Wersja elektroniczna dokumentu.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wersja elektroniczna dokumentu."

Transkrypt

1 Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. euro. Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi zaprasza Państwa do przedstawienia oferty na usługę badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 (kod grupy CPV: ) Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi ul. Rzgowska 281/289, Łódź NIP REGON Prosimy o przedstawienie oferty na formularzu oferty zamieszczonym na stronie internetowej. Do oferty prosimy załączyć następujące dokumenty: 1. zaświadczenie o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, 2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 3. informacje dotyczące doświadczenia biegłego rewidenta w badaniu sprawozdań finansowych podmiotów w tym, podmiotów prowadzących działalność leczniczą, 4. lista badanych pomiotów badanych w ciągu pięciu ostatnich lat od terminu składania oferty zawierający nazwę badanej jednostki i termin przeprowadzonego badania. Instytut CZMP informuje, że złożone przez Państwa oferty zostaną przesłane do Ministra Zdrowia w celu dokonania wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy zgodnie z zapisem art. 66 ust. 4 ustawy z dnia r. o rachunkowości: Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do wykonania badania lub przeglądu sprawozdania finansowego dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe jednostki, chyba, że statut, umowa lub inne wiążące jednostkę przepisy prawa stanowią inaczej. Umowa zostanie podpisana z wybranym przez Ministerstwo Zdrowia podmiotem. W przypadku braku dokonania wyboru ze złożonych ofert przez Ministerstwo Zdrowia, podmiotu do badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, Instytut CZMP poinformuje Państwa o pozostawieniu konkursu bez rozstrzygnięcia. Szczegółowe informacje bieżące: tel. (42) , Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem Badanie Bilansu za rok obrotowy 2014 r. w siedzibie Zamawiającego, tj. w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki, Łódź ul. Rzgowska 281/289, Budynek A, poziom 0 pok. Nr 15 do dnia r. do godziny 15:00 Wersja elektroniczna dokumentu. Dokument podpisany w oryginale przez Zastępcę Dyrektora ds. Administracyjno-Medycznych dr n. med. Piotra K. Okońskiego z upoważnienia Dyrektora Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki.

2 Zakres usługi badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, (kod grupy CPV: ). 1. W ramach realizacji usługi Wykonawca bezwzględnie zobowiązany jest w szczególności do: 1) przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego: Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, 2) zapewnienia udziału 2 osób w przeprowadzeniu badania sprawozdania finansowego oraz w inwentaryzacji znaczących składników majątkowych, 3) minimalny czas spędzony przez biegłych rewidentów na terenie Instytutu CZMP przy badaniu sprawozdań finansowych - 5 dni roboczych tzn. 40 godzin 4) przeprowadzenia w siedzibie Instytutu CZMP warsztatów szkoleniowych dla służb księgowych w zakresie przepisów ustawy o rachunkowości oraz sprawozdawczości finansowej

3 Umowa z dnia zawarta pomiędzy : Instytutem Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, ul. Rzgowska 281/289 wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , REGON: Zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu którego działają: Dyrektora Instytutu Dyrektora ds. finansowych/ Głównego Księgowego a. wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez pod numerem., NIP.., REGON: zwanym dalej Wykonawcą, w imieniu którego działa: 1 Zakres usługi 1. Przedmiotem umowy jest usługa badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, (kod kategorii CPV: ). 2 Cena 1. Łączna cena netto usługi wynosi PLN (słownie: ) zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia. 2. W dniu podpisania umowy cena usługi z podatkiem VAT wynosi PLN (słownie.) 3 Warunki realizacji Umowy 1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji usługi stanowiącej przedmiot niniejszej Umowy w terminie do dnia r. 2. W ramach realizacji usługi Wykonawca: 1) przeprowadzi badanie sprawozdania finansowego: Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, 2) zapewni udział 2 osób w przeprowadzeniu badania sprawozdania finansowego oraz w inwentaryzacji znaczących składników majątkowych, 3) minimalny czas spędzony przez biegłych rewidentów na terenie Instytutu CZMP przy badaniu sprawozdania finansowego - 5 dni roboczych tzn. 40 godzin 4) przeprowadzi w siedzibie Instytutu CZMP warsztaty szkoleniowe dla służb księgowych w zakresie przepisów ustawy o rachunkowości oraz sprawozdawczości finansowej. 3. Badanie sprawozdania finansowego przeprowadzone zostanie przez Wykonawcę na tak dobranych próbach ksiąg i dowodów księgowych, aby dokumentacja stanowiła wystarczającą podstawę do sformułowania opinii o badanym sprawozdaniu. 4. W wyniku badania sprawozdania finansowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu w 6 egzemplarzach: 1) opinię o prawidłowości i rzetelności sprawozdania finansowego, 2) raport z badania sprawozdania finansowego, 3) ewentualne wystąpienie do Dyrektora Instytutu CZMP w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w systemie kontroli wewnętrznej i rachunkowości.

4 5. W przypadku stwierdzenia, że opinia jest sporządzona niezgodnie z ustaleniami niniejszej umowy Zamawiający może żądać od Wykonawcy, aby opinia została uzupełniona w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia zastrzeżenia. W przypadku zrzeczenia się wyrażenia opinii o sprawozdaniu finansowym Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w formie pisemnej powody uzasadniające podjęcie takiej decyzji. 6. Prace wyszczególnione w umowie wykonane zostaną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a w szczególności: 1) z ustawą z dnia r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych i oraz nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77 z 2009 r., poz. 649.), 2) z ustawą z dnia r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121 poz. 591 z późn. zmianami), 3) z Krajowymi Standardami Rewizji Finansowej wydanymi przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. 7. Zamawiający zobowiązuje się: 1) udostępnić Wykonawcy sprawozdania finansowe, księgi rachunkowe oraz wszystkie dokumenty, na podstawie których sporządzono sprawozdania finansowe, 2) udzielić biegłemu rewidentowi wyczerpujących wyjaśnień i informacji niezbędnych do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego, 8. Wykonawca nie ma prawa udostępnić dokumentów, zestawień oraz rezultatów badania sprawozdania finansowego osobom i Instytucjom a wyłącznie organom upoważnionym ustawowo do wglądu w tego rodzaju dokumenty. 9. Wykonawca jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy faktów i okoliczności poznanych w toku badania oraz informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 4 Warunki płatności 1. Płatność realizowana będzie przelewem na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty otrzymania faktury. W przypadku przekroczenia terminu płatności Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki. 5 Kary umowne 1. Jeżeli usługa nie będzie zrealizowana w terminach określonych w 3 ust. 1, z winy Wykonawcy, będzie on zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 0,1%. zł za każdy dzień zwłoki. 2. Kara umowna nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za powstałą szkodę, na zasadach ogólnych. 6 Inne postanowienia Umowy 1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy bez zgody i akceptacji Zamawiającego. 3. Niniejsza Umowa może być rozwiązana przez Zamawiającego za 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia. 4. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy poddane zostaną jurysdykcji Sądu Powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 5. Strony zgodnie oświadczają, że w przypadku ewentualnych sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy pierwszeństwo, przed drogą sądową, mają negocjacje prowadzone w celu osiągnięcia porozumienia. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mieć będą przepisy kodeksu cywilnego. 6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. za Zamawiającego za Wykonawcę.....

5 Nazwa i siedziba Wykonawcy: FORMULARZ OFERTY... Nr telefonu Nr faksu REGON:... NIP:. Osoba do kontaktu z Zamawiającym: Strona WWW: (imię, nazwisko, stanowisko, telefon) Do: Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Łódź , ul. Rzgowska 281/289 tel. 042/ , , ; faks 042/ Nawiązując do zaproszenia do przedstawienia oferty na usługę badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014: Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, (kod kategorii CPV: ), realizowanego na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oferujemy wykonanie ww. usługi za cenę: Cena Oferty wynosi: netto /łącznie/ zł. (słownie): ). VAT /łącznie/ zł (słownie): ) brutto /łącznie/ zł. (słownie): ). W cenie Oferty zawarte są wszelkie opłaty pośrednie i nasze koszty własne związane z realizacją usługi. 2. Gwarantujemy stałość cen netto na okres obowiązywania umowy tj. do dnia r. 3. Płatność realizowana będzie przelewem na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty otrzymania faktury. W przypadku przekroczenia terminu płatności, Wykonawca ma prawo naliczyć: * 1/ odsetki w wysokości WIBOR 3- miesięczny obowiązujący na dzień wymagalności + 1,5 punktu, 2/ odsetki ustawowe, 3/ bez restrykcji. Jeżeli nie zostanie wybrana żadna z powyższych opcji, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca w przypadku przekroczenia terminu płatności zastosuje opcję bez restrykcji. * niepotrzebne skreślić

6 4. Zamówienie wykonamy do dnia r. 5. Oświadczamy, że otrzymaliśmy od Zamawiającego niezbędne informacje do przygotowania Oferty. 6. Oświadczamy, że załączony wzór umowy, w której określono ogólne warunki, został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach zaproponowanych we wzorze, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 7. Oświadczamy, że Oferta (nie zawiera/zawiera informacji) stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli Wykonawca nie zakreśli żadnej z powyższych opcji, Zamawiający przyjmie, że Oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. 8. Oświadczamy, że wszystkie realizowane przez nas zamówienia wykonane zostały z należytą starannością lub w przypadku powstania szkody została ona dobrowolnie naprawiona 9. Oświadczamy, że w stosunku do firmy nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono jej upadłości 10. Oświadczamy, że nie posiadamy zaległości podatkowych wobec Urzędu Skarbowego ani nie zalegamy z zapłatą należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne 11. Oświadczamy, że nie figurujemy w kartotece karnej Krajowego Rejestru Karnego 12. Do niniejszej Oferty załączamy: 1/ zaświadczenie o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych 2/ aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 3/ Wykaz badanych jednostek w tym podmiotów prowadzących działalność leczniczą w okresie ostatnich pięciu lat od terminu składania oferty zawierający nazwę badanej jednostki i termin przeprowadzonego badania 4/ 5/ miejscowość, data /podpis - za Wykonawcę/

WYBÓR BIEGŁEGO REWIDENTA BADAJĄCEGO ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2014 ROK WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W SKIERNIEWICACH

WYBÓR BIEGŁEGO REWIDENTA BADAJĄCEGO ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2014 ROK WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W SKIERNIEWICACH WSZ.XIII.2511/156/1/2014 Zamawiający: WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SKIERNIEWICACH ul. Rybickiego 1 96-100 Skierniewice tel/fax. 46 834-08-21 www.wsz-skier.pl zaprasza do postępowania ofertowego na: WYBÓR

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na prowadzenie obsługi rozliczeń finansowo-księgowych

Bardziej szczegółowo

usługi księgowe CPV 74121100-4

usługi księgowe CPV 74121100-4 ZP.1/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postępowania: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro usługi księgowe CPV 74121100-4 zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PROMOCJI I REKLAMY. Park Kulturowo - Przyrodniczy Twierdzy Nysa etap I

REALIZACJA PROMOCJI I REKLAMY. Park Kulturowo - Przyrodniczy Twierdzy Nysa etap I Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Łańcut, dnia 11 grudnia 2012 r. OA.2630.20.2012

Łańcut, dnia 11 grudnia 2012 r. OA.2630.20.2012 Łańcut, dnia 11 grudnia 2012 r. OA.2630.20.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Kieruję Zapytanie Ofertowe i zapraszam do złożenia oferty na świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta Łańcuta. ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę i wdrożenie w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku zintegrowanego systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy: 1/ZAP/2012 Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą PZP.

2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą PZP. Urząd Transportu Kolejowego 00 928 Warszawa, ul. Chałubińskiego 4 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu na zorganizowanie i przeprowadzenie specjalistycznego szkolenia/warsztatów dla

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie ul. dr. Józefa Babińskiego 29 30 393 Kraków

OGŁOSZENIE. Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie ul. dr. Józefa Babińskiego 29 30 393 Kraków OGŁOSZENIE Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie ul. dr. Józefa Babińskiego 29 30 393 Kraków na podstawie art. 26 ust. 3 w związku z art. 26 ust. 1 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

na dostawę: Mikrotomu Rotacyjnego półautomatycznego i automatycznego

na dostawę: Mikrotomu Rotacyjnego półautomatycznego i automatycznego Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej Curie ul. W. K. Roentgena 5 02-781 Warszawa Znak: PN 107/08 Warszawa, dnia 15.07.2008r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na dostawę:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015 ZATWIERDZAM Małgorzata Filipek Zastępca Dyrektora 03.02.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015 Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Zapewnienie

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów Warszawa, dnia 06.05.2009 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WSPRiTS/ZP/15/07 Samorząd Województwa Mazowieckiego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WSPRiTS/ZP/15/07 Samorząd Województwa Mazowieckiego Projekt Budowa infrastruktury użytkowej systemu pozycjonowania satelitarnego w Województwie Mazowieckim jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Znak postępowania przetargowego: ZP 226-13/2012 Tarnobrzeg. 23.11.2012r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Na zadanie: Dostawa bonów towarowych dla pracowników

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. ul. Jabłoniowa 55 80-180 Gdańsk Polska Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego tel. (+58) 326 01 00, fax (+58) 322 15 76, www.zut.com.pl zut@zut.com.pl 30/PN/2013

Bardziej szczegółowo

Istotne Postanowienia Umowy

Istotne Postanowienia Umowy Istotne Postanowienia Umowy Załącznik Nr 9 do SIWZ Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - ZP/80/2013 - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 16/dost./2011 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ADM/06/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nr sprawy: ADM/06/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Władza Wdrażająca Program Współpracy Przygranicznej Phare Nr sprawy: ADM/06/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 60 000

Bardziej szczegółowo

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION (pieczęć nagłówkowa Zamawiającego) Stróże, 17. 02. 2014r.. (miejscowość i data) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/AFE/2014 z dnia 17. 02. 2014r. upublicznione dnia 17. 02. 2014r. na stronach internetowych: www.fpon.com.pl,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 15/usł./2013 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sprawowanie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. z dnia 15.07.2013 o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne

OGŁOSZENIE. z dnia 15.07.2013 o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku 44-201 Rybnik, ul. Gliwicka 33, tel. 32 422 65 61, fax. 32 422 68 75 NIP : 642 25 99 502, REGON

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy BZP/38/383-17/2015. Formularz oferty. Na wykonanie dostaw/usług/robót budowlanych poniżej 30 000 euro.

Nr sprawy BZP/38/383-17/2015. Formularz oferty. Na wykonanie dostaw/usług/robót budowlanych poniżej 30 000 euro. Nr sprawy BZP/38/383-17/2015 Formularz oferty Postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611-31/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ) ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa 2. TRYB UDZIELENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy 73/BAF-VI/PN/12 Tryb postępowania : Przetarg nieograniczony Przedmiot: Zakup oprogramowania dla jednostek organizacyjnych MSW Wspólny słownik zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Bukowsko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZADANIA INWESTYCYJNEGO pn. Budowa Sali sportowej o wymiarach 12 x 24 m w Pobiednie stan surowy otwarty W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku 15-404 Białystok, ul. Młynowa 29, tel. 85 74 86 900

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku 15-404 Białystok, ul. Młynowa 29, tel. 85 74 86 900 ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku 15-404 Białystok, ul. Młynowa 29, tel. 85 74 86 900 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 010000-37/15w/2011/ZAP PROFILAKTYCZNE BADANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo