ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI"

Transkrypt

1 ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na prowadzenie obsługi rozliczeń finansowo-księgowych projektu Podniesienie kompetencji Kapitału Ludzkiego MakoLab SA drogą do wzrostu konkurencyjności współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z umową o dofinansowanie nr UDA-POKL /09-00 z 1 czerwca 2010r. Okres realizacji projektu: r r. 2. Nazwa i adres Zamawiającego: MakoLab SA, ul. Demokratyczna 46, Łódź 3. Podstawa prawna: Zasada konkurencyjności w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na obsłudze rozliczeń finansowo księgowych projektu określonego w pkt. I.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki wykonania zawiera Zał.1 i Zał. 4 do niniejszego Zapytania III TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Zamówienie będzie realizowane od dnia podpisania umowy do dnia r. Zamawiający przewiduje podpisanie umowy w czerwcu 2010 r. IV WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE PRZEDMIOTOWYCH WARUNKÓW A WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy spełniają następujące warunki: 1. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny oraz ekonomiczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonywania usługi zgodnie z przedmiotem zamówienia; Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony w przypadku łącznego spełnienia przez Wykonawcę następujących warunków: a. posiadania uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, b. posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych na kwotę minimum EURO,

2 c. doświadczenia w zakresie rozliczania realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) wyrażającego się obsługą co najmniej 3 projektów w ramach tego programu o łącznej wartości nie mniejszej niż 2 mln złotych, w tym co najmniej 1 projektu z działania o wartości nie mniejszej niż 850 tys. zł. 2. nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. B DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE WARUNKÓW 1. Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia dokumentów potwierdzających uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. 2. Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Wykaz usług rozliczania projektów w ramach PO KL zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 3. V KRYTERIA OCENY OFERTY, TRYB OCENY, SPOSÓB OBLICZANIA CENY 1. Zamawiający wybierze do realizacji zamówienia Wykonawcę, którego oferta spełnia łącznie następujące warunki: a. uzyska najwyższą liczbę punktów, b. spełnia warunki określone w pkt. IV A, c. nie będzie podlegała odrzuceniu. 2. Poszczególne oferty będą oceniane przez Zamawiającego według podanego niżej kryterium: Cena oferty - /C/ Za cenę oferty przyjmuje się cenę netto prowadzenia obsługi przez okres realizacji projektu podaną w formularzu ofertowym. Punkty za to kryterium przyznawane będą na podstawie cen wykonania przedmiotu zamówienia podanych w złożonych przez Wykonawców formularzach ofertowych wg wzoru: Cmin C = x 100 Cx gdzie: Cmin najniższa cena brutto spośród złożonych ofert (w złotych), Cx cena brutto oferty badanej (w złotych). Znaczenie kryterium przy ocenie oferty wynosi 100%. 3. W celu weryfikacji warunku, o którym mowa w pkt. IV A lit. 1c, Zamawiający zastrzega sobie prawo kontaktu z kierownikami projektów wskazanych przez Oferenta w Załączniku W przypadku nie wybrania Wykonawcy (np. brak ofert, odrzucenie ofert) Zamawiający dopuszcza możliwość ponownego rozpoczęcia procedury zapytania ofertowego. W przypadku braku dokumentów wymaganych w pkt. IV B lub VI.1 Zamawiający może wezwać do uzupełnienia brakującego dokumentu w wyznaczonym terminie. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Zapytaniu Ofertowym, o czym poinformuje Oferentów najpóźniej w terminie dwóch dni przed upływem terminu składania ofert oraz zamieści informację na stronie oraz w swojej siedzibie.

3 VI OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Ofertę należy sporządzić wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. Do oferty należy dołączyć: a. dokumenty wymienione w pkt. IV B Zapytania; b. pełnomocnictwo do reprezentowania, o ile ofertę składa pełnomocnik, jeśli nie wynika ono z odpisu z właściwego rejestru albo z zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 2. Nie dołączenie do oferty któregokolwiek dokumentu, o którym mowa w ust. 1 spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem pkt. V.3. VII MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 1. Ofertę należy złożyć nie później niż 22 czerwca 2010 r. do godziny 15.00, w formie pisemnej pocztą, kurierem lub osobiście pod adres Biura Projektu: MakoLab SA, ul. Niciarniana 2/6, Łódź. Oferta musi być złożona w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie z dopiskiem OFERTA na prowadzenie rozliczeń finansowo-księgowych projektu. O ważności składanej oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do Biura Projektu. 2. Oferta winna być przygotowana w języku polskim, czytelnie, w jednym egzemplarzu. Cena oferty musi być podana w złotych. 3. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 4. Oferta powinna zawierać pieczęć nagłówkową Oferenta, jego podpis. Załączone kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone przez Oferenta za zgodność z oryginałem, a oświadczenie załącznik nr 2 podpisany w oryginale. VIII OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA 1. Zamawiający sporządzi pisemny protokół postępowania i wyboru najkorzystniejszej oferty. 2. Wykonawcy, którzy złożą oferty zostaną zawiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z podaniem uzasadnienia. Informacja o wyborze oferty zostanie upubliczniona poprzez zamieszczenie jej w siedzibie Zamawiającego oraz na jego stronie internetowej IX PRZESŁANKI ODRZUCENIA OFERTY Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 1) jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego, 2) zostanie złożona po terminie składania ofert,

4 4) będzie zawierała rażąco niską cenę (przedmiotowa przesłanka zostanie spełniona, gdy cena oferty będzie niższa minimum o 20% od kwoty którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia), 5) będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów, 6) nie będzie zawierała wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów lub oświadczeń z zastrzeżeniem ust. V pkt. 3. X UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA Zamawiający unieważni postępowanie, gdy: a) cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, b) postępowanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy, c) wszystkie oferty zostaną odrzucone. XI ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY lub WZÓR UMOWY Wzór umowy stanowi Załącznik nr 4. XII KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM Osobą upoważnioną do kontaktu ze strony Zamawiającego jest: Pani Teresa Zientalska, Kierownik Projektu, tel.: Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 Formularz oferty, Załącznik nr 3 Wykaz usług rozliczania projektów w ramach PO KL Załącznik 4 - wzór umowy Łódź, 15 czerwca 2010 r. W imieniu Zamawiającego Teresa Zientalska Kierownik Projektu Podniesienie kompetencji Kapitału Ludzkiego MakoLab SA drogą do wzrostu konkurencyjności.

5 Załącznik 1 do zapytania ofertowego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Nazwa usługi Prowadzenie obsługi rozliczeń finansowo-księgowych projektu Podniesienie kompetencji Kapitału Ludzkiego MakoLab SA drogą do wzrostu konkurencyjności współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z umową o dofinansowanie nr UDA-POKL /09-00 z 1 czerwca 2010r. 2. Obowiązki Wykonawcy: a) prowadzenie rozliczeń finansowo-księgowych projektu, o którym mowa w ust. 1; b) rozliczanie projektu zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji projektu (przedstawionym we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu) oraz harmonogramem płatności; c) prowadzenie dokumentacji finansowo - księgowej projektu zgodnie z postanowieniami umowy, i jej systematyczne gromadzenie w miejscu określonym przez Zamawiającego; d) przygotowywanie i koordynacja korespondencji finansowo - księgowej np. wnioskowanie o płatność, sprawozdania (w tym z udzielonej pomocy publicznej), oraz inne czynności związane z projektem do Instytucji Pośredniczącej i innych instytucji nadzorujących i biorących udział w realizacji projektu; e) bieżąca kontrola wydatkowania środków projektu zgodnie z planem finansowym projektu, wprowadzanie zmian w planie finansowym zgodnie z podjętymi uchwałami; f) przechowywanie i archiwizowanie dokumentów księgowych zgodnie z obowiązującymi przepisami; g) ewidencja na kontach syntetycznych i analitycznych projektu oraz na kontach pozabilansowych; h) prowadzenie rejestru środków trwałych w projekcie, zakładanie kart i książki środków trwałych, sporządzanie planu amortyzacji; i) wprowadzanie do ewidencji księgowej zakupu pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych; j) kontrola księgowanych kosztów projektu pod kątem wydatków kwalifikowanych; k) sprawdzanie i podpisywanie dokumentów pod względem formalno-rachunkowym; l) wnioskowanie o wprowadzenie kont syntetycznych i analitycznych oraz prowadzenie klasyfikacji budżetowej do projektu; m) współpraca w przygotowywaniu wszelkich dokumentów do ZUS;

6 n) sporządzanie wymaganych wydruków do projektu; o) przetwarzanie danych osobowych w odpowiednim zakresie - zgodnie z postanowieniami umowy; p) przekazywanie Zamawiającemu sprawozdań miesięcznych z przebiegu wykonywania przedmiotu umowy; q) udostępnianie dokumentacji projektu instytucjom uprawnionym do przeprowadzania kontroli i audytu; r) opisywanie faktur, rachunków i innych dokumentów finasowo-księgowych zgodnie z obowiązującymi wytycznymi w zakresie wydatkowania i rejestrowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i programu Operacyjnego Kapitał Ludzki m.in. dekretacja księgowa i wskazanie klasyfikacji budżetowej.

7 Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego... pieczęć Wykonawcy O F E R T A na prowadzenie obsługi rozliczeń finansowo-księgowych projektu pn. Podniesienie kompetencji Kapitału Ludzkiego MakoLab SA drogą do wzrostu konkurencyjności Pełna nazwa i siedziba Wykonawcy:... Telefon... Fax... adres poczty elektronicznej:... Regon... NIP... Imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów roboczych z Zamawiającym:... w imieniu swoim i reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że: 1. zapoznaliśmy się z warunkami zawartymi w zapytaniu ofertowym i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, przedmiot zamówienia będzie wykonywany zgodnie z opisem stanowiącym zał.1 do zapytania ofertowego 2. oferujemy wykonanie usługi będącej przedmiotu zamówienia za: cenę netto:.. zł (słownie: złotych) podatek VAT..zł; cena brutto..zł 3. wszystkie wymagane w niniejszym postępowaniu oświadczenia składamy ze świadomością odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń w celu uzyskania korzyści majątkowych, 4. dołączony do Zapytania projekt umowy (Załącznik nr 4) został przez nas zaakceptowany i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na proponowanych warunkach, uzupełnionych propozycjami ofertowymi w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 5. nie zalegamy z uiszczeniem podatków oraz opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, 6. spełniamy warunki określone w Zapytaniu ofertowym tj.: posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny oraz ekonomiczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.... podpis reprezentanta wykonawcy/pełnomocnika

8 Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego WYKAZ ROZLICZANYCH PROKEKTÓW W RAMACH PO KL Oświadczamy, że wykonywaliśmy bądź wykonujemy usługi rozliczania poniższych projektów w ramach PO KL (projekt w ramach działania proszę podać na pierwszym miejscu) BENEFICJENT (nazwa, adres, kierownik projektu, tel. kontaktowy) NAZWA PROJEKTU DZIAŁANIE WARTOŚĆ PROJEKTU (tys. zł) CZAS TRWANIA PROJEKTU (od do ) Miejscowość, data.. Podpis Wykonawcy

9 Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego Umowa Nr. (wzór) zawarta w Łodzi w dniu r. pomiędzy: 1. Makolab S.A. z siedzibą w Łodzi przy ul. Demokratycznej 46, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , Kapitał zakładowy ,00 zł (wpłacony i pokryty w całości), NIP , REGON: , Zarząd w składzie: Wojciech Zieliński - Prezes Zarządu, Mirosław Sopek - Wiceprezes Zarządu, reprezentowaną przez:. zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM a 2... z siedzibą. zarejestrowaną pod numerem KRS:. NIP..;. reprezentowaną przez. zwaną dalej WYKONAWCĄ o następującej treści: 1 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonywania usługę prowadzenia obsługi rozliczeń finansowo-księgowych projektu pn. Podniesienie kompetencji Kapitału Ludzkiego MakoLab SA drogą do wzrostu konkurencyjności. Projekt jest realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr umowy: UDA-POKL /09-00 z 01 czerwca 2010 r. w okresie od r. do r. (dalej zwanego projekt ). Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2. Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Usługa obsługi rozliczeń finansowo-księgowych Projektu obejmuje w szczególności: 2

10 a) prowadzenie rozliczeń finansowo-księgowych projektu, o którym mowa w 1 ust. 1, b) rozliczanie projektu zgodnie z przyjętym harmonogramem jego realizacji (przedstawionym we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu) oraz harmonogramem płatności, c) prowadzenie dokumentacji finansowo - księgowej projektu zgodnie z postanowieniami umowy, i jej systematyczne gromadzenie w miejscu określonym przez Zamawiającego; d) przygotowywanie i koordynacja korespondencji finansowo - księgowej np. wnioskowanie o płatność, sprawozdania (w tym z udzielonej pomocy publicznej), oraz inne czynności związane z projektem do Instytucji Pośredniczącej i innych instytucji nadzorujących i biorących udział w realizacji projektu, e) bieżąca kontrola wydatkowania środków projektu zgodnie z planem finansowym projektu, wprowadzanie zmian w planie finansowym zgodnie z podjętymi uchwałami, f) przechowywanie i archiwizowanie dokumentów księgowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, g) ewidencja na kontach syntetycznych i analitycznych projektu oraz na kontach pozabilansowych, h) prowadzenie rejestru środków trwałych w projekcie, zakładanie kart i książki środków trwałych, sporządzanie planu amortyzacji, i) wprowadzanie do ewidencji księgowej zakupu pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, j) kontrola księgowanych kosztów projektu pod kątem wydatków kwalifikowanych, k) sprawdzanie i podpisywanie dokumentów pod względem formalno-rachunkowym, l) wnioskowanie o wprowadzenie kont syntetycznych i analitycznych oraz prowadzenie klasyfikacji budżetowej do projektu, m) współpraca w przygotowywaniu wszelkich dokumentów do ZUS, n) sporządzanie wymaganych wydruków do projektu, o) przetwarzanie danych osobowych w odpowiednim zakresie - zgodnie z postanowieniami umowy, p) przekazywanie Zamawiającemu sprawozdań miesięcznych z przebiegu wykonywania przedmiotu umowy, q) udostępnianie dokumentacji projektu instytucjom uprawnionym do przeprowadzania kontroli i audytu, r) opisywanie faktur, rachunków i innych dokumentów finasowo-ksiegowych zgodnie z obowiązującymi wytycznymi w zakresie wydatkowania i rejestrowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i programu Operacyjnego Kapitał Ludzki m.in. dekretacja księgowa i wskazanie klasyfikacji budżetowej.

11 3 TERMINY i MIEJSCE REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 1. Termin realizacji umowy określa się od dnia jej podpisania do dnia r. 2. W przypadku zmiany harmonogramu realizacji projektu (w szczególności wydłużenia czasu trwania projektu) Wykonawca zobowiązany jest pełnić swoją funkcję do czasu zakończenia realizacji projektu. 3. Wykonawca zobowiązuje się dokonać rozliczenia końcowego projektu aż do czasu zatwierdzenia tego rozliczenia przez Instytucję Pośredniczącą, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 4. Wykonywanie zleconych usług świadczonych przez Wykonawcę odbywa się w siedzibie Wykonawcy Wykonawca oświadcza, że posiada stosowne uprawnienia, kwalifikacje, doświadczenie zawodowe oraz wykształcenie osób zatrudnionych po stronie Wykonawcy zapewniające świadczenie usług objętych niniejszą umową na najwyższym poziomie, w sposób staranny i sumienny, według standardów i norm w tym zakresie stosowanych. 2. Wykonawca oświadcza, iż dysponuje polisą ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych na kwotę. EURO i zobowiązuje się do utrzymania polisy o nie mniejszej wartości przez cały okres obowiązywania umowy Przy świadczeniu usług objętych niniejszą umową Wykonawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych uczestników Projektu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz zachowania w tajemnicy informacji służbowych Zamawiającego uzyskanych w związku z wykonywaniem umowy. 2. Wykonawca zapewnia, ze w trakcie obowiązywania niniejszej umowy, jak i również po jej ustaniu, zachowa pełną poufność w stosunku do wszystkich informacji wynikających z tej umowy Wykonując przedmiot umowy, Wykonawca zobowiązuje się do terminowego, starannego i profesjonalnego działania.

12 2. Wykonawca zobowiązuje się, że wszelkie materiały i dokumenty, w których posiadanie wejdzie w związku z wykonaniem prac objętych umową, są i pozostaną własnością Zamawiającego. Wykonawca zwróci je Zamawiającemu nie później niż w dniu rozwiązania umowy lub wygaśnięcia umowy i rozliczenia końcowego Projektu zatwierdzonego przez Instytucję Pośredniczącą. 3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania umowy oraz przechowywania wszelkich dokumentów dotyczących projektu w siedzibie Zamawiającego. 7 WYNAGRODZENIE 1. Za wykonanie usług, o których mowa w niniejszej umowie Zamawiający zapłaci Wykonawcy łączne wynagrodzenie netto w wysokości zł (słownie:.. złotych). Wynagrodzenie płatne będzie ryczałtem w wysokości. złotych netto plus obowiązujący podatek VAT w okresach miesięcznych. 2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 3. Podstawą wypłaty wynagrodzenia miesięcznego będzie faktura VAT wystawiana przez Wykonawcę. 4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie przelewem na konto Wykonawcy wskazany w fakturze VAT w terminie do 7 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego. 5. W przypadku, gdy Instytucja Pośrednicząca (dalej IP) odmówi uznania za koszt kwalifikowany Projektu całości lub części wynagrodzenia Wykonawcy za określony okres z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Wykonawcy (np. notoryczne składanie błędnych wniosków o płatność) wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie pomniejszone o część uznaną za koszt niekwalifikowany. W takim przypadku Wykonawca pomniejszy kolejne płatności ryczałtowe lub zwróci Zamawiającemu kwotę, która została przez IP uznana za koszt niekwalifikowany. 6. Zamawiający posiada nr NIP. nadany przez Urząd Skarbowy Łódź oraz REGON... 8

13 Wykonawca może podzlecić wykonania części przedmiotu umowy osobie trzeciej wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego. 9 ROZWIĄZANIE UMOWY 1. Poza wypadkami przewidywanymi w Kodeksie Cywilnym Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia następujących okolicznościach: a) w przypadku rażącego nienależytego wykonywania przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy po wcześniejszym wezwaniu przez Zamawiającego do zaprzestania naruszeń i wyznaczenia dodatkowego nie krótszego niż 14 dni terminu. b) w przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji Wykonawcy 2. Poza wypadkami przewidywanymi w Kodeksie Cywilnym Wykonawcy przysługuje prawo rozwiązania umowy z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia następujących okolicznościach: a) W przypadku zalegania z zapłatą przez Zamawiającego przez okres dłuższy niż 30 dni od upływu terminu płatności, Zleceniobiorca ma prawo wypowiedzieć umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia pod warunkiem wezwania Zleceniodawcy do dobrowolnej zapłaty zaległości i wyznaczenia dodatkowego terminu, który nie może być krótszy niż 14 dni, z wyłączeniem sytuacji gdy opóźnienie w płatności, jest spowodowane zwłoką w regulowaniu płatności przez instytucję wdrażającą projekt. b) w przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji Zamawiającego 3. Rozwiązanie umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie. 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1-2 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części przedmiotu umowy. 10 Strony zastrzegają, że nie będą przenosić bez swojej zgody (wzajemnej) wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. 11 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeksu cywilnego.

14 12 Ewentualne spory wynikłe przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 13 Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 14 Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy. Zamawiający Wykonawca

INFORMACJE OGÓLNE. Okres realizacji projektu: 01.06.2010 r. 31.05.2012 r. 2. Nazwa i adres Zamawiającego:

INFORMACJE OGÓLNE. Okres realizacji projektu: 01.06.2010 r. 31.05.2012 r. 2. Nazwa i adres Zamawiającego: ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH Programista Android (całościowy) (kod: AL-ANDROID- COMPLETE) ORAZ MS Excel (przekrojowy) ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH Z ZAKRESU RED HAT i inne ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH Z ZAKRESU RED HAT i inne ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH Z ZAKRESU RED HAT i inne ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na zakup usług szkoleniowych z zakresu RED HAT i inne

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 29 F193 Dokument chroniony prawem autorskim Supra Brokers Sp. z o. o. Wrocław, dnia 30.01.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy PUP-PA-3402/37/JD/2012 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie: E-biznes zakładanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy : PZD/T-04/272/02/2012 ZAMAWIAJĄCY : Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku 09-100 Płońsk, ul. Płocka 101 NIP 567-15-41-458 REGON 130382558 tel.(23) 662 20 44 fax (23) 662 20 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców

Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców Wrocław, dnia 28 stycznia 2015 r. Numer referencyjny postępowania: Z/10/2014 Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie pozaustawowym o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem, na terenie województwa mazowieckiego, w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej Warszawa, dn.26.01.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej W ramach projektu Gminy Brochów, Czosnów, Iłów, Sochaczew, Teresin dobrze rządzone nr POKL.05.02.01-00-078/11-00

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 29.04.2011 r. Nr postępowania: 10/1.18/2011

Warszawa, dn. 29.04.2011 r. Nr postępowania: 10/1.18/2011 Warszawa, dn. 29.04.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA: wynajem sali konferencyjnej wraz z usługą cateringową oraz noclegową w ramach projektu systemowego 1.18 Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy BFZ4b-073-PU-35/2012 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup usług Microsoft Software Assurance i bezterminowej licencji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny ul. M. Skłodowskiej-Curie 3A 80-210 Gdańsk www.gumed.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Przedmiot zamówienia: Dostawa wraz z transportem

Bardziej szczegółowo

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401 Zapytanie ofertowe nr 05/AE/2013 na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu szkoleń branżowych informatycznych w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: ZK/02/SKU/2012 Kielce, dnia 2012-12-10 ZAPROSZENIE

Numer sprawy: ZK/02/SKU/2012 Kielce, dnia 2012-12-10 ZAPROSZENIE ----------Projekt Szkoły kreatywnych umysłów jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszy Społecznego Numer sprawy: ZK/02/SKU/2012 Kielce, dnia 2012-12-10 Z A T W

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczegółowe Warunki Konkursu

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczegółowe Warunki Konkursu Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Certyfikat Akredytacyjny 9122.ZESP ISO 9001:2008 Szczegółowe Warunki Konkursu na świadczenia zdrowotne w zakresie badań tomografii komputerowej

Bardziej szczegółowo

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok Strona1 ZAMAWIAJĄCY: Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wsparcie analityczne i merytoryczne w ramach podnoszenia

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo