Nazwa firmy Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nazwa firmy Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu"

Transkrypt

1 Nazwa firmy Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu ul. Śniadeckich 10a Nowy Sącz tel fax Nowy Sącz r. Publiczne zaproszenie do składania ofert zamówienie poniżej 30 tyś euro Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu zaprasza do składania ofert na zasadach opisanych poniżej: Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sącz ogłasza pisemny przetarg prowadzony w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego na podstawie o art. 4 ust. 8 ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). I. ZAMAWIAJĄCY Nazwa firmy Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu ul. Śniadeckich 10a, Nowy Sącz NIP: , REGON: II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczenia porad i wsparcia psychologicznego polegająca na pozostawaniu w gotowości oraz osobistym lub telefonicznym wykonywaniu porad i wsparcia psychologicznego w siedzibie Zamawiającego, na rzecz osób zgłaszających się do Zamawiającego z prośbą o udzielenie takiej pomocy oraz prowadzenie grup wsparcia, wg ustalonego harmonogramu. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje łącznie 670 godziny udzielania porad oraz prowadzenia grupy wsparcia. 3. Zamawiający przewiduje składanie ofert częściowych: 3.1. Część I obejmuje 156 godzin świadczenia porad i wsparcia psychologicznego w trakcie trwania całej umowy, według ustalonego harmonogramu, w pierwszy, trzeci i piaty poniedziałek miesiąca w godzinach od do oraz prowadzenia grupy wsparcia dla rodziców z trudnościami wychowawczymi w drugi i czwarty poniedziałek

2 miesiąca w godzinach od do ( z wyjątkiem poniedziałków przypadających w dni ustawowo wolne od pracy) Część II obejmuje 156 godzin świadczenia porad i wsparcia psychologicznego w trakcie trwania całej umowy oraz prowadzenie grupy motywującej dla osób stosujących przemoc, według ustalonego harmonogramu, w pierwszy, trzeci i piąty wtorek miesiąca w godzinach od16 00 do oraz drugi i czwarty wtorek miesiąca w godzinach do prowadzenie grupy motywującej dla osób stosujących przemoc ( z wyjątkiem wtorków przypadających w dni ustawowo wolne od pracy) Część III obejmuje 158 godzin świadczenia porad i wsparcia psychologicznego w trakcie trwania całej umowy, według ustalonego harmonogramu, w pierwszą, trzecią i piątą środę miesiąca w godzinach do oraz prowadzenie w drugą i czwartą środę miesiąca w godzinach od do grupy wsparcia dla kobiet ofiar przemocy ( z wyjątkiem śród przypadających w dni ustawowo wolne od pracy) Część IV- obejmuje 92 godziny świadczenia porad i wsparcia psychologicznego w trakcie trwania całej umowy, według ustalonego harmonogramu, w drugą i czwartą środę miesiąca w godzinach do ( z wyjątkiem śród przypadających w dni ustawowo wolne od pracy) Część V obejmuje 108 godzin świadczenia porad i wsparcia psychologicznego w trakcie trwania całej umowy, według ustalonego harmonogramu, w drugi, czwarty i piąty piątek miesiąca w godzinach do (z wyjątkiem piątków przypadających w dni ustawowo wolne od pracy). III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od r. do r. IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu dotyczącym wybranej części zamówienia, którego dotyczy oferta załączonym do niniejszego zaproszenia. Oferta powinna zawierać: - datę sporządzenia, - adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, adres

3 - kserokopię dyplomu oraz kserokopie szkoleń, zaświadczeń - zaświadczenie o wykonywaniu usługi zbliżonej do profilu zamówienia, - czytelny podpis oferenta, - cenę (brutto) za 1 godzinę świadczenia przedmiotu zamówienia, V. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 1. Oferent podaje stawkę brutto oferty za jedną godzinę świadczenia przedmiotu umowy oraz oblicza wartość brutto całej oferty mnożąc maksymalną liczbę godzin Część I godzin przypadających w terminie trwania umowy przez stawkę godzinową wykonania przedmiotu zamówienia. Część II godzin przypadających w terminie trwania umowy przez stawkę godzinową wykonania przedmiotu zamówienia. Część III godzin przypadających w terminie trwania umowy przez stawkę godzinową wykonania przedmiotu zamówienia. Część IV 92 godziny przypadające w trakcie trwania umowy przez stawkę godzinową wykonania przedmiotu zamówienia Część V godzin przypadających w trakcie trwania umowy przez stawkę godzinową wykonania przedmiotu zamówienia. 2. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 1. Oferta powinna być przesłana: listem poleconym, za pośrednictwem kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Zamawiającego do dnia r. do godziny Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie w siedzibie SOIK oraz na stronie internetowej pod adresem: 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane 4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

4 6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: VII. OCENA OFERT Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (najniższa cena -100%) VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem IX. DODATKOWE INFORMACJE Dodatkowych informacji udziela Jolanta Niepsuj pod numerem telefonu oraz adresem IX.WYMAGANIA O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Oferenci, którzy spełniają następujące warunki: 1. Wiedza i doświadczenie Wykonywanie w okresie, co najmniej trzech ostatnich lat przed upływem terminy składania ofert, co najmniej jednej usługi zbliżonej do profilu zamówienia, przez co Zamawiający rozumie zrealizowanie usługi w zakresie pomocy i wsparcia psychologicznego, z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów na rzecz, których usługi zostały wykonane. 2. Osoby zdolne do wykonywania zamówienia: Wykształcenie wyższe uprawniające do pracy na stanowisku psychologa. X. ZAŁĄCZNIKI Formularz ofertowy Wzór umowy

5 FORMULARZ OFERTOWY część I Dotyczy: udzielanie porad i wsparcia psychologicznego 1. Przedmiotem zamówienia jest pozostawanie w gotowości oraz osobiste lub telefoniczne wykonywanie porad i wsparcia psychologicznego w siedzibie Zamawiającego, na rzecz osób zgłaszających się do Zamawiającego z prośbą o udzielenie takiej pomocy oraz prowadzenie grup wsparcia dla rodziców z trudnościami wychowawczymi, wg ustalonego harmonogramu, w pierwszy, trzeci i piaty poniedziałek miesiąca w godzinach od do oraz prowadzenia grupy wsparcia dla rodziców z trudnościami wychowawczymi w drugi i czwarty poniedziałek miesiąca w godzinach od do (z wyjątkiem poniedziałków przypadających w dni ustawowo wolne od pracy) na ogólną maksymalną ilość 156 godzin w trakcie trwania całej umowy. I. Dane oferenta 1 Nazwisko Imię 2 Adres 3 Wykształcenie oraz uprawnienia 4 NIP 5 Tel./fax 1. Ja niżej podpisany oświadczam, że oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie pozostawania w gotowości oraz osobistego lub telefonicznego wykonywania porad i wsparcia psychologicznego w siedzibie Zamawiającego, na rzecz osób zgłaszających się do Zamawiającego z prośbą o udzielenie takiej pomocy oraz prowadzenia grup wsparcia dla rodziców z trudnościami wychowawczymi, wg ustalonego harmonogramu, w pierwszy, trzeci i piaty poniedziałek miesiąca w godzinach od do oraz prowadzenia grupy wsparcia dla rodziców z trudnościami wychowawczymi w drugi i czwarty poniedziałek miesiąca w godzinach od do (z wyjątkiem poniedziałków przypadających w dni ustawowo wolne od pracy) na ogólną maksymalną ilość 156 godzin w trakcie trwania całej umowy.

6 2. Stawka za jedną godzinę świadczenia przedmiotu zamówienia wynosi brutto. zł słownie Wartość oferty ogółem za maksymalną ilość 156 godziny wynosi brutto..zł słownie zł. 3. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 14 dni od upływu terminu składania ofert. 4. Oświadczam, że wzór umowy został przeze mnie zaakceptowany i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 5. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny aktualny na dzień sporządzenia oferty (art.297 k.k.). 6. Załącznikami do niniejszej oferty są. Oferta moja wraz z załącznikami zawiera kolejno ponumerowanych stron. Data sporządzenia oferty: czytelny podpis... Wypełniony formularz prosimy o przesłanie listem poleconym za pośrednictwem kuriera lub też dostarczona osobiście na adres Zamawiającego do dnia r. do godziny 12 00

7 UMOWA O WYKONYWANIE USŁUG NR.. (dotyczy części I zamówienia świadczenie usług porad i wsparcia psychologicznego) Zawarta w dniu. r. w Nowym Sączu pomiędzy: Sądeckim Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu reprezentowanym przez: Pana mgr Czesława Baranieckiego Dyrektora SOIK zwanym dalej Zleceniodawcą przy kontrasygnacie Głównej Księgowej Pani mgr Anny Janisz-Kościsz a Panią/Panem. Zamieszkałą/Zamieszkałym:. PESEL:.. NIP:. zwanym dalej Wykonawcą 1 1. Wykonawca zobowiązuje się do pozostawania w gotowości oraz osobistego lub telefonicznego wykonywania porad i wsparcia psychologicznego w siedzibie Zamawiającego, na rzecz osób zgłaszających się do Zamawiającego z prośbą o udzielenie takiej pomocy oraz prowadzenia grup wsparcia dla rodziców z trudnościami wychowawczymi, wg ustalonego harmonogramu, w pierwszy, trzeci i piaty poniedziałek miesiąca w godzinach od do oraz prowadzenia grupy wsparcia dla rodziców z trudnościami wychowawczymi w drugi i czwarty poniedziałek miesiąca w godzinach od do (z wyjątkiem poniedziałków przypadających w dni ustawowo wolne od pracy) na ogólną maksymalną ilość 156 godzin w trakcie trwania całej umowy. Wykonawca w razie zaistniałej potrzeby zobowiązuje się udzielić pomocy poza ustalonym harmonogramem. 2. Wykonawca zobowiązuje się do: - prowadzenia doradztwa psychologicznego z należyta starannością, - zachowania w tajemnicy wiadomości, jakie uzyska w ramach wykonywanego doradztwa psychologicznego, - prowadzenia dokumentacji określonej przez Zamawiającego. 3. Wykonawca na czas swojej nieobecności może zlecić wykonywanie umowy osobie trzeciej, posiadającej kwalifikacje niezbędne do wykonywania usługi doradztwa

8 psychologicznego określonego niniejszą umową, po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego. Za działania osoby trzeciej Wykonawca odpowiada jak za działania własne. 4. Wykonawca oświadcza, że spełnia wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania porad psychologicznych, posiada wiedzę, wykształcenie oraz doświadczenie niezbędne do wykonywania usługi 2 1. Za wykonane czynności określone w 1 niniejszej umowy ustala się wynagrodzenie w wysokości brutto:.. ( słownie:. złotych 00/100 ) za 1 godzinę wykonania przedmiotu umowy 2. Strony zgodnie ustalają, ze łączna wysokość wynagrodzenia w trakcie trwania umowy nie może przekroczyć kwoty zł (słownie:..złotych) brutto, co odpowiada 156 godzinom wykonywania czynności określonych w 1 i nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń w sytuacji, gdy przedmiot umowy nie zostanie zrealizowany w pełnym zakresie 3. Wynagrodzenie płatne jest na podstawie rachunku wystawionego przez Wykonawcę na dzień 25 każdego miesiąca za miesiąc bieżący, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę, w terminie do końca każdego miesiąca za miesiąc bieżący. Jeżeli dzień 25 wypada w sobotę, niedzielę lub inny dzień ustawowo wolny od pracy Wykonawca wystawia rachunek w następnym dniu roboczym. 4. Wykonawca oświadcza, że jest zatrudniony na umowę o pracę, co najmniej w pełnym wymiarze i nie wyraża zgody na dodatkowe dobrowolne ubezpieczenia /emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe/. 5. Z należnego wynagrodzenia, po odliczeniu kosztów uzyskania przychodów, Zamawiający potrąci kwoty na należy podatek od osób fizycznych oraz należne składki na ubezpieczenie zdrowotne Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony od r. do r. 2. Każda ze stron może rozwiązać umowę za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia W sprawach nieunormowanych niniejszą umową maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

9 2. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 5 Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 6 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. Zamawiający: Wykonawca:

10 FORMULARZ OFERTOWY część II Dotyczy: udzielanie porad psychologicznych Przedmiotem zamówienia jest pozostawanie w gotowości oraz osobiste lub telefoniczne wykonywanie porad i wsparcia psychologicznego w siedzibie Zamawiającego, na rzecz osób zgłaszających się do Zamawiającego z prośbą o udzielenie takiej pomocy wg ustalonego harmonogramu, w pierwszy, trzeci i piąty wtorek miesiąca w godzinach od16 00 do oraz drugi i czwarty wtorek miesiąca w godzinach do prowadzenie grupy motywującej dla osób stosujących przemoc (z wyjątkiem wtorków przypadających w dni ustawowo wolne od pracy) na ogólną maksymalną ilość 156 godzin w trakcie trwania całej umowy. I. Dane oferenta 1 Nazwisko Imię 2 Adres 3 Wykształcenie oraz uprawnienia 4 NIP 5 Tel./fax 1. Ja niżej podpisany oświadczam, że oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie pozostawania w gotowości oraz osobistego lub telefonicznego wykonywania porad i wsparcia psychologicznego w siedzibie Zamawiającego, na rzecz osób zgłaszających się do Zamawiającego z prośbą o udzielenie takiej pomocy, wg ustalonego harmonogramu, w pierwszy, trzeci i piąty wtorek miesiąca w godzinach od16 00 do oraz drugi i czwarty wtorek miesiąca w godzinach do prowadzenie grupy motywujacej dla osób stosujących przemoc (z wyjątkiem wtorków przypadających w dni ustawowo wolne od pracy na ogólną maksymalną ilość 156 godzin w trakcie trwania całej umowy.

11 2. Stawka za jedną godzinę świadczenia przedmiotu zamówienia wynosi brutto. zł słownie Wartość oferty ogółem za maksymalna ilość 156 godziny wynosi brutto..zł słownie zł. 3. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 14 dni od upływu terminu składania ofert. 4. Oświadczam, że wzór umowy został przeze mnie zaakceptowany i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 5. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny aktualny na dzień sporządzenia oferty (art.297 k.k.). 6. Załącznikami do niniejszej oferty są. Oferta moja wraz z załącznikami zawiera kolejno ponumerowanych stron. Data sporządzenia oferty: czytelny podpis... Wypełniony formularz prosimy o przesłanie listem poleconym za pośrednictwem kuriera lub też dostarczona osobiście na adres Zamawiającego do dnia r. do godziny 12 00

12 UMOWA O WYKONYWANIE USŁUG NR.. CZĘŚĆ II (dotyczy części II zamówienia świadczenie usług porad i wsparcia psychologicznego) Zawarta w dniu. r. w Nowym Sączu pomiędzy: Sądeckim Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu reprezentowanym przez: Pana mgr Czesława Baranieckiego Dyrektora SOIK zwanym dalej Zleceniodawcą przy kontrasygnacie Głównej Księgowej Pani mgr Anny Janisz-Kościsz a Panią/Panem. Zamieszkałą/Zamieszkałym:. PESEL:.. NIP:. zwanym dalej Wykonawcą 1 1. Wykonawca zobowiązuje się do pozostawania w gotowości oraz osobistego lub telefonicznego wykonywania porad i wsparcia psychologicznego w siedzibie Zamawiającego, na rzecz osób zgłaszających się do Zamawiającego z prośbą o udzielenie takiej pomocy, wg ustalonego harmonogramu, w pierwszy, trzeci i piąty wtorek miesiąca w godzinach od16 00 do oraz drugi i czwarty wtorek miesiąca w godzinach do prowadzenie grupy motywującej dla osób stosujących przemoc (z wyjątkiem wtorków przypadających w dni ustawowo wolne od pracy) na ogólną maksymalną ilość 156 godzin w trakcie trwania całej umowy. Wykonawca w razie zaistniałej potrzeby zobowiązuje się udzielić pomocy poza ustalonym harmonogramem. 2. Wykonawca zobowiązuje się do: - prowadzenia doradztwa psychologicznego z należyta starannością, - zachowania w tajemnicy wiadomości, jakie uzyska w ramach wykonywanego doradztwa psychologicznego, - prowadzenia dokumentacji określonej przez Zamawiającego. 3. Wykonawca na czas swojej nieobecności może zlecić wykonywanie umowy osobie trzeciej, posiadającej kwalifikacje niezbędne do wykonywania usługi doradztwa psychologicznego określonego niniejszą umową, po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego. Za działania osoby trzeciej Wykonawca odpowiada jak za działania własne.

13 4. Wykonawca oświadcza, że spełnia wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania porad psychologicznych, posiada wiedzę, wykształcenie oraz doświadczenie niezbędne do wykonywania usługi 2 1. Za wykonane czynności określone w 1 niniejszej umowy ustala się wynagrodzenie w wysokości brutto:.. ( słownie:. Złotych 00/100 ) za 1 godzinę wykonania przedmiotu zamówienia 2. Strony zgodnie ustalają, ze łączna wysokość wynagrodzenia w trakcie trwania umowy nie może przekroczyć kwoty zł (słownie:..złotych) brutto, co odpowiada 156 godzinom wykonywania czynności określonych w 1 i nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń w sytuacji, gdy przedmiot umowy nie zostanie zrealizowany w pełnym zakresie 3. Wynagrodzenie płatne jest na podstawie rachunku wystawionego przez Wykonawcę na dzień 25 każdego miesiąca za miesiąc bieżący, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę, w terminie do końca każdego miesiąca za miesiąc bieżący. Jeżeli dzień 25 wypada w sobotę, niedzielę lub inny dzień ustawowo wolny od pracy Wykonawca wystawia rachunek w następnym dniu roboczym. 4. Wykonawca oświadcza, że jest zatrudniony na umowę o pracę, co najmniej w pełnym wymiarze i nie wyraża zgody na dodatkowe dobrowolne ubezpieczenia /emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe/. 5. Z należnego wynagrodzenia, po odliczeniu kosztów uzyskania przychodów, Zamawiający potrąci kwoty na należy podatek od osób fizycznych oraz należne składki na ubezpieczenie zdrowotne Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony od r. do r. 2. Każda ze stron może rozwiązać umowę za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia W sprawach nieunormowanych niniejszą umową maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 2. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

14 Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 5 6 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. Zamawiający: Wykonawca:

15 FORMULARZ OFERTOWY część III Dotyczy: udzielanie porad psychologicznych Przedmiotem zamówienia jest pozostawanie w gotowości oraz osobiste lub telefoniczne wykonywanie porad i wsparcia psychologicznego w siedzibie Zamawiającego, na rzecz osób zgłaszających się do Zamawiającego z prośbą o udzielenie takiej pomocy oraz prowadzenie grup wsparcia dla kobiet ofiar przemocy, wg ustalonego harmonogramu, w pierwszą, trzecią i piątą środę miesiąca w godzinach do oraz prowadzenie w drugą i czwartą środę miesiąca w godzinach od do grupy wsparcia dla kobiet ofiar przemocy ( z wyjątkiem śród przypadających w dni ustawowo wolne od pracy) na ogólną maksymalną ilość 158 godzin w trakcie trwania całej umowy. I. Dane oferenta 1 Nazwisko Imię 2 Adres 3 Wykształcenie oraz uprawnienia 4 NIP 5 Tel./fax 1. Ja niżej podpisany oświadczam, że oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie pozostawania w gotowości oraz osobistego lub telefonicznego wykonywaniu porad i wsparcia psychologicznego w siedzibie Zamawiającego, na rzecz osób zgłaszających się do Zamawiającego z prośbą o udzielenie takiej pomocy oraz prowadzenia grup wsparcia dla kobiet ofiar przemocy, wg ustalonego harmonogramu, w pierwszą, trzecią i piątą środę miesiąca w godzinach do oraz prowadzenie w drugą i czwartą środę miesiąca w godzinach od do grupy wsparcia dla kobiet ofiar przemocy (z wyjątkiem śród przypadających w dni ustawowo wolne od pracy) na ogólną maksymalną ilość 158 godzin w trakcie trwania całej umowy. 2. Stawka za jedną godzinę świadczenia przedmiotu zamówienia wynosi brutto. zł słownie Wartość oferty ogółem za maksymalna ilość 158 godzin wynosi brutto..zł słownie zł. 3. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 14 dni od upływu terminu składania ofert.

16 4. Oświadczam, że wzór umowy został przeze mnie zaakceptowany i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 5. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny aktualny na dzień sporządzenia oferty (art.297 k.k.). 6. Załącznikami do niniejszej oferty są. Oferta moja wraz z załącznikami zawiera kolejno ponumerowanych stron. Data sporządzenia oferty: czytelny podpis... Wypełniony formularz prosimy o przesłanie listem poleconym za pośrednictwem kuriera lub też dostarczona osobiście na adres Zamawiającego do dnia r. do godziny 12 00

17 UMOWA O WYKONYWANIE USŁUG NR.. (dotyczy części III zamówienia świadczenie usług porad i wsparcia psychologicznego) Zawarta w dniu. r. w Nowym Sączu pomiędzy: Sądeckim Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu reprezentowanym przez: Pana mgr Czesława Baranieckiego Dyrektora SOIK zwanym dalej Zleceniodawcą przy kontrasygnacie Głównej Księgowej Pani mgr Anny Janisz-Kościsz a Panią/Panem. Zamieszkałą/Zamieszkałym:. PESEL:.. NIP:. zwanym dalej Wykonawcą 1 1. Wykonawca zobowiązuje się do pozostawania w gotowości oraz osobistego lub telefonicznego wykonywaniu porad i wsparcia psychologicznego w siedzibie Zamawiającego, na rzecz osób zgłaszających się do Zamawiającego z prośbą o udzielenie takiej pomocy oraz prowadzenia grup wsparcia dla kobiet ofiar przemocy, wg ustalonego harmonogramu, w pierwszą, trzecią i piątą środę miesiąca w godzinach do oraz prowadzenie w drugą i czwartą środę miesiąca w godzinach od do grupy wsparcia dla kobiet ofiar przemocy (z wyjątkiem śród przypadających w dni ustawowo wolne od pracy) na ogólną maksymalną ilość 158 godzin w trakcie trwania całej umowy. Wykonawca w razie zaistniałej potrzeby zobowiązuje się udzielić pomocy poza ustalonym harmonogramem. 2. Wykonawca zobowiązuje się do: - prowadzenia doradztwa psychologicznego z należyta starannością, - zachowania w tajemnicy wiadomości, jakie uzyska w ramach wykonywanego doradztwa psychologicznego, - prowadzenia dokumentacji określonej przez Zamawiającego. 3. Wykonawca na czas swojej nieobecności może zlecić wykonywanie umowy osobie trzeciej, posiadającej kwalifikacje niezbędne do wykonywania usługi doradztwa psychologicznego określonego niniejszą umową, po uzyskaniu pisemnej zgody

18 Zamawiającego. Za działania osoby trzeciej Wykonawca odpowiada jak za działania własne. 4. Wykonawca oświadcza, że spełnia wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania porad prawnych, posiada wiedzę, wykształcenie oraz doświadczenie niezbędne do wykonywania usługi Za wykonane czynności określone w 1 niniejszej umowy ustala się wynagrodzenie w wysokości brutto:.. ( słownie:. złotych 00/100 ) za 1 godzinę wykonania przedmiotu umowy 2. Strony zgodnie ustalają, ze łączna wysokość wynagrodzenia w trakcie trwania umowy nie może przekroczyć kwoty zł (słownie:..złotych) brutto, co odpowiada 158 godzinom wykonywania czynności określonych w 1 i nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń w sytuacji, gdy przedmiot umowy nie zostanie zrealizowany w pełnym zakresie 3. Wynagrodzenie płatne jest na podstawie rachunku wystawionego przez Wykonawcę na dzień 25 każdego miesiąca za miesiąc bieżący, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę, w terminie do końca każdego miesiąca za miesiąc bieżący. Jeżeli dzień 25 wypada w sobotę, niedzielę lub inny dzień ustawowo wolny od pracy Wykonawca wystawia rachunek w następnym dniu roboczym. 4. Wykonawca oświadcza, że jest zatrudniony na umowę o pracę, co najmniej w pełnym wymiarze i nie wyraża zgody na dodatkowe dobrowolne ubezpieczenia /emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe/. 5. Z należnego wynagrodzenia, po odliczeniu kosztów uzyskania przychodów, Zamawiający potrąci kwoty na należy podatek od osób fizycznych oraz należne składki na ubezpieczenie zdrowotne Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony od r. do r. 2. Każda ze stron może rozwiązać umowę za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia W sprawach nieunormowanych niniejszą umową maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

19 2. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 5 Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 6 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. Zamawiający: Wykonawca

20 FORMULARZ OFERTOWY część IV Dotyczy: udzielanie porad psychologicznych Przedmiotem zamówienia jest pozostawanie w gotowości oraz osobiste lub telefoniczne wykonywanie porad i wsparcia psychologicznego w siedzibie Zamawiającego, na rzecz osób zgłaszających się do Zamawiającego z prośbą o udzielenie takiej pomocy, wg ustalonego harmonogramu, w drugą i czwartą środę miesiąca w godzinach do ( z wyjątkiem śród przypadających w dni ustawowo wolne od pracy) na ogólną maksymalną ilość 92 godzin w trakcie trwania całej umowy. I. Dane oferenta 1 Nazwisko Imię 2 Adres 3 Wykształcenie oraz uprawnienia 4 NIP 5 Tel./fax 1. Ja niżej podpisany oświadczam, że oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie pozostawania w gotowości oraz osobistego lub telefonicznego wykonywania porad i wsparcia psychologicznego w siedzibie Zamawiającego, na rzecz osób zgłaszających się do Zamawiającego z prośbą o udzielenie takiej pomocy, wg ustalonego harmonogramu, w drugą i czwartą środę miesiąca w godzinach do ( z wyjątkiem śród przypadających w dni ustawowo wolne od pracy) na ogólną maksymalną ilość 92 godzin w trakcie trwania całej umowy. 2. Stawka za jedną godzinę świadczenia przedmiotu zamówienia wynosi brutto. zł słownie Wartość oferty ogółem za maksymalna ilość 92 godziny wynosi brutto..zł słownie zł. 3. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 14 dni od upływu terminu składania ofert. 4. Oświadczam, że wzór umowy został przeze mnie zaakceptowany i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

21 5. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny aktualny na dzień sporządzenia oferty (art.297 k.k.). 6. Załącznikami do niniejszej oferty są. Oferta moja wraz z załącznikami zawiera kolejno ponumerowanych stron. Data sporządzenia oferty: czytelny podpis... Wypełniony formularz prosimy o przesłanie listem poleconym za pośrednictwem kuriera lub też dostarczona osobiście na adres Zamawiającego do dnia r. do godziny 12 00

22 UMOWA O WYKONYWANIE USŁUG NR.. (dotyczy części IV zamówienia świadczenie usług porad i wsparcia psychologicznego) Zawarta w dniu. r. w Nowym Sączu pomiędzy: Sądeckim Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu reprezentowanym przez: Pana mgr Czesława Baranieckiego Dyrektora SOIK zwanym dalej Zleceniodawcą przy kontrasygnacie Głównej Księgowej Pani mgr Anny Janisz-Kościsz a Panią/Panem. Zamieszkałą/Zamieszkałym:. PESEL:.. NIP:. zwanym dalej Wykonawcą 1 1. Wykonawca zobowiązuje się do pozostawania w gotowości oraz osobistego lub telefonicznego wykonywania porad i wsparcia psychologicznego w siedzibie Zamawiającego, na rzecz osób zgłaszających się do Zamawiającego z prośbą o udzielenie takiej pomocy, wg ustalonego harmonogramu, w drugą i czwartą środę miesiąca w godzinach do ( z wyjątkiem śród przypadających w dni ustawowo wolne od pracy) na ogólną maksymalną ilość 92 godzin w trakcie trwania całej umowy. Wykonawca w razie zaistniałej potrzeby zobowiązuje się udzielić pomocy poza ustalonym harmonogramem. 2. Wykonawca zobowiązuje się do: - prowadzenia doradztwa psychologicznego z należyta starannością, - zachowania w tajemnicy wiadomości, jakie uzyska w ramach wykonywanego doradztwa psychologicznego, - prowadzenia dokumentacji określonej przez Zamawiającego. 3. Wykonawca na czas swojej nieobecności może zlecić wykonywanie umowy osobie trzeciej, posiadającej kwalifikacje niezbędne do wykonywania usługi doradztwa psychologicznego określonego niniejszą umową, po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego. Za działania osoby trzeciej Wykonawca odpowiada jak za działania własne.

23 4. Wykonawca oświadcza, że spełnia wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania porad prawnych, posiada wiedzę, wykształcenie oraz doświadczenie niezbędne do wykonywania usługi Za wykonane czynności określone w 1 niniejszej umowy ustala się wynagrodzenie w wysokości brutto:.. ( słownie:. złotych 00/100 ) za 1 godzinę wykonania przedmiotu umowy 2. Strony zgodnie ustalają, ze łączna wysokość wynagrodzenia w trakcie trwania umowy nie może przekroczyć kwoty zł (słownie:..złotych) brutto, co odpowiada 92 godzinom wykonywania czynności określonych w 1 i nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń w sytuacji, gdy przedmiot umowy nie zostanie zrealizowany w pełnym zakresie 3. Wynagrodzenie płatne jest na podstawie rachunku wystawionego przez Wykonawcę na dzień 25 każdego miesiąca za miesiąc bieżący, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę, w terminie do końca każdego miesiąca za miesiąc bieżący. Jeżeli dzień 25 wypada w sobotę, niedzielę lub inny dzień ustawowo wolny od pracy Wykonawca wystawia rachunek w następnym dniu roboczym. 4. Wykonawca oświadcza, że jest zatrudniony na umowę o pracę, co najmniej w pełnym wymiarze i nie wyraża zgody na dodatkowe dobrowolne ubezpieczenia /emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe/. 5. Z należnego wynagrodzenia, po odliczeniu kosztów uzyskania przychodów, Zamawiający potrąci kwoty na należy podatek od osób fizycznych oraz należne składki na ubezpieczenie zdrowotne Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony od r. do r. 2. Każda ze stron może rozwiązać umowę za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia W sprawach nieunormowanych niniejszą umową maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 2. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

24 5 Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 6 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. Zamawiający: Wykonawca:

25 FORMULARZ OFERTOWY część V Dotyczy: udzielanie porad psychologicznych Przedmiotem zamówienia jest pozostawanie w gotowości oraz osobiste lub telefoniczne wykonywanie porad i wsparcia psychologicznego w siedzibie Zamawiającego, na rzecz osób zgłaszających się do Zamawiającego z prośbą o udzielenie takiej pomocy oraz prowadzenie grup wsparcia, wg ustalonego harmonogramu, w drugi, czwarty i piaty piątek miesiąca w godzinach od do ( z wyjątkiem piątków przypadających w dni ustawowo wolne od pracy) na ogólną maksymalną ilość 108 godzin w trakcie trwania całej umowy. I. Dane oferenta 1 Nazwisko Imię 2 Adres 3 Wykształcenie oraz uprawnienia 4 NIP 5 Tel./fax 1. Ja niżej podpisany oświadczam, że oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie pozostawania w gotowości oraz osobistego lub telefonicznego wykonywania porad i wsparcia psychologicznego w siedzibie Zamawiającego, na rzecz osób zgłaszających się do Zamawiającego z prośbą o udzielenie takiej pomocy oraz prowadzenia grup wsparcia, wg ustalonego harmonogramu, w drugi, czwarty i piaty piątek miesiąca w godzinach od do ( z wyjątkiem piątków przypadających w dni ustawowo wolne od pracy) na ogólną maksymalną ilość 108 godzin w trakcie trwania całej umowy. 2. Stawka za jedną godzinę świadczenia przedmiotu zamówienia wynosi brutto. zł słownie Wartość oferty ogółem za maksymalna ilość 108 godzin wynosi brutto..zł słownie zł. 3. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 14 dni od upływu terminu składania ofert.

26 4. Oświadczam, że wzór umowy został przeze mnie zaakceptowany i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 5. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny aktualny na dzień sporządzenia oferty (art.297 k.k.). 6. Załącznikami do niniejszej oferty są. Oferta moja wraz z załącznikami zawiera kolejno ponumerowanych stron. Data sporządzenia oferty: czytelny podpis... Wypełniony formularz prosimy o przesłanie listem poleconym za pośrednictwem kuriera lub też dostarczona osobiście na adres Zamawiającego do dnia r. do godziny 12 00

27 UMOWA O WYKONYWANIE USŁUG NR.. (dotyczy części V zamówienia świadczenie usług porad i wsparcia psychologicznego) Zawarta w dniu. r. w Nowym Sączu pomiędzy: Sądeckim Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu reprezentowanym przez: Pana mgr Czesława Baranieckiego Dyrektora SOIK zwanym dalej Zleceniodawcą przy kontrasygnacie Głównej Księgowej Pani mgr Anny Janisz-Kościsz a Panią/Panem. Zamieszkałą/Zamieszkałym:. PESEL:.. NIP:. zwanym dalej Wykonawcą 1 1. Wykonawca zobowiązuje się do pozostawania w gotowości oraz osobistego lub telefonicznego wykonywania porad i wsparcia psychologicznego w siedzibie Zamawiającego, na rzecz osób zgłaszających się do Zamawiającego z prośbą o udzielenie takiej pomocy oraz prowadzenia grup wsparcia, wg ustalonego harmonogramu, w drugi, czwarty i piaty piątek miesiąca w godzinach od do ( z wyjątkiem piątków przypadających w dni ustawowo wolne od pracy) na ogólną maksymalną ilość 108 godzin w trakcie trwania całej umowy. Wykonawca w razie zaistniałej potrzeby zobowiązuje się udzielić pomocy poza ustalonym harmonogramem. 2. Wykonawca zobowiązuje się do: - prowadzenia doradztwa psychologicznego z należyta starannością, - zachowania w tajemnicy wiadomości, jakie uzyska w ramach wykonywanego doradztwa psychologicznego, - prowadzenia dokumentacji określonej przez Zamawiającego. 3. Wykonawca na czas swojej nieobecności może zlecić wykonywanie umowy osobie trzeciej, posiadającej kwalifikacje niezbędne do wykonywania usługi doradztwa psychologicznego określonego niniejszą umową, po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego. Za działania osoby trzeciej Wykonawca odpowiada jak za działania własne.

28 4. Wykonawca oświadcza, że spełnia wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania porad prawnych, posiada wiedzę, wykształcenie oraz doświadczenie niezbędne do wykonywania usługi Za wykonane czynności określone w 1 niniejszej umowy ustala się wynagrodzenie w wysokości brutto:.. ( słownie:. złotych 00/100 ) za 1 godzinę wykonania przedmiotu umowy 2. Strony zgodnie ustalają, ze łączna wysokość wynagrodzenia w trakcie trwania umowy nie może przekroczyć kwoty zł (słownie:..złotych) brutto, co odpowiada 108 godzinom wykonywania czynności określonych w 1 i nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń w sytuacji, gdy przedmiot umowy nie zostanie zrealizowany w pełnym zakresie 3. Wynagrodzenie płatne jest na podstawie rachunku wystawionego przez Wykonawcę na dzień 25 każdego miesiąca za miesiąc bieżący, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę, w terminie do końca każdego miesiąca za miesiąc bieżący. Jeżeli dzień 25 wypada w sobotę, niedzielę lub inny dzień ustawowo wolny od pracy Wykonawca wystawia rachunek w następnym dniu roboczym. 4. Wykonawca oświadcza, że jest zatrudniony na umowę o pracę, co najmniej w pełnym wymiarze i nie wyraża zgody na dodatkowe dobrowolne ubezpieczenia /emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe/. 5. Z należnego wynagrodzenia, po odliczeniu kosztów uzyskania przychodów, Zamawiający potrąci kwoty na należy podatek od osób fizycznych oraz należne składki na ubezpieczenie zdrowotne 3 1. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony od r. do r. 2. Każda ze stron może rozwiązać umowę za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia W sprawach nieunormowanych niniejszą umową maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 2. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 5

29 Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 6 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. Zamawiający: Wykonawca:

ZAPYTANIE OFERTOWE. na wykonanie zadań służby BHP ( kompleksowa obsługa) zgodnie z działem X Kodeksu Pracy w okresie od do r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. na wykonanie zadań służby BHP ( kompleksowa obsługa) zgodnie z działem X Kodeksu Pracy w okresie od do r. Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej Ul. Śniadeckich 10a 33-300 Nowy Sącz Tel. 18 449 07 30 Fax 18 449 07 31 Email:sekretariat@soik.pl ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zadań służby BHP ( kompleksowa obsługa)

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr RRiGN/1/2014

Zapytanie ofertowe nr RRiGN/1/2014 Liniewo, 22.07.2014 r. Zapytanie ofertowe nr RRiGN/1/2014 Rodzaj zamówienia: usługa Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie o wartości nie przekraczającej kwoty 30000 Euro na podstawie art. 4 ust 8 przepisów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE SONDAŻ RYNKU NR 8

ZAPYTANIE SONDAŻ RYNKU NR 8 GOPS.271.8.2013 Masłów, dn. 16.12.2013 ZAPYTANIE SONDAŻ RYNKU NR 8 1. Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie z siedzibą: Masłów Pierwszy ul. Jana Pawła II 5, 26-001 Masłów tel. 41/ 311-08-70

Bardziej szczegółowo

Sulechów, 16.05.2014r

Sulechów, 16.05.2014r Sulechów, 16.05.2014r ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZSP.PR. 4.2014 dotyczy zamówienia usługi wydruku publikacji opracowanej w ramach projektu Model praktyk zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie

Bardziej szczegółowo

D/ZP/381/26/DZ/13 Katowice 04.10.2013

D/ZP/381/26/DZ/13 Katowice 04.10.2013 Katowice 04.10.2013 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (do niniejszego postępowania nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych

Bardziej szczegółowo

55-095 Mirków, tel. (71) 315 20 50, tel/fax: (71) 315 20 60

55-095 Mirków, tel. (71) 315 20 50, tel/fax: (71) 315 20 60 Długołęka, dnia 30 grudnia 2013 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce ul. Szkolna 40 " a", 55-095 MIRKÓW NIP: 911-13-45-497 tel. i fax.(o71) 315-20 - 60 e-mail: dlugoops@poczta.onet.pl ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE Nr. 2 Zleceniobiorca będzie wykonywać zlecenie w ilości godzin w okresie od

UMOWA ZLECENIE Nr. 2 Zleceniobiorca będzie wykonywać zlecenie w ilości godzin w okresie od UMOWA ZLECENIE Nr zawarta w dniu. r. w Włosienicy pomiędzy Przedszkolem Samorządowym w Włosienicy z siedzibą w Włosienicy, ul. J. Suskiego 35, 32-642 Włosienica, NIP.., REGON., zwanym dalej Zleceniodawcą"

Bardziej szczegółowo

Projekt Bliżej rynku pracy współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Bliżej rynku pracy współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zespół Szkół Zawodowych ul. Ogrodowa 20 23-300 Janów Lubelski tel./fax + 48 15 782 40 15 zszjanow@o2.pl Janów Lubelski, dn. 14.10.2011r. Zapytanie ofertowe nr 17/ZO/10/2011 dotyczy wyjazdu edukacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług w zakresie BHP i ppoż.

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług w zakresie BHP i ppoż. Długołęka, dnia 07.03.2014r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce ul. Szkolna 40a, 55-095 Mirków Tel. 71/315-20-50; 71/315-20-60 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług w zakresie BHP i ppoż. I.

Bardziej szczegółowo

Gleboznawcza klasyfikacja gruntów położonych na terenie Gminy Bolesławiec ZAPYTANIE OFERTOWE

Gleboznawcza klasyfikacja gruntów położonych na terenie Gminy Bolesławiec ZAPYTANIE OFERTOWE RGG.271.4.2016 ZAPYTANIE OFERTOWE Bolesławiec, dnia 17 maja 2016 r. Wójt Gminy Bolesławiec, działając w imieniu Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna nr 1a, 59-700 Bolesławiec, województwo dolnośląskie, powiat

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zaproszenie do składania ofert

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zaproszenie do składania ofert Wartość zamówienia poniżej 30 tys. euro. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim ul. Kubsza 28 44-300 Wodzisław Śląski tel./fax: 032 4556200 e mail: mops@mops.wodzislaw.pl

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy OFERTA NA WYKONANIE ZADANIA pn.: Prowadzenie konsultacji z osobami doznającymi przemocy w rodzinie Gminnym Ośrodku

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy OFERTA NA WYKONANIE ZADANIA pn.: Prowadzenie konsultacji z osobami doznającymi przemocy w rodzinie Gminnym Ośrodku Załącznik nr 1 Formularz ofertowy OFERTA NA WYKONANIE ZADANIA pn.: Prowadzenie konsultacji z osobami doznającymi przemocy w rodzinie Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zagnańsku STRONA ZAMAWIAJĄCA GMINNY

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 17.11.2015.r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 17.11.2015.r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 17.11.2015.r. Działając na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych(t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm) zgodnie Zarządzeniem nr

Bardziej szczegółowo

Załączniki: 1) Formularz ofertowy Załącznik Nr 1 2) Projekt umowy Załącznik Nr 2.

Załączniki: 1) Formularz ofertowy Załącznik Nr 1 2) Projekt umowy Załącznik Nr 2. ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup usługi psychologicznej zapewnienie opieki psychologicznej uczniom Gimnazjum nr 3 im. Unii Europejskiej w Sieradzu oraz ich rodzicom. Zamawiający - Gimnazjum nr 3 im. Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY na świadczenie usług w zakresie prowadzenia zajęć wyrównawczych (korepetycji) z zakresu matematyki

FORMULARZ OFERTOWY na świadczenie usług w zakresie prowadzenia zajęć wyrównawczych (korepetycji) z zakresu matematyki FORMULARZ OFERTOWY na świadczenie usług w zakresie prowadzenia zajęć wyrównawczych (korepetycji) z zakresu matematyki I. Nazwa i adres Zamawiającego: Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 20-22

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług w zakresie BHP i ppoż.

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług w zakresie BHP i ppoż. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy Źródło: http://www.mops.olesnica.bip-e.pl/oso/przetargi/5398,zapytanie-ofertowe-na-swiadczenie-uslug-w-zakresie-bhp-i-ppoz.html Wygenerowano: Czwartek, 23 lutego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie o cenę wykonania usługi obsługi księgowej projektu SZCZYT-szybciej czytam-lepiej się uczę

Zapytanie o cenę wykonania usługi obsługi księgowej projektu SZCZYT-szybciej czytam-lepiej się uczę Zapytanie o cenę wykonania usługi obsługi księgowej projektu Zapytanie o cenę dotyczy wykonania usługi: obsługa finansowa projektu SZCZYT-szybciej czytamlepiej się uczę współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zapytanie ofertowe ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Zapytanie ofertowe ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Gimnazjum nr 3 im. Stefana Batorego w Malborku zaprasza Państwa do składania oferty cenowej na realizację zadania: Wymiana stolarki okiennej w budynku

Bardziej szczegółowo

DOZP.26.04.2015r. Kowala, dnia 19.01.2015r.

DOZP.26.04.2015r. Kowala, dnia 19.01.2015r. DOZP.26.04.2015r. Kowala, dnia 19.01.2015r. Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia na usługi tłumaczenia strony internetowej dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Kowali I. ZAMAWIAJĄCY Gminny Ośrodek

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZSP.PR.3.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZSP.PR.3.2014 Sulechów, 18.03.2014r ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZSP.PR.3.2014 na wybór wykonawców usługi korekty merytorycznej, językowej, technicznej i graficznej, oraz tłumaczenia na język angielski poradnika metodycznego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE (dotyczy wykonywania czynności zarządzania projektem)

ZAPYTANIE OFERTOWE (dotyczy wykonywania czynności zarządzania projektem) ZAPYTANIE OFERTOWE (dotyczy wykonywania czynności zarządzania projektem) Janów, 01.04.2015 I. Informacje ogólne 1. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku

Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Centrum Inicjatyw Obywatelsko Społecznych w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego Szwajcarsko

Bardziej szczegółowo

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r.

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na usługę prowadzenia grupowych warsztatów z zakresu doradztwa zawodowego w ramach projektu pn Szansa na lepsze jutro

Zapytanie ofertowe na usługę prowadzenia grupowych warsztatów z zakresu doradztwa zawodowego w ramach projektu pn Szansa na lepsze jutro Zamawiający w Andrespolu ul. Rokicińska 126......... Zapytanie ofertowe na usługę prowadzenia grupowych warsztatów z zakresu doradztwa zawodowego w ramach projektu pn Szansa na lepsze jutro W związku z

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na zakup i dostawę folii i papieru do plotera oraz papieru światłoczułego

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na zakup i dostawę folii i papieru do plotera oraz papieru światłoczułego Sieradz, dnia 11 lutego 2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na zakup i dostawę folii i papieru do plotera oraz papieru światłoczułego Na wykonanie zamówienie o wartości netto poniżej 30 000

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na wykonanie badań profilaktycznych w ZSP nr 1 w Ustrzykach Dolnych

Zapytanie ofertowe na wykonanie badań profilaktycznych w ZSP nr 1 w Ustrzykach Dolnych Zapytanie ofertowe na wykonanie badań profilaktycznych w ZSP nr 1 w Ustrzykach Dolnych 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Zespół Szkół Publicznych Nr 1 w Ustrzykach Dolnych ul. 29 Listopada 21, 38-700 Ustrzyki

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA!

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA! Załącznik nr 1 do zaproszenia Opis przedmiotu zamówienia I. Wymagania: Obsługę prawną w ww. projekcie może prowadzić osoba, która posiada: 1. Obywatelstwo polskie i posługuje się językiem polskim. 2. Nie

Bardziej szczegółowo

Umowa nr CRU/.../Z/2015 (wzór)

Umowa nr CRU/.../Z/2015 (wzór) Umowa nr CRU/.../Z/2015 (wzór) Załącznik nr 6 zawarta w Częstochowie w dniu...... w rezultacie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie art. 5 a ustawy

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. Badania profilaktyczne z zakresu medycyny pracy w 2017 roku.

ZAPROSZENIE. Badania profilaktyczne z zakresu medycyny pracy w 2017 roku. Zamawiający: Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej ul. Śniadeckich 10a, 3-300 Nowy Sącz tel. (18) 449 07 35, fax (18) 449 07 31 http://www.soik.pl ZAPROSZENIE do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku Ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na Dostawę pieczywa w drodze zapytania ofertowego o wartości poniżej 30 000 euro. Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/2014 Malczyce,dn.26 września 2014r Dotyczy: zamówienia na dostawę węgla kamiennego typu gat. I gruby kostka do Szkoły Podstawowej w Malczycach w sezonie grzewczym 2014/2015 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE O CENĘ NA ŚWIADCZENIE USŁUG PRAWNIK/RADCA PRAWNY

ZAPYTANIE O CENĘ NA ŚWIADCZENIE USŁUG PRAWNIK/RADCA PRAWNY Zbąszyń, dn.06.08.2012 Ośrodek Pomocy Społecznej Ul. Garczyńskich 5 64-360 Zbąszyń Tel. 68 3847-926/ Fax. 68 3869-962 www.ops.zbaszyn.pl ZAPYTANIE O CENĘ NA ŚWIADCZENIE USŁUG W związku z realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

Żagań, dnia r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Żagań, dnia r. ZAPYTANIE OFERTOWE Żagań, dnia 28.02.2017 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro na świadczenie usług pogrzebowych w zakresie sprawiania

Bardziej szczegółowo

Wycena nieruchomości w 2015 roku ZAPYTANIE OFERTOWE

Wycena nieruchomości w 2015 roku ZAPYTANIE OFERTOWE RGG.71..015 ZAPYTANIE OFERTOWE Bolesławiec, dnia 08 stycznia 015 r. Wójt Gminy Bolesławiec, działając w imieniu Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna nr 1a, 59-700 Bolesławiec, województwo dolnośląskie, powiat

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO Gmina Dmosin, Dmosin 9, 95 061 Dmosin, powiat Brzeziński, woj. łódzkie ogłasza postępowanie

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie nr REN/ZP-MS/A2-06 do złożenia oferty

Zaproszenie nr REN/ZP-MS/A2-06 do złożenia oferty Osowiec-Twierdza, dnia 24 czerwca 2014 r. Biebrzański Park Narodowy Osowiec Twierdza 8 19-110 Goniądz tel. + 48 738 30 43 fax + 48 738 30 21 Zaproszenie nr REN/ZP-MS/A2-06 do złożenia oferty Biebrzański

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany na podstawie porozumienia ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach

Projekt realizowany na podstawie porozumienia ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach Załącznik nr 9 do siwz WZÓR UMOWY ZLECENIE nr.. zawarta w Kielcach w dniu... 2013 roku, pomiędzy: Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach z siedzibą przy ul. Marszałka J. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

Obsługę prawną Gminy Kołbaskowo

Obsługę prawną Gminy Kołbaskowo Załącznik Nr 1 do SIWZ... (pieczęć firmowa Wykonawcy) OFERTA CENOWA W związku z przetargiem nieograniczonym na. będąc uprawnionym(i) do składania oświadczeń woli, w tym do zaciągania zobowiązań w imieniu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 412015

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 412015 1\1UZEUM tel./fax (41) 33?-45-59;.265-36-51 27-400 Ostrowiec Sw., ul. SWI~tokrzyska 37 ŃIP 651-10-33-606, REGON 291233313 Sudół, dnia 05.10.2015r. AT.260.4.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 412015 I. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE NR OPS-POKL.042...2014

UMOWA ZLECENIE NR OPS-POKL.042...2014 Załącznik nr 10 do zapytania ofertowego na stanowisko specjalisty zamówień publicznych w trybie rozpoznania cenowego -wzór umowy UMOWA ZLECENIE NR OPS-POKL.042...2014 ds. zawarta w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY nr. /2017

UMOWA SPRZEDAŻY nr. /2017 Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego zawarta dnia roku, w Warszawie, pomiędzy: UMOWA SPRZEDAŻY nr. /2017 Bankowym Funduszem Gwarancyjnym z siedzibą w Warszawie, ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546

Bardziej szczegółowo

... (Nazwa Wykonawcy) NIP.. Regon FORMULARZ OFERTY

... (Nazwa Wykonawcy) NIP.. Regon FORMULARZ OFERTY .. (Nazwa Wykonawcy) NIP.. Regon Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY W odpowiedzi na ogłoszone przez Dom Pomocy Społecznej w Borówku zaproszenie do składania ofert prowadzone w oparciu o Regulamin zamówień

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do 30.000 euro. Zaprasza do złożenia oferty na usługę podłączenia okapów oraz dostawę i montaż klimatyzatorów

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do 30.000 euro. Zaprasza do złożenia oferty na usługę podłączenia okapów oraz dostawę i montaż klimatyzatorów Zamawiający: Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. ks. B. Markiewicza ul. Bielawskiego 18 36-200 Brzozów tel. 13 4309547 fax. 13 4309587 email. zampub@szpital-brzozow.pl

Bardziej szczegółowo

na przeprowadzenie programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie

na przeprowadzenie programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BUSKU-ZDROJU ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT Busko- Zdrój, dnia 1.04.2014r. na przeprowadzenie programu korekcyjno -

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach NIP: 873-271-85-05 Tel. 14 679-73-99

Zapytanie ofertowe. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach NIP: 873-271-85-05 Tel. 14 679-73-99 Wierzchosławice, dnia 07.12.2015 r. Zapytanie ofertowe Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach kieruje zapytanie ofertowe o cenę posiłków dla uczniów w wybranych szkołach na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. ul. Chorzowska 38 41 605 ŚWIĘTOCHŁOWICE www.zoz.net.pl e-mail: sekretariat@zoz.net.pl NIP: 627 16 69 770, REGON: 000311450 KRS: Sąd Rej. w K-cach,

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY OLEŚNICA ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica

WÓJT GMINY OLEŚNICA ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica WÓJT GMINY OLEŚNICA ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica SOO.8141.2.4.2015 Oleśnica, dnia 19 listopada 2015 r. Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn.: Świadczenie usług, polegających na przeprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zaproszenie do składania ofert

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zaproszenie do składania ofert ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszam do złożenia oferty na Usługę fryzjerską dla beneficjentów projektu systemowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim pt. Razem przeciw wykluczeniu społecznemu,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przygotowanie i przeprowadzenie cyklu wykładów Jak żyć zdrowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przygotowanie i przeprowadzenie cyklu wykładów Jak żyć zdrowo Zwoleń, dnia 29 maja 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przygotowanie i przeprowadzenie cyklu wykładów Jak żyć zdrowo I. ZAMAWIAJĄCY: Stowarzyszenie Dziedzictwo i Rozwój ul. Wojska Polskiego 80A 26 700 Zwoleń

Bardziej szczegółowo

Gmina Miejska Piechowice/Urząd Miasta Piechowice 58-573 Piechowice, ul. Żymierskiego 49 fax. 75 76 12 274, tel. sekretariat 75 75 48 900 ZAPRASZA

Gmina Miejska Piechowice/Urząd Miasta Piechowice 58-573 Piechowice, ul. Żymierskiego 49 fax. 75 76 12 274, tel. sekretariat 75 75 48 900 ZAPRASZA RPA.MG.8140.1.12 Piechowice, dnia 27.12.2012r. Gmina Miejska Piechowice/Urząd Miasta Piechowice 58-573 Piechowice, ul. Żymierskiego 49 fax. 75 76 12 274, tel. sekretariat 75 75 48 900 realizując zamówienie

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Projekt Pracowniku oświaty skorzystaj z nowych możliwości współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w trybie zapytania ofertowego

Bardziej szczegółowo

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Zakup w raz z dostawą oleju opałowego lekkiego Ekoterm

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy Łomnica, ul. Świerczewskiego 160, 58-508 Jelenia Góra 14 tel./fax.: (75) 71-30-256, 71-30-698 NIP-611-23-69-914 KG-271/ZO/23/2014 ZAPYTANIE O OFERTĘ Przedmiot

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na zakup i dostawę folii i papieru do plotera

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na zakup i dostawę folii i papieru do plotera ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na zakup i dostawę folii i papieru do plotera Sieradz, dnia 15 czerwiec 2016 r. Na wykonanie zamówienie o wartości netto poniżej 30 000 EURO zgodnie z art. 4 pkt.

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH

STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH ul. Piłsudskiego 20, 69-100 Słubice, tel.: 95 759 20 10, fax.: 95 759 20 11, www.powiatslubicki.pl, e-mail: sekretariat@powiatslubicki.pl, PN-EN ISO 9001:2009 ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej

Zapytanie ofertowe. zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej Elbląg, dnia 30 kwietnia 2015 r. DTE.2431.1.2015.AW Zapytanie ofertowe I. ZAMAWIAJĄCY Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Karowa 1 82-300 Elbląg Tel: 55 625 63 00 Fax: 55 625 63 12 e-mail: mosir@mosir.elblag.eu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZAMKNIĘCIE ZAGRANICZNEGO KONTA BANKOWEGO

INSTRUKCJA ZAMKNIĘCIE ZAGRANICZNEGO KONTA BANKOWEGO INSTRUKCJA ZAMKNIĘCIE ZAGRANICZNEGO KONTA BANKOWEGO W CELU ZAMKNIĘCIA ZAGRANICZNEGO KONTA BANKOWEGO NALEŻY SKOMPLETOWAĆ NASTEPUJĄCE DOKUMENTY: 1. Kolorowa kserokopia dokumentu tożsamości na podstawie którego

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum Góralice, dnia r. im. M. Kotańskiego Góralice 108a Trzcińsko-Zdrój tel./fax:

Publiczne Gimnazjum Góralice, dnia r. im. M. Kotańskiego Góralice 108a Trzcińsko-Zdrój tel./fax: Publiczne Gimnazjum Góralice, dnia...2014 r. im. M. Kotańskiego Góralice 108a 74-510 Trzcińsko-Zdrój tel./fax: 91-41 48 014 e-mail: gimgoralice@wp.pl Zapytanie ofertowe Dyrektor Publicznego Gimnazjum im.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Sądu Rejonowego Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

FORMULARZ OFERTOWY. na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Sądu Rejonowego Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku FORMULARZ OFERTOWY na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Sądu Rejonowego Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku I. Nazwa i adres Zamawiającego Sąd Rejonowy Lublin Wschód

Bardziej szczegółowo

... Kraków, dnia r. (pieczęć jednostki Zamawiającego dla której realizowane jest zamówienie)

... Kraków, dnia r. (pieczęć jednostki Zamawiającego dla której realizowane jest zamówienie) ... Kraków, dnia.. 2007r. (pieczęć jednostki Zamawiającego dla której realizowane jest zamówienie) Adresaci: 1.... 2.... 3.... Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości nie przekraczającej

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie Punktu Pomocy Dla Osób Uzależnionych i Ich Rodzin na terenie Gminy Bałtów w 2013 r.

Prowadzenie Punktu Pomocy Dla Osób Uzależnionych i Ich Rodzin na terenie Gminy Bałtów w 2013 r. ZAPROSZENIE Nr 66/2012 do złożenia oferty na zamówienie o wartości poniżej 14 000 euro Gmina Bałtów - Urząd Gminy w Bałtowie zaprasza do złożenia oferty na Prowadzenie Punktu Pomocy Dla Osób Uzależnionych

Bardziej szczegółowo

UMOWA PCFE /PROJEKT/

UMOWA PCFE /PROJEKT/ UMOWA PCFE.273.76.2014 /PROJEKT/ Załącznik nr 6 Zawarta w dniu 2014 roku, w Nowym Sączu pomiędzy: Powiatem Nowosądeckim - Powiatowym Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu, ul. Tadeusza Kościuszki

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. na obsługę księgową Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 78/ZA/13

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. na obsługę księgową Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 78/ZA/13 ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. ul. Chorzowska 38 41 605 ŚWIĘTOCHŁOWICE www.zoz.net.pl e-mail: sekretariat@zoz.net.pl NIP: 627 16 69 770, REGON: 000311450 KRS: Sąd Rej. w K-cach,

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie ul. Podwale 11, Lublin, tel. (81) , fax. (81) ZAPYTANIE OFERTOWE

Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie ul. Podwale 11, Lublin, tel. (81) , fax. (81) ZAPYTANIE OFERTOWE Podstawa Prawna: ZAPYTANIE OFERTOWE Regulamin określający zasady postępowania przy zamówieniach poniżej 14000 euro w Zespole Szkół im. Władysława Grabskiego w Lublinie Zespół Szkół nr 1 im. Władysława

Bardziej szczegółowo

Umowa zlecenie. zawarta w dniu.2013r. w Myszkowie,

Umowa zlecenie. zawarta w dniu.2013r. w Myszkowie, Projekt umowy Umowa zlecenie zawarta w dniu.2013r. w Myszkowie, pomiędzy Powiatem Myszkowskim z siedzibą w: 42-300 Myszków ul. Pułaskiego 6 reprezentowanym przez Zarząd Powiatu: przy kontrasygnacie zwany

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zapraszam do składania ofert na zadanie:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zapraszam do składania ofert na zadanie: ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszam do składania ofert na zadanie: Dostawa oprogramowania komputerowego niestandardowego o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 14 tys. euro w ramach realizowanego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat.b w ramach projektu pn Szansa na lepsze jutro

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat.b w ramach projektu pn Szansa na lepsze jutro Zamawiający w Andrespolu ul. Rokicińska 126......... Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat.b w ramach projektu pn Szansa na lepsze jutro W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany na podstawie porozumienia ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach

Projekt realizowany na podstawie porozumienia ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach Załącznik nr 9.2. WZÓR UMOWY ZLECENIE nr.. zawarta w Kielcach w dniu... 2013 roku, pomiędzy: Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach z siedzibą przy ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zapytanie ofertowe ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Zapytanie ofertowe ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Szkoła Podstawowa nr 14 w Białymstoku realizując zadanie finansowane 1 zaprasza Państwa do składania oferty cenowej na realizację zadania pod nazwą: Wymiana

Bardziej szczegółowo

C E N T R U M P O M O C Y S P O Ł E C Z N E J

C E N T R U M P O M O C Y S P O Ł E C Z N E J CENTRUM P OMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE im. prof. Andrzeja Tymowskiego ul. Konwiktorska 3/5, 00-217 Warszawa tel. 22 628-07-12, fax: 22 626 91 32 e-mail: sekretariat@cps.srodmiescie.warszawa.pl

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o., za rok obrotowy 2015 obejmujący okres od 01.01.2015 r. do

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe o przedstawienie ceny za usługę w zakresie wykonania operatu szacunkowego w miejscowości Borki 21-345 Borki.

Zapytanie ofertowe o przedstawienie ceny za usługę w zakresie wykonania operatu szacunkowego w miejscowości Borki 21-345 Borki. Zapytanie ofertowe o przedstawienie ceny za usługę w zakresie wykonania operatu szacunkowego w miejscowości Borki 21-345 Borki. RIGRiOŚ.272.04.2013 Borki, 05.11.2013 r. Wójt Gminy Borki zwraca się z zapytaniem

Bardziej szczegółowo

Nasz Znak: ZWiK 421/07/2015 ZAPYTANIE OFERTOWE

Nasz Znak: ZWiK 421/07/2015 ZAPYTANIE OFERTOWE Nasz Znak: ZWiK 421/07/2015 Chełm Gryficki dn.08.07.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro.

Bardziej szczegółowo

WZÓR. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą/Zleceniobiorcą,

WZÓR. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą/Zleceniobiorcą, WZÓR UMOWA/UMOWA ZLECENIA nr UD-IV- ZFD-B/V/2/9/2- /2014/GZ Zawarta w dniu.. r. w Warszawie pomiędzy: Miastem st. Warszawa Dzielnicą Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27, 02-517 Warszawa, zwanym

Bardziej szczegółowo

OL/251-7/2011 Załącznik nr 6 do SIWZ OGÓLNE WARUNKI UMOWY DLA OSÓB NIEPROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

OL/251-7/2011 Załącznik nr 6 do SIWZ OGÓLNE WARUNKI UMOWY DLA OSÓB NIEPROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OL/251-7/2011 Załącznik nr 6 do SIWZ OGÓLNE WARUNKI UMOWY DLA OSÓB NIEPROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Umowa zawarta w dniu. w Sosnowcu pomiędzy Urzędem Skarbowym w Sosnowcu przy ul. 3 Maja 20, nr

Bardziej szczegółowo

(CPV 85.12.12.70-6 usługi psychiatryczne lub psychologiczne)

(CPV 85.12.12.70-6 usługi psychiatryczne lub psychologiczne) Świdnica, dnia 5 maja 2015 r. ZOR.210.31.2015 Zapytanie ofertowe o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych I. Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel... fax... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice.

OFERTA. Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel... fax... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice. OFERTA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel.... fax.... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice. w postępowaniu prowadzonym w trybie:

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu Wrocław, ul. Gliniana 20-22, tel

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu Wrocław, ul. Gliniana 20-22, tel Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu 50-525 Wrocław, ul. Gliniana 20-22, tel. 71 7701 600 wrwr@pup-wroclaw.pl http://www.pup-wroclaw.pl/ znak postępowania: ZP/RD/3213-1/14 Załącznik nr 6 do SIWZ PROJEKT

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE Nr.. /2013

UMOWA ZLECENIE Nr.. /2013 Projekt pt. Twoja szansa na pracę Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytetu VI, Działania 6.1, Poddziałania 6.1.1 Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr AO (dotyczy: obsługi prawnej Centrum Usług Wspólnych w Rybniku - usługa.)

Zapytanie ofertowe nr AO (dotyczy: obsługi prawnej Centrum Usług Wspólnych w Rybniku - usługa.) Rybnik, dnia 27 listopada 2017 r. Zapytanie ofertowe nr AO.2601.103.2017 (dotyczy: obsługi prawnej Centrum Usług Wspólnych w Rybniku - usługa.) I. ZAMAWIAJĄCY Miasto Rybnik Centrum Usług Wspólnych w Rybniku

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Ogłoszenia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. Szczegółowe określenie Przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych na potrzeby Narodowego

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Sieradz, dnia 26 luty 2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Na wykonanie zamówienie o wartości netto poniżej 30 000 EURO zgodnie z art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE NR OPS-POKL.042...2013

UMOWA ZLECENIE NR OPS-POKL.042...2013 Załącznik nr 9 do zapytania ofertowego na specjalistę ds. zamówień publicznych w trybie rozeznania cenowego -wzór umowy UMOWA ZLECENIE NR OPS-POKL.042...2013 zawarta w ramach projektu systemowego Czas

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /DDA/2014 zawarta w Świdnicy w dniu.. 2014 roku pomiędzy

UMOWA Nr /DDA/2014 zawarta w Świdnicy w dniu.. 2014 roku pomiędzy Załącznik nr 2 do zapytanie ofertowego PROJEKT UMOWY UMOWA Nr /DDA/2014 zawarta w Świdnicy w dniu.. 2014 roku pomiędzy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy z siedzibą przy ul. Wałbrzyskiej 15,

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO Na przygotowanie językowe kurs języka hiszpańskiego w wymiarze 20 h/grupę w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

(dotyczy organizacji kursu barmańskiego)

(dotyczy organizacji kursu barmańskiego) KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim ul. Budowlana 4 05-300 Mińsk Mazowiecki tel.jfax 257582564 zslmm@zslmm.edu.pl Mińsk Maz. 13.02.2012

Bardziej szczegółowo

IGR Wodynie, dnia ZAPYTANIE OFERTOWE

IGR Wodynie, dnia ZAPYTANIE OFERTOWE IGR.7011.47.2017 Wodynie, dnia 30.03.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/2016 Limanowa, 01.12.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/2016 Przedmiotem zapytania jest dzierżawa części nieruchomości na prowadzenie stoiska handlowego z ciepłymi napojami i przekąskami przy Limanowskim Domu

Bardziej szczegółowo

Daniel Cisek- tel./fax (75) 7130256 zszoi.lomnica@interia.pl

Daniel Cisek- tel./fax (75) 7130256 zszoi.lomnica@interia.pl KG 344/./../12 ZAPYTANIE O OFERTĘ Zamawiający Przedmiot zapytania Szczegółowy opis przedmiotu zapytania Wymagania Forma oferty Sposób i termin składania ofert Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Powyższe ceny zawierają całkowity koszt, jaki ponosi Zamawiający z tytułu realizacji umowy, w przypadku wyboru niniejszej oferty.

FORMULARZ OFERTOWY. Powyższe ceny zawierają całkowity koszt, jaki ponosi Zamawiający z tytułu realizacji umowy, w przypadku wyboru niniejszej oferty. Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego FORMULARZ OFERTOWY Pełna nazwa Wykonawcy Adres Numer telefonu Numer faksu Adres E-mail Strona internetowa Numer REGON Numer NIP 1. W związku z ubieganiem się o realizację

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3/2013

Zapytanie ofertowe nr 3/2013 Marklowice, 16.02.2013 Dotyczy projektu w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zapytanie ofertowe nr 3/2013 1. Zamawiający w Marklowicach 2. Postanowienia ogólne Zgodnie z przepisem

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania propozycji cenowej

Zaproszenie do składania propozycji cenowej Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim Ul. Lwowska 55 tel. (84) 664-74-31, fax (84) 665-74-90, e-mail administracja@tomaszowlub.sr.gov.pl K.I.130/3/2015 Tomaszów Lubelski, dnia 27 stycznia 2015r. Zaproszenie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/2016 (dotyczy ocieplenia budynku mieszkalno - socjalnego w DPS Przytocko)

Zapytanie ofertowe nr 2/2016 (dotyczy ocieplenia budynku mieszkalno - socjalnego w DPS Przytocko) Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich Przytocko 39, 77-230 Kępice tel. + 48 59 858 38 37 fax + 48 59 849 29 96 dpsprzytocko@gmail.com www.dps.przytocko.pl Przytocko,dnia

Bardziej szczegółowo

... Puławy, dnia r. (pieczęć jednostki Zamawiającego dla której realizowane jest zamówienie)

... Puławy, dnia r. (pieczęć jednostki Zamawiającego dla której realizowane jest zamówienie) ... Puławy, dnia 26.06.2017 r. (pieczęć jednostki Zamawiającego dla której realizowane jest zamówienie) Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ UMOWA ZLECENIE nr CRU/.../ZL/... (wzór) Załącznik nr 3 zawarta w dniu... 2014 r. w Częstochowie, pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Częstochowie z siedzibą przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia o wartości netto nie przekraczającej kwoty 30.000 euro w skali roku.

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia o wartości netto nie przekraczającej kwoty 30.000 euro w skali roku. Instytut Elektrotechniki Zakład Doświadczalny III ul. Wojska Polskiego 51 57-530 Międzylesie tel. 74/8126395, 8126416, 8126346 faks 74/8126603, www.izolatory.pl 03/ZO/2014 Międzylesie, 03.10.2014 Zapytanie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe /Dni Rawy Mazowieckiej 2017 wesołe miasteczko/

Zapytanie ofertowe /Dni Rawy Mazowieckiej 2017 wesołe miasteczko/ Rawa Mazowiecka 2.02.2017 Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Haliny Konopackiej ul. Tatar 1A 96 200 Rawa Mazowiecka NIP 835 10 00 432 Zapytanie ofertowe /Dni Rawy Mazowieckiej 2017 wesołe miasteczko/ I. ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający przewiduje, że zleci realizację sprawienia pogrzebu w ilości około 6 pogrzebów

1. Zamawiający przewiduje, że zleci realizację sprawienia pogrzebu w ilości około 6 pogrzebów Wodzisław Śląski, dnia 1 grudnia 2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000,00 euro Zapraszamy do złożenia oferty na: świadczenie

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do 14.000 euro. Zaprasza do złożenia oferty na usługi robót ziemnych koparko-ładowarką

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do 14.000 euro. Zaprasza do złożenia oferty na usługi robót ziemnych koparko-ładowarką Zamawiający: Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. ks. B. Markiewicza ul. Bielawskiego 18 36-200 Brzozów tel. 13 4309547 fax. 13 4309587 email. zampub@szpital-brzozow.pl

Bardziej szczegółowo