Kozienice, ul. Radomska 23. tel , Zapytanie ofertowe Nr.1/2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "26-900 Kozienice, ul. Radomska 23. tel. 601 217 102, www.lgdkozienice.pl. Zapytanie ofertowe Nr.1/2014"

Transkrypt

1 Zapytanie ofertowe Nr.1/2014 STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PUSZCZA KOZIENICKA Z dnia ZAMAWIAJĄCY: 1 STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PUSZCZA KOZIENICKA ul. Radomska 23, Kozienice Tel.: (48) KRS ; NIP ; Regon ZAPYTANIE OFERTOWE NA OBSŁUGĘ FINANSOWO-KSIĘGOWĄ I KADROWĄ Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Puszcza Kozienicka Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Puszcza Kozienicka, ul. Radomska 23, Kozienice zaprasza do złożenia oferty, zgodnie z poniższymi wymaganiami: Postępowanie prowadzone jest w oparciu o Procedurę przyjętą przez Stowarzyszenie Lokalną Grupę Działania Puszcza Kozienickiej w związku z realizacją umowy o warunkach i sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata ; oś IV: Leader finansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. PRZEDMIOT ZAPYTANIA OFERTOWEGO: Przedmiotem zapytania ofertowego jest świadczenie usług polegających na stałej, kompleksowej obsłudze finansowo-księgowej i kadrowej Stowarzyszenia LGD Puszcza Kozienicka, jako podmiotu nie prowadzącego działalności gospodarczej. Zakres obowiązków Wykonawcy: 1) Prowadzenie pełnej księgowości zgodnie z aktualnymi przepisami prawa, w tym: - sporządzanie i aktualizacja planów kont dostosowanych do potrzeb Stowarzyszenia

2 - prowadzenie wyodrębnionej księgowości dla działania 431 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja - oraz innych działań realizowanych z udziałem środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata ; 2) Sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa, przygotowywanie dokumentacji do US) 3) sporządzanie list płac oraz dokumentacji dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i dla pracowników Zleceniodawcy; 4) sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych w zakresie podatku dochodowego, zgodnych ze stanem wynikającym z zapisów księgowych; 5) przekazywanie dokumentacji, deklaracji i innych dokumentów, do których sporządzania Zleceniobiorca jest obowiązany, uprawnionym podmiotom w terminach wynikających z przepisów prawa; 6) utrzymywanie stałego kontaktu z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędami Skarbowymi oraz GUS w celu zapewnienia prawidłowej obsługi księgowej Zleceniodawcy; 7) wykonywanie obowiązków sprawozdawczych ustalonych przez GUS; 8) tworzenie warunków dla przestrzegania ścisłej dyscypliny finansowej i budżetowej Stowarzyszenia; 9) należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów księgowych, ksiąg rachunkowych i sprawozdań finansowych; 10) bieżące, prawidłowe prowadzenie księgowości Stowarzyszenia z zastosowaniem racjonalnej organizacji pracy i techniki przetwarzania danych; 11) dokonywanie zamknięcia rocznego ksiąg oraz sporządzanie wymaganych zasadami rachunkowości sprawozdań finansowych, w tym GUS; 12) sporządzanie w obowiązującym terminie deklaracji i wykazów dla celów organów podatkowych i ZUS; 13) udostępnianie ksiąg oraz dokumentów finansowych do kontroli sprawowanej przez uprawnione organy kontrolne; 14) prowadzenie ewidencji środków trwałych i tabel amortyzacyjnych; 15) prowadzenie systematycznej kontroli wewnętrznej dokumentów księgowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 16) sporządzanie pism związanych z działalnością finansowo-księgową Stowarzyszenia, 17) przygotowywanie wszelkich dokumentów związanych z przebiegiem zatrudnienia, w szczególności umów o pracę i świadectw pracy; 2

3 18) sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem formalnorachunkowym; 19) służenie bieżącym doradztwem w zakresie księgowym i podatkowym wynikającym z działalności LGD Puszcza Kozienicka ; 20) przygotowanie danych niezbędnych do opracowania planów finansowych i budżetów rocznych; 21) prowadzenie innych spraw zleconych przez Zarząd LGD. 3 Forma zatrudnienia: - umowa zlecenie lub umowa o pracę w wymiarze 1/4 etatu TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 01 luty czerwca 2015 Miejsce i sposób realizacji zamówienia: siedziba Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Puszcza Kozienicka ul. Radomska 23, Kozienice. Świadczenie usług finansowo-księgowych i kadrowych w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych odbywać się będzie przy pomocy programów komputerowych, będących własnością Zamawiającego, zakupionych ze środków finansowych z budżetu Unii Europejskiej. Zamawiający udostępni Wykonawcy wskazane programy komputerowe w swojej siedzibie w celu świadczenia usług księgowych. WARUNKI UDZIAŁU WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: Posiadają kwalifikacje i uprawnienia niezbędne do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U r. Nr 152 poz. 1223); Kandydat zobowiązany jest złożyć listu motywacyjnego oraz cv wraz z wymaganymi w konkursie dokumentami: 1) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, 2) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, 3) dokumenty poświadczające staż pracy, 4) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

4 5) złożą oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby niniejszego postępowania danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 4 Uwaga: Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez uprawnionego (-ych) przedstawiciela (-lii) wykonawcy podpisującego ofertę. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT ORAZ OTWARCIA OFERT: Oferty należy składać lub przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 stycznia 2015roku do godz. 16:00. Decyduje data wpływu ofert do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Puszcza Kozienicka na adres: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Puszcza Kozienicka ul. Radomska 23, Kozienice w zamkniętych kopertach z dopiskiem: Oferta na obsługę finansowo-księgową i kadrową Stowarzyszenia LGD Puszcza Kozienicka. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Stowarzyszenia LGD Puszcza Kozienicka w dniu 16 stycznia 2015 r. o godz. 17:00. Ofertę należy złożyć we wskazanym terminie, korzystając z formularza ofertowego załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. załączonego Etapy konkursu: Złożenie dokumentów przez Kandydatów do r. Rozmowa kwalifikacyjna, Ogłoszenie wyników r. na stronie internetowej Kryteria oceny ofert : Cena 60 % Doświadczenie i kwalifikacje 40 %

5 Zamawiający może zamknąć postępowanie bez dokonania wyboru, jeżeli: 1) nie złożono 2 ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu; 2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 5 Informacje dodatkowe: 1) oferty, które wpłyną do Stowarzyszenia LGD Puszcza Kozienicka niekompletne lub po terminie składania ofert, nie będą rozpatrywane; 2) wykonawcom, którzy nie zostali wybrani zostaną zwrócone dokumenty ofertowe; 3) po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający ogłosi wynik na stronie internetowej oraz skontaktuje się z Oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę w celu omówienia szczegółów, nie później niż w terminie 14 dni od dnia wyboru Wykonawcy albo zakończenia postępowania przypadku, gdy w jego wyniku nie doszło do wyboru Wykonawcy. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Irena Bielawska Prezes Zarządu Stowarzyszenia LGD Puszcza Kozienicka, w godz. 10:00-16:00, Tel. (48) , lub Tel adres Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasada konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych. Zapytanie jest wysyłane do potencjalnych oferentów, oraz zamieszczone na stronie internetowej celem wybrania najkorzystniejszej oferty. Zapytanie ofertowe służy rozeznaniu rynku i nie zobowiązuje Stowarzyszenia LGD "Puszcza Kozienicka" do złożenia Zamówienia. W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Prezes Zarządu Irena Bielawska

6 Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego Nr Nazwa wykonawcy miejscowość i data OFERTA 1. Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące obsługi finansowoksięgowej i kadrowej Stowarzyszenia LGD Puszcza Kozienicka, zgodnie z wymaganiami określonymi w Zapytaniu ofertowym oferuję cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia (wynagrodzenie miesięczne) w wysokości :... zł brutto. 2. Ponadto oświadczam, iż: a) zobowiązuję się do wykonywania obsługi finansowo-księgowej i kadrowej LGD Puszcza Kozienicka w okresie od 01 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2015 r., zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia: b) posiadam kwalifikacje i uprawnienia niezbędne do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U r. Nr 152 poz. 1223); c) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia; d) akceptuję termin i warunki realizacji usługi; e) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niniejszego postępowania, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.);... /data i podpis Wykonawcy/

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na prowadzenie obsługi rozliczeń finansowo-księgowych

Bardziej szczegółowo

Data: 23 grudnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/DWES/OST/FFW/2014. Świadczenie usług księgowych dla Podmiotów Ekonomii Społecznej

Data: 23 grudnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/DWES/OST/FFW/2014. Świadczenie usług księgowych dla Podmiotów Ekonomii Społecznej Fundacja Fundusz Współpracy, ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa tel.: +48 22 4509 810, fax: +48 22 4509 803, cofund@cofund.org.pl, www.cofund.org.pl NIP: 526-000-54-68 REGON: 002179760 KRS: 0000112576

Bardziej szczegółowo

WERSJA GRUDZIEŃ 2013 r.

WERSJA GRUDZIEŃ 2013 r. REGULAMIN BIURA Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Łęgów Odrzańskich 1. 1. Niniejszy regulamin określa ramowy zakres działania Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Łęgów Odrzańskich,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Zakres zadań Komisji Przyznającej Dotacje:

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Zakres zadań Komisji Przyznającej Dotacje: ZAPYTANIE OFERTOWE DRUGI NABÓR EKSPERTÓW ZEWNĘTRZNYCH DO PRACY W KOMISJI PRZYZNAJĄCEJ DOTACJE W RAMACH PROGRAMU MARKA LOKALNA SZANSĄ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA SZLACHECKIM SZLAKU W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 2/2013 z dnia 27.05.2013r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie ogłasza nabór na wolne stanowisko

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Warszawa, dnia 20.01.2014 r. Portalwymiany.pl Sp. z o.o. ul. Ostródzka 74G 03-289 Warszawa. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na:

Zamawiający: Warszawa, dnia 20.01.2014 r. Portalwymiany.pl Sp. z o.o. ul. Ostródzka 74G 03-289 Warszawa. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: Zamawiający: Warszawa, dnia 20.01.2014 r. Portalwymiany.pl Sp. z o.o. ul. Ostródzka 74G 03-289 Warszawa zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIG.8.1/02 Niniejsze zapytanie

Bardziej szczegółowo

Projekt innowacyjny współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt innowacyjny współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE (znak sprawy: 06-2014/7.2.1POKL) na: świadczenie obsługi księgowej w ramach projektu pt. KALKULATOR KOSZTÓW ZANIECHANIA wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań na Mazowszu w zakresie polityki

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA ZAPYTANIE OFERTOWE

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA ZAPYTANIE OFERTOWE Strona1 ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie dotyczy zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14.000,00 euro na usługę pełnienia funkcji nauczyciela/nauczycielki języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Zakres zadań Komisji Przyznającej Dotacje:

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Zakres zadań Komisji Przyznającej Dotacje: ZAPYTANIE OFERTOWE NABÓR EKSPERTÓW ZEWNĘTRZNYCH DO PRACY W KOMISJI PRZYZNAJĄCEJ DOTACJE W RAMACH PROGRAMU MARKA LOKALNA SZANSĄ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA SZLACHECKIM SZLAKU W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usługi: obsługa prawna Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju

Świadczenie usługi: obsługa prawna Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju Tel: 226566718 fax: 226566719, e-mail: pracownia@pracownia-warszawy.pl Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa, PKiN pok.1321, piętro XIII. Warszawa,

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 1/5/2012

Zapytanie ofertowe 1/5/2012 17 maja 2012 r. Zapytanie ofertowe 1/5/2012 Action Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. ( Organizator Przetargu ) zaprasza do udziału w przetargu na wybór wykonawcy, który świadczyć będzie usługę księgowe w ramach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE Wyższa Szkoła Zarządzania / Polish Open University kieruje zapytanie ofertowe w ramach rozeznania rynku dotyczące usługi audytu zewnętrznego projektu

Bardziej szczegółowo

Projekt "Społecznie znaczy ekonomicznie kontynuacja" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Społecznie znaczy ekonomicznie kontynuacja współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Łódź, 26 września 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Fundacja Studiów Europejskich Instytut Europejski w Łodzi, zwana dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia ofert na obsługę projektu Społecznie znaczy ekonomicznie

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Certyfikat Akredytacyjny 9122.ZESP ISO 9001:2008 Łańcut, dnia lutego 2014 r. REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA

Bardziej szczegółowo

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ZO.110.5.2013 Stok Lacki 19.08.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zakupu usług edukacyjnych obejmujących organizację i prowadzenie zajęć dodatkowych w Przedszkolu w Stoku Lackim w ramach projektu: Jestem,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE: Nr: WES/05/04/2011

ZAPYTANIE OFERTOWE: Nr: WES/05/04/2011 Wrocław 17.06.2011r ZAPYTANIE OFERTOWE: Nr: WES/05/04/2011 Dotyczy: usług księgowych, marketingowych oraz prawnych na potrzeby projektu: Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie wrocławskim oraz wałbrzyskim,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 3.Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług prawnych w zakresie:

ZAPYTANIE OFERTOWE. 3.Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług prawnych w zakresie: Kraków, dnia 30 czerwca 2014 r. Dot. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 Działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej Umowa o dofinansowanie nr: UDA- POIG.03.01.00-00-015/09

Bardziej szczegółowo

Sprzątaczka w Klubie Dziecięcym

Sprzątaczka w Klubie Dziecięcym Daleszyce, 7.01.2014 r. ( miejscowość, data) ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/KD/2014 zgodne z zasadą efektywnego zarządzania finansami Lokalna Grupa Działania Białe Ługi (zwana dalej Zamawiającym), jako beneficjent

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr Sprawy: D/Kw-220/9/2011 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 125 tysięcy euro na usługi szkoleniowe

Bardziej szczegółowo

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401 Zapytanie ofertowe nr 05/AE/2013 na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu szkoleń branżowych informatycznych w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION (pieczęć nagłówkowa Zamawiającego) Stróże, 17. 02. 2014r.. (miejscowość i data) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/AFE/2014 z dnia 17. 02. 2014r. upublicznione dnia 17. 02. 2014r. na stronach internetowych: www.fpon.com.pl,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy konkurs prowadzony jest poza regulacją ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w oparciu o ogólnie obowiązujące normy prawne.

Przedmiotowy konkurs prowadzony jest poza regulacją ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w oparciu o ogólnie obowiązujące normy prawne. Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o konkursie na Brokera Ubezpieczeniowego REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W GARWOLINIE ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POKL_2.1.1_401_10

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POKL_2.1.1_401_10 Warszawa, 12 lipca 2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POKL_2.1.1_401_10 ZAMAWIAJĄCY The TOWER ul. Marszałkowska 34/50; 00-554 Warszawa ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Szanowni Państwo, w związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia 18.09.2012

Łódź, dnia 18.09.2012 Zespół Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych w Łodzi PaLMA ul. Lumumby 14 91-404 Łódź tel. 042 632 81 80 adres korespondencyjny: ul. Dowborczyków 5 90-019 Łódź tel. 042 633 75 44 fax. 042 632 81 89 www.

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/IV/ZNL dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Komputerowa obsługa magazynu w ramach projektu pt. Zmiana na lepsze nr POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 25 lutego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 23.04.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 23.04.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.04.2015 Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego. 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 84/RTRP/SC/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 84/RTRP/SC/2015 Tyczyn, 31 lipca 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 84/RTRP/SC/2015 Dotyczące przeprowadzenia audytu finansowego w ramach Projektu pn. Wieloaspektowy Program Rozwoju Sami Sobie w mikroregionie Dolina Strugu,

Bardziej szczegółowo