OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (dla Zadania I)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (dla Zadania I)"

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (dla Zadania I) Przy doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia oraz późniejszej obsłudze tych ubezpieczeń pośredniczy firma: Dom Brokerski Smulscy & Partnerzy Paweł Smulski. INFORMACJE O KLIENCIE DANE ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA OCENY RYZYKA UBEZPIECZENIOWEGO ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW SP. Z O.O ŻARY, ul. Górnośląska 2 REGON: ; NIP: Firma rozpoczęła działalność w 2008 roku. Docelowo firma ma zajmować się gospodarką odpadami na terenie gmin zrzeszonych w Łużyckim Związku Gmin. Najważniejszym punktem tego systemu jest budowa i obsługa centralnej instalacji do zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych w Marszowie oraz stacji przeładunkowej w Lubsku. Inwestycje te są już bardzo dalece zaawansowane. W kwietniu 2014 roku do użytku została oddana stacja przeładunkowa w Lubsku, natomiast budowa zakładu zagospodarowania odpadów w Marszowie ma zakończyć się w styczniu W chwili obecnej spółka prowadzi składowiska odpadów innych niż niebezpieczne czynne (Żary), nieeksploatowane (Buczyny, Gozdnica), zamknięte (Lubsko zakończenie rekultywacji w I kw.2015r., Łęknica) oraz zamknięte zrekultywowane (Chełmica, Lutynka, Chrobrów, Drzeńsk Mały), a także sortownię odpadów innych niż niebezpieczne (Żary). Działalność administracyjno-biurowa prowadzona jest w Biurze Zarządu, które mieści się w wynajmowanych pomieszczeniach w Żarach przy ul. Górnośląskiej 2. Jednakże od lutego 2015 roku działalność biurowa również będzie prowadzona w zakładzie zagospodarowania odpadów w Marszowie. Podstawowa działalność to wg PKD 2007: Z - obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne ( dotyczy składowisk odpadów) Z odzysk surowców z materiałów segregowanych (sortowanie i oddzielanie w różne kategorie różnorodnych surowców nadających się do ponownego przetworzenia czy odzysku dotyczy sortowni odpadów). Aktualne zatrudnienie ogółem - 58 osób. Po oddaniu do użytkowania zakładu w Marszowie zatrudnienie zwiększy się do ok. 80 osób. Przychody z działalności podstawowej: - za 2012r.: PLN - za 2013r.: PLN - planowane na 2014r.: PLN - planowane na 2015r.: PLN - planowane na 2016r.: PLN Lokalizacje, w których prowadzona jest działalność: 1. Zakład Zagospodarowania Odpadów Żary, w. Marszów 2. Stacja przeładunkowa Lubsko, ul. Złota 3. Składowisko i sortownia odpadów Żary, ul. Żurawia 4. Składowisko odpadów NIEEKSPLOATOWANE Trzebiel, wieś Buczyny 5. Składowisko odpadów NIEEKSPLOATOWANE Gozdnica, ul. Kościuszki 6. Składowisko odpadów ZAMKNIETE Łęknica 7. Składowisko odpadów ZAMKNIETE i ZREKULTYWOWANE (zakończenie rekultywacji w I kw.2015r.) Lubsko 8. Składowisko odpadów ZAMKNIETE i ZREKULTYWOWANE Lutynka gm. Wymiarki 9. Składowisko odpadów ZAMKNIETE i ZREKULTYWOWANE Chrobrów gm. Żagań 10. Składowisko odpadów ZAMKNIETE i ZREKULTYWOWANE Drzeńsk Mały gm. Gubin 11. Składowisko odpadów ZAMKNIETE i ZREKULTYWOWANE Chełmica gm. Tuplice oraz Biuro Zarządu Żary, ul. Górnośląska 2 (zakończenie użytkowania na przełomie stycznia/lutego 2015 roku) Strona 1 z 37

2 Zakład Zagospodarowania Odpadów Żary, w. Marszów UWAGA! Jest to nowowybudowana lokalizacja. Przewidywany termin oddania do użytkowania to styczeń W tej lokalizacji obecnie trwają ostatnie prace wykończeniowe związane z realizacją inwestycji Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów. Poniższy opis przedstawia stan obiektu jaki będzie w momencie rozpoczęcia użytkowania i zgłoszenia do ubezpieczenia. Wszelkie próby i testy będą miały miejsce przed zgłoszeniem obiektu do ubezpieczenia w czasie trwania ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy i montażu. UWAGA! Z uwagi na możliwość zmiany terminu oddania do użytkowania przedmiotowego zakładu, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej dla części przedmiotu ubezpieczenia (zakład zagospodarowania odpadów w Marszowie). W takim przypadku składka za zmieniony okres ubezpieczenia zostanie proporcjonalnie zmieniona w stosunku do składki rocznej. Liczba zatrudnionych w lokalizacji: ok.70 osób Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 6:00 22:00 Do tej lokalizacji jest droga umożliwiająca dojazd jednostek Straży pożarnej oraz możliwe jest swobodne poruszanie się jednostek Straży Pożarnej po terenie lokalizacji. Czas dojazdu jednostek Straży Pożarnej: PSP 10 minut; OSP 10 minut. W bezpośrednim otoczeniu lokalizacji nie znajdują się inne budynki. Obiekty są wyposażone w sprawne urządzenia odgromowe - piorunochrony. Teren lokalizacji jest podzielony na strefy pożarowe. Na terenie lokalizacji obowiązuje zakaz palenia tytoniu, poza wyodrębnionym, przeznaczonym do tego miejscem. Na terenie lokalizacji wykorzystywane są pojazd wolnobieżne: - 3 szt. Ładowarki kołowe VOLVO, - ładowarka teleskopowa MANITOU, - przerzucarka bramowa do kompostu, - wózek widłowy, - kompaktor, - zamiatarka, Lokalizacja jest zasilana w wodę z podwójnego źródła: ujęcie własne oraz sieć publiczna. Na terenie lokalizacji znajdują się: - 39 gaśnice, - 14 hydranty zewnętrznych - 5 hydranty wewnętrzne - zbiornik ppoż. o pojemności całkowitej 1265m3, w tym na cele p.poż. 400m3 - czujki dymu - inne zabezpieczenia ppoż.: ściana oddzielenia pożarowego pomiędzy obiektami 8a i 8b, klapy dymowe w ob. 8a i 8b. Wszystkie: drogi ewakuacyjne, drogi pożarowe, wyjścia ewakuacyjne oraz miejsca gdzie znajduje się sprzęt ppoż. są oznakowane. Wszystkie urządzenia i systemy ppoż. są sprawne i posiadają aktualne potwierdzenie sprawności. Prace niebezpieczne pożarowo - w punkcie demontażu odpadów wielkogabarytowych cięcie elementów metalowych. Teren jest ogrodzony i oświetlony w porze nocnej. Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe: Ogrodzenie, furtki i bramy z kontrolą dostępu, budynek administracyjny i hala technologiczna z kontrolą dostępu, ochrona w porze nocnej. W lokalizacji wykonywany jest dozór poza godzinami pracy agencja ochrony. W lokalizacji funkcjonuje monitoring wizyjny przemysłowy, całodobowy oraz system alarmowy czujki ruchu. Krótki opis procesu / procesów technologicznych zachodzących w Marszowie: 1. Odpady komunalne zmieszane będą kierowane do strefy przyjęcia odpadów w Segmencie mechaniczno-manualnej segregacji odpadów i przygotowania paliwa alternatywnego i rozładowywane wewnątrz w wyznaczonym sektorze, następnie poddawane procesowi rozsortowania na linii technologicznej instalacji segregacji mechaniczno-manualnej odpadów w celu odzyskania surowców wtórnych i paliwa alternatywnego RDF. 2. Odpady surowcowe opakowaniowe do tzw. doczyszczania będą kierowane do strefy przyjęcia odpadów w Segmencie mechaniczno-manualnej segregacji odpadów i przygotowania paliwa alternatywnego i rozładowywane wewnątrz w wyznaczonym sektorze, następnie poddawane procesowi rozsortowania na linii technologicznej Strona 2 z 37

3 instalacji obróbki mechaniczno-manualnej odpadów w celu odzyskania surowców wtórnych i paliwa alternatywnego RDF. 3. Odpady zielone będą kierowane do strefy przyjęcia odpadów zielonych w wydzielonym zadaszonym zamkniętym, wentylowanym boksie obok Segmentu mechaniczno-manualnej segregacji odpadów i przygotowania paliwa alternatywnego. Następnie po ich rozdrobnieniu w Segmencie mechaniczno-manualnej segregacji odpadów i przygotowania paliwa alternatywnego podane rozdzielnie lub łącznie z wydzielonymi z odpadów komunalnych zmieszanych, odpadami biodegradowalnymi do Segmentu stabilizacji tlenowej. 4. Frakcja energetyczna wydzielona na linii technologicznej instalacji segregacji mechaniczno-manualnej odpadów będzie rozdrobniona i kierowana do prasy kontenerowej. 5. Odpady wielkogabarytowe, elektryczne i elektroniczne będą rozładowywane na placu technologicznym przy Punkcie demontażu odpadów wielkogabarytowych i poddawane selektywnemu demontażowi z odzyskiem frakcji surowcowych, użytkowych (RDF), odpadów niebezpiecznych i balastu kierowanego na kwaterę składową lub po wstępnym demontażu kierowane do rozdrobnienia na linii technologicznej instalacji obróbki mechanicznomanualnej odpadów i przetwarzane na surowce wtórne, paliwo alternatywne RDF i balast lub po zgromadzeniu ilości transportowej kierowane do unieszkodliwiania w specjalistycznych instalacjach poza ZZO. 6. Odpady budowlane ze zbiórki selektywnej będą kierowane do Stacji kruszenia (recyklingu) odpadów budowlanych, gdzie, w miarę potrzeby, będą rozdrabniane przy użyciu kruszarki do gruzu, frakcjonowane i po czasowym magazynowaniu kierowane do odbiorców zewnętrznych. 7. Odpady niebezpieczne (w niewielkich ilościach) będą kierowane do Magazynu małych ilości odpadów niebezpiecznych w celu ich czasowego magazynowania przed skierowaniem do unieszkodliwienia w specjalistycznych instalacjach poza ZZO. 8. Odpady zaklasyfikowane jako inertne i balastowe (odpady z czyszczenia ulic oraz grunt, itp.) i balastowe (poprocesowe) będą kierowane do rozładowania na obszarze niecki Kwatery składowiska. 9. Odpady ze zdarzeń losowych będą kierowane do Boksów na odpady pochodzące ze zdarzeń losowych a następnie poddawane unieszkodliwieniu w zależności od rodzaju odpadów w poszczególnych segmentach technologicznych Zakładu. Cały strumień odpadów przyjmowanych w ZZO będzie ważony i ewidencjonowany w zakładowym systemie ewidencji przyjmowanych odpadów. Plan sytuacyjny lokalizacji Zakład Zagospodarowania Odpadów w Marszowie stanowi załącznik nr 11 do SIWZ. Poniżej przykładowe zdjęcia lokalizacji Zakład Zagospodarowania Odpadów w Marszowie (zdjęcia zostały wykonane w październiku i listopadzie 2014r, w momencie kiedy trwały jeszcze prace wykończeniowe: 1.Widok z lotu ptaka Strona 3 z 37

4 2.Widok z lotu ptaka 3. Budynek administracyjny z salą edukacyjną Strona 4 z 37

5 4. Segment mechaniczno-manualnej segregacji odpadów i przygotowania paliwa alternatywnego 1 5. Segment mechaniczno-manualnej segregacji odpadów i przygotowania paliwa alternatywnego 2 Strona 5 z 37

6 6. Zbiorniki p.poż. 7. Hala do załadunku odpadów 1 Strona 6 z 37

7 8. Hala do załadunku odpadów 2 9. Hala wyładunku komór Strona 7 z 37

8 10. Wnętrze zakładu Wnętrze zakładu 2 Strona 8 z 37

9 12. Wnętrze zakładu 3 Stacja przeładunkowa Lubsko, ul. Złota Liczba zatrudnionych w lokalizacji: 4 osoby Godziny pracy: od poniedziałku do piątku Do tej lokalizacji jest droga umożliwiająca dojazd jednostek Straży pożarnej oraz możliwe jest swobodne poruszanie się jednostek Straży Pożarnej po terenie lokalizacji. Czas dojazdu jednostek Straży Pożarnej: PSP 5 minut; OSP 5 minut. W bezpośrednim otoczeniu lokalizacji nie znajdują się inne budynki. Obiekty są wyposażone w sprawne urządzenia odgromowe - piorunochrony. Teren lokalizacji nie jest podzielony na strefy pożarowe brak takiego wymogu. Ogrzewany jest tylko budynek wagowy z zapleczem socjalnym, ogrzewanie za pomocą energii elektrycznej. Na terenie lokalizacji obowiązuje zakaz palenia tytoniu, poza wyodrębnionym, przeznaczonym do tego miejscem. Na terenie lokalizacji wykorzystywane są 1 pojazd wolnobieżny spalinowy. Lokalizacja jest zasilana w wodę z podwójnego źródła: ujęcie własne oraz sieć publiczna. Na terenie lokalizacji znajdują się: - 3 gaśnice, - 2 hydranty zewnętrznych - zbiornik ppoż. o pojemności 176m3 - studnia czerpna - czujki dymu na Hali przeładunków Wszystkie: drogi ewakuacyjne, drogi pożarowe, wyjścia ewakuacyjne oraz miejsca gdzie znajduje się sprzęt ppoż. są oznakowane. Wszystkie urządzenia i systemy ppoż. są sprawne i posiadają aktualne potwierdzenie sprawności. Na terenie lokalizacji nie wykonuje się prac niebezpiecznych pożarowo. W lokalizacji wykonywany jest dozór poza godzinami pracy agencja ochrony. W lokalizacji funkcjonuje monitoring wizyjny przemysłowy, całodobowy oraz system alarmowy czujki ruchu. Teren jest ogrodzony i oświetlony w porze nocnej. Plan sytuacyjny lokalizacji Stacja przeładunkowa stanowi załącznik nr 12 do SIWZ. Poniżej przykładowe zdjęcia lokalizacji Stacja przeładunkowa: Strona 9 z 37

10 1. Od lewej hala przeładunku odpadów i boksy magazynowe na odpady wielkogabarytowe 2. Budynek wagowego i socjalny Strona 10 z 37

11 3. Brodzik dezynfekcyjny SP Lubsko 4. Zbiornik p.poż. SP Lubsko Strona 11 z 37

12 5. Linia technologiczna 1 6. Linia technologiczna 2 Strona 12 z 37

13 7. Linia technologiczna 3 Składowisko i sortownia odpadów Żary, ul. Żurawia (w tym: sortownia do r.) Liczba zatrudnionych w lokalizacji: 3 osoby Godziny pracy: od poniedziałku do piątku ( ). Do tej lokalizacji jest droga umożliwiająca dojazd jednostek Straży pożarnej oraz możliwe jest swobodne poruszanie się jednostek Straży Pożarnej po terenie lokalizacji. Czas dojazdu jednostek Straży Pożarnej: PSP 5 minut; OSP 5 minut. W bezpośrednim otoczeniu lokalizacji nie znajdują się inne budynki. Obiekty nie są wyposażone w urządzenia odgromowe. Teren lokalizacji nie jest podzielony na strefy pożarowe brak takiego wymogu. Na terenie lokalizacji obowiązuje zakaz palenia tytoniu, poza wyodrębnionym, przeznaczonym do tego miejscem. Na terenie lokalizacji wykorzystywane są 2 pojazdy wolnobieżne spalinowe. Lokalizacja jest zasilana w wodę z podwójnego źródła: ujęcie własne oraz sieć publiczna. Na terenie lokalizacji znajduje się: - 10 gaśnic, - 3 szt. SUG ABC producent KZWM Ogniochron (samoczynne urządzenie gaśnicze wyposażone w samoczynny zawór ampułkowy, który jest uruchomiony w wyniku przekroczenia krytycznej temperatury w pomieszczeniu), - 1 hydrant wewnętrzny, - 6 hydrantów zewnętrznych - zbiornik ppoż. o pojemności 315m3 Wszystkie: drogi ewakuacyjne, drogi pożarowe, wyjścia ewakuacyjne oraz miejsca gdzie znajduje się sprzęt ppoż. są oznakowane. Wszystkie urządzenia i systemy ppoż. są sprawne i posiadają aktualne potwierdzenie sprawności. Na terenie lokalizacji nie wykonuje się prac niebezpiecznych pożarowo. W lokalizacji wykonywany jest dozór poza godzinami pracy pracownik własny, stróż. W lokalizacji funkcjonuje monitoring wizyjny przemysłowy, całodobowy. Teren jest ogrodzony i oświetlony w porze nocnej Poniżej przykładowe zdjęcia lokalizacji Składowisko i sortownia odpadów: Strona 13 z 37

14 1. Od lewej hala rozładunku odpadów i sito bębnowe 2. Od lewej namiot i kabina sortownicza Strona 14 z 37

15 3. Separator fe Opis lokalizacji w formie tabelarycznej stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. Lokalizacja, które mają zostać objęte ochroną ubezpieczeniową nie były dotknięte ryzykiem powodzi od 1996r. Mienie osób trzecich: Są to ładowarka i drobny sprzęt dzierżawione od firmy EkoAs. Okres użytkowania mienia zakończy się r. DOTYCHCZASOWY PRZEBIEG UBEZPIECZEŃ: UBEZPIECZENIE OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH: Ochrona ubezpieczeniowa od brak szkód od tego czasu UBEZPIECZENIE OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU Ochrona ubezpieczeniowa od brak szkód od tego czasu UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ZWIĄZKU Z PROWADZONĄ DZIAŁALNOŚCIĄ I POSIADANYM MIENIEM Ochrona ubezpieczeniowa od brak szkód od tego czasu UBEZPIECZENIE MASZYN OD USZKODZEŃ Ochrona ubezpieczeniowa od brak szkód od tego czasu UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Ochrona w zakresie OC,AC, NNW, Assistance i AutoSzyba od w tym czasie miała miejsce jedna szkoda: Szkoda z ubezpieczenia OC z dnia , wypłacone odszkodowanie PLN Strona 15 z 37

16 Minimalny wymagany zakres ubezpieczeń został opisany poniżej. Jeżeli jednak w ogólnych warunkach ubezpieczeń Wykonawcy (Ubezpieczyciela ) znajdują się zapisy, które wskazują, że zakres ubezpieczeń jest szerszy od minimalnego wymaganego zakresu ubezpieczeń to zapisy te zostaną wprowadzone do zakresu ochrony ubezpieczeniowej Zamawiającego. I. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK I.1. Zakres ubezpieczenia Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje swoim zakresem wszelkie szkody, które powstaną w okresie ubezpieczenia w mieniu zgłoszonym do ubezpieczenia w związku z zaistnieniem zdarzeń ubezpieczeniowych, za wyjątkiem tych szkód, które są wyraźnie wyłączone w ogólnych warunkach Wykonawcy (Ubezpieczyciela). Minimalny wymagany zakres ubezpieczenia to szkody powstałe w wyniku m.in. następujących zdarzeń: - ogień (pożar) - uderzenie pioruna - gwałtowne wyładowanie elektryczne w atmosferze działające bezpośrednio lub pośrednio na przedmiot ubezpieczenia, powodujące jego uszkodzenie. - wybuch (eksplozja), - upadek statku powietrznego, - huragan (wiatr o prędkości nie mniejszej niż 15 m/s), - deszcz nawalny, - powódź, - grad, - lawina, - napór śniegu lub lodu, - trzęsienie ziemi, - osuwanie i zapadanie się ziemi, - uderzenie pojazdu - bezpośrednie uderzenie w mienie zgłoszone do ubezpieczenia pojazdu (bez względu na to kto jest właścicielem/użytkownikiem pojazdu lub pod czyją kontrolą jest pojazd) lub jego części lub ładunku, który jest nim przewożony - huk ponaddźwiękowy, - dym, - sadza, - szkoda wodociągowa, - upadek drzew, budynków lub budowli, - katastrofa budowlana, definicja w brzmieniu poniżej: postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że ochroną ubezpieczeniową objęte zostają szkody powstałe w wyniku katastrofy budowlanej rozumianej jako samoistne, niezamierzone i gwałtowne zawalenie się całości bądź części obiektu niezależnie od przyczyny pierwotnej. Poza pozostałymi nie zmienionymi niniejszą klauzulą wyłączeniami określonymi w ogólnych warunkach ubezpieczenia i umowie ubezpieczenia, niniejsza klauzula nie obejmuje szkód w obiektach: - których wiek przekracza 50 lat - nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego - tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania - użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem Limit odpowiedzialności: zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Franszyza redukcyjna : 10% wartości szkody, nie mniej niż zł - przepięcie spowodowane wyładowaniem atmosferycznym (Zamawiający dopuszcza możliwość ustalenia limitu dla ryzyka przepięcia spowodowanego wyładowaniem atmosferycznym w wysokości min PLN) - kradzież z włamaniem dokonaną lub usiłowaną - rabunek dokonany lub usiłowany - wandalizm w związku z kradzieżą lub rabunkiem - szkody powstałe w wyniku akcji ratowniczej prowadzonej w związku z powyższymi zdarzeniami Strona 16 z 37

17 W granicach sum ubezpieczenia Wykonawca (Ubezpieczyciel) zobowiązany będzie do zwrotu kosztów poniesionych przez Zamawiającego na ratowanie ubezpieczonego mienia bezpośrednio zagrożonego szkodą oraz kosztów zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów. UWAGA! W skład przedmiotu ubezpieczenia wchodzi hala namiotowa. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia ograniczenia zakresu ubezpieczenia w stosunku do tego składnika majątku, polegającego na wprowadzeniu wyższej franszyzy redukcyjnej lub wręcz wyłączenia z zakresu ryzyk: huragan, grad, napór śniegu lub lodu. I.2. Przedmiot ubezpieczenia i system ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia System ubezpieczenia Podstawa ustalenia sumy ubezpieczenia Wartość [PLN] Budynki i budowle sumy stałe KB Maszyny, urządzenia i wyposażenie sumy stałe KB Środki obrotowe sumy zmienne cena nabycia koszt wytworzenia ,00 Mienie os. trzecich sumy stałe O ,00 Niskocenne składniki majątku pierwsze ryzyko O ,00 O wartość odtworzeniowa, KB wartość księgowa brutto RAZEM Podział sumy ubezpieczenia na poszczególne lokalizacje zawarto w tabeli stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ. Limity odpowiedzialność dla ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku oraz wandalizmu - Maszyny, urządzenia i wyposażenie I ryzyko PLN - Środki obrotowe I ryzyko PLN - Mienie osób trzecich I ryzyko PLN - Niskocenne składniki majątku I ryzyko PLN Suma ubezpieczenia (za wyjątkiem sum określonych w systemie pierwszego ryzyka i limitów) nie ulega pomniejszeniu o wartość wypłaconego odszkodowania. I.3 Franszyzy Maksymalna dopuszczalna wysokość franszyzy redukcyjnej lub udziału własnego: PLN dla ryzyka ogień; - 0 PLN dla pozostałych ryzyk. Maksymalna dopuszczalna wysokość franszyzy integralnej: 500 PLN I.4 Okres ubezpieczenia i płatność składki z rozbiciem na dwie roczne polisy ubezpieczeniowe wystawione odpowiednio: - dla ochrony w pierwszym roku na okres: od 1 lutego 2015 r. do 31 stycznia 2016r. - dla ochrony w drugim roku na okres: od 1 lutego 2016 r. do 31 stycznia 2017r. Płatność składki nastąpi w czterech ratach kwartalnych dla każdego rocznego okresu ubezpieczenia. I.5 Obligatoryjne klauzule dodatkowe - Klauzula reprezentantów - Klauzula automatycznego pokrycia dla nowych inwestycji - Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowych lokalizacji - Klauzula automatycznego pokrycia dla majątku nabytego po zebraniu danych do SIWZ - Klauzula 72 godzin - Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie Strona 17 z 37

18 - Klauzula warunków i taryf - Klauzula ubezpieczenia szkód przepięciowych - Klauzula stempla bankowego - Klauzula regresowa wobec pracowników - Klauzula rozstrzygania sporów - Klauzula prolongaty zapłaty składki - Klauzula drobnych prac remontowo-budowlnych - Klauzula dewastacji - Klauzula leeway - Klauzula ograniczenia zasady proporcji - Klauzula nieodbudowania majątku - Klauzula wypłaty zaliczki na poczet odszkodowania - Klauzula kosztów dodatkowych - Klauzula rzeczoznawców - Klauzula ratalna - Klauzula terminu zgłaszania szkód - Klauzula terminu dokonania oględzin - Klauzula formy fax / - Klauzula uznania - Klauzula przeniesienia mienia - Klauzula transportowania - Klauzula likwidacji drobnych szkód - Klauzula przezornej sumy ubezpieczenia - Klauzula decyzji o wypłacie odszkodowania - Klauzula wyrównania sum ubezpieczenia - Klauzula składowania - Klauzula akceptacji istniejących zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych - Klauzula przewłaszczenia - Klauzula dodatkowych kosztów naprawy zabezpieczeń przeciwkradzieżowych - Klauzula bezzwłocznej naprawy szkody - Klauzula wypłaty odszkodowania z podatkiem VAT - Klauzula zmian w odbudowie - Klauzula kradzieży zwykłej - Klauzula przeoczenia - Klauzula ochrony mienia nie przygotowanego do pracy - Klauzula kosztów odtworzenia dokumentów II. UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK II.1. Zakres ubezpieczenia: Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje swoim zakresem wszelkie szkody, które powstaną w okresie ubezpieczenia w mieniu zgłoszonym do ubezpieczenia w związku z zaistnieniem zdarzeń ubezpieczeniowych, za wyjątkiem tych szkód, które są wyraźnie wyłączone w ogólnych warunkach Wykonawcy (Ubezpieczyciela). Minimalny wymagany zakres ubezpieczenia to szkody powstałe w wyniku m.in. następujących zdarzeń: - działanie człowieka: nieostrożność, zaniedbanie, niewłaściwe użytkowanie, błąd w obsłudze, zniszczenie lub uszkodzenie przez osoby trzecie - kradzież z włamaniem, rabunek, wandalizm - działanie ognia, sadzy, dymu, osmalenie, przypalenie, eksplozja, uderzenie piorun, upadek statku powietrznego - działanie wody (zalanie z urządzeń wodno-kanalizacyjnych, powódź, sztorm, wylew wód podziemnych, deszcz nawalny, wilgoć, para wodna, lód, grad, śnieg, samoczynne otworzenie się urządzeń tryskaczowych, nieumyślne pozostawienie otwartych kranów albo innych zaworów) - działalnie wiatru, lawiny, osunięcie się ziemi - wady produkcyjne, błędy konstrukcyjne, wady materiałowe, które ujawniły się dopiero po okresie gwarancji - uszkodzenie nośników obrazu w urządzeniach fotokopiujących - zbyt wysokie/niskie lub o niewłaściwych parametrach natężenie/napięcie w sieci elektrycznej - pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych - indukcja Strona 18 z 37

19 - trzęsienie ziemi, huragan - rozszerzenie zakresu terytorialnego dla sprzętu przenośnego na teren całej Polski. Przy ubezpieczeniu danych i oprogramowania Wykonawca (Ubezpieczyciel) zapewnia ochronę ubezpieczeniową dla kosztów związanych z: wymianą albo zakupem uszkodzonych lub zniszczonych lub utraconych nośników danych, odzyskaniem utraconych danych wskutek uszkodzenia/awarii nośników lub programów lub systemów, ponownym wprowadzeniem danych lub programów z archiwum lub istniejącej dokumentacji, ponownym zainstalowaniem lub odtworzeniem programów i/lub systemów. Przy ubezpieczeniu zwiększonych kosztów działalności Wykonawca (Ubezpieczyciel) zapewnia ochronę ubezpieczeniową dla dodatkowych kosztów poniesionych w celu uniknięcia lub zmniejszenia przerw lub zakłóceń w działalności gospodarczej, takich jak m.in.: koszty użytkowania sprzętu zastępczego, koszty leasingu/najmu urządzeń zastępczych, koszty zatrudnienia dodatkowego personelu, koszty związane z wynajęciem firm zewnętrznych, koszty przeprogramowania, koszty adaptacji sprzętu, koszty prowizorycznej naprawy. W granicach sum ubezpieczenia Wykonawca (Ubezpieczyciel) zobowiązany będzie do zwrotu kosztów poniesionych przez Zamawiającego na ratowanie ubezpieczonego mienia bezpośrednio zagrożonego szkodą oraz kosztów zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów. II.2. Przedmiot ubezpieczenia i system ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia System ubezpieczenia Podstawa ustalenia sumy ubezpieczenia Wartość [PLN] Komputerowy sprzęt stacjonarny Sumy stałe O ,81 Sprzęt przenośny Sumy stałe O ,27 System monitoringu Sumy stałe O ,75 Instalacja zasilająco-sterownicza Sumy stałe O ,10 Dane i oprogramowanie Pierwsze ryzyko O ,00 Zwiększone koszty działalności Pierwsze ryzyko O ,00 O wartość odtworzeniowa, KB księgowa brutto RAZEM ,93 Wykaz mienia zgłaszanego do ubezpieczenia zawarto w tabeli stanowiącej załącznik nr 10 do SIWZ. Wykonawca (Ubezpieczyciel) w przypadku szkody polegającej na utraceniu albo całkowitym zniszczeniu sprzętu odpowiada również za koszt systemu operacyjnego zainstalowanego na tym sprzęcie pod warunkiem, że wartość tego systemu operacyjnego została uwzględniona w sumie ubezpieczenia sprzętu. II.3 Franszyzy i udział własny Maksymalna dopuszczalna wysokość franszyzy redukcyjnej lub udziału własnego: - Dla sprzętu stacjonarnego 250 PLN. - Dla sprzętu przenośnego 5% szkody, nie więcej niż 300 PLN - Dla danych i oprogramowania oraz zwiększonych kosztów działalności 400 PLN Maksymalna dopuszczalna wysokość franszyzy integralnej: 250 PLN II.4 Okres ubezpieczenia i płatność składki z rozbiciem na dwie roczne polisy ubezpieczeniowe wystawione odpowiednio: - dla ochrony w pierwszym roku na okres: od 1 lutego 2015 r. do 31 stycznia 2016r. - dla ochrony w drugim roku na okres: od 1 lutego 2016 r. do 31 stycznia 2017r. Płatność składki nastąpi w czterech ratach kwartalnych dla każdego rocznego okresu ubezpieczenia. II.5 Obligatoryjne klauzule dodatkowe Strona 19 z 37

20 - Klauzula reprezentantów - Klauzula automatycznego pokrycia dla nowych inwestycji - Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowych lokalizacji - Klauzula automatycznego pokrycia dla majątku nabytego po zebraniu danych do SIWZ - Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie - Klauzula warunków i taryf - Klauzula stempla bankowego - Klauzula rozstrzygania sporów - Klauzula prolongaty zapłaty składki - Klauzula leeway - Klauzula ograniczenia zasady proporcji - Klauzula wypłaty zaliczki na poczet odszkodowania - Klauzula ratalna - Klauzula terminu zgłaszania szkód - Klauzula formy fax / - Klauzula uznania - Klauzula decyzji o wypłacie odszkodowania - Klauzula wyrównania sum ubezpieczenia - Klauzula akceptacji istniejących zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych - Klauzula przewłaszczenia - Klauzula bezzwłocznej naprawy szkody - Klauzula wypłaty odszkodowania z podatkiem VAT - Klauzula przeoczenia - Klauzula ochrony mienia nie przygotowanego do pracy III. UBEZPIECZENIE MASZYN OD USZKODZEŃ III.1. Minimalny wymagany zakres ubezpieczenia: Ochrona ubezpieczeniowa dla wszelkich nagłych, nieprzewidzianych i niezależne od woli Zamawiającego zdarzeń powodujących zniszczenie, uszkodzenie lub utratę ubezpieczonej maszyny, a w szczególności: - błędy projektowe, błędy konstrukcyjne, wadliwe wykonanie maszyny przez producenta, wada materiałowa - wzrost albo spadek napięcia bądź natężenia prądu - błąd przy obsłudze maszyny (w tym w przypadku maszyn samobieżnych błąd przy obsłudze maszyny powodujący uderzenie ubezpieczonej maszyny w inny przedmiot, przewrócenie lub wywrócenie się ubezpieczonej maszyny lub inne zdarzenie podczas ruchu ubezpieczonej maszyny powodujące jej uszkodzenie lub zniszczenie) - wadliwy montaż maszyny, - dostanie się ciała obcego, - wandalizm / dewastacja (rozumiane jako celowe zniszczenie maszyny przez osoby trzecie) - działanie sił odśrodkowych, - niedobór wody w kotłach, - zbyt duże ciśnienie lub temperaturę wewnątrz maszyny, - niezadziałanie lub wadliwe zadziałanie urządzeń sygnalizacyjnych, kontrolno-pomiarowych lub zabezpieczających - zwarcie, spięcie, przepięcie, uszkodzenie izolacji Zakres ubezpieczenia winien zostać rozszerzony o klauzulę casco z włączeniem transportu wprowadzającą odpowiedzialność za szkody w ubezpieczonej maszynie powstałe w wyniku działania ognia, uderzenia pioruna, eksplozji, upadku statku powietrznego, huraganu, powodzi, gradu, obsuwania się ziemi i lawiny oraz szkody polegające na kradzieży z włamaniem, rabunku albo usiłowaniu ich dokonania oraz dodatkowo odpowiedzialność za szkody podczas transportu powstałe w wyniku: ognia, kradzieży z włamaniem, rabunku albo usiłowaniu ich dokonania, kolizji środka transportu, wywrócenia się środka transportu, zatonięcia środka transportu, załadunku, rozładunku. III.2. Przedmiot ubezpieczenia ROZDRABNIARKA JEDNOWAŁOWA UNIVERSO LINDNER MICROMAT 2200 Rok produkcji: 2013; Nr identyfikacyjny:5522 Suma ubezpieczenia: PLN wartość odtworzeniowa nowa Moc znamionowa 132 kw, wydajności- 4,5 t/h Strona 20 z 37

21 Konserwacja i naprawa: drobne konserwacje bieżące wykonują pracownicy Zamawiającego, okresowe przeglądy i naprawy dokonywane są przez zewnętrzną firmę, która jest autoryzowanym serwisantem producenta. Wszyscy pracownicy obsługujący maszynę przeszli niezbędne szkolenia. System pracy: 2 zmiany 5 dni w tygodniu oraz 1 zmiana w soboty (niektóre w zależności od potrzeb). UWAGA! Maszyna ta jest przedmiotem leasingu. Właścicielem / Ubezpieczonym / Leasingodawcą w stosunku do tej maszyny będzie: Raiffeisen-Leasing Polska S.A Warszawa, ul. Prosta 51 III.3 Miejsca ubezpieczenia Zakład Zagospodarowania Odpadów Żary, w. Marszów Składowisko i sortownia odpadów Żary, ul. Żurawia III.4 Franszyzy Maksymalna dopuszczalna wysokość franszyzy redukcyjnej lub udziału własnego: PLN Maksymalna dopuszczalna wysokość franszyzy integralnej: 500 PLN III.5 Okres ubezpieczenia i płatność składki z rozbiciem na dwie roczne polisy ubezpieczeniowe wystawione odpowiednio: - dla ochrony w pierwszym roku na okres: od 1 lutego 2015 r. do 31 stycznia 2016r. - dla ochrony w drugim roku na okres: od 1 lutego 2016 r. do 31 stycznia 2017r. Płatność składki nastąpi w czterech ratach kwartalnych dla każdego rocznego okresu ubezpieczenia. III.6 Obligatoryjne klauzule dodatkowe - Klauzula reprezentantów - Klauzula automatycznego pokrycia dla majątku nabytego po zebraniu danych do SIWZ - Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie - Klauzula warunków i taryf - Klauzula stempla bankowego - Klauzula regresowa wobec pracowników - Klauzula rozstrzygania sporów - Klauzula prolongaty zapłaty składki - Klauzula leeway - Klauzula ograniczenia zasady proporcji - Klauzula wypłaty zaliczki na poczet odszkodowania - Klauzula ratalna - Klauzula terminu zgłaszania szkód - Klauzula formy fax / - Klauzula uznania - Klauzula decyzji o wypłacie odszkodowania - Klauzula wyrównania sum ubezpieczenia - Klauzula akceptacji istniejących zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych - Klauzula przewłaszczenia - Klauzula bezzwłocznej naprawy szkody - Klauzula wypłaty odszkodowania z podatkiem VAT - Klauzula przeoczenia - Klauzula ochrony mienia nie przygotowanego do pracy IV. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ZWIĄZKU Z PROWADZONĄ DZIAŁALNOŚCIĄ I POSIADANYM MIENIEM IV.1. Minimalny wymagany zakres ubezpieczenia: Odpowiedzialność cywilna za szkody na osobie i szkody rzeczowe wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzeniem przez Zamawiającego działalności gospodarczej, posiadanym lub użytkowanym mieniem spowodowane czynem Strona 21 z 37

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. Część II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów mechanicznych firmy PUHP LECH Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. ZAŁĄCZNIK NR 5 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I POJAZDÓW Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. I. Ubezpieczający: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. Ul.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia Opisu Przedmiotu Zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ Informacje ogólne Zamawiający/ Ubezpieczający: Zakres działalności: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Udzielanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 013 4491062-64 REGON: 370440382 NIP: 685-16-51-203 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl internetowa: www.bip.skolyszyn.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. ul. Nowohucka 1, 31 580 Kraków, tel. +48 12 64 62 202, e-mail: mpo@mpo.krakow.pl (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (o wartości szacunkowej przekraczającej

Bardziej szczegółowo

PZU Doradca. UbeZPiecZenie Dla małych i średnich PrZeDsiębiOrstw. Ogólne warunki UbeZPiecZenia OraZ PODstawOwe informacje O UbeZPiecZeniU

PZU Doradca. UbeZPiecZenie Dla małych i średnich PrZeDsiębiOrstw. Ogólne warunki UbeZPiecZenia OraZ PODstawOwe informacje O UbeZPiecZeniU UbeZPiecZenie Dla małych i średnich PrZeDsiębiOrstw PZU Doradca Ogólne warunki UbeZPiecZenia OraZ PODstawOwe informacje O UbeZPiecZeniU Koniec okresu ubezpieczenia: PZU Doradca najważniejsze informacje

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA PZU DORADCA

OGÓLNE WARUNKI KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA PZU DORADCA OGÓLNE WARUNKI KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA PZU DORADCA ustalone uchwałą nr UZ/326/2014 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 24 listopada 2014 r. SPIS TREŚCI Postanowienia wstępne...........

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI Firma

Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI Firma Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI Firma 1 2 Spis treści POSTANOWIENIA WSTĘPNE... 5 Zasady ogólne... 5 Definicje... 7 ROZDZIAŁ II... 13 UBEZPIECZENIE MIENIA... 13 Zasady ogólne... 13 Ubezpieczenie mienia

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I POSTANOWIENIA WSPÓLNE

DZIAŁ I POSTANOWIENIA WSPÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA EKSTRABIZNES PLUS z dnia 13 lutego 2012 UWAGA: WYRAZ OZNACZONE W NINIEJSZYM OWU TŁUSTYM DRUKIEM (ZA WYJĄTKIEM NAGŁOWKÓW) OTRZYMUJĄ ZNACZENIE OKREŚLONE W 2 ALBO 45 TEKST

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus I. POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 11. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia EURO 10 Plus, zwane dalej owu mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 PROGRAM UBEZPIECZENIA GMINY MIASTO OŚWIĘCIM WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI. Wymagane szczególne warunki i zakresy ubezpieczenia

ZAŁĄCZNIK NR 6 PROGRAM UBEZPIECZENIA GMINY MIASTO OŚWIĘCIM WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI. Wymagane szczególne warunki i zakresy ubezpieczenia ZAŁĄCZNIK NR 6 PROGRAM UBEZPIECZENIA GMINY MIASTO OŚWIĘCIM WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI Wymagane szczególne warunki i zakresy ubezpieczenia A. UBEZPIECZENIE OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH Z ROZSZERZENIEM

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus I. POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia EURO 10 Plus, zwane dalej owu mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I ą ó Ś ś ó ó ą ś ó ó ł SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego 2. Tryb udzielenia zamówienia 3. Krótki opis przedmiotu zamówienia 4. Termin i miejsce realizacji zamówienia 5. Przesłanki

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Moja Fima

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Moja Fima MF Ogólne Warunki Ubezpieczenia Moja Fima B-MF-01/11 SPIS TREŚCI: POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 UMOWA UBEZPIECZENIA NA cudzy rachunek 3 DEFINICJE wspólne 3 UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH

Bardziej szczegółowo

OWU. Auto & Przestrzeń. Ubezpieczenie Auto Casco

OWU. Auto & Przestrzeń. Ubezpieczenie Auto Casco UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012- 63-58 Kapitał zakładowy i

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI ROLNIK

Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI ROLNIK Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI ROLNIK SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE... 5 Zasady ogólne... 5 Definicje... 5 ROZDZIAŁ II UBEZPIECZENIE MIENIA... 11 Zasady ogólne... 11 UBEZPIECZENIE MIENIA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Nr sprawy: 04/ZP/09 ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 1. Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje szkody

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń Allianz Firma

Pakiet ubezpieczeń Allianz Firma Pakiet ubezpieczeń Allianz Firma Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Firma Ogólne warunki ubezpieczenia Firma Assistance Z Tobą od A do Z Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Firma Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny Dom w InterRisk

Bezpieczny Dom w InterRisk OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Bezpieczny Dom w InterRisk POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia Bezpieczny Dom w InterRisk, zwane dalej owu, mają zastosowanie

Bardziej szczegółowo

wprowadzić do umowy ubezpieczenia postanowienia dodatkowe Wprowadzenie w/w postanowień wymaga formy pisemnej pod

wprowadzić do umowy ubezpieczenia postanowienia dodatkowe Wprowadzenie w/w postanowień wymaga formy pisemnej pod OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INWESTYCJI BUDOWLANYCH REALIZOWANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE TWOJA INWESTYCJA (883) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia inwestycji

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo na drodze do sukcesu. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Proces likwidacji szkód Wskazówki, co zrobić, kiedy przydarzy się szkoda

Bezpieczeństwo na drodze do sukcesu. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Proces likwidacji szkód Wskazówki, co zrobić, kiedy przydarzy się szkoda Hestia Biznes Bezpieczeństwo na drodze do sukcesu Ogólne Warunki Ubezpieczenia Proces likwidacji szkód Wskazówki, co zrobić, kiedy przydarzy się szkoda Kompleksowa ochrona ubezpieczeniowa dla małych i

Bardziej szczegółowo

OWU. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Auto Casco. Rozdział I. 6) Grad - opad atmosferyczny w postaci bryłek lodu. Podstawowe informacje o ubezpieczeniu

OWU. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Auto Casco. Rozdział I. 6) Grad - opad atmosferyczny w postaci bryłek lodu. Podstawowe informacje o ubezpieczeniu UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 63 44 700, fax 42 63 77 430 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapitał zakładowy i wpłacony:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GOSPODARSTWA ROLNEGO (21021)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GOSPODARSTWA ROLNEGO (21021) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GOSPODARSTWA ROLNEGO (21021) SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne 3 Definicje 3 Przedmiot ubezpieczenia 6 Wyłączenia generalne 6 Suma ubezpieczenia 7 Składka ubezpieczeniowa 7

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ POJAZD

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ POJAZD OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ POJAZD OBOWIĄZUJĄ OD DNIA 1 CZERWCA 2012 ROKU zatwierdzone uchwałą nr 03/07/2012 Zarządu MTU Mojego Towarzystwa Ubezpieczeń SA z dnia 24 kwietnia 2012 roku 1 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA FIRMA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA FIRMA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA FIRMA SPIS treści POSTANOWIENIA OGÓLNE 5 DEFINICJE 5 ZAKRES UBEZPIECZENIA 9 UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH 9 Przedmiot i miejsce ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Spis treści Postanowienia ogólne i definicje... 1 2. Przedmiot ubezpieczenia... 4 Zakres ubezpieczenia... 4 4. Wyłączenia odpowiedzialności... 5 5. Umowa ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Z Tobą od A do Z Spis treści 1. Postanowienia ogólne. Definicje... 1 2. Przedmiot ubezpieczenia... 5 3. Zakres ubezpieczenia... 6 4. Wyłączenia odpowiedzialności...

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwały nr 34/2005 Zarządu T.U. Compensa S.A. z dnia 15 czerwca 2005 r. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia 11.09.2014 r.

Łódź, dnia 11.09.2014 r. ZAMAWIAJĄCY: PORT LOTNICZY ŁÓDŹ IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA SP. Z O.O. UL. GEN. S. MACZKA 35 94-328 ŁÓDŹ PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE: BIURO BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH "MAXIMA FIDES" SP. Z O.O. UL. GDAŃSKA 91 90-058

Bardziej szczegółowo