Projekt z dnia 14 lutego 2011 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt z dnia 14 lutego 2011 r."

Transkrypt

1 Projekt z dnia 14 lutego 2011 r. Stanowisko Rady Ministrów do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, oraz ustawy Prawo budowlane(druk nr 3394) Do najważniejszych zmian przewidzianych w projekcie ustawy o zmianie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, oraz ustawy Prawo budowlane, należy zniesienie obowiązku przynależności do izb architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (art. 5 ust 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1, ust. 3 pkt 1 projektu), oraz przekazanie uprawnień do przeprowadzania egzaminów na uprawnienia budowlane, nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego, uznawania kwalifikacji zawodowych, prowadzenia postępowań w sprawach odpowiedzialności zawodowej do kompetencji ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej. Nie ulega wątpliwości, że zmiany te są ze sobą ściśle powiązane. W przypadku wprowadzenia zasady dobrowolnej przynależności do izby samorządu zawodowego niezbędnym będzie dokonanie zmian w strukturze organizacyjnej administracji publicznej. Nie można bowiem wprowadzić przedmiotowej zasady nie dokonując jednocześnie zmian w sprawie nadawania uprawnień budowlanych, tytułu rzeczoznawcy budowlanego oraz przeprowadzania postępowania dyscyplinarnego. W zaproponowanej w poselskim projekcie ustawy zmianie art. 6 ww. ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623) w zakresie regulacji dotyczących obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej poszczególnych podmiotów, należy wskazać brak czytelności proponowanych regulacji oraz niezgodności systemowe propozycji z przepisami ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152, z późn. zm.). Przepisy tej ustawy zawierają normy, które regulują w sposób kompleksowy zagadnienie obowiązkowych ubezpieczeń. Zgodnie z art. 4 tej ustawy, ubezpieczeniami obowiązkowymi są:

2 1) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów; 2) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego; 3) ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych; 4) ubezpieczenia wynikające z przepisów odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską, nakładających na określone podmioty obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia. Należy wskazać, iż określenie wprost w ustawie obowiązkowości ubezpieczenia określonej grupy podmiotów, wiąże się z koniecznością zastosowania pozostałych norm dotyczących ubezpieczeń obowiązkowych odpowiedzialności cywilnej tzw. zawodowych (art. 22 ust. 2 w związku z art. 4 pkt 4 ww. ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz reguł przyjętych w innych ustawach zawodowych wprowadzających obowiązkowe ubezpieczenie OC - tj. koniecznością zapisania w ustawie wprowadzającej taki obowiązek delegacji upoważnienia ustawowego dla ministra właściwego do spraw instytucji finansowych do określenia szczegółowego zakresu ubezpieczenia, minimalnej sumy gwarancyjnej i terminu powstania obowiązku. Tymczasem proponowana w poselskim projekcie zmiana art. 6 ww. ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów wykreśla z ust. 3 obowiązującej ustawy przepis zawierający upoważnienie dla ministra właściwego do spraw instytucji finansowych do wydania aktu wykonawczego. Ponadto, mając na uwadze brzmienie zaproponowanego ust. 3 art. 6 przedmiotowej ustawy, nie jest zrozumiały przedmiot oraz zakres odesłania do przepisów art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane. Należy wskazać, iż przepis ten (tj. art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane, po uwzględnieniu proponowanej zmiany), także odsyła do odrębnych przepisów regulujących zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej OC za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Odnosząc się do propozycji zmiany art. 12 ust. 7 pkt 1 ustawy Prawo budowlane należy wskazać, iż przepis ten nie wskazuje podmiotów, których ma dotyczyć przedmiotowy obowiązek ubezpieczenia. Ponadto, mając na uwadze ww. regulacje systemowe dotyczące 2

3 ubezpieczeń obowiązkowych OC tzw. zawodowych, akty wykonawcze dotyczące tych ubezpieczeń powinny regulować jedynie szczegółowy zakres ubezpieczenia, minimalną sumę gwarancyjną i termin powstania obowiązku (bez wzorów zaświadczenia). W związku z powyższym wprowadzenie zmian w proponowanym kierunku oceniam negatywnie biorąc pod uwagę interes państwa i interes publiczny uznaję za właściwe utrzymanie aktualnego stanu prawnego. Wprowadzenie dobrowolności przynależności do izb samorządów zawodowych wiąże się nie tylko z konsekwencjami natury organizacyjnej, ale też finansowej. Spowoduje konieczność wydzielenia z budżetu państwa środków finansowych niezbędnych dla stworzenia całej struktury organizacyjnej zajmującej się organizacją i przeprowadzaniem egzaminów, nadawaniem uprawnień budowlanych, tytułu rzeczoznawcy budowlanego, uznawaniem kwalifikacji zawodowych cudzoziemcom oraz prowadzeniem postępowań w sprawach odpowiedzialności zawodowej. Dla realizacji tych zadań niezbędne będzie utworzenie zupełnie nowych struktur organizacyjnych i powiększenie obsady etatowej oraz technicznego wyposażenia nowopowstałych stanowisk pracy w urzędzie administracji rządowej. Projektowane zmiany sprowadzają się w zasadzie do przekazania większości zadań spoczywających dotychczas na izbach samorządu zawodowego do kompetencji właściwego ministra. Warto przy tym zaznaczyć, że wprowadzenie ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, obowiązującej od dnia 25 stycznia 2002 r., miało na celu dostosowanie polskiego prawodawstwa do prawodawstwa Unii Europejskiej w obszarach swobody przepływu osób" i swobody świadczenia usług", stwarzając podstawy prawne do wykonywania tych zawodów w Polsce przez cudzoziemców. Ustawodawstwo polskie nie zawierało wówczas przepisów nawiązujących do Dyrektywy 89/48/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r., dotyczącej ogólnego systemu uznawania dyplomów szkół wyższych uzyskanych po ukończeniu co najmniej trzyletniej nauki i praktyki, a także środków mających ułatwić rzeczywistą realizację prawa do swobodnego prowadzenia działalności gospodarczej oraz swobody świadczenia usług. Jako jedną z istotnych prerogatyw nowotworzonych samorządów zawodowych przewidziano przejęcie kompetencji administracji rządowej do prowadzenia postępowania i nadawania uprawnień budowlanych, a także do prowadzenia postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej. Zmiany w tym zakresie nie wywołały skutków finansowych dla budżetu państwa, ponieważ kompetencje wojewodów i organów nadzoru budowlanego dotyczące nadawania 3

4 uprawnień budowlanych i urbanistycznych, w tym postępowania kwalifikacyjnego wraz z egzaminem oraz prowadzenie spraw organizacyjnych wykonywane w ramach środków budżetowych, przejęły izby okręgowe działające w oparciu o środki własne. Należy również zwrócić uwagę, że wszelkie zmiany w systemie samorządów i ich kompetencji powinny być poprzedzone wnikliwą analizą pod kątem zachowania postanowień dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz. Urz. UE L 255 z r., z późn. zm.). Tymczasem poselski projekt ustawy zakładając przeniesienie większości przepisów dokonujących implementacji dyrektywy 2005/36/WE z ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów do ustawy Prawo budowlane, przyznaje jednocześnie ministrowi właściwemu ds. budownictwa zadania wykonywane obecnie przez organy samorządów zawodowych. Należy wskazać, że proponowane rozwiązania nie uwzględniają wszystkich konsekwencji likwidacji obowiązku przynależności do izb, a w razie ich przyjęcia mogą stanowić podstawę do zakwestionowania zgodności nowych przepisów z dyrektywą 2005/36/WE. Przykładowo, zgodnie z projektowanym art. 16 b ust. 13 ustawy Prawo budowlane, właściwy minister będzie potwierdzał autentyczność dyplomów, świadectw i innych dokumentów jedynie w odniesieniu do osób będących członkami izb, podczas gdy obowiązek ten powinien dotyczyć wszystkich osób, które uzyskały kwalifikacje do wykonywania zawodu architekta, inżyniera budownictwa lub urbanisty na terytorium RP. Należy w tym miejscu zauważyć, że ostatnia zmiana ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, dokonana w listopadzie 2008 r., podyktowana była wymogiem transpozycji tej dyrektywy do polskiego porządku prawnego. Załącznik VI do ww. dyrektywy 2005/36/WE zawiera opis dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji architektów uzyskane na podstawie praw nabytych zgodnie z art. 49 ust. 1. Są to prawa nabyte właściwe dla zawodów, które podlegają systemowi uznawania na podstawie koordynacji minimalnych wymogów w zakresie kształcenia. Informacja o konieczności posiadania wykształcenia oraz uprawnień budowlanych została zgłoszona przez Rzeczpospolitą Polską w procesie tworzenia tej dyrektywy, jako wymagania krajowe. A zatem jest istniejącym systemem prawnym w Rzeczpospolitej Polskiej. Zmiana tego systemu wymaga konieczności przeprowadzenia 4

5 procedury w Komisji Europejskiej dotyczącej doprowadzenia treści wspomnianego powyżej załącznika 6.6. do stanu zgodnego ze zmienionym systemem prawnym. W odniesieniu do propozycji wprowadzenia zasady dobrowolnej przynależności do izby samorządu zawodowego architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, należy nadmienić, że zgodnie z art. 17 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w drodze ustawy można tworzyć samorządy zawodowe, reprezentujące osoby wykonujące zawody zaufania publicznego i sprawujące pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony. Natomiast na mocy ust. 2 tego przepisu, można w drodze ustawy tworzyć również inne rodzaje samorządu. Samorządy te nie mogą jednak naruszać wolności wykonywania zawodu ani ograniczać wolności podejmowania działalności gospodarczej. Zatem, w świetle przepisów Konstytucji, funkcjonować mogą zarówno samorządy zawodowe, reprezentujące osoby wykonujące zawody zaufania publicznego, do których przynależność jest obowiązkowa, oraz inne rodzaje samorządu. Należy podkreślić, że reżim prawny obu samorządów nie jest identyczny. Z przepisu art. 17 ust. 1 Konstytucji wynika również, że ustawodawca może swobodnie powołać korporację zawodu zaufania publicznego. Ustawodawca może także w ramach m.in. art. 17 ust. 1 Konstytucji modyfikować kompetencje korporacji już istniejącej. Izby samorządu zawodowego architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów stanowią zatem organizacje, których celem jest m. in. czuwanie nad prawidłowym i zgodnym z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i urbanistycznej wykonywaniem czynności zawodowych, gdzie każdy z przynależnych członków podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej i zawodowej, zgodnie z przepisami ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów. Dotychczasowa działalność izb samorządowych w żadnym stopniu nie spowodowała ograniczenia liczby uprawnionych osób działających na rynku, jednocześnie zauważa się dążenie do zachowania wysokich standardów etycznych i profesjonalnych osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. W związku z tym nie znajduje się powodów do interwencji i zmiany reguł wprowadzając ograniczenia ich działalności. Projektowana zasada dobrowolnej przynależności do izb samorządów zawodowych może spowodować to, że izby, ze względu na konieczność opłacania składek członkowskich, będą zrzeszać jedynie niewielką część uprawnionych osób. Z uzasadnienia do projektu wynika bowiem, że znaczącym czynnikiem inicjującym wprowadzanie proponowanych zmian jest fakt, iż wpisanie na listę właściwej izby samorządu zawodowego wiąże się z 5

6 obowiązkiem uiszczania składek członkowskich. Należy jednak zwrócić uwagę, że koszty ponoszone solidarnie przez członków izb są na poziomie tak niskim w stosunku do stawek za ich usługi, że z całą pewnością fakt ich obowiązkowego uiszczania nie wpływa na konkurencyjność cen na rynku i obniżenie kosztów pracy osób zrzeszonych w izbach. Przede wszystkim zauważyć należy, iż zlikwidowanie obowiązkowej przynależności do samorządu zawodowego spowodowałoby z dużym prawdopodobieństwem drastyczne zmniejszenie liczby płacących składki członków, co z kolei skutkowałoby przerzuceniem kosztów związanych z funkcjonowaniem zawodu (np. koszty sądownictwa zawodowego) na resztę społeczeństwa, ponieważ większość osób wykonujących dany zawód pozostawałaby poza samorządem. Ponadto wobec osób niezrzeszonych nie będzie możliwości prowadzenia postępowań dyscyplinarnych i jedyną możliwością zadośćuczynienia za powstałe szkody będzie kosztowna i długotrwała droga sądowego dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, co także niepotrzebnie obciąży budżet państwa. Należy również zauważyć, że zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. z 2002 r. Nr 100, poz. 908 ) tytuł projektu ustawy powinien otrzymać brzmienie Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, oraz ustawy Prawo budowlane (druk 3394). Projekt ustawy powinien również zostać poprawiony pod względem legislacyjnym i redakcyjnym. Biorąc powyższe pod uwagę Rada Ministrów negatywnie opiniuje projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, oraz ustawy Prawo budowlane. 6

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw ma na celu wprowadzenie uregulowań, które w większym stopniu odpowiadają

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E a) wprowadzenie Potrzeba przyjęcia ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen i Systemie Informacji Wizowej wynika z członkostwa Polski w Unii

Bardziej szczegółowo

Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20

Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20 Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20 L.p. 1 Przepis, którego dotyczy uwaga Uwaga ogólna Zgłaszający uwagę Treść uwagi Projektowana ustawa wdraża

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października

UZASADNIENIE. - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października UZASADNIENIE Potrzeba nowelizacji ustawy o transporcie drogowym wynika z obowiązku wdrożenia do polskiego porządku prawnego niektórych przepisów wynikających z pakietu drogowego trzech rozporządzeń Unii

Bardziej szczegółowo

Stan prawny ubezpieczeń obowiązkowych

Stan prawny ubezpieczeń obowiązkowych Polska Izba Ubezpieczeń Stan prawny ubezpieczeń obowiązkowych w Polsce [wykaz z komentarzem] Redaktor naukowy: Eugeniusz Kowalewski 1 Stan prawny ubezpieczeń obowiązkowych w Polsce [wykaz z komentarzem]

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE UWAG DO PROJEKTU ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym - uzgodnienia międzyresortowe (Ministerstwa oraz urzędy centralne)

ZESTAWIENIE UWAG DO PROJEKTU ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym - uzgodnienia międzyresortowe (Ministerstwa oraz urzędy centralne) Lp. Przepis Zgłaszający uwagę Uwaga ogólna RCL Treść uwagi 1. Należy przede wszystkim zauważyć, iż zgodnie z ugruntowanym stanowiskiem Trybunału Konstytucyjnego art. 68 ust. 2 Konstytucji RP nakłada na

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy

UZASADNIENIE. Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy UZASADNIENIE Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy Projekt ustawy o publicznym transporcie zbiorowym wychodzi naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom społecznym w zakresie transportu zbiorowego i jednocześnie

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Niektóre przepisy prawa polskiego powinny zostać dostosowane do postanowień Umowy między Wspólnotą Europejską i Państwami Członkowskimi z jednej strony a Konfederacją Szwajcarską

Bardziej szczegółowo

2. Charakterystyka projektu ustawy rzeczywisty stan oraz wskazanie różnic pomiędzy dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym

2. Charakterystyka projektu ustawy rzeczywisty stan oraz wskazanie różnic pomiędzy dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym Wersja z 16.03.2015 UZASADNIENIE 1. Potrzeba i cel projektu ustawy Projekt ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 marca 2008 r. członkowskich Unii Europejskiej. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 18 marca 2008 r. członkowskich Unii Europejskiej. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/29 USTAWA z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 1), 2) członkowskich Unii Europejskiej Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2008 r.

Bardziej szczegółowo

1. POTRZEBA I CEL WYDANIA KODEKSU BUDOWLANEGO.

1. POTRZEBA I CEL WYDANIA KODEKSU BUDOWLANEGO. 1. POTRZEBA I CEL WYDANIA KODEKSU BUDOWLANEGO. Budownictwo jest jednym z największych działów gospodarki. Biorąc pod uwagę 2012 i 2013 rok, w strukturze Produktu Krajowego Brutto budownictwo stanowi ok.

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA 2005/36/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych

DYREKTYWA 2005/36/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych 2005L0036 PL 01.01.2007 001.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B DYREKTYWA 2005/36/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Z A Ł O Ż E N I A P R O J E K T U U S T A W Y O ZMIANIE USTAWY PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE I. WPROWADZENIE. 1. Aktualny stan stosunków społecznych

Z A Ł O Ż E N I A P R O J E K T U U S T A W Y O ZMIANIE USTAWY PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE I. WPROWADZENIE. 1. Aktualny stan stosunków społecznych Z A Ł O Ż E N I A P R O J E K T U U S T A W Y O ZMIANIE USTAWY PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE I. WPROWADZENIE 1. Aktualny stan stosunków społecznych W ostatnich latach, w stosunkach społecznych i gospodarczych,

Bardziej szczegółowo

W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy należy uzupełnić publikatory zmian.

W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy należy uzupełnić publikatory zmian. Lp. Przepis Zgłaszający uwagę 1 Uwaga ogólna Ministerstwo Finansów 2 Uwaga ogólna Ministerstwo Spraw Zagranicznych 3 Uwaga ogólna Instytut Ochrony Środowiska Treść uwagi W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projekt ustawy o likwidacji Głównego Inspektoratu Inspekcji Handlowej, zmianie ustawy o Inspekcji Handlowej oraz niektórych innych ustaw zakłada zlikwidowanie funkcjonującego na

Bardziej szczegółowo

W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: Art. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 12 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 4) prowadzenie

Bardziej szczegółowo

I. PROCES LEGISLACYJNY

I. PROCES LEGISLACYJNY I. PROCES LEGISLACYJNY 1.1. Inicjatywa ustawodawcza Jakub Bennewicz, Wojciech Białończyk, Łukasz Kasiak 1.1.1. Prawo inicjatywy ustawodawczej 1.1.1.1. Podmioty posiadające prawo inicjatywy ustawodawczej

Bardziej szczegółowo

Propozycje zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych

Propozycje zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych Propozycje zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych Urząd Zamówień Publicznych grudzień 2011 rok Spis treści I. Kierunki zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych...s.4 II. Część szczegółowa propozycji

Bardziej szczegółowo

Druk nr 3019 Warszawa, 15 grudnia 2014 r.

Druk nr 3019 Warszawa, 15 grudnia 2014 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Druk nr 3019 Warszawa, 15 grudnia 2014 r. Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie

Bardziej szczegółowo

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Uwagi o stwierdzonych nieprawidłowościach i lukach w prawie PIERWSZY PREZES SĄDU NAJWYŻSZEGO Uwagi o stwierdzonych nieprawidłowościach i lukach w prawie WYDAWCA: Sąd Najwyższy

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia. Polskiej ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem

USTAWA. z dnia. Polskiej ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem USTAWA Projekt z dnia o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy służb policyjnych, granicznych i celnych, sporządzonej w Zgorzelcu dnia

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 2012 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1)

Ustawa z dnia 2012 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt z dnia 18 września 2012 r. Ustawa z dnia 2012 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości uwagi na tle działalności HFPC

Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości uwagi na tle działalności HFPC Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości Barbara Grabowska Współpraca: dr Adam Bodnar, Michał Szwast 1 Warszawa, czerwiec 2014 r. 1. Wprowadzenie Od połowy 2010 r. w Helsińskiej Fundacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA STANU KONKURENCJI W KRAJOWYM SEKTORZE USŁUG PROFESJONALNYCH

RAPORT Z BADANIA STANU KONKURENCJI W KRAJOWYM SEKTORZE USŁUG PROFESJONALNYCH RAPORT Z BADANIA STANU KONKURENCJI W KRAJOWYM SEKTORZE USŁUG PROFESJONALNYCH ARCHITEKT INŻYNIER BUDOWLANY Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Departament Analiz Rynku Kwiecień 2010 DAR-401-02/06/NS

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 2 kwietnia 2003 r. Sygn. akt K 13/02 * W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Trybunał Konstytucyjny w składzie:

WYROK z dnia 2 kwietnia 2003 r. Sygn. akt K 13/02 * W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Trybunał Konstytucyjny w składzie: 28 WYROK z dnia 2 kwietnia 2003 r. Sygn. akt K 13/02 * W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Trybunał Konstytucyjny w składzie: Marek Safjan przewodniczący Jerzy Ciemniewski Wiesław Johann Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska

Bardziej szczegółowo

Plan wdrażania dla dokumentu Polityka migracyjna Polski stan obecny i postulowane działania

Plan wdrażania dla dokumentu Polityka migracyjna Polski stan obecny i postulowane działania Plan wdrażania dla dokumentu Polityka migracyjna Polski stan obecny i postulowane działania Wersja stanowiąca załącznik do uchwały Zespołu do Spraw Migracji z dnia 18 grudnia 2013r. Opracowano na podstawie

Bardziej szczegółowo

AUDYT ZEWNĘTRZNY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO A WIARYGODNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA

AUDYT ZEWNĘTRZNY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO A WIARYGODNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA AUDYT ZEWNĘTRZNY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO A WIARYGODNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II Wydział Nauk Społecznych AUDYT ZEWNĘTRZNY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO A WIARYGODNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

ZASADY DIALOGU SPOŁECZNEGO

ZASADY DIALOGU SPOŁECZNEGO RADA MINISTRÓW ZASADY DIALOGU SPOŁECZNEGO DOKUMENT PROGRAMOWY RZĄDU PRZYJĘTY PRZEZ RADĘ MINISTRÓW W DNIU 22 PAŹDZIERNIKA 2002 R. Warszawa, 22 października 2002 r. Spis treści ROZDZIAŁ I WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów DZIAŁ I. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/77 USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. 1), 2) o ochronie konkurencji i konsumentów DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa warunki rozwoju i ochrony konkurencji oraz zasady

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia... o instytucjach dialogu społecznego

Ustawa z dnia... o instytucjach dialogu społecznego Ustawa z dnia... o instytucjach dialogu społecznego Rozdział 1 Cele i kompetencje Rady Dialogu Społecznego Art. 1. 1. Tworzy się Radę Dialogu Społecznego, zwaną dalej Radą, jako organ właściwy w sprawach

Bardziej szczegółowo