Zapytanie Ofertowe nr 07/POIG.8.4/526_10/2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapytanie Ofertowe nr 07/POIG.8.4/526_10/2013"

Transkrypt

1 Reda r. I. INORMACJE OGÓLNE Zapytanie Ofertowe nr 07/POIG.8.4/526_10/ W związku z realizacją projektu pt.: Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu poprzez budowę infrastruktury szerokopasmowego Internetu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka , działania 8.4 o nr umowy POIG /10-01, zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym dotyczącym zakupu wg specyfikacji zamieszczonej w opisie przedmiotu zakupu w ramach kategorii wydatków: I. Zakup środków trwałych: 1. Urzą dzenie abonenckie odbiorcze do sieci GPON, 2. Zestaw abonencki WIFI Router + karta Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, stosownie do 11 ust. 3 umowy o dofinansowanie. 2. Nazwa i adres Zamawiającego: INTERKAR KOMPUTER-SERWIS ul. Św. Wojciecha 20; NIP: II. OPIS PRZEDMIOTU ZAKUPU Przedmiot zamówienia: 1. Urządzenie abonenckie odbiorcze do sieci GPON 380 szt. Minimalne wymagania techniczne dla urządzenia odbiorczego do sieci GPON: klasa lasera: B+, typ uwierzytelniania: SN, password lub SN + password, wsparcie dla ruchu multicastowego: IGMP V2&V3 snooping/igmp proxy, sieć LAN: min. 1 port 10/100/1000Mbps, konfiguracja: wsparcie dla zdalnej konfiguracji poprzez TR069 i OMCI, dodatkowe funkcje: upstream/downstream FEC, rogue ONT detection, miernik mocy optycznej. 2. Zestaw abonencki WIFI Router + karta 380 szt. Minimalne wymagania dla Routera: częstotliwość pracy: 2,4 2,4835 GHz, porty: min. 1 x WAN i 4 x LAN 10/100Mb/s, antena: min. 5dBi, standardy bezprzewodowe: IEEE n, IEEE g, IEEE b, bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej: 64/128 bitowe szyfrowanie WEP/WPA/ WPA2,WPA- PSK / WPA2-PSK, DHCP: serwer/klient DHCP, lista klientów DHCP, rezerwacja adresów, typ połączenia portu WAN: dynamiczne IP, statyczne IP, PPPoE, zarządzanie: kontrola dostępu, zarządzanie siecią lokalną, zdalne zarządzanie. Minimalne wymagania dla karty WIFI: Strona 1 z 6

2 częstotliwość pracy: 2,4 2,4835 GHz, porty: USB 2.0, standardy bezprzewodowe: IEEE n, IEEE g, IEEE b, bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej: 64/128 bitowe szyfrowanie WEP, WPA-PSK / WPA2- PSK, Zamawiany sprzęt musi być fabrycznie nowy, nie noszący śladów użytkowania. Całość sprzętu objętego niniejszym zamówieniem musi spełniać wymogi normy CE. Jeżeli oferowane przez Państwa usługi spełniają wymienione wymagania, w formularzu ofertowym proszę zaznaczyć w pozycji: KRYTERIUM DOSTĘPU odpowiednio TAK III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA I WARUNKI PŁATNOŚCI Zamówienie zrealizowane zostanie w całości w terminie do r. Termin płatności będzie wynosił min. 14 dni od daty wystawienia faktury. IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają następujące warunki: 1. Akceptują treść zapytania bez zastrzeżeń. 2. Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, oraz nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 3. Nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. 4. Wobec których, sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kar. V. KRYTERIA OCENY OFERTY Przy wyborze Beneficjent będzie się kierował następującymi kryteriami: 1. Kryterium: cena waga 90pkt. Sposób oceny ofert: C(cena oferty) = (najniższa cena brutto spośród złożonych ofert)/(cenę brutto oferty badanej) x 80pkt 2. Kryterium: gwarancja waga 10 pkt. Sposób oceny ofert: G(gwarancja oferty) = (Gwarancja badanej oferty)/(gwarancje najdłuższą) x 10pkt Maksymalna ilość punktów do otrzymania: 100 punktów Oferty zostaną ocenione wg. Następującej formuły: W= C(cena oferty)+g(gwarancja oferty) Współczynnik ważności: L.p. Warunek Współczynnik ważności Max. Ilość punktów 1. Cena 90% Gwarancja 10% 10 Nie ma możliwości składania ofert częściowych. VI. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY Strona 2 z 6

3 1. Ofertę należy sporządzić wg Wzoru Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 2. Ofertę składa się w formie pisemnej wypełniając formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Wszystkie pola muszą być wypełnione. 3. Oferta Wykonawcy musi być podpisana przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 4. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert. 5. Ofertę Wykonawcy należy przesłać pocztą, faxem, em (skan) lub złożyć osobiście do dnia 6 grudnia 2013 r. do godz. 12:00 na adres: ; O ważności składanej oferty decyduje data wpływu oferty do biura. VIII. OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA 1. Nabywca sporządzi pisemny protokół postępowania i wyboru najkorzystniejszej oferty. 2. Oferenci zostaną powiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie upubliczniona poprzez zamieszczenie jej w siedzibie Zamawiającego. IX. PRZESŁANKI ODRZUCENIA OFERTY Nabywca odrzuci ofertę, jeżeli: 1. Jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego, 2. Zostanie złożona po terminie składania ofert, 3. Będzie zawierała rażąco niską cenę (przedmiotowa przesłanka zostanie spełniona, gdy cena oferty będzie niższa minimum o 15% od kwoty którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia). X. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA Nabywca unieważni postępowanie, gdy: cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Nabywca może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia lub postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy. Załączniki: Załącznik nr 1 - Załącznik nr 2 - OFERTA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 07/POIG.8.4/526_10/2013 OŚWIADCZENIE OFERENTA Strona 3 z 6

4 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 07/POIG.8.4/526_10/2013 (Pieczątka firmy) ul. Św. Wojciecha 20 OFERTA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 07/POIG.8.4/526_10/2013 W odpowiedzi na zapytanie ofertowe zamieszczone na Państwa stronie internetowej/przysłane do siedziby Naszej firmy dotyczące projektu Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu poprzez budowę infrastruktury szerokopasmowego Internetu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka , działania 8.4 uprzejmie informujemy iż firma spełnia kryterium dostępu TAK/NIE i gotowa jest dostarczyć w terminie do r. sprzęt wskazany w zapytaniu ofertowym nr 07/POIG.8.4/526_10/2013. Wartość oferowanego towaru wynosi:.....pln netto /.....PLN brutto. Długość udzielonej gwarancji na oferowany towar wynosi Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń. 2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi dla zamawiającego warunkami oferty i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zwarcia umowy na określonych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 3. Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, oraz nie zalegamy z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 4. Oświadczamy, że nie zostaliśmy prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. Strona 4 z 6

5 5. Oświadczamy, że wobec naszego przedsiębiorstwa, sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kar. 6. W załączeniu przedkładamy do niniejszego formularza dokumenty stanowiące integralną część oferty: a) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. b) Opis wymagań dla oferowanych środków trwałych: dnia... ( Miejscowość, data) (podpis i pieczęć) Strona 5 z 6

6 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 07/POIG.8.4/526_10/2013 OŚWIADCZENIE OFERENTA W związku z postępowaniem w sprawie sprzętu wskazanego w zapytaniu ofertowym nr 07/POIG.8.4/526_10/2013 w ramach projektu Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu poprzez budowę infrastruktury szerokopasmowego Internetu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka , działania 8.4 oświadczam, że: spełnia warunki określone w zapytaniu ofertowym. (Nazwa Oferenta). dnia... ( Miejscowość, data) (podpis i pieczęć) Strona 6 z 6

Zapytanie Ofertowe 3/084/2013

Zapytanie Ofertowe 3/084/2013 Zapytanie Ofertowe 3/084/2013 Odolanów 05-09-2013 I. INORMACJE OGÓLNE 1. W związku z realizacją projektu pt.: Szerokie Pasmo w Każdym Domu 2011 - etap czwarty współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na prowadzenie obsługi rozliczeń finansowo-księgowych

Bardziej szczegółowo

Człowiek- najlepsza inwestycja Zduńska Wola, dnia 30.06.2009r.

Człowiek- najlepsza inwestycja Zduńska Wola, dnia 30.06.2009r. Zduńska Wola, dnia 30.06.2009r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zakup sprzętu 1. Dane Zamawiającego. Zamawiającym jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. W związku z powyższym poszukujemy dostawcy Systemu filtrowentylacji.

ZAPYTANIE OFERTOWE. W związku z powyższym poszukujemy dostawcy Systemu filtrowentylacji. Warszawa, 11-02-2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Solaris Laser S.A. realizuje zadania w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 1.4-4.1 na podstawie umowy o dofinansowanie nr: UDA-POIG.01.04.00-14-

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wyższa Szkoła Humanitas Sosnowiec, 17 grudnia 2012r. ul. Kilińskiego 43 41-200 Sosnowiec www.humanitas.edu.pl Zapytanie ofertowe nr 5/ IH/ 2012 (dot. zamówienia na dostarczenie podręczników dla studentów

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Stowarzyszenie ds. Badania Pracy Poznań, dnia 8 marca 2011r. i Organizacji Przedsiębiorstw REFA Wielkopolska ul. Rubież 46 C3 61-612 Poznań tel. 061/8279410 fax 061/ 8279411 email: biuro@refa.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

Bielsk Podlaski, 16.05.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Bielsk Podlaski, 16.05.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Bielsk Podlaski, 16.05.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOE na rozbudowę i wyposażenie serwerowni oraz sieci komputerowej przedsiębiorstwa w celu przygotowania ich do wykorzystania przez nowo wdrażany system ERP

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający: Żagań, dnia 23-02-2015r. - Rodzaj Zamówienia: Zapytanie dotyczące zakupu modemów D.3.0.

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający: Żagań, dnia 23-02-2015r. - Rodzaj Zamówienia: Zapytanie dotyczące zakupu modemów D.3.0. Żagań, dnia 23-02-2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE - Rodzaj Zamówienia: Zapytanie dotyczące zakupu modemów D.3.0. - Data umieszczenia ogłoszenia: I. Zamawiający: Zamawiający: Wektor Sp. z o.o. - adres ul. Jana

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na zakup usług

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Niniejsze zapytanie nie jest składane w trybie ustawy o zamówieniach publicznych.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Niniejsze zapytanie nie jest składane w trybie ustawy o zamówieniach publicznych. Warszawa, 21-02-2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Solaris Laser S.A. realizuje zadania w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 1.4-4.1 na podstawie umowy o dofinansowanie nr: UDA-POIG.01.04.00-14-

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. W związku z powyższym poszukujemy dostawcy Stołu montażowego 26 szt..

ZAPYTANIE OFERTOWE. W związku z powyższym poszukujemy dostawcy Stołu montażowego 26 szt.. Warszawa, 18-02-2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Solaris Laser S.A. realizuje zadania w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 4.3 na podstawie umowy o dofinansowanie nr: POIG.04.03.00-00-750/11-00

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia:

Przedmiot zamówienia: Zapytanie ofertowe nr 1/2015/II Etap z dnia 11.05.2015 r. Przedmiot zamówienia: I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami prawa wspólnotowego i krajowego m.in. w zakresie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/2013/HR z dnia 17.10.2013r.

Zapytanie ofertowe nr 4/2013/HR z dnia 17.10.2013r. Zapytanie ofertowe nr 4/2013/HR z dnia 17.10.2013r. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: USŁUGA WYNAJMU POKOI HOTELOWYCH, SALI WYKŁADOWEJ I CATERING dla UCZESTNIKÓW PROJEKTU WARSZAWA w ramach projektu: PODNIESIENIE KOMPETENCJI

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII GOOGLE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII GOOGLE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII GOOGLE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na zakup usług szkoleniowych z zakresu technologii

Bardziej szczegółowo

na wdrożenie programu Bursztynowe Kotwice - systemu certyfikacji portów i przystani jachtowych Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego

na wdrożenie programu Bursztynowe Kotwice - systemu certyfikacji portów i przystani jachtowych Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO OTWARTEGO prowadzonego w trybie art. 70 1 70 5 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 ze zm.) na wdrożenie programu Bursztynowe Kotwice

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja ŁÓDZKA AKADEMIA INŻYNIERA, PROJEKTANTA 3D. Zapytanie ofertowe

Człowiek najlepsza inwestycja ŁÓDZKA AKADEMIA INŻYNIERA, PROJEKTANTA 3D. Zapytanie ofertowe I. ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe Tel. 42 250-31-34 NIP 727-012-56-89, REGON 004271032 Kapitał zakładowy Spółki: 50.000 zł Wpisano do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Cel realizacji projektu: Wdrożenie technologii produkcji innowacyjnej w skali świata uchylnej bramy garażowej

ZAPYTANIE OFERTOWE. Cel realizacji projektu: Wdrożenie technologii produkcji innowacyjnej w skali świata uchylnej bramy garażowej Wojnicz, 10.12.2010 ZAPYTANIE OFERTOWE Zakup systemu IT do kompleksowego zarządzania firmą w ramach projektu pt. Wdrożenie technologii produkcji innowacyjnej w skali świata uchylnej bramy garażowej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I i II st. im. KAROLA SZYMANOWSKIEGO WE WROCŁAWIU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY o łącznej wartości zamówienia wyższej niż kwoty

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE Zamówienie Publiczne nr MOPS/ZG - ZP/ 02a /14 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: DOSTAWA 200 SZTUK

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/LNN/L

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/LNN/L ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/LNN/L Lublin, dn. 04.07.2014r. Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu pt.: Licencja na niezależność w ramach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ. Główny przedmiot: CPV 32413100-2

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ. Główny przedmiot: CPV 32413100-2 Złotoryja, dnia 30.09.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Bielsk Podlaski, 15.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Bielsk Podlaski, 15.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Bielsk Podlaski, 15.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOE na zakup, instalację i uruchomienie oprogramowania narzędziowego i systemowego w ramach realizacji projektu pn.: Nowe technologie ICT w POLBUD S.A. w ramach

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 16/2014/5.1 Zrównoważona Infrastruktura

Zapytanie ofertowe nr 16/2014/5.1 Zrównoważona Infrastruktura Nazwa i adres Zamawiającego: Instytut Doradztwa Sp. z o.o. ul. Cegielniana 6b/2 30-404 Kraków Kraków, 29.08.2014r. Zapytanie ofertowe nr 16/2014/5.1 Zrównoważona Infrastruktura DOTYCZY ZADANIA: zakup urządzenia

Bardziej szczegółowo

REMIX Spółka Akcyjna ul. Poznańska 36 66-200 Świebodzin Tel. 68 475 54 00 Fax. 68 475 54 04 Świebodzin, 23 czerwca 2015

REMIX Spółka Akcyjna ul. Poznańska 36 66-200 Świebodzin Tel. 68 475 54 00 Fax. 68 475 54 04 Świebodzin, 23 czerwca 2015 REMIX Spółka Akcyjna ul. Poznańska 36 66-200 Świebodzin Tel. 68 475 54 00 Fax. 68 475 54 04 Świebodzin, 23 czerwca 2015 Zapytanie ofertowe nr POIG.01.04.II.4.2.2015 dotyczy zamówienia: na zakup surowców

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. 61 850-60-23, fax 61 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309 Poznań

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Teatr im. Bogusławskiego, pl. Bogusławskiego 1, 62-800 Kalisz Telefon: 0-62 7605300 Fax: 0-62 7605303, adres e-mail: teatr@teatr.kalisz.pl, strona

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1 Centrum Komputerowe ZETO S.A. ul. Narutowicza 136 90-146 Łódź Łódź, dn. 14.08.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1 OPRACOWANIE GRAFICZNE MATERIAŁÓW PROMOCYJNO-INFORMACYJNYCH I ICH AKTUALIZACJA ORAZ WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

Bielsk Podlaski, 10.06.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Bielsk Podlaski, 10.06.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Bielsk Podlaski, 10.06.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOE na zakup, instalację i uruchomienie oprogramowania narzędziowego i systemowego w ramach realizacji projektu pn.: Nowe technologie ICT w POLBUD S.A. w ramach

Bardziej szczegółowo

Usługa całodobowej ochrony fizycznej na terenie bazy montażowej w Skierniewicach.

Usługa całodobowej ochrony fizycznej na terenie bazy montażowej w Skierniewicach. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej jako SIWZ ) w ramach postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Usługa całodobowej ochrony

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO Dotyczy projektu: Poprawa konkurencyjności firmy poprzez rozszerzenie zakresu usług B+R realizowanego w ramach w ramach Osi priorytetowej III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego

Bardziej szczegółowo