRZED NOWELIZACJĄ PO NOWELIZACJI 1. art. 4c. artykuł uchylony 1. Osoba wykonująca czynności agencyjne albo czynności brokerskie jest obowiązana doskonalić umiejętności zawodowe przez odbywanie raz

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej1), 2)

USTAWA. z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej1), 2) Dziennik Ustaw Nr 47 4145 Poz. 278 278 USTAWA z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej1), 2) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady: 1) świadczenia

Bardziej szczegółowo

Samorząd zawodowy: reprezentacja interesu grupy czy interesu publicznego?

Samorząd zawodowy: reprezentacja interesu grupy czy interesu publicznego? Samorząd zawodowy: reprezentacja interesu grupy czy interesu publicznego? Konstanty Radziwiłł Sekretarz Naczelnej Rady Lekarskiej VIII Konferencja Krakowska Świat współpracy świat konfrontacji Wybory strategiczne

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA PRAWA KRAJOWEGO

ŹRÓDŁA PRAWA KRAJOWEGO ŹRÓDŁA PRAWA KRAJOWEGO 1. Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Dz. U. nr 78, poz. 483 2. Ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo wekslowe Dz. U. nr 37, poz. 282 3. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Projekt. U S T A W A z dnia. o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw 1)

Projekt. U S T A W A z dnia. o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym (Dz. U. Nr 183, poz. 1353 oraz z 2008 r.

Bardziej szczegółowo

Prawo Spółek 13.02.2008.

Prawo Spółek 13.02.2008. Prawo Spółek 13.02.2008. Spółka cywilna Jest spółką uregulowaną w kodeksie cywilnym. Wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego poprzez działanie w sposób oznaczony (art.860

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny 1) osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dokumentu stwierdzającego tożsamość Klienta (dowód osobisty/paszport

Bardziej szczegółowo

Najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania Najczęściej zadawane pytania ŚWIADECTWA BEZPIECZEŃSTWA 1. Co to jest świadectwo bezpieczeństwa? 2. Kto jest zobowiązany do uzyskania świadectwa bezpieczeństwa? 3. W jaki sposób można uzyskać świadectwo

Bardziej szczegółowo

z dnia 2017 r. o zasadach badania niekaralności kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w podmiotach sektora finansowego

z dnia 2017 r. o zasadach badania niekaralności kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w podmiotach sektora finansowego Projekt z dnia 28 sierpnia 2017 r. U S T AWA z dnia 2017 r. o zasadach badania niekaralności kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w podmiotach sektora finansowego Art. 1. 1. Ustawa określa zasady

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 1),2) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 1),2) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/48 USTAWA z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 1),2) Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2010 r. Nr 47, poz. 278, z 2011 r. Nr 112, poz.

Bardziej szczegółowo

Kielce: Usługi ubezpieczenia samochodów w 2012r. Numer ogłoszenia: 411448-2011; data zamieszczenia: 05.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Kielce: Usługi ubezpieczenia samochodów w 2012r. Numer ogłoszenia: 411448-2011; data zamieszczenia: 05.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scrmits.pl Kielce: Usługi ubezpieczenia samochodów w 2012r. Numer ogłoszenia: 411448-2011; data

Bardziej szczegółowo

Mateusz Kościelniak starszy specjalista w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych, aplikant radcowski

Mateusz Kościelniak starszy specjalista w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych, aplikant radcowski Mateusz Kościelniak starszy specjalista w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych, aplikant radcowski Odpowiedzialność za zdarzenia medyczne część 2 obowiązkowe ubezpieczenie podmiotów zobowiązanych do naprawienia

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Kancelaria Gospodarcza

Opracowanie: Kancelaria Gospodarcza Materiał do zajęć - opracowanie na potrzeby przedmiotu ZW2: przedsiębiorczość: własna firma na rynku, w ramach projektu STREFA ROZWOJU KOMPETENCJI: nowoczesny program przygotowywania studentów wydziału

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. projektów dokumentów rządowych, które wpłynęły do Ministerstwa Gospodarki. Uzgodnienia międzyresortowe 03-09.08.2015 r.

Informacja nt. projektów dokumentów rządowych, które wpłynęły do Ministerstwa Gospodarki. Uzgodnienia międzyresortowe 03-09.08.2015 r. Informacja nt. projektów dokumentów rządowych, które wpłynęły do Ministerstwa Gospodarki. Uzgodnienia międzyresortowe 03-09.08.2015 r. Projekty rozporządzeń Lp. Projekt odawca 1 MŚ Tytuł dokumentu Data

Bardziej szczegółowo

Akt prawny wydany na podstawie art. 118 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze. Wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r.

Akt prawny wydany na podstawie art. 118 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze. Wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r. ZMIANY W ZBIORZE W OKRESIE 01.01 25.02.2013 r. (ostatnio opublikowane: Dz. U. poz. 264 z dnia 25 lutego 2013 r. i M.P. poz. 100 z dnia 25 lutego 2013 r.) ARCHIWUM NOWE AKTY PRAWNE ZMIANY W PRZEPISACH UTRATA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

INFORMACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIV/92/2015 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 29 grudnia 2015 r. IN 1 INFORMACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI na rok Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2798 Warszawa, 30 marca 2004 r.

Druk nr 2798 Warszawa, 30 marca 2004 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-64-04 Druk nr 2798 Warszawa, 30 marca 2004 r. Pan Marek Borowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust.

Bardziej szczegółowo

Planowana ocena funkcjonowania reformy zawodów regulowanych w Polsce

Planowana ocena funkcjonowania reformy zawodów regulowanych w Polsce Planowana ocena funkcjonowania reformy zawodów regulowanych w Polsce Miłosz Rojek Ministerstwo Sprawiedliwości Forum Jednolitego Rynku Modernizacja dostępu do zawodów regulowanych Warszawa, 17 października

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów Departament Rozwoju Rynku Finansowego

Ministerstwo Finansów Departament Rozwoju Rynku Finansowego ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz Oferty. FORMULARZ OFERTY Oznaczenie Wykonawcy pełne nazwy wykonawcy/ów składających ofertę

Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz Oferty. FORMULARZ OFERTY Oznaczenie Wykonawcy pełne nazwy wykonawcy/ów składających ofertę Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz Oferty FORMULARZ OFERTY Oznaczenie Wykonawcy pełne nazwy wykonawcy/ów składających ofertę Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Krakowskie Centrum Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Akty prawne przegląd aktów normatywnych ustanowionych w czerwcu i lipcu 2014 r.

Akty prawne przegląd aktów normatywnych ustanowionych w czerwcu i lipcu 2014 r. Przegląd aktów normatywnych ustanowionych w czerwcu i lipcu 2014 r. (wykaz obejmuje akty prawne dotyczące elektryki lub z nią związane także w zakresie działających w niej podmiotów) 1. Ustawa z dnia 9

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w medycynie - obowiązek czy konieczność?

Ubezpieczenia w medycynie - obowiązek czy konieczność? Ubezpieczenia w medycynie - obowiązek czy konieczność? Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A. Janusz Szulik Członek Zarządu TU INTER Polska S.A. 1 1 Ubezpieczenia w medycynie: obowiązek czy konieczność?

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 7 Załącznik nr 1 do REJZAMPUB/41/2015 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie Adres siedziby: ul. Marszałkowska 24,00-576

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia.. 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia.. 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia.. 2011 r. Projekt z dnia 5 października 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą Na

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność za sprawozdawczość finansową firmy.

Odpowiedzialność za sprawozdawczość finansową firmy. Odpowiedzialność za sprawozdawczość finansową firmy. Agenda 1. Odpowiedzialność organów zarządzających i nadzorczych 1.1. Organy odpowiedzialne. 1.2. Pojęcie kierownika jednostki. 1.3. Zakres odpowiedzialności.

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:41:27 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:41:27 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.01.2017 godz. 13:41:27 Numer KRS: 0000525911 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRAWIDŁOWYCH ODPOWIEDZI DO ZESTAWU PYTAŃ TESTOWYCH NA EGZAMIN WSTĘPNY NA APLIKACJĘ ADWOKACKĄ I RADCOWSKĄ 25 WRZEŚNIA 2010 R.

WYKAZ PRAWIDŁOWYCH ODPOWIEDZI DO ZESTAWU PYTAŃ TESTOWYCH NA EGZAMIN WSTĘPNY NA APLIKACJĘ ADWOKACKĄ I RADCOWSKĄ 25 WRZEŚNIA 2010 R. WYKAZ PRAWIDŁOWYCH ODPOWIEDZI DO ZESTAWU PYTAŃ TESTOWYCH NA EGZAMIN WSTĘPNY NA APLIKACJĘ ADWOKACKĄ I RADCOWSKĄ 25 WRZEŚNIA 2010 R. nr pytania odpowiedź podstawa prawna 1. C 2. A 3. A 4. C 5. C 6. A 7.

Bardziej szczegółowo

Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli

Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Zakres ubezpieczenia PTU S.A. 1 PZU S.A. 2 Commercial Union 3 Hestia 4 Przedmiot ochrony Ochroną objęte są wypadki ubezpieczeniowe,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH I NORM OBOWIĄZUJĄCYCH w 107 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SPZOZ w Wałczu. Lp. Nazwa aktu prawnego Lokalizacja Uwagi

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH I NORM OBOWIĄZUJĄCYCH w 107 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SPZOZ w Wałczu. Lp. Nazwa aktu prawnego Lokalizacja Uwagi Lp. Nazwa aktu prawnego Lokalizacja Uwagi 1 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej t.j. Dz. U. 2013 poz.217 2 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI Ogólne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz z późn. zm.); 2.

GOSPODARKA ODPADAMI Ogólne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz z późn. zm.); 2. GOSPODARKA ODPADAMI Ogólne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz. 1243 z późn. zm.); 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001

Bardziej szczegółowo

Samorząd gospodarczy i zawodowy. PPwG 2016

Samorząd gospodarczy i zawodowy. PPwG 2016 Samorząd gospodarczy i zawodowy PPwG 2016 Tematyka Samorządy gospodarcze Samorządy zawodowe Udział pracowników w zarządzaniu 2 Pojęcie samorządu Podstawowe kategorie samorządów terytorialne, gospodarcze,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I 1. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków władz spółki kapitałowej - kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 66516000-0;

CZĘŚĆ I 1. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków władz spółki kapitałowej - kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 66516000-0; Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Pieczęć Zamawiającego) Znak sprawy: DZP 10/2011 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I 1. ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia... 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia... 2010 r. Projekt z dnia 15 stycznia 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia... 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy wykonujących zawód na terytorium Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Nazwa produktu pozycji taryfy

Nazwa produktu pozycji taryfy PEŁNOMOCNICTWO Akwizycyjne typu D AGENT Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie, ul. Hestii 1, 81-7 Sopot, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scrmits.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scrmits.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scrmits.pl Kielce: Usługi ubezpieczenia pojazdów samochodowych w 2014r. Numer ogłoszenia: 455704-2013;

Bardziej szczegółowo

ORGANY POMOCY PRAWNEJ. Autorzy: JACEK ZALEŚNY, PRZEMYSŁAW SZUSTAKIEWICZ. Rozdział 1. Zagadnienia terminologiczne Przemysław Szustakiewicz

ORGANY POMOCY PRAWNEJ. Autorzy: JACEK ZALEŚNY, PRZEMYSŁAW SZUSTAKIEWICZ. Rozdział 1. Zagadnienia terminologiczne Przemysław Szustakiewicz ORGANY POMOCY PRAWNEJ Autorzy: JACEK ZALEŚNY, PRZEMYSŁAW SZUSTAKIEWICZ Rozdział 1. Zagadnienia terminologiczne 1.1. Pojęcie pomocy prawnej 1.2. Nieodpłatna pomoc prawna 1.3. Pomoc sądowa 1.4. Międzynarodowa

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.09.2013 godz. 09:50:56 Numer KRS: 0000145932

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.09.2013 godz. 09:50:56 Numer KRS: 0000145932 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 02.09.2013 godz. 09:50:56 Numer KRS: 0000145932 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Kiedy, jaki dokument?

Kiedy, jaki dokument? Nr 129 (1278) 2005-07-08 Kiedy, jaki dokument? 4 lipca 2005 r. ogłoszono nowe rozporządzenie ministra finansów w sprawie składania wniosków o wpis albo zmianę wpisu do rejestru agentów ubezpieczeniowych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna

Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna Spis treści Postanowienia ogólne... 1 Przedmiot ubezpieczenia... 1 Zakres świadczeń... 1 4. Wyłączenia z zakresu udzielanej ochrony... 2 5. Umowa ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA BROKERA. prof. dr hab. Eugeniusz Kowalewski

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA BROKERA. prof. dr hab. Eugeniusz Kowalewski ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA BROKERA prof. dr hab. Eugeniusz Kowalewski I. OC BROKERA REŻIMY I. DELIKTOWY II. KONTRAKTOWY art. 415 i n. k.c. zasada winy udowodnionej domniemanej art. 471 i n. k.c. zasada winy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz Oferty. FORMULARZ OFERTY Oznaczenie Wykonawcy pełne nazwy wykonawcy/ów składających ofertę

Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz Oferty. FORMULARZ OFERTY Oznaczenie Wykonawcy pełne nazwy wykonawcy/ów składających ofertę Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz Oferty FORMULARZ OFERTY Oznaczenie Wykonawcy pełne nazwy wykonawcy/ów składających ofertę Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Krakowskie Centrum Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Umowa ubezpieczenia oprac. Tomasz A. Winiarczyk

Umowa ubezpieczenia oprac. Tomasz A. Winiarczyk Umowa ubezpieczenia oprac. Tomasz A. Winiarczyk ubezpieczenie urządzenie gospodarcze, zapewniające pokrycie pewnych potrzeb majątkowych, wywołanych u pewnych jednostek przez odznaczające się pewna prawidłowością

Bardziej szczegółowo

Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera

Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera /IMP/KP/RK/2015/12/94 Łódź, dnia 29 grudnia 2015r. REKOMENDACJA Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus nr 8 91-348 Łódź Dotycząca: Obowiązkowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Miejskiego Zakładu Komunikacji - Puławy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Znak sprawy 12/2015/KOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

Roszczenia bać się czy zarządzać? Prowadzący: Łukasz Zoń Dyrektor Biura Prawnego EIB SA radca prawny

Roszczenia bać się czy zarządzać? Prowadzący: Łukasz Zoń Dyrektor Biura Prawnego EIB SA radca prawny Roszczenia bać się czy zarządzać? Prowadzący: Łukasz Zoń Dyrektor Biura Prawnego EIB SA radca prawny Plan prezentacji I Statystyka na podstawie SPRAWOZDANIA z realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 października 2014 r. Poz. 1450 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH I NORM OBOWIĄZUJĄCYCH w 107 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH I NORM OBOWIĄZUJĄCYCH w 107 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SPZOZ w Wałczu Lp. Nazwa aktu prawnego Lokalizacja Uwagi 1 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Dz.U..2015.618 2 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych

Bardziej szczegółowo

Projekt załącznika do ustawy z dnia. (poz..) SEKTORY I PODSEKTORY DO CELÓW IDENTYFIKACJI OPERATORÓW USŁUG KLUCZOWYCH

Projekt załącznika do ustawy z dnia. (poz..) SEKTORY I PODSEKTORY DO CELÓW IDENTYFIKACJI OPERATORÓW USŁUG KLUCZOWYCH Projekt załącznika do ustawy z dnia. (poz..) SEKTORY I PODSEKTORY DO CELÓW IDENTYFIKACJI OPERATORÓW USŁUG KLUCZOWYCH Sektor Energetyka Podsektor (jeżeli występuje) Energia elektryczna Definicja z dyrektywy

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:26:29 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:26:29 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 02.09.2013 godz. 12:26:29 Numer KRS: 0000474926 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Zmiany w ustawie o usługach turystycznych w związku z powołaniem Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego

Zmiany w ustawie o usługach turystycznych w związku z powołaniem Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego Zmiany w ustawie o usługach turystycznych w związku z powołaniem Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego Lidia Winkler Departament Sportu i Turystyki Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Poznań,

Bardziej szczegółowo

- o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z projektami aktów wykonawczych.

- o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z projektami aktów wykonawczych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-149-09 Druk nr 2590 cz. 1 Warszawa, 14 grudnia 2009 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄD ZAWODOWY W POLSCE

SAMORZĄD ZAWODOWY W POLSCE SAMORZĄD ZAWODOWY W POLSCE Wykład 1 Dr Dominika Cendrowicz Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Rozdział I Konstytucji (art. 15 ust. 1): 1. przy decentralizacji następuje, obok

Bardziej szczegółowo