Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego o wartości nie przekraczającej 30 tys. euro zawraca się o przedstawienie ofert na

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego o wartości nie przekraczającej 30 tys. euro zawraca się o przedstawienie ofert na"

Transkrypt

1 Kętrzyn, Znak: ZO/4/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Nazwa i adres Zamawiającego: 1.Zamawiającym jest: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Komunalnik Sp. z o. o. w Kętrzynie 2. Adres: Kętrzyn, ul. Plac Słowiański 2 3. Telefon: ; fax ; 4. NIP: Tryb zamówienia Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego o wartości nie przekraczającej 30 tys. euro zawraca się o przedstawienie ofert na 3. Opis przedmiotu zamówienia 1. nazwa przedmiotu zamówienia: Świadczenie usług prawnych 2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1) prowadzenie w imieniu Zamawiającego spraw sądowych( z wyłączeniem spraw podatkowych) egzekucyjnych, administracyjnych jak również spraw w postępowaniu polubownym,zastępstwo prawne i procesowe 2) udzielanie Zamawiającemu oraz osobom upoważnionym przez Zamawiającego opinii i porad prawnych oraz konsultacji w zakresie stosowania prawa pisemnie, ustnie, telefonicznie lub drogą elektroniczną 3) opracowywanie projektów umów oraz opiniowanie projektów umów, szczególnie długoterminowych lub dotyczących przedmiotu o znacznej wartości oraz porozumień, pism i innych dokumentów 4) opiniowanie spraw i udzielanie porad prawnych z zakresu prawa pracy, 5) opracowywanie lub opiniowanie projektów uchwał podejmowanych przez Radę Nadzorczą lub Zgromadzenie Wspólników, przygotowywanie dokumentów i formularzy niezbędnych do złożenia w sądzie rejestrowym przedsiębiorców 6) prowadzenie nadzoru prawnego nad egzekucją należności Spółki, 7) współpraca przy organizacji przetargów w ramach zamówień publicznych polegająca na opracowywaniu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, przygotowywania odwołań do KIO, skarg do sądu i innych pism związanych z zamówieniami publicznymi. 8) inne czynności według potrzeb Zamawiającego związane z obsługą prawną Spółki. 3. Zamawiający wymaga, aby obsługa prawna była świadczona przez Wykonawcę w sposób następujący: - dyżury w siedzibie Spółki jeden raz w tygodniu osobiście przez uzgodnionego radcę prawnego lub adwokata oraz na każde wezwanie Zamawiającego - poza siedzibą Zamawiającego stosownie do potrzeb Zamawiającego, za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksem lub telefonem 4. Zamawiający wymaga od Wykonawcy szczególną znajomość przepisów dotyczących gospodarki odpadami, prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych, prawa pracy i innych związanych z działalnością prowadzoną przez Zamawiającego ( spółkę komunalną). 4. Termin wykonania zamówienia. Od dnia r. do r. 5. Opis warunków udziału w postępowaniu. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.- załącznik nr 2 2. Posiadają osoby zdolne do wykonywania zamówienia załącznik nr 1

2 3. Posiadają wiedzę i doświadczenie - zmawiający uzna,że warunek jest spełniony jeżeli wykonawca udokumentuje poprzez realizowanie przynajmniej 1 usługi w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w zakresie stałej obsługi prawnej- załącznik nr Miejsce i forma złożenia ofert: 1. Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną na adres a oryginały dostarczyć do Zamawiającego: PGK Komunalnik Sp. z o.o., ul. Plac Słowiański 2, Kętrzyn do dnia r do godz Sposób oceny ofert: 1. Najkorzystniejsza oferta zostanie wyłoniona spośród Oferentów spełniających ustalone warunki udziału w na podstawie kryterium 100% cena. 2. Oferenci, którzy złożą oferty zostaną poinformowani o dokonanym wyborze. 3. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie Oferentowi, którego ofertę wybrano. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postepowania bez podania przyczyn. 8. Osoby do kontaktu: 1) Joanna Dębowska tel ) Elżbieta Sobczuk - tel

3 ... Miejscowość i data... Nazwa i adres wykonawcy OFERTA Odpowiadając na ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego nr ZO/4/14 pt. Świadczenie usług prawnych oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie objętym zapytaniem ofertowym za cenę ryczałtową w stosunku miesięcznym w wysokości:... zł ( netto bez podatku VAT)...( stawka VAT %)... zł ( kwota podatku VAT)...zł ( cena brutto z podatkiem VAT. słownie cena brutto: Oświadczamy, że kalkulacja cenowa zawiera wszystkie pozycje niezbędne do wykonania zamówienia w zakresie określonym w zapytaniu ofertowym 2. Warunki płatności faktury w dniach licząc od daty prawidłowo wystawionej faktury 14 dni. 3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym, wymaganiami Zamawiającego i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 4. Oświadczamy, że akceptujemy warunki przyszłej umowy przedstawionej jako załącznik do zapytania ofertowego i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 5. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są żądane dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów określonych w zapytaniu ofertowym : Wykaz osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia - Załącznik nr 1 Oświadczenie o posiadaniu wpisu na listę potwierdzającą wykonywanie zawodu radcy prawnego lub adwokata prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców prawnych lub Okręgową Izbę Adwokacką załącznik nr 2 Wykaz wykonywanych usług załącznik nr podpis upoważnionego przedstawiciela

4 Załącznik Nr 3 Do oferty. /pieczątka Wykonawcy/ Wykaz wykonywanych usług L.p. Przedmiot usług zgodnie z warunkami SIWZ Data realizacji usługi Odbiorca usługi data.. W załączeniu:.. (podpis osób upoważnionych) - dokumenty potwierdzające, że usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie

5 Załącznik Nr 1 Do oferty. /pieczątka Wykonawcy/ Wykaz osób uczestniczących w wykonywaniu umowy L.p. Imię i nazwisko Kwalifikacje zawodowe, liczba lat doświadczenia zawodowego, data i nr wpisu na listę potwierdzającą wykonywanie zawodu Podstawa do dysponowania osobą( umowa o pracę, właściciel, wspólnik i inne) data.. W załączeniu:.. (podpis osób upoważnionych)

6 ... /pieczątka wykonawcy/ Załącznik Nr 2 do oferty OŚWIADCZENIE O posiadaniu wpisu na listę potwierdzającą wykonywanie zawodu radcy prawnego lub adwokata prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców prawnych lub Okręgową Izbę Adwokacką Przystępując do postępowania w formie zapytania ofertowego pod nazwą "Świadczenie usług prawnych '' nr postępowania znak ZO/4/14, oświadczam, że wszystkie wskazane osoby posiadają aktualny wpis na listę potwierdzającą wykonywanie zawodu radcy prawnego lub adwokata prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych lub Okręgową Izbę Adwokacką. Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 kk oraz 305 kk miejscowość i data podpis i pieczątka Wykonawcy

7 Załącznik nr 4 do oferty UMOWA zawarta w dniu 2014 r. w Kętrzynie, po przeprowadzeniu postępowania w formie zapytania ofertowego pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Komunalnik Sp. z o. o. w Kętrzynie ul. Plac Słowiański 2, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS , wysokość Kapitału zakładowego ,00 zł, NIP reprezentowanym przez Prezesa Zarządu - Romana Świtaja zwanym w dalszej części Zamawiającym a. reprezentowanym przez.... zwanym w dalszej części Wykonawcą o następującej treści: 1 Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się świadczyć dla Zamawiającego obsługę prawną związaną z jego działalnością, obejmującą w szczególności: 1) prowadzenie w imieniu Zamawiającego spraw sądowych( z wyłączeniem spraw podatkowych) egzekucyjnych, administracyjnych jak również spraw w postępowaniu polubownym,zastępstwo prawne i procesowe 2) udzielanie Zamawiającemu oraz osobom upoważnionym przez Zamawiającego opinii i porad prawnych oraz konsultacji w zakresie stosowania prawa pisemnie, ustnie, telefonicznie lub drogą elektroniczną 3) opracowywanie projektów umów oraz opiniowanie projektów umów, szczególnie długoterminowych lub dotyczących przedmiotu o znacznej wartości oraz porozumień, pism i innych dokumentów 4) opiniowanie spraw i udzielanie porad prawnych z zakresu prawa pracy, 5) opracowywanie lub opiniowanie projektów uchwal podejmowanych przez Radę Nadzorczą lub Zgromadzenie Wspólników, przygotowywanie dokumentów i formularzy niezbędnych do złożenia w sądzie rejestrowym przedsiębiorców 6) prowadzenie nadzoru prawnego nad egzekucją należności Spółki, 7) współdziałanie przy organizacji przetargów w ramach zamówień publicznych polegająca na opiniowaniu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, przygotowywaniu odwołań do KIO, skarg do sądu i innych pism związanych z zamówieniami publicznymi. 8) inne czynności według potrzeb Zamawiającego związane z obsługą prawną Spółki. 3 Strony uzgadniają, że obsługa prawna będzie świadczona przez Wykonawcę w sposób następujący: - pełnienie dyżuru w siedzibie Spółki jeden raz w tygodniu osobiście przez uzgodnionego radcę prawnego lub adwokata oraz na każde wezwanie Zamawiającego - poza siedzibą Zamawiającego stosownie do potrzeb Zamawiającego, za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksem lub telefonem Za wykonaną pracę Wykonawca otrzymywać będzie miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości brutto.zł ( słownie złotych.),

8 płatne przelewem po zakończeniu miesiąca w ciągu 14 dni od dnia otrzymania faktury. 2. Wykonawca oprócz wynagrodzenia ryczałtowego będzie otrzymywać zasądzone koszty zastępstwa procesowego po wyegzekwowaniu całej należności, płatne przelewem po wystawieniu faktury w ciągu 14 dni od jej otrzymania. 3. Koszty wszelkich opłat sądowych, skarbowych, egzekucyjnych związanych z prowadzonymi Postępowaniami sądowymi, egzekucyjnymi będą regulowane przez Zamawiającego. Ponadto Zamawiający ponosi koszty wysyłek, wezwań, pism oraz koszty przejazdu samochodem poniesione przez Wykonawcę w celu wykonania zlecenia poza miejscowością siedziby Zamawiającego w wysokości wynikającej z przemnożenia kilometrów przez aktualną stawkę określoną w Rozporządzeniu Ministra infrastruktury z dnia r. z późniejszymi zmianami. 5 Umowa zawarta jest na czas określony od dnia r. do dnia r. z możliwością jej rozwiązania z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego Wykonawca zobowiązuje się, że będzie traktował uzyskane od Zamawiającego informacje jako poufne. 2. Wykonawca zobowiązuje się, iż w trakcie trwania umowy oraz po jej wygaśnięciu, żadne informacje dotyczące świadczonych usług nie zostaną bezpośrednio lub pośrednio ujawnione żadnej osobie trzeciej. Nie dotyczy to sytuacji, kiedy informacje takie są publiczne znane lub muszą być ujawnione określonym władzom. 3. Przez informacje poufne należy rozumieć wszelkie informacje stanowiące własność Zamawiającego, które Wykonawca uzyskał lub może uzyskać w okresie obowiązywania umowy, a w szczególności informacje dotyczące prowadzonych inwestycji, informacji na temat badań marketingowych,oraz wszelkie inne informacje nie będące powszechnie znane Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy wymagają obustronnej zgody oraz formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem art.144 ustawy prawo zamówień publicznych. 2. Strony przewidują możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w następujących przypadkach: a) w przypadku zmiany stawki podatku VAT. 8 Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z realizacją umowy, Strony podają rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 9 Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA :

na obsługę prawną Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.

na obsługę prawną Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. ul. Chorzowska 38 41 605 ŚWIĘTOCHŁOWICE www.zoz.net.pl e-mail: sekretariat@zoz.net.pl NIP: 627 16 69 770, REGON: 000311450 KRS: Sąd Rej. w K-cach,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na prowadzenie obsługi rozliczeń finansowo-księgowych

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN) M5000 na rok 2015

Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN) M5000 na rok 2015 PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko-Kamienna -Wydział Zamówień Nr postepowania 762/GL/LZA/AO/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN)

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenia medyczne w zakresie: konsultacji psychiatrycznych i psychologicznych w Poradni Psychoonkologii oraz pozostałych Klinikach

Bardziej szczegółowo

dotycząca: Usług medycznych dla Zakładu Budynków Miejskich Sp. z o.o. Cena badań w zakresie medycyny pracy w ramach pakietu podstawowego

dotycząca: Usług medycznych dla Zakładu Budynków Miejskich Sp. z o.o. Cena badań w zakresie medycyny pracy w ramach pakietu podstawowego . (pieczątka wykonawcy) O F E R T A Załącznik nr 1 do SIWZ złożona przez:.. (nazwa i siedziba wykonawcy) dotycząca: Usług medycznych dla Zakładu Budynków Miejskich Sp. z o.o. Cena badań w zakresie medycyny

Bardziej szczegółowo

świadczenie usług reklamowych dla Narodowego Centrum Kultury w związku z realizacją projektu Wschód Kultury

świadczenie usług reklamowych dla Narodowego Centrum Kultury w związku z realizacją projektu Wschód Kultury Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług reklamowych

Bardziej szczegółowo

W/w węgiel winien odpowiadać normom PN-82/G-97001; PN-82/G-97002; PN-82/G-97003

W/w węgiel winien odpowiadać normom PN-82/G-97001; PN-82/G-97002; PN-82/G-97003 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZSP.B.271.1.2014 Nazwa zadania: Dostawa węgla kamiennego energetycznego w 2014 r. I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA KONKURSOWA

DOKUMENTACJA KONKURSOWA DOKUMENTACJA KONKURSOWA na świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej z uwzględnieniem badań mikrobiologicznych i serologicznych dla potrzeb Szpitala w Śremie Sp. z o. o. Część

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na zakup usług

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP/61/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę świadczoną przez agencję pracy tymczasowej polegającą na skierowaniu do MPO Łódź Sp. z o.o. pracowników

Bardziej szczegółowo

świadczenie usług cateringowych na potrzeby Gali Sybilli w Łodzi

świadczenie usług cateringowych na potrzeby Gali Sybilli w Łodzi Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług cateringowych

Bardziej szczegółowo

Zakup bonów żywieniowych posiłki profilaktyczne dla pracowników SKM

Zakup bonów żywieniowych posiłki profilaktyczne dla pracowników SKM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 03/2013 Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych 1 Zamawiający Służby Komunalne Miasta w Wodzisławiu Śl. ul. Marklowicka 21, 44-300

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Sukcesywna rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych Znak sprawy ADZ-23-16/2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Sukcesywna rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych Znak sprawy ADZ-23-16/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sukcesywna rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych Znak sprawy ADZ-23-16/2012 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej progów

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM. Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka. Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZATWIERDZAM. Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka. Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Szkolenie oraz egzamin z metodyki PRINCE2 Foundation Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UNIWERSYTET Jana Kochanowskiego w Kielcach ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce Tel.: (0-41) 349-72-77 Nr Sprawy: DP/2310/ 199 /12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: prowadzenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr zamówienia: 24/usł./2011 Zatwierdzam: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY Ozn spr. PŚDS 69/2014 Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Partyzantów 29 28-500 Kazimierza Wielka SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY dla postępowania o wartości szacunkowej

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy: 1/ZAP/2012 Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) PGKiM Sp. z o. o. ul. 1 Maja 28/30 95-070 Aleksandrów Łódzki tel. 0 42 712-11-94 fax 0 42 276-43-49 www.pgkimal.pl zam_pub@pgkimal.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 5/2014 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sygnatura postępowania: BZP/19/DI/2013 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO art. 39 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 134 000 EURO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 134 000 EURO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 134 000 EURO I. Informacja o Zamawiającym i przedmiocie postępowania. 1. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

usługi księgowe CPV 74121100-4

usługi księgowe CPV 74121100-4 ZP.1/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postępowania: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro usługi księgowe CPV 74121100-4 zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowe Centrum Sportu sp. z o.o. Warszawa, 30 listopada 2009 r. Al. Ks. Józefa Poniatowskiego 1 03-901 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Znak postępowania przetargowego: ZP 226-13/2012 Tarnobrzeg. 23.11.2012r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Na zadanie: Dostawa bonów towarowych dla pracowników

Bardziej szczegółowo

usługę stałej i doraźnej ochrony fizycznej obiektów Inspektoratu SKW w Gdyni

usługę stałej i doraźnej ochrony fizycznej obiektów Inspektoratu SKW w Gdyni ZATWIERDZAM (data, podpis) ZAMAWIAJĄCY: Inspektorat Służby Kontrwywiadu Wojskowego w Gdyni ul. Korzeniowskiego 8/10 81-301 Gdynia tel. (58) 626 32 79; fax (58) 626 30 90 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/2014/WND-POKL.09.02.00-32-041/12

Zapytanie ofertowe nr 1/2014/WND-POKL.09.02.00-32-041/12 Gryfice, dnia 26 czerwca 2014 r. Zapytanie ofertowe nr 1/2014/WND-POKL.09.02.00-32-041/12 Szanowni Państwo, w związku z realizacją projektu Wiedza i kwalifikacje kluczem do przyszłości. Powiatowy program

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

produkcję pamięci USB Wschód Kultury

produkcję pamięci USB Wschód Kultury Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na produkcję pamięci USB Wschód

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 16/dost./2011 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo