ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH NACZELNEJ IZBY LEKARSKIEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH NACZELNEJ IZBY LEKARSKIEJ"

Transkrypt

1 ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH NACZELNEJ IZBY LEKARSKIEJ Warszawa, dnia 3 października 2013 r. Informacja nt. obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej lekarz i lekarza dentysty oraz podmiotu leczniczego porównanie czterech ubezpieczeń Od 1 stycznia 2012 r. na lekarzach i lekarza dentystach oraz podmiotach leczniczych ciąży jeden obowiązek ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Obowiązek ten został wprowadzony przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej i ciąży na podmiotach leczniczych, lekarzach i lekarzach dentystach oraz pielęgniarkach i położnych wykonujących zawód w ramach praktyki zawodowej, której formy zostały określone w tej ustawie. W niniejszym materiale odniesiono się jedynie do ubezpieczenia lekarzy i lekarzy dentystów oraz podmiotów leczniczych (zakładów opieki zdrowotnej). Przed dniem 1 stycznia 2012 r. w systemie prawnym funkcjonowały trzy różne obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Historycznie rzecz ujmując pierwszym takim obowiązkowym ubezpieczeniem wprowadzonym w przepisach prawnych w stosunku do lekarzy i lekarzy dentystów oraz zakładów opieki zdrowotnej było ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu przyjmującego zamówienie na udzielania świadczeń zdrowotnych. Obowiązek ten wynikał z ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.). Z art tej ustawy wynikało, że minister, centralny organ administracji rządowej, wojewoda, jednostka samorządu terytorialnego oraz samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej mogą udzielić zamówienia na świadczenia zdrowotne, m.in.: 1) niepublicznemu zakładowi opieki zdrowotnej, w zakresie zadań określonych w statucie tego zakładu; 2) lekarzowi lub lekarzowi dentyście wykonującemu zawód w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki na zasadach określonych w odrębnych przepisach; 3) grupowej praktyce lekarskiej, prowadzącej działalność na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Naczelna Izba Lekarska, ul. Jana Sobieskiego 110, Warszawa tel , fax

2 Przyjmujący zamówienie ponosili odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy udzielaniu świadczeń w zakresie udzielonego zamówienia (solidarnie z udzielającym zamówienia) i w tym zakresie podlegali obowiązkowi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (art. 35 ust. 6 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej). Szczegółowy zakres ubezpieczenia, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną określało rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu przyjmującego zamówienie na świadczenia zdrowotne (Dz. U. Nr 283, poz. 2825). Mianowicie zgodnie z rozporządzeniem ubezpieczeniem były objęte szkody wyrządzone przez działanie lub zaniechanie ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, podczas udzielania świadczeń zdrowotnych na podstawie umowy o udzielenie zamówienie na świadczenia zdrowotne. Jako wypadek ubezpieczeniowy, powodujący powstanie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, przyjęto tutaj moment zaistnienia zdarzenia (działania lub zaniechania), będącego źródłem szkody. Ten rodzaj triggera jest zgodny z ogólną zasadą przyjętą później w odniesieniu do obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 392, z późn. zm.). Z ubezpieczania podmiotu przyjmującego zamówienie wyłączone były szkody: 1) polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia; 2) powstałe w wyniku nałożenia kar umownych; 3) powstałe wskutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru. W rozporządzeniu wskazano także wyraźnie, że nie ma możliwości umownego ograniczenia przez zakład ubezpieczeń wypłaty odszkodowań. Odnośnie do momentu powstania obowiązku ubezpieczenia przyjmującego zamówienie przewidziano, że powstaje on najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, od którego podmiot przyjmujący zamówienie na świadczenia zdrowotne obowiązany jest, na podstawie umowy o udzielenie zamówienia, do wykonywania zadań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w zakresie udzielonego zamówienia. Minimalna suma gwarancyjna dla lekarzy, lekarzy dentystów i zakładów opieki zdrowotnej była ustalona na kwotę euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki objęte są umową ubezpieczenia OC. Kolejno wprowadzanym obowiązkowym ubezpieczeniem było ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy (czyli m.in. zakładu opieki zdrowotnej, grupowej praktyki lekarskiej oraz lekarza lub lekarza dentysty wykonującego zawód w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej), który podpisał z Narodowym Funduszem Zdrowia umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Obowiązek ten wynikał z art. 136b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), który stanowił, że świadczeniodawca udzielający świadczeń opieki zdrowotnej podlega obowiązkowi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Szczegółowy zakres ubezpieczenia, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną określało rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie obowiązkowego 2

3 ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2008 r. Nr 3, poz. 10). Przepisy rozporządzenia przewidywały, że ubezpieczeniem tym jest objęta odpowiedzialność cywilna świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej, za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, podczas udzielania świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Analogicznie do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu przyjmującego zamówienie został określony trigger (act committed), zakres szkód wyłączonych z ubezpieczenia, a także brak możliwości umownego ograniczenia wypłaty odszkodowań. Analogicznie określono także moment powstania obowiązku ubezpieczenia (nie później niż w dniu poprzedzającym dzień, w którym świadczeniodawca obowiązany jest na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, do wykonywania świadczeń opieki zdrowotnej). Taka sama była również minimalna suma ubezpieczenia na jedno zdarzenie (tj euro), jednakże w odróżnieniu od ubezpieczenia podmiotu przyjmującego zamówienie - dodatkowo określono minimalną sumę gwarancyjną na wszystkie zdarzenia, których skutki zaistniały w okresie ubezpieczenia, a mianowicie wskazano kwotę euro. Powyższe dwa obowiązki ubezpieczeniowe odnosiły się do szkód wyrządzonych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w oparciu o różne podstawy prawne, stąd jeżeli lekarz wykonujący praktykę lekarską lub zakład opieki zdrowotnej byli świadczeniodawcami (udzielali świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia) i jednocześnie przyjmującymi zamówienie (podpisali umowę o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne np. z samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej) mieli obowiązek posiadać zarówno ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przyjmującego zamówienie, jak i ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy. Trzecim obowiązkiem ubezpieczeniowym był obowiązek ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy i lekarzy dentystów wprowadzony art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Przepis ten stanowił, że lekarz, lekarz dentysta wykonujący zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 1) w zakładzie opieki zdrowotnej, 2) w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej lub grupowej praktyki lekarskiej - podlega obowiązkowi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności zawodowych. W ustawie zapisano, że przepis nakładający na lekarzy i lekarzy dentystów obowiązek ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie narusza przepisów art. 120 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (art. 48a ust. 2). To sformułowanie było podstawą powstania dwóch sprzecznych stanowisk dotyczących zakresu podmiotowego tego ubezpieczenia, tj. czy lekarze i lekarze dentyści zatrudnieni w zakładzie opieki zdrowotnej na podstawie umowy o pracę podlegają temu obowiązkowi. Zwolennicy objęcia tym ubezpieczeniem także lekarzy pracowników powoływali się na brzmienie art. 48a ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, który wprost stanowił, że lekarz wykonujący zawód w zakładzie opieki zdrowotnej podlega obowiązkowi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Natomiast 3

4 przeciwnicy, powołując się na art. 48a ust. 2 ustawy, podnosili, że takie ubezpieczenie pracownikowi nie jest potrzebne, bo jego odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy wykonywaniu zawodu jest regulowana przepisami Kodeksu pracy (jego odpowiedzialność jest ograniczona do wysokości 3-miesięcznej pensji, a w przypadku szkody wyrządzonej umyślnie obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nie ma zastosowania). Ponadto w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty wyraźnie wskazano, że powyższy obowiązek nie dotyczy czynności zawodowych, których obowiązek ubezpieczenia wynika z przepisów o zakładach opieki zdrowotnej oraz przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Tak więc z mocy wyraźnego przepisu ustawowego, lekarz lub lekarz dentysta wykonujący zawód w formie indywidualnej lub grupowej praktyki zawodowej, który udzielał świadczeń komercyjnie oraz jako świadczeniodawca i ponadto przyjmujący zamówienie miał obowiązek posiadania trzech ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej obejmującej szkody wyrządzone przy udzielaniu poszczególnych świadczeń zdrowotnych. Szczegółowy zakres ubezpieczenia, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjna określało rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy i lekarzy dentystów wykonujących zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 515). Rozporządzenie wskazywało, że przedmiotowym ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna lekarzy i lekarzy dentystów wykonujących zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w zakładzie opieki zdrowotnej, w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej lub grupowej praktyki lekarskiej, za szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem ubezpieczonego, które miało miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, przy wykonywaniu czynności zawodowych. Analogicznie do ubezpieczenia oc przyjmującego zamówienie i ubezpieczenia oc świadczeniodawcy określono trigger (act committed), brak możliwości umownego ograniczenia wypłaty odszkodowań i moment powstania obowiązku ubezpieczenia (nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania czynności zawodowych). Do wyłączeń z ubezpieczenia analogicznych jak w obu wyżej wskazanych ubezpieczeniach, dodano jeszcze jedno, a mianowicie wskazano, że ubezpieczenie to nie obejmuje szkód wyrządzonych przez ubezpieczonego po pozbawieniu go prawa wykonywania zawodu, a także w okresie zawieszenia prawa wykonywania zawodu, chyba że szkoda jest następstwem wykonywania zawodu przed pozbawieniem prawa wykonywania zawodu lub zawieszenia. Podniesiona natomiast została minimalna suma gwarancyjna, która została uzależniona od rodzaju udzielanych świadczeń zdrowotnych. W odniesieniu do jednego zdarzenia i wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia nie dłuższym niż 12 miesięcy, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, suma ta wynosiła równowartość w złotych: 1) euro w odniesieniu do lekarza i lekarza dentysty wykonujących zawód w zakresie specjalizacji w następującej dziedzinie medycyny: a) anestezjologia i intensywna terapia, b) położnictwo i ginekologia, c) wszystkie chirurgie, d) neonatologia, e) onkologia kliniczna, f) ortopedia i traumatologia narządu ruchu, 4

5 g) urologia, h) otorynolaryngologia, i) okulistyka, j) medycyna ratunkowa; 2) euro w odniesieniu do lekarza dentysty, z wyłączeniem lekarza dentysty wykonującego zawód w zakresie specjalizacji w następującej dziedzinie medycyny: a) chirurgia stomatologiczna, b) chirurgia szczękowo-twarzowa; 3) euro w odniesieniu do lekarza niewymienionego w pkt 1. Jeżeli lekarz lub lekarz dentysta wykonywał zawód w zakresie więcej niż jednej specjalizacji, to dla ustalenia minimalnej sumy gwarancyjnej przyjmowało się specjalizację, dla której była ustalona najwyższa minimalna suma gwarancyjna. Z dniem 1 stycznia 2012 r. powyższe trzy obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zostały zniesione przez ustawę o działalności leczniczej. Jednocześnie z tym dniem ustawa o działalności leczniczej wprowadziła obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przez podmioty wykonujące działalność leczniczą, tj. przez: 1) podmioty lecznicze (zdefiniowane w art. 4 ust. 1 ustawy) - w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy, 2) lekarzy i lekarzy dentystów wykonujących zawód w formie indywidualnej praktyki lekarskiej w art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy, 3) lekarzy i lekarzy dentystów wykonujących zawód w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej w art. 18 ust. 2 w zw. z ust. 1 pkt 5 ustawy, 4) lekarzy i lekarzy dentystów wykonujących zawód w formie indywidualnej praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania w art. 18 ust. 3 w zw. z ust. 1 pkt 5 ustawy, 5) lekarzy i lekarzy dentystów wykonujących zawód w formie indywidualnej praktyki lekarskiej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem w art. 18 ust. 4 w zw. z ust. 1 pkt 5 ustawy, 6) lekarzy i lekarzy dentystów wykonujących zawód w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania w art. 18 ust. 5 w zw. z ust. 1 pkt 5 ustawy, 7) lekarzy i lekarzy dentystów wykonujących zawód w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem - art. 18 ust. 6 w zw. z ust. 1 pkt 5 ustawy, 8) lekarzy i lekarzy dentystów wykonujących zawód w ramach grupowej praktyki lekarskiej - w art. 18 ust. 7 w zw. z ust. 1 pkt 5 ustawy. Ubezpieczeniem została objęta odpowiedzialność cywilna podmiotu wykonującego działalność leczniczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za szkody, będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych, wyrządzone działaniem lub zaniechaniem ubezpieczonego, które miało miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej. W przeciwieństwie do zniesionych obowiązków ubezpieczeniowych ciążących na przyjmującym zamówienie i świadczeniodawcy obecnie obowiązujące przepisy nakładają obowiązek ubezpieczenia na podmioty lecznicze niezależnie od źródeł finansowania udzielanych świadczeń, tak więc również podmioty lecznicze, które nie są świadczeniodawcami, lub przyjmującymi zamówienie, mają obowiązek posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Obowiązek ubezpieczenia został więc 5

6 rozszerzony na wszystkie podmioty lecznicze i związany jest z samym faktem udzielania świadczeń zdrowotnych. Jednocześnie należy stwierdzić, że obowiązek ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej został zawężony w stosunku lekarzy i lekarzy dentystów. Obecnie obowiązek ubezpieczenia ciąży wyłącznie na lekarzach i lekarzach dentystach, którzy wykonują zawód w formie praktyki lekarskiej, natomiast lekarza i lekarze dentyści wykonujący zawód w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego (czy to na podstawie umowy zlecenia, czy umowy o pracę) nie mają ustawowego obowiązku posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Szczegółowy zakres ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. Nr 293, poz. 1729). Porównując obecne ubezpieczenie do zniesionych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej należy wskazać, że w ubezpieczeniu tym analogicznie określono trigger (act committed), brak możliwości umownego ograniczenia wypłaty odszkodowań i moment powstania obowiązku ubezpieczenia (najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania działalności leczniczej). Szkody wyłączone z ubezpieczenia określono analogicznie jak w ubezpieczeniu oc lekarzy i lekarzy dentystów, z tym, że ubezpieczenie to nie obejmuje szkód wyrządzonych przez podmiot wykonujący działalność leczniczą po pozbawieniu lub w okresie zawieszenia prawa do prowadzenia działalności leczniczej (a nie wyrządzonych przez ubezpieczonego po pozbawieniu go prawa wykonywania zawodu jak w przypadku oc lekarzy i lekarzy dentystów). Ponadto w rozporządzeniu przewidziano, że ubezpieczenie obejmuje szkody będące następstwem zabiegów chirurgii plastycznej lub zabiegów kosmetycznych, jeśli są udzielane w przypadkach będących następstwem wady wrodzonej, urazu, choroby lub następstwem jej leczenia. Natomiast minimalna suma gwarancyjna na jedno zdarzenie odpowiada najwyższej minimalnej sumie gwarancyjnej ustalonej dla ubezpieczenia lekarzy i lekarzy dentystów ( euro), ale podwyższono sumę gwarancyjną w odniesieniu do wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia. Minimalna suma gwarancyjna ustalona w rozporządzeniu dla poszczególnych podmiotów wykonujących działalność leczniczą kształtuje się następująco: 1) euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju: szpitalne stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne; 2) euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC: a) podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju: ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, a także innego rodzaju niż szpitalne stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, b) lekarza lub lekarza dentysty wykonującego działalność leczniczą w jednej z prawnie wskazanych form praktyk indywidualnych, c) lekarza lub lekarza dentysty wykonującego działalność leczniczą w formie spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej jako grupowa praktyka lekarska Jeżeli dany podmiot wykonujący działalność leczniczą wykonuje więcej niż jeden rodzaj działalności leczniczej albo wykonuje działalność leczniczą w więcej niż jednej formie, wysokość minimalnej sumy gwarancyjnej ubezpieczenia tego podmiotu stanowi 6

7 równowartość najwyższej minimalnej sumy gwarancyjnej określonej dla wykonywanych rodzajów działalności leczniczej albo form wykonywanej działalności leczniczej. Porównanie powyższych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej zostało przedstawione również w tabeli załączonej do niniejszej informacji, Małgorzata Brzozowska-Kruczek radca prawny 7

Uwagi w przedmiocie aktualnego obowiązkowego ubezpieczenia OC lekarzy i lekarzy dentystów prowadzących działalność leczniczą

Uwagi w przedmiocie aktualnego obowiązkowego ubezpieczenia OC lekarzy i lekarzy dentystów prowadzących działalność leczniczą Uwagi w przedmiocie aktualnego obowiązkowego ubezpieczenia OC lekarzy i lekarzy dentystów prowadzących działalność leczniczą W aktualnym stanie prawnym zasady i ramy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

dr Małgorzata Serwach, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Łódzki

dr Małgorzata Serwach, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Łódzki UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU PRZYJMUJĄCEGO ZAMÓWIENIE NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE, ŚWIADCZENIODAWCY ORAZ INNYCH OSÓB UDZIELAJĄCYCH TAKICH ŚWIADCZEŃ dr Małgorzata Serwach, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA LEKARZY

UBEZPIECZENIA LEKARZY BIULETYN INFORMACYJNY 1 Koleżanki i Koledzy Tradycyjnie, w Wasze ręce trafia specjalny numer Biuletynu Informacyjnego Beskidzkiej Izby Lekarskiej w całości poświęcony ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA MEDYCZNE 2012

UBEZPIECZENIA MEDYCZNE 2012 Tytuł prezentacji UBEZPIECZENIA MEDYCZNE 2012 Oferta INTER Polska dla środowiska medycznego Małgorzata Ziółkowska - Oddział w Katowicach Śląska Izba Lekarska, 23 stycznia 2012r. Dla ułatwienia przyswojenia

Bardziej szczegółowo

Diana Renata Bożek. Odpowiedzialność za nieudane transplantacje: perspektywa cywilnoprawna i ubezpieczeniowa

Diana Renata Bożek. Odpowiedzialność za nieudane transplantacje: perspektywa cywilnoprawna i ubezpieczeniowa Diana Renata Bożek Odpowiedzialność za nieudane transplantacje: perspektywa cywilnoprawna i ubezpieczeniowa Wprowadzenie Przeszczepy narządów, choć nie budzą już może takich dyskusji jak jeszcze kilkadziesiąt

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (grupa Z6 i Z7)

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (grupa Z6 i Z7) WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (grupa Z6 i Z7) Wniosek nr... do polisy nr... UWAGA! istnieje możliwość wielokrotnego wyboru przy wykonywaniu zawodu lekarza, pielegniarki,

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób sporządzających świadectwa charakterystyki energetycznej - Doradca Energetyczny

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób sporządzających świadectwa charakterystyki energetycznej - Doradca Energetyczny Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób sporządzających świadectwa charakterystyki energetycznej - Doradca Energetyczny Od 1 stycznia 2009 roku weszły w życie przepisy dotyczące obowiązku sporządzania

Bardziej szczegółowo

PANACEUM. Nowe światło i cienie. nr 7 8 (155) lipiec sierpień 2010. Od redakcji. nr 7 8 (155) lipiec sierpień 2010

PANACEUM. Nowe światło i cienie. nr 7 8 (155) lipiec sierpień 2010. Od redakcji. nr 7 8 (155) lipiec sierpień 2010 PANACEUM nr 7 8 (155) lipiec sierpień 2010 Pismo Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi 93-005 Łódź, ul. Czerwona 3, www.oil.lodz.pl biuro@oil.lodz.pl Wydawca Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi Komisja Informacyjno-Wydawnicza

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych dla klienta korporacyjnego

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych dla klienta korporacyjnego Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych dla klienta korporacyjnego ustalone uchwałą nr UZ/424/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Definicje. warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej farmaceutów

Postanowienia ogólne. Definicje. warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej farmaceutów Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych, osób wykonujących zawód lekarza, pielęgniarki oraz inny zawód medyczny dla klienta indywidualnego, małego i średniego przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Nr ID Pośrednika Imię i nazwisko lub nazwa pośrednika Numer ID O.W.C.A. Dane jednostki INTER Polska S.A.

Nr ID Pośrednika Imię i nazwisko lub nazwa pośrednika Numer ID O.W.C.A. Dane jednostki INTER Polska S.A. WNIOSKOPOLISA Seria LM nr Wnioskopolisa ubezpieczenia dla Lekarzy CENTRUM ZGŁASZANIA SZKÓD 0801 888 99 lub 88 (dla połączeń z tel. kom.) (godz. 09:00 1:00, od poniedziałku do piątku) odszkodowanie@interpolska.pl

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących zawód medyczny

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących zawód medyczny Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących zawód medyczny Z Tobą od A do Z Spis treści Postanowienia ogólne...1 Definicje...1 Przedmiot i zakres ubezpieczenia...1 Wyłączenia

Bardziej szczegółowo

PRAWO O WOLONTARIACIE

PRAWO O WOLONTARIACIE Opracował: Stanisław Kłak PRAWO O WOLONTARIACIE 1. Podstawy prawne wolontariatu Działalność wolontariuszy w Polsce reguluje: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej architektów praktyczne aspekty odpowiedzialności zawodowej

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej architektów praktyczne aspekty odpowiedzialności zawodowej Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej architektów praktyczne aspekty odpowiedzialności zawodowej Robert Popielarz Ubezpieczenia Grup Zawodowych www.iexpert.pl iexpert.pl Spółka Akcyjna., ul. Nowoursynowska

Bardziej szczegółowo

Prywatne dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne

Prywatne dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne dr Małgorzata Paszkowska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Prywatne dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne WPROWADZENIE Rynek usług medycznych w Polsce jest finansowany w świetle prawa głównie

Bardziej szczegółowo

Projekt 28.09.2006 r. USTAWA. z dnia... 2006 r.

Projekt 28.09.2006 r. USTAWA. z dnia... 2006 r. Projekt 28.09.2006 r. USTAWA z dnia... 2006 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T A W A. z dnia

Projekt U S T A W A. z dnia Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 marca 2013 r. Poz. 392 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 8 lutego 2013 r.

Warszawa, dnia 26 marca 2013 r. Poz. 392 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 8 lutego 2013 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2013.03.26 11:06:12 +01'00' DZIENNIK USTAW v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 marca 2013 r. Poz. 392 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie odpłatnych (komercyjnych) świadczeń zdrowotnych w dziedzinie w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o. Nr KRS: 0000352784 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Druk nr 3416 Warszawa, 28 października 2004 r.

Druk nr 3416 Warszawa, 28 października 2004 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-182-04 Druk nr 3416 Warszawa, 28 października 2004 r. Szanowny Panie Marszałku, Pan Józef Oleksy Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

GENERALNA UMOWA UBEZPIECZENIOWA

GENERALNA UMOWA UBEZPIECZENIOWA GENERALNA UMOWA UBEZPIECZENIOWA POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W DZIEDZINIE UBEZPIECZENIA CZŁONKÓW PZŁ OD ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I NASTĘPSTW NIESZCZEŚLIWYCH WYPADKÓW (Tekst jednolity) zawarta w dniu 4.03.2OO5

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej architektów

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej architektów Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej architektów Mecenas Maciej Dittmajer Bogna Błażejowska HANZA BROKERS Sp. z o.o., 00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5 tel. (022) 827 99 30, fax (022) 827 98 11 e-mail:

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Przedmiotowa regulacja wynika z konieczności jednoznacznego uregulowania kwestii pokrywania kosztów leczenia ponoszonych przez podmioty zobowiązane do finansowania świadczeń opieki

Bardziej szczegółowo

Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 205, poz.1210).

Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 205, poz.1210). Zagadnienia praktyczne dotyczące stosowania niektórych przepisów ustawy dnia 19 sierpnia 2011 r. nowelizującej ustawę o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK na tle przepisów intertemporalnych Dualizm

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie zawodu logopedy w Polsce

Wykonywanie zawodu logopedy w Polsce Wykonywanie zawodu logopedy w Polsce Mgr Maciej Gibiński Centrum Doradcze Prawa Medycznego e-amil: mgibinski@cdpm.pl tel.: 883-925-879 Adres: Kasprowicza 14, 31-523 Kraków Wstęp W opracowaniu została podjęta

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.),

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej. (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej. (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.03.124.1151 USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa warunki wykonywania działalności w zakresie

Bardziej szczegółowo

1). Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

1). Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 1 1. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI. 1). Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego

Bardziej szczegółowo

Stan prawny ubezpieczeń obowiązkowych

Stan prawny ubezpieczeń obowiązkowych Polska Izba Ubezpieczeń Stan prawny ubezpieczeń obowiązkowych w Polsce [wykaz z komentarzem] Redaktor naukowy: Eugeniusz Kowalewski 1 Stan prawny ubezpieczeń obowiązkowych w Polsce [wykaz z komentarzem]

Bardziej szczegółowo